AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER"

Transkript

1 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den Froland kommunestyre den Grimstad kommunestyre den Forskriften er fastsatt i medhold av Lov av 13. Mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 30 annet og tredje ledd, 31 første ledd samt 34. Jfr. også Forskrift om spesialavfall 10.

2 2 KAP. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Forskriften har som formål å bidra med å oppfylle de forurensningsmessige og helsemessige forpliktelsene som kommunene er pålagt ved lov, og de mål som kommunene til enhver tid har nedfelt i sine kommuneplaner og avfallsplaner. 2 Definisjoner Som avfall forstås i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l., fra husholdninger, mindre butikker o.l. og kontorer. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. Det er utarbeidd retningslinjer for hvilke typer forbruksavfall som inngår i den tvungne kommunale innsamlingsordning. Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall og som ikke hensiktsmessig kan håndteres innenfor den kommunale innsamlingsordning. Kommunen avgjør til enhver tid hva som skal regnes som produksjonsavfall. Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall og produksjonsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Helseog miljøfarlig spesialavfall kan eksempelvis være dyrekadavre, medisinrester, rester av maling, spillolje, løsningseller plantevernmidler og tungmetallholdige batterier. Som spesialavfall regnes også bilvrak og hvitevarer. Risikoavfall er smittefarlig avfall som sprøytespisser, bandasjer o.l. fra veterinærer legekontorer, syke- og pleiehjem mv. Lettnedbrytbart organisk avfall er avfall som lett brytes ned biologisk og som derfor medfører økt forurensning av bl.a. sigevann. Avfallstypen er velegnet til kompostering. Som matavfall regnes lett nedbrytbart organisk avfall fra tilberedning av mat og drikke i husholdninger. Matavfall er også denne typen avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider. Restavfall er blandet avfall som blir igjen etter at gjenvinnbare og skadelige avfallsfraksjoner, som f.eks. spesialavfall, risikoavfall, asbestavfall eller lettnedbrytbart våtorganisk avfall, er sortert ut. Usortert avfall er blandet avfall som blir levert til avfallsmottak uten å være kildesortert. Usortert avfall kan likevel ikke inneholde skadelig avfall, se avsnittet over eller avfall som må handteres særskilt. Som storhusholdning regnes virksomheter som produserer større mengder matavfall. Matavfall fra storhusholdninger regnes som forbruksavfall og skal behandles særskilt. Det er utarbeidet egne retningslinjer for handtering av matavfall fra storhusholdninger. Med kildesortering forstås i denne forskriften at avfallsprodusenten holder visse avfallsfraksjoner (eksempelvis plast, glass, metall, papir) adskilt og legger fraksjonene i anviste avfallsbeholdere eller bringer disse til anviste mottakssteder. De avfallsfraksjoner som til enhver tid inngår i kildesorteringsordningen, fremgår av retningslinjer til den kommunale renovasjon. I utgangspunktet er en abonnent eier av en eiendom som er tilsluttet den kommunale innsamlingsordning for husholdningsavfall. Dersom eiendommen er festet bort eller eieren av andre grunner ikke hensiktsmessig bør stå som abonnent skal festeren eller avfallsprodusenten regnes som abonnent. Eieren kan uansett gjøres økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Standard abonnement består av et abonnement med et kildesorteringsskap og et sekkestativ plassert mindre enn 10m fra renovasjonsbilens kjørerute. Et fellesabonnement kan opprettes for husstander som naturlig kan dele et standard abonnement. Et storabonnement kan opprettes for flere husstander og eiere/brukere ( se ovenfor) av forretningseiendom som

3 3 ønsker å samle kildesortert avfall i felles beholdere. Størrelsen og utformingen av et storabonnement tilpasses i hvert enkelt tilfelle basert på avfallsmengder og valg av oppsamlingsenhet. Ved opprettelse av et storabonnement må en av husstandene stå ansvarlig for at ordningen fungerer. Et miniabonnement kan opprettes for abonnent hvor det oppstår lite avfall. Med unntak av matavfall, halveres antall tømminger for de andre avfallsfraksjonene. Fast tillegg kan opprettes for abonnenter som over en periode ønsker å leverer en ekstra sekk med restavfall. Tilfeldig ekstra restavfall kan leveres i spesialmerkede sekker. Oppsamlingsenhet er et fellesbegrep for de enhetene hvor avfallet oppbevares før avhenting. En oppsamlingsenhet kan være et sekkestativ, et kildesorteringsskap, en avfallsdunk, en avfallsbod, en container. Kildesorteringsskap inneholder esker til oppbevaring av sorterte avfallsfraksjoner. Gjenvinnbare avfallsfraksjoner. Avfall deles inn i fraksjoner etter hvilke materialtyper det består av, f.eks. plast, metall, glass, papir, papp, tekstiler, eller ut fra forurensningsfare eller tidligere bruk, f.eks. spesialavfall og kasserte dekk. Avfallsfraksjoner er gjenvinnbare når det kan tilbys behandling med tanke på material eller energigjenvinning og fraksjonen kan sorteres, samles inn og håndteres på en hensiktsmessig måte, også ut fra økonomiske vurderinger. Kommunen avgjør til enhver tid hva som er gjenvinnbare fraksjoner. Renovasjonsgebyr er betaling til kommunen for de tjenestene som kommunen utfører i forbindelse med oppsamling, innsamling og behandling av forbruksavfall. Mottaksgebyr er den betaling som blir innkrevd ved levering av avfall til godkjente avfallsmottak. 3 Virkeområde Forskriften omfatter kildesortering, oppbevaring, innsamling, transport og behandling av avfall i Arendal, Froland og Grimstad kommune. Forskriften gjelder: - Alle typer avfall som kommunene etter forurensningsloven eller forskrifter gitt etter denne, eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet er tillagt myndighet over eller har ansvar for. - Alle husholdninger, hytter/fritidsboliger samt virksomheter i kommunene der det oppstår avfall. - Fastsettelse av avfallsgebyr. (Renovasjonsgebyr og mottaksgebyr). - Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. Bruk av avfallskverner for oppmaling og utslipp av avfall til kommunal avløpsledning er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall i naturen. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utendørs i åpne tønner/småovner eller på åpne bål på marka dersom dette kan medføre fare for forurensning, helserisiko eller sjenanse for andre, se for øvrig 9. Hageavfall kan disponeres på egen eiendom så sant det ikke virker skjemmende eller er til skade eller ulempe for miljøet. 4 Kommunal innsamling av avfall Kommunene har tvungen innsamling av forbruksavfall fra husholdninger (jamf. 2 i denne forskrift). Kommunene har også innført tvungen innsamling for hytter og fritidseiendommer. Det er ikke tillatt å disponere forbruksavfall som inngår i den kommunale innsamlingsordningen på annen måte enn beskrevet i denne forskriften. Etter forurensningslovens 30 skal kommunene innføre tvungen innsamling av forbruksavfall (jamf. 2 i denne forskrift) fra mindre næringsvirksomhet hvor det oppstår forbruksavfall. Andre virksomheter hvor det oppstår forbruksavfall kan tegne årsabonnement på frivillig basis. Næringsvirksomhet må da følge de vilkår som gjelder for tvungen renovasjon for husholdninger. Kommunen kan unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen. 5 Krav til sortering mv av avfall Avfall som omfattes av tvungen kommunale innsamlingsordning skal kildesorteres. Avfall skal sorteres ut i de avfallsfraksjoner som kommunen til enhver tid bestemmer. Avfallsfraksjonene skal etter sortering oppbevares i de enhetene som kommunen bestemmer. Kommunen plikter å informere abonnentene i god tid før nye ordninger blir innført. Matavfall fra storhusholdninger og bedrifter som tilbereder/selger matvarer, skal sorteres ut og gjenvinnes i h.h. til

4 4 egne retningslinjer. Kommunen har ikke tillatelse til å deponere gjenvinnbart eller miljøfarlig avfall i fylling. Slikt avfall skal håndteres separat. Avfall som bringes til godkjent mottaksanlegg av avfallsprodusent eller transportør, skal også sorteres etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Mottaksgebyrene for levering av avfall til fyllplass skal settes slik at de fremmer kildesortering. Avfall som kan gjenvinnes eller gå til ombruk skal leveres til godkjente kommunale eller private mottaksordninger. Kommunen kan avvise gjenvinnbart avfall som ønskes levert til kommunal avfallsfyllplass og vise slikt avfall videre til andre sorterings- eller gjenvinningsanlegg.. KAP. 2 OPPSAMLING AV AVFALL 6 Anskaffelse, plassering og bruk av oppsamlingsenheter for kommunal renovasjon 6.1 Generelt Oppsamlingsenhetene må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre og slik at henteavstanden fra renovasjonsbilens kjørerute ikke blir lengere enn 10m. Abonnenten skal legge forholdene tilrette slik at oppsamlingsenheter kan tømmes uten at renovatøren blir hindret av snø, vann eller andre sperringer. Dersom enhetene ikke kan plasseres på egen eiendom, er det abonnentens ansvar å sikre annen forskriftsmessig plassering. Dersom oppsamlingsenhetene ikke kan plasseres mindre enn 10m fra kjørerute, kan abonnenten avtale annen plassering med kommunen. I slike tilfeller betaler abonnenten et hentetillegg. Krav til fri adgang til enhetene gjelder også i slike tilfeller. Det er ikke tillatt å legge varm aske samt eksplosive, selvantennelige, etsende stoffer eller risikoavfall i oppsamlingsenhetene. Tungt avfall som stein, sand, metallgjenstander eller ting som kan skade oppsamlingsutstyret eller renovatøren skal heller ikke leveres. Spesialavfall skal holdes adskilt fra annet avfall og håndteres slik kommunen til enhver tid bestemmer. Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles slik at avfall kan falle ut. Avfall som er for stort eller for tungt til å kunne leveres i oppsamlingsenhetene, kan leveres til kommunalt avfallsmottak. Restavfallssekken skal ikke være fullere enn at den kan mules. Ekstrasekker for restavfall som ikke er plassert i oppsamlingsenhet, skal mules og eventuelt sikres mot dyr og fugl. Det er ikke tillatt å tømme klosettavfall i oppsamlingsenheter som ikke er godkjent for dette. Bygge- og rivningsavfall omfattes ikke av ordningene som dekkes over renovasjonsgebyret. Avfall som abonnenten får ved riving av bygning og innredning kan leveres til kommunalt avfallsmottak mot gebyr. (Jamf retningslinjene). 6.2 Sekkestativ Den enkelte abonnent plikter selv å holde sekkestativ for restavfall. Ved innkjøp av nytt sekkestativ skal abonnenten kjøpe stativ som er godkjent av kommunen. Kommunen kan kreve at abonnenten skifter ut uhensiktsmessige sekkestativ/beholdere, eller tillegge ekstragebyr dersom uhensiktsmessig stativ/beholdere medfører økte innsamlingskostnader for kommunen. Sekkestativet er abonnentens eiendom og skal holdes vedlike av denne. Ødeleggelser eller tap skal erstattes av abonnenten dersom det ikke kan dokumenteres at eventuelle ødeleggelser eller tap kan tilbakeføres til kommunen eller renovatøren. Kommuen leverer ut sekker for oppsamling av restavfall. Abonnenter som har behov for større oppsamlingsvolum for restavfall enn det abonnementet er beregnet for, kan kjøpe spesielt merkede tilleggssekker. 6.3 Kildesorteringsskap Kildesorteringsskap leveres ut av kommunen og overtas av abonnenten vederlagsfritt. Skapet skal følge eiendommen. Reparasjoner, vedlikehold og fornyelse av skapet er abonnentens ansvar. Kommunen kan avgjøre når kildesorteringsskapet må repareres eller fornyes. Sammen med kildesorteringsskapet utleveres bokser for oppbevaring av utsorterte avfallsfraksjoner i kildesorteringsskapet. Boksene er merket med avfallsnavn. Kommunen kan kreve materiellet erstattet dersom enheter går tapt eller ødelegges. 6.4 Andre oppsamlingsenheter Oppsamling mv av forbruksavfall fra næringslivet tilknyttet kommunal innsamlingsordning. Kommunen kan kreve at avfall fra næringslivet skal inngå i den kommunale innsamlingsordningen.

5 5 Avfall fra næringslivet som er av tilsvarende art og mengde som fra vanlige husholdninger, kan inngå i den kommunale innsamlingsordningen. Avfallet skal da oppbevares i oppsamlingsenheter etter det abonnement som tegnes. Kommunen kan kreve at visse typer avfall ikke skal leveres til den kommunale innsamlingsordning Oppsamling mv av forbruksavfall i flerfamilieboliger Forbruksavfall fra flerfamilieboliger skal oppbevares i enheter som er godkjent av kommunen. Størrelse og type oppsamlingsenhet skal til enhver tid være tilpasset det gjeldende sorterings- og innsamlingssystemet i kommunene og skal velges ut fra de avfallsmengdene som oppstår. Oppsamlingsenheter for flerfamilieboliger leveres ut av kommunen og overtas av eieren. Reparasjon, vedlikehold og fornyelse er abonnentens ansvar. Kommunen skal godkjenne oppsamlingssystemet for restavfall og kan forlange omlegging av lite hensiktsmessige ordninger Oppsamling av forbruksavfall i hytter og fritidshus Avfall fra hytter og fritidsboliger som omfattes av den kommunale innsamlingsordning, skal samles opp i slike enheter som kommunen til enhver tid bestemmer. Abonnenten er ansvarlig for og må erstatte eventuelt utlevert utstyr til sortering og sikker oppbevaring av avfall. Abonnenter må selv bringe avfall frem til oppsamlingsenheten. I ordninger med felles oppsamlingsenheter skal kommunen sørge for tilstrekkelig oppsamlingsvolum for kildesorterte fraksjoner og restavfall som dekker abonnentens behov etter de retningslinjer som gjelder for forbruksavfall. 7 Abonnentens øvrige plikter Abonnenten har for øvrig ansvar for - renhold av oppsamlingsenhetene. Ved utilstrekkelig renhold kan kommunen besørge enheten rengjort på abonnentens regning. - å holde adkomst til oppsamlingsenhetene fri for hindringer, deriblant snø. Renovatørens henteplikt faller bort dersom de stedlige forhold medfører at tømming ikke lar seg gjennomføre. - å gi melding til kommunen dersom grunnlaget for renovasjonen er endret eller at avfall ugrunnet ikke er hentet. - at avfallet er plassert riktig i enhetene og at den enkelte utsorterte avfallsfraksjon er så ren som mulig. - å holde seg orientert om når enhetene blir tømt. - alt avfall inntil det er hentet. - å sørge for opprydding dersom avfallet kommet på avveier før det er hentet. - å informere brukere av eiendommen om gjeldende regler for den kommunale renovasjonsordning. KAP. 3 INNSAMLING/TRANSPORT AV AVFALL 8 Innsamling og transport Privat eller offentlig kjørevei som skal brukes til de offentlige innsamlingsordningene, skal være åpen for trafikk og stilles til disposisjon for transport av innsamlet avfall. Det er utarbeidet retningslinjer med nærmere krav til vegstandard mv. Innsamling av avfall skal skje slik at beboerne og andre ikke unødvendig blir sjenert av støy, støv eller lukt. Renovatøren skal forlate avfallsbeholderne i oppreist og lukket tilstand med alle oppsamlingsenhetene på plass. Kommunen skal sørge for at avfallsbeholdere blir tømt med den hyppighet som er bestemt. Uregelmessig henting kan imidlertid inntreffe ved høytider og vanskelige værforhold. Steder hvor det i perioder ikke er kjørbar vei, f.eks. pga. snø og is, må abonnenten bringe avfallet frem til oppsamlingsenheter som midlertidig utplasseres av renovatøren. Disse oppsamlingsenheter skal benyttes til de blir fjernet av renovatøren. For å sikre at forbruksavfall fra næringslivet blir samlet inn etter de kravene kommunen setter for sortering mv, skal transportører som samler inn dette avfallet være godkjent av kommunen. Kjøretøy skal være innrettet slik at oppsamling av avfall kan skje på en tilfredsstillende måte og slik at avfall ikke faller av eller blåser bort under transporten.

6 6 9 Avfall som ikke omfattes av kommunale innsamlingsordninger Avfallsbesitteren må selv sørge for å bringe det avfallet som ikke omfattes av den kommunale renovasjonen til godkjent avfallsanlegg, gjenvinning eller annen godkjent sluttdisponering. Kommunen kan gi opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres. Avfallsbesitteren er ansvarlig for avfallet frem til det er levert til godkjent ordning, men kan fri seg fra transportansvaret ved å inngå innsamlingsavtale med godkjent renovatør eller være abonnent i kommunal innsamlingsordning. Med avfallsbesitter menes avfallsprodusent, transportør eller grunneier der avfallet befinner seg. Brenning av avfall er ikke tillatt når det skjer systematisk eller i større mengder. Sporadisk brenning av eksempelvis hageavfall (bråtebrenning) o.l. reguleres evt. gjennom annet lovverk. Se for øvrig 3. Den kommunale innsamlingen omfatter ikke: Spesialavfall fra næringsvirksomhet. Dette avfallet skal leveres direkte til godkjent spesialavfallsmottak eller til egen godkjent henteordning. Produksjonsavfall. Slikt avfall skal bringes til lovlig mottaksanlegg av avfallsprodusent/transportør med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Den som har avfallet plikter å sikre seg at avfallet ikke kommer på avveier. 10 Spesielle innsamlingsordninger Flere avfallskomponenter er regulert via egne forskrifter som bl.a. ansvarliggjør produsenter, importører, avfallsbesitter og kommuner. Som eksempel nevnes: spesialavfall, miljøfarlige batterier, bildekk, papp, amalgam. En del avfallsfraksjoner skal kildesorteres og leveres i andre innsamlingsordninger enn den ordinære kommunale innsamlingsordning og eller henvises til særskilte mottak. Eksempler på slike ordninger er: - Matavfall fra restauranter, kantiner, matvareforretninger og andre med mer enn 30 liter matavfall pr. uke - Risikoavfall fra veterinærer, legekontorer, tannlegekontorer og andre helseinstitusjoner - Dyrekadavre av smådyr (mindre husdyr som hund/katt). For større husdyr henvises til innsamling/mottak i regi av AGRO. - For medisinrester er det etablert mottak på apotekene. Kommunen kan vedta å sette i gang innsamlingsordninger også for andre typer avfall eller endre sorteringskrav mv. KAP. 4 BEHANDLING AV AVFALL 11 Abonnentens avfallsbehandling Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost kan hjemmekompostere matavfall. Komposteringen må foregå etter de retningslinjer som gjelder for hjemmekompostering. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte. Det kreves at komposteringen skjer i en isolert kompostbeholder som er godkjent av kommunen. En abonnent som komposterer hjemme, mister retten til å levere matavfall til den kommunale innsamlingsordningen, men vil få redusert renovasjonsgebyret. Abonnenten må selv bære kostnadene ved kjøp og drift av kompostbeholderen. Kommunen har rett til å kontrollere at kompostering skjer etter de fastsatte retningslinjer og kan ved brudd på disse pålegge abonnenten tilslutning til den ordinære renovasjonsordningen. 12 Næringslivets avfallsbehandling Næringslivet plikter å følge de henvisninger og pålegg som gjelder ved levering av avfall til kommunal behandling. For de fleste bedrifter vil behandling av avfall begrenses til sortering i forskjellige avfallsfraksjoner. Kommunen kan iverksetter virkemidler for å øke næringslivets sortering av avfall, f.eks. ved å differensiere gebyrene ved mottak på kommunale anlegg. Brenning av avfall, i bakgårdsbrennere eller på bakken, er omtalt under 3 og 9 13 Kommunens avfallsbehandling Renovasjonsanlegget drives etter tillatelse gitt av forurensningsmyndigheten. Eier av anlegget plikter å følge de krav og

7 7 vilkår som gjelder for forsvarlig drift. Dette medfører at det for visse typer avfall er satt særlige krav til handtering. Eier av anlegget plikter på forespørsel å gi opplysninger om dette. 14 Krav til ombruk og gjenvinning Kommunen tilbyr innsamlingsordninger for visse gjenvinnbare avfallsfraksjoner. Gjennom samarbeid med private bedrifter skal kommunen legge tilrette for ombruk og gjenvinning av aktuelle avfallsfraksjoner gjenstander eller komponenter. Når et tilbud om ombruk eller gjenvinning er etablert, kan kommunen henvise aktuelt avfall til godkjente mottakssteder. KAP. 5 AVFALLSGEBYR 15 Gebyr og gebyrberegning 15.0 Generelt Kostnader som kommunen/selskapet har på avfallssektoren, skal etter forurensningslovens 34 dekkes fullt ut gjennom gebyrene. Avfallsgebyrene skal differensieres for å stimulere til kostnads- og miljømessig gunstig avfallsbehandling Årlig renovasjonsgebyr for abonnenter i kommunal innsamlingsordning for husholdningsavfall. For årlig ukentlig renovering av en oppsamlingsenhet for en husholdning der kildesorteringsenheten står plassert mindre enn 10 meter fra renovasjonsbilens kjørerute, (standard abonnement) skal det betales et årlig grunngebyr som hvert år fastsettes av kommunen. Grunngebyret dekker også innsamlingsaksjoner beregnet for den private husholdning.. Gebyrreduksjon : indre avfall enn normalt. (Miniabonnement). Gebyrtillegg: e ut over 10 meter. (Hentelengde) Det er utarbeidet nærmere regler for gebyrreduksjon/tillegg Der hvor det er inngått avtale med kommunen om henting av avfall fra mindre virksomhet i henhold til 4, vil gebyret fastsettes i henhold til grunngebyret Renovasjonsgebyr for bedrifter mv som er abonnent i andre innsamlingsordninger. Gebyret skal dekke kommunens kostnader forbundet med ordningen. Det utarbeides retningslinjer for de enkelte innsamlingsordninger. Mottaksgebyr: For avfall fra husholdninger og næringsliv som leveres til kommunalt avfallsmottak skal det betales mottaksgebyr etter de satser som kommunen til enhver tid bestemmer. 16 Innkreving, renter mv Renovasjonsgebyr blir normalt krevd inn sammen med øvrige kommunale gebyrer. Også i de tilfeller der leietaker/fester står som abonnent, er det eier av eiendommen som står ansvarlig for at gebyr blir betalt til rett tid. Ved for sen betaling kan kommunen kreve ekstragebyr eller renter. Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens 6.1. Kommunen kan kreve ekstragebyr dersom forskrift og vedtekter ikke følges..

8 8 KAP. 6 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 17 Hygieniske krav Renovasjon og tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være innrettet slik at krav til hygienisk avfallshåndtering fastsatt av sentrale og lokale helsemyndigheter blir oppfylt. De kommunale helsemyndighetene har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene for oppbevaring og transport av avfall blir fulgt. Helsemyndighetene kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring, transport og disponering av avfallet. 18 Unntak, klager og sanksjoner Kommunen kan i enkeltsaker, etter skriftlig søknad, gjøre unntak fra bestemmelser i regelverket dersom rimelige grunner tilsier dette. Søknader om unntak eller dispensasjoner skal være begrunnet og inneholde korrekt angivelse av eier, adresse og gnr/bnr. Søknader skal sendes den enkelte kommune. Søknader skal behandles i h.h. til gjeldende retningslinjer. Søknader som ikke kan innvilges etter retningslinjene skal avvises. Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i h.h. til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra kommunen om at forholdet må rettes. Meldingen kan bli gitt muntlig fra renovatør, skriftlig ved melding som festes til sorteringsskapet, eller ved brev til abonnenten. Ved graverende eller gjentatte overtredelser kan kommunen ilegge tilleggsgebyr og evt. nekte å hente avfall inntil forholdet er brakt i orden. Kommunen kan pålegge abonnenten å øke antall restavfallssekker som hentes dersom dette er nødvendig for å hindre at avfall oppbevares eller disponeres på en uheldig måte. For dette skal abonnenten betale en tilleggsgebyr som dekker kommunens kostnader til håndtering av avfallet. Overtredelser av renovasjonsforskriftene kan også straffes etter forurensningslovens 79. Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages i den enkelte kommune.

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre den 30.01.2002, i medhold av lov av 13.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Fredrikstad kommunestyre den 30.05.1996, sak 96/0085. Forskriftene trer i kraft fra og med 01.07.1996. Med hjemmel i: Lov om vern mot forurensinger

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. KLÆBU KOMMUNE KNM KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Klæbu kommunestyre den 18.06.2001,

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. august 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 29. august 2017 26.06.2017 nr. 1226 Forskrift om

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for husholdningsavfall Forskrift for husholdningsavfall For kommunene: Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Tilsluttet: Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT AS) Lovhjemmel: Fastsatt av kommunestyrene

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK Fastsatt av kommunestyret den d. mmmm 201å med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG.

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Revidert og fastsatt av Vestby kommunestyre 17.12.1999, K. sak 0071/99, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 09.02 2006 og trer i kraft 1. juli 2012 samt etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellene nedenfor. Ettersom den nye forskriften erstatter

Detaljer

AVFALLSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE BJERKREIM, EIGERSUND OG SOKNDAL

AVFALLSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE BJERKREIM, EIGERSUND OG SOKNDAL AVFALLSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE BJERKREIM, EIGERSUND OG SOKNDAL Forskriften er fastsatt av kommunene i medhold av Lov av 13.mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall, 30, 31 og 34. Denne forskrift

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... TL-11795/11 Arkiv... 231 M51 Saksnr... 11/1169 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE I medhold av lov

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak.

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak. Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune Versjonsdato: 19.10.2012 Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12 K-sak.: 148/12 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HEMSEDAL KOMMUNE Fastsatt

Detaljer

HÅ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT VEDTATT AV HÅ KOMMUNESTYRE DEN 7.9.2000 I MEDHOLD AV FORURENSNINGSLOVEN 26, 30, 31, 33 OG 34.

HÅ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT VEDTATT AV HÅ KOMMUNESTYRE DEN 7.9.2000 I MEDHOLD AV FORURENSNINGSLOVEN 26, 30, 31, 33 OG 34. HÅ KOMMUNE HÅ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT VEDTATT AV HÅ KOMMUNESTYRE DEN 7.9.2000 I MEDHOLD AV FORURENSNINGSLOVEN 26, 30, 31, 33 OG 34. (Denne forskrift erstatter tidligere renovasjonsforskrift vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I FOSNES KOMMUNE Fastsatt av Fosnes kommunestyre den 28.05.2009 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33,

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

Renovasjonsforskrift for kommunene:

Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Vedtatt i: Alstahaug Kommunestyre: 30.09.15

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten (forsalg til ny forskrift 2017)

Renovasjonsforskrifter i Salten (forsalg til ny forskrift 2017) På vegne av kommunene i Salten legger Iris Salten IKS forslag til ny renovasjonsforskrift ut på høring. Høringsfristen er satt til 21. september 2017. I forskriften foreslås det egen tvungen kildesortering

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

HUSHOLDNINGSAVFALLS- FORSKRIFT. for. Eigersund kommune

HUSHOLDNINGSAVFALLS- FORSKRIFT. for. Eigersund kommune HUSHOLDNINGSAVFALLS- FORSKRIFT for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret den 15.05.06. KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL. Vedtatt den 15.05.06. av kommunestyret i Eigersund,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING Saksopplysninger:

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer

Forskrift om avfall. Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA..

Forskrift om avfall. Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA.. Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA.. Forskriften er vedtatt i Snåsa kommunestyre Verran kommuneastyre.. Steinkjer kommunestyre.. Forskriften er fastsatt i medhold av lov

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre xxxx Songdalen kommunestyre xxxx Søgne kommunestyre xxxx Vennesla kommunestyre

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004.

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004. Renovasjonsforskrift - Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene: Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Denne forskrift erstatter i sin helhet

Detaljer

Forskrift om husholdningsavfall

Forskrift om husholdningsavfall Forskrift om husholdningsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 16.12.16 Grimstad kommunestyre den 7.11.16 Forskriften er fastsatt

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellen nedenfor. Nr Endring i forhold til gammel forskrift

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Fastsatt av kommunestyret i

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I XXXX KOMMUNE Fastsatt av (mna_kommune) kommunestyre xx/xx/xx med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33,

Detaljer

Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften

Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften Rød tekst = Må vurderes Blå tekst = Endret fra forrige forskrift Grønn tekst = Kommentarer fra NIR som ikke skal være med i forskriften Forskrift for husholdningsavfall, Halsa kommune, Møre og Romsdal.

Detaljer

FORURENSNING Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall

FORURENSNING Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall FORURENSNING Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Forskrift om innsamling m.v. av husholdningsavfall hjemmekompostering og tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for avfallsgebyr,

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/00082-2 Saksbehandler May Britt Vasby Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.01.2017 16/17 Utvalg

Detaljer

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor Nøtterøy kommune Teknisk sektor Forskrift for husholdningsavfall Sist vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 13.05.2006. Forskrift for husholdningsavfall. Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre den 31.05.2006 Nøtterøy

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Forskrift for kommunal renovasjon

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Ørland kommune, 01.12.2009 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.2009, i medhold av lov av 13. mars

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT VADSØ KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT VADSØ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT VADSØ KOMMUNE Høringsutkast Frist for innspill og høringsuttalelser: 01.09.2011 Renovasjonsforskrift Vadsø kommune Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune. Denne

Detaljer

Slamforskrift. Grimstad Kommune

Slamforskrift. Grimstad Kommune Grimstad Kommune Slamforskrift Vedtatt av Grimstad kommunestyre den 21.11.11 med ikrafttreden 01.01.12. Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Oppdal kommune.

2 Virkeområde Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i Oppdal kommune. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL, SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER M.V. OG FOR AVFALLSGEBYR MED HJEMMEL I LOV 13. MARS 1981 NR. 6 OM VERN MOT FORURENSNINGER OG OM AVFALL (FORURENSNINGSLOVEN) 26 30, 33, 34

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE Fastsatt av Overhalla kommunestyre 20.12.04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyr, Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyr, Rakkestad kommune, Østfold Forskrift for innsamling mv. av husholdningsavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyr, Rakkestad kommune, Østfold Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Forskriftens formål er å sikre miljømessig,

Detaljer

FORSKRIFTER FOR RENOVASJON I KOMMUNENE Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

FORSKRIFTER FOR RENOVASJON I KOMMUNENE Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen FORSKRIFTER FOR RENOVASJON I KOMMUNENE Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen KAP 1: GENERELLE BESTEMMELSER 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Tvungen renovasjonsordning 5. Produksjonsavfall

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER 1 Vedlegg nr. 2 Dato: FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2010 Vedtatt av kommunestyret i Steinkjer: dato: 16.12.2009 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret den 16.3.2015 i sak 15/15. Side 1 av 9 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE Fastsatt av Overhalla kommunestyre xx/xx/xx

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

REVIDERT RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

REVIDERT RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. REVIDERT RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. Revisjon 2014 med markerte endringer. Godkjent i representantskapet 25.april 2014 1 HAF og selskapets eierkommuner

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT

RANDABERG KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT RANDABERG KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Vedtatt av Randaberg kommunestyre 22.09.2005 med hjemmel i lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag

Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Vedlegg 2: Forslag til ny felles renovasjonsforskrift Forskrift for husholdningsavfall, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre xxx, Klæbu kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAM I TYNSET KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAM I TYNSET KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG SLAM I TYNSET KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 20.06.2006 Fastsatt av med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Averøy kommune 1/7 FORSKRIFT OM INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER, OG FOR AVFALLSGEBYR

Averøy kommune 1/7 FORSKRIFT OM INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER, OG FOR AVFALLSGEBYR Averøy kommune 1/7 FORSKRIFT OM INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER, OG FOR AVFALLSGEBYR Vedtatt av Averøy kommunestyre den 30.06.03. I medhold av lov 13.mars 1981 nr

Detaljer

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål Forskriften har som formål å sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Forskrift om husholdningsavfall i Larvik kommune Side 1 av 10 FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik den 15.06.2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift)

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) Forskrift gjeldende for følgende kommuner Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord deltakerkommuner i Haugaland Interkommunale Miljøverk Februar 2009

Detaljer

Høringsbrev. Kort om høringsforslaget. Praktisk informasjon

Høringsbrev. Kort om høringsforslaget. Praktisk informasjon Høringsbrev Kort om høringsforslaget Som følge av at Rakkestad kommune skal innføre ny renovasjonsløsning i kommunen er det behov for å endre forskriften for å ta høyde for endringer tilknyttet den nye

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER Dato: 0.. FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 0.0.202 Vedtatt av kommunestyret i Steinkjer: dato: Vedtatt av kommunestyret i Verran: 5.2.20

Detaljer

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 4.12.16 Grimstad kommunestyre

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE Fastsatt av Tromsø kommunestyre 29.09.2004 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Renovasjonsforskriften er vedtatt likelydende i alle RfDs eierkommuner med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Retningslinjer for avfallsgebyr

Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr bygger på renovasjonsforskriften 11: 11 Avfallsgebyr 1. Avfallsgebyrets størrelse og eventuelle differensierte gebyrsatser fastsettes hvert

Detaljer

Abonnement: Den rettslige plikt abonnenten har til å stå tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen.

Abonnement: Den rettslige plikt abonnenten har til å stå tilknyttet den kommunale renovasjonsordningen. FARSUND KOMMUNE Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON MV. FOR FARSUND KOMMUNE Vedtatt av Farsund kommunestyre 14.12.04 sak 100 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Fastsatt av styre 23/02/06 i sak 07/2006 i medhold til lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensing

Detaljer

LOKAL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR MANDAL, LINDESNES, MARNARDAL OG AUDNEDAL KOMMUNE

LOKAL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR MANDAL, LINDESNES, MARNARDAL OG AUDNEDAL KOMMUNE LOKAL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR MANDAL, LINDESNES, MARNARDAL OG AUDNEDAL KOMMUNE 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Definisjoner... 2 4 Kommunal renovasjonsordning... 4 5 Avfall som ikke omfattes av kommunal

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Forskrift for husholdningsavfall for Sandefjord kommune Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat, den 01.06.2011 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Fastsatt av bystyret den 20.10.2011

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX. ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.XXXX INNHOLD Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON VERRAN OG STEINKJER 1 Vedlegg nr. 2 I:\avd for KOMT\VAR-gebyrer\2009\Renovasjonsforskrift og gebyrregulativ 2009.doc Dato: FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2009

Detaljer

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Fastsatt 15.12.2016 Gjelder fra 01.01.2017 Gjelder for Erstatter Hvaler kommune, Østfold Tidligere renovasjonsforskrift av 07.11.1990 hvor slam

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004.

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004. Renovasjonsforskrift - Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene: Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Denne forskrift erstatter i sin helhet

Detaljer

1 Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, xxx kommune, Troms.

1 Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, xxx kommune, Troms. 1 Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, xxx kommune, Troms. Fastsatt av xxx kommunestyre xx. oktoberr 2012 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

Renovasjonsforskrift for Fredrikstad kommune, Østfold

Renovasjonsforskrift for Fredrikstad kommune, Østfold HØRINGSUTKAST Renovasjonsforskrift for Fredrikstad kommune, Østfold Vedtatt av Fredrikstad bystyre xx.xx 200x med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om Vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer