Kristiania. 5.f.m. angaaende fredede bygninger i Sand sorenskriveri tillater man sig herved at meddele.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiania. 5.f.m. angaaende fredede bygninger i Sand sorenskriveri tillater man sig herved at meddele."

Transkript

1 Kristiania. 5.f.m. angaaende fredede bygninger i Sand sorenskriveri tillater man sig herved at meddele. I Ved. Fjære herred. 1. Reder Andersens hus paa Hesnesøen eies nu av hans arvinger som er : Hans Th. Andersen, O. Andersen, Fredrikke Andersen, Sofie Andersen og Laura Kerr. Eiendommen har grdno. 32 brno. 2 i Fjære. 2. Toldbetjentenes hus paa Vestre Hesnesøen. Huset tilhører staten. Lensmanden opgir at eiendommen antagelig henhører under gno. 32 men at det ikke er mulig at skaffe rede paa eiendommens bruksno. Gaardsno. 32 omfatter i alt 9 forskjellige bruks no. II. Vedk. Eide herred. 1. Hovedbygningen paa Dannevig tilhører ingeniør Tellef Dannevig. Eiendommen har gno. 16 brno. 2 og 3 i Eide. III. Vedk. Vestre Molands herred. 1. Hvedbygningen paa Møglestue. Eies av Aust-Agder fylkeskommune. Eiendommen har gno. 32 brno. 1 og 2 i Vestre Moland. 2. Skibsreder Strays hus paa "Holmen" i Brekkestø. Eies av skibsreder Emil Stray, Krsand S. Eiendommen er utgaat fra en række bruks no. Under gno. 6 og gno. 7 og har navnet "Gaupholmen" men er i panteregistret ikke betegnet med gno. Eller bruks no., hvorfor saadanne ikke kan opgives. 3. Postaapneriet i Brekkestø. Tilhører A. Akselsens døtsbo. Eiendommen har gno. 5 brno 1 i Vestre Moland. 4. Toldboden i Brekkestø. Eiendommen tilhører staten. Den har gno. 6 brno. 25 og 26. Med hensyn til matrikelnummer bemerkes at et og samme matr. no. Som regel er felles for en række eiendomme. De benyttes aldrig mere ved betegnelsen av en eiendom og vil ikke ha nogen interesse i nærværende forbindelse. Til at identifiere en eiendom er gno. Og brno. nok. Fortegnelsen over de fredede eiendomme vil bli tinglyst den 3. september førstk. Om senere eierskifte vil hr.riksantikvaren bli unerrettet. Sand sorenskriverembede 29. august 1923

2 Den antikvariske bygningsnemd, Kirkegaten , Oslo. Lov om bygningsfredning av 3/ melding om eierskifte. Så vidt sees av grunnbøkene er melding om eierskifte sendt Dem etter hvert som det er tinglyst, Imidlertid kan gis følgende opplysninger: Grimstad: Central Hotell, Storgaten 16. Eier Kai Kvade, Grimstad. Ibsenhuset. Intet eierskifte. "Gundersens hus", Storgaten 22. Eier Frank W. Jensen, Grimstad, f. 18/ "Jørgen Tellefsens hus", Henrik Ibsens gate 20. Eier Eva Marie Gjeruldsen, f. 19/8 1916, Grimstad. Det bemerkes at fredning av "Gundersens hus" ikke er tinglyst. Etter at Frank Jensen, som driver gullsmedforretning, overtok eiendommen for noen år siden, har han foretatt en del forandringer i interiør og exteriør. Landvik (Eide): Danneviken og Jordtveit, gnr. 95, bnr.1 og 3 i Landvik. Eier fa. Aall-Ulefos v/direktør Niels Fredrik Aall, Ulefoss. Lillesand (inklusiv V. Moland): Møglestu, gnr. 32. bnr 1 og 2 Ikke eierskifte. Tollboden i Brekkestø, gnr.6 bnr. 25 og 26 Ikke eierskifte Poståpneriet i Brekkestø, gnr. 5, bnr. 1 Eier: Olav Axelsen, f. 6/1 1918, Brekkestø Gaupholmen, gnr. 6, bnr.56 Eier Erik Klaveness, f. 13/9 1910, Drammensvn. 342, Grøgård-gården, gnr. 47, bnr. 172

3 (Også kaldt Carl Knudsen-gården) Eier Lillesand kommune. Skrivergården, gnr. 47, bnr.47 Eier Arthur Dyrstad, f. 5/1 1916, Lillesand Grand Hotell, gnr. 47, bnr. 54 Eier Johan Thorvald Hansen, f. 19/ , Lillesand Henschien-gåren (Lillesand Rådhus), gnr. 47, bnr.95 Eier Lillesand kommune. Konsul Hansens hus, gnr. 47, bnr. 201 Eier Johan Henrik Hansen, f. 3/ , Lillesand Kommunelokalet, gnr. 47, bnr. 89 Eier Lillesands Sparebank. Når det gjelder Sandra Svendsens hus, evnt. Konsul Knudsens hus, så har denne bygning ikke kunnet identifiseres. Det hus som Sandra Svendsen nå bor i ligger til Strandgaten og har gnr. 47, bnr.61.det eies av Margit Bodahl, f. 24/5 1905, Lillesand. Det er ikke tinglyst fredning av dette hus. Fjære: Hesnesøen vestre, gnr. 32, bnr. 2 "Peder Andersens hus. Ikke eierskifte. Hesnesøen vestre "Toldbetjentens hus". Ikke eierskifte Den sene besvarelse skyldes at det har tatt tid å foreta undersøkelser i sakens anledning. SAND SORENSKRIVEREMBETE, den 8. august 1970

4 Det Kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement j.no 3239 D Kristiania 6. juni Hr. riksantikvaren. Fredning av bygninger. I anledning av hr. riksantikvarens skrivelse av 24. f.md meddeles herved til efterretning og videre kunngjørelse for den antikvariske bygningsnevnd og eiere og brukere at departementet freder de på vedliggende liste opførte bygninger m.v. i medhold av lov om bygningsfredning av 3.desember , 2.ledd. Man skal anmode Dem om foruten foranstående meddeleser til like å sørge for den i lovens 4 påbudte omsendelse av listen og loven samt for at den sammenstedspåbudte tinglysning skjer. Løten, Stange, Romedal, Sør-Odal, Vinger, Aasnes, Stor-Elvdal, Foldal, Dovre, Lesja, Skjaak, Lom, Vaagaa, Søndre Fron, Øyer, Østre Gausdal, Jevnaker, Gran, Sør-Aurdal, Langesund, Holla, Lunde (Telemark), Heddal (Telemark), Vinje, Gjertad, Øyestad, Eide (Aust-Agder), Vestre Moland, Hylestad (Setesdal), Randesund, Hægeland, Halsaa, Aaseral, Sokndal (Rogaland), Ekersund, Haaland, Tovastad, Nedstrand, Sand (Ryfylke).

5 FRA RIKSANTIKVAREN Kristiania den 24. Mai Til Kirke- og Undervisningsdepartementet Undervisningsavdelingen Man tillater sig herved at oversende en fortegnelse av listen over bygninger som Den antikvariske bygningsnemd foreslår fredet og som har været forelagt de respektive herredsstyrer til uttalelse sammen med foreløbige oplysninger om de gamle bygninger i de forskjellige distrikter. Der er samtidig fra flere herredsstyrer innkommet meget verdifulle oplysninger om gamle bygninger som er blitt [ordet er uleselig] i det videnskabelige arkiv. Saaledes fra fra Høyland, Alversund, [ordet er uleselig], Molde, Skien, Tinn, Voss, Granvin og Faaberg. Følgende by- og herredsstyrer har intet væsentlig at bemerke til de foreslaaede fredede bygninger: Nes (Hallingdal), Sigdal, Drammen, Vang (Hedemarken), Alvdal, Tynset, Sollie, Eidanger, Skien, Tinn, Hjartdal, Seljord, His, Søgne, Flekkefjord, Høyland, Stavanger, Alversund, Herdla, Strandeholm, Luster (Sogn), Eid (Nordfjord), Horningdal, Tresfjord, Grytten, Kvernes og Stjørdal. Dessuten har en række herred- og bystyrer ikke sendt noget svar inden utløpet av den fastsatte frist paa 3 maaneder, hvorfor man gaar ut fra de stiltiende gir nævndens forslag sin tilslutning. Man vil derfor insende listen over bygningene. Ogsaa i følgende byer og herreder til approbation: Askim, Rakkestad, Onsøy, Skibtvedt, Soon, Frogn, Nittedal, Nes (Romerike), Nannestad, Hurum, Aadalen, Krødsherad, Brunlanes, Nes (Hedemarken), Løten, Stange, Romedal, Sør-Odal, Vinger, Aasnes, Sor-Audal, Foldal, Dovdre, Lesja, Skjaak, Lom, Vaaga, Søndre Fron, Øyer, Østre Gausdal, Jevnaker, Gran, Sør-Aurdal, Langesund, Holla, Lunde (Telemark), Heddal (Telemark), Vinje, Gjerstad, Øyestad, Eide (Aust-Agder), Vestre Moland, Hylestad (Setesdal), Randesund, Hægeland, Halsaa, Aaseral, Sokndal (Rogaland), Ekersund, Haaland, Torvastad, Sand (Ryfylke), Valestrand, Os (Hordaland), Sund (Hordaland), Askøy, Odda, Kinsarvik, Voss, Vossestrand, Lærdal, Borgund (Sogn), Ballestrand, Vik (Sogn), Kyrkjebø, Gaular, Jølster, Davik, Veøy, Bolsøy, Aukra, Grip, Frei, Tingvoll, Gjemnes, Surnadal, Ørland, Kissa, Horg, Strinda, Veraker, Skogn, Inderøy, Ogndal, Egge, Overhalla, Nærøy. Følgende kommuner har nedsat enegen komite for at gjennomgaa de i forbindelse med fredningsloven staaende antikvariske spørsmål og har til dels underrettet nævnden derom, dels har man ad anden vel faat kjendskap dertil. Da de oplysninger som er kommet ind fra kommunerne viser sig at være av stor betydning har man ment at burde avvente indberetningenrne fra nævnte komiteer.saaledes fra Øvre [ordet er uleselig], Ytre Rendal, Vindjelen, Grue, Heidal (Opland), N. <Fron, Øyer, Kristiansund N, Frosta,

6 Holla, Hol og Tønsberg. Likeledes fra [ordet er uleselig], Davik, Gjemnes og Jevnaker hvor man har git en enkeltmand i opdrag at insamle oplysninger. Ogsaa ved denne anledning kan man anføre forslag fra en rekke herredsstyrer om økning av fredningslisten, nemlig fra Skien, Ting, Høyland, Alversund, Bru, Eid (Nordfjord) og Stjørdal. Disse forslag har nævnden kun delvis hat anledning til at ta standpunkt til. For de øvrige vedkommende kan man først uttale sig naar det nødvendige materiale foreligger. Enkelte kommuner har foreslaat indskrenkninger i fredningslisten. Saaledes Kristiansand, Gjerpen, Molde, Stod, Larvik, Brovig og Farsund. Med untagelse av "Husan" i Farsund som er sterkt [ordet er uleselig] fandt nævnden at bygningerne var av den antikvariske verdi at den burde fastholde kravet om fredning. Faaberg herredsstyre har uttalt at det ikke finder grund til at anbefale fredning for enkeltbygninger. Nævnden mener imidlertid ogsaa her at burde oprettholde sit forslag. Dessuten har Porsgrunds bystyre foreslaat at siste passus 1 2 i loven utgaer.denne henstilling kan naturligvis ikke anbefales tages tilfølge idet den vilde vise sig helt upraktisk. Flekkefjords og Drammens bystyrer har taget det forbehold at fredningen ikke maa bli til hinder for fremtidige reguleringer. Hvor saadanne spørsmaal foreligger er det selvsagt at nævnden viser størst mulig imøtekommenhet, idet en lov av denne art ikke vil hindre utviklingen men kun faa anledning til at veie interesserne mot hverandre. Der gjenstaar endnu nogle kommuner, hvis svar man endnu maa vente paa, da forslagene først har kunnet bli den tilstilled efter undersøkelser som man ikke har været i stand til at faa avsluttet paa et tidligere tidspunkt. Forslagene for deres vedkommende vil senere bli oversendt det ærede departement til approbation. Da det naarsomhelst kan bli aktuelt at hævde fredningsbestemmelserne for de enkelte bygninger vil man anmode om at approbation av den insendte liste maa bli paaskyndet mest mulig. Listerne med de foreløbige bygningsoplysninger bedes efter benyttelsen tilbakesendt hit. Den Antikvariske Bygningsnævnd For Harry Fett.

7 Merk: Har kun avskrevet avsnitt som omhandler Lillesand: Eide (ved Lillesand). Dannevig Hovedbygning Vestre Moland Møglestue Hovedbygning Skibsreder Strays hus i Brekkestø. Postaapneriet i Brekkestø Toldboden i Brekkestø

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år

Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år Kraftverk og Vassveg gjennom 90 år I 1905 var det oppe i Fylkestinget at Staten burde byggja sinnsjukehus for Vestlandet. Dette var det heller vanskeleg å få gehør for hos dei sentrale styresmaktene. Fylket

Detaljer

Stemmerett også for kvinner! Lokal stemmerettskamp 1890-1907

Stemmerett også for kvinner! Lokal stemmerettskamp 1890-1907 Stemmerett også for kvinner! Lokal stemmerettskamp 1890-1907 Ingeborg Fløystad I 1907 sendte noen kvinner i Risør et skriv til Stortinget med følgende ordlyd: Til det norske storthing! Undertegnede tillader

Detaljer

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET?

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger En sammenfattende rapport basert på 82 kommuner Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose Institutt

Detaljer

Kulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros

Kulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros NIKU Rapport 10 Kulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros "Kulturarv og verdiskaping. Økonomiske virkninger av kulturarven på Røros" Arbeidspakke 1 Sidsel Andersen og Jon Brænne Norsk

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Ivar Libæk: Et Nobelinstitutt eller Revue Nobel? Konflikter i den første Nobelkomiteen. Vol. 1 - No. 1 Oslo, 2000 2 Ivar Libæk:

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Det e glo i strengan!

Det e glo i strengan! 1 AND Odd Solhaug Det e glo i strengan! Andøy Energi 1946-1996 «Tenk om det ikke fantes elektrisitet? Da måtte vi sitte i mørket og se på fjernsyn». (Fra ukjent barnemunn) 2 Forfatterens forord «Allting

Detaljer

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27

Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Øivind Larsen (red.) Legestudent Sverre Sørsdals brev til sin mor 1919-27 Michael 3013; 10: 365 446. Stud. med. Sverre Sørsdal studerte ved Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania/Oslo fra 1919

Detaljer

«Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet»

«Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet» Ragnhild Rein Bore «Industrien har begyndt at rodfæste sig i Landet» Finansdepartementet konkluderte i 1842 med at industrien i Norge «aldrig her i Landet vil kunne drives vidt» fordi man vanskelig kunne

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

Den gamle uthavna Merdø

Den gamle uthavna Merdø Den gamle uthavna Merdø Hilde L. Austarheim Merdø ligger ut mot havet en halv mil sør for Arendal. Her var i sin tid en av de viktigste uthavnene på Agderkysten. Denne artikkelen vil ta opp flere sider

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel

Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel Våpenloven 10 første ledd en forebyggende hjemmel Politiets adgang til å tilbakekalle våpen grunnet manglende edruelighet, skikkethet eller pålitelighet En juridisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen

Detaljer

MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE."

MINDRE MEDDELELSER. EN LUFTIG HYPOTESE. MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE." Nogen bemerkninger til dr. ANDR. M. HANSEN. mit arbeide "Kvartærgeologiske streiftog paa Sørlandet" (Nyt mag. f. nat., bind 50) har jeg fremsat den hypotesen at

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 75. årgang. Nr. 3/2014 Siden 1915 har Internasjonal kvinneliga for fred og frihet snakket klart og tydelig om nedrustning,

Detaljer

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Av Jonas Isaksen Dilba Leveringsfrist:

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer