Sikkerhetskultur og informasjonssikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetskultur og informasjonssikkerhet"

Transkript

1 Sikkerhetskultur og informasjonssikkerhet i UH-sektoren Sikkerhet & Sårbarhet 2013 Øivind Høiem, CISA CRISC Seniorrådgiver

2 Om Øivind Seniorrådgiver ved UHsektorens sekretariat for informasjonssikkerhet hos UNINETT Har jobbet 20 år i Statoil med informasjonssikkerhet, sikkerhetskultur og risikovurderinger Sertifisert IT-revisor og innen risikostyring Medlem av ISACA Norges standard og forskningskomité 2

3 Agenda Litt om UNINETT Trusselbilder og nye bruksmønstre Hva skal vi beskytte? Sikkerhetshendelser Nasjonale føringer Arbeidet mot UH-sektoren Hvordan bygge en god sikkerhetskultur 3

4 Om UNINETT samfunnsansvar åpenhet teknologientusiasme Det norske forskningsnettet Eid av Kunnskapsdepartementet Ca 100 ansatte, 200 mill omsetning Leverer nett og tjenester til 200 institusjoner med brukere Samarbeidsverktøy for UH-sektoren FEIDE Felles administrative systemer ecampus (IKT-verktøy til forskning og undervisning) Nasjonal e-infrastruktur leverandør Tungregne- og masselagringsressurser Administrerer.no-domenet 4

5 UNINETT tar samfunnsansvar UNINETTs innsats innen IKT skal bidra til en velfungerende høyere utdanning og forskning i hele Norge. Gjennom redusert energibruk og avstandsuavhengige IKT-løsninger vil UNINETT i samspill med UH-sektoren bidra til et mer miljøvennlig samfunn. 5 Et tett samarbeid mellom kompetansemiljøer i UH-sektoren og UNINETT vil tilflyte alle institusjonene i sektoren og således bidra til et høyere generelt kompetansenivå innen IKT. -

6 Det europeiske forskningsog undervisningsnettet Vi og våre samarbeidspartnere i Europa leverer et sikkert høyhastighetsnettverk til 40 mill. brukere og over 8000 institusjoner i 40 land. 6

7 UNINETT CERT UNINETT håndterer hendelser i forskningsnettet Vi har et eget CERT - Computer Emergency Response Team Samarbeider med tilsvarende enheter i Norge og utlandet. Er medlem i FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams og TI-Trusted Introducer 7

8 Trusselbilder fra PST «Offentlig og privat ansatte med tilgang til sensitiv informasjon smigres, bestikkes og presses til å gi fra seg informasjon eller til å bidra til å påvirke beslutningsprosesser.» 8

9 Trusselbilder fra PST «Et nyere trekk i etterretningen mot høyteknologi er enkelte etterretningstjenesters utilbørlige press mot studenter og forskere for å utlevere forskningsresultater til hjemlandet, nettopp for å styrke egen forskning og utvikling.» 9

10 Trusselbilder fra NSM «Fremmede staters etterretningstjenester søker primært å innhente informasjon som kan fremme landets politiske og økonomiske interesser.» «Aktiviteten er hovedsakelig rettet mot forsvars- og sikkerhetspolitikk, olje- og gassektoren, høyteknologi-/ forsknings-/undervisningsmiljøer og eksilmiljøer.» 10

11 Trusselaktører Nasjonalstater har både vilje og midler til å jobbe langsiktig for å oppnå sine mål Nasjonalstater Virksomheter (industrispionasje) 11 Aktivister (har kortsiktig fokus) «Vanlige» kriminelle (økonomisk vinning) Sporadiske hackere (nysgjerrighet, «ære og berømmelse»)

12 Nye bruksmønstre og brukerforventninger Smarttelefoner og nettbrett Mobile arbeidsplasser Bring your own device Skytjenester (Cloud computing) Inkl. Dropbox, Google translate, Prosjektplassen, browser plug-ins Sosiale media Mindre skille mellom jobb og fritid 12

13 Sensitiv informasjon Forskningsresultater (eks.: olje og gassutvinning, nano-, bio-, mobil- og forsvarsteknologi) Personopplysninger, f.eks. spesialtilrettelegging pga. sykdom Eksamensoppgaver før eksamen 13

14 Virksomhetskritiske informasjon og systemer Forskningsrelaterte data 14 Samordna opptak Epost Hvem oppholder seg i bygg/laboratorier i tilfelle brann/ulykke

15 15

16 Sikkerhetshendelser hos oss Vi har hatt hackerangrep på våre tungregneanlegg Dårlige sikkerhetsrutiner og manglende sikkerhetsoppdateringer Stjålne brukernavn og passord benyttes til å logge seg på andre systemer for å finne informasjon og tjenester som kan utnyttes Hackere fra Australia, Tyskland og Nederland ble dømt 16

17 Misbruk av telefonisystemer Misbruk av gamle telefonisentraler Stjeling av tellerskritt som medførte økonomiske tap 17

18 Riksrevisjonen hadde følgende anmerkninger i forhold til UH-sektoren: Manglende risikostyring Manglende implementering av sikkerhetspolicy Manglende identifisering og klassifisering av personopplysninger Manglende kunnskap vedrørende behandling av personopplysninger Avvikende praksis i forhold til rutiner vedr. tilgangskontroll og manglende avvikshåndtering Manglende etablering av internkontrollsystem iht. personopplysningsloven Manglende tiltak i forhold til sikkerhetskultur 18

19 22. juli-kommisjonens anbefaling «Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere på alle nivåer i forvaltningen systematisk arbeider med å styrke sine egne og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur.» 19

20 Digitaliseringsrundskrivet Virksomheten skal ha en internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet. 20 Denne internkontrollen kan med fordel være en integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem for kontinuerlig forbedring av virksomhetens arbeidsprosesser, måloppnåelse, informasjonssikkerhet, HMS, miljøledelse, samfunnsansvar m.v.

21 Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Organisasjonsmessige tiltak i universitets- og høyskolesektoren Bakgrunn: Det er viktig at sikkerhetsarbeidet ved den enkelte institusjon i universitets- og høyskolesektoren er tilstrekkelig robust. En forutsetning er en felles tilnærming til informasjonssikkerhet. 21 Tiltak: Kunnskapsdepartementet har gitt UNINETT i oppgave å etablere og lede et sekretariat for informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren. I tillegg til sekretariatet har UNINETT etablert et sikkerhetsforum for universiteter og høyskoler. Forumet skal være rådgivende innenfor området informasjonssikkerhet, beredskap og kontinuitet.

22 Tildelingsbrevet til institusjonene fra KD Institusjonen skal ha beredskapsplaner som skal bygge på regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser og kriseøvelser. Institusjonen skal følge gjeldende regelverk/retningslinjer for informasjonssikkerhet, herunder ha eller innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet bygget på grunnprinsippene i anerkjente sikkerhetsstandarder. 22 Institusjonen skal fortsette arbeidet med oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens anbefalinger om å styrke risikoerkjennelse, sikkerhetskultur, holdninger og lederskap m.v.

23 UH-sektorens sekretariat for informasjonssikkerhet Opprettet på oppdrag av KD Bakgrunnen er Riksrevisjonens kritikk av sektorens ivaretagelse av informasjonssikkerhet Skal støtte UH-sektoren i informasjonssikkerhetsspørsmål De nasjonale retningslinjene for informasjonssikkerhet legges til grunn for sekretariatets arbeid 23

24 I sekretariatet, er vi ikke late Rammeverk og metodikk Risiko og sårbarhetsvurderinger Kontinuitet og beredskapsplaner Revisjoner Ledelsens gjennomgang Informasjon om trusselbilder Sikkerhetskulturbygging Maler og informasjonsmateriell Arrangør av sikkerhetskonferanser Sikkerhetsportal er under utvikling Internasjonalt samarbeid 24

25 Sikkerhetsforum 2013 «Fra policy til sikkerhetskultur» 11. og 12. juni hos Høgskolen i Oslo og Akershus Sikkerhetskultur - hva er det og hvordan få det?, NSM Styringssystem for informasjonssikkerhet - et topplederansvar og en viktig kulturpåvirker, Difi Erfaringer fra Statens Pensjonskasse Sikkerhetskulturarbeidet i helsesektoren, Helsedirektoratet Nasjonal sikkerhetsmåned, NorSIS Workshops og plenumsdiskusjon 25

26 Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober Sekretariatet har planer om å arrangere aktiviteter i samarbeid med UHsektoren under den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober. 26 Info. på sidene til NorSIS norsis.no

27 Uninytt: den sikre siden 27

28 den sikre siden 28

29 Sikkerhetsportalen 29

30 Utveksling av beste praksis i Norge Vi produserer fagspesifikasjoner i samarbeid med UHsektoren som en del programmet 30 https://www.uninett.no/ufs

31 og i Europa Noen av fag-spesifikasjonene blir oversatt til engelsk og gjort tilgjengelig som «Campus Best Practice» dokumenter i regi av EUprosjektet Géant 31 Vårt dokument «Information Security Policy» var det mest nedlastede dokumentet i 2012

32 Definisjon på sikkerhetskultur Sikkerhetskultur er summen av medarbeidernes kunnskap, holdninger og adferd som kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsadferd. 32 (NSM)

33 Sikkerhetskulturen på Sonny Ivey

34 Safety material 34

35 Safety Rules 35

36 Kunnskap er en ting, men holdninger og adferd 36

37 Gode sikkerhetsregler Sikkerhetsfolk tenker ofte 100%-løsninger som blir vanskelige å overholde og dermed ikke følges. 37 Det som trengs er gode sikkerhetsregler og løsninger som fungerer i det daglige arbeid.

38 20% teknologi 80% holdninger Informasjonssikkerhet er ikke kun et teknologiproblem. Den beste sikringsverktøyet sitter mellom ørene til folk. 38 Det må bare implementeres!

39 Etablerte virkelighetsoppfatninger Informasjonssikkerhet er ITs ansvar. 39 Også kalt ØSS Øystein Sunde Syndromet: Vi har folk til slikt IS handler kun om å holde informasjon hemmelig.

40 Riktige virkelighetsoppfatninger Informasjonssikkerhet angår det jeg har ansvar for. 40 Informasjonssikkerhet er god forvaltningsskikk. Informasjon, folk og penger er de viktigste innsatsfaktorene for å nå våre mål.

41 Sikkerhetskultur i kunnskapsvirksomheter Rutiner og lydighet eller akademisk frihet? 41 Kirkefader Augustin: Fasthet i det sentrale Frihet i det perifere Kjærlighet i alt

42 Hvordan bygge en god sikkerhetskultur Jobben med å bygge en god sikkerhetskultur er ikke en engangsaktivitet. Arbeidet må ha et langsiktig perspektiv for å oppnå de ønskede resultater. Det er viktig med støtte og forankring fra ledere i organisasjonen. Kulturen er påvirket av ledelsens sikkerhetsbevissthet og hvilke signaler som gis. Det må settes av ressurser i form av tid og midler Budskap og kanaler må tilpasses målgruppene. 42

43 Hvordan bygge en god sikkerhetskultur Kunnskapsoverføring i forhold til trusler, risiko, ansvar, forventninger m.m. Gode gjennomførbare sikkerhetsregler. Informasjon og diskusjon om hendelser fra egen virksomhet sikrer god motivasjon. Og så må man repetere budskapet jevnlig og evaluere årlig. 43

44 Takk for meg 44 Øivind Høiem, CISA CRISC Seniorrådgiver informasjonssikkerhet https://twitter.com/oivindhoiem

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar

Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Styringssystem for informasjonssikkerhet et topplederansvar Jan Sørgård Seniorrådgiver Difi Visjon «Vi utvikler offentlig sektor» Områder Digital forvaltning Offentlige anskaffelser Ledelse og organisering

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det sentrale direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

God sikkerhetsatferd Hva er det og hvordan få det?

God sikkerhetsatferd Hva er det og hvordan få det? God sikkerhetsatferd Hva er det og hvordan få det? Sikkerhet er altfor viktig til å bli overlatt til sikkerhetsfolk, men det bør heller ikke overlates til ledere og ansatte som ikke bryr seg. Seniorrådgiver

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 2 Innhold Innledning... 3 1. Tjenester til innbyggere og næringsliv... 4 1.1 Grimstad kommune skal utvide og forbedre det digitale tjenestetilbudet.... 4 1.2

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning Kapittel 1: Innledning - Universitetet i Oslo Kapittel 1: Innledning IT-sikkerhetsarbeidet skal være tydelig forankret og godt kjent i universitetets ledelse og ha denne ledelsens uttalte støtte, oppmerksomhet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Q2/Q3 2013 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT

Q2/Q3 2013 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT Q2/Q3 2013 4 Nye utfordringer og nye muligheter 7 Nøkkeltall fra NorCERT 21 Informasjonssikkerhet hvordan skal man få noen til å bry seg? NYE UTFORDRINGER OG

Detaljer

UNINYTT. hvor går veien videre? SuhS-konferansen 08. 14. s. 4-5. rockheim PÅ Nett. ett BrukerNaVN. 06. lønnsomme. aktuelt fra uninett Nr.

UNINYTT. hvor går veien videre? SuhS-konferansen 08. 14. s. 4-5. rockheim PÅ Nett. ett BrukerNaVN. 06. lønnsomme. aktuelt fra uninett Nr. UNINYTT aktuelt fra uninett Nr. 3 2009 SuhS-konferansen hvor går veien videre? s. 4-5 06. lønnsomme ett BrukerNaVN innkjøpsavtaler i NOrDeN 1 08. 14. rockheim PÅ Nett innhold: Uninytt nr. 3 2009 04 SuhSkonferansen

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Difi gjennomfører en årlig revisjon av alle anvendelsesområder i listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nøkkeltall fra NorCERT NSM/NorCERT har siden opprettelsen av kvartals rapporten stadig rapportert om sterk økning i antall håndterte hendelser.

Detaljer