Vedlegg I LISTE OVER LEVENDE DYR OG PRODUKTER, SOM SKAL UNDERKASTES VETERINÆRKONTROLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg I LISTE OVER LEVENDE DYR OG PRODUKTER, SOM SKAL UNDERKASTES VETERINÆRKONTROLL"

Transkript

1 Vedlegg I LISTE OVER LEVENDE DYR OG PRODUKTER, SOM SKAL UNDERKASTES VETERINÆRKONTROLL Kommentarer: 1. Kolonne 1: Når det benyttes en 4-sifret kode: Med mindre noe annet fremgår skal alle produkter når de første tallene utgjør disse 4 sifrene, eller tallene er omfattet av disse 4 sifrene, underkastes veterinærkontroll av den kompetente myndighet. Når det kun kreves at visse produkter som hører under en kode skal undersøkes ved veterinærkontroll, og det ikke finnes noen spesifikk underoppdeling av koden i varenomenklaturen, er koden markert med»ex«(f.eks. Ex 3002: Det kreves da kun veterinærkontroll av materiale fra dyr, og ikke for alt som er omfattet i hele overskriften). Siffer som står i parentes i kolonne 1, skal ikke føres i Traces-systemet som følger av kommisjonsbeslutning 2004/292/EF av 30. mars 2004 om anvendelse av Traces-systemet og endring av beslutning 92/486/EØF (1). 2. Kolonne 2: Varebeskrivelsene samsvarer med de beskrivelsene som er fastsatt i kolonnen i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87. En nærmere forklaring om hva den felles tolltariffen i EU spesifikt omfatter finns i den siste endring av nevnte vedlegg. NB: Ytterligere opplysninger om de produktene som er omfattet av de forskjellige kapitlene og overskriftene, finnes i kommentarene til Verdenstollorganisasjonens harmoniserende system eller i kommentarene til den kombinerte nomenklatur, når det dreier seg om koder i den kombinerte nomenklatur (KN-koder). 3. Kolonne 3: I denne kolonnen finnes nærmere opplysninger om gjeldende produkter. I visse tilfeller er det bestemte levende dyr (f.eks. krypdyr, padder, insekter, mark eller andre virvelløse dyr) eller animalske produkter som sendes til offentlig veterinær som det ikke er fastsatt harmoniserte dyrehelsemessige betingelser for ved import til EØS, og det finnes derfor ikke noe harmonisert importsertifikat. Importbetingelsene for alle levende dyr som det ikke er fastsatt bestemmelser for andre steder, er omfattet av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelse for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler, og forskrift 20. februar 2004 nr.453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg. Disse dyrene er ikke underlagt spesifikke fellesskapsbetingelser som omhandlet i forskrift 31. desember1998 nr om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater, men for visse dyrs vedkommende er det de nasjonale regler som gjelder for krav til den dokumentasjon som skal følge forsendelsene. Offentlig veterinær skal undersøke forsendelsene og utstede et relevant felles veterinærdokument som skal brukes ved innførsel (CVED) som viser at det er gjennomført kontroll, og at dyrene kan frigis for omsetning. Hva angår animalske biprodukter, som er omfattet av forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, er EØS - lovgivningen komplette anvendelsesområde i visse tilfelle ikke nøyaktig definert for avledede eller foredlede produkter. Det skal foretas veterinærkontroll av produkter, som er foredlet, men hvor råvarer vesentlig er i løs vekt som skal videre foredles, før de presenteres for den endelige forbruker. I slike tilfeller skal offentlig veterinær på grensekontrollstasjonen spesifisere om et bestemt avledet produkt er foredlet på en slik måte, at det ikke skal omfattes av den veterinære grensekontroll, slik det er foreskrevet i EUs regelverk. SKJEMA Uansett bestemmelsene om bruken av den kombinerte nomenklatur er ordlyden av varebeskrivelsene i kolonne 2 kun veiledende. Dette fordi anvendelsesområdet innenfor rammene av dette vedlegget fastsettes på grunnlag av KNkodenes anvendelsesområde, slik disse kodene foreligger på vedtagelsestidspunktet i EU for denne beslutning. I de tilfeller, hvor det er anført»ex«-kn-koder i skjemaet, fastsettes anvendelsesområdet ved bruk av KN-koden sammen med den tilsvarende varebeskrivelsen.

2 KNkode Kapittel 1: levende dyr Beskrivelse Avgrensning og forklaring 0101 Hester, esel, muldyr og mulesel, levende 0102 Storfe, levende 0103 Svin, levende Sau, levende Geiter, levende 0105 Fjærkre, dvs. høns av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkuner og perlehøns, levende 0106 Andre dyr, levende Overskriften omfatter følgende tamdyr eller ville dyr: A) Pattedyr 1. Primater 2. Hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); manater og dugonger (pattedyr av ordenen Sirenia, (sjøkuer) 3. Andre (for eksempel reinsdyr, katter, hunder, løver, tigere, bjørner, elefanter, kameler, sebraer, kaniner, harer, hjort, antiloper, gemser, rever, mink og andre dyr fra pelsdyroppdrett) B) Krypdyr (inkludert slanger og skilpadder) C) Fugler: 1. Rovfugler 2. Papegøyer (herunder parakitter, araer og kakaduer) 3. Andre (f. eksempel åkerhøns, fasaner, vaktler, sniper, bekkasiner, duer, ryper, hortulaner, villender, villgjess, spurvefugler, trostefugler, lerker, finker, meiser, kolibrier, påfugler, svaner og andre fugler, som ikke hører under kolonne 0105). D) Andre, f.eks. bier (uansett om de transporteres i kasser, bur eller kube), andre insekter, frosker. Kode 0106 omfatter ikke dyr som inngår i sirkus, menasjerier eller andre lignende omreisende dyreforestillinger (Kode 9508). KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring Primater Hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); manater og dugonger (pattedyr av ordenen Sirenia(sjøkuer)

3 Andre Tamkaniner og andre pattedyr som ikke hører under 0101, 0102, 0103, 0104, og (inkl. hunder og katter) Krypdyr (inkludert slanger og skilpadder) Fugler: Rovfugler Fugler: Papegøyer (herunder parakitter, araer og kakaduer) Andre fugler Omfatter: Fugler, som ikke hører under kodene 0105, og (inkl. duer) Andre levende dyr andre levende dyr som ikke er oppført andre steder, med unntak av pattedyr, fugler og krypdyr. Levende frosk hører til denne kode, uansett om de skal holdes levende i terrarier eller avlives til konsum. Kapittel 2: Kjøtt og spiselig slakteavfall. Dette kapittel omfatter ikke: a) Produkter nevnt under kodene og 0210, når de er uegnet til konsum b) tarmer, blærer og mager av dyr (kode 0504) og dyreblod (kode 0511 eller 3002) c) animalsk fett, bortsett fra varer som hører under kode 0209 (kapittel 15) Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt 0202 Kjøtt av storfe, frosset 0203 Svinekjøtt, ferskt, kjølt eller frosset 0204 Kjøtt av sauer og geiter, ferskt, kjølt eller frosset Hestekjøtt samt kjøtt av esel, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller frosset 0206 Spiselige slakteavfall av storfe, svin, sauer, geiter, hester, esel, muldyr eller mulesel, ferskt, kjølt eller frosset

4 0207 Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærkre som hører under kolonne 0105, ferskt, kjølt eller frosset 0208 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller frosset Ikke omfattet: Råvarer, som ikke er beregnet til konsum. Omfatter knokler og annet materiale til fremstilling av gelatin eller kollagen til konsum Av kaniner eller harer (00) Frosker Av primater Av hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); manater og dugonger (pattedyr av ordenen Sirenia(sjøkuer) (00) Av krypdyr (inkludert slanger og skilpadder) Annet: kjøtt av tamduer og vilt, med unntak av kaniner og harer Omfatter vaktelkjøtt og kjøtt av seler, reinsdyr eller andre pattedyrarter Svor uten kjøttinnhold, og fjærkrefett, ikke utsmeltet eller på annen måte ekstrahert, ferskt, kjølt, frosset, saltet, i saltlake, tørket eller røkt Omfatter både fett og foredlet fett Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røkt; spiselig mel og pulver av kjøtt eller slakteavfall : Omfatter kjøtt, kjøttprodukter og knokler til konsum samt andre animalske produkter. Foredlet animalsk protein, herunder fettgrever, er omfattet av dette kapittel. Omfatter tørkede svineører til konsum. Pølser hører under kode Kapittel 3: Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse akvatiske dyr Dette kapittel omfatter ikke: a) pattedyr som hører under kode 0106 b) kjøtt av pattedyr som hører under kode 0106 (kode 0208 eller 0210)

5 c) fisk (herunder lever, rogn og melke fra disse), krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse akvatiske dyr, døde, uegnede til konsum på grunn av deres art eller tilstand (kapittel 5); mel, pulver og granulat av fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse akvatiske dyr, uegnet til konsum (kode 2301), eller d) kaviar og kaviarerstatning fremstilt av fiskerogn (kode 1604) KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring Dette kapittelet omfatter både levende fisk til oppdrett og avl, levende prydfisk og levende fisk eller levende krepsdyr som transporteres levende, men importeres til konsum. varer under dette avsnittet underkastes veterinær grensekontroll Fisk, levende : Omfatter ørret, ål, karper og alle andre arter eller all fisk som importeres med tanke på oppdrett eller avl. Levende fisk som importeres til direkte konsum behandles, hva veterinærkontroll angår, som om de var produkter. Omfatter prydfisk som hører under kode Fisk, fersk eller kjølt, med unntak av filet og annet fiskekjøtt som hører under kode 0304* Lever, rogn og melke 0303 Fisk, frosset, med unntak av filet og annet fiskekjøtt som hører under kode 0304 : Omfatter: Stillehavslaks, med unntak av dens lever, rogn og melke, sockeye laks (Oncorhynchus nerka) (rødlaks), andre laksefisk (Salmonidae), unntatt dens lever og rogn, ørret, atlanterhavslaks og alle andre fisk Filet og annet fiskekjøtt (også hakket), fersk, kjølt eller frosset 0305 Fisk, tørket, saltet eller i saltlake; røkt fisk, også kokt før eller under røkningsprosessen; mel, pulver og pellets av fisk, egnet til konsum : Omfatter andre fiskevarer, f.eks. mel, pulver og pellets av fisk, egnet til konsum, fremstilt av fisk, krepsdyr eller andre virvelløse vanndyr.

6 0306 Krepsdyr, med og uten skall, levende, ferske, kjølt, frosne, tørkede, saltede eller i saltlake krepsdyr med skall, kokt i vann eller dampkokte, også kjølte, : Levende krepsdyr som importeres til direkte konsum betraktes og behandles, hva veterinær grensekontroll angår, som om de var produkter Frosne, tørkede, saltede eller i saltlake; mel, pulver og pellets av krepsdyr, egnet til konsum 0307 Bløtdyr, med og uten skall, levende, ferske, kjølte, frosne, tørkede, saltede eller i saltlake; virvelløse vanndyr, andre enn krepsdyr og bløtdyr, levende, ferske, kjølte, frosne, tørkede, saltede eller i saltlake; mel, pulver og pellets av virvelløse vanndyr, andre enn krepsdyr, egnet til konsum : Dette omfatter Bonamia ostreae og Martelia refringens og bløtdyr og virvelløse vanndyr, som er kokt og deretter nedkjølt eller frosset. Levende bløtdyr som importeres direkte til konsum betraktes og behandles, hva veterinær grensekontroll angår, som om de var produkter. Dette omfatter også kjøtt av sneglearter Snegler, med unntak av havsnegler Omfatter landsnegler av arten Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller og Helix lucorum og arter av Achatinidesfamilien. Omfatter levende snegler direkte til konsum samt sneglekjøtt til konsum. Omfatter lett forhåndskokte eller foredlede snegler Levende virvelløse akvatiske dyr, andre enn krepsdyr og bløtdyr, levende, ferske eller kjølte Annet: Dette punktet omfatter mel, pulver og pellets av virvelløse vanndyr, andre enn krepsdyr, egnet til konsum : Omfatter fiskepulver til konsum. Kapittel 4: Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse som ikke er inkludert eller spesifisert andre steder 1. Ved»melk«forstås helmelk samt helt eller delvis skummet melk. 2. Ved anvendelsen av kode 0405 gjelder:

7 a) Som»smør«betraktes naturlig smør, mysesmør, og re-kombinert smør (ferskt, saltet eller harskt, også i hermetisk lukkede beholdere), fremstilt utelukkende av melk og med et innhold av melkefett på 80 vektprosent eller mer, men ikke over 95 vektprosent, et innhold av fettfritt melketørrstoff på ikke over 2 vektprosent og et vanninnhold på ikke over 16 vektprosent. Smør inneholder ikke tilsatte emulgeringsmidler, men kan inneholde natriumklorid, fargestoff til mat, nøytraliserende salter og kulturer av harmløse melkesyreproduserende bakterier. b) Ved»smørbare melkefettprodukter«forstås smørbare emulsjoner av typen»vann i olje«med melkefett som produktets eneste fettstoff, med et innhold av melkefett på 39 vektprosent eller mer, men under 80 vektprosent. 3. Varer fremstilt ved konsentrering av myse og tilsatt melk eller melkefett skal klassifiseres som ost i kode 0406 under forutsetning av at følgende tre betingelser er oppfylt: a) et melkefettinnhold i tørrvare på 5 vektprosent eller mer b) et tørrvareinnhold på 70 vektprosent eller mer, men ikke over 85 vektprosent, og c) er formet eller i stand til å bli formet. 4. Dette kapittel omfatter ikke: a) produkter fremstilt av myse, med innhold av laktose på over 95 vektprosent, uttrykt som vannfri laktose, beregnet på grunnlag av tørrvareinnholdet (kode 1702) b) Eggehvitestoff (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner, med innhold av myseproteiner på over 80 vektprosent, beregnet på grunnlag av tørrstoffinnholdet) (kode 3502) og globuliner (kode 3504). KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring 0401 Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller andre søtningsmidler : melk omfatter melk som er rå, pasteuriserte eller varmebehandlet. Omfatter melkefraksjoner. Melk til fôr hører under kode Melk og fløte, konsentrert eller tilsatt sukker eller andre søtningsmidler 0403 Kjernemelk, koagulert melk og fløte, yoghurt, kefir og annen gjæret (fermentert) eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, tilsatt sukker eller andre søtningsmidler, aromatisert eller tilsatt frukt, nøtter eller kakao : Omfatter fløte, smør og aromatisert, gelatinert og gjæret (fermentert) melk og melk i form av is, samt konsentrert melk til konsum. Is til konsum hører under kode Myse, også konsentrert eller tilsatt sukker eller andre søtningsmidler; varer bestående av naturlige melkebestanddeler, også tilsatt sukker eller andre søtningsmidler, ikke spesifisert eller inkludert andre steder

8 0405 Smør og andre melkefettstoffer; smørbare melkefettprodukter : Omfatter smørbare melkefettprodukter Ost og ostemasse Fugleegg med skall, friske, konserverte eller kokte : Omfatter rugeegg og spesifikt patogenfrie egg (SPF-egg) samt konsumegg. Omfatter tusenårsegg. Eggehvitestoff, som ikke er egnet til konsum, hører under kode Fugleegg uten skall samt eggeplommer, friske, tørkete, kokt i vann eller dampkokte, formet, frosne eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller andre søtningsmidler : Denne koden omfatter eggprodukter, uansett om de er varmebehandlet eller ikke Denne kode omfatter hele egg uten skall og eggeplommer av alle fugler. Varer under denne koden kan være friske, tørkete, kokt i vann eller dampkokte, formet (f.eks. sylindriske»langegg«) frosne eller på annen måte konserverte. disse hører under koden, uansett om de inneholder tilsatt sukker eller andre søtningsmidler, og uansett om de er beregnet til konsum eller til industriformål (f.eks. garving). Denne koden omfatter ikke: a) eggolje (kode 1506) b)foredlede egg, som inneholder krydder, krydderurter eller andre tilsetningsstoffer (kode 2106) c) lecitin (kode 2923) d) separat eggehvite (eggalbumin) (kode 3502) Naturlig honning Denne koden omfatter honning som er fremstilt av bier (Apis mellifera) eller av andre insekter, og som er slynget eller er i vokstavlen eller har stykker av vokstavle, forutsatt at det verken er tilsatt sukker eller andre stoffer. Honningen kan betegnes med den blomsten som den stammer fra, opprinnelsessted eller farge. Koden omfatter ikke kunsthonning og blandinger av naturlig honning og kunsthonning (kode 1702).

9 Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke spesifisert eller inkludert andre steder. Denne koden omfatter dronninggele og propolis samt knokler eller annet materiale fra dyr bestemt til konsum. Insekter eller insektegg til konsum er omfattet av denne koden. Denne koden omfatter animalske produkter egnet til konsum, som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder i den kombinerende nomenklatur. Det omfatter følgende: a) skilpadde egg b) salanganes-reder (»svalereder«) Kode omfatter ikke dyreblod, uansett om det er spiselig eller ikke, flytende eller tørket (kode 0511 eller 3002). Kapittel 5: Produkter av animalsk opprinnelse som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder Det er fastsatt tilleggskrav som gjelder identifisering av visse produkter som hører under dette kapittelet i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel VIII i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 (ull, hår, svinebust, fjær og fjærdeler). 1. Dette kapittel omfatter ikke: a) spiselige produkter (med unntak av tarmer, blærer og mager av dyr, hele eller deler av slike, samt dyreblod, flytende eller tørket) b) huder og skinn (herunder pelsskinn), bortsett fra varer som hører under kode 0505, samt avklippet og lignende avfall av rå huder og skinn som hører under kode 0511 (kapittel 41 eller 43) c) animalske tekstilfiber, bortsett fra hestehår og avfall fra hestehår (avsnitt XI) d) behandlede børstebunter (kode 9603). 2.»Elfenben«betraktes overalt i nomenklaturen som støttenner av elefant, flodhest, hvalross, narhval og villsvin, horn av nesehorn samt alle slags dyretenner. 3. Med»hestehår«forstås overalt i nomenklaturen hår fra maner og haler på equidae og bovidae. KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring Svin- og villsvinbust; avfall av slike buster eller hår Ved»ubehandlede svinebørster«forstås svinebørster, ikke vasket industrielt, produsert ved garving eller behandlet på annen måte, som sikrer, at det ikke er patogene igjen.

10 Hestehår samt avfall fra hestehår Alt hår som hører under denne kode skal meldes til den kompetente veterinærmyndighet som kan kreve bevis for art, status og den behandlingen produktene har gjennomgått. Kode 0503 omfatter ikke hår som er spunnet eller knyttet i forlengelse av hverandre. Koden omfatter ikke bare ubehandlet hestehår, men også hestehår som er blitt vasket, farget, bleket, krøllet eller behandlet på annen måte Tarmer, blærer og mager, hele eller deler av slike, av andre dyr enn fisk, fersk, kjølt, frosset, saltet, i saltlake, tørket eller røkt : Omfatter mager, blærer og tarmer, av kveg, svin, sau, geit eller fjærkre som er renset, saltet, tørket eller oppvarmet Skinn og andre deler av fugler med påsittende fjær eller dun, fjær og deler av fjær (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun renset, desinfiserte eller konserverte; pulver og avfall av fjær eller deler av fjær, bortsett fra bearbeidede prydfjær, behandlede fjær medbrakt av reisende til privat bruk eller forsendelser av behandlede fjær til privatpersoner til ikke-industrielle formål. Kode 0505 Omfatter ubehandlete varer og varer som er behandlet på følgende måte: kun renset, desinfisert eller konservert, men ikke på annen måte behandlet eller montert. Fjær, av den sort som anvendes til stopping, samt dun, urensete eller andre fjær Ben og hornkjerner, rå, avfettet, behandlet med syre eller avgelatinisert, også i liten grad behandlet men ikke tilskåret i form; pulver og avfall av ben og hornkjerner Omfatter knokler til fremstilling av gelatin eller kollagen, hvis de kommer fra dyrekropper som er blitt slaktet til konsum, samt benmel til konsum. Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf kapittel X i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 (ben og benprodukter osv.) Elfenben, skildpaddeskall, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hover, klauver, klør og nebb, rå eller enkelt behandlet, men ikke tilskåret i form; pulver og avfall. Det er fastsatte krav som gjelder identifisering av jakttrofeer i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel VII i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002. Omfatter behandlede jakttrofeer av fugler og hovdyr som alene består av ben, horn, hover, klauver, gevirer, tenner, huder eller skinn fra alle tredjeland.

11 Ex Ambra, bevergjel civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørket; kjertler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling av farmasøytiske produkter, ferske, kjølte, frosne eller på annen måte foreløpig konservert Det er fastsatt krav som gjelder identifisering i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel XI i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 (Animalske biprodukter til fremstilling av fôr, herunder fôr til kjæledyr, og farmasøytiske og andre tekniske produkter). Kjertler, andre animalske produkter og galle er omfattet av denne koden. Tørkede kjertler og tørkede produkter er omfattet av kode Animalske produkter, ikke spesifisert eller inkludert andre steder; døde dyr av de artene som er nevnt i kapittel 1 eller 3, uegnet til konsum Omfatter genetisk materiale (sæd og embryoer fra dyr slik som storfe, sau, geiter, dyr av hestefamilien og svin). Omfatter videre animalske biprodukter av kategori 1 og Oksesæd Produkter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyr; døde dyr av arten som er nevnt i kapittel 3 : Omfatter fiskeegg til klekking samt døde dyr. Omfatter animalske biprodukter til fremstilling av fôr til kjæledyr og av farmasøytiske og andre tekniske produkter (10) Sener; avklippet og lignende avfall av rå huder og skinn Kapittel 12: Oljeholdige frø og frukter; diverse andre frø og frukter; planter til industrielt og medisinsk bruk; halm og fôrplanter Kun bestemte planteprodukter skal underkastes veterinær grensekontroll. Ex Halm og agne av korn, ubehandlet, også hakket, formalte, presset eller som pellets Omfatter utelukkende høy og halm. Ex 1214 (90) Kålrot, fôrbete, andre fôrrotfrukter, høy, luserne, kløver, esparsett, fôrkål, lupin, vikker og lignende fôrprodukter, også som pellets Andre varer Omfatter utelukkende høy og halm.

12 Kapittel 15: Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks 1. Dette kapittel omfatter ikke: a) fett av svin og fjærkre, som hører under kode 0209 b) kakaosmør, kakaofett og kakaoolje (kode 1804) c) spiselige tilberedninger, som inneholder over 15 vektprosent av produkter som hører under kode 0405 (vanligvis kapittel 21) d) fettgrever (kode 2301) og restprodukter som hører under kode Kode 1518 omfatter ikke denaturerte fettstoffer og oljer samt fraksjoner av dette som klassifiseres i de samme kodene som de tilsvarende udenaturerte fettstoffer og oljer samt fraksjoner av dette. 3. Nøytralisasjonsmasser (soap-stocks), oljefot og bunnfall, stearinbek, ullfettbek og glycerolbek hører under kode KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring animalske oljer. Det er fastsatt tilleggskrav om utvelgelse i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. forordning (EF) nr 1774/2002 som følger: Kapittel IV i vedlegg VII: avsmeltet fett og fiskeolje Kapittel XII i vedlegg VIII: avsmeltet fett fra kategori 2-materiale til oljekjemiske formål Kapittel XIII i vedlegg VIII: fettderivater. Fettderivater omfatter produkter av fettstoffer og oljer som har gjennomgått en første bearbeiding, når de i ren tilstand er fremstilt på en metode som er fastsatt i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf kapittel III i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1774/2002. Derivater som er blandet med andre materialer er ikke omfattet Fett av svin og fjærkre, bortsett fra fett som hører under kode 0209 eller Talg av storfe, sauer eller geiter, bortsett fra varer som hører under kode 1503

13 Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller bearbeidet på annen måte 1504 Fettstoffer og oljer av fisk og havpattedyr samt fraksjoner av dette, også raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte Fiskeolje og olje fra havpattedyr. Diverse produkter fra matvareindustrien er omfattet av kapittel Andre animalske fettstoffer og oljer samt fraksjoner av dette, også raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte Ufraksjonerte fettstoffer og oljer samt første fraksjoner av dette fremstilt ved en metode som er fastsatt i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel III i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1774/2002. Derivater som er blandet med andre materialer er ikke omfattet. Koden 1516 omfatter animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer som har gjennomgått en bestemt kjemisk omdannelse av den type som anført nedenfor, men som ikke er ytterligere tilberedt. Koden omfatter også fraksjoner av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer som er behandlet på lignende måte. Hydrogenering, om skjer ved å bringe produktene i kontakt med rent hydrogen ved passende temperatur og trykk i tilknytning til en katalysator (normalt findelt nikkel), hever fettstoffers smeltepunkt og gir oljer en fastere konsistens ved å omdanne umettede glyserider til mettede glyserider med et høyere smeltepunkt. KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer samt fraksjoner av dette, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke på annen måte bearbeidede Utelukkende animalske fettstoffer og oljer. Derivater, som er blandet med andre materialer, er ikke omfattet av veterinær grensekontroll. Av veterinære hensyn omfatter fettderivater produkter av animalske fettstoffer og oljer som har undergått en første bearbeidning, når de i ren tilstand er fremstilt ved en metode som er fastsatt i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel III i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1774/2002.

14 Ex Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer og fraksjoner av dette, kokte, oksiderte, dehydrerte, svovelbehandlede, blåste, polymeriserte ved oppvarming i vakuum eller i en inaktiv gass eller på annen måte kjemisk modifiserte, unntatt varer som hører under kode 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer eller fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer fra dette kapittel, ikke spesifisert eller inkludert andre steder Utelukkende avsmeltet fett. Utelukkende animalske fettstoffer og oljer. Fettderivater fremstilt ved en metode som er fastsatt i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel III i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1774/2002. Derivater som er blandet med andre materialer er ikke omfattet (91) Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer og fraksjoner av dette, kokte, oksiderte, dehydrerte, svovelbehandlede, blåste, polymeriserte ved oppvarming i vakuum eller i en inaktiv gass eller på annen måte kjemisk modifisert, unntatt varer som hører under kode 1516 Utelukkende animalske fettstoffer og oljer. Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. forordning (EF) nr. 1774/2002: kapittel XIII i vedlegg VIII (for fettderivater) og kapittel XII i vedlegg VIII (for avsmeltet fett fra kategori 2-materiale til oljekjemiske formål) (95) (91) (99) Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger av animalske fettstoffer og oljer eller av animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer og fraksjoner av dette Rå bivoks og annen insektvoks, også raffinert Andre varer Tilberedninger av animalske fettstoffer og oljer. Bivoks til teknisk bru. Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel IX i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 (biavlsprodukter). Biavlsprodukter til anvendelse i biavl. Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel IX i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 (biavlsprodukter). Andre biavlsprodukter enn biavlsprodukter til bruk i biavl som hører under kode (»I andre tilfeller«).

15 Kapittel 16: Tilberedte varer av kjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyr 1. Dette kapittel omfatter ikke kjøtt, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse akvatiske dyr, tilberedt eller konservert på de i kapittel 2 og 3 eller kode nevnte måter. 2. Tilberedte næringsmidler som hører under dette kapittel, såfremt de inneholder over 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyr eller en blanding av disse produktene. Såfremt disse varene inneholder to eller flere av de ovennevnte produkter, klassifiseres de i den kode i kapitel 16, som omfatter den bestanddel eller de bestanddeler, som vektmessig utgjør den største andel. Disse bestemmelsene gjelder verken for pastaprodukter med fyll som hører under kode 1902 eller varer som hører under kodene 2103 og Dette kapittel omfatter sammensatte produkter, som inneholder foredlede animalske produkter Pølser og lignende varer av kjøtt, slakteavfall eller blod; tilberedte næringsmidler på basis av dette Omfatter konservert kjøtt av forskjellige typer Andre varer av kjøtt, slakteavfall eller blod, tilberedte eller konservert Omfatter konservert kjøtt av forskjellige typer Ekstrakter og saft av kjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyr : Omfatter surimi, proteingele av fisk, kjølt eller frosset Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviarerstatning tilberedt av fiskerogn; fisk, hele eller i stykker, unntatt hakket. : Kokte, stekte, forkokte eller forstekte tilberedte næringsmidler som inneholder bløtdyr eller fisk. Omfatter fisk og kaviar i hermetisk lukkede beholdere. Fiskevarer blandet med pasta hører under kode Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse akvatiske dyr, tilberedt eller konservert. Helt eller delvis tilberedte snegler hører under denne koden. Omfatter krepsdyr og andre virvelløse akvatiske dyr i hermetisk lukkete beholdere.

16 Kapittel 17: Sukker og sukkervarer Dette kapittel omfatter ikke kjemisk rene sukkerarter, bortsett fra saccharose, laktose, maltose, glukose og fruktose Laktose og laktosesirup av en renhetsgrad i tørr tilstand på 99 vektprosent og mer Kapittel 19: Tilberedte varer av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk Dette kapittelet omfatter ikke tilberedte næringsmidler (bortsett fra pastaprodukter med fyll som hører under kode 1902), inneholdende over 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyr eller en blanding av disse produkter (kapittel 16). Dette kapittel omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter Maltekstrakt og tilberedte næringsmidler fremstilt av mel, gryn, grovt mel, stivelse eller maltekstrakt, også med innhold av kakao, såfremt dette utgjør mindre enn 40 vektprosent beregnet på et fullstendig fettfritt grunnlag, ikke spesifisert eller inkludert andre steder. Tilberedte næringsmidler fremstilt av produkter som hører under kode 0401 til 0404, også med innhold av kakao, såfremt dette utgjør mindre enn 5 vektprosent beregnet på et fullstendig fettfritt grunnlag, ikke spesifisert eller inkludert andre steder Tilberedte næringsmidler er omfattet av kapittel 16 og 21. Ex 1902 Pastaprodukter, også kokte eller med fyll (av kjøtt eller andre varer) eller på annen måte tilberedt, f.eks. spagetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt Omfatter tilberedte næringsmidler, kokte eller forkokte, som inneholder animalske produkter (10) (30) Med innhold av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyr på over 20 vektprosent Med innhold av pølser og lignende, kjøtt eller slakteavfall (herunder fett av enhver art eller opprinnelse) på over 20 vektprosent (91) (99) Ex 1905 Kokte Annet (andre pastaprodukter med fyll, ikke kokt) Bakverk Omfatter tilberedte produkter som inneholder kjøtt.

17 Kapittel 20: Varer av grønnsaker, frukt, nøtter eller andre planter og plantedeler Dette kapittel omfatter ikke tilberedte næringsmidler som inneholder over 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyr eller en blanding av disse produkter (kapittel 16). Ex 2004 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, frosne, unntatt varer som hører under kode 2006 Dette kapittel omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter. Omfatter foredlede produkter som inneholder kjøtt. Ex 2005 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke frosne, unntatt varer som hører under kode 2006 Omfatter tilberedte produkter som inneholder kjøtt. Kapittel 21: Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien 1. Dette kapittelet omfatter ikke foredlede næringsmidler (bortsett fra de under kode 2103 og 2104 beskrevne produkter) som inneholder over 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyr eller en blanding av disse produktene (kapittel 16). 2. Som»homogeniserte sammensatte næringsmidler«i kode 2104 anses tilberedninger av den art som benyttes som næringsmidler til barn eller til dietetisk bruk, bestående av en fint homogenisert blanding av to eller flere grunnbestanddeler, slik som kjøtt, fisk, grønnsaker eller frukt, i pakninger til detaljsalg av nettovekt ikke over 250 g. Ved bruk av denne bestemmelse ses bort fra små mengder av bestanddeler som er tilsatt blandingen som smaksstoff, konserveringsmiddel eller av andre årsaker. Tilberedningene kan likeledes inneholde små mengder synlige bestanddeler. KN-kode Beskrivelse Avgrensning og forklaring Dette kapittel omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter. Ex 2103 (90 90) Sauser samt tilberedninger til fremstilling av saus; sammensatte smakspreparater; sennepsmel og tilberedt sennep Andre varer Omfatter foredlede produkter som inneholder kjøtt. Ex 2104 Suppe og buljong samt tilberedninger til fremstilling av dette; homogeniserte sammensatte næringsmidler Omfatter tilberedte produkter som inneholder kjøtt eller animalske produkter i overensstemmelse med denne forskrift.

18 Ex Ex 2106 Is til konsum, også med innhold av kakao Tilberedte næringsmidler, ikke spesifisert eller inkludert andre steder. Omfatter foredlede produkter som inneholder foredlet melk i overensstemmelse med denne forskrift. Omfatter foredlede produkter som inneholder kjøtt eller animalske produkter i overensstemmelse med denne forskrift. Ex Proteinkonsentrater og teksturerte proteinstoffer Omfatter foredlede produkter som inneholder animalske produkter i overensstemmelse med denne forskrift (10) (98) Ostefondue Annet Omfatter foredlede produkter som inneholder kjøtt eller animalske produkter i overensstemmelse med denne forskrift. Kapittel 23: Rest- og avfallsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr Kode 2309 omfatter bl.a. varer benyttet som dyrefôr, ikke spesifisert eller inkludert andre steder, fremstilt ved foredling av vegetabilske eller animalske produkter i en sådan grad at de har mistet sin opprinnelige karakteristikk; koden omfatter ikke vegetabilske avfallsprodukter samt rest- og biprodukter fra foredling av vegetabilske produkter Mel, pulver og pellets av kjøtt, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyr, uegnet til konsum; fettgrever Omfatter foredlet animalsk protein uegnet til konsum. Kjøtt- og benmel, fjærmel, tørkede fettgrever, uegnet til konsum. Ex 2309 Tilberedninger, av det slag som benyttes som dyrefôr Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse av foredlet animalsk protein i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel II i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1774/2002. Omfatter fôr til kjæledyr, tyggepinner og tyggeben og melblandinger. Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse av fôr til kjæledyr, tyggepinner og tyggeben i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel II i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

19 Hunde- og kattefôr i pakninger til detaljsalg Andre varer Denne kode omfatter varer som inneholder oppløsninger av fisk eller havpattedyr, meieriprodukter eller andre karbohydrater. Omfatter råmelk og flytende melk som ikke er beregnet til konsum, og produkter som inneholder melk, og som ikke er beregnet til konsum (99) Andre varer Omfatter eggprodukter som ikke er beregnet til konsum, og andre foredlede animalske produkter som ikke er beregnet til konsum. Produkter til bruk i fôr, herunder melblandinger (f.eks. av horn og hover). Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse av eggprodukter i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel X i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1774/2002. Ex 2835 Kapittel 28: Produkter fra kjemiske og nærstående industrier Fosfinater (hypofosfitt), fosfonater (fosfiter) og fosfater; polyfosfater, også når de ikke er kjemisk definerte Kun visse kalsiumfosfat underkastes kontroll (25) Kalsiumhydrogenortofosfat (dikalsiumfosfat) Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse av dikalsiumfosfat i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel VII i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1774/ (26) Andre kalsiumfosfater Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse av trikalsiumfosfat i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel VII i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1774/2002.

20 Kapittel 30: Farmasøytiske produkter Ferdige legemidler er ikke omfattet av veterinær grensekontroll. Mellomprodukter fremstilt av kategori 3- materiale til teknisk bruk i medisinsk utstyr, in vitro-diagnostika, laboratoriereagenser og kosmetiske midler er omfattet Kjertler og andre organer til organoterapeutisk bruk, tørkete, også pulveriserte; ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter, til organoterapeutisk bruk; heparin og salter av dette; andre menneskelige eller animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke spesifisert eller inkludert andre steder. Omfatter utelukkende materiale fra dyr. Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. forordning (EF) nr. 1774/2002 som følger: kapittel IV i vedlegg VIII (blod og blodprodukter til teknisk bruk, bortsett fra serum fra dyr av hestefamilien) og kapittel XI i vedlegg VIII (animalske biprodukter til fremstilling av fôr, herunder fôr til kjæledyr, og av tekniske produkter, unntatt mellomprodukter som er omhandlet i artikkel 1 Kommisjonens forordning (EF) nr. 2007/2006 (1) (10) Kjertler og andre organer, tørkete, også pulveriserte. Utelukkende animalske produkter (20 90) Ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter; andre. Utelukkende animalske produkter. Ex 3002 Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk bruk; antisera og andre blodbestanddeler samt modifiserte immunologiske produkter, også fremstilt ved bioteknologiske prosesser; vaksiner, toksiner, kulturer av mikroorganismer (unntatt gjær) samt lignende produkter. Utelukkende animalske produkter (10 10) Antisera og andre blodbestanddeler samt modifiserte immunologiske produkter, også fremstilt ved bioteknologiske prosesser Utelukkende animalske antisera. Omfatter ikke leggemiddelpreparater og ferdige produkter til den endelige forbruker. Kravene som gjelder utvelgelse i forbindelse med koden 3002 svarer til kravene som gjelder animalske biprodukter i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. forordning (EF)

21 nr. 1774/2002: Kapittel III i vedlegg VII (blodprodukter) Kapittel IV i vedlegg VIII (blod og blodprodukter til teknisk bruk) Kapittel V i vedlegg VIII (serum fra dyr av hestefamilien) (10 99) 3002 (90 30) Ex 3002 (90 50) Ex 3002 (90 90) Hemoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner; andre Dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk bruk Kulturer av mikroorganismer Andre varer Utelukkende materiale fra dyr. Patogenere og kulturer av patogenere. Patogenere og kulturer av patogenere. Kapittel 31: Gjødsel Dette kapittel omfatter ikke dyreblod som hører under kode Ex Animalsk gjødsel, også innbyrdes blandet eller kjemisk behandlet; gjødsel fremstilt ved blanding eller kjemisk behandling av animalske eller vegetabilske produkter Utelukkende ublandede animalske produkter. Omfatter gjødsel, men omfatter ikke gjødsel som er blandinger av gjødsel og kjemikalier. Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse av gjødsel, bearbeidet gjødsel og bearbeidet gjødselsprodukter i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. forordning (EF) nr. 1774/2002 som følger: kapittel III i vedlegg VIII. Kapittel 35: Proteiner; modifisert stivelse; lim og klister; enzymer EX 3501 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim Kasein til konsum eller dyrefôr. Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse av melk, melkebaserte produkter og kolostrum(råmelk), ikke til konsum i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. forordning (EF) nr. 1774/2002.

22 Ex 3502 Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner, med innhold av myseproteiner på over 80 vektprosent, beregnet av tørrstoffinnholdet), albuminater og andre albuminderivater Omfatter produkter av egg og melk, også til konsum og bruk i fôr, som følger: Eggprodukter og meieriprodukter og foredlede produkter til konsum som definert i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004. Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse av eggprodukter, som ikke er bestemt til konsum i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel X i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1774/2002, og som gjelder utvelgelse av melk, melkebaserede produkter og colostrum, ikke til konsum, i kapittel V i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1774/2002. Ex Gelatin (herunder gelatinplater i kvadratisk eller rektangulær form, også overflatebehandlet eller farget) og gelatinderivater; fiskelim; annen lim av animalsk opprinnelse, unntatt kaseinlim som hører under kode 3501 Gelatin til konsum og til matvareindustrien. Gelatin som hører under kode 9602 (tomme kapsler) er ikke omfattet av veterinær grensekontroll. Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse av gelatin og hydrolysert protein som ikke er bestemt til konsum i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel VI i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1774/2002. Ex Peptoner og peptonderivater; andre proteinstoffer og derivater av dette, ikke spesifisert eller inkludert andre steder; hudpulver, også behandlet med kromsalt Kollagen og hydrolysert protein. Det er fastsatt krav som gjelder utvelgelse av gelatin og hydrolysert protein i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel VI i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1774/2002. Omfatter proteinbaserte kollagenprodukter av huder, skinn og sener av dyr, herunder knokler fra dyr, men kun fra svin, fjærkre og fisk.

23 Omfatter hydrolysert protein, som består av polypeptider, peptider eller aminosyrer og blandinger av dette, fremstilt ved hydrolyse av animalske biprodukter. Omfatter melkebiprodukter til konsum. Ex 3507 Enzymer; tilberedte enzymer, ikke spesifisert eller inkludert andre steder Osteløype og konsentrater til konsum Osteløype og konsentrater av dette Kapittel 41: Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær Utelukkende huder og skinn av hovdyr og fugler, som hører under kode 4101, 4102 og Det er fastsatt supplerende krav som gjelder utvelgelse av huder og skinn av hovdyr i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel VI i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1774/ Rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av hestefamilien (ferske eller saltete, tørkete, kalkete, syrevaskete eller på annen måte konserverte, men ikke garvet, pergamentbehandlet eller på annen måte behandlet), også avhårete eller spaltet Veterinær grensekontroll omfatter utelukkende ferske, kjølte eller behandlede huder. Omfatter huder som er tørket, tørr- eller våtsaltet eller konserverte på andre måter enn ved garving Rå skinn av sau og lam (ferske eller saltete, tørkete, kalkete, syrevaskete eller på annen måte konserverte, men ikke garvet, pergamentbehandlet eller på annen måte behandlet ), også avhårete eller spaltete, bortsett fra de som er unntatt i henhold til bestemmelsen 1, litra c) til dette kapittel. Omfatter utelukkende ferske, kjølte eller behandlete huder. Omfatter huder som er tørket, tørr- eller våtsaltet eller konserverte på andre måter enn ved garving.

24 4103 Andre rå huder og skinn (ferske eller saltete, tørkete, kalkete, syrevaskete eller på annen måte konserverte, men ikke garvet, pergamentbehandlet eller på annen måte behandlet), også avhåret eller spaltet, bortsett fra de som er unntatt i henhold til bestemmelse 1, litra b) eller c) til dette kapittel. Kapittel 42: Varer av lær; salmakerarbeide; reiseartikler, håndvesker og lignende varer; varer av tarmer Omfatter utelukkende ferske, kjølte eller behandlede huder. Omfatter huder og skinn av fugler eller fisk og evt. jakttrofeer 1. Dette kapittel omfatter (bl.a.) ikke følgende av veterinær interesse: a) steril kirurgisk katgut og lignende sterile suturmaterialer (kode 3006) b) strenger, trommeskinn og andre deler til musikkinstrumenter (kode 9209) Andre varer av lær eller kunstlær Omfatter materiale til fremstilling av tyggepinner og tyggeben. Ex 4206 Varer av tarmer, gullslagerhud, blærer eller sener Omfatter også materiale til fremstilling av tyggepinner og tyggeben. Kapittel 43: Pelsskinn og kunstig pelsskinn; samt varer av dette 1. Ved»pelsskinn«forstås overalt i nomenklaturen (unntatt i kode 4301) garvete eller behandlete huder og skinn med hårbekledning av dyr av enhver art. 2. Dette kapittelet omfatter ikke: a) fugleskinn og deler av fugleskinn med påsittende fjær eller dun (kode 0505 eller 6701) b) Rå huder og skinn med hårbekledning som hører under kapittel 41 (se bestemmelse 1, litra c) til kapittel 41). Ex 4301 Rå pelsskinn (herunder hoder, haler, ben og andre stykker eller avklipp som kan brukes til buntmakerarbeider), unntatt rå huder og skinn som hører under kode 4101, 4102 eller 4103 Utelukkende fra fugler eller hovdyr (30 00) Av lam følgende: astrakan (skinn), breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskinn, samt skinn av indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam, hele, også uten hode, hale eller ben Det er fastsatt tilleggskrav som gjelder utvelgelse av huder og skinn av hovdyr i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel VI i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1774/ (80 80) Annet Utelukkende fra fugler eller hovdyr.

25 4301 (90 00) Hoder, haler, ben og andre stykker eller avklipp som kan benyttes til buntmakerarbeider Kapittel 51: Ull samt fine eller grove dyrehår; garn og vevet stoff av hestehår a) Ved»ull«forstås de naturlige fibrer fra sau og lam. b) Ved»fine dyrehår«forstås hår av alpakka, lama, vikunja, kamel, jak, angora-, tibet-, kashmir- og lignende geiter (men ikke alminnelige geiter), kanin (herunder angorakanin), hare, bever, beverrotte og bisamrotte c) Ved»grove dyrehår«forstås hår av dyr, som ikke er nevnt ovenfor, unntatt hår og bust til børstebinderarbeider (kode 0502) og hestehår (kode 0503). Angående kode : Det er fastsatt tilleggskrav som gjelder utvelgelse av ull, svinebust, fjær og fjærdeler i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. kapittel VIII i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002. Definisjonen av»ubehandlet«viser til de definisjoner for gjeldende produkter i forskrift 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum jf. vedlegg I til forordning (EF) nr. 1774/ Ull, ikke kardet eller kjemmet Ubehandlet ull Fine eller grove dyrehår, ikke kardet eller kjemmet Ubehandlet hår. Ex 5103 Avfall av ull samt av fine eller grove dyrehår, herunder garnavfall, men ikke oppkardet tekstilmateriale Ubehandlet ull (10 10) Ex 9508 Ikke karboniserte ullfibrer Kapittel 95: Leker, spill og sportsartikler; deler og tilbehør Karuseller, husker, skytebaner og andre markeds/tivoli fornøyelser; omreisende sirkus og omreisende menasjerier; omreisende teatre Ubehandlet ull. Sirkus og menasjerier med levende dyr Omreisende sirkus og omreisende menasjerier Sirkus og menasjerier med levende dyr.

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER KOMMISJONSVEDTAK. av 17. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER KOMMISJONSVEDTAK. av 17. april 2007 26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/1 EØS-ORGANER EØS-komiteen KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/01 av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene

Detaljer

AVSNITT I LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER KAPITTEL 1 LEVENDE DYR

AVSNITT I LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER KAPITTEL 1 LEVENDE DYR AVSNITT I LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER KAPITTEL 1 LEVENDE DYR Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter alle levende dyr (bestemt til mat eller andre formål) unntatt: 1. Fisk, krepsdyr, bløtdyr

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (a) I ARTKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN Varene opplistet

Detaljer

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER Kapittel 2 skal omfatte følgende varer: a) Fisk og andre marine

Detaljer

Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2013 Side 1619 1789 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 16. august 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Juni 21. Ikrafts. av

Detaljer

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Vedlegg 2 til dette rundskriv Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter, oppført i tabell 1, er omfattet av avtalens bestemmelser, med

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 19. årgang 26.1.2012 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 19. årgang 26.1.2012 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 19. årgang 26.1.2012 2012/EØS/5/01 Kommisjonsvedtak av 17. april 2007 om lister over dyr

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 4 MELK OG MEIERIPRODUKTER; FUGLEEGG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Dette kapitlet omfatter: I. Meieriprodukter: Alminnelige

Detaljer

KN-koder. Animo-koder. 1.1 Sæd egg- embryo. 01 Sæd, egg og embryo 01 Sæd av storfe 02 Sæd av svin 03 Sæd av andre arter

KN-koder. Animo-koder. 1.1 Sæd egg- embryo. 01 Sæd, egg og embryo 01 Sæd av storfe 02 Sæd av svin 03 Sæd av andre arter Avsnitt I Generell definisjon av sæd, egg, embryo og produkter av animalsk opprinnelse i I-datafilen, eventuelt supplert i kolonne 2 og 3 med definisjonstilføyelser i henhold til avsnitt II og III. 1.1

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 4, PUNKT C FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 4, PUNKT C FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 4, PUNKT C FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 4, PUNKT C FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Med mindre annet er bestemt i dette vedlegg,

Detaljer

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER

PROTOKOLL A. VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER PROTOKOLL A VIST TIL I ARTIKKEL 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Protokoll A Vist til i artikkel 4 (b) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de

Detaljer

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kjøtt og flesk i hele skrotter (det vi si kroppen av dyret med eller uten hode), halve skrotter (skrotten

Detaljer

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 6 UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 6, UNDERPARAGRAF 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT Varene i tabellen under er unntatt fra bestemmelsen under

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV

K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV Dette kapitlet omfatter: K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser 1. Rå pelsskinn, unntatt rå huder og skinn som hører under posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03.

Detaljer

VEDLEGG III. OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

VEDLEGG III. OMTALT I ARTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTLT I RTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER VEDLEGG III OMTLT I RTIKKEL 7 NR. 1 (c) FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER rtikkel 1 Fisk og andre marine produkter som er oppført i tabell

Detaljer

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00

Varenr År fra År til Varebetegnelse Mengder SITC 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000011 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollbare Kg 931-00 00000031 1988 2002 Proviant Kg 931-00 00000032 1988 2002 Forbruksartikler Kg 931-00 00000055 1988 ---- Uspesifiserte varer, tollfrie Kg 931-00

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr.

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr. Vedlegg II OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i tabell 1 er dekket av avtalens bestemmelser, med mindre annet er bestemt

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011. av 25. februar 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011. av 25. februar 2011 Nr. 35/425 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011 2016/EØS/35/12 av 25. februar 2011 om endring av vedlegg VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 2.1 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER Artikkel 1 Tiltak for råvarepriskompensasjon 1. For å kunne ta hensyn til forskjeller

Detaljer

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 2.1 NR. 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT FRA DENNE AVTALEN

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 2.1 NR. 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT FRA DENNE AVTALEN VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 2.1 NR. 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT FRA DENNE AVTALEN -2- VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 2.1 VARER SOM ER UNNTATT FRA DENNE AVTALEN Varene i tabellene 1 og 2 er unntatt fra bestemmelsen

Detaljer

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16

AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 AVSNITT IV TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER; DRIKKEVARER, ETYLALKOHOL OG EDDIK; TOBAKK OG VARER FREMSTILT AV TOBAKKERSTATNINGER KAPITTEL 16 PRODUKTER AV KJØTT, FLESK, FISK, KREPSDYR, BLØTDYR ELLER ANDRE VIRVELLØSE

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 4 Vedlegg C Liste over landbruksvarer

Detaljer

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1

VEDLEGG II PROTOKOLL 3. OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 4 VEDLEGG II PROTOKOLL 3 OM VARER OMHANDLET I AVTALENS ARTIKKEL 8 NR. 3 BOKSTAV b) Artikkel 1 1. Avtalens bestemmelser skal gjelde for varer oppført i tabell I og II, om ikke annet følger av bestemmelsene

Detaljer

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg;

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg; Vedlegg 3 OPPRINNELSESREGLER Artikkel 1 Definisjoner Ved anvendelse av dette vedlegget, skal definisjonene fastsatt i artikkel 1 i vedlegg I til Frihandelsavtalen med unntak for bokstav (k) gjelde. Enhver

Detaljer

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B)

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg 1 til dette rundskriv BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksvarer som inngår i produkter

Detaljer

TABELL V TIL PROTOKOLL A LIBANON

TABELL V TIL PROTOKOLL A LIBANON TABELL V TIL PROTOKOLL A LIBANON Libanesisk tolltariff nr. Varebeskrivelse 1) A Nåværende anvendt tollsats B Reduksjon av tollsatsen i A 2) C Spesielle bestemmelser 0403 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk)

Detaljer

Vedlegg III. Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1. Bearbeidede landbruksvarer

Vedlegg III. Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1. Bearbeidede landbruksvarer Vedlegg III Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1 Bearbeidede landbruksvarer Vedlegg III Vist til i paragraf 1(b) i artikkel 2.1 Bearbeidede landbruksvarer Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene

Detaljer

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter alle slags fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann,

Detaljer

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1

TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE. Liste 1 TABELL IV TIL PROTOKOLL A NORGE Liste 1 0403 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker,

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 29.mars 2007 i medhold av lov 19. desember 2003

Detaljer

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket.

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket. Utkast til forskrift om endring i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i lov 19. desember

Detaljer

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/1999 av 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR -

Detaljer

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN

KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN KAPITTEL 3 FISK OG KREPSDYR, BLØTDYR OG ANDRE VIRVELLØSE DYR SOM LEVER I VANN Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter alle slags fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann,

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

R2007.hza

R2007.hza Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 41 (forordning (EF) nr. 2007/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger

Detaljer

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF)

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF) Utkast til forskrift om endring forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr, forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr,

Detaljer

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKK-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle produkter som er oppført

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. februar 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 28. februar 2017 21.02.2017 nr. 215 Forskrift om

Detaljer

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Et verktøy for sunnere valg Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Nøkkelhullet enklere å velge sunt Disposisjon Bakgrunn Utkast til forskrift om frivillig merking av matvarer med Nøkkelhullet Status i

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003 av 10. juli 2003 om endring av vedlegg I, IV og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og forordning (EF) nr. 1326/2001 med hensyn til overførbar

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER VEDLEGG III OMTALT I UNDERPARAGRAF (B) TIL ARTIKKEL 2.2 OG ARTIKLENE 3.3 OG 3.5 VEDRØRENDE BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER TABELL 1 TIL VEDLEGG III EFTA HS nr. Vareslag Island Norge Sveits/ Liechtenstein 04.03

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll

Utkast til forskrift om endring i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll Utkast til forskrift om endring i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet XX. november/desember 2016 med

Detaljer

NOR/306R T OJ L 360/2006, p

NOR/306R T OJ L 360/2006, p NOR/306R1877.00T OJ L 360/2006, p. 133-136 COMMISSION REGULATION (EC) No 1877/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EC) No 878/2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 18. desember 1996

KOMMISJONSVEDTAK. av 18. desember 1996 Nr.21/132 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.5.2000 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 18. desember 1996 om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. f) Følgende oppføringer for E 104, E 110 og E 124 innsettes i riktig nummerorden i næringsmiddelkategoriene nedenfor: Kategorinummer E-nummer Navn «01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 140/2001 av 23. november 2001

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 140/2001 av 23. november 2001 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 140/2001 av 23. november 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 om bearbeidede landbruksvarer og

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser KAPITTEL 31 GJØDSEL Alminnelige bestemmelser Dette kapittel omfatter de fleste av de produkter som i alminnelighet brukes som naturlig eller kunstig gjødsel. På den andre siden, kapittelet omfatter ikke

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 7 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER. Artikkel 1. Tiltak for råvarepriskompensasjon. Artikkel 2. EFTA - tollkonsesjoner

VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 7 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER. Artikkel 1. Tiltak for råvarepriskompensasjon. Artikkel 2. EFTA - tollkonsesjoner VEDLEGG II OMTALT I ARTIKKEL 7 BEARBEIDEDE LANDBRUKSVARER Artikkel 1 Tiltak for råvarepriskompensasjon 1. For å kunne ta hensyn til forskjeller i råvarekostnader av produktene nevnt i artikkel 2, utelukker

Detaljer

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK

KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK KAPITTEL 19 PRODUKTER AV KORN, MEL, STIVELSE ELLER MELK; BAKVERK Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke tilberedte produkter som vanligvis brukes som næringsmidler, og som er fremstilt

Detaljer

Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier

Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) Revidert 8. mai 2014 1.0 Innledning Forordning (EF)

Detaljer

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008 Nr. 29/3 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008 2015/EØS/29/02 av 21. mai 2008 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 i kategori 3(*) KOMMISJONEN

Detaljer

VEDLEGG VII - TABELL 2

VEDLEGG VII - TABELL 2 04 0403 ex. 04031000 ex. 04039000 VEDLEGG VII - TABELL 2 Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Kjernemelk,

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17.

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG D DEL A Modell for helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit som er oppsamlet eller produsert etter 31.

Detaljer

KAPITTEL 3 A Hygienesertifikat

KAPITTEL 3 A Hygienesertifikat KAPITTEL 3 A Hygienesertifikat STAT I.1. For boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom ( 2 ) Den europeiske union Veterinærattest ved import til EU Avsender I.2. Sertifikatets

Detaljer

Endret av: A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1877/2006

Endret av: A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1877/2006 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 38 (forordning (EF) nr. 878/2004 som endret ved forordning (EF) nr. 1877/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØSavtalen

Detaljer

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke materialer av animalsk opprinnelse, ubearbeidd eller enkelt

Detaljer

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005 Nr. 38/411 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/38/53 av 18. mars 2005 om endring av vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(*)

Detaljer

Nr. 63/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1292/2005. av 5. august 2005

Nr. 63/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1292/2005. av 5. august 2005 Nr. 63/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1292/2005 2009/EØS/63/17 av 5. august 2005 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Vedlegg III VIST TIL I ARTIKKEL 6, PKT. 1 (B) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER

Vedlegg III VIST TIL I ARTIKKEL 6, PKT. 1 (B) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Vedlegg III VIST TIL I ARTIKKEL 6, PKT. 1 (B) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Vedlegg III VIST TIL I ARTIKKEL 6, PKT. 1 (B) BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter med helsesertifikater for import av storfe, småfe og animalske produkter derav

Forskrift om endring i forskrifter med helsesertifikater for import av storfe, småfe og animalske produkter derav Forskrift om endring i forskrifter med helsesertifikater for import av storfe, småfe og animalske produkter derav Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 26. juni 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. ISO-kode Opprinne lsesregion

Veterinærattest ved import til EU I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. ISO-kode Opprinne lsesregion KAPITTEL 1 Hygienesertifikat For bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike, som skal sendes til eller

Detaljer

KAPITTEL 1. Hygienesertifikat

KAPITTEL 1. Hygienesertifikat KAPITTEL 1 Hygienesertifikat for bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner, som skal sendes

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/469 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008 2015/EØS/18/45 av 8. oktober 2008 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om under henvisning

Detaljer

Presentasjon importørsamling KLF 10. mars Hans Kjetil Bjørnøy og Janna Bitnes Hagen. Colourbox.com

Presentasjon importørsamling KLF 10. mars Hans Kjetil Bjørnøy og Janna Bitnes Hagen. Colourbox.com I. Omverdensrapport 2016 II. Fastsetting av tollsats og gjennomgang av kalkyle III. Kvoter religiøst slaktet kjøtt IV. Status Art 19, WTO og Protokoll 3 forhandlinger V. FAT Presentasjon importørsamling

Detaljer

Nokkel rad. for et sunt kosthold. www.helsedirektoratet.no

Nokkel rad. for et sunt kosthold. www.helsedirektoratet.no Nokkel rad for et sunt kosthold www.helsedirektoratet.no Det du spiser og drikker påvirker helsen din. Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE Styrende dokument Utarbeidet av: 10440 Sist endret: 05.10.2015 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Harald Johannes Gjein Overordnede styringsdokumenter Utgave: 4 ephorte saksnr: 2015/30982 DELEGERING AV

Detaljer

A V S N I T T VIII K A P I T T E L 4 1 RÅ HUDER OG SKINN (UNNTATT PELSSKINN) SAMT LÆR. Alminnelige bestemmelser

A V S N I T T VIII K A P I T T E L 4 1 RÅ HUDER OG SKINN (UNNTATT PELSSKINN) SAMT LÆR. Alminnelige bestemmelser A V S N I T T VIII RÅ HUDER OG SKINN, LÆR, PELSSKINN OG VARER DERAV; SALMAKERARBEID; REISEEFFEKTER, HÅNDVESKER OG LIKNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER (UNNTATT AV WORMGUT) K A P I T T E L 4 1 RÅ HUDER OG

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal by-products into biogas or compost, conditions for imports

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD FOTO: Aina C.Hole HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD 1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt,

Detaljer

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, Artikkel 1

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, Artikkel 1 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens protokoll 3 om varer omhandlet i avtalens artikkel 8 nr. 3 bokstav b) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

K A P I T T E L 5 1 ULL, FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VEVNADER AV TAGL

K A P I T T E L 5 1 ULL, FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VEVNADER AV TAGL K A P I T T E L 5 1 ULL, FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VEVNADER AV TAGL Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. januar 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 10. januar 2017 22.12.2016 nr. 1876 Forskrift om endring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

ANNEX IV OMTALT UNDER PUNKT (C) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

ANNEX IV OMTALT UNDER PUNKT (C) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER NNEX IV OMTLT UNDER PUNKT (C) I RTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER VEDLEGG IV OMTLT UNDER PUNKT (c) I RTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE FISK OG NDRE MRINE PRODUKTER rtikkel 1 Fisk og andre marine

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang utgave 18.11.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 2004/EØS/57/01

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang utgave 18.11.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 2004/EØS/57/01 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 57 11. årgang 2004/EØS/57/01 EØS-komiteens beslutning nr. 138/2004 av 29. oktober

Detaljer

NOR/306R T OJ L 379/06, p

NOR/306R T OJ L 379/06, p NOR/306R2007.00T OJ L 379/06, p. 98-104 COMMISSION REGULATION (EC) No 2007/2006 of 22 December 2006 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the

Detaljer

NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99

NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99 NOR/307R0829.00T OJ L 191/07, p. 1-99 Commission Regulation (EC) No 829/2007 of 28 June 2007 amending Annexes I, II, VII, VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010 Nr. 76/601 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/73 av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter [meddelt

Detaljer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer Del I: Opplysninger om sendingen DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

KAPITTEL 21 FORSKJELLIGE TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER

KAPITTEL 21 FORSKJELLIGE TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER KAPITTEL 21 FORSKJELLIGE TILBEREDTE NÆRINGSMIDLER 21.01 EKSTRAKTER, ESSENSER OG KONSENTRATER AV KAFFE, TE ELLER MATÉ, OG VARER FREMSTILT PÅ BASIS AV DISSE EKSTRAKTER, ESSENSER ELLER KONSENTRATER ELLER

Detaljer

13.20.16.90. Bauxitt (til aluminiumproduksjon) og konsentrater 2606. Malm for utvinning av edle metaller og konsentrater 2616

13.20.16.90. Bauxitt (til aluminiumproduksjon) og konsentrater 2606. Malm for utvinning av edle metaller og konsentrater 2616 NACE 13.10 : Bryting av jernmalm RODCOM LITEN 2006 RODCOM til utenrikshandelsnomenklatur for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Bryting av jernmalm 13.10.10.30 Ikke agglomerert jernmalm og konsentrater, unntatt

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/43 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008 2015/EØS/18/10 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse

Detaljer

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet I.1. KAPITTEL 2 Hygienesertifikat For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet Avsender I.2. Attestens referansenummer Veterinærattest

Detaljer

NOR/304L T OJ L 195/04, p

NOR/304L T OJ L 195/04, p NOR/304L0041.00T OJ L 195/04, p. 12-15 Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for

Detaljer

VEDLEGG X KAPITTEL 1

VEDLEGG X KAPITTEL 1 A9 VEDLEGG X KAPITTEL 1 Hygienesertifikat for bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner, som

Detaljer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr 119 om

Detaljer

Endringer i frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Tyrkia

Endringer i frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Tyrkia Toll- avgiftsdirektoratet Vår ref: Ark. nr.: 753.3 Avdeling for toll, merverdiavgift vareførsel Vår dato: 18.05.2011 Deres dato: Tariff- opprinnelsesseksjonen Deres ref: e-post Rundskriv til Tollvesenet

Detaljer

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD Små grep, stor forskjell HVORFOR SPISE SUNT? Det du spiser påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Spiser

Detaljer