Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole"

Transkript

1 1 Årsmøte Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA 20. juni 2015 kl 11:00, Slevik skole Agenda: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap og budsjett 5. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling til medlemmene 6. Fastsetting av honorar til styret og revisor 7. Andre innkomne saker Medlemskontingent Pris på nye innmeldinger 8. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år 9. Valg av styreleder 10. Valg av styremedlemmer 11. Valg av valgkomite (2 medlemmer) 12. Valg av revisor Gjennomgang av anleggets funksjon og feilsøking, ca 15 minutter.

2 2 Sak 3: Årsberetning Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA Djupeklo og Østre Oksrød vann- og avløpslag SA (DOVA) ble etablert i juni DOVA organiserer hytteeiere i det geografiske området som følger av navnet på vannlaget. Årsberetningen gjelder fra foregående årsmøte og fram til inneværende, mens regnskapet gjelder for Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer: Leder: Ola Gjesdal Styremedlem: Anders Dahle Styremedlem: Morten Georgsen Styremedlem: Arne Corneliussen Styremedlem: Hans Gunnar Hansen Styremedlem: Ole Morten Merli Styret har siden forrige årsmøte brukt mye av tiden til å følge opp og avslutte ferdigstillelsen av VAanlegget. Den overtok vi formelt eierskap for anlegget, og dette er også den dato da garantiansvaret starter. Styret var av den oppfatning at det forelå en enighet med BA om serviceavtale, og at denne gav grunnlag for oppstart av anlegget før sommeren Samtidig ble det arbeidet for å få en endelig avtale om service på plass. Det viste seg etter sommeren at BA var av en annen oppfatning enn oss, og etter sommerferien nektet de å fortsette arbeidene sine med oppkobling av anlegget til de av medlemmene våre som allerede hadde ledning til hytteveggen. Samtidig ble ikke det nye styret orientert om dette, noe som forsinket den endelige løsingen av problemet mer enn ønskelig. Det videre arbeidet med fremføring av anlegget ble også forsinket. Etter noe forhandling og press, startet BA på nytt fortløpende tilkobling og videreutbygging av anlegget. En serviceavtale med tre års varighet ble signert med BA i slutten av september Ved årsmøtet 2014 var det to grunneieravtaler som ikke var signert (Forsvarsbygg og Br. Lie.), og anleggets fremdrift samt omkostningene for anlegget var avhengig av utfallet av disse avtalene. Utfordringen i forbindelse med kiosken i Djupeklo går i korthet ut på at det er uavklart hvem som eier grunnen der rør mot kiosken må krysse. Begge potensielle grunneiere er positive til krysningen, men Forsvarsbygg har ikke anledning til å signere en avtale før eierskapet er avklart. Denne saken er dessverre ikke løst, og Dova er ikke lenger part i denne prosessen. Brødrene Lie nektet å signere grunneieravtale, og det tilspisset seg med trusler om økonomiske krav mot styret om kompensasjon for deres tapte inntekt ved at Dova bygget ut på deres eiendom. DOVA gikk til ekspropriasjon, og dette ble av Brødrene Lie anket i flere instanser, helt til Miljøverndepartementet. Etter styrets oppfatning var dette primært med den hensikt å trenere utbyggingen, og styret var av den oppfatning at vi hadde en god sak. For å spare saksomkostninger, og for å unngå ytterligere forsinkelser i utbyggingen, ble det etter en felles befaring 5. september inngått et forlik med Brødrene Lie som sikret rett til utbygging også i dette området. Det tilkom dessverre betydelige saksomkostninger knyttet til denne ekspropriasjonsprosessen. Det har vært flere uforutsette utgifter i forbindelse med anlegget, men man har klart å dekke dette innenfor de allerede innkalte midlene på totalt kroner fra hver andelshaver. Det har derfor ikke vært behov for innkalling av ytterligere kapital. Anlegget eies fra desember 2014 av DOVA SA, og styret har valgt å inngå avtale om forsikring med Gjensidige. Hver enkelt hytteeier har ansvar for å ivareta forsikring av kvernpumpen og rør frem til fellesanlegget, dette er normalt dekket via hytteforsikringen. Styret vil minne medlemmene om at forsikringsselskap normalt må informeres om at vann er innlagt.

3 3 Enkelte ikke-medlemmer innenfor området hvor DOVA har rett til å bygge ut VA-anlegg, har fremmet ønske om at grensen mellom DOVA og OHVA (Brdr. Lie) flyttes slik at de selv kan velge hvilket anlegg de vil tilknyttes. En forutsetning fra kommunen for tillatelse til utbygging var at VAselskapene kom til enighet om grensene seg i mellom. DOVA måtte da gi fra seg flere medlemmer, mot deres eget ønske, for å få en avtale med OHVA og Brødrene Lie. Styret er derfor av den oppfatning at de avtalte grensene mellom vannlagene må opprettholdes, og har signalisert dette til kommunen. DOVA SA har fått innvilget momsrefusjon på selve utbygningen av anlegget og er derfor også eier av de delene av anlegget som er fritatt for MVA, dvs frem til hyttevegg på inntakssiden, og fra og med kvernpumpen på avløpssiden. COWI har vært engasjert i en kvalitetssikringsrolle gjennom og ved avslutning av prosjektfasen og har hjulpet oss løpende underveis. Vi kjøper nå deres tjenester kun ved behov. Etter vedtak på årsmøtet 2014 har vi inngått avtale med regnskapsfører Noraccounting. Vi er svært godt fornøyd med dette samarbeidet, og alle får nå tilsendt regninger fra dette byrå. Kvalitetsmessig er anlegget bygget med robuste løsninger som skal sikre en stabil vannforsyning. Prismessig har vi endt godt ut sammenlignet med andre tilsvarende anlegg. Det har i perioden vært stor pågang fra medlemmene, men så vidt vi vet har alle fått svar innen rimelig tid. For å sikre informasjonsflyt til medlemmene, har vi kjøpt hjemmesidetjeneste fra One.com og opprettet en egen hjemmeside på Hjemmesiden har vært hyppig besøkt og fungerer også som elektronisk arkiv for styresaker og avtaler. Alle medlemmer må huske å melde fra dersom de skifter epostadresse. Mange eposter har ikke kommet frem til medlemmene da deres postkasser har vært fulle. Det er medlemmenes ansvar å sørge for at styret til enhver tid har tilgang til fungerende kontaktinformasjon. Informasjon vil i tillegg legges ut på hjemmesidene. Perioden fra forrige årsmøte og fram til nå har vært arbeidskrevende for deler av styret. Det har medgått mye tid til avklaringer mot medlemmer, entreprenør og grunneiere. Etter som stadig fler av våre medlemmer tilknyttes anlegget, forventer styret at vi nå går over i en driftssituasjon med bygging av en håndfull nye stikkledninger årlig og at arbeidsbelastningen for styret etter hvert vil reduseres. Entreprenør BA-anlegg har for det meste utført et godt arbeid og vi har stort sett fått gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Da det har vært anleggsmaskiner i sving i terrenget, må vi alle regne med å måtte rydde noe på egen tomt, bruke kvister og fliser til å dekke over rør som er synlige og i det hele tatt hjelpe naturen til å bli så pen som mulig i området vårt. Før overtakelse av anlegget ba vi alle medlemmer gå over sine eiendommer: * 23. november blir det sendt mail fra DOVA: på tide å se til tomten din, og gi oss tilbakemelding dersom det er store feil og mangler ved sluttarbeidet. * Det kommer ca. 40 klager/henvendelser fra medlemmer. De fleste dreier seg om opprydding, skader i terreng og tildekking av rør. * 16. desember er det befaring med entreprenør, COWI og representanter fra DOVA for å se på henvendelser og vurdere om klagene skal utbedres/imøtekommes. * I Overtakelsesprotokoll datert ble 19 hytter nevnt med mangler som BA-Anlegg skal utbedre innen 1. mars Disse er tilskrevet om resultatet av befaringen og hva som skal utbedres. Alle arbeider er nå sluttført.

4 4 * Noen av medlemmene har ikke fått svar på sin henvendelse til DOVA. Det er de henvendelser som entreprenør/ba-anlegg allerede hadde utbedret før befaring 16. desember, eller saker som har vært klar for en løsning, for eksempel at rød lampe lyste på styringsskapet. Det er tegnet en serviceavtale for hovedanlegget og kvernpumpestasjonene med BA-anlegg, varighet tre år som tilsvarer garanti tiden. Det er DOVA, og ikke medlemmene som har tegnet avtalen, og medlemmene kan derfor ikke forvente å bli besvart av BA ved henvendelse angående anlegget. På hjemmesiden vår ligger det en feilsøkehjelp, og ved feil må man sjekke alle punktene før man kontakter styret i DOVA. Det er da styrets representant som utløser en alarm til BA. Dersom feilen kunne vært løst ved å følge sjekklisten, er det medlemmet som belastes for utrykningen, anslagsvis kroner. Alle oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med sjekklisten, og gjerne ha en printet versjon tilgjengelig på hytta. Etter en omfattende anbudsrunde er det tegnet avtale med rørlegger Even O. Jensen om prosjektering og tilknytning av nye medlemmer. Vi har i dag 8 interessenter, og det tegnes i disse dager kontrakt. De av våre medlemmer som grenser opp mot disse, må dessverre påregne noe graving i forbindelse med dette. DOVA hadde ved utgangen av 2014 i alt 175 medlemmer. Økonomi DOVAs økonomi er reflektert i vedlagte årsregnskap og styret mener at dette gir et korrekt bilde av selskapets økonomi. Fredrikstad, Styret

5 5 Sak 4: Regnskap og budsjett Resultatregnskap for 2014 DJUPEKLO OG ØSTRE OKSRØD VANN- OG AVLØPSLAG SA Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 1 ( ) (79 870) Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 (45 161) 0 Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 Annen driftskostnad 7 ( ) (30 081) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat ( ) Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad (375) 0 Annen finanskostnad 0 0 Sum finanskostnader (375) 0 Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad (85 262) Skattekostnad på ordinært resultat 4 (83 942) (42 829) Ordinært resultat (6 786) ( ) Årsresultat (6 786) ( ) Overføringer Udekket tap (6 786) ( ) Annen egenkapital 0 0 Sum (6 786) ( )

6 6 Balanse pr. 31. desember 2014 DJUPEKLO OG ØSTRE OKSRØD VANN- OG AVLØPSLAG SA EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler 0 0 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Sum varer 0 0 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Sum investeringer 0 0 Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Noter 2014 DJUPEKLO OG ØSTRE OKSRØD VANN OG AVLØPSLAG SA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over driftsmidlenes levetid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Samvirkeforetak betaler formuesskatt med 0,3%

8 Note 1 Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Andre relaterte ytelser Sum Foretaket har ikke ansatte Note 2 Andelskapital Selskapets andelskapital er kr fordelt på 175 andeler à kr Annen innskutt egenkapital representerer 173 andeler innhentet 1. innkalling kr , 173 andeler 2. innkalling kr og 172 andeler 3. innkalling kr I tillegg betaler medlemmer som trer inn etter juni 2012 en overkurs på andelen på kr Note 3 Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler Bygninger og annen fast eiendom Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskr (45 161) Balanseført verdi pr Årets avskrivninger (45 161) Økonomisk levetid 50,0 år Avskrivningsplan: Lineær 2 % Note 4 Skatt Grunnlag for beregning av skatt Ordinært resultat før skattekostnad / Permanente forskjeller 375 +/ Årets endring i midlertidige forskjeller ( ) Årets skattegrunnlag ( ) Formueskatt samvirkeforetak Sum Skattekostnad i resultatregnskapet Betalbar skatt i skattekostnad Betalbar skatt i balansen

9 Note 5 Midl. forskjeller Utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført. Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Anleggsmidler ( ) Skattemessig fremførbart underskudd ( ) ( ) Netto forskjeller ( ) (34 180) (77 531) Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel basert på 27% Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr Note 6 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Netto oppførte kundefordringer Note 7 Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr

10 7 DOVA - Budsjett 2015 (eks MVA) Forsikring - ansvar og skade Forsikring - styreansvar 2000 Strøm Regnskap Formuesskatt samvirkeforetak Revisjon, konsulent Drifts- og vedlikeholdsavtale Ekstern bistand, COWI, jurist Kjøregodtgjørelse Styregodgjørelse Styret innstiller på en kostnad for Vann- og avløpstjenester for det enkelte medlem som utgjør kr inkludert MVA (3900,- uten MVA). Styret legger med dette opp til et lite underskudd ( ca kr ,-) som begrunnes med: Vi forventer i løpet av 2015 nye medlemmer som vil tilføre andelskapital og medlemsavgift. Det er noe usikkerhet beheftet til budsjettet, da vi foreløpig ikke har hatt et normalt driftsår, og at vi slik sett fremdeles er midt i en bratt læringskurve. Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas, og det nye styret gis fullmakt til å utøve skjønn i forhold til budsjettets rammer.

11 8 Sak 5: Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdeling til medlemmene Selskapet er fremdeles i en etableringsfase og styret er av den oppfatning at selskapet skal beholde alle disponible midler. Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. Sak 6: Fastsetting av honorar til styret og revisor Honorar til styret Deler av styret har nedlagt svært mye arbeid i avslutningen av prosjektfasen frem til desember 2014, men også etter dette. Dette har fremdeles hatt et omfang som er større enn det man må forvente at et ordinært styrearbeid vil være når anlegget går over i en normal driftssituasjon. Også det siste året har særlig tre medlemmer som har nedlagt mye arbeid og de foreslås derfor honorert med kroner hver, til Ola Gjesdal (styrets leder), Anders Dahle (prosjektansvarlig) og Hans Gunnar Hansen (økonomiansvarlig). Øvrige styremedlemmer foreslås honorert med kr hver. Styret senker med dette honoraret for dem som har hatt størst belastning i forhold til 2014, men ser at alle styremedlemmer påføres en ikke ubetydelig belastning som vi mener bør reflekteres i honoraret. Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. Honorar til revisor m.m. Det antas at kostnader til revisjon og andre tjenester for 2015 vil ligge noe lavere enn for 2014, i alt kr Sak 7: Andre innkommende saker 7.1 Medlemskontingent Bakgrunn: I følge vedtektenes 7 skal årlig kontingent besluttes av årsmøtet etter forslag fra styret. Styret har laget et overslag over forventede kostnader for neste år, og foreslår at det faktureres kr inklusive mva, som inkluderer pålagt serviceavtale med BA på kroner inklusive mva. DOVA har som kjent oppnådd momsrefusjon på byggingen av selve anlegget, og dette forutsetter at vi har avgiftspliktig utgående omsetning. Vedtektene bestemmer at alle medlemmer skal faktureres lik pris, dette videreføres. Når det gjelder de faktiske driftsutgiftene så er det særlig to forhold som vil være kostnadsdrivende, det er fremdeles usikkerhet rundt strømutgifter til å drifte selve anlegget, og her må vi fremdeles regne med en innkjøringsperiode. Det andre er at vi fremdeles, gitt at anlegget er nyoppstartet, må påregne utilsiktede utgifter til drift og service. Forslag til vedtak: Styrets forslag til årskontingent for 2015 vedtas. Videre gis styret fullmakt til å forskuttere fakturering av årskontingent for 2016 dersom de faktiske driftsutgiftene gjør dette nødvendig før neste årsmøte.

12 9 7.2 Pris på nye innmeldinger Bakgrunn: Dagens medlemmer av DOVA har vært med på å finansiere hele utbygningen og også tatt en risiko ved å melde seg inn før tillatelser mv. var gitt. Vedtektene regulerer prinsipper for prissetting av nye medlemskap og bestemmer også at årsmøtet kan vedta tilleggskostnader for nye tilkoblinger. Sett i lys av ovenstående samt generell prisstigning foreslår styret at nye tilkoblinger i inneværende år skal koste kroner, og reguleres med 2,5% per påfølgende år. Det er styrets intensjon at nye medlemmer skal tilføre DOVA midler som enten kan brukes til å dekke driftsutgifter eller til tilbakebetaling til medlemmene. Medlemskap i DOVA, for nye medlemmer, er som tidligere fastsatt til 9000 kroner. Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. Sak 8: Fastsetting av arbeidsplan for kommende år Styret utarbeider heller ikke i år en formell arbeidsplan, men styret vil arbeide videre med ferdigstillelse av anlegget samt etablering av driftsrutiner som danner grunnlaget for arbeidsplaner i ordinær drift. Sak 9: Valg av styreleder Styreleder tar ikke gjenvalgvalg, valgkomiteen presenterer sitt forslag i møtet. Sak 10: Valg av styremedlemmer Følgende styremedlemmer sitter ett år til: Arne Corneliussen (Østre Oksrød) Anders Dahle (Djupeklo) Hans Gunnar Hansen (Djupeklo) Følgende medlemmer er på valg for to år: Øystein Haram Bernt Aas Gunnar Skjøld Sak 11: Valg av valgkomite (2 medlemmer) Valgkomiteen har bestått av følgende: Kjell Andersen (Østre Oksrød) Wenche Nyborg Birkeland (Djupeklo) Valgkomiteen tar gjenvalg. Sak 12: Valg av revisor Etter anbefaling fra revisor Jøntvedt, har det fremkommet at selskapet ikke er revisjonspliktig. Styret har hatt god bistand fra revisor for å planlegge selskapets strukturelle oppbygging, og har valgt å kjøpe revisjonstjenester også ut Vi har etter vedtak i Årsmøtet 2014 inngått avtale med regnskapsbyrået Noraccounting og styret anbefaler derfor at vi avvikler avtalen med Revisor fra nyttår 2016.

13 10 Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. Gjennomgang av anleggets funksjon og feilsøking.

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Trondheim 30.3.2014 ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Vaadan Vann og Avløp SA innkaller med dette til årsmøte 2014 STED: STALLKROA Vådan Gård DATO: 9. april 2014 KLOKKESLETT: 19:00 Alle fullmakter må være

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer