VEDLEGG 7 SELSKAPSAVTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 7 SELSKAPSAVTALE"

Transkript

1 VEDLEGG 7 SELSKAPSAVTALE Selskapsavtale for Sotra Brannvern IKS

2 Side 2:10 INNHALD 1 Firma. Side 3 2 Eigarkommunar Rettsleg status Hovudkontor. 3 5 Føremål og ansvarsområde Delegert mynde. 4 7 Innskotsplikt og eigardel Ansvarsdeling Interkommunale organ Val av representantskap 4 11 Representantskapet sine oppgåver 5 12 Val av brannstyre Brannstyret 6 14 Tingingsutval 7 15 Tilsettingsutval Leiing av Sotra Brannvern IKS Representasjon Inhabilitet Årsbudsjett 7 20 Rekneskap 7 21 Økonomiplan 8 22 Over/underskot i rekneskapen Driftsfond Investeringsfond 8 25 Låneopptak 8 26 Revisjon 8 27 Endring av selskapsform Arbeidsgjevarorganisasjon 8 29 Pensjon Utmelding av Sotra Brannvern IKS Oppløysing av Sotra Brannvern IKS 9 32 Utviding 9 33 Endring av selskapsavtalen Klage Tvist Ymse Vedtak... 10

3 Side 3:10 1 FIRMA Selskapet sitt namn er Sotra Brannvern IKS, forkorta til SBv i dette dokumentet. Jf. Lov av 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til firma og andre forretningskjennetegn (firmaloven). 2 EIGARKOMMUNAR Eigarkommunane er Fjell og Sund kommune på Sotra. Desse kommunane har gjennom vedtak i Fjell kommunestyre og i Sund kommunestyre skipa det interkommunale selskapet Sotra Brannvern IKS. Selskapsavtalen etablert i medhald av lov av nr. 6 om interkommunale selskap. Eigarkommunane pliktar til ei kvar tid å ha ein oppdatert branndokumentasjon i høve til krav i brann- og eksplosjonsvernloven. 3 RETTSLEG STATUS SBv er eige rettssubjekt. 4 HOVUDKONTOR SBv har hovudkontor i Fjell kommune. 5 FØREMÅL OG ANSVARSOMRÅDE SBv sitt primære føremål er å ta i vare eigarane sine behov, plikter og oppgåver slik dei er nedfelt i lov og forskrift vedk. brann og redningsberedskap, brannførebyggjande arbeid, samt feiing og tilsyn. Sekundært kan SBv yta desse og liknande tenester mot vederlag til andre kommunar og verksemder. SBv sine plikter og arbeidsoppgåver: gjennomføra informasjons og motivasjonstiltak i kommunane om brann og andre akutte ulukker gjennomføra brannførebyggjande tilsyn vere kommunane sin innsatsstyrke ved brann gjennomføra ulukkesførebyggjande oppgåver vere kommunane sin innsatsstyrke ved andre akutte ulukker t.d. trafikkulukker gjennomføra feiing og tilsyn med fyringsanlegg vere kommunane sin første innsatsstyrke ved akutt forureining og inngå i aksjonsleiinga gjennomføra nærare definerte oppgåver i krise og krigssituasjonar ta del i utforminga av eigarkommunane sine planar og arbeid med krise og beredskap. Kommunane kan også leggja andre arbeidsoppgåver til SBv så sant desse ikkje svekkjer gjennomføringa av oppgåvene lista opp framom.

4 Side 4:10 6 DELEGERT MYNDE SBv har på vegner av eigarkommunane ansvar for oppfølging av brannvern og eksplosjonsvernlova med forskrifter vedk. brannberedsskap og førebyggjande arbeid, jf.: lov av 14.juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulukker med farleg stoff og om brannvernet sine redningsoppgåver, sjå brann og eksplosjonslova (brann- og eksplosjonsvernloven) forskrifter heimla i brann- og eksplosjonsvernloven. Kommunestyra i Fjell og Sund delegerer det myndet som etter lova av 14.juni 2002 med forskrifter er lagt til kommunen, til styret i SBv. Styret gjer vedtak om vidare delegasjon til brannsjefen. Delegering av mynde femner ikkje om viktige saker der lova krev vedtak i kommunestyret sjølv. 7 INNSKOTSPLIKT OG EIGARDEL SBv er ansvarleg for vedlikehald, forsikring og nykjøp av utstyr/materiell. Større innkjøpsbehov, t.d. brannbilar, som ikkje kan dekkast over den årlege drifta, vert å fremja for eigarkommunane i samband med budsjettprosessen. Årleg driftstilskot får eigarkommunane skal overførast som følgjer: 1.1, 1.5 og 1.9 Utover dette har eigarkommunane ikkje plikt til å gje andre ytingar enn det som går fram av budsjett og økonomiplanar. 8 ANSVARSDELING For SBv sine samla skyldnader heftar kvar av eigarkommunane med heile sin formue i høve til sin eigardel. SBv sitt årsbudsjett for åra 2006, 2007 og 2008 vert finansiert av eigarkommunane utifrå ei fordeling etter folketalet pr Fjell kommune sin del av utgiftene vert då for 3-årsperioden 78,37% medan Sund kommune sin del vert 21,63%. For seinare år vil eigarkommunane, ved representantskapet, semjast om ei ny fordeling i løpet av I sak 13/2009 til representantskapet blei nye eigardelar sett til 78,48% for Fjell og 21,52 % for Sund for perioden Representantskapet fastsett i løpet av 2012 ny fordeling for perioden INTERKOMMUNALE ORGAN Organ til løysing av felles oppgåver i SBv har tre nivå Representantskapet Brannstyret (styret) Brannsjefen (dagleg leiar) 10 VAL AV REPRESENTANTSKAP SBv sitt øvste organ er representantskapet. Her sit ordførarane i eigarkommunane med ei røystefordeling som avspeglar det økonomiske ansvaret for drifta dvs. 78,37 % for Fjell og 21,63 % for Sund. I praksis gjev dette 3 røyster for Fjell og 1 røyst for Sund. Eigardelar for er endra ihht 8 til 78,48 % for Fjell og 21,52 % for Sund. Kommunestyra nemner opp kvar sin vararepresentant til representantskapet.

5 Side 5:10 11 REPRESENTANTSKAPET SINE OPPGÅVER Ordinære representantskapsmøte handsamar : Val av leiar og nestleiar for 2 år i representantskapet Val av brannstyret sine medlemmer og varamedlemmer unnateke dei tilsette sin representant Val av leiar og nestleiar i brannstyret Budsjett og økonomiplan innan fastsett frist. Årsmelding og rekneskap innan etter rekneskapsåret Val av revisor Tilsetjing og oppseiing av brannsjef Fastsetting av godtgjersle for leiar og medlemmer i brannstyret Fastsetting av godtgjersle til leiar i representantsskapet Ordinær frist for innkalling til møte i representantskapet er fire, 4,veker. Innkallinga skal vere skriftleg med saksliste og saksdokument. Det kan kallast inn med kortare frist når det er påtrengjande nødvendig. Leiaren av brannstyret og brannsjefen har plikt til å vere til stades i representantskapsmøta med mindre det er openbart unødvendig eller det ligg føre gyldig forfall. Ved forfall møter nestleiaren i brannstyret og varabrannsjefen. Medlemmene i brannstyret har høve til å vere til stades og til å uttala seg i representantskapsmøta, men representantskapet har høve til å gjera unntak frå denne hovudregelen i einskildsaker. Leiaren skal syta for at det vert ført protokoll frå møtet. Protokollen skal underskrivast av medlemmene i representantskapet. Medlemmene i brannstyret og brannsjefen har rett til å få protokollert sitt syn på ei sak. Brannsjefen er sekretær for representantskapet. Leiaren har plikt til å kalla inn representantskapet til møte når brannstyret, revisor eller ein av eigarkommunane krev det for handsaming av ei særskilt sak. Utskrift av protokollen for representantskapsmøte vert å senda fylkesmannen, eigarkommunane og medlemmene i representantskapet. Ved utviding av SBv må det fremjast sak for dei to kommunestyra. Representantskapet vil då verta utvida med ordføraren frå vedkommande kommune og røystefordelinga mellom eigarkommunane skal avspegla kvar kommune sine økonomiske utteljingar til SBv.

6 Side 6:10 12 VAL AV BRANNSTYRE Representantskapet vel fem, 5, medlemmer med varamenn til brannstyret, samt leiar og nestleiar for ein periode på to, 2, år. I val av medlemmer skal det leggjast vekt på interesse for fagfeltet og breidde i kompetanse. Tre, 3, av medlemmene skal vere folkevalde der to, 2, kjem frå Fjell og ein, 1, frå Sund. Den folkevalde frå Sund kommune skal vere styreleiar. Dei to, 2, andre styremedlemmene skal veljast utifrå fagleg bakgrunn og ikkje utifrå geografisk tilhøyrsle. Representantskapet vil rådføre seg med kommunestyra før representantskapet vel medlemmer til styret. Dei tilsette har høve til å velje representant og observatør til styret i høve til 10 i lova. Representanten for dei tilsette er fullverdig medlem i styret med det unntaket som er nemnt i 10, ellevte ledd i lova. 13 BRANNSTYRET Leiaren i brannstyret skal sørgje for at brannstyret møtest etter behov. Både medlemmene i brannstyret og brannsjefen kan krevje at styret vert innkalla. Ordinær frist for innkalling er ei veke. Innkallinga skal vere skriftleg med saksliste og saksdokument. Ved fråvær av leiaren, vert møtet leia av nestleiar. Dersom ingen av desse er til stades, vert det vald møteleiar. Brannstyret er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stades. Kvart medlem har ei røyst og vedtak vert gjort med simpelt fleirtal. Ved likt røystetal er møteleiaren si røyst avgjerande. Det er likevel eit krav at dei som røystar for eit forslag må telja meir enn ein tredjedel av alle medlemmene i styret for at vedtaket skal vere gyldig. Leiaren skal syta for at det vert ført protokoll frå møtet. Protokollen skal skrivast under av dei i styret som var til stades i møtet. Ved usemje har eit medlem og/eller brannsjefen høve til å få sitt syn protokollert. Brannsjefen er styret sin sekretær. Rådmennene i eigarkommunane har høve til å vere til stades på styremøta med talerett. Brannstyret sine oppgåver er: å utarbeida årsmelding og rekneskap som vert å leggja fram for representantskapet å gi innstilling i saker der representantskapet er avgjerdsinstans å gi innstilling i saker der kommunestyra er avgjerdsinstans å skjøtta arbeidsgjevaransvaret ved å tilsetja gjennom eige tilsetjingsutval, seie opp og vedta instruksar å fastsette løns og arbeidstilhøve for alt personell å fremje forslag til budsjett innanfor fastsette fristar å føra tilsyn med brannsjefen si leiing av SBv. Leiaren for brannstyret er brannsjefen sin næraste overordna, og styreleiar har det daglege arbeidsgjevaransvaret overfor dagleg leiar. å etablera tingingsutval; jamfør oppgåvene nemnt i 14 i lova å etablera tilsettingsutval som får mynde til å tilsetje i alle stillingar unnateke brannsjefen der representantskapet er tilsetjingsinstans. å etablere arbeidsmiljøutval med lik representasjon frå arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida å syte for at det vert utarbeida naudsynt personal- og arbeidsreglement på same nivå som i Fjell og Sund kommunar

7 Side 7:10 14 TINGINGSUTVALET Tingingsutvalet vert leia av leiaren i brannstyret. Elles er brannsjefen medlem og eitt medlem frå brannstyret som styret sjølv peikar ut. Tingingsutvalet sitt mandat er: å halda seg orientert om lønsutviklinga i kommunal sektor å gjennomføra lokale lønstingingar innanfor dei rammer brannstyret har gjeve, og leggje resultatet fram for styret til orientering. Unnataket er lønsvilkåra til brannsjefen som vert fastsett av leiaren i brannstyret samt den andre styremedlemmen i utvalet. 15 TILSETJINGSUTVALET Tilsetjingsutvalet har mynde til å tilsetje og seie opp alt personell unnateke brannsjefen. Desse er med i utvalet: leiar for brannstyret, brannsjefen og ein tillitsvald for dei tilsette. Mindretalsanke i utvalet vert handsama i brannstyret som gjer endeleg vedtak. 16 LEIING AV SOTRA BRANNVERN IKS Drifta av brannvernet vert leia av brannsjefen. Han/ho står for den daglege leiinga og skal følgja dei retningsliner og pålegg som brannstyret fastset. Brannsjefen har tilvisingsmynde innan ramma av det vedtekne budsjettet. Tilvising frå fond vert gjort av brannsjefen etter vedtak i brannstyret. Brannsjefen skal til ei kvar tid halde brannstyret orientert om alle viktige tilhøve inkludert økonomi og personell. Brannsjefen skal rapportere til brannstyret på ein slik måte og så ofte som situasjonen eller styret krev. Brannstyret skal på si side sørgje for at representantskapet har tilstrekkeleg oversikt for at det i tide kan førebu nødvendige disposisjonar. 17 REPRESENTASJON Leiaren i brannstyret og brannsjefen forpliktar i fellesskap SBv. Brannsjefen forpliktar åleine SBv for daglege gjeremål. 18 INHABILITET Vanlege reglar for inhabilitet gjeld i dei styrande organa sjå 40 i kommunelova, nr ÅRSBUDSJETT SBv nyttar same budsjett og rekneskapsår som eigarkommunane. Kommunelova sine føringar vert lagt til grunn for budsjettet. Det vert gjennomført ein budsjettprosess mellom styrande organ i SBv og eigarkommunane. Denne endar opp med at representantskapet vedtek budsjettet for kommande kalenderår tufta på kommunestyra sine budsjettvedtak om tilskot til SBv. Budsjettet skal gi eit realistisk bilete av drifta og dei sannsynlege inntektene og utgiftene for året. 20 REKNESKAP Kommunelova sine føringar vert lagt til grunn for rekneskapen.

8 Side 8:10 21 ØKONOMIPLAN Representantskapet skal ein gong i året vedta SBv sin økonomiplan. Økonomiplanen skal leggjast til grunn for både budsjettarbeidet og anna planleggingsarbeid. Planen skal femna om dei neste fire, 4, åra og gje eit realistisk oversyn over sannsynlege inntekter og utgifter, samt prioriterte oppgåver inkludert investeringar for perioden. Eigarkommunane må særleg samhandle om investeringar som dei skal finansiera utanom det årlege driftstilskotet. 22 OVER/UNDERSKOT I REKNESKAPEN Ved eventuelt overskot i rekneskapen skal heile eller delar av summen overførast til driftsfondet jf. 23. Den del som eventuelt ikkje blir sett inn på driftsfondet skal overførast til investeringsfondet. 23 DRIFTSFOND. Selskapet skal ha eit ubunde fond som skal kunne nyttast til å dekkje mindre underskot i driftsrekneskapen, til større ad hoc-utgiftar og til generell styrking av driftsbudsjettet. Bruk av driftsfondet krev godkjenning av styret. 24 INVESTERINGSFOND. Ved overskot i drifta kan representantskapet velje å sette delar av overskotet inn på investeringsfondet til framtidige planlagde investeringar. Bruk av investeringsfondet krev godkjenning i styret. 25 LÅNEOPPTAK SBv kan ikkje ta opp lån utan godkjenning frå eigarkommunane. Unnatak er kortsiktig likviditetslån avgrensa til kr som er gjeve frå ein av eigarkommunane. Avgjerd om slikt likviditetslån kan takast av brannsjefen etter samråd med styreleiar. Styret skal haldast orientert. 26 REVISJON Representantskapet har mynde til å velje revisjon. 27 ENDRING AV SELSKAPSFORM Dersom det seinare vert aktuelt å vurdera ei anna selskapsform enn interkommunalt selskap, skal leiaren i brannstyret drøfta saka med representantskapet som eventuelt fastset kva opplegg som skal følgjast i det vidare arbeidet. Det er dei to kommunestyra som tek endeleg avgjerd. 28 ARBEIDSGJEVARORGANISASJON SBv vert tilslutta KS Bedrift (dvs. Kommunenes Sentralforbund sin bedriftsseksjon). 29 PENSJON Dei tilsette sine pensjonsrettar vert å sikra gjennom medlemskap i Fjell kommunale pensjonskasse. 30 UTMELDING AV SOTRA BRANNVERN IKS Før ein eigarkommune kan melda seg ut av selskapet, må det liggja føre utmeldingsvedtak frå eksisterande og påfølgjande kommunestyre. Varslingstida for utmelding er min. 24 månader. Slik varsling skal alltid vere skriftleg. Dersom den/dei attverande kommunane i selskapet vert økonomisk skadelidande av utmeldinga, må den utmelde kommunen vere budd på å yta økonomisk kompensasjon.

9 Side 9:10 Dersom eigarkommunane ikkje sjølve kan semjast om vilkåra for utmeldinga, vert dette avgjort av ei valdgiftsnemnd på tre, 3, medlemmer oppnemnt av fylkesmannen. Kvar av eigarkommunane kan med straks-verknad melda seg ut av selskapet dersom kommunen sin rett er krenka gjennom vesentleg misleghald. Likevel kan utmelding ikkje skje før den utmeldande kommunen har fastsett og utarbeid ny branndokumentasjon i høve til krav i brann- og eksplosjonsvernloven. Denne paragrafen gjeld ikkje når det er to, 2, eigarar, berre dersom selskapet vert utvida til tre, 3, eller fleire eigarar: (Merknad: Denne formuleringa er stort sett henta frå IKS med mange kommunar som deltakarar. Punktet kan utgå, sjå neste punkt, men må vere med ved ei utviding av tal eigarar.) 31 OPPLØYSING AV SOTRA BRANNVERN IKS Selskapet kan oppløysast dersom kommunane er samde om dette. Vilkåret er at det ligg føre vedtak om dette i kommunestyra. Iverksettinga må venta til dess kommunane har fått har fastsett og utarbeid ny branndokumentasjon i høve til krav i brann- og eksplosjonsvernloven. Dersom eigarkommunane ikkje sjølve kan semjast om vilkåra for oppløysing, vert dette gjort av ei valdgiftsnemnd på tre, 3, medlemmer oppnemnt av fylkesmannen. 32 UTVIDING Kommunestyra i eigarkommunane må gjera vedtak om utviding. Det må liggja føre full semje mellom eigarane om slik utviding. 33 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Det er berre dei to kommunestyra som kan endra selskapsavtalen på følgjande punkt, jamfør 4 i lov om interkommunale selskap, og det må liggja føre semje mellom kommunane: 1 Firma 2 Eigarkommunar 4 Hovudkontor 5 Føremål og ansvarsområde 6 Delegert mynde 7 Innskotsplikt og eigardel 8 Ansvarsdeling 10 Val av representantskap 12 Val av brannstyre. Gjeld berre for talet på medlemmer. Sjølv styret blir vald av representantskapet Anna som etter lov skal avgjerast av kommunestyra. Andre endringar i selskapsavtalen kan representantskapet avgjere med eit fleirtal på minst to tredelar av røystene.

10 Side 10:10 34 KLAGE Klage på tilhøve som gjeld driftsoppgåver, ytingar eller tenester som er utført av SBv, skal behandlast i brannstyret. Klage på vedtak i personalsaker, skal behandlast (a) i representantskapet dersom vedtaket er gjort i brannstyret (b) i brannstyret dersom vedtaket er gjort av brannsjefen. 35 TVIST Usemje om tolking av denne selskapsavtalen vert avgjort ved valdgift med bindande verknad for eigarkommunane. Reglane i tvistemålslova vert lagt til grunn. 36 YMSE Elles gjeld den til ei kvar tid gjeldande lov om interkommunale selskap. 37 VEDTAK Denne selskapsavtalen er ei revisjon av førre avtale og gjeld straks den er vedteke av kommunestyra i eigarkommunane. Kommunestyret i Fjell gjorde vedtak i sak nr. 18/2009 Kommunestyret i Sund gjorde vedtak den i sak nr. 48/2009 Representantskapet i SBv gjorde vedtak den i sak nr. 17/ og 10 (eigardelar) er endra av representantskapet i sak 13/ er endra av representantskapet i sak 04/ er endra av representantskapet i sak 06/2011 Eli Årdal Berland Ordførar i Fjell kommune Ove Bernt Trellevik Ordførar i Sund kommune

Selskapsavtale for Sotra og Øygarden

Selskapsavtale for Sotra og Øygarden Selskapsavtale for Sotra og Øygarden brannvesen IKS 1 Innhald Innhald... 2 KAPITTEL 1. ALMINNELEGE REGLAR... 4 1 Firma... 4 2 Eigarkommunar... 4 3 Rettsleg status... 4 4 Hovudkontor... 4 5 Føremål og ansvarsområde...

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar.

SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar. Sotra Brannvern IKS -I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar. Historikk Organisering Arbeidsoppgåver Sotra Brannvern IKS,

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon 211004 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap,

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS 1 Deltakarar Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet for Representantskapet Medlemmer: Leiar Lars Lie Fjell kommune Medlem: Albrigt Sangolt Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal 1. Namn. Vest Telemark brannvesen IKS er eit interkommunalt

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar Lars Lie Fjell kommune Medlem: Albrigt Sangolt Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune Varamedlem: Møter berre

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Marianne Sandahl Bjorøy Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune Varamedlem: Møter berre

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet for Representantskapet Medlemmer: Leiar Lars Lie Fjell kommune Medlem: Albrigt Sangolt Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27.

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27. SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE oppretta etter kommunelova 27. 1 SELSKAPET: Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane er eit interkommunalt selskap skipa av Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.

SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13. Hardangerrådet iks KAPITTEL 1 FØREMÅL OG LOKALISERING SELSKAPSAVTALE FOR HARDANGERRÅDET IKS Godkjent pr 31.12.2007 *Endra i tråd med forskriftene fom 2012 Endra 5 og ny 14, 13.mars 2014 1 Føremål og føresetnader

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn Representantskapet for Representantskapet Medlemmer: Leiar Sund kommune Medlem: Jan Utkilen Fjell kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding Andre:

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyre den 29. april 2009 Sak 027/09) 1. Val og samansetjing. Administrasjonsutvalet består av 10 personar med varamedlemar.

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag 1 LUSETERMORKJE BEITELAG Lusetermorkje beitelag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarane og grunneigarane i Lusetermorkje. Som

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

A V T A L E MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE HALLINGDAL RENOVASJON IKS MEDEIERSKAP I SELSKAPET.

A V T A L E MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE HALLINGDAL RENOVASJON IKS MEDEIERSKAP I SELSKAPET. A V T A L E MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE OG HALLINGDAL RENOVASJON IKS OM MEDEIERSKAP I SELSKAPET. Krødsherad kommune og Hallingdal Renovasjon IKS (HR) har inngått avtale om fullt medeierskap i selskapet for

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt BA

Vedtekter for Sognefrukt BA Vedtekter for Sognefrukt BA 1 Selskapet sitt namn er Sognefrukt BA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna partskapital. 2 Føremål

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109 Reglement for formannskapet Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/109 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Saker der utvalet har avgjerdsmakt... 3 4 Saker der utvalet har ytringsrett...

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd:

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: 1 Fellesnemnd for BLS kommunen Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: «Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Jørgen Kausland Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag 25.04 2017 kl. 13.00 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Sak 01.17. Opprop og oppteljing

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Sist revidert av representantskapet 30.05.2011 1 Heimel Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR)

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110 Reglement for administrasjonsutvalet Vedteke av kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/110 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Arbeidsområde... 3 3 Saker der administrasjonsutvalet har avgjerdsmakt... 3 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: VALNEMND Møtestad: Rådhuset : 27.10.2011 Tid: Etter val av valnemnd i kommunestyret SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 11/794 VAL AV ADMINISTRASJONSUTVAL 2011-2015 2/11 11/795

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS

Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS Selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS 1 Foretaksnamnet er Aust-Agder Museum og Arkiv IKS, eit interkommunalt selskap oppretta i medhald av lov om interkommunale selskap av 29.januar 1999 nr.6

Detaljer

for NORDTVEIT VASSVERK SA

for NORDTVEIT VASSVERK SA VEDTEKTER Rev.1 for NORDTVEIT VASSVERK SA Organisasjonsnr.: 970548637 Gjeldene fra 01.01.2013 1. Selskapsform og forretningsstad Nordtveit Vassverk SA, i desse vedtekter kalt NV, er eit samvirkeføretak

Detaljer

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS Gjeldande frå 20. mars 2014 SELSKAPSAVTALE FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS 1 Selskapet Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) er eit interkommunalt selskap skipa av kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Detaljer

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot Notat Dato: 12.08.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte 18-19.august 2016 Frå: Fylkesrådmennene Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot 1.1.2020 1.0 Fellesnemd i Inndelingslova

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement SKODJE KOMMUNE Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret 05.10.2016 Heimel for å delegere mynde: Kommunelova 8 (formannskapet) Kommunelova 10 (faste utval/komitear) Kommunelova 13 (hastesaker) Kommunelova

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember Nynorsk utgåve

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember Nynorsk utgåve Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Nynorsk utgåve 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. 2 Formål Unio skal

Detaljer

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna

Vedtekter for. Landbrukstenester Folgefonna Vedtekter for Landbrukstenester Folgefonna Landbrukstenester Folgefonna - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon. Landbrukstenester Folgefonna SA. Org. Nr. 974254514 nedafor kalla laget, er eit andelslag

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Prosjektgruppa har drøfta og kjem med forslag til organisering av fellesnemnda, fullmakter, storleik, samansetjing, samansetjing av undernemnder og rolleavklaring/informasjon

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken VEDTEKTER FOR Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken 1. BEITELAGET HØMROBEKKEN- TØSOBEKKEN Beitelaget Hømrobekken- Tøsobekken, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarar under

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER

VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER VEDTEKTER FOR SUNNFJORD LANDBRUKSTENESTER 1 Organisasjon Sunnfjord Landbrukstenester SA med org. nr 971365145 nedafor kalla laget, er eit lutlag etter samvirkeprinsippet med avgrensa økonomisk ansvar,

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 16:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00 eller per

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/ /2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/ /2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-10871/2016 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 03.05.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 32/16 Formannskapet 11.05.2016 66/16 Kommunestyret 26.05.2016

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Unios vedtekter. nynorsk utgåve

Unios vedtekter. nynorsk utgåve Unios vedtekter nynorsk utgåve 1 2 Nynorsk versjon er basert på Unios vedtekter, vedtatt av representantskapet 11. desember 2013. 1 2 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. Hovudmål Unio er ein partipolitisk

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr. Kontrollutvalet /13

Saksgang Møtedato Saknr. Kontrollutvalet /13 Sekretariat for kontrollutvalet Samnanger kommune Til: Kontrollutvalet SÆRUTSKRIFT Sakshandsamar Kari Nygard Saksgang Møtedato Saknr. Kontrollutvalet 17.09.13 26/13 26/13 UTTALE TIL REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer