ÅRSMELDING Av desse er 9 enkeltmedlemmer direkte innmelde i Folkemusikklaget. 19 lokallag er tilslutta organisasjonen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. Av desse er 9 enkeltmedlemmer direkte innmelde i Folkemusikklaget. 19 lokallag er tilslutta organisasjonen."

Transkript

1 ÅRSMELDING2010 ÅRSMØTET2010 ÅrsmøtetvarlagttilSkeiHotelliJølster,11.april. 9medlemslagvarrepresentertemedtilsaman13 utsendingar.styretifolkemusikklagetvartilstades, samtdaglegleiarogobservatørar.tilsaman22 personar.påsaklistastovanlegeårsmøtesaker. STYRET2010 StyretiSognogFjordaneFolkemusikklagharetter valpåårsmøtet2010ogkonstitueringhatteislik samansetjing: SynnøveS.Bjørset styreleiar DagfridVallestadBrevik nestleiar ØysteinDahl styremedlem KariMalmanger styremedlem HeleneMyklemyrBolstad styremedlem Varamedlemmer: 1.varamedlem RandiStøyva 2.varamedlem JanOveLotsberg 3.varamedlem AnneGreteHukset 1.varaharvorekallainntilallestyremøte. Valnemnd:LindaFluge,AntoniaKareteHaugen Kongsvik,AslakJohnsen Revisor:KjellSverreSnøtun MØTEROGSAKER Detvarthalde5styremøtei2010,ogstyrethar handsama50saker.daglegleiarogstyretharbrukt e postforkommunikasjonogkonsultasjonmellom styremøta. Lagethargjeveuttaleidessesakene: KandidattilSognogFjordanefylkeskommunesin fylkeskulturpris. MEDLEMMER Folkemusikklagethadde550medlemarpr born,44ungdomarog459vaksne. Avdesseer9enkeltmedlemmerdirekteinnmeldei Folkemusikklaget.19lokallagertilslutta organisasjonen. ORGANISASJONOGADMINISTRASJON DagrunHesjevoll,daglegleiariFolkemusikklaget SognogFjordaneFolkemusikklagsinadministrasjon hari2010hatt0,5årsverk.dagrunhesjevoller tilsettistillingasomdaglegleiar.daglegleiarer sekretærforstyretogharellesansvarforden daglegedriftaifolkemusikklaget.fastekontordagar ermåndagtilonsdag. StyretiFolkemusikklagethar2010arbeiddmedå utvikleorganisasjonenmedomsyntilformelle tilhøveknytttilarbeidsgjevaransvaretogtil vedtekterforlaget,mellomdettearbeidsavtalefor tilsett,utarbeidingoginnarbeidingavrutinarfor rapportering,m.m.styretharogsåhattfokuspå kompetanseutviklingiorganisasjonen,mellomanna aukaikt kompetanse.

2 2 INFORMASJONOGMARKNADSFØRING DOMENEOGNETTSIDER Folkemusikklageteigdomena (isamarbeidmedhordalandfolkemusikklag). Nettsidenepåwww.folkemusikklaget.noog vedlikehaldeavfolkemusikklaget,ogstyreleiar haddeoppgåvamedåvedlikehaldeogpublisere sakerpånettsidene. Nettsidenepåwww.fylkeskappleiken.noog vedlikehaldeavdeilokalekappleiksarrangørane. Imai2010gavFolkOrgallemedlemslagasineeit tilbodomåbytteleverandørogflytteheimesidene fråspifolimitedtilcustompublish,dåspifoplanla åleggeneddrifta. FolkemusikklagetsineabonnementhosSpifogjekk ikkjeutførvedårsskiftet,menstyretvaldelikevelå inngåavtalemedcustompublishfor gåttut. OvergangtilnyhostogwebhotellhosCustom Publishmedførteeinstørrekostnadennbudsjettert fornettsideri2010.styretvurdertelikeveldette someiviktiginvesteringsomvilføretilmindre driftskostnaderpåsikt,dåalleinnhaldetpådei tidlegaretrenettsideneersamlapå Folkemusikklagetvilbehaldedomenenamna,slikat deiframleiskanbrukasttilvidaresendingtilaktuelle menypunktpådennyeheimesida. CustomPublishharvistsegåvereeitbrukarvenleg publiseringsverktøymedmangegodefunksjonar. NYHENDEBREV Folkemusikklagetharsidanmai2010sendtut månadlegenyhendebrevforåbetreflytav informasjontilmedlemslaga.nyhendebrevethar innehaldeinformasjonomaktuellesaker, søknadsfristar,kurs,seminarogkappleikar,og dessutanmånadenstips. KAPPLEIKAR FYLKESKAPPLEIKEN2010 BrittPernilleFrøholm,vinnaravvandrepremieogspel hardingfele/felekl.aogbpåfylkeskappleiken FylkeskappleikenvartarrangertpåSkeiiJølster, aprilmedIndreSunnfjordSpelemannslag somlokalarrangør.kappleiksarenavarskeihotell, ogtilbakemeldinganefråpublikumogdeltakarar harvoresværtgode.totaltvardet85startnummer og255deltakarar. OversiktoverklassevinnararpåFylkeskappleiken2010: Spelhardingfele/felekl.A:BrittPernilleFrøholm,Hornindal Spelemannslag Danshardingfele/felekl.A:MariAndreaNessogAtleHoff, GaularSpelemannslag Vokalkl.A:KariMalmanger,SognSpel ogdansarlag Spelhardingfele/felekl.B:BrittPernilleFrøholm,Hornindal Spelemannslag Danshardingfele/felekl.B:OddbjørgEseogLidvinHesjevoll, JostedalSpel ogdansarlag Lausdanskl.B:AtleHoff,GaularSpelemannslag Vokalkl.B:EllenTereseThuland,IndreSunnfjordSpelemannslag Spelhardingfele/felekl.C:MathildeSkjæret,JostedalSpel og Dansarlag Danshardingfele/felekl.C:SigridSølvbergStøyvam/følgje, SpelemannslagetFjelljom Vokalkl.C:KineSvori,JostedalSpel ogdansarlag Spelhardingfele/felekl.D:EinarØverland,Huldraleiken Spelemannslag

3 3 Openklasse:ArngunnTimenesBellogVidarBerge,Gaular Spelemannslag Eldrefolkemusikkinstrumentsenior:AlteTjønnås,Huldraleiken Spelemannslag Lagspelhardingfele/felesen.:HornindalSpelemannslag Lagspelhardingfele/felejr.:LeifsRygg støtter Lagdans,sen.:SpelemannslagetFjelljom Lagdansjr.:SpelemannslagetFjelljom Runddans,sen.:AsbjørgogArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom Spelrunddans,sen.:HeleneMyklemyrBolstad,JostedalSpel og Dansarlag Spelrunddans,jr.:NorillTereseNorheim,JostedalSpel og Dansarlag Lagspelrunddans,sen.:SpelemannslagetFjelljom Gruppespelrunddans,sen.:KandalsOrkester,Breim Spelemannslag Gruppespelrunddans,jr.:Inger,AnneMarte,HeleneogStine, JostedalSpel ogdansarlag Vandrepremieforhøgstepoengsumispel hardingfele/fele,oppsettavhornindal spelemannslagi2006,vartvunnenavbrittpernille Frøholm. VESTLANDSKAPPLEIKEN2010 OddbjørgEseogLidvinHesjevoll,vinnararavdanshardingfele seniorpåvestlandskappleiken2010. Vestlandskappleikenvartarrangert1. 3.oktoberi UllensvangmedHardangerSpelemannslagsom lokalarrangør.vestlandskappleikenereit samarbeidmellomfolkemusikklagaisognog FjordaneogHordaland,ogkappleikenblirarrangert annakvartårideitofylka.vestlandskappleiken 2010haddetotalt63startnummer. Avklassevinnararogdeisomhevdasegbest, nemnervi: Vokal,junior:KineSvori,JostedalSpel ogdansarlag Spelhardingfele,junior: 2.MathildeSkjæret,JostedalSpel ogdansarlag 3.KineSvori,JostedalSpel ogdansarlag 5.NikolaiStorevik,SpelemannslagetFjelljom Spelfele,junior: 1.NikolaiStorevik,SpelemannslagetFjelljom 2.FredrikHope,HyenSpelemannslag Danshardingfele,senior: 1.OddbjørgEseogLidvinHesjevoll,JostedalSpel ogdansarlag 2.LailaGjerdeogTormodØvrebø,JostedalSpel ogdansarlag Spelhardingfele,senior: 2.SynnøveS.Bjørset,IndreSunnfjordSpelemannslag 6.SigmundEikås,IndreSunnfjordSpelemannslag Lagspel,senior: 1.IndreSunnfjordSpelemannslag SMØRBUKK KAPPLEIKEN2010 Smørbukk kappleikenereitarrangementforbarn ogunge,ogeinuformellarenaderdeltakaranefår synge,speleogdanseforkvarandre.allesom deltekfårsmørbukk karamellaripremie,ogitillegg kårareinjurynokrevinnararsomfårpremiar sponsaavnorskbarneblad. Smørbukk kappleikenereinviktigmøtestadfor barnogungesomdrivmedfolkemusikk.deifår møteandreungeifylketmedsameinteressa,ogfår treningiåopptreforandre.ogikkjeminsttener Smørbukk kappleikensomstorinspirasjonfor arbeidetmedfolkemusikkengjennomåret.på Smørbukk kappleikenerdetplasstilalle,uansett nivå. Smørbukk kappleiken2010varplanlagttil13.mars påmoiførde,mengrunnalitepåmeldingvalde Folkemusikklagetåavlyse.Detnyestyretvurderte moglegheiteneforåarrangeresmørbukkkappleikenseinarei2010,menkomtilatdetteikkje villevereeigodløysingmedomsyntilfleire faktorar,mellomannakollisjonmedandre arrangement.smørbukk kappleikenvartdiforikkje arrangerti2010,menutsetttil12.mars2011.

4 4 KURS OGSEMINAR MOKURSET DetkangåhardtføresegpåMokurset. Mokursetereitsommarkursifolkemusikkog dans forbarn,ungeogvaksne,ogvartarrangertpåmoi Førde1. 6.august.Kursethaddei2010totalt67 deltakararialderen10til71år.deiflesteialderen 10til16år.Mangeavdeltakaraneharvorepå Mokursettidlegare,mendetvarogsåmangesom varderforførstegong. Mokursethaddei2010dessekurstilboda: Spel ogsongkurs(hardingfele,fele, trekkspel,toradar,song),forbarn,ungeog vaksnepåulikenivå Storspel,forvidarekomnepå hardingfele/fele. Samspel,forvidarekomne Dans,forvidarekomne Kursasamspelogsongmåttediverreavlysast grunnalitapåmelding.deiandrekursagjekksom planlagt. InstruktørarpåMokurset2010var:SigmundEikås, BrittPernilleFrøholm,DanielSandén Warg,Ingrid Stuhaug,SimonaFraasJohnsen,IngridHeieren, LajlaBuerStorli,JohnOleMorken,AmiPetterson DregelidogEllikaFrisell.DagfridVallestadBrevikog SynnøveS.Bjørsetvarinnomkursetsomvikarar,og MariAndreaNessvarinstruktøridansforalle deltakaranepåspelkursa. KursleiarvarDagrunHesjevoll,ogEdelSkjæretvar medsomkursassistentunderdelaravkurset. Mokursetharvorearrangertsidan1984,ogerdet eldstekursetavsittslagilandet.kursetkombinerer eitaktivtoginkluderandelæremiljøtilpassadei ulikemålgruppenemedsosialeogmiljøskapande aktivitetar. Detblirgjeveundervisingpåhovudinstrumentogi støttefag,ogdeltakaranefårsåleisauka instrumentferdigheiterogkunnskapom folkemusikken.mokursettenersomei inspirasjonskjeldeforarbeidetmedfolkemusikken, ogerformangeeithøgdepunktiåret. Hausten2010vartdetsettnedeieiga styringsgruppeformokurset,ogsigmundeikås, IngridHeieren,MariAndreaNessogArngunn TimenesBelldeltekidennegruppa. SynnøveS.Bjørsetvarthausten2010engasjertsom prosjektleiarformokurset2011. MUNNSPELKURS John ErikHammarberg,instruktørpåmunnspelkurset. Folkemusikklagetskipaisamarbeidmed NaustedalenSpelemannslagtilmunnspelkursi Naustdal september.Instruktørpåkurset vardenlegendariskemunnspelemannenjohn Erik HammarbergfråSverige,ogkursethadde13 deltakararfråheilelandet.kursetvarthaldepå Håjenkafé,ogvartavsluttamedSpelemannsfesti Fosshalla.

5 5 Måletmeddettekursetvaråblåselivi munnspeltradisjonen.for60 70årsidanvar munnspeletnærastallemannseige,menidagerdet ikkjemangesombeherskardetteinstrumentetog deitradisjonellespelemåtane.tilbakemeldingane frådeltakaranevarsværtpositive. INSTRUKTØRSEMINAR VidarUndersethpresenterte Mineførstefeleslåttar på seminaret. SognogFjordaneSpelemannslagskipaisamarbeid medfolkemusikarordninga(sognogfjordane fylkeskommune)tilinstruktørseminar.innleiararpå seminaretvarsigmundeikås,vidarundersethog SynnøveS.Bjørset.Detvarogsålagttilrettefor plenumsdebattogerfaringsutvekslingforalle seminardeltakarane.seminaretvarthaldeiførde 25.septemberoghadde10deltakararfråheile fylket. Måletmeddetteseminaretvarågjeinspirasjonog faglegpåfylltilinstruktørarifolkemusikk.seminaret varsærlegrettamotinstruktørarpåfeleog hardingfele,menvaropeforallesomdriv opplærings ogundervisingsverksemdinnan folkemusikk.tilbakemeldinganefrådeltakararog innleiararvarsværtgode,ogfolkemusikklagettek siktepåågjereinstruktørseminarettilårlegtilbod ogvilutvidetilbodettilågjeldefleire instrumentgrupper. FOLKEMUSIKKPRISEN2010 EinarEimhjellen,mottakaravFolkemusikkprisen2010. Folkemusikklagetdelerannankvartårut Folkemusikkprisentileinperson,eitlagellerein institusjonsomhargjortsærlegmykjefor folkemusikken.folkemusikkprisen2010vartdeltut underfylkeskappleikenpåskei,oggjekktileinar EimhjellenfråNaustdal.Eimhjellenvarttildelt prisenpågrunnlagavsittomfattandearbeidmed folkemusikkenifylket,bådesomutøvar, organisasjonsmann,innsamlarogutgjevaravbøker, hefterogplater.eimhjellenfekki2008kongens fortenestemedaljeisølv,ogfolkemusikklaget meinereimhjellenereinverdigmottakarav Folkemusikkprisen2010. ROLFMYKLEBUSTMINNEFOND RolfMyklebust( )fråStryn,radiomann,fiolinistog folkemusikksamlar. RolfMyklebustMinnefonderbygdoppavoverskott fråsalavrolfmyklebustsinenotehefte Slåttari Nordfjordtradisjon,renteinntekterpåfondetsin eigenkapital,samtnokotilførselavkapitalfrå Folkemusikklagetvedoverskott. Fondetstårpr med117223,81i eigenkapital.detvartikkjegjorttildelingarfrå fondeti2010.

6 6 Styrethari2010arbeiddmedårevidere vedtekteneforfondetitrådmedgjeldandepraksis fortildelingoghandsamingavsøknader. FOLKEMUSIKKLAGETSINEUTGJEVINGAR SKUMRINGSTIMEN BokaSkumringstimenvartutgjeveni1998,og inneheldeisamlingfolkesongarskrivenedetter kjelderifylket.bokainneheldogsåtocd platermed opptakavkjeldene. Folkemusikklagetharpr bøkerpå lager. MYKLEBUSTHEFTA RolfMyklebustsinenoteheftemedSlåttari NordfjordtradisjonvartutgjeveavFolkemusikklaget i1985og1986. Folkemusikklagetharpr heftepå lager.heftenr.2erutseld. MEDLEMSKAP FolkemusikklagetermedlemiFolkOrgogSognog FjordaneKulturnettverk. REPRESENTASJON FolkOrg,årsmøtet2010:DagrunHesjevoll Vestlandskappleiken2010,leiarmøtet:SynnøveS. BjørsetogDagrunHesjevoll Lokaltkulturlivifokus,NorskKulturforumSognog FjordaneogSognogFjordaneFylkeskommune: AslakJohnsen FørdeInternasjonaleFolkemusikkfestival, representantskapsmøtet:aslakjohnsen RagnarVigdalsMinnefond:DagrunHesjevoll SognogFjordaneKulturnettverk,styret:Dagfrid VallestadBrevik ØKONOMI Årsrekneskapfor2010oguttalefrårevisorliggved årsmeldinga. Folkemusikklagethaddei2010offentleg driftstilskottfråsognogfjordanefylkeskommune på tilskottetdekkjerlønskostnaderknytt tilfolkemusikklagetsi50%stillingfordaglegleiar, samtandrefastedriftsutgifterknytttil Folkemusikklaget. Folkemusikklagetvari2010einaktivstønadssøkjari høvetilmokursetogandrekursogseminar. Konkurransenommidlaneerhard,medmange søkjararoggodeprosjektsomkjemparomdeisame midlane,ogfolkemusikklagetfekkinnvilgaberreein litendelavomsøktemidlar. DeisomhargjevestønadtilFolkemusikklageti2010 SognogFjordanefylkeskommune FolkOrg SognogFjordaneKulturnettverk(VO midlar) KOMP Rådetforfolkemusikkogfolkedans Fondforutøvendekunstnere NorskFolkemusikkfond SparebankenSognogFjordane(gåvemidlar) LusterSparebank(gåvemidlar) Rekneskapenvisereitårsresultatpå15286,38 Folkemusikklagetstårpr medein eigenkapitalpå194401,32 SAMARBEID Folkemusikklagetharsamarbeiddmedeirekkje organisasjonaromuliketiltak.mellomdesseer: SognogFjordanefylkeskommune, folkemusikarordninga instruktørseminar HordalandFolkemusikklag Vestlandskappleiken NaustedalenSpelemannslag munnspelkurs IndreSunnfjordSpelemannslag Fylkeskappleiken ANDREARRANGEMENT,TILTAKOGHENDINGAR PÅFOLKEMUSIKKFELTET Nedanforharvitekemedeitsamandragog informasjonomandresentralearrangement,tiltak oghendingarpåfolkemusikkfeltetder medlemmenevårehartekedel.

7 7 Landskappleiken2010 LandskappleikenvartarrangertpåVoss juni medvossspelemannslagsomlokalarrangør. FolkOrgeigarrangementet. Landskappleikenereitviktigarrangementmed deltakararfråheilelandet,ogmangeav Folkemusikklagetsinemedlemmerdeltok. Lesmeirpåwww.landskappleiken.no Avdeisomhevdasegbestfråfylket,nemnervi: Laus,kl.A:VidarUnderseth,SognogFjordaneFolkemusikklag,4. plass Lagspel,sen.:IndreSunnfjordSpelemannslag,4.plass Durspel,jr.:NorillTereseNorheim,JostedalSpel ogdansarlag, 3.plass Dansfele,kl.C:BeritAarøenogØrjanFjellkårstad, SpelemannslagetFjelljom,2.plass Dansfele,kl.A:AudunogSiljeSølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,4.plass Landsfestivalen2010 LandsfestivalenvartarrangertpåNordfjordeidmed Eid,Nordbygda,VindfyllaogSpelemannslaget Fjelljomsomlokalearrangørar.Landsfestivalener eitviktigarrangementmeddeltakararfråheile landet,ogmangeavfolkemusikklagetsine medlemmerdeltok.lesmeirpå Avdeisomhevdasegbestfråfylket,nemnervi: Durspel/trekkspeljr.:NorillTereseNorheim,JostedalSpel og Dansarlag,3.plass Fele/hardingfelesen.:ArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,2.plass. Fele/hardingfelesen.:ArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,2.plass. Andreinstrument,solo:ArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,1.plass. Folkelarm2010 Folkelarmereiårlegbransjemesseforfolkemusikki Oslo,arrangertavFolkOrg.UnderFolkelarm2010, septemberiOslo,vartSigridMoldestadkåra tilåretsfolkemusikarogfekktildeltprisenav kulturministerannikenhuitfeldt.moldestadvann ogsåfolkelarmprisenforplatasandkorni kategorienopenklasse.arkivutgjevingasjur Hesjevoll HardingfelespelfråJostedalvar nominerttilfolkelarmprisenikategorien dokumentasjon.synnøves.bjørsetvarartistpådet offisielleshowcase programmet,ogspeltesaman meddeibestedameneogmajorstuen. Lesmeirpåwww.folkelarm.no FørdeInternasjonaleFolkemusikkfestival2010 Førdefestivalengjekkavstabelen8. 11.juliog haddetemaetfridomogundertrykking. MedlemmeriFolkemusikklageterinvolverti festivalenpåmangeplan,bådesomtilsette,artistar ogfrivillige. I2010haddeFørdefestivalendesseartistanefrå fylketpåprogrammet:toretteogeinrang,indre SunnfjordSpelemannslagogGroMarieSvidali barneframsyningaibergetdetblå. Folkemusikklagetereinavstiftaranei Førdefestivalen. FolkemusikarordningaiSognogFjordane. SognogFjordanefylkeskommunehareieiga folkemusikarordningmedtilsettemusikarar. Ordningasittføremåleråtavarepåog vidareformidlefolkemusikktradisjonaneifylket. TilsetteiordningaerSigmundEikås,ElinGrytting, OddbjørnRamstad,VidarUndersethogSynnøveS. Bjørset.Folkemusikaranedrivbådeutøvandeog pedagogiskverksemd. Diversegladsakeri2010: SigridMoldestadvartkåratilÅrets Folkemusikar2010. ErlendApnesethfekktildeltFurorestipend avsparebankensognogfjordane,ogfekk ogsåpublikumsprisen. MathildeSkjæretrepresenterteLusterpå UngdomsKulturmønstringiSognog Fjordane DansegruppaiFjelliUngdomslagfekk tildeltdrømmestipendetfrånorsktipping ognorskkulturskoleråd. SynnøveS.Bjørsetvartnominerttil SpellemannprisenforsoloplataSlåttar SigridMoldestadlanserteplataSandkorn ogvannfolkelarmprisenfordennei kategorienopenklasse. ArkivutgjevingaSjurHesjevoll HardingfelespelfråJostedalvartnominert tilfolkelarmprisen. Jakup(ArneM.SølvbergogKjellPlassen) lanserteplatavedjakup steinen Folkemusikkharvorerepresenterti samtlegeavnrksognogfjordanesin Fylkestoppen.Blantkonkurrentanevar mellomandresigridmoldestad, Frøholm/Tillung,Glima,Majorstuen SynnøveS.BjørsetlanserteplataSoli samanmedåseteiglandogannehytta. Eirekkjefolkmusikkutøvararfråfylketvart nominerttillutt prisen(nrksognog Fjordane):SigridMoldestad,ArneM. Sølvberg,Ramstadlaget,BrittPernille

8 Frøholm,SynnøveS.Bjørsetog Honndalstausene SigridMoldestadvannLutt prisen2010 SigridMoldestadvarttildelt Fylkeskulturprisen ArneM.SølvbergvarttildeltKongens fortenestemedaljeisølv Mangefolkemusikkutøvararharspelt konsertarogvorepåturnéifylket.vi nemnermellomanna:sver,tindra, DansekompanietFRIKAR,DeiBeste Damene,SynnøvesJulekonsert,Jan BeitohaugenGranli,SigridMoldestad, Frøholm/Tillung Styrettakkarallesomharbidregetilåtavarepåogvidareformidlefolkemusikk og dansetradisjonaneifylket.mellomdesseeralleutøvararsomhargjevegodedanse og musikkopplevingargjennomåret,alleinstruktørarsomharundervistbådeborn,ungeogvoksnei folkemusikk ogdans,allesamarbeidspartar,ogallestønadsytarar.viserframtileitnyttårmed folkemusikk ogdans! SynnøveS.Bjørset DagfridVallestadBrevik(s) Styreleiar nestleiar ØysteinDahl(s) HeleneMyklemyrBolstad(s) KariMalmanger(s) styremedlem styremedlem styremedlem RandiDortheaStøyva(s) varamedlem 8

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans ÅRSMELDING 2011 FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans FOLKORG - organisasjon for folkemusikk og folkedans Formgjeving: Eivind Kaasin og Anbjørg Myhra Bergwitz / FolkOrg Foto fram- og bakside:

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Tildelinger kurs og opplæring. Østfold Østfold musikkråd 15,000 Østfold musikkråd 10,000 Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag

Tildelinger kurs og opplæring. Østfold Østfold musikkråd 15,000 Østfold musikkråd 10,000 Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag Tildelinger kurs og opplæring Østfold Østfold musikkråd 15,000 Østfold musikkråd 10,000 Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag 12,000 Askim Storband 5,000 Akershus Ås kommune, rockeverkstedet 8,000 Ullensaker

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor Møtereferat Styremøte i FosFor Dato: 10.11.2011 Tidsrom: 17.00 18.30 Sted: Kysthotellet Rørvik Deltakende: Helga T Rabben John Arne Andersen Åge Birger Hofseth Gjert Erik Grande og Jimmi Tobiassen fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Med røter i fortida står du rusta for å møte framtida

Med røter i fortida står du rusta for å møte framtida 1 Infoskriv frå Norsk Langeleikforum Nr. 8 Mars 2013 Årgang 4 Langeleikgruppa på Kongsberg fyller 20 år! Foto: Marit Steinsrud Les om historia til denne gruppa frå starten fram til i dag på side 3 Årsmøte

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta

Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta hans, ei Gunnar Røstad-fela frå 1912. 2010 FØREMÅLET

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

ÅRSMELDING for Storyville Jazz Club 2011

ÅRSMELDING for Storyville Jazz Club 2011 ÅRSMELDING for Storyville Jazz Club 2011 Styret har i perioden bestått av: navn funksjon valgperiode Tone Germaine Martinsen styreleder 2011-2013 styreleder i 1 år Steinar Grip kasserer 2011 Eli Karin

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011.

Møte mellom mennesker. Stiftelsen Gran frivilligsentral ÅRSMELDING. Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011. Møte mellom mennesker OG Stiftelsen Talentiaden dommerpanelet Brødrene Lieng bergtok på frivilligfesten ÅRSMELDING 2011 Den eldste Lieng broren kom på andre plass i Talentiaden 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSRAPPORT. og rekneskap

ÅRSRAPPORT. og rekneskap Kvinnherad Golfklubb 2008 Stifta 1999 ÅRSRAPPORT og rekneskap Organisasjonsplan KVGK 2008 Medlemmer av styret Styret har vore samansett av følgjande medlemmer: Styreleiar: Magne Rekkedal Nestleiar: Tone

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer