AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET"

Transkript

1 AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

2 Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR - kommunene Denne forskrift erstatter tidligere vedtatte forskrifter for tvungen renovasjon i RIR - kommunene. Forskriften er vedtatt av kommunestyrene i RIR - kommunene med likelydende vedtak og med hjemmel i Forurensingsloven lov av 13 mars 1981 nr. 6, 26, 30, 33, 34, 79 og 83 sist endret ved lov av 21 juni 1996 lov nr.36 og RIR s vedtekter 4. pkt 3 slik: Averøy K.sak Eide K.sak Fræna F.sak Gjemnes K.sak Midsund K.sak Molde K.sak 3.99 Nesset K.sak Forskriften trer i kraft

3 FORSKRIFT 1 FORMÅL Forskriften har som formål å sikre en miljømessig og økonomisk forsvarlig oppsamling, innsamling, transport og sluttbehandling av avfall, fremme avfallsreduksjon og legge til rette for gjenvinning gjennom kildesortering i RIR - kommunene. Forskriften gjelder også avfallsgebyr. 2 VIRKEOMRÅDE. Forskriften gjelder i hele kommunen og omfatter forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker, oljeutskillere og annet avfall som likner forbruksavfall herunder spesialavfall fra husholdningene. Den tvungne renovasjonen gjelder all permanent og midlertidig bebygget eiendom og også ubebygget eiendom når det på disse forgår avfallsskapende virksomhet. Forskriften gjelder også havner og andre permanente kaier og fortøyningsanordninger for fartøy og ferger i riks- og fylkesveisamband. Forskriften gjelder ikke felles kommunale slamavskillere hvor tilknyttede eiendommer svarer kloakkgebyr etter lov om vann- og kloakkavgift. 3 DEFINISJONER Avfall: Kasserte løsøregjenstander eller stoffer, også overflødige løsøregjestander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Abonnent: Eier eller fester av eiendom. Abonnementsenhet: 1 En boenhet bestående av kjøkken, oppholdsrom, sanitærenhet og egen inngang som definert i byggeforskriftene og byggedetaljblad 2 To eller flere hybler som deler kjøkken og sanitærrom. 3 En bedrift eller virksomhet som utøver aktivitet på en fysisk adresse. 4 Hytte eller fritidshus. 5 Brakker, lagertelt, campingvogner ol. Bringesystem: Oppsamlingsenheter står sentralt og betjener mange abonnenter eller avfallsbesittere som f.eks. beholder for glass eller restavfall. Abonnenten bringer de enkelte avfallsfraksjoner til disse beholderene. Forbruksavfall: Vanlig avfall og også større gjenstander som inventar ol. fra husholdninger, mindre butikker o.l. og kontorer. Som forbruksavfall regnes også avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. 4

4 Hentesystem: De enkelte avfallsfraksjoner hentes hos abonnenten. Kildesortering: Abonnenten sorterer og legger avfallsfraksjoner f eks papir i oppsamlingsenhet bestemt for denne fraksjon. Kjørbar vei: Offentlig eller privat veg som er åpen for alminnelig ferdsel, kan trafikkeres av renovatørens kjøretøy og har snumuligheter etter Statens Vegvesens standard for liten lastebil. Miljøfarlig avfall: Avfall som kan medføre alvorlig forurensing eller fare for skade på mennesker og dyr. Oppsamlingsenhet: Stativ eller skap med sekk, bokser o.l. eller beholdere hos abonnent eller på samleplass hvor abonnenten skal legge de enkelte avfallsfraksjoner eller restavfall. Renovatør: Det firma eller person som henter avfall og bringer det til godkjent mottak. Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall. Spesialavfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall pga av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensing eller skade på mennesker eller dyr. 4 BEGRENSNINGER. I oppsamlingsenhetene må det bare legges den type avfall enheten er bestemt for (kildesortering). I restavfallsenheten må det ikke legges; flytende avfall, varm aske, jord, eksplosiver, selvantennende eller etsende stoffer, medisinrester og stoffer som er definert som spesial- eller miljøfarlig avfall. Oppsamlingsenheten må ikke overfylles. Sekker må ikke være fullere enn at de kan knyttes og på beholdere skal lokket være lukket tett til. Hver abonnent skal ha et tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter for avfall. Kommunen bestemmer størrelsen på abonnementet. RIR bestemmer størrelse og type på oppsamlingsenhetene. 5

5 5 INNSAMLING. RIR sørger for innsamling av forbruksavfall etter representanskapets nærmere bestemmelser. Kommunen kan pålegge virksomheter å levere spesielle typer avfall til innsamlingsordninger som ikke administreres av RIR. RIR stiller oppsamlingsenheter for restavfall og sorterte avfallsfraksjoner til disposisjon for abonnentene. Oppsamlingsenhetene tømmes med faste intervaller som er bestemt av RIR. Endringer som følge av helligdager og offentlige høytidsdager kunngjøres gjennom dertil egnede media, aviser ol. Tømmeintervallene kan fravikes. Innsamlingen skal foregå på en slik måte at det ikke medfører ulempe i form av støy, støv eller lukt o.l. Renovatøren skal bringe oppsamlingsenheter på hjul tilbake til hentestedet jfr. 6. På annen type oppsamlingsenheter skal lokk og beskyttelsesgitter lukkes av renovatøren etter tømming. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatøren. RIR holder abonnentene løpende orientert om alle endringer. 6 Hentestedet skal være ved kjørbar vei. Avfall /kildesorterte fraksjoner hentes i oppsamlingsenheten der denne er plassert i eiendomsgrense mot vei i regulert område, og maksimalt 10 m fra vegkant utenfor regulert område. Ved annen plassering av oppsamlingsenheten plikter abonnenten selv å bringe avfallet frem til vegkant på hentedagen. Abonnenten plikter å sikre avfallet mot fugler, dyr eller annet som kan spre avfallet. Abonnenten kan etter søknad til kommunen, når særlige forhold tilsier det, få hentet avfallet på annet sted enn angitt ovenfor. Hentestedet skal være lett tilgjengelig og oppsamlingsenhetene skal være plassert på plant underlag. Det skal være tilstrekkelig manøvreringsrom for disse og adkomsten skal være fri for hindringer, brøytet og om nødvendig sandstrødd. 7 Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenhetene er i samsvar med disse forskriftene. 6

6 Oppsamlingsenhetene er RIR s eiendom. Abonnenten svarer for skade eller slitasje som ikke er forårsaket av normalt bruk og må også erstatte bortkommet eller ødelagte enheter. Abonnenten må selv utføre renhold av oppsamlingsenheten. Plassering av oppsamlingsenheten skal godkjennes av RIR. 8 Oppsamlingsrom for avfall, også i forbindelse med nedkastsjakter skal ha direkte inngang fra gate eller gårdsplass og ha golv i terrenghøyde. Dører og porter som må passeres, skal være utstyrt med stoppere som enkelt kan låse dør/port i åpen stilling. Adkomsten skal være fri for hindringer som trappetrinn, fortauskanter ol. Dørterskler tillates ikke i avfallsrom innredet etter denne forskrifts ikrafttreden. Det skal være fast underlag i avfallsrommet og frem til renovasjonskjøretøyet. For eksisterende avfallsrom fastsettes overgangsbestemmelser med frist for fjerning av terskler. I disse rom utstyres terskler med fast montert «kjørerampe» med helning som ikke overstiger 1:5. Hvis abonnenten selv ikke ordner med opplåsing av dører, porter ol. skal det treffes avtale med RIR om utlevering av nøkler. Tap av nøkler erstattes kun med verdien av selve nøklene. 9 I bygninger med nedkastsjakter som innredes etter at denne forskrift er trått i kraft, skal sjakten utstyres slik at det kan kildesorteres flere avfallsfraksjoner. For eldre bygninger fastsettes det overgangsbestemmelser. 10 Kommunen kan bestemme at abonnenter i et område skal nytte felles oppsamlingsenheter. Felles oppsamlingsenheter er RIR s ansvar når det gjelder plassering, vedlikehold og reparasjon. Abonnenter kan etter søknad, gå sammen om felles oppsamlingsenheter. En abonnent i fellesabonnementet må stå som ansvarshavende overfor kommunen. Abonnentene bør ha naturlig naboskap. 7

7 11. Abonnent eller flere abonnenter i fellesskap, som har egnet plass, kan etter søknad, inngå avtale med kommunen om kompostering av alt organisk avfall på eiendommene. Kompostering skal skje på en hygienisk betryggende måte, i isolerte beholdere. Ordningen må være godkjent av helsemyndighetene. Kommunen fastsetter nærmere bestemmelser om varighet og øvrige vilkår. KILDESORTERING 12 Innsamling og behandling av avfall skjer etter prinsippet om kildesortering. Kildesorteringen baseres på en kombinasjon av hente- og bringesystem. Abonnenten plikter å sortere avfallet i de fraksjoner som RIR til enhver tid bestemmer. En ikke uttømmende liste over avfallsfraksjoner som omfattes av kildesorteringen er: Papir, papp, drikkekartonger og andre typer emballasje, glass, klær og tekstiler, organisk kjøkkenavfall, matrester fra storhusholdninger, spesial- og miljøfarlig avfall, restavfall mv. Sorterte matrester som nyttes til dyrefòr skal om nødvendig oppbevares i kjølerom. Abonnenten plikter å nytte de oppsamlingsenheter som RIR stiller til disposisjon. Medisinrester bringes tilbake til salgsstedet; apotek, legekontor mv. Større gjenstander som ikke kan legges i oppsamlingsenheten skal bringes til RIR s miljøstasjon / mottaksplass. 13 Butikker og andre salgssteder plikter vederlagsfritt å stille til disposisjon plass for oppsamlingsenheter til bruk for emballasjefraksjoner og andre avfallsfraksjoner som er en del av vedkommende butikk / salgssteds vareutvalg. Eier av butikk / salgssted skal føre tilsyn med oppsamlingsenhetene, veilede brukere, sørge for renhold rundt og der det er lagt til rette for det, bytte fulle beholdere med tomme. RIR tømmer oppsamlingsenheten med faste intervall og ellers uten unødig opphold når det er varslet fra om fulle beholdere. 8

8 SPESIELLE TYPER AVFALL. 14 Helse- og pleieinstitusjoner, legekontor, tannleger, veterinærer mv. plikter å ha en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring av risikoavfall samt levere dette til en særskilt innsamlingsordning. Bestemmelsen kan gjøres gjeldende for virksomheter som driver pleie av mennesker og dyr. SEPTIKTANKER, SLAMAVSKILLER, TETTE TANKER OG BENSIN - OG OLJEUTSKILLERE. 15 På eiendommer med fast bosetting eller virksomhet og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes minst hvert annet år. For eiendom med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidsbebyggelse skal slamavskiller tømmes hvert fjerde år. Tett oppsamlingstank tømmes etter behov eller minst en gang pr år. Kommunen kan bestemme en annen og hyppigere tømming hvis forholdene gjør det nødvendig. 16 Abonnenten varsles om tømming ved kunngjøring gjennom lokale aviser / media eller på annen måte som RIR finner hensiktsmessig. Før tømming skal adkomst til slamavskiller m.v være fri for hindringer og slamavskilleren klargjort for tømming. Vinterstid skal adkomsten være brøytet. Renovatøren skal legge lokket på tanken på plass etter tømming. Forøvrig gjelder bestemmelsene i 5, 4. ledd. 17 For oljeutskillere gjelder «Forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann» sist fastsatt av Miljøverndepartementet 1 oktober 1983 med retningslinjer. Oljeutskillere skal inspiseres en gang hvert år. Oljedelen skal tømmes hvert år og innholdet kommer inn under forskriftene for spesialavfall. Slamdelen tømmes i hovedreglen hvert år. Kommunen kan bestemme hyppigere tømming hvis forholdene gjør det nødvendig. Tømming av slamdelen med lengre intervaller enn et ett år avgjøres ut fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 9

9 BESTEMMELSER OM GEBYR. 18 Eier eller fester av eiendom plikter å betale gebyr for tjenester pålagt etter denne forskrift. Gebyret med eventuelt tillegg av renter og omkostninger er sikret ved lovbestemt pant etter pantelovens 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov om eiendomsskatt til kommunene av 6 juni 1975 nr. 29, 26 og 27 tilsvarende. Også for eiendommer som ikke nyttes eller ikke er bebodd vil gebyrplikten gjelde. Hvis bygningen er avstengt, vann- og kloakk frakoplet, eventuelt frakoplet slamavskiller, kan gebyrplikten frafalles. Abonnenten plikter omgående å melde fra til kommunen om forhold som har betydning for fastsettelse av gebyrets størrelse. 19 Kommunestyret vedtar hvert år et gebyrregulativ for de tjenester som er pålagt etter denne forskrift. Kommunestyret kan fastsette en gebyrsats for hver virksomhet på eiendommer med flere virksomheter. For avfall kan regulativet ha ulike satser for enkelte kildesorterte fraksjoner. Abonnenter med avtale om hjemmekompostering etter 11, betaler redusert gebyr som står i forhold til spart håndtering av den organiske fraksjoner. For abonnenter i fellesabonnement skal gebyr betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle tjenester. Gebyrplikten løper fra den 1. i måneden etter at midlertidig brukstillatelse kunne vært gitt eller avfallsskapende virksomhet tok til. Gebyr for septiktanker, slamavskillere og tette tanker beregnes av kommunen. Gebyr for tømming av oljeutskillere fastsettes med utgangspunkt i tankenes våtvolum og levert volum / vekt av olje / sandfraksjon. Deltagende abonnenter i fellesabonnement (jfr. 10, 2.ledd) står ansvarlig for skade etter ledd med en part som tilsvarer den forholdsmessige del av renovasjonsgebyret. Gebyrets størrelse for de forskjellige tjenester, herunder tilleggsgebyr for 10

10 avvikende henteavstand jfr 6, 2. ledd vil fremgå av det vedtatte gebyrregulativ. AVSLUTTENDE BESTEMMELSE 20 Overtredelse av denne forskrift straffes med forurensingsgebyr etter forurensingsloven 78 og 79 hvis ikke strengere bestemmelser kommer til anvendelse. Etterkommer ikke abonnenten plikter og pålegg gitt med hjemmel i denne forskrift kan abonnenten ilegges dobbelt gebyr. Hele gebyret forfaller forskuddsvis for hvert påbegynt kvartal inntil forholdene er rettet. 21 Enkeltvedtak truffet av kommunalt forvaltningsorgan etter bestemmelser i denne forskrift kan påklages i h.h.t. forvaltningsloven 2b og 28, 2.ledd. Klagen stiles til kommunen. Klage på vedtak etter 20, 2.ledd har ikke oppsettende virkning. 11

11 Forskrift for tvungen renevasjon i RIR-kommunene KOMMENTAR TIL PARAGRAFER Til 1 Forskriftens formål er å sikre en til enhver tid miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering i tråd med de bestemmelser som blir gitt av sentrale forurensingsmyndigheter. Til 2 Virkeområdet er hele kommunen i alle kommuner i RIR - området. Forskriften gjelder også ubebygget eiendom når det foregår virksomhet som skaper avfall. Det kan til eksempel være utstillingsområder, område for sports- eller andre arrangement ol. Skips og båttrafikk er også en betydelig avfallsskaper, og deres landligge vil nå dekkes av forskriften. Intensjonen er å følge opp anbefalingen fra rapporten «Mottak av avfall fra skip» T-1026 MD 1994 Til 3. Her er sentrale begreper og ord nyttet i forskriften forklart nærmere. Listen over ord er ikke uttømmende. En bedrift eller næringsvirksomhet kan også defineres som noe som har eget organisasjonsnummer. Til 4 Bestemmelsen setter grenser for hva som kan legges i oppsamlingsenheten for restavfall. Den må sees i sammenheng med 12 Kildesortering, og skal sikre mot at skadelige stoffer eller stoffer som kan gjenvinnes, ikke havner på deponi eller i forbrenningsanlegg og derigjennom utgjøre en trussel mot miljøet. Bestemmelsen om at oppsamlingsenheten ikke skal overfylles, skal sikre mot lokal forsøpling og trygge arbeidsmiljøet for de som samler inn avfallet. Gjentatt overfylling viser at abonnenten har mer avfall enn kapasiteten til oppsamlingsenhetene. RIR meddeler dette til kommunen som gir de nødvendige pålegg etter 4, 4. ledd. Siste ledd skal sikre tilpassing mellom oppsamlingsenheter og innsamlingskjøretøy samt det estetiske. Til 5. Bestemmelsene angir hvordan innsamlingen skal foregå og hvilke plikter RIR har overfor abonnentene. Innsamlingen er delegert RIR (vedtektene 2.) Skal andre 12

12 drive innsamling av forbruksavfall må det foreligge tillatelse fra RIR. Det vil foregå gjennom anbud og kontrakt med selskapet. For å sikre optimal utnyttelse av ressursene i avfallet, kan det være formålstjenlig at kommunen kan pålegge enkelte abonnenter å delta i innsamlingsordninger for spesielle avfallsfraksjoner. Feks kan det gjelde bølgepapp som er underlagt egen forskrift. Abonnenten skal ha melding om alt som kan ha betydning for vedkommendes avfallshåndtering, herunder også miljøstasjoner, enheter i bringesystemet mv. Plikten til informasjon kan oppfylles på flere måter; gjennom kunngjøring i aviser, lokal-tv, egne skriv til abonnentene, brosjyrer, brev direkte til de det gjelder mv. Til 6. Pkt 1 slår fast prinsippet om «veikanthenting», dvs at det er kortest mulig avstand mellom renovasjonskjøretøyet og oppsamlingsenheten når denne skal tømmes. Bestemmelsen må sees i sammenheng med gebyrregulativet, hvor det legges opp til en «premiering» av de abonnenter som gjør en egeninnsats. For å få en rasjonell innsamling er det viktig at det er kort vei mellom hentested og renovatørens kjøretøy. «I eiendomsgrensen» må forståes slik at oppsamlingsenheten(e) kan plasseres inntil grensen. Det er skilt mellom regulert og uregulert område. Regulert område vil som regel være tettbygget strøk hvor forholdene er eller kan legges til rette for en hensiktsmessig plassering ved vei. Oppsamlingsenhetene vil som regel med rimelige midler kunne skjermes mot følger av vintervedlikehold på tilstøtende veg (brøyting). Utenfor regulert område vil i mange tilfelle si mot offentlig veg, hvor man av hensyn til trafikk og spesielt vintervedlikehold ikke kan ha oppsamlingsenheten ved vegen. «Inntil 10 m» betyr at oppsamlingsenhetene skal stå så nær veg som praktisk mulig. Abonnenten kan plassere oppsamlingsenhetene hvor som helst på eiendommen. Avfallet må da bringes til vegkant på hentedagen og abonnenten må selv holde rede på disse. Abonnenten har en ubetinget plikt til å sikre avfallet slik at det ikke spres av fugler, dyr, trafikk eller annen virksomhet. I forbindelse med boligblokker, næringsbygg og annet hvor det blir større avfallsmengder, kan det være upraktisk med plassering av oppsamlingsenhetene i gjerdelinje. Skal oppsamlingsenheten tømmes et annet sted, er det en ubetinget forutsetning at det er fri kjøreadkomst hele året, for at plikt for tilleggsgebyr ikke utløses. Det kan være særlige forhold som umuliggjør en plassering som bestemt i pkt 1. og/eller at avfallet ikke kan bringes frem til vegkanten. Det kan være spesielle terrengforhold, vedlikehold av hovedvegen, trafikkforhold mv som gjør at en slik plas- 13

13 sering eller frembringing blir problematisk. Abonnentens helsetilstand kan legges til grunn ved en vurdering av annen plassering. Ved annen plassering av hentested enn beskrevet i 6, 1.ledd vises det til 19 og tilleggsgebyr. Til 7 Selv om oppsamlingsenhetene er RIR sin eiendom, er abonnenten økonomisk ansvarlig for tap eller skade som ikke er forårsaket ved tømming av enheten. Abonnenten skal bruke enheten på en slik måte at denne ikke utsettes for unødige påkjenninger og slitasje. Abonnenten må underrette RIR om slitasje eller skade som skyldes feil med beholderen eller skade påført av renovatør. For å sikre en ensartet behandling av alle abonnenter i tvilstilfeller, er det tatt inn en bestemmelse om at plassering skal godkjennes av RIR. Til 8. For oppsamlingsrom for avfall i større bygg må rommet helst ligge mot yttervegg hvis ikke plikt til tilleggsgebyr skal utløses. Nyttes sekker, skal disse være brakt utenfor bygningen på hentedagen. Nyttes beholdere, skal disse lett kunne skyves frem til renovasjonsbilen. Forøvrig kommer 6 til anvendelse. Med fast underlag menes dekke av asfalt eller betong. Heller, brostein ol godtas ikke der hvor det nyttes beholdere på hjul. Slikt underlag vil vanskeliggjøre fremtrilling til bil for renovatøren. Til 9. Nedkastsjakter kan være et hinder for en effektiv kildesortering. Det finnes systemer som muliggjør sortering i flere fraksjoner ved at det bare kan brukes en luke ad gangen. For nybygg og eksisterende bygg med nedkastsjakter må bestemmelser om disse treffes av bygningsmyndighetene. Bygningsmyndighetene setter frist for utbedring / ombygging. Forøvrig vil lokale bygningsvedteketer gjelde. Abonnenten kan også velge og kun nytte nedkastsjakter til restavfall. Rene avfallsfraksjoner må da bringes til dertil bestemte oppsamlingsenheter plassert som bestemt i 6. Se også merknader til 8. Dette vil være aktuelt der ombygging ikke lar seg utføre uten store kostnader. Til 10 I et geografisk område med naturlig samlingspunkt kan det være kostnadseffektivt at abonnentene i området selv bringer de forskjellige avfallsfraksjoner, også restavfall, til felles oppsamlingsenheter. Begrunnelsen kan være meget spredt bebyggelse med naturlig samlepunkt, dårlige veger med vanskelige kjøreforhold (vinterstid) mv. Slike felles oppsamlingsenheter som betjener et større område kan også være etter 14

14 ønske fra abonnentene. Bestemmelsen gir anledning til å pålegge bruk av felles beholder. I hovedreglen bør dette skje i forståelse med de berørte abonnenter. Det er kun beholdere utsatt etter dette pkt hvor RIR har alt ansvar for vedlikehold, drift mv. Plassering av felles beholdere avgjøres i siste instans av kommunen. Bestemmelsen kommer også til anvendelse på utplasserte kildesorteringsenheter slik som glassigloer, klesbeholdere ol. 10, 2. ledd, gir abonnenten anledning til å gå sammen om felles oppsamlingsenheter for derigjennom å utnytte volumet bedre. To eller flere abonnenter som går sammen vil bli å betrakte som en abonnent. Gjennom samarbeid vil disse dra fordeler av et for hver enkelt, lavere gebyr. Abonnentene må være i samme naboskap dvs. ligge til samme vei, parallellvei, tun ol. Til 11 Det er åpnet adgang for abonnenter, enkeltvis eller i fellesskap til å kompostere organisk avfall (matrester) for derigjennom ved egeninnsats å redusere avfallsmengden og nyte godt av redusert avfallsgebyr. Forutsetningen er at det inngås kontrakt mellom vedkommende abonnent(er) og kommunen. Går flere abonnenter sammen om kompostering gjelder 10 tilsvarende. Til 12 Forurensingslovens 33 og 34 har bestemmelser om reduksjon og gjenvinning av avfall. Med hjemmel i samme lovs Kap. 3 og 29 har fylkesmannen satt som vilkår for drift av fyllplass at den delen av avfallet som kan gjenvinnes og brukes som råstoff i ny produksjon, ikke tillates lagt i fylling. Den miljømessige og beste måten å oppnå dette på er at den som skaper avfallet selv sorterer dette (kildesortering). Hva som kan gjenvinnes vil variere over tid. Det kan f.eks. bli opprettet panteordninger som tar visse produkter ut av avfallsstrømmen. Abonnenten må derfor rette seg etter de retningslinjer og den informasjon som kommer fra RIR. Listen over avfallsfraksjoner i denne er derfor ikke uttømmende, men må betraktes som veiledende. Det vil derfor ikke være nødvendig å endre forskriften om nye avfallsfraksjoner må skilles ut. For enkelte fraksjoner kan det bli nødvendig å treffe spesielle tiltak for å unngå at de forringes. Matrester til fór må oppbevares kjølig mellom hver henting. Mellom hver henting må beholderen plasseres slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Tilsetting av konserveringsmiddel kan være en annen løsning. Et eventuelt pålegg fra kommunen vil være basert på næringsmiddeltilsynets tilråding og bestemmelser. For medisinrester innføres spesielle bestemmelser. Medisiner er farlig ved ukyndig bruk og de må ikke komme på avveie. Bestemmelsen innfører en plikt for utsalgsste- 15

15 det og den som foreskrev medisinen til å ta denne tilbake. Disse må på sin side videresende medisinen til godkjent sluttbehandling. Eventuelt kommer 14 til anvendelse. Dette vil også gjelde større mengder ensartet avfall slik som hageavfall, kvist mv. Abonnenten/avfallsbesitter må også bringe spesielle avfallstyper til sentralt plasserte beholdere. Det gjelder f.eks. glass, klær, spesialavfall (Skvett n) mv. Til 13 Bestemmelsen innfører en plikt for den som selger eller formidler varer til å ta del i et effektivt retursystem for restproduktet av samme vare. Plikten begrenser seg til å stille nødvendig plass til disposisjon for oppsamlingsenheter som RIR finner formålstjenlige og til å føre nødvendig tilsyn med disse. Dette innebærer orden og renhold rundt oppsamlingsenhetene samt varsle RIR om de blir fulle før tidspunkt for regulær tømming. RIR kan i enkelte tilfeller pålegge eier å skifte fulle beholdere med tomme. Det er en forutsetning at oppsamlingsenhetene står lett tilgjengelig for publikum. Enhetene må stå ved eller nær inngang eller inne i selve lokalet slik at de er iøynefallende og innbyr til bruk. Til 14 Bestemmelsen pålegger all virksomhet som driver pleie, behandling eller liknende virksomhet med mennesker og dyr og der en med utstyr og bandasjer kommer i kontakt med blod om å levere dette avfall fra slik virksomhet til egen innsamlingsordning. Hensikten er å sikre at smittefarlig, skjærende eller stikkende gjenstander, bandasjer eller annet, ikke blandes med annet avfall. Til 15 Som en del av denne gjelder forskrifter for slamavskillere og tette tanker. Ved stor belastning på tanker kan kommunen pålegge oftere tømming for å hindre overflømming og forurensing. Til 16 Det påligger RIR eller RIR s renovatør å informere abonnenten tilstrekkelig tid på forhånd om når tanken tømmes. Vanligvis er dette minimum en uke og skjer via annonsering og skriftlig til hver abonnent. Til 17 Oljeutskillere er en betydelig forurensingskilde uten tilsyn og regelmessig tømming. Bestemmelsen innfører en plikt for eiere av disse til å være med i en kontroll- og innsamlingsordning. 16

16 Enkelte oljeutskillere er lite belastet. Det er derfor gitt åpning for tømming med lengre intervaller enn hvert år. Til 18 Abonnenten må uten unødig opphold underrette kommunen om endringer i avfallsmengden eller dennes sammensetning. På den måten kan type og antall / størrelse på oppsamlingsenhetene tilpasses slik at avfallet taes best mulig hånd om. Bestemmelsen skal også forhindre at abonnenten sender avfall andre og miljømessig mer betenkelige veier. Det kan virke urimelig å belaste byggverk på eiendommer med gebyr, der det er åpenbart at disse aldri vil bli tatt i bruk igjen. På den annen side må det være sikkert at det ikke foregår avfallsskapende virksomhet på eiendommen. Til 19 Bestemmelsene gir visse føringer for gebyrregulativet. De enkelte tjenester prises etter sin andel av totalkostnadene slik at betingelsene i forurensingslovens 34 oppfylles. De enkelte gebyrsatser settes slik at det oppmuntrer abonnenten til egeninnsats mht å redusere sin avfallsmengde, sortere i rene fraksjoner og medvirke til en kostnadseffektiv innsamling og transport. For boligeiendommer med flere boenheter kan det fastsettes et grunngebyr for eiendommen basert på en sats for hver boenhet og en sats basert på oppsamlingsenheter. For næringseiendommer kan det fastsettes et grunngebyr basert på en sats for hver virksomhet på eiendommen og en sats basert på størrelsen på oppsamlingsenhetene. Grunngebyret beregnes på grunnlag av de faste kostnader ved avfallsordningen slik som administrasjon, felles driftsutgifter, faste kostnader ved behandlingsanlegg mv. Det fastsettes gebyr på grunnlag av størrelse på oppsamlingsenhetene. Gebyret kan også beregnes på grunnlag av vekt på avfallet. Ut over dette skal oppsamlingsvolum tilpasses avfallsmengden. I fellesabonnement etter 10, 2.ledd fordeles gebyret med like deler på hver abonnent (eiendom). Det kan fastsettes gebyr basert på avstand mellom hentested etter 6, 2. ledd, og oppsamlingsenheten der avfallet hentes i denne. Oppsamlingsenheten står forutsetningsvis lengre fra vei enn bestemt. Forøvrig kan det fastsettes gebyr etter servicegrad. 17

17 Ved utskriving av tømmegebyr fastsettes hvert år et minstevolum som beregningsgrunnlag For oljeutskillere kan det fastsettes et grunngebyr basert på administrasjonskostnader, årlig inspeksjon og kontroll mv. I tillegg blir det gebyr basert på m 3 uttatt væskevolum (vann/oljeblanding) og vekt/volum sand/slam. Kunngjøring av gebyrvedtak, endring av forskrifter m.v. fremgår av forvaltningsloven. Til 20 Avfallsbildet har endret seg fra «alt i en sekk» til krav om sortering i mange fraksjoner. Dette stiller krav til den enkelte abonnent. Feilsortering hos en enkelt abonnent vil eksempelvis forringe verdien av et større parti av en avfallsfraksjon og få økonomiske konsekvenser for alle. De sanksjonsmuligheter som er til disposisjon overfor de som bryter bestemmelsene i denne forskrift er arbeids- og tidkrevende å anvende. Erfaringsmessig oppnås gode resultater gjennom veiledning og informasjon, men ofte vil det være nødvendig med direkte henvendelser til den enkelte abonnent. Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding om at dette må rettes. Meldingen kan bli gitt muntlig av renovatøren, skriftlig med melding som festes til oppsamlingsenheten og eller ved brev til abonnenten. Det er nødvendig med rask reaksjon overfor de som bryter bestemmelsene, ødelegger for de mange og gjennom handling eller unnlatelse er en trussel mot miljøet. Bestemmelsen er slik at etterkommes ikke pålegget innen en gitt frist, forfaller krav om dobbelt gebyr umiddelbart. Dobbelt gebyr beregnes ut fra det samlede gebyr for vedkommende abonnent selv om det f eks kun er forurenset en fraksjon. Gebyret beregnes ut fra hele det kvartalet pålegget ble gjort kjent for abonnenten. Gebyret løper forskuddsvis for hvert kvartal inntil forholdet er brakt i orden. Er det ulike gebyrsatser for ulike fraksjoner gjelder bestemmelsen om dobbelt gebyr summen av de ulike satser. For næringseiendommer rådes utleier å henvise til renovasjonsforskriftene i leiekontrakten. Til 21 Det er i forskriften presisert at klage på vedtak om dobbelt gebyr på de abonnenter som ikke retter seg etter vedtak om å unngå sammenblanding av avfallsfraksjoner, ikke har oppsettende virkning. Det vil innebære at straffegebyret løper under klagebehandlingen. Bestemmelsen vil gjøre det mindre attraktivt å utnytte klagebehandlingstiden til å la være å etterkomme pålegget. 18

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 M-258 2014 VEILEDER Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Publisert/revidert Publisert 24. november 2014 Revidert

Detaljer

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 3. november 2005 Innhold Side Forskrifter 1998 Jan. 28. Forskrift om lukningstider for serveringssteder,

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker Forskrift om avfall og forurensende virksomhet (forurensningsforskriften) Fastsatt xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter, lov av 9. juni 1903 nr. 7 om

Detaljer