ÅRSMELDING Av desse er 9 enkeltmedlemmer direkte innmelde i Folkemusikklaget. 19 lokallag er tilslutta organisasjonen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. Av desse er 9 enkeltmedlemmer direkte innmelde i Folkemusikklaget. 19 lokallag er tilslutta organisasjonen."

Transkript

1 ÅRSMELDING2010 ÅRSMØTET2010 ÅrsmøtetvarlagttilSkeiHotelliJølster,11.april. 9medlemslagvarrepresentertemedtilsaman13 utsendingar.styretifolkemusikklagetvartilstades, samtdaglegleiarogobservatørar.tilsaman22 personar.påsaklistastovanlegeårsmøtesaker. STYRET2010 StyretiSognogFjordaneFolkemusikklagharetter valpåårsmøtet2010ogkonstitueringhatteislik samansetjing: SynnøveS.Bjørset styreleiar DagfridVallestadBrevik nestleiar ØysteinDahl styremedlem KariMalmanger styremedlem HeleneMyklemyrBolstad styremedlem Varamedlemmer: 1.varamedlem RandiStøyva 2.varamedlem JanOveLotsberg 3.varamedlem AnneGreteHukset 1.varaharvorekallainntilallestyremøte. Valnemnd:LindaFluge,AntoniaKareteHaugen Kongsvik,AslakJohnsen Revisor:KjellSverreSnøtun MØTEROGSAKER Detvarthalde5styremøtei2010,ogstyrethar handsama50saker.daglegleiarogstyretharbrukt e postforkommunikasjonogkonsultasjonmellom styremøta. Lagethargjeveuttaleidessesakene: KandidattilSognogFjordanefylkeskommunesin fylkeskulturpris. MEDLEMMER Folkemusikklagethadde550medlemarpr born,44ungdomarog459vaksne. Avdesseer9enkeltmedlemmerdirekteinnmeldei Folkemusikklaget.19lokallagertilslutta organisasjonen. ORGANISASJONOGADMINISTRASJON DagrunHesjevoll,daglegleiariFolkemusikklaget SognogFjordaneFolkemusikklagsinadministrasjon hari2010hatt0,5årsverk.dagrunhesjevoller tilsettistillingasomdaglegleiar.daglegleiarer sekretærforstyretogharellesansvarforden daglegedriftaifolkemusikklaget.fastekontordagar ermåndagtilonsdag. StyretiFolkemusikklagethar2010arbeiddmedå utvikleorganisasjonenmedomsyntilformelle tilhøveknytttilarbeidsgjevaransvaretogtil vedtekterforlaget,mellomdettearbeidsavtalefor tilsett,utarbeidingoginnarbeidingavrutinarfor rapportering,m.m.styretharogsåhattfokuspå kompetanseutviklingiorganisasjonen,mellomanna aukaikt kompetanse.

2 2 INFORMASJONOGMARKNADSFØRING DOMENEOGNETTSIDER Folkemusikklageteigdomena (isamarbeidmedhordalandfolkemusikklag). Nettsidenepåwww.folkemusikklaget.noog vedlikehaldeavfolkemusikklaget,ogstyreleiar haddeoppgåvamedåvedlikehaldeogpublisere sakerpånettsidene. Nettsidenepåwww.fylkeskappleiken.noog vedlikehaldeavdeilokalekappleiksarrangørane. Imai2010gavFolkOrgallemedlemslagasineeit tilbodomåbytteleverandørogflytteheimesidene fråspifolimitedtilcustompublish,dåspifoplanla åleggeneddrifta. FolkemusikklagetsineabonnementhosSpifogjekk ikkjeutførvedårsskiftet,menstyretvaldelikevelå inngåavtalemedcustompublishfor gåttut. OvergangtilnyhostogwebhotellhosCustom Publishmedførteeinstørrekostnadennbudsjettert fornettsideri2010.styretvurdertelikeveldette someiviktiginvesteringsomvilføretilmindre driftskostnaderpåsikt,dåalleinnhaldetpådei tidlegaretrenettsideneersamlapå Folkemusikklagetvilbehaldedomenenamna,slikat deiframleiskanbrukasttilvidaresendingtilaktuelle menypunktpådennyeheimesida. CustomPublishharvistsegåvereeitbrukarvenleg publiseringsverktøymedmangegodefunksjonar. NYHENDEBREV Folkemusikklagetharsidanmai2010sendtut månadlegenyhendebrevforåbetreflytav informasjontilmedlemslaga.nyhendebrevethar innehaldeinformasjonomaktuellesaker, søknadsfristar,kurs,seminarogkappleikar,og dessutanmånadenstips. KAPPLEIKAR FYLKESKAPPLEIKEN2010 BrittPernilleFrøholm,vinnaravvandrepremieogspel hardingfele/felekl.aogbpåfylkeskappleiken FylkeskappleikenvartarrangertpåSkeiiJølster, aprilmedIndreSunnfjordSpelemannslag somlokalarrangør.kappleiksarenavarskeihotell, ogtilbakemeldinganefråpublikumogdeltakarar harvoresværtgode.totaltvardet85startnummer og255deltakarar. OversiktoverklassevinnararpåFylkeskappleiken2010: Spelhardingfele/felekl.A:BrittPernilleFrøholm,Hornindal Spelemannslag Danshardingfele/felekl.A:MariAndreaNessogAtleHoff, GaularSpelemannslag Vokalkl.A:KariMalmanger,SognSpel ogdansarlag Spelhardingfele/felekl.B:BrittPernilleFrøholm,Hornindal Spelemannslag Danshardingfele/felekl.B:OddbjørgEseogLidvinHesjevoll, JostedalSpel ogdansarlag Lausdanskl.B:AtleHoff,GaularSpelemannslag Vokalkl.B:EllenTereseThuland,IndreSunnfjordSpelemannslag Spelhardingfele/felekl.C:MathildeSkjæret,JostedalSpel og Dansarlag Danshardingfele/felekl.C:SigridSølvbergStøyvam/følgje, SpelemannslagetFjelljom Vokalkl.C:KineSvori,JostedalSpel ogdansarlag Spelhardingfele/felekl.D:EinarØverland,Huldraleiken Spelemannslag

3 3 Openklasse:ArngunnTimenesBellogVidarBerge,Gaular Spelemannslag Eldrefolkemusikkinstrumentsenior:AlteTjønnås,Huldraleiken Spelemannslag Lagspelhardingfele/felesen.:HornindalSpelemannslag Lagspelhardingfele/felejr.:LeifsRygg støtter Lagdans,sen.:SpelemannslagetFjelljom Lagdansjr.:SpelemannslagetFjelljom Runddans,sen.:AsbjørgogArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom Spelrunddans,sen.:HeleneMyklemyrBolstad,JostedalSpel og Dansarlag Spelrunddans,jr.:NorillTereseNorheim,JostedalSpel og Dansarlag Lagspelrunddans,sen.:SpelemannslagetFjelljom Gruppespelrunddans,sen.:KandalsOrkester,Breim Spelemannslag Gruppespelrunddans,jr.:Inger,AnneMarte,HeleneogStine, JostedalSpel ogdansarlag Vandrepremieforhøgstepoengsumispel hardingfele/fele,oppsettavhornindal spelemannslagi2006,vartvunnenavbrittpernille Frøholm. VESTLANDSKAPPLEIKEN2010 OddbjørgEseogLidvinHesjevoll,vinnararavdanshardingfele seniorpåvestlandskappleiken2010. Vestlandskappleikenvartarrangert1. 3.oktoberi UllensvangmedHardangerSpelemannslagsom lokalarrangør.vestlandskappleikenereit samarbeidmellomfolkemusikklagaisognog FjordaneogHordaland,ogkappleikenblirarrangert annakvartårideitofylka.vestlandskappleiken 2010haddetotalt63startnummer. Avklassevinnararogdeisomhevdasegbest, nemnervi: Vokal,junior:KineSvori,JostedalSpel ogdansarlag Spelhardingfele,junior: 2.MathildeSkjæret,JostedalSpel ogdansarlag 3.KineSvori,JostedalSpel ogdansarlag 5.NikolaiStorevik,SpelemannslagetFjelljom Spelfele,junior: 1.NikolaiStorevik,SpelemannslagetFjelljom 2.FredrikHope,HyenSpelemannslag Danshardingfele,senior: 1.OddbjørgEseogLidvinHesjevoll,JostedalSpel ogdansarlag 2.LailaGjerdeogTormodØvrebø,JostedalSpel ogdansarlag Spelhardingfele,senior: 2.SynnøveS.Bjørset,IndreSunnfjordSpelemannslag 6.SigmundEikås,IndreSunnfjordSpelemannslag Lagspel,senior: 1.IndreSunnfjordSpelemannslag SMØRBUKK KAPPLEIKEN2010 Smørbukk kappleikenereitarrangementforbarn ogunge,ogeinuformellarenaderdeltakaranefår synge,speleogdanseforkvarandre.allesom deltekfårsmørbukk karamellaripremie,ogitillegg kårareinjurynokrevinnararsomfårpremiar sponsaavnorskbarneblad. Smørbukk kappleikenereinviktigmøtestadfor barnogungesomdrivmedfolkemusikk.deifår møteandreungeifylketmedsameinteressa,ogfår treningiåopptreforandre.ogikkjeminsttener Smørbukk kappleikensomstorinspirasjonfor arbeidetmedfolkemusikkengjennomåret.på Smørbukk kappleikenerdetplasstilalle,uansett nivå. Smørbukk kappleiken2010varplanlagttil13.mars påmoiførde,mengrunnalitepåmeldingvalde Folkemusikklagetåavlyse.Detnyestyretvurderte moglegheiteneforåarrangeresmørbukkkappleikenseinarei2010,menkomtilatdetteikkje villevereeigodløysingmedomsyntilfleire faktorar,mellomannakollisjonmedandre arrangement.smørbukk kappleikenvartdiforikkje arrangerti2010,menutsetttil12.mars2011.

4 4 KURS OGSEMINAR MOKURSET DetkangåhardtføresegpåMokurset. Mokursetereitsommarkursifolkemusikkog dans forbarn,ungeogvaksne,ogvartarrangertpåmoi Førde1. 6.august.Kursethaddei2010totalt67 deltakararialderen10til71år.deiflesteialderen 10til16år.Mangeavdeltakaraneharvorepå Mokursettidlegare,mendetvarogsåmangesom varderforførstegong. Mokursethaddei2010dessekurstilboda: Spel ogsongkurs(hardingfele,fele, trekkspel,toradar,song),forbarn,ungeog vaksnepåulikenivå Storspel,forvidarekomnepå hardingfele/fele. Samspel,forvidarekomne Dans,forvidarekomne Kursasamspelogsongmåttediverreavlysast grunnalitapåmelding.deiandrekursagjekksom planlagt. InstruktørarpåMokurset2010var:SigmundEikås, BrittPernilleFrøholm,DanielSandén Warg,Ingrid Stuhaug,SimonaFraasJohnsen,IngridHeieren, LajlaBuerStorli,JohnOleMorken,AmiPetterson DregelidogEllikaFrisell.DagfridVallestadBrevikog SynnøveS.Bjørsetvarinnomkursetsomvikarar,og MariAndreaNessvarinstruktøridansforalle deltakaranepåspelkursa. KursleiarvarDagrunHesjevoll,ogEdelSkjæretvar medsomkursassistentunderdelaravkurset. Mokursetharvorearrangertsidan1984,ogerdet eldstekursetavsittslagilandet.kursetkombinerer eitaktivtoginkluderandelæremiljøtilpassadei ulikemålgruppenemedsosialeogmiljøskapande aktivitetar. Detblirgjeveundervisingpåhovudinstrumentogi støttefag,ogdeltakaranefårsåleisauka instrumentferdigheiterogkunnskapom folkemusikken.mokursettenersomei inspirasjonskjeldeforarbeidetmedfolkemusikken, ogerformangeeithøgdepunktiåret. Hausten2010vartdetsettnedeieiga styringsgruppeformokurset,ogsigmundeikås, IngridHeieren,MariAndreaNessogArngunn TimenesBelldeltekidennegruppa. SynnøveS.Bjørsetvarthausten2010engasjertsom prosjektleiarformokurset2011. MUNNSPELKURS John ErikHammarberg,instruktørpåmunnspelkurset. Folkemusikklagetskipaisamarbeidmed NaustedalenSpelemannslagtilmunnspelkursi Naustdal september.Instruktørpåkurset vardenlegendariskemunnspelemannenjohn Erik HammarbergfråSverige,ogkursethadde13 deltakararfråheilelandet.kursetvarthaldepå Håjenkafé,ogvartavsluttamedSpelemannsfesti Fosshalla.

5 5 Måletmeddettekursetvaråblåselivi munnspeltradisjonen.for60 70årsidanvar munnspeletnærastallemannseige,menidagerdet ikkjemangesombeherskardetteinstrumentetog deitradisjonellespelemåtane.tilbakemeldingane frådeltakaranevarsværtpositive. INSTRUKTØRSEMINAR VidarUndersethpresenterte Mineførstefeleslåttar på seminaret. SognogFjordaneSpelemannslagskipaisamarbeid medfolkemusikarordninga(sognogfjordane fylkeskommune)tilinstruktørseminar.innleiararpå seminaretvarsigmundeikås,vidarundersethog SynnøveS.Bjørset.Detvarogsålagttilrettefor plenumsdebattogerfaringsutvekslingforalle seminardeltakarane.seminaretvarthaldeiførde 25.septemberoghadde10deltakararfråheile fylket. Måletmeddetteseminaretvarågjeinspirasjonog faglegpåfylltilinstruktørarifolkemusikk.seminaret varsærlegrettamotinstruktørarpåfeleog hardingfele,menvaropeforallesomdriv opplærings ogundervisingsverksemdinnan folkemusikk.tilbakemeldinganefrådeltakararog innleiararvarsværtgode,ogfolkemusikklagettek siktepåågjereinstruktørseminarettilårlegtilbod ogvilutvidetilbodettilågjeldefleire instrumentgrupper. FOLKEMUSIKKPRISEN2010 EinarEimhjellen,mottakaravFolkemusikkprisen2010. Folkemusikklagetdelerannankvartårut Folkemusikkprisentileinperson,eitlagellerein institusjonsomhargjortsærlegmykjefor folkemusikken.folkemusikkprisen2010vartdeltut underfylkeskappleikenpåskei,oggjekktileinar EimhjellenfråNaustdal.Eimhjellenvarttildelt prisenpågrunnlagavsittomfattandearbeidmed folkemusikkenifylket,bådesomutøvar, organisasjonsmann,innsamlarogutgjevaravbøker, hefterogplater.eimhjellenfekki2008kongens fortenestemedaljeisølv,ogfolkemusikklaget meinereimhjellenereinverdigmottakarav Folkemusikkprisen2010. ROLFMYKLEBUSTMINNEFOND RolfMyklebust( )fråStryn,radiomann,fiolinistog folkemusikksamlar. RolfMyklebustMinnefonderbygdoppavoverskott fråsalavrolfmyklebustsinenotehefte Slåttari Nordfjordtradisjon,renteinntekterpåfondetsin eigenkapital,samtnokotilførselavkapitalfrå Folkemusikklagetvedoverskott. Fondetstårpr med117223,81i eigenkapital.detvartikkjegjorttildelingarfrå fondeti2010.

6 6 Styrethari2010arbeiddmedårevidere vedtekteneforfondetitrådmedgjeldandepraksis fortildelingoghandsamingavsøknader. FOLKEMUSIKKLAGETSINEUTGJEVINGAR SKUMRINGSTIMEN BokaSkumringstimenvartutgjeveni1998,og inneheldeisamlingfolkesongarskrivenedetter kjelderifylket.bokainneheldogsåtocd platermed opptakavkjeldene. Folkemusikklagetharpr bøkerpå lager. MYKLEBUSTHEFTA RolfMyklebustsinenoteheftemedSlåttari NordfjordtradisjonvartutgjeveavFolkemusikklaget i1985og1986. Folkemusikklagetharpr heftepå lager.heftenr.2erutseld. MEDLEMSKAP FolkemusikklagetermedlemiFolkOrgogSognog FjordaneKulturnettverk. REPRESENTASJON FolkOrg,årsmøtet2010:DagrunHesjevoll Vestlandskappleiken2010,leiarmøtet:SynnøveS. BjørsetogDagrunHesjevoll Lokaltkulturlivifokus,NorskKulturforumSognog FjordaneogSognogFjordaneFylkeskommune: AslakJohnsen FørdeInternasjonaleFolkemusikkfestival, representantskapsmøtet:aslakjohnsen RagnarVigdalsMinnefond:DagrunHesjevoll SognogFjordaneKulturnettverk,styret:Dagfrid VallestadBrevik ØKONOMI Årsrekneskapfor2010oguttalefrårevisorliggved årsmeldinga. Folkemusikklagethaddei2010offentleg driftstilskottfråsognogfjordanefylkeskommune på tilskottetdekkjerlønskostnaderknytt tilfolkemusikklagetsi50%stillingfordaglegleiar, samtandrefastedriftsutgifterknytttil Folkemusikklaget. Folkemusikklagetvari2010einaktivstønadssøkjari høvetilmokursetogandrekursogseminar. Konkurransenommidlaneerhard,medmange søkjararoggodeprosjektsomkjemparomdeisame midlane,ogfolkemusikklagetfekkinnvilgaberreein litendelavomsøktemidlar. DeisomhargjevestønadtilFolkemusikklageti2010 SognogFjordanefylkeskommune FolkOrg SognogFjordaneKulturnettverk(VO midlar) KOMP Rådetforfolkemusikkogfolkedans Fondforutøvendekunstnere NorskFolkemusikkfond SparebankenSognogFjordane(gåvemidlar) LusterSparebank(gåvemidlar) Rekneskapenvisereitårsresultatpå15286,38 Folkemusikklagetstårpr medein eigenkapitalpå194401,32 SAMARBEID Folkemusikklagetharsamarbeiddmedeirekkje organisasjonaromuliketiltak.mellomdesseer: SognogFjordanefylkeskommune, folkemusikarordninga instruktørseminar HordalandFolkemusikklag Vestlandskappleiken NaustedalenSpelemannslag munnspelkurs IndreSunnfjordSpelemannslag Fylkeskappleiken ANDREARRANGEMENT,TILTAKOGHENDINGAR PÅFOLKEMUSIKKFELTET Nedanforharvitekemedeitsamandragog informasjonomandresentralearrangement,tiltak oghendingarpåfolkemusikkfeltetder medlemmenevårehartekedel.

7 7 Landskappleiken2010 LandskappleikenvartarrangertpåVoss juni medvossspelemannslagsomlokalarrangør. FolkOrgeigarrangementet. Landskappleikenereitviktigarrangementmed deltakararfråheilelandet,ogmangeav Folkemusikklagetsinemedlemmerdeltok. Lesmeirpåwww.landskappleiken.no Avdeisomhevdasegbestfråfylket,nemnervi: Laus,kl.A:VidarUnderseth,SognogFjordaneFolkemusikklag,4. plass Lagspel,sen.:IndreSunnfjordSpelemannslag,4.plass Durspel,jr.:NorillTereseNorheim,JostedalSpel ogdansarlag, 3.plass Dansfele,kl.C:BeritAarøenogØrjanFjellkårstad, SpelemannslagetFjelljom,2.plass Dansfele,kl.A:AudunogSiljeSølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,4.plass Landsfestivalen2010 LandsfestivalenvartarrangertpåNordfjordeidmed Eid,Nordbygda,VindfyllaogSpelemannslaget Fjelljomsomlokalearrangørar.Landsfestivalener eitviktigarrangementmeddeltakararfråheile landet,ogmangeavfolkemusikklagetsine medlemmerdeltok.lesmeirpå Avdeisomhevdasegbestfråfylket,nemnervi: Durspel/trekkspeljr.:NorillTereseNorheim,JostedalSpel og Dansarlag,3.plass Fele/hardingfelesen.:ArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,2.plass. Fele/hardingfelesen.:ArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,2.plass. Andreinstrument,solo:ArneM.Sølvberg,Spelemannslaget Fjelljom,1.plass. Folkelarm2010 Folkelarmereiårlegbransjemesseforfolkemusikki Oslo,arrangertavFolkOrg.UnderFolkelarm2010, septemberiOslo,vartSigridMoldestadkåra tilåretsfolkemusikarogfekktildeltprisenav kulturministerannikenhuitfeldt.moldestadvann ogsåfolkelarmprisenforplatasandkorni kategorienopenklasse.arkivutgjevingasjur Hesjevoll HardingfelespelfråJostedalvar nominerttilfolkelarmprisenikategorien dokumentasjon.synnøves.bjørsetvarartistpådet offisielleshowcase programmet,ogspeltesaman meddeibestedameneogmajorstuen. Lesmeirpåwww.folkelarm.no FørdeInternasjonaleFolkemusikkfestival2010 Førdefestivalengjekkavstabelen8. 11.juliog haddetemaetfridomogundertrykking. MedlemmeriFolkemusikklageterinvolverti festivalenpåmangeplan,bådesomtilsette,artistar ogfrivillige. I2010haddeFørdefestivalendesseartistanefrå fylketpåprogrammet:toretteogeinrang,indre SunnfjordSpelemannslagogGroMarieSvidali barneframsyningaibergetdetblå. Folkemusikklagetereinavstiftaranei Førdefestivalen. FolkemusikarordningaiSognogFjordane. SognogFjordanefylkeskommunehareieiga folkemusikarordningmedtilsettemusikarar. Ordningasittføremåleråtavarepåog vidareformidlefolkemusikktradisjonaneifylket. TilsetteiordningaerSigmundEikås,ElinGrytting, OddbjørnRamstad,VidarUndersethogSynnøveS. Bjørset.Folkemusikaranedrivbådeutøvandeog pedagogiskverksemd. Diversegladsakeri2010: SigridMoldestadvartkåratilÅrets Folkemusikar2010. ErlendApnesethfekktildeltFurorestipend avsparebankensognogfjordane,ogfekk ogsåpublikumsprisen. MathildeSkjæretrepresenterteLusterpå UngdomsKulturmønstringiSognog Fjordane DansegruppaiFjelliUngdomslagfekk tildeltdrømmestipendetfrånorsktipping ognorskkulturskoleråd. SynnøveS.Bjørsetvartnominerttil SpellemannprisenforsoloplataSlåttar SigridMoldestadlanserteplataSandkorn ogvannfolkelarmprisenfordennei kategorienopenklasse. ArkivutgjevingaSjurHesjevoll HardingfelespelfråJostedalvartnominert tilfolkelarmprisen. Jakup(ArneM.SølvbergogKjellPlassen) lanserteplatavedjakup steinen Folkemusikkharvorerepresenterti samtlegeavnrksognogfjordanesin Fylkestoppen.Blantkonkurrentanevar mellomandresigridmoldestad, Frøholm/Tillung,Glima,Majorstuen SynnøveS.BjørsetlanserteplataSoli samanmedåseteiglandogannehytta. Eirekkjefolkmusikkutøvararfråfylketvart nominerttillutt prisen(nrksognog Fjordane):SigridMoldestad,ArneM. Sølvberg,Ramstadlaget,BrittPernille

8 Frøholm,SynnøveS.Bjørsetog Honndalstausene SigridMoldestadvannLutt prisen2010 SigridMoldestadvarttildelt Fylkeskulturprisen ArneM.SølvbergvarttildeltKongens fortenestemedaljeisølv Mangefolkemusikkutøvararharspelt konsertarogvorepåturnéifylket.vi nemnermellomanna:sver,tindra, DansekompanietFRIKAR,DeiBeste Damene,SynnøvesJulekonsert,Jan BeitohaugenGranli,SigridMoldestad, Frøholm/Tillung Styrettakkarallesomharbidregetilåtavarepåogvidareformidlefolkemusikk og dansetradisjonaneifylket.mellomdesseeralleutøvararsomhargjevegodedanse og musikkopplevingargjennomåret,alleinstruktørarsomharundervistbådeborn,ungeogvoksnei folkemusikk ogdans,allesamarbeidspartar,ogallestønadsytarar.viserframtileitnyttårmed folkemusikk ogdans! SynnøveS.Bjørset DagfridVallestadBrevik(s) Styreleiar nestleiar ØysteinDahl(s) HeleneMyklemyrBolstad(s) KariMalmanger(s) styremedlem styremedlem styremedlem RandiDortheaStøyva(s) varamedlem 8

ÅRSMØTE I HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG Årsmøtet vert halde måndag 20. mars i Festsalen på Øystese gymnas kl 18:30.

ÅRSMØTE I HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG Årsmøtet vert halde måndag 20. mars i Festsalen på Øystese gymnas kl 18:30. ÅRSMØTE I HORDALAND FOLKEMUSIKKLAG 2017 Årsmøtet vert halde måndag 20. mars i Festsalen på Øystese gymnas kl 18:30. Lokallaga i Hordaland folkemusikklag vert med dette kalla inn til årsmøte. Alle medlemslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG

ÅRSMELDING 2013 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMELDING 2013 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG Innhald Sogn og Fjordane Folkemusikklag - Administrasjon - Medlemmer, medlemskap og representasjon - Årsmøtet 2013 - Utgjevingar - Fond - Folkemusikkprisen

Detaljer

FolkOrg Møte 2012/06 Styret

FolkOrg Møte 2012/06 Styret Referat: Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Aslak O. Brimi under sak 71, 74, 75 og 76), Tor Stallvik, Åshild Vetrhus, 1.vara (under sakene

Detaljer

Torsdag 23.mars kl (ca), fredag 24.mars kl

Torsdag 23.mars kl (ca), fredag 24.mars kl Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Camilla Granlien - nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Thor Hauknes, Hilde Reitan,, Tove Leinslie, Gudrun Folkedal 2.vara, Linda Dyrnes dagleg leiar, Ingrid

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG

ÅRSMELDING 2015 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMELDING 2015 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG Innhald Sogn og Fjordane Folkemusikklag - Administrasjon - Medlemmer, medlemskap og representasjon - Årsmøtet 2015 - Utgjevingar - Fond - Folkemusikkprisen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG

ÅRSMELDING 2011 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMELDING 2011 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG Innhald Sogn og Fjordane Folkemusikklag - Administrasjon - Medlemmer, medlemskap og representasjon - Årsmøtet 2011 - Utgjevingar - Fond Prioriterte satsingsområde

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG

ÅRSMELDING 2016 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMELDING 2016 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG Innhald Sogn og Fjordane Folkemusikklag - Administrasjon - Medlemmer, medlemskap og representasjon - Årsmøtet 2015 - Utgjevingar - Fond - Folkemusikkprisen

Detaljer

Årsmelding for Jostedal spel- og dansarlag for året 2011

Årsmelding for Jostedal spel- og dansarlag for året 2011 Årsmelding for Jostedal spel- og dansarlag for året 2011 Styret har vore samansett slik: Oddbjørg Ese, leiar Arne Aasen Hauge, nestleiar Helene Bolstad, kasserar Tormod Øvrebø, skrivar Mona Åsen, styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG

ÅRSMELDING 2012 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMELDING 2012 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG Innhald Sogn og Fjordane Folkemusikklag - Styret - Administrasjon - Medlemmer, medlemskap og representasjon - Årsmøtet 2012 - Fond - Utgjevingar - Folkemusikkprisen

Detaljer

Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes (berre tysdag, t.om. sak 59)

Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes (berre tysdag, t.om. sak 59) Til stades: Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, (berre tysdag, t.o.m sak 59) Hilde Reitan (berre onsdag, frå sak 60), Olav L. Mjelva, Tove Leinslie Gudrun Folkedal 2.vara,

Detaljer

Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2006

Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2006 Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2006 Årsmøtet 2006 Årsmøtet var lagt til Hornindal søndag 12.mars i samband med Fylkeskappleiken. Leiaren Eva Kristin Svidal ynskte alle velkomne før Gro Marie

Detaljer

Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2008

Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2008 Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2008 Årsmøtet 2008 Årsmøtet var lagt til Skei Hotell, laurdag 29.mars 11 av medlemslaga var representerte med til saman 17 utsendingar + styremedlemar, dagleg

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

ÅRSMELDING. Sogn og Fjordane Folkemusikklag Årsmøtet var på kommunehuset i Dale, søndag 3. april

ÅRSMELDING. Sogn og Fjordane Folkemusikklag Årsmøtet var på kommunehuset i Dale, søndag 3. april ÅRSMELDING Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2005 ÅRSMØTET 2005 Årsmøtet i 2005 var lagt til same helga som Fylkeskappleiken vart avvikla i Dale. Ein trudde då at ein skulle få fleire av medlemane i tale,

Detaljer

MØTEBOK. Møtebok Hovudutval for næring og kultur Hovudutval for næring og kultur. Møtedato Kl. 08:00 08:15

MØTEBOK. Møtebok Hovudutval for næring og kultur Hovudutval for næring og kultur. Møtedato Kl. 08:00 08:15 Møtebok Hovudutval for næring og kultur 09.12.2016 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for næring og kultur Telefonmøte Møtedato 09.12.2016 Kl. 08:00 08:15 Faste medlemer til stades: Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2009

Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2009 Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2009 Årsmøtet 2009 Årsmøtet var lagt til Skei Hotell, laurdag 18.april. 9 lag var representerte med til saman 13 utsendingar + styremedlemar, dagleg leiar og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG

ÅRSMELDING 2014 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMELDING 2014 SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG Innhald Sogn og Fjordane Folkemusikklag - Administrasjon - Medlemmer, medlemskap og representasjon - Årsmøtet 2014 - Utgjevingar - Fond - Folkemusikkprisen

Detaljer

Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida)

Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida) Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida) Årsmøtet vart halde på Åsvang 1.mars 2012. Desse var til stades frå styret: Ivar Hemsing, Ingrid Skavhaug, Jørgen Andrisson

Detaljer

RESULTATLISTE FYLKESKAPPLEIKEN 2015, JOSTEDAL

RESULTATLISTE FYLKESKAPPLEIKEN 2015, JOSTEDAL RESULTATLISTE FYLKESKAPPLEIKEN 2015, JOSTEDAL Runddans hamborgar og vals senior 1. Anne Lovise Drevdal, Tormod Øvrebø Jostedal spel- og dansarlag 2. Øygun Kjos, Johannes Kjos Jostedal spel og dansarlag

Detaljer

TELEMARK FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMØTE. onsdag 29. april kl Gullbring kulturanlegg

TELEMARK FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMØTE. onsdag 29. april kl Gullbring kulturanlegg TELEMARK FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMØTE 2015 onsdag 29. april kl. 18.00 Gullbring kulturanlegg Bø SAKSLISTE FOR ÅRSMØTEt Årsmøtet 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Val av møteleiar og referent,

Detaljer

Valnemnd: Arne Aasen Hauge, Eldbjørg Haugen og Helene Bolstad

Valnemnd: Arne Aasen Hauge, Eldbjørg Haugen og Helene Bolstad Årsmelding 2014 Jostedal spel- og dansarlag Styresamansetjing Oddbjørg Ese, leiar Johannes Kjos, nestleiar Arnfinn Gjerde, kasserar Oda Heidi Bolstad, skrivar Solveig Sperle, styremedlem Edel Skjæret og

Detaljer

Valnemnd : Arne Aasen Hauge, Helene Myklemyr Bolstad og Øygunn Kjos

Valnemnd : Arne Aasen Hauge, Helene Myklemyr Bolstad og Øygunn Kjos Årsmelding 2016 Jostedal spel- og dansarlag Styret Erling Bjørn Vigdal, leiar Arve Bjørn Røneid, nestleiar Arnfinn Gjerde, kasserar Oda Heidi Bolstad, skrivar Solveig Sperle, styremedlem Edel Skjæret,

Detaljer

TELEMARK FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMØTE. onsdag 27. april kl Gullbring kulturanlegg

TELEMARK FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMØTE. onsdag 27. april kl Gullbring kulturanlegg TELEMARK FOLKEMUSIKKLAG ÅRSMØTE 2016 onsdag 27. april kl. 18.00 Gullbring kulturanlegg Bø SAKSLISTE FOR ÅRSMØTEt Årsmøtet 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Val av møteleiar og referent,

Detaljer

Resultatliste fylkeskappleiken Sogn og Fjordane 2006

Resultatliste fylkeskappleiken Sogn og Fjordane 2006 Resultatliste fylkeskappleiken Sogn og Fjordane 2006 Fredag 10.03.06 Solistklasse junior: 1. Jon Kristian Brendefur, Hornindal Spelemannslag 118p Solistklasse Senior: 1. Rasmus Brendefur, Hornindal Spelemannslag

Detaljer

Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2007

Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2007 Årsmelding Sogn og Fjordane Folkemusikklag 2007 Årsmøtet 2007 Årsmøtet var lagt til Skei Hotell, laurdag 17.mars Leiaren Aslak Johnsen ynskte velkommen. 14 representantar frå 10 lokallag deltok saman med

Detaljer

Vestlandskappleiken 2014 - startliste

Vestlandskappleiken 2014 - startliste Vestlandskappleiken 2014 - startliste Trudvang kl. 10:00 Spel Hardingfele C 1. Antonia Dyvik Bergen Juniorspelemannslag 2. Kårhild Husby Nordstad Bergen Ungdomslag Ervingen/Bergen Juniorspelemannslag 3.

Detaljer

BØ KAPPLEIK PÅ SANDVIN 02. NOVEMBER Resultatliste Spel hardingfele klasse A. Resultatliste Spel hardingfele klasse B

BØ KAPPLEIK PÅ SANDVIN 02. NOVEMBER Resultatliste Spel hardingfele klasse A. Resultatliste Spel hardingfele klasse B Resultatliste Spel hardingfele klasse A 1 Torgeir Straand Spelemannslaget Bøheringen 125 1 2 Tor Hoslemo Setesdal Spelemannslag 124 1 3 Alexander Røyinstrand Hardanger Spelmannslag 118 1 Resultatliste

Detaljer

REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL. REGIONSTING, 24. april Bufetat Skei. Side 1 av 5

REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL. REGIONSTING, 24. april Bufetat Skei. Side 1 av 5 REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL REGIONSTING, 24. april 2013 Bufetat Skei Side 1 av 5 Sak A. Godkjenne de frammøtte representantane Tale-, forslags- og stemmerett: Regionstyret Terje Steinar Vallestad

Detaljer

BØ KAPPLEIK PÅ SANDVIN 01. NOVEMBER 2014. Resultatliste Dans klasse A Jenter. Resultatliste Dans klasse B Jenter. Resultatliste Dans klasse C Jenter

BØ KAPPLEIK PÅ SANDVIN 01. NOVEMBER 2014. Resultatliste Dans klasse A Jenter. Resultatliste Dans klasse B Jenter. Resultatliste Dans klasse C Jenter Resultatliste Dans klasse A Jenter 1 Ingebjørg Bø Bø Dansarring 99 2 Jorunn M. Torjussen Bø Dansarring 98 Resultatliste Dans klasse B Jenter 1 Åsne Haugen Tinn Spelmannslag 85 1 2 Gunn Kristin Åsen Leikvoll

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Dato/tid: 26. mars 2017 /kl 10.00-12.00 Stad: Fosnavåg hotell Sakliste: 1. Registrering av deltakarar med stemmerett 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Side 1. Tildelinger KOMP 2012 fordelt på søker, formål og beløp.

Side 1. Tildelinger KOMP 2012 fordelt på søker, formål og beløp. Tildelinger KOMP 2012 fordelt på søker, formål og beløp. Østfold Askim Storband honorar til ekstern instruktør, to dager seminar kr 5 000,00 Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag honorar, to eksterne instruktører

Detaljer

Namn Lag Poengsum. Namn Lag Poengsum. 1 Arvid Stennes Rauma spelmannslag 86. Namn Lag Poengsum

Namn Lag Poengsum. Namn Lag Poengsum. 1 Arvid Stennes Rauma spelmannslag 86. Namn Lag Poengsum RESULTATLISTE FELE Rekruttklasse Namn Thea Marie Ytterdal Lag Valldal spelemannslag Klasse C 1 Svein Oskar Smogeli Spelemannslaget Dåm og Drag 92 2 Kristiane Runde Spelemannslaget Havella 89 3 Marie Helene

Detaljer

TILDELINGSLISTE KOMP 2016 FORDELT PÅ SØKER, FORMÅL OG BELØP

TILDELINGSLISTE KOMP 2016 FORDELT PÅ SØKER, FORMÅL OG BELØP TILDELINGSLISTE KOMP 2016 FORDELT PÅ SØKER, FORMÅL OG BELØP ØSTFOLD JM Norway LOUD! Jentenes bandleir 2016, honorar bandlærere 55 000 Askim Storband Dagsseminar, instruktørkostnader 7 000 62 000 AKERSHUS

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 9. FEBRUAR 2017 Tromvik Utviklingslag

ÅRSMØTEREFERAT 9. FEBRUAR 2017 Tromvik Utviklingslag ÅRSMØTEREFERAT 9. FEBRUAR 2017 Tromvik Utviklingslag Sted: Tromvik Grendehus Kl. 1820 7 stemmeberettige fremmøtt på årsmøtet. Saksliste: Sak 1. Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive årsmøteprotokoll.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen.

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. ÅRSMØTE 2015 Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl 17.00 18.30 Fitjar

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat

Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Styret for SEKOM-sekretariat SEKOM-sekretariat Møtebok Møtestad: Førde rådhus, møterom Haukedalen i 4.etg Dato: 17.03.2016 Tid: Kl. 11:00-13:45 Faste representantar som møtte: Arne Leif Osland Arnhild

Detaljer

FolkOrg Møte 2012/02 Styret

FolkOrg Møte 2012/02 Styret Referat Til stades: Frå adm: Maria Høgetveit Berg - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Nils Øyvind Bergset - nestleiar, Sigurd Johan Heide, Aslak O Brimi, Åshild Vetrhus, Tor Stallvik, Helene Bolstad -

Detaljer

BØ KAPPLEIK PÅ SANDVIN 05. NOVEMBER 2011. Resultatliste Spel hardingfele klasse A. Resultatliste Spel hardingfele klasse B

BØ KAPPLEIK PÅ SANDVIN 05. NOVEMBER 2011. Resultatliste Spel hardingfele klasse A. Resultatliste Spel hardingfele klasse B Resultatliste Spel hardingfele klasse A 1 Torgeir Straand Spelmannslaget Bøheringen 138 1 2 Ottar Kåsa Falkeriset 136 1 3 Per Anders Buen Garnås Spelmannslaget Bøheringen 132 1 Resultatliste Spel hardingfele

Detaljer

RESULTAT - Buskerudkappleiken 2016 Geilo, 9. april 2016

RESULTAT - Buskerudkappleiken 2016 Geilo, 9. april 2016 RESULTAT - Buskerudkappleiken 2016 Geilo, 9. april 2016 1 Ingunn Stræte Lie og Ulf-Arne Johannessen Ål spel- og dansarlag Dans hardingfele kl. A 98 2 Hege Weseth m/fylgje Numedal spel- og dansarlag Dans

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET SKOGEIGARLAG: SØRE SUNNMØRE STAD: EIDSÅTUN DATO: MANDAG 13. MARS KLOKKESLETT: KL 19.00 Andelseigar/års møte er arena for ALLSKOG sine andelseigarar

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Adresseliste: NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE - KONSTITUERING FOR PERIODEN

Adresseliste: NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE - KONSTITUERING FOR PERIODEN NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Etter adresseliste SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara

Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara Til stades: 20.januar: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar (gikk 14.45 under sak 04), Helene M. Bolstad nestleiar, Hilde Reitan (gikk kl 15.00 etter sak 04), Tove Leinslie Gro Marie

Detaljer

FolkOrg Styremøte 2010/01 REFERAT

FolkOrg Styremøte 2010/01 REFERAT Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg Møte 2010/01 FolkOrg Styremøte 2010/01 REFERAT Til stades: Maria Høgetveit Berg, Åshild Vetrhus, Nils Øyvind Bergset, Solbjørg Tveiten, Sigurd Johan Heide,

Detaljer

Spesielle priser på Markenskappleiken for 2009:

Spesielle priser på Markenskappleiken for 2009: Resultatliste, Markenskappleiken 2009 Spesielle priser på Markenskappleiken for 2009: Vi gratulerer Kjersti og Svein Aasen med ''Markedsprisen 2009''. Slik er uttalelsen fra dommerne Ole Arnfinn Hagen,

Detaljer

Hardanger Spelemannslag. Årsmøte Laurdag 5.mars 2016, på Jaunsen Gjestgjevarstad, Granvin

Hardanger Spelemannslag. Årsmøte Laurdag 5.mars 2016, på Jaunsen Gjestgjevarstad, Granvin Hardanger Spelemannslag Årsmøte 2016 Laurdag 5.mars 2016, på Jaunsen Gjestgjevarstad, Granvin Anne-Marie Øydvin 27.02.2016 Årsmøte i Hardanger Spelemannslag Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Hardanger

Detaljer

Tildelinger kurs og opplæring. Østfold Østfold musikkråd 15,000 Østfold musikkråd 10,000 Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag

Tildelinger kurs og opplæring. Østfold Østfold musikkråd 15,000 Østfold musikkråd 10,000 Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag Tildelinger kurs og opplæring Østfold Østfold musikkråd 15,000 Østfold musikkråd 10,000 Eidsiva fylkeslag i Noregs Ungdomslag 12,000 Askim Storband 5,000 Akershus Ås kommune, rockeverkstedet 8,000 Ullensaker

Detaljer

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall.

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 22.01.2016 kl. 11:00-17:00 Sted: Trondheim Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar Ask

Detaljer

RESULTAT MEDALJØRER OG FINALISTER ANDRE INSTRUMENT SENIOR DURSPELL JUNIOR LAGSPELL FELE/HARDINGFELE JUNIOR ANDRE INSTRUMENT JUNIOR ÅPEN KLASSE

RESULTAT MEDALJØRER OG FINALISTER ANDRE INSTRUMENT SENIOR DURSPELL JUNIOR LAGSPELL FELE/HARDINGFELE JUNIOR ANDRE INSTRUMENT JUNIOR ÅPEN KLASSE RESULTAT MEDALJØRER OG FINALISTER ANDRE INSTRUMENT SENIOR 1 Mads Erik Odde -Lom spel og dansarlag Gull 2 Thomas Nilssen -Hedmark Folkemusikklag Sølv 3 Ronny Kjøsen -Søndre Trondhjem Bronse DURSPELL JUNIOR

Detaljer

Hardanger Spelemannslag. Årsmøte Sundag 12.mars 2017, kl i Trudvang, Granvin

Hardanger Spelemannslag. Årsmøte Sundag 12.mars 2017, kl i Trudvang, Granvin Hardanger Spelemannslag Årsmøte 2017 Sundag 12.mars 2017, kl. 14.00 i Trudvang, Granvin Alexander Aga Røynstrand 06.03.2017 Årsmøte i Hardanger Spelemannslag Det vert med dette kalla inn til årsmøte i

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

FolkOrg Møte 2012/04 Styret

FolkOrg Møte 2012/04 Styret Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Aslak O. Brimi, Tor Stallvik, Ellen Persvold, Erlend Viken, Åshild Vetrhus, 1.vara, Frå administrasjonen:

Detaljer

Landskappleiken 2014. Vinnarar. Vedlegg Liste over diverse tildelingar, vinnarar o.a.

Landskappleiken 2014. Vinnarar. Vedlegg Liste over diverse tildelingar, vinnarar o.a. Landskappleiken 2014 Vinnarar Spel hardingfele A: Gro Marie Svidal/ Indre Sunnfjord Spelemannslag B: Kjellbjørn Karsrud/ Vårflaumen/Team GløsTøs C: Cecilie Skrindo/ Ål spel- og dansarlag D: Loretta Kelley/

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

VEDLEGG 1) Vedtekter'for'Akershus'Reiselivsråd'

VEDLEGG 1) Vedtekter'for'Akershus'Reiselivsråd' VEDLEGG 1) VedtekterforAkershusReiselivsråd Vedtatt&på&stiftelsesmøtet&1.&oktober&1987,&med&endringer&vedtatt&på&årsmøtet&28.&april&1988,&4.&april& 1989,&ekstraordinært&årsmøte&18.&oktober&1989,&årsmøtet&19.&april&1990,&årsmøtet&9.&april&1991,&

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Fylkeskappleiken 2013 Ålesund 20. april

Fylkeskappleiken 2013 Ålesund 20. april Vi takker sponsorane våre for premiar, gåver og annan støtte! Fylkeskappleiken 2013 Ålesund 20. april Tine Meierier avd. Ålesund Atlanterhavsparken Ålesund Kommune Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Lagdans runddans 1 Nordbygda Spel -og Dansarlag Nordbygda Spel -og Dansarlag Reinlender 63

Lagdans runddans 1 Nordbygda Spel -og Dansarlag Nordbygda Spel -og Dansarlag Reinlender 63 Lagdans runddans 1 Nordbygda Spel -og Dansarlag Nordbygda Spel -og Dansarlag Reinlender 63 Lagspel runddans 1 Audhilds 72 2 Naustedalen Spelemannslag 69 3 Indre Sunnfjord Spelemannslag 68 4 Gaular/Havbrusen

Detaljer

NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL

NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL REGIONSTING, 26. april 2017 Sunnfjord Hotell, Førde Sak 1.1. Godkjenne de frammøtte representantane Tale-, forslags- og stemmerett: Regionstyret

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans ÅRSMELDING 2011 FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans FOLKORG - organisasjon for folkemusikk og folkedans Formgjeving: Eivind Kaasin og Anbjørg Myhra Bergwitz / FolkOrg Foto fram- og bakside:

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Faste

Detaljer

RESULTATLISTE.

RESULTATLISTE. RESULTATLISTE www.nordmore-spelogdans.com Vanleg fele/hardingfele, solo - Rekruttklasse Plass 1 - Ytterdal Emma Valldal spelemannslag 2 - Kopperstad Øyvind Magnus Spelemannslaget Havella 3 - Skeide Thomas

Detaljer

Det innkalles med dette til Årsmøte i Utviklingsfondet 2017

Det innkalles med dette til Årsmøte i Utviklingsfondet 2017 Det innkalles med dette til Årsmøte i Utviklingsfondet Møtet finner sted i konferansesenteret i 5. etasje i Mariboes gate 8, Oslo Torsdag 15. juni klokken 18.00 Møte-, tale og stemmerett har alle som har

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Sein vår, men mykje skjer i år

Sein vår, men mykje skjer i år Sein vår, men mykje skjer i år Lenge sidan me har hatt så lang og god vinter, iallfall for ein ihuga skikar som leiaren. Men no er det vår, og då skjer det masse. Ikkje berre i naturen, men også i kulturen

Detaljer

Sluttrapport fra utval som har vurdert framtidas Landskappleik og Landsfestival.

Sluttrapport fra utval som har vurdert framtidas Landskappleik og Landsfestival. 1 SluttrapportfrautvalsomharvurdertframtidasLandskappleikogLandsfestival. ForslagtilframtidigNMifolkemusikk 1.UTVALOGMANDAT 1.1UTVAL StyretidåverandeLfSgjorde23.01.08vedtakomåsetjenedeiutvalsomskullevurdereei

Detaljer

LANDSFESTIVALEN 2013 - LØTEN

LANDSFESTIVALEN 2013 - LØTEN SOLO ANDRE INSTRUMENT JUNIOR 1 Jørn Kjetil Solbakken Vågå Spel- og Dansarlag 142 SOLO ANDRE INSTRUMENT SENIOR 1 Mads Erik Odde Lom Spelmannslag FINALE 2 Ole Nilssen Hedmark Folkemusikklag FINALE 3 Thomas

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

Protokoll årsmøte 2015 Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag. Tellekorps: Oddbjørn Klett og Erik Dale

Protokoll årsmøte 2015 Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag. Tellekorps: Oddbjørn Klett og Erik Dale 1. Valg av møteleder Styrets forslag: Frøydis Aalberg Jacobsen Protokoll årsmøte 2015 Innsetmerket Gisingerbekken utmarkslag Frøydis Aalberg Jacobsen ble enstemmig valgt til møteleder. 2. Valg av protokollfører

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor Møtereferat Styremøte i FosFor Dato: 10.11.2011 Tidsrom: 17.00 18.30 Sted: Kysthotellet Rørvik Deltakende: Helga T Rabben John Arne Andersen Åge Birger Hofseth Gjert Erik Grande og Jimmi Tobiassen fra

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Froland Dato: 10.04.2015 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Arne Austenå Medlem Varamedlemer som møtte:

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/12 Møtedato 14.06.12 Medlemmer: Varamedlemmer: Tilstades: x X Maritta Ohrstrand, KS, Kristiansund, leiar X Britt Flem, Styremedlem HMR, nestleiar

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Camilla Granlien - nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Thor Hauknes, Hilde Reitan, Olav l. Mjelva, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Camilla Granlien - nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Thor Hauknes, Hilde Reitan, Olav l. Mjelva, Tove Leinslie Styremøte Per Øyvind Tveiten - leiar, Camilla Granlien - nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Thor Hauknes, Hilde Reitan, Olav l. Mjelva, Tove Leinslie Til stades: Gudrun Folkedal 2.vara, Frå administrasjonen:

Detaljer

Årsmøte i VALDRES FOLKEMUSIKKLAG mars 2016

Årsmøte i VALDRES FOLKEMUSIKKLAG mars 2016 Årsmøte i VALDRES FOLKEMUSIKKLAG 2016 30. mars 2016 Gratulerer Hallgrim! Landskappleiken på Fagernes 2015 - også i år gjekk kongepokalen til Valdres. 1 Etnedal spel- og dansarlag Begnaljom spel- og dansarlag

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Resultatliste Vestlandskappleiken 2013

Resultatliste Vestlandskappleiken 2013 Resultatliste Vestlandskappleiken 2013 Fredag Dansetevling, reinender og masurka 1 Anne Lovise Drevdal Jostedal Spel- og Dansarlag Tormod Øvrebø 2 Oddbjørg Ese Jostedal Spel- og Dansarlag Johannes Kjos

Detaljer

Statutter for. Studentorchesteret Dei Taktlause

Statutter for. Studentorchesteret Dei Taktlause Statutter for Studentorchesteret Dei Taktlause Revidert 4. november 2014 Innhold 1 Formål 2 2 Medlemskap 2 3 Årsmøte 3 4 Forpliktelser 4 5 Styret 4 6 Kontingent / uniformer 5 7 Pensjonister / æresmedlemmer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 1. april 2006 i Milepelen kulturhus, Sand i Odalen Kl

Protokoll fra årsmøtet 1. april 2006 i Milepelen kulturhus, Sand i Odalen Kl Protokoll fra årsmøtet 1. april 2006 i Milepelen kulturhus, Sand i Odalen Kl 1315-1500 Dagsorden SAK 1 Godkjenning av fullmakter...2 SAK 2 Godkjenning av saksliste og forretningsorden...2 SAK 3 Valg av

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Thor Hauknes, Hilde Reitan, Olav l. Mjelva, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Thor Hauknes, Hilde Reitan, Olav l. Mjelva, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Thor Hauknes, Hilde Reitan, Olav l. Mjelva, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Kjellbjørn Karsrud 3.vara

Detaljer

Foreløpig startliste Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Oppdal 20.-24. juli 2011.

Foreløpig startliste Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Oppdal 20.-24. juli 2011. Foreløpig startliste Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Oppdal 20.-24. juli 2011. Durspill senior (onsdag 20. juli). 1. Tom Kjetil Tørstad Vårflaumen spel og danselag 2. Ida Furusæter Ringebu spellmannslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

Innstilling fra Valgkomitéen til årsmøte for 2015. Valgkomitéen ble valgt på årsmøte 27.02.2014. Valgkomitéens medlemmer: Unni Andersen, Jo Aunøien, Jarle Jøsok og Karstein Karlsaune. I følge vedtekter

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 06.09.2011 Tid: Kl. 11:00 Stad: Nordfjord Folkemuseum, Sandane MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Harry Mowatt, Hallvard S. Oppedal, Olin J. Henden,

Detaljer