FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE"

Transkript

1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra Vedtatt av Trysil kommunestyre den i medhold 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, og 16-1 i forskrift nr 931 datert 1. juni 2004 om kommunale vann- og avløpsgebyrer

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Generelle bestemmelser Forskriftens formål Forskriftens virkeområde Definisjoner Vann- og avløpsgebyrer Gebyrtyper Engangsgebyr for tilknytning Tilkopling uten tillatelse Årsgebyr Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Leie av vannmåler Ulike gebyrsatser Pålegg om utbedring Innbetaling av gebyr Tømming av septik Innkreving av gebyrer Vedtaksmyndighet Klage Ikrafttredelse...8

3 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER Kommunensabonnenterbetalerfor vann- ogavløpstjenesterlevertav kommunen.forholdet mellom abonnentenog kommunener regulertav sentralelover og forskrifter samtav Trysil kommunesreglementer,bestemmelserog regulativer. De viktigstedokumenten er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974nr. 17 om kommunalevass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 10. januar1995nr. 70 om kommunalevann- og avløpsgebyrer,sistendret 13.juli Forskrift om vann- ogavløpsgebyreri Trysil kommune(dettedokumentet) 4. Øvrigedokumenter: - Sanitærreglement for Trysil kommune. - Leveringsvilkårfor vann- og avløpstjenesteri Trysil kommune. - Bestemmelser for bruk av vannmålerei Trysil kommune. 1.1 Forskriftens formål Forskriftengir bestemmelserom beregningog innbetalingav degebyrerabonnenteneskal betale for devann- og avløpstjenesterkommunenleverer. 1.2 Forskriftens virkeområde Forskriftengjelderalle kommunensabonnenter. 1.3Definisjoner Abonnent: Eier/festerav eiendomsom er registrerti grunnbokenmedegetgårds- ogbruksnummer,eller egetfestenummer,seksjonsnummereller bygningsnummer(underfelles gårds- og bruksnummer),somer tilknyttet kommunalvann- og/elleravløpsledningdirekteeller gjennomfelles stikkledning. Sammegjelderfesterav eiendom derfesteavtalenikke er registrerti grunnboken(tinglyst), menderfestereneierdepåtomtenplassertebygninger,og utøverfesterettslik som fremgår av lov om tomtefeste.for festeavtalermedkort festetid(festetil annetennbolig og fritidsbolig), kandetværeskriftlig avtaltat annenennfesterskal væreabonnent. Eier/festerav eiendom,som kommuneni medhold av Planog bygningslovens 65, 66 og 92 harkrevdtilknyttet kommunalvann- og/eller avløpsledning. Abonnementsgebyr: Årsgebyretsfastedel skaldekkeenandelav kommunensfastekostnaderfor vann- og/eller avløpstjenester. J.fr. pkt Boenhet: Bolig/ leilighet medett eller flere rom, egetbad/wc,kjøkkendelog medseparatinngang, entendirektefra det fri eller via fellesinngang/ korridor. Bruksareal(BRA)etterNS3940(forenklet): Bruksarealomfatter: - Arealetinnenfor boligensomsluttedevegger

4 - Andel av fellesarealsom tilhører boligen,mensomligger utenforboligens omsluttedevegger. For detaljersens Bruksendring: Med endringi eiendommensbruk menesherendringmellom ulike kategorier,somfor eksempelbolig, frit idsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. Fellesstikkledning: Stikkledningeid i fellesskapav abonnentersomer tilknyttet detkommunaleledningsnettet via denfellesnevntestikkledning. Forbruksgebyr: Årsgebyretsvariabledel sombetalesetterforbrukt (målt eller stipulert) vannog/eller avløpsmengde. J.fr. pkt Fritidsbolig/hytte: Fasteiendom medbebyggelseregulert/godkjentil frit idsbolig/hytte. Gebyrfor manglendeoppfyllingav sanitærreglementet: Gebyrsom ileggesdeneiendom som knytter segtil vann- og/elleravløpstjenestenutenå ha tillatelsetil detteeller ikke harbetaltengangsgebyr for tilknytning. Tilsvareret gebyr2,0 gangerdettil enhvergjeldendetilknytningsgebyr. Gebyrfor tømmingav septik: Gebyrsom ileggeshvergangenslamavskiller / tett tankblir tømt. Kommunalesatser: Betegnelsenpåkommunensgjeldendeprisoversiktfor vann- og avløpsgebyrer.satsene oppdateresgjennom vedtaki kommunestyret. Næringsvirksomhet: Ervervsmessigvirksomhet. Offentligvirksomhet: Virksomhetdrevetav stat,fylkeskommuneeller kommune. Sanitærabonnement Søknadomtilknytningtil offentlige vannog/elleravløp. Stipulertforbruk: Antatt forbruk hosenabonnentfastsattpåbasisav bebyggelsensarealog et spesifiktforbruk (m 3 /m 2 ). Tilknytningsgebyr : Engangsgebyr for etableringav abonnementpå vann- og/elleravløpstjenester.j.fr. pkt 2.2. Leveringsvilkår: Et dokumentsombeskriverabonnentenesog kommunensrettigheterog plikter, samthvasom skjernårdisseikke overholdesog hvilke klagemulighetersomfinnes

5 Årsgebyr: Det samledegebyrsom betalesårlig av abonnenterfor kommunensvann- og/eller avløpstjenester.årsgebyretbestårav abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 2.0 VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2.1 Gebyrtyper Følgendegebyrtypergjelderfor henholdsvisvann- og avløpstjenester: Engangsgebyr for tilknytning. Årsgebyr(abonnementsgebyr og forbruksgebyr). Gebyrfor leie av vannmåler. Tømmingav slamavskiller/spylingetc. Gebyrfor overtredelseav sanitærreglementet. 2.2 Engangsgebyrfor tilknytning Lov omkommunalevass- og kloakkavgifter kreverat detbetalesengangsgebyr for tilknytning til vann- og/elleravløpstjenester. Tilknytningsgebyr ileggesalle eiendommer,seksjonerav eiendommerog boenhetersom tilknyttesvann- og/elleravløpstjenesten.om eneiendom seksjoneres/ delesetterat et tilknytningsgebyrer betalt for førstegang, vil hverny seksjon/ enhetileggesnytt tilknytningsgebyrettergjeldendesatser.alleredeilagt tilknytningsgebyr refunderesikke. Tilknytningsgebyret skalbetalesved opprettelseav nytt sanitærabonnement. Tilknytning skal søkes om iht. kommunenssanitærreglement. Tilknytningsgebyr for boliger / frit idsboligerer fast. Tilknytningsgebyr for næringsvirksomhetog offentlig virksomhetfastsettesetter bebyggelsensarealmålt som bruksareal(bra). Ved avtalekankommunenfastsette avvikendetilknytningsgebyr,dersomtilknytningenkreverekstrahøyeeller laverekostnader enndeøvrige.ved tilbygg eller påbyggover200 m2 krevesdettillegg i tilknyt ningsgebyret. Tillegg i tilknytningsgebyretkan ogsåkrevesvedbruksendringdersom bruksendringen medførerkrav om oppdimensjoneringav forsyningsnettet.j.fr. ogsåpkt 2.5. Størrelsenav gebyretfastsettesav kommunestyret Tilkopling uten tillatelse Dersomeneiendom koplersegtil detkommunalevann- og/elleravløpsnettutenå hasøktom tillatelsetil tilknytning, eller ikke harbetalttilknyt ningsgebyr, kantrysil kommune,når kommunelegenikke motsettersegdet,stengedenkommunalevannforsyningenog plugge avløpettil eiendommen.alle kostnadervedrørendestengingenblir belastetabonnenten. I tillegg vil detbli ilagt et gebyrtilsvarende2,0 gangerdetgjeldendetilk nytningsgebyret. Forbruketsetteslikt tre gangerdettotale stipulerte forbruket for de5 sisteår, eller ved mindretidsperspekt iv om eiendommener av nyeredatoenn5 år. 2.3 Årsgebyr Årsgebyretfor henholdsvisvann- og avløpstjenesterbetalesav alle abonnenterog bestårav to deler: abonnementsgebyr forbruksgebyr

6 For eiendom som ikke brukessom bolig, kandetfastsette særligereglerfor gebyrberegning eller inngåssærligeavtaler.j.fr. pkt 2.5.Den fastsatteeller avtalteberegningsmåtemå normalt ikke føretil laveregebyrenndet somville bli pålagtetterkommunensordinære forskrift. Hvis detikke er fastsattsærligereglereller inngåttsærligavtale,skal årsgebyret, eventueltdenvariabledelenav årsgebyret,beregnespågrunnlagav målt forbruk. Dersomårsgebyretikke er betaltinnen1 månedetterat denavgiftspliktige harmottatt annengangs varselom innbetaling,kantrysil kommune,nårkommunelegenikke motsetter segdet,stengedenkommunalevannforsyningenog pluggeavløpsledningentil eiendommen. Alle kostnadervedrørendestengingenblir belastetabonnent Abonnementsgebyr Samledeabonnementsgebyrer for kommunalevanntjenesterskaldekkeenandelav kommunensfastekostnaderknyttettil vanntjenesten. Restendekkesinn gjennom forbruksgebyret. Samledeabonnementsgebyrer for kommunaleavløpstjenesterskal dekkeenandelav kommunensfastekostnaderknyttettil avløpstjenesten. Restendekkesinn gjennom forbruksgebyret. Abonnementsgebyret differensieresetterbrukerkategori forsyningsområdet,hhv. Boligbebyggelse,frit idsbebyggelse(hytter og leilighetsbygg)og næring. Abonnementsgebyrpr boenhetfor boligbebyggelse Abonnementsgebyrpr boenhetfor frit idsbebyggelse(hytter,leilighetsbyggog hotell) Abonnementsgebyrpr abonnentfor næringsbygg(eiendommerhvor detdrives ordinærnæringsvirksomhet,somfor eksempelforretninger,industriog off. virksomhet. Alle abonnenteri ènbrukerkategoribetaleret like stort fastbeløpsom framkommerav gebyrregulat ivet. Abonnementsgebyr for ubebygdavgiftspliktig eiendomskalutgjøre100% av denordinære abonnementsavgift enkommunenville hafått dersomeiendommenvar bebygd.det samme gjelderdereiendommener bebygd,menbebyggelsenikke blir benyttet.kravetgjelderikke for kommunensegneeiendommer. Der denneregelenikke praktiseresvil årsgebyretberegnesfra og meddendatoeiendommen innvilgestilk nytning til kommunal t ledningsnett. Abonnementsgebyret fastsettesav kommunestyret Forbruksgebyr Forbruksgebyret skali hovedsakbaserespåmålt vannforbruk(m 3 ). Forbruketmålesmed installertvannmåler. For eldrebebyggelsesom ikke har installertvannmålerskal forbruksgebyret beregnesetteret stipulertforbruk,basertpåberegnetbruksareal(m 2 ) i henhold til NS Omregningsfaktor for stipulertforbruk [m 3 /m 2 ] er definertsom1.9m 3 /m

7 For boligeiendommer der forbruksgebyr beregnes etter stipulert forbruk, kan både kommunen og / eller abonnenten kreve at det installeres vannmåler og at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. For alle abonnenter gjelder generelt at avløpsmengde settes lik vannmengde. Se også pkt 2.5. Trysil kommunestyre fastsetter en pris pr. m 3 for vann og avløp. 2.4 Leie av vannmåler For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder Bestemmelser for bruk av vannmålere i Trysil kommune. 2.5 Ulike gebyrsatser Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann og / eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen. Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige. Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for avløpsvann som forurensningsmessig avviker fra vanlig kommunalt avløpsvann Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på stipulert avløpsmengde. Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike boligkategorier, der det er ulike kostnader forbundet med betjening av ulike boligkategorier. De begrensninger som framgår av annet til fjerde ledd gjelder ikke fordelingen av den faste delen av årsgebyret. Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av Leveringsvilkår for kommunalt drikkevann og avløpstjenester. 2.6 Pålegg om utbedring Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg, herunder stikkledning og lokale avløpsløsninger, innen en angitt frist, jfr. Forurensningslovens bestemmelser 22. Dersom forholdet ikke er utbedret innen fristens utløp kan det gis et forurensningsgebyr iht. Forurensningslovens bestemmelser 76. I tillegg kan kommunen sørge utbedringer på abonnentens bekostning. Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egen stikkledning for vann innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret innen fristens utløp, stipuleres forbruket selv om abonnenten har installert vannmåler 2.7 Innbetaling av gebyr Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender egen faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som tilknytningstillatelse gis

8 Abonnementsgebyr, forbruksgebyr og evt. vannmålerleie innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år. Avlesning av målt vannforbruk foretas etterskuddsvis to ganger pr. år. Ved manglende avlesing og innsending av vannmålerdata blir vannforbruket stipulert. En eiendom som foretar endringer på sine stikkledninger og foretar ny anboring til det kommunale nettet avkreves ikke nytt tilknytningsgebyr. Anboring skal skje i kum. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning. 2.8 Tømming av septik Septiktank (slamavskiller / tett tank / biodo etc. heretter kalt septiktank) for boligbebyggelse ikke tilknyttet kommunalt ledningsnett har pålagt tømming hvert 2. år ihht. Forurensingsforskriftens Tømming kan skje oftere ved bestilling. Septiktank for bebyggelse tilknyttet kommunalt ledningsnett tømmes årlig. Tømming inngår som en del eiendommens avløpsabonnement og skal derfor ikke faktureres til abonnenten. Fritidsbebyggelse har pålagt tømming hvert 4. år evt. oftere ved bestilling iht. Forurensingsforskriftens Gebyr for tømming, behandling og avvanning av slammet er avhengig av septiktankens størrelse. Alle gebyrer vedrørende septik (herunder bl.a. tømming av septiktank, tømming av sandfang og sluk og helgetillegg) fastsettes av kommunestyret. 3 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 3.1 Innkreving av gebyrer Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter Lov om pant 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. Ved forsinket betaling tilkommer renter etter lov om Morarente. 3.2 Vedtaksmyndighet Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen i Trysil kommune. 3.3 Klage Avgjørelser fattet som enkeltvedtak etter denne forskriften følger Forvaltningslovens bestemmelser og kan påklages. Klagen sendes til Trysil kommune. Vedtak om gebyrenes størrelse er en Forskrift fattet av kommunestyret, jfr. Forvaltningslovens bestemmelser. Vedtaket kan ikke påklages. 3.4 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft Trysil kommune / TH

9

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016

KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09. Revidert etter K-sak 33/11 i møte 16/6-11. Endres ved vedtak KLÆBU KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN-

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 14.03.2013, sak 16/13 Forskriften trer i kraft fra 14.03.2013 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16.

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune Hjemmel: Lov 2012-03-16 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og forskrift av juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Side 1 av 7 FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Fastsatt av Porsgrunn bystyre 03.09.2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt forskrift 1. juni 2004 nr. 931

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Side 463-619 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2006 Utgitt 1. februar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen Innhold Side Forskrifter 2003 April 24. Forskrift

Detaljer

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2001 Side 1-43 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2001 Side 1-43 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 4. april 2001 Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 18. Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra skip inkl.

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1-2012 Side 1-88 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 3. mai 2012 Innhold Side Forskrifter 2010 Des. 14. Forskrift om unntak frå tidsfrist i saker som krev oppmålingsforretning,

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR I. GENERELT... 1 1 FØREMÅLET MED FØRESEGNA... 2 2 VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA... 2 3 DEFINISJONAR... 2 II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR... 3 4 GEBYRTYPER... 3 5 EINGONGSGEBYR FOR

Detaljer

Vann- og avløpstjenester

Vann- og avløpstjenester 1 Vann- og avløpstjenester priser, gode råd og regelverk 2015 Vann og avløp 2 Innhold Vann- og avløpsgebyrer...3 Tilknytningsgebyr...4 Årsgebyr...5 Slamtømming...7 Avtalevilkår...8 Arbeid på sanitæranlegg...9

Detaljer

Nr. 2-2002 Side 51-107 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2002 Side 51-107 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2002 Side 51-107 NORSK LOVTDEND Avd. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 26. april 2002 nnhold Side Forskrifter 2000 Des. 19. Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nr. 4-2004 Side 263-354 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2004 Side 263-354 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2004 Side 263-354 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 23. september 2004 Innhold Side Forskrifter 2002 Mai 13. Forskrift om vedtekt til plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp Vann- og avløpstjenester Priser, gode råd og regelverk 2012 Vann og avløp Vann og avløpstjenester 2 Virksomhet Vann og avløp (VA) i Drammen kommune har blant annet ansvaret for innkreving av gebyr for

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF Gebyrregulativ 2009 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. Både kommunen og

Detaljer

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Side 559-736 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 5-2007 Utgitt 1. februar 2008 Dette er siste hefte i 2007-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2002 Des. 4. Forskrift

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer