AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET"

Transkript

1 AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

2 Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR - kommunene Denne forskrift erstatter tidligere vedtatte forskrifter for tvungen renovasjon i RIR - kommunene. Forskriften er vedtatt av kommunestyrene i RIR - kommunene med likelydende vedtak og med hjemmel i Forurensingsloven lov av 13 mars 1981 nr. 6, 26, 30, 33, 34, 79 og 83 sist endret ved lov av 21 juni 1996 lov nr.36 og RIR s vedtekter 4. pkt 3 slik: Averøy K.sak Eide K.sak Fræna F.sak Gjemnes K.sak Midsund K.sak Molde K.sak 3.99 Nesset K.sak Forskriften trer i kraft

3 FORSKRIFT 1 FORMÅL Forskriften har som formål å sikre en miljømessig og økonomisk forsvarlig oppsamling, innsamling, transport og sluttbehandling av avfall, fremme avfallsreduksjon og legge til rette for gjenvinning gjennom kildesortering i RIR - kommunene. Forskriften gjelder også avfallsgebyr. 2 VIRKEOMRÅDE. Forskriften gjelder i hele kommunen og omfatter forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker, oljeutskillere og annet avfall som likner forbruksavfall herunder spesialavfall fra husholdningene. Den tvungne renovasjonen gjelder all permanent og midlertidig bebygget eiendom og også ubebygget eiendom når det på disse forgår avfallsskapende virksomhet. Forskriften gjelder også havner og andre permanente kaier og fortøyningsanordninger for fartøy og ferger i riks- og fylkesveisamband. Forskriften gjelder ikke felles kommunale slamavskillere hvor tilknyttede eiendommer svarer kloakkgebyr etter lov om vann- og kloakkavgift. 3 DEFINISJONER Avfall: Kasserte løsøregjenstander eller stoffer, også overflødige løsøregjestander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Abonnent: Eier eller fester av eiendom. Abonnementsenhet: 1 En boenhet bestående av kjøkken, oppholdsrom, sanitærenhet og egen inngang som definert i byggeforskriftene og byggedetaljblad 2 To eller flere hybler som deler kjøkken og sanitærrom. 3 En bedrift eller virksomhet som utøver aktivitet på en fysisk adresse. 4 Hytte eller fritidshus. 5 Brakker, lagertelt, campingvogner ol. Bringesystem: Oppsamlingsenheter står sentralt og betjener mange abonnenter eller avfallsbesittere som f.eks. beholder for glass eller restavfall. Abonnenten bringer de enkelte avfallsfraksjoner til disse beholderene. Forbruksavfall: Vanlig avfall og også større gjenstander som inventar ol. fra husholdninger, mindre butikker o.l. og kontorer. Som forbruksavfall regnes også avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. 4

4 Hentesystem: De enkelte avfallsfraksjoner hentes hos abonnenten. Kildesortering: Abonnenten sorterer og legger avfallsfraksjoner f eks papir i oppsamlingsenhet bestemt for denne fraksjon. Kjørbar vei: Offentlig eller privat veg som er åpen for alminnelig ferdsel, kan trafikkeres av renovatørens kjøretøy og har snumuligheter etter Statens Vegvesens standard for liten lastebil. Miljøfarlig avfall: Avfall som kan medføre alvorlig forurensing eller fare for skade på mennesker og dyr. Oppsamlingsenhet: Stativ eller skap med sekk, bokser o.l. eller beholdere hos abonnent eller på samleplass hvor abonnenten skal legge de enkelte avfallsfraksjoner eller restavfall. Renovatør: Det firma eller person som henter avfall og bringer det til godkjent mottak. Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall. Spesialavfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall pga av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller skade på mennesker eller dyr. 4 BEGRENSNINGER. I oppsamlingsenhetene må det bare legges den type avfall enheten er bestemt for (kildesortering). I restavfallsenheten må det ikke legges; flytende avfall, varm aske, jord, eksplosiver, selvantennende eller etsende stoffer, medisinrester og stoffer som er definert som spesial- eller miljøfarlig avfall. Oppsamlingsenheten må ikke overfylles. Sekker må ikke være fullere enn at de kan knyttes og på beholdere skal lokket være lukket tett til. Hver abonnent skal ha et tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter for avfall. Kommunen bestemmer størrelsen på abonnementet. RIR bestemmer størrelse og type på oppsamlingsenhetene. 5

5 5 INNSAMLING. RIR sørger for innsamling av forbruksavfall etter representanskapets nærmere bestemmelser. Kommunen kan pålegge virksomheter å levere spesielle typer avfall til innsamlingsordninger som ikke administreres av RIR. RIR stiller oppsamlingsenheter for restavfall og sorterte avfallsfraksjoner til disposisjon for abonnentene. Oppsamlingsenhetene tømmes med faste intervaller som er bestemt av RIR. Endringer som følge av helligdager og offentlige høytidsdager kunngjøres gjennom dertil egnede media, aviser ol. Tømmeintervallene kan fravikes. Innsamlingen skal foregå på en slik måte at det ikke medfører ulempe i form av støy, støv eller lukt o.l. Renovatøren skal bringe oppsamlingsenheter på hjul tilbake til hentestedet jfr. 6. På annen type oppsamlingsenheter skal lokk og beskyttelsesgitter lukkes av renovatøren etter tømming. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatøren. RIR holder abonnentene løpende orientert om alle endringer. 6 Hentestedet skal være ved kjørbar vei. Avfall /kildesorterte fraksjoner hentes i oppsamlingsenheten der denne er plassert i eiendomsgrense mot vei i regulert område, og maksimalt 10 m fra vegkant utenfor regulert område. Ved annen plassering av oppsamlingsenheten plikter abonnenten selv å bringe avfallet frem til vegkant på hentedagen. Abonnenten plikter å sikre avfallet mot fugler, dyr eller annet som kan spre avfallet. Abonnenten kan etter søknad til kommunen, når særlige forhold tilsier det, få hentet avfallet på annet sted enn angitt ovenfor. Hentestedet skal være lett tilgjengelig og oppsamlingsenhetene skal være plassert på plant underlag. Det skal være tilstrekkelig manøvreringsrom for disse og adkomsten skal være fri for hindringer, brøytet og om nødvendig sandstrødd. 7 Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenhetene er i samsvar med disse forskriftene. 6

6 Oppsamlingsenhetene er RIR s eiendom. Abonnenten svarer for skade eller slitasje som ikke er forårsaket av normalt bruk og må også erstatte bortkommet eller ødelagte enheter. Abonnenten må selv utføre renhold av oppsamlingsenheten. Plassering av oppsamlingsenheten skal godkjennes av RIR. 8 Oppsamlingsrom for avfall, også i forbindelse med nedkastsjakter skal ha direkte inngang fra gate eller gårdsplass og ha golv i terrenghøyde. Dører og porter som må passeres, skal være utstyrt med stoppere som enkelt kan låse dør/port i åpen stilling. Adkomsten skal være fri for hindringer som trappetrinn, fortauskanter ol. Dørterskler tillates ikke i avfallsrom innredet etter denne forskrifts ikrafttreden. Det skal være fast underlag i avfallsrommet og frem til renovasjonskjøretøyet. For eksisterende avfallsrom fastsettes overgangsbestemmelser med frist for fjerning av terskler. I disse rom utstyres terskler med fast montert «kjørerampe» med helning som ikke overstiger 1:5. Hvis abonnenten selv ikke ordner med opplåsing av dører, porter ol. skal det treffes avtale med RIR om utlevering av nøkler. Tap av nøkler erstattes kun med verdien av selve nøklene. 9 I bygninger med nedkastsjakter som innredes etter at denne forskrift er trått i kraft, skal sjakten utstyres slik at det kan kildesorteres flere avfallsfraksjoner. For eldre bygninger fastsettes det overgangsbestemmelser. 10 Kommunen kan bestemme at abonnenter i et område skal nytte felles oppsamlingsenheter. Felles oppsamlingsenheter er RIR s ansvar når det gjelder plassering, vedlikehold og reparasjon. Abonnenter kan etter søknad, gå sammen om felles oppsamlingsenheter. En abonnent i fellesabonnementet må stå som ansvarshavende overfor kommunen. Abonnentene bør ha naturlig naboskap. 7

7 11. Abonnent eller flere abonnenter i fellesskap, som har egnet plass, kan etter søknad, inngå avtale med kommunen om kompostering av alt organisk avfall på eiendommene. Kompostering skal skje på en hygienisk betryggende måte, i isolerte beholdere. Ordningen må være godkjent av helsemyndighetene. Kommunen fastsetter nærmere bestemmelser om varighet og øvrige vilkår. KILDESORTERING 12 Innsamling og behandling av avfall skjer etter prinsippet om kildesortering. Kildesorteringen baseres på en kombinasjon av hente- og bringesystem. Abonnenten plikter å sortere avfallet i de fraksjoner som RIR til enhver tid bestemmer. En ikke uttømmende liste over avfallsfraksjoner som omfattes av kildesorteringen er: Papir, papp, drikkekartonger og andre typer emballasje, glass, klær og tekstiler, organisk kjøkkenavfall, matrester fra storhusholdninger, spesial- og miljøfarlig avfall, restavfall mv. Sorterte matrester som nyttes til dyrefòr skal om nødvendig oppbevares i kjølerom. Abonnenten plikter å nytte de oppsamlingsenheter som RIR stiller til disposisjon. Medisinrester bringes tilbake til salgsstedet; apotek, legekontor mv. Større gjenstander som ikke kan legges i oppsamlingsenheten skal bringes til RIR s miljøstasjon / mottaksplass. 13 Butikker og andre salgssteder plikter vederlagsfritt å stille til disposisjon plass for oppsamlingsenheter til bruk for emballasjefraksjoner og andre avfallsfraksjoner som er en del av vedkommende butikk / salgssteds vareutvalg. Eier av butikk / salgssted skal føre tilsyn med oppsamlingsenhetene, veilede brukere, sørge for renhold rundt og der det er lagt til rette for det, bytte fulle beholdere med tomme. RIR tømmer oppsamlingsenheten med faste intervall og ellers uten unødig opphold når det er varslet fra om fulle beholdere. 8

8 SPESIELLE TYPER AVFALL. 14 Helse- og pleieinstitusjoner, legekontor, tannleger, veterinærer mv. plikter å ha en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring av risikoavfall samt levere dette til en særskilt innsamlingsordning. Bestemmelsen kan gjøres gjeldende for virksomheter som driver pleie av mennesker og dyr. SEPTIKTANKER, SLAMAVSKILLER, TETTE TANKER OG BENSIN - OG OLJEUTSKILLERE. 15 På eiendommer med fast bosetting eller virksomhet og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes minst hvert annet år. For eiendom med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidsbebyggelse skal slamavskiller tømmes hvert fjerde år. Tett oppsamlingstank tømmes etter behov eller minst en gang pr år. Kommunen kan bestemme en annen og hyppigere tømming hvis forholdene gjør det nødvendig. 16 Abonnenten varsles om tømming ved kunngjøring gjennom lokale aviser / media eller på annen måte som RIR finner hensiktsmessig. Før tømming skal adkomst til slamavskiller m.v være fri for hindringer og slamavskilleren klargjort for tømming. Vinterstid skal adkomsten være brøytet. Renovatøren skal legge lokket på tanken på plass etter tømming. Forøvrig gjelder bestemmelsene i 5, 4. ledd. 17 For oljeutskillere gjelder «Forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann» sist fastsatt av Miljøverndepartementet 1 oktober 1983 med retningslinjer. Oljeutskillere skal inspiseres en gang hvert år. Oljedelen skal tømmes hvert år og innholdet kommer inn under forskriftene for spesialavfall. Slamdelen tømmes i hovedreglen hvert år. Kommunen kan bestemme hyppigere tømming hvis forholdene gjør det nødvendig. Tømming av slamdelen med lengre intervaller enn et ett år avgjøres ut fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 9

9 BESTEMMELSER OM GEBYR. 18 Eier eller fester av eiendom plikter å betale gebyr for tjenester pålagt etter denne forskrift. Gebyret med eventuelt tillegg av renter og omkostninger er sikret ved lovbestemt pant etter pantelovens 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov om eiendomsskatt til kommunene av 6 juni 1975 nr. 29, 26 og 27 tilsvarende. Også for eiendommer som ikke nyttes eller ikke er bebodd vil gebyrplikten gjelde. Hvis bygningen er avstengt, vann- og kloakk frakoplet, eventuelt frakoplet slamavskiller, kan gebyrplikten frafalles. Abonnenten plikter omgående å melde fra til kommunen om forhold som har betydning for fastsettelse av gebyrets størrelse. 19 Kommunestyret vedtar hvert år et gebyrregulativ for de tjenester som er pålagt etter denne forskrift. Kommunestyret kan fastsette en gebyrsats for hver virksomhet på eiendommer med flere virksomheter. For avfall kan regulativet ha ulike satser for enkelte kildesorterte fraksjoner. Abonnenter med avtale om hjemmekompostering etter 11, betaler redusert gebyr som står i forhold til spart håndtering av den organiske fraksjoner. For abonnenter i fellesabonnement skal gebyr betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle tjenester. Gebyrplikten løper fra den 1. i måneden etter at midlertidig brukstillatelse kunne vært gitt eller avfallsskapende virksomhet tok til. Gebyr for septiktanker, slamavskillere og tette tanker beregnes av kommunen. Gebyr for tømming av oljeutskillere fastsettes med utgangspunkt i tankenes våtvolum og levert volum / vekt av olje / sandfraksjon. Deltagende abonnenter i fellesabonnement (jfr. 10, 2.ledd) står ansvarlig for skade etter ledd med en part som tilsvarer den forholdsmessige del av renovasjonsgebyret. Gebyrets størrelse for de forskjellige tjenester, herunder tilleggsgebyr for 10

10 avvikende henteavstand jfr 6, 2. ledd vil fremgå av det vedtatte gebyrregulativ. AVSLUTTENDE BESTEMMELSE 20 Overtredelse av denne forskrift straffes med forurensingsgebyr etter forurensingsloven 78 og 79 hvis ikke strengere bestemmelser kommer til anvendelse. Etterkommer ikke abonnenten plikter og pålegg gitt med hjemmel i denne forskrift kan abonnenten ilegges dobbelt gebyr. Hele gebyret forfaller forskuddsvis for hvert påbegynt kvartal inntil forholdene er rettet. 21 Enkeltvedtak truffet av kommunalt forvaltningsorgan etter bestemmelser i denne forskrift kan påklages i h.h.t. forvaltningsloven 2b og 28, 2.ledd. Klagen stiles til kommunen. Klage på vedtak etter 20, 2.ledd har ikke oppsettende virkning. 11

11 Forskrift for tvungen renevasjon i RIR-kommunene KOMMENTAR TIL PARAGRAFER Til 1 Forskriftens formål er å sikre en til enhver tid miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering i tråd med de bestemmelser som blir gitt av sentrale forurensingsmyndigheter. Til 2 Virkeområdet er hele kommunen i alle kommuner i RIR - området. Forskriften gjelder også ubebygget eiendom når det foregår virksomhet som skaper avfall. Det kan til eksempel være utstillingsområder, område for sports- eller andre arrangement ol. Skips og båttrafikk er også en betydelig avfallsskaper, og deres landligge vil nå dekkes av forskriften. Intensjonen er å følge opp anbefalingen fra rapporten «Mottak av avfall fra skip» T-1026 MD 1994 Til 3. Her er sentrale begreper og ord nyttet i forskriften forklart nærmere. Listen over ord er ikke uttømmende. En bedrift eller næringsvirksomhet kan også defineres som noe som har eget organisasjonsnummer. Til 4 Bestemmelsen setter grenser for hva som kan legges i oppsamlingsenheten for restavfall. Den må sees i sammenheng med 12 Kildesortering, og skal sikre mot at skadelige stoffer eller stoffer som kan gjenvinnes, ikke havner på deponi eller i forbrenningsanlegg og derigjennom utgjøre en trussel mot miljøet. Bestemmelsen om at oppsamlingsenheten ikke skal overfylles, skal sikre mot lokal forsøpling og trygge arbeidsmiljøet for de som samler inn avfallet. Gjentatt overfylling viser at abonnenten har mer avfall enn kapasiteten til oppsamlingsenhetene. RIR meddeler dette til kommunen som gir de nødvendige pålegg etter 4, 4. ledd. Siste ledd skal sikre tilpassing mellom oppsamlingsenheter og innsamlingskjøretøy samt det estetiske. Til 5. Bestemmelsene angir hvordan innsamlingen skal foregå og hvilke plikter RIR har overfor abonnentene. Innsamlingen er delegert RIR (vedtektene 2.) Skal andre 12

12 drive innsamling av forbruksavfall må det foreligge tillatelse fra RIR. Det vil foregå gjennom anbud og kontrakt med selskapet. For å sikre optimal utnyttelse av ressursene i avfallet, kan det være formålstjenlig at kommunen kan pålegge enkelte abonnenter å delta i innsamlingsordninger for spesielle avfallsfraksjoner. Feks kan det gjelde bølgepapp som er underlagt egen forskrift. Abonnenten skal ha melding om alt som kan ha betydning for vedkommendes avfallshåndtering, herunder også miljøstasjoner, enheter i bringesystemet mv. Plikten til informasjon kan oppfylles på flere måter; gjennom kunngjøring i aviser, lokal-tv, egne skriv til abonnentene, brosjyrer, brev direkte til de det gjelder mv. Til 6. Pkt 1 slår fast prinsippet om «veikanthenting», dvs at det er kortest mulig avstand mellom renovasjonskjøretøyet og oppsamlingsenheten når denne skal tømmes. Bestemmelsen må sees i sammenheng med gebyrregulativet, hvor det legges opp til en «premiering» av de abonnenter som gjør en egeninnsats. For å få en rasjonell innsamling er det viktig at det er kort vei mellom hentested og renovatørens kjøretøy. «I eiendomsgrensen» må forståes slik at oppsamlingsenheten(e) kan plasseres inntil grensen. Det er skilt mellom regulert og uregulert område. Regulert område vil som regel være tettbygget strøk hvor forholdene er eller kan legges til rette for en hensiktsmessig plassering ved vei. Oppsamlingsenhetene vil som regel med rimelige midler kunne skjermes mot følger av vintervedlikehold på tilstøtende veg (brøyting). Utenfor regulert område vil i mange tilfelle si mot offentlig veg, hvor man av hensyn til trafikk og spesielt vintervedlikehold ikke kan ha oppsamlingsenheten ved vegen. «Inntil 10 m» betyr at oppsamlingsenhetene skal stå så nær veg som praktisk mulig. Abonnenten kan plassere oppsamlingsenhetene hvor som helst på eiendommen. Avfallet må da bringes til vegkant på hentedagen og abonnenten må selv holde rede på disse. Abonnenten har en ubetinget plikt til å sikre avfallet slik at det ikke spres av fugler, dyr, trafikk eller annen virksomhet. I forbindelse med boligblokker, næringsbygg og annet hvor det blir større avfallsmengder, kan det være upraktisk med plassering av oppsamlingsenhetene i gjerdelinje. Skal oppsamlingsenheten tømmes et annet sted, er det en ubetinget forutsetning at det er fri kjøreadkomst hele året, for at plikt for tilleggsgebyr ikke utløses. Det kan være særlige forhold som umuliggjør en plassering som bestemt i pkt 1. og/eller at avfallet ikke kan bringes frem til vegkanten. Det kan være spesielle terrengforhold, vedlikehold av hovedvegen, trafikkforhold mv som gjør at en slik plas- 13

13 sering eller frembringing blir problematisk. Abonnentens helsetilstand kan legges til grunn ved en vurdering av annen plassering. Ved annen plassering av hentested enn beskrevet i 6, 1.ledd vises det til 19 og tilleggsgebyr. Til 7 Selv om oppsamlingsenhetene er RIR sin eiendom, er abonnenten økonomisk ansvarlig for tap eller skade som ikke er forårsaket ved tømming av enheten. Abonnenten skal bruke enheten på en slik måte at denne ikke utsettes for unødige påkjenninger og slitasje. Abonnenten må underrette RIR om slitasje eller skade som skyldes feil med beholderen eller skade påført av renovatør. For å sikre en ensartet behandling av alle abonnenter i tvilstilfeller, er det tatt inn en bestemmelse om at plassering skal godkjennes av RIR. Til 8. For oppsamlingsrom for avfall i større bygg må rommet helst ligge mot yttervegg hvis ikke plikt til tilleggsgebyr skal utløses. Nyttes sekker, skal disse være brakt utenfor bygningen på hentedagen. Nyttes beholdere, skal disse lett kunne skyves frem til renovasjonsbilen. Forøvrig kommer 6 til anvendelse. Med fast underlag menes dekke av asfalt eller betong. Heller, brostein ol godtas ikke der hvor det nyttes beholdere på hjul. Slikt underlag vil vanskeliggjøre fremtrilling til bil for renovatøren. Til 9. Nedkastsjakter kan være et hinder for en effektiv kildesortering. Det finnes systemer som muliggjør sortering i flere fraksjoner ved at det bare kan brukes en luke ad gangen. For nybygg og eksisterende bygg med nedkastsjakter må bestemmelser om disse treffes av bygningsmyndighetene. Bygningsmyndighetene setter frist for utbedring / ombygging. Forøvrig vil lokale bygningsvedteketer gjelde. Abonnenten kan også velge og kun nytte nedkastsjakter til restavfall. Rene avfallsfraksjoner må da bringes til dertil bestemte oppsamlingsenheter plassert som bestemt i 6. Se også merknader til 8. Dette vil være aktuelt der ombygging ikke lar seg utføre uten store kostnader. Til 10 I et geografisk område med naturlig samlingspunkt kan det være kostnadseffektivt at abonnentene i området selv bringer de forskjellige avfallsfraksjoner, også restavfall, til felles oppsamlingsenheter. Begrunnelsen kan være meget spredt bebyggelse med naturlig samlepunkt, dårlige veger med vanskelige kjøreforhold (vinterstid) mv. Slike felles oppsamlingsenheter som betjener et større område kan også være etter 14

14 ønske fra abonnentene. Bestemmelsen gir anledning til å pålegge bruk av felles beholder. I hovedreglen bør dette skje i forståelse med de berørte abonnenter. Det er kun beholdere utsatt etter dette pkt hvor RIR har alt ansvar for vedlikehold, drift mv. Plassering av felles beholdere avgjøres i siste instans av kommunen. Bestemmelsen kommer også til anvendelse på utplasserte kildesorteringsenheter slik som glassigloer, klesbeholdere ol. 10, 2. ledd, gir abonnenten anledning til å gå sammen om felles oppsamlingsenheter for derigjennom å utnytte volumet bedre. To eller flere abonnenter som går sammen vil bli å betrakte som en abonnent. Gjennom samarbeid vil disse dra fordeler av et for hver enkelt, lavere gebyr. Abonnentene må være i samme naboskap dvs. ligge til samme vei, parallellvei, tun ol. Til 11 Det er åpnet adgang for abonnenter, enkeltvis eller i fellesskap til å kompostere organisk avfall (matrester) for derigjennom ved egeninnsats å redusere avfallsmengden og nyte godt av redusert avfallsgebyr. Forutsetningen er at det inngås kontrakt mellom vedkommende abonnent(er) og kommunen. Går flere abonnenter sammen om kompostering gjelder 10 tilsvarende. Til 12 Forurensingslovens 33 og 34 har bestemmelser om reduksjon og gjenvinning av avfall. Med hjemmel i samme lovs Kap. 3 og 29 har fylkesmannen satt som vilkår for drift av fyllplass at den delen av avfallet som kan gjenvinnes og brukes som råstoff i ny produksjon, ikke tillates lagt i fylling. Den miljømessige og beste måten å oppnå dette på er at den som skaper avfallet selv sorterer dette (kildesortering). Hva som kan gjenvinnes vil variere over tid. Det kan f.eks. bli opprettet panteordninger som tar visse produkter ut av avfallsstrømmen. Abonnenten må derfor rette seg etter de retningslinjer og den informasjon som kommer fra RIR. Listen over avfallsfraksjoner i denne er derfor ikke uttømmende, men må betraktes som veiledende. Det vil derfor ikke være nødvendig å endre forskriften om nye avfallsfraksjoner må skilles ut. For enkelte fraksjoner kan det bli nødvendig å treffe spesielle tiltak for å unngå at de forringes. Matrester til fór må oppbevares kjølig mellom hver henting. Mellom hver henting må beholderen plasseres slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Tilsetting av konserveringsmiddel kan være en annen løsning. Et eventuelt pålegg fra kommunen vil være basert på næringsmiddeltilsynets tilråding og bestemmelser. For medisinrester innføres spesielle bestemmelser. Medisiner er farlig ved ukyndig bruk og de må ikke komme på avveie. Bestemmelsen innfører en plikt for utsalgsste- 15

15 det og den som foreskrev medisinen til å ta denne tilbake. Disse må på sin side videresende medisinen til godkjent sluttbehandling. Eventuelt kommer 14 til anvendelse. Dette vil også gjelde større mengder ensartet avfall slik som hageavfall, kvist mv. Abonnenten/avfallsbesitter må også bringe spesielle avfallstyper til sentralt plasserte beholdere. Det gjelder f.eks. glass, klær, spesialavfall (Skvett n) mv. Til 13 Bestemmelsen innfører en plikt for den som selger eller formidler varer til å ta del i et effektivt retursystem for restproduktet av samme vare. Plikten begrenser seg til å stille nødvendig plass til disposisjon for oppsamlingsenheter som RIR finner formålstjenlige og til å føre nødvendig tilsyn med disse. Dette innebærer orden og renhold rundt oppsamlingsenhetene samt varsle RIR om de blir fulle før tidspunkt for regulær tømming. RIR kan i enkelte tilfeller pålegge eier å skifte fulle beholdere med tomme. Det er en forutsetning at oppsamlingsenhetene står lett tilgjengelig for publikum. Enhetene må stå ved eller nær inngang eller inne i selve lokalet slik at de er iøynefallende og innbyr til bruk. Til 14 Bestemmelsen pålegger all virksomhet som driver pleie, behandling eller liknende virksomhet med mennesker og dyr og der en med utstyr og bandasjer kommer i kontakt med blod om å levere dette avfall fra slik virksomhet til egen innsamlingsordning. Hensikten er å sikre at smittefarlig, skjærende eller stikkende gjenstander, bandasjer eller annet, ikke blandes med annet avfall. Til 15 Som en del av denne gjelder forskrifter for slamavskillere og tette tanker. Ved stor belastning på tanker kan kommunen pålegge oftere tømming for å hindre overflømming og forurensing. Til 16 Det påligger RIR eller RIR s renovatør å informere abonnenten tilstrekkelig tid på forhånd om når tanken tømmes. Vanligvis er dette minimum en uke og skjer via annonsering og skriftlig til hver abonnent. Til 17 Oljeutskillere er en betydelig forurensingskilde uten tilsyn og regelmessig tømming. Bestemmelsen innfører en plikt for eiere av disse til å være med i en kontroll- og innsamlingsordning. 16

16 Enkelte oljeutskillere er lite belastet. Det er derfor gitt åpning for tømming med lengre intervaller enn hvert år. Til 18 Abonnenten må uten unødig opphold underrette kommunen om endringer i avfallsmengden eller dennes sammensetning. På den måten kan type og antall / størrelse på oppsamlingsenhetene tilpasses slik at avfallet taes best mulig hånd om. Bestemmelsen skal også forhindre at abonnenten sender avfall andre og miljømessig mer betenkelige veier. Det kan virke urimelig å belaste byggverk på eiendommer med gebyr, der det er åpenbart at disse aldri vil bli tatt i bruk igjen. På den annen side må det være sikkert at det ikke foregår avfallsskapende virksomhet på eiendommen. Til 19 Bestemmelsene gir visse føringer for gebyrregulativet. De enkelte tjenester prises etter sin andel av totalkostnadene slik at betingelsene i forurensingslovens 34 oppfylles. De enkelte gebyrsatser settes slik at det oppmuntrer abonnenten til egeninnsats mht å redusere sin avfallsmengde, sortere i rene fraksjoner og medvirke til en kostnadseffektiv innsamling og transport. For boligeiendommer med flere boenheter kan det fastsettes et grunngebyr for eiendommen basert på en sats for hver boenhet og en sats basert på oppsamlingsenheter. For næringseiendommer kan det fastsettes et grunngebyr basert på en sats for hver virksomhet på eiendommen og en sats basert på størrelsen på oppsamlingsenhetene. Grunngebyret beregnes på grunnlag av de faste kostnader ved avfallsordningen slik som administrasjon, felles driftsutgifter, faste kostnader ved behandlingsanlegg mv. Det fastsettes gebyr på grunnlag av størrelse på oppsamlingsenhetene. Gebyret kan også beregnes på grunnlag av vekt på avfallet. Ut over dette skal oppsamlingsvolum tilpasses avfallsmengden. I fellesabonnement etter 10, 2.ledd fordeles gebyret med like deler på hver abonnent (eiendom). Det kan fastsettes gebyr basert på avstand mellom hentested etter 6, 2. ledd, og oppsamlingsenheten der avfallet hentes i denne. Oppsamlingsenheten står forutsetningsvis lengre fra vei enn bestemt. Forøvrig kan det fastsettes gebyr etter servicegrad. 17

17 Ved utskriving av tømmegebyr fastsettes hvert år et minstevolum som beregningsgrunnlag For oljeutskillere kan det fastsettes et grunngebyr basert på administrasjonskostnader, årlig inspeksjon og kontroll mv. I tillegg blir det gebyr basert på m 3 uttatt væskevolum (vann/oljeblanding) og vekt/volum sand/slam. Kunngjøring av gebyrvedtak, endring av forskrifter m.v. fremgår av forvaltningsloven. Til 20 Avfallsbildet har endret seg fra «alt i en sekk» til krav om sortering i mange fraksjoner. Dette stiller krav til den enkelte abonnent. Feilsortering hos en enkelt abonnent vil eksempelvis forringe verdien av et større parti av en avfallsfraksjon og få økonomiske konsekvenser for alle. De sanksjonsmuligheter som er til disposisjon overfor de som bryter bestemmelsene i denne forskrift er arbeids- og tidkrevende å anvende. Erfaringsmessig oppnås gode resultater gjennom veiledning og informasjon, men ofte vil det være nødvendig med direkte henvendelser til den enkelte abonnent. Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding om at dette må rettes. Meldingen kan bli gitt muntlig av renovatøren, skriftlig med melding som festes til oppsamlingsenheten og eller ved brev til abonnenten. Det er nødvendig med rask reaksjon overfor de som bryter bestemmelsene, ødelegger for de mange og gjennom handling eller unnlatelse er en trussel mot miljøet. Bestemmelsen er slik at etterkommes ikke pålegget innen en gitt frist, forfaller krav om dobbelt gebyr umiddelbart. Dobbelt gebyr beregnes ut fra det samlede gebyr for vedkommende abonnent selv om det f eks kun er forurenset en fraksjon. Gebyret beregnes ut fra hele det kvartalet pålegget ble gjort kjent for abonnenten. Gebyret løper forskuddsvis for hvert kvartal inntil forholdet er brakt i orden. Er det ulike gebyrsatser for ulike fraksjoner gjelder bestemmelsen om dobbelt gebyr summen av de ulike satser. For næringseiendommer rådes utleier å henvise til renovasjonsforskriftene i leiekontrakten. Til 21 Det er i forskriften presisert at klage på vedtak om dobbelt gebyr på de abonnenter som ikke retter seg etter vedtak om å unngå sammenblanding av avfallsfraksjoner, ikke har oppsettende virkning. Det vil innebære at straffegebyret løper under klagebehandlingen. Bestemmelsen vil gjøre det mindre attraktivt å utnytte klagebehandlingstiden til å la være å etterkomme pålegget. 18

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. oktober 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.05.2017 nr. 1576 Forskrift

Detaljer

Averøy kommune 1/7 FORSKRIFT OM INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER, OG FOR AVFALLSGEBYR

Averøy kommune 1/7 FORSKRIFT OM INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER, OG FOR AVFALLSGEBYR Averøy kommune 1/7 FORSKRIFT OM INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER, OG FOR AVFALLSGEBYR Vedtatt av Averøy kommunestyre den 30.06.03. I medhold av lov 13.mars 1981 nr

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for husholdningsavfall Forskrift for husholdningsavfall For kommunene: Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Tilsluttet: Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT AS) Lovhjemmel: Fastsatt av kommunestyrene

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX. ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.XXXX INNHOLD Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre den 30.01.2002, i medhold av lov av 13.

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellene nedenfor. Ettersom den nye forskriften erstatter

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Fredrikstad kommunestyre den 30.05.1996, sak 96/0085. Forskriftene trer i kraft fra og med 01.07.1996. Med hjemmel i: Lov om vern mot forurensinger

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK Fastsatt av kommunestyret den d. mmmm 201å med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG.

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Revidert og fastsatt av Vestby kommunestyre 17.12.1999, K. sak 0071/99, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. KLÆBU KOMMUNE KNM KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Klæbu kommunestyre den 18.06.2001,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. august 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 29. august 2017 26.06.2017 nr. 1226 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

Slamforskrift. Grimstad Kommune

Slamforskrift. Grimstad Kommune Grimstad Kommune Slamforskrift Vedtatt av Grimstad kommunestyre den 21.11.11 med ikrafttreden 01.01.12. Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre.. med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Fastsatt 15.12.2016 Gjelder fra 01.01.2017 Gjelder for Erstatter Hvaler kommune, Østfold Tidligere renovasjonsforskrift av 07.11.1990 hvor slam

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten (forsalg til ny forskrift 2017)

Renovasjonsforskrifter i Salten (forsalg til ny forskrift 2017) På vegne av kommunene i Salten legger Iris Salten IKS forslag til ny renovasjonsforskrift ut på høring. Høringsfristen er satt til 21. september 2017. I forskriften foreslås det egen tvungen kildesortering

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

FORSKRIFTER FOR RENOVASJON I KOMMUNENE Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

FORSKRIFTER FOR RENOVASJON I KOMMUNENE Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen FORSKRIFTER FOR RENOVASJON I KOMMUNENE Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen KAP 1: GENERELLE BESTEMMELSER 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Tvungen renovasjonsordning 5. Produksjonsavfall

Detaljer

Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS

Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS 2005 Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS 1. Forskrift for husholdningsavfall 2. Forskrift for slam 3. Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue Dato Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune, Hedmark Publisert FOR-2017-02-06-578 Ikrafttredelse 06.02.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Grue kommune, Hedmark

Detaljer

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Slamforskrift for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved avløpsanlegg, slik at forurensning

Detaljer

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker INNHOLD: 1. Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker 3 2. Virkeområde 3 3. Definisjoner 3 4. Kommunal tømming av slam

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE Fastsatt av Fosnes kommunestyre den 28.05.2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33,

Detaljer

FORURENSNING Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall

FORURENSNING Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall FORURENSNING Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall hjemmekompostering og tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for avfallsgebyr,

Detaljer

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift)

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) Forskrift gjeldende for følgende kommuner Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord deltakerkommuner i Haugaland Interkommunale Miljøverk Februar 2009

Detaljer

KAP 1. GENERELLE BESTEMMELSER

KAP 1. GENERELLE BESTEMMELSER Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr, Gol kommune, Buskerud. Dato FOR-2004-07-01-1862 Publisert II 2005 hefte 1 Ikrafttredelse 13.02.2005 Sist

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING Saksopplysninger:

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Ørland kommune, 01.12.2009 Vedtatt av kommunestyret 17.12.2009, i medhold av lov av 13. mars

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellen nedenfor. Nr Endring i forhold til gammel forskrift

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Fastsatt av kommunestyret i

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

Renovasjonsforskrifter for Oslo

Renovasjonsforskrifter for Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Renovasjonsforskrifter for Oslo Gjeldende for forbruksavfall November 2007 Innhold RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR OSLO GJELDENDE FOR FORBRUKSAVFALL.................................

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Forskrift for kommunal renovasjon

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre xxxx Songdalen kommunestyre xxxx Søgne kommunestyre xxxx Vennesla kommunestyre

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Ørland kommune, 01.12.2009 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.2009, i medhold av lov av 13. mars

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv" tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv" tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Vedtatt av Rissa kommunestyre xx.xx.200x, Bjugn kommunestyre xx.xx.200x Ørland kommunestyre xx.xx.200x

Detaljer

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004.

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004. Renovasjonsforskrift - Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene: Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Denne forskrift erstatter i sin helhet

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR;

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR; KOMMUNAL FORSKRIFT FOR; - INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVETER OG TETTE TANKER - SPESIALAVFALL - SLAM - AVFALLSGEBYRER FOR. KOMMUNE Vedtatt i medhold av lova av 13. Mars 1981,

Detaljer

Vedtekter kloakkslam

Vedtekter kloakkslam Vedtekter kloakkslam i Arendal kommune Froland kommune Grimstad kommune Forskrifter (vedtekter) for utkobling og tømming av slamavskillere (septiktanker) privet og tette tanker, samt slamavgift. Vedtatt

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

Retningslinjer for avfallsgebyr

Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr bygger på renovasjonsforskriften 11: 11 Avfallsgebyr 1. Avfallsgebyrets størrelse og eventuelle differensierte gebyrsatser fastsettes hvert

Detaljer

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål Forskriften har som formål å sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig

Detaljer

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor Nøtterøy kommune Teknisk sektor Forskrift for husholdningsavfall Sist vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 13.05.2006. Forskrift for husholdningsavfall. Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre den 31.05.2006 Nøtterøy

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE Fastsatt av (mna_kommune) kommunestyre xx/xx/xx med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 10. august 2017 27.06.2017 nr. 1167 Forskrift om

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014 Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79,

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 09.02 2006 og trer i kraft 1. juli 2012 samt etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker. i Narvik kommune

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker. i Narvik kommune Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjedene for 01.01.2010 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Vedtatt av Rissa kommunestyre xx.xx.200x, Bjugn kommunestyre xx.xx.200x Ørland kommunestyre

Detaljer

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forslag datert 11.06.07 Vedtatt av Lillehammer kommunestyre Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Vedtatt av Lillehammer kommustyre i møte. I medhold

Detaljer

Kap. I. Generelle bestemmelser

Kap. I. Generelle bestemmelser Kap. I. Generelle bestemmelser 1.Forskriftens virkeområde Forskrifta gjelder tømming av slam fra renseanlegg, mindre renseanretninger som minirenseanlegg og slamavskillere, samt gråvannsanlegg. Forskrifta

Detaljer

AVFALLSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE BJERKREIM, EIGERSUND OG SOKNDAL

AVFALLSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE BJERKREIM, EIGERSUND OG SOKNDAL AVFALLSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE BJERKREIM, EIGERSUND OG SOKNDAL Forskriften er fastsatt av kommunene i medhold av Lov av 13.mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall, 30, 31 og 34. Denne forskrift

Detaljer

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret den 16.3.2015 i sak 15/15. Side 1 av 9 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE Fastsatt av Overhalla kommunestyre xx/xx/xx

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... TL-11795/11 Arkiv... 231 M51 Saksnr... 11/1169 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE I medhold av lov

Detaljer

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Fastsatt av styre 23/02/06 i sak 07/2006 i medhold til lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensing

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 20. juni 2017 11.05.2017 nr. 698 Forskrift om tømming

Detaljer

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i:

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i: Tjøme kommune Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune 17.12.2014, sak 071/14, med hjemmel i: - Lov av 13.mars 1981 nr. 6 vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften

Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften Forskrift for husholdningsavfall, Halsa kommune, Møre og Romsdal.

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Vedlegg 2: Forslag til ny felles renovasjonsforskrift Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre xxx, Klæbu kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Forskrift for husholdningsavfall for Sandefjord kommune Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat, den 01.06.2011 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Fastsatt av bystyret den 20.10.2011

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/00082-2 Saksbehandler May Britt Vasby Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.01.2017 16/17 Utvalg

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE Fastsatt av Overhalla kommunestyre 20.12.04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak.

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak. Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune Versjonsdato: 19.10.2012 Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12 K-sak.: 148/12 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HEMSEDAL KOMMUNE Fastsatt

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Forskrift om husholdningsavfall i Larvik kommune Side 1 av 10 FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik den 15.06.2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Oppdal kommune.

2 Virkeområde Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Oppdal kommune. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL, SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER M.V. OG FOR AVFALLSGEBYR MED HJEMMEL I LOV 13. MARS 1981 NR. 6 OM VERN MOT FORURENSNINGER OG OM AVFALL (FORURENSNINGSLOVEN) 26 30, 33, 34

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune Vedtatt av Oslo bystyre den 15.02.2012 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) 28,

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer