%UXNHUKnQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "%UXNHUKnQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare"

Transkript

1 %UXNHUKnQGERN Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare,QIRUPDVMRQHQLGHWWHGRNXPHQWHWNDQHQGUHVXWHQYDUVHORJHULNNHELQGHQGHIRU&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG8WHQVNULIWOLJWLOODWHOVHIUD&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG HUGHWXORYOLJnNRSLHUHGHQQHKnQGERNHQKHOWHOOHUGHOYLVHOOHUnRYHUI UHLQIRUPDVMRQHQLKnQGERNHQWLODQGUHPHGLHUYHGKMHOSDYHOHNWURQLVNHHOOHUPHNDQLVNH KMHOSHPLGOHULQNOXGHUWIRWRNRSLHULQJRJLQQVSLOOLQJ3URJUDPYDUHQVRPEHVNULYHVLGHWWHGRNXPHQWHWHUXQGHUODJWHQOLVHQVDYWDOHRJNDQEDUHEUXNHVHOOHUNRSLHUHV LKHQKROGWLOEHWLQJHOVHQHLGHQQHOLVHQVDYWDOHQ'HWHUIRUEXGWnNRSLHUHSURJUDPYDUHQWLODQGUHPHGLHUPHGPLQGUHGHWWHHUXWWU\NNHOLJWLOODWWLOLVHQVDYWDOHQ /LVHQVLQQHKDYHUHQNDQODJHpQNRSLDYSURJUDPYDUHQIRUVLNNHUKHWVNRSLIRUPnO &RS\ULJKW YHG&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG0HGHQHUHWW 9HUVMRQ 6HSWHPEHU 6RXQG%ODVWHURJ%ODVWHUHUUHJLVWUHUWHYDUHPHUNHURJ6RXQG%ODVWHU$XGLJ\ORJRHQ6RXQG%ODVWHU3&,ORJRHQ($;$'9$1&('+'0XOWL(QYLURQPHQW (QYLURQPHQW3DQQLQJ(QYLURQPHQW5HIOHFWLRQV(QYLURQPHQW)LOWHULQJ(QYLURQPHQW0RUSKLQJ&UHDWLYH0XOWL6SHDNHU6XUURXQG,QVSLUHRJ2R]LFHU YDUHPHUNHUIRU&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WGL86$RJHOOHUDQGUHODQG(0XRJ6RXQG)RQWHUUHJLVWUHUWHYDUHPHUNHUIRU(PX6\VWHPV,QF6RXQG:RUNVHUHW UHJLVWUHUWYDUHPHUNHRJ0LFUR:RUNV3&:RUNVRJ)RXU3RLQW6XUURXQGHUYDUHPHUNHUIRU&DPEULGJH6RXQG:RUNV,QF0LFURVRIW06'26RJ:LQGRZVHU UHJLVWUHUWHYDUHPHUNHUIRU0LFURVRIW&RUSRUDWLRQ3URGXVHUWXQGHUOLVHQVIUD'ROE\/DERUDWRULHV'ROE\$&3UR/RJLFRJGREEHO'V\PEROHWHUYDUHPHUNHU IRU'ROE\/DERUDWRULHV 'ROE\/DERUDWRULHV0HGHQHUHWW$OOHDQGUHSURGXNWHUHUYDUHPHUNHUHOOHUUHJLVWUHUWHYDUHPHUNHUIRUGHUHVSHNWLYHHLHUQH 'HWWHSURGXNWHWGHNNHVDYpQHOOHUIOHUHDYGHI OJHQGHDPHULNDQVNHSDWHQWHQH

2 /LVHQVDYWDOHIRUVOXWWEUXNHUHDY&UHDWLYH3URJUDPYDUH 9HUVMRQ-XOL 9(11/,*67/(6'(77('2.80(17(71 <() 5'8,167$//(5(5352*5$09$5(19('c,167$//(5(2*%58.( 352*5$09$5(1(5./ 5(5'8'(*(1,*,%(7,1*(/6(1(,'(11($97$/(1+9,6'8,..((5(1,*,%(7,1*(/6(1(,'(11( $97$/(10c'8,..(,167$//(5((//(5%58.(352*5$09$5(15(7851(5,11(1'$*(5352*5$09$5(1$// 5(/$7(57'2.80(17$6-212*$/77,/+ 5(1'(0$7(5,$/(7,/.- 3(67('(7)25c)c.- 3(6800(15()81'(57 'HWWHHUHQMXULGLVNDYWDOHPHOORPGHJRJ&UHDWLYH 7HFKQRORJ\/WGRJGHWVXQGHUDYGHOLQJHU GDWWHUVHOVNDSHU³&UHDWLYH 'HQQH$YWDOHQ IDVWVHWWHUEHWLQJHOVHQHRJIRUKROGHQHVRP&UHDWLYH EDVHUHUVLQOLVHQVSnIRUSURJUDPYDUHQVRPHU IRUVHJOHWLGLVNSDNQLQJHQVDPPHQPHGDOO WLOK UHQGHGRNXPHQWDVMRQRJOHGVDJHQGHHQKHWHU LQNOXGHUWPHQLNNHEHJUHQVHWWLOWLOSDNQLQJHQGH NM UEDUHSURJUDPPHQHGULYHUQHELEOLRWHNHQHRJ GDWDILOHQHNQ\WWHWWLOVOLNHSURJUDPPHUVDPOHW XQGHUEHJUHSHW³3URJUDPYDUHQ /,6(16 8WVWHGHOVHDYOLVHQV 3URJUDPYDUHQHUOLVHQVLHUWLNNHVROJWWLOGHJIRU EUXNXWHOXNNHQGHLVDPVYDUPHGYLONnUHQHLGHQQH DYWDOHQ'XHLHUGLVNHQHOOHUPHGLHWVRP 3URJUDPYDUHQRSSULQQHOLJEOHODJUHWSnHOOHU RYHUI UWWLOPHQ&UHDWLYHRJLGHQJUDGGHWHU DNWXHOWGHWVOLVHQVJLYHUHIRUEHKROGHUVHJDOO HLHQGRPVUHWWWLO3URJUDPYDUHQVRPLNNHHU XWWU\NNHOLJJLWWGHJ /LVHQVHQVRPHUJLWWLKHQKROGWLODYVQLWW IRUXWVHWWHUDWGXRSSI\OOHUDOOHIRUSOLNWHOVHQHL KHQKROGWLOGHQQH$YWDOHQ&UHDWLYHJLUGHJUHWWWLO neuxnhkhohhoohughohudyghqqh3urjudpyduhq IRUXWVDWWDW D3URJUDPYDUHQLNNHGLVWULEXHUHVPRWYHGHUODJ E3URJUDPYDUHQEDUHEUXNHVLIRUELQGHOVHPHG &UHDWLYHVSURGXNWIDPLOLH F3URJUDPYDUHQ,..(HQGUHV GDOOHRSSKDYVUHWWVHUNO ULQJHUEHKROGHVSn 3URJUDPYDUHQRJ H/LVHQVWDNHUHQVOXWWEUXNHUHQDNVHSWHUHUnY UH EXQGHWDYYLONnUHQHLGHQQHDYWDOHQ )RUEUXNSnpQHQNHOWGDWDPDVNLQ 3URJUDPYDUHQNDQEDUHEUXNHVSnpQHQNHOW GDWDPDVNLQDYpQEUXNHURPJDQJHQ'XNDQ RYHUI UHGHQPDVNLQOHVEDUHGHOHQDY 3URJUDPYDUHQIUDpQGDWDPDVNLQWLOHQDQQHQ IRUXWVDWWDWD3URJUDPYDUHQLQNOXGHUWDOOH NRPSRQHQWHURJGHOHUDYGHQQHVOHWWHVIUDGHQ I UVWHGDWDPDVNLQHQRJEGHWLNNHHUQRHQ PXOLJKHWIRUDW3URJUDPYDUHQYLOEOLEUXNWSnPHU HQQpQGDWDPDVNLQVDPWLGLJ 6HOYVWHQGLJEDVLV 'XNDQEDUHEUXNH3URJUDPYDUHQSnVHOYVWHQGLJ EDVLVVOLNDW3URJUDPYDUHQRJGHQVIXQNVMRQHU EDUHHUWLOJMHQJHOLJIRUSHUVRQHUVRPHUI\VLVN WLOVWHGHGHUGDWDPDVNLQHQPHG3URJUDPYDUHQHU SODVVHUW'XPnLNNHJLHNVWHUQWLOJDQJWLO 3URJUDPYDUHQHOOHUGHQVIXQNVMRQHUHOOHU RYHUI UHKHOHHOOHUGHOHUDY3URJUDPYDUHQYLDHW QHWWYHUNHOOHUHQNRPPXQLNDVMRQVOLQMH 2SSKDYVUHWW 3URJUDPYDUHQHLHVDY&UHDWLYHRJHOOHUGHWV OLVHQVLQQHKDYHUHRJHUEHVN\WWHWDY86$VORYHU RPRSSKDYVUHWWRJLQWHUQDVMRQDOHWUDNWDWHU'XPn LNNHIMHUQHPHUNQDGHQRPRSSKDYVUHWWIUDQRHQ NRSLDY3URJUDPYDUHQHOOHUDYHYHQWXHOW WLOK UHQGHVNULIWOLJPDWHULDOH eqdunlynrsl 'XNDQODJHpQDUNLYNRSLDYGHQ PDVNLQOHVEDUHGHOHQDY3URJUDPYDUHQ'HQQH NRSLHQVNDOEDUHEUXNHVVRPVLNNHUKHWVNRSLIRU EUXNHQDYSURJUDPYDUHQSnpQGDWDPDVNLQ IRUXWVDWWDWGXRJVnUHSURGXVHUHUDOOHPHUNQDGHU RPRSSKDYVUHWWRJDQQHQHLHQGRPVUHWWIUD RULJLQDOHQDY3URJUDPYDUHQSnGHQQHNRSLHQ,QJHQIOHWWLQJHOOHULQWHJUDVMRQ 'XNDQLNNHIOHWWHQRHQGHODY3URJUDPYDUHQLQQ LHOOHULQWHJUHUHQRHQGHODY3URJUDPYDUHQPHG QRHDQQHWSURJUDPERUWVHWWIUDGHWVRPHU XWWU\NNHOLJWLOODWWLI OJHJMHOGHQGHORYHU (YHQWXHOOHGHOHUDY3URJUDPYDUHQVRPHUIOHWWHW LQQLHOOHULQWHJUHUWPHGHWDQQHWSURJUDPYLO IRUWVDWWY UHXQGHUODJWYLONnUHQHRJEHWLQJHOVHQH LGHQQHDYWDOHQRJDOOHPHUNQDGHURPRSSKDYVUHWW RJDQQHQHLHQGRPVUHWWVRPILQQHVSnGHQ RULJLQDOH3URJUDPYDUHQPnUHSURGXVHUHVSnGH IOHWWHGHHOOHULQWHJUHUWHGHOHQH 1HWWYHUNVYHUVMRQ +YLVGXKDUNM SWHQ³QHWWYHUNVYHUVMRQ DY 3URJUDPYDUHQJMHOGHUGHQQHDYWDOHQIRU LQVWDOODVMRQHQDY3URJUDPYDUHQSnpQHQNHOW ³ILOVHUYHU 'HQNDQLNNHNRSLHUHVWLOIOHUH V\VWHPHU+YHU³QRGH VRPHUNREOHWWLO ³ILOVHUYHUHQ PnRJVnKDVLQHJHQOLVHQVSnHQ ³QRGHNRSL DY3URJUDPYDUHQVRPEOLUHQOLVHQV EDUHIRUGHQQHEHVWHPWH³QRGHQ 2YHUGUDOLVHQVHQ 'XNDQRYHUGUDOLVHQVHQIRU3URJUDPYDUHQ IRUXWVDWWDWDGXRYHUI UHUDOOHNRPSRQHQWHUDY 3URJUDPYDUHQRJHYHQWXHOOHNRSLHUDYGLVVHE GXLNNHEHKROGHUQRHQNRPSRQHQWHUDY 3URJUDPYDUHQHOOHUNRSLHUDYGLVVHRJF PRWWDNHUHQDYOLVHQVHQOHVHURJVLHUVHJHQLJL YLONnUHQHRJEHWLQJHOVHQHLGHQQHDYWDOHQ

3 %HJUHQVQLQJHUSnEUXNNRSLHULQJRJ PRGLILVHULQJDY3URJUDPYDUHQ %HJUHQVQLQJDYEUXNNRSLHULQJRJHQGULQJDY 3URJUDPYDUHQ%RUWVHWWIUDLGHQJUDGGHWWLOODWHV HWWHUGHQQHDYWDOHQHOOHUDYORYHQHLMXULVGLNVMRQHQ GXNM SWH3URJUDPYDUHQLNDQGXLNNHEUXNH NRSLHUHHOOHUHQGUH3URJUDPYDUHQ'XNDQKHOOHU LNNHYLGHUHOLVHQVLHUHQRHQDYUHWWLJKHWHQHGLQH XQGHUGHQQHDYWDOHQ'XNDQEDUHEUXNHGHQQH SURJUDPYDUHQWLOSHUVRQOLJEUXNRJLNNHIRU RIIHQWOLJYLVQLQJHOOHUWLOnODJHYLGHREnQGVRP VNDOYLVHVRIIHQWOLJ 'HNRPSLOHULQJGHDVVHPEOHULQJRJ GHNRPSRQHULQJ 'XJRGWDUDW3URJUDPYDUHQLQQHKROGHU IRUUHWQLQJVKHPPHOLJKHWHURJDQQHQNRSLEHVN\WWHW LQIRUPDVMRQVRPWLOK UHU&UHDWLYHRJGHWV OLVHQVJLYHUH%RUWVHWWIUDGHWVRPHUXWWU\NNHOLJ WLOODWWLI OJHGHQQHDYWDOHQRJJMHOGHQGH ORYJLYQLQJGHUGXNM SWH3URJUDPYDUHQNDQGX LNNHGHNRPSLOHUHGHDVVHPEOHUHHOOHUSnDQQHQ PnWHGHNRPSRQHUH3URJUDPYDUHQHOOHUGHOWDL DQGUHDNWLYLWHWHUIRUnInWLOJDQJWLOGHQ XQGHUOLJJHQGHLQIRUPDVMRQHQVRPLNNHHUV\QOLJ IRUEUXNHUHQYHGQRUPDOEUXNDY3URJUDPYDUHQ 6SHVLILNWVLHUGXGHJHQLJLDWGXLNNHIRUQRH IRUPnOVNDORYHUI UH3URJUDPYDUHQYLVH 3URJUDPYDUHQVREMHNWNRGHSnQRHQGDWDVNMHUP HOOHUODJHQRHQSDSLUNRSLHUDYPLQQHGXPSDY 3URJUDPYDUHQVREMHNWNRGH+YLVGXWURUGXKDU EHKRYIRULQIRUPDVMRQRP3URJUDPYDUHQV LQWHURSHUDWLELOLWHWPHGDQGUHSURJUDPPHUVNDOGX LNNHGHNRPSLOHUHHOOHUGHDVVHPEOHUH 3URJUDPYDUHQIRUnInWLOJDQJWLOVOLNLQIRUPDVMRQ RJGXJRGWDUDWGXLVnIDOOVNDOEHRPVOLN LQIRUPDVMRQIUD&UHDWLYHYHGDGUHVVHQVRPHU RSSI UWQHGHQIRU+YLV&UHDWLYHPRWWDUHQVOLN IRUHVS UVHOVNDOGHDYJM UHRPGXWUHQJHUVOLN LQIRUPDVMRQWLOHWOHJLWLPWIRUPnORJKYLV DYJM UHOVHQHUSRVLWLYVHQGHGHJVOLNLQIRUPDVMRQ LQQHQULPHOLJWLGRJXQGHUULPHOLJHEHWLQJHOVHU,DOOHWLOIHOOHUVNDOGXPHOGHIUDWLO&UHDWLYHRP HYHQWXHOOLQIRUPDVMRQVRPHUIUHPNRPPHW JMHQQRPGHNRPSRQHULQJHOOHUOLJQHQGH DNWLYLWHWHURJUHVXOWDWHQHDYGHWWHYLOXWJM UHGHQ NRQILGHQVLHOOHLQIRUPDVMRQHQVRPWLOK UHU &UHDWLYHRJVRPEDUHNDQEUXNHVLIRUELQGHOVH PHG3URJUDPYDUHQ )RUSURJUDPYDUHPHG&''%IXQNVMRQHU 'HQQHSDNNHQRPIDWWHUDSSOLNDVMRQHUVRPNDQ LQQHKROGHSURJUDPYDUHIUD&''%,QFIUD %HUNHOH\L&DOLIRUQLD³&''% 3URJUDPYDUHQ IUD&''%³&''%NOLHQW JM UGHWPXOLJIRU DSSOLNDVMRQHQnXWI UHHOHNWURQLVNGLVN LGHQWLILNDVMRQRJKHQWHPXVLNNUHODWHUW LQIRUPDVMRQLQNOXGHUWLQIRUPDVMRQRPQDYQ DUWLVWVSRURJWLWWHO³&''%GDWD IUDRQOLQH VHUYHUH³&''%VHUYHUH VDPWXWI UHDQGUH IXQNVMRQHU 'HVDPW\NNHULnEUXNH&''%GDWD&''% NOLHQWHQRJ&''%VHUYHUQHXWHOXNNHQGHWLO SHUVRQOLJHLNNHNRPPHUVLHOOHIRUPnO'H VDPW\NNHULnLNNHRYHUGUDNRSLHUHRYHUI UHHOOHU RYHUOHYHUH&''%NOLHQWHQHOOHUQRHQ&''%GDWD WLOQRHQWUHGMHSDUW'(6$07<..(5,c,..( %58.((//(5871<77(&''%'$7$ &''%./,(17(1(//(5&''%6(59(51( 7,/$1'5()250c/(11'(7620(5 8775<..(/,*7,//$77,'(77( '2.80(17(7 'HVDPW\NNHULDW'HUHVLNNHHNVNOXVLYHOLVHQVWLO neuxnh&''%gdwd&''%nolhqwhqrj&''% VHUYHUQHYLORSSK UHGHUVRP'HLNNHRYHUKROGHU GLVVHEHVWHPPHOVHQH+YLV'HUHVOLVHQVRSSK UHU VDPW\NNHU'HLnDYVOXWWHDOOEUXNDY&''%GDWD &''%NOLHQWHQRJ&''%VHUYHUQH&''% IRUEHKROGHUVHJDOOHUHWWLJKHWHUL&''%GDWD &''%NOLHQWHQRJ&''%VHUYHUQHLQNOXGHUW DOOHHLHUUHWWLJKHWHU'HVDPW\NNHULDW&''%,QF NDQKHYGHVLQHUHWWLJKHWHULKHQKROGWLOGHQQH DYWDOHQGLUHNWHRYHUIRUGHJLVLWWHJHWQDYQ &''%NOLHQWHQRJKYHUNRPSRQHQWDY&''% GDWDHQHOLVHQVLHUHVWLOGHJ³620'((5 &''% JLULQJHQJDUDQWLHUGLUHNWHHOOHULQGLUHNWH DQJnHQGHQ \DNWLJKHWHQWLO&''%GDWDSn &''%VHUYHUQH&''%IRUEHKROGHUVHJUHWWHQWLO nvohwwhgdwdiud&''%vhuyhuqhhoohunhqguh GDWDNDWHJRULHUDYHQKYHUnUVDNVRP&''%ILQQHU KHQVLNWVPHVVLJ'HWJLVLQJHQJDUDQWLIRUDW &''%NOLHQWHQHOOHU&''%VHUYHUQHHUIHLOIULH HOOHUDW&''%NOLHQWHQHOOHU&''%VHUYHUQHYLO IXQJHUHXWHQDYEUXGG&''%HULNNHIRUSOLNWHWWLO njlghjq\hiruehguhghgdwdw\shu WLOOHJJVGDWDW\SHUHOOHUNDWHJRULHUVRP&''%NDQ YHOJHnXWJLLIUHPWLGHQ &''%)5$6.5,9(56(*(7+9(57 *$5$17,$169$5',5(.7((//(5,1',5(.7(+(581'(50(1,..( %(*5(16(77,/67,//7,(1'( *$5$17,(5206$/*%$5+(72* $19(1'(/,*+(7) ,/7( )250c/(,(1'2065(772* 233+$965(77,*+(7(5&''%JLULQJHQ JDUDQWLPHGKHQV\QWLOUHVXOWDWHQH'HRSSQnUYHG EUXNDY&''%NOLHQWHQHOOHUHQ&''%VHUYHU &''%(5,..(,12(7,/)(//( $169$5/,*)257,/)(/',*6.$'( (//(5) /*(6.$'((//(5)257$3$9 )257-(1(67((//(5,117(.7(5 $96/877(/,6(16(1 /LVHQVHQVRPHUJLWWGHJJMHOGHUWLOGHQEOLUDYVOXWWHW 'XNDQQnUVRPKHOVWDYVOXWWHGHQYHGnUHWXUQHUH 3URJUDPYDUHQLQNOXGHUWHYHQWXHOOHNRPSRQHQWHU RJNRSLHUDYGHQQHWLO&UHDWLYH/LVHQVHQYLORJVn

4 EOLDYVOXWWHWXWHQYDUVHOIUD&UHDWLYHGHUVRPGXLNNH RYHUKROGHUHQHOOHUIOHUHDYYLONnUHQHHOOHU EHWLQJHOVHQHLGHQQHDYWDOHQ'XVLHUGHJHQLJLn UHWXUQHUH3URJUDPYDUHQLQNOXGHUWHYHQWXHOOH NRPSRQHQWHURJNRSLHUDYGHQQHWLO&UHDWLYH GHUVRPOLVHQVHQDYVOXWWHV+YLVOLVHQVHQDYVOXWWHV NDQ&UHDWLYHRJVnUHDOLVHUHHYHQWXHOOHUHWWLJKHWHU VRPORYYHUNHWJLU%HVWHPPHOVHQHLGHQQHDYWDOHQ VRPEHVN\WWHU&UHDWLYHVRSSKDYVUHWWYLOIRUWVDWW JMHOGHHWWHUHQHYHQWXHOODYVOXWQLQJ %(*5(16(7*$5$17, &UHDWLYHJDUDQWHUHUVRPHQHVWHJDUDQWLDWGLVNHQH GHU3URJUDPYDUHQHUODJUHWVNDOY UHIHLOIULVOLNGHW HUDQJLWWSnJDUDQWLNRUWHWHOOHULGHQWU\NWH KnQGERNHQVRPI OJHUPHG3URJUDPYDUHQ,QJHQ GLVWULEXW UIRUKDQGOHUHOOHUDQQHQSHUVRQHOOHUHQKHW KDUP\QGLJKHWWLOnXWYLGHHOOHUHQGUHGHQQH JDUDQWLHQHOOHUQRHQDYEHVWHPPHOVHQHLGHQQH DYWDOHQ(YHQWXHOOHDQGUHIUHPVWLOOLQJHUHQQGH JDUDQWLHQHVRPHURPWDOWLGHQQHDYWDOHQYLOLNNH Y UHELQGHQGHIRU&UHDWLYH &UHDWLYHJDUDQWHUHULNNHDW3URJUDPYDUHQYLO RSSI\OOHGLQHNUDYWLOIXQNVMRQDOLWHWDWGHQYLO IXQJHUHXDYEUXWWRJIHLOIULWWHOOHUDWGHQLNNH LQQHKROGHUVNDGHOLJNRGH0HG³VNDGHOLJNRGH PHQHVLGHWWHDYVQLWWHWHQKYHUSURJUDPNRGHVRPHU XWYLNOHWIRUnIRUXUHQVHDQGUHGDWDSURJUDPPHUHOOHU GDWDRSSWDV\VWHPUHVVXUVHUHQGUH GHOHJJH UHJLVWUHUHHOOHURYHUI UHGDWDHOOHUSnDQQHQPnWH IRUVW\UUHGHQQRUPDOHEUXNHQDYGDWDPDVNLQHQ GDWDV\VWHPHWHOOHUGDWDQHWWYHUNHWLQNOXGHUWYLUXVHU WURMDQVNHKHVWHU³GURSSHUV RUPHUORJLVNHERPEHU RJOLJQHQGH 6.$'(6/ 6+2/'(/6( 'HUVRPGXGLVWULEXHUHU3URJUDPYDUHQLRYHUWUHGHOVH DYGHQQH$YWDOHQDNVHSWHUHUGXnHUVWDWWHKROGH VNDGHVO VRJIRUVYDUH&UHDWLYHPRWDOOH HUVWDWQLQJVNUDYRJV NVPnOLQNOXGHUW DGYRNDWVDO UHURJNRVWQDGHUVRPRSSVWnUL IRUELQGHOVHPHGHOOHUVRPHWUHVXOWDWDYEUXNHOOHU GLVWULEXVMRQDY3URJUDPYDUHQLRYHUWUHGHOVHDY GHQQH$YWDOHQ 0('8117$.$9(5./ 5,1*(1 29(1)25,'(11($97$/(1/(9(5(6 352*5$09$5(1620'(1(587(1 12(1)250)25*$5$17,9(5.(1 ',5(.7((//(5,1',5(.7(+(581'(5 0(1,..(%(*5(16(77,/$//( 67,//7,(1'(*$5$17,(520 6$/*%$5+(72*$19(1'(/,*+(7) ,/7()250c/&5($7,9((5,..( )253/,.7(77,/c7,/%<12(1 233'$7(5,1*(5233*5$'(5,1*(5 (//(5.81'(67 77()25 352*5$09$5(1 9LGHUHVNDO&UHDWLYHLNNHY UHDQVYDUOLJIRU Q \DNWLJKHWHQSnQRHQLQIRUPDVMRQVRPHUJLWWDY &UHDWLYHHOOHUWUHGMHSDUWVNXQGHVW WWHSHUVRQHOOHOOHU IRUQRHQIRUPIRUVNDGHUVRPHUGLUHNWHHOOHU LQGLUHNWHIRUnUVDNHWDYKDQGOLQJHUGXKDUJMRUWHOOHU XQQODWWnJM UHVRPI OJHDYVOLNNXQGHVW WWH 'XKDUGHWIXOOHRJKHOHDQVYDUHWIRUnRSSQnGH WLOWHQNWHUHVXOWDWHUYHGKMHOSDY3URJUDPYDUHQRJ IRULQVWDOODVMRQHQEUXNHQRJUHVXOWDWHQHDY 3URJUDPYDUHQ'XKDURJVnGHQIXOOHRJKHOH ULVLNRHQPHGKHQV\QWLO3URJUDPYDUHQVNYDOLWHWRJ \WHOVH+YLVGHWVNXOOHYLVHVHJDW3URJUDPYDUHQHU GHIHNWVNDOGXRJLNNH&UHDWLYHHOOHUGHWV GLVWULEXW UHUHOOHUIRUKDQGOHUHSnWDGHJDOOH NRVWQDGHQHIRUQ GYHQGLJVHUYLFHUHSDUDVMRQHUHOOHU NRUUHNVMRQHU 'HQQHJDUDQWLHQJLUGHJVSHVLILNNHMXULGLVNH UHWWLJKHWHURJGHWHUPXOLJDWGXLWLOOHJJKDUDQGUH UHWWLJKHWHUVRPNDQYDULHUHIUDODQGVWDWWLOODQGVWDW 1RHQODQGVWDWHUWLOODWHULNNHUHVHUYDVMRQPRW LPSOLVLWWHJDUDQWLHUVnGHWHUPXOLJDWGHQ RYHQVWnHQGHUHVHUYDVMRQHQLNNHJMHOGHUIRUGHJ &UHDWLYHIUDVNULYHUVHJDOOHJDUDQWLHUDYDOOHVODJ GHUVRP3URJUDPYDUHQHUEOLWWWLOSDVVHWSDNNHWRP HOOHUHQGUHWSnDQQHQPnWHDYHQDQQHQWUHGMHSDUW HQQ&UHDWLYH %(*5(161,1*3c5(7760,'/(52* 6.$'(5 '(7(1(67(5(7760,''(/(7)25 %58''3c*$5$17,(1(5'(7620(5 )5(06$773c*$5$17,.257(7(//(5, '(175<.7(+c1'%2.(1620) /*(5 0('352*5$09$5(1,..(,12( 7,/)(//(6.$/&5($7,9((//(5'(5(6 /,6(16*,9(5(9 5($169$5/,*()25 7,/)(/',*,1',5(.7((//(563(6,(// 6.$'((//(5) /*(6.$'($912(1 $57(//(5)257$3$9)257-(1(67( 7$39('%58.7$3787%<77((//(5 7$37('$7$ c5620) /*( $9(//(5,)25%,1'(/6(0(' 352*5$09$5(1(//(5'(11( $97$/(12*6c,7,/)(//(5'(5 &5($7,9((//(5'(5(6/,6(16*,9(5( (581'(55(77(72008/,*+(7(1)25 6/,.(6.$'(5&5($7,9(6.2120,6.($169$529(5)25(//(5 6.$'(3c'(*(//(512(1$11(1 3(56219,/81'(5,1*(1 2067(1',*+(7(529(56.5,'( %(/ 3(7'8+$5%(7$/7)25c%58.( '(11(352*5$09$5(18$16(77.5$9(76)250 1RHQODQGVWDWHUWLOODWHULNNHUHVHUYDVMRQPRW NRQRPLVNDQVYDUIRUWLOIHOGLJHVNDGHUHOOHU I OJHVNDGHUVnGHWHUPXOLJDWGHQRYHQVWnHQGH UHVHUYDVMRQHQLNNHJMHOGHUIRUGHJ 5(7851(5(352'8.7(7 +YLVGXVNDOVHQGHSURJUDPYDUHQWLO&UHDWLYHHOOHU HQDXWRULVHUW&UHDWLYHGLVWULEXW UHOOHUIRUKDQGOHU PnGXVHOYEHWDOHIRUIUDNWHQRJLWLOOHJJHQWHQ

5 IRUVLNUHSURJUDPYDUHQHOOHUWDDOWDQVYDUIRU HYHQWXHOOVNDGHHOOHUWDSXQGHUWUDQVSRUWHQ %(*5(16('(5(77,*+(7(5)2586$V 0<1',*+(7(5 $OO3URJUDPYDUHRJWLOK UHQGHGRNXPHQWDVMRQ OHYHUHVPHGEHJUHQVHGHUHWWLJKHWHU%UXN GXSOLNDVMRQHOOHUXWOHJJLQJDY86$VP\QGLJKHWHUHU XQGHUODJWUHVWULNVMRQHUVOLNGHWHUIUDPVDWWL XQGHUSXQNWELLDY³5LJKWVLQ7HFKQLFDO'DWD DQG&RPSXWHU6RIWZDUH&ODXVH +YLVGXIUHPOLVHQVLHUHUHOOHUEUXNHU3URJUDPYDUHQ XWHQIRU86$VNDOGXRYHUKROGHJMHOGHQGHORNDOH ORYHU86$VORYHURPHNVSRUWNRQWUROORJGHQ HQJHOVNHYHUVMRQHQDYGHQQHDYWDOHQ.2175$ '86(17.RQWUDNW UHQSURGXVHQWHQDY3URJUDPYDUHQHU &UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV3DUN &UHDWLYH5HVRXUFH 6LQJDSRUH *(1(5(/7 'HQQHDYWDOHQHUELQGHQGHEnGHIRUGHJRJIRUGLQH DUEHLGVJLYHUHDUEHLGVWDNHUHNRQWUDNW UHURJ DJHQWHURJIRUHYHQWXHOOHDQGUHSHUVRQHUVRP OLVHQVHQRYHUGUDVWLO9HUNHQ3URJUDPYDUHQHOOHU QRHQLQIRUPDVMRQVRPHUIUHPNRPPHWDYGHQQHNDQ HNVSRUWHUHVKYLVLNNHGHWHULVDPVYDUPHG86$V ORYHUHOOHUDQGUHJMHOGHQGHEHVWHPPHOVHU'HQQH DYWDOHQHUXQGHUODJWORYHQHLGHOVWDWHQNDOLIRUQLD ERUWVHWWIUDLGHQJUDGI GHUDOHORYHUJMHOGHUIRU RSSKDYVUHWWRJI GHUDOWUHJLVWUHUWHYDUHPHUNHU 'HQQH$YWDOHQXWJM UKHOHDYWDOHQRJGXDNVHSWHUHU DW&UHDWLYHLNNHYLOY UHDQVYDUOLJIRUXULNWLJH HUNO ULQJHUHOOHUIUHPVWLOOLQJHULGHQDYGHUHV DJHQWHUHOOHUDYQRHQDQGUHHQWHQXVN\OGLJHOOHU VNM GHVO VWVRPGXVWROWHSnQnUGXLQQJLNNGHQQH $YWDOHQPHGPLQGUHVOLNHXULNWLJHHUNO ULQJHUHOOHU IUHPVWLOOLQJHUEOHIUHPODJWXQGHUIDOVNH IRUXWVHWQLQJHU'HQQH$YWDOHQHUVWDWWHUDOOHDQGUH EHWLQJHOVHUHOOHUDYWDOHUKHUXQGHUPHQLNNH EHJUHQVHWWLOUHNODPHVRPJMHOGHU3URJUDPYDUHQ +YLVQRHQEHVWHPPHOVHLGHQQHDYWDOHQHUNO UHV XJ\OGLJHOOHULNNHKnQGKHYEDUDYQRHODQGHOOHUQRHQ RIIHQWOLJLQVWDQVVRPKDUMXULVGLNVMRQVNDOGHQ DNWXHOOHEHVWHPPHOVHQPRGLILVHUHVLGHQJUDGGHWHU Q GYHQGLJIRUnJM UHEHVWHPPHOVHQJ\OGLJRJ KnQGKHYEDURJGHJMHQVWnHQGHEHVWHPPHOVHQHYLO IRUWVDWWKDIXOOJ\OGLJKHWRJNUDIW +YLVGXKDUVS UVPnODQJnHQGHGHQQHDYWDOHQ YHQQOLJVWNRQWDNW&UHDWLYHSnGHQRYHQVWnHQGH DGUHVVHQ+YLVGXKDUVS UVPnORPSURGXNWHWHOOHU WHNQLVNHVS UVPnONDQGXNRQWDNWHGLWWQ UPHVWH NXQGHVW WWHVHQWHUIRU&UHDWLYH 7,/) <(/6(7,//,6(16$97$/(1)25 0,&5262)7352*5$09$5(1 9,.7,*9HGnEUXNH0LFURVRIW SURJUDPYDUHILOHQH³0LFURVRIWSURJUDPYDUHQ VRPHUIRUXWVDWWLGHQQHWLOI \HOVHQJRGWDUGXnY UH HQLJLGHI OJHQGHYLONnU+YLVGXLNNHHUHQLJLGLVVH YLONnUHQHPnGXLNNHEUXNH0LFURVRIW SURJUDPYDUHQ 0LFURVRIWSURJUDPYDUHQHULQNOXGHUWXWHOXNNHQGH IRUnHUVWDWWHGHWLOVYDUHQGHILOHQHVRPHUOHYHUWPHG HQWLGOLJHUHOLVHQVLHUWNRSLDY0LFURVRIW SURJUDPYDUHSURGXNWHW³2335,11(/,* 352'8.7 9HGLQVWDOOHULQJEOLU0LFURVRIW SURJUDPYDUHILOHQHHQGHODY 25,*,1$/352'8.7(7RJHUXQGHUODJWGHQ VDPPHJDUDQWLHQRJOLVHQVYLONnUHQHRJ EHWLQJHOVHQHVRP25,*,1$/352'8.7(7+YLV GXLNNHKDUHQJ\OGLJOLVHQVIRWnEUXNH 25,*,1$/352'8.7(7PnGXLNNHEUXNH 0LFURVRIWSURJUDPYDUHQ,QJHQDQQHQEUXNDY 0LFURVRIWSURJUDPYDUHQHUWLOODWW,NNHQRHLGHQQH$YWDOHQVNDOWRONHVVRPRP &UHDWLYHIRUVYDUHUHOOHUJRGNMHQQHUNUHQNHOVHDY ORNDOHRJHOOHULQWHUQDVMRQDOHORYHUVRPJMHOGHUGLQ MXULVGLNVMRQ 63(6,(//(%(67(00(/6(5620 *-(/'(5)25'(1(8523(,6.( 81,21(1 +9,6'8+$ *5$09$5(1,'(1 (8523(,6.(81,21(1(8*-(/'(5 '(6687(1) /*(1'(%(67(00(/6(5 )25'(*+9,6'(7(512(1 829(5(1667(00(/6(50(//20'( 7,'/,*(5(1(917(9,/.c5(1(,'(11( /,6(16$97$/(1)25352*5$09$5(12* '() /*(1'(%(67(00(/6(1(6.$/'( ) /*(1'(%(67(00(/6(1(+$ )2575,1165(77 '(.203,/(5,1* 'XVLHUGHJHQLJLDWGXLNNHIRUQRHIRUPnOVNDO RYHUI UH3URJUDPYDUHQYLVH3URJUDPYDUHQV REMHNWNRGHSnQRHQGDWDVNMHUPHOOHUODJHQRHQ SDSLUNRSLHUDYPLQQHGXPSDY3URJUDPYDUHQV REMHNWNRGH+YLVGXWURUGXKDUEHKRYIRU LQIRUPDVMRQRP3URJUDPYDUHQVLQWHURSHUDWLELOLWHW PHGDQGUHSURJUDPPHUVNDOGXLNNHGHNRPSLOHUH HOOHUGHDVVHPEOHUH3URJUDPYDUHQIRUnInWLOJDQJWLO VOLNLQIRUPDVMRQRJGXJRGWDUDWGXLVnIDOOVNDOEH RPVOLNLQIRUPDVMRQIUD&UHDWLYHYHGDGUHVVHQVRP HURSSI UWOHQJHUIUHPPH+YLV&UHDWLYHPRWWDUHQ VOLNIRUHVS UVHOVNDOGHDYJM UHRPGXWUHQJHUVOLN LQIRUPDVMRQWLOHWOHJLWLPWIRUPnORJKYLV DYJM UHOVHQHUSRVLWLYVHQGHGHJVOLNLQIRUPDVMRQ LQQHQULPHOLJWLGRJXQGHUULPHOLJHEHWLQJHOVHU %(*5(16(7*$5$17, 0('8117$.$9(5./ 5,1*(1( 7,'/,*(5(,'(11($97$/(12*, +(1+2/'7,/$961,77(7 /29%(67(07(5(77,*+(7(5 /(9(5(6352*5$09$5(1620'(1 (587(112(1)250)25*$5$17,

6 9(5.(1',5(.7((//(5,1',5(.7( +(581'(50(1,..(%(*5(16(77,/ $//(67,//7,(1'(*$5$17,(520 6$/*%$5+(7(//(5$19(1'(/,*+(7 ) ,/7()250c/ %(*5(161,1*3c5(7760,'/(52* 6.$'(5 %(*5(161,1*(1(3c5(7760,'/(52* 6.$'(5,/,6(16$97$/(1)25 352*5$09$5(16.$/,..(*-(/'( )253(56216.$'(0('5(*1(7 ' '6)$//620(5)25c56$.(7$9 8$.7620+(7)5$&5($7,9(66,'(2* (581'(5/$*7%(67(00(/6(181'(5 29(56.5,)7(1³/29%(67(07( 5(77,*+(7(5 /29%(67(07(5(77,*+(7(5,I OJHLUVNORYVNDOYLVVHEHWLQJHOVHURJJDUDQWLHU Y UHXQGHUIRUVWnWWLNRQWUDNWHUIRUVDOJDYYDUHURJ WMHQHVWHU6OLNHEHWLQJHOVHURJJDUDQWLHUHNVNOXGHUHV KHUYHGLGHQJUDGVOLNHNVNOXVMRQHUWLOODWWLQQHQIRU GHQQHNRQWUDNWHQVUDPPHUXQGHULUVNORY6OLNH EHWLQJHOVHURJJDUDQWLHUVNDOJMHOGHLGHQJUDGGH LNNHNDQHNVNOXGHUHVLI OJHORYHQ,KHQKROGWLOGHWWHVNDOLQJHQWLQJLGHQQHDYWDOHQKD IRUWULQQVUHWWIRUDQHYHQWXHOOHUHWWLJKHWHUGXPnWWHKD VRPI OJHDYVHNVMRQHOOHUL³,ULVK6DOH RI*RRGV$FWDVDPHQGHG *(1(5(/7 'HQQHDYWDOHQHUXQGHUODJWLUVNHORYHU'HQORNDOH VSUnNYHUVMRQHQDYDYWDOHQVNDOJMHOGHKYLV 3URJUDPYDUHQHUNM SWL(8'HQQHDYWDOHQXWJM U KHOHDYWDOHQPHOORPRVVRJGXJRGWDUDW&UHDWLYH LNNHKDUQRHDQVYDUIRUHYHQWXHOOHXVDQQHXWVDJQ HOOHUIUHPVWLOOLQJHUVRPDYWDOHQ&UHDWLYHVDJHQWHU HOOHUDQGUHKDUXWWU\NWHQWHQDYXYLWHQKHWHOOHU XDNWVRPKHWRJVRPGXWRNIRUVDQWGDGXLQQJLNN GHQQHDYWDOHQVnIUHPWGHWXVDQQHXWVDJQHWHOOHUGHQ XVDQQHIUHPVWLOOLQJHQLNNHEOHJMRUWSnHQXORYOLJ PnWH 6LNNHUKHWVLQIRUPDVMRQ ) OJHQGHGHOHULQQHKROGHUPHUNQDGHUIRU IRUVNMHOOLJHODQG $'9$56(/'HQQHHQKHWHQHUEDUHEHUHJQHWIRU LQVWDOODVMRQDYEUXNHUHQLHQ&6$7898/ VHUWLILVHUWOLVWHW,%0$7HOOHUNRPSDWLEOH GDWDPDVNLQHULSURGXVHQWHQVGHILQHUWH WLOJDQJVRPUnGHIRURSHUDWRU.RQWUROOHUGULIWV LQVWDOODVMRQVKnQGERNHQIRUXWVW\UHWRJHOOHU XWVW\UVSURGXVHQWHQIRUnEHNUHIWHRPXWVW\UHWSDVVHU IRUEUXNHULQVWDOOHUWHSURJUDPNRUW 0HUNQDGIRU86$ )&&GHO'HWWHXWVW\UHWHUWHVWHWRJIXQQHWnY UH LVDPVYDUPHGEHJUHQVQLQJHQHIRUGLJLWDOHHQKHWHUL NODVVH%LI OJHGHODY)&&UHJOHQH'LVVH EHJUHQVQLQJHQHHUXWDUEHLGHWIRUnJLULPHOLJ EHVN\WWHOVHPRWVNDGHOLJLQWHUIHUHQVLEROLJHU'HWWH XWVW\UHWJHQHUHUHUEUXNHURJNDQXWVWUnOH UDGLRIUHNYHQVHQHUJL+YLVXWVW\UHWLNNHLQVWDOOHUHV RJEUXNHVLKHQKROGWLOLQVWUXNVMRQHQHNDQGHW IRUnUVDNHVNDGHOLJLQWHUIHUHQVIRU UDGLRNRPPXQLNDVMRQ'HQQHPHUNQDGHQHU LPLGOHUWLGLNNHHQJDUDQWLIRUDWLQWHUIHUHQVLNNHYLO RSSVWnLHQEHVWHPWLQVWDOODVMRQ+YLVGHWWHXWVW\UHW IRUnUVDNHUVNDGHOLJLQWHUIHUHQVIRUUDGLRRJ79 PRWWDNQRHVRPNDQIDVWVOnVYHGnVOnXWVW\UHWDYRJ SnEHUYLEUXNHUHQSU YHpQHOOHUIOHUHDYI OJHQGH PHWRGHU -XVWHUHHOOHUIO\WWHPRWWDNHUDQWHQQHQ NHDYVWDQGHQPHOORPXWVW\UHWRJ PRWWDNHUHQ.REOHXWVW\UHWWLOHQVWLNNRQWDNWSnHQDQQHQ NUHWVHQQGHQVRPPRWWDNHUHQHUNREOHWWLO 7DNRQWDNWPHGIRUKDQGOHUHQHOOHUHQHUIDUHQ UDGLR79WHNQLNHU )256,.7,*)RUnRYHUKROGHEHJUHQVQLQJHQHIRU GLJLWDOHHQKHWHULNODVVH%LI OJHGHODY)&& UHJOHQHPnGHQQHHQKHWHQLQVWDOOHUHVLGDWDXWVW\U VRPHUVHUWLILVHUWWLOnY UHLVDPVYDUPHG EHJUHQVQLQJHQHLNODVVH% $OOHNDEOHUVRPEUXNHVWLOnNREOHVDPPHQ GDWDPDVNLQHQRJHNVWHUQHHQKHWHUPnY UHLVROHUWH RJMRUGHGH%UXNPHGLNNHVHUWLILVHUWHGDWDPDVNLQHU HOOHUXLVROHUWHNDEOHUNDQIRUnUVDNHLQWHUIHUHQVIRU UDGLRHOOHU79PRWWDN 0RGLILNDVMRQHU $OOHHQGULQJHUVRPLNNHHUXWWU\NNHOLJJRGNMHQWDY SURGXVHQWHQDYGHQQHHQKHWHQNDQJM UHEUXNHUHQV UHWWWLOnEUXNHHQKHWHQYLUNQLQJVO V 0HUNQDGIRU&DQDGD 'HWWHDSSDUDWHWRYHUKROGHUNODVVH%EHJUHQVQLQJHQH IRUUDGLRLQWHUIHUHQVVRPHUDQJLWWL UDGLRLQWHUIHUHQVEHVWHPPHOVHQHIUDGHWNDQDGLVNH NRPPXQLNDVMRQVGHSDUWHPHQWHW &HWDSSDUHLOHVWFRQIRUPHDX[QRUPHVGH&/$66( ³% G LQWHUIpUHQFHUDGLRWHOTXHVSpFLILpSDUOH 0LQLVWqUH&DQDGLHQGHV&RPPXQLFDWLRQVGDQVOHV UqJOHPHQWVG LQWHUIpUHQFHUDGLR.RPSDWLELOLWHW 'HWWHSURGXNWHWHULVDPVYDUPHGI OJHQGHGLUHNWLY 'LUHNWLY((&((&(0& ((&/9'((&HQGUHWHWWHU GLUHNWLY((&

7 2SSKDYVUHWWVLQIRUPDVMRQIRUEUXNHUHDY &UHDWLYHSURGXNWHU (QNHOWH&UHDWLYHSURGXNWHUHUODJHWIRUnEUXNHVYHG UHSURGXNVMRQDYPDWHULDOHVRPGXHLHU RSSKDYVUHWWLJKHWHQHIRUHOOHUVRPGXHUDXWRULVHUWWLO nnrslhuhdyhlhuhqdyrsskdyvuhwwljkhwhqhhoohuyhg GLVSHQVDVMRQLJMHOGHQGHORY0HGPLQGUHGXHLHU RSSKDYVUHWWLJKHWHQHHOOHUKDUVOLNDXWRULVDVMRQNDQ GHWY UHDWGXNUHQNHUORYHURPRSSKDYVUHWWLJKHWHU RJNDQEOLXQGHUODJWEHWDOLQJDYVNDGHVHUVWDWQLQJRJ DQQHQDYKMHOS+YLVGXHUXVLNNHUSnGLQHHJQH UHWWLJKHWHUE UGXNRQWDNWHHQMXULGLVNUnGJLYHU 'HWHUGLWWDQVYDUQnUGXEUXNHUHW&UHDWLYHSURGXNW nvlnuhdwghwlnnhi OJHUNUHQNHOVHUDYJMHOGHQGH ORYHURPRSSKDYVUHWWLJKHWHUKYRUYHGNRSLHULQJDY HWEHVWHPWPDWHULDOHNDQNUHYHIRUKnQGVVDPW\NNH IUDHLHUHQHDYRSSKDYVUHWWLJKHWHQH&UHDWLYH IUDVNULYHUVHJHWKYHUWDQVYDUPHGKHQV\QWLODOO XORYOLJEUXNDY&UHDWLYHSURGXNHWRJ&UHDWLYHVNDO LNNHLQRHWLOIHOOHY UHDQVYDUOLJIRURSSULQQHOVHQWLO GDWDVRPHUODJUHWLHQNRPSULPHUWO\GILO 'XDNVHSWHUHUDWEUXNDY03NRGHNVHUL VDQQWLGVNULQJNDVWLQJWHUUHVWULVNVDWHOOLWWNDEHO HOOHUDQQHWPHGLDHOOHUNULQJNDVWLQJYLD,QWHUQHWW HOOHUDQGUHQHWWYHUNVOLNVRPPHQLNNHEHJUHQVHW WLOLQWUDQHWWRVYLIRUKnQGVEHWDOWHO\GSURJUDPPHU LNNHHUDXWRULVHUWRJHOOHUJLWWOLVHQVIRU KWWSZZZLLVIKJGHDPP Konformitetserklæring,KHQKROGWLO)&&RJ(7HUNO UHU 3URGXVHQWHQV LPSRUW UHQVQDYQ &UHDWLYH/DEV,QF 3URGXVHQWHQV LPSRUW UHQVDGUHVVH 0F&DUWK\%RXOHYDUG 0LOSLWDV&$ 8QLWHG6WDWHV 7HO PHGHQHDQVYDUDWSURGXNWHW 9DUHQDYQ &UHDWLYH/DEV 0RGHOQXPPHU 6% HUWHVWHWLKHQKROGWLONUDYHW)&&&,635IRUHQKHWHUDY NODVVH%RJIXQQHWLRYHUHQVVWHPPHOVHPHGI OJHQGH VWDQGDUGHU (0,(0& $16,&)&&3DUW6XESDUW% (WWHUNRPPHUNDQDGLVNH,&(6NODVVH% 'HQQHHQKHWHQHWWHUNRPPHUGHODY)&&UHJHOYHUNHW %UXNHUXQGHUODJWI OJHQGHWRYLONnU 'HQQHHQKHWHQNDQLNNHIRUnUVDNHVNDGHOLJLQWHUIHUHQVRJ 'HQQHHQKHWHQPnDNVHSWHUHDOOPRWWDWWLQWHUIHUHQV LQNOXGHUWLQWHUIHUHQVVRPNDQIRUnUVDNHX QVNHGH YLUNQLQJHU &HPDWpULHOHVWFRQIRUPHjODVHFWLRQGHVUpJOHV)&& 6RQ)RQFWLRQQHPHQWHVWVRXPLVDX[GHX[FRQGLWLRQVVXLYDQWHV /HPDWpULHOQHSHXWpWUHVRXUFH' LQWHUIpUHQFHVHW 'RLWDFFHSWHUWRXWHVOHVLQWHUIpUHQFHVUHTXHV<FRPSULV FHOOHVSRXYDQWSURYRTXHUXQIRQFWLRQQHPHQWLQGpVLUDEOH &RPSOLDQFH0DQDJHU &UHDWLYH/DEV,QF -XQL Konformitetserklæring,KHQKROGWLO)&&RJ(7HUNO UHU 3URGXVHQWHQV LPSRUW UHQVQDYQ &UHDWLYH/DEV,QF 3URGXVHQWHQV LPSRUW UHQVDGUHVVH 0F&DUWK\%RXOHYDUG 0LOSLWDV&$ 8QLWHG6WDWHV 7HO PHGHQHDQVYDUDWSURGXNWHW 9DUHQDYQ &UHDWLYH/DEV 0RGHOQXPPHU 6% HUWHVWHWLKHQKROGWLONUDYHW)&&&,635IRUHQKHWHUDY NODVVH%RJIXQQHWLRYHUHQVVWHPPHOVHPHGI OJHQGH VWDQGDUGHU (0,(0& $16,&)&&3DUW6XESDUW% (WWHUNRPPHUNDQDGLVNH,&(6NODVVH% 'HQQHHQKHWHQHWWHUNRPPHUGHODY)&&UHJHOYHUNHW %UXNHUXQGHUODJWI OJHQGHWRYLONnU 'HQQHHQKHWHQNDQLNNHIRUnUVDNHVNDGHOLJLQWHUIHUHQVRJ 'HQQHHQKHWHQPnDNVHSWHUHDOOPRWWDWWLQWHUIHUHQV LQNOXGHUWLQWHUIHUHQVVRPNDQIRUnUVDNHX QVNHGH YLUNQLQJHU &HPDWpULHOHVWFRQIRUPHjODVHFWLRQGHVUpJOHV)&& 6RQ)RQFWLRQQHPHQWHVWVRXPLVDX[GHX[FRQGLWLRQVVXLYDQWHV /HPDWpULHOQHSHXWpWUHVRXUFH' LQWHUIpUHQFHVHW 'RLWDFFHSWHUWRXWHVOHVLQWHUIpUHQFHVUHTXHV<FRPSULV FHOOHVSRXYDQWSURYRTXHUXQIRQFWLRQQHPHQWLQGpVLUDEOH &RPSOLDQFH0DQDJHU &UHDWLYH/DEV,QF -XQL

8 Innhold Innledning 'LJLWDOO\GXQGHUKROGQLQJDYK \NYDOLWHWPHGK \JUDGDYNODUKHW[LY +YDHU($;$'9$1&('+'Œ" [Y &UHDWLYH:DUH [YL,SDNNHQ[YL 6\VWHPNUDY[YL +YLVGX QVNHUPHU LQIRUPDVMRQ [YLL 0HU+MHOS [YLL 'RNXPHQWNRQYHQVMRQHU [YLLL 1 Installere maskinvaren 'HWWHKDUGXEUXNIRU 6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUWHW6% 6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUWHWLNNH6% 6W\UHVSDN0,',EUDNHWW6% )UHPJDQJVPnWHIRULQVWDOODVMRQ 7ULQQ*M UHGDWDPDVNLQHQNODU 7ULQQ,QVWDOOHUH6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUWHW 7ULQQ,QVWDOOHUH6W\UHVSDN0,',EUDNHWWHQYDOJIULWW 7ULQQ.REOHWLOVWU PIRUV\QLQJ.REOHWLODQGUHHNVWHUQHHQKHWHU.REOHWLOK \WWDOHUV\VWHPHU.REOHWLOHNVWHUQHHQKHWHU 3ODVVHUHK \WWDOHUQH

9 2 Installere programvaren,qvwdoohuhgulyhuhrjdssolndvmrqhu $YLQVWDOOHUHDSSOLNDVMRQVRJHQKHWVGULYHUQH,QVWDOOHUHHQKHWVGULYHUQHSnQ\WW 2SSGDWHUH:LQGRZV6HUYLFH3DFN 2SSGDWHUH:LQGRZV6( $&63',)XWGDWD ODJULQJVHQKHWHUXWYLGHWODJULQJ,QVWDOOHUHGLJLWDO YLGHRRSSGDWHULQJ 3 Sound Blaster Audigy-applikasjoner &UHDWLYH6RXQG%ODVWHU$XGLJ\DSSOLNDVMRQHU &UHDWLYH7DVNEDURSSJDYHOLQMHQ &UHDWLYH6RXQG%ODVWHU$XGLJ\2QOLQH4XLFN6WDUW(OHNWURQLVNKXUWLJLQQI ULQJ EDUHHQJHOVN ($;$'9$1&('+'Œ*ROG0LQH([SHULHQFH &UHDWLYH'LDJQRVWLFV &UHDWLYH6XUURXQG0L[HU &UHDWLYH$XGLR+4 6RXQG)RQW&RQWURO 'HYLFH&RQWUROV &UHDWLYH.H\ERDUG ($;$'9$1&('+'Œ&RQWURO &UHDWLYH:DYH6WXGLR &UHDWLYH3OD\&HQWHU &UHDWLYH5HFRUGHU &UHDWLYH2R]LF3OD\HUEDUHHQJHOVN &UHDWLYH5HVWRUH'HIDXOWV

10 4 Bruke applikasjoner $YVSLOOLQJDYPXOWLPHGLD 6SLOOHDYHSn'9'HU 6SLOOHDY03HOOHU:0$ILOHU 6SLOOHDY:$9DYHRJ&'O\GILOHU 6SLOOHDY0,',ILOHU 'LJLWDOXQGHUKROGQLQJ 6SLOOHDYHSnVXUURXQGO\GILOPHU /DJH.RPSLOHUHSHUVRQOLJHO\GDOEXP 6SLOOHLQQO\G %UXNHVWHPPHHIIHNWHU 6SLOOHLQQO\GRJHIIHNWHU /DJHPXVLNN 6SLOOHLQQGLJLWDOO\G /DJHIOHUHHIIHNWHU 6RXQG)RQWV,QWHUQHWWXQGHUKROGQLQJ 2SSOHYHPXVLNNPHGYLVXHOOXQGHUKROGQLQJ.RGH&'VDQJHUWLO03IRUPDW /DVWHQHGRJVSLOOH03VDQJHU 6SLOOH03VDQJHUPHG($;$'9$1&('+'Œ 6SLOOUHIHUDQVH )n*ohgghjryhuohghdy($;$'9$1&('+'œvw WWH *OHGGHJRYHU)nJOHGHDY'LUHFW6RXQG'VW WWH *OHGGHJRYHU)nJOHGHDY$'VW WWH *OHGGHJRYHU)nJOHGHDY'26VSLOO *OHGGHJRYHU)nJOHGHDYO\GIRUYDOJIRUKnQGVLQQVWLOOLQJHUIRUO\GLVSLOO 7LOSDVVHRPJLYHOVHUIRUVSLOOXWHQ'

11 A B Generelle spesifikasjoner )XQNVMRQHU $ 7LONREOLQJHU $ 6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUW6% $ 6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUWLNNH6% $ SB-emulering i MS-DOS/Windows 98 SE %DNJUXQQ %,QVWDOOHUH06'26GULYHUH% csqh06'26 % )RUVWnLQVWDOODVMRQVSURJUDPPHW%,QQVWLOOLQJHQHL$872(;(&%$7ILOHQ%,QQVWLOOLQJHQHL&21),*6<6ILOHQ% 6\VWHPUHVVXUVLQQVWLOOLQJHU%,QQXWDGUHVVHU,8% $YEUXGGVRUGUHOLQMH,54% 'LUHNWHPLQQHWLOJDQJ'0$NDQDO% 6\VWHPYDULDEOHU % 6\VWHPYDULDEHOHQ&76<1 % 6\VWHPYDULDEHOHQ%/$67(5% %HVWHPPHUHVVXUVHU % 9HOJHGHEHVWHO\GDOWHUQDWLYHQHLVSLOO% 0XVLNNYDOJ% 'LJLWDOO\GYDOJ% 9HUNW \IRU06'26PRGXV % 6%(&)*(;(% 6%(0,;(5(;(% 6%(6(7(;(% 6%(*2(;( %

12 C Problemløsing 3UREOHPHUPHGn LQVWDOOHUHSURJUDPYDUHQ& 3UREOHPHUPHG O\GHQ & )RUOLWHQKXUWLJEXIIHUIRU6RXQG)RQW & 3UREOHPHUPHGVW\UHVSDN& 3UREOHPHUPHG)OHUHO\GHQKHWHU& 3UREOHPHUPHG6RXQG%ODVWHU/LYH6HULHVHOOHU6RXQG%ODVWHU3&,NRUW& / VHLQQXWNRQIOLNWHU& 3UREOHPHUPHG(QFRUH'9'3OD\HULNNHLQNOXGHUW & 3UREOHPHUPHGSURJUDPEDVHUW'9'VSLOOHULNNH LQNOXGHUW& 3UREOHPHUPHG'9GULYHUIRU:LQGRZV6(0H&

13 Innledning

14 Innledning Digital lydunderholdning av høy kvalitetmed høy grad av klarhet *UDWXOHUHUPHGNM SHWDY6RXQG%ODVWHU$XGLJ\VRPLQQHKROGHU6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUWHWRJ VW\UHVSDN0,',EUDNHWWHQEDUH6%'HWHUGHQPHVWNRPSOHWWHO VQLQJHQGXNDQWHQNHGHJIRU GLJLWDOO\GXQGHUKROGQLQJDYK \NYDOLWHWPHGK \JUDGDYNODUKHW 0HGGHQWLQWHJUHUWHELWHUVDQDORJWLOGLJLWDONRQYHUWHUHQLQJVSURJUDPPHW$'&RJGLJLWDOWLODQDORJ NRQYHUWHUHQLQJVSURJUDPPHW'$&OHYHUHU6RXQG%ODVWHU$XGLJ\O\GDYPHJHWK \NYDOLWHWPHGVW WWH IRUN+]63',)VW WWH6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUWHWPHG$XGLJ\SURVHVVRUHQHUILUHJDQJHUVnNUDIWLJ VRPVLQQ UPHVWHNRQNXUUHQW'HWWHJLUGHJXWUROLJH($;$'9$1&('+'ŒWHNQRORJLHUVRPNDQ EUXNHVWLOVSLOORJPXVLNNRSSOHYHOVHU 6%SRUWHQLQQHKROGHUHQNOHK \KDVWLJKHWVWLONREOLQJHUWLOE UEDUHGLJLWDOO\GVSLOOHUHHNVWHUQH &'5:VWDVMRQHURJDQGUH,(((NRPSDWLEOHHQKHWHUVRP'9YLGHRNDPHUDHUFDPFRUGHUHVNULYHUH VNDQQHUHRJGLJLWDOHVWLOOELOGHNDPHUDHU.RPELQHU6RXQG%ODVWHU$XGLJ\PHGGHQRPIDWWHQGHSURJUDPYDUHQVRPI OJHUPHGRJGXKDUP\HPRUR IRUDQGHJ3nLQVWDOODVMRQV&'HQIRU6RXQG%ODVWHU$XGLJ\ILQQHUGXVSHQQHQGHDSSOLNDVMRQHUVRPJM U GHWPXOLJnODJH($;IRUEHGUHGH03VDQJHUVRPGXNDQGHOHPHGYHQQHQHGLQHRYHUSn,QWHUQHWW,QQOHGQLQJ [LY

15 Hva er EAX ADVANCED HD? ($;$'9$1&('+'ŒWHNQRORJLJLUGHJDYDQVHUWO\GIXQNVMRQDOLWHWRJ\WHOVHXWI UHOVHRJOHJJHUWLO VRILVWLNHUWHO\GEHKDQGOLQJVPXOLJKHWHUVDPWLQWHUDNWLYO\GDYK \NYDOLWHWWLORJGLJLWDOXQGHUKROGQLQJPHG K \JUDGDYNODUKHW($;$'9$1&('+'ŒWHNQRORJLHULPSOHPHQWHUHVLHQUHNNHPDVNLQYDUHO VQLQJHU IRUO\GV\VWHPSURJUDPYDUHDSSOLNDVMRQVSURJUDPYDUHRJSURJUDPPHULQJVJUHQVHVQLWWIRUDSSOLNDVMRQHU $3,HUIUD&UHDWLYH 0HGSURGXNWHUVRPLQQHKROGHU($;$'9$1&('+'ŒWHNQRORJLNDQGXIRUPHRJWLOSDVVH O\GRSSOHYHOVHQ($;$'9$1&('+'ŒWHNQRORJLWLOE\URJVnDYDQVHUWHO\GPXOLJKHWHUIRU PXVLNNRPSRVLVMRQRJO\GGHVLJQ($;$'9$1&('+'ŒWHNQRORJLGHILQHUHUO\GRSSOHYHOVHQSnQ\WW 6RXQG%ODVWHU$XGLJ\GULYHVDYHQQ\RJIRUEHGUHW'LJLWDO6LJQDO3URFHVVLQJPRWRU'HQKDUWRJDQJHUVn VWRUEHKDQGOLQJVHIIHNWVRP6RXQG%ODVWHU/LYHRJJLUGHJHQGDPHUUHDOLVPHLVSLOOPXVLNNRJILOPHU 6RXQG%ODVWHU$XGLJ\JLUGHJHQXWUROLJQDWXUWURNRUUHNWO\GJMHQJLYHOVHRJVRILVWLNHUWHHNNRNODQJHIIHNWHU IRUHQXRYHUWUXIIHQGLJLWDOXQGHUKROGQLQJVRSSOHYHOVH,WLOOHJJJLUDYDQVHUWHQ\HDOJRULWPHUNUDIWLJH 'ORNDOLVHULQJVHIIHNWHUIRUDOOHK \WWDOHUNRQILJXUDVMRQHU 2SSOHYIOHUHO\GHIIHNWHULVSLOOVRPDOOHHUWUHGLPHQVMRQDOHSODVVHUWL'1\W'ROE\'LJLWDOO\GQnUGX VHUILOPLGLQHILOPHU7DRSSRJQ\WGLQH03IDYRULWWVDQJHUPHG³NRQVHUWVDO ³MD]]NOXEE HOOHUDQGUH RPJLYHOVHVHIIHNWHU-DPPHGJLWDUHQGLQOHJJWLO($;$'9$1&('+'ŒHIIHNWHUVRPK \HUHKDVWLJKHW RJIRUYUHQJQLQJDYO\GHQHOOHUSOXJJLQQHQPLNURIRQRJYULVWHPPHQGLQWLOQRHXJMHQNMHQQHOLJ'XYLO EOLIRUEO IIHWRYHUKYRUVWRUIRUVNMHOO($;$'9$1&('+'ŒXWJM U ($;$'9$1&('+'ŒWHNQRORJLHQOHJJHUWLOLQWHUDNWLYNODURJQDWXUWURNRUUHNWJMHQJLWWO\GL6RXQG %ODVWHU$XGLJ\0HGGREEHO($;O\GEHKDQGOLQJVVW\UNH'O\GWHNQRORJLHIIHNWHUIRUO\GRPJLYHOVHU DQDORJRJGLJLWDOO\GDQDORJRJGLJLWDOO\GRJGLJLWDOHLQVWUXPHQWELEOLRWHNIRU6RXQG)RQWHUGXVLNUHW VRQLVNRYHUOHJHQKHWQnUGHWJMHOGHUVSLOOPXVLNNRJILOPHU,QQOHGQLQJ [Y

16 CreativeWare I pakken &UHDWLYH:DUHHUHWSURJUDPGXInUHWWHUNM SVRPOHJJHUWLOQ\HIXQNVMRQHUIRUEHGULQJHURJ\WWHUOLJHUH IXQNVMRQDOLWHWWLO&UHDWLYHVRSSJUDGHUEDUHSURGXNWHU0HG&UHDWLYH:DUHHUGXDOOWLGVLNNHUSnDWGXInUGHQ EHVWHGLJLWDOHXQGHUKROGQLQJVRSSOHYHOVHQIRUGL 'XNDQSnHQHQNHOPnWHRSSJUDGHUH6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUWHWPHGGHVLVWHIXQNVMRQHQH HQKHWVGULYHUQHRJDSSOLNDVMRQHQH 'XNDQWLOSDVVHIXQNVMRQHQHSn6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUWHW ) OJHQGHHOHPHQWHUHULQNOXGHUWLSDNNHQ 6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUW -R\VWLFN0,',EUDNHWWIRU6RXQG%ODVWHU$XGLJ\EDUH6%,QVWDOODVMRQV&'IRU6RXQG%ODVWHU$XGLJ\ Systemkrav Sound Blaster Audigy-kort *HQXLQH,QWHO Š 3HQWLXP Š 0+]$0' Š.0+]HOOHUUDVNHUHSURVHVVRU,QWHO$0'HOOHU,QWHONRPSDWLEHOWKRYHGNRUWEULNNHVHWWFKLSVHW :LQGRZV Š 6HFRQG(GLWLRQ6(:LQGRZV0LOOHQQLXP(GLWLRQ0H:LQGRZV;3HOOHU :LQGRZV 0%5$0 0%OHGLJKDUGGLVNSODVV /HGLJ7LOJMHQJHOLJ3&,NRPSDWLEHOWVSRUIRU6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUWHW 7LOJMHQJHOLJQDERVSRUIRU-R\VWLFN0,',EUDNHWWIRU6RXQG%ODVWHU$XGLJ\EDUH6% +RGHWHOHIRQHUHOOHUK \WWDOHUHPHGIRUVWHUNHUOHYHUHVVHSDUDW &'520VWDVMRQLQVWDOOHUW,QQOHGQLQJ [YL

17 SB1394-applikasjoner, spill og DVD-visning Hvis du ønsker mer informasjon Mer Hjelp *HQXLQH,QWHO3HQWLXP,,0+]00;HOOHU$0'0+]SURVHVVRU'QRZ :LQGRZV6(:LQGRZV0H:LQGRZV;3HOOHU:LQGRZV 'JUDILNNDNVHOHUDWRUPHGPLQVW0%WHNVWXU5$0IRUVSLOO 0%5$0DQEHIDOHVIRUGLJLWDOHYLGHRRSSWDN'9RJUHGLJHULQJ 8OWUD'0$W\SHKDUGGLVN$7$USPW\SHRJ*%DQEHIDOHVPHG*%DUEHLGVSODVV IRU'9DSSOLNDVMRQHU*%OHGLJKDUGGLVNSODVVIRUPHGI OJHQGHRPIDWWHQGHSURJUDPYDUH 0LQVWDQQHQJHQHUDVMRQV'9'520VWDVMRQPHGGLVVHDQEHIDOWHSURJUDPEDVHUWHVRIW'9' VSLOOHUQH,QWHU9LGHR V:LQ'9'HOOHU&\EHU/LQN V3RZHU'9'RJK \HUH $QGUHDSSOLNDVMRQHUNDQKDK \HUHV\VWHPNUDYHOOHUNUHYHUHQPLNURIRQ6HGHQHOHNWURQLVNHK+MHOSHQIRU SURJUDPPHWKYLVGXYLOYLWHPHU 6HGHQH(OHNWURQLVNHKXUWLJVWDUWHQIRU6RXQG%ODVWHU$XGLJ\RJGHXOLNHHOHNWURQLVNHKMHOSHILOHQHKYLVGX YLOYLWHPHURP&UHDWLYHDSSOLNDVMRQHU6RXQG%ODVWHU$XGLJ\([SHULHQFHHQHOHNWURQLVNGHPRJLUGHJ HQLQWHUDNWLYLQWURGXNVMRQWLO6RXQG%ODVWHU$XGLJ\RJGHPRQVWUHUHUNRUWHWVPXOLJKHWHU 6HSnLQQKROGHWSnLQVWDOODVMRQV&'HQIRU6RXQG%ODVWHU$XGLJ\IRUnILQQHGHPRQVWUDVMRQHUELEOLRWHNHU RJDQQHQSURJUDPYDUH*nWLO:HERPUnGHWZZZHXURSHFUHDWLYHFRPIRUnILQQHGHVLVWH6RXQG%ODVWHU Q\KHWHQHRJSURGXNWHQH:HERPUnGHWRPIDWWHURJVnLQIRUPDVMRQRPNM SWHNQLVNKMHOSRJ &UHDWLYH:DUHRSSGDWHULQJHU,QQOHGQLQJ [YLL

18 Dokumentkonvensjoner ) OJHQGHW\SRJUDILVNHNRQYHQVMRQHUHUEUXNWLGHQQHKnQGERNHQ 1RWLVEORNNLNRQHWDQJLULQIRUPDVMRQVRPHUDYVSHVLHOOEHW\GQLQJRJVRPE UWDV LEHWUDNWQLQJI UGXIRUWVHWWHU 9HNNHNORNNHQDQJLUHQDGYDUVHOVRPNDQKMHOSHGHJPHGnXQQJnIDUHPRPHQWHU 9DUVHOVLJQDOHWLQGLNHUHUDWKYLVHQLNNHI OJHULQVWUXNVMRQHQHNDQGHWWHUHVXOWHUH LSHUVRQVNDGHHOOHUOLYVWUXHQGHVLWXDVMRQHU,QQOHGQLQJ [YLLL

19 1Installere maskinvaren I dette kapitlet får du vite hvordan du installerer maskinvaren for Sound Blaster Audigy.

20 Installere maskinvaren Dette har du bruk for.rqwuroohudwgxkdughwwhlvvhi UGXVWDUWHULQVWDOODVMRQHQ,WLOOHJJWUHQJHUGXHW OHGLJWLOJMHQJHOLJ3&,VSRURJHW DQQHWOHGLJRJWLOVW WHQGH WLOJMHQJHOLJVSRUSn GDWDPDVNLQHQ HOOHU 6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUW 6% 6RXQG%ODVWHU$XGLJ\NRUW LNNH6% 6WMHUQHVNUXWUHNNHU LNNHLQNOXGHUW 'LJLWDO&'O\GNDEHO LNNHLQNOXGHUW 6W\UHVSDN0,',EUDNHWW EDUH6% $QDORJ&'O\GNDEHO LNNHLQNOXGHUW,QVWDOOHUHPDVNLQYDUHQ

Dette produktet dekkes av ett eller flere av følgende patenter i USA:

Dette produktet dekkes av ett eller flere av følgende patenter i USA: Brukerhåndbok Creative Sound Blaster Live! Creative lydprogramvare Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel, og representerer ikke en forpliktelse fra Creative Technology Ltd. sin side.

Detaljer

%UXNHUKnQGERN. Creative Sound Blaster Live! Creative lydprogramvare

%UXNHUKnQGERN. Creative Sound Blaster Live! Creative lydprogramvare %UXNHUKnQGERN Creative Sound Blaster Live! Creative lydprogramvare,qirupdvmrqhqlghwwhgrnxphqwhwndqhqguhvxwhqiruyduvhorjuhsuhvhqwhuhulnnhhqirusolnwhovhiud&uhdwlyh7h KQRORJ\/WGVLQVLGH,QJHQGHOHUDYGHQQH KnQGERNHQNDQUHSURGXVHUHVHOOHURYHUI

Detaljer

Brukerhåndbok. Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare

Brukerhåndbok. Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare Brukerhåndbok Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og er ikke bindende for Creative Technology Ltd. Uten skriftlig tillatelse fra

Detaljer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Produktinformasjon Tilkobling Beskrivelse A 1 Jumperbryter for: - Midtre/Subwoofer - Linje inn: V/H Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Ved bruk av 2 4 høyttaleroppsett:

Detaljer

Brukerhåndbok. Creative Sound Blaster Audigy 2

Brukerhåndbok. Creative Sound Blaster Audigy 2 Brukerhåndbok Creative Sound Blaster Audigy 2 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og er ikke bindende for Creative Technology Ltd. Uten skriftlig tillatelse fra Creative Technology

Detaljer

Brukerhåndbok. Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare

Brukerhåndbok. Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare Brukerhåndbok Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og er ikke bindende for Creative Technology Ltd. Uten skriftlig tillatelse fra

Detaljer

2PNRUWHW &UHDWLYH6RXQG%ODVWHU$XGLR3&,

2PNRUWHW &UHDWLYH6RXQG%ODVWHU$XGLR3&, 2PNRUWHW &UHDWLYH6RXQG%ODVWHU$XGLR3&, Innhold Innledning... 1 Krav til systemet...2 Bruke denne håndboken... 2 Produktnavnet på lydkortet avhenger av det geografiske området du befinner deg i, og kan være

Detaljer

Komme i gang. Creative Sound Blaster Audigy 2 Platinum

Komme i gang. Creative Sound Blaster Audigy 2 Platinum Komme i gang Creative Sound Blaster Audigy 2 Platinum Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og er ikke bindende for Creative Technology Ltd. Uten skriftlig tillatelse fra Creative Technology

Detaljer

Brukermanual boligalarm FS 150

Brukermanual boligalarm FS 150 Brukermanual boligalarm FS 150 ffj (QNHOEUXNDYV\VWHPHW Slå anlegget på: Tast koden. Lampen forlat nå lyser sammen med alle sonene som bli tilkoplet. Betjeningspanelet piper til utgangstiden er ferdig.

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Brukerhåndbok. Creative Sound Blaster Live! Creative-lydprogramvare

Brukerhåndbok. Creative Sound Blaster Live! Creative-lydprogramvare User's Guide Brukerhåndbok Creative Sound Blaster Live! Creative-lydprogramvare Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og er ikke bindende for Creative Technology Ltd. Uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Dette produktet dekkes av ett eller flere av følgende patenter i USA:

Dette produktet dekkes av ett eller flere av følgende patenter i USA: Brukerhåndbok Creative Sound Blaster Live! Creative lydprogramvare Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel, og representerer ikke en forpliktelse fra Creative Technology Ltd. sin side.

Detaljer

A1: Jumperbryter for senter/subwoofer -> Skifter lyden mellom senterhøyttaler og subwoofer (5.1). Se påminnelse på baksiden av håndboken for bruk.

A1: Jumperbryter for senter/subwoofer -> Skifter lyden mellom senterhøyttaler og subwoofer (5.1). Se påminnelse på baksiden av håndboken for bruk. Produktinformasjon Interne innganger/utganger og jumper A1: Jumperbryter for senter/subwoofer -> Skifter lyden mellom senterhøyttaler og subwoofer (5.1). Se påminnelse på baksiden av håndboken for bruk.

Detaljer

Bård Jordfald Kristine Nergaard. Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen

Bård Jordfald Kristine Nergaard. Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Bård Jordfald Kristine Nergaard Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Bård Jordfald Kristine Nergaard Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Sound. Brukerhåndbok VALUE

Sound. Brukerhåndbok VALUE Sound Brukerhåndbok TM VALUE Brukerhåndbok Creative Sound Blaster Live! Value Creative lydprogramvare Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og representerer ingen forpliktelser for Creative

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Presario Bærbar Internett-PC Millenniumsutgave Microsoft Windows Me Håndbok for operativsystem

Presario Bærbar Internett-PC Millenniumsutgave Microsoft Windows Me Håndbok for operativsystem www.compaq.com Presario Bærbar Internett-PC Millenniumsutgave Microsoft Windows Me Håndbok for operativsystem www.compaq.com 181272-091 2000 Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter reservert. Trykket

Detaljer

Installering Før installering: Hvis du har et internt lydkort, deaktiverer du det på hovedkort-bios og fjerner tilknyttet programvare og drivere.

Installering Før installering: Hvis du har et internt lydkort, deaktiverer du det på hovedkort-bios og fjerner tilknyttet programvare og drivere. Produktinformasjon A: Analoge innganger og utganger B: Digital S/PDIF-inngang og utgang C: Intern analog inngang C A B Installering Før installering: Hvis du har et internt lydkort, deaktiverer du det

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Qosmio: Hør forskjellen

Qosmio: Hør forskjellen Qosmio: Hør forskjellen PERSONAL COMPUTER LCD TV WITH TM TRUBRITE DISPLAY HDD/DVD Qosmio forbedret lydopplevelse RECORDER VIRTUAL SURROUND Med lanseringen av Qosmio, et mobilt underholdnings- og informasjonssystem,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. 2012 Google Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Google er et varemerke for Google Inc. Intel

Detaljer

Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten

Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten Teknisk informasjon Toshiba og Intel Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten Ved hjelp av Intel Centrino Duo mobil teknologi har Toshiba utviklet nye bærbare

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SA4RGA04KN

Din bruksanvisning PHILIPS SA4RGA04KN Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 111 Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 222 Forberedelser / sjekk liste. Kontroller at telefonsentralens software versjon støtter TAPI. Sjekk at PC har ledig COM port. Sjekk om det finnes gamle TAPI

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Multimedia Brukerhåndbok

Multimedia Brukerhåndbok Multimedia Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

RYGGEKAMERA RYGGE- KAMERA. Ryggekamera Dashboard kamera DAB adapter

RYGGEKAMERA RYGGE- KAMERA. Ryggekamera Dashboard kamera DAB adapter RYGGEKAMERA 141 RYGGE- KAMERA Dashboard kamera DAB adapter 142 RYGGEKAMERA sett REK CS560 RYGGEKAMERA SETT 5,6 U/LUKKER 1 3620.00 Komplett sett med 5,6 digital fargeskjerm (MO120D-13) med touch brytere,

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Hurtiginnføring PC, Mac og Android

Hurtiginnføring PC, Mac og Android Hurtiginnføring PC, Mac og Android Installasjon for PC Se Viktig-filen på installasjonsplaten eller nettsiden til Trend Micro for detaljerte systemkrav. Du kan også laste ned installasjonsprogrammet på

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 393499-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet............................

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Sound Expert 128 PCI. Sound Expert 128 PCI. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Sound Expert 128 PCI. Sound Expert 128 PCI. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Sound Expert 128 PCI Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Introduksjon Software For viderekomne. Musikk på linux. Harald Hvaal. PVV-kurs 4. mars 2010

Introduksjon Software For viderekomne. Musikk på linux. Harald Hvaal. PVV-kurs 4. mars 2010 PVV-kurs 4. mars 2010 Mitt mål for i dag Vise dere at Linux har mye gøy å tilby på musikkfronten Min bakgrunn Begynte å leke med musikkprogramvare på Linux i 2008 Ingen musikkteoretisk bakgrunn Musikk

Detaljer

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk 7

Detaljer

Bli kjent med Sound Blaster 16

Bli kjent med Sound Blaster 16 Bli kjent med Sound Blaster 16 Velkommen til neste generasjon av multimedia! Dette lydkortet er fullstendig Sound Blaster-kompatibelt, og har følgende egenskaper: Støtter versjon 1.0a av ISAspesifikasjonen

Detaljer

WINDOWS 7 Forberedelse Nyinstallasjon/Oppgradering

WINDOWS 7 Forberedelse Nyinstallasjon/Oppgradering Hotel Clarion Bryggen Tromsø IT enheten, FAD Kirkeavdelingen WINDOWS 7 Forberedelse Nyinstallasjon/Oppgradering Er alle nødvendige filer fra maskin kopiert (Oppgradering) Er det sjekket for nedlastinger

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Bilag 1. Kravspesifikasjon for leie av arbeidsstasjoner

Bilag 1. Kravspesifikasjon for leie av arbeidsstasjoner Bilag 1 Kravspesifikasjon for leie av arbeidsstasjoner Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Bakgrunn... 3 3.1 Utprøving av tilbudte maskiner... 3 Kravspesifikasjon... 3 3.2 Bruk

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO SR1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/867643

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO SR1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/867643 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO SR1500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO SR1500 i bruksanvisningen

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Kjenn din PC (Windows Vista)

Kjenn din PC (Windows Vista) Kjenn din PC (Windows Vista) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES -

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Multimedier Brukerhåndbok

Multimedier Brukerhåndbok Multimedier Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 405763-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort......................

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Bruke trådløst LAN Arbeide

Detaljer

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE John Bothner & Olav Ligaarden Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikkerhetskonferansen 2017 Oslo Kongressenter 28 29.03.2017 SLIDE 1

Detaljer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok Xerox Device Agent, XDA-Lite Installasjonshåndbok Introduksjon til XDA-Lite XDA-Lite er en programvare som er utviklet for å innhente maskindata. Hovedhensikten er å sende automatiske måleravlesninger

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-305SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4170968

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-305SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4170968 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO CQ61-305SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO CQ61-305SA i

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Realtek HD Audio Manager Brukerveiledning for Vista OS

Realtek HD Audio Manager Brukerveiledning for Vista OS Brukerveiledning for Vista OS 27. februar 2008 Copy Rights of Realtek Semiconductor 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse A. SLIK KOMMER DU I GANG...4 B. INNLEDNING...7 1. KONTAKT OG ENHET...8 1.1.

Detaljer

Komme i gang. Creative Sound Blaster Live! 1024 Creative lydprogramvare

Komme i gang. Creative Sound Blaster Live! 1024 Creative lydprogramvare Komme i gang Creative Sound Blaster Live! 1024 Creative lydprogramvare Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel, og representerer ikke en forpliktelse fra Creative Technology Ltd. sin

Detaljer

Blackwire C510- M/C520-M

Blackwire C510- M/C520-M Blackwire C510- M/C520-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.66 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Storebrand Skadeforsikring AS

Storebrand Skadeforsikring AS ... Storebrand Skadeforsikring AS Frivillig tilbud om oppkjøp av Oslo Reinsurance Company ASA 1 ... Transaksjonen Storebrand skade har fremsatt et frivillig tilbud om å kjøpe samtlige utestående aksjer

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Arnstein Andreassen. Windows media series? Familie av digital media software

Arnstein Andreassen. Windows media series? Familie av digital media software Arnstein Andreassen Windows media series? Familie av digital media software 1 Windows media Format Windows Media Codecs Lyd Wma Wma 9 Professional Video Wmv WmvHD Proprietære codecs... Så følger reklamen..

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 419463-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Laste inn programvare 5 Grunnleggende 6 Bruke hodesettet 7 Tilpasse hodesett

Detaljer

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Wireless Keyboard & Mouse. Ta kontakt med et av de

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7

Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7 Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7 Merk: Prosedyrene i denne publikasjonen kan endres. De mest oppdaterte gjenopprettingsprosedyrene får du ved å gå til http://www.lenovo.com/support/windows8downgrade.

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås

DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås 1: Hva slags CPU? - intel pentium CPU 3.20GHz Tekniske egenskaper? CPU SPEED: 3.2 GHz Busspeed: 800 MHz Prosessor ID: 0F64 L2 cache size: 4

Detaljer

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen.

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Multimedia Dokumentdelenummer: 419442-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Innhold 1 Multimediamaskinvare Bruke den optiske stasjonen (kun på

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Kjøre QuickRestore-CDen

Kjøre QuickRestore-CDen Kjøre QuickRestore-CDen VIKTIG: Denne CDen sletter all informasjon som er lagret på datamaskinen og formaterer harddisken på nytt.! OBS: Compaq anbefaler bruken av QuickRestore på harddisken på den bærbare

Detaljer