Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 16. august 2013

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Juni 21. Ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 74 om endringer i akvakulturloven (Nr. 745) Juni 21. Deleg. av myndighet etter lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard 1 annet ledd (Nr. 746) Juni 21. Ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 95 om endringer i lov om folkebibliotek (Nr. 747) Juni 21. Ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 55 om endringer i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Nr. 748) Juni 21. Deleg. av Kongens myndighet etter Norfundloven 10 fjerde ledd (Nr. 749) Juli 1. Endr. i delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet (Nr. 820) Forskrifter 2013 Juni 19. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (Nr. 739) Juni 21. Forskrift om gjennomføring av TSI rullende materiell godsvogner på det nasjonale jernbanenettet (Nr. 741) Juni 24. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (Nr. 753) Juni 24. Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 (Nr. 754) Juni 26. Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader (Nr. 755) Juni 18. Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH) (Nr. 757) Juni 25. Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk (Nr. 761) Juni 25. Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord (Nr. 769) Juni 16. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen (Nr. 786) Juni 24. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (Nr. 787) Juni 18. Forskrift om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH) (Nr. 798) Juni 28. Forskrift om bygg- og anleggsberedskap (Nr. 807) Juli 1. Forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann (Nr. 809) Juli 1. Forskrift om grenseverdier for koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig krysskontaminering med slike stoffer i fôr (Nr. 814) Juli 1. Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2014 (Nr. 815) Juli 1. Forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjekt «Friskere geiter» (Nr. 818) Juli 1. Forskrift om gebyrer for Norsk Akkrediterings tjenester (Nr. 821) Endringsforskrifter 2013 Juni 19. Endr. i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll (Nr. 738) Juni 20. Endr. i forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) (Nr. 740) Juni 21. Endr. i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager (Nr. 742) Juni 21. Endr. i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten (Nr. 743) Juni 21. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist (Nr. 744)

3 Juni 24. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor (Nr. 751) Juni 24. Endr. i diverse forskrifter om leiefartøy og kvoteutnyttelse ved kontrahering av nybygg (Nr. 752) Juni 24. Endr. i forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (Nr. 758) Juni 24. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 759) Juni 25. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskole (Nr. 760) Juni 25. Endr. i forskrift om kvoteordningen for melk (Nr. 762) Juni 25. Endr. i forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn (Nr. 763) Juni 25. Endr. i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer (Nr. 764) Juni 25. Endr. i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (Nr. 765) Juni 25. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 766) Juni 25. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter. (Nr. 767) Juni 25. Endr. i rettsgebyrforskriften (Nr. 768) Juni 26. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp (Nr. 770) Juni 11. Endr. i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn (Nr. 785) Juni 25. Endr. i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (Nr. 788) Juni 26. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (Nr. 789) Juni 26. Endr. i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (Nr. 790) Juni 26. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 791) Juni 26. Endr. i forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (Nr. 792) Juni 26. Endr. i utlendingsforskriften (tjenesteutsetting av mottak av søknader om oppholdstillatelse) (Nr. 793) Juni 27. Endr. i forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften) (Nr. 794) Juni 27. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina (Nr. 795) Juni 27. Endr. i forskrift til privatskolelova (Nr. 796) Juni 27. Endr. i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (Nr. 797) Juni 27. Endr. i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (Nr. 799) Juni 27. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien (Nr. 800) Juni 27. Endr. i forskrift om fastlegeordning i kommunene (Nr. 801) Juni 27. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2013 (Nr. 802) Juni 27. Endr. i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (Nr. 803) Juni 27. Endr. i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (Nr. 804) Juni 28. Endr. i forskrift om bokføring (Nr. 805) Juni 28. Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 806) Juli 1. Endr. i forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) (Nr. 808) Juni 21. Endr. i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer (Nr. 810) Juni 26. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 811) Juni 27. Endr. i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) (Nr. 812) Juni 28. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 813) Juli 1. Endr. i forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) (Nr. 816)

4 Juli 1. Endr. i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) (Nr. 817) Juli 1. Endr. i forskrift om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll (Nr. 819) Juli 1. Endr. i forskrift om bruk av vannscooter og lignende (Nr. 822) Diverse 2013 Juni 21. Opph. av instruks for Statens investeringsfond for næringsvirksomhet (Norfund) 9. mai 1997 (Nr. 750) Juni 26. Retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (Nr. 756) Rettelser Nr. 7/2013 s (i forskrift 28. mai 2013 nr. 551 om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

5 19. juni Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 16. august 2013 Nr juni Nr Forskrift om endring i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 19. juni 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 12, 14, 15, 16, 17, 18 og 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.2 nr. 137 (beslutning 2012/31/EU). Kunngjort 26. juni 2013 kl I I forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll gjøres følgende endringer: EØS-henvisningsfeltet skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del. 1.2 nr. 137 (vedtak 2007/275/EF, som endret ved forordning (EU) nr. 28/2012 og beslutning 2012/31/EU). Tittelen skal lyde: Forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av 1 skal lyde: 1. Virkeområde Denne forskriften fastsetter hvilke levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall, animalske produkter og sammensatte produkter fra land utenfor EØS-området, som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av ved en grensekontrollstasjon eller underliggende kontrollsenter. 3 skal lyde: 3. Veterinær grensekontroll av dyr og produkter opplistet i vedlegg I For dyr og produkter mv. opplistet i vedlegg I til denne forskriften skal det gjennomføres veterinær grensekontroll ved en grensekontrollstasjon eller underliggende kontrollsenter etter de bestemmelser som følger av forskrift 18. oktober 1999 nr om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland og forskrift 31. desember 1998 nr om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater. Identifisering av dyr og produkter som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av slik det fremgår av kodene i kolonne 1 og 2 i vedlegg I avgrenses nærmere i henhold til den konkrete tekst eller henvisning til gjeldende bestemmelser i vedleggets kolonne 4. 4 første setning frem til kolon skal lyde: For følgende sammensatte produkter skal det gjennomføres veterinær grensekontroll ved en grensekontrollstasjon eller underliggende kontrollsenter: 6 første setning frem til kolon skal lyde: For følgende sammensatte produkter og næringsmidler som ikke inneholder kjøttprodukter skal det likevel ikke gjennomføres veterinær grensekontroll som fastsatt i 4:

6 19. juni Nr Norsk Lovtidend 7 skal lyde: 7. Tilsyn og vedtak Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven 24 til skal lyde: 9. Straff Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven 28. Vedlegg I skal lyde: Vedlegg I. Liste over levende dyr og produkter, som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av I denne listen angis dyr og produkter i samsvar med gjeldende varenomenklatur i EU for å fastsette utvalget av de forsendelsene som skal gjennomgå veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon. Norske tollposisjoner er angitt i kolonne 2 for de tilsvarende EU-tollkodene. Det er imidlertid omfanget og forståelsen av EUs tollkoder som er avgjørende i tilfeller hvor det er ikke er samsvar mellom de norske tollposisjonene og EUs tollkoder. Merknader til tabellen: 1. Generelle merknader Disse generelle merknadene tilføyes til visse kapitler for å klargjøre hvilke dyr eller produkter som omfattes av det relevante kapitlet. Dessuten vises det etter behov til de særlige kravene som er fastsatt i den fjerde kolonnen «vilkår for import og transitt» i de forskjellige tabellene som er fastsatt i vedlegg XIII og XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, 5 på samme måte som i kolonne 4 i denne listen. 2. Merknad til kapittel Disse merknadene til kapitlene er forklaringer, etter behov i form av utdrag fra merknadene til de enkelte kapitlene i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/ Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet Ytterligere opplysninger om de forskjellige kapitlene er etter behov blitt trukket ut fra Verdens tollorganisasjons forklarende merknader til det harmoniserte systemet fra Kolonne 1 KN-kode I denne kolonnen angis EUs tollkoder, KN-koder. KN, som ble innført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er basert på det internasjonale harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (HS) utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet, nå Verdens tollorganisasjon, og vedtatt ved den internasjonale konvensjonen som ble inngått i Brussel 14. juni 1983 og godkjent på vegne av Det europeiske økonomiske fellesskap gjennom rådsbeslutning 87/369/EØF 1 («HSkonvensjonen»). KN gjengir posisjonene og underposisjonene i HS med seks sifre, mens det sjuende og åttende tallet brukes til å opprette ytterligere underposisjoner som er spesifikke for systemet. Dersom en kode med fire sifre brukes: Med mindre annet er angitt, skal alle produkter med denne firesifrede koden eller med en kode som begynner med disse fire sifrene, gjennomgå veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon. I de fleste av disse tilfellene er de relevante KN-kodene i TRACES-systemet, som ble innført ved vedtak 2004/292/EF, inndelt på seks- eller åttesifret nivå. Når det bare kreves at visse produkter som hører inn under en kode med fire, seks eller åtte sifre, skal gjennomgå veterinærkontroll, og det ikke finnes noen særskilt inndeling av denne koden i KN, er koden angitt med «Ex» (for eksempel Ex 3002: det kreves bare veterinærkontroll av materiale fra dyr, herunder halm og strå, og ikke alt som posisjonen, underposisjonen eller KN-koden omfatter). De relevante kodene er også oppført i TRACES-systemet. 5. Kolonne 2 Norsk tollposisjon I denne kolonnen angis de norske tollposisjonene som tilsvarer EUs tollkoder. De norske tollposisjonene må ses i lys av EUs tollkoder i kolonne 1. Der det ikke er samsvar mellom de norske tollposisjonene og EUs tollkoder, er EUs tollkoder avgjørende. 6. Kolonne 3 Varebeskrivelse I denne kolonnen angis varebeskrivelser slik de fremgår i den norske tolltariffen, unntatt for kapittel 99 hvor det angis beskrivelser fra EUs varenomenklatur KN. 7. Kolonne 4 Avgrensning og forklaring I denne kolonnen finnes nærmere opplysninger om de aktuelle dyrene og produktene. I beskrivelsen av dyrene og produktene som omfattes er det vist til norske tollposisjoner. Ytterligere opplysninger om dyrene eller produktene som omfattes av de forskjellige kapitlene i EUs varenomenklatur KN, finnes i den siste

7 19. juni Nr Norsk Lovtidend versjonen av de forklarende merknadene til Den europeiske unions kombinerte nomenklatur. 2 Ajourførte opplysninger kan finnes i den siste endringen eller den konsoliderte versjonen av disse forklarende merknadene. For visse levende dyr (som krypdyr, amfibier, insekter, ormer eller andre virvelløse dyr) og visse animalske produkter, er det for øyeblikket ikke inngått noen særlige importvilkår for Unionen, og det finnes på det nåværende tidspunkt derfor ingen harmoniserte importsertifikater. Vilkårene for import av levende dyr som ikke er fastsatt i annet regelverk i Unionen, omfattes imidlertid av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler, og forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg. 3 For slike dyr får dessuten nasjonale regler om den dokumentasjonen som ledsager slike forsendelser, anvendelse. Offentlige veterinærer skal undersøke forsendelsene og utstede et relevant felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED) for å vise at det er foretatt veterinærkontroller, og at dyrene kan frigis til fri omsetning. Produkter som er framstilt av animalske biprodukter som omfattes av forordning (EF) nr. 1069/ og forordning (EU) nr. 142/2011, 5 er ikke nærmere fastsatt i unionsretten. Veterinærkontroll skal foretas av de produktene som er delvis foredlet, men som fremdeles er råvarer, som senere skal videreforedles i en godkjent eller registrert virksomhet på bestemmelsesstedet. Offentlige veterinærer på grensekontrollstasjonene må etter behov vurdere og angi om et avledet produkt er tilstrekkelig foredlet til ikke lenger å kreve de veterinærkontrollene som er fastsatt i Unionens regelverk. Tabell Uten at det berører reglene for fortolkning av KN, skal ordlyden i varebeskrivelsen i kolonne 3 bare anses som veiledende, ettersom det er KN-kodene som avgjør hvilke varer i vedlegget som omfattes av denne beslutning. Når det er angitt «ex» foran en KN-kode eller en norsk tollposisjon, fastsettes de varene som omfattes, på grunnlag av virkeområdet for KN-koden og den tilhørende beskrivelsen i kolonne 3 og avgrensningen og forklaringen i kolonne 4. Kapittel 1 Levende dyr Merknad til kapittel 1 1. Dette kapittelet omfatter alle levende dyr, unntatt: a) fisk og krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, under KN-kode 0301, 0306, 0307 eller 0308, b) kulturer av mikroorganismer og andre produkter under KN-kode 3002 og c) dyr under KN-kode Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet KN-kode 0106 omfatter blant annet følgende husdyr eller viltlevende dyr: A) Pattedyr 1) Primater. 2) Hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen Cetacea), manater og dugonger (pattedyr i ordenen Sirenia), seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr i underordenen Pinnipedia). 3) Andre (f.eks. reinsdyr, katter, hunder, løver, tigere, bjørner, elefanter, kameler, sebraer, kaniner, harer, dyr av hjortefamilien, antiloper, gemser, rever, minker og andre dyr som er bestemt til pelsdyroppdrett). B) Krypdyr (herunder slanger og skilpadder) C) Fugler 1) Rovfugler. 2) Psittaciformes (herunder papegøyer, parakitter, arapapegøyer og kakaduer). 3) Andre (f.eks. rapphøns, fasaner, vaktler, rugder, bekkasiner, duer, ryper, hortulaner, villender, villgjess, troster, stærer, lerker, finker, meiser, kolibrier, påfugler, svaner og andre fugler som ikke er angitt under KN-kode 0105). D) Andre, f.eks. bier (uansett om de fraktes i kasser eller bur eller bikuber), andre insekter, frosker KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Hester, esler, muldyr og mulesler, Alle. levende Storfe, levende Alle Svin, levende Alle ; Sau, levende Alle ; Geiter, levende Alle.

8 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Fjærfe, det vil si, høns av arten Gallus Alle. domesticus, ender, gjess, kalkuner og perlehøns, levende Andre levende dyr - Alle, omfatter alle dyr fra følgende undergrupper: Primater Hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia); seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr av underordenen Pinnipedia) Kameler og andre kameldyr (Camelidae) Tamkaniner; andre kaniner og harer enn tamkaniner Andre pattedyr som ikke hører under 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, , ; omfatter hunder og katter Reptiler (herunder slanger og skilpadder) rovfugler papegøyefugler (herunder papegøyer, parakitter, araer og kakaduer) Strutser; emuer (Dromaius novaehollandiae) Andre fugler, som ikke hører under posisjonene 01.05, , og ; omfatter duer Bier Andre insekter enn bier Andre levende dyr som ikke er oppført andre steder, med unntak av pattedyr, fugler og reptiler. Levende frosk hører under dette varenummeret, uansett om de skal holdes levende i terrarier eller avlives til konsum Kapittel 2 Kjøtt og spiselig slakteavfall Merknad til kapittel 2 1. Dette kapittelet omfatter ikke: a) de produktene som er beskrevet under KN-kode eller 0210, og som er uegnet til konsum, b) tarmer, blærer og mager av dyr (KN-kode 0504) eller dyreblod (KN-kode 0511 eller 3002), eller c) animalsk fett, unntatt produktene under KN-kode 0209 (kapittel 15). KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt Alle Kjøtt av storfe, fryst Alle Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller fryst Alle Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst Alle.

9 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Kjøtt av hester, esler, muldyr eller Alle. mulesler, ferskt, kjølt eller fryst Spiselig slakteavfall av storfe, svin, Alle. sauer, geiter, hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe Alle. som hører under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller fryst Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst - Alle, omfatter ikke råvarer som er uegnet til konsum. - Omfatter andre råvarer til produksjon av gelatin eller kollagen til konsum. - Omfatter all kjøtt og spiselig slakteavfall fra følgende underposisjoner: av kaniner eller harer av primater av hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); av manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia); av seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr av underordenen Pinnipedia) av reptiler (herunder slanger og skilpadder) av kameler og andre kameldyr (Camelidae) annet: av tamduer, av vilt unntatt kaniner og harer. Omfatter kjøtt av vaktler, rein eller andre pattedyrarter Svinefett, rent for kjøtt, og fjærfefett, ikke utsmeltet eller ekstrahert på annen måte, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røykt Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall Omfatter froskelår ( ) Alle, omfatter både fett og foredlet fett som beskrevet i kolonne 3. - Alle, omfatter kjøtt, kjøtt-produkter og andre produkter av animalsk opprinnelse. - Omfatter foredlet animalsk protein og tørkede svineører til konsum. - Knokler for konsum hører under posisjon Pølser hører under posisjon Fettgrever hører under posisjon Kapittel 3 Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann Generelle merknader Dette kapittelet omfatter både levende fisk til oppdrett og avl, levende akvariefisk, og levende fisk eller levende krepsdyr som blir fraktet levende, men importeres for konsum. Alle varer i dette kapittelet skal gjennomgå veterinærkontroll. Merknader til kapittel 3 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 1. Dette kapittelet omfatter ikke: a) pattedyr som hører inn under KN-kode 0106, b) kjøtt av pattedyr som hører inn under KN-kode 0106 (KN-kode 0208 eller 0210),

10 19. juni Nr Norsk Lovtidend c) fisk (herunder lever, rogn og melke) eller krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, døde og uegnet til konsum på grunn av deres art eller tilstand (kapittel 5), mel, pulver og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, uegnet til konsum (KN-kode 2301), eller d) kaviar eller kaviarerstatninger som er framstilt av rogn (KN-kode 1604). KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Fisk, levende - Alle: omfatter ørret, ål, karper og alle andre arter eller all fisk som importeres med tanke på oppdrett eller avl. - Levende fisk som importeres til direkte konsum behandles, hva veterinær grensekontroll angår, som om de var produkter. - Omfatter prydfisk som hører under varenummer og Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også opphakket), ferskt, kjølt eller fryst Fisk, tørket, saltet eller i saltlake; røykt fisk, også varmrøykt; mel og pelleter av fisk, egnet til menneskeføde Krepsdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte krepsdyr, med eller uten skall, også varmrøykte; krepsdyr med skall, dampkokt eller kokt i vann, også kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde Bløtdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte bløtdyr, med eller uten skall, også varmrøykte; mel og pelleter av bløtdyr, egnet til menneskeføde Alle: omfatter lever, rogn og melke, fersk eller kjølt, som hører under varenummer Alle: omfatter lever, rogn og melke, fryst, i underposisjon Alle. Alle, omfatter andre fiskevarer, f.eks. mel, pulver og pellets, egnet for konsum, fremstilt av fisk. Omfatter fiskehoder, -haler og svømmeblærer og andre fiskeprodukter. - Alle: levende krepsdyr som importeres for direkte konsum betraktes og behandles, hva veterinær grensekontroll angår, som om de var produkter. - Omfatter Sea-monkeys (artemia) til akvariebruk, som kjæledyr, og alle levende krepsdyr til akvariebruk som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/ Omfatter bløtdyr som er kokt og deretter røykt. Andre kokte bløtdyr hører under posisjon Omfatter levende bløtdyr til akvariebruk som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/ Levende bløtdyr som importeres for direkte konsum betraktes og behandles, hva veterinær grensekontroll angår, som om de var produkter. - Omfatter alle produkter under varenumrene til , f.eks: (snegler, andre enn sjøsnegler): omfatter landsnegler av arten Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum og arter av Achatinidesfamilien. Omfatter levende snegler, inkl. ferskvanns-snegler, for direkte konsum, samt sneglekjøtt til konsum. Omfatter lett forkokte eller forbehandlede snegler. Videre bearbeidede produkter hører under posisjon

11 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) (andre levende, ferske eller kjølte bløtdyr enn østers, kamskjell, blåskjell, blekksprut, akkar, andre snegler enn sjøsnegler, sandskjell, hjerteskjell, arkskjell, øresnegler: omfatter kjøtt av sjøsnegle arter, med eller uten skall (andre bløtdyr enn østers, kamskjell, blåskjell, blekksprut, akkar, andre snegler enn sjøsnegler, sandskjell, hjerteskjell, arkskjell, øresnegler, ikke levende, ferske eller kjølte; men inkluderer mel og pelleter av disse; egnet for konsum) Virvelløse dyr som lever i vann, unntatt krepsdyr og bløtdyr, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte virvelløse dyr som lever i vann, unntatt krepsdyr og bløtdyr, også varmrøykte; mel og pelleter av virvelløse dyr som lever i vann, unntatt av krepsdyr og bløtdyr, egnet til menneskeføde Alle. Kapittel 4 Melk og melkeprodukter, fugleegg, naturlig honning og spiselige produkter av animalsk opprinnelse som ikke er angitt eller tatt med andre steder Merknader til kapittel 4 1. Med «melk» menes helmelk eller helt eller delvis skummet melk. 2. Under KN-kode 0405 menes med: a) «smør» naturlig smør, myssmør eller rekombinert smør (ferskt, saltet eller harskt, herunder smør i hermetisk lukkede beholdere), utelukkende framstilt av melk, med et melkefettinnhold på 80 vektprosent eller mer, men høyst 95 vektprosent, med et innhold av fettfritt melketørrstoff på høyst 2 vektprosent og med et vanninnhold på høyst 16 vektprosent. Smør inneholder ikke tilsatte emulgatorer, men kan inneholde natriumklorid, fargestoffer til bruk i næringsmidler, nøytraliseringssalter og kulturer av uskadelige melkesyreproduserende bakterier, b) «smørbare melkefettprodukter» smørbare emulsjoner av typen vann i olje med melkefett som det eneste fettstoffet i produktet, og der melkefettinnholdet er minst 39 vektprosent, men mindre enn 80 vektprosent. 3. Produkter framstilt av mysekonsentrasjon og tilsatt melk eller melkefett, skal klassifiseres som ost under KNkode 0406, forutsatt at de har følgende tre egenskaper: a) et melkefettinnhold som er beregnet av tørrstoffet, på minst 5 vektprosent, b) et tørrstoffinnhold på minst 70 vektprosent, men på høyst 85 vektprosent, og c) de er formet eller kan formes. 4. Dette kapittelet omfatter ikke: a) produkter framstilt av myse og som inneholder mer enn 95 vektprosent laktose, uttrykt som vannfri laktose, beregnet av tørrstoffet (KN-kode 1702), eller b) albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent myseprotein, beregnet av tørrstoffet) (KN-kode 3502) eller globuliner (KN-kode 3504). Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet KN-kode 0408 omfatter hele egg uten skall og eggeplommer av alle fugler. Produktene som hører inn under denne koden, kan være ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede (f.eks. sylinderformede «langegg»), fryste eller på annen måte konserverte. Alle disse hører inn under koden uansett om de er tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel, og uansett om de er beregnet på konsum eller til industriell bruk (f.eks. garving). Denne koden omfatter ikke: a) Eggolje (KN-kode 1506). b) Tilberedte egg som inneholder smaksingredienser, krydder eller andre tilsetningsstoffer (KN-kode 2106). c) Lecitin (KN-kode 2923).

12 19. juni Nr Norsk Lovtidend d) Separat eggehvite (eggalbumin) (KN-kode 3502). Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet KN-kode 0409 omfatter honning som er framstilt av bier (Apis mellifera), eller av andre insekter, og som er slynget, i tavler eller med stykker av tavler, forutsatt at det verken er tilsatt sukker eller andre stoffer. Slik honning kan betegnes med den blomsten den stammer fra, opprinnelsessted eller farge. KN-kode 0409 omfatter ikke kunsthonning eller blandinger av naturlig honning og kunsthonning (KN-kode 1702). Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet KN-kode 0410 omfatter produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som ikke er nevnt eller tatt med andre steder i Den kombinerte nomenklatur. Den omfatter følgende: a) skilpaddeegg, b) salanganreder (fuglereder). KN-kode 0410 omfatter ikke dyreblod, uansett om det er spiselig eller ikke, flytende eller tørket (KN-kode 0511 eller 3002). KN-kode Norsk tollposisjon Beskrivelse Avgrensning og forklaring (1) (2) (3) (4) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff Melk og fløte, konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og fløte, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao Myse, også konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; produkter som består av naturlige melkebestanddeler, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Smør og annet fett samt oljer fremstilt av melk; meierismøreprodukter Ost og ostemasse Alle Fugleegg med skall, friske, konserverte eller kokte Fugleegg uten skall samt eggeplommer, friske, tørkede, dampkokte eller kokte i vann, formede, fryste eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff Naturlig honning Alle. - Alle: melk omfatter melk som er ubehandlet, pasteurisert eller varmebehandlet, herunder fryst. - Omfatter melkefraksjoner. - Melk til dyrefôr hører under denne posisjonen, dyrefôr som inneholder melk hører under posisjon Melk til terapeutisk eller profylaktisk bruk hører under posisjon Alle, herunder melk til spedbarn. - Alle, omfatter fløte, smakstilsatt eller med innhold av frukt, fryst og gjæret (fermentert) melk, for konsum. - Iskrem hører under posisjon Drikkevarer som inneholder melk smakstilsatt med kakao eller andre produkter hører under posisjon Alle, omfatter melkeprodukter for spedbarn. - Varenummer omfatter råmelk i flytende form fra kveg, avfettet og avkasinert, for konsum. - Varenummer omfatter spraytørket, fettredusert råmelkspulver som ikke er avkasinert, for konsum. - Alle: omfatter meierismøreprodukter. - Alle, omfatter rugeegg og spesifiserte patogenfrie egg (SPF), befruktede egg for klekking ( og ). - Omfatter friske egg ( og ) og andre egg ( ), som er egnet for konsum eller ikke. - Omfatter tusenårsegg. - Eggehvitestoff som er egnet og uegnet til konsum hører under posisjon Alle: denne posisjonen omfatter eggprodukter, uansett om de er varmebehandlet eller ikke, og egnet til konsum eller ikke.

13 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted - Alle. - Dette varenummeret omfatter dronninggele og propolis (brukt i produksjonen av farmasøytiske preparater og kosttilskudd) og andre animalske produkter bestemt til konsum, unntatt ben (som hører under posisjon ). - Insekter eller insektegg til konsum er omfattet av dette varenummeret. Kapittel 5 Produkter av animalsk opprinnelse som ikke er angitt eller tatt med andre steder Generelle merknader Særlige krav til visse produkter i dette kapittelet er fastsatt i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. Rad 7: grisebuster Rad 8: ubehandlet hår Rad 9: behandlede fjør og deler av fjør. Med «ubehandlet» og «behandlet» menes som definert for det relevante produktet i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011. Merknader til kapittel 5 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 1. Dette kapittelet omfatter ikke: a) spiselige produkter (unntatt tarmer, blærer og mager av dyr, hele eller i biter, samt dyreblod, flytende eller tørket), b) huder og skinn (herunder pelsskinn), unntatt varer som hører inn under KN-kode 0505, avskjær og lignende avfall av råhuder eller skinn som hører inn under KN-kode 0511 (kapittel 41 eller 43), c) animalske tekstilfibrer, unntatt hestehår og avfall av hestehår (avsnitt XI), eller d) bunter for å lage børster (KN-kode 9603) I nomenklaturen regnes «elfenbein» som støttenner av elefant, flodhest, hvalross, narhval og villsvin, horn av neshorn samt alle typer dyretenner. 4. I nomenklaturen menes med «hestehår» hår fra maner og haler på dyr av hestefamilien eller storfe. Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet KN-kode 0505 omfatter 1) Skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde fugler (for eksempel hoder og vinger), og 2) fjør og deler av fjør (med eller uten avskårne kanter) og dun, forutsatt at de enten er ubehandlede, eller bare rensede, desinfiserte eller behandlet med sikte på bevaring, men ikke behandlet på annen måte eller montert. KN-kode 0505 omfatter også pulver og avfall av fjør og deler av fjør. KN-kode Norsk tollposisjon Beskrivelse Avgrensning og forklaring (1) (2) (3) (4) Bust av svin eller villsvin samt avfall derav Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker, ferske, kjølte, fryste, saltede, i saltlake, tørkede eller røykte ex 0505 ex Skinn og andre deler av fugler, med påsittende fjær eller dun, fjær og deler - Alle, behandlede og ubehandlede. - Med «ubehandlede svinebørster» forstås svinebørster, ikke vasket industrielt, produsert ved garving eller behandlet på annen måte som sikrer at det ikke er patogene igjen. Alle: omfatter mager, blærer og tarmer av storfe, svin, sau, geit eller fjærkre som er renset, saltet, tørket eller oppvarmet. - Alle: herunder jakttrofeer av fugler, unntatt bearbeidede prydfjær,

14 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) av fjær (også med klipte kanter) samt dun, ubearbeidd eller bare renset, desinfisert eller konservert; pulver og avfall av fjær eller av deler av fjær behandlede fjær medbrakt av reisende til privat bruk eller forsendelser av behandlede fjær til privatpersoner til ikke-industrielle formål. - Forordning (EU) nr. 142/ artikkel 25(1)(b) forbyr import og transitt gjennom EØS-området av ubehandlede fjær og deler av fjær og dun. - Veterinær grensekontroll omfatter fjær uavhengig av behandling som angitt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIII, kap. VII, punkt c. - Særskilte krav til jakttrofeer er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIV, kap. II, femte avsnitt. - Forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIV, kap. II, sjette avsnitt omfatter fjær brukt til stopping, dun, Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og avfall av bein og hornkjegler Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, horn, gevirer, hover, klover, negler, klør og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og avfall derav ex ex ex ex Koraller og liknende, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; skall av bløtdyr, krepsdyr eller pigghuder og ryggskall av blekksprut, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, pulver og avfall derav Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørket; kjertler og andre animalske produkter som brukes til fremstilling av farmasøytiske preparater, ferske, kjølte, fryste eller midlertidig konserverte på annen måte ubehandlede (rå) eller andre fjær. - Omfatter knokler til fremstilling av gelatin eller kollagen, hvis det er utvunnet fra dyr som har blitt slaktet til konsum, samt benmel til konsum. - Særskilte krav til slike produkter som ikke er beregnet på konsum er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 6 (jakttrofeer) og rad 11 (knokler og knokkelprodukter (ikke benmel), horn og horn-produkter (ikke hornmel) samt hover og hov-produkter (ikke hovmel) for annen bruk enn til dyrefôr, organisk gjødsel eller jordforbedring. - Særskilte krav til jakttrofeer er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 6. - Omfatter behandlede jakttrofeer av fugler og hovdyr som kun består av ben, horn, hover, klør, gevirer, tenner, huder eller skinn, fra alle tredjestater. - Tomme skjell til næringsmidler og til bruk som råvare for glukosamin. - Videre er skjell som inneholder bløtt vev og kjøtt til forskjellige formål, omfattet av forordning (EF) nr. 1069/ artikkel 10(k)(i). - Særskilte krav til animalske biprodukter til produksjon av dyrefôr annet enn rått fôr til kjæledyr og animalske biprodukter for annet bruk enn til fôr (for farmasøytiske og andre tekniske produkter) er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad Kjertler, andre animalske produkter og galle er omfattet av dette varenummeret. - Tørkede kjertler og tørkede produkter hører under posisjon

15 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde - Alle, omfatter posisjonene til Omfatter genetisk materiale (sæd, embryoer fra dyr slik som storfe, sau, geiter, dyr av hestefamilien og svin) og animalske biprodukter av kategori 1 og 2. Følgende er eksempler på animalske produkter som omfattes av posisjonene til : (sæd av storfe) (produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann): alle, omfatter fiskeegg til klekking, døde dyr, animalske biprodukter til fremstilling av fôr til kjæledyr og til farmasøytiske og andre tekniske produkter. Omfatter døde dyr nevnt i kapittel 3, utjenlige til menneskeføde, f.eks. Daphnida, kjent som vannlopper, og andre ostracoda eller phyllopoda, tørket, til fôr til prydfisk; omfatter agn. ex (sener og nerver; avklipp og liknende avfall av rå huder og skinn) (ubearbeidede svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse og andre svamper enn ubearbeidede svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse): alle hvis beregnet på konsum. Hvis ikke til konsum, kun de til fôr til kjæledyr. Særskilte krav til produkter som ikke er til konsum er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad ; ; ; , , , ; ; (andre animalske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, døde dyr fra kapittel 1, ikke til menneskeføde): alle. Varenummerne omfatter embryoer, egg, sæd og genetisk materiale som ikke hører under varenummer og av andre arter enn storfe. Animalske biprodukter til produksjon av fôr til kjæledyr eller andre tekniske produkter hører også under disse varenummerne. - Omfatter ubehandlet hestehår, biavlsprodukter unntatt voks til biavl eller til teknisk bruk, spermasett for teknisk bruk, døde dyr nevnt i kapittel 1

16 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) som er uspiselige eller uegnet til menneskeføde (f.eks. hunder, katter, insekter), animalsk materiale der de vesentlige egenskapene ikke er endret, og spiselig dyreblod, ikke fra fisk, til konsum. Kapittel 12 Oljeholdige frø og oljeholdige frukter, diverse andre frø og frukter, industri- eller medisinplanter, halm og fôr Generelle merknader Bare visse planteprodukter skal gjennomgå veterinærkontroll, se definisjonen av produkt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF. KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) ex ex Bi pollen Alle ex ex ex ex Halm og agner av korn, ubearbeidd, også hakket, malt, presset eller i form av pelleter Kålrot, fôrbeter, fôrrøtter, høy, luserne (alfalfa), kløver, esparsett, fôrkål, lupiner, vikker og liknende fôrprodukter, også i form av pelleter Omfatter kun halm. Omfatter kun høy. Kapittel 15 Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer samt spaltingsprodukter av disse, tilberedt spisefett; animalsk eller vegetabilsk voks Generelle merknader Alle animalske fettstoffer og oljer. Særlige krav til følgende produkter er fastsatt i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011: 1. smeltet fett og fiskeolje i rad 3 i tabell 1 i kapittel I avsnitt 1, 2. smeltet fett fra kategori 2-materiale til visse formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr (for eksempel til fettbearbeidingsformål) i rad 17 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1, 3. fettderivater i rad 18 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1, Fettderivater omfatter produkter av fettstoffer og oljer som har gjennomgått første bearbeiding, når de i ren tilstand er framstilt ved hjelp av en metode fastsatt i kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. Derivater som er blandet med andre materialer, skal gjennomgå veterinærkontroll. Merknader til kapittel 15 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 1. Dette kapittelet omfatter ikke: a) svinefett eller fjørfefett som hører inn under KN-kode 0209, b) kakaosmør, fett og olje (KN-kode 1804), c) spiselige tilberedninger som inneholder mer enn 15 vektprosent av de produktene som hører inn under KN-kode 0405 (vanligvis kapittel 21), d) fettgrever (KN-kode 2301) eller rester som hører inn under KN-kode KN-kode 1518 omfatter ikke fettstoffer, oljer eller fraksjoner av disse som bare er denaturert, og slike produkter skal klassifiseres under samme kode som tilsvarende udenaturerte fettstoffer, oljer og fraksjonene av disse. 4. Nøytralisasjonspasta, fett- og oljeavfall, stearinbek, glyserolbek og ullfettbek hører inn under KN-kode 1522.

17 19. juni Nr Norsk Lovtidend Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet KN-kode 1516 omfatter animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer som har gjennomgått en særskilt kjemisk omdanning som nevnt nedenfor, men som ikke er ytterligere bearbeidet. Posisjonen omfatter også fraksjoner av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer som er bearbeidet på lignende måte. Hydrogenering som skjer ved at produktene bringes i kontakt med rent hydrogen ved passende temperatur og trykk i nærvær av en katalysator (vanligvis findelt nikkel), hever fettstoffenes smeltepunkt og gir oljer en fastere konsistens ved å omdanne umettede glyserider til mettede glyserider med høyere smeltepunkt. KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Svinefett (herunder smult) og fjærfefett, Alle. unntatt det som hører under posisjon eller Talg og annet fett av storfe, sauer eller Alle. geiter, unntatt det som hører under posisjon Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller bearbeidd på annen måte Alle Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede Ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin) Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede ; ; ; Animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde ex 1517 ex Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som hører under posisjon ex ex Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon Alle, fiskeolje og olje fra fiskeprodukter og havpattedyr. - Diverse spiselige produkter fra matvareindustrien er omfattet av kapittel 21. Alle, import uten restriksjoner er mulig for behandlet ull nevnt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIII, kap. VII, punkt B, hvis reglene i forordning (EF) nr. 1069/ artikkel 41 er oppfylt. - Alle. - Ufraksjonerte fettstoffer og oljer, samt første fraksjoner av dette fremstilt ved en metode som er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIII, kap. XI, punkt 1. - Alle: animalske fettstoffer og oljer. - For veterinær grensekontroll omfatter fettderivater produkter av animalske fettstoffer og oljer som har undergått en første bearbeiding, når de i ren tilstand er fremstilt ved en metode som er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIII, kap. XI, punkt 1. Omfatter kun animalske fettstoffer og oljer. - Omfatter kun animalske fettstoffer og oljer, utsmeltet. - Fettderivater fremstilt ved en metode som er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIII, kap. XI, punkt 1. - Særskilte krav er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIV, kap. II,

18 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) første avsnitt, tabell 2, rad 17 (avsmeltet fett) og rad 18 (fettderivater) ex Uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller animalske og vegetabilske fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer - Alle: produkter av animalske fettstoffer og oljer. - Fettderivater fremstilt ved en metode som er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIII, kap. XI, punkt 1. ex ex. Annet Kun hvis produktet inneholder animalsk ex ex Ubearbeidet bivoks og annen insektvoks Bearbeidet bivoks og annen insektsvoks, også rafinert eller farget ex ex Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks fett. Alle, omfatter bivoks i naturlige bikaker, ubearbeidet bivoks til bruk i biavl eller til teknisk bruk. - Forordning (EU) nr. 142/ artikkel 25(1)(c) forbyr import av og transitt gjennom EØS-området av bivoks i bikake-form. - Særskilte krav til biprodukter ved biavl er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad Alle, omfatter voks, behandlet eller rafinert, også bleket eller farget, for biavl eller teknisk bruk. - Særskilte krav til biprodukter ved biavl er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011, 5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad Biprodukter ved biavl, unntatt bivoks, skal være gjenstand for veterinær grensekontroll under varenummer (andre). Omfatter kun de av animalsk opprinnelse. Kapittel 16 Produkter av kjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann Generelle merknader Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter. Merknader til kapittel Dette kapittelet omfatter ikke kjøtt, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, som er tilberedt eller konservert på de måtene som er nevnt i kapittel 2 eller 3 eller under KN-kode Næringsmidler hører inn under dette kapittelet, forutsatt at de inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene. Når disse varene inneholder to eller flere av de produktene som er nevnt ovenfor, klassifiseres de i den posisjonen i kapittel 16 som omfatter den eller de bestanddelene som vektmessig utgjør største andel. Disse bestemmelsene får ikke anvendelse på fylte produkter som hører inn under KN-kode 1902, eller på varer som hører inn under KN-kode 2103 eller For tilberedninger som inneholder lever, får ikke bestemmelsene i andre punktum anvendelse for å fastsette underposisjoner innenfor posisjon 1601 eller KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Pølser og liknende produkter av kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod; tilberedte Alle, omfatter konservert kjøtt i forskjellig form.

19 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) næringsmidler på basis av disse produkter Annet tilberedt eller konservert kjøtt, Alle, omfatter konservert kjøtt i flesk, slakteavfall eller blod Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviaretterlikninger av fiskerogn; fisk, hel eller i stykker, men ikke opphakket Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, tilberedte eller konserverte forskjellig form. Alle, omfatter fiskeprotein i geleform, kjølt eller fryst. - Alle, kokte, stekte, forkokte eller forstekte tilberedte næringsmidler som inneholder eller er blandet med fisk eller fiskeprodukter. - Omfatter surimi i varenummer Omfatter hermetisk fisk og hermetisk kaviar i lufttett emballasje, samt sushi (så lenge de ikke hører under kapittel 19). - Pasta fylt med fiskevarer hører under posisjon Såkalte «fish skewers» (rått fiskekjøtt/reker med grønnsaker på trepinne) hører under varenummer eller Alle, herunder helt eller delvis tilberedte snegler. - Omfatter krepsdyr og andre virvelløse akvatiske dyr i lufttett lukket emballasje. Kapittel 17 Sukker og sukkervarer Merknader til kapittel 17 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 1. Dette kapittelet omfatter ikke:... b) kjemisk rene sukkerarter, unntatt sukrose, laktose, maltose, glukose og fruktose) eller andre produkter som hører inn under KN-kode 2940,... KN-kode Norsk tollposisjon Beskrivelse Avgrensning og forklaring (1) (2) (3) (4) ; Laktose og laktosesirup som, beregnet av tørrstoffet, inneholder minst 99 vektprosent laktose, uttrykt som vannfri laktose Alle, omfatter kunstig honning og blandinger av naturlig og kunstig honning. Kapittel 19 Tilberedninger av korn, mel, stivelse eller melk samt konditorvarer Generelle merknader Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter og næringsmidler som inneholder ubearbeidede animalske produkter. KN-kode 1902 [pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spagetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, også tilberedt] omfatter bare animalske produkter som inngår i produkter som hører inn under underposisjon , , og KN-kode 1902 omfatter kokte, stekte, forkokte eller forstekte matretter som inneholder animalske produkter som fastsatt for sammensatte produkter i artikkel 4 6 i vedtak 2007/275/EF.

20 19. juni Nr Norsk Lovtidend Merknader til kapittel 19 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 1. Dette kapittelet omfatter ikke: a) næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene (kapittel 16), unntatt fylte produkter som hører inn under KN-kode KN-kode Norsk tollposisjon Beskrivelse Avgrensning og forklaring (1) (2) (3) (4) Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller maltekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene , og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte, med innhold av egg ex Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte, fylt med mer enn 20 ex vektprosent fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyr Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte, fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt, flesk eller slakteavfall ex ex ex ex ex ex ex ex ; ex ex ex ; ex Fylt pasta, kokt Fylt pasta, ellers Annen pasta, som ikke hører under varenumrene , , , og Couscous Næringsmidler fremstilt av ris - Alle. - Tilberedte næringsmidler er omfattet av kapittel 16 og 21. Alle. Alle. Alle. Som inneholder animalske produkter. Som inneholder animalske produkter. Som inneholder animalske produkter. - Som inneholder animalske produkter. - Omfatter tilberedt couscous, for eksempel couscous sammen med kjøtt, grønnsaker og andre ingredienser, hvor andelen kjøtt ikke overstiger 20 vektprosent. Som inneholder animalske produkter, for eksempel sushi (som ikke hører under Kap. 16). ex 1905 ex Bakverk Omfatter produkter som inneholder kjøtt eller andre animalske produkter. Kapittel 20 Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter eller andre plantedeler Generelle merknader Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter og næringsmidler som inneholder ubearbeidede animalske produkter. Merknader til kapittel 20 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 1. Dette kapittelet omfatter ikke:

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER KOMMISJONSVEDTAK. av 17. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER KOMMISJONSVEDTAK. av 17. april 2007 26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/1 EØS-ORGANER EØS-komiteen KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/01 av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene

Detaljer

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER Kapittel 2 skal omfatte følgende varer: a) Fisk og andre marine

Detaljer

AVSNITT I LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER KAPITTEL 1 LEVENDE DYR

AVSNITT I LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER KAPITTEL 1 LEVENDE DYR AVSNITT I LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER KAPITTEL 1 LEVENDE DYR Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter alle levende dyr (bestemt til mat eller andre formål) unntatt: 1. Fisk, krepsdyr, bløtdyr

Detaljer

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Vedlegg 2 til dette rundskriv Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter, oppført i tabell 1, er omfattet av avtalens bestemmelser, med

Detaljer

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER PROTOKOLL A VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Protokoll A Vist til i artikkel 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de

Detaljer

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kjøtt og flesk i hele skrotter (det vi si kroppen av dyret med eller uten hode), halve skrotter (skrotten

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 19. årgang 26.1.2012 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 19. årgang 26.1.2012 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 19. årgang 26.1.2012 2012/EØS/5/01 Kommisjonsvedtak av 17. april 2007 om lister over dyr

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Vedlegg I LISTE OVER LEVENDE DYR OG PRODUKTER, SOM SKAL UNDERKASTES VETERINÆRKONTROLL

Vedlegg I LISTE OVER LEVENDE DYR OG PRODUKTER, SOM SKAL UNDERKASTES VETERINÆRKONTROLL Vedlegg I LISTE OVER LEVENDE DYR OG PRODUKTER, SOM SKAL UNDERKASTES VETERINÆRKONTROLL Kommentarer: 1. Kolonne 1: Når det benyttes en 4-sifret kode: Med mindre noe annet fremgår skal alle produkter når

Detaljer

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter alle slags fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann,

Detaljer

KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Dette kapitlet omfatter: I. Meieriprodukter: Alminnelige

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000032 1988 2002 Forbruksartikler Kg 931-00 00000055 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollfrie Kg 931-00

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER Artikkel 1 Tiltak for råvarepriskompensasjon 1. For å kunne ta hensyn til forskjeller

Detaljer

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr.

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr. Vedlegg II OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i tabell 1 er dekket av avtalens bestemmelser, med mindre annet er bestemt

Detaljer

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B)

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg 1 til dette rundskriv BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksvarer som inngår i produkter

Detaljer

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 PRODUKTER AV KJØTT, FLESK, FISK, KREPSDYR, BLØTDYR ELLER ANDRE VIRVELLØSE

Detaljer

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 4 VEDLEGG II PROTOKOLL 3 OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 1. Avtalens bestemmelser skal gjelde for varer oppført i tabell I og II, om ikke annet følger av bestemmelsene

Detaljer

Vedlegg III. Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1. Bearbeidede landbruksvarer

Vedlegg III. Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1. Bearbeidede landbruksvarer Vedlegg III Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1 Bearbeidede landbruksvarer Vedlegg III Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1 Bearbeidede landbruksvarer Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene

Detaljer

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1 TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE Liste 1 0403 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker,

Detaljer

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

KN-koder. Animo-koder. 1.1 Sæd egg- embryo. 01 Sæd, egg og embryo 01 Sæd av storfe 02 Sæd av svin 03 Sæd av andre arter

KN-koder. Animo-koder. 1.1 Sæd egg- embryo. 01 Sæd, egg og embryo 01 Sæd av storfe 02 Sæd av svin 03 Sæd av andre arter Avsnitt I Generell definisjon av sæd, egg, embryo og produkter av animalsk opprinnelse i I-datafilen, eventuelt supplert i kolonne 2 og 3 med definisjonstilføyelser i henhold til avsnitt II og III. 1.1

Detaljer

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket.

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket. Utkast til forskrift om endring i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i lov 19. desember

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 4 Vedlegg C Liste over landbruksvarer

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/1999 av 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR -

Detaljer

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 29.mars 2007 i medhold av lov 19. desember 2003

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (a) I ARTKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN Varene opplistet

Detaljer

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke materialer av animalsk opprinnelse, ubearbeidd eller enkelt

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003 av 10. juli 2003 om endring av vedlegg I, IV og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og forordning (EF) nr. 1326/2001 med hensyn til overførbar

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 140/2001 av 23. november 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 140/2001 av 23. november 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 140/2001 av 23. november 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 om bearbeidede landbruksvarer og

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER TABELL 1 TIL VEDLEGG III EFTA HS nr. Vareslag Island Norge Sveits/ Liechtenstein 04.03

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/43 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008 2015/EØS/18/10 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse

Detaljer

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17.

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG D DEL A Modell for helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit som er oppsamlet eller produsert etter 31.

Detaljer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr 119 om

Detaljer

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Et verktøy for sunnere valg Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Nøkkelhullet enklere å velge sunt Disposisjon Bakgrunn Utkast til forskrift om frivillig merking av matvarer med Nøkkelhullet Status i

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang utgave 18.11.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 2004/EØS/57/01

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang utgave 18.11.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 2004/EØS/57/01 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang 2004/EØS/57/01 EØS-komiteens beslutning nr. 138/2004 av 29. oktober

Detaljer

25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF. av 23. juni 2000

25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF. av 23. juni 2000 Nr. 37/82 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF 2002/EØS/37/28 av 23. juni 2000 om kakao- og sjokoladeprodukter beregnet på konsum (*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO- PEISKE UNION HAR under

Detaljer

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008 Nr. 29/3 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008 2015/EØS/29/02 av 21. mai 2008 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 i kategori 3(*) KOMMISJONEN

Detaljer

I forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. oktober 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel

Detaljer

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. f) Følgende oppføringer for E 104, E 110 og E 124 innsettes i riktig nummerorden i næringsmiddelkategoriene nedenfor: Kategorinummer E-nummer Navn «01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede

Detaljer

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse Del 1: Opplysninger om forsendelsen Dyrehelsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer Del I: Opplysninger om sendingen DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF. av 20. desember 2001

Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF. av 20. desember 2001 Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF av 20. desember 2001 om visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk beregnet på konsum(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke tilberedte produkter som vanligvis brukes som næringsmidler, og som er fremstilt

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007 Nr. 5/105 KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/10 av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19.

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV

K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV Dette kapitlet omfatter: K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser 1. Rå pelsskinn, unntatt rå huder og skinn som hører under posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03.

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 6, UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT Varene i tabellen under er unntatt fra bestemmelsen under

Detaljer

Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier

Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) Revidert 8. mai 2014 1.0 Innledning Forordning (EF)

Detaljer

NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99

NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99 NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99 Commission Regulation (EC) No 829/2007 of 28 June 2007 amending Annexes I, II, VII, VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/469 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008 2015/EØS/18/45 av 8. oktober 2008 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om under henvisning

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in foodstuffs

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser KAPITTEL 31 GJØDSEL Alminnelige bestemmelser Dette kapittel omfatter de fleste av de produkter som i alminnelighet brukes som naturlig eller kunstig gjødsel. På den andre siden, kapittelet omfatter ikke

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske handelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 5 Vedlegg D Liste over tollkonsesjoner

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål VEILEDER 10 - Honning Foto: Eli Åsen KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 18. desember 1996

KOMMISJONSVEDTAK. av 18. desember 1996 Nr.21/132 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 18. desember 1996 om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

VEDLEGG X KAPITTEL 1

VEDLEGG X KAPITTEL 1 A9 VEDLEGG X KAPITTEL 1 Hygienesertifikat for bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner, som

Detaljer

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften)

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av XXXXXXXXXXXX (dato) med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon

Detaljer

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005 Nr. 38/411 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/38/53 av 18. mars 2005 om endring av vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(*)

Detaljer

Endringer i frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Tyrkia

Endringer i frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Tyrkia Toll- avgiftsdirektoratet Vår ref: Ark. nr.: 753.3 Avdeling for toll, merverdiavgift vareførsel Vår dato: 18.05.2011 Deres dato: Tariff- opprinnelsesseksjonen Deres ref: e-post Rundskriv til Tollvesenet

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat KAPITTEL 4 A Hygienesertifikat For import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som brukes til tekniske formål, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2 ) Den europeiske union

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1923/2006. av 18. desember 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1923/2006. av 18. desember 2006 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 1923/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger

Detaljer

VEDLEGG IV. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

VEDLEGG IV. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG IV OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i

Detaljer

13.20.16.90. Bauxitt (til aluminiumproduksjon) og konsentrater 2606. Malm for utvinning av edle metaller og konsentrater 2616

13.20.16.90. Bauxitt (til aluminiumproduksjon) og konsentrater 2606. Malm for utvinning av edle metaller og konsentrater 2616 NACE 13.10 : Bryting av jernmalm RODCOM LITEN 2006 RODCOM til utenrikshandelsnomenklatur for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Bryting av jernmalm 13.10.10.30 Ikke agglomerert jernmalm og konsentrater, unntatt

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

I forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet XX.XX 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.4. Vedkommende lokale myndighet

Detaljer

Nr. 16/270 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2007. av 3. september 2007

Nr. 16/270 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2007. av 3. september 2007 Nr. 16/270 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 KOMMIJONFORORDNING (EF) nr. 1165/2007 av 3. september 2007 2012/EØ/16/40 om opprettelse av 2007-utgaven av «rodcom-listen» over industriprodukter

Detaljer

NOR/308R1020.00T OJ L 277/08, p. 8-14

NOR/308R1020.00T OJ L 277/08, p. 8-14 NOR/308R1020.00T OJ L 277/08, p. 8-14 COMMISSION REGULATION (EC) No 1020/2008 of 17 October 2008 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Rett bruk av Nøkkelhullet

Rett bruk av Nøkkelhullet Rett bruk av Nøkkelhullet Oslo, 17. juni 2009 Atle Wold, Seksjonssjef Tilsynsavdelingen, Mattilsynet Innhold Forskrift Veileder Tilsynsplaner Forskriften Matloven 10.2 om merking, presentasjon og reklame

Detaljer

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2014.

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2014. Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 13/24522 Ark. nr.: 319 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 13.05.13 Deres dato: Tariff- og opprinnelsesseksjonen Deres ref: Vedlegg til høringsbrev

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 317/2006. av 22. desember 2005

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 317/2006. av 22. desember 2005 16.7.2009 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/501 KOMMIJONFORORDNING (EF) nr. 317/2006 2009/EØ/39/36 av 22. desember 2005 om opprettelse av 2005-utgaven av «rodcom-listen» over industriprodukter

Detaljer

KAPITTEL 1. Hygienesertifikat

KAPITTEL 1. Hygienesertifikat KAPITTEL 1 Hygienesertifikat for bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner, som skal sendes

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 745/2004

Kommisjonsforordning (EF) nr. 745/2004 Kommisjonsforordning (EF) nr. 745/2004 om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk med de endringer og tillegg som følger av vedlegg I,

Detaljer

Hygienepakken - innledning

Hygienepakken - innledning Hygienepakken - innledning Felles hygieneregelverk for all næringsmiddelproduksjon i EØS 11. Februar 2008 Nytt hygieneregelverk Food Law forordningen forordning nr.178/2002 Kontrollforordningen forordning

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her:

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER Forklarende anmerkninger 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: a) Produktspesifikke regler, kapittel 1-24 EFTA-Costa Rica

Detaljer

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with

Detaljer

Nr. 23/304 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2000. av 19. mai 2000

Nr. 23/304 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1073/2000. av 19. mai 2000 Nr. 23/304 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003 Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF 2007/EØS/26/31 av 22. desember 2003 om endring av direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler(*)

Detaljer

Nr. 67/604 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 294/2007. av 20. februar 2007

Nr. 67/604 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 294/2007. av 20. februar 2007 Nr. 67/604 EØ-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.12.2010 KOMMIJONFORORDNING (EF) nr. 294/2007 2010/EØ/67/62 av 20. februar 2007 om opprettelse av 2006-utgaven av «rodcom-listen» over industriprodukter

Detaljer

Forslag til ny forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer 1 2 3 4. 5 6

Forslag til ny forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer 1 2 3 4.  5 6 Forslag til ny forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx. xx 2009 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18. 1.

Detaljer

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD FOTO: Aina C.Hole HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD 1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt,

Detaljer

Utfordringer fra et forbrukerperspektiv

Utfordringer fra et forbrukerperspektiv Utfordringer fra et forbrukerperspektiv Gunstein Instefjord Fagdirektør Mat og handel 20.11.13 Forbrukerrettigheter og mat Forbrukerinteressen for mat er stor. Matfeltet berører en rekke av de grunnleggende

Detaljer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer $ Toll- og avgiftsdirektoratet 0 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 09.02.09 2008/03178 008 Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Bjørn Fredriksen

Detaljer

NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88

NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88 NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88 Commission Regulation (EC) No 2076/2005 of 5 December 2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004

Detaljer

Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og. Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet

Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og. Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og næringsmiddelproduksjon Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Generalforsamlingen FHL Styret Vestnorsk Havbrukslag Midtnorsk Havbrukslag Nordnorsk Havbrukslag

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer