Søndre Land kommune. Informasjonshefte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune. Informasjonshefte"

Transkript

1 Søndre Land kommune Informasjonshefte Teknisk Drift

2 Innhold Side Viktige oppgaver 4 Renovasjon 5 Septiktømming 5 Skiløyper 5 Feieren 5 6 Nedgravde oljetanker 6 Håndtering av overvann 7 14 UMS telefonvarsling 14 Klipp hekk og busker tenk trafikksikkerhet! Avgifter og gebyrer for år Side 2 av 20

3 Hvem svarer på hva innen Teknisk Drift: Brann og teknisk drift Bjørn Runar Eriksen Brann og feiervesenet Hans Martin Søfferud Prosjektarbeid Arne Bergum Gebyrer: Vann, avløp, renovasjon og feiing Septiktømming Vannmålere Renovasjon Torstein Lundbekk Parker og anlegg, skiløyper Veg og gatelys Per Egge Ledningsnett for vann og avløp Ledningskartverk Per Egge og Maria Bagdasaryan Påkobling til kommunalt vann og avløp Avløpsanlegg i spredt bebyggelse Maria Bagdasaryan Vannverk og renseanlegg for avløp Ove Skogen Side 3 av 20

4 Viktige oppgaver : Godkjenning vannverk Vann- og avløpsledning Halmrast Stasjonært nødstrømsaggregat Ånes 2014: Ny grunnvannsbrønn og ledning Trevatn Stasjonært nødstrømsaggregat Trevatn 2015: Nye tilknytninger Fallselva nedslagsfelt Nye tilknytninger Landåsvannet nedbørsfelt Vannledning fra nytt høydebasseng til Odnes skole : Nye tilknytninger Schjeskroken Innkjøp og installasjon av vannmålere Ny spillevannsledning Hov/Fall : Høydebasseng Hov Ny tilførselsledning nytt høydebasseng og ny overføringsledning til Fall : Rehabilitering ledningsnett vann og avløp Driftsovervåkning vann/avløp Vannbehandlingsanlegg Klausulering vannverk Side 4 av 20

5 Renovasjon Kjøkkenavfall, restavfall, papir og plast fra hustander og fritidseiendommer blir hentet av RenoNorden AS. Tømmekalenderen er utdelt til alle husstander. Henvendelser til RenoNorden AS kontor tlf: Septiktømming Septiktømming utføres av Brødre Grønnerud AS. Slamavskillere for boliger tømmes hvert andre år. Tette tanker skal tømmes minst en gang pr år. Melding gis før tømming. Henvendelser til Brødre Grønnerud AS kontor tlf: Skiløyper Vi har ansvar for ca 36 km med skiløyper, stamløypenettet på Øståsen. Vassenden v/fv 114 og Flystripa v/rv 247 er fine utgangspunkt for en skitur, med gode parkeringsmuligheter. Skihytta er normalt åpent i skisesongen. Helger fra 10 15, v/søndre Land Idrettslag. For mer informasjon, se kommunens hjemmeside: Feieren Som huseier er det ditt ansvar at boligen er bygget, utstyrt og vedlikeholdt slik at brann ikke lett kan oppstå. Dette betyr blant annet at du må: Ha tilstrekkelig antall røykvarslere (helst seriekoblet) Ha godkjent slokkeutstyr som brannslokkingsapparat eller husbrannslange Ansvarlig for at ildsted og skorstein ikke medfører brannfare Melde fra til ferievesenet når du har foretatt endringer av ditt fyringsanlegg for eks. satt ny ovn eller ny peis. Skjema for melding av nymontert ildsted finner du på vår hjemmeside: Større rehabilitering av skorstein er søknadspliktig etter plan og bygningsloven 93. Installasjon av kjellertanken for flytende brensel er søknadspliktig etter brannvernlovgivning. Feiing Feiing vil som hovedregel skje etter behov vurdert ut i fra mengder sot, brenseltype og fyringsvaner. Men minimum hvert 4. år. Feiing vil normal skje i perioden april til november. Tilsyn Det vil ved tilsyn bli lagt vekt på kontroll av røykvarslere, slokkemidler, ildsteder, skorsteiner og rømningsveier. For den som bor i bolig med skorstein innebærer dette at feieren må inn i boligen for å kunne gjennomføre tilsynet. Denne adkomstretten er hjemlet i forskriften. Dersom feil og/eller mangel blir avdekket, vil feieren gi råd om hvordan dette kan rettes opp, det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding etter tilsynet. Tilsyn med fyringsanlegg vil som regel skje i perioden desember til april. Eier er pliktig å rette på forhold som har betydning for brannsikkerheten. Side 5 av 20

6 Adkomst for feiing Eier av bygning hvor feiing forgår fra taket, skal det sørges for at feieren har tilfredsstillende adkomst, opp til og på taket. Feieren skal kunne ferdes sikker på taket uten å forårsake skade og kunne utføre feiing fra et sikkert sted. Huseier skal sørge for at det finnes egnet stige på et lett tilgjengelig sted for adkomst til taket. Selve takstigen eller stigetrinn skal være festet på forskriftsmessig måte. Er du usikker på dine løsninger så kontakt feieren. Nedgravde oljetanker Miljøverndept. har den fastsatt ny forskrift som pålegger tankeier regelmessig kontroll og krav om tankens tilstand og kvalitet. Krav om tilstandskontroll Enkeltbunnet ståltank: Dobbeltbunnet ståltank: Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank: GUP-tank: Dobbeltvegget tank: Rekondisjonert ståltank: 1. kontroll etter 15 år deretter hvert 5 år 1. kontroll etter 15 år deretter hvert 5 år 1. kontroll etter 20 år (neste kontroll avgjøres ved 1. kontroll) Trykksettes etter 2 år. Ordinær kontroll når tanken er 30 år. Kontinuerlig åverkvåkningssystem. 1. kontroll etter 10 år. Kommunen vil anbefale alle som har gamle tanker på over 200 liter og som er i bruk å iverksette tilstandskontroll utført av fagkyndig foretak for å sikre at tanken til en hver tid er i betryggende stand. For dere som har frittstående oljetank i kjelleren på over 200 liter skal denne stå i egen branncelle EI30. Side 6 av 20

7 Håndtering av overvann Ord og uttrykk forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut avløp fra toalett, vasker og sluk i hus og andre bygg. - Spillvann: Kloakk (toalett- og vaskevann). - Overvann: Dreneringsvann og regnvann (takvann) rent vann. - Sanering: Rydde opp/oppruste avløpet i områder med gamle avløpsanlegg/ledninger. - Separatsystem: To ledninger, en for spillevann og en for overvann. - Fellessystem: En ledning for avløp hvor det ledes både spillvann og overvann. Side 7 av 20

8 1.Innledning Overvann, dvs. overflatevann og vann som regnvann og smeltevann må tas hånd om på en slik måte at bygningskonstruksjoner ikke skades eller at vannet på annen måte skaper unødige ulemper på egen grunn eller for naboer. Det kan i en del tilfeller være en utfordring å løse dette på en god måte. Samtidig kan det i hvert enkelt tilfelle være flere måter å løse det på. I dette heftet er det vist de mest vanlige måtene å håndtere overvannet på. Heftet retter seg særlig mot den enkelte huseier og mindre prosjekter. For de store utbyggingsprosjektene der det vil være snakk om store overvannsmengder vil det være nødvendig med en mer grundig planlegging av overvannshåndteringen og det vil da være naturlig å trekke inn rådgivende ingeniørfirmaer. 2. Hvorfor separerer vi avløp og overvann? Separering av kloakken, dvs. omlegging fra en ledning med både overvann og kloakk, til to ledninger hvor kloakk og overvann blir adskilt, pågår hele tiden. Grunnen for å kreve separering er at det rene vannet da kan slippes direkte ut i nærmeste resipient (bekk, elv, sjø). Det forurensede vannet (spillvannet) skal til renseanlegget. Separering av avløp er både økonomisk og miljømessig fornuftig, siden det fører til at en mindre mengde avløpsvann ledes til renseanlegg og renses, samtidig som man unngår utslipp av avløpsvann ved store nedbørsmengder. Pumpestasjoner vil pumpe mindre avløpsvann og reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader. Det er huseiers ansvar å sørge for at overvann aldri slippes inn på kommunalt kloakkledningen. Dette må huseier enten gjøre når det er behov for å utbedre gamle kombinerte stikkledninger eller når kommunen gir pålegg om separering. Huseiere som får pålegg må i tillegg utføre arbeidet innen den tidsfristen kommunen gir for ferdigstillelse av anlegget. Side 8 av 20

9 3. Hovedprinsippene for lokal overvannshåndtering. I all hovedsak kan man velge mellom infiltrasjon eller fordrøyning når man skal finne løsninger for lokal overvannshåndtering. Søndre Land kommune krever at overvann fra tak og andre tette flatter skal håndteres på egen tomt. Med infiltrasjon menes at overvann håndteres lokalt. I disse tilfellene er man avhengig av å kjenne arealets infiltrasjonskapasitet. Den påvirkes av en rekke faktorer som bl.a. vegetasjon, jordart, struktur og helningsforhold. Infiltrasjonskapasiteten kan derfor variere betydelig innenfor et lite område og den kan være vanskelig å fastsette uten et omfattende og kostbart måleopplegg. Eksempel på lokal overvannhåndtering omfatter: grønne tak med vegetasjon, regnbed, infiltrasjon på plen, permeable dekker med mer. Grønne tak med vegetasjon Regnbed Permeable dekker I deler av kommunen hvor det er offentlig overvannsledning, skal en bruke fordrøyning. Med fordrøyning menes at drensvannet bremses på sin vei fra oppsamlingspunktet til offentlig ledning. Det kan for eksempel gjøres ved at vannet mellomlagres i et magasin før det tilføres kommunal ledning på en kontrollert måte. Side 9 av 20

10 Det forutsettes da at taknedløp ikke ledes til drensledningen. Vannet fra taknedløp føres ut på terreng før det går ned i rør eller ned i grunnen via infiltrasjon for eks. til et plantebed/regnbed, og infiltreres i grunnen der det er mulig. Snitt 4. Pålegg om separering Plan 1 I forbindelse med kommunalt anleggsarbeid vil det bli gitt pålegg om separering av avløp til huseiere i områder der VA - ledningsnettet legges om til separatsystem. I hht. Forurensningsloven kan kommunen gi pålegg om at huseiere separerer avløpet fra sin eiendom før dette ledes inn på kommunalt nett. Dette innebærer at private stikkledninger til hus/bygninger legges om, og tilkobles de nye hovedledningene. Kostnadene for stikkledninger (spillvann og overvann) inkludert grøft skal bekostes av hver enkelt huseier/gårdeier. Kostnader med rør og deler og eventuelle ekstra arbeid til dette bekostes av huseier/gårdeier. Det presiseres at stikkledninger fra hovedledning inkludert klammer er private. Pålegg om separering vil bli gitt med frist for utførelse innen ett år, men kommunen anbefaler at arbeidene utføres samtidig med anlegget. Huseier står fritt til å velge rørlegger / entreprenør til å utføre arbeidene, men arbeidene skal utføres etter kommunens sanitærreglement og av godkjent rørlegger / entreprenør. 5. Saksgang i forbindelse med rehabilitering av avløpsledninger For å oppnå ønsket effekt av rehabiliteringen av kommunale ledninger skal de private avløpsledningene også rehabiliteres. Dette gjøres ved at kommunen sender ut pålegg om utskifting for de aktuelle eiendommene. Pålegg sendes som regel ut til eiendommer i større områder/kvartal samtidig, men det stilles også krav til utbedring av avløpsledningene i enkeltsaker f.eks ved byggetillatelser eller ved klage på forurensning. Hensikten med dette er å hindre fremmed vann (rent vann) inn på det kommunale ledningssystemet. Side 10 av 20

11 Ansvar og myndighet Kommunens myndighet. Huseiers ansvar og plikter. Kommune kan kreve at både nye og eksisterende hus blir tilknyttet off. vann og avløp (plan - og bygningsloven 27). Kommunen kan kreve at tilknyttede hus foretar tilsvarende separering av de private avløps ledninger som kommunen foretar på de offentlige ledningene (forurensingsloven 22). Kommunen kan gi pålegg om rehabilitering og utbedring av eksisterende avløpsledning tilknyttet kommunalt avløp (forurensningsloven 22, plan- og bygningsloven 27) Kommunen kan innenfor sitt myndighetsområde stille krav til hvordan avløpsvannet skal behandles før utslipp. Kommunen sørger for å legge og vedlikeholde hovedavløpsledningene, samt transport og rensing av avløpet. Huseier plikter å følge opp pålegg om tilknytning til offentlig vann og avløp (planog bygningsloven 27). Huseier plikter å følge opp pålegg om separering av private avløpsledninger der hvor kommunen separerer sitt avløpssystem (forurensningsloven 22). Huseier er ansvarlig for at tilknyttet avløpsledning til enhver tid holdes i forskriftsmessig stand (forurensningsloven 22, plan- og bygningsloven 27). Huseier har ansvar for at utslippet av avløpsvann fra eiendommen ikke medfører forurensing (forurensingsloven 7 om plikt til å unngå forurensning, plan- og bygningsloven 27). Huseier må betale kostnadene med å få behandlet det forurensende avløpsvannet på en forsvarlig måte. Dette gjøres gjennom kloakkavgifter og ved at den enkelte huseier selv må dekke kostnadene for å holde sine private avløpsledninger ved like og oppfylle myndighetskrav. Side 11 av 20

12 Varsel Kommunens ansvar. Kommunen sender ut varsel om mulig krav om separering/tilknytning/rehabilitering til alle aktuelle eiendommer. Kommunen tar imot tilbakemeldinger fra og gir veiledning til berørte huseiere. Huseiers ansvar og plikter. Huseier er ansvarlig for å vite tilstanden og plasseringen av de private avløpsledningene og må selv sørge for undersøkelser dersom dette er nødvendig. Huseier gir tilbakemelding til kommunen ved saksbehandler dersom: 1. noe er uklart. 2. han har ny informasjon om avløpsledningene. Pålegg Allerede når huseier mottar varsel, bør han sette i gang å: 1. Sørge for dokumentasjon til kommunen dersom avløpsledningene allerede er separert/satt i forskriftsmessig stand. 2. Ta kontakt med rørleggere/entreprenører for å hente inn pristilbud på separerings-/ tilknytningsarbeidet. 3. Sørge for at arbeidet blir utført. Kommunens myndighet og ansvar. Huseiers ansvar og plikter. Kommunen sender ut pålegg til alle huseiere som ikke kan dokumentere at eiendommen er separert/tilknyttet. Kommunen setter frist for utførelse av det pålagte arbeidet og frist for å være berettiget tilskudd. Kommunen gir veiledning og informasjon underveis i prosessen. Huseier må så snart som mulig ta kontakt med rørlegger/entreprenør for å få pristilbud og bestille utførelse av pålagt arbeid. Huseier må ta kontakt med kommunen dersom pålagt arbeid blir anslått til å koste mer enn ,- kroner netto eller er teknisk svært vanskelig å gjennomføre. Planlegging og utførelse kan ta lang tid. Det er derfor viktig å komme tidlig i gang med arbeidet for å kunne overholde fristen. Sørge for at ferdigmelding for utført arbeid blir sendt til kommunen før fristen for utførelse går ut. Huseier har ansvar for å ta kontakt med kommunen dersom noe er uklart. Side 12 av 20

13 Klage Kommunens myndighet og ansvar. Huseiers ansvar og plikter. Kommunen skal opplyse om klagerett og Huseier må sørge for at en eventuell klage frist i påleggsbrevet. blir sendt til kommunen innen klagefristen. Kommunen kan avvise klager som kommer En eventuell klage må være skriftlig og inn etter klagefristens utløp. begrunnet. (Økonomisk evne, alder eller Kommunen skal gi veiledning og informasjon om klageprosessen og huseiers rettigheter og plikter. Kommunen legger klagen fram for behandling i klageinstans. I saker som gjelder sanering av avløpsledninger er det kommunens klagenemnd som er klageinstans. sykdom er ikke klagegrunn). Huseier må søke om eventuell ny klagefrist innen den fastsatte klagefristen utgår. Side 13 av 20

14 Husk å: ta kontakt med kommunen ved saksbehandler dersom noe er uklart. ta kontakt med rørlegger/entreprenør så tidlig som mulig. innhente pristilbud fra flere rørleggere/ entreprenører. sørge for at stakeluke er påmontert på kloakkledning for å unngå innlek på kloakken. sørge for at utførelsen av pålagt arbeid kommer i gang så snart som mulig. sørge for at ferdigmelding blir sendt til kommunen i god tid før fristen for utførelse. UMS telefonvarsling Søndre Land kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling (levert av UMS Unified Messaging Systems AS), sørger Teknisk drift for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon. Mobil og fasttelefon Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon. Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det? Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager): Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende. Mer informasjon om UMS telefonvarsling finner du på vår hjemmeside: Side 14 av 20

15 Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle? Hvis bilistene ikke ser hva som skjuler seg bak hekken på hjørner og i veikryss, kan bilene kjøre på og skade eller drepe små barn, unge, eldre og andre myke trafikanter på fortau eller i veikant. Tragiske dødsulykker, alvorlige personskader og store materielle skader kan kanskje unngås, hvis du passer på at hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke hindrer sikt og forårsaker ulykker. Trafikksikkerhet er også ditt ansvar At du kjører forsiktig og tenker på at små barn kan dukke fram bak en parkert bil, er selvsagt bra. Men pass også på at gjerde, hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke skjuler barn og andre trafikanter. Tenk også på at busker og trær vokser hele tiden. Noen uker etter at du har klippet, må du nok ut og stusse på ny. Det er viktig å ha god sikt Det offentlige bruker mye penger på å bygge og vedlikeholde veier, fortau og sykkelstier for at alle skal ferdes trygt. Pass derfor på at du ikke stjeler av disse områdene ved å la hekk og busker vokse utover eiendomsgrensen din! Søndre Land kommune vil foreta kontroll av siktforhold langs veiene med egne kontrollører. Hjelp oss å minske risikoen for trafikkulykker og øke trafikksikkerheten i ditt nærmiljø! Ta deg en tur rundt eiendommen din og sjekk om din eiendom kan ha vegetasjon som burde beskjæres, klippes eller fjernes. En god prøvemetode er: Kjør bilen utenfor eiendommen din. Sitt bak rattet og beregn hvor langt ut fra hjørne eller utkjørsel du må klippe hekken ned til 50 cm for å kunne se et barn på trehjulsykkel fra alle retninger. Tenk også at du skal kunne stoppe bilen på en tredjedel av avstanden mellom barnet og bilen når bilen er i fart. Side 15 av 20

16 Det er viktig at hekker i frisiktsoner klippes ned til 50 cm trafikantene har fri sikt fra/i alle retninger trafikantene ikke blir hindret av greiner som henger ned over fortau eller vei fotgjengere, rullestolbrukere, syklister o.l. ikke tvinges ut i veibanen pga vegetasjon vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner veiskilt og veimerking er godt synlig greiner ikke når opp til ledninger greiner ikke skjuler gatebelysning En frisiktsone (sikttrekant) dannes av avstanden langs de møtende veiene i 3 retninger, og avstandene er avhengig av skiltet hastighet for den aktuelle veien. Her følger en del eksempler på avstandsbestemmelsene: A: Når avkjørsel munner ut i boligvei i tettbebyggelse Det må være fri sikt 4 meter inn på avkjørsel. I boligvei med fartsgrense 30 km/t må det være 10 meter fri sikt. Dersom fartsgrensen er: 40 km/t øker lengden til 20 meter 50 km/t øker lengden til 30 meter B. Når avkjørsel krysser gang sykkelvei Det må være fri sikt 3 meter inn på avkjørsel. Langs gang- og sykkelvei må de være meter sikt i begge retninger, avhengig av stigningsforhold. Å vite hva slags vei du bor i er ikke alltid lett, men som hovedregel gjelder følgende definisjoner: Side 16 av 20

17 Avkjørsel Boligvei Samlevei Hovedvei - Kjørbar tilknytting til veinettet fra en eiendom eller et begrenset antall eiendommer. - Vei som gir adkomst til boliger. - Forbindelsesvei mellom adkomstvei og hovedvei i et differensiert veisystem. - Overordnet vei i et trafikkdifferensiert veisystem. C. Når boligvei munner ut i samlevei gjelder kravene for hjørnetomt Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek. Det må være fri sikt 10 meter i boligvei. I samlevei må det være fri sikt 30, 60 eller 75 m, avhengig av fartsgrense. Fri høyde når du har trær ut mot fortau eller kjørefelt Utenfor frisiktsoner gjelder følgende: Det må være fri høyde fra 2,5 til 4,7 meter over veidekket slik figuren viser. Er det sykkelbane er kravet 3,2 meter og over fortau 2,5 meter. Hekker og annen vegetasjon må ikke plantes på veigrunn. Den må heller ikke vokse ut over fortau eller veibane. Klipp den før vi gjør det eller flytt den lenger inn på eiendommen. Flytt hekken inn på eiendommen og plant blomster og lave planter i frisikt-sonen. Så kan du heller plante busker og høyere vegetasjon lengre inne hvis du vil være i skjul. Side 17 av 20

18 Regler for fri sikt Hekk, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikksikt, gatenavnskilt, lysskilt eller belysning. Husk at alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stoppe på en tredjedel av avstanden mellom kjøretøyet og barnet. Krav til frisiktsoner er gitt i Vegloven og er også merket i reguleringsplaner. De varierer med veitype, trafikkmengde og fartsgrense. Kommunen kan pålegge grunneier å klippe, beskjære eller flytte vegetasjon som skaper hindringer slik som omtalt i de viste skissene. Dersom pålegget ikke etterkommes kan kommunen selv sørge for nødvendig fjerning for grunneiers regning. Normalt vil den enkelte grunneier først få en henstilling om å gjøre tiltak selv. Det blir som regel også penere enn om vi gjør fjerning og rydding det med våre maskiner. Avgifter og gebyrer for år 2013 Pris på feiing Årsavgift feiing per pipe per år (inkl.mva) kr. 477,50,- Engangsgebyr ved feiing på bestilling kr. 775,-. Renovasjonsavgifter for husholdninger (ink. mva) Tømming restavfall, papir og plast hver 4. uke og kjøkkenavfall hver 2. uke. Beholdere 80/80 liter kr ,- Beholdere 140/80 liter kr ,50,- For andre ordninger er det andre priser, se våres hjemmeside. Renovasjonsavgift for fritidsbolig (inkl. mva) Tømming er hver 4. uke i perioden 1/9 31/5 og hver 2. uke i perioden 1/6 31/ liters dunk pr. år kr ,25,- 240 liters dunk pr. år kr ,50,- Container kr ,50,- Priser på slamtømming (inkl. mva) Slamtømming for boenheter Slamavskillere med klosett, tømming hvert 2. år kr ,75,- per tømming Gråvannstanker, tømming hvert 2. år kr. 568,75,- pr m 3 Tette tanker, tømming hvert år kr. 512,50,- pr m 3 Side 18 av 20

19 Slamtømming for fritidseiendommer Slamavskillere, tømming hvert 2. år kr. 775,- pr m 3 Gråvannstanker, tømming hvert 4. år kr. 512,50,- pr m 3 Tette tanker, tømming hvert år kr. 562,50,- pr m 3 Slamtømming for næring Slamavskillere, tømming hvert 2. år kr. 775,- pr m 3 Andre typer tanker, tømming ved behov kr. 512,50,- pr m 3 Gjelder alle: Minsteavgift der det betales etter antall m3, er for alle kategorier kr 1 683,75 inkl. mva. Akuttømming med mindre enn 24 timers varsel, betales med ordinær sats med et tillegg av 50% på hverdager og 100% for helligdager. Tømming skal utføres av det firma som til en hver tid har kontrakt på dette arbeidet med Søndre Land kommune. Priser på tilknytningsavgifter for vann og avløp (inkl. mva) Tilknytningsgebyr per boenhet/fritidsbebyggelse Tilknytning for vann kr ,- Tilknytning for avløp kr ,- Tilknytningsgebyr for næringseiendommer Sats for vann per m 2 bruksareal kr. 90,- Sats for spillvann per m 2 bruksareal kr. 118,75,- For næringseiendom i kombinasjon med bolig beregnes gebyrene separat for den enkelte enhet (d.v.s. at gebyrene for boenheten beregnes etter gjeldende tilknytningssatser, og næringsdelen som det fremgår av gebyrregulativet). Årsavgifter for vann og avløp Årsgebyrer per boenhet, næringseiendom og fritidsbebyggelse: Abonnements- og minimumsgebyr for vann kr ,50,- Abonnements- og minimumsgebyr for avløp kr ,- Forbruksgebyr for vann per m 3 kr. 23,36,- Forbruksgebyr for avløp per m 3 kr. 37,30,- For næringsvirksomhet i kombinasjon med bolig beregnes gebyrene separat for den enkelte enhet. Gebyr for ikke å etterkomme kommunens krav om montering av vannmåler settes til 50 % økning av stipulert forbruk for hver måned som går uten at vannmåler monteres. Gebyret saksbehandles særskilt i hvert enkelt tilfelle. Side 19 av 20

20 E-POST ADRESSER Navn/e-post adresse Telefon Søndre Land kommune Bjørn Runar Eriksen, Teknisk sjef/ Brannsjef mobil Per Egge, Oppsynsmann mobil Maria Bagdasaryan, Avdelingsingeniør mobil Arne Bergum, Konsulent mobil Torstein Lundbekk, Konsulent mobil Ove Skogen, Tekniker mobil Hans Martin Søfferud, Varabrannsjef/ feier mobil Per Tore Lundberg, Feier mobil På Søndre Land kommunens hjemmeside kan du finne ytterlige informasjon om kommunens tjenester: Side 20 av 20

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2014 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

FEIEREN INFORMERER. Tilsyn med fyringsanlegget. Om:

FEIEREN INFORMERER. Tilsyn med fyringsanlegget. Om: FEIEREN INFORMERER 2010 Tilsyn og feiing i Melhus og Midtre Gauldal blir ivaretatt av Gauldal Brann og Redning IKS. Selskapet er heleid av kommunene. Om: - Tilsyn - Feiing - Gebyrsatser 2010 - Fritak -

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Vårt boområde i Oslo syd

Vårt boområde i Oslo syd Brenna Vårt boområde i Oslo syd Kjære beboere på Brenna Styret for Brenna velforening ønsker med denne brosjyren å formidle en del sentral informasjon. Brosjyren legges i samtlige postkasser der huseier

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 7 3 RAMMEBETINGELSER... 8 3.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022 HOVEDPLANAVLØP 2012-2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDRAPPORT SONGDALENKOMMUNE 01.11.2013 Hovedplan avløp II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Hovedplan avløp Utgave/dato: For 2. gangs politiske

Detaljer

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp Vann- og avløpstjenester Priser, gode råd og regelverk 2012 Vann og avløp Vann og avløpstjenester 2 Virksomhet Vann og avløp (VA) i Drammen kommune har blant annet ansvaret for innkreving av gebyr for

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR. www.narvikvar.no

Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR. www.narvikvar.no Ren REN Info Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR 01 narvik var hver dag www.narvikvar.no 1 Innhold Vannavgiften reduseres... Varsel på telefonen... 3 Sliter med returpunktene... 4 Trøbbel for søppelbilen...

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

HOVEDPLAN avløp 2011 2020

HOVEDPLAN avløp 2011 2020 HOVEDPLAN avløp 2011 2020 >> VI GJØR NARVIK RENERE SAMMENDRAG Hovedplanen er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Hovedplanen som angi hvordan kommunens og foretakets skal oppfylle

Detaljer