Søndre Land kommune. Informasjonshefte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune. Informasjonshefte"

Transkript

1 Søndre Land kommune Informasjonshefte Teknisk Drift

2 Innhold Side Viktige oppgaver 4 Renovasjon 5 Septiktømming 5 Skiløyper 5 Feieren 5 6 Nedgravde oljetanker 6 Håndtering av overvann 7 14 UMS telefonvarsling 14 Klipp hekk og busker tenk trafikksikkerhet! Avgifter og gebyrer for år Side 2 av 20

3 Hvem svarer på hva innen Teknisk Drift: Brann og teknisk drift Bjørn Runar Eriksen Brann og feiervesenet Hans Martin Søfferud Prosjektarbeid Arne Bergum Gebyrer: Vann, avløp, renovasjon og feiing Septiktømming Vannmålere Renovasjon Torstein Lundbekk Parker og anlegg, skiløyper Veg og gatelys Per Egge Ledningsnett for vann og avløp Ledningskartverk Per Egge og Maria Bagdasaryan Påkobling til kommunalt vann og avløp Avløpsanlegg i spredt bebyggelse Maria Bagdasaryan Vannverk og renseanlegg for avløp Ove Skogen Side 3 av 20

4 Viktige oppgaver : Godkjenning vannverk Vann- og avløpsledning Halmrast Stasjonært nødstrømsaggregat Ånes 2014: Ny grunnvannsbrønn og ledning Trevatn Stasjonært nødstrømsaggregat Trevatn 2015: Nye tilknytninger Fallselva nedslagsfelt Nye tilknytninger Landåsvannet nedbørsfelt Vannledning fra nytt høydebasseng til Odnes skole : Nye tilknytninger Schjeskroken Innkjøp og installasjon av vannmålere Ny spillevannsledning Hov/Fall : Høydebasseng Hov Ny tilførselsledning nytt høydebasseng og ny overføringsledning til Fall : Rehabilitering ledningsnett vann og avløp Driftsovervåkning vann/avløp Vannbehandlingsanlegg Klausulering vannverk Side 4 av 20

5 Renovasjon Kjøkkenavfall, restavfall, papir og plast fra hustander og fritidseiendommer blir hentet av RenoNorden AS. Tømmekalenderen er utdelt til alle husstander. Henvendelser til RenoNorden AS kontor tlf: Septiktømming Septiktømming utføres av Brødre Grønnerud AS. Slamavskillere for boliger tømmes hvert andre år. Tette tanker skal tømmes minst en gang pr år. Melding gis før tømming. Henvendelser til Brødre Grønnerud AS kontor tlf: Skiløyper Vi har ansvar for ca 36 km med skiløyper, stamløypenettet på Øståsen. Vassenden v/fv 114 og Flystripa v/rv 247 er fine utgangspunkt for en skitur, med gode parkeringsmuligheter. Skihytta er normalt åpent i skisesongen. Helger fra 10 15, v/søndre Land Idrettslag. For mer informasjon, se kommunens hjemmeside: Feieren Som huseier er det ditt ansvar at boligen er bygget, utstyrt og vedlikeholdt slik at brann ikke lett kan oppstå. Dette betyr blant annet at du må: Ha tilstrekkelig antall røykvarslere (helst seriekoblet) Ha godkjent slokkeutstyr som brannslokkingsapparat eller husbrannslange Ansvarlig for at ildsted og skorstein ikke medfører brannfare Melde fra til ferievesenet når du har foretatt endringer av ditt fyringsanlegg for eks. satt ny ovn eller ny peis. Skjema for melding av nymontert ildsted finner du på vår hjemmeside: Større rehabilitering av skorstein er søknadspliktig etter plan og bygningsloven 93. Installasjon av kjellertanken for flytende brensel er søknadspliktig etter brannvernlovgivning. Feiing Feiing vil som hovedregel skje etter behov vurdert ut i fra mengder sot, brenseltype og fyringsvaner. Men minimum hvert 4. år. Feiing vil normal skje i perioden april til november. Tilsyn Det vil ved tilsyn bli lagt vekt på kontroll av røykvarslere, slokkemidler, ildsteder, skorsteiner og rømningsveier. For den som bor i bolig med skorstein innebærer dette at feieren må inn i boligen for å kunne gjennomføre tilsynet. Denne adkomstretten er hjemlet i forskriften. Dersom feil og/eller mangel blir avdekket, vil feieren gi råd om hvordan dette kan rettes opp, det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding etter tilsynet. Tilsyn med fyringsanlegg vil som regel skje i perioden desember til april. Eier er pliktig å rette på forhold som har betydning for brannsikkerheten. Side 5 av 20

6 Adkomst for feiing Eier av bygning hvor feiing forgår fra taket, skal det sørges for at feieren har tilfredsstillende adkomst, opp til og på taket. Feieren skal kunne ferdes sikker på taket uten å forårsake skade og kunne utføre feiing fra et sikkert sted. Huseier skal sørge for at det finnes egnet stige på et lett tilgjengelig sted for adkomst til taket. Selve takstigen eller stigetrinn skal være festet på forskriftsmessig måte. Er du usikker på dine løsninger så kontakt feieren. Nedgravde oljetanker Miljøverndept. har den fastsatt ny forskrift som pålegger tankeier regelmessig kontroll og krav om tankens tilstand og kvalitet. Krav om tilstandskontroll Enkeltbunnet ståltank: Dobbeltbunnet ståltank: Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank: GUP-tank: Dobbeltvegget tank: Rekondisjonert ståltank: 1. kontroll etter 15 år deretter hvert 5 år 1. kontroll etter 15 år deretter hvert 5 år 1. kontroll etter 20 år (neste kontroll avgjøres ved 1. kontroll) Trykksettes etter 2 år. Ordinær kontroll når tanken er 30 år. Kontinuerlig åverkvåkningssystem. 1. kontroll etter 10 år. Kommunen vil anbefale alle som har gamle tanker på over 200 liter og som er i bruk å iverksette tilstandskontroll utført av fagkyndig foretak for å sikre at tanken til en hver tid er i betryggende stand. For dere som har frittstående oljetank i kjelleren på over 200 liter skal denne stå i egen branncelle EI30. Side 6 av 20

7 Håndtering av overvann Ord og uttrykk forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut avløp fra toalett, vasker og sluk i hus og andre bygg. - Spillvann: Kloakk (toalett- og vaskevann). - Overvann: Dreneringsvann og regnvann (takvann) rent vann. - Sanering: Rydde opp/oppruste avløpet i områder med gamle avløpsanlegg/ledninger. - Separatsystem: To ledninger, en for spillevann og en for overvann. - Fellessystem: En ledning for avløp hvor det ledes både spillvann og overvann. Side 7 av 20

8 1.Innledning Overvann, dvs. overflatevann og vann som regnvann og smeltevann må tas hånd om på en slik måte at bygningskonstruksjoner ikke skades eller at vannet på annen måte skaper unødige ulemper på egen grunn eller for naboer. Det kan i en del tilfeller være en utfordring å løse dette på en god måte. Samtidig kan det i hvert enkelt tilfelle være flere måter å løse det på. I dette heftet er det vist de mest vanlige måtene å håndtere overvannet på. Heftet retter seg særlig mot den enkelte huseier og mindre prosjekter. For de store utbyggingsprosjektene der det vil være snakk om store overvannsmengder vil det være nødvendig med en mer grundig planlegging av overvannshåndteringen og det vil da være naturlig å trekke inn rådgivende ingeniørfirmaer. 2. Hvorfor separerer vi avløp og overvann? Separering av kloakken, dvs. omlegging fra en ledning med både overvann og kloakk, til to ledninger hvor kloakk og overvann blir adskilt, pågår hele tiden. Grunnen for å kreve separering er at det rene vannet da kan slippes direkte ut i nærmeste resipient (bekk, elv, sjø). Det forurensede vannet (spillvannet) skal til renseanlegget. Separering av avløp er både økonomisk og miljømessig fornuftig, siden det fører til at en mindre mengde avløpsvann ledes til renseanlegg og renses, samtidig som man unngår utslipp av avløpsvann ved store nedbørsmengder. Pumpestasjoner vil pumpe mindre avløpsvann og reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader. Det er huseiers ansvar å sørge for at overvann aldri slippes inn på kommunalt kloakkledningen. Dette må huseier enten gjøre når det er behov for å utbedre gamle kombinerte stikkledninger eller når kommunen gir pålegg om separering. Huseiere som får pålegg må i tillegg utføre arbeidet innen den tidsfristen kommunen gir for ferdigstillelse av anlegget. Side 8 av 20

9 3. Hovedprinsippene for lokal overvannshåndtering. I all hovedsak kan man velge mellom infiltrasjon eller fordrøyning når man skal finne løsninger for lokal overvannshåndtering. Søndre Land kommune krever at overvann fra tak og andre tette flatter skal håndteres på egen tomt. Med infiltrasjon menes at overvann håndteres lokalt. I disse tilfellene er man avhengig av å kjenne arealets infiltrasjonskapasitet. Den påvirkes av en rekke faktorer som bl.a. vegetasjon, jordart, struktur og helningsforhold. Infiltrasjonskapasiteten kan derfor variere betydelig innenfor et lite område og den kan være vanskelig å fastsette uten et omfattende og kostbart måleopplegg. Eksempel på lokal overvannhåndtering omfatter: grønne tak med vegetasjon, regnbed, infiltrasjon på plen, permeable dekker med mer. Grønne tak med vegetasjon Regnbed Permeable dekker I deler av kommunen hvor det er offentlig overvannsledning, skal en bruke fordrøyning. Med fordrøyning menes at drensvannet bremses på sin vei fra oppsamlingspunktet til offentlig ledning. Det kan for eksempel gjøres ved at vannet mellomlagres i et magasin før det tilføres kommunal ledning på en kontrollert måte. Side 9 av 20

10 Det forutsettes da at taknedløp ikke ledes til drensledningen. Vannet fra taknedløp føres ut på terreng før det går ned i rør eller ned i grunnen via infiltrasjon for eks. til et plantebed/regnbed, og infiltreres i grunnen der det er mulig. Snitt 4. Pålegg om separering Plan 1 I forbindelse med kommunalt anleggsarbeid vil det bli gitt pålegg om separering av avløp til huseiere i områder der VA - ledningsnettet legges om til separatsystem. I hht. Forurensningsloven kan kommunen gi pålegg om at huseiere separerer avløpet fra sin eiendom før dette ledes inn på kommunalt nett. Dette innebærer at private stikkledninger til hus/bygninger legges om, og tilkobles de nye hovedledningene. Kostnadene for stikkledninger (spillvann og overvann) inkludert grøft skal bekostes av hver enkelt huseier/gårdeier. Kostnader med rør og deler og eventuelle ekstra arbeid til dette bekostes av huseier/gårdeier. Det presiseres at stikkledninger fra hovedledning inkludert klammer er private. Pålegg om separering vil bli gitt med frist for utførelse innen ett år, men kommunen anbefaler at arbeidene utføres samtidig med anlegget. Huseier står fritt til å velge rørlegger / entreprenør til å utføre arbeidene, men arbeidene skal utføres etter kommunens sanitærreglement og av godkjent rørlegger / entreprenør. 5. Saksgang i forbindelse med rehabilitering av avløpsledninger For å oppnå ønsket effekt av rehabiliteringen av kommunale ledninger skal de private avløpsledningene også rehabiliteres. Dette gjøres ved at kommunen sender ut pålegg om utskifting for de aktuelle eiendommene. Pålegg sendes som regel ut til eiendommer i større områder/kvartal samtidig, men det stilles også krav til utbedring av avløpsledningene i enkeltsaker f.eks ved byggetillatelser eller ved klage på forurensning. Hensikten med dette er å hindre fremmed vann (rent vann) inn på det kommunale ledningssystemet. Side 10 av 20

11 Ansvar og myndighet Kommunens myndighet. Huseiers ansvar og plikter. Kommune kan kreve at både nye og eksisterende hus blir tilknyttet off. vann og avløp (plan - og bygningsloven 27). Kommunen kan kreve at tilknyttede hus foretar tilsvarende separering av de private avløps ledninger som kommunen foretar på de offentlige ledningene (forurensingsloven 22). Kommunen kan gi pålegg om rehabilitering og utbedring av eksisterende avløpsledning tilknyttet kommunalt avløp (forurensningsloven 22, plan- og bygningsloven 27) Kommunen kan innenfor sitt myndighetsområde stille krav til hvordan avløpsvannet skal behandles før utslipp. Kommunen sørger for å legge og vedlikeholde hovedavløpsledningene, samt transport og rensing av avløpet. Huseier plikter å følge opp pålegg om tilknytning til offentlig vann og avløp (planog bygningsloven 27). Huseier plikter å følge opp pålegg om separering av private avløpsledninger der hvor kommunen separerer sitt avløpssystem (forurensningsloven 22). Huseier er ansvarlig for at tilknyttet avløpsledning til enhver tid holdes i forskriftsmessig stand (forurensningsloven 22, plan- og bygningsloven 27). Huseier har ansvar for at utslippet av avløpsvann fra eiendommen ikke medfører forurensing (forurensingsloven 7 om plikt til å unngå forurensning, plan- og bygningsloven 27). Huseier må betale kostnadene med å få behandlet det forurensende avløpsvannet på en forsvarlig måte. Dette gjøres gjennom kloakkavgifter og ved at den enkelte huseier selv må dekke kostnadene for å holde sine private avløpsledninger ved like og oppfylle myndighetskrav. Side 11 av 20

12 Varsel Kommunens ansvar. Kommunen sender ut varsel om mulig krav om separering/tilknytning/rehabilitering til alle aktuelle eiendommer. Kommunen tar imot tilbakemeldinger fra og gir veiledning til berørte huseiere. Huseiers ansvar og plikter. Huseier er ansvarlig for å vite tilstanden og plasseringen av de private avløpsledningene og må selv sørge for undersøkelser dersom dette er nødvendig. Huseier gir tilbakemelding til kommunen ved saksbehandler dersom: 1. noe er uklart. 2. han har ny informasjon om avløpsledningene. Pålegg Allerede når huseier mottar varsel, bør han sette i gang å: 1. Sørge for dokumentasjon til kommunen dersom avløpsledningene allerede er separert/satt i forskriftsmessig stand. 2. Ta kontakt med rørleggere/entreprenører for å hente inn pristilbud på separerings-/ tilknytningsarbeidet. 3. Sørge for at arbeidet blir utført. Kommunens myndighet og ansvar. Huseiers ansvar og plikter. Kommunen sender ut pålegg til alle huseiere som ikke kan dokumentere at eiendommen er separert/tilknyttet. Kommunen setter frist for utførelse av det pålagte arbeidet og frist for å være berettiget tilskudd. Kommunen gir veiledning og informasjon underveis i prosessen. Huseier må så snart som mulig ta kontakt med rørlegger/entreprenør for å få pristilbud og bestille utførelse av pålagt arbeid. Huseier må ta kontakt med kommunen dersom pålagt arbeid blir anslått til å koste mer enn ,- kroner netto eller er teknisk svært vanskelig å gjennomføre. Planlegging og utførelse kan ta lang tid. Det er derfor viktig å komme tidlig i gang med arbeidet for å kunne overholde fristen. Sørge for at ferdigmelding for utført arbeid blir sendt til kommunen før fristen for utførelse går ut. Huseier har ansvar for å ta kontakt med kommunen dersom noe er uklart. Side 12 av 20

13 Klage Kommunens myndighet og ansvar. Huseiers ansvar og plikter. Kommunen skal opplyse om klagerett og Huseier må sørge for at en eventuell klage frist i påleggsbrevet. blir sendt til kommunen innen klagefristen. Kommunen kan avvise klager som kommer En eventuell klage må være skriftlig og inn etter klagefristens utløp. begrunnet. (Økonomisk evne, alder eller Kommunen skal gi veiledning og informasjon om klageprosessen og huseiers rettigheter og plikter. Kommunen legger klagen fram for behandling i klageinstans. I saker som gjelder sanering av avløpsledninger er det kommunens klagenemnd som er klageinstans. sykdom er ikke klagegrunn). Huseier må søke om eventuell ny klagefrist innen den fastsatte klagefristen utgår. Side 13 av 20

14 Husk å: ta kontakt med kommunen ved saksbehandler dersom noe er uklart. ta kontakt med rørlegger/entreprenør så tidlig som mulig. innhente pristilbud fra flere rørleggere/ entreprenører. sørge for at stakeluke er påmontert på kloakkledning for å unngå innlek på kloakken. sørge for at utførelsen av pålagt arbeid kommer i gang så snart som mulig. sørge for at ferdigmelding blir sendt til kommunen i god tid før fristen for utførelse. UMS telefonvarsling Søndre Land kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling (levert av UMS Unified Messaging Systems AS), sørger Teknisk drift for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon. Mobil og fasttelefon Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon. Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det? Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager): Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende. Mer informasjon om UMS telefonvarsling finner du på vår hjemmeside: Side 14 av 20

15 Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle? Hvis bilistene ikke ser hva som skjuler seg bak hekken på hjørner og i veikryss, kan bilene kjøre på og skade eller drepe små barn, unge, eldre og andre myke trafikanter på fortau eller i veikant. Tragiske dødsulykker, alvorlige personskader og store materielle skader kan kanskje unngås, hvis du passer på at hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke hindrer sikt og forårsaker ulykker. Trafikksikkerhet er også ditt ansvar At du kjører forsiktig og tenker på at små barn kan dukke fram bak en parkert bil, er selvsagt bra. Men pass også på at gjerde, hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke skjuler barn og andre trafikanter. Tenk også på at busker og trær vokser hele tiden. Noen uker etter at du har klippet, må du nok ut og stusse på ny. Det er viktig å ha god sikt Det offentlige bruker mye penger på å bygge og vedlikeholde veier, fortau og sykkelstier for at alle skal ferdes trygt. Pass derfor på at du ikke stjeler av disse områdene ved å la hekk og busker vokse utover eiendomsgrensen din! Søndre Land kommune vil foreta kontroll av siktforhold langs veiene med egne kontrollører. Hjelp oss å minske risikoen for trafikkulykker og øke trafikksikkerheten i ditt nærmiljø! Ta deg en tur rundt eiendommen din og sjekk om din eiendom kan ha vegetasjon som burde beskjæres, klippes eller fjernes. En god prøvemetode er: Kjør bilen utenfor eiendommen din. Sitt bak rattet og beregn hvor langt ut fra hjørne eller utkjørsel du må klippe hekken ned til 50 cm for å kunne se et barn på trehjulsykkel fra alle retninger. Tenk også at du skal kunne stoppe bilen på en tredjedel av avstanden mellom barnet og bilen når bilen er i fart. Side 15 av 20

16 Det er viktig at hekker i frisiktsoner klippes ned til 50 cm trafikantene har fri sikt fra/i alle retninger trafikantene ikke blir hindret av greiner som henger ned over fortau eller vei fotgjengere, rullestolbrukere, syklister o.l. ikke tvinges ut i veibanen pga vegetasjon vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner veiskilt og veimerking er godt synlig greiner ikke når opp til ledninger greiner ikke skjuler gatebelysning En frisiktsone (sikttrekant) dannes av avstanden langs de møtende veiene i 3 retninger, og avstandene er avhengig av skiltet hastighet for den aktuelle veien. Her følger en del eksempler på avstandsbestemmelsene: A: Når avkjørsel munner ut i boligvei i tettbebyggelse Det må være fri sikt 4 meter inn på avkjørsel. I boligvei med fartsgrense 30 km/t må det være 10 meter fri sikt. Dersom fartsgrensen er: 40 km/t øker lengden til 20 meter 50 km/t øker lengden til 30 meter B. Når avkjørsel krysser gang sykkelvei Det må være fri sikt 3 meter inn på avkjørsel. Langs gang- og sykkelvei må de være meter sikt i begge retninger, avhengig av stigningsforhold. Å vite hva slags vei du bor i er ikke alltid lett, men som hovedregel gjelder følgende definisjoner: Side 16 av 20

17 Avkjørsel Boligvei Samlevei Hovedvei - Kjørbar tilknytting til veinettet fra en eiendom eller et begrenset antall eiendommer. - Vei som gir adkomst til boliger. - Forbindelsesvei mellom adkomstvei og hovedvei i et differensiert veisystem. - Overordnet vei i et trafikkdifferensiert veisystem. C. Når boligvei munner ut i samlevei gjelder kravene for hjørnetomt Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek. Det må være fri sikt 10 meter i boligvei. I samlevei må det være fri sikt 30, 60 eller 75 m, avhengig av fartsgrense. Fri høyde når du har trær ut mot fortau eller kjørefelt Utenfor frisiktsoner gjelder følgende: Det må være fri høyde fra 2,5 til 4,7 meter over veidekket slik figuren viser. Er det sykkelbane er kravet 3,2 meter og over fortau 2,5 meter. Hekker og annen vegetasjon må ikke plantes på veigrunn. Den må heller ikke vokse ut over fortau eller veibane. Klipp den før vi gjør det eller flytt den lenger inn på eiendommen. Flytt hekken inn på eiendommen og plant blomster og lave planter i frisikt-sonen. Så kan du heller plante busker og høyere vegetasjon lengre inne hvis du vil være i skjul. Side 17 av 20

18 Regler for fri sikt Hekk, busker og trær må ikke skjule veimerking, trafikksikt, gatenavnskilt, lysskilt eller belysning. Husk at alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stoppe på en tredjedel av avstanden mellom kjøretøyet og barnet. Krav til frisiktsoner er gitt i Vegloven og er også merket i reguleringsplaner. De varierer med veitype, trafikkmengde og fartsgrense. Kommunen kan pålegge grunneier å klippe, beskjære eller flytte vegetasjon som skaper hindringer slik som omtalt i de viste skissene. Dersom pålegget ikke etterkommes kan kommunen selv sørge for nødvendig fjerning for grunneiers regning. Normalt vil den enkelte grunneier først få en henstilling om å gjøre tiltak selv. Det blir som regel også penere enn om vi gjør fjerning og rydding det med våre maskiner. Avgifter og gebyrer for år 2013 Pris på feiing Årsavgift feiing per pipe per år (inkl.mva) kr. 477,50,- Engangsgebyr ved feiing på bestilling kr. 775,-. Renovasjonsavgifter for husholdninger (ink. mva) Tømming restavfall, papir og plast hver 4. uke og kjøkkenavfall hver 2. uke. Beholdere 80/80 liter kr ,- Beholdere 140/80 liter kr ,50,- For andre ordninger er det andre priser, se våres hjemmeside. Renovasjonsavgift for fritidsbolig (inkl. mva) Tømming er hver 4. uke i perioden 1/9 31/5 og hver 2. uke i perioden 1/6 31/ liters dunk pr. år kr ,25,- 240 liters dunk pr. år kr ,50,- Container kr ,50,- Priser på slamtømming (inkl. mva) Slamtømming for boenheter Slamavskillere med klosett, tømming hvert 2. år kr ,75,- per tømming Gråvannstanker, tømming hvert 2. år kr. 568,75,- pr m 3 Tette tanker, tømming hvert år kr. 512,50,- pr m 3 Side 18 av 20

19 Slamtømming for fritidseiendommer Slamavskillere, tømming hvert 2. år kr. 775,- pr m 3 Gråvannstanker, tømming hvert 4. år kr. 512,50,- pr m 3 Tette tanker, tømming hvert år kr. 562,50,- pr m 3 Slamtømming for næring Slamavskillere, tømming hvert 2. år kr. 775,- pr m 3 Andre typer tanker, tømming ved behov kr. 512,50,- pr m 3 Gjelder alle: Minsteavgift der det betales etter antall m3, er for alle kategorier kr 1 683,75 inkl. mva. Akuttømming med mindre enn 24 timers varsel, betales med ordinær sats med et tillegg av 50% på hverdager og 100% for helligdager. Tømming skal utføres av det firma som til en hver tid har kontrakt på dette arbeidet med Søndre Land kommune. Priser på tilknytningsavgifter for vann og avløp (inkl. mva) Tilknytningsgebyr per boenhet/fritidsbebyggelse Tilknytning for vann kr ,- Tilknytning for avløp kr ,- Tilknytningsgebyr for næringseiendommer Sats for vann per m 2 bruksareal kr. 90,- Sats for spillvann per m 2 bruksareal kr. 118,75,- For næringseiendom i kombinasjon med bolig beregnes gebyrene separat for den enkelte enhet (d.v.s. at gebyrene for boenheten beregnes etter gjeldende tilknytningssatser, og næringsdelen som det fremgår av gebyrregulativet). Årsavgifter for vann og avløp Årsgebyrer per boenhet, næringseiendom og fritidsbebyggelse: Abonnements- og minimumsgebyr for vann kr ,50,- Abonnements- og minimumsgebyr for avløp kr ,- Forbruksgebyr for vann per m 3 kr. 23,36,- Forbruksgebyr for avløp per m 3 kr. 37,30,- For næringsvirksomhet i kombinasjon med bolig beregnes gebyrene separat for den enkelte enhet. Gebyr for ikke å etterkomme kommunens krav om montering av vannmåler settes til 50 % økning av stipulert forbruk for hver måned som går uten at vannmåler monteres. Gebyret saksbehandles særskilt i hvert enkelt tilfelle. Side 19 av 20

20 E-POST ADRESSER Navn/e-post adresse Telefon Søndre Land kommune Bjørn Runar Eriksen, Teknisk sjef/ Brannsjef mobil Per Egge, Oppsynsmann mobil Maria Bagdasaryan, Avdelingsingeniør mobil Arne Bergum, Konsulent mobil Torstein Lundbekk, Konsulent mobil Ove Skogen, Tekniker mobil Hans Martin Søfferud, Varabrannsjef/ feier mobil Per Tore Lundberg, Feier mobil På Søndre Land kommunens hjemmeside kan du finne ytterlige informasjon om kommunens tjenester: Side 20 av 20

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger

Detaljer

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø God sikt trafikksikkert lokalmiljø Du som eier eller er bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Flora kommune Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre?

Detaljer

VANN- OG AVLØPSETATEN. Pålegg. om tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning

VANN- OG AVLØPSETATEN. Pålegg. om tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning VANN- OG AVLØPSETATEN Pålegg om tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning FOTO, Bergen kommune Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, med det mål å verne om

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 25. juli 2017 15.06.2017 nr. 862 Forskrift om vann

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Vann- og Avløpsforskrift i Balsfjord kommune -2013

Vann- og Avløpsforskrift i Balsfjord kommune -2013 Lokal forskrift gjelder fra den 11.12.2013 og er hjemlet i: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 med endringar, seinast ved lov av 15. mars 2002 nr.5 Forskrift om kommunale vann-

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE HOV, 12.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 11/1807 040 TDR/TDR/BRE FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune:

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Informasjonsmøte om tilknytning til vann og avløp for Lauvik-Bersagel. Sandnes Rådhus 17.10.2017 Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune:

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Informasjonsmøte om tilknytning til vann og avløp for Søravatnet - Lauvås. Sandnes Rådhus 24.10.2017 Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 09.12.2009 i sak 98/09 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

Avgifter for vann og kloakk 2014

Avgifter for vann og kloakk 2014 Avgifter for vann og kloakk 2014 ÅRSAVGIFTER Årsavgiften for vann settes til kr.12,- pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk

Detaljer

Hjellestadvika veg- og va-anlegg. Bergen Kommune, ved Vann- og avløpsetaten og Trafikketaten

Hjellestadvika veg- og va-anlegg. Bergen Kommune, ved Vann- og avløpsetaten og Trafikketaten Hjellestadvika veg- og va-anlegg Bergen Kommune, ved Vann- og avløpsetaten og Trafikketaten Tema for orienteringsmøte Bakgrunn for prosjektet Målsetting Eksisterende situasjon Tiltak Hvordan berøres De

Detaljer

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue Dato Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune, Hedmark Publisert FOR-2017-02-06-578 Ikrafttredelse 06.02.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Grue kommune, Hedmark

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER Gjeldende fra 1. januar 2011 1.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

Når du skal bygge langs offentlig vei

Når du skal bygge langs offentlig vei Hvis du har eiendom som grenser til en offentlig vei, er det regler for både hvordan du anlegger avkjørselen fra eiendommen, for beplantning langs veien og for anlegg av forstøtningsmur. Reglene er utformet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /219-19 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/15 10.11. Kommunestyret 85/15 10.12. Kommunale avgifter feiing,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra 01.01.2009. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 16.12.2009 i medhold 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 68/13 Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 854/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp. -----------------------------------------------------------------

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE OM TILKNYTNING TIL VANN OG/ELLER AVLØP SAMT VANNMÅLERE

LOKAL FORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE OM TILKNYTNING TIL VANN OG/ELLER AVLØP SAMT VANNMÅLERE LOKAL FORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE OM TILKNYTNING TIL VANN OG/ELLER AVLØP SAMT VANNMÅLERE Vedtatt av Tromsø kommunestyre. Gyldig fra og med 1 Innhold Hjemmel:...3 1 Formål...3 2 Virkeområde...3 3 Definisjoner...3

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER

KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER (enkel informasjon om noen av våre gebyrer) Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing 2016 Vedtatt av Kommunestyret 10.12.15 Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 Engerdal

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Feiing og boligtilsyn

Feiing og boligtilsyn Feiing og boligtilsyn 1 Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hyppigheten av feiing skal fastsettes ut fra behov, men minimum hvert fjerde år. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Spredt avløp - praktisering av politisk vedtak. tilknytning til offentlig avløp

Spredt avløp - praktisering av politisk vedtak. tilknytning til offentlig avløp tilknytning til offentlig avløp BAKGRUNN: Politisk sak 61/14 «Prosjekt spredt avløp» Med følgende vedtak: 1 Tilsynsrapport for tilstand på utvalgte private avløpsanlegg i Asker tas til orientering. 2 Følgende

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE Fastsatt av Trøgstad kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen (tilsynsvarsel eller feievarsel - se baksiden av brosjyren) Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing Tilsynet gjennomføres i henhold

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

Vann- og avløpstjenester

Vann- og avløpstjenester 1 Vann- og avløpstjenester priser, gode råd og regelverk 2015 Vann og avløp 2 Innhold Vann- og avløpsgebyrer...3 Tilknytningsgebyr...4 Årsgebyr...5 Slamtømming...7 Avtalevilkår...8 Arbeid på sanitæranlegg...9

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 23.11. 2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning.

Detaljer

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG.

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 00.00.000 med

Detaljer

Innhold. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune. Kap.1 Generelle bestemmelser. 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner

Innhold. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune. Kap.1 Generelle bestemmelser. 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner Innhold Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune Kap.1 Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrer 5 Tilkoblingsgebyr 6 Årsgebyr 7

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Flaviu Borlea Saksgang: Utvalg Dato Referanse Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Sak nr. Tittel: 91/13 Kommunale avgifter feiing, renovasjon

Detaljer

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014 Vann og avløp i byggetillatelse Plan- og bygningslovkonferansen 30. oktober 2014 Gjertrud Eid, Norsk Vann Norsk Vann En interesseorganisasjon for vannbransjen. Bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015 Agdenes Kommune Gebyrregulativ for og avløp for 2015 Vedtatt i kommunestyret 15.12.2010 i sak 58/10 med ikrafttredelse fra 01.01.2011. Siste endringer 17.12.2014 i sak 63/14 med virkning fra 01.01.2015

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE Forskriften er revidert og vedtatt av Gausdal kommunestyre i møte den ** ** **** og behandlet som sak ****/2015. Vedtaket er gjort i medhold av lov

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Vedtatt av Kvæfjord kommunestyre 18.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.3.2012 nr 12 og forskrift av 1.6.2004 nr 931

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM

KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM Midtre Gauldal Kommune KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM Gjelder for alle kommunale vannverk og avløpsanlegg GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2012 Vedtatt av kommunestyret, K-sak 74/10 Med hjemmel

Detaljer

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune

Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyroversikt 2017 Vann, avløp og renovasjon i Time kommune Gebyrer på vann, avløp og renovasjon er vedtatt i forbindelse med Timeplan 2017-2020 og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-,

Detaljer

Reguleringsplanen for området ble godkjent i kommunestyret i ørland kommune 16. desember 2010

Reguleringsplanen for området ble godkjent i kommunestyret i ørland kommune 16. desember 2010 Utmarksspesialisten Innledning Reguleringsplanen for området ble godkjent i kommunestyret i ørland kommune 16. desember 2010 Planområdet omfatter gammel bebyggelse samt 6 nye hyttetomter hvorav 5 tilhører

Detaljer

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i:

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i: Tjøme kommune Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune 17.12.2014, sak 071/14, med hjemmel i: - Lov av 13.mars 1981 nr. 6 vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Leka kommune. Forskrifter

Leka kommune. Forskrifter Leka kommune Forskrifter for vann- og kloakkavgifter Vedtatt av kommunestyret 28.02.2013 INNLEDENDE BESTEMMELSER: Som eier av kommunale ledningsnett for vann og kloakk, og med hjemmel i plan og bygningsloven

Detaljer

Overdras arbeidet under utførelsen til annet foretak, skal det sendes ny søknad. Innhold:

Overdras arbeidet under utførelsen til annet foretak, skal det sendes ny søknad. Innhold: Rev nr: s side 1 av 5 Generelt I egenskap av eier av vann- og avløpsanleggene har Narvik Vann fastsatt reglement for, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative og Tekniske bestemmelser.

Detaljer

MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER

MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER MELHUS KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN-, AVLØPS- OG SEPTIKGEBYRER Vedtatt av kommunestyret den 11.11.2014 i medhold i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012, Lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer