WILSON ASA Kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WILSON ASA Kvartalsrapport"

Transkript

1 Oppsummering 2.kvartal 2005 Resultat pr aksje i 2.kvartal utgjør NOK 1,16 (NOK 0,70 i 2.kvartal 04) Resultat pr aksje etter første halvår utgjør NOK 1,87 (NOK 1,11 pr ) Konsernets resultat etter skatt for 1.halvår 2005 er MNOK 79 mot MNOK 40 i. Gjennomsnittlig oppnådd net TC rate pr dag har økt fra kr første kvartal til kr i annet kvartal (+ 8 %). Svakere spotmarked i 2.kvartal. Kontraktsdekning har økt og utgjør nå ca 74 % av samlet kapasitet for Tilsvarende tall pr utgjorde 66 %. Selskapet har kjøpt 3 skip og inngått finansiell leasingavtale for et skip i 2.kvartal. Wilson ASA - Virksomhetsbeskrivelse Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og operasjon av mindre tørrlastskip inntil dwt. Innenfor sitt virksomhetsområde er Wilson en ledende europeisk aktør. Wilsons strategi er å tilby norsk og europeisk industri konkurransedyktige, pålitelige, fleksible og langsiktige transporttjenester. Gjennom store volumer og langsiktige kontraktsporteføljer kan Wilson optimalisere seilingsmønsteret og sikre langsiktig og stabil inntjening. Resultat 2.kvartal 2005 Selskapet oppnådde i 2.kvartal 2005 fraktinntekter på MNOK 416 mot MNOK 357 i 2.kvartal. Økningen i fraktinntekter er en konsekvens av fornyede kvantumskontrakter på et høyere ratenivå siste halvannet år, samt en høyere kontraktsdekning enn tidligere år. kostnadene utgjorde i samme periode MNOK 166 mot MNOK 155 i. Veksten i driftskostnader kommer som følge av flere eide skip samt økte TC-rater på innleide skip. resultat før avskrivninger (EBITDA) utgjør MNOK 89 mot MNOK 53 i 2.kvartal. Konsernets resultat etter skatt for 2.kvartal 2005 er MNOK 49 mot MNOK 27 i. Resultat 1.halvår 2005 Selskapet oppnådde i 1.halvår 2005 fraktinntekter på MNOK 805 mot MNOK 671 i 1.halvår. kostnadene utgjorde i samme periode MNOK 346 mot MNOK 306 i. resultat før avskrivninger (EBITDA) utgjør MNOK 148 mot MNOK 90 i 1.halvår. Konsernets resultat etter skatt for 1.halvår 2005 er MNOK 79 mot MNOK 40 i. Marked Inntjeningen har utviklet seg positivt også i 2. kvartal Aktivitetsnivået målt i antall seilingsdager har i 2.kvartal vært på linje med 1.kvartal. COA (Contracts of affreightment) inntjeningen har økt som følge av rateøkninger oppnådd ved fornyelser i og 2005, særlig gjelder dette 6000 tonns gruppen. Spotinntjeningen har vært svakere i annet kvartal sammenlignet med første kvartal. Andel COA reiser er imidlertid fortsatt på et høyt nivå, og deltakelsen i spotmarkedet utgjorde i 2.kvartal 23 % mot 17 % i 1.kvartal. 1

2 Finansiering og kapitalstruktur I balansen pr utgjør rentebærende pantegjelds- og leasingforpliktelser til sammen MNOK 663 (MNOK 607 pr ). Konsernets bokførte egenkapital er styrket ved positiv resultatutvikling i 2.kvartal 05 og utgjør MNOK 395 (MNOK 311 pr ). Bokført egenkapitalandel utgjør 32 % (29 % pr ). Selskapets likviditetssituasjon er tilfredstillende og NOK 25 millioner under innvilget trekkrettighet er ennå ikke trukket opp. Investeringer Wilson ASA har i 2.kvartal kjøpt Wilson Mar (1985, 9700 dwt), Marble Bay (1999, 4200 dwt) og Marble Sea (1998, 4200 dwt) I tillegg er det inngått finansiell leaseavtale for Wilson Gijon (1994, 3700 dwt). Wilson har i 3.kvartal benyttet en kjøpsopsjon for Wilson Riga (1976, 6000 dwt) og Wilson Rouen (1976, 6000 dwt). Ordrereserve Wilsons kontraktsdekning er fortsatt god og ordrereserven har i volum økt med ca 24 % sammenlignet med tilsvarende tall pr Ordrereserve er definert som forventet uttak under selskapets løpende kvantumskontrakter (COA) i kontraktsperioden. Utsikter fremover Styret er positiv til utsiktene fremover. COA volumene er økt, og selv om spotmarkedet viser en svakere tendens, vil dette ha mindre effekt pga den høye COA dekningen. Skipskjøpene i andre kvartal er gjort i tråd med selskapets strategi om fokus på videreutvikling og ekspansjon i det europeiske Short Sea markedet. Ekspansjonen forutsettes gjort ved økt volum av langsiktig kontraktsdekning (COA), kjøp av skip og oppkjøp av/allianse med andre aktører i bransjen. Prinsipper for kvartalsregnskapet Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Styret i Wilson ASA Bergen 17.august

3 Resultatregnskap Konsernet ( Tall i TNOK ) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADE 2. kvartal kvartal Fraktinntekter 415, , , ,014 1,467,869 Reiseavhengige kostnader -169, , , , ,933 Skips inntekter på T/C basis 246, , , , ,936 Andre driftsinntekter 8,535 9,913 16,414 20,957 42,493 Gevinst ved salg av skip Sum driftsinntekter 254, , , , ,623 Mannskapskostnader skip 30,629 26,396 57,857 50, ,195 Andre driftskostnader skip 29,055 28,379 62,466 53,214 97,925 T/C og BB hyrer 88,286 80, , , ,639 Administrasjonskostnader 17,846 20,054 46,054 39,748 82,963 Sum driftskostnader før avskrivinger 165, , , , ,722 resultat før avskrivninger (EBITDA) 88,825 53, ,142 90, ,901 Avskrivninger 22,168 11,841 44,517 25,422 55,015 resultat (EBIT) 66,657 41, ,625 65, ,886 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt , Verdiendring finansielle instrumenter , Agio 10,675 1,376 13,391 6,970 12,271 Rentekostnad 7,900 3,943 15,229 7,733 21,912 Disagio 1, ,735 6,712 8,617 Annen finanskostnad 1, ,609 1,245 Netto finansresultat 1,107-3,667 6,207-9,435-18,969 Resultat før skatt 67,764 37, ,832 55, ,917 Skattekostnad 18,974 10,525 30,753 15,558 41,843 Konsernresultat 48,790 27,069 79,079 40, ,074 Minoritetens andel Majoritetens andel 48,797 27,039 78,985 39, ,670 Resultat og utvannet resultat pr aksje Gjennomsnittlig antall aksjer 42,216 38,616 42,216 35,978 37,357 3

4 Balanse (Tall i TNOK ) Konsernet EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler 4,500 7,500 6,000 Utsatt skattefordel 0 51,334 25,049 Goodwill m.m. 129, , ,037 Sum immaterielle eiendeler 133, , ,086 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Skip 874, , ,049 løsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3,868 3,934 3,854 Sum varige driftsmidler 878, , ,177 Finansielle anleggsmidler Lån til tilknyttet selskap 1, ,250 Andre langsiktige fordringer 3, ,315 Sum finansielle anleggsmidler 5, ,565 Sum anleggsmidler 1,016, , ,828 Omløpsmidler Bunkers 17,052 9,385 13,416 Fordringer Kundefordringer 74,701 76,572 69,203 Andre fordringer 66,379 59,823 56,316 Fordring på foretak i samme konsern 4, ,500 Sum fordringer 146, , ,019 Investeringer Finansielle instrumenter 18, Sum investeringer 18, Bankinnskudd, kontanter o.l. 41,275 25,533 40,387 Sum omløpsmidler 223, , ,822 SUM EIENDELER 1,240, ,291 1,060,650 4

5 (Tall i TNOK ) Konsernet EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 5,-) 211, , ,080 Sum innskutt egenkapital 211, , ,080 Opptjent egenkapital Fonds i konsern 182,801 20,777 98,646 Sum opptjent egenkapital 182,801 20,777 98,646 Minoritetsinteresser 1, ,243 Sum egenkapital 395, , ,969 Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 24,446 28,310 24,906 Utsatt skatt 6, Sum avsetning for forpliktelser 30,654 28,310 24,906 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 440, , ,610 Leasingforpliktelser 148,664 2, ,833 Sum annen langsiktig gjeld 588, , ,443 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 51,088 37,350 38,408 Skyldige offentlige avgifter 7,704 7,239 9,477 Avdrag langsiktig gjeld 74,200 99,171 70,265 Annen kortsiktig gjeld 92,499 76,615 70,182 Sum kortsiktig gjeld 225, , ,332 Sum gjeld 844, , ,681 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1,240, ,291 1,060,650 Styret i Wilson ASA Bergen 17.august

6 (tall i TNOK ) 2. kvartal kvartal Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 88,477 38, ,243 71, ,451 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -116,643-10, ,191-65, ,623 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 46,048-4,099 54,836 17,363-1,294 Endring i bankinnskudd, kontanter o.l. 17,882 23, ,681 37,535 Beholdning i bank ved periodens start 23,393 1,774 40,387 2,853 2,853 Beholdning i bank ved periodens slutt 41,275 25,533 41,275 25,533 40,387 Noter til kvartalsrapporten Note 1 Segment informasjon NRL / pitch/feeder-markedet/roro Lastetilgangen har vært god under kontraktene og inntjeningen har utviklet seg positivt for kvartalet. De tre skipene - Lindo, Leiro og Wilson Fjord - som går i fast transport for Hydro Aluminium, har inntjening iht plan for 2. kvartal. Operasjonen av de to RoRo skipene som går i fast linjefart for Hydro har vært som forutsatt. Det ene skipet har hatt driftsavbrudd i forbindelse med planlagt dokking dwt-markedet Segmentet har hatt en høy COA dekning i 2. kvartal, men noe lavere enn i 1.kvartal. COA inntjeningen er forbedret, mens spotslutningene har vært gjort til lavere nivå. Totalt sett er inntjeningen betydelig høyere enn i 2.kvartal 04, og høyere enn i 1.kvartal dwt-markedet Inntjeningen har utviklet seg positivt totalt sett. COA inntjeningen er forbedret, mens spotslutningene er gjort til et lavere nivå. COA dekningen har vært noe lavere enn i foregående kvartal. Totalt for alle segmentene har inntjeningen økt både i forhold til 2. kvartal og 1.kvartal

7 (Tall i TNOK) inntekter kostnader * resultat før avskrivn. (EBITDA) Avskrivninger resultat (EBIT) Balanseført verdi skip NRL/pitch/feeder/RoRo 75,779 65,957 9,821 3,894 5,927 46, dwt 212, ,822 71,063 22,492 48, , dwt 164, ,671 62,588 13,709 48, ,795 Annet 41,025 36,355 4,670 4, ,984 Sum 493, , ,142 44, , ,059 Norge 344,020 Europa ellers ** 149,928 Sum geografisk sektor 493,948 * kostnader inkl. utgifter til TC hyre. * * Fraktinntekter mellom utenlandske havner (Tall i TNOK) inntekter kostnader * resultat før avskrivn. (EBITDA) Avskrivninger resultat (EBIT) Balanseført verdi skip NRL/pitch/feeder/RoRo 70,929 65,631 5,299 2,105 3,193 29, dwt 151, ,156 36,705 12,799 23, , dwt 142,360 97,526 44,834 11,430 33, ,878 Annet 31,642 28,056 3, ,499 19,439 Sum 396, ,369 90,424 25,422 65, ,899 Norge 273,870 Europa ellers ** 122,923 Sum geografisk sektor 396,793 * kostnader inkl. utgifter til TC hyre. * * Fraktinntekter mellom utenlandske havner 7

8 Note 2 Investeringer 2. kvartal Kjøp av nye skip 2. kvartal: M/V Wilson Mar (ex Selas) US $ M/V Marble Sea og Marble Bay ved overtakelse av eierselskap Multibulk AS skipsverdi ca MNOK 62. Balanseført finansiell lease i tilknytning til inngåtte certepartier M/V Wilson Gijon MNOK 26. Note 3 Endringer i egenkapital Konsern Egenkapital ved periodens begynnelse 310, , ,190 Implementering av IAS 39 7, Gjeldskonvertering 0 75,500 75, Gjeldskonvertering ,000 Omregningsdifferanse etc -1, Minoritetens andel av resultatet Majoritetens andel av årsresultat 78,985 39, ,670 Egenkapital ved periodens slutt 395, , ,970 Note 4 Selskapets 10 største aksjonærer pr Navn Antall Eierandel In Ship AS 27,440, % Atlas Capital Management Ltd,Gibraltar 1,812, % NesskipH/F, Island 1,520, % Pareto Aksje Norge 1,140, % Bear Sterns Securities Corp, USA 903, % Caiano AS 900, % Credit Suisse First Boston Treaty, UK 620, % Pareto Aktiv 558, % Holberg Norge 374, % Orkla Finans Investment Fund 364, % 8

9 Note 5 - Regnskapsprinsipper WILSON ASA Delårsrapporteringen er utarbeidet etter kravene i IFRS for delårsrapportering. Dette er konsernets første delårsrapportering etter IFRS. Tallene for er omarbeidet etter IFRS for å være sammenlignbare. Se note 6 for utkast åpningsbalanse pr 1.1. ihht IFRS og implementeringseffekter. Siste regnskap i henhold til norske regnskapsregler (NGAAP) er for regnskapsåret. Delårsrapporten er ikke revidert. Norske kroner benyttes som funksjonell- og rapporteringsvaluta. Tall vises i hele kr. Avvik mellom tidligere NGAAP prinsipper og IFRS oppsummeres nedenfor. For regnskapsposter hvor IFRS reglene ikke avviker fra tidligere NGAAP prinsipper vises det til konsernets årsregnskap for. Goodwill I NGAAP regnskapet har goodwill vært avskrevet over antatt levetid. Goodwill er ihht IFRS ikke gjenstand for avskrivninger, men det blir gjennomført årlige nedskrivningstester. I IFRS åpningsbalansen er goodwill ut fra overgangsreglene målt til bokført verdi pr midler Wilson har valgt ikke å verdiregulere sine skip i henhold til verdireguleringsmetoden etter IFRS men har valgt å fortsette med kostmetoden. Varige driftsmidler er ført i balansen til kostpris justert for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger gjennomføres lineært over driftsmidlets antatte brukstid på grunnlag av kostpris justert for anslått restverdi. Dekomponering av skipene har vært vurdert men gir uvesentlige utslag og er ikke gjennomført. Avskrivningsgrunnlaget er beregnet ut fra restverdier som vurderes pr. balansedag. Forventet brukstid for selskapets skip innen dwt segmentet er i delårsperioden endret fra 30 år til 35 år. Estimatendringen er gjennomført ved å fordele resterende avskrivningsgrunnlag (bokført verdi redusert for restverdi) over det enkeltes skips nye restlevetid. Økt brukstid medfører lavere restverdier. Effekten av økt avskrivningsperiode motvirkes av effekten av redusert restverdi og dermed økt avskrivningsgrunnlag. Effekten av redusert restverdi er større enn effekten av økt avskrivningstid, slik at avskrivningene i 1.kvartal øker som følge av estimatendringen. Total effekt av estimatendringen er en økning i avskrivningene for 1.kvartal på NOK 5,4 mill kr. På årsbasis utgjør dette NOK 20,4 i økte avskrivninger. Pensjoner Konsernets ansatte inngår i pensjonsordninger administrert av forsikringsselskaper. Netto pensjonskostnader klassifiseres i sin helhet under lønnskostnader og omfatter periodens pensjonsopptjening og rentekostnad på forpliktelsen fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene. I balansen presenteres netto pensjonsforpliktelse under avsetning for forpliktelser. I IFRS åpningsbalansen pr 1.1. ble ikke amortiserte estimatavvik balanseført i tråd med overgangsreglene. Ut fra balanseførte verdier i åpningsbalansen pr 1.1. blir virkning av estimatavvik og endring av forutsetninger resultatført over gjennomsnittlig opptjeningstid når den akkumulerte virkning overstiger 10 % av den største av pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Wilson ASA og de selskaper der morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av aksjene. I konsernets regnskaper er alle vesentlige interne balanser, transaksjoner og resultater som er oppstått mellom konsernselskaper eliminert. Kostprisen på aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på overtagelsestidspunktet. Aksjer i datterselskaper er eliminert ved kjøpsverdimetoden ved at vederlag på kjøpstidspunktet utover bokført egenkapital blir fordelt på de aktuelle eiendeler og forpliktelser, og avskrevet ordinært over antatt økonomisk levetid i konsernregnskapet. Ikke allokert merverdi klassifiseres som goodwill. 9

10 Regnskapene for utenlandske datterselskaper er i henhold til dagskursmetoden omregnet til norske kroner basert på gjennomsnittskurs for resultatregnskapet og balansedagens kurs for balanseposter. Kursdifferanser som oppstår ved omregningen føres direkte mot egenkapitalen for datterselskaper som vurderes som selvstendige utenlandske enheter. Ved avhendelse av selvstendige utenlandsk enheter blir akkumulerte omregningsdifferanser resultatført i samme periode som gevinst eller tap ved avhendelsen resultatføres. For enheter som vurderes som en integrerte del av konsernets virksomhet, blir omregningsdifferansene løpende ført over resultat i henhold til overgangsreglene i IFRS 1 kan omregningsdifferanser knyttet til utenlandske datterselskaper behandles som en permanent del av egenkapitalen. Dette innebærer at omregningsdifferanser oppstått før 1.1. ikke må resultatføres ved avhendelse av datterselskapene. Akkumulerte omregningsdifferanser pr utgjorde TNOK Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter balanseføres til kostpris og vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Det er inngått valutaterminkontrakter og bunkerskontrakter for å sikre kontantstrømmer knyttet til deler av fremtidige driftskostnader. Kontraktene kvalifiserer ikke for sikringsbokføring ihht IAS 39. Ihht konsernets finansretningslinjer kjøpes eller utstedes det ikke derivater for handelsformål. Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring ihht IAS 39, regnskapsføres og presenteres imidlertid som instrumenter med handelsformål. Verdiendring knyttet til slike føres over resultatregnskapet. 10

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering 3.kvartal 2006 Resultatforbedring fra første halvår EBITDA utgjør MNOK 82 i kvartalet (75 i 3.kvartal 05) Resultat pr aksje i 3.kvartal utgjør NOK 0,74 (NOK 0,92) Netto TC rate pr dag kr 30.241

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Økning i dagtall kombinert med økt aktivitet løftet EBITDA og driftsresultat videre i 4Q Periodens resultat på nivå med forrige kvartal grunnet mer normalisert finansresultat Betydelig økning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Bedring i netto fraktinntekter Nedgang i dagtall fra 2Q oppveies av økt aktivitet Kontantstrøm, justert for engangshendelser, på nivå med forrige kvartal Valutakursendringer trekker finansresultatet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Svakt dagtall i kvartalet grunnet et veldig svakt spotmarked Økning i brutto omsetning fra 1Q- som følge av flere seilingsdager Driftskostnader videreført på samme lave nivå som i Endring

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Tilnærmet flat utvikling i nettoinntjening/dag til tross for normal sesongnedgang i markedet mot slutten av 4. kvartal - EBITDA på MNOK 68 i kvartalet og et driftsresultat på MNOK 16 - Forbedring

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport OPPSUMMERING Kraftig volumfall som følge av etterspørselsvikt gir svakt driftsresultat i 1. kvartal Positivt resultat fra finansposter gir tilnærmet nullresultat før skatt Endring Tall i MNOK unntatt dagtall

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Nøytral utvikling i inntjeningsnivå fra 1. kvartal - God kostnadskontroll gir bedring i EBITDA og driftsresultat - Svakt spotmarked i kvartalet, men god aktivitet under kontrakt - EBITDA

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Nøytral utvikling i inntjeningsnivå og resultat fra 1. kvartal - EBITDA på MNOK 49 i kvartalet - Vedvarende svakt marked - EBITDA første halvår viste en oppgang på MNOK 9 fra MNOK 84 for

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Resultatforbedring i kvartalet på tross av et svakt marked - Selskapet har tatt levering av et nybygg og kjøpt to skip i annenhåndsmarkedet i kvartalet - EBITDA første halvår viste en resultatforbedring

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedring i inntjening i 2. kvartal med NOK 2 600/dag fra 1. kvartal - Effektiv drift og operasjon gir en god EBITDA selv i et svakt marked - Markert NOK-svekkelse påvirker finansresultatet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering 4. kvartal 2007 Historisk høy kvartalsvis EBITDA EBITDA utgjør MNOK 115 i kvartalet (MNOK 77 i 4. kvartal 2006) Netto TC rate pr dag var NOK 34,638 i 4. kvartal mot NOK 34,398 i 3. kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - God kontraktsaktivitet, men et svakt spotmarked i kvartalet - EBITDA på MEUR 15 for første halvår mot MEUR 19 første halvår - Refinansiering gjennomført i kvartalet - Inngått avtale om kjøp

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 484 534 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: TV 2 AS Forretningsadresse: Nøstegaten 72 5011 BERGEN

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer