RegionCity Göteborgs centralstationsområde. Slutrapport från Reiulf Ramstad Arkitekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RegionCity Göteborgs centralstationsområde. Slutrapport från Reiulf Ramstad Arkitekter"

Transkript

1 RegionCity Göteborgs centralstationsområde Slutrapport från Reiulf Ramstad Arkitekter Juni 2013

2 Västsvenska paketet Samråd Västlänken Centrala Älvstranden CÄS Jubileumsplanen 2021 Masterplangrupp centralenområdet Platsens mission mer än en station Vår vision ett RegionCity Vår idé ett Region- City där allting möts Fyra förslag av skandinaviska team RegionCity Internationella CÄS team Centralenområdet Internationella CÄS team RiverCity

3 RegionCity där allting möts De fyra förslagen bygger vidare på det koncept som vi presenterade i maj 2012 och den feedback vi fick av staden under hösten. Efter fem gemensamma workshops och dialog med staden har de skandinaviska teamen arbetat fram var sitt förslag på centralstationsområdet. På varje workshop fick teamen med sig olika utmaningar att lösa och perspektiv att ta hänsyn till. Efter den sista workshopen formade varje kontor sitt eget förslag. Startmöte Vision Älvstaden Jubileumsplanen Göteborgs Stads stadslivsanalys Stadens feedback Jernhusens ambitioner Gemensamma workshops Stadsväven - strukturer att samla människor med Stationsskiktet - interna flöden, funktioner och samband Handelsskikt - sambandet till staden och stationen Kunskap & kulturskikt - hur skapas destinationer? Staden där ovan - syntes och att synas i världen Utmaningar Komplexitet Vatten Ljus Vind Grönt Blandat Perspektiv Robusthet Attraktivitet Barn Nya skandinaver Destination Syntes 3

4 RegionCity...skal bli Gøteborgs nye og utvidede knutepunkt, en ny by i byen, med høye arkitektoniske og byrommessige kvaliteter. RegionCity skal knytte eksisterende og kommende bydeler sammen på en god og integrerende måte. Prosjektet skal bli en fleksibel og robust bystruktur, bidra til innovasjon innen miljøriktig byggeri og samtidig være økonomisk og pragmatisk gjennomførbar....will be Gothenburgs extended new node, a city within the city, with strong architecural and urban quialities. RegionCity will connect existing and new parts of the city in a integrating and well defined way. The project shall be a flexible and robust citystructure, be innovative concerning environmental friendly building processes and at the same time be economically and pragmatically feasible. 1

5 2

6 RegionCity INNHOLD DIAGRAMMER / DIAGRAMS: HOVEDPRINSIPPER / MAIN PRINCIPLES S. 04 OVERORDNET BILDE / OVERALL PICTURE S. 06 YTRE RAMMER / EXTERNAL IMPACT S. 07 INDRE ORGANISERING / INNER ORGANIZATION S. 09 AKSONOMETRISK FREMSTILLING - FUNKSJONSFORDELING / AXONOMETRY FUNCTIONS S. 10 AKSONOMETRISKFREMSTILLING - OPPBYGGNING / AXONOMETRY - BUILT-UP S. 11 SOLDIAGRAMMER / SUN DIAGRAM S. 13 PLANER / PLANS: SITUASJONSPLAN / SITE PLAN S. 15 SITUASJON - ANGJØRINGSPLAN / TRAFFIC SITUATION AND LANDINGS PLAN S. 17 PARKERING: PLAN -3 TIL -1 / PARKING: LEVEL -3 TO -1 S. 19 STASJONS OG : PLAN 0 TIL +3 / STATION AND : LEVEL 0 TO +3 S. 22 KULTUR OG KONTORER: PLAN +4 TIL +7 / CULTURE AND OFFICES: LEVEL +4 TO +7 S. 26 KONTOR / BOLIG / HOTEL: PLAN +8 OG OPP / OFFICES / HOUSING / HOTEL: LEVEL +8 AND UP S. 29 BYGGETRINN / PLAN / PHASING STRATEGY S. 30 SNITT / SECTIONS: LENGDESNITT / LONGITUDAL SECTION S. 32 TVERRSNITT VIADUKTEN / CROSS SECTION VIADUCT S. 35 TVERRSNITT MIDTOPPGANGEN / CROSS SECTION MID ENTRANCE TRAIN STATION S. 37 ILLUSTRASJONER / ILLUSTRATIONS: 1. FLYFOTO FRA HISSINGEN / AERIAL PHOTO FROM HISSINGEN S FLYFOTO FRA GULDBERGSVASS / AERIAL PHOTO FROM GULDBERGSVASS S INTERIØR ØSTOPPGANGEN / INTERIOR AT THE EAST ENTRANCE S ENTRÉ VED BUSSTASJONEN / ENTRANCE BY THE BUS STATION S FRA BERGSLAGSGATANS FROM THE BERGSLAGSGATANS STATION S. 16 REFERANSER / REFERENCES S. 38 VEDLEGG / ANNEX: S. 41 NEDSKALERTE PLANSJER 1-3 / SCALED-DOWN POSTERS S. 42 TANKER / THOUGHTS: LYS OG SKYGGE / LIGHT AND SHADOW S. 46 VINDPROBLEMATIKK / WIND CHALLENGES S. 48 VANNHÅNDTERING / SURFACE WATER TREATMENT S. 49 VEGETASJON / GREENERY S. 51 MOODBOARDS: OSLO S. 52 BARN I BYEN / KIDS IN THE CITY S. 55 NYSKANDINAVER / NEW SCANDINAVIANS S. 58 3

7 HOVEDPRINSIPPER / MAIN PRINCIPLES SKALA 2. samtidig KLIMA er elementer, storskala berike Byens skala struktur, og storskala tetthet kan være overveldende, men småskala elementer, struktur, berike tettheten nødvendig da flere og flere flytter inn til og vil oppholde ike nordisk, varmt seg i byene, hvilket også gjelder Gøteborg. I denne tettheten er det særlig viktig hvordan mellomrom og elementer i det offentlige rom behandles og berikes: årvåkenheten ovenfor den menneskelige skala og interaksjonene mellom individet og byen. De stedsspesifikke infrastrukturelle utfordringene som ligger i prosjektets omgivelser løses i et offentlig belte av rom, hvor resultatet bidrar til en større brukbarhet av byens mange nivåer. Det er arbeidet med offentlig tilgjengelighet til byens mange lag, koblingen mellom disse og de ulike rommene som oppstår. For å berike disse og organisere prosjektet er det i hovedsak brukt og diskutert fem hovedpremisser: KLIMA 2. KLIMA nordisk, varmt inne - varmt kaldt ute 1. SKALA: SMÅSKALA ELEMENTER, STRUKTUR nordisk, inne - kaldtstorskala ute Bygningenes store skala berikes med småskala elementer, for ett inne - kaldt ute menneske eller en gruppe mennesker. Dette bidrar til en større grad av urban mangfoldighet. 2. KLIMA: NORDISK Inne- og uterom flyter sammen om sommeren, men stort sett organiseres livet i og omkring innendørs rom og aktiviteter. Det er avsatt store arealer til offentlig rom ute, overdekket eller inne, for å imøtekomme det nordiske klima, dette gjennom utforming, program eller funksjon. 3. MATERIALITET: HOMOGEN MASSE, LOKAL VARIASJON For å oppnå en sammenhengende ny bydel med indre samhørighet, legges det til rette for et samlet, enkelt materialkonsept. Lokale MATERIALITET 3. MATERIALITET 3. MATERIALITET samhøerighet, homogenkan masse, lokal masse, variasjon variasjoner og kontraster fremheve steder, rom og samhøerighet, homogen lokal variasjon funksjoner innad i massen. samhøerighet, homogen masse, lokal variasjon 4. VEGETASJON OG GRØNT: VERIKALT OG HORISONTALT Det er innarbeidet grønne områder i planen for et bedre, variert og mer åpent bymiljø. En større bypark, torg- og plassdannelser er grønne lunger som legger til rette for opphold og møtesteder. Prosjektet tar også inn vertikale- og horisontaleflater, som tradisjonelt ikke brukes i byen, og beriker disse med vegetasjon. 5. VARIASJON Bebyggelsesstrukturen er lagt slik at man oppnår stor variasjon i bygg, gang- og romforløp. En variert bygningsmasse legger til rette for gode byrom, differensiert bruk og mangfoldig urbant liv. I tillegg løser man utfordringer og bruker fordelene av ytre påvirkninger som sol og skygge, vann og vind.

8 SKALA: småskala elementer, struktur i stor skala 2. KLIMA: nordisk klima, inne / utesituasjonen 3. MATERIALITET: homogen masse, lokale varisjoner 4. VEGETASJON OG GRØNT: vertikal og horisontal 5. VARIASJON 5. GRØNT gatebeplantning, horisontale- og vertikalehager, takterrasser, lokale pusterom, forplasser The scale and density of a city can sometimes be overwhelming. At the same time this density is quite necessary when more and more people prefer to live in cities, this also applies to Gothenburg. In this density it is important how we treat the spaces inbetween and those elements inhabitating them; focus on the human scale, and the interaction between the city and its inhabitants. The site specific infrastructural challenges within the projects surroundings, are solved by the layout of public spaces. The result contributes to the usability of the citys different layers. The availability of spaces, the connections inbetween them and the resulting rooms have been in great focus. To enrichen these spaces and organize the project these five principles have been used and discussed: 4. + / - kvaliteter i offentlig rom, lys og skygge, le, overbygg, paviljonger 1. SCALE: SMALL SCALE ELEMENTS, BIG SCALE STRUCTURE The buildings scale become richer with small scale elements, for one person or a group of people. This contributes to a higher mix of urban diversity. 2. CLIMATE: NORDIC CLIMATE, INDOORS - OUTDOORS Indoor and outdoor areas melt together in summertime, but normally nordic life is much organized in and within indoor space and acticvities. Large public space, outdoors, covered or indoors facilitates different use. 3. MATERIALITY: HOMOGENOUS MASS, LOCAL VARIATIONS To achieve a coherent new part of the city, the aim is one overall material concept. Local variations and contrasts can highlight specific sites and functions within the mass. 1. SCALE: small scale elements, big scale structure 2. CLIMATE: nordic climate, indoors - outdoors 3. MATERIALITY: homogenous mass, local variations 4. VEGETATION: vertical - horizontal 5. VARIATION 5. GRØNT gatebeplantning, horisontale- og vertikalehager, takterrasser, lokale pusterom, forplasser 4. VEGETATION: VERTICAL - HORIZONTAL There are green areas in the plan for a better, more varied and open city environment. A park and squares, are green lungs in the structure and facilitate all kinds of use. Vertical and horizontal surfaces, not traditionaly used in cities, enrichens with vegetation. 5. VARIATION The city structure is laid out to develop a great variation in buildings, spaces and spatial sequences. Varied buildings facilitate great urban spaces, differentiated use and diverse urban life, at the same time it solves and benefits from the impact of external factors as sun, shadow, water handling and wind issues. 5

9 OVERORDNET BILDE / OVERALL PICTURE Gøteborg er knutepunktet mellom de tre skandinaviske hovedstedene og sentrum for en storregion med åtte millioner innbyggere. / Gothenburg is the central node of the tree scaninavian capitals, with a potensial population of eight million. RegionCitys beliggenhet ved banegården, den nye viadukten over baneterrenget og ny Gøtaelvsbro samler og blir et utvidet knutepunkt for nye og gamle deler av Gøteborg. / RegionCitys position next to the central station, the new viaduct and the new bridge connects and gathers old parts and new developments of central Gothenburg. 6

10 YTRE RAMMER / EXTERNAL IMPACT RegionCity kobler seg til og på eksisterende bystrukturer og forsterker viktige visuelle og fysiske linjer i byen. / RegionCity connects to the existing urban structures of the city, and reinforce important visual and physical lines of the surroundings. RegionCity har avsatt store arealer til grønne områder, strategisk lagt til eller i forlengelse av byens overordnede grønne akser og områder. / There s deposit large areas for the citys green space within RegionCity. These are positioned close to or in extension of the citys overall green axes and areas. Overflatevann fra bygg og terreng tas opp og brukes som elementer i det offentlige rom og ledes i retning elva. / Water from buildings and terrain is to be used as elements in public spaces, directed towards the river. 7

11 FLYFOTO FRA HISSINGEN / AERIAL PHOTO FROM HISSINGEN 8

12 INDRE ORGANISERING / INNER ORGANIZATION ANGJØRINGSGATE / LANDING STREET GÅRDSGATE / MIXED USE P TOG DROP OFF / KORTTIDS P TAXI TAXI TAXI DROP OFF / KORTTIDS P TOG DROP OFF / KORTTIDS P GÅSTRØK / PEDESTRIAN P HOVEDAKSE PLASSER / TORG SEKUNDÆR AKSE KOLLEKTIV - KNUTEPUNKT ANGJØRINGS- GATE / LANDING STREET GÅRDSGATE / MIXED USE GÅGATE / STRØK / PEDESTRIAN BILER / CARS TAXI SYKKEL / BIKES GODS BUSS Langs hovedaksene i RegionCity oppstår plasser og torg, samtidig knyttes infrastrukturelle knutepunkter til hovedaksene. / Along the main axes of RegionCity there s layed out squares and plazas, the infrastructural nodes are connected to these. Prosjektet skiller på ulike typer gater for indre logistikk og organisering. Angjøringsgate, gårdsgate med blandet/tidsregulert trafikk og gågater inne og ute. En gradering fra nord til sør. / RegionCity divide the internal traffic in different streets. Landingand drop-off street, mixed use streets and pedestrian based areas with out- and indoor passasges. A graduation from north to south. RegionCity har et tydelig trafikkmønster, med adskilte trafikktyper. Adskilt person- og kollektivtrafikk, strategisk plasserte taxi / drop-off punkter, tydelig annonsert sykkelparkering og nedkjøring til parkering og gods. / RegionCitys traffic is well organized, with the different types of traffic disconnected. Public transportation, personal traffic and goods has their own defined streets and ramps to other levels. 9

13 AKSONOMETRISK FREMSTILLING - FUNKSJONSFORDELING / AXONOMETRY FUNCTIONS STASJON OG / STATION AND KULTUR / CULTURAL INSTITUTIONS KONTOR/HOTEL/ BOLIGER / OFFICES/HOTEL/HOUSING OFFENTLIGE FORBINNELSER / PUBLIC CONNECTIONS VIADUKT / VIADUCT 10

14 AKSONOMETRISK FREMSTILLING - OPPBYGGNING / AXONOMETRY - BUILT-UP STASJON,, KULTUR, BOLIG, HOTEL OG KONTOR / STATION,, CULTURE, HOUSING, HOTEL AND OFFICES OFFENTLIGE FORBINNELSER / PUBLIC CONNECTIONS VIADUKT / VIADUCT PARKER / PARKS LEVEL 0 TIL OFFENTLIGE PASSASJER OG PLASSER LEVEL 0 TO +2 - PUBLIC CONNECTIONS AND SQUARES LEVEL 0 TIL PLASSER OG FORBINDELSER FOR KULTURSJIKTET LEVEL 0 TO +7 - SQUARES AND CONNECTIONS IN CULTURAL LEVELS LEVEL 0 TIL HØYHUS MED UTEROM LEVEL 0 TO HIGHRISE WITH OUTDOOR SPACE 11

15 12

16 SOLDIAGRAMMER / SUN DIAGRAMS JANUARY 21st MARCH 21st JUNE 21st JANUARY 21st MARCH 21st JUNE 21st JANUARY 21st MARCH 21st JUNE 21st

17 FLYFOTO FRA GULDBERGSVASS / AERIAL PHOTO FROM GULDBERGSVASS 14

18 SITUASJONSPLAN 1:2000 / SITE PLAN 1:2000 GULDBERGSVA FUTURE DEVEL TIL NYE GØTEELV BRO TO THE NEW BRIDGE ACROS GØTEELVEN EUROPAVEI 45 ROAD E45 BERGSLAGSGATANS STASJONSHUS NEDKJØRING GODS STASJONSPARK PARK DRIVEWAY DOWN GOODS STASJONSPARK PARK FORBINDELSE CONNECTION KOLLEKTIVTRAFIKK TIL VIADUKT PUBLIC TRANSPORTATION TO VIADUCT BILER TIL VIADUKT CARS TO VIADUCT AVSETTING, TAXI, PARKERING DROP-OFF, TAXI, PARKING VESTOPPGANG VESTLENKEN WEST ENTRENCE TRAIN INNKJØIRING TAXITERMINAL TO TAXI TERMINAL AVSETTING, PARKERING DROP-OFF, PARKING NEDKJØRING TIL PARKERING DRIVEWAY DOWN TO PARKING MIDTOPPGANG VESTLENKEN NEDKJØRING CENTRAL ENTRENCE TRAIN TIL PARKERING DRIVEWAY DOWN TO PARKING VESTOPPGANG VESTLENKEN WEST ENTRENCE TRAIN NEDKJØRING GODS DRIVEWAY DOWN GOODS NEDKJØRING BUSS DRIVEWAY DOWN BUS BUSSGÅRD BUS DRIVING AREA BUSSTASJON BUS TERMINAL VIADUKTENS KNUTEUNKT VIDUCT S CONNECTION SENTRALT TORG CENTRAL SQUARE STUDENTBOLIGER STUDENT HOUSING FREMTIDIG UTBYGGING FUTURE DEVELOPMENT KNUTEPUNKT CONNECTION SQUARE STASJONSPLASS RAILWAY PLAZA TOGSTASJON RAILWAY STATION FIRST HOTEL BANETERRENG TRAIN TRACKS BANEGÅRDSVIADUKT VIADUCT n NORDSTAN SHOPPING MALL - NORDSTAN 15

19 FRA BERGSLAGSGATANS STASJONHUS / FROM THE BERGSLAGSGATANS STATION 16

20 SITUASJONSPLAN / TRAFIKK OG ANGJØRING 1:2000 / TRAFFIC SITUATION AND LANDINGS PLAN 1:2000 P OF ORT F/K DR FF OP O TOG TAXI P TOG F/ P OF DRO TIDS P T KOR TAXI RT T / KO TAXI DRO IDS P TIDS P BILER / CARS P TAXI SYKKEL / BIKES GODS BUSS n 17

21 18

22 PLAN -3 OPSJON - PARKERING 1:1000 / PLAN -3 OPTION - PARKING 1: n PARKERING PARKING TEKNIKK TECHNICAL RAMPE TIL -1 RAMPE TIL -1 RAMP TO -1 RAMP TO -1 19

23 PLAN -2 VARELEVERING OG PARKERING 1:1000 / PLAN -2 GOODS DELIVERY AND PARKING 1: n PLATTFORM PLATFORM PLATTFORM PLATFORM MIDTOPPGANG CENTRAL ENTRENCE ØSTOPPGANG EAST ENTRENCE PLATTFORM PLATFORM PLATTFORM PLATFORM OPPKJØRING FOR GODS GOODS' DRIVEWAY UP GODSTERMINAL GOODS TERMINAL OPPKJØRING FOR GODS GOODS' DRIVEWAY UP BUSSTERMINAL BUS TERMINAL TEKNIKK TECHNICAL RAMPE TIL -1 RAMPE TIL -1 RAMP TO -1 RAMP TO -1 PARKERING PARKING 20

24 PLAN -1 PARKERING 1:1000 / PLAN -1 PARKERING 1: n MIDTOPPGANG CENTRAL ENTRENCE ØSTOPPGANG EAST ENTRENCE OPPKJØRING FOR GODS GOODS' DRIVEWAY UP ÅPENT NED DOUBBLE HEIGHT GODSTERMINAL GOODS TERMINAL OPPKJØRING FOR GODS GOODS' DRIVEWAY UP OPPKJØRING FOR BILER CARS' DRIVEWAY UP RAMPE TIL -2 RAMP TO -2 TEKNIKK TECHNICAL RAMPE TIL -2 RAMP TO -2 OPPKJØRING FOR BILER CARS' DRIVEWAY UP 21

25 PLAN 0 STASJON OG HANDEL 1:1000 / PLAN 0 STATION AND 1: n PARK SYKKEL- GARAGE BIKE'S PARKING MIDTOPPG. VÄSTLÄNKEN CENTRAL ENTRENCE GALLERI- GATE STATION GALLERY FORPLASS MIDTOPPG. FOURCOURT STATION OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR NEDKJØRING P-KJELLER TO PARKING LEVELS ANGJØRINGSGATE LANDING STREET TAXI - OVERDEKKET TAXI TERMINAL / GÅRDSGATE MIXED STREET KORTTIDS / GATEPARKERING SHORT TIME PARKING / AVSETTING "KISS 'N RIDE" OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR FORPLASS ØSTOPPG. STATION SQUARE ØSTRE OPPG. EAST ENTRENCE OPP TIL +1 (VIADUKT) TO 1ST FLOOR OPPKJØRING FOR BUSS BUS' TO VIADUCT 0m +1m / +1m +0m OPPKJØRING FOR BIL CARS TO VIADUCT BUSSTASJON BUS STATION / RESTAURANT / SUPERMARKET SUPERMARKET GÅRDSGATE MIXED STREET / TORG PARK SQUARE KORTTIDS PARK. / AVSETTING KISS 'N RIDE/ SHORT TIME PARKING GALLERI- GATE STATION GALLERY / TORG CENTRAL CITY SQUARE GALLERI GALLERY STREET GÅGATE / GALLERI GALLERY STREET OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR NEDKJØRING P-KJELLER TO PARKING LEVELS TORG CONNECTION SQUARE INFO- PAVILJONG INFO PAVILION KAFE CAFÉ OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR GJ.GANG TIL TOG WALKWAY TO TRAINSTATION GALLERI GALLERY STREET / GJ.GANG TIL TOG WALKWAY TO TRAINSTATION GALLERI GALLERY STREET / SYKKEL- GARASJE BIKE'S PARKING 22

26 PLAN +1 STASJON OG HANDEL 1:1000 / PLAN +1 STATION AND 1: n ER NT HOUSING MIDTOPPG. VÄSTLÄNKEN CENTRAL ENTRENCE NED TIL NIVÅ 0 TO GROUND FLOOR PLASS DELVIS OVERDEKKET SQUARE / / GALLERI-STATION GATE GALLERY OPP TIL +2 TO 2ST FLOOR NED TIL NIVÅ 0 TO GROUND FLOOR FORPLASS ØSTRE OPPG. ØSTOPPG. EAST ENTRENCE STATION SQUARE NED TIL TO GROUND NIVÅ 0 FLOOR PASSASJE PASSAGE / +4m +3m 0m +1m +2m +2m +1m +0m / +5m / OPP TIL +2 TO 2ST FLOOR NED TIL 0 TO GROUND FLOOR OPP TIL +2 TO 2ST FLOOR PLASS DELVIS OVERDEKKET SQUARE ÅPENT OPP OPEN UP TO HIGHER LEVELS / OPP TIL +2 TO 2ST FLOOR OPP TIL +2 TO 2ST FLOOR / 23

27 PLAN +2 STASJON OG HANDEL 1:1000 / PLAN +2 STATION AND 1: n 0m / NED TIL +1 TO 1ST FLOOR +1m +0m OPP TIL +3 TO 3RD FLOOR / +2m +2m +1m +3m GALLERI-STATION GATE GALLERY +4m / +5m +6m / NED TIL +1 TO 1ST FLOOR RESTAURANTER RESTAURANTS NED TIL +1 TO 1ST FLOOR ÅPENT NED TIL +1 OPEN DOWN TO 1ST FLOOR PASSASJE PASSAGE TIL +3 TO 3RD FLOOR +7m NED TIL +1 NED TIL +1 TO 1ST FLOOR TO 1ST FLOOR BUSSHOLDEPLASS BUS STATION NED TIL 0 TO GROUND FLOOR TAKHAGE ROOF GARDEN 24 PASASJE TIL UTVIDELSE CONNECTION TO EXTENSION PASASJE TIL UTVIDELSE CONNECTION TO EXTENSION

28 PLAN +3 STASJON OG HANDEL 1:1000 / PLAN +3 STATION AND 1: n / ADMINISTRASJON ADMINISTRATION / ADMINISTRASJON ADMINISTRATION PASASJE TIL +2 PASSAGE TO 2ND FLOOR / GALLERI-STATION GATE GALLERY / / / ADMINISTRASJON ADMINISTRATION / / / PASASJE PASSAGE TIL +2 TO 2ND FLOOR 25

29 PLAN +4 KULTURINSTITUSJONER 1:1000 / PLAN +4 CULTURAL INSTITUTIONS 1:1000 KULTUR / ADMIN. CULTURE / ADMINISTRATION n KULTUR / ADMIN. CULTURE / ADMINISTRATION KULTUR / MULTISALER CULTURE / MULTI ARENA KULTUR / KINO CULTURE / CINEMA KULTURHUS CULTURAL HOUSE KULTUR / UNIVERSITET CULTURE / UNIVERSITY KULTUR / ADMIN. CULTURE / ADMINISTRATION KULTUR / BIBLIOTEK CULTURE / LIBRARY ÅPENT NED KULTUR / UNIVERSITET CULTURE / UNIVERSITY 26

30 PLAN +5-6 KULTURINSTITUSJONER 1:1000 / PLAN +5-6 CULTURAL INSTITUTIONS 1: n TAKHAGE ROOFTOP GARDEN KULTUR / MULTISALER CULTURE / MULTI ARENA SAMMENBIND. PLASS CONNECTING GARDEN KULTUR / KINO CULTURE / CINEMA SAMMENBIND. PLASS CONNECTING SQUARE KULTURHUS CULTURAL HOUSE KULTUR / KINO CULTURE / CINEMA KULTURHUS CULTURAL HOUSE UTEPLASS OUTDOOR AREA KULTUR / UNIVERSITET CULTURE / UNIVERSITY KULTUR / ADMIN. CULTURE / ADMINISTRATION TAKHAGE ROOFTOP GARDEN PLASS OUTDOORS KULTUR / BIBLIOTEK CULTURE / LIBRARY PLASS KULTUR / UNIVERSITET OUTDOORS CULTURE / UNIVERSITY PLASS ROOF SQUARE 27

31 PLAN +7 KULTURINSTITUSJONER 1:1000 / PLAN +7 CULTURAL INSTITUTIONS 1: n PLASS ROOFTOP SQUARE ØVERSTE PLAN +7 ØVERSTE PLAN +7 TOP FLOOR LEVEL 7 TOP FLOOR LEVEL 7 TAKHAGE ROOF GARDEN TAKHAGE ROOF GARDEN ØVERSTE PLAN +7 ØVERSTE PLAN +7 TOP FLOOR LEVEL 7 TOP FLOOR LEVEL 7 TAKHAGE ROOF GARDEN KULTURHUS CULTURAL HOUSE KULTUR / KINO CULTURE/CINEMA PLASS ROOFTOP SQUARE KULTURHUS CULTURAL HOUSE TAKHAGE ROOF GARDEN KULTUR / UNIVERSITET CULTURE / UNIVERSITY TAKHAGE ROOF GARDEN KULTUR / ADMIN. CULTURE / ADMINISTRATION KULTUR / UNIVERSITET CULTURE / UNIVERSITY KULTUR / BIBLIOTEK CULTURE / LIBRARY SAMMENBIND. PLASS CONNECTING GARDEN KULTUR / BIBLIOTEK CULTURE / LIBRARY TAKHAGE ROOF GARDEN 28

32 BYGG +16 BUILDING 16 LEVELS OFFICE PLAN KONTOR, BOLIG OG HOTELL 1:1000 / PLAN OFFICES, HOUSING AND HOTELS 1: n ØVERSTE PLAN +7 TOP FLOOR LEVEL 7 ØVERSTE PLAN +7 TOP FLOOR LEVEL 7 ØVERSTE PLAN +7 ØVERSTE PLAN +7 TOP FLOOR LEVEL 7 TOP FLOOR LEVEL 7 BYGG +16 BUILDING 16 LEVELS HOTELL HOTEL BYGG +26 TAKHAGE BUILDING 26 LEVELS ROOF GARDEN KONTOR OFFICE BYGG +26 BUILDING 26 LEVELS BOLIG HOUSING BYGG +14 BUILDING 14 LEVELS KONTOR OFFICE BYGG +26 BUILDING 26 LEVELS KONTOR OFFICE BYGG +12 BUILDING 12 LEVELS TAKHAGE ROOF GARDEN BYGG +14 BUILDING 14 LEVELS KONTOR OFFICE TAKHAGE ROOF GARDEN BYGG +12 BUILDING TAKHAGE 12 LEVELS ROOF KONTOR GARDEN OFFICE BYGG +20 BYGG BUILDING LEVELS BUILDING 16 LEVELS KONTOR OFFICE TAKHAGE ROOF GARDEN BYGG +16 BUILDING 16 LEVELS BYGG +12 BUILDING 12 LEVELS TAKHAGE ROOF GARDEN KONTOR OFFICE BYGG +16 BUILDING 16 LEVELS TAKHAGE ROOF GARDEN BYGG +26 BUILDING 26 LEVELS BYGG +16 BUILDING 16 LEVELS TAKHAGE ROOF GARDEN BYGG +10 BUILDING 10 LEVELS TAKHAGE ROOF GARDEN 29

33 BYGGETRINN / PLAN 1:1000 / PHASING STRATEGY 1: n A 3B 7 30

34 KNUTEPUNKT MELLOM NE-TERMINALEN OG BANEGÅRDEN / INFRASTRUCTURAL NODE BETWEEN THE BUS- AND TRAIN STATION 31

35 LENGDESNITT 1:1000 / LONGITUDAL SECTION 1: K DROPOFF GARDEN KINDERGARTEN STATION OFFICES PARKING BUS STOP VIADUCT K FITNESS CONCERT CAFE KAFE SPINNING STATJON PARKING RAMP 12 LIBRARY TRAINING SHOPPING SQUARESHOP CENTRAL PLAZA STATION/RESTAURANT BRIDGE PARKING B LIBRARY SUPERMARKET READINGROOM STATION/ PARKING CULTURE OFFICES / HOUSING / HOTEL BUS STATION BUS PAR 32

36 LENGDESNITT 1:400 / LONGITUDAL SECTION 1: N KINDERGARTEN STATION OFFICES KAFE PARKING BUS STOP VIADUCT K 07 CONCERT FITNESS CAFE SPINNING STATJON PARKING RAMP 12 LIBRARY TRAINING BRIDGE CENTR PARKIN 33

37 INTERIØR ØSTOPPGANGEN / INTERIOR AT THE EAST ENTRANCE 34

38 OFFICES / HOUSING CULTURE / HOTEL ADMINISTRATION TVERRSNITT VED VIADUKTEN 1:200 / CROSS SECTION CLOSE TO VIADUCT 1: STATION/ 04 VIADUCT PASSAGE SHOP PARKING 02 STATION 35

39 36

40 STATION/ OFFICES / LIVING CULTURE / HOTEL TVERRSNITT ØSTOPPGANGEN 1:200 / CROSS SECTION EAST ENTRANCE TRAINSTATION 1:200 SHORT TERM P DROPOFF 20 OFFICES 07 STATION PLAZA LANDING STREET STATION MAINLY PEDESTRIANS 37

41 REFERANSER REFERENCES GRAND CENTRAL STATION, NEW YORK GREENACRE PARK, NEW YORK THE HIGH LINE PARK, NEW YORK VIADUCT SHOPPING, ZURICH 38

42 SARAGAKU. JAPAN THE OPOSITE HOUSE, SANLITUN VILLAGE, BEIJING GYRE SHOPPING CENTER, TOKYO POROCITY, CHENGDU 39

43 40

44 VEDLEGG: NEDKOPIERTE PLANSJER (50%) TANKAR OM LYS OG SKYGGE TANKAR OM VIND OG BLÄST TANKAR OM GRÖNSKA TANKAR OM DAGVATNET MOODBOARDS: OSLO BARNEPERSPEKTIVET / BARN I BYEN NYSKANDINAVER ANNEX: SCALED POSTERS (50%) THOUGHT ABOUT LIGHT AND SHADOW THOUGHTS ABOUT WIND THOUGHTS ABOUT GREENERY THOUGHTS ABOUT WATER HANDLING MOODBOARDS: OSLO A CHILDS PERSPECTIVE / KIDS IN A CITY IMMIGRANTS 41

45 26 Lengdesnitt / Longitudal section 1: RegionCitys beliggenhet ved banegården, den nye viadukten over baneterrenget og ny Hissingsbro samler og blir et utvidet knutepunkt for nye og gamle deler av Gøteborg. / RegionCitys position next to the central station, the new viaduct and the new bridge connects and gathers old parts and new developments of central Gothenburg. K DROPOFF STATIONKAFE FITNESS BUS STOP VIADUCT CAFE STATJON 00 PARKING 04 LIBRARY TRAINING RAMP SPINNING LIBRARY READINGROOM PARKING SUPERMARKET SHOPPING SQUARE SHOP CENTRAL PLAZA STATION/RESTAURANT 07 CULTURE K CONCERT 07 KINDERGARTEN GARDEN B PARKING BUS STATION Situasjonsplan / Situation plan 1: n GULCBERGSVASS FUTURE DEVELOPMENT, GULDBERGSVASS TIL NYE GØTEELV BRO TO THE NEW BRIDGE ACROS GØTEELVEN EUROPAVEI 45 ROAD E45 BERGSLAGSGATANS STASJONSHUS RegionCity kobler seg til og på eksisterende bystrukturer og forsterker viktige visuelle og fysiske linjer i byen. / RegionCity connects to the existing urban structures of the city, and reinforce important visual and physical lines of the surroundings. NEDKJØRING GODS RegionCity har avsatt store arealer til grønne områder, strategisk lagt til eller i forlengelse av byens overordnede grønne akser og områder. / There s deposit large areas for the citys green space within RegionCity. These are positioned close to or in extension of the citys overall green axes and areas. STASJONSPARK PARK DRIVEWAY DOWN GOODS STASJONSPARK PARK FORBINDELSE CONNECTION KOLLEKTIVTRAFIKK TIL VIADUKT PUBLIC TRANSPORTATION TO VIADUCT BILER TIL VIADUKT CARS TO VIADUCT AVSETTING, TAXI, PARKERING DROP-OFF, TAXI, PARKING VESTOPPGANG VESTLENKEN WEST ENTRENCE TRAIN INNKJØIRING TAXITERMINAL TO TAXI TERMINAL AVSETTING, PARKERING DROP-OFF, PARKING NEDKJØRING TIL PARKERING DRIVEWAY DOWN TO PARKING MIDTOPPGANG VESTLENKEN NEDKJØRING CENTRAL ENTRENCE TRAIN TIL PARKERING DRIVEWAY DOWN TO PARKING HOVEDAKSE VESTOPPGANG VESTLENKEN WEST ENTRENCE TRAIN NEDKJØRING GODS DRIVEWAY DOWN GOODS PLASSER / TORG SEKUNDÆR AKSE KOLLEKTIV KNUTEPUNKT Overflatevann fra bygg og terreng tas opp og brukes som elementer i det offentlige rom, og ledes i retning elva. / Water from buildings and terrain is to be used as elemnts in public space, directed towards the river. ING LAND / GATE ET STRE ANGJ DROP GÅ RØ ST GÅ N IA TR ES ED P K/ GÅRDSGATE / MIXED USE GÅGATE / STRØK / PEDESTRIAN Prosjektet skiller på ulike typer gater for indre logistikk og organisering. Angjøringsgate, gårdsgate med blandet/tidsregulert trafikk og gågater inne og ute. En gradering fra nord til sør. / RegionCity divide the internal traffic in different streets. Landing- and drop-off street, mixed use streets and pedestrian based areas with out- and indoor passasges. A graduation from north to south. 42 TAXI TOG TAXI TAXI DROP OFF VIADUKTENS KNUTEUNKT VIDUCT S CONNECTION SENTRALT TORG CENTRAL SQUARE FREMTIDIG UTBYGGING FUTURE DEVELOPMENT KNUTEPUNKT CONNECTION SQUARE STASJONSPLASS RAILWAY PLAZA DS P RT TI / KO TOGSTASJON RAILWAY STATION BANEGÅRDSVIADUKT VIADUCT BANETERRENG TRAIN TRACKS FIRST HOTEL TOG / OFF DROP TIDS P KORT ANGJØRINGSGATE / LANDING STREET USE IXED E/M DS P RT TI / KO OFF BUSSTASJON BUS TERMINAL STUDENTBOLIGER STUDENT HOUSING Langs hovedaksene i RegionCity oppstår plasser og torg, samtidig knyttes infrastrukturelle knutepunkter til hovedaksene. / Along the main axes of RegionCity there s layed out squares and plazas, the infrastructural nodes are connected to these. GS ØRIN AT RDSG NEDKJØRING BUSS DRIVEWAY DOWN BUS BUSSGÅRD BUS DRIVING AREA P BILER / CARS NORDSTAN SHOPPING MALL - NORDSTAN TAXI SYKKEL / BIKES P GODS BUSS RegionCity har et tydelig trafikkmønster, med adskilte trafikktyper. Adskilt person- og kollektivtrafikk, strategisk plasserte taxi / drop-off punkter og tydelig annonsert sykkelparkering og nedkjøring til parkering og gods. / RegionCitys traffic is well organized, with the different types of traffic disconnected. Public transportation, personal traffic and goods has their own defined streets and ramps to other levels. Viaduct, Zurich The Oposite house, Sanlitun, Beijing ST 03 PARKING Gøteborg er knutepunktet mellom de tre skandinaviske hovedstedene og sentrum for en storregion med et potensiale på åtte millioner innbyggere. / Gothenburg is the central node of the three scandinavian capitals, with a potensial population of eight million. 20 BRIDGE 0 10 OFFICES...skal bli Gøteborgs nye og utvidede knutepunkt, en ny by i byen, med høye arkitektoniske og byrommessige kvaliteter. RegionCity skal knytte eksisterende og kommende bydeler sammen på en god og integrerende måte. Prosjektet skal bli en fleksibel og robust bystruktur, bidra til innovasjon innen miljøriktig byggeri og samtidig være økonomisk og pragmatisk gjennomførbar....will be Gothenburgs extended new node, a city within the city, with strong architecural and urban quialities. RegionCity will connect existing and new parts of the city in a integrating and well defined way. The project shall be a flexible and robust citystructure, be innovative concerning environmental friendly building processes and at the same time be economically and pragmatically feasible. OFFICES / HOUSING / HOTEL 26 STATION/ RegionCity Greenacre park, New York HO BUS PARKING NEW

46 Plan +2 1: Aksonometri - offentlige forbindelser Axonometry - public connections n Aksonometri - funksjonssammenstilling Axonometry - divided by functions 0m / CULTURAL INSTITUTIONS OFFICES / HOTEL / HOUSING NED TIL +1 TO 1ST FLOOR +1m PUBLIC CONNECTIONS VIADUCT +0m / OPP TIL +3 TO 3RD FLOOR PUBLIC CONNECTIONS VIADUCT +1m +2m +2m +3m GALLERI- STATION GALLERY GATE +4m / +5m NED TIL +1 TO 1ST FLOOR ÅPENT NED TIL +1 OPEN DOWN TO 1ST FLOOR 50 n 03 TAXI - OVERDEKKET TAXI TERMINAL / GALLERIGATE STATION GALLERY NEDKJØRING P-KJELLER TO PARKING LEVELS OPPKJØRING FOR BUSS BUS' TO VIADUCT AVSETTING "KISS 'N RIDE" MIDTOPPG. VÄSTLÄNKEN FORPLASS MIDTOPPG. FOURCOURT STATION 10 / GÅRDSGATE MIXED STREET STATION PLAZA LANDING STREET KORTTIDS / GATEPARKERING SHORT TIME PARKING ANGJØRINGSGATE LANDING STREET CENTRAL ENTRENCE 5 07 PARK SYKKELGARAGE BIKE'S PARKING 0 PASASJE TIL UTVIDELSE CONNECTION TO EXTENSION STATION/ 0 10 NED TIL 0 TO GROUND FLOOR TAKHAGE ROOF GARDEN TIL +3 TO 3RD FLOOR PASASJE TIL UTVIDELSE CONNECTION TO EXTENSION Plan 0 1:1000 NED TIL +1 TO 1ST FLOOR BUSSHOLDEPLASS BUS STATION PASSASJE PASSAGE NED TIL +1 TO 1ST FLOOR RESTAURANTER RESTAURANTS +7m OFFICES / LIVING CULTURE / HOTEL +6m NED TIL +1 TO 1ST FLOOR Snitt Viadukten / Section Viaduct 1:200 / OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR FORPLASS ØSTOPPG. STATION SQUARE ØSTRE OPPG. EAST ENTRENCE STATION MAINLY PEDESTRIANS / 0m +1m OPP TIL +1 TO 1ST (VIADUKT) FLOOR +1m +0m OPPKJØRING FOR BIL CARS TO VIADUCT Solstudier / Sunstudies OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR SUPERMARKET SUPERMARKET / / BUSSTASJON BUS STATION / RESTAURANT / GÅRDSGATE MIXED STREET TORG CENTRAL CITY SQUARE GALLERI GALLERY STREET INFOPAVILJONG INFO PAVILION KORTTIDS PARK. / AVSETTING KISS 'N RIDE/ SHORT TIME PARKING NEDKJØRING P-KJELLER TO PARKING LEVELS GÅGATE / GALLERI GALLERY STREET OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR GALLERIGATE STATION GALLERY TORG CONNECTION SQUARE TORG PARK SQUARE OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR KAFE CAFÉ GALLERI GALLERY STREET GJ.GANG TIL TOG WALKWAY TO TRAINSTATION / GALLERI GALLERY STREET GJ.GANG TIL TOG WALKWAY TO TRAINSTATION / SYKKELGARASJE BIKE'S PARKING JUNE 21st JUNE 21st Byens skala og tetthet kan være overveldende, men samtidig er tettheten nødvendig da flere og flere flytter inn til og vil oppholde seg i byene, hvilket også gjelder Gøteborg. I denne tettheten er det særlig viktig hvordan mellomrom og elementer i det offentlige rom behandles og berikes: årvåkenheten ovenfor den menneskelige skala og interaksjonene mellom individet og byen. 1. SKALA: SMÅSKALA ELEMENTER, STORSKALA STRUKTUR Bygningenes store skala berikes med småskala elementer, for ett menneske eller en gruppe mennesker. Dette bidrar til en større grad av urban mangfoldighet. 2. KLIMA: NORDISK Inne- og uterom flyter sammen om sommeren, men stort sett organiseres livet i og omkring innendørs rom og aktiviteter. Det er avsatt store arealer til offentlig rom ute, overdekket eller inne, for å imøtekomme det nordiske klima, dette gjennom utforming, program eller funksjon. De stedsspesifikke infrastrukturelle utfordringene som ligger i prosjektets omgivelser løses i et offentlig belte av rom, hvor resultatet bidrar til en større brukbarhet av byens mange nivåer. Det er arbeidet med offentlig tilgjengelighet til byens mange lag, koblingen mellom disse og de ulike rommene som oppstår. For å berike disse og organisere prosjektet er det i hovedsak brukt og diskutert fem hovedpremisser: 43

RegionCity Workshop 1

RegionCity Workshop 1 RegionCity Workshop 1 Förslag från Reiulf Ramstad Arkitekter, januari 2013 Stadsväv & Gordiska knutar Huvuduppgiften är att lösa de sex Gordiska knutar som låser platsen för RegionCity 1. Passage från

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Vi har ønsket å undersøke det moderne kunstmuseet som en terskel mellom natur og kultur og hvilke romlige potensialer som ligger i det forholdet.

Vi har ønsket å undersøke det moderne kunstmuseet som en terskel mellom natur og kultur og hvilke romlige potensialer som ligger i det forholdet. Vi har ønsket å undersøke det moderne kunstmuseet som en terskel mellom natur og kultur og hvilke romlige potensialer som ligger i det forholdet. For oss har det vært en viktig del av prosessen å bli inspirert

Detaljer

Reiulf Ramstad Arkitekter

Reiulf Ramstad Arkitekter Reiulf Ramstad Arkitekter Region City Q2 2015 INNHOLD VISJON Situasjon Utvikling av Gøteborg Utvikling av Region city Visjon 05 06 07 08 09 OFFENTLIG KONSEPT* Kontekst - Region city Muligheter og potensial

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Urban Planning and cultural heritage

Urban Planning and cultural heritage GROUNDWATER AND CULTURAL HERITAGE 22nd NGU Seminar on Hydrology and Environment Trondheim 14-15 May 2013 Urban Planning and cultural heritage The northbound light-rail alignment from the centre of Bergen,

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser Harpa Stefansdottir, arkitekt og PhD stipendiat Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for landskapsplanlegging Bakgrunn Sykkeltransport viktig ledd i bærekraftig utvikling Byer er blitt planlagt

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND - KUNSTKVADRAT

KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND - KUNSTKVADRAT GRAVANE SNITT A PARKERING HUS C:KONTORBYGG D:KILDEN LAGRING BUSS STOPP KANAL GATA TERRASSE B:KULTURSKOLE KANALBYEN SYKKELBRO CAMILLA COLLETTS PLASS KILDEN DROP OFF A:KUNSTSILO PROMENADE SNITT A 0m 5m 10m

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Engaging Stakeholders in Sediment Management Examples from the United States

Engaging Stakeholders in Sediment Management Examples from the United States Engaging Stakeholders in Sediment Management Examples from the United States Steven Wolf US Army Corps of Engineers, New England District Igor Linkov, John T. Vogel US Army Corps of Engineers Engineer

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

The Follo Line Project

The Follo Line Project The Follo Line Project A presentation: Norway`s largest transport project LONGEST. URBAN. COMPLEX. FASTER. Background NEXT PHASE IN PLANNING Studies prior to public planning Municipal master plan Area

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Mosaikk. Byens sjel.& byrom Transformasjon Aktivisme Urbant dyrking

Mosaikk. Byens sjel.& byrom Transformasjon Aktivisme Urbant dyrking Mosaikk Byens sjel.& byrom Transformasjon Aktivisme Urbant dyrking The sweet fluffy donut with a dead center 1.Byens sjel Stedet som verdi og inspirasjonskilde Sarpsborg Skien By med 55 000 innbyggere

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Human Factors relevant ved subsea operasjoner?

Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Arne Jarl Ringstad, Lead Advisor Human Factors and Organizational Safety Classification: Internal 2012-01-30 Hva er Human Factors? Human factors is the scientific

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500 ,OOXVWUDVMRQHU WLO GHWDOMUHJXOHULQJVSODQ 9HGOHJJ /DQJJDWDNYDUWDOHQH Storgata Storgata Storgata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata O.J.rochs gt Kirkegata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata

Detaljer

MELLOM MITT PROSJEKT OG VÅR BY WORKSHOP DRAMMEN 06.02.2012

MELLOM MITT PROSJEKT OG VÅR BY WORKSHOP DRAMMEN 06.02.2012 MELLOM MITT PROSJEKT OG VÅR BY WORKSHOP DRAMMEN 06.02.2012 SENTER FOR EIENDOMSUTVIKLING OG -FORVALTNING www.metamorfose.ntnu.no 1 www.studiohp.as MELLOM MITT PROSJEKT OG VÅR BY HVORFOR SKAL VI SAMARBEIDE?

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen Cecilie Hultmann Prosjektansvarlig 10.11.15 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1. Hvem, hva og hvorfor 2. Fremtiden hvor

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Reisehandbok. Samferdselsutvalet studietur 5.- 8. mars 2013. Transportpolitikk og infrastrukturløysingar. Brussel, Amsterdam og Utrecht

Reisehandbok. Samferdselsutvalet studietur 5.- 8. mars 2013. Transportpolitikk og infrastrukturløysingar. Brussel, Amsterdam og Utrecht Reisehandbok Samferdselsutvalet studietur 5.- 8. mars 2013 Transportpolitikk og infrastrukturløysingar Brussel, Amsterdam og Utrecht Tysdag 5. mars Brussel 05:00 Oppmøte Flesland 06:20 08:10 Avreise Bergen

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

steno terrazzo Fargekart II FÄrgkarta II colourchart

steno terrazzo Fargekart II FÄrgkarta II colourchart steno terrazzo Fargekart II FÄrgkarta II colourchart Fargekart II FÄrgkarta II colourchart chart Black II Line white II Line traditional II Line Antique II Line colour II Line 2 Fargekart II FÄrgkarta

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Godsmagi Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Oslo 17 november 2008 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 masseproduksjon Toyota og Lean. Etterspørselsdrevet..en

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Bente Beckstrøm Fuglseth Prioritering av myke trafikanter i New York

Bente Beckstrøm Fuglseth Prioritering av myke trafikanter i New York Bente Beckstrøm Fuglseth Prioritering av myke trafikanter i New York 16.05.2013 Prioritering av myke trafikanter i New York Gjøre sykkel mer attraktivt Sykkeltiltak en pakke med tiltak Delt ut 50 000 gratis

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Klart vi kan! - eksempler på gode tiltak for miljøvennlig bytransport. Einar Lillebye, Vegdirektoratet

Klart vi kan! - eksempler på gode tiltak for miljøvennlig bytransport. Einar Lillebye, Vegdirektoratet Klart vi kan! - eksempler på gode tiltak for miljøvennlig bytransport Einar Lillebye, Vegdirektoratet G a t e r e r b l a u t f o r m e t u t f r a : 1. E n d e f i n e r t o v e r o r d n e t b y p l

Detaljer

Zero Village Bergen Norges mest ambisiøse område med nullutslippsbygg

Zero Village Bergen Norges mest ambisiøse område med nullutslippsbygg Zero Village Bergen Norges mest ambisiøse område med nullutslippsbygg Presentasjon Bærekraftuka, NTNU, 19.10.2015 Inger Andresen, professor Integrert Energidesign Institutt for byggkunst, historie og teknologi,

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Nordisk Roforbund, Norges Roforbund og Horten Roklubb. Nordic Indoor Open. Norgesmesterskap

Nordisk Roforbund, Norges Roforbund og Horten Roklubb. Nordic Indoor Open. Norgesmesterskap Nordisk Roforbund, Norges Roforbund og Horten Roklubb inviterer til Nordic Indoor Open * Norgesmesterskap * Åpent Norsk mesterskap på Romaskin Lørdag 6. februar 2016 Versjon 3 Arrangør Organizer Sted Venue

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Mobilitet og attraktivitet Seminar om handel og senterstruktur i Drammen 15.01.2014. Presentasjon av Senior Arkitekt Sissel Engblom Asplan Viak

Mobilitet og attraktivitet Seminar om handel og senterstruktur i Drammen 15.01.2014. Presentasjon av Senior Arkitekt Sissel Engblom Asplan Viak Mobilitet og attraktivitet Seminar om handel og senterstruktur i Drammen 15.01.2014 Presentasjon av Senior Arkitekt Sissel Engblom Asplan Viak Drammens nye bybro 1936 ble åpnet av statsminister Nygaardsvold

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer