norsk vannteknologisk senter as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norsk vannteknologisk senter as"

Transkript

1 norsk vannteknologisk senter as Årsrapport 2011

2 Styrets å rsberetning for 2011 VIRKSOMHETEN I 2011 Aquateam driver rådgivnings- og FoUvirksomhet med base i Hasleveien 10 i Oslo. Lokalene rommer også et eget laboratorium som brukes til spesialanalyser og testing av prosesser og produkter for ulike kunder. I følge strategiplanen fra 2011 skal Aquateam være: En robust og lønnsom bedrift innrettet mot krevende kunder med vannrelaterte utfordringer. En attraktiv arbeidsplass for høyt kvalifiserte, utviklingsorienterte medarbeidere. Det har vært stor etterspørsel etter Aquateams rådgivnings- og konsulenttjenester i Satsingen på EUprosjekter knyttet til teknologiutvikling ga gode resultater i 2011 og Aquateam var FoU partner i 4 EU-finansierte prosjekter. Avløpsvann, slam og organisk avfall De viktigste prosjekttyper innenfor dette området har også i 2011 vært skisseprosjekter/ forprosjekter og utredninger vedrørende rehabilitering/ utvidelser/ nyanlegg innenfor behandling av avløpsvann, slam og organisk avfall, samt ulike former for driftsbistand ved denne type prosessanlegg, inkludert akkreditert prøvetaking ved 19 avløps-renseanlegg. Utredningene har i stor grad vært knyttet til VEAS-anlegget og Bekkelaget ra i Oslo og Nordre Follo ra. Det har i tillegg vært ulike utredninger knyttet til behandlingsanlegg for slam og organisk avfall, samt tilpassing til regelverket for animalske biprodukter. Mesteparten av driftsprosjektene har vært forankret i de to driftsassistanseordningene som Aquateam har i Vestfold og Akershus. I tillegg har Aquateam gjennomført en rekke kurs innen bl.a. prøvetaking av avløpsvann (hvorav to i Polen i samarbeid med Gdansk Water Foundation). Aquateam har hatt ansvar for et nytt driftsforum for biogass som er dannet av Avfall Norge og Norsk Vann. Aquateam har også bistått renseanlegg og kommuner med å dokumentere sine internkontrollsystem i forhold til krav fra Fylkesmannen, Mattilsynet eller HMS-regelverk. Petroleumsvirksomhet I 2011 har det vært gjennomført skrivebords- og konseptstudier, FoUprosjekter, utredninger, felt- og laboratoriearbeid samt vært leid ut ulike typer analyse og renseteknologiutstyr. Pga. nye funn på norsk sokkel og i andre deler av verden har Aquateams spesialkompetanse innen håndtering av produsert vann, injeksjonsvann, miljørisiko og mikrobiologi vært etterspurt. Modellen for prediksjon av reservoarforsurning som ble utviklet på 90-tallet, er forbedret og brukt i vurderinger av sulfidproduksjonen i reservoaret og sulfid i vann/olje og gass ved nye funn. Det har vært gjennomført flere studier og feltarbeid knyttet til rensing av kondensat. Arbeidet har bl.a. inkludert, kvalifisering av ny vannrenseteknologi, kjemikalievurderinger, slamhåndtering og drifts-optimalisering. Det har vært stor aktivitet knyttet til utvikling og drift på Ormen Lange Landanlegg på Nyhamna, på Snøhvits anlegg på Melkøya samt skrivebordsstudier knyttet til konseptvalg for anlegg under planlegging andre steder i verden. Flere studier og testing av mulige teknologier har også vært gjennomført på anlegg med utfordrende emulsjonsproblemer En ny satsning ble gjort i 2011 innen økt oljeutvinning (EOR) og involverer ulike typer spesialkompetanse slik som miljøanalyse og vannrensing. Nye teknologier for rensing av produsert vann med ulike mengder av polymer skal testes ut (bl.a. keramiske membraner). Det er foretatt vesentlige utstyrsinvesteringer i laboratoriet. Petroleumsgruppen har også vært aktivt med i gjennomføringen av EU FP7 FoU-prosjekter. 2 av disse har inkludert teknologiutvikling for håndtering av ballastvann. Dette har forsterket kompetansen og evnen til å bistå industrien når nytt regelverk skal implementeres i Miljø og forurensning Aquateams kompetanse er tverrsektoriell og har i 2011 gitt økende etterspørsel innen temaområder som bl.a. risiko-vurderinger. Dette omfatter risiko- og sårbarhetsanalyser av renseanlegg for både kommunalt og industrielt avløpsvann miljørisikovurderinger ved utslipp av kjemikalier/ avfall/ avløpsvann til forskjellige typer resipienter (vann, sedimenter og grunn) risikovurderinger knyttet til lukt miljøvurdering av industrikjemikalier risikovurderinger knyttet til vekst av Legionella i ulike typer vannsystemer. Aquateams aktivitet på feltet miljøovervåking/tilstandsvurderinger har også i 2011 omfattet overvåking av avrenning fra flyplasser og undersøkelser av resipienteffekter. Aquateam har bistått Oslo lufthavn og Avinor med risikovurderinger og håndtering av forurensningsproblemer i grunn og vann som følge av stoffer i avisingsmidler (glykol) og brannskum (PFOS). ORGANISASJON Som et ledd i vekstambisjonene for selskapet, ansatte Styret fra august en ny Daglig leder som skal bruke all tid på videreutvikling av selskapet. I løpet av høsten er det som en konsekvens av dette, utarbeidet en ny strategi og utpekt nye gruppeledere. Organisasjonsstrukturen er også revidert og det er foretatt en oppgradering av lokaler, inventar, IKT-systemer og visuell profil. Gjennom en aktiv rekrutteringspolitikk ønsker Styret både å adressere et økende kapasitets-behov og det forestående generasjonsskiftet i bedriften. ØKONOMI Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Selskapet har en positiv utvikling, god likviditet og egenkapitalandelen er høy. Selskapet har således alle forutsetninger for å kunne ha en fortsatt positiv utvikling. Omsetningen i Aquateam viste en økning på ca. 10 % fra ca. kr mill. i 2010 til ca. kr mill. i Årets resultat før skatt ble kr ,- mot kr ,- i 2010.

3 Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rett bilde av Aquateams eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet viser et årsresultat på kr ,- som styret foreslår disponert slik: Avsatt til annen egenkapital: Foreslått utbytte: 0 Sum overføringer: ARBEIDSMILJØ Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det har ikke vært personskader eller arbeidsulykker i løpet av året, og syke-fraværet har vært på 2,2 %. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i YTRE MILJØ Selskapet har ingen aktiviteter, ut over persontransport, som forurenser det ytre miljø. LIKESTILLING Ved utgangen av 2011 var det like mange kvinner som menn ansatt i Aquateam. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende. Vi mener at det ikke gjøres forskjeller på ansatte, eller ved ansettelse, på grunnlag av etnisk, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion eller livssyn.

4 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Omløpsmidler Salgsinntekter av varer og tjenester Varelager Andre driftsinntekter Prosjekter under utførelse Sum driftsinntekter Sum varelager Driftskostnader Fordringer Varekostnader Kundefordringer Lønnskostnader Opptjente, ikke fakturerte inntekter Avskrivning på driftsmidler Andre fordringer Andre driftskostnader Sum fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Finansinntekter og finanskostnader Sum bankinnskudd og kontanter Finansinntekter Finanskostnader Sum omløpsmidler Netto finansinntekter Ordinært resultat før skattekostnad SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Skattekostnad på ordinært resultat Egenkapital Innskutt egenkapital ÅRSRESULTAT Aksjekapital Egne aksjer Oppskrivninger og overføringer: Overkursfond Avsetning til annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Sum oppskrivninger og overføringer Opptjent egenkapital BALANSE PR Annen egenkapital EIENDELER Sum opptjent egenkapital Anleggsmidler Sum egenkapital Varige driftsmidler Proffesinal Fees Pera 0 Gjeld Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Avsetning for forpliktelser Sum varige driftsmidler Utsatt skatt Finansielle anleggsmidler Kortsiktig gjeld Lisensavgift Leverandørgjeld Pensjonsmidler Skyldig offentlige avgifter Sum finansielle anleggsmidler Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum anleggsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

5 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Prosjekter under utførelse / Opptjente ikke fakturerte inntekter Prosjekter under utførelse er vurdert til 70 % av utfakturert timepris og 100 % av innkjøpte utlegg. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er medtatt til salgspris (se note 5), og er oppført i balansegruppen "Fordringer", Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til 3-5 år. NOTE 2 KUNDEFORDRINGER Avsetning til dekning av mulige tap Konstaterte tap Endring i avsetning 0 0 Tap på fordringer NOTE 3 BETALINGSMIDLER Av totale bankinnskudd er kr bundet til betaling av skyldig skattetrekk. Tilsvarende tall for 2010 er kr Bankkonto for depositum husleie utgjør kr NOTE 4 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er fordelt på aksjer pålydende kr 10. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets største aksjonærer: Navn Antall aksjer Andel Tillitsverv Energi og Miljøkapital AS ,2 % Styremedlem T Åk Johnsen Klarwater AS ,8 % Styrets leder T Moltke-Leth Bjarne Paulsrud ,7 % Styremedlem Bjarne Paulsrud EAV AS ,7 % Styremedlem Eilen A Vik Andre ,8 % Egne aksjer ,9 % Samlet ,0 % NOTE 5 EGENKAPITAL Egenkapital pr Aksjekapital Overkurskapital Annen egenkapital Sum Ekstraordinært utbytte Årets resultat Egenkapital pr Selskapet kjøpte i 2007 samlet egne aksjer til en verdi av kr Kjøpet er gjennomført etter at to av selskapets ansatte sluttet i 2007.

6 NOTE 6 PENSJONER Fra og med 2011 har 10 av selskapets ansatte valgt å tre inn i en innskuddbasert pensjonsordning, slik atselskapet har to parallelle ordninger. Årets innbetaling til den innskuddsbaserte ordningen utgjør kr Den ytelsesbasert pensjonsordningen, som omfatter i alt 7 personer, er balanseført. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelse er dekket gjennom et forsikringsselskap. Andel av den ytelsesbaserte ordningen som er overført til innskuddsbasert ordning, fremgår under. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,9 % 5,0 % Forventet lønnsregulering 4,0 % 4,0 % Forventet G-regulering 3,8 % 3,8 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,8 % 6,0 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. NOTE 7 SKATT Skattegrunnlaget Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattegrunnlag Skattekostnad Betalbar skatt (28%) NOTE 8 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Det har gjennomsnittlig vært 18 årsverk i løpet av regnskapsåret. Det er tegnet tjenestepensjonsordning for ansatte i henhold til lov om tjenestepensjon, se note 6. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Andre ytelser Sum Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/ sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Revisor Kostnadsført revisjonshonoraret for 2011 utgjorde kr , mens kostnadsført honorar for revisjonsrelaterte tilleggstjenester utgjorde kr Beløp er oppgitt eksl. mva. NOTE 9 LISENSAVGIFT Selskapet har inngått avtale med Pera Innovation Ltd om tilgang til deres kunnskapsdatabaser og kompetanseområder basert på støtteordninger til forsknings- og utviklingsmiljøer innen EU. Innbetalt avgift blir kostnadsført over fem år. Avregning skatt tidligere år tilb.ført skatt av underskudd Endring utsatt skatt Skattekostnad Oversikt over midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Fordringer Pensjonsmidler Netto midlertidige forskjeller pr Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt

7 Aquåteåms visjoner for 2012 Ved inngangen til 2012 har Aquateam lagt en ny offensiv strategi for utvikling og vekst til grunn for virksomheten. Med en god og voksende prosjektportefølje på plass har vi en ambisjon om å øke både omsetning og antall medarbeidere for å nå våre langsiktige vekstmål. En videreføring av Aquateams spisskompetanse kombinert med en økning av vår kapasitet, vil styrke vår evne til å betjene krevende markeder og enkeltkunder. Vi har også ambisjoner om å vokse innen nisjemarkeder som er naturlige utvidelser av vår eksisterende kjernevirksomhet. Slik vekst vil både skje gjennom nyansettelser og gjennom aktivt samarbeid med andre aktører. Strategiske investeringer i avanserte instrumenter og ITverktøy skal være med på å posisjoner oss for fremtidsrettede FoU-prosjekter og effektiv prosjektgjennomføring. Aquateam ønsker å være en Tor-Petter Johnsen Daglig leder attraktiv arbeidsplass for høyt kvalifiserte medarbeidere og vi vil ha en aktiv rekruttering utover i Aquåteåm med ny nett-side i 2012 Den nye nettsiden har et nytt visuelt uttrykk og det er lagt vekt på at det skal være enkelt å finne informasjon om de enkelte fagområdene og tjenestene Aquateam gjør for kundene. Det meste av innholdet foreligger på både norsk og engelsk og i løpet av 2012 vil også noe av innholdet foreligge på polsk. De av våre kunder som benytter vårt kvalitetssystem for akkreditert prøvetaking har egen innlogging lett tilgjengelig på de norske sidene. Det er også lagt vekt på en god søkefunksjon, slik det er mulig å finne informasjon uten å måtte lete gjennom menystrukturen, og nettsiden følges opp for optimalisering mot søkemotorer. Beliggenhet, årsrapporter og kundereferanser er lagt ut under Om oss, mens kontaktinformasjon til den enkelte ansatte naturlig finnes under Kontakt. Nyhetssaker legges ut lett synlig på forsiden, som domineres av vår firmaprofil. Utdrag fra den nye nettsiden. Her vises et lite utdrag av temasiden for petroleum. Nettsiden fungerer derfor som en dynamisk elektronisk brosjyre, en markedsføringskanal for våre fagområder og tjenester, en nyhetskanal, en portal til vårt kvalitetssystem for våre samarbeidspartnere innen akkreditert prøvetaking og et sted der nøkkelinformasjon om Aquateam er tilgjengelig.

8 Miljø og forurensning Aquateam har også i 2011 hatt ulike prosjekter knyttet til miljø og forurensning. For eksempel for bedrifter som håndterer slam og organisk avfall kan det i perioder være mye som skal være på plass for at våre myndigheter skal være fornøyde. Ekstra utfordrende kan det bli når bedriften i tillegg har enkelte naboer rundt seg, som ikke ønsker at bedriften skal være der, fordi de opplever at de blir påført en ulempe i form av eksempelvis lukt. Aquateam er en god partner, som kan bistå bedrifter i forhold til både myndigheter og naboer. Aquateam har som tidligere år hatt en høy aktivitet i forhold til avrenning og kjemikaliebruk. Risikoanalyser, konsekvensvurderinger og vurdering av tiltak er en stor del av vår prosjektportefølje innen miljø og forurensning. Lukt, Legionellå og spredningsberegninger For Sør-Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap (SØIR) gjennomførte Aquateam i 2011 miljørisikovurderinger, luktrisikovurderinger og spredningsberegninger i forhold til lukt, konkretiserte beredskapsplaner, satte opp måleprogram i forhold til prosesskontroll og lukt og var en viktig partner for SØIR i arbeidet med å fornye sin utslippstillatelse. For Aquateam handler det om å finne de kritiske kontrollparametrene, slik at konsekvenser og derved risiko kan forstås i forhold til hendelser og prosesser. Hensikten er at rutiner, kontroller og målinger kan gjennomføres rasjonelt og kostnadseffektivt og med tilstrekkelig dokumentert kvalitet. Legionella er en stadig tilbakevendende problemstilling, og også i 2011 har Aquateam bistått med vurdering av vekst og spredning av Legionella. De samme spredningmodellene Aquateam benytter for lukt kan også benyttes for Legionella og endotoksiner i luft. Aquateam benytter AERMOD og CALPUFF i spredningsberegninger. Sistnevnte tar hensyn til

9 kompleks topografi og vindeffekter og er godt egnet for norske forhold. Avrenning og kjemikåliebruk ved lufthåvner Aquateam har også i 2011 vurdert effekter av organisk stoff og tilsetningsstoffer i avisingsmidler brukt ved norske lufthavner. Overvåking av avrenning fra Narvik/ Harstad lufthavn (Tårstadvassdraget), og undersøkelse av vannforekomstenes tilstand har pågått siden 2003 og vil fortsette. Organisk karbon, næringssalter, begroing, oksygenforhold, sulfiddannelse, rester av glykol, formiat og tilsetningsstoffer blir undersøkt. Aquateam har vurdert framtidig glykolhåndtering ved Avinors lufthavner, som en del av Avinors store miljøprosjekt og som bakgrunn for prioritering av tiltak på lufthavner, disponering av glykol fra flyavising (utslipp, behandling eller gjenvinning), ble det i 2011 gjort en vurdering av resipientforholdene og sårbarheten ved utslipp av glykol ved Avinors 44 lufthavner. Nitelva Tidligere inneholdt brannskummet som ble benyttet på Avinors lufthavner, miljøgiften perfluoroktylsufonat (PFOS). Dette er et stoff som ikke brytes ned og kan forventes fortsatt å finnes i brannøvingsfelt ved en rekke lufthavner. Aquateam har for OSL gjennomført en resipientundersøkelse rundt Oslo Lufthavn mht. PFOS og andre perfluorerte forbindelser og har i prosjekter for OSL/Avinorutarbeidet forslag til tilstandsklasser/ akseptkriterier for PFOS i grunn og vann ved lufthavner. Aquateam arbeider med forslag til prøvetakingsprosedyrer, metodikk for rengjøring av overvannsnett og andre tiltak. Det ble også gjort miljøvurdering av alternativer til bruk av fluorholdig brannskum. Konsekvens- og risikoånålyser Eksempel på spredningsberegninger i CALPUFF vist i Google Earth. Aquateam gjennomfører alle typer konsekvensvurderinger og risikoanalyser mht. ytre miljø. I 2011 gjennomførte Aquateam konsekvensvurderinger av flere alternativer for etablering av en tredje rullebane ved OSL, Gardermoen. Her ble konsekvensene for grunnvann, vassdrag og de verneverdige grytehullsjøene på Romerike belyst.

10 Miljø og forurensning Vurderinger åv vånnforekomster og betydningen åv utslipp Aquateam gjennomfører ulike typer resipientvurderinger. Det ble i 2011 undersøkt miljøkonsekvenser av et tidsbegrenset utslipp av urenset avløpsvann fra pumpestasjon til Nitelva. Det ble gjort vurderinger basert på kjemisk tilstand og begroingsalger. Aquateam vurderer også drikkevannskilder (vannkvalitet, hygieniske barrierer, vannbehandling og kapasitet). I 2011 ble det gjort en vurdering av mulige alternative vannkilder til vannverk i Rakkestad. Tiltåk i vånnforekomster Aquateam vurderer ulike typer tiltak i vannforekomster. I 2011 ble det i et prosjekt for Christiania Roklub startet en vurdering av metoder for mudring av Bogstadvannet i Oslo og Akershus, og en søknad om mudring er under utarbeidelse. Ekspertvurderinger åv kjemikålier Aquateam gjennomfører ekspertvurderinger av kjemikaliers miljøegenskaper med hensyn til oppførsel i miljøet. Først og fremst er vurderingene gjort mht. giftighet, bioakkumulering og bionedbrytbarhet i resipienten, men også i forhold til biologiske

11 Rakkestadelva. Svartskifer. Prøvetaking av sedimenter i Bogstadvannet. renseanlegg for avløpsvann. I et prosjekt for Klif i 2011 vurderte Aquateam metodikken for biologisk nedbrytning av offshorekjemikalier i sjøvann ved parallelle analyser ved tre ulike uavhengige økotoksikologiske laboratorier. Forurenset grunn og åvrenning frå deponier Aquateam gjennomfører grunnundersøkelser, tilstandsvurderinger og har utarbeidet tiltaksplaner for tomter som er forurensede eller hvor det er mistanke om forurensing. Dette gjelder barnehager, boligtomter og industriområder, og spesialvurderinger for potensielle kjøpere av mulig forurensede områder. I Resultater fra parallell testing av et kjemikalium. De ulike laboratoriene rapporterte svært forskjellige resultater ble det bl.a. gjort en vurdering av mulig alunskiferområde i Nes kommune og i Hamar kommune. Aquateam vurderer avrenning fra ulike typer deponier. I 2011 ble det for Oslo kommune gjort en evaluering av grenseverdier for enkelte miljøgifter (kadmium, arsen og kvikksølv) i sigevann fra Grønmo avfallsfylling. Aquateam arbeidet også i et prosjekt for Fylkesmannen 2011 med en miljøvurdering av påslipp av sigevann fra 3 deponier i Aust-Agder til avløpsrenseanlegg.

12 Vånn, åvløp og renovåsjon Prøvetaking på Nordre Follo RA. Vurdering åv renseteknikk og utvidelse åv Bekkelåget renseånlegg Som en følge av økt befolkningstilvekst og endrede klimatiske forhold, skal kapasiteten til Bekkelaget renseanlegg i Oslo utvides. I forbindelse med planleggingen av utvidelsen har Aquateam bistått Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune med revisjon av skisseprosjekt, utarbeidelse av dimensjoneringsgrunnlag og valg av prosessløsning for den kommende utvidelsen. Aquateam har også vært engasjert ved igangkjøring og oppfølging av renseanlegget for rejektvann (DeAmmon-prosessen) som ble satt i drift i Forskning og utvikling åv norsk renseteknologi For Salsnes Filter, som er en teknologileverandør innen vannrensing, har Aquateam løpende prosjekter. I 2011 ble det startet et stort forskningsprosjekt, delfinansiert av Forskningsrådet. Hensikten med prosjektet er å utvikle finsiler for fjerning av partikler både før og etter biologiske rensetrinn. Målet er å spare ressurser ved å redusere både kostnader og energiforbruk ved biologisk rensing, samt gjenvinne energi fra det organiske stoffet i silslammet. For Salsnes Filter utførte Aquateam også benkeskalatester for å finne egnet silløsning for primærrensing ved Aqua Prieta renseanlegg i Guadalajara, Mexico, et anlegg med en maksimal vannmengde på 15 m 3 /s.

13 biogassanlegg. Aquateam har også i 2011 bistått Avfall Norge med løsninger for hvordan biogass og kompostbransjen skal forstå og etterleve forskrift om animalske biprodukter. Akkreditert prøvetåking og driftsåssistånse Aquateam har i dag driftsassistanse for flere renseanlegg i Follo og Vestfold hvor vi bistår kommunene i ulike vann og avløpsutfordringer. Aquateam er også bruker av Gurusoft-Report for effektiv innhenting av drift og analysedata fra renseanleggene. For de anleggene vi har driftsassistanse og andre som ikke har driftsassistanse, tilbyr Aquateam akkreditert prøvetaking av avløpsvann i henhold til kravene i forurensingsforskriften. Vårt opplegg består i at anleggets eget driftspersonell tar selve prøven og sender denne til laboratoriet, men at personellet tar prøven i henhold til Aquateams akkrediterte kvalitetssystem. Dette systemet implementeres på renseanlegget i nært samarbeid med de som jobber der. Vi har vært akkreditert siden 2009, og vi tilbyr denne tjenesten til totalt 19 små og store anlegg i dag. Slåm - åvløpsslåm og slåm frå settefiskånlegg Biogåssånlegg Nordre Follo renseanlegg har oppgradert og utvidet sin slambehandlingskapasitet, og det gamle UTB-anlegget er erstattet med termofil drift av råtnetankene for å kunne tilfredsstille gjødselvareforskriftens krav til hygienisering av slammet. Aquateam har vært prosessrådgiver i alle faser av dette prosjektet som vil bli ferdigstilt i løpet av 1. halvår Aquateam er byggherrerådgiver sammen med COWI for bygging av nytt biogassanlegg for slam fra alle renseanleggene i Bergen og har i 2011 bl.a. bistått ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for en totalentreprise for prosess/ maskin/ SRO. Aquateam har i 2011 ledet biogassforum, som er et nyetablert forum under Avfall Norge for drifts-personell som arbeider på Bekkelaget renseanlegg har utarbeidet og utlyst konkurransegrunnlag for ny slamentreprise i 2011 og Aquateam har bistått med dette. Det å identifisere kravene for slamdisponering slik at slam omsettes på en trygg og forsvarlig måte, er viktig å få inn i et anbudsgrunnlag slik at valgt løsning ikke svekker omdømmet til slam som jordforbedringsmiddel/gjødsel. Aquateam har i samarbeid med Sintef og Bioforsk vært deltager i et forprosjekt for å se på håndtering av slam fra rensing av avløp i settefiskanlegg under Aqua-Arena prosjektet til Innovasjon Norge. I dette prosjektet bisto Aquateam med skisse til ulike løsninger for slamhåndtering, herunder avvanning, lukthåndtering og muligheter for løsninger knyttet til stabilisering og energiutnytting (biogass). Dette forprosjektet viste at det er mange uløste problemstillinger i oppdrettsbransjen, og at det finnes mange muligheter innen tradisjonell VA som kan bidra til å løse utfordringene.

14 Petroleumsvirksomhet Miljørisikovurdering åv utslipp frå vånnbehåndlingsånlegg i gåss/ kondensåt ånlegg Aquateam bisto i 2011 Shell i miljørisikovurderinger og miljøovervåkning av gassbehandlingsanlegget på Nyhamna. Anlegget mottar gass og kondensat fra Ormen Lange som er lokalisert offshore. Aquateam har gjennomført miljørisikovurdering inklusive økotoksikologiske undersøkelser av utslippsvann fra anlegget siden 2008, rett etter at anlegget hadde startet opp. Figuren under viser utviklingen i kvalitet på utslippsvann fra anlegget fra 2008 til 2011, målt som giftighet til ulike typer organismer. Resultatene viser en klar forbedring i vannkvalitet, vist som midlere og høy giftighet (avhengig av hvilken organisme man har testet på) i 2008 og fram til lav eller ingen påviselig giftighet i utslippsvann fra anlegget i Figuren viser teoretisk giftighet beregnet fra målte konsentrasjoner av de kjemiske stoffene vi finner i utslippsvann og målt giftighet på alge (Skeletonema), krepsdyr (i vannfase; Acartia og i sediment; Corophium) og bakterier (Microtox og MARA). Utslippsvannet var i 2011 både under bakgrunnsundersøkelsene og under åpning av brønner mot land lite giftig. Anlegget er kommet inn i en god driftssituasjon. Fisk, alger og krepsdyr i sediment er lite sensitive til stoffer i dette vannet. Bakterier (Microtox og MARA) varierer i giftighet avhengig av hvilke stoffer man påviser i vannet. Krepsdyr i vannfasen (Acartia) varierer noe i følsomhet. Beredskåpsplånlegging for uhell med kondensåt og MEG Produksjonen fra Ormen Lange feltet startet opp i oktober Trykket i reservoaret er fortsatt høyt nok til å føre produksjonen (hovedsakelig gass og kondensat) inn til Nyhamna. Men etter hvert som produksjonen fortsetter vil trykket i reservoaret falle, og det vil være behov for trykkstøtte for å opprettholde produksjonsvolumet. Testbassenget på Nyhamna er bygget for å kvalifisere teknologi for undervannskompresjon av gass og kondensat. Dette er en helt ny løsning som ligger i forskningsfronten. Studien følges av mange internasjonale selskaper og miljøer. Under drift av et pilot-testanlegg (ca. 2 år) er ingen utslipp planlagt utover noe varmetap i sjøvannreturen. Pilot testanlegget inneholder kondensat, MEG og isolasjonsolje som sirkuleres i et lukket system. Ved en eventuell lekkasje i systemet, vil deler av disse kjemikaliene kunne havne i testbassenget, og driften av piloten vil umiddelbart måtte stanses. Aquateam har undersøkt ulike beredskapsløsninger for Shell og konklusjonen basert på laboratorietester med slam fra vannbehandlingsanlegget fra Nyhamna er at biologisk in-situ rensing er den raskeste metoden for å oppnå akseptable konsentrasjoner av MEG og kondensat i sjøvannet i testbassenget dersom uhellet skulle være ute. Målt og beregnet toksisitet L(E)C50 i utslipp fra vannbehandlingsanlegget. Testresultater for in-situ-behandling av MEG- og kondensatforurenset sjøvann.

2013 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: www.aquateam.no

2013 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: www.aquateam.no Petter Wang 2013 Miljø og forurensning FAGLIG VIRKSOMHET Styrets årsberetning for 2013 Aquateam COWI hadde i 2013 betydelig aktivitet forbindelse med utslippssøknader og konsekvensvurderinger og ved utvidelse

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling Styrets beretning 2012 1. Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002, og feiret 10 års jubileum høsten 2012. Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic. ÅRSRAPPORT 2004 DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59 E-mail: diagenic@diagenic.com INNHOLD BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Beskrivelse av virksomheten 3 Årsberetning

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 6 8 4 0 Styrets årsberetning 2009 Forskningsparken AS har i 2009, i tråd med sitt formål, ønsket å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Forskningsparken

Detaljer

Årsrapport. med visjon om å være best på profesjonell drift.

Årsrapport. med visjon om å være best på profesjonell drift. Årsrapport 2007 med visjon om å være best på profesjonell drift. 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering 11 Vannverket 13 Renseanleggene

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE årsrapport 2 11 INNholD 04 STYRET 05 NØKKELTALL 06 ÅRSBERETNING 13 RESULTATREGNSKAP 14 BALANSE 15 KONTANTSTRØMANALYSE 17 NOTER 28 REVISORS 31 DETTE BERETNING ER ISTAD 32 ORGANISASJON 33 DATTERSELSKAPENE

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer