norsk vannteknologisk senter as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norsk vannteknologisk senter as"

Transkript

1 norsk vannteknologisk senter as Årsrapport 2011

2 Styrets å rsberetning for 2011 VIRKSOMHETEN I 2011 Aquateam driver rådgivnings- og FoUvirksomhet med base i Hasleveien 10 i Oslo. Lokalene rommer også et eget laboratorium som brukes til spesialanalyser og testing av prosesser og produkter for ulike kunder. I følge strategiplanen fra 2011 skal Aquateam være: En robust og lønnsom bedrift innrettet mot krevende kunder med vannrelaterte utfordringer. En attraktiv arbeidsplass for høyt kvalifiserte, utviklingsorienterte medarbeidere. Det har vært stor etterspørsel etter Aquateams rådgivnings- og konsulenttjenester i Satsingen på EUprosjekter knyttet til teknologiutvikling ga gode resultater i 2011 og Aquateam var FoU partner i 4 EU-finansierte prosjekter. Avløpsvann, slam og organisk avfall De viktigste prosjekttyper innenfor dette området har også i 2011 vært skisseprosjekter/ forprosjekter og utredninger vedrørende rehabilitering/ utvidelser/ nyanlegg innenfor behandling av avløpsvann, slam og organisk avfall, samt ulike former for driftsbistand ved denne type prosessanlegg, inkludert akkreditert prøvetaking ved 19 avløps-renseanlegg. Utredningene har i stor grad vært knyttet til VEAS-anlegget og Bekkelaget ra i Oslo og Nordre Follo ra. Det har i tillegg vært ulike utredninger knyttet til behandlingsanlegg for slam og organisk avfall, samt tilpassing til regelverket for animalske biprodukter. Mesteparten av driftsprosjektene har vært forankret i de to driftsassistanseordningene som Aquateam har i Vestfold og Akershus. I tillegg har Aquateam gjennomført en rekke kurs innen bl.a. prøvetaking av avløpsvann (hvorav to i Polen i samarbeid med Gdansk Water Foundation). Aquateam har hatt ansvar for et nytt driftsforum for biogass som er dannet av Avfall Norge og Norsk Vann. Aquateam har også bistått renseanlegg og kommuner med å dokumentere sine internkontrollsystem i forhold til krav fra Fylkesmannen, Mattilsynet eller HMS-regelverk. Petroleumsvirksomhet I 2011 har det vært gjennomført skrivebords- og konseptstudier, FoUprosjekter, utredninger, felt- og laboratoriearbeid samt vært leid ut ulike typer analyse og renseteknologiutstyr. Pga. nye funn på norsk sokkel og i andre deler av verden har Aquateams spesialkompetanse innen håndtering av produsert vann, injeksjonsvann, miljørisiko og mikrobiologi vært etterspurt. Modellen for prediksjon av reservoarforsurning som ble utviklet på 90-tallet, er forbedret og brukt i vurderinger av sulfidproduksjonen i reservoaret og sulfid i vann/olje og gass ved nye funn. Det har vært gjennomført flere studier og feltarbeid knyttet til rensing av kondensat. Arbeidet har bl.a. inkludert, kvalifisering av ny vannrenseteknologi, kjemikalievurderinger, slamhåndtering og drifts-optimalisering. Det har vært stor aktivitet knyttet til utvikling og drift på Ormen Lange Landanlegg på Nyhamna, på Snøhvits anlegg på Melkøya samt skrivebordsstudier knyttet til konseptvalg for anlegg under planlegging andre steder i verden. Flere studier og testing av mulige teknologier har også vært gjennomført på anlegg med utfordrende emulsjonsproblemer En ny satsning ble gjort i 2011 innen økt oljeutvinning (EOR) og involverer ulike typer spesialkompetanse slik som miljøanalyse og vannrensing. Nye teknologier for rensing av produsert vann med ulike mengder av polymer skal testes ut (bl.a. keramiske membraner). Det er foretatt vesentlige utstyrsinvesteringer i laboratoriet. Petroleumsgruppen har også vært aktivt med i gjennomføringen av EU FP7 FoU-prosjekter. 2 av disse har inkludert teknologiutvikling for håndtering av ballastvann. Dette har forsterket kompetansen og evnen til å bistå industrien når nytt regelverk skal implementeres i Miljø og forurensning Aquateams kompetanse er tverrsektoriell og har i 2011 gitt økende etterspørsel innen temaområder som bl.a. risiko-vurderinger. Dette omfatter risiko- og sårbarhetsanalyser av renseanlegg for både kommunalt og industrielt avløpsvann miljørisikovurderinger ved utslipp av kjemikalier/ avfall/ avløpsvann til forskjellige typer resipienter (vann, sedimenter og grunn) risikovurderinger knyttet til lukt miljøvurdering av industrikjemikalier risikovurderinger knyttet til vekst av Legionella i ulike typer vannsystemer. Aquateams aktivitet på feltet miljøovervåking/tilstandsvurderinger har også i 2011 omfattet overvåking av avrenning fra flyplasser og undersøkelser av resipienteffekter. Aquateam har bistått Oslo lufthavn og Avinor med risikovurderinger og håndtering av forurensningsproblemer i grunn og vann som følge av stoffer i avisingsmidler (glykol) og brannskum (PFOS). ORGANISASJON Som et ledd i vekstambisjonene for selskapet, ansatte Styret fra august en ny Daglig leder som skal bruke all tid på videreutvikling av selskapet. I løpet av høsten er det som en konsekvens av dette, utarbeidet en ny strategi og utpekt nye gruppeledere. Organisasjonsstrukturen er også revidert og det er foretatt en oppgradering av lokaler, inventar, IKT-systemer og visuell profil. Gjennom en aktiv rekrutteringspolitikk ønsker Styret både å adressere et økende kapasitets-behov og det forestående generasjonsskiftet i bedriften. ØKONOMI Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Selskapet har en positiv utvikling, god likviditet og egenkapitalandelen er høy. Selskapet har således alle forutsetninger for å kunne ha en fortsatt positiv utvikling. Omsetningen i Aquateam viste en økning på ca. 10 % fra ca. kr mill. i 2010 til ca. kr mill. i Årets resultat før skatt ble kr ,- mot kr ,- i 2010.

3 Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rett bilde av Aquateams eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet viser et årsresultat på kr ,- som styret foreslår disponert slik: Avsatt til annen egenkapital: Foreslått utbytte: 0 Sum overføringer: ARBEIDSMILJØ Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det har ikke vært personskader eller arbeidsulykker i løpet av året, og syke-fraværet har vært på 2,2 %. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i YTRE MILJØ Selskapet har ingen aktiviteter, ut over persontransport, som forurenser det ytre miljø. LIKESTILLING Ved utgangen av 2011 var det like mange kvinner som menn ansatt i Aquateam. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende. Vi mener at det ikke gjøres forskjeller på ansatte, eller ved ansettelse, på grunnlag av etnisk, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion eller livssyn.

4 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Omløpsmidler Salgsinntekter av varer og tjenester Varelager Andre driftsinntekter Prosjekter under utførelse Sum driftsinntekter Sum varelager Driftskostnader Fordringer Varekostnader Kundefordringer Lønnskostnader Opptjente, ikke fakturerte inntekter Avskrivning på driftsmidler Andre fordringer Andre driftskostnader Sum fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Finansinntekter og finanskostnader Sum bankinnskudd og kontanter Finansinntekter Finanskostnader Sum omløpsmidler Netto finansinntekter Ordinært resultat før skattekostnad SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Skattekostnad på ordinært resultat Egenkapital Innskutt egenkapital ÅRSRESULTAT Aksjekapital Egne aksjer Oppskrivninger og overføringer: Overkursfond Avsetning til annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Sum oppskrivninger og overføringer Opptjent egenkapital BALANSE PR Annen egenkapital EIENDELER Sum opptjent egenkapital Anleggsmidler Sum egenkapital Varige driftsmidler Proffesinal Fees Pera 0 Gjeld Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Avsetning for forpliktelser Sum varige driftsmidler Utsatt skatt Finansielle anleggsmidler Kortsiktig gjeld Lisensavgift Leverandørgjeld Pensjonsmidler Skyldig offentlige avgifter Sum finansielle anleggsmidler Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum anleggsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

5 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Prosjekter under utførelse / Opptjente ikke fakturerte inntekter Prosjekter under utførelse er vurdert til 70 % av utfakturert timepris og 100 % av innkjøpte utlegg. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er medtatt til salgspris (se note 5), og er oppført i balansegruppen "Fordringer", Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til 3-5 år. NOTE 2 KUNDEFORDRINGER Avsetning til dekning av mulige tap Konstaterte tap Endring i avsetning 0 0 Tap på fordringer NOTE 3 BETALINGSMIDLER Av totale bankinnskudd er kr bundet til betaling av skyldig skattetrekk. Tilsvarende tall for 2010 er kr Bankkonto for depositum husleie utgjør kr NOTE 4 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er fordelt på aksjer pålydende kr 10. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets største aksjonærer: Navn Antall aksjer Andel Tillitsverv Energi og Miljøkapital AS ,2 % Styremedlem T Åk Johnsen Klarwater AS ,8 % Styrets leder T Moltke-Leth Bjarne Paulsrud ,7 % Styremedlem Bjarne Paulsrud EAV AS ,7 % Styremedlem Eilen A Vik Andre ,8 % Egne aksjer ,9 % Samlet ,0 % NOTE 5 EGENKAPITAL Egenkapital pr Aksjekapital Overkurskapital Annen egenkapital Sum Ekstraordinært utbytte Årets resultat Egenkapital pr Selskapet kjøpte i 2007 samlet egne aksjer til en verdi av kr Kjøpet er gjennomført etter at to av selskapets ansatte sluttet i 2007.

6 NOTE 6 PENSJONER Fra og med 2011 har 10 av selskapets ansatte valgt å tre inn i en innskuddbasert pensjonsordning, slik atselskapet har to parallelle ordninger. Årets innbetaling til den innskuddsbaserte ordningen utgjør kr Den ytelsesbasert pensjonsordningen, som omfatter i alt 7 personer, er balanseført. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelse er dekket gjennom et forsikringsselskap. Andel av den ytelsesbaserte ordningen som er overført til innskuddsbasert ordning, fremgår under. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,9 % 5,0 % Forventet lønnsregulering 4,0 % 4,0 % Forventet G-regulering 3,8 % 3,8 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,8 % 6,0 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. NOTE 7 SKATT Skattegrunnlaget Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattegrunnlag Skattekostnad Betalbar skatt (28%) NOTE 8 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Det har gjennomsnittlig vært 18 årsverk i løpet av regnskapsåret. Det er tegnet tjenestepensjonsordning for ansatte i henhold til lov om tjenestepensjon, se note 6. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Andre ytelser Sum Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/ sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Revisor Kostnadsført revisjonshonoraret for 2011 utgjorde kr , mens kostnadsført honorar for revisjonsrelaterte tilleggstjenester utgjorde kr Beløp er oppgitt eksl. mva. NOTE 9 LISENSAVGIFT Selskapet har inngått avtale med Pera Innovation Ltd om tilgang til deres kunnskapsdatabaser og kompetanseområder basert på støtteordninger til forsknings- og utviklingsmiljøer innen EU. Innbetalt avgift blir kostnadsført over fem år. Avregning skatt tidligere år tilb.ført skatt av underskudd Endring utsatt skatt Skattekostnad Oversikt over midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Fordringer Pensjonsmidler Netto midlertidige forskjeller pr Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt

7 Aquåteåms visjoner for 2012 Ved inngangen til 2012 har Aquateam lagt en ny offensiv strategi for utvikling og vekst til grunn for virksomheten. Med en god og voksende prosjektportefølje på plass har vi en ambisjon om å øke både omsetning og antall medarbeidere for å nå våre langsiktige vekstmål. En videreføring av Aquateams spisskompetanse kombinert med en økning av vår kapasitet, vil styrke vår evne til å betjene krevende markeder og enkeltkunder. Vi har også ambisjoner om å vokse innen nisjemarkeder som er naturlige utvidelser av vår eksisterende kjernevirksomhet. Slik vekst vil både skje gjennom nyansettelser og gjennom aktivt samarbeid med andre aktører. Strategiske investeringer i avanserte instrumenter og ITverktøy skal være med på å posisjoner oss for fremtidsrettede FoU-prosjekter og effektiv prosjektgjennomføring. Aquateam ønsker å være en Tor-Petter Johnsen Daglig leder attraktiv arbeidsplass for høyt kvalifiserte medarbeidere og vi vil ha en aktiv rekruttering utover i Aquåteåm med ny nett-side i 2012 Den nye nettsiden har et nytt visuelt uttrykk og det er lagt vekt på at det skal være enkelt å finne informasjon om de enkelte fagområdene og tjenestene Aquateam gjør for kundene. Det meste av innholdet foreligger på både norsk og engelsk og i løpet av 2012 vil også noe av innholdet foreligge på polsk. De av våre kunder som benytter vårt kvalitetssystem for akkreditert prøvetaking har egen innlogging lett tilgjengelig på de norske sidene. Det er også lagt vekt på en god søkefunksjon, slik det er mulig å finne informasjon uten å måtte lete gjennom menystrukturen, og nettsiden følges opp for optimalisering mot søkemotorer. Beliggenhet, årsrapporter og kundereferanser er lagt ut under Om oss, mens kontaktinformasjon til den enkelte ansatte naturlig finnes under Kontakt. Nyhetssaker legges ut lett synlig på forsiden, som domineres av vår firmaprofil. Utdrag fra den nye nettsiden. Her vises et lite utdrag av temasiden for petroleum. Nettsiden fungerer derfor som en dynamisk elektronisk brosjyre, en markedsføringskanal for våre fagområder og tjenester, en nyhetskanal, en portal til vårt kvalitetssystem for våre samarbeidspartnere innen akkreditert prøvetaking og et sted der nøkkelinformasjon om Aquateam er tilgjengelig.

8 Miljø og forurensning Aquateam har også i 2011 hatt ulike prosjekter knyttet til miljø og forurensning. For eksempel for bedrifter som håndterer slam og organisk avfall kan det i perioder være mye som skal være på plass for at våre myndigheter skal være fornøyde. Ekstra utfordrende kan det bli når bedriften i tillegg har enkelte naboer rundt seg, som ikke ønsker at bedriften skal være der, fordi de opplever at de blir påført en ulempe i form av eksempelvis lukt. Aquateam er en god partner, som kan bistå bedrifter i forhold til både myndigheter og naboer. Aquateam har som tidligere år hatt en høy aktivitet i forhold til avrenning og kjemikaliebruk. Risikoanalyser, konsekvensvurderinger og vurdering av tiltak er en stor del av vår prosjektportefølje innen miljø og forurensning. Lukt, Legionellå og spredningsberegninger For Sør-Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap (SØIR) gjennomførte Aquateam i 2011 miljørisikovurderinger, luktrisikovurderinger og spredningsberegninger i forhold til lukt, konkretiserte beredskapsplaner, satte opp måleprogram i forhold til prosesskontroll og lukt og var en viktig partner for SØIR i arbeidet med å fornye sin utslippstillatelse. For Aquateam handler det om å finne de kritiske kontrollparametrene, slik at konsekvenser og derved risiko kan forstås i forhold til hendelser og prosesser. Hensikten er at rutiner, kontroller og målinger kan gjennomføres rasjonelt og kostnadseffektivt og med tilstrekkelig dokumentert kvalitet. Legionella er en stadig tilbakevendende problemstilling, og også i 2011 har Aquateam bistått med vurdering av vekst og spredning av Legionella. De samme spredningmodellene Aquateam benytter for lukt kan også benyttes for Legionella og endotoksiner i luft. Aquateam benytter AERMOD og CALPUFF i spredningsberegninger. Sistnevnte tar hensyn til

9 kompleks topografi og vindeffekter og er godt egnet for norske forhold. Avrenning og kjemikåliebruk ved lufthåvner Aquateam har også i 2011 vurdert effekter av organisk stoff og tilsetningsstoffer i avisingsmidler brukt ved norske lufthavner. Overvåking av avrenning fra Narvik/ Harstad lufthavn (Tårstadvassdraget), og undersøkelse av vannforekomstenes tilstand har pågått siden 2003 og vil fortsette. Organisk karbon, næringssalter, begroing, oksygenforhold, sulfiddannelse, rester av glykol, formiat og tilsetningsstoffer blir undersøkt. Aquateam har vurdert framtidig glykolhåndtering ved Avinors lufthavner, som en del av Avinors store miljøprosjekt og som bakgrunn for prioritering av tiltak på lufthavner, disponering av glykol fra flyavising (utslipp, behandling eller gjenvinning), ble det i 2011 gjort en vurdering av resipientforholdene og sårbarheten ved utslipp av glykol ved Avinors 44 lufthavner. Nitelva Tidligere inneholdt brannskummet som ble benyttet på Avinors lufthavner, miljøgiften perfluoroktylsufonat (PFOS). Dette er et stoff som ikke brytes ned og kan forventes fortsatt å finnes i brannøvingsfelt ved en rekke lufthavner. Aquateam har for OSL gjennomført en resipientundersøkelse rundt Oslo Lufthavn mht. PFOS og andre perfluorerte forbindelser og har i prosjekter for OSL/Avinorutarbeidet forslag til tilstandsklasser/ akseptkriterier for PFOS i grunn og vann ved lufthavner. Aquateam arbeider med forslag til prøvetakingsprosedyrer, metodikk for rengjøring av overvannsnett og andre tiltak. Det ble også gjort miljøvurdering av alternativer til bruk av fluorholdig brannskum. Konsekvens- og risikoånålyser Eksempel på spredningsberegninger i CALPUFF vist i Google Earth. Aquateam gjennomfører alle typer konsekvensvurderinger og risikoanalyser mht. ytre miljø. I 2011 gjennomførte Aquateam konsekvensvurderinger av flere alternativer for etablering av en tredje rullebane ved OSL, Gardermoen. Her ble konsekvensene for grunnvann, vassdrag og de verneverdige grytehullsjøene på Romerike belyst.

10 Miljø og forurensning Vurderinger åv vånnforekomster og betydningen åv utslipp Aquateam gjennomfører ulike typer resipientvurderinger. Det ble i 2011 undersøkt miljøkonsekvenser av et tidsbegrenset utslipp av urenset avløpsvann fra pumpestasjon til Nitelva. Det ble gjort vurderinger basert på kjemisk tilstand og begroingsalger. Aquateam vurderer også drikkevannskilder (vannkvalitet, hygieniske barrierer, vannbehandling og kapasitet). I 2011 ble det gjort en vurdering av mulige alternative vannkilder til vannverk i Rakkestad. Tiltåk i vånnforekomster Aquateam vurderer ulike typer tiltak i vannforekomster. I 2011 ble det i et prosjekt for Christiania Roklub startet en vurdering av metoder for mudring av Bogstadvannet i Oslo og Akershus, og en søknad om mudring er under utarbeidelse. Ekspertvurderinger åv kjemikålier Aquateam gjennomfører ekspertvurderinger av kjemikaliers miljøegenskaper med hensyn til oppførsel i miljøet. Først og fremst er vurderingene gjort mht. giftighet, bioakkumulering og bionedbrytbarhet i resipienten, men også i forhold til biologiske

11 Rakkestadelva. Svartskifer. Prøvetaking av sedimenter i Bogstadvannet. renseanlegg for avløpsvann. I et prosjekt for Klif i 2011 vurderte Aquateam metodikken for biologisk nedbrytning av offshorekjemikalier i sjøvann ved parallelle analyser ved tre ulike uavhengige økotoksikologiske laboratorier. Forurenset grunn og åvrenning frå deponier Aquateam gjennomfører grunnundersøkelser, tilstandsvurderinger og har utarbeidet tiltaksplaner for tomter som er forurensede eller hvor det er mistanke om forurensing. Dette gjelder barnehager, boligtomter og industriområder, og spesialvurderinger for potensielle kjøpere av mulig forurensede områder. I Resultater fra parallell testing av et kjemikalium. De ulike laboratoriene rapporterte svært forskjellige resultater ble det bl.a. gjort en vurdering av mulig alunskiferområde i Nes kommune og i Hamar kommune. Aquateam vurderer avrenning fra ulike typer deponier. I 2011 ble det for Oslo kommune gjort en evaluering av grenseverdier for enkelte miljøgifter (kadmium, arsen og kvikksølv) i sigevann fra Grønmo avfallsfylling. Aquateam arbeidet også i et prosjekt for Fylkesmannen 2011 med en miljøvurdering av påslipp av sigevann fra 3 deponier i Aust-Agder til avløpsrenseanlegg.

12 Vånn, åvløp og renovåsjon Prøvetaking på Nordre Follo RA. Vurdering åv renseteknikk og utvidelse åv Bekkelåget renseånlegg Som en følge av økt befolkningstilvekst og endrede klimatiske forhold, skal kapasiteten til Bekkelaget renseanlegg i Oslo utvides. I forbindelse med planleggingen av utvidelsen har Aquateam bistått Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune med revisjon av skisseprosjekt, utarbeidelse av dimensjoneringsgrunnlag og valg av prosessløsning for den kommende utvidelsen. Aquateam har også vært engasjert ved igangkjøring og oppfølging av renseanlegget for rejektvann (DeAmmon-prosessen) som ble satt i drift i Forskning og utvikling åv norsk renseteknologi For Salsnes Filter, som er en teknologileverandør innen vannrensing, har Aquateam løpende prosjekter. I 2011 ble det startet et stort forskningsprosjekt, delfinansiert av Forskningsrådet. Hensikten med prosjektet er å utvikle finsiler for fjerning av partikler både før og etter biologiske rensetrinn. Målet er å spare ressurser ved å redusere både kostnader og energiforbruk ved biologisk rensing, samt gjenvinne energi fra det organiske stoffet i silslammet. For Salsnes Filter utførte Aquateam også benkeskalatester for å finne egnet silløsning for primærrensing ved Aqua Prieta renseanlegg i Guadalajara, Mexico, et anlegg med en maksimal vannmengde på 15 m 3 /s.

13 biogassanlegg. Aquateam har også i 2011 bistått Avfall Norge med løsninger for hvordan biogass og kompostbransjen skal forstå og etterleve forskrift om animalske biprodukter. Akkreditert prøvetåking og driftsåssistånse Aquateam har i dag driftsassistanse for flere renseanlegg i Follo og Vestfold hvor vi bistår kommunene i ulike vann og avløpsutfordringer. Aquateam er også bruker av Gurusoft-Report for effektiv innhenting av drift og analysedata fra renseanleggene. For de anleggene vi har driftsassistanse og andre som ikke har driftsassistanse, tilbyr Aquateam akkreditert prøvetaking av avløpsvann i henhold til kravene i forurensingsforskriften. Vårt opplegg består i at anleggets eget driftspersonell tar selve prøven og sender denne til laboratoriet, men at personellet tar prøven i henhold til Aquateams akkrediterte kvalitetssystem. Dette systemet implementeres på renseanlegget i nært samarbeid med de som jobber der. Vi har vært akkreditert siden 2009, og vi tilbyr denne tjenesten til totalt 19 små og store anlegg i dag. Slåm - åvløpsslåm og slåm frå settefiskånlegg Biogåssånlegg Nordre Follo renseanlegg har oppgradert og utvidet sin slambehandlingskapasitet, og det gamle UTB-anlegget er erstattet med termofil drift av råtnetankene for å kunne tilfredsstille gjødselvareforskriftens krav til hygienisering av slammet. Aquateam har vært prosessrådgiver i alle faser av dette prosjektet som vil bli ferdigstilt i løpet av 1. halvår Aquateam er byggherrerådgiver sammen med COWI for bygging av nytt biogassanlegg for slam fra alle renseanleggene i Bergen og har i 2011 bl.a. bistått ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for en totalentreprise for prosess/ maskin/ SRO. Aquateam har i 2011 ledet biogassforum, som er et nyetablert forum under Avfall Norge for drifts-personell som arbeider på Bekkelaget renseanlegg har utarbeidet og utlyst konkurransegrunnlag for ny slamentreprise i 2011 og Aquateam har bistått med dette. Det å identifisere kravene for slamdisponering slik at slam omsettes på en trygg og forsvarlig måte, er viktig å få inn i et anbudsgrunnlag slik at valgt løsning ikke svekker omdømmet til slam som jordforbedringsmiddel/gjødsel. Aquateam har i samarbeid med Sintef og Bioforsk vært deltager i et forprosjekt for å se på håndtering av slam fra rensing av avløp i settefiskanlegg under Aqua-Arena prosjektet til Innovasjon Norge. I dette prosjektet bisto Aquateam med skisse til ulike løsninger for slamhåndtering, herunder avvanning, lukthåndtering og muligheter for løsninger knyttet til stabilisering og energiutnytting (biogass). Dette forprosjektet viste at det er mange uløste problemstillinger i oppdrettsbransjen, og at det finnes mange muligheter innen tradisjonell VA som kan bidra til å løse utfordringene.

14 Petroleumsvirksomhet Miljørisikovurdering åv utslipp frå vånnbehåndlingsånlegg i gåss/ kondensåt ånlegg Aquateam bisto i 2011 Shell i miljørisikovurderinger og miljøovervåkning av gassbehandlingsanlegget på Nyhamna. Anlegget mottar gass og kondensat fra Ormen Lange som er lokalisert offshore. Aquateam har gjennomført miljørisikovurdering inklusive økotoksikologiske undersøkelser av utslippsvann fra anlegget siden 2008, rett etter at anlegget hadde startet opp. Figuren under viser utviklingen i kvalitet på utslippsvann fra anlegget fra 2008 til 2011, målt som giftighet til ulike typer organismer. Resultatene viser en klar forbedring i vannkvalitet, vist som midlere og høy giftighet (avhengig av hvilken organisme man har testet på) i 2008 og fram til lav eller ingen påviselig giftighet i utslippsvann fra anlegget i Figuren viser teoretisk giftighet beregnet fra målte konsentrasjoner av de kjemiske stoffene vi finner i utslippsvann og målt giftighet på alge (Skeletonema), krepsdyr (i vannfase; Acartia og i sediment; Corophium) og bakterier (Microtox og MARA). Utslippsvannet var i 2011 både under bakgrunnsundersøkelsene og under åpning av brønner mot land lite giftig. Anlegget er kommet inn i en god driftssituasjon. Fisk, alger og krepsdyr i sediment er lite sensitive til stoffer i dette vannet. Bakterier (Microtox og MARA) varierer i giftighet avhengig av hvilke stoffer man påviser i vannet. Krepsdyr i vannfasen (Acartia) varierer noe i følsomhet. Beredskåpsplånlegging for uhell med kondensåt og MEG Produksjonen fra Ormen Lange feltet startet opp i oktober Trykket i reservoaret er fortsatt høyt nok til å føre produksjonen (hovedsakelig gass og kondensat) inn til Nyhamna. Men etter hvert som produksjonen fortsetter vil trykket i reservoaret falle, og det vil være behov for trykkstøtte for å opprettholde produksjonsvolumet. Testbassenget på Nyhamna er bygget for å kvalifisere teknologi for undervannskompresjon av gass og kondensat. Dette er en helt ny løsning som ligger i forskningsfronten. Studien følges av mange internasjonale selskaper og miljøer. Under drift av et pilot-testanlegg (ca. 2 år) er ingen utslipp planlagt utover noe varmetap i sjøvannreturen. Pilot testanlegget inneholder kondensat, MEG og isolasjonsolje som sirkuleres i et lukket system. Ved en eventuell lekkasje i systemet, vil deler av disse kjemikaliene kunne havne i testbassenget, og driften av piloten vil umiddelbart måtte stanses. Aquateam har undersøkt ulike beredskapsløsninger for Shell og konklusjonen basert på laboratorietester med slam fra vannbehandlingsanlegget fra Nyhamna er at biologisk in-situ rensing er den raskeste metoden for å oppnå akseptable konsentrasjoner av MEG og kondensat i sjøvannet i testbassenget dersom uhellet skulle være ute. Målt og beregnet toksisitet L(E)C50 i utslipp fra vannbehandlingsanlegget. Testresultater for in-situ-behandling av MEG- og kondensatforurenset sjøvann.

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer