RegionCity Göteborgs centralstationsområde. Slutrapport från Reiulf Ramstad Arkitekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RegionCity Göteborgs centralstationsområde. Slutrapport från Reiulf Ramstad Arkitekter"

Transkript

1 RegionCity Göteborgs centralstationsområde Slutrapport från Reiulf Ramstad Arkitekter Juni 2013

2 Västsvenska paketet Samråd Västlänken Centrala Älvstranden CÄS Jubileumsplanen 2021 Masterplangrupp centralenområdet Platsens mission mer än en station Vår vision ett RegionCity Vår idé ett Region- City där allting möts Fyra förslag av skandinaviska team RegionCity Internationella CÄS team Centralenområdet Internationella CÄS team RiverCity

3 RegionCity där allting möts De fyra förslagen bygger vidare på det koncept som vi presenterade i maj 2012 och den feedback vi fick av staden under hösten. Efter fem gemensamma workshops och dialog med staden har de skandinaviska teamen arbetat fram var sitt förslag på centralstationsområdet. På varje workshop fick teamen med sig olika utmaningar att lösa och perspektiv att ta hänsyn till. Efter den sista workshopen formade varje kontor sitt eget förslag. Startmöte Vision Älvstaden Jubileumsplanen Göteborgs Stads stadslivsanalys Stadens feedback Jernhusens ambitioner Gemensamma workshops Stadsväven - strukturer att samla människor med Stationsskiktet - interna flöden, funktioner och samband Handelsskikt - sambandet till staden och stationen Kunskap & kulturskikt - hur skapas destinationer? Staden där ovan - syntes och att synas i världen Utmaningar Komplexitet Vatten Ljus Vind Grönt Blandat Perspektiv Robusthet Attraktivitet Barn Nya skandinaver Destination Syntes 3

4 RegionCity...skal bli Gøteborgs nye og utvidede knutepunkt, en ny by i byen, med høye arkitektoniske og byrommessige kvaliteter. RegionCity skal knytte eksisterende og kommende bydeler sammen på en god og integrerende måte. Prosjektet skal bli en fleksibel og robust bystruktur, bidra til innovasjon innen miljøriktig byggeri og samtidig være økonomisk og pragmatisk gjennomførbar....will be Gothenburgs extended new node, a city within the city, with strong architecural and urban quialities. RegionCity will connect existing and new parts of the city in a integrating and well defined way. The project shall be a flexible and robust citystructure, be innovative concerning environmental friendly building processes and at the same time be economically and pragmatically feasible. 1

5 2

6 RegionCity INNHOLD DIAGRAMMER / DIAGRAMS: HOVEDPRINSIPPER / MAIN PRINCIPLES S. 04 OVERORDNET BILDE / OVERALL PICTURE S. 06 YTRE RAMMER / EXTERNAL IMPACT S. 07 INDRE ORGANISERING / INNER ORGANIZATION S. 09 AKSONOMETRISK FREMSTILLING - FUNKSJONSFORDELING / AXONOMETRY FUNCTIONS S. 10 AKSONOMETRISKFREMSTILLING - OPPBYGGNING / AXONOMETRY - BUILT-UP S. 11 SOLDIAGRAMMER / SUN DIAGRAM S. 13 PLANER / PLANS: SITUASJONSPLAN / SITE PLAN S. 15 SITUASJON - ANGJØRINGSPLAN / TRAFFIC SITUATION AND LANDINGS PLAN S. 17 PARKERING: PLAN -3 TIL -1 / PARKING: LEVEL -3 TO -1 S. 19 STASJONS OG : PLAN 0 TIL +3 / STATION AND : LEVEL 0 TO +3 S. 22 KULTUR OG KONTORER: PLAN +4 TIL +7 / CULTURE AND OFFICES: LEVEL +4 TO +7 S. 26 KONTOR / BOLIG / HOTEL: PLAN +8 OG OPP / OFFICES / HOUSING / HOTEL: LEVEL +8 AND UP S. 29 BYGGETRINN / PLAN / PHASING STRATEGY S. 30 SNITT / SECTIONS: LENGDESNITT / LONGITUDAL SECTION S. 32 TVERRSNITT VIADUKTEN / CROSS SECTION VIADUCT S. 35 TVERRSNITT MIDTOPPGANGEN / CROSS SECTION MID ENTRANCE TRAIN STATION S. 37 ILLUSTRASJONER / ILLUSTRATIONS: 1. FLYFOTO FRA HISSINGEN / AERIAL PHOTO FROM HISSINGEN S FLYFOTO FRA GULDBERGSVASS / AERIAL PHOTO FROM GULDBERGSVASS S INTERIØR ØSTOPPGANGEN / INTERIOR AT THE EAST ENTRANCE S ENTRÉ VED BUSSTASJONEN / ENTRANCE BY THE BUS STATION S FRA BERGSLAGSGATANS FROM THE BERGSLAGSGATANS STATION S. 16 REFERANSER / REFERENCES S. 38 VEDLEGG / ANNEX: S. 41 NEDSKALERTE PLANSJER 1-3 / SCALED-DOWN POSTERS S. 42 TANKER / THOUGHTS: LYS OG SKYGGE / LIGHT AND SHADOW S. 46 VINDPROBLEMATIKK / WIND CHALLENGES S. 48 VANNHÅNDTERING / SURFACE WATER TREATMENT S. 49 VEGETASJON / GREENERY S. 51 MOODBOARDS: OSLO S. 52 BARN I BYEN / KIDS IN THE CITY S. 55 NYSKANDINAVER / NEW SCANDINAVIANS S. 58 3

7 HOVEDPRINSIPPER / MAIN PRINCIPLES SKALA 2. samtidig KLIMA er elementer, storskala berike Byens skala struktur, og storskala tetthet kan være overveldende, men småskala elementer, struktur, berike tettheten nødvendig da flere og flere flytter inn til og vil oppholde ike nordisk, varmt seg i byene, hvilket også gjelder Gøteborg. I denne tettheten er det særlig viktig hvordan mellomrom og elementer i det offentlige rom behandles og berikes: årvåkenheten ovenfor den menneskelige skala og interaksjonene mellom individet og byen. De stedsspesifikke infrastrukturelle utfordringene som ligger i prosjektets omgivelser løses i et offentlig belte av rom, hvor resultatet bidrar til en større brukbarhet av byens mange nivåer. Det er arbeidet med offentlig tilgjengelighet til byens mange lag, koblingen mellom disse og de ulike rommene som oppstår. For å berike disse og organisere prosjektet er det i hovedsak brukt og diskutert fem hovedpremisser: KLIMA 2. KLIMA nordisk, varmt inne - varmt kaldt ute 1. SKALA: SMÅSKALA ELEMENTER, STRUKTUR nordisk, inne - kaldtstorskala ute Bygningenes store skala berikes med småskala elementer, for ett inne - kaldt ute menneske eller en gruppe mennesker. Dette bidrar til en større grad av urban mangfoldighet. 2. KLIMA: NORDISK Inne- og uterom flyter sammen om sommeren, men stort sett organiseres livet i og omkring innendørs rom og aktiviteter. Det er avsatt store arealer til offentlig rom ute, overdekket eller inne, for å imøtekomme det nordiske klima, dette gjennom utforming, program eller funksjon. 3. MATERIALITET: HOMOGEN MASSE, LOKAL VARIASJON For å oppnå en sammenhengende ny bydel med indre samhørighet, legges det til rette for et samlet, enkelt materialkonsept. Lokale MATERIALITET 3. MATERIALITET 3. MATERIALITET samhøerighet, homogenkan masse, lokal masse, variasjon variasjoner og kontraster fremheve steder, rom og samhøerighet, homogen lokal variasjon funksjoner innad i massen. samhøerighet, homogen masse, lokal variasjon 4. VEGETASJON OG GRØNT: VERIKALT OG HORISONTALT Det er innarbeidet grønne områder i planen for et bedre, variert og mer åpent bymiljø. En større bypark, torg- og plassdannelser er grønne lunger som legger til rette for opphold og møtesteder. Prosjektet tar også inn vertikale- og horisontaleflater, som tradisjonelt ikke brukes i byen, og beriker disse med vegetasjon. 5. VARIASJON Bebyggelsesstrukturen er lagt slik at man oppnår stor variasjon i bygg, gang- og romforløp. En variert bygningsmasse legger til rette for gode byrom, differensiert bruk og mangfoldig urbant liv. I tillegg løser man utfordringer og bruker fordelene av ytre påvirkninger som sol og skygge, vann og vind.

8 SKALA: småskala elementer, struktur i stor skala 2. KLIMA: nordisk klima, inne / utesituasjonen 3. MATERIALITET: homogen masse, lokale varisjoner 4. VEGETASJON OG GRØNT: vertikal og horisontal 5. VARIASJON 5. GRØNT gatebeplantning, horisontale- og vertikalehager, takterrasser, lokale pusterom, forplasser The scale and density of a city can sometimes be overwhelming. At the same time this density is quite necessary when more and more people prefer to live in cities, this also applies to Gothenburg. In this density it is important how we treat the spaces inbetween and those elements inhabitating them; focus on the human scale, and the interaction between the city and its inhabitants. The site specific infrastructural challenges within the projects surroundings, are solved by the layout of public spaces. The result contributes to the usability of the citys different layers. The availability of spaces, the connections inbetween them and the resulting rooms have been in great focus. To enrichen these spaces and organize the project these five principles have been used and discussed: 4. + / - kvaliteter i offentlig rom, lys og skygge, le, overbygg, paviljonger 1. SCALE: SMALL SCALE ELEMENTS, BIG SCALE STRUCTURE The buildings scale become richer with small scale elements, for one person or a group of people. This contributes to a higher mix of urban diversity. 2. CLIMATE: NORDIC CLIMATE, INDOORS - OUTDOORS Indoor and outdoor areas melt together in summertime, but normally nordic life is much organized in and within indoor space and acticvities. Large public space, outdoors, covered or indoors facilitates different use. 3. MATERIALITY: HOMOGENOUS MASS, LOCAL VARIATIONS To achieve a coherent new part of the city, the aim is one overall material concept. Local variations and contrasts can highlight specific sites and functions within the mass. 1. SCALE: small scale elements, big scale structure 2. CLIMATE: nordic climate, indoors - outdoors 3. MATERIALITY: homogenous mass, local variations 4. VEGETATION: vertical - horizontal 5. VARIATION 5. GRØNT gatebeplantning, horisontale- og vertikalehager, takterrasser, lokale pusterom, forplasser 4. VEGETATION: VERTICAL - HORIZONTAL There are green areas in the plan for a better, more varied and open city environment. A park and squares, are green lungs in the structure and facilitate all kinds of use. Vertical and horizontal surfaces, not traditionaly used in cities, enrichens with vegetation. 5. VARIATION The city structure is laid out to develop a great variation in buildings, spaces and spatial sequences. Varied buildings facilitate great urban spaces, differentiated use and diverse urban life, at the same time it solves and benefits from the impact of external factors as sun, shadow, water handling and wind issues. 5

9 OVERORDNET BILDE / OVERALL PICTURE Gøteborg er knutepunktet mellom de tre skandinaviske hovedstedene og sentrum for en storregion med åtte millioner innbyggere. / Gothenburg is the central node of the tree scaninavian capitals, with a potensial population of eight million. RegionCitys beliggenhet ved banegården, den nye viadukten over baneterrenget og ny Gøtaelvsbro samler og blir et utvidet knutepunkt for nye og gamle deler av Gøteborg. / RegionCitys position next to the central station, the new viaduct and the new bridge connects and gathers old parts and new developments of central Gothenburg. 6

10 YTRE RAMMER / EXTERNAL IMPACT RegionCity kobler seg til og på eksisterende bystrukturer og forsterker viktige visuelle og fysiske linjer i byen. / RegionCity connects to the existing urban structures of the city, and reinforce important visual and physical lines of the surroundings. RegionCity har avsatt store arealer til grønne områder, strategisk lagt til eller i forlengelse av byens overordnede grønne akser og områder. / There s deposit large areas for the citys green space within RegionCity. These are positioned close to or in extension of the citys overall green axes and areas. Overflatevann fra bygg og terreng tas opp og brukes som elementer i det offentlige rom og ledes i retning elva. / Water from buildings and terrain is to be used as elements in public spaces, directed towards the river. 7

11 FLYFOTO FRA HISSINGEN / AERIAL PHOTO FROM HISSINGEN 8

12 INDRE ORGANISERING / INNER ORGANIZATION ANGJØRINGSGATE / LANDING STREET GÅRDSGATE / MIXED USE P TOG DROP OFF / KORTTIDS P TAXI TAXI TAXI DROP OFF / KORTTIDS P TOG DROP OFF / KORTTIDS P GÅSTRØK / PEDESTRIAN P HOVEDAKSE PLASSER / TORG SEKUNDÆR AKSE KOLLEKTIV - KNUTEPUNKT ANGJØRINGS- GATE / LANDING STREET GÅRDSGATE / MIXED USE GÅGATE / STRØK / PEDESTRIAN BILER / CARS TAXI SYKKEL / BIKES GODS BUSS Langs hovedaksene i RegionCity oppstår plasser og torg, samtidig knyttes infrastrukturelle knutepunkter til hovedaksene. / Along the main axes of RegionCity there s layed out squares and plazas, the infrastructural nodes are connected to these. Prosjektet skiller på ulike typer gater for indre logistikk og organisering. Angjøringsgate, gårdsgate med blandet/tidsregulert trafikk og gågater inne og ute. En gradering fra nord til sør. / RegionCity divide the internal traffic in different streets. Landingand drop-off street, mixed use streets and pedestrian based areas with out- and indoor passasges. A graduation from north to south. RegionCity har et tydelig trafikkmønster, med adskilte trafikktyper. Adskilt person- og kollektivtrafikk, strategisk plasserte taxi / drop-off punkter, tydelig annonsert sykkelparkering og nedkjøring til parkering og gods. / RegionCitys traffic is well organized, with the different types of traffic disconnected. Public transportation, personal traffic and goods has their own defined streets and ramps to other levels. 9

13 AKSONOMETRISK FREMSTILLING - FUNKSJONSFORDELING / AXONOMETRY FUNCTIONS STASJON OG / STATION AND KULTUR / CULTURAL INSTITUTIONS KONTOR/HOTEL/ BOLIGER / OFFICES/HOTEL/HOUSING OFFENTLIGE FORBINNELSER / PUBLIC CONNECTIONS VIADUKT / VIADUCT 10

14 AKSONOMETRISK FREMSTILLING - OPPBYGGNING / AXONOMETRY - BUILT-UP STASJON,, KULTUR, BOLIG, HOTEL OG KONTOR / STATION,, CULTURE, HOUSING, HOTEL AND OFFICES OFFENTLIGE FORBINNELSER / PUBLIC CONNECTIONS VIADUKT / VIADUCT PARKER / PARKS LEVEL 0 TIL OFFENTLIGE PASSASJER OG PLASSER LEVEL 0 TO +2 - PUBLIC CONNECTIONS AND SQUARES LEVEL 0 TIL PLASSER OG FORBINDELSER FOR KULTURSJIKTET LEVEL 0 TO +7 - SQUARES AND CONNECTIONS IN CULTURAL LEVELS LEVEL 0 TIL HØYHUS MED UTEROM LEVEL 0 TO HIGHRISE WITH OUTDOOR SPACE 11

15 12

16 SOLDIAGRAMMER / SUN DIAGRAMS JANUARY 21st MARCH 21st JUNE 21st JANUARY 21st MARCH 21st JUNE 21st JANUARY 21st MARCH 21st JUNE 21st

17 FLYFOTO FRA GULDBERGSVASS / AERIAL PHOTO FROM GULDBERGSVASS 14

18 SITUASJONSPLAN 1:2000 / SITE PLAN 1:2000 GULDBERGSVA FUTURE DEVEL TIL NYE GØTEELV BRO TO THE NEW BRIDGE ACROS GØTEELVEN EUROPAVEI 45 ROAD E45 BERGSLAGSGATANS STASJONSHUS NEDKJØRING GODS STASJONSPARK PARK DRIVEWAY DOWN GOODS STASJONSPARK PARK FORBINDELSE CONNECTION KOLLEKTIVTRAFIKK TIL VIADUKT PUBLIC TRANSPORTATION TO VIADUCT BILER TIL VIADUKT CARS TO VIADUCT AVSETTING, TAXI, PARKERING DROP-OFF, TAXI, PARKING VESTOPPGANG VESTLENKEN WEST ENTRENCE TRAIN INNKJØIRING TAXITERMINAL TO TAXI TERMINAL AVSETTING, PARKERING DROP-OFF, PARKING NEDKJØRING TIL PARKERING DRIVEWAY DOWN TO PARKING MIDTOPPGANG VESTLENKEN NEDKJØRING CENTRAL ENTRENCE TRAIN TIL PARKERING DRIVEWAY DOWN TO PARKING VESTOPPGANG VESTLENKEN WEST ENTRENCE TRAIN NEDKJØRING GODS DRIVEWAY DOWN GOODS NEDKJØRING BUSS DRIVEWAY DOWN BUS BUSSGÅRD BUS DRIVING AREA BUSSTASJON BUS TERMINAL VIADUKTENS KNUTEUNKT VIDUCT S CONNECTION SENTRALT TORG CENTRAL SQUARE STUDENTBOLIGER STUDENT HOUSING FREMTIDIG UTBYGGING FUTURE DEVELOPMENT KNUTEPUNKT CONNECTION SQUARE STASJONSPLASS RAILWAY PLAZA TOGSTASJON RAILWAY STATION FIRST HOTEL BANETERRENG TRAIN TRACKS BANEGÅRDSVIADUKT VIADUCT n NORDSTAN SHOPPING MALL - NORDSTAN 15

19 FRA BERGSLAGSGATANS STASJONHUS / FROM THE BERGSLAGSGATANS STATION 16

20 SITUASJONSPLAN / TRAFIKK OG ANGJØRING 1:2000 / TRAFFIC SITUATION AND LANDINGS PLAN 1:2000 P OF ORT F/K DR FF OP O TOG TAXI P TOG F/ P OF DRO TIDS P T KOR TAXI RT T / KO TAXI DRO IDS P TIDS P BILER / CARS P TAXI SYKKEL / BIKES GODS BUSS n 17

21 18

22 PLAN -3 OPSJON - PARKERING 1:1000 / PLAN -3 OPTION - PARKING 1: n PARKERING PARKING TEKNIKK TECHNICAL RAMPE TIL -1 RAMPE TIL -1 RAMP TO -1 RAMP TO -1 19

23 PLAN -2 VARELEVERING OG PARKERING 1:1000 / PLAN -2 GOODS DELIVERY AND PARKING 1: n PLATTFORM PLATFORM PLATTFORM PLATFORM MIDTOPPGANG CENTRAL ENTRENCE ØSTOPPGANG EAST ENTRENCE PLATTFORM PLATFORM PLATTFORM PLATFORM OPPKJØRING FOR GODS GOODS' DRIVEWAY UP GODSTERMINAL GOODS TERMINAL OPPKJØRING FOR GODS GOODS' DRIVEWAY UP BUSSTERMINAL BUS TERMINAL TEKNIKK TECHNICAL RAMPE TIL -1 RAMPE TIL -1 RAMP TO -1 RAMP TO -1 PARKERING PARKING 20

24 PLAN -1 PARKERING 1:1000 / PLAN -1 PARKERING 1: n MIDTOPPGANG CENTRAL ENTRENCE ØSTOPPGANG EAST ENTRENCE OPPKJØRING FOR GODS GOODS' DRIVEWAY UP ÅPENT NED DOUBBLE HEIGHT GODSTERMINAL GOODS TERMINAL OPPKJØRING FOR GODS GOODS' DRIVEWAY UP OPPKJØRING FOR BILER CARS' DRIVEWAY UP RAMPE TIL -2 RAMP TO -2 TEKNIKK TECHNICAL RAMPE TIL -2 RAMP TO -2 OPPKJØRING FOR BILER CARS' DRIVEWAY UP 21

25 PLAN 0 STASJON OG HANDEL 1:1000 / PLAN 0 STATION AND 1: n PARK SYKKEL- GARAGE BIKE'S PARKING MIDTOPPG. VÄSTLÄNKEN CENTRAL ENTRENCE GALLERI- GATE STATION GALLERY FORPLASS MIDTOPPG. FOURCOURT STATION OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR NEDKJØRING P-KJELLER TO PARKING LEVELS ANGJØRINGSGATE LANDING STREET TAXI - OVERDEKKET TAXI TERMINAL / GÅRDSGATE MIXED STREET KORTTIDS / GATEPARKERING SHORT TIME PARKING / AVSETTING "KISS 'N RIDE" OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR FORPLASS ØSTOPPG. STATION SQUARE ØSTRE OPPG. EAST ENTRENCE OPP TIL +1 (VIADUKT) TO 1ST FLOOR OPPKJØRING FOR BUSS BUS' TO VIADUCT 0m +1m / +1m +0m OPPKJØRING FOR BIL CARS TO VIADUCT BUSSTASJON BUS STATION / RESTAURANT / SUPERMARKET SUPERMARKET GÅRDSGATE MIXED STREET / TORG PARK SQUARE KORTTIDS PARK. / AVSETTING KISS 'N RIDE/ SHORT TIME PARKING GALLERI- GATE STATION GALLERY / TORG CENTRAL CITY SQUARE GALLERI GALLERY STREET GÅGATE / GALLERI GALLERY STREET OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR NEDKJØRING P-KJELLER TO PARKING LEVELS TORG CONNECTION SQUARE INFO- PAVILJONG INFO PAVILION KAFE CAFÉ OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR GJ.GANG TIL TOG WALKWAY TO TRAINSTATION GALLERI GALLERY STREET / GJ.GANG TIL TOG WALKWAY TO TRAINSTATION GALLERI GALLERY STREET / SYKKEL- GARASJE BIKE'S PARKING 22

26 PLAN +1 STASJON OG HANDEL 1:1000 / PLAN +1 STATION AND 1: n ER NT HOUSING MIDTOPPG. VÄSTLÄNKEN CENTRAL ENTRENCE NED TIL NIVÅ 0 TO GROUND FLOOR PLASS DELVIS OVERDEKKET SQUARE / / GALLERI-STATION GATE GALLERY OPP TIL +2 TO 2ST FLOOR NED TIL NIVÅ 0 TO GROUND FLOOR FORPLASS ØSTRE OPPG. ØSTOPPG. EAST ENTRENCE STATION SQUARE NED TIL TO GROUND NIVÅ 0 FLOOR PASSASJE PASSAGE / +4m +3m 0m +1m +2m +2m +1m +0m / +5m / OPP TIL +2 TO 2ST FLOOR NED TIL 0 TO GROUND FLOOR OPP TIL +2 TO 2ST FLOOR PLASS DELVIS OVERDEKKET SQUARE ÅPENT OPP OPEN UP TO HIGHER LEVELS / OPP TIL +2 TO 2ST FLOOR OPP TIL +2 TO 2ST FLOOR / 23

27 PLAN +2 STASJON OG HANDEL 1:1000 / PLAN +2 STATION AND 1: n 0m / NED TIL +1 TO 1ST FLOOR +1m +0m OPP TIL +3 TO 3RD FLOOR / +2m +2m +1m +3m GALLERI-STATION GATE GALLERY +4m / +5m +6m / NED TIL +1 TO 1ST FLOOR RESTAURANTER RESTAURANTS NED TIL +1 TO 1ST FLOOR ÅPENT NED TIL +1 OPEN DOWN TO 1ST FLOOR PASSASJE PASSAGE TIL +3 TO 3RD FLOOR +7m NED TIL +1 NED TIL +1 TO 1ST FLOOR TO 1ST FLOOR BUSSHOLDEPLASS BUS STATION NED TIL 0 TO GROUND FLOOR TAKHAGE ROOF GARDEN 24 PASASJE TIL UTVIDELSE CONNECTION TO EXTENSION PASASJE TIL UTVIDELSE CONNECTION TO EXTENSION

28 PLAN +3 STASJON OG HANDEL 1:1000 / PLAN +3 STATION AND 1: n / ADMINISTRASJON ADMINISTRATION / ADMINISTRASJON ADMINISTRATION PASASJE TIL +2 PASSAGE TO 2ND FLOOR / GALLERI-STATION GATE GALLERY / / / ADMINISTRASJON ADMINISTRATION / / / PASASJE PASSAGE TIL +2 TO 2ND FLOOR 25

29 PLAN +4 KULTURINSTITUSJONER 1:1000 / PLAN +4 CULTURAL INSTITUTIONS 1:1000 KULTUR / ADMIN. CULTURE / ADMINISTRATION n KULTUR / ADMIN. CULTURE / ADMINISTRATION KULTUR / MULTISALER CULTURE / MULTI ARENA KULTUR / KINO CULTURE / CINEMA KULTURHUS CULTURAL HOUSE KULTUR / UNIVERSITET CULTURE / UNIVERSITY KULTUR / ADMIN. CULTURE / ADMINISTRATION KULTUR / BIBLIOTEK CULTURE / LIBRARY ÅPENT NED KULTUR / UNIVERSITET CULTURE / UNIVERSITY 26

30 PLAN +5-6 KULTURINSTITUSJONER 1:1000 / PLAN +5-6 CULTURAL INSTITUTIONS 1: n TAKHAGE ROOFTOP GARDEN KULTUR / MULTISALER CULTURE / MULTI ARENA SAMMENBIND. PLASS CONNECTING GARDEN KULTUR / KINO CULTURE / CINEMA SAMMENBIND. PLASS CONNECTING SQUARE KULTURHUS CULTURAL HOUSE KULTUR / KINO CULTURE / CINEMA KULTURHUS CULTURAL HOUSE UTEPLASS OUTDOOR AREA KULTUR / UNIVERSITET CULTURE / UNIVERSITY KULTUR / ADMIN. CULTURE / ADMINISTRATION TAKHAGE ROOFTOP GARDEN PLASS OUTDOORS KULTUR / BIBLIOTEK CULTURE / LIBRARY PLASS KULTUR / UNIVERSITET OUTDOORS CULTURE / UNIVERSITY PLASS ROOF SQUARE 27

31 PLAN +7 KULTURINSTITUSJONER 1:1000 / PLAN +7 CULTURAL INSTITUTIONS 1: n PLASS ROOFTOP SQUARE ØVERSTE PLAN +7 ØVERSTE PLAN +7 TOP FLOOR LEVEL 7 TOP FLOOR LEVEL 7 TAKHAGE ROOF GARDEN TAKHAGE ROOF GARDEN ØVERSTE PLAN +7 ØVERSTE PLAN +7 TOP FLOOR LEVEL 7 TOP FLOOR LEVEL 7 TAKHAGE ROOF GARDEN KULTURHUS CULTURAL HOUSE KULTUR / KINO CULTURE/CINEMA PLASS ROOFTOP SQUARE KULTURHUS CULTURAL HOUSE TAKHAGE ROOF GARDEN KULTUR / UNIVERSITET CULTURE / UNIVERSITY TAKHAGE ROOF GARDEN KULTUR / ADMIN. CULTURE / ADMINISTRATION KULTUR / UNIVERSITET CULTURE / UNIVERSITY KULTUR / BIBLIOTEK CULTURE / LIBRARY SAMMENBIND. PLASS CONNECTING GARDEN KULTUR / BIBLIOTEK CULTURE / LIBRARY TAKHAGE ROOF GARDEN 28

32 BYGG +16 BUILDING 16 LEVELS OFFICE PLAN KONTOR, BOLIG OG HOTELL 1:1000 / PLAN OFFICES, HOUSING AND HOTELS 1: n ØVERSTE PLAN +7 TOP FLOOR LEVEL 7 ØVERSTE PLAN +7 TOP FLOOR LEVEL 7 ØVERSTE PLAN +7 ØVERSTE PLAN +7 TOP FLOOR LEVEL 7 TOP FLOOR LEVEL 7 BYGG +16 BUILDING 16 LEVELS HOTELL HOTEL BYGG +26 TAKHAGE BUILDING 26 LEVELS ROOF GARDEN KONTOR OFFICE BYGG +26 BUILDING 26 LEVELS BOLIG HOUSING BYGG +14 BUILDING 14 LEVELS KONTOR OFFICE BYGG +26 BUILDING 26 LEVELS KONTOR OFFICE BYGG +12 BUILDING 12 LEVELS TAKHAGE ROOF GARDEN BYGG +14 BUILDING 14 LEVELS KONTOR OFFICE TAKHAGE ROOF GARDEN BYGG +12 BUILDING TAKHAGE 12 LEVELS ROOF KONTOR GARDEN OFFICE BYGG +20 BYGG BUILDING LEVELS BUILDING 16 LEVELS KONTOR OFFICE TAKHAGE ROOF GARDEN BYGG +16 BUILDING 16 LEVELS BYGG +12 BUILDING 12 LEVELS TAKHAGE ROOF GARDEN KONTOR OFFICE BYGG +16 BUILDING 16 LEVELS TAKHAGE ROOF GARDEN BYGG +26 BUILDING 26 LEVELS BYGG +16 BUILDING 16 LEVELS TAKHAGE ROOF GARDEN BYGG +10 BUILDING 10 LEVELS TAKHAGE ROOF GARDEN 29

33 BYGGETRINN / PLAN 1:1000 / PHASING STRATEGY 1: n A 3B 7 30

34 KNUTEPUNKT MELLOM NE-TERMINALEN OG BANEGÅRDEN / INFRASTRUCTURAL NODE BETWEEN THE BUS- AND TRAIN STATION 31

35 LENGDESNITT 1:1000 / LONGITUDAL SECTION 1: K DROPOFF GARDEN KINDERGARTEN STATION OFFICES PARKING BUS STOP VIADUCT K FITNESS CONCERT CAFE KAFE SPINNING STATJON PARKING RAMP 12 LIBRARY TRAINING SHOPPING SQUARESHOP CENTRAL PLAZA STATION/RESTAURANT BRIDGE PARKING B LIBRARY SUPERMARKET READINGROOM STATION/ PARKING CULTURE OFFICES / HOUSING / HOTEL BUS STATION BUS PAR 32

36 LENGDESNITT 1:400 / LONGITUDAL SECTION 1: N KINDERGARTEN STATION OFFICES KAFE PARKING BUS STOP VIADUCT K 07 CONCERT FITNESS CAFE SPINNING STATJON PARKING RAMP 12 LIBRARY TRAINING BRIDGE CENTR PARKIN 33

37 INTERIØR ØSTOPPGANGEN / INTERIOR AT THE EAST ENTRANCE 34

38 OFFICES / HOUSING CULTURE / HOTEL ADMINISTRATION TVERRSNITT VED VIADUKTEN 1:200 / CROSS SECTION CLOSE TO VIADUCT 1: STATION/ 04 VIADUCT PASSAGE SHOP PARKING 02 STATION 35

39 36

40 STATION/ OFFICES / LIVING CULTURE / HOTEL TVERRSNITT ØSTOPPGANGEN 1:200 / CROSS SECTION EAST ENTRANCE TRAINSTATION 1:200 SHORT TERM P DROPOFF 20 OFFICES 07 STATION PLAZA LANDING STREET STATION MAINLY PEDESTRIANS 37

41 REFERANSER REFERENCES GRAND CENTRAL STATION, NEW YORK GREENACRE PARK, NEW YORK THE HIGH LINE PARK, NEW YORK VIADUCT SHOPPING, ZURICH 38

42 SARAGAKU. JAPAN THE OPOSITE HOUSE, SANLITUN VILLAGE, BEIJING GYRE SHOPPING CENTER, TOKYO POROCITY, CHENGDU 39

43 40

44 VEDLEGG: NEDKOPIERTE PLANSJER (50%) TANKAR OM LYS OG SKYGGE TANKAR OM VIND OG BLÄST TANKAR OM GRÖNSKA TANKAR OM DAGVATNET MOODBOARDS: OSLO BARNEPERSPEKTIVET / BARN I BYEN NYSKANDINAVER ANNEX: SCALED POSTERS (50%) THOUGHT ABOUT LIGHT AND SHADOW THOUGHTS ABOUT WIND THOUGHTS ABOUT GREENERY THOUGHTS ABOUT WATER HANDLING MOODBOARDS: OSLO A CHILDS PERSPECTIVE / KIDS IN A CITY IMMIGRANTS 41

45 26 Lengdesnitt / Longitudal section 1: RegionCitys beliggenhet ved banegården, den nye viadukten over baneterrenget og ny Hissingsbro samler og blir et utvidet knutepunkt for nye og gamle deler av Gøteborg. / RegionCitys position next to the central station, the new viaduct and the new bridge connects and gathers old parts and new developments of central Gothenburg. K DROPOFF STATIONKAFE FITNESS BUS STOP VIADUCT CAFE STATJON 00 PARKING 04 LIBRARY TRAINING RAMP SPINNING LIBRARY READINGROOM PARKING SUPERMARKET SHOPPING SQUARE SHOP CENTRAL PLAZA STATION/RESTAURANT 07 CULTURE K CONCERT 07 KINDERGARTEN GARDEN B PARKING BUS STATION Situasjonsplan / Situation plan 1: n GULCBERGSVASS FUTURE DEVELOPMENT, GULDBERGSVASS TIL NYE GØTEELV BRO TO THE NEW BRIDGE ACROS GØTEELVEN EUROPAVEI 45 ROAD E45 BERGSLAGSGATANS STASJONSHUS RegionCity kobler seg til og på eksisterende bystrukturer og forsterker viktige visuelle og fysiske linjer i byen. / RegionCity connects to the existing urban structures of the city, and reinforce important visual and physical lines of the surroundings. NEDKJØRING GODS RegionCity har avsatt store arealer til grønne områder, strategisk lagt til eller i forlengelse av byens overordnede grønne akser og områder. / There s deposit large areas for the citys green space within RegionCity. These are positioned close to or in extension of the citys overall green axes and areas. STASJONSPARK PARK DRIVEWAY DOWN GOODS STASJONSPARK PARK FORBINDELSE CONNECTION KOLLEKTIVTRAFIKK TIL VIADUKT PUBLIC TRANSPORTATION TO VIADUCT BILER TIL VIADUKT CARS TO VIADUCT AVSETTING, TAXI, PARKERING DROP-OFF, TAXI, PARKING VESTOPPGANG VESTLENKEN WEST ENTRENCE TRAIN INNKJØIRING TAXITERMINAL TO TAXI TERMINAL AVSETTING, PARKERING DROP-OFF, PARKING NEDKJØRING TIL PARKERING DRIVEWAY DOWN TO PARKING MIDTOPPGANG VESTLENKEN NEDKJØRING CENTRAL ENTRENCE TRAIN TIL PARKERING DRIVEWAY DOWN TO PARKING HOVEDAKSE VESTOPPGANG VESTLENKEN WEST ENTRENCE TRAIN NEDKJØRING GODS DRIVEWAY DOWN GOODS PLASSER / TORG SEKUNDÆR AKSE KOLLEKTIV KNUTEPUNKT Overflatevann fra bygg og terreng tas opp og brukes som elementer i det offentlige rom, og ledes i retning elva. / Water from buildings and terrain is to be used as elemnts in public space, directed towards the river. ING LAND / GATE ET STRE ANGJ DROP GÅ RØ ST GÅ N IA TR ES ED P K/ GÅRDSGATE / MIXED USE GÅGATE / STRØK / PEDESTRIAN Prosjektet skiller på ulike typer gater for indre logistikk og organisering. Angjøringsgate, gårdsgate med blandet/tidsregulert trafikk og gågater inne og ute. En gradering fra nord til sør. / RegionCity divide the internal traffic in different streets. Landing- and drop-off street, mixed use streets and pedestrian based areas with out- and indoor passasges. A graduation from north to south. 42 TAXI TOG TAXI TAXI DROP OFF VIADUKTENS KNUTEUNKT VIDUCT S CONNECTION SENTRALT TORG CENTRAL SQUARE FREMTIDIG UTBYGGING FUTURE DEVELOPMENT KNUTEPUNKT CONNECTION SQUARE STASJONSPLASS RAILWAY PLAZA DS P RT TI / KO TOGSTASJON RAILWAY STATION BANEGÅRDSVIADUKT VIADUCT BANETERRENG TRAIN TRACKS FIRST HOTEL TOG / OFF DROP TIDS P KORT ANGJØRINGSGATE / LANDING STREET USE IXED E/M DS P RT TI / KO OFF BUSSTASJON BUS TERMINAL STUDENTBOLIGER STUDENT HOUSING Langs hovedaksene i RegionCity oppstår plasser og torg, samtidig knyttes infrastrukturelle knutepunkter til hovedaksene. / Along the main axes of RegionCity there s layed out squares and plazas, the infrastructural nodes are connected to these. GS ØRIN AT RDSG NEDKJØRING BUSS DRIVEWAY DOWN BUS BUSSGÅRD BUS DRIVING AREA P BILER / CARS NORDSTAN SHOPPING MALL - NORDSTAN TAXI SYKKEL / BIKES P GODS BUSS RegionCity har et tydelig trafikkmønster, med adskilte trafikktyper. Adskilt person- og kollektivtrafikk, strategisk plasserte taxi / drop-off punkter og tydelig annonsert sykkelparkering og nedkjøring til parkering og gods. / RegionCitys traffic is well organized, with the different types of traffic disconnected. Public transportation, personal traffic and goods has their own defined streets and ramps to other levels. Viaduct, Zurich The Oposite house, Sanlitun, Beijing ST 03 PARKING Gøteborg er knutepunktet mellom de tre skandinaviske hovedstedene og sentrum for en storregion med et potensiale på åtte millioner innbyggere. / Gothenburg is the central node of the three scandinavian capitals, with a potensial population of eight million. 20 BRIDGE 0 10 OFFICES...skal bli Gøteborgs nye og utvidede knutepunkt, en ny by i byen, med høye arkitektoniske og byrommessige kvaliteter. RegionCity skal knytte eksisterende og kommende bydeler sammen på en god og integrerende måte. Prosjektet skal bli en fleksibel og robust bystruktur, bidra til innovasjon innen miljøriktig byggeri og samtidig være økonomisk og pragmatisk gjennomførbar....will be Gothenburgs extended new node, a city within the city, with strong architecural and urban quialities. RegionCity will connect existing and new parts of the city in a integrating and well defined way. The project shall be a flexible and robust citystructure, be innovative concerning environmental friendly building processes and at the same time be economically and pragmatically feasible. OFFICES / HOUSING / HOTEL 26 STATION/ RegionCity Greenacre park, New York HO BUS PARKING NEW

46 Plan +2 1: Aksonometri - offentlige forbindelser Axonometry - public connections n Aksonometri - funksjonssammenstilling Axonometry - divided by functions 0m / CULTURAL INSTITUTIONS OFFICES / HOTEL / HOUSING NED TIL +1 TO 1ST FLOOR +1m PUBLIC CONNECTIONS VIADUCT +0m / OPP TIL +3 TO 3RD FLOOR PUBLIC CONNECTIONS VIADUCT +1m +2m +2m +3m GALLERI- STATION GALLERY GATE +4m / +5m NED TIL +1 TO 1ST FLOOR ÅPENT NED TIL +1 OPEN DOWN TO 1ST FLOOR 50 n 03 TAXI - OVERDEKKET TAXI TERMINAL / GALLERIGATE STATION GALLERY NEDKJØRING P-KJELLER TO PARKING LEVELS OPPKJØRING FOR BUSS BUS' TO VIADUCT AVSETTING "KISS 'N RIDE" MIDTOPPG. VÄSTLÄNKEN FORPLASS MIDTOPPG. FOURCOURT STATION 10 / GÅRDSGATE MIXED STREET STATION PLAZA LANDING STREET KORTTIDS / GATEPARKERING SHORT TIME PARKING ANGJØRINGSGATE LANDING STREET CENTRAL ENTRENCE 5 07 PARK SYKKELGARAGE BIKE'S PARKING 0 PASASJE TIL UTVIDELSE CONNECTION TO EXTENSION STATION/ 0 10 NED TIL 0 TO GROUND FLOOR TAKHAGE ROOF GARDEN TIL +3 TO 3RD FLOOR PASASJE TIL UTVIDELSE CONNECTION TO EXTENSION Plan 0 1:1000 NED TIL +1 TO 1ST FLOOR BUSSHOLDEPLASS BUS STATION PASSASJE PASSAGE NED TIL +1 TO 1ST FLOOR RESTAURANTER RESTAURANTS +7m OFFICES / LIVING CULTURE / HOTEL +6m NED TIL +1 TO 1ST FLOOR Snitt Viadukten / Section Viaduct 1:200 / OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR FORPLASS ØSTOPPG. STATION SQUARE ØSTRE OPPG. EAST ENTRENCE STATION MAINLY PEDESTRIANS / 0m +1m OPP TIL +1 TO 1ST (VIADUKT) FLOOR +1m +0m OPPKJØRING FOR BIL CARS TO VIADUCT Solstudier / Sunstudies OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR SUPERMARKET SUPERMARKET / / BUSSTASJON BUS STATION / RESTAURANT / GÅRDSGATE MIXED STREET TORG CENTRAL CITY SQUARE GALLERI GALLERY STREET INFOPAVILJONG INFO PAVILION KORTTIDS PARK. / AVSETTING KISS 'N RIDE/ SHORT TIME PARKING NEDKJØRING P-KJELLER TO PARKING LEVELS GÅGATE / GALLERI GALLERY STREET OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR GALLERIGATE STATION GALLERY TORG CONNECTION SQUARE TORG PARK SQUARE OPP TIL +1 TO 1ST FLOOR KAFE CAFÉ GALLERI GALLERY STREET GJ.GANG TIL TOG WALKWAY TO TRAINSTATION / GALLERI GALLERY STREET GJ.GANG TIL TOG WALKWAY TO TRAINSTATION / SYKKELGARASJE BIKE'S PARKING JUNE 21st JUNE 21st Byens skala og tetthet kan være overveldende, men samtidig er tettheten nødvendig da flere og flere flytter inn til og vil oppholde seg i byene, hvilket også gjelder Gøteborg. I denne tettheten er det særlig viktig hvordan mellomrom og elementer i det offentlige rom behandles og berikes: årvåkenheten ovenfor den menneskelige skala og interaksjonene mellom individet og byen. 1. SKALA: SMÅSKALA ELEMENTER, STORSKALA STRUKTUR Bygningenes store skala berikes med småskala elementer, for ett menneske eller en gruppe mennesker. Dette bidrar til en større grad av urban mangfoldighet. 2. KLIMA: NORDISK Inne- og uterom flyter sammen om sommeren, men stort sett organiseres livet i og omkring innendørs rom og aktiviteter. Det er avsatt store arealer til offentlig rom ute, overdekket eller inne, for å imøtekomme det nordiske klima, dette gjennom utforming, program eller funksjon. De stedsspesifikke infrastrukturelle utfordringene som ligger i prosjektets omgivelser løses i et offentlig belte av rom, hvor resultatet bidrar til en større brukbarhet av byens mange nivåer. Det er arbeidet med offentlig tilgjengelighet til byens mange lag, koblingen mellom disse og de ulike rommene som oppstår. For å berike disse og organisere prosjektet er det i hovedsak brukt og diskutert fem hovedpremisser: 43

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE

DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE BRUKERFOKUSERTE PROSJEKTER FRA NORGE OG STORBRITANNIA PEOPLE-CENTRED PROJECTS FROM NORWAY AND THE UK DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE BRUKERFOKUSERTE PROSJEKTER FRA NORGE OG

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

OLJENASJONENS NYE ANSIKT?

OLJENASJONENS NYE ANSIKT? OLJENSJONENS NYE NSIKT? a-labs nybygg på Fornebu, der Statoil skal være hovedleietaker de neste 1 årene, har høstet lovord som et framtidsrettet signalbygg, et markant tilholdssted for Norges største bedrift,

Detaljer

NIBR-rapport 2012:31. Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl

NIBR-rapport 2012:31. Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl Nye boliger i storbyene Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys? Nye boliger i storbyene Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:15

Detaljer

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No. 98016 Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Statsbygg Statsbygg er statens

Detaljer

Forsidecollage: Foto 1: http://www.hunden.no/artikkel.html?news.nid=6429&temasider.tid=2 Foto 2: Bård Lindqvist Foto 3: wallcoo.

Forsidecollage: Foto 1: http://www.hunden.no/artikkel.html?news.nid=6429&temasider.tid=2 Foto 2: Bård Lindqvist Foto 3: wallcoo. Bård Lindqvist Diplomprogram Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Forsidecollage: Foto 1: http://www.hunden.no/artikkel.html?news.nid=6429&temasider.tid=2 Foto 2: Bård Lindqvist

Detaljer

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak TØI rapport 1204/2012 Aud Tennøy Petter Christiansen Jan Usterud Hanssen Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov TØI rapport

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Your ref Our ref Date 12/3775-1 JUL 2013 Time extention notification for the NO2 limit value

Detaljer

Nordic Public Transport 2014

Nordic Public Transport 2014 Nordic Public Transport 2014 New Trends Demanding New Solutions www.nordicpublictransport.com InformNorden & Nordisklokaltrafikk 11 13 June 2014 Oslo, Norway Sponsors & Exhibitors Welcome to Oslo and Nordic

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2 ADSIG Nr 2 Nytt 2010 A genuine partnership in Application Management Service. Intervju med Nina M. Ersgaard, Controller på mnemonic. Vinnere på tidligere konferanser 1 Hej! Detta magasin innehåller artiklar

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

MED LOV SKAL LAND BYGGAST

MED LOV SKAL LAND BYGGAST Helge Fiskaa MED LOV SKAL LAND BYGGAST Norsk fysisk-økonomisk planlegging dei fyrste åra med bygningslova av 1965 - med fem generalplanar frå Nic Stabells kontor som eksempel NTNU Trondheim Noregs teknisk-naturvitskaplege

Detaljer

NIBR-rapport 2007:12. Lene Schmidt. For tett? Fortetting, planprosess og bokvalitet i nye byboligprosjekter

NIBR-rapport 2007:12. Lene Schmidt. For tett? Fortetting, planprosess og bokvalitet i nye byboligprosjekter Lene Schmidt For tett? Fortetting, planprosess og bokvalitet i nye byboligprosjekter For tett? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2007:11 NIBR-rapport 2007:3 NIBR-rapport 2006:13 NIBR-rapport 2005:13

Detaljer

Fremtidige boligbehov

Fremtidige boligbehov Marit Ekne Ruud Rolf Barlindhaug Siri Nørve Fremtidige boligbehov Fremtidige boligbehov Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:2 NIBR-rapport 2010:15 NIBR-rapport 2010:17 NIBR/TØI rapport 2011

Detaljer

Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner

Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2002:10 NIBR-rapport 2002:2 NIBR prosjektrapport 1999:12 Utbyggingsøkonomi og markedsutsikter Analyse av utbyggingsprosjektet

Detaljer

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter NF-rapport nr. 8/2013 Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter En studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming Ann Kristin Eide Janne Paulsen Breimo Når livsløp veves

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Psykisk Helsearbeid i Oslo kommune Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Sluttrapport Bruker Spør Bruker Dagfinn Bjørgen Heidi Westerlund Karl Johan Johansen. Side 2 av 137 Første opptrykk Flere

Detaljer

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen NIBR-rapport 2008:7 Jon Guttu, Eli Havnen og Gro Koppen Kartlegging av boligmassen i Groruddalen En GIS-basert oversikt Kartlegging av boligmassen i Groruddalen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer