Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 16. august 2013

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Juni 21. Ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 74 om endringer i akvakulturloven (Nr. 745) Juni 21. Deleg. av myndighet etter lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard 1 annet ledd (Nr. 746) Juni 21. Ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 95 om endringer i lov om folkebibliotek (Nr. 747) Juni 21. Ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 55 om endringer i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Nr. 748) Juni 21. Deleg. av Kongens myndighet etter Norfundloven 10 fjerde ledd (Nr. 749) Juli 1. Endr. i delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet (Nr. 820) Forskrifter 2013 Juni 19. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (Nr. 739) Juni 21. Forskrift om gjennomføring av TSI rullende materiell godsvogner på det nasjonale jernbanenettet (Nr. 741) Juni 24. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (Nr. 753) Juni 24. Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 (Nr. 754) Juni 26. Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader (Nr. 755) Juni 18. Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH) (Nr. 757) Juni 25. Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk (Nr. 761) Juni 25. Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord (Nr. 769) Juni 16. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen (Nr. 786) Juni 24. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (Nr. 787) Juni 18. Forskrift om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH) (Nr. 798) Juni 28. Forskrift om bygg- og anleggsberedskap (Nr. 807) Juli 1. Forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann (Nr. 809) Juli 1. Forskrift om grenseverdier for koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig krysskontaminering med slike stoffer i fôr (Nr. 814) Juli 1. Forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2014 (Nr. 815) Juli 1. Forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjekt «Friskere geiter» (Nr. 818) Juli 1. Forskrift om gebyrer for Norsk Akkrediterings tjenester (Nr. 821) Endringsforskrifter 2013 Juni 19. Endr. i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll (Nr. 738) Juni 20. Endr. i forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) (Nr. 740) Juni 21. Endr. i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager (Nr. 742) Juni 21. Endr. i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten (Nr. 743) Juni 21. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist (Nr. 744)

3 Juni 24. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor (Nr. 751) Juni 24. Endr. i diverse forskrifter om leiefartøy og kvoteutnyttelse ved kontrahering av nybygg (Nr. 752) Juni 24. Endr. i forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (Nr. 758) Juni 24. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 759) Juni 25. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskole (Nr. 760) Juni 25. Endr. i forskrift om kvoteordningen for melk (Nr. 762) Juni 25. Endr. i forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn (Nr. 763) Juni 25. Endr. i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer (Nr. 764) Juni 25. Endr. i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (Nr. 765) Juni 25. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 766) Juni 25. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter. (Nr. 767) Juni 25. Endr. i rettsgebyrforskriften (Nr. 768) Juni 26. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp (Nr. 770) Juni 11. Endr. i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn (Nr. 785) Juni 25. Endr. i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (Nr. 788) Juni 26. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (Nr. 789) Juni 26. Endr. i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (Nr. 790) Juni 26. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 791) Juni 26. Endr. i forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (Nr. 792) Juni 26. Endr. i utlendingsforskriften (tjenesteutsetting av mottak av søknader om oppholdstillatelse) (Nr. 793) Juni 27. Endr. i forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften) (Nr. 794) Juni 27. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina (Nr. 795) Juni 27. Endr. i forskrift til privatskolelova (Nr. 796) Juni 27. Endr. i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (Nr. 797) Juni 27. Endr. i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (Nr. 799) Juni 27. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien (Nr. 800) Juni 27. Endr. i forskrift om fastlegeordning i kommunene (Nr. 801) Juni 27. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2013 (Nr. 802) Juni 27. Endr. i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (Nr. 803) Juni 27. Endr. i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (Nr. 804) Juni 28. Endr. i forskrift om bokføring (Nr. 805) Juni 28. Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 806) Juli 1. Endr. i forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) (Nr. 808) Juni 21. Endr. i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer (Nr. 810) Juni 26. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 811) Juni 27. Endr. i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) (Nr. 812) Juni 28. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 813) Juli 1. Endr. i forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) (Nr. 816)

4 Juli 1. Endr. i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) (Nr. 817) Juli 1. Endr. i forskrift om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll (Nr. 819) Juli 1. Endr. i forskrift om bruk av vannscooter og lignende (Nr. 822) Diverse 2013 Juni 21. Opph. av instruks for Statens investeringsfond for næringsvirksomhet (Norfund) 9. mai 1997 (Nr. 750) Juni 26. Retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (Nr. 756) Rettelser Nr. 7/2013 s (i forskrift 28. mai 2013 nr. 551 om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

5 19. juni Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 16. august 2013 Nr juni Nr Forskrift om endring i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 19. juni 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 12, 14, 15, 16, 17, 18 og 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.2 nr. 137 (beslutning 2012/31/EU). Kunngjort 26. juni 2013 kl I I forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll gjøres følgende endringer: EØS-henvisningsfeltet skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del. 1.2 nr. 137 (vedtak 2007/275/EF, som endret ved forordning (EU) nr. 28/2012 og beslutning 2012/31/EU). Tittelen skal lyde: Forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av 1 skal lyde: 1. Virkeområde Denne forskriften fastsetter hvilke levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall, animalske produkter og sammensatte produkter fra land utenfor EØS-området, som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av ved en grensekontrollstasjon eller underliggende kontrollsenter. 3 skal lyde: 3. Veterinær grensekontroll av dyr og produkter opplistet i vedlegg I For dyr og produkter mv. opplistet i vedlegg I til denne forskriften skal det gjennomføres veterinær grensekontroll ved en grensekontrollstasjon eller underliggende kontrollsenter etter de bestemmelser som følger av forskrift 18. oktober 1999 nr om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland og forskrift 31. desember 1998 nr om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater. Identifisering av dyr og produkter som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av slik det fremgår av kodene i kolonne 1 og 2 i vedlegg I avgrenses nærmere i henhold til den konkrete tekst eller henvisning til gjeldende bestemmelser i vedleggets kolonne 4. 4 første setning frem til kolon skal lyde: For følgende sammensatte produkter skal det gjennomføres veterinær grensekontroll ved en grensekontrollstasjon eller underliggende kontrollsenter: 6 første setning frem til kolon skal lyde: For følgende sammensatte produkter og næringsmidler som ikke inneholder kjøttprodukter skal det likevel ikke gjennomføres veterinær grensekontroll som fastsatt i 4:

6 19. juni Nr Norsk Lovtidend 7 skal lyde: 7. Tilsyn og vedtak Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven 24 til skal lyde: 9. Straff Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven 28. Vedlegg I skal lyde: Vedlegg I. Liste over levende dyr og produkter, som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av I denne listen angis dyr og produkter i samsvar med gjeldende varenomenklatur i EU for å fastsette utvalget av de forsendelsene som skal gjennomgå veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon. Norske tollposisjoner er angitt i kolonne 2 for de tilsvarende EU-tollkodene. Det er imidlertid omfanget og forståelsen av EUs tollkoder som er avgjørende i tilfeller hvor det er ikke er samsvar mellom de norske tollposisjonene og EUs tollkoder. Merknader til tabellen: 1. Generelle merknader Disse generelle merknadene tilføyes til visse kapitler for å klargjøre hvilke dyr eller produkter som omfattes av det relevante kapitlet. Dessuten vises det etter behov til de særlige kravene som er fastsatt i den fjerde kolonnen «vilkår for import og transitt» i de forskjellige tabellene som er fastsatt i vedlegg XIII og XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, 5 på samme måte som i kolonne 4 i denne listen. 2. Merknad til kapittel Disse merknadene til kapitlene er forklaringer, etter behov i form av utdrag fra merknadene til de enkelte kapitlene i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/ Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet Ytterligere opplysninger om de forskjellige kapitlene er etter behov blitt trukket ut fra Verdens tollorganisasjons forklarende merknader til det harmoniserte systemet fra Kolonne 1 KN-kode I denne kolonnen angis EUs tollkoder, KN-koder. KN, som ble innført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er basert på det internasjonale harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (HS) utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet, nå Verdens tollorganisasjon, og vedtatt ved den internasjonale konvensjonen som ble inngått i Brussel 14. juni 1983 og godkjent på vegne av Det europeiske økonomiske fellesskap gjennom rådsbeslutning 87/369/EØF 1 («HSkonvensjonen»). KN gjengir posisjonene og underposisjonene i HS med seks sifre, mens det sjuende og åttende tallet brukes til å opprette ytterligere underposisjoner som er spesifikke for systemet. Dersom en kode med fire sifre brukes: Med mindre annet er angitt, skal alle produkter med denne firesifrede koden eller med en kode som begynner med disse fire sifrene, gjennomgå veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon. I de fleste av disse tilfellene er de relevante KN-kodene i TRACES-systemet, som ble innført ved vedtak 2004/292/EF, inndelt på seks- eller åttesifret nivå. Når det bare kreves at visse produkter som hører inn under en kode med fire, seks eller åtte sifre, skal gjennomgå veterinærkontroll, og det ikke finnes noen særskilt inndeling av denne koden i KN, er koden angitt med «Ex» (for eksempel Ex 3002: det kreves bare veterinærkontroll av materiale fra dyr, herunder halm og strå, og ikke alt som posisjonen, underposisjonen eller KN-koden omfatter). De relevante kodene er også oppført i TRACES-systemet. 5. Kolonne 2 Norsk tollposisjon I denne kolonnen angis de norske tollposisjonene som tilsvarer EUs tollkoder. De norske tollposisjonene må ses i lys av EUs tollkoder i kolonne 1. Der det ikke er samsvar mellom de norske tollposisjonene og EUs tollkoder, er EUs tollkoder avgjørende. 6. Kolonne 3 Varebeskrivelse I denne kolonnen angis varebeskrivelser slik de fremgår i den norske tolltariffen, unntatt for kapittel 99 hvor det angis beskrivelser fra EUs varenomenklatur KN. 7. Kolonne 4 Avgrensning og forklaring I denne kolonnen finnes nærmere opplysninger om de aktuelle dyrene og produktene. I beskrivelsen av dyrene og produktene som omfattes er det vist til norske tollposisjoner. Ytterligere opplysninger om dyrene eller produktene som omfattes av de forskjellige kapitlene i EUs varenomenklatur KN, finnes i den siste

7 19. juni Nr Norsk Lovtidend versjonen av de forklarende merknadene til Den europeiske unions kombinerte nomenklatur. 2 Ajourførte opplysninger kan finnes i den siste endringen eller den konsoliderte versjonen av disse forklarende merknadene. For visse levende dyr (som krypdyr, amfibier, insekter, ormer eller andre virvelløse dyr) og visse animalske produkter, er det for øyeblikket ikke inngått noen særlige importvilkår for Unionen, og det finnes på det nåværende tidspunkt derfor ingen harmoniserte importsertifikater. Vilkårene for import av levende dyr som ikke er fastsatt i annet regelverk i Unionen, omfattes imidlertid av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler, og forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg. 3 For slike dyr får dessuten nasjonale regler om den dokumentasjonen som ledsager slike forsendelser, anvendelse. Offentlige veterinærer skal undersøke forsendelsene og utstede et relevant felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED) for å vise at det er foretatt veterinærkontroller, og at dyrene kan frigis til fri omsetning. Produkter som er framstilt av animalske biprodukter som omfattes av forordning (EF) nr. 1069/ og forordning (EU) nr. 142/2011, 5 er ikke nærmere fastsatt i unionsretten. Veterinærkontroll skal foretas av de produktene som er delvis foredlet, men som fremdeles er råvarer, som senere skal videreforedles i en godkjent eller registrert virksomhet på bestemmelsesstedet. Offentlige veterinærer på grensekontrollstasjonene må etter behov vurdere og angi om et avledet produkt er tilstrekkelig foredlet til ikke lenger å kreve de veterinærkontrollene som er fastsatt i Unionens regelverk. Tabell Uten at det berører reglene for fortolkning av KN, skal ordlyden i varebeskrivelsen i kolonne 3 bare anses som veiledende, ettersom det er KN-kodene som avgjør hvilke varer i vedlegget som omfattes av denne beslutning. Når det er angitt «ex» foran en KN-kode eller en norsk tollposisjon, fastsettes de varene som omfattes, på grunnlag av virkeområdet for KN-koden og den tilhørende beskrivelsen i kolonne 3 og avgrensningen og forklaringen i kolonne 4. Kapittel 1 Levende dyr Merknad til kapittel 1 1. Dette kapittelet omfatter alle levende dyr, unntatt: a) fisk og krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, under KN-kode 0301, 0306, 0307 eller 0308, b) kulturer av mikroorganismer og andre produkter under KN-kode 3002 og c) dyr under KN-kode Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet KN-kode 0106 omfatter blant annet følgende husdyr eller viltlevende dyr: A) Pattedyr 1) Primater. 2) Hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen Cetacea), manater og dugonger (pattedyr i ordenen Sirenia), seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr i underordenen Pinnipedia). 3) Andre (f.eks. reinsdyr, katter, hunder, løver, tigere, bjørner, elefanter, kameler, sebraer, kaniner, harer, dyr av hjortefamilien, antiloper, gemser, rever, minker og andre dyr som er bestemt til pelsdyroppdrett). B) Krypdyr (herunder slanger og skilpadder) C) Fugler 1) Rovfugler. 2) Psittaciformes (herunder papegøyer, parakitter, arapapegøyer og kakaduer). 3) Andre (f.eks. rapphøns, fasaner, vaktler, rugder, bekkasiner, duer, ryper, hortulaner, villender, villgjess, troster, stærer, lerker, finker, meiser, kolibrier, påfugler, svaner og andre fugler som ikke er angitt under KN-kode 0105). D) Andre, f.eks. bier (uansett om de fraktes i kasser eller bur eller bikuber), andre insekter, frosker KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Hester, esler, muldyr og mulesler, Alle. levende Storfe, levende Alle Svin, levende Alle ; Sau, levende Alle ; Geiter, levende Alle.

8 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Fjærfe, det vil si, høns av arten Gallus Alle. domesticus, ender, gjess, kalkuner og perlehøns, levende Andre levende dyr - Alle, omfatter alle dyr fra følgende undergrupper: Primater Hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia); seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr av underordenen Pinnipedia) Kameler og andre kameldyr (Camelidae) Tamkaniner; andre kaniner og harer enn tamkaniner Andre pattedyr som ikke hører under 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, , ; omfatter hunder og katter Reptiler (herunder slanger og skilpadder) rovfugler papegøyefugler (herunder papegøyer, parakitter, araer og kakaduer) Strutser; emuer (Dromaius novaehollandiae) Andre fugler, som ikke hører under posisjonene 01.05, , og ; omfatter duer Bier Andre insekter enn bier Andre levende dyr som ikke er oppført andre steder, med unntak av pattedyr, fugler og reptiler. Levende frosk hører under dette varenummeret, uansett om de skal holdes levende i terrarier eller avlives til konsum Kapittel 2 Kjøtt og spiselig slakteavfall Merknad til kapittel 2 1. Dette kapittelet omfatter ikke: a) de produktene som er beskrevet under KN-kode eller 0210, og som er uegnet til konsum, b) tarmer, blærer og mager av dyr (KN-kode 0504) eller dyreblod (KN-kode 0511 eller 3002), eller c) animalsk fett, unntatt produktene under KN-kode 0209 (kapittel 15). KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt Alle Kjøtt av storfe, fryst Alle Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller fryst Alle Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst Alle.

9 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Kjøtt av hester, esler, muldyr eller Alle. mulesler, ferskt, kjølt eller fryst Spiselig slakteavfall av storfe, svin, Alle. sauer, geiter, hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe Alle. som hører under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller fryst Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst - Alle, omfatter ikke råvarer som er uegnet til konsum. - Omfatter andre råvarer til produksjon av gelatin eller kollagen til konsum. - Omfatter all kjøtt og spiselig slakteavfall fra følgende underposisjoner: av kaniner eller harer av primater av hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); av manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia); av seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr av underordenen Pinnipedia) av reptiler (herunder slanger og skilpadder) av kameler og andre kameldyr (Camelidae) annet: av tamduer, av vilt unntatt kaniner og harer. Omfatter kjøtt av vaktler, rein eller andre pattedyrarter Svinefett, rent for kjøtt, og fjærfefett, ikke utsmeltet eller ekstrahert på annen måte, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røykt Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall Omfatter froskelår ( ) Alle, omfatter både fett og foredlet fett som beskrevet i kolonne 3. - Alle, omfatter kjøtt, kjøtt-produkter og andre produkter av animalsk opprinnelse. - Omfatter foredlet animalsk protein og tørkede svineører til konsum. - Knokler for konsum hører under posisjon Pølser hører under posisjon Fettgrever hører under posisjon Kapittel 3 Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann Generelle merknader Dette kapittelet omfatter både levende fisk til oppdrett og avl, levende akvariefisk, og levende fisk eller levende krepsdyr som blir fraktet levende, men importeres for konsum. Alle varer i dette kapittelet skal gjennomgå veterinærkontroll. Merknader til kapittel 3 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 1. Dette kapittelet omfatter ikke: a) pattedyr som hører inn under KN-kode 0106, b) kjøtt av pattedyr som hører inn under KN-kode 0106 (KN-kode 0208 eller 0210),

10 19. juni Nr Norsk Lovtidend c) fisk (herunder lever, rogn og melke) eller krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, døde og uegnet til konsum på grunn av deres art eller tilstand (kapittel 5), mel, pulver og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, uegnet til konsum (KN-kode 2301), eller d) kaviar eller kaviarerstatninger som er framstilt av rogn (KN-kode 1604). KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) Fisk, levende - Alle: omfatter ørret, ål, karper og alle andre arter eller all fisk som importeres med tanke på oppdrett eller avl. - Levende fisk som importeres til direkte konsum behandles, hva veterinær grensekontroll angår, som om de var produkter. - Omfatter prydfisk som hører under varenummer og Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også opphakket), ferskt, kjølt eller fryst Fisk, tørket, saltet eller i saltlake; røykt fisk, også varmrøykt; mel og pelleter av fisk, egnet til menneskeføde Krepsdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte krepsdyr, med eller uten skall, også varmrøykte; krepsdyr med skall, dampkokt eller kokt i vann, også kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde Bløtdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte bløtdyr, med eller uten skall, også varmrøykte; mel og pelleter av bløtdyr, egnet til menneskeføde Alle: omfatter lever, rogn og melke, fersk eller kjølt, som hører under varenummer Alle: omfatter lever, rogn og melke, fryst, i underposisjon Alle. Alle, omfatter andre fiskevarer, f.eks. mel, pulver og pellets, egnet for konsum, fremstilt av fisk. Omfatter fiskehoder, -haler og svømmeblærer og andre fiskeprodukter. - Alle: levende krepsdyr som importeres for direkte konsum betraktes og behandles, hva veterinær grensekontroll angår, som om de var produkter. - Omfatter Sea-monkeys (artemia) til akvariebruk, som kjæledyr, og alle levende krepsdyr til akvariebruk som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/ Omfatter bløtdyr som er kokt og deretter røykt. Andre kokte bløtdyr hører under posisjon Omfatter levende bløtdyr til akvariebruk som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/ Levende bløtdyr som importeres for direkte konsum betraktes og behandles, hva veterinær grensekontroll angår, som om de var produkter. - Omfatter alle produkter under varenumrene til , f.eks: (snegler, andre enn sjøsnegler): omfatter landsnegler av arten Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum og arter av Achatinidesfamilien. Omfatter levende snegler, inkl. ferskvanns-snegler, for direkte konsum, samt sneglekjøtt til konsum. Omfatter lett forkokte eller forbehandlede snegler. Videre bearbeidede produkter hører under posisjon

11 19. juni Nr Norsk Lovtidend KN-kode Norsk Beskrivelse Avgrensning og forklaring tollposisjon (1) (2) (3) (4) (andre levende, ferske eller kjølte bløtdyr enn østers, kamskjell, blåskjell, blekksprut, akkar, andre snegler enn sjøsnegler, sandskjell, hjerteskjell, arkskjell, øresnegler: omfatter kjøtt av sjøsnegle arter, med eller uten skall (andre bløtdyr enn østers, kamskjell, blåskjell, blekksprut, akkar, andre snegler enn sjøsnegler, sandskjell, hjerteskjell, arkskjell, øresnegler, ikke levende, ferske eller kjølte; men inkluderer mel og pelleter av disse; egnet for konsum) Virvelløse dyr som lever i vann, unntatt krepsdyr og bløtdyr, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte virvelløse dyr som lever i vann, unntatt krepsdyr og bløtdyr, også varmrøykte; mel og pelleter av virvelløse dyr som lever i vann, unntatt av krepsdyr og bløtdyr, egnet til menneskeføde Alle. Kapittel 4 Melk og melkeprodukter, fugleegg, naturlig honning og spiselige produkter av animalsk opprinnelse som ikke er angitt eller tatt med andre steder Merknader til kapittel 4 1. Med «melk» menes helmelk eller helt eller delvis skummet melk. 2. Under KN-kode 0405 menes med: a) «smør» naturlig smør, myssmør eller rekombinert smør (ferskt, saltet eller harskt, herunder smør i hermetisk lukkede beholdere), utelukkende framstilt av melk, med et melkefettinnhold på 80 vektprosent eller mer, men høyst 95 vektprosent, med et innhold av fettfritt melketørrstoff på høyst 2 vektprosent og med et vanninnhold på høyst 16 vektprosent. Smør inneholder ikke tilsatte emulgatorer, men kan inneholde natriumklorid, fargestoffer til bruk i næringsmidler, nøytraliseringssalter og kulturer av uskadelige melkesyreproduserende bakterier, b) «smørbare melkefettprodukter» smørbare emulsjoner av typen vann i olje med melkefett som det eneste fettstoffet i produktet, og der melkefettinnholdet er minst 39 vektprosent, men mindre enn 80 vektprosent. 3. Produkter framstilt av mysekonsentrasjon og tilsatt melk eller melkefett, skal klassifiseres som ost under KNkode 0406, forutsatt at de har følgende tre egenskaper: a) et melkefettinnhold som er beregnet av tørrstoffet, på minst 5 vektprosent, b) et tørrstoffinnhold på minst 70 vektprosent, men på høyst 85 vektprosent, og c) de er formet eller kan formes. 4. Dette kapittelet omfatter ikke: a) produkter framstilt av myse og som inneholder mer enn 95 vektprosent laktose, uttrykt som vannfri laktose, beregnet av tørrstoffet (KN-kode 1702), eller b) albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent myseprotein, beregnet av tørrstoffet) (KN-kode 3502) eller globuliner (KN-kode 3504). Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet KN-kode 0408 omfatter hele egg uten skall og eggeplommer av alle fugler. Produktene som hører inn under denne koden, kan være ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede (f.eks. sylinderformede «langegg»), fryste eller på annen måte konserverte. Alle disse hører inn under koden uansett om de er tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel, og uansett om de er beregnet på konsum eller til industriell bruk (f.eks. garving). Denne koden omfatter ikke: a) Eggolje (KN-kode 1506). b) Tilberedte egg som inneholder smaksingredienser, krydder eller andre tilsetningsstoffer (KN-kode 2106). c) Lecitin (KN-kode 2923).

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke materialer av animalsk opprinnelse, ubearbeidd eller enkelt

Detaljer

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 19. desember 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Okt. 10. Deleg. av

Detaljer

Veileder til biproduktforordningen

Veileder til biproduktforordningen Veileder til biproduktforordningen Mattilsynet utarbeidet denne veilederen ved fastsetting av biproduktforskriften 27.10.2007 som innførte biproduktforordningen som nasjonalt regelverk i Norge. Veilederen

Detaljer

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Jan. 2008 Nov. Nov. Des.

Detaljer

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2004 Side 1 171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 9. februar 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2014 Side 953 1107 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 10. juli 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Mai. 23. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2004 Side 173 339 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2004 Side 173 339 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2004 Side 173 339 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 20. februar 2004 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Des. 2004 Jan. 19. Vedtak

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om Veileder til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, av 4. oktober 2005 nr. 1103 VEILEDER C Utfyllende informasjon om foredling, lagring, import

Detaljer

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om

VEILEDER C. foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Utfyllende informasjon om Veileder til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler, av 4. oktober 2005 nr. 1103 VEILEDER C Utfyllende informasjon om foredling, lagring, import

Detaljer

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 10. desember 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Nov. 14. Lov nr.

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012 Nr. 9 2012 Side 1437 1677 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 27. september 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni 29. Deleg. av

Detaljer

Muligheter og hindringer for bærekraftig verdiskapning med basis i restprodukter og avfall.

Muligheter og hindringer for bærekraftig verdiskapning med basis i restprodukter og avfall. Muligheter og hindringer for bærekraftig verdiskapning med basis i restprodukter og avfall. Et forprosjekt i regi av ORIO-programmet. Forfattet av Ulf Syversen og Espen Rymoen, Interconsult ASA med støtte

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 30. juli 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Juni 19. Ikrafts. av lov 19.

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013 -FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET... 7 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 7 VEDLEGG

Detaljer

Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. august 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Endr. i delegering

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 7. april 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Feb. 27. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 8. august 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Juni 29. Ikrafttr. av lov

Detaljer

Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2012 Utgitt 15. februar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Nov. 16. Lov

Detaljer

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2010 Side 659 769 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 8. april 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mars. 26. Lov nr. 6 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 23. april 2015 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Feb. 6. Lov nr. 7 om beskyttelse

Detaljer

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Utgitt 30. januar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 27. juli 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Juni. 24. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer