SNO. t'l funne.l u ygge 19 c.. er re - . sikt sve ende bok «Advance Derilh t tt It N:a:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. t'l funne.l u ygge 19 c.. er re - . sikt sve ende bok «Advance Derilh t tt It N:a:"

Transkript

1 Nr årg Løssalg 40 øre Lørdag 12 juni FOLKOGLAND Hitler Les idag på side 5 : og hæren 1,i:- "Fan::e nr 4~~ 1'-" F J P Veale Det er en sterkt utbredt Lj!:iLjl:i1:i!:iLj!:i!:iljLj!:i'LILjllti!:i!:iLI11!:iLI ro11s klassiske fortelling, og jj Sankt ~ ::s (Q Olavskorsets ~ a ros o Der pyntes fremdeles pa krig,ens samarbeidsmenn oppfatning at når en krigs- Mr F J P Ve a l e,~jent med en slik munter innledfange blir dømt til innesper- em;'e]sk jurist og frcmragen- ning 'itar det vanskelig å fo'- ring i fengsel for en eller an- de publisist, har overlatt oss restille seg at avslutningen n'en n"utkle'y'';et for"'ryt~ l~e k bl' h l' 11 d Den 17 mai 1939 sang hele Norge, at vi heller brenner "V rj:\j M ": ::; d to d ;' k' I ne,ens aen e t'l funnel u ygge 19 c er re - ahl he, '1 o - landet enn hjelper fienden; aven krigsforbryterdomst'o'1 fentliggjørelse i «Folk og selsfull, _ sammensatt av personer Det er bare litt etter litt at ' Den 17 mai 1940 hadde Nevnden for Industri -ogomsetsom hører til hans fiender _ Land» det sanne forhold er kommet ning møte Norge var ennu i krig Det varet viktig møte, for så, er innesperring av denne Våre lesere vil sikkert hu- for dagens 11s Det er blitt rø- her gjaldt det å bestemme myndighetenes stilling til omentske art meget forskjellig fra den den utmerkede a,rtikl{el pet at 238 menn og kvinner, lige arbeider ' De r f or var Ad' mlms t rasjonsr åd e, tv' elvesenet, straff som rammer den per- om general Yamashita som innbefattende to feltmarskal- jernbanene, havnevesenet, Vassdrags- og Elektrisitetsvese- Mr Velale tillot oss å publi- bl' net representert ved sine toppfigurer son som er dømt for en virke- ker 00' seks generaler Il' sere for en tid siden' Videre " "! " lig forbrytelse aven i behø- holdt innesperret i Werl-,Arbeidernes egen Vol an erklærte at reparasjoner av krigsd den utførlige omtale vi leverte skader måtte settes i n'bng rilge rormer opprettet omstql fengslet av de britiske militæ- 6"' o o Særlig i de tilfeller da en av Mr 'l' eales grundige og opp- re myndigheter, og at de her Det som h en dt e ne d e p å Fr e d ti ks' hald ble ikke nevnt- sikt sve ende bok «Advance Derilh t tt It N:a: k'rlgsfa,-nge erkjennes å være frister en meget kummerlig " o u a e d,,; k d t ~vn ens ene~'!5se og ~k ige medlem, 4ito Barbarism» Denne boken tl'lvær'else' samm' le"" med 1"500 rektør Conraa Wilhelm Eger: en person av den høyeste mo- 'U, ble først utgitt i England i ralske kvalitet 'Og har handlet alminnelige forbrytere Det «Spørsmålet er derfor i hvilken utstrekning Nevnden ~tterftøt~ tiå're,~er or- 1948, -_'lilli;!:- men vakteav lett for- t6rtelles at de er iført denskaj ha med offentlige anlegg å gjøre På ail~ feiter drer soip svarerhøyaktig '' ' til ståehge grunner ikke den, samme gu1stripete fengselsk '" 'å 'ff' 't"ii ""b Od' ', omlh~j man ~nn p (} en ge al el er, VI må klatt og ILallnliti I1 ] [lill kommende persons motparter ' ' 'samme :maten Det eneste' VI fremla l sm tid vart program for de tyske myndigsende omtalt av en het rekke av samme rang - føles det, I privilegium de nyter er at de heter De ble begelstret for 'det Det ville derfm væ:re av Englands fremste menn, slik at en fengselsdom gehe- har fått plass i en egen fløy pinlig, hvis man fra tysk side skal kunne si at intet blir reltikke medføretarinetenn som for eks Jord Hankey, ge' av fengselsbygningen gjort av oss Ville derfor gjerne ha dette spørsmål drøftet qm hvordan dette skal ordnes, koordineres osv for neral FuUer, LiddeU Hart o en nominell innespetrinr: - Vi behøver ikke her å befatte oss detaljert med deres snarest å få fart i tingene» aboken foreligger nu i sterkt FormålAt med en rett<;s'11: av denne art er j-a vesentlig- av utvidet amerikansk utgave og nkj ebne Deres sak er meget Eger kom her i skade for å få ført til protokolls en servilitet overfor fienden, som han delte med medlemmene av politisk karakter Dette for- vil sikkert vekke betydelig grei og enkel De blir uten videre 'holdt innesperret aven Nevden og Administrasjonsrådet i sin alminnelighet oppmerksomhet i USA mål blir fullstendig tilgodesett ved en høytidelig domsavsigelse og ved at den dømte ste takk for de artikler han Vi sender Mr Veale vår be av seierherrene i kraft aven Serviliteten var så stor, Og kritikken fra private og ikke kongelig bemyndigelse (royal minst fra Stortinget har vært så skarp, at plaster har vært forsvinner fra offentlighetens med stor elskverdighet har warrant) De kan når som nødvendig,(jyne bak fengselsmurene 1Jnder forutsetning av at der liggjøre i vårt blad og uttryk gitt oss anledning til å offent helst settes på frifot a,v den Eger ble i mars 47 R I av'olafsplasteret, og nu er han ene seierherre som holder nettopp' blitt KommandØr - for fortjenester av industrien ikke biri noe offentlig oppstyr ker samtidig håpet om at vi dem der, - om nødvendig ved DirektØr Gunnar Schjelderup 'er også nylig blitt kommandør av det, vil der ikke Skje noen også i fremtiden kan regne at der undertegnes en ny skade om den dømte person -- etter å være blitt be Redaksjonen nødvendig - ja, imperativt full utførelse av offentlig verv med artikler fra hans hånd royal warrant Det er blitt Grosserer Carl Boyesen ble i juni 46 R I for fortjenstfordret inn gjennom fengselsporten _- like etter får anled ~!:i!:i!:i!:i!:i!:i!:i!:i!:i~!:i!:i~!:i'!:i!:i!:i!:i!:i!:i~ ten skjer fyldest i deres tilfel slags fortjenester ~ nødvend~g - at rettferdighe HØyesterettsadv Sunde blei i 52 kommand})r for samme ning til å spasere ut bakveien le Så der er ingen grunn til Dermed er ikke mindre enn 3 av Nevndens fortjenstfulle på ærewrd for en rettssak som adskilte å tvile på at rettferdighet vil blitt kommand~)rer, den fjerde ridder, men det 5te og siste Denne bekvemme oppfatning har holdt seg, og det av seg så fantastisk fra en normal rettssak nødvendigvis vil-: skje FIAT JUSTITIA, - LA medlem, Volan, har intet fått og har kanskje ikke villet være RE'ITFERDIGHEr SKJE! med på komedien? to grunner Når først myndighetenes taushet blir godtatt uvirkelig, fantastisk dom - le ende med en eller annen Tilfellet med de fanger som Det later til, at alt arbeide i egen interesse i industrien ble dømt i Niirnberg av den her i landet lettest f~jrer til offenlig utmerkelse BØnder, hvis ~ærlig som bevis for at straffen bare var en formsak (etter at under Niirnberg-prosessen gj ennom trengte en merkverdige forsamling som arbeide i egen interesse er like samfunnsnyttig, synes ikke er kjent under navnet Den In å trenge plasteret ;;;i;;:;;;;lllllliiiijii de!! store masse ikl~e lenger er besatt av blodtørst og hevngjerrighet) blir det antatt at meddelelsen om at fangen hele tiden har fått en anstendig behandling, vil bli rnotlatt til alminnelig lettelse For det annet ble det også generelt følt slik at en form AIice-i-Eventyrland-atmosfære rettforhandlingeneo - Således ble for eks fangene offisielt betegnet som «hovedkrigsforbryterne» endog f(ir det var blitt reist tiltale mot dem «Dommen først, deretter premissene (verdictb, erklærer Kongen i Lewis Car- ir~_ i&~;=-rfj?si~' - ~'I~ ~"~I fli,18m ~~ '"-- ternasj onale Militærdomstol er et helt annet Denne domstol var jo hverken internasjonal eller militær Disse fangene blir vilkårlig holdt innesperret av fire: stormakter som etter straffedommen er blitt enige om å være uenige om alt mellom himmel og jord Ingen ting 'er derfor mere usannsyniilg, enn a t de skulle bli enige om å j enke på denne avtalen om fangene, så der oppstår et forskjellig syn på en sak som ikke gj elder noe annet enn et spørsmål om rettferdighet En av de syv «hovedkrigsforbrytere» som opp'holder seg i Spandau-fengslet, kjennes offi~ielt under betegnelsen «Fange nr 4» På ryggen av den grove, gråbrune feillgselsjakken hans er der påtrykt et Forts side 8

2 2 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 FOLK OG LAND "'"',;~ o, ~!< -li); "t) ;;t ~~ Fra nti, av og til utgangen Mr august vil Folk og Land 'mme 'ut hver 14de dag Arsaken er 'ferier og vanskeligheter med trykkingen i ferietiden Abonnentene vil ikke tape noe på «letetter den kontingent som er fastlagt er vi forpliktet ti~'; å levere 40 nummer pr år fritt tilsendt i posten I fjorleverte vi 42 nummer, og vi-kan love minst det samme i åt Andre,,~lader praktiserer ofte å dobbelnummere en-, ol: ~ kelte nummer når utgivelsen blir :urege',~essig, men vi finner at d~t er mere redelig å nummere~f( fortløpende og ikke kamuflere uregelmessigheter I samme forbindelse,vil vi også a~e vare "elm~t om å ta et løft for å skafte oss flere fa~~'t abonnenter Vår Øk(?nomi~r ikke god 'Vi må drive av~fn billig for å klare bn:sene, o~ en billig avis kan vanskelig bli god - Og det er en god avis vi Ønsker å utgi I april og mai har vi sendt ut en ru:ndsicriveise til en del av våre venner med anmodning om,å gå inn for større utbredelse, Vi oppfordrer alle Ansv utgiver 9g redaktø l Finn Brun Knlldsen Telefon Kierschowsgt 5, Oslo - Tlf Avisen disse til å gjøre hva gjøres kan Det er ikke så meget som skal til av hver enkelt for at det skal bli resultater {(Frilie~en», kommunistenes hovedorgan i Norge får, foruten abonnementsinntekten, hver måned over tyve tusen kroner i tilskudd fra sin~ le' sere og sympatisører for å greie seg Økonomisk - Nå vil vi ikke ha tilskudd - vi vil heller ha flere abonnenter - og vi mener at det ikke skulje være noen sak for våre meningsfeller å sikre avisens utgivelse ved å tegne seg som abonnent Vi må d~ kunne vise 'så pass samfølelse at vi går inn for den eneste avis som helfåer «de utstøttes» meninger Fru ~Qgrihild Wiesener's opprop SO!'" vi trykket i forrige nummer a v,folk og Land, har "akt stor oppmerksumhet, og vi har funnet det riktig 'å trykke artikkelen i særirykli, ikke minsffordi det også var en ombrekkingsfeil i 2 og 3 spalte De a v våre lesere som vil sende artikkelen til folk som Neste utgave av Folk og Land kommer 26 JunI Hambro~ - Kjøs HØyrefOlket puster lettet Hambro nektet gjenvalg soin partiformann ved Høyres Landsmøte etjier å ha vært formann fra 1926 til 1934 og fra 1945 til nå " Merkelig nok ble ingen av kronprinsene, : Lindebrække og Lyng, valgt, men stortingsmann, oberst KjØs Han er formann i Stortingets militærkomite, har samme politiske innstilling som Hambro og betyr så vidt vi kan forstå ingen fornyelse for partiet Advarsel! Blant de mange svindlere som fbrsøker å utnytte situasjenen til egen personlig fordel, og som med mer eller mindre hell hjemsøker våre meningsfeller rundt om i landet, er det j det siste duklæt opp en ny kategori plattens!a~ere som «gjør det» i den såb:alte «svenske-innstilling» De reiser omliring og utgir seg for spesielit orienterte og tinger forskuddsbetaling Ottar Huuse: Misbruk av Det ligger i menneskenaturen at nåir en mann eller kvinne har uinnskrenket myndighet over medmennesker, har han eller hun lett for å misbruke myndigheten, dette gj elder i stort Og i smått Det var også tilfelle i stater hvor all statsmakt, altså den lovgivende, utøvende og dømmende myndighet, var samlet på en hånd, den eneveldige konge Denne bl~ ofte fristet til å begå urett mot undersåtter som ikke falt i hans smak, idet han ikke kunne trekkes til ansvar fot det Historien ha,r nok a v eksempler på det De forurettede ble da rettsløse, fordi de ikke hadde noen myndighet å klage til For å råde bot på dette har da moderne demokratiske stater innført maktforde- Arnulf Øverland: Tys k I and statsmakt lingssystemet, således som bekjent også her i landet ved grunnloven av 1814 Den lovgivende makt er hos stortinget, den utøvende hos Kongen i statsråd, og den dømmende makt hos domstolene, særlig høyesterett Dersom en av disse statsmakter begår urett mot undersåtter her i landet, kan disse klage til de andre sta,tsmakter Særlig er domstolene betrodd en stor myndighet for så vidt som de kan avgjøre om lover og andre beslutninger av de andre statsmakter er gyldige, således om de strider mot grunnloven Domstolene har m a o kontrollerend~ myndighet over både Kongen i statsråd og S'tortinget - etter sa,ksanlegg naturligvis Dersom nå alle tre statsmakter slår seg sammen om å begå urett mot noen av statens undersåtter, hvorledes går det da med rettssikker- heten? Ja, da er den ikke bedre enn under eneveldet, da Disse «handelsreisende» er E ho' all statsmakt var samlet på Vi vil i tiden fremover kun- uten unntak svindlere, og vi U ropas ap en hånd: de foturettede har ne love lesernee~ tnengde ntå p~ det alvorligste advare J;diJ~ e,k; M ulfø er )~gen syl-tsm~kt å, re~te sine godt' StoffBta;vfr'fl'~Vne "'niot dim: ~ har~n\~~ifviteif' ";1~~~d'i~~~t2f;;';'h6'a;;t~;~ ~~n klager -til - de er rettsløse at det arbeides med en fort- og ingen myndighet, er bare i verdenspolitikken da han Dette kan bet~gnes som en løpende historisk fremstihing simple bedragere talte på- det nordiske mø- rettslig atavisme, et tilbaav krigens hendelsesforløp, og Det er ellers grunn til å ad- tet» den 3 juni Under tite- kefall til en mere primitiv kan allerede nå si at den vil vare våre folk mot å gi i blinlen «Vesteuropaer ikke annet rettstilstand Maletfordelingsbli meget interessant Vi vil de Krev i hvert enkelt til- enn et sivilisasjonens broho- systemet strekker altså ikke her samle alle f'aktiske ting felle skriftlig legitimasjon de» til i et slikt tilfelle og begivenheter og lmmmentere dem med tidstypiske fra Forbundet La ill:ke svind- minnet han om at Danlere trekke idealistisk offer- mark og Norge, som begge Det er nå under oppseiling avslut~ing glimt fra dagliglive't av traktat mellom vilje ned i sølen er militært maktesløse, er siviliserte stater om beskyttelsen av de såkalte m~nne Forb sekr gått med i Atlantpakten 8o,;\,eren er kommet for Men et spø,rsmål står ubesvart: Hvam skal beskytte fra hjemstatens side Enhver alvor og feriene er i full gang skerettigheter moi krenkelser Vi Ønsker våre lesere en god Innsamlingen til oss? Amerika ligger l~mgt og helsebringende sommer undersått i en stat skal få adgang til å klage til en inter blind frontkjemper borte, engleskmennene trenger tid på seg og i løpet av Vi kvitterer i dag for ytterligere innkomne bidrag og nasjonal domstol over hjemstatens krenkelser av litans en måned kan sovj et sette opp 400 divisjoner Imet takker giverne for godt hjertelag: menneskerettigheter Flere disse kan vekstmaktene bare stille opp 40 a 50 steder har etter forlydende menes å ha interesse av å lese denne gjennomgåelsen av divisjo allerede underskrevet en sådan traktat, men ikke Norge A B kr 10-, frontkj ø - ner, og europahæren står Windingland, Brooklyn 75-, etterkrigsoppgjøret kan skrive til oss og be om det antall fremdeles på papiret - av gode grunner Norge vil Lars Skahjem, Buenos Aires Om franskmennene skal nok gå med på å anerkjenne 75-, K K 25-, O Asphaug, Berkåk - 25-, R L & som trenges Vennligst send vi ikke snakke, sa Øverland, menneskerettighetene - på med returporto franskmennene kan ikke papiret, men vil ikke gi de E H 25-, Falnes fra Statene 5 dollar, familien Ther:e- hjelpe noen i dag, - ikke krenkede undersåtter klagerett til en internasjonal dom Vår adresse el": Folk og en gang segselv se,falnes, Skudeneshavn 50- Lands ekspedisjon, Kierschowsgt 5, Oslo Ingen andre enn tyskerne kan hje}pe Europa Uten i landet har så mange krenstol A nei, statsmaktene her 1 radioapparat fra sør-trøndelag et sterkt Tyskland er Europa prisgitt Sovj etunionen! ne på grunn av landssvikoppkelser av menneskerettighete Med denne dagspolitiske gjøret, at de ikke tør ha noen Objektiv bedømmelse av fanfare sprengte Arnulf Øverland rammen for r'!~t nordi det ved en internasjonal dom Hjertelig takk for au deltawe1se eg oppmerksomhet ske møtet i L,Ubeck som ellers gikk helt i historieviten er noe forlorent ved k u I stol Også dette viser at det ved min manns sykdom og bisetteise Astrid Berge skapelig retning t u r l and e t Norge I

3 I Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 PER PEPP,: Dil~tatorisI~ demol~ratisl~ og forutsigelse og forutsccllhet Wilhelm Raslnussen o 75 ar EidsvoUsmonumentets skaper, professor Wilhelm Rasmussen fyller 75 år den 15 De fleste praktikanter i den gren av menneskelig åndsvirksomhet som heter forutsigel~er, har det ikke lett De grå blir der utgitt en mappe med juni I anledning av dagen hår kommer slett ikke bare med alderen, - de kan like bilder fra hans rikholdige og gjerne innfinne seg som følge av mislykte forsø'k i ovennevnte vidtfavnende produksjon kunstg'ren En «gren» forresten hvor grundig viten er like Wilhelm Rasmussen har fornøden som kunstern, ja selve forutsetningen for denne '-- ' sin skaperevne og skaper-, Som en svensk «gumma» uttrykte det i en annen forbindeles : trang ubeskåret i behold, og - Detta a'r inte bara konst, utan det ar vetenskap, sade for tiden modellerer han en gumman, slåckte ljuset med baken byste av Eidsvollsmannen Nils AaIl, som skal reises ved Etter denne lett spøkefulle innledning avlegger jeg med hoveslinngangen på Ulefoss leserne et besøk hos «diktator» Franco Da den siste krigen Dessuten skal monumentet hadde vart et par år; begynte el Caudil10 å bli engstelig for utviklingen i Europa og dermed for Europas fremtidige skjebne Ja, han ble endog så engstelig på grunn av det han trodde å se nærme seg, at han den 21 februar 1943 rettet en note til den britiske gesandt i Madrid, sir Samuel Hoare, senere lord Templewood I denne noten sto der bl a 'over Nansens venn og medarbeider Hjalmar Johansen være ferdig til Skiens byjubileum i 1958 utallige er de byster av kjente menn som er kommet «Hvis der ikke inntrer en avgjørende forandring i Det russiske folk har gjennom all I:>in historie rvært :undergitt despoti, og den store masse besto ved revolusjonens utbrudd av analfabeter Tyskland er et av verdens høyeste kulturland - det tyske folk har en viten, et kunnskapsforråd, en originalitet, en arbeidssomhet, en organisasjonsevne, en selvdisiplin som er noe henimot enestående,, (Ronald Fangen i sin bok «Dagen og veien» ) «Hvorledes kan ~n bare et øyeblikk tro at bolsj':vismen har gitt avkall på verdensrevolusjonen i det øyeblikk den har alle kort på hånden? Lenins spådommer synes å gå i oppfyllelse Den røde arme er sei'2rrik, Den for borgerkriig nødvenlige tilstand er moden, som Lenin uttrykte det, dvs fra kunstnerens hånd, og tallet stiger stadig Vi Ønsker professor Rasmussen mange skapende år fremover og Ønsker ham til lykke med dagen krigens gang, kommer de russiske armeer til å rykk'e Russland vil bu opptatt med gj enoppbyggingen og vil bli langt inn i TySkland Vil ikke en slik begivenhet - hvis henvist til hjelp fra De Forente Stater og S\torbritanden inntreffer - i overordentlig høy grad true Europa nia Russland inntar ingen ledende plass i kampen for og England? Et kommunistisk Tyskland vil overlate seiren De militære' anstrengelser er ens for alle, og s?i- Russland sine militære hemmeligheter og sin krigsh1- ren -ei] d~ Allierte oppnå i fellesskap Når krigen er dustri Tyske teknikere og spesialister ville sette RUSS-Slutt, vil stor~ amerikanske og britiske armeer besette "~f,~;,,v_",, :~~:Sk!~':""'~!!~~'~!~~~!!=;;~kr;;;!wr~~~>~~~~~ti;:'!O;::~::~~iL o;v ~!~~~:~a:~~~ elendighet og hundrsnød er over alt til stede» «<Journal de Geneve», 9 februar,1943), Før kommunistenes maktovertagelse i TsjekkOSlovakia talte en kommunistfunksjonær til arbeiderne og sa: «Kåmerater, nå skal vi lage revolusjon, og etterpå skal arbeidsfolketkwme spise jordbær og fløte» «Ja, men jeg liker ikke jordbær og fløte», svarte en av arbeiderne «Kamerat,» svarte funksjonæren truende, «vi skal lage revolusjon, og,etterpå skal du ganske enkelt bli tvunget til å spise jordbær og fløte» Med hver post mottar vi mange brev fra våre lesere og meningsfeher AUe gir til kjenne sin tilfredshet med å ha en avis som de kan kalle sin egen For oss som arbeider med avisen er dette en oppmuntring som stimulerer til vider,c al' beide, - men stimulans er dessverre ikke nok 'Vi trenger noe mere - og det er flere abonnenter Vi fører vår kamp med små midler Vi har ikke subsidier fra store organisas)otler eller,, Jeg spør meg selv: fins der i Mellom-Europa, i dette fra næringslivet Vi har ikke russerne miskmask av uenige' raser Og nasjoner, tappet f'ar blod store annonseinntekter som Jeg våger å forutsi at englenderne vil komme til å og utarmet av krigen, en makt som er i stand til å stanse Stalins aggressive bestrebelser? Nei, der finnes in de fleste andre aviser har Vi bli den sterkeste militærmakt på kontinentet, og den er henvist til abonnementsinntekten og innretter oss blitiske innflytelse i Europa vil da bli lik,e sterk som i gen Vi kan være forvisset om at alle disse land før tiden etter Napoleons fall StØttet av vår militære makt eller senere vil komme under kommunismens herrooømme Vi betrakter derfor situasjonen som overordentltg deretter Vi mener at det i vii vår innflytelse komme til å merkes over hele Europa, og vil komme til å delta i Europas oppbygging,» dag ikke finnes en a,vis som alvorlig og ber det engelske folk tenke grundig over situasjonen Skulle Russland få tillatelse til å besette utgis' så billig som Folk eg Dette var ordene til de to europeiske forutsigere, - den Land ene en diktatorisk, den andre en demokratisk, i hvert fall Tyskland, vil ingen være i stand til å stanse Sovjets videre fremtrengen i navnet Da/Per Pepp 1"1' en forsii~tig og beskjeden herte, tør Men det er ikke noe mål å gi han ikke forutsi noe om eventuelle leseres mening om de to ut en billig avis Målet må Hvis Tyskland ikke eksisterte, måtte vi skap'e' et forutsigles8f, - leserne får selv utdele premien til den som være å gi ut en ~od avis - Tyskland A tro at dets plass ville kunne inntas a,v en de mener looer i det «profetiske» kappløp Og til det trengs det penger, føderasjon av lettere, polakker, tsjekkere og rumener, og penger betyr for oss flere er,en latte\rlig tanke Et sådant forbund av stater ville En kort ~igresjon: I 1930 utga Sir Samuel Ho'are e,1 bok abonnenter hurtig komme under russisk herredømme» om sin Secret Service-misjon til Russland 1916/17 Boken Dette var altså hva, Caudillo Franco mente å kunne forutse, og forutsi på det angitte tidspunkt - februar : heter «The Fourth SeaI» Her forteller han meget åpenhjertig om hvordan admiral Koltshak (og dermed det nasjonale for frihet og rettferdighet, vi Vi akter å fortsette kampen Hel t kan altså forutsigelsen ikke sies å være gått l RUSSland) ble forrådt av sine tidligere allierte Sir Snmuel akter å fortsette kampen mot oppfyllelse, men sannelig, er det ikke meget om å gjøre Und skriver om dette: «Med noen av sine tropper og med en gullbeholdning p'å 400 millioner rubler satt admiral K fast på må alle krefter settes inn bolsjevismen I denne kamp was noch nicht ist, kan werden Hva hadde nu den «demokratiske» Sir Samuel Hoare en jernbanestasjon øst for Irkutsk Hans stilling var kritisk, (alias lord Templewood) åsi til den angstfylte diktators forutanelser og betingede forutsigelser? Jo, Hans Majestets større utbredelse, det gir stør Vær med på it skaffe avisen og den ble fortvilet på grunn av andres svakhet og tåpelighet Det som derpå fulgte undersøker man helst ikke altfor høye minister i Madrid ('Og tidligere høy Secret Service-funksjonær) kunne glede den spanske statssjef med bl a følning vil øke re slagkraft og avisens betyd nøye, for en alliert offiser - selv 0111 det ikke va;r en bri~isk _ utleverte ham Og gullbeholdningen til tsjekkerne, og disse gende: utleverte ham igjen til bolsjevikerne Den tra1giske sluttt «Jeg kan ikke,akseptere den teori at Russland etter krigen vil komme til å bli noen trusel mot Europa Men vi trenger fler e abonnen kunne da ikkø unngås» ter for å arbeide videre Gjør Likeledes tilbakeviser j eg den tanke at Russland etter Nei det er meget i historien «man helst ikke underen innsats - skaff flere betalende' lesere - så skal vi ar, krigens avslutning vii gå i Igang med en politisk kampanje mot Europa, De er av den oppfatning at kom SØker altfor nøye», - vår tause «venn» Ruge kunne nok yte et vektig bidrag her Kan Sir Samuel Hoare (alias beide og gjøre hva vi kan for munismen utgjør den største fare for vårt kontinent, lord Templewood) frivillig og offentlig fortelle en luftrensende «sladderhistorie», skulle en kommanderende å gjøre avisen bedre og be og at en russisk seier vil hjelpe kommunism~n til herredømmet over hele Europa Vår oppfatmng er en dre general kunne gjøre det samme Hemmeligholdelse av FOLK OG LAND ganske annen Kan etter denne krigen en enkelt mtsjon - stående ganske alene '-- beherske Europa? PER PEPP Viktige kjensgjerninger er åndelig brønnforgiftning -1 = 3

4 4 Alexander Lange: DØDE MENN sladrer ikke Englands og USAs behov for folkerettsstridig undergrunnsbevegelse og kriminalitet, mot okkup'asjonsmakten Tyskland i den annen verdenskrig har skapt en skjebnesvanger skole Verdens Gan'g befatter seg adskillig med okkupas~onsmentaliteten i Danmark for tiden I ly av den illegale motstandsbevegelse myrdet man j o og stj al ganske friskt, - disse forhold har fori;satt den dag i dag i KØbenhavn Politiet har fo'rholdsvis valent, arbeidet med seks nylige uoppklarte mord - uten resultat Mordene er dessuten «innringet» aven rekke mystiske dødsfall Men 11,an aner Edderkoppers lange tråder opp i «beaumonden» (eller ned fra?) som en av grunnene til politiets rasjonerte virkelyst, rent bortsett fra slike sakers vanskelighet Journalist Anders P N ø'rg a ard i «Socialdemokra ten» trevlet til politiets store ergrelse den beryktede Edderkoppbanden opp Det reistes kriminell siktelse mot 285 personer, hvorav 90 ble dømt Naturlig nok kom han også inn på dobbeltmordet i Peter Bangsvej 1 i dette århu:1dres største kriminalgåte Han påviste - skriver Verdens Gang - hvordan politiet i ett konkret tilfelle hadde gått som katten rundt den varme grøten Slik varm-grøt-vandring kjenner vi også fra Norge! I Danmari\: mangler det ikke på arbeid med visse saker For å unngå de brennende punktel' kan man jo «avhøre» store mengder av befolkningen I Edderkopp-saken ble avhørt POlitiadvokaten uttalte i retten at de største sensasjonene gjensto N ørgaards arbeid kan notereen ny seir over bøygen: Justisminister H æ k k e r u p ha:: nylig måttet nedsette en koinmisjon for å granske saken på nytt Dette resultat vil også medføre uro' i visse kretser her hj emme Den drepte Jacobsen var kontorsjef og førte tilsynelatende et stille, borgerlig' liv, uten økonomiske bekymringer Det antas som sikkert at han unde'r okkupasj onen gj orde undei1grunnen mange tjenester, men dtet antydes også at han har vært kontaktmann for en a v tyskerne - etter sigende fra jø8singhold - Viktigste agenter - en viss grosserer Carl M o gen s le n, som også inntok en viktig post i motstandsbevegelsen «DEN HElTKLstKE DØDELIG HFr I TRONDHEIM» Skulle dette ikke være nok for herr Riksadvokatens virketrang i embetets kjerne, så har vi etter evne etterforsket mordett på Knut Knutson Fiane, og offentlig oppgitt et par siktede foreløbig Kfr også ekteparet Andresens bestialske mord på Raymond Colberg Det må hevdes - mens det ennå er mulig å bejgrense luiminaliteten på det sosiale høyfjell - at det er Riksadvokatens første plikt gjennom sine aksjoner å slå ubønnhørlig fast: At mord skal behandles Hvor mange personer av denne type lever, dekorert og som mord! Uansett hvem det er som uoppdaget på NOl1ges «n a begår dem og uansett hvem s jon a l e gressganger? det er som døden rammer Hvor mange selvmord i «beau- Dette er av vital interesse for monden» ville vi oppleve, hele vårt samfunn Denne inhvis herskapene ble virkelig teresse bygger straffelovens etterforsket? Og hvor meget drapsbestemmelser på ville etterforskerens liv være For ikke å henfalle til kjeverd? -:lelig pedagogikk skal j eg fra Over ekteparet Jacobsens det i utenrikske forbrytelser døde legemer var anbragt en så interesserte Verdens Gang spaserstokk i samme stilling gjengi dets versjon av mordet - ska\ vi si en rituell stil- pa ovennevnte Poul V Meyer ling? Han var under okkupasjonen Bortsett fra,mystiske døds- sterkt engasjert i svartebørfall (og selvmord),':nb l Dåfi- ' 'sen og 'ble skutt i mai 1945 mark, i Norge er jo alle selv- aven angivelig undergrunnsmord tab u, unntagen den mann, tannlege Emmich, som bunnhederlige kj:ernekar Os- også var sterkt interessert i car Mathisens - bortsett fra gullopp'kjøp Da Meyer etter disse opererer man nå i Dan- «frigjøringen» ble etterlyst, mark med uopp'klarte mord på tilbød Emmich å finne ham følgende: Det gj orde han også Men da Poul V Meyer politiet fikk Meyer utlevert Rudolf Nicolai var han ikke' lenger i live - Hjalm:'l" Olsen Emmich hadde, sa han, dess- Pinsk:'!' verre vært nødt til å skyte Alle disse saker kaster et ham under «fluktforsøk,> Innen dobbeltspillet ble avslørt skarpt lys over den kløe i avtrekkerfingeren og det kyniske syn på menneskeliv hadde han greid å flyte til utlandet, hvor tannlegen fremdeles befinner seg som ble den virkelige' fasitt av illegaliteten i den annen Men hvorfor dra til utlandet etter dette «lmderholdende» stoff Når norske smågut verdenskrig som Ola Nordmann bekranser, billedhugger, dekorerer og jubler over! ter hjemmelager livsfarlige skytevåpen kan man stole på Jubelen vil sitte fast i halseh at forbildene personlig ikke er langt unna! Alexander Lange den dag undergrunnen rammer ham selv i strupen Den neddyssende kriminalitet - som man her hj emme åpenbart ikke behandler a la Sven Arntzen - den burde tvertimot spore herr Aulie til dåd, fremfor pornografiske magasiner og modellfotografer! Folk smiler av denne fortrengning a,v de virkelige arbeidso'ppgaver Jeg anviste - millom anna - et undersøkelseskompleks - i en artikkel i «8 Mai» nr 1 for 1952: Fem o ars tvangs- arbeid for en trykkfeil I På grunn aven trykkfeil er nå den tidligere sjefredaktør i den kommunistiske avisen «'l'ribune» i Berlin dømt til fem års tvangsarbeide I nekrologen over Stalin i mars i fjor hadde redaktøren nemlig oversett at det sto «med han,er en a v de største forkjempere for opprettholdelse og utbygging av krigen gått bort» Tenk det, Heddal I sitt referat den 3: ds av prosektor Wilhelm Harkmarks doktorfor2lesning bruker Morgenbladet overskliften: Likhet mellom mennesker og hønsel~;erner Ja, var dette egentlig - spesielt for Morgenbladet - noen OPPSiktsvekkende nyhet? Doktoranden behøvde vel i grunnen bare å sitere fra Morgenbladets årgang 1945 for å ha mer enn fullgod dekning for sin påstand! Ved en storbrann i By:gdØ Alle hadde Hjemme'fronten plasert sprengladninger for å ødelegge en registroringsmaskin og under brannen inntraff en eksplosjon, som drepte en brannmann og såret ni Slik kunne det ikke fortsette, og det ble avtalt for fremtiden å gi beskjed når!ljemmefronten var ute på jobb Det skj edde på den maten at det ringte i telefonen på hovedstasjonen om 10rmiddagen og en mann presenterte seg som,<sabotø1" rsizi'rensen» Han kunne fortelle at det om kvelden ville bli storbrann med så og så mange smell Når så brannmeldingen kom, kunne brannfolkene bare telle eksplosj onene, og så visste de når de kunne gå inn i bygningen Samfunnets Kommentarer er formentlig voktere overflødig Men hyggelig må det være for l:lem som ble Fra Morgenposten 1 juni rammet og kanskje attpå til sakser vi: mistet sine nærmeste å få vite at de som vakt skulle være «SabotØr SØrensen red- det mange liv allerede om fo'rmidd:o "'0n ble Undør krigen var det ikke orientert om hva som skulle hyggelig å være brannmann skj e om kvelden! Hotellet fil~j~ erstatning av staten I erstatningssaken som Victoria Hotell i Drammen hadde anlagt mot Staten og advokatene Karsten Wahl og Håkon Berg for ulovlig Og uforsvarlig forvaltning, ble hotellet tilkj enten erstatning av kroner i Oslo Byrett - Innehaveren a v hotellet kom etter frigj øringen under forfølgning for landssvik, men i landssviksaken ble hun frifunnet I mellomtiden ble hotellet tatt under forvaltning, og driften gikk svært dårlig Retten fant at de to advokater måtte være ansvarlig for tapet, det var de som ordnet med forvaltningen Spionsaken mot ASbjØrn Sunde og sersjant Erling Asbjørn Nordby kommer ikke til å bli så to" talt mørklagt som det først så ut til Lagmann Lunde, som adiministrer saken, opplyser at lagmannsretten ett,er den første oversikt man nå har, i samråd med statsadvokat og forsvarere har funnet at den vesentlige del av prosedyren kan foregå for åpne dører Forbundets reisesel~retær har i den senere tid arbeidet i forskjellige fylker pil Ø"Uandet og det sørlige vestland - Fra midten av juni kommer han til å henlegge sin virksomhet til MØre, og vi ber i den anledning våre meningsfeller innen dette distrikt om å bistå ham på beste måte MØt frem og hør reisesekretærens utredninger Han vil sikkert ha noe av interesse spesielt for Dem Til abonnentene Hvis De før eller siden ikke skulle få avisen i posten, bes De underrette ekspedisj enen omgående FOLK OG LAND Kierschowsgt 5, O slo

5 Til kjedsommelighet har det vært gjentatt, at Versaillestraktatens bestemmelse om manns hæren ga tyskerne anledning til å skape en euteformasjon - som intet annet land kunne tillate seg da de slet med altfor store vernepliktshærer og altfor små budsjetter Selve bestemmelsen hadde den psykologiske virkning på alle tyskere, selv de mest overbeviste WeimardemO'krater - at alle sluttet opp om sin minimumshær - Reichswehr Denne oppslutning om hæren var ikke bare et uttrykk for den tyske militærbegeistring, men vei så meget en av de mange protestformer mot Versaillesfredens urettferdighet og moralske fordømmelse Reichswehr ble det svake byråkratiske Wiemardemostabile fak kratiets mest tor Ikke så at manns hæren oppfattet seg som noen demokratisk avantgarde I så måte froble hæren en konservativ instituj sjon med mange sterke mo~ narkistiske tendenser Generaloberst v,8eeckt var var skaperen av manns hæren Han innså klart at detsom dep;qe Illinip1~tyr- ken skulle kunne gi Tyskland en tilstrekkelig sikkerhet mot nabolands alggresj onslyster - framfor alt Polens - så var det ikke tilstrekkelig med alminnelig vervede soldater, men 10D 000 spesialister - eller som det også har vært sagt: 100 om offiserer og underoffiserer Kort sagt skj elettet til en ifc:r, det var v Seeckts konsepsjon - Planen ble da også gj enuctrnført på en måte som vel bare tysk konsekvens og iherdighet kunne For å skape mest mulig ro omkring hæren og for å unng:å å engasj ere den i ane de tvilsomme politiske foretagender som Weimardemokratiet var så fylt av krevde v Seeckt at hans menn skulle holde seg borte fra all po-, Etisk virksomhet Det skulle vært ro omkring Reichs ',ehr og de politiske Ønsker som hæren måtte ha, fant sitt talerør i Reichswehrminis teriet Logikken i Seeckt-planen er klar Den ble også gjennomført Hæren samarbeidet lo jalt med sosialdemokrater, liberale og konservative, men den forble hele tiden uavhengik og med de skiftende statsmenns støtte, arbeidet den J F M : Fra Reichswehr til Wehrmacht trutt etter sine egne retningslinjer Det falt for Øvrig lett for Reichswehr å holde seg som en stat i staten Med hele sir ubrutte tradisjon og strenge moralkodeks bidro den prøissiske militarisme heller til eksklusivitet enn til demokr8,tisk folkeli~het Men akk mat dette fanatiske øu, ske om å holde 3eg utenfor og over partikjekkelet og de st2, dig skiftende maktforhold ga hæren en større svakhet enn styrke Den ble utenfor Den ville være utenfor Generalene reduserte seg selv til spesialister, om enn uhyre dyktige sådanne Først i krigsårene begyn te Reichswehrministeriet å sville en viss politisk rolle Tyskland opplevde da 1 del makt mot revolusjonære konspiratoter Nå ville skjebnen at Hitler skulle komme til makten på konstitusjonelt vis og merkelig nok i spissen for et kabinett hvor nasjonalsosialistene var i betyqelig mindretall og konservativt-nasjonale var i flertall Selv var Reichswehr representert ved v Blomberg Her forelå absolutt ingen grunn for hæren til å gripe inn Ingen revolusjon - ingen Roehm i kabinettet _ konservativt flertall - nåja, med dette kabinettet kunne «Gefreiter» Hitler ikke lage noe bråk, - tenkte hæren - Historien fortener som bekjent noe annet Mot amoral- ske politiske genier par tradisjonsbundne og eksklusive ge shl~'eli:g var hæren med ett kvitt sin verste fiende: SA, uten selv å ha medvirket til det Det tellet sikkert ikke lite for hæren at den nu var uten konkurrent til lederskapet i den kommende Wehl' macht noen av sine verste kriseår - Hele sosiale klasser ble proletarisert og landet ble virkelig neraler lite å si ISå lenge r;r:~~ettg~~~~~4p~1,~~,l~!il' h~ro~~i!p gjæring Overfor disse van- over hele' statsadministrasjoskelige problemer sto de ty- 'nen forble hæren urørt Som ske Biedemeyer-demokrater den eminente skuespiller og helt maktesljilse Med parti- taktiker Hitler var, spilte han dogmatisk blindhet og politisk uduelighet slo de selv de- sin rolle som den sterkt nasjonale, men sivile kansler ypperlig Hvem fattet mistanke mokratiet konkurs De mistet da også hurtig tilliten i folket, og de radikale partier til en rabulist som trakk i formiddags antrekk og ble forspiste seg på utilfredse demokrater Krisen ble så dypt nettet mot seg? Utvilsomt kansler med flertallet i kabi gående at staten følte seg alvorlig truet Pesident Hinmen med mange av de inn fly- oppfattet Reichswehr, samdenburg, som var en usedvanlig plikttro og ansvarsbevisst Hitler som nøytralisert Sær telsesrike samfunnsgrupper, mann, tydde da til de såkalte presidentkabinetter, som lig når han bare hadde foretrede for Hindenburg sammen med sin visekansler von regjerte Tyskland uten støtte i Riksdagen Den begynte Papen Etter vanlige politiske med Brunning, via v Papen spilleregler skulle det være og general Schleicher til det tatt tilstrekkelige forholdsregler mot en selvstendig Hit endte med Hitler I de konservative kabinetter ler I dag vet alle at maktha Brunning, v Papen 'og verne i Weimar-Tyskland Schleicher spilte Reichswehr anno 1933 lot seg lure av Hitler en ikke ubetydelig rolle, selv om det aldri ville engasj ere Heller ikke alle Hitlers tilhengere seg helt Det var vanskelig å kunne forstå den nye bryte de t ilvante forestillinger Hitler SA som hadde betydd om hærens nøytralitet - så meget i kampårene og un Hadde hæren virkelig satt alt der opprenskningene ved inn på å støtte en av Hindenburgs «maktovertagelsen», hånloa v kanslere, så kunne ut Føreren iformiddagsantrekk viklingen blitt en helt annen Det var ikke det disse landsknektene Men hæren var ikke politisk hadde kjempet for våken, og den så seg heller SA var like radikal som kommunistene, stå bak presidenten som den bare under andre stabile ( ~anti for statens faner Så opplevde de ikke re- Reichswehrministeren, v Blomberg var ingen sterk mann På forhånd var han sympatisk innstillet overfor Hitler og han utviklet seg _ vglusjonen, men fredelig i motsetning til de fleste a v maktovertagelse og samarbeid generalene - til en glødende tilhe~ger 8tiefen fot med den hæren, reaksjon~e industri - og med Reichswehrkretser FoT Hitler var denne mer selvstendig og Generaloberst v Fritsch, var betydel~g konflikten mellom SA og hans arbeidet hele tiden mot innflytelse fra partiet over nye forbundsfeller ikke til å unngå For ham kunne det Reichswehr Hans generalstabssj ef Beck var sammen ikke være spørsmål om troskap mot kampfeller, men et med generaloberst v" Hammerstein\ desiderte motstan spørsmål om det mest opportune trekk i hans egen kamp dere av Hitler Naturligvis for den totale makt i staten var ingen av hærens generaler motstandere av tysk gjen SA satte fram krav om innflytelse i Reichswehr og opprettelse aven revolusjonær fol heller ikke aven kraftig reviopprustning og for så vidt kehær Roehm som selv var sjonspolitikk overfor Versaillesfredens begrensninger en betydelig organisator og yrkesoffiser, så i dette et berettiget krav om personlig Men noen stemning for «va banque-politikk var det absolutt ikke Flo-r den direkte innflytelse og belønning - Reichswehr kunne ikke tenke aggresjonspolitikk var det seg å la rabiate lands knekter meget liten stemning i få innflytelse over Reichswehrkretser, selv om manns hæren og ville selv ha det naturligvis var generaler lpdelsen av den Wehrmacht som fulgte Hitlers linje også i dette som alle yiss~e_ måtte komme ~ - - Ikke uten rett kunne den også En vesentlig endring av for- peke på at det var den som holdet mellom Hitler og hæ- hadde kvalifikasjonene - og ren iimtrådte da den gamle fot Øvrig også maktmidlene president Hindenburg døde For Hitler var da løsningen Lynrapt utnevnte Hitler seg gitt Uten skrupler og i en selv som presidentens etterfølger, lynaksjon lot han sitt SIS: henrette idet han kalte seg det Roehm og de andre opprørske tyske folks fører og ka'nsler SA-ledere Klassisk er Han var nå det tyske rikes hans moralske og teatralske ubestridte leder Flor å binde begrunnelse for blodnatten hæren til seg lot han samtlige At Roehm og mange andre avdelinger omgående ta i SA-ledere var homoseksuelle ed på seg personlig Få var vel var/en å;vgammel kjensgjerning egentlig klar over konsekven- - uten tidligere å ha se'ne av denne eden Fra nu v~rt tj enlig som grunnlag av var ikke hæren lenger en fot mord! At Hitler i forbifarten upartisk statsinstitusjon, men behendig myrdet stra~ser hadde på et skjebnesvangert og Schleicher, viser hvorledes sett knyttet sin politikk til han utnyttet forvirringen til Føreren Med den meget samtidig å skaffe av vegen strenge moralkodeks som hersket i militærkretsene, var det mulige konkurrenter For hele Tyskland va"," å kunne bryte en ed nærmest Roehm-affærenet sjokk - uverdig og utenkelig Med sin Men behandlingen ble motvillig usedvanlige psykologiske sans godtatt, da alle kjente til hadde Hitler bundet genera det terrorvelde SA hadde ut lene til deres egen anstendighetsfølelse Øvd og som de fleste ønsket og på lang sikt skulte ta en slutt, slik at landet gj ort dem til sine personlige kunne få roligere!othold generaler Dette var et klart til å gj enreise seg på Også brudd med de prinsipper som Reichswehr tok imot nyhetene hadde vært de ledende i med skepsis, særlig vakte Reichswehr Men bruddet fo Se' '8icher-mordet avsky Men regikk så å si uten at noen merket det, unntatt Hitler som naturligvis var seg det hele fullt bevisst Så lenge Hitler gjennomfør: 5

6 8 --~ ~----~~~~~ &aslau;: Aasland i «Ren Luft» ikke behagelige medboere Og hadde du ikke de nødvendige midler til å utrydde dem, Ar 1922 tapte Norge den kunne de forpeste hele din nøytrale posisjon vi hadde heim så du kom til å hate dem inderlig, hvor foraktelig nytt godt av i 150 år Da oppsa vi integritetstraktaten vi små de enn var Men så skaffet du deg botemidler, renset hadde med England, Frahl~rike, Tyskland og Russland huset og pustet lettet over å Karakteristisk episode under ha slettet ut sporene etter dine plageånder russiske bolsjevisme begynt å Allerede fra 1917 hadde den øy vor Hanssons sak mot staten VI HAR MAKTEN IGJEN I få innpass også her i landet, NORGE I DAG V i har botemidler til å slette ut sporene folket internasjonalt innstil og hadde gjort en stor del av Dommer Trampe Bro c h i direktør på Bredtveit! Frk Oslo byrett tillot at fru øyvor Aasland gj orde et forstem etter quislingene og puste i let, som majoriteten var før Hanss6tl i sin erstatningssak mende inntrykk i retten - reu luft Det tjente ikke til Vi nasj onale ble mer og mer mot staten for lidd overlast hun var -etter mitt skj Ønn vår heder at de hadde hatt opptatt med å motarbeide de Og skj ebnesvanger medisinsk - preget av at det var den vekstmulight'ter hos O!-1S Det vanskjøtsel under po,litisk varetektsfengsel kalde, brutale, nesten psyko r~gnes nå engang f?r en skam - fikk anledpatiske vilje til makt (for seg å ha veggelus SelvftHgeIig må Ja, en psykiater ville nok ning til å dokumentere nedenstående horrible artikkel selv) som hadde båret denne ærgjerrighet frem på «sosialismens» de vekk Ikke fordi v i hater dem Man hater ikke en sla her finne stoff til en «diagnose» av artikkelskriveren! Men i bladet «Kvinnefronten» magiske englevinger gen fiende, j sær når f i ikke nok med dette fotografi for 7 JULi 1945 Fru Hansson Hennes forklaring var preget end ene r min dr eve r av mentaliteten innen klikken vilie ved dokumentasjonen av av at hun i høy grad - som d i g k r ap y I Og v åre de n gan g i de dri artikkelen «Ren luft» illustrere medlem av den ft herskende sinn har ikke pi ass for negagj orte» dager Det mest hva slags innstilling til de klikk - var part i saken, og tive følelser V åre hjerter frapperende skj edde dog 1 politiske fanger på Bredtveit hadde lagt fru Hansson for rommer ikke nazister V I Oslo byrett anno da kvinnefengsel frøken Aaslaug hat - som en antatt konkurrent skal bygge landet DET er denne selvavsløring var blitt i den «sosiale» sektor v å r oppgave Men hvem kan dokumentert! A,a s l and var i besittelse av! FrØken Aasland - som er De Aåslandske redaksj onelkommet bygge på sviktende grunn? Regj eringsadvokatens full- seg «demokratisk» le meninger om visse politiske Kan v i flytte inn i huset vårt mektig, <rrsakfører L ang e opp i livet, ved å innbille folk motstandere, som hun nå enat igjen før den siste veggelu N i e Ise n uttalte hele tre hun har sosiale i n-delig hadde fått i sin makt sen er borte, før v i har viss ganger at dette var da «en ter ess e r for and r e som fen g sel s dir e k t Ør het for at ikke e n' eneste har utmerket artikkel!» Så (enn seg selv) var medlem av,/ lyder (}rdrettf~uliiartikltelen "gj~d:i,t ~g v~~fefc;iig, ~itå usfllillket~~~de neppe hans ckvinnefronten»s redak- «Ren luft»: formere seg?» (Uthevelsene prinsipal vært - for en viss sj<mskomite Artikkelen er «Her du hatt veggelus i huskrevet gjort av undert) årsaks skyld like etter at hun ble set ditt noen gang? De var Alexander Lange te de revisj onistiske punkter på sitt program - militarisering av Rhinland - innførelse av verneplikten oprettelse av flyvåpnet osv hadde han full støtte og nytte av sin krigsminister og a v v Fritsch Men da han i 1938 sto foran sine hasardiøse p'olitiske trekk, måtte han på forhånd «gleichschalte» hæren Og fjerne t!ens se'lvstendige ledere Det vil vel aldri bli helt oppklart hvorledes det egentlig gikk for seg at krigsministeren v Blomberg ble kjent med en forhenværende prostituert og attpå gikk bort og giftet seg med henne ~ med selveste Hitler og Goering som vielsesvitner Meget kan tale for at dette var en vel planlagt provokasjon fra Himmlers side Da historien ble kjent, måtte v Blomberg gå - vanæret over- for sine egne -generalskolleger I samme åndedrett ble hærens øverstkommanderende v Fritsch anklaget for ho' moseksualitet og måtte tre tilbake fra sin stilling Han kom cia heller ikke tilbake til denne, selv om det veden militærdomstol ble klart bevist at hele anklagen var grunnfalsk ~ fabrikert av Gestapo med en passende navneforveksiing for dette spesielle Øyemed I stedet for offentlig renvasking Og gjeninnsettelse i sin gamle stilling ble v,fritsch avferdiget med noe så latterlig som æreskomman~ant av sitt gamle regiment - Generaloberst Fritsch fant sin personlige løsning ved senere å falle i Polen Naturligvis vakte dette bestyrtelse i generalkretser Hærens stabssjef, generaloberst Beck søkte forgj eves å få de ledende troppekommandanter med på en' aksjon mot Hitler Men med all sin u~ilje mot å bli forstyrret i sitt militære opprustningsarbeid skr generalene seg delvis til freds, da Hitler nevnte v Brauchitssch til hærens øverstkommanderende og generalene Keitelog ReichenalJ fikk nøkkelstillinger i krigsministeriet Dette trekk fikk skinn av at Hitler unnlot å utnevne Goering til øverstkommanderende å hj elpe til med noe kupp mot - noe som nasj onalsosialismen! Forgj e ikke hadde falt i god jord hos ves SØkte generalene etter hæren Det som i virkehghcten skjedde var at Hitler sjal~ tet ut «selvstendighetspartiet» innenfor hæren Generalstabssjefen forble fasthet hos de vestlige demokratier, idet de var fullt klar over at det var det eneste smn kunne fraholde Hitler fra sin bluffpolitikk De tyske generalen imidlertid på sin plass Det visste altfor vel at den ble Beck som la grunnpn til den første motstande11 mot Hitler, og han ble også mannen som senere ledet :20 juniattentatet :Sarnmen r:1od generaloberstene v Haulmerstein tyske hær var i man'gelfull tilstand Men Hitler kjente bedre til vestmaktenes redsel for krig Uten at England og Frankrike viste en fast holdning mot Hitlers anneksjons og v Witzleben ledet politikk, hadde ikke general han opposisjonen mot HltlelS staben noe tilstrekkelig lettsindige politikk -den nye øverstkommanderende for hæren vbrauchitsch var delvis innforstått med planene Man forsøkte stadig forsinke tempoet og'uvilligheten mot å utsette den nye tyske hær for krigsprøvelser var grunnlag for et militært kupp mot der Flihrer Særlig tilspisset ble situasjcnen mellom Hitler og de militære ledere i generalsta ben under Munchen-konferansen og senere under den totale anneksj on a v Tsj ekkoslovakia stor Forgjeves søkte man å få Forgjeves prote støtte i utlandet - fremfor sterte generalstabssj ef Beck alt i Englånd - til et militærkupp via den øverstkommanderende mot Hitler På denne ti den var imidlertid demokratienes villighet til å tekkes Hitler så stor at de ledende eneventyrpolitikken v Brauchitsch mot denne Det h~alp ikke Beck gikk demonstrativt av, men Hitler holdt det- gelske politikere ikke ønsket 'te hemmelig inntil han noen Nøytralitet/ in ternasj onales forberedelser til revolusjonært kup ledet av det brukne geværs menn - Det var de internasjonale som fikk oss innmeldt i Folkenes forbund ~amtidig som de oppsa integritetstraktaten Vi nasj onale passet ikke engan~ på å protestere mot alt dette ved stortingsvalgene i 20-årene Vi var blitt lurt Da den verste fare for revolusjon var over dannet vi nasjonale et politisk parti med nasjonalt pr~gram Vi mente at det største og viktigste mål foren nasjonal politikk for kongeriket Norge måtte være fra nå av p'å en eller annen måte å komme ut av den alliansepolitikkej;l som medlemskapet i Folkeforbundet av 1922 medførte, og komme oss tilbake til Norges tidligere nøytrale stilling«vi var derfor uenig og er det fremdeles med det internasjonalt innstilte styre vi har i Norge i dag, som i sin internasj onale innstilling har gått så langt at det har påført oss plikten til å delta aktivt i enhver krigmellom de store land Denne plikt til aktiv krigføler vi nasjonale som like så tung som den tyske okkupamåneder senere utnevnte Halaer til ny generalstabssjef Heller ikke den nye generalstabssjefen var noen tilhenger av Hitlers politikk, men han manglet v Becks selvstendighet og mot Under Tsjekkoslovakia-krisen ba man at England ikke måtte vike en tomme for liitler - ja, hvis nødvendig erklære krig ;På sin siele lovet hæren da å styrte Føreren ved et militært kupp Det var bare såvidt dette ikke Skjedde men dagen før planene skulle settes i verk, kom nyheten om Englands nye forsonlige intervensjon! Etter Becks avgang og de stadige skuffelser hva støtte fra utlandet angikk, ebbet motstanden mot Hitler etter hvert ut Både den øverstkommanderende v Brauchitsch og den nye generalstabssj efen Halder var nokså svake menn ~g vanskelig å få overtalt til noen avgjørende skritt (Forts neste nr)

7 7 Prelater, prokuratorjus og samvittigheten Faust er vel det merkeligste drama som er skrevet, og ski:kkelsen Mefisto, hvilket skal være \, ~otofi1es, dvs den som lkke elsker lyset, er grotesk i all sin uhygge og gru Her er intet forsonende trekk, ikke noen formildende omstendighet l Mefisto er eksponenten for det onde, det nederdrektige opphøyet i annen potens, det ondes personifiserte prinsipp Man føler ikke ett øyeblikk lyst til med Faust overfor dette' uhyre å utbryte: Ach Augenblick, verweile Du bist so sch on! Og stillet overfor det faktum at vi har hatt lviefisto lys levende iblant oss med sin svarte magi Når jeg tenker på den norske sjonen Vi nasjonale' utgaven av lviefisto, så streifer ten etter sannhet og de høyere metafysiske begreper Det er jo hensikten med vårt liv Istedetfor har klerkene fulgt kretsens fører Pål Bergs ord om trustloven: «Når man vil målet, må man ville midl»ne» Og er så subtil form har gjengjeldelsen tatt at utvikling og vekst er stoppet og hindret, og at klerkenes erkjennelse er kortsluttet Og denne merkelige lovbundethetved gjengjeldelsen, den merker ikke folkeførerne selv, for sitt potensielle jeg fatter de ikke I Men ikk-e desto mindre' virker denne nemesis, denne gj'engjel- siden 1945, dukker spørsmålet opp om det absolutte ondes plass i tilværelsen, dets mening og mål Ingen har som Goethe gitt svar på dette SpØrsmål om hvem lviefisto (r lviefisto svarer selv: Jeg: er en del av' den kraft som stedse vil det onde og stedse virker det gode Og regner man med de store talls r;: lov og SLT saken på lang sikt, så U R får man innrømme at Goethes løsning av det ondes problem er" ' den riktige I vekkerur, stueur og ka-, :l minur fører jeg det beste som kan oppdrives, nemlig vil ikke ha den plikten Vi vil min tanke med en gang den pre_ JUD&'hans lat som i 1940 under Englands at Norge skal ~ære et fritt,og overfall på Norge i telefon til VEKKERUR selvstendig nøytralt kongeri- Stockholm sa de berømmelige ord fra kr 19- til- kr 32- ke utad b~r vår nøytralitet til Hambro, Englands beste venn REISEVEKKER vær~ garantert av de inter- av instinkt og tradisjon: «Jeg er i skinnetui til kr 54- t t k jo landets åndelige overhode - esser e s OTma ter og fri for KAMINUR (bordur) (Sitat fra Schjelderu:p: Fra Norenhver form for angarierett, ges kamp for retten, s 37) Hvil':' fra kr 179- til kr 331- dvs rett for en krigførende ken størrelsesorden dette åndeli- STUEUR til hos en nøytral stat å be- ge overhode er av, hvor han er fra kr 182- til kr 280- slaglegge alle slags trallsport den skinnbarlige Mefisto selv, - ARMBANDSUR denne doctor diaoolicus, som han eller kommunikasj onsmidler er blitt kalt, det gir han selv uttileg,et bruk mot erstatning trykk for i f ni k c d ommen over, NS gelmessig, men J' eg fører kommer ennu meget ure- Det måtte vel for tider! kun-' et dokument fra helvete, løgnens alle de kjente merker - ne la seg ordne gjennom De og hatets arnested Omflga, Tissot, Longines, Forente Nasjoner så lenge Denne fryktelige klel1k satte Cyma, Certina, Revue etc ~e~~i1='b~i<~ ~;~:~~t~åt", ~_,mii ~e d~vlt~e~en~nd~eat;; ~~git~dl!i:l~:,,~e:~o~:!!i~!'i~;ii!!!~~ ~I!iI:illJ!'m +tip' ~r~i~~~ '~ej,;s~ :~~~:k~:~,';>i: samme v, ~ nøytraliteten må være garan- nevie Svmdsen, skrøt Olsokdagen og jeg skal ta ut ett som tert og eventuelt forsvart av 1945 ifølge offentlig referat, av at De skal bli tilfreds med et forsvarsberedskap, som han hadde levet 'som litt aven selv om det ikke kan maktes Dette er en tillidssak men banditt under oklmpasjonen, og at han :hadde vært nødt til å la lesere av denne avisen kan så storartet som de interna- den alminnelige moral være su- være sikker på reell besjonale har tatt sikte på, så spendert handling dog like sterkt som vi hadde' Denne mefistoånd preger kirken og prestene den dag i dag, R Gjessing det i 1905 og utover ~n tid Det parti som for fremtiden det åndelige overhode har satt Urmaker -vil binde seg til diss~ to mål dyrets merke på dem Den usynlige gjengjeldelse nel'ilesis gir DRAMMEN for norsk politikk, burde ved dem ikke hvile i der<s SLTUl hverken natt eller dag Forbrytelser neste stortingsvalg kunne få de stemmer som heller vil sitte hjemme enn væ som ikke blir erkjent og sømme og all annen overtredelse og synd Vaskemaskiner re med på de internasjonales lig oppgjnrt, virker,at samvittig Et parti 35-liters ikke helt heten blir et åndelig helvete ferdigmonterte, ulakkerte i krigs allianse Motto for norsk helt lukket, moderne skapform selges for kr 110- til nasjonal politikk bør være For det er av evig betydning for mennesket at det ikke er det gamle:: NØytralt skip gjør 168- pr stk komplett med samvittighetsbetynget Og denne nyeste type bakelitt-rotor, nøytral ladning Dette mott~ livslnv gjelder unntagelsesfritt uten motor BTH vask em a ~ar i 150 år, inntil 192~, vist Og vi tør ikke, hvor det gjelder skinmotorer kr 156~ seg a ha vært til lykke for ahagem;<:ke geistlige, unnskylde E Parow,Melhus st Norge Da vi sviktet vår gamle nøytralitetspolitikk fø:rte dem n:eci at da' var uvitende (B) Telf 250 Her er det desto mer tale om delesørgere, SOm med åpne øyne Tren$er De hjelp i sommer? det til D april 1940 Hva det førte: fårene ut i ørl~enen og supervannstoffbombens helvete ved til på bondegård i nærheten Ung dame ønsker å hjelpe vil føre til at vi etter 1945 med den nå etablerte krigsallianse har gjort Norg~ til en å suspendere sannheten og retten :;Jetgjeld~r hva en gammel av Lillehammer i sommer Eksped anviser vismann engang sa: Sannheten fremskutt bastion i en kommende verdenskrig er det best Og vi ser klart i dagen at kler snublet på tingstedet ikke å tenke på; Til kene har nedkalt forbannelsen ~igsallianse med de store over seg ved å gå mot liv:sloven -kommisjonærene passer ikke for oss, men nøytralitetfoi' Norge vil være til Det har 'skjedd ufattelig" men med lovs nødvendighet i form av Kommisjonærene bes sende en svekkelse' av spirituell og inellektuell vekst og utvikling Vekst stiuede notaer Spar vår eks oppgjør omgående iflg til gagn for folk og land Kaptein C F Graff av Øhr vil jo si intellektuell og spirituell utvikling, hvor drivkraften er jakpedisjon for ekstra-arbeide med purringer deises naturlov i åndens verden ubønnhørlig og hvert sekund og iverksettes på måter som vi har vanskelig ved å forklare Men vi kan kun konstatere at det er en sprukken klang i kirkens klokker i dag, og dens budskap er som frø uten spirekraft Den har med sine klerker vært en bærer av hatets og løgnens ånd, Me!istos rike At klerkene derved har vært en del av den kraft som stedse vil det onde, men stedse virker det gode, det har prelaten Berggrav og hans hird ikke vært klar over De har kun villet være med å oppheve likevekten i Europa for Trygve Engen: å tjene Englands koloni åle inter_ ess~r Og dermed er de Skyldige i å ha vært mect å flytte vår verdensdels, Europ,as, grenser fra Ural til Rhinen Men merkelig nok kan deln reformasjon kirken trenger gjennom den historiske prosess som heter aksjon og reaksjon 'nettopp komme og kommer som ten m0- den frukt, av at prelatet og prester i krisens år valgte å stå på en så råtten grunn som løgnen, usannheten og vold er, idet de suspenderte den religwn, hvis vardevakter de skulle V:1ere Og det kalte de kirkens grurm HANS EGEDE Ni'8SEN ", Jel: er inl:en landssrikel'!', Krøniken om førkrigstidens, krigstidens og etterkrigstidens hendinger, slik vi så dem Eget forlag, StTaumhOlmen Pris kr 11- til F,rb giro Moderne litteratu r fra hele verden på tysk, i utsøk~ utstyr, og musikk på «longplaying»-plater: for bok- og musikkænner til meget gunstige betingelser OpplYSninger Om program, medlemskontingent og betalingsbetingelser fåes ved henvendelse til 'l:ltrop)\ I S-CH E R BU CH KLUB Verlags-GmbH, stuttgart, Ltndenspiirstr 22, TlIsk~ha, R~r i Norge: C F SANDBERG, 'EkspedisjOnssentralen A/S, B-ådhusgt 8, v, 306, Oslo Bankgiro nr 722 B/17!) Postgiro nr Halvårsskiftet Halvårsskiftet nærmer seg og vi ber våre abonhenter sende' inn sin kontingent for 2 halvår så snart sorri' mulig for å lette oss i arbeidet ''7 Unngå stans i forsendelsen Abonnementsprisen er som kjent: Kr 8- pr hai~år, kr 15- pr år I lukket omslag henholdsvis kr 15- 'og kr 30-- y FOLK OG LANDS ek~~edisjon Kierschow~gt 5 - Os 1'& Billig,god mat Folk og Fe, for Endel tønner frisk og g'od Sild, forsild, selges for k"inkr 36- pr tønne, 100 kgr ;"1 Delikat, nysalta Uer - l/log 1/4 tdr Prima skinn- og benfri kleppfisk leveres i kiloilakker til forbrukere og handlende OTTO OTTESEN-BA VNERAAS A/S Telef 1630 ~ Kristiansund N Husk kontingenten!,\~ 1' /t

8 I "Fance nr 4" (Forls Ira Bide 1) solide fengselsdøren ll ~tfortelles at når englenderne, 3:tnerikanerne' og franskmen- stort tall I 1916 var hannene hat vaktholdet i fengskjent som kaptein Raeder, stabssj ef hos admira~ lfipper let, blir bestemmelsene forandret så vidt at denne farsemessige ombord i slagkrysseren «Liitzow», forestilling utføres en av dem om hvem admiral Jellicoe skrev i sin klassiske rapport om Jyllandslaget: «Våre motstandere kjempet med en blendet lyspære Russerne derimot holder krampaktig fast ved at fangens syn skal utsettes hvert 15 minutt med den bravur vi ventet for lyset fra, en ublendet av dem» Fange nr 4 adskiller seg fra sine medfanger i det at det nu åpenlyst og alminnelig innrømmes at han er blitt pære Men det kan hende når det gjelder kontakten med verden utenfot, at den niirnbergske Alice-i-Eventyrlandasmos feilaktig dømt Han tiltales fære manifesterer seg som kjent for å ha deltatt i tydeligst Fange nr 4 lever forberedelsen av aggresjonsplanene overfor Norge Churchill har senere opplyst (i bindet totalt isolert, slik som Robinsons Crusoe p'å sin øy Han har ingen adgang til aviser, «The Gathering Storm!', og han får bare lese bøker pag 421 og )' at de som 'er omhyggelig vajgt fra planer som ble utarheidet av fengselsbibuoteket Intet av fange nr 4 nøyaktig svarte til det han måtte ha å si eller dem som samtidig og parallelt ble utarbeidet a,v det brigeste ploitiske betydning --: skrive kan derfor lia den rintiske admiralitet j samme Ikke desto- mindre blir ingen, hensikt anstrengelse spart for å føre' Av hvilken karakter er så oppsyn med hans brevvekslin?" F,,n gang i lopet av te dette fengselsoppholdet som nu i nesten seks år er blitt utholdt av fange nr 1:, - en måneder har en besfh,ende - etter omhyggelig visitasj on _ mann på 77 år? tillatelse tu å snakke med Til en viss grad har de a v fangen i nøyaktig 15 minutter gjennom et solid dobbelt offentlighetene nærede formodninger vist seg å holde n:ettingforheng av jerntråd stikk, at Alice-i-Eventyrlandatmosfæren i Niirnberg ville Hvert eneste ord blir skrevet ned, og samtaien blir øyeblikkelig avbrutt hvis der sies følge de fang&- som ble dømt der til straffanstalten i noe eller gj Øres en bevegelse Spandau,Faktisk er også ba, som menes å stå i strid med jasstreker og brutalitet vedblitt å bli blandet sammen i reglementet Fange nr 4's korrespondanse er strikte hegrenset til 1200 ord om måne tilnærmelsesvis det samme forhold som under rettsforhandiingene i NUrnberg Par den Bladet «DieStrasse» for 15 oktober 1950 offentliggjorde en fotosta,tisk' kopi av et å forebygge at syv eldre menn (bare en, admiral D6nitz, er brev som Raeders hustru hadde mottatt Av denne kopien under 70 to er invaiiderog en praktisk talt b1ij:id) overmanner sine tallrike Og tungt be fremgår det klart at det må være et fullstendig forrykt vepnede voktere, baner ~cg individ som har fått ansettelse som sensor i Spandau vei gjennom massive murer og løper fra sine forfølgere, er fengslet: omkring halvparten der satt opp' et intrikat piggtrådgjerde rundt fengslet, av et kort privatbrev var blitt omhyggelig strøket med elektrisk strøm i hver,eneste natt og glimrende opplyst av kraftige lyskastere - Hver eneste fange er underkastet den strengeste disiplin og hyppig mishandling Hvert kvarter hele natten igjennom Nu kunne kanskj e en eller almen v"le antyde at grunnen til denne utrettelige OVE;rvåkenhet må være at fange nr 4 kunne komme til å meddele verden utenfor at han blir lyset i fange nr 4's selle blir brutalt behandlet Men slått på, slik at vaktmannskapet kan overbevise seg om at han ikke har sneket seg hvem utenfor fengselsmurene har vel lagt fot drlgen noen interesse i den henseende? gjennom nøkkelhullet j den uten tvil kunne hvem som hels~ som følte seg disponert for å ofre denne side av saken en liten tanke uten van- skelighet og med trygghet I tre av månedene gjøres der slutte seg til arten av fangens behandling fra karakteren hos dem som holder ham fengslet Han ble jo påsatt visse anstrengelser for å forbedre hans lo'dd, mens der 1 fjerde gjøres alt opptenkelig, for å forverre hans plager og stemplet «ho'vedkrigsforbryter» gjenvordigheter Går vi ut fra og behandle,t som sådan endog før han kom for ret ten at fangen siden han ble dømt ikke helt har tapt evnen til å reagere, vil han sannsynligvis f01e seg takknemlig over For å demonstrere en urokkelig enighet - en enighet som fra første stund for sine britiske, amerikanske og franske fangevoktere, men glimret, iøynefallende ved bitter overfor sine sovjetplasitt fravær - overtok de fire geånder stotmakter, so~ førte Ntirnberg-prosessen, Skulle det forholde seg slik vaktholdet at fange nr 4 føler på denne over de dømte fang~ne, hver måten, vil det bare vise at av dem en måned ad gangen Det muligens ikke tilsiktede resultat er at fange nr 4 er blitt fordømt til å utholde et mareritt av særlig hård behandling hver fjerde måned, siden russerne holder strengt fast på at bestemmelsene skal etterkommes til siste bokstav Særlig blir de; i fotveien snaue rasjoner, de som normalt utdeles, an russerne skåret ned til et punkt 'som akkurat err utilstrekkellg til å holde livet vedlike FØr denne behandlingen imidlertid har hatt tid til fengselsoppholqet har omtåket hans dømmekraft Den eneste av partene i forbindelse med domfeideisen og straffeutmålingen som ikke kan klandres,er Sovjet-Unionen I følge den marxistiske ideologi fottj ener fange nr 4 sin skjebne Akkurat som tilfellet var med de polske offiserer, lhy'rdet eller masakrert etter ordre av sovjetregjeringen i 1940, kvalifiserer hans «objektive kjennetegn» ham til likvidering som en' «forholdsregel til samfunnets sikkerhet», å føre til det uunngåelige og - slik heter det i barmhj ertige resultat, overtar den marxistiske juridiske en av IS'ovjet~Unionen~j tre sjargong, En motstander av heltemodige og edle allierte vaktholdet, og de ulykkelige fanger kommer seg så igj en ved hjelp aven akkumt tilstrekkelig kommunismen har jo ingen rett til å leve, ennsi å nyte friheten Fange nr 4 lider bare den skjebne som utallige diett politiske fanger lider i de Det sies at særlig amerikanerne,gjør sitt beste for å mange fengsler og konsentrasjonsleirer som ligger spredt gjøl'e godt igjen sine russiske omkring i sovjet-p'aradiset alliertes koldblodige barbari I følge de rettsprinsipper ved en human behandling den som har vært gj eldende i århundrer i Storbritannia, UAA måneden de har vaktholdet Uten tvil forskaffer de seg og Frankrike er fange nr 4 derved en smule trøst Men en helt uskyidig mann Hans akkurat som i Niirnberg ligger skj ebne ville ikke kunne rettferdimgjøres av de godkjente den vesentlige trøst i tanken på at ansvaret for det hele er juridiske «standards» i disse fordelt på mange Ingen individueu ansvarsfølelse kan land, selv om han var blitt funnet skyldig aven regulær domstol i en eller annen være til stede for bestemmelser som - skjønt de er en motbydelig forbrytelse Men uhyggelig realitet for fange overfor fange nr 4 er det al nr 4 - i seg selv bare e,r en teatergestus som skal symbolisere en internasjonal enighet som aldri har eksistert Disse bestemmelsene er ikke noe annet enn det vanvittige produkt aven politisk drømmeverden Når hver og en av de angj eldende kan klandres mere eller mindre, er resultatet det at liver og en av dem føler seg klanderfri Det er ett punkt til som må fremheves For fange nr 4 er livet blitt en trøstesløs rekke perioder på en måned hver dri blitt rettet noen anklage som berører hans karakter eller hans handlemåte Når hans,skjebne hverken!fremkaller deltagelse eller indignasjon er grunnen den at der ved stilltiende overenskomst er blitt besluttet ikk,e å tenke på den I løpet av de år fange nr 4 har sittet innesperret er det ingen som har oifret ham en tanke, - dvs med unntagelse av hans bistre vokte,re og så den gale mann som sensurerer hans korrespondanse Hans skj ebne er blitt et diskusjonstema i opphøyede politiske sirkler Resultatet av disse diskusjoner vil nødv!endigvis minne offentligheten om hans eksistens, - en grensetilstand mellom liv og død De mennesker som enda er utstyrt med samvittighet, bør sørge for å forsyne den med et tredobbelt messingpanser for å kunne utholde de kommende påkj enninger Hotell Britannia DRAMMEN Benytt HANDSKOMAKEREN i Neuberggt 15 - Oslo Overret tssakfører Ketil Harnell Munkedamsv 5, Oslo Tlf Sf} Orsåkfflrer SOLVEIG STANG Alm praksis Bokfør~g MangfoldiggjØring (Stensilering) Konferanse etter avtale Tlf , Bentsebrugt 16c oppg A n Oslo Tannlege Maamoen Hansteensgt 2 Telef MARTIN Tanmæge KJELDAAS Hansteensgt 2 Tlf Ansv redaktør og utgiver: FINN BRUN KNUDSEN Utkommer i Oslo Redaksjon: Telefon Ekspedisjon og kasse: Kierschowsgt 5 Oslo Telefon Abonnementspriser: Kr 1600 pr år, kr 800 pr halvår Sverige, Danmark: kr 2000 pr år, kr 1000 pr halvår utlandet for Øvrig: kr 2400 IlT år, kr 1200 pr halvår I nøytralt omslag kr 3000 pr år, kr 1500, pr halvår Løssalgspris : 40 Øre Annonsepris : 32 øre pr millimeter over en spalte Bruk postgironr Sambandstrykkeriet Oslo I

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Jurist Herman Berge ber Riksvalgstyret STOPPE Stortingsvalget i medhold av Valglovens 13-1

Jurist Herman Berge ber Riksvalgstyret STOPPE Stortingsvalget i medhold av Valglovens 13-1 Jurist Herman Berge ber Riksvalgstyret STOPPE Stortingsvalget i medhold av Valglovens 13-1 Norgespartiet har mottatt kopi av jurist Herman Berges brev til Riksvalgstyret hvor han begjærer stans av Stortingsvalget

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite

Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite. Møtet ble ledet av formannen, Finn Moe. Til stede var: Bondevik, Braadland, Kjøs, Langhelle, Langlo, Finn Moe, Nordahl, Erling Petersen, Jakob Pettersen,

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både 24.11.1984 På skråss mysterium Marit tenkte ofte på hva som skjer efter at vi dør, og mamma og mormor hadde fortalt at når vi dør, blir vi engler, og får vinger. En dag sto Marit og så på mamma, som skulle

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Til Eva Cathrine, Peder, Ida og Ane Innhold Innledning DEL I Oppvekst i mellomkrigsårene

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 «En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24 «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 Saktmodighet = Styrke under kontroll Ble brukt for å beskrive en vill hest som var temmet. Den temmede

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innledning.

Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innledning. Høringssvar beredskap for kontantdistribusjon. Innehavere av seddel og mynt, som har mistet tilliten til pengene, i kø foran Norges Bank aug 1914 Innledning. Jeg vil først peke på det dårlige ytringsklimaet

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Forelesningen favner 1.En oversikt over sentrale aspekter ved den politiske krisa i Norge i mellomkrigstiden og 2. Andre verdenskrig fram til vendepunktet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG Herskere og mektige folk har alltid levd farlig. Uansett om de er krigerske tyranner eller om de prøver å skape fred og velstand: Det er alltid noen som hater dem. Mange av

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

FORFATTERENS NOTAT Hendelsene det blir fortalt om i denne boken er ikke virkelige, selv om de kunne ha vært det, noe virkeligheten selv har vist. Enhver likhet med virkelige hendelser og personer er derfor

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer