1. Faglig fokus og forankring i VERDIKTs tema og fagsøyler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Faglig fokus og forankring i VERDIKTs tema og fagsøyler"

Transkript

1 Søknad: VERDIKT Verdinettverk Linked Open Future Hvordan kan åpne data og linked open data bidra til forretningsutvikling, teknologisk nyvinning, tjenesteinnovasjon og nye samhandlingsmodeller i grensesnittene mellom offentlig sektor, FOU og næringsliv? 1. Faglig fokus og forankring i VERDIKTs tema og fagsøyler Verdinettverket Linked Open Future er foreslått organisert rundt to pilarer: En viktig samfunnsmessig trend (tilgjengelliggjøring av offentlige data) og en hurtig fremvoksende og internasjonalt anerkjent samhandlingsteknologi (Linked Open Data). Disse trendene griper inn i hverandre, og skaper et stort uutforsket mulighetsrom knyttet til digital tjenesteutvikling, samhandling og nye distribusjons- og forretningsmodeller. Det sentrale stikkord er infrastruktur for informasjonsutveksling, og prosjektet er derfor i hovedsak orientert mot fagsøylen Kommunikasjonsteknologi og infrastruktur (VERDIKTs 2. søyle). Prosjektets orientering mot globalisere, sammenkoblede åpne data gjør at prosjektet kan skape resultater under temaene Sosiale Nettverk (informasjonsdeling og sammenkobling av data generert fra ulike kilder, autorative og sosialt genererte), Tingenes internett (informasjon om objekter og status i det fysiske rom, f.eks. stedsorienterte data) og Mobilt Internett (utnyttelse av den konteksten brukeren befinner seg i og en "always on" infrastruktur). Således mener vi prosjektet er godt forankret mot VERDIKT-programmet. Prosjektet vil orientere seg mot utviklingsløpene i LOD2- og "PlanetData"-prosjektene (støttet av EUs 7ende rammeprogram) og spinne videre på bl.a. SESAM4- prosjektets initiativ og ressursmiljøer.

2 1.1 Prosjektets tematiske pillarer 1. Offentlig åpne data 2. Linked Open Data Bakgrunn Muligheter EUs Viderebruksdirektiv er nå implementert i norsk lov, og fornyingsdepartementet har gjort tilgjengeliggjøring av maskinlesbare data til en av fem fellesføringer i Internasjonale erfaringer tyder på at informasjonsutvekslingsregimet mellom offentlig sektor og offentligheten er i sterk endring, og at dette utløser store muligheter og utfordringer. Det endrer journalistikkens arbeidsmetoder (dataanalyse) og presentasjonsform (interaktive webløsninger), det utløser nye muligheter for borgerinvolvering og skaper grunnlag for innovativ samhandling mellom offentlig sektor og kommersiell tredjepart (digital tjenesteutvikling). I sum skapes det store muligheter for ny kommersielle produkter og tjenester, samt et stort potensiale for effektivisering og verdiøking av offentlig sektors tjenesteproduksjon. Linked Open Data er navnet på et sett teknologier som muliggjør å publisere strukturert innhold på en måte som gjør at det kan kobles sammen på nye måter og dermed bli nyttigere. Teknologien er anbefalt av World Wide Web Consortium, og har blitt i implementert i raskt tempo i ulike innholdsøkeologier og verdikjeder. EU-prosjektet LOD2 støttet er en del av EUs syvende rammeprogram og løper frem til LOD kan sees på som en teknologi som muliggjør maksimal viderebruk på linje med hva HTML og HTTP gjorde for dokumenter. Teknologien har potensiale i seg til å løse utfordring knyttet til universell standardisering av rådata- og derigjennom øke viderebruksverdien. Sentralt i teknologien står Uniformed Resource Identifiers (URIer), åpne metadata-entiteter lagret i skyen. Dette gir 1) gir en universell validering av meningsinnhold, 2) kontekstualiserer data gjennom å tilby en kilde til tilstøtende relasjoner og ressurser 3) kobler ulike datakilder sammen Utfordringer Sentralt står ideen om at data kan brukes på flere måter og i flere sammenhenger enn de opprinnelig ble produsert for. Den forventede økningen i tilgjengelige rådata stiller krav både til offentlig sektors dataforvaltning og til næringsaktørers evne til å ta data i bruk på nye og kreative måter. Særlig sammenstilling av data fra ulike kilder og gjenbruksmodeller representerer et stort potensiale. LOD erstatter tradisjonelle hierakiske metadata med rikere relasjonsdata. Her har både data-eiere og -brukere et kompetanseetterslep, og det mangler praktiske brukseksempler, tilstrekkelig insentiver og den nødvendige fellesinfrastruktur som skal til. Systeminnovasjon krever samarbeid mellom flere parter en bred forankring, økt kompetanse. Det må i løpet av prosjektet utvikles en forvaltningsmodell for rammeverket. 1.2 Sentrale problemstillinger Noen problemstillinger vil stå sentralt i prosjektet: Publisering: Hvordan kan offentlig sektor løse utfordringen med å tilgjengeligjøre komplekse datasett i så strukturerte og maskinlesbare formater som mulig? Lagring og foredling: Hvordan håndterer man praktisk de antatt store datamengdene? Hvordan kan datasett oppgraderes fra å være kontekstspesifikke til å bli universelt anvendelige? Hvordan kan ustrukturert tekst gjøres strukturert gjennom bruk av språkteknologier?

3 Distribusjon og forretningsutvikling: Hvilke muligheter åpner Linked Open Data for når det gjelder rik lenking, og distribusjon av redaksjonelt innhold og flyt av data i sanntid mellom ulike parter? Finnes det grunnlag for nye samhandlings- og forretningsmodeller? Hvordan kan åpne data og Linked Open Data anvendes i digitale læringsapplikasjoner? Presentasjon og visualisering Hvilke muligheter åpner åpne, strukturerte og lenkede data for når det gjelder presentasjonsløsninger og digital visualiseringsteknologi? Illustrasjonen viser hvordan den digitale infrastrukturen er tenkt utformet, med relasjoner til Linked Data og mulig anvendelse på ulike forsknings- og innovasjonsområder. 2. Nettverkets målsetting i forhold til formålet med Verdinettverkene "Linked Open Future" -nettverket etableres med utgangspunkt i en rekke eksisterende initiativer fra fagpersoner innen privat, offentlig og akademiske miljøer med tung fag praksiskompetanse innen temaet. a) Resultatutnyttelse og verdiskaping "Linked Open Future"-nettverket har som målsetning å bygge videre på de gode arenaene som i dag finnes rundt temaet, fra forskningsprosjekter, faglige møteplasser og ildsjeler. Nettverket favner to sentrale fagmiljøer; fagmiljøer rund tilgjengeliggjøring av informasjon, fagmiljøer rundt anvendelse innen data-journalistikk og familjøer innen utvikling av innovative løsninger basert på åpne data. Vi anslår at nettverket samlet sett når ca 50 deltakere gjennom arenaene de er sentrale representanter for.

4 1. Koordinere eksisterende forskningsinnsats på tvers av aktører, 2) stimulere til nye prosjekter som kobler komplementær kompetanse (eksempelvis teknologikompetanse og forretningsutvikling). 2. Gjennom workshops og møteplasser søke å utløse nye innovasjons og forskningsprosjekter i grensesnittet teknologidrevet næring og FOU. Prosjektet har en viktig funksjon i den modningsdialogen som fører frem til problemstillinger som både utløser næringspotensial i aktuelle bedrifter og tar tak i vitenskapelig interessante problemstillinger. 3. Prosjektet vil utvikle en delt infrastruktur (en virtuell samhandlingsarena) for data og linked open data. som kan fungere som testmiljø for ulike løsninger og en plattform for felles innovasjonsprosjekter. En slik infrastruktur kan fungere simultant som motoren bak fungerende løsninger og som plattform for eksperimentell innovasjon. b) Internasjonalisering Linked Data har et potensiale som spenner fra de svært lokale datasettene (f.eks. værvarsel, trafikkinformasjon, forurensning, fritid- og kulturtilbud, ), via det nasjonale (f.eks valg, nasjonalbudsjett, foretaksinformasjon) til de helt globale (f.eks. bistandsinformasjon, matvaresikkerhet), likedan forsøker "Linked Open Future" å ha lokal forankring, men tenke globalt. Computas er her en viktig partner, da de lenge har vært involvert i den internasjonale konferansen Semantic Days, og også innen standardisering bl.a. i W3C. I samarbeid med Semicolon II partner Sintef, arbeider også Computas med relasjoner til det internasjonale EU FP7 NoE prosjektet "PlanetData". (www.planet-data.eu). Både Mediarena og Computas har har forøvrig bånd til OKFN som står bak Comprensive Knowledge Archive Network (CKAN) som benyttes både av Fornyingdepartementets data.norge.no og grasrotalternativet no.ckan.net. Nettverket har internasjonale forgreininger både på nærings- og på forskningssiden. Gjennom nettverket åpnes store muligheter for å forsterke internasjonaliseringen, og etablere muligheter for lokale initiativ til å knyttes mot internasjonale distribusjonskanaler og kompetansemiljøer. Næringaktørene (MediArena-nettverket) er karakterisert av et stort antall små og mellomstore selskaper med spisset teknologikompetanse, samt store, internasjonaliserte leverandører som Vizrt og It s Learning, som leverer rammeverkteknologi med stor internasjonal representasjon og salgskraft. LOD åpner for å utvikle mer generisk gjenbruk av widgets, og flere av de industrielle partnerne jobber med å etablere app stores der løsninger fra mindre aktører tilgjengeliggjøres overfor et stort internasjonalt marked. Fou-miljøene har internasjonale relasjoner, men kan jobbe mer systematisk med internasjonalisering. Gjennom det foreslåtte verdinettverket ser vi særlig potensiale for å bli tettere involvert EUs LOD2-prosjekt (støttet av EUS 7ende rammeprogramm), som har en innretning som strategisk matcher den foreslåtte prosjektsøknaden c) Strategisk/veikart Det er definert to hovedmål for prosjektet, det ene knyttet til fysiske møteplasser, koordinering og prosjekutvikling, det andre rundt etablering av en digital infrastruktur for samhandling rundt data. HOVEDMÅL 1: Delmål: Delmål: Koordinere forskningsinnsats og utvikle nye forskningsprosjekt rundt åpne data og Linked Open Data (LOD) - i grensesnittet mellom næringsliv, offentlig sektor og akademia. 1.1 Kartlegging av eksisterende forsknings- og innovasjonsinnsats i FOU og bedriftsrepresentantene innenfor prosjektets to pillarer. 1.2 Gjennomføre prosjektutviklings-workshoper for å utvikle problemstillinger/temaer, forankret i nye allianser.

5 HOVEDMÅL 2 Delmål 2.1 Delmål 2.2 Delmål 2.3 Etablere et IKT-basert teknisk rammeverk for interoperabiliitet, deling og samhandling i Verdinettverket 2.1 Etablere et repositorium av høyanvendelige norskspråklige taksonomier som Linked Open Data (LOD), med pekere på komplementære datakilder. 2.2 Etablere en åpen delt datakilde med arketypiske datasett oppgradert til LOD, tilgjengeliggjort via et universelt SPARQL API. Eksempelvis datasett over personer/tillitsverv, lokaliseringsdata,budsjettdata og historiske data. Dataene vil finne anvendelse lokalt, nasjonalt og globalt. Etablere et rammeverk for kildekodedeling og teknisk prosjektdokumentasjon (GitHub). Resultatmål: Det overordnede målet med de to komplementære nettverkstiltakene er ideer, løsninger og prosjekter som utvikles i nettverket skal søkes utvikles videre og realiseres gjennom nye eller eksisterende innovasjons- eller forskningsprosjekter. 3. Hvordan skal arbeidsformen i nettverket være? Prosjektet har initielt til hensikt å etablere et nullpunkt i forhold til klyngens forsknings- og innovasjonsinnsats (kartlegging) på det skisserte området. Dette nullpunktet vil ha karakter av en statusrapport og en oversikt over nettverketss ressurspersoner, næringsaktører og forskningsmiljøer. Denne oversikten bygges, i tråd med prosjektets innretning, opp som et åpent datasett tilgjengeliggjort via et API. Det er ønskelig å utvikle en relevant portefølje av møteplasser for å realisere prosesser som skissert i HM1. Dette vil være en kombinasjon av åpne bredere dialogarenaer (gjerne i tilknytning til møter i UH-nett), og mer operativt orientert workshops mellom relevante partnere i prosjektet. Det vil ved oppstart vurderes om det skal etableres egne prosjektgrupper som jobber tematisk og spisset. Eksempler tema for slike mindre grupper kan være stedsorienterte data (tingenes internet), kontekstsenitivitet og lokale ansvendelser (mobilt internet) og sammenslitting autorative og sosialt genererte data (sosiale nettverk) Prosjektet vil søke å bidra med å utvikle en digital infrastruktur for prosjektet i første omgang bestående av et rammeverk for å publisere og redigere taksonomier som linked open data, samt et tilhørende datalager som er tilgjengelig via en åpen nettjeneste med et tilhørende API. Prosjektet vil også etablere et eget prosjektområde på GitHub der kildekode kan deles. Denne strukturen bidrar til at man kan sørge for åpen viderebruk av både datasett, taksonomier og løsninger som etableres i forbindelse med nettverkets forsknings- og innovasjonsprosjekter. Dette åpner for en mer effektiv samhandling, muligheter for å bygge en kollektiv verktøykasse og dele erfaringer på andre måter enn bare via fysiske møter. Slik blir nettverket i seg selv en innovasjon: Fremfor bare å snakke om IKTbasert samhandling, gjør man samhandling til en integrert del av selve nettverkets organisatoriske struktur. Man vil kunne forvente at en slik prosjektorientert virtuell samhandlingsarena vil kunne skape erfaringer med høy overføringsverdi også til andre nettverk. 4. Formidling Prosjektet vil ha en tett forankring mot pågående innovasjons - og forskningsinnsats, særlig gjennom nettverkene i MediArena og UHnett Vest. Nasjonalt formidling vil foregå i nært samarbeid med Semicolon II og de nærliggende miljøene i Norstella Interop og Dataforeningens faggruppe for Semantisk Web og informasjonsarkitektur". Det vil arrangeres streaming-tjenester for utvalgte formidlingsaktiviteter. Globalt arbeides det med en Open Knowledge Foundation - som flere av

6 aktørene i nettverket jobber tett med, og en kobling til EUs FP7 Network of Excellence prosjekt, PlanetData og etableres dialog med LOD2-prosjektet. Formidling mot partnerskapet: Ved oppstart vil prosjektet etablere følgende kommunikasjonskanaler: En intern prosjektblogg (multiuser) for å binde nettverket tettere mot internasjonale initiativ og strømninger Sosiale kanaler (Facebook, Twitter) samt nyhetsbrev. En RSS-strøm som binder sammen ulike innholdskilder og knytter dem til egnet publiseringsrammeverk. Et egen prosjektområde for kodedeling på GitHub En kompetansedatabase med tilhørende API som tilgjengeliggjør informasjon om aktørene i klyngen. Formidling mot potensielle samarbeidspartnere: Det er viktig at rasjonalet bak det delte rammeverket kommuniseres tydelig, og bidrar til å trekke nye aktører inn i samarbeidsnettverket. Nettverket bør posisjonere seg i forhold til deltakelse på etablerte møteplasser som Oslo Open Data Forum og Oslo Semantic Web Meetup og årlige konferanser orientert mot anvendt forskning som Software og Semantic Days. Nettverket vil også kunne bidra i prosesser der offentlige sektor, akademia og det nasjonale IKT-miljøet generelt legger føringen bruke av LOD og tilgjengeliggjøring av maskinlesbare, åpne rådata. Formidling mot internasjonale nettverk Prosjektet vil allerede ved oppstart etablere en engelskspråklig blogg, for å kunne bidra og kommentere utviklingen. Det vil være viktig for nettverket å være representert som foredragsholdere på internasjonale konferanser om de aktuelle temaene. 5. Organisering og prosjektplan Prosjektet vil være organisert som et åpent og inkluderende konsortium, med utgangspunkt i det mediatech-orienterte bedriftsnettverket organisert under MediArena-prosjektet og forskningsnettverket UH-nett Vest som består av representanter fra flere ulike høgskole og forskningsmiljøer. I tillegg vil Vestforsk og CMR bidra med komplementær kompetanse. Nettverket vil med utgangspunkt i dette nettverket søke mot å trekke inn nye miljøer både på FOU-siden og næringssiden, og aktivt bygge bro mot andre prosjekter. Representanter for for de ulike partnerne i prosjektet vil på et konstituerende møte etablere en styringsgruppe for prosjektet. Det er ønskelig med en balansert representasjon av hhv forskere, næringsaktører, samt en representant fra hver av de offentlige aktørene som trekkes inn i nettverket. Styringsgruppen er tenkt sammensatt ved at nettverkene MediArena og UHnett Vest stiller med to representanter hver, samt at offentlig sektor og øvrige samarbeidspartnere får en representant hver i styringsgruppen. MediArena AS vil stå som søker og fasilitator. Selskapet er heleid av Bergen Media By, og har allerede gode relasjoner både i FOU-sektoren, offentlig sektor og i medieklyngen, og kan vise til flere fruktbare møteplasser og samarbeidsprosjekter.

7 Aktører ved nettverkets etablering Aktør Representert ved Tilknyttede organisasjoner* Forskningsinstitusjoner UHnett Vest* UiB (InfoMedia, Informatikk), Hib (Ingeniørutdanningen, Mediesentere), Høgskolen i Volda, Høgskolen i Sogn og Fjordane SMB-nettverk + industripartnere MediArena** Mobile Tech, Reaktor, Ideas2Evidence, Vizrt, It s learning, Tv2, BA, BT, NRK Offentlige representanter Direkterepresentasjon Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune Frittstående forsknings/kompetansemiljøer Direkterepresentasjon CMR Vestlandsforskning Computas AS * Det er ikke inngått forpliktende avtaler med enkeltaktører, prosjektet har som hovedintensjon å koordinere innsatsen mellom allerede eksisterende nettverk, og trekke inn komplementære perspektiver. ** MediArena er støttet av Arena-programmet og organiserer i dag klyngeaktiviteter for en stor gruppe små, mellomstore og større bedrifter. *** Vi vil ønske å invitere inn andre prosjekter inn i prosjektets styringsgruppe for å sikre koordinert innsats. Prosjektplan Nr. Mål og leveranser for hovedaktiviteten Ansvarlig Deltagere/ mågruppe 1.1 Kartlegging av forsknings- og innovasjonsmiljøer ressurspersoner i nettverket. Tilgjengeliggjort som åpne data. UHnettvest/ Mediarena Hele nettverket 1.2 Tverrfaglig seminar åpne data/linked data (årlig) UHnettvest/ MediArena Åpen samling 1.3 Tematiske prosjektsamlinger for å utvikle prosjektskisser, grunnlag for nye forsknings- og innovasjonsprosjekter Mediarena Aktuelle nærings/ FOU-aktører 2.1 Testpublisering og foredling av data i egnet rammeverk med tilhørende API De ulike forskningsprosjekter Hele nettverket 2.2 Utvinning av metadata, og utvikling av egnet rammeverk for publisering som åpne URIer i RDF-format. 2.3 En årlig workshop for å prototype/konseptualisere løsninger og innovasjonsprosjekter knyttet til videreforedling av MediArena MediArena/ UHnett Vest Hele nettverket FOU og næringsak

8 offentlige data. 2.4 Rådgivning/prosjektutvikling for videreføring av aktuelle løsninger/prosjekter tører MediArena Næringsaktører 6. Prosjektledelse Prosjektet vil kreve en prosjektleder i 30%-50% stilling avhengig av hvordan prosjekt utvikler seg. Funksjonen vil ivaretas av Rune Smistad, som vil besørge denne funksjonen gjennom en 30%-50% stilling i MediArena AS. Han har allerede fasilitert flere prosesser rundt temaet åpne data og har vært ansvarlig for en rekke medie- og IKT-relaterte seminarer, workshops. Han jobber i dag som prosjektmedarbeider i MediArena. Han studert medievitenskap og informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og informatikk ved NTNU, og jobbet i 2 år i formidlingsavdelingen ved UiB. Han har utstrakt praktisk kompetanse gjennom sin jobb som journalist og utvikler i mediebransjen. Han har erfaring fra nettverksarbeid gjennom tre år som medarbeider i bransjeorganisasjonen Bergen Media By. Han er faglig oppdatert på temaet Linked Open Data og åpne offentlige data, og har et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk både i forsknings- og næringsmiljøer. 7. Sentrale milepæler, oppfølging og måling av nettverket Vi har valgt å betrakte Verdinettverket mer som en dynamisk prosess enn et prosjekt. Ut fra nettverket kan man tenke seg at det vil springe både smale teknologiprosjekter eller bredere samhandlingsprosjekter, prosjekter med høy kommersiell verdi eller prosjekter som først og fremst utløser verdier på samfunnsnivå. Prosjektet skal utløse merverdi på flere felt. Vi skal etablere samhandlingskulturen (viljen og evnen til å sette seg inn i hverandres motiver, mandater, begrensninger og muligheter), en kompetansen (dele og utvikle kunnskap om prosjektets hovedpillarer), utløse kreativitet (etablere arenaer for idèutvikling og inspirasjon) og stimulere til praktisk deling og gjenbruk (etablere et fungerende praktisk rammeverk for deling av data, metadata og kildekode). Prosjektets fysiske møteplasser og den skisserte infrastrukturen vil virke simultant fra to ulike fronter, og bidra til å styrke alle de fire komponentene. Slik nettverket er lagt opp vil den fysiske og virtuelle samhandlingen virke gjensidig forsterkende. En delt digital infrastruktur vil også bli en innovasjon i seg selv, et slags overgripende fellesprosjekt, anvendbart både for næringen, offentlig sektor og FoU-miljøer. Det vil i seg selv bidra til bringe aktørene sammen. Målet er å gjøre grensesnittet mellom de ulike representanene i nettverket til et bedre habitat for sommerfugleffekter og innovasjon. Kortsiktige måleparametre Konkrete leveranser ihht prosjektplan Innovasjonsprosjekter som springer ut av nettverket. Deltakelse i programkomiteer * Foredragsholdere på relevante nasjonale og internasjonale konferanser Langsiktige måleparametre Verdiutløsende innovasjon på bedriftsnivå, Samhandlingsgevinster (gjenbruk av taksonomier, data, kode) Vitenskapelige publiseringer. Styringsgruppen vil få i oppdrag å operasjonalisere og videreutvikle måleparametrene. 8. Risikoelementer Det er få risikoelementer knyttet til drift av Linked Open Future. Forslaget bygger på erfaringer med aktiviteter fra ulike andre arenaer, som i stor grad er aktiviteter som gjennomføres uavhengig av

9 nettverket. Nettverket vil gi en viktig kontaktarena mellom ulike miljøer som per i dag har kun sporadisk kontakt. F.eks. * det offiseille offentlige data.norge.no <-> grasrotbevelgelsen no.ckan.net * lokale dataeiere (f.eks. kommuner) <-> store sentrale dataeiere (f.eks. Brønnøysundregisterene) * applikasjonsutviklere <-> journalistisk anvendelse av data * sentrale forskningsprosjekter i Oslo-området <-> klyngeprosjekter på vestlandet * åpne data publiserings-miljøet <-> linked open data-miljøet * mange bransjer: offentlig, media, abm-sektoren, olje- og gass-sektoren Prosjektet i oppstartsfasen vil drives fremover av en hard kjerne - som får en viktig formidlingsoppgave over de deler av nettverket som er orientert mot proprietære metadata og lukkede siloer - både i offentlig sektor, FOU og blant næringsaktørene i nettveret. Å utvide forståelsen og utvikle nysgjerrigheten rundt interoperabilitet og samhandlingsteknologi blir i praksis nettverkets hovedoppgave og viktigste utfordring. Heri ligger også en sannsynlighet for å ikke få tilstrekkelig momentum bak satsningen. Nettverket vil ikke bare utvikle IKT-relaterte prosjekter, men også bruke IKT som en integrert del av prosjektets organisering. Dette er et relativt utradisjonelt organisatorisk grep det vil kreve en del modning å få til å fungere optimalt. Samtidig opplever vi den erfaring vi skaper på dette området som en leveranse i seg selv - med stor overføringsverdi for andre prosjekter. Milepæler: Milepæl Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Oppstartsseminar Kartlegging/statusrapport BETA-fase LOD-server Driftsfase LOD-server Årlig fagseminar To årlige workshop - prosjektutvikling Publisering av delte datasett i LODformat Etablering av norsk/engelsk prosjektblogg Prosjektområde for kildekodedeling (GitHub) Kommersialisering/prosjektoppfølging Videreføringsstrategi 9. Budsjett (kostnader fordelt på aktiviteter, pr. år) Nr. Mål og leveranser for hovedaktiviteten SUM Kartlegging av forsknings- og innovasjonsprosjekter, samt ressurspersoner i nettverket

10 Konferanse åpne data/linked data 1.3 Tematiske prosjektsamlinger for å utvikle prosjektskisser, grunnlag for nye forsknings- og innovasjonsprosjekter 2.1 Testpublisering av arketypiske høyanvendelige dataset i egnet rammeverk med tilhørende API 2.2 Utvinning av metadata, og utvikling av egnet rammeverk for publisering som åpne URIer i RDF-format. 2.4 Rådgivning/prosjektutvikling for videreføring av aktuelle løsninger/prosjekter Videreføringsstrategi TOTALT Finansiering pr. partner Partner Total 1 MediArena (reallokkering av bevilgede ressurser)* VERDIKT - verdinettverk SUM Estimert verdi av egeninnsats** 4 Sum,prosjektmidler + egeninnsats * MediaArena vil allokere de ressurser som er bevilget til arbeid med åpne data og metadata, og matche dem opp mot midler fra VERDIKT. **Vi har ikke kontraktsforpliktet partnerskapet når det gjelder egeninnsats, men basert på dialog med programledelsen i VERDIKT har vi forstått at en matching med egeninnsats ligger som en implisitt premiss når det gjelder Verdinettverk. Kontaktinformasjon Anders Waage Nilsen Daglig leder, MediArena AS Telefon Epost: Lars Nyre (førsteamanuensis) Leder, arbeidsgruppa i UHnett Vest Telefon Epost:

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien Trond Knudsen Norstella / RNeF 27. aug. 2009 Høsten 2009: Nye tema i VERDIKT

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT)

Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT) Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT) Mål VERDIKT skal bidra til at IKT-forskning gjør Norge til et foregangsland i utvikling og anvendelse av teknologi og kunnskap for IKT-basert innovasjon

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Kulturdepartementets strategi for åpne data vedtatt av Kulturdepartementet Foto: Andrea G. Johns/Scanstockphoto

Kulturdepartementets strategi for åpne data vedtatt av Kulturdepartementet Foto: Andrea G. Johns/Scanstockphoto Foto: Andrea G. Johns/Scanstockphoto 1 Kulturdepartementets strategi for åpne data Innledning Kulturdepartementet legger med dette frem en strategi for å gjøre offentlige data tilgjengelig for bruk. Strategien

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Oppfølging av Melding om Kystskogbruket FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Det grønne skiftet - muligheter for vekst i skog og trenæringa av Kirsti Haagensli En verdiskapende

Detaljer

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist;

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist; Utlysning 2017 Innovasjon Norge inviterer klynger til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Informasjonsmøte for

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport STRATEGI VISJON Smartere, sikrere og renere transport FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Norwegian Information Security NETwork

Norwegian Information Security NETwork Norwegian Information Security NETwork Ressursnett av forskningsmiljøer innen informasjonssikkerhet www.nisnet.no S.F. Mjølsnes NISnet-seminar ved NTNU, 23. november 2009 1 Ressursnett? Nasjonale møteplasser

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv.

Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv. Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv. Terje Grimstad Karde AS Prosjektleder Semicolon Samdok- konferansen 2013 Gardermoen, 4. desember 2013 Semicolon Etater SKD UDI Helsedir

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

IKT FoU støtte fra Norges Forskningsråd

IKT FoU støtte fra Norges Forskningsråd IKT FoU støtte fra Norges Forskningsråd (Programmer og virkemidler VERDIKT/BIA) (Workshop JoinGame, 28 april 2008) Jan Rasmus Sulebak, Spesilarådgiver Relevante IKT programmer ved NFR Om Norges Forskningsråd

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Impact. virkning, innvirkning, påvirkning. treffvirkning, anslag. affect, touch, shock. innovasjon, forskning, samfunnsbygging

Impact. virkning, innvirkning, påvirkning. treffvirkning, anslag. affect, touch, shock. innovasjon, forskning, samfunnsbygging Impact virkning, innvirkning, påvirkning treffvirkning, anslag affect, touch, shock innovasjon, forskning, samfunnsbygging kommersialisere, ta i bruk kunnskap gjøre en forskjell Tverrfaglige arbeidsmetoder

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

the evolution of music continues

the evolution of music continues the evolution of music continues MusicDNA Utvikling: 2007-2010: En metode for å analyser lydspor for å gjøre de mer søkbare og muliggjøre matching for å finne identiske eller liknende lydspor segment innen

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare esam-konferansen - Oslo, 9.-10. februar 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver Utfordringer og muligheter Vil utviklingen av det nye informasjonssamfunnet

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Åpne data i kultursektoren 6. feb Siri

Åpne data i kultursektoren 6. feb Siri Åpne data i kultursektoren 6. feb 2014 Siri Slettvåg @sirisel siri@kulturrad.no Et tverretatlig innovasjonsprosjekt 5 etater under 3 departementer Lokale og regionale samarbeidspartnere og strategiske

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt innovasjonsprosjekt? Innhold: Innovasjonsprosjekt; en søknadstype

Detaljer

Retningslinjer for store programmer

Retningslinjer for store programmer Retningslinjer for store programmer Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Norsk katapult. Utlysning

Norsk katapult. Utlysning Norsk katapult Utlysning Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Siva inviterer virksomheter med god forankring

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder Første kontraktsperiode: 2009 2013 (3,5 år). Kontraktsperiode

Detaljer

Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling?

Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling? Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling? Norstella generalforsamling Oslo, 15. april 2010 Terje Grimstad, Karde Prosjektleder Semicolon Karde AS Innovasjon, rådgivning

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT I det følgende beskrives krav for kompetanseprosjekter i FINNUT. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.

Detaljer

IKT2025 - Forskningsrådets nye satsing på IKT-forskning - Møte med NTNU 3. april, 2014

IKT2025 - Forskningsrådets nye satsing på IKT-forskning - Møte med NTNU 3. april, 2014 IKT2025 - Forskningsrådets nye satsing på IKT-forskning - Møte med NTNU 3. april, 2014 Nasjonal strategi for IKT-FoU (2013-2022) IKT-forskning og utvikling Styrke den grunnleggende forskningen med vektlegging

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold Gjenvinning Kartlegging av potensialer for ny og økt verdiskaping samt forutsetningene for dette innen gjenvinning og avfallsbehandling i Gjenvinning er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig Strategi 2017-2021 Visjon Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt universitet. Universitetet har høy internasjonal

Detaljer

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Norges forskningsråd vitenskap energi, ressurser og miljø Adm.dir. Stab samfunn og helse

Detaljer

Forskningsrådet og EU -

Forskningsrådet og EU - Forskningsrådet og EU - Muligheter for finansiering Olaug Råd, Programkoordinator VERDIKT Forskning lønner seg! Evaluering av 609 innovasjonsprosjekter: Forskningsrådet 1,6 mrd Bedrifter 3,7 mrd N=609

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver 4. oktober 2006 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved økt brukermedvirkning, bedre samordning,

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Hvorfor Biomedical Network?

Hvorfor Biomedical Network? Hvorfor Biomedical Network? Vi mener at etablering av struktur og målrettet samarbeid mellom forskningsmiljøer og medisinske firma kan representere store muligheter for utvikling av medisinsk terapi og

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Samarbeidsavtale Direktoratet for e-helse

Samarbeidsavtale Direktoratet for e-helse SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Samarbeidsavtale Direktoratet for e-helse Saksnummer 20/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Med bakgrunn i endringen i samarbeidsrelasjonen mellom E-helseforskning

Detaljer

BIONÆR. Info- og partnerbørsmøte. Lysaker, 10. april Trond Einar Pedersen og Kirsti Anker-Nilssen

BIONÆR. Info- og partnerbørsmøte. Lysaker, 10. april Trond Einar Pedersen og Kirsti Anker-Nilssen BIONÆR Info- og partnerbørsmøte Lysaker, 10. april 2015 Trond Einar Pedersen og Kirsti Anker-Nilssen Velkommen! BIONÆRs forskerutlysning for 2016 OBLIGATORISK skisse frist 6. mai kl. 13.00 Egen mal Opprettes

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 140/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2015/3683 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet Henvisning til

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer