AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER"

Transkript

1 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den Froland kommunestyre den Grimstad kommunestyre den Forskriften er fastsatt i medhold av Lov av 13. Mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 30 annet og tredje ledd, 31 første ledd samt 34. Jfr. også Forskrift om spesialavfall 10.

2 2 KAP. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Forskriften har som formål å bidra med å oppfylle de forurensningsmessige og helsemessige forpliktelsene som kommunene er pålagt ved lov, og de mål som kommunene til enhver tid har nedfelt i sine kommuneplaner og avfallsplaner. 2 Definisjoner Som avfall forstås i denne forskrift kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l., fra husholdninger, mindre butikker o.l. og kontorer. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. Det er utarbeidd retningslinjer for hvilke typer forbruksavfall som inngår i den tvungne kommunale innsamlingsordning. Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall og som ikke hensiktsmessig kan håndteres innenfor den kommunale innsamlingsordning. Kommunen avgjør til enhver tid hva som skal regnes som produksjonsavfall. Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall og produksjonsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Helseog miljøfarlig spesialavfall kan eksempelvis være dyrekadavre, medisinrester, rester av maling, spillolje, løsningseller plantevernmidler og tungmetallholdige batterier. Som spesialavfall regnes også bilvrak og hvitevarer. Risikoavfall er smittefarlig avfall som sprøytespisser, bandasjer o.l. fra veterinærer legekontorer, syke- og pleiehjem mv. Lettnedbrytbart organisk avfall er avfall som lett brytes ned biologisk og som derfor medfører økt forurensning av bl.a. sigevann. Avfallstypen er velegnet til kompostering. Som matavfall regnes lett nedbrytbart organisk avfall fra tilberedning av mat og drikke i husholdninger. Matavfall er også denne typen avfall fra produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider. Restavfall er blandet avfall som blir igjen etter at gjenvinnbare og skadelige avfallsfraksjoner, som f.eks. spesialavfall, risikoavfall, asbestavfall eller lettnedbrytbart våtorganisk avfall, er sortert ut. Usortert avfall er blandet avfall som blir levert til avfallsmottak uten å være kildesortert. Usortert avfall kan likevel ikke inneholde skadelig avfall, se avsnittet over eller avfall som må handteres særskilt. Som storhusholdning regnes virksomheter som produserer større mengder matavfall. Matavfall fra storhusholdninger regnes som forbruksavfall og skal behandles særskilt. Det er utarbeidet egne retningslinjer for handtering av matavfall fra storhusholdninger. Med kildesortering forstås i denne forskriften at avfallsprodusenten holder visse avfallsfraksjoner (eksempelvis plast, glass, metall, papir) adskilt og legger fraksjonene i anviste avfallsbeholdere eller bringer disse til anviste mottakssteder. De avfallsfraksjoner som til enhver tid inngår i kildesorteringsordningen, fremgår av retningslinjer til den kommunale renovasjon. I utgangspunktet er en abonnent eier av en eiendom som er tilsluttet den kommunale innsamlingsordning for husholdningsavfall. Dersom eiendommen er festet bort eller eieren av andre grunner ikke hensiktsmessig bør stå som abonnent skal festeren eller avfallsprodusenten regnes som abonnent. Eieren kan uansett gjøres økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Standard abonnement består av et abonnement med et kildesorteringsskap og et sekkestativ plassert mindre enn 10m fra renovasjonsbilens kjørerute. Et fellesabonnement kan opprettes for husstander som naturlig kan dele et standard abonnement. Et storabonnement kan opprettes for flere husstander og eiere/brukere ( se ovenfor) av forretningseiendom som

3 3 ønsker å samle kildesortert avfall i felles beholdere. Størrelsen og utformingen av et storabonnement tilpasses i hvert enkelt tilfelle basert på avfallsmengder og valg av oppsamlingsenhet. Ved opprettelse av et storabonnement må en av husstandene stå ansvarlig for at ordningen fungerer. Et miniabonnement kan opprettes for abonnent hvor det oppstår lite avfall. Med unntak av matavfall, halveres antall tømminger for de andre avfallsfraksjonene. Fast tillegg kan opprettes for abonnenter som over en periode ønsker å leverer en ekstra sekk med restavfall. Tilfeldig ekstra restavfall kan leveres i spesialmerkede sekker. Oppsamlingsenhet er et fellesbegrep for de enhetene hvor avfallet oppbevares før avhenting. En oppsamlingsenhet kan være et sekkestativ, et kildesorteringsskap, en avfallsdunk, en avfallsbod, en container. Kildesorteringsskap inneholder esker til oppbevaring av sorterte avfallsfraksjoner. Gjenvinnbare avfallsfraksjoner. Avfall deles inn i fraksjoner etter hvilke materialtyper det består av, f.eks. plast, metall, glass, papir, papp, tekstiler, eller ut fra forurensningsfare eller tidligere bruk, f.eks. spesialavfall og kasserte dekk. Avfallsfraksjoner er gjenvinnbare når det kan tilbys behandling med tanke på material eller energigjenvinning og fraksjonen kan sorteres, samles inn og håndteres på en hensiktsmessig måte, også ut fra økonomiske vurderinger. Kommunen avgjør til enhver tid hva som er gjenvinnbare fraksjoner. Renovasjonsgebyr er betaling til kommunen for de tjenestene som kommunen utfører i forbindelse med oppsamling, innsamling og behandling av forbruksavfall. Mottaksgebyr er den betaling som blir innkrevd ved levering av avfall til godkjente avfallsmottak. 3 Virkeområde Forskriften omfatter kildesortering, oppbevaring, innsamling, transport og behandling av avfall i Arendal, Froland og Grimstad kommune. Forskriften gjelder: - Alle typer avfall som kommunene etter forurensningsloven eller forskrifter gitt etter denne, eller ved delegering fra overordnet forurensningsmyndighet er tillagt myndighet over eller har ansvar for. - Alle husholdninger, hytter/fritidsboliger samt virksomheter i kommunene der det oppstår avfall. - Fastsettelse av avfallsgebyr. (Renovasjonsgebyr og mottaksgebyr). - Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. Bruk av avfallskverner for oppmaling og utslipp av avfall til kommunal avløpsledning er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å grave ned eller henlegge avfall i naturen. Det er heller ikke tillatt å brenne avfall utendørs i åpne tønner/småovner eller på åpne bål på marka dersom dette kan medføre fare for forurensning, helserisiko eller sjenanse for andre, se for øvrig 9. Hageavfall kan disponeres på egen eiendom så sant det ikke virker skjemmende eller er til skade eller ulempe for miljøet. 4 Kommunal innsamling av avfall Kommunene har tvungen innsamling av forbruksavfall fra husholdninger (jamf. 2 i denne forskrift). Kommunene har også innført tvungen innsamling for hytter og fritidseiendommer. Det er ikke tillatt å disponere forbruksavfall som inngår i den kommunale innsamlingsordningen på annen måte enn beskrevet i denne forskriften. Etter forurensningslovens 30 skal kommunene innføre tvungen innsamling av forbruksavfall (jamf. 2 i denne forskrift) fra mindre næringsvirksomhet hvor det oppstår forbruksavfall. Andre virksomheter hvor det oppstår forbruksavfall kan tegne årsabonnement på frivillig basis. Næringsvirksomhet må da følge de vilkår som gjelder for tvungen renovasjon for husholdninger. Kommunen kan unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen. 5 Krav til sortering mv av avfall Avfall som omfattes av tvungen kommunale innsamlingsordning skal kildesorteres. Avfall skal sorteres ut i de avfallsfraksjoner som kommunen til enhver tid bestemmer. Avfallsfraksjonene skal etter sortering oppbevares i de enhetene som kommunen bestemmer. Kommunen plikter å informere abonnentene i god tid før nye ordninger blir innført. Matavfall fra storhusholdninger og bedrifter som tilbereder/selger matvarer, skal sorteres ut og gjenvinnes i h.h. til

4 4 egne retningslinjer. Kommunen har ikke tillatelse til å deponere gjenvinnbart eller miljøfarlig avfall i fylling. Slikt avfall skal håndteres separat. Avfall som bringes til godkjent mottaksanlegg av avfallsprodusent eller transportør, skal også sorteres etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Mottaksgebyrene for levering av avfall til fyllplass skal settes slik at de fremmer kildesortering. Avfall som kan gjenvinnes eller gå til ombruk skal leveres til godkjente kommunale eller private mottaksordninger. Kommunen kan avvise gjenvinnbart avfall som ønskes levert til kommunal avfallsfyllplass og vise slikt avfall videre til andre sorterings- eller gjenvinningsanlegg.. KAP. 2 OPPSAMLING AV AVFALL 6 Anskaffelse, plassering og bruk av oppsamlingsenheter for kommunal renovasjon 6.1 Generelt Oppsamlingsenhetene må plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre og slik at henteavstanden fra renovasjonsbilens kjørerute ikke blir lengere enn 10m. Abonnenten skal legge forholdene tilrette slik at oppsamlingsenheter kan tømmes uten at renovatøren blir hindret av snø, vann eller andre sperringer. Dersom enhetene ikke kan plasseres på egen eiendom, er det abonnentens ansvar å sikre annen forskriftsmessig plassering. Dersom oppsamlingsenhetene ikke kan plasseres mindre enn 10m fra kjørerute, kan abonnenten avtale annen plassering med kommunen. I slike tilfeller betaler abonnenten et hentetillegg. Krav til fri adgang til enhetene gjelder også i slike tilfeller. Det er ikke tillatt å legge varm aske samt eksplosive, selvantennelige, etsende stoffer eller risikoavfall i oppsamlingsenhetene. Tungt avfall som stein, sand, metallgjenstander eller ting som kan skade oppsamlingsutstyret eller renovatøren skal heller ikke leveres. Spesialavfall skal holdes adskilt fra annet avfall og håndteres slik kommunen til enhver tid bestemmer. Oppsamlingsenhetene må ikke overfylles slik at avfall kan falle ut. Avfall som er for stort eller for tungt til å kunne leveres i oppsamlingsenhetene, kan leveres til kommunalt avfallsmottak. Restavfallssekken skal ikke være fullere enn at den kan mules. Ekstrasekker for restavfall som ikke er plassert i oppsamlingsenhet, skal mules og eventuelt sikres mot dyr og fugl. Det er ikke tillatt å tømme klosettavfall i oppsamlingsenheter som ikke er godkjent for dette. Bygge- og rivningsavfall omfattes ikke av ordningene som dekkes over renovasjonsgebyret. Avfall som abonnenten får ved riving av bygning og innredning kan leveres til kommunalt avfallsmottak mot gebyr. (Jamf retningslinjene). 6.2 Sekkestativ Den enkelte abonnent plikter selv å holde sekkestativ for restavfall. Ved innkjøp av nytt sekkestativ skal abonnenten kjøpe stativ som er godkjent av kommunen. Kommunen kan kreve at abonnenten skifter ut uhensiktsmessige sekkestativ/beholdere, eller tillegge ekstragebyr dersom uhensiktsmessig stativ/beholdere medfører økte innsamlingskostnader for kommunen. Sekkestativet er abonnentens eiendom og skal holdes vedlike av denne. Ødeleggelser eller tap skal erstattes av abonnenten dersom det ikke kan dokumenteres at eventuelle ødeleggelser eller tap kan tilbakeføres til kommunen eller renovatøren. Kommuen leverer ut sekker for oppsamling av restavfall. Abonnenter som har behov for større oppsamlingsvolum for restavfall enn det abonnementet er beregnet for, kan kjøpe spesielt merkede tilleggssekker. 6.3 Kildesorteringsskap Kildesorteringsskap leveres ut av kommunen og overtas av abonnenten vederlagsfritt. Skapet skal følge eiendommen. Reparasjoner, vedlikehold og fornyelse av skapet er abonnentens ansvar. Kommunen kan avgjøre når kildesorteringsskapet må repareres eller fornyes. Sammen med kildesorteringsskapet utleveres bokser for oppbevaring av utsorterte avfallsfraksjoner i kildesorteringsskapet. Boksene er merket med avfallsnavn. Kommunen kan kreve materiellet erstattet dersom enheter går tapt eller ødelegges. 6.4 Andre oppsamlingsenheter Oppsamling mv av forbruksavfall fra næringslivet tilknyttet kommunal innsamlingsordning. Kommunen kan kreve at avfall fra næringslivet skal inngå i den kommunale innsamlingsordningen.

5 5 Avfall fra næringslivet som er av tilsvarende art og mengde som fra vanlige husholdninger, kan inngå i den kommunale innsamlingsordningen. Avfallet skal da oppbevares i oppsamlingsenheter etter det abonnement som tegnes. Kommunen kan kreve at visse typer avfall ikke skal leveres til den kommunale innsamlingsordning Oppsamling mv av forbruksavfall i flerfamilieboliger Forbruksavfall fra flerfamilieboliger skal oppbevares i enheter som er godkjent av kommunen. Størrelse og type oppsamlingsenhet skal til enhver tid være tilpasset det gjeldende sorterings- og innsamlingssystemet i kommunene og skal velges ut fra de avfallsmengdene som oppstår. Oppsamlingsenheter for flerfamilieboliger leveres ut av kommunen og overtas av eieren. Reparasjon, vedlikehold og fornyelse er abonnentens ansvar. Kommunen skal godkjenne oppsamlingssystemet for restavfall og kan forlange omlegging av lite hensiktsmessige ordninger Oppsamling av forbruksavfall i hytter og fritidshus Avfall fra hytter og fritidsboliger som omfattes av den kommunale innsamlingsordning, skal samles opp i slike enheter som kommunen til enhver tid bestemmer. Abonnenten er ansvarlig for og må erstatte eventuelt utlevert utstyr til sortering og sikker oppbevaring av avfall. Abonnenter må selv bringe avfall frem til oppsamlingsenheten. I ordninger med felles oppsamlingsenheter skal kommunen sørge for tilstrekkelig oppsamlingsvolum for kildesorterte fraksjoner og restavfall som dekker abonnentens behov etter de retningslinjer som gjelder for forbruksavfall. 7 Abonnentens øvrige plikter Abonnenten har for øvrig ansvar for - renhold av oppsamlingsenhetene. Ved utilstrekkelig renhold kan kommunen besørge enheten rengjort på abonnentens regning. - å holde adkomst til oppsamlingsenhetene fri for hindringer, deriblant snø. Renovatørens henteplikt faller bort dersom de stedlige forhold medfører at tømming ikke lar seg gjennomføre. - å gi melding til kommunen dersom grunnlaget for renovasjonen er endret eller at avfall ugrunnet ikke er hentet. - at avfallet er plassert riktig i enhetene og at den enkelte utsorterte avfallsfraksjon er så ren som mulig. - å holde seg orientert om når enhetene blir tømt. - alt avfall inntil det er hentet. - å sørge for opprydding dersom avfallet kommet på avveier før det er hentet. - å informere brukere av eiendommen om gjeldende regler for den kommunale renovasjonsordning. KAP. 3 INNSAMLING/TRANSPORT AV AVFALL 8 Innsamling og transport Privat eller offentlig kjørevei som skal brukes til de offentlige innsamlingsordningene, skal være åpen for trafikk og stilles til disposisjon for transport av innsamlet avfall. Det er utarbeidet retningslinjer med nærmere krav til vegstandard mv. Innsamling av avfall skal skje slik at beboerne og andre ikke unødvendig blir sjenert av støy, støv eller lukt. Renovatøren skal forlate avfallsbeholderne i oppreist og lukket tilstand med alle oppsamlingsenhetene på plass. Kommunen skal sørge for at avfallsbeholdere blir tømt med den hyppighet som er bestemt. Uregelmessig henting kan imidlertid inntreffe ved høytider og vanskelige værforhold. Steder hvor det i perioder ikke er kjørbar vei, f.eks. pga. snø og is, må abonnenten bringe avfallet frem til oppsamlingsenheter som midlertidig utplasseres av renovatøren. Disse oppsamlingsenheter skal benyttes til de blir fjernet av renovatøren. For å sikre at forbruksavfall fra næringslivet blir samlet inn etter de kravene kommunen setter for sortering mv, skal transportører som samler inn dette avfallet være godkjent av kommunen. Kjøretøy skal være innrettet slik at oppsamling av avfall kan skje på en tilfredsstillende måte og slik at avfall ikke faller av eller blåser bort under transporten.

6 6 9 Avfall som ikke omfattes av kommunale innsamlingsordninger Avfallsbesitteren må selv sørge for å bringe det avfallet som ikke omfattes av den kommunale renovasjonen til godkjent avfallsanlegg, gjenvinning eller annen godkjent sluttdisponering. Kommunen kan gi opplysninger om hvor slikt avfall kan leveres. Avfallsbesitteren er ansvarlig for avfallet frem til det er levert til godkjent ordning, men kan fri seg fra transportansvaret ved å inngå innsamlingsavtale med godkjent renovatør eller være abonnent i kommunal innsamlingsordning. Med avfallsbesitter menes avfallsprodusent, transportør eller grunneier der avfallet befinner seg. Brenning av avfall er ikke tillatt når det skjer systematisk eller i større mengder. Sporadisk brenning av eksempelvis hageavfall (bråtebrenning) o.l. reguleres evt. gjennom annet lovverk. Se for øvrig 3. Den kommunale innsamlingen omfatter ikke: Spesialavfall fra næringsvirksomhet. Dette avfallet skal leveres direkte til godkjent spesialavfallsmottak eller til egen godkjent henteordning. Produksjonsavfall. Slikt avfall skal bringes til lovlig mottaksanlegg av avfallsprodusent/transportør med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Den som har avfallet plikter å sikre seg at avfallet ikke kommer på avveier. 10 Spesielle innsamlingsordninger Flere avfallskomponenter er regulert via egne forskrifter som bl.a. ansvarliggjør produsenter, importører, avfallsbesitter og kommuner. Som eksempel nevnes: spesialavfall, miljøfarlige batterier, bildekk, papp, amalgam. En del avfallsfraksjoner skal kildesorteres og leveres i andre innsamlingsordninger enn den ordinære kommunale innsamlingsordning og eller henvises til særskilte mottak. Eksempler på slike ordninger er: - Matavfall fra restauranter, kantiner, matvareforretninger og andre med mer enn 30 liter matavfall pr. uke - Risikoavfall fra veterinærer, legekontorer, tannlegekontorer og andre helseinstitusjoner - Dyrekadavre av smådyr (mindre husdyr som hund/katt). For større husdyr henvises til innsamling/mottak i regi av AGRO. - For medisinrester er det etablert mottak på apotekene. Kommunen kan vedta å sette i gang innsamlingsordninger også for andre typer avfall eller endre sorteringskrav mv. KAP. 4 BEHANDLING AV AVFALL 11 Abonnentens avfallsbehandling Abonnenter som har eget hageareal som er egnet for bruk av kompost kan hjemmekompostere matavfall. Komposteringen må foregå etter de retningslinjer som gjelder for hjemmekompostering. Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte. Det kreves at komposteringen skjer i en isolert kompostbeholder som er godkjent av kommunen. En abonnent som komposterer hjemme, mister retten til å levere matavfall til den kommunale innsamlingsordningen, men vil få redusert renovasjonsgebyret. Abonnenten må selv bære kostnadene ved kjøp og drift av kompostbeholderen. Kommunen har rett til å kontrollere at kompostering skjer etter de fastsatte retningslinjer og kan ved brudd på disse pålegge abonnenten tilslutning til den ordinære renovasjonsordningen. 12 Næringslivets avfallsbehandling Næringslivet plikter å følge de henvisninger og pålegg som gjelder ved levering av avfall til kommunal behandling. For de fleste bedrifter vil behandling av avfall begrenses til sortering i forskjellige avfallsfraksjoner. Kommunen kan iverksetter virkemidler for å øke næringslivets sortering av avfall, f.eks. ved å differensiere gebyrene ved mottak på kommunale anlegg. Brenning av avfall, i bakgårdsbrennere eller på bakken, er omtalt under 3 og 9 13 Kommunens avfallsbehandling Renovasjonsanlegget drives etter tillatelse gitt av forurensningsmyndigheten. Eier av anlegget plikter å følge de krav og

7 7 vilkår som gjelder for forsvarlig drift. Dette medfører at det for visse typer avfall er satt særlige krav til handtering. Eier av anlegget plikter på forespørsel å gi opplysninger om dette. 14 Krav til ombruk og gjenvinning Kommunen tilbyr innsamlingsordninger for visse gjenvinnbare avfallsfraksjoner. Gjennom samarbeid med private bedrifter skal kommunen legge tilrette for ombruk og gjenvinning av aktuelle avfallsfraksjoner gjenstander eller komponenter. Når et tilbud om ombruk eller gjenvinning er etablert, kan kommunen henvise aktuelt avfall til godkjente mottakssteder. KAP. 5 AVFALLSGEBYR 15 Gebyr og gebyrberegning 15.0 Generelt Kostnader som kommunen/selskapet har på avfallssektoren, skal etter forurensningslovens 34 dekkes fullt ut gjennom gebyrene. Avfallsgebyrene skal differensieres for å stimulere til kostnads- og miljømessig gunstig avfallsbehandling Årlig renovasjonsgebyr for abonnenter i kommunal innsamlingsordning for husholdningsavfall. For årlig ukentlig renovering av en oppsamlingsenhet for en husholdning der kildesorteringsenheten står plassert mindre enn 10 meter fra renovasjonsbilens kjørerute, (standard abonnement) skal det betales et årlig grunngebyr som hvert år fastsettes av kommunen. Grunngebyret dekker også innsamlingsaksjoner beregnet for den private husholdning.. Gebyrreduksjon : indre avfall enn normalt. (Miniabonnement). Gebyrtillegg: e ut over 10 meter. (Hentelengde) Det er utarbeidet nærmere regler for gebyrreduksjon/tillegg Der hvor det er inngått avtale med kommunen om henting av avfall fra mindre virksomhet i henhold til 4, vil gebyret fastsettes i henhold til grunngebyret Renovasjonsgebyr for bedrifter mv som er abonnent i andre innsamlingsordninger. Gebyret skal dekke kommunens kostnader forbundet med ordningen. Det utarbeides retningslinjer for de enkelte innsamlingsordninger. Mottaksgebyr: For avfall fra husholdninger og næringsliv som leveres til kommunalt avfallsmottak skal det betales mottaksgebyr etter de satser som kommunen til enhver tid bestemmer. 16 Innkreving, renter mv Renovasjonsgebyr blir normalt krevd inn sammen med øvrige kommunale gebyrer. Også i de tilfeller der leietaker/fester står som abonnent, er det eier av eiendommen som står ansvarlig for at gebyr blir betalt til rett tid. Ved for sen betaling kan kommunen kreve ekstragebyr eller renter. Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens 6.1. Kommunen kan kreve ekstragebyr dersom forskrift og vedtekter ikke følges..

8 8 KAP. 6 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 17 Hygieniske krav Renovasjon og tilhørende bestemmelser skal i alle deler og til enhver tid være innrettet slik at krav til hygienisk avfallshåndtering fastsatt av sentrale og lokale helsemyndigheter blir oppfylt. De kommunale helsemyndighetene har et selvstendig ansvar for å se til at helseforskriftene for oppbevaring og transport av avfall blir fulgt. Helsemyndighetene kan på eget grunnlag sette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring, transport og disponering av avfallet. 18 Unntak, klager og sanksjoner Kommunen kan i enkeltsaker, etter skriftlig søknad, gjøre unntak fra bestemmelser i regelverket dersom rimelige grunner tilsier dette. Søknader om unntak eller dispensasjoner skal være begrunnet og inneholde korrekt angivelse av eier, adresse og gnr/bnr. Søknader skal sendes den enkelte kommune. Søknader skal behandles i h.h. til gjeldende retningslinjer. Søknader som ikke kan innvilges etter retningslinjene skal avvises. Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i h.h. til bestemmelsene i denne forskriften, vil det bli gitt melding fra kommunen om at forholdet må rettes. Meldingen kan bli gitt muntlig fra renovatør, skriftlig ved melding som festes til sorteringsskapet, eller ved brev til abonnenten. Ved graverende eller gjentatte overtredelser kan kommunen ilegge tilleggsgebyr og evt. nekte å hente avfall inntil forholdet er brakt i orden. Kommunen kan pålegge abonnenten å øke antall restavfallssekker som hentes dersom dette er nødvendig for å hindre at avfall oppbevares eller disponeres på en uheldig måte. For dette skal abonnenten betale en tilleggsgebyr som dekker kommunens kostnader til håndtering av avfallet. Overtredelser av renovasjonsforskriftene kan også straffes etter forurensningslovens 79. Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages i den enkelte kommune.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 3. november 2005 Innhold Side Forskrifter 1998 Jan. 28. Forskrift om lukningstider for serveringssteder,

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15

Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 M-258 2014 VEILEDER Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Publisert/revidert Publisert 24. november 2014 Revidert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker Forskrift om avfall og forurensende virksomhet (forurensningsforskriften) Fastsatt xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter, lov av 9. juni 1903 nr. 7 om

Detaljer

Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Resultat mål 11.1.2 Regionale mål Helse- og miljøskadelige stoffer

Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Resultat mål 11.1.2 Regionale mål Helse- og miljøskadelige stoffer 11 Avfall 11.1 Mål 11.1.1 Nasjonale mål Strategiske mål Det er et mål å sørge for at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø blir så små som mulig. Det skal gjøres ved å løse avfallsproblemene gjennom

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer