1. Faglig fokus og forankring i VERDIKTs tema og fagsøyler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Faglig fokus og forankring i VERDIKTs tema og fagsøyler"

Transkript

1 Søknad: VERDIKT Verdinettverk Linked Open Future Hvordan kan åpne data og linked open data bidra til forretningsutvikling, teknologisk nyvinning, tjenesteinnovasjon og nye samhandlingsmodeller i grensesnittene mellom offentlig sektor, FOU og næringsliv? 1. Faglig fokus og forankring i VERDIKTs tema og fagsøyler Verdinettverket Linked Open Future er foreslått organisert rundt to pilarer: En viktig samfunnsmessig trend (tilgjengelliggjøring av offentlige data) og en hurtig fremvoksende og internasjonalt anerkjent samhandlingsteknologi (Linked Open Data). Disse trendene griper inn i hverandre, og skaper et stort uutforsket mulighetsrom knyttet til digital tjenesteutvikling, samhandling og nye distribusjons- og forretningsmodeller. Det sentrale stikkord er infrastruktur for informasjonsutveksling, og prosjektet er derfor i hovedsak orientert mot fagsøylen Kommunikasjonsteknologi og infrastruktur (VERDIKTs 2. søyle). Prosjektets orientering mot globalisere, sammenkoblede åpne data gjør at prosjektet kan skape resultater under temaene Sosiale Nettverk (informasjonsdeling og sammenkobling av data generert fra ulike kilder, autorative og sosialt genererte), Tingenes internett (informasjon om objekter og status i det fysiske rom, f.eks. stedsorienterte data) og Mobilt Internett (utnyttelse av den konteksten brukeren befinner seg i og en "always on" infrastruktur). Således mener vi prosjektet er godt forankret mot VERDIKT-programmet. Prosjektet vil orientere seg mot utviklingsløpene i LOD2- og "PlanetData"-prosjektene (støttet av EUs 7ende rammeprogram) og spinne videre på bl.a. SESAM4- prosjektets initiativ og ressursmiljøer.

2 1.1 Prosjektets tematiske pillarer 1. Offentlig åpne data 2. Linked Open Data Bakgrunn Muligheter EUs Viderebruksdirektiv er nå implementert i norsk lov, og fornyingsdepartementet har gjort tilgjengeliggjøring av maskinlesbare data til en av fem fellesføringer i Internasjonale erfaringer tyder på at informasjonsutvekslingsregimet mellom offentlig sektor og offentligheten er i sterk endring, og at dette utløser store muligheter og utfordringer. Det endrer journalistikkens arbeidsmetoder (dataanalyse) og presentasjonsform (interaktive webløsninger), det utløser nye muligheter for borgerinvolvering og skaper grunnlag for innovativ samhandling mellom offentlig sektor og kommersiell tredjepart (digital tjenesteutvikling). I sum skapes det store muligheter for ny kommersielle produkter og tjenester, samt et stort potensiale for effektivisering og verdiøking av offentlig sektors tjenesteproduksjon. Linked Open Data er navnet på et sett teknologier som muliggjør å publisere strukturert innhold på en måte som gjør at det kan kobles sammen på nye måter og dermed bli nyttigere. Teknologien er anbefalt av World Wide Web Consortium, og har blitt i implementert i raskt tempo i ulike innholdsøkeologier og verdikjeder. EU-prosjektet LOD2 støttet er en del av EUs syvende rammeprogram og løper frem til LOD kan sees på som en teknologi som muliggjør maksimal viderebruk på linje med hva HTML og HTTP gjorde for dokumenter. Teknologien har potensiale i seg til å løse utfordring knyttet til universell standardisering av rådata- og derigjennom øke viderebruksverdien. Sentralt i teknologien står Uniformed Resource Identifiers (URIer), åpne metadata-entiteter lagret i skyen. Dette gir 1) gir en universell validering av meningsinnhold, 2) kontekstualiserer data gjennom å tilby en kilde til tilstøtende relasjoner og ressurser 3) kobler ulike datakilder sammen Utfordringer Sentralt står ideen om at data kan brukes på flere måter og i flere sammenhenger enn de opprinnelig ble produsert for. Den forventede økningen i tilgjengelige rådata stiller krav både til offentlig sektors dataforvaltning og til næringsaktørers evne til å ta data i bruk på nye og kreative måter. Særlig sammenstilling av data fra ulike kilder og gjenbruksmodeller representerer et stort potensiale. LOD erstatter tradisjonelle hierakiske metadata med rikere relasjonsdata. Her har både data-eiere og -brukere et kompetanseetterslep, og det mangler praktiske brukseksempler, tilstrekkelig insentiver og den nødvendige fellesinfrastruktur som skal til. Systeminnovasjon krever samarbeid mellom flere parter en bred forankring, økt kompetanse. Det må i løpet av prosjektet utvikles en forvaltningsmodell for rammeverket. 1.2 Sentrale problemstillinger Noen problemstillinger vil stå sentralt i prosjektet: Publisering: Hvordan kan offentlig sektor løse utfordringen med å tilgjengeligjøre komplekse datasett i så strukturerte og maskinlesbare formater som mulig? Lagring og foredling: Hvordan håndterer man praktisk de antatt store datamengdene? Hvordan kan datasett oppgraderes fra å være kontekstspesifikke til å bli universelt anvendelige? Hvordan kan ustrukturert tekst gjøres strukturert gjennom bruk av språkteknologier?

3 Distribusjon og forretningsutvikling: Hvilke muligheter åpner Linked Open Data for når det gjelder rik lenking, og distribusjon av redaksjonelt innhold og flyt av data i sanntid mellom ulike parter? Finnes det grunnlag for nye samhandlings- og forretningsmodeller? Hvordan kan åpne data og Linked Open Data anvendes i digitale læringsapplikasjoner? Presentasjon og visualisering Hvilke muligheter åpner åpne, strukturerte og lenkede data for når det gjelder presentasjonsløsninger og digital visualiseringsteknologi? Illustrasjonen viser hvordan den digitale infrastrukturen er tenkt utformet, med relasjoner til Linked Data og mulig anvendelse på ulike forsknings- og innovasjonsområder. 2. Nettverkets målsetting i forhold til formålet med Verdinettverkene "Linked Open Future" -nettverket etableres med utgangspunkt i en rekke eksisterende initiativer fra fagpersoner innen privat, offentlig og akademiske miljøer med tung fag praksiskompetanse innen temaet. a) Resultatutnyttelse og verdiskaping "Linked Open Future"-nettverket har som målsetning å bygge videre på de gode arenaene som i dag finnes rundt temaet, fra forskningsprosjekter, faglige møteplasser og ildsjeler. Nettverket favner to sentrale fagmiljøer; fagmiljøer rund tilgjengeliggjøring av informasjon, fagmiljøer rundt anvendelse innen data-journalistikk og familjøer innen utvikling av innovative løsninger basert på åpne data. Vi anslår at nettverket samlet sett når ca 50 deltakere gjennom arenaene de er sentrale representanter for.

4 1. Koordinere eksisterende forskningsinnsats på tvers av aktører, 2) stimulere til nye prosjekter som kobler komplementær kompetanse (eksempelvis teknologikompetanse og forretningsutvikling). 2. Gjennom workshops og møteplasser søke å utløse nye innovasjons og forskningsprosjekter i grensesnittet teknologidrevet næring og FOU. Prosjektet har en viktig funksjon i den modningsdialogen som fører frem til problemstillinger som både utløser næringspotensial i aktuelle bedrifter og tar tak i vitenskapelig interessante problemstillinger. 3. Prosjektet vil utvikle en delt infrastruktur (en virtuell samhandlingsarena) for data og linked open data. som kan fungere som testmiljø for ulike løsninger og en plattform for felles innovasjonsprosjekter. En slik infrastruktur kan fungere simultant som motoren bak fungerende løsninger og som plattform for eksperimentell innovasjon. b) Internasjonalisering Linked Data har et potensiale som spenner fra de svært lokale datasettene (f.eks. værvarsel, trafikkinformasjon, forurensning, fritid- og kulturtilbud, ), via det nasjonale (f.eks valg, nasjonalbudsjett, foretaksinformasjon) til de helt globale (f.eks. bistandsinformasjon, matvaresikkerhet), likedan forsøker "Linked Open Future" å ha lokal forankring, men tenke globalt. Computas er her en viktig partner, da de lenge har vært involvert i den internasjonale konferansen Semantic Days, og også innen standardisering bl.a. i W3C. I samarbeid med Semicolon II partner Sintef, arbeider også Computas med relasjoner til det internasjonale EU FP7 NoE prosjektet "PlanetData". (www.planet-data.eu). Både Mediarena og Computas har har forøvrig bånd til OKFN som står bak Comprensive Knowledge Archive Network (CKAN) som benyttes både av Fornyingdepartementets data.norge.no og grasrotalternativet no.ckan.net. Nettverket har internasjonale forgreininger både på nærings- og på forskningssiden. Gjennom nettverket åpnes store muligheter for å forsterke internasjonaliseringen, og etablere muligheter for lokale initiativ til å knyttes mot internasjonale distribusjonskanaler og kompetansemiljøer. Næringaktørene (MediArena-nettverket) er karakterisert av et stort antall små og mellomstore selskaper med spisset teknologikompetanse, samt store, internasjonaliserte leverandører som Vizrt og It s Learning, som leverer rammeverkteknologi med stor internasjonal representasjon og salgskraft. LOD åpner for å utvikle mer generisk gjenbruk av widgets, og flere av de industrielle partnerne jobber med å etablere app stores der løsninger fra mindre aktører tilgjengeliggjøres overfor et stort internasjonalt marked. Fou-miljøene har internasjonale relasjoner, men kan jobbe mer systematisk med internasjonalisering. Gjennom det foreslåtte verdinettverket ser vi særlig potensiale for å bli tettere involvert EUs LOD2-prosjekt (støttet av EUS 7ende rammeprogramm), som har en innretning som strategisk matcher den foreslåtte prosjektsøknaden c) Strategisk/veikart Det er definert to hovedmål for prosjektet, det ene knyttet til fysiske møteplasser, koordinering og prosjekutvikling, det andre rundt etablering av en digital infrastruktur for samhandling rundt data. HOVEDMÅL 1: Delmål: Delmål: Koordinere forskningsinnsats og utvikle nye forskningsprosjekt rundt åpne data og Linked Open Data (LOD) - i grensesnittet mellom næringsliv, offentlig sektor og akademia. 1.1 Kartlegging av eksisterende forsknings- og innovasjonsinnsats i FOU og bedriftsrepresentantene innenfor prosjektets to pillarer. 1.2 Gjennomføre prosjektutviklings-workshoper for å utvikle problemstillinger/temaer, forankret i nye allianser.

5 HOVEDMÅL 2 Delmål 2.1 Delmål 2.2 Delmål 2.3 Etablere et IKT-basert teknisk rammeverk for interoperabiliitet, deling og samhandling i Verdinettverket 2.1 Etablere et repositorium av høyanvendelige norskspråklige taksonomier som Linked Open Data (LOD), med pekere på komplementære datakilder. 2.2 Etablere en åpen delt datakilde med arketypiske datasett oppgradert til LOD, tilgjengeliggjort via et universelt SPARQL API. Eksempelvis datasett over personer/tillitsverv, lokaliseringsdata,budsjettdata og historiske data. Dataene vil finne anvendelse lokalt, nasjonalt og globalt. Etablere et rammeverk for kildekodedeling og teknisk prosjektdokumentasjon (GitHub). Resultatmål: Det overordnede målet med de to komplementære nettverkstiltakene er ideer, løsninger og prosjekter som utvikles i nettverket skal søkes utvikles videre og realiseres gjennom nye eller eksisterende innovasjons- eller forskningsprosjekter. 3. Hvordan skal arbeidsformen i nettverket være? Prosjektet har initielt til hensikt å etablere et nullpunkt i forhold til klyngens forsknings- og innovasjonsinnsats (kartlegging) på det skisserte området. Dette nullpunktet vil ha karakter av en statusrapport og en oversikt over nettverketss ressurspersoner, næringsaktører og forskningsmiljøer. Denne oversikten bygges, i tråd med prosjektets innretning, opp som et åpent datasett tilgjengeliggjort via et API. Det er ønskelig å utvikle en relevant portefølje av møteplasser for å realisere prosesser som skissert i HM1. Dette vil være en kombinasjon av åpne bredere dialogarenaer (gjerne i tilknytning til møter i UH-nett), og mer operativt orientert workshops mellom relevante partnere i prosjektet. Det vil ved oppstart vurderes om det skal etableres egne prosjektgrupper som jobber tematisk og spisset. Eksempler tema for slike mindre grupper kan være stedsorienterte data (tingenes internet), kontekstsenitivitet og lokale ansvendelser (mobilt internet) og sammenslitting autorative og sosialt genererte data (sosiale nettverk) Prosjektet vil søke å bidra med å utvikle en digital infrastruktur for prosjektet i første omgang bestående av et rammeverk for å publisere og redigere taksonomier som linked open data, samt et tilhørende datalager som er tilgjengelig via en åpen nettjeneste med et tilhørende API. Prosjektet vil også etablere et eget prosjektområde på GitHub der kildekode kan deles. Denne strukturen bidrar til at man kan sørge for åpen viderebruk av både datasett, taksonomier og løsninger som etableres i forbindelse med nettverkets forsknings- og innovasjonsprosjekter. Dette åpner for en mer effektiv samhandling, muligheter for å bygge en kollektiv verktøykasse og dele erfaringer på andre måter enn bare via fysiske møter. Slik blir nettverket i seg selv en innovasjon: Fremfor bare å snakke om IKTbasert samhandling, gjør man samhandling til en integrert del av selve nettverkets organisatoriske struktur. Man vil kunne forvente at en slik prosjektorientert virtuell samhandlingsarena vil kunne skape erfaringer med høy overføringsverdi også til andre nettverk. 4. Formidling Prosjektet vil ha en tett forankring mot pågående innovasjons - og forskningsinnsats, særlig gjennom nettverkene i MediArena og UHnett Vest. Nasjonalt formidling vil foregå i nært samarbeid med Semicolon II og de nærliggende miljøene i Norstella Interop og Dataforeningens faggruppe for Semantisk Web og informasjonsarkitektur". Det vil arrangeres streaming-tjenester for utvalgte formidlingsaktiviteter. Globalt arbeides det med en Open Knowledge Foundation - som flere av

6 aktørene i nettverket jobber tett med, og en kobling til EUs FP7 Network of Excellence prosjekt, PlanetData og etableres dialog med LOD2-prosjektet. Formidling mot partnerskapet: Ved oppstart vil prosjektet etablere følgende kommunikasjonskanaler: En intern prosjektblogg (multiuser) for å binde nettverket tettere mot internasjonale initiativ og strømninger Sosiale kanaler (Facebook, Twitter) samt nyhetsbrev. En RSS-strøm som binder sammen ulike innholdskilder og knytter dem til egnet publiseringsrammeverk. Et egen prosjektområde for kodedeling på GitHub En kompetansedatabase med tilhørende API som tilgjengeliggjør informasjon om aktørene i klyngen. Formidling mot potensielle samarbeidspartnere: Det er viktig at rasjonalet bak det delte rammeverket kommuniseres tydelig, og bidrar til å trekke nye aktører inn i samarbeidsnettverket. Nettverket bør posisjonere seg i forhold til deltakelse på etablerte møteplasser som Oslo Open Data Forum og Oslo Semantic Web Meetup og årlige konferanser orientert mot anvendt forskning som Software og Semantic Days. Nettverket vil også kunne bidra i prosesser der offentlige sektor, akademia og det nasjonale IKT-miljøet generelt legger føringen bruke av LOD og tilgjengeliggjøring av maskinlesbare, åpne rådata. Formidling mot internasjonale nettverk Prosjektet vil allerede ved oppstart etablere en engelskspråklig blogg, for å kunne bidra og kommentere utviklingen. Det vil være viktig for nettverket å være representert som foredragsholdere på internasjonale konferanser om de aktuelle temaene. 5. Organisering og prosjektplan Prosjektet vil være organisert som et åpent og inkluderende konsortium, med utgangspunkt i det mediatech-orienterte bedriftsnettverket organisert under MediArena-prosjektet og forskningsnettverket UH-nett Vest som består av representanter fra flere ulike høgskole og forskningsmiljøer. I tillegg vil Vestforsk og CMR bidra med komplementær kompetanse. Nettverket vil med utgangspunkt i dette nettverket søke mot å trekke inn nye miljøer både på FOU-siden og næringssiden, og aktivt bygge bro mot andre prosjekter. Representanter for for de ulike partnerne i prosjektet vil på et konstituerende møte etablere en styringsgruppe for prosjektet. Det er ønskelig med en balansert representasjon av hhv forskere, næringsaktører, samt en representant fra hver av de offentlige aktørene som trekkes inn i nettverket. Styringsgruppen er tenkt sammensatt ved at nettverkene MediArena og UHnett Vest stiller med to representanter hver, samt at offentlig sektor og øvrige samarbeidspartnere får en representant hver i styringsgruppen. MediArena AS vil stå som søker og fasilitator. Selskapet er heleid av Bergen Media By, og har allerede gode relasjoner både i FOU-sektoren, offentlig sektor og i medieklyngen, og kan vise til flere fruktbare møteplasser og samarbeidsprosjekter.

7 Aktører ved nettverkets etablering Aktør Representert ved Tilknyttede organisasjoner* Forskningsinstitusjoner UHnett Vest* UiB (InfoMedia, Informatikk), Hib (Ingeniørutdanningen, Mediesentere), Høgskolen i Volda, Høgskolen i Sogn og Fjordane SMB-nettverk + industripartnere MediArena** Mobile Tech, Reaktor, Ideas2Evidence, Vizrt, It s learning, Tv2, BA, BT, NRK Offentlige representanter Direkterepresentasjon Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune Frittstående forsknings/kompetansemiljøer Direkterepresentasjon CMR Vestlandsforskning Computas AS * Det er ikke inngått forpliktende avtaler med enkeltaktører, prosjektet har som hovedintensjon å koordinere innsatsen mellom allerede eksisterende nettverk, og trekke inn komplementære perspektiver. ** MediArena er støttet av Arena-programmet og organiserer i dag klyngeaktiviteter for en stor gruppe små, mellomstore og større bedrifter. *** Vi vil ønske å invitere inn andre prosjekter inn i prosjektets styringsgruppe for å sikre koordinert innsats. Prosjektplan Nr. Mål og leveranser for hovedaktiviteten Ansvarlig Deltagere/ mågruppe 1.1 Kartlegging av forsknings- og innovasjonsmiljøer ressurspersoner i nettverket. Tilgjengeliggjort som åpne data. UHnettvest/ Mediarena Hele nettverket 1.2 Tverrfaglig seminar åpne data/linked data (årlig) UHnettvest/ MediArena Åpen samling 1.3 Tematiske prosjektsamlinger for å utvikle prosjektskisser, grunnlag for nye forsknings- og innovasjonsprosjekter Mediarena Aktuelle nærings/ FOU-aktører 2.1 Testpublisering og foredling av data i egnet rammeverk med tilhørende API De ulike forskningsprosjekter Hele nettverket 2.2 Utvinning av metadata, og utvikling av egnet rammeverk for publisering som åpne URIer i RDF-format. 2.3 En årlig workshop for å prototype/konseptualisere løsninger og innovasjonsprosjekter knyttet til videreforedling av MediArena MediArena/ UHnett Vest Hele nettverket FOU og næringsak

8 offentlige data. 2.4 Rådgivning/prosjektutvikling for videreføring av aktuelle løsninger/prosjekter tører MediArena Næringsaktører 6. Prosjektledelse Prosjektet vil kreve en prosjektleder i 30%-50% stilling avhengig av hvordan prosjekt utvikler seg. Funksjonen vil ivaretas av Rune Smistad, som vil besørge denne funksjonen gjennom en 30%-50% stilling i MediArena AS. Han har allerede fasilitert flere prosesser rundt temaet åpne data og har vært ansvarlig for en rekke medie- og IKT-relaterte seminarer, workshops. Han jobber i dag som prosjektmedarbeider i MediArena. Han studert medievitenskap og informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og informatikk ved NTNU, og jobbet i 2 år i formidlingsavdelingen ved UiB. Han har utstrakt praktisk kompetanse gjennom sin jobb som journalist og utvikler i mediebransjen. Han har erfaring fra nettverksarbeid gjennom tre år som medarbeider i bransjeorganisasjonen Bergen Media By. Han er faglig oppdatert på temaet Linked Open Data og åpne offentlige data, og har et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk både i forsknings- og næringsmiljøer. 7. Sentrale milepæler, oppfølging og måling av nettverket Vi har valgt å betrakte Verdinettverket mer som en dynamisk prosess enn et prosjekt. Ut fra nettverket kan man tenke seg at det vil springe både smale teknologiprosjekter eller bredere samhandlingsprosjekter, prosjekter med høy kommersiell verdi eller prosjekter som først og fremst utløser verdier på samfunnsnivå. Prosjektet skal utløse merverdi på flere felt. Vi skal etablere samhandlingskulturen (viljen og evnen til å sette seg inn i hverandres motiver, mandater, begrensninger og muligheter), en kompetansen (dele og utvikle kunnskap om prosjektets hovedpillarer), utløse kreativitet (etablere arenaer for idèutvikling og inspirasjon) og stimulere til praktisk deling og gjenbruk (etablere et fungerende praktisk rammeverk for deling av data, metadata og kildekode). Prosjektets fysiske møteplasser og den skisserte infrastrukturen vil virke simultant fra to ulike fronter, og bidra til å styrke alle de fire komponentene. Slik nettverket er lagt opp vil den fysiske og virtuelle samhandlingen virke gjensidig forsterkende. En delt digital infrastruktur vil også bli en innovasjon i seg selv, et slags overgripende fellesprosjekt, anvendbart både for næringen, offentlig sektor og FoU-miljøer. Det vil i seg selv bidra til bringe aktørene sammen. Målet er å gjøre grensesnittet mellom de ulike representanene i nettverket til et bedre habitat for sommerfugleffekter og innovasjon. Kortsiktige måleparametre Konkrete leveranser ihht prosjektplan Innovasjonsprosjekter som springer ut av nettverket. Deltakelse i programkomiteer * Foredragsholdere på relevante nasjonale og internasjonale konferanser Langsiktige måleparametre Verdiutløsende innovasjon på bedriftsnivå, Samhandlingsgevinster (gjenbruk av taksonomier, data, kode) Vitenskapelige publiseringer. Styringsgruppen vil få i oppdrag å operasjonalisere og videreutvikle måleparametrene. 8. Risikoelementer Det er få risikoelementer knyttet til drift av Linked Open Future. Forslaget bygger på erfaringer med aktiviteter fra ulike andre arenaer, som i stor grad er aktiviteter som gjennomføres uavhengig av

9 nettverket. Nettverket vil gi en viktig kontaktarena mellom ulike miljøer som per i dag har kun sporadisk kontakt. F.eks. * det offiseille offentlige data.norge.no <-> grasrotbevelgelsen no.ckan.net * lokale dataeiere (f.eks. kommuner) <-> store sentrale dataeiere (f.eks. Brønnøysundregisterene) * applikasjonsutviklere <-> journalistisk anvendelse av data * sentrale forskningsprosjekter i Oslo-området <-> klyngeprosjekter på vestlandet * åpne data publiserings-miljøet <-> linked open data-miljøet * mange bransjer: offentlig, media, abm-sektoren, olje- og gass-sektoren Prosjektet i oppstartsfasen vil drives fremover av en hard kjerne - som får en viktig formidlingsoppgave over de deler av nettverket som er orientert mot proprietære metadata og lukkede siloer - både i offentlig sektor, FOU og blant næringsaktørene i nettveret. Å utvide forståelsen og utvikle nysgjerrigheten rundt interoperabilitet og samhandlingsteknologi blir i praksis nettverkets hovedoppgave og viktigste utfordring. Heri ligger også en sannsynlighet for å ikke få tilstrekkelig momentum bak satsningen. Nettverket vil ikke bare utvikle IKT-relaterte prosjekter, men også bruke IKT som en integrert del av prosjektets organisering. Dette er et relativt utradisjonelt organisatorisk grep det vil kreve en del modning å få til å fungere optimalt. Samtidig opplever vi den erfaring vi skaper på dette området som en leveranse i seg selv - med stor overføringsverdi for andre prosjekter. Milepæler: Milepæl Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Oppstartsseminar Kartlegging/statusrapport BETA-fase LOD-server Driftsfase LOD-server Årlig fagseminar To årlige workshop - prosjektutvikling Publisering av delte datasett i LODformat Etablering av norsk/engelsk prosjektblogg Prosjektområde for kildekodedeling (GitHub) Kommersialisering/prosjektoppfølging Videreføringsstrategi 9. Budsjett (kostnader fordelt på aktiviteter, pr. år) Nr. Mål og leveranser for hovedaktiviteten SUM Kartlegging av forsknings- og innovasjonsprosjekter, samt ressurspersoner i nettverket

10 Konferanse åpne data/linked data 1.3 Tematiske prosjektsamlinger for å utvikle prosjektskisser, grunnlag for nye forsknings- og innovasjonsprosjekter 2.1 Testpublisering av arketypiske høyanvendelige dataset i egnet rammeverk med tilhørende API 2.2 Utvinning av metadata, og utvikling av egnet rammeverk for publisering som åpne URIer i RDF-format. 2.4 Rådgivning/prosjektutvikling for videreføring av aktuelle løsninger/prosjekter Videreføringsstrategi TOTALT Finansiering pr. partner Partner Total 1 MediArena (reallokkering av bevilgede ressurser)* VERDIKT - verdinettverk SUM Estimert verdi av egeninnsats** 4 Sum,prosjektmidler + egeninnsats * MediaArena vil allokere de ressurser som er bevilget til arbeid med åpne data og metadata, og matche dem opp mot midler fra VERDIKT. **Vi har ikke kontraktsforpliktet partnerskapet når det gjelder egeninnsats, men basert på dialog med programledelsen i VERDIKT har vi forstått at en matching med egeninnsats ligger som en implisitt premiss når det gjelder Verdinettverk. Kontaktinformasjon Anders Waage Nilsen Daglig leder, MediArena AS Telefon Epost: Lars Nyre (førsteamanuensis) Leder, arbeidsgruppa i UHnett Vest Telefon Epost:

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter ARBEIDSNOTAT 49/2006 Finn Ørstavik Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter Presentasjon av et pilotprosjekt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12 1 SAMMENDRAG...3 2 SATSING PÅ INNOVASJON - BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK VERDISKAPING...4 2.1 ØKT KVALITET OG EFFEKTIVITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG FLERE KONKURRANSEDYKTIGE BEDRIFTER...4 2.1.1 Innovasjon

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Åpne data Del og skap verdier Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Dette er 2. versjon av veilederen, oppdatert januar 2013. Den elektroniske versjonen finner du (alltid oppdatert) på data.norge.no.

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR FOR ELEKTRONISK SAMHANDLING SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS Date of first issue: Project No.: 2011-02-28 913A0304

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer