1. Faglig fokus og forankring i VERDIKTs tema og fagsøyler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Faglig fokus og forankring i VERDIKTs tema og fagsøyler"

Transkript

1 Søknad: VERDIKT Verdinettverk Linked Open Future Hvordan kan åpne data og linked open data bidra til forretningsutvikling, teknologisk nyvinning, tjenesteinnovasjon og nye samhandlingsmodeller i grensesnittene mellom offentlig sektor, FOU og næringsliv? 1. Faglig fokus og forankring i VERDIKTs tema og fagsøyler Verdinettverket Linked Open Future er foreslått organisert rundt to pilarer: En viktig samfunnsmessig trend (tilgjengelliggjøring av offentlige data) og en hurtig fremvoksende og internasjonalt anerkjent samhandlingsteknologi (Linked Open Data). Disse trendene griper inn i hverandre, og skaper et stort uutforsket mulighetsrom knyttet til digital tjenesteutvikling, samhandling og nye distribusjons- og forretningsmodeller. Det sentrale stikkord er infrastruktur for informasjonsutveksling, og prosjektet er derfor i hovedsak orientert mot fagsøylen Kommunikasjonsteknologi og infrastruktur (VERDIKTs 2. søyle). Prosjektets orientering mot globalisere, sammenkoblede åpne data gjør at prosjektet kan skape resultater under temaene Sosiale Nettverk (informasjonsdeling og sammenkobling av data generert fra ulike kilder, autorative og sosialt genererte), Tingenes internett (informasjon om objekter og status i det fysiske rom, f.eks. stedsorienterte data) og Mobilt Internett (utnyttelse av den konteksten brukeren befinner seg i og en "always on" infrastruktur). Således mener vi prosjektet er godt forankret mot VERDIKT-programmet. Prosjektet vil orientere seg mot utviklingsløpene i LOD2- og "PlanetData"-prosjektene (støttet av EUs 7ende rammeprogram) og spinne videre på bl.a. SESAM4- prosjektets initiativ og ressursmiljøer.

2 1.1 Prosjektets tematiske pillarer 1. Offentlig åpne data 2. Linked Open Data Bakgrunn Muligheter EUs Viderebruksdirektiv er nå implementert i norsk lov, og fornyingsdepartementet har gjort tilgjengeliggjøring av maskinlesbare data til en av fem fellesføringer i Internasjonale erfaringer tyder på at informasjonsutvekslingsregimet mellom offentlig sektor og offentligheten er i sterk endring, og at dette utløser store muligheter og utfordringer. Det endrer journalistikkens arbeidsmetoder (dataanalyse) og presentasjonsform (interaktive webløsninger), det utløser nye muligheter for borgerinvolvering og skaper grunnlag for innovativ samhandling mellom offentlig sektor og kommersiell tredjepart (digital tjenesteutvikling). I sum skapes det store muligheter for ny kommersielle produkter og tjenester, samt et stort potensiale for effektivisering og verdiøking av offentlig sektors tjenesteproduksjon. Linked Open Data er navnet på et sett teknologier som muliggjør å publisere strukturert innhold på en måte som gjør at det kan kobles sammen på nye måter og dermed bli nyttigere. Teknologien er anbefalt av World Wide Web Consortium, og har blitt i implementert i raskt tempo i ulike innholdsøkeologier og verdikjeder. EU-prosjektet LOD2 støttet er en del av EUs syvende rammeprogram og løper frem til LOD kan sees på som en teknologi som muliggjør maksimal viderebruk på linje med hva HTML og HTTP gjorde for dokumenter. Teknologien har potensiale i seg til å løse utfordring knyttet til universell standardisering av rådata- og derigjennom øke viderebruksverdien. Sentralt i teknologien står Uniformed Resource Identifiers (URIer), åpne metadata-entiteter lagret i skyen. Dette gir 1) gir en universell validering av meningsinnhold, 2) kontekstualiserer data gjennom å tilby en kilde til tilstøtende relasjoner og ressurser 3) kobler ulike datakilder sammen Utfordringer Sentralt står ideen om at data kan brukes på flere måter og i flere sammenhenger enn de opprinnelig ble produsert for. Den forventede økningen i tilgjengelige rådata stiller krav både til offentlig sektors dataforvaltning og til næringsaktørers evne til å ta data i bruk på nye og kreative måter. Særlig sammenstilling av data fra ulike kilder og gjenbruksmodeller representerer et stort potensiale. LOD erstatter tradisjonelle hierakiske metadata med rikere relasjonsdata. Her har både data-eiere og -brukere et kompetanseetterslep, og det mangler praktiske brukseksempler, tilstrekkelig insentiver og den nødvendige fellesinfrastruktur som skal til. Systeminnovasjon krever samarbeid mellom flere parter en bred forankring, økt kompetanse. Det må i løpet av prosjektet utvikles en forvaltningsmodell for rammeverket. 1.2 Sentrale problemstillinger Noen problemstillinger vil stå sentralt i prosjektet: Publisering: Hvordan kan offentlig sektor løse utfordringen med å tilgjengeligjøre komplekse datasett i så strukturerte og maskinlesbare formater som mulig? Lagring og foredling: Hvordan håndterer man praktisk de antatt store datamengdene? Hvordan kan datasett oppgraderes fra å være kontekstspesifikke til å bli universelt anvendelige? Hvordan kan ustrukturert tekst gjøres strukturert gjennom bruk av språkteknologier?

3 Distribusjon og forretningsutvikling: Hvilke muligheter åpner Linked Open Data for når det gjelder rik lenking, og distribusjon av redaksjonelt innhold og flyt av data i sanntid mellom ulike parter? Finnes det grunnlag for nye samhandlings- og forretningsmodeller? Hvordan kan åpne data og Linked Open Data anvendes i digitale læringsapplikasjoner? Presentasjon og visualisering Hvilke muligheter åpner åpne, strukturerte og lenkede data for når det gjelder presentasjonsløsninger og digital visualiseringsteknologi? Illustrasjonen viser hvordan den digitale infrastrukturen er tenkt utformet, med relasjoner til Linked Data og mulig anvendelse på ulike forsknings- og innovasjonsområder. 2. Nettverkets målsetting i forhold til formålet med Verdinettverkene "Linked Open Future" -nettverket etableres med utgangspunkt i en rekke eksisterende initiativer fra fagpersoner innen privat, offentlig og akademiske miljøer med tung fag praksiskompetanse innen temaet. a) Resultatutnyttelse og verdiskaping "Linked Open Future"-nettverket har som målsetning å bygge videre på de gode arenaene som i dag finnes rundt temaet, fra forskningsprosjekter, faglige møteplasser og ildsjeler. Nettverket favner to sentrale fagmiljøer; fagmiljøer rund tilgjengeliggjøring av informasjon, fagmiljøer rundt anvendelse innen data-journalistikk og familjøer innen utvikling av innovative løsninger basert på åpne data. Vi anslår at nettverket samlet sett når ca 50 deltakere gjennom arenaene de er sentrale representanter for.

4 1. Koordinere eksisterende forskningsinnsats på tvers av aktører, 2) stimulere til nye prosjekter som kobler komplementær kompetanse (eksempelvis teknologikompetanse og forretningsutvikling). 2. Gjennom workshops og møteplasser søke å utløse nye innovasjons og forskningsprosjekter i grensesnittet teknologidrevet næring og FOU. Prosjektet har en viktig funksjon i den modningsdialogen som fører frem til problemstillinger som både utløser næringspotensial i aktuelle bedrifter og tar tak i vitenskapelig interessante problemstillinger. 3. Prosjektet vil utvikle en delt infrastruktur (en virtuell samhandlingsarena) for data og linked open data. som kan fungere som testmiljø for ulike løsninger og en plattform for felles innovasjonsprosjekter. En slik infrastruktur kan fungere simultant som motoren bak fungerende løsninger og som plattform for eksperimentell innovasjon. b) Internasjonalisering Linked Data har et potensiale som spenner fra de svært lokale datasettene (f.eks. værvarsel, trafikkinformasjon, forurensning, fritid- og kulturtilbud, ), via det nasjonale (f.eks valg, nasjonalbudsjett, foretaksinformasjon) til de helt globale (f.eks. bistandsinformasjon, matvaresikkerhet), likedan forsøker "Linked Open Future" å ha lokal forankring, men tenke globalt. Computas er her en viktig partner, da de lenge har vært involvert i den internasjonale konferansen Semantic Days, og også innen standardisering bl.a. i W3C. I samarbeid med Semicolon II partner Sintef, arbeider også Computas med relasjoner til det internasjonale EU FP7 NoE prosjektet "PlanetData". (www.planet-data.eu). Både Mediarena og Computas har har forøvrig bånd til OKFN som står bak Comprensive Knowledge Archive Network (CKAN) som benyttes både av Fornyingdepartementets data.norge.no og grasrotalternativet no.ckan.net. Nettverket har internasjonale forgreininger både på nærings- og på forskningssiden. Gjennom nettverket åpnes store muligheter for å forsterke internasjonaliseringen, og etablere muligheter for lokale initiativ til å knyttes mot internasjonale distribusjonskanaler og kompetansemiljøer. Næringaktørene (MediArena-nettverket) er karakterisert av et stort antall små og mellomstore selskaper med spisset teknologikompetanse, samt store, internasjonaliserte leverandører som Vizrt og It s Learning, som leverer rammeverkteknologi med stor internasjonal representasjon og salgskraft. LOD åpner for å utvikle mer generisk gjenbruk av widgets, og flere av de industrielle partnerne jobber med å etablere app stores der løsninger fra mindre aktører tilgjengeliggjøres overfor et stort internasjonalt marked. Fou-miljøene har internasjonale relasjoner, men kan jobbe mer systematisk med internasjonalisering. Gjennom det foreslåtte verdinettverket ser vi særlig potensiale for å bli tettere involvert EUs LOD2-prosjekt (støttet av EUS 7ende rammeprogramm), som har en innretning som strategisk matcher den foreslåtte prosjektsøknaden c) Strategisk/veikart Det er definert to hovedmål for prosjektet, det ene knyttet til fysiske møteplasser, koordinering og prosjekutvikling, det andre rundt etablering av en digital infrastruktur for samhandling rundt data. HOVEDMÅL 1: Delmål: Delmål: Koordinere forskningsinnsats og utvikle nye forskningsprosjekt rundt åpne data og Linked Open Data (LOD) - i grensesnittet mellom næringsliv, offentlig sektor og akademia. 1.1 Kartlegging av eksisterende forsknings- og innovasjonsinnsats i FOU og bedriftsrepresentantene innenfor prosjektets to pillarer. 1.2 Gjennomføre prosjektutviklings-workshoper for å utvikle problemstillinger/temaer, forankret i nye allianser.

5 HOVEDMÅL 2 Delmål 2.1 Delmål 2.2 Delmål 2.3 Etablere et IKT-basert teknisk rammeverk for interoperabiliitet, deling og samhandling i Verdinettverket 2.1 Etablere et repositorium av høyanvendelige norskspråklige taksonomier som Linked Open Data (LOD), med pekere på komplementære datakilder. 2.2 Etablere en åpen delt datakilde med arketypiske datasett oppgradert til LOD, tilgjengeliggjort via et universelt SPARQL API. Eksempelvis datasett over personer/tillitsverv, lokaliseringsdata,budsjettdata og historiske data. Dataene vil finne anvendelse lokalt, nasjonalt og globalt. Etablere et rammeverk for kildekodedeling og teknisk prosjektdokumentasjon (GitHub). Resultatmål: Det overordnede målet med de to komplementære nettverkstiltakene er ideer, løsninger og prosjekter som utvikles i nettverket skal søkes utvikles videre og realiseres gjennom nye eller eksisterende innovasjons- eller forskningsprosjekter. 3. Hvordan skal arbeidsformen i nettverket være? Prosjektet har initielt til hensikt å etablere et nullpunkt i forhold til klyngens forsknings- og innovasjonsinnsats (kartlegging) på det skisserte området. Dette nullpunktet vil ha karakter av en statusrapport og en oversikt over nettverketss ressurspersoner, næringsaktører og forskningsmiljøer. Denne oversikten bygges, i tråd med prosjektets innretning, opp som et åpent datasett tilgjengeliggjort via et API. Det er ønskelig å utvikle en relevant portefølje av møteplasser for å realisere prosesser som skissert i HM1. Dette vil være en kombinasjon av åpne bredere dialogarenaer (gjerne i tilknytning til møter i UH-nett), og mer operativt orientert workshops mellom relevante partnere i prosjektet. Det vil ved oppstart vurderes om det skal etableres egne prosjektgrupper som jobber tematisk og spisset. Eksempler tema for slike mindre grupper kan være stedsorienterte data (tingenes internet), kontekstsenitivitet og lokale ansvendelser (mobilt internet) og sammenslitting autorative og sosialt genererte data (sosiale nettverk) Prosjektet vil søke å bidra med å utvikle en digital infrastruktur for prosjektet i første omgang bestående av et rammeverk for å publisere og redigere taksonomier som linked open data, samt et tilhørende datalager som er tilgjengelig via en åpen nettjeneste med et tilhørende API. Prosjektet vil også etablere et eget prosjektområde på GitHub der kildekode kan deles. Denne strukturen bidrar til at man kan sørge for åpen viderebruk av både datasett, taksonomier og løsninger som etableres i forbindelse med nettverkets forsknings- og innovasjonsprosjekter. Dette åpner for en mer effektiv samhandling, muligheter for å bygge en kollektiv verktøykasse og dele erfaringer på andre måter enn bare via fysiske møter. Slik blir nettverket i seg selv en innovasjon: Fremfor bare å snakke om IKTbasert samhandling, gjør man samhandling til en integrert del av selve nettverkets organisatoriske struktur. Man vil kunne forvente at en slik prosjektorientert virtuell samhandlingsarena vil kunne skape erfaringer med høy overføringsverdi også til andre nettverk. 4. Formidling Prosjektet vil ha en tett forankring mot pågående innovasjons - og forskningsinnsats, særlig gjennom nettverkene i MediArena og UHnett Vest. Nasjonalt formidling vil foregå i nært samarbeid med Semicolon II og de nærliggende miljøene i Norstella Interop og Dataforeningens faggruppe for Semantisk Web og informasjonsarkitektur". Det vil arrangeres streaming-tjenester for utvalgte formidlingsaktiviteter. Globalt arbeides det med en Open Knowledge Foundation - som flere av

6 aktørene i nettverket jobber tett med, og en kobling til EUs FP7 Network of Excellence prosjekt, PlanetData og etableres dialog med LOD2-prosjektet. Formidling mot partnerskapet: Ved oppstart vil prosjektet etablere følgende kommunikasjonskanaler: En intern prosjektblogg (multiuser) for å binde nettverket tettere mot internasjonale initiativ og strømninger Sosiale kanaler (Facebook, Twitter) samt nyhetsbrev. En RSS-strøm som binder sammen ulike innholdskilder og knytter dem til egnet publiseringsrammeverk. Et egen prosjektområde for kodedeling på GitHub En kompetansedatabase med tilhørende API som tilgjengeliggjør informasjon om aktørene i klyngen. Formidling mot potensielle samarbeidspartnere: Det er viktig at rasjonalet bak det delte rammeverket kommuniseres tydelig, og bidrar til å trekke nye aktører inn i samarbeidsnettverket. Nettverket bør posisjonere seg i forhold til deltakelse på etablerte møteplasser som Oslo Open Data Forum og Oslo Semantic Web Meetup og årlige konferanser orientert mot anvendt forskning som Software og Semantic Days. Nettverket vil også kunne bidra i prosesser der offentlige sektor, akademia og det nasjonale IKT-miljøet generelt legger føringen bruke av LOD og tilgjengeliggjøring av maskinlesbare, åpne rådata. Formidling mot internasjonale nettverk Prosjektet vil allerede ved oppstart etablere en engelskspråklig blogg, for å kunne bidra og kommentere utviklingen. Det vil være viktig for nettverket å være representert som foredragsholdere på internasjonale konferanser om de aktuelle temaene. 5. Organisering og prosjektplan Prosjektet vil være organisert som et åpent og inkluderende konsortium, med utgangspunkt i det mediatech-orienterte bedriftsnettverket organisert under MediArena-prosjektet og forskningsnettverket UH-nett Vest som består av representanter fra flere ulike høgskole og forskningsmiljøer. I tillegg vil Vestforsk og CMR bidra med komplementær kompetanse. Nettverket vil med utgangspunkt i dette nettverket søke mot å trekke inn nye miljøer både på FOU-siden og næringssiden, og aktivt bygge bro mot andre prosjekter. Representanter for for de ulike partnerne i prosjektet vil på et konstituerende møte etablere en styringsgruppe for prosjektet. Det er ønskelig med en balansert representasjon av hhv forskere, næringsaktører, samt en representant fra hver av de offentlige aktørene som trekkes inn i nettverket. Styringsgruppen er tenkt sammensatt ved at nettverkene MediArena og UHnett Vest stiller med to representanter hver, samt at offentlig sektor og øvrige samarbeidspartnere får en representant hver i styringsgruppen. MediArena AS vil stå som søker og fasilitator. Selskapet er heleid av Bergen Media By, og har allerede gode relasjoner både i FOU-sektoren, offentlig sektor og i medieklyngen, og kan vise til flere fruktbare møteplasser og samarbeidsprosjekter.

7 Aktører ved nettverkets etablering Aktør Representert ved Tilknyttede organisasjoner* Forskningsinstitusjoner UHnett Vest* UiB (InfoMedia, Informatikk), Hib (Ingeniørutdanningen, Mediesentere), Høgskolen i Volda, Høgskolen i Sogn og Fjordane SMB-nettverk + industripartnere MediArena** Mobile Tech, Reaktor, Ideas2Evidence, Vizrt, It s learning, Tv2, BA, BT, NRK Offentlige representanter Direkterepresentasjon Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune Frittstående forsknings/kompetansemiljøer Direkterepresentasjon CMR Vestlandsforskning Computas AS * Det er ikke inngått forpliktende avtaler med enkeltaktører, prosjektet har som hovedintensjon å koordinere innsatsen mellom allerede eksisterende nettverk, og trekke inn komplementære perspektiver. ** MediArena er støttet av Arena-programmet og organiserer i dag klyngeaktiviteter for en stor gruppe små, mellomstore og større bedrifter. *** Vi vil ønske å invitere inn andre prosjekter inn i prosjektets styringsgruppe for å sikre koordinert innsats. Prosjektplan Nr. Mål og leveranser for hovedaktiviteten Ansvarlig Deltagere/ mågruppe 1.1 Kartlegging av forsknings- og innovasjonsmiljøer ressurspersoner i nettverket. Tilgjengeliggjort som åpne data. UHnettvest/ Mediarena Hele nettverket 1.2 Tverrfaglig seminar åpne data/linked data (årlig) UHnettvest/ MediArena Åpen samling 1.3 Tematiske prosjektsamlinger for å utvikle prosjektskisser, grunnlag for nye forsknings- og innovasjonsprosjekter Mediarena Aktuelle nærings/ FOU-aktører 2.1 Testpublisering og foredling av data i egnet rammeverk med tilhørende API De ulike forskningsprosjekter Hele nettverket 2.2 Utvinning av metadata, og utvikling av egnet rammeverk for publisering som åpne URIer i RDF-format. 2.3 En årlig workshop for å prototype/konseptualisere løsninger og innovasjonsprosjekter knyttet til videreforedling av MediArena MediArena/ UHnett Vest Hele nettverket FOU og næringsak

8 offentlige data. 2.4 Rådgivning/prosjektutvikling for videreføring av aktuelle løsninger/prosjekter tører MediArena Næringsaktører 6. Prosjektledelse Prosjektet vil kreve en prosjektleder i 30%-50% stilling avhengig av hvordan prosjekt utvikler seg. Funksjonen vil ivaretas av Rune Smistad, som vil besørge denne funksjonen gjennom en 30%-50% stilling i MediArena AS. Han har allerede fasilitert flere prosesser rundt temaet åpne data og har vært ansvarlig for en rekke medie- og IKT-relaterte seminarer, workshops. Han jobber i dag som prosjektmedarbeider i MediArena. Han studert medievitenskap og informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og informatikk ved NTNU, og jobbet i 2 år i formidlingsavdelingen ved UiB. Han har utstrakt praktisk kompetanse gjennom sin jobb som journalist og utvikler i mediebransjen. Han har erfaring fra nettverksarbeid gjennom tre år som medarbeider i bransjeorganisasjonen Bergen Media By. Han er faglig oppdatert på temaet Linked Open Data og åpne offentlige data, og har et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk både i forsknings- og næringsmiljøer. 7. Sentrale milepæler, oppfølging og måling av nettverket Vi har valgt å betrakte Verdinettverket mer som en dynamisk prosess enn et prosjekt. Ut fra nettverket kan man tenke seg at det vil springe både smale teknologiprosjekter eller bredere samhandlingsprosjekter, prosjekter med høy kommersiell verdi eller prosjekter som først og fremst utløser verdier på samfunnsnivå. Prosjektet skal utløse merverdi på flere felt. Vi skal etablere samhandlingskulturen (viljen og evnen til å sette seg inn i hverandres motiver, mandater, begrensninger og muligheter), en kompetansen (dele og utvikle kunnskap om prosjektets hovedpillarer), utløse kreativitet (etablere arenaer for idèutvikling og inspirasjon) og stimulere til praktisk deling og gjenbruk (etablere et fungerende praktisk rammeverk for deling av data, metadata og kildekode). Prosjektets fysiske møteplasser og den skisserte infrastrukturen vil virke simultant fra to ulike fronter, og bidra til å styrke alle de fire komponentene. Slik nettverket er lagt opp vil den fysiske og virtuelle samhandlingen virke gjensidig forsterkende. En delt digital infrastruktur vil også bli en innovasjon i seg selv, et slags overgripende fellesprosjekt, anvendbart både for næringen, offentlig sektor og FoU-miljøer. Det vil i seg selv bidra til bringe aktørene sammen. Målet er å gjøre grensesnittet mellom de ulike representanene i nettverket til et bedre habitat for sommerfugleffekter og innovasjon. Kortsiktige måleparametre Konkrete leveranser ihht prosjektplan Innovasjonsprosjekter som springer ut av nettverket. Deltakelse i programkomiteer * Foredragsholdere på relevante nasjonale og internasjonale konferanser Langsiktige måleparametre Verdiutløsende innovasjon på bedriftsnivå, Samhandlingsgevinster (gjenbruk av taksonomier, data, kode) Vitenskapelige publiseringer. Styringsgruppen vil få i oppdrag å operasjonalisere og videreutvikle måleparametrene. 8. Risikoelementer Det er få risikoelementer knyttet til drift av Linked Open Future. Forslaget bygger på erfaringer med aktiviteter fra ulike andre arenaer, som i stor grad er aktiviteter som gjennomføres uavhengig av

9 nettverket. Nettverket vil gi en viktig kontaktarena mellom ulike miljøer som per i dag har kun sporadisk kontakt. F.eks. * det offiseille offentlige data.norge.no <-> grasrotbevelgelsen no.ckan.net * lokale dataeiere (f.eks. kommuner) <-> store sentrale dataeiere (f.eks. Brønnøysundregisterene) * applikasjonsutviklere <-> journalistisk anvendelse av data * sentrale forskningsprosjekter i Oslo-området <-> klyngeprosjekter på vestlandet * åpne data publiserings-miljøet <-> linked open data-miljøet * mange bransjer: offentlig, media, abm-sektoren, olje- og gass-sektoren Prosjektet i oppstartsfasen vil drives fremover av en hard kjerne - som får en viktig formidlingsoppgave over de deler av nettverket som er orientert mot proprietære metadata og lukkede siloer - både i offentlig sektor, FOU og blant næringsaktørene i nettveret. Å utvide forståelsen og utvikle nysgjerrigheten rundt interoperabilitet og samhandlingsteknologi blir i praksis nettverkets hovedoppgave og viktigste utfordring. Heri ligger også en sannsynlighet for å ikke få tilstrekkelig momentum bak satsningen. Nettverket vil ikke bare utvikle IKT-relaterte prosjekter, men også bruke IKT som en integrert del av prosjektets organisering. Dette er et relativt utradisjonelt organisatorisk grep det vil kreve en del modning å få til å fungere optimalt. Samtidig opplever vi den erfaring vi skaper på dette området som en leveranse i seg selv - med stor overføringsverdi for andre prosjekter. Milepæler: Milepæl Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Oppstartsseminar Kartlegging/statusrapport BETA-fase LOD-server Driftsfase LOD-server Årlig fagseminar To årlige workshop - prosjektutvikling Publisering av delte datasett i LODformat Etablering av norsk/engelsk prosjektblogg Prosjektområde for kildekodedeling (GitHub) Kommersialisering/prosjektoppfølging Videreføringsstrategi 9. Budsjett (kostnader fordelt på aktiviteter, pr. år) Nr. Mål og leveranser for hovedaktiviteten SUM Kartlegging av forsknings- og innovasjonsprosjekter, samt ressurspersoner i nettverket

10 Konferanse åpne data/linked data 1.3 Tematiske prosjektsamlinger for å utvikle prosjektskisser, grunnlag for nye forsknings- og innovasjonsprosjekter 2.1 Testpublisering av arketypiske høyanvendelige dataset i egnet rammeverk med tilhørende API 2.2 Utvinning av metadata, og utvikling av egnet rammeverk for publisering som åpne URIer i RDF-format. 2.4 Rådgivning/prosjektutvikling for videreføring av aktuelle løsninger/prosjekter Videreføringsstrategi TOTALT Finansiering pr. partner Partner Total 1 MediArena (reallokkering av bevilgede ressurser)* VERDIKT - verdinettverk SUM Estimert verdi av egeninnsats** 4 Sum,prosjektmidler + egeninnsats * MediaArena vil allokere de ressurser som er bevilget til arbeid med åpne data og metadata, og matche dem opp mot midler fra VERDIKT. **Vi har ikke kontraktsforpliktet partnerskapet når det gjelder egeninnsats, men basert på dialog med programledelsen i VERDIKT har vi forstått at en matching med egeninnsats ligger som en implisitt premiss når det gjelder Verdinettverk. Kontaktinformasjon Anders Waage Nilsen Daglig leder, MediArena AS Telefon Epost: Lars Nyre (førsteamanuensis) Leder, arbeidsgruppa i UHnett Vest Telefon Epost:

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien

VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien VERDIKT Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (2005 2014) IKT-basert samhandling for kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien Trond Knudsen Norstella / RNeF 27. aug. 2009 Høsten 2009: Nye tema i VERDIKT

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT)

Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT) Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT) Mål VERDIKT skal bidra til at IKT-forskning gjør Norge til et foregangsland i utvikling og anvendelse av teknologi og kunnskap for IKT-basert innovasjon

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv.

Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv. Semicolon II, Seman-sk interoperabilitet og konsekvenser for arkiv. Terje Grimstad Karde AS Prosjektleder Semicolon Samdok- konferansen 2013 Gardermoen, 4. desember 2013 Semicolon Etater SKD UDI Helsedir

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Norwegian Information Security NETwork

Norwegian Information Security NETwork Norwegian Information Security NETwork Ressursnett av forskningsmiljøer innen informasjonssikkerhet www.nisnet.no S.F. Mjølsnes NISnet-seminar ved NTNU, 23. november 2009 1 Ressursnett? Nasjonale møteplasser

Detaljer

the evolution of music continues

the evolution of music continues the evolution of music continues MusicDNA Utvikling: 2007-2010: En metode for å analyser lydspor for å gjøre de mer søkbare og muliggjøre matching for å finne identiske eller liknende lydspor segment innen

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder Første kontraktsperiode: 2009 2013 (3,5 år). Kontraktsperiode

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

IKT2025 - Forskningsrådets nye satsing på IKT-forskning - Møte med NTNU 3. april, 2014

IKT2025 - Forskningsrådets nye satsing på IKT-forskning - Møte med NTNU 3. april, 2014 IKT2025 - Forskningsrådets nye satsing på IKT-forskning - Møte med NTNU 3. april, 2014 Nasjonal strategi for IKT-FoU (2013-2022) IKT-forskning og utvikling Styrke den grunnleggende forskningen med vektlegging

Detaljer

Impact. virkning, innvirkning, påvirkning. treffvirkning, anslag. affect, touch, shock. innovasjon, forskning, samfunnsbygging

Impact. virkning, innvirkning, påvirkning. treffvirkning, anslag. affect, touch, shock. innovasjon, forskning, samfunnsbygging Impact virkning, innvirkning, påvirkning treffvirkning, anslag affect, touch, shock innovasjon, forskning, samfunnsbygging kommersialisere, ta i bruk kunnskap gjøre en forskjell Tverrfaglige arbeidsmetoder

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Norges forskningsråd vitenskap energi, ressurser og miljø Adm.dir. Stab samfunn og helse

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Statens Dataforum, 27. mai 2010: IKT som fornyer av offentlig sektor i Obamas USA og Norge. Hva gjør Norge på området?

Statens Dataforum, 27. mai 2010: IKT som fornyer av offentlig sektor i Obamas USA og Norge. Hva gjør Norge på området? Statens Dataforum, 27. mai 2010: IKT som fornyer av offentlig sektor i Obamas USA og Norge. Hva gjør Norge på området? Tema Nettskap 2.0 hva, hvorfor og hvordan Tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlig

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no ITS Arena Innovasjonsbasert forretningsutvikling Nilmar.Lohne@Triona.no Bakgrunn Ny teknologi Internett i bilen Kommunikasjon mellom kjøretøy og veg Sanntidsutvikling med tilstand i transportnettet Dette

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

NorStore - StoreBioInfo

NorStore - StoreBioInfo - StoreBioInfo Agenda:! NorStore 2010-2013 (introduksjon)! StoreBioInfo " Målsetting " Eksisterende ressurser/systemer planlagt integrert " Lagring av sensitive data " Aktuell bemanning/rekruttering (avansert

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold

Bevilgning fra Kompetanseoffensiven til Gjenvinning Østfold Gjenvinning Kartlegging av potensialer for ny og økt verdiskaping samt forutsetningene for dette innen gjenvinning og avfallsbehandling i Gjenvinning er et åpent kompetansenettverk for gjenvinningsbransjen

Detaljer

Metoder for bedre samhandling. erfaringer fra Semicolon

Metoder for bedre samhandling. erfaringer fra Semicolon Metoder for bedre samhandling erfaringer fra Semicolon Norstella/RNeF-seminar Oslo, 27. august 2009 Terje Grimstad, Karde Karde AS Innovasjon, rådgivning og ledelse Innhold 1. Litt om Semicolon-prosjektet

Detaljer

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner Eirik Normann Norges forskningsråd I programmet er mitt tema avgrenset til Brukerstyrt innovasjonsarena. Det skal jeg si noe om, men

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Hva er Mineralklynge Norge? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv,

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling?

Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling? Hvilke utfordringer har offentlig sektor når det gjelder elektronisk samhandling? Norstella generalforsamling Oslo, 15. april 2010 Terje Grimstad, Karde Prosjektleder Semicolon Karde AS Innovasjon, rådgivning

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

Forskningsrådet og EU -

Forskningsrådet og EU - Forskningsrådet og EU - Muligheter for finansiering Olaug Råd, Programkoordinator VERDIKT Forskning lønner seg! Evaluering av 609 innovasjonsprosjekter: Forskningsrådet 1,6 mrd Bedrifter 3,7 mrd N=609

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Slik jobber Altinn med innovasjon. Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016

Slik jobber Altinn med innovasjon. Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016 Slik jobber Altinn med innovasjon Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016 Altinn tilrettelegger for å skape løsninger som forenkler hverdagen for privatpersoner og virksomheter og

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006053 Innsendt 05.05.2015 16:18:39 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Postnr

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest SCIENCE CITY BERGEN Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest 1 VISJON Fremtidens energiløsninger kommer fra Vest SCB i ett blikk SCB er en virtuell og fysisk portal

Detaljer

VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer

VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer VRI-Kompetansemekler Muligheter og utfordringer Daniel Nordgård Agderforskning VRI Agder VRI Agder er støttet av Norges Forskningsråd, Aust- og Vest- Agder fylkeskommuner, Sørlandets Kompetansefond, Aust-

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Samhandling i offentlig sektor - Hva blir bidraget fra Semicolon II?

Samhandling i offentlig sektor - Hva blir bidraget fra Semicolon II? Samhandling i offentlig sektor - Hva blir bidraget fra Semicolon II? Terje Grimstad, Karde AS Åpent frokostmøte om åpne data og elektronisk samhandling NorStella og Ressursnettverk for eforvaltning Oslo,

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Menon og klynger (www.menon.no) Faglig grunnlag for utvikling av klyngeprogrammene gjennom forskningsprosjektet

Detaljer

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim

Temadag Nasjonal geodatastrategi. Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Temadag Nasjonal geodatastrategi Felix konferansesenter, Oslo - 3. mai 2016 Hildegunn Norheim Nasjonal geodatastrategi 1. Arbeidsgruppa 2. Bakteppe 3. Utviklingstrekk 4. Overordnet målbilde og de fire

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015

Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Hvordan skrive en god søknad? Tor Mjøs (tmj@rcn.no) 29.04.2015 Typiske innovasjonsprosjekter Tidlig fase av innovasjonsløpet, begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon hos bedriften(e)

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Forbedring av forskerutdanningen fra et institusjonsperspektiv hva er særlig viktig å ta fatt i? Inga Bostad, UiO

Forbedring av forskerutdanningen fra et institusjonsperspektiv hva er særlig viktig å ta fatt i? Inga Bostad, UiO Forbedring av forskerutdanningen fra et institusjonsperspektiv hva er særlig viktig å ta fatt i? Inga Bostad, UiO Strategi 2020 «Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014

CRIStin 2.0 Prosjekter og annet. Oslo 5.6.2014 CRIStin 2.0 Prosjekter og annet Oslo 5.6.2014 Agenda Hva skal og skal ikke CRIStin være Integrasjon med andre institusjoner Status prosjektkatalogen Planer for videre fremdrift Mål for CRIStin-systemet

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Infoskriv november 2007

Infoskriv november 2007 Infoskriv november 2007 Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Bokanbefalinger (Ref #1048)

Bokanbefalinger (Ref #1048) Bokanbefalinger (Ref #1048) Søknadssum: 700000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt

Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt Søknadstype: Regionalt bedriftsprosjekt I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist. Det kan forekomme

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer