ÅRSMELDING Av desse er 9 enkeltmedlemmer direkte innmelde i Folkemusikklaget. 19 lokallag er tilslutta organisasjonen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. Av desse er 9 enkeltmedlemmer direkte innmelde i Folkemusikklaget. 19 lokallag er tilslutta organisasjonen."

Transkript

1 ÅRSMELDING2010 ÅRSMØTET2010 ÅrsmøtetvarlagttilSkeiHotelliJølster,11.april. 9medlemslagvarrepresentertemedtilsaman13 utsendingar.styretifolkemusikklagetvartilstades, samtdaglegleiarogobservatørar.tilsaman22 personar.påsaklistastovanlegeårsmøtesaker. STYRET2010 StyretiSognogFjordaneFolkemusikklagharetter valpåårsmøtet2010ogkonstitueringhatteislik samansetjing: SynnøveS.Bjørset styreleiar DagfridVallestadBrevik nestleiar ØysteinDahl styremedlem KariMalmanger styremedlem HeleneMyklemyrBolstad styremedlem Varamedlemmer: 1.varamedlem RandiStøyva 2.varamedlem JanOveLotsberg 3.varamedlem AnneGreteHukset 1.varaharvorekallainntilallestyremøte. Valnemnd:LindaFluge,AntoniaKareteHaugen Kongsvik,AslakJohnsen Revisor:KjellSverreSnøtun MØTEROGSAKER Detvarthalde5styremøtei2010,ogstyrethar handsama50saker.daglegleiarogstyretharbrukt e postforkommunikasjonogkonsultasjonmellom styremøta. Lagethargjeveuttaleidessesakene: KandidattilSognogFjordanefylkeskommunesin fylkeskulturpris. MEDLEMMER Folkemusikklagethadde550medlemarpr born,44ungdomarog459vaksne. Avdesseer9enkeltmedlemmerdirekteinnmeldei Folkemusikklaget.19lokallagertilslutta organisasjonen. ORGANISASJONOGADMINISTRASJON DagrunHesjevoll,daglegleiariFolkemusikklaget SognogFjordaneFolkemusikklagsinadministrasjon hari2010hatt0,5årsverk.dagrunhesjevoller tilsettistillingasomdaglegleiar.daglegleiarer sekretærforstyretogharellesansvarforden daglegedriftaifolkemusikklaget.fastekontordagar ermåndagtilonsdag. StyretiFolkemusikklagethar2010arbeiddmedå utvikleorganisasjonenmedomsyntilformelle tilhøveknytttilarbeidsgjevaransvaretogtil vedtekterforlaget,mellomdettearbeidsavtalefor tilsett,utarbeidingoginnarbeidingavrutinarfor rapportering,m.m.styretharogsåhattfokuspå kompetanseutviklingiorganisasjonen,mellomanna aukaikt kompetanse.

2 2 INFORMASJONOGMARKNADSFØRING DOMENEOGNETTSIDER Folkemusikklageteigdomena (isamarbeidmedhordalandfolkemusikklag). Nettsidenepåwww.folkemusikklaget.noog vedlikehaldeavfolkemusikklaget,ogstyreleiar haddeoppgåvamedåvedlikehaldeogpublisere sakerpånettsidene. Nettsidenepåwww.fylkeskappleiken.noog vedlikehaldeavdeilokalekappleiksarrangørane. Imai2010gavFolkOrgallemedlemslagasineeit tilbodomåbytteleverandørogflytteheimesidene fråspifolimitedtilcustompublish,dåspifoplanla åleggeneddrifta. FolkemusikklagetsineabonnementhosSpifogjekk ikkjeutførvedårsskiftet,menstyretvaldelikevelå inngåavtalemedcustompublishfor gåttut. OvergangtilnyhostogwebhotellhosCustom Publishmedførteeinstørrekostnadennbudsjettert fornettsideri2010.styretvurdertelikeveldette someiviktiginvesteringsomvilføretilmindre driftskostnaderpåsikt,dåalleinnhaldetpådei tidlegaretrenettsideneersamlapå Folkemusikklagetvilbehaldedomenenamna,slikat deiframleiskanbrukasttilvidaresendingtilaktuelle menypunktpådennyeheimesida. CustomPublishharvistsegåvereeitbrukarvenleg publiseringsverktøymedmangegodefunksjonar. NYHENDEBREV Folkemusikklagetharsidanmai2010sendtut månadlegenyhendebrevforåbetreflytav informasjontilmedlemslaga.nyhendebrevethar innehaldeinformasjonomaktuellesaker, søknadsfristar,kurs,seminarogkappleikar,og dessutanmånadenstips. KAPPLEIKAR FYLKESKAPPLEIKEN2010 BrittPernilleFrøholm,vinnaravvandrepremieogspel hardingfele/felekl.aogbpåfylkeskappleiken FylkeskappleikenvartarrangertpåSkeiiJølster, aprilmedIndreSunnfjordSpelemannslag somlokalarrangør.kappleiksarenavarskeihotell, ogtilbakemeldinganefråpublikumogdeltakarar harvoresværtgode.totaltvardet85startnummer og255deltakarar. OversiktoverklassevinnararpåFylkeskappleiken2010: Spelhardingfele/felekl.A:BrittPernilleFrøholm,Hornindal Spelemannslag Danshardingfele/felekl.A:MariAndreaNessogAtleHoff, GaularSpelemannslag Vokalkl.A:KariMalmanger,SognSpel ogdansarlag Spelhardingfele/felekl.B:BrittPernilleFrøholm,Hornindal Spelemannslag Danshardingfele/felekl.B:OddbjørgEseogLidvinHesjevoll, JostedalSpel ogdansarlag Lausdanskl.B:AtleHoff,GaularSpelemannslag Vokalkl.B:EllenTereseThuland,IndreSunnfjordSpelemannslag Spelhardingfele/felekl.C:MathildeSkjæret,JostedalSpel og Dansarlag Danshardingfele/felekl.C:SigridSølvbergStøyvam/følgje, SpelemannslagetFjelljom Vokalkl.C:KineSvori,JostedalSpel ogdansarlag Spelhardingfele/felekl.D:EinarØverland,Huldraleiken Spelemannslag

3 3 Openklasse:ArngunnTimenesBellogVidarBerge,Gaular Spelemannslag Eldrefolkemusikkinstrumentsenior:AlteTjønnås,Huldraleiken Spelemannslag Lagspelhardingfele/felesen.:HornindalSpelemannslag Lagspelhardingfele/felejr.:LeifsRygg støtter Lagdans,sen.:SpelemannslagetFjelljom Lagdansjr.:SpelemannslagetFjelljom Runddans,sen.:AsbjørgogArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom Spelrunddans,sen.:HeleneMyklemyrBolstad,JostedalSpel og Dansarlag Spelrunddans,jr.:NorillTereseNorheim,JostedalSpel og Dansarlag Lagspelrunddans,sen.:SpelemannslagetFjelljom Gruppespelrunddans,sen.:KandalsOrkester,Breim Spelemannslag Gruppespelrunddans,jr.:Inger,AnneMarte,HeleneogStine, JostedalSpel ogdansarlag Vandrepremieforhøgstepoengsumispel hardingfele/fele,oppsettavhornindal spelemannslagi2006,vartvunnenavbrittpernille Frøholm. VESTLANDSKAPPLEIKEN2010 OddbjørgEseogLidvinHesjevoll,vinnararavdanshardingfele seniorpåvestlandskappleiken2010. Vestlandskappleikenvartarrangert1. 3.oktoberi UllensvangmedHardangerSpelemannslagsom lokalarrangør.vestlandskappleikenereit samarbeidmellomfolkemusikklagaisognog FjordaneogHordaland,ogkappleikenblirarrangert annakvartårideitofylka.vestlandskappleiken 2010haddetotalt63startnummer. Avklassevinnararogdeisomhevdasegbest, nemnervi: Vokal,junior:KineSvori,JostedalSpel ogdansarlag Spelhardingfele,junior: 2.MathildeSkjæret,JostedalSpel ogdansarlag 3.KineSvori,JostedalSpel ogdansarlag 5.NikolaiStorevik,SpelemannslagetFjelljom Spelfele,junior: 1.NikolaiStorevik,SpelemannslagetFjelljom 2.FredrikHope,HyenSpelemannslag Danshardingfele,senior: 1.OddbjørgEseogLidvinHesjevoll,JostedalSpel ogdansarlag 2.LailaGjerdeogTormodØvrebø,JostedalSpel ogdansarlag Spelhardingfele,senior: 2.SynnøveS.Bjørset,IndreSunnfjordSpelemannslag 6.SigmundEikås,IndreSunnfjordSpelemannslag Lagspel,senior: 1.IndreSunnfjordSpelemannslag SMØRBUKK KAPPLEIKEN2010 Smørbukk kappleikenereitarrangementforbarn ogunge,ogeinuformellarenaderdeltakaranefår synge,speleogdanseforkvarandre.allesom deltekfårsmørbukk karamellaripremie,ogitillegg kårareinjurynokrevinnararsomfårpremiar sponsaavnorskbarneblad. Smørbukk kappleikenereinviktigmøtestadfor barnogungesomdrivmedfolkemusikk.deifår møteandreungeifylketmedsameinteressa,ogfår treningiåopptreforandre.ogikkjeminsttener Smørbukk kappleikensomstorinspirasjonfor arbeidetmedfolkemusikkengjennomåret.på Smørbukk kappleikenerdetplasstilalle,uansett nivå. Smørbukk kappleiken2010varplanlagttil13.mars påmoiførde,mengrunnalitepåmeldingvalde Folkemusikklagetåavlyse.Detnyestyretvurderte moglegheiteneforåarrangeresmørbukkkappleikenseinarei2010,menkomtilatdetteikkje villevereeigodløysingmedomsyntilfleire faktorar,mellomannakollisjonmedandre arrangement.smørbukk kappleikenvartdiforikkje arrangerti2010,menutsetttil12.mars2011.

4 4 KURS OGSEMINAR MOKURSET DetkangåhardtføresegpåMokurset. Mokursetereitsommarkursifolkemusikkog dans forbarn,ungeogvaksne,ogvartarrangertpåmoi Førde1. 6.august.Kursethaddei2010totalt67 deltakararialderen10til71år.deiflesteialderen 10til16år.Mangeavdeltakaraneharvorepå Mokursettidlegare,mendetvarogsåmangesom varderforførstegong. Mokursethaddei2010dessekurstilboda: Spel ogsongkurs(hardingfele,fele, trekkspel,toradar,song),forbarn,ungeog vaksnepåulikenivå Storspel,forvidarekomnepå hardingfele/fele. Samspel,forvidarekomne Dans,forvidarekomne Kursasamspelogsongmåttediverreavlysast grunnalitapåmelding.deiandrekursagjekksom planlagt. InstruktørarpåMokurset2010var:SigmundEikås, BrittPernilleFrøholm,DanielSandén Warg,Ingrid Stuhaug,SimonaFraasJohnsen,IngridHeieren, LajlaBuerStorli,JohnOleMorken,AmiPetterson DregelidogEllikaFrisell.DagfridVallestadBrevikog SynnøveS.Bjørsetvarinnomkursetsomvikarar,og MariAndreaNessvarinstruktøridansforalle deltakaranepåspelkursa. KursleiarvarDagrunHesjevoll,ogEdelSkjæretvar medsomkursassistentunderdelaravkurset. Mokursetharvorearrangertsidan1984,ogerdet eldstekursetavsittslagilandet.kursetkombinerer eitaktivtoginkluderandelæremiljøtilpassadei ulikemålgruppenemedsosialeogmiljøskapande aktivitetar. Detblirgjeveundervisingpåhovudinstrumentogi støttefag,ogdeltakaranefårsåleisauka instrumentferdigheiterogkunnskapom folkemusikken.mokursettenersomei inspirasjonskjeldeforarbeidetmedfolkemusikken, ogerformangeeithøgdepunktiåret. Hausten2010vartdetsettnedeieiga styringsgruppeformokurset,ogsigmundeikås, IngridHeieren,MariAndreaNessogArngunn TimenesBelldeltekidennegruppa. SynnøveS.Bjørsetvarthausten2010engasjertsom prosjektleiarformokurset2011. MUNNSPELKURS John ErikHammarberg,instruktørpåmunnspelkurset. Folkemusikklagetskipaisamarbeidmed NaustedalenSpelemannslagtilmunnspelkursi Naustdal september.Instruktørpåkurset vardenlegendariskemunnspelemannenjohn Erik HammarbergfråSverige,ogkursethadde13 deltakararfråheilelandet.kursetvarthaldepå Håjenkafé,ogvartavsluttamedSpelemannsfesti Fosshalla.

5 5 Måletmeddettekursetvaråblåselivi munnspeltradisjonen.for60 70årsidanvar munnspeletnærastallemannseige,menidagerdet ikkjemangesombeherskardetteinstrumentetog deitradisjonellespelemåtane.tilbakemeldingane frådeltakaranevarsværtpositive. INSTRUKTØRSEMINAR VidarUndersethpresenterte Mineførstefeleslåttar på seminaret. SognogFjordaneSpelemannslagskipaisamarbeid medfolkemusikarordninga(sognogfjordane fylkeskommune)tilinstruktørseminar.innleiararpå seminaretvarsigmundeikås,vidarundersethog SynnøveS.Bjørset.Detvarogsålagttilrettefor plenumsdebattogerfaringsutvekslingforalle seminardeltakarane.seminaretvarthaldeiførde 25.septemberoghadde10deltakararfråheile fylket. Måletmeddetteseminaretvarågjeinspirasjonog faglegpåfylltilinstruktørarifolkemusikk.seminaret varsærlegrettamotinstruktørarpåfeleog hardingfele,menvaropeforallesomdriv opplærings ogundervisingsverksemdinnan folkemusikk.tilbakemeldinganefrådeltakararog innleiararvarsværtgode,ogfolkemusikklagettek siktepåågjereinstruktørseminarettilårlegtilbod ogvilutvidetilbodettilågjeldefleire instrumentgrupper. FOLKEMUSIKKPRISEN2010 EinarEimhjellen,mottakaravFolkemusikkprisen2010. Folkemusikklagetdelerannankvartårut Folkemusikkprisentileinperson,eitlagellerein institusjonsomhargjortsærlegmykjefor folkemusikken.folkemusikkprisen2010vartdeltut underfylkeskappleikenpåskei,oggjekktileinar EimhjellenfråNaustdal.Eimhjellenvarttildelt prisenpågrunnlagavsittomfattandearbeidmed folkemusikkenifylket,bådesomutøvar, organisasjonsmann,innsamlarogutgjevaravbøker, hefterogplater.eimhjellenfekki2008kongens fortenestemedaljeisølv,ogfolkemusikklaget meinereimhjellenereinverdigmottakarav Folkemusikkprisen2010. ROLFMYKLEBUSTMINNEFOND RolfMyklebust( )fråStryn,radiomann,fiolinistog folkemusikksamlar. RolfMyklebustMinnefonderbygdoppavoverskott fråsalavrolfmyklebustsinenotehefte Slåttari Nordfjordtradisjon,renteinntekterpåfondetsin eigenkapital,samtnokotilførselavkapitalfrå Folkemusikklagetvedoverskott. Fondetstårpr med117223,81i eigenkapital.detvartikkjegjorttildelingarfrå fondeti2010.

6 6 Styrethari2010arbeiddmedårevidere vedtekteneforfondetitrådmedgjeldandepraksis fortildelingoghandsamingavsøknader. FOLKEMUSIKKLAGETSINEUTGJEVINGAR SKUMRINGSTIMEN BokaSkumringstimenvartutgjeveni1998,og inneheldeisamlingfolkesongarskrivenedetter kjelderifylket.bokainneheldogsåtocd platermed opptakavkjeldene. Folkemusikklagetharpr bøkerpå lager. MYKLEBUSTHEFTA RolfMyklebustsinenoteheftemedSlåttari NordfjordtradisjonvartutgjeveavFolkemusikklaget i1985og1986. Folkemusikklagetharpr heftepå lager.heftenr.2erutseld. MEDLEMSKAP FolkemusikklagetermedlemiFolkOrgogSognog FjordaneKulturnettverk. REPRESENTASJON FolkOrg,årsmøtet2010:DagrunHesjevoll Vestlandskappleiken2010,leiarmøtet:SynnøveS. BjørsetogDagrunHesjevoll Lokaltkulturlivifokus,NorskKulturforumSognog FjordaneogSognogFjordaneFylkeskommune: AslakJohnsen FørdeInternasjonaleFolkemusikkfestival, representantskapsmøtet:aslakjohnsen RagnarVigdalsMinnefond:DagrunHesjevoll SognogFjordaneKulturnettverk,styret:Dagfrid VallestadBrevik ØKONOMI Årsrekneskapfor2010oguttalefrårevisorliggved årsmeldinga. Folkemusikklagethaddei2010offentleg driftstilskottfråsognogfjordanefylkeskommune på tilskottetdekkjerlønskostnaderknytt tilfolkemusikklagetsi50%stillingfordaglegleiar, samtandrefastedriftsutgifterknytttil Folkemusikklaget. Folkemusikklagetvari2010einaktivstønadssøkjari høvetilmokursetogandrekursogseminar. Konkurransenommidlaneerhard,medmange søkjararoggodeprosjektsomkjemparomdeisame midlane,ogfolkemusikklagetfekkinnvilgaberreein litendelavomsøktemidlar. DeisomhargjevestønadtilFolkemusikklageti2010 SognogFjordanefylkeskommune FolkOrg SognogFjordaneKulturnettverk(VO midlar) KOMP Rådetforfolkemusikkogfolkedans Fondforutøvendekunstnere NorskFolkemusikkfond SparebankenSognogFjordane(gåvemidlar) LusterSparebank(gåvemidlar) Rekneskapenvisereitårsresultatpå15286,38 Folkemusikklagetstårpr medein eigenkapitalpå194401,32 SAMARBEID Folkemusikklagetharsamarbeiddmedeirekkje organisasjonaromuliketiltak.mellomdesseer: SognogFjordanefylkeskommune, folkemusikarordninga instruktørseminar HordalandFolkemusikklag Vestlandskappleiken NaustedalenSpelemannslag munnspelkurs IndreSunnfjordSpelemannslag Fylkeskappleiken ANDREARRANGEMENT,TILTAKOGHENDINGAR PÅFOLKEMUSIKKFELTET Nedanforharvitekemedeitsamandragog informasjonomandresentralearrangement,tiltak oghendingarpåfolkemusikkfeltetder medlemmenevårehartekedel.

7 7 Landskappleiken2010 LandskappleikenvartarrangertpåVoss juni medvossspelemannslagsomlokalarrangør. FolkOrgeigarrangementet. Landskappleikenereitviktigarrangementmed deltakararfråheilelandet,ogmangeav Folkemusikklagetsinemedlemmerdeltok. Lesmeirpåwww.landskappleiken.no Avdeisomhevdasegbestfråfylket,nemnervi: Laus,kl.A:VidarUnderseth,SognogFjordaneFolkemusikklag,4. plass Lagspel,sen.:IndreSunnfjordSpelemannslag,4.plass Durspel,jr.:NorillTereseNorheim,JostedalSpel ogdansarlag, 3.plass Dansfele,kl.C:BeritAarøenogØrjanFjellkårstad, SpelemannslagetFjelljom,2.plass Dansfele,kl.A:AudunogSiljeSølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,4.plass Landsfestivalen2010 LandsfestivalenvartarrangertpåNordfjordeidmed Eid,Nordbygda,VindfyllaogSpelemannslaget Fjelljomsomlokalearrangørar.Landsfestivalener eitviktigarrangementmeddeltakararfråheile landet,ogmangeavfolkemusikklagetsine medlemmerdeltok.lesmeirpå Avdeisomhevdasegbestfråfylket,nemnervi: Durspel/trekkspeljr.:NorillTereseNorheim,JostedalSpel og Dansarlag,3.plass Fele/hardingfelesen.:ArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,2.plass. Fele/hardingfelesen.:ArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,2.plass. Andreinstrument,solo:ArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,1.plass. Folkelarm2010 Folkelarmereiårlegbransjemesseforfolkemusikki Oslo,arrangertavFolkOrg.UnderFolkelarm2010, septemberiOslo,vartSigridMoldestadkåra tilåretsfolkemusikarogfekktildeltprisenav kulturministerannikenhuitfeldt.moldestadvann ogsåfolkelarmprisenforplatasandkorni kategorienopenklasse.arkivutgjevingasjur Hesjevoll HardingfelespelfråJostedalvar nominerttilfolkelarmprisenikategorien dokumentasjon.synnøves.bjørsetvarartistpådet offisielleshowcase programmet,ogspeltesaman meddeibestedameneogmajorstuen. Lesmeirpåwww.folkelarm.no FørdeInternasjonaleFolkemusikkfestival2010 Førdefestivalengjekkavstabelen8. 11.juliog haddetemaetfridomogundertrykking. MedlemmeriFolkemusikklageterinvolverti festivalenpåmangeplan,bådesomtilsette,artistar ogfrivillige. I2010haddeFørdefestivalendesseartistanefrå fylketpåprogrammet:toretteogeinrang,indre SunnfjordSpelemannslagogGroMarieSvidali barneframsyningaibergetdetblå. Folkemusikklagetereinavstiftaranei Førdefestivalen. FolkemusikarordningaiSognogFjordane. SognogFjordanefylkeskommunehareieiga folkemusikarordningmedtilsettemusikarar. Ordningasittføremåleråtavarepåog vidareformidlefolkemusikktradisjonaneifylket. TilsetteiordningaerSigmundEikås,ElinGrytting, OddbjørnRamstad,VidarUndersethogSynnøveS. Bjørset.Folkemusikaranedrivbådeutøvandeog pedagogiskverksemd. Diversegladsakeri2010: SigridMoldestadvartkåratilÅrets Folkemusikar2010. ErlendApnesethfekktildeltFurorestipend avsparebankensognogfjordane,ogfekk ogsåpublikumsprisen. MathildeSkjæretrepresenterteLusterpå UngdomsKulturmønstringiSognog Fjordane DansegruppaiFjelliUngdomslagfekk tildeltdrømmestipendetfrånorsktipping ognorskkulturskoleråd. SynnøveS.Bjørsetvartnominerttil SpellemannprisenforsoloplataSlåttar SigridMoldestadlanserteplataSandkorn ogvannfolkelarmprisenfordennei kategorienopenklasse. ArkivutgjevingaSjurHesjevoll HardingfelespelfråJostedalvartnominert tilfolkelarmprisen. Jakup(ArneM.SølvbergogKjellPlassen) lanserteplatavedjakup steinen Folkemusikkharvorerepresenterti samtlegeavnrksognogfjordanesin Fylkestoppen.Blantkonkurrentanevar mellomandresigridmoldestad, Frøholm/Tillung,Glima,Majorstuen SynnøveS.BjørsetlanserteplataSoli samanmedåseteiglandogannehytta. Eirekkjefolkmusikkutøvararfråfylketvart nominerttillutt prisen(nrksognog Fjordane):SigridMoldestad,ArneM. Sølvberg,Ramstadlaget,BrittPernille

8 Frøholm,SynnøveS.Bjørsetog Honndalstausene SigridMoldestadvannLutt prisen2010 SigridMoldestadvarttildelt Fylkeskulturprisen ArneM.SølvbergvarttildeltKongens fortenestemedaljeisølv Mangefolkemusikkutøvararharspelt konsertarogvorepåturnéifylket.vi nemnermellomanna:sver,tindra, DansekompanietFRIKAR,DeiBeste Damene,SynnøvesJulekonsert,Jan BeitohaugenGranli,SigridMoldestad, Frøholm/Tillung Styrettakkarallesomharbidregetilåtavarepåogvidareformidlefolkemusikk og dansetradisjonaneifylket.mellomdesseeralleutøvararsomhargjevegodedanse og musikkopplevingargjennomåret,alleinstruktørarsomharundervistbådeborn,ungeogvoksnei folkemusikk ogdans,allesamarbeidspartar,ogallestønadsytarar.viserframtileitnyttårmed folkemusikk ogdans! SynnøveS.Bjørset DagfridVallestadBrevik(s) Styreleiar nestleiar ØysteinDahl(s) HeleneMyklemyrBolstad(s) KariMalmanger(s) styremedlem styremedlem styremedlem RandiDortheaStøyva(s) varamedlem 8

ÅRSMELDING 2013 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG

ÅRSMELDING 2013 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMELDING 2013 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG Innhald Sogn og Fjordane Folkemusikklag - Administrasjon - Medlemmer, medlemskap og representasjon - Årsmøtet 2013 - Utgjevingar - Fond - Folkemusikkprisen

Detaljer

Årsmelding for Jostedal spel- og dansarlag for året 2011

Årsmelding for Jostedal spel- og dansarlag for året 2011 Årsmelding for Jostedal spel- og dansarlag for året 2011 Styret har vore samansett slik: Oddbjørg Ese, leiar Arne Aasen Hauge, nestleiar Helene Bolstad, kasserar Tormod Øvrebø, skrivar Mona Åsen, styremedlem

Detaljer

Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes (berre tysdag, t.om. sak 59)

Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes (berre tysdag, t.om. sak 59) Til stades: Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, (berre tysdag, t.o.m sak 59) Hilde Reitan (berre onsdag, frå sak 60), Olav L. Mjelva, Tove Leinslie Gudrun Folkedal 2.vara,

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida)

Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida) Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida) Årsmøtet vart halde på Åsvang 1.mars 2012. Desse var til stades frå styret: Ivar Hemsing, Ingrid Skavhaug, Jørgen Andrisson

Detaljer

Valnemnd: Arne Aasen Hauge, Eldbjørg Haugen og Helene Bolstad

Valnemnd: Arne Aasen Hauge, Eldbjørg Haugen og Helene Bolstad Årsmelding 2014 Jostedal spel- og dansarlag Styresamansetjing Oddbjørg Ese, leiar Johannes Kjos, nestleiar Arnfinn Gjerde, kasserar Oda Heidi Bolstad, skrivar Solveig Sperle, styremedlem Edel Skjæret og

Detaljer

RESULTATLISTE FYLKESKAPPLEIKEN 2015, JOSTEDAL

RESULTATLISTE FYLKESKAPPLEIKEN 2015, JOSTEDAL RESULTATLISTE FYLKESKAPPLEIKEN 2015, JOSTEDAL Runddans hamborgar og vals senior 1. Anne Lovise Drevdal, Tormod Øvrebø Jostedal spel- og dansarlag 2. Øygun Kjos, Johannes Kjos Jostedal spel og dansarlag

Detaljer

Vestlandskappleiken 2014 - startliste

Vestlandskappleiken 2014 - startliste Vestlandskappleiken 2014 - startliste Trudvang kl. 10:00 Spel Hardingfele C 1. Antonia Dyvik Bergen Juniorspelemannslag 2. Kårhild Husby Nordstad Bergen Ungdomslag Ervingen/Bergen Juniorspelemannslag 3.

Detaljer

BØ KAPPLEIK PÅ SANDVIN 01. NOVEMBER 2014. Resultatliste Dans klasse A Jenter. Resultatliste Dans klasse B Jenter. Resultatliste Dans klasse C Jenter

BØ KAPPLEIK PÅ SANDVIN 01. NOVEMBER 2014. Resultatliste Dans klasse A Jenter. Resultatliste Dans klasse B Jenter. Resultatliste Dans klasse C Jenter Resultatliste Dans klasse A Jenter 1 Ingebjørg Bø Bø Dansarring 99 2 Jorunn M. Torjussen Bø Dansarring 98 Resultatliste Dans klasse B Jenter 1 Åsne Haugen Tinn Spelmannslag 85 1 2 Gunn Kristin Åsen Leikvoll

Detaljer

Side 1. Tildelinger KOMP 2012 fordelt på søker, formål og beløp.

Side 1. Tildelinger KOMP 2012 fordelt på søker, formål og beløp. Tildelinger KOMP 2012 fordelt på søker, formål og beløp. Østfold Askim Storband honorar til ekstern instruktør, to dager seminar kr 5 000,00 Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag honorar, to eksterne instruktører

Detaljer

Namn Lag Poengsum. Namn Lag Poengsum. 1 Arvid Stennes Rauma spelmannslag 86. Namn Lag Poengsum

Namn Lag Poengsum. Namn Lag Poengsum. 1 Arvid Stennes Rauma spelmannslag 86. Namn Lag Poengsum RESULTATLISTE FELE Rekruttklasse Namn Thea Marie Ytterdal Lag Valldal spelemannslag Klasse C 1 Svein Oskar Smogeli Spelemannslaget Dåm og Drag 92 2 Kristiane Runde Spelemannslaget Havella 89 3 Marie Helene

Detaljer

TILDELINGSLISTE KOMP 2016 FORDELT PÅ SØKER, FORMÅL OG BELØP

TILDELINGSLISTE KOMP 2016 FORDELT PÅ SØKER, FORMÅL OG BELØP TILDELINGSLISTE KOMP 2016 FORDELT PÅ SØKER, FORMÅL OG BELØP ØSTFOLD JM Norway LOUD! Jentenes bandleir 2016, honorar bandlærere 55 000 Askim Storband Dagsseminar, instruktørkostnader 7 000 62 000 AKERSHUS

Detaljer

Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara

Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara Til stades: 20.januar: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar (gikk 14.45 under sak 04), Helene M. Bolstad nestleiar, Hilde Reitan (gikk kl 15.00 etter sak 04), Tove Leinslie Gro Marie

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen.

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. ÅRSMØTE 2015 Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl 17.00 18.30 Fitjar

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

BØ KAPPLEIK PÅ SANDVIN 05. NOVEMBER 2011. Resultatliste Spel hardingfele klasse A. Resultatliste Spel hardingfele klasse B

BØ KAPPLEIK PÅ SANDVIN 05. NOVEMBER 2011. Resultatliste Spel hardingfele klasse A. Resultatliste Spel hardingfele klasse B Resultatliste Spel hardingfele klasse A 1 Torgeir Straand Spelmannslaget Bøheringen 138 1 2 Ottar Kåsa Falkeriset 136 1 3 Per Anders Buen Garnås Spelmannslaget Bøheringen 132 1 Resultatliste Spel hardingfele

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

FolkOrg Styremøte 2010/01 REFERAT

FolkOrg Styremøte 2010/01 REFERAT Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg Møte 2010/01 FolkOrg Styremøte 2010/01 REFERAT Til stades: Maria Høgetveit Berg, Åshild Vetrhus, Nils Øyvind Bergset, Solbjørg Tveiten, Sigurd Johan Heide,

Detaljer

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans ÅRSMELDING 2011 FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans FOLKORG - organisasjon for folkemusikk og folkedans Formgjeving: Eivind Kaasin og Anbjørg Myhra Bergwitz / FolkOrg Foto fram- og bakside:

Detaljer

RESULTAT MEDALJØRER OG FINALISTER ANDRE INSTRUMENT SENIOR DURSPELL JUNIOR LAGSPELL FELE/HARDINGFELE JUNIOR ANDRE INSTRUMENT JUNIOR ÅPEN KLASSE

RESULTAT MEDALJØRER OG FINALISTER ANDRE INSTRUMENT SENIOR DURSPELL JUNIOR LAGSPELL FELE/HARDINGFELE JUNIOR ANDRE INSTRUMENT JUNIOR ÅPEN KLASSE RESULTAT MEDALJØRER OG FINALISTER ANDRE INSTRUMENT SENIOR 1 Mads Erik Odde -Lom spel og dansarlag Gull 2 Thomas Nilssen -Hedmark Folkemusikklag Sølv 3 Ronny Kjøsen -Søndre Trondhjem Bronse DURSPELL JUNIOR

Detaljer

Tildelinger kurs og opplæring. Østfold Østfold musikkråd 15,000 Østfold musikkråd 10,000 Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag

Tildelinger kurs og opplæring. Østfold Østfold musikkråd 15,000 Østfold musikkråd 10,000 Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag Tildelinger kurs og opplæring Østfold Østfold musikkråd 15,000 Østfold musikkråd 10,000 Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag 12,000 Askim Storband 5,000 Akershus Ås kommune, rockeverkstedet 8,000 Ullensaker

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor Møtereferat Styremøte i FosFor Dato: 10.11.2011 Tidsrom: 17.00 18.30 Sted: Kysthotellet Rørvik Deltakende: Helga T Rabben John Arne Andersen Åge Birger Hofseth Gjert Erik Grande og Jimmi Tobiassen fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Landskappleiken 2014. Vinnarar. Vedlegg Liste over diverse tildelingar, vinnarar o.a.

Landskappleiken 2014. Vinnarar. Vedlegg Liste over diverse tildelingar, vinnarar o.a. Landskappleiken 2014 Vinnarar Spel hardingfele A: Gro Marie Svidal/ Indre Sunnfjord Spelemannslag B: Kjellbjørn Karsrud/ Vårflaumen/Team GløsTøs C: Cecilie Skrindo/ Ål spel- og dansarlag D: Loretta Kelley/

Detaljer

VEDLEGG 1) Vedtekter'for'Akershus'Reiselivsråd'

VEDLEGG 1) Vedtekter'for'Akershus'Reiselivsråd' VEDLEGG 1) VedtekterforAkershusReiselivsråd Vedtatt&på&stiftelsesmøtet&1.&oktober&1987,&med&endringer&vedtatt&på&årsmøtet&28.&april&1988,&4.&april& 1989,&ekstraordinært&årsmøte&18.&oktober&1989,&årsmøtet&19.&april&1990,&årsmøtet&9.&april&1991,&

Detaljer

Fylkeskappleiken 2013 Ålesund 20. april

Fylkeskappleiken 2013 Ålesund 20. april Vi takker sponsorane våre for premiar, gåver og annan støtte! Fylkeskappleiken 2013 Ålesund 20. april Tine Meierier avd. Ålesund Atlanterhavsparken Ålesund Kommune Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Sein vår, men mykje skjer i år

Sein vår, men mykje skjer i år Sein vår, men mykje skjer i år Lenge sidan me har hatt så lang og god vinter, iallfall for ein ihuga skikar som leiaren. Men no er det vår, og då skjer det masse. Ikkje berre i naturen, men også i kulturen

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Faste

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

Sluttrapport fra utval som har vurdert framtidas Landskappleik og Landsfestival.

Sluttrapport fra utval som har vurdert framtidas Landskappleik og Landsfestival. 1 SluttrapportfrautvalsomharvurdertframtidasLandskappleikogLandsfestival. ForslagtilframtidigNMifolkemusikk 1.UTVALOGMANDAT 1.1UTVAL StyretidåverandeLfSgjorde23.01.08vedtakomåsetjenedeiutvalsomskullevurdereei

Detaljer

LANDSFESTIVALEN 2013 - LØTEN

LANDSFESTIVALEN 2013 - LØTEN SOLO ANDRE INSTRUMENT JUNIOR 1 Jørn Kjetil Solbakken Vågå Spel- og Dansarlag 142 SOLO ANDRE INSTRUMENT SENIOR 1 Mads Erik Odde Lom Spelmannslag FINALE 2 Ole Nilssen Hedmark Folkemusikklag FINALE 3 Thomas

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Froland Dato: 10.04.2015 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Arne Austenå Medlem Varamedlemer som møtte:

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Foreløpig startliste Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Oppdal 20.-24. juli 2011.

Foreløpig startliste Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Oppdal 20.-24. juli 2011. Foreløpig startliste Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Oppdal 20.-24. juli 2011. Durspill senior (onsdag 20. juli). 1. Tom Kjetil Tørstad Vårflaumen spel og danselag 2. Ida Furusæter Ringebu spellmannslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Låt o Link. Medlemsblad for Valdres Folkemusikklag. Nummer 2 juni 2004 Årgang 14

Låt o Link. Medlemsblad for Valdres Folkemusikklag. Nummer 2 juni 2004 Årgang 14 Låt o Link Medlemsblad for Valdres Folkemusikklag Nummer 2 juni 2004 Årgang 14 Kontakten var der med ein gong! Ragna Brenno Frydenberg på besøk hjå kong Harald på slottet, etter at ho hadde fått Kongens

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Årsmøte i Lærdal Golfklubb onsdag 5.februar 2014 Klingenberg Hotell, Årdalstangen Kl.18.30 Etter sakshandsaminga vert det pizza og quiz Dagsorden og sakliste Sak 1 Stemmerett oppteljing (Lov for Lærdal

Detaljer

Årsmelding for Støttegruppa etter 22. juli, Sogn og Fjordane (Årsmeldinga er frå då gruppa vart etablert 4. desember 2011 til og med 2012)

Årsmelding for Støttegruppa etter 22. juli, Sogn og Fjordane (Årsmeldinga er frå då gruppa vart etablert 4. desember 2011 til og med 2012) Sogn og Fjordane Årsmelding for Støttegruppa etter 22. juli, Sogn og Fjordane (Årsmeldinga er frå då gruppa vart etablert 4. desember 2011 til og med 2012) Støttegruppa vart skipa 4. desember 2011 i Stryn

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

MEDLEMSINFO. april 09

MEDLEMSINFO. april 09 MEDLEMSINFO april 09 Teaterfestivalen 2009, Den 5.mars fekk en del av ungane i sangruppa møte igjen Marie Lovise Widnes. Ved åpninga av teaterfestialen holdt ho eit kåseri. Ho var innom både Lyspunktet

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

SAFFA Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus E-post: post@saffa.no Nettstad: www.saffa.no Telefon: 9066 6867

SAFFA Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus E-post: post@saffa.no Nettstad: www.saffa.no Telefon: 9066 6867 SAFFA Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus E-post: post@saffa.no Nettstad: www.saffa.no Telefon: 9066 6867 Til medlemslaga i SAFFA Innkalling til årsmøte på Olavsgård hotell torsdag

Detaljer

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Tromsø travlag Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER

Detaljer

Gro Marie Svidal 1.vara, (under sakene-53, 54, 58, 59, 60)

Gro Marie Svidal 1.vara, (under sakene-53, 54, 58, 59, 60) Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Camilla Granlien - nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar (ikkje på sak 54, eventuelt), Thor Hauknes, Hilde Reitan, Olav l. Mjelva, Tove Leinslie Gro Marie Svidal

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

Vedtekter. For. NBF Sogn & Fjordane

Vedtekter. For. NBF Sogn & Fjordane Vedtekter For NBF Sogn & Fjordane Vedteke og gjort gjeldande av krinsting den 28. april 2002. Endra kretsting 18. april 2004 1 INNHALD 2 Kapittel 1 Basisvedtekter 3 Verkeområde, 1-1 3 Organisering, formål

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Numedalslaget i Oslo 29.02.2012

Referat frå årsmøtet i Numedalslaget i Oslo 29.02.2012 Referat frå årsmøtet i Numedalslaget i Oslo 29.02.2012 Tilstades: Nils Øyvind Bergset, Ragnhild Landerud, Lars Peder Larsgård, Bjørg Undebakke, Svein Aasen, Aasmund Flo. 1. Opning Nils Øyvind Bergset opna

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Infoskriv frå Norsk Langeleikforum

Infoskriv frå Norsk Langeleikforum Infoskriv frå Norsk Langeleikforum Nr. 6 Juli 2012 Årgang 3 NLF gratulerer vinnarane av langeleikklassane på landskappleiken 2012! Resultatliste for langeleik senior Resultatliste for langeleik junior

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30. Heidersteikn:

Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30. Heidersteikn: Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30 Heidersteikn: Henning Lem fikk blomster frå Årsmøtet som takk for god innsast som leiar. Spesiell takk

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Årsmøtehelg i Drammen 20.- 22. november First Hotel Ambassadeur PROGRAM for årsmøtehelg i Drammen, 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Fredag 20. november 18.00 Fylkeslagssamling 20.00 Middag 21.00

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde:

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010 Fylkesstyret Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: Leiar Arild Weinwick Førde Indre Sogn lokallag Nestleiar Berit Hovland

Detaljer

Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal Årsmelding 2007. Aktivitet

Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal Årsmelding 2007. Aktivitet Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal Årsmelding 2007 Aktivitet Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 Volda 2 Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal Årsmelding 2007

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer