Å R S R A PP ORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A PP ORT 20 0 6"

Transkript

1 Å R S R A PP ORT

2

3 INNHOLD 5 Melding fra Administrerende Direktør 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 44 Selskapsregnskap 49 Noter til selskapsregnskapet 62 Revisjonsberetning A N N U A L R E P ORT RO CK S OU R C E A S A

4

5 K O R T O M R O C K S O U R C E Melding fra Administrerende Direktør Rocksource har etablert et solid fundament som et lete- og produksjons-selskap i Ved starten av 2007 har vi nå en organisasjon, en leteportefølje og en teknologi-base som er gir et godt grunnlag for å bygge et betydelig selskap og skape verdier for våre eiere. Vi har rekruttert et team bestående av de dyktigste fagfolkene i bransjen, og selskapets suksess er basert på deres kompetanse og bidrag. I 2006 har vi økt vårt fokus på aktiviteter på land i USA, og på slutten av året og nå i begynnelsen av 2007 har vi sett resultatet av å sette dyktige fagfolk på spennende prosjekter: Økte reserver, økt produksjon og økte verdier. I 2006 gjorde vi grunnarbeidet for lisenstildelingene vi fikk både på norsk og britisk kontinentalsokkel. Dette gir oss nå tilgang til et antall leteprospekter med høyt potensiale. Vi har bevist at vi kan utnytte vårt egenutviklede verktøy Rocksource Discover for å teste prospektene for olje og gass, og vi ser frem til en rask og kostnadseffektiv modning av prospektene i disse lisensene. Vi vil fortsette å øke letepotensialet i vår portefølje, vi vil fortsette med å bygge vår produksjon på kort sikt, og vi vil forsette å utvikle vår leteteknologi. Vi klarer kun å gjennomføre dette i det tempoet vi ønsker ved å ha den beste kompetansen i bransjen, og jeg er stolt av å kunne si at jeg mener vi har nettopp det. Med vennlig hilsen Trygve Pedersen Administrerende direktør Rocksource ASA Visjon Rocksource har som målsetning å være et innovativt, raskt voksende E&P-selskap. Vår visjon er å levere blant industriens beste leteresultater, gjennom hensiktsmessig anvendelse av avansert teknologi. Kortsiktig produksjon - Sette Rocksource i stand å produsere mer enn fat oljeekvivalente pr dag (boepd) i løpet av 2007 og mer enn boepd i løpet av Vurdering av mulighetene i vår portefølje i USA og videre utvikling av denne. Leting på kort sikt - Testing av et stort antall strukturer ved bruk av EM teknologien. - Posisjonere Rocksource for suksess i lisensrundene på norsk og britisk kontinentalsokkel. - Innpass på internasjonale letemuligheter med høyt potensiale hvor vi kan benytte vår EM teknologi. Leting på mellomlang sikt - Boring av prospekter når disse er påvist med EM verktøyet vårt. - Bygge opp en spennende leteportefølje og teste et betydelig antall prospekter med vårt EM teknologi. Langsiktige ambisjoner - Levere vedvarende uovertrufne suksessrater i våre leteboringer. - Påvise reserver til lave kostnader og skape overlegen verdi til våre eiere med en aktiv porteføljeforvaltning. For ytterligere informasjon om Rocksource ASA og våre aktiviteter besøk oss på A N N U A L R E P ORT RO CK S OU R C E A S A 5

6

7 ST YRETS ÅRSBERETNING Styrets beretning 2006 Året Rocksource ASA la grunnlaget for langvarig vekst som et olje- og gasselskap. I løpet av 2006 modnet Rocksource ASA-konsernet («Rocksource», «Konsernet» eller «Selskapet») til et fokusert lete- og produksjonsselskap. Den ekstraordinære generalforsamlingen 23. februar 2006 godkjente en utfisjoneringsplan, som resulterte i at Rocksource ASAs mineralaktiviteter, med virkning fra 8. mai 2006, ble utskilt som en egen forretningsenhet under navnet Nordic Mining ASA. Denne transaksjonen har gjort det mulig for Rocksource å fortsette utviklingen som et dedikert og fokusert olje- og gasselskap i Oppkjøpet av Sandhawk Energy LLC i 4. kvartal 2006 satte selskapet i stand til å øke det kortsiktige produksjonsmålet til 1000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2007 og 2000 fat innen utgangen av Konsernet har driftsenheter i Norge (Rocksource ASA, med kontor i Oslo og Stavanger, og Rocksource Geotech AS, med kontor i Bergen), Storbritannia (Rocksource UK Ltd med registrert adresse i London) og USA (Rocksource Energy Corporation og Sandhawk Energy LLC i Houston, Texas). Rocksources teknologi Drivkraften bak verdiskaping Året 2006 markerte et nytt trinn i utviklingen av den patenterte teknologi som gjør det mulig for Rocksource å utnytte elektromagnetisk (EM) data i letevirksomheten. Ideen om å benytte EM-data er nå godt etablert i bransjen, og det er rapportert om mange vellykkede tilfeller. Rocksource mener at EM er en informasjonskilde som kan brukes gjennom hele verdikjeden, men man kan bare få fullt utbytte av den som et integrert verktøy i arbeidsprosessen hos et oljeselskap. Rocksource har utviklet en grundig forståelse av de kompliserte forholdene som er forbundet med hvordan EM-energien forplanter seg i havbunnen, og hvordan dette integreres med de andre datakildene som er tilgjengelig for letingen. Dette gjør det mulig for selskapet å bruke EM-data som en integrert en del av beslutningsprosessen i leteaktivitetene. Rocksource er overbevist om at tilgangen til EM-data vil endre måten leting gjennomføres ved å øke kvaliteten og påliteligheten på dataen som benyttes i beslutningsprosessene. Det forspranget Rocksource har gjennom bruken av EM-teknologien gjør at vi kan øke vår leteeffektivitet. Kontinuerlig utvikling Rocksource Discover versjon 2 ble lansert høsten 2006, og inkluderte flere viktige nye funksjoner. Rocksource Discover er Konsernets beskyttede system for behandling av elektromagnetiske data i alle deler av leteprosessen. Det er utviklet flere nye algoritmer for å sikre at dataene behandles på riktig måte. Videre er hastigheten på databehandlingen økt betydelig. Dette muliggjør en raskere modellering og inversjon. Og der er etablert et nytt system for hvordan resultatene av EM-dataene skal brukes i beslutningsprosessene. Det er svært viktig for et oljeselskap at det har den nødvendige ekspertisen som kreves for å håndtere de usikkerhetsmomentene som gjør seg gjeldende når man behandler EM-data. Hvis man ikke er klar over dette og ikke har den nødvendige kunnskapen internt, kan det lede til feilaktige tolkninger og resultater. I de fleste tilfeller hvor man kommer frem til uriktige resultater, er det ikke selve EM-teknologien som svikter, men evnen til å tolke dataene. En integrert fremgangsmåte er et konkurransemessig fortrinn og øker sannsynligheten for et vellykket resultat. Basert på analysen av 14 undersøkelseslinjer har Rocksource så langt hatt en 100 prosent korrelasjon mellom tolkningen av EM-dataene og de tilgjengelige brønn- og seismiske dataene. I 2006 anskaffet selskapet flere nye EM-undersøkelselinjer som nå er under behandling. Resultatene vil gi viktige data til beslutningsprosessene for selskapets letevirksomhet. Som en del av forskningsaktivitet jobber vi i samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner som CIPR ved Universitetet i Bergen, SCRIPPS ved Universitet i California og CEMI ved Universitetet i Utah. Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A 7

8 ST YRETS ÅRSBERETNING Attraktiv partner Rocksource har etablert partnerskap med en rekke oljeselskaper. Dette er en betydelig prestasjon, da det gir en bekreftelse på vår evne til å behandle EM-data. Disse selskapene vil også dra nytte av Rocksource sine evner til å håndtere arbeidet som er knyttet til innhenting og analyse av EM-data i felles lisenser. Rocksource er overbevist om at dette vil sette oss i stand til å opprette langsiktige forhold til dyktige operatører. Nye patenter Selskapet fikk innvilget to viktige patenter i Patentene vil bidra til arbeidet med å bruke EM-teknologien på grunt vann og sikre en høyere kvalitet på de innsamlede dataene. Modelleringstester viser at Rocksource nå har verktøy som gjør det mulig å bruke EM-data på grunt vann som er mindre enn 50 meter dyp. Selskapet vil fortsette med en betydelig forsknings- og utviklingsinnsats for å optimalisere den interne ekspertisen slik at det kan behandle EM-data videre. Flere nye algoritmer vil bli innført i 2007 for så vel modellering som behandling av faktiske data. Selskapet fokuserer også på hvordan EM-teknologien kan benyttes på produserende felter (4D EM). Det er en mulighet på lang sikt for at teknologien kan brukes til å forbedre utvinningen fra felter som allerede er i produksjon. Så langt er modelleringsresultatene oppmuntrende. Rocksource fokuserer videre på bruken av EMteknologien på land. Vi vil utføre en test i 2007, og de nødvendige algoritmene vil bli innarbeidet i Rocksource Discover. Arbeidet med forskning og utvikling har så langt ført Rocksource opp på høyeste nivå når det gjelder behandling av EM-data. Mange oljeselskaper har innsett dette, og flere samarbeider nå med oss i flere offshore lisenser. På bakgrunn av den måten denne teknologien kan endre spillereglene på når den er riktig forstått og brukt, mener vi at vi kan endre måten leting etter olje og gass vil bli gjennomført. Vi har verktøyene og kompetansen til å gjøre dette og vi ser frem til et spennende år i Letevirksomhet Opprettelsen av en spennende lisensportefølje I 2006 lykkes Rocksource i å utvikle leteporteføljen. Porteføljen passer svært godt til Rocksource sin EM-teknologi, da den inkluderer flere spilltyper og forskjellig modningsnivåer på feltene fra tilknytting av nærliggende felter til leting på uutforskede felter. Porteføljen har leteområder av forskjellige størrelser og har en netto risikojustert reserve på 58 millioner fat oljeekvivalenter, noe som øker selskapets verdi i betydelig grad. Selskapet viste også at forretningsmodellen fungerer, da vår teknologi la grunnlaget for både «farm-in» såvel som et virkemiddel til å utvikle sterke partnerskap på lisenser i Britisk sokkel Rocksource demonstrerte en annen side av sin forretningsmodell ved å kjøpe opp en 25 prosents eierandel i produksjonslisensen P.1378 (blokk 211/7b) på britisk sokkel (UKCS) gjennom en lavkostnads «farm-in»-avtale med Capital Oil. Det viktigste leteområdet på blokken kan inneholde mer enn 100 millioner fat utvinnbar olje, og utvinningsmulighetene egner seg ypperlig til bruk av Rocksources beskyttede EM-teknologi. Arbeidsplanen fremover er å forberede en EM-undersøkelse i løpet av 2007 som grunnlag for en borebeslutning innen årets utgang. Den 24. lisensrunden på UKCS var svært vellykket for Rocksource, og vi ble tildelt alle de lisensene vi søkte på, i alt fire, som dekket 16 blokker. Tildelingen ble ansett som en betydelig milepæl i utviklingen av leteporteføljen i en runde som ble sett på som en av de mest konkurranseutsatte hittil. Dette viser igjen at vår letekompetanse er vel ansett både i bransjen og hos myndighetene. Tildelingen bestod av en promote lisens for blokk 208/26, der Rocksource har blitt tildelt hele lisensen, to Frontier - lisenser (som dekker hele eller deler av elleve blokker) der Rocksource er i partnerskap med OMV (operatør) og Dana, samt en tredje Frontier lisens (4 blokker) med Talisman (operatør). Dette vil gi Rocksource tilgang til leteområder i Storbritannia sammen med etablerte operatører, og vil gi oss flere muligheter til å teste leteområdene med EM-teknologien. I 2005 inngikk selskapet en «farm-in»-avtale der det fikk 10 prosent av blokk 211/22b. Denne blokken drives av DNO, og en brønn ble boret på Jaguar prospektet tidlig i Brønnen ble boret på et leteområde basert på konvensjonell tolkning, og uten bruk av EM-teknologi. Leteområdet hadde en dybde som lå utenfor området for EM-teknologien på den tiden, og en tilgjengelig borerigg gjorde det mulig å bore raskt. Det ble ikke funnet noen kommersielt utnyttbare hydrokarboner på Jaguar prospektet. Vurderingen av de gjenværende mulighetene på blokken fortsetter. Norsk sokkel I den norske TFO-lisensrunden i 2006 ble Rocksource tildelt en 35 prosent eierandel i blokk 31/8 i Nordsjøen, sør for det gigantiske Troll-feltet. Blokken vil bli operert av E.ON Ruhrgas Norge AS som eier 50 prosent, Rocksource eier 35 prosent og Aker Exploration eier 15 prosent. Denne blokken hadde førsteprioritet i Rocksource sin søknad, og i den innledende letefasen består arbeidsprogrammet i å foreta en EM undersøkelse i Colombiansk sokkel Rocksource inngikk en avtale med Inseis Wavefield om delfinansiering av en km 2D-seismisk datainnsamling på Colombiansk sokkel. Denne avtalen gir Rocksource tidlig tilgang til de seismiske dataene, samt en andel av fremtidig salg. Innsamlingen av data ble fullført i 2006, og det ble gjort flere salg. Hovedhensikten bak selskapets deltagelse var å tilegne seg tilgang til dataene i en tidlig fase, vurdere mulighetene i området og posisjonere Rocksource for fremtidige lisensrunder. Produksjonsaktiviteter på land i USA Generering av kontantstrøm Våren 2005 tilegnet Rocksource seg en eierandel (working interest) på 35 prosent i New Ace-feltet øst i Texas som ble drevet av Sandhawk Energy LLC. Feltet har vært i produksjon siden 1947, i begynnelsen olje fra de grunne seksjonene, og senere gass fra de dypere delene. I tillegg til produksjonsfeltet, som er i sluttfasen av sin levetid, har Rocksource også fått tilgang til en rekke nærliggende leteområder. Etter å ha gjennomført analyser gikk Rocksource til oppkjøp av Sandhawk Energy LLC i oktober Transaksjonen ga Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A

9 ST YRETS ÅRSBERETNING SOURCE RECEIVERS H 2 O HC Rocksource en eierandel (working interest) på 99 prosent i feltet og de tilstøtende områdene til en lav kostnad. Kjøpet muliggjorde igangsettelsen av et boreprogram på to brønner (pluss en brønn avhengig av resultatet av de to første) for å undersøke området Drews Landing like nord for New Ace-feltet. Området omfatter en rekke soner som inneholder hydrokarboner på forskjellige nivåer. Boreprogrammet ble utformet med tanke på å optimalisere informasjonsverdien, maksimere reservene og samtidig øke produksjonen fra området. Den første brønnen (Morian 3) ble fullført ved utgangen av desember 2006 og testet en rekke av sonene. Brønnen viste tilstedeværelsen av en rekke middels dype sandområder, som tidligere hadde vært i produksjon i sør, og testet i tillegg ut et dypere, ikke tidligere utprøvd, sone. Boreresultatene var positive, og de dypeste delene ble raskt satt i produksjon. Denne sonen produserte 500 mcf per dag uten stimulering, et typisk tall for området. Deretter ble boreriggen flyttet til Morian 4, hvor den prøvde ut en ny struktur. Denne brønnen sto ferdig tidlig i 2007, og var svært produktiv, og per medio mars 2007 produserer den mcf per dag. Siden ble boreriggen flyttet tilbake til Morian 3, der den har brukt dette borehullet til å prøve ut utvinningsmuligheter på dypere nivåer. De første loggresultatene er positive, og sonen blir for tiden prøvd ut (mars 2007). En tredje brønn (Morian 5) forventes å stå ferdig i april Ved slutten av 1. kvartal 2007 var de påviste reservene (P1) for området økt fra 0,5 til 2,96 millioner oljeekvivalenter mmboe. De påviste pluss sannsynlige reservene (P1 +P2) hadde økt fra 2,7 til 5,4 mmboe. Boreaktivitet hadde også økt de mulige ressursene i området, og man har nå en klar plan og hensikt om å omgjøre disse til reserver i løpet av Som forventet har produksjonen på hovedfeltet fortsatt å avta. For øyeblikket ligger nivået på ca. 500 mcf per dag. Rocksource vil investere USD i brønnoverhalinger og rekompletteringer for 2007 for å opprettholde produksjonen og maksimere de siste fasene av feltets levetid. Tekniske vurderinger av New Ace-feltet, supplert med informasjon samlet fra de nye brønnene, fortsetter. Forretningsutvikling Rocksource har aktivt bygget en leteportefølje både i Norge og i Storbritannia. Leteaktiviteten var rettet mot de to rundene som ble åpnet i 2006, 24. runde i Storbritannia og den norske TFO-lisensrunden i Rocksource inngikk også en «farm-in»-avtale i den britiske blokken 211/7b med Capital Oil. Dette er en promote -lisens like nord for det britiske Magnus-feltet. Utvinningsmulighetene er svært lovende, og risikoen kan reduseres kraftig med EMteknologien. «Promote»-perioden utløper ved utgangen av I juli 2006 ble Rocksource prekvalifisert som lisenshaver av norske myndigheter. Dette er en forutsetning for å kunne bli tildelt lisenser på norsk sokkel. Rocksource valgte å fokusere lisenssøknadene på leteområder som egnet seg for EM-undersøkelser, og søkte sammen med andre selskaper i Nordsjøen. Sammen med EON- Ruhrgas (operatør og 50 prosent eierandel) og Aker Exploration (15 prosent eierandel) ble Rocksource tildelt en eierandel på 35 prosent i blokk 31/8. Leteaktivitetene er nå fokusert mot arbeid i området som en forberedelse til den 20. runden i Norge, som ventes å bli kunngjort medio Blokkene i denne runden vil hovedsakelig ligge i Norskehavet og Barentshavet, i mer uutforskede områder enn de som er tilgjengelige i TFO-rundene. Prospektene gir generelt sett god avkastning, men innebærer samtidig ofte en høy risiko. Rocksource vil forberede seg til runden ved å samle inn EM-data over de mest lovende leteområdene før søknad, og dermed redusere risikoen. I fjerde kvartal 2006 har leteaktiviteten bestått i å kartlegge spill og leteområder og bekrefte mulighetene for å bruke EM. Når det gjelder utviklingen av porteføljen, var 2006 et svært vellykket år, der Rocksource overgikk forventningene til lisensveksten. Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A 9

10 ST YRETS ÅRSBERETNING Rocksource har vurdert en rekke «farm-in»-muligheter i andre deler av verden, men ingen av dem har vist seg så attraktive at selskapet har ønsket å inngå avtaler i Hovedkriteriet for å gå inn i en annen lisens eller en eksisterende avtale er at vi kan utnytte vår kompetanse og teknologi for å redusere risikoen og den økonomiske eksponeringen. Det kommende året vil Rocksource fortsette å se etter forretningsmuligheter som faller innenfor vår strategi. Organisasjonsutvikling Hovedfaktoren i fortsatt fremgang I løpet av 2006 har Rocksource vokst til en svært kompetent organisasjon med høy kapasitet til å øke verdiskapningen i lisensporteføljen. Organisasjonen har utviklet seg til et nivå hvor Rocksource nå begynner å forberede søknad operatørstatus på norsk sokkel i løpet av I 2006 økte den norske delen av organisasjonen personalet med 13 medarbeidere fra 16 til 29 og vi venter en videre økning i 2007 etter hvert som økningen i aktivtetsnivået fortsetter. I dag består organisasjonen av 21 G&G-ansatte, alle med en sterk teknisk og akademisk bakgrunn. To i ledergruppen, dr. Jonny Hesthammer og dr. John Howell, er professorer ved Bergen universitet, og har doktorgrad i henholdsvis strukturell geologi og reservoarsedimentologi. 13 av våre 21 G&G-folk har doktorgrad eller vil få den i løpet av de neste få månedene. Ved årets utgang var det totalt 37 ansatte i Konsernet, medregnet fem innleide konsulenter. Den svært erfarne organisasjonen i Houston fikk gleden av at personalet ved Sandhawk Energy ble innlemmet i organisasjonen, og utgjør nå en enda dyktigere organisasjon som er i stand til å utvikle Konsernets eiendeler i USA. Morselskapet, Rocksource ASA, hadde 6 medarbeidere den 31. desember 2006, medregnet én person som er ansatt på heltid basert på forretningsfører-avtalen med Dag Dvergsten AS. Medarbeiderne er den utvilsomt viktigste ressursen til Rocksource. I 2006 har selskapet rekruttert flere svært dyktige medarbeidere. Selskapet ønsker til enhver tid å utvikle og støtte opp om det svært kompetente personale ved å legge til rette for et stimulerende og støttende arbeidsmiljø, tilby konkurransedyktige betingelser og hjelper alle til å nå sine personlige utviklings- og karrieremål. Vi har kommer langt i løpet av 2006 mot å etablere og opprettholde et sunt helse-, miljø- og sikkerhets-kultur. Rocksource vil påse at arbeidsmiljøet ikke skader helsen eller setter sikkerheten til de ansatte, partnerne, entreprenørene eller andre interessenter på spill. Vi vil fortsette å ta alle rimelige hensyn og vise vår stadige forpliktelse til helse, miljø og sikkerhet og å oppfylle aktsomhetsplikt. Tre av de seks styremedlemmene i Rocksource er kvinner. I løpet av 2006 har kjønnsfordelingen i selskapets organisasjon blitt bedre, og selskap vil arbeide mot videre forbedringer. Økonomi Investering i fremtiden Resultatet for året Konsernet har økt både organisasjonen og aktivitetsnivå i løpet av året. Dette gjenspeiles i et underskudd for året på -88,3 millioner kroner. Resultatet for året er i henhold til budsjetter. Bidraget fra oljefeltene på land i USA var fremdeles lavt, med en inntekt på i alt 7,0 millioner kroner. Dette skyldtes hovedsakelig manglende vedlikehold av brønnene i New Ace-feltet i forkant av Konsernets kjøp av Sandhawk Energy LLC i fjerde kvartal Etter oppkjøpet av Sandhawk Energy LLC har nødvendig vedlikehold blitt igangsatt og et boreprogram er blitt påbegynt. Eksternt salg av Geotekniske tjenester, som hovedsakelig gjelder salg av seismiske data på sokkelen utenfor Colombia, ga en inntekt på 10,6 millioner kroner, noe som brakte totalinntektene for året opp i 17,6 millioner kroner. I 2006 deltok selskapet i boringen av Jaguar-brønnen på britisk sokkel. Brønnen påviste ingen kommersielt utvinnbare hydrokarboner, og konsernet kostnadsførte derfor kostnadene på 23,3 millioner kroner. I tillegg brakte letekostnader på 34,6 millioner kroner, i forbindelse med den økte aktiviteten, de totale utgiftene til letingen over året opp i 57,9 millioner kroner. Konsernet har fortsatt sin utvikling av teknologi, og har forbedret EM-ekspertisen. De totale eksterne kostnadene til forskningsaktiviteter utgjorde 3,4 millioner kroner for året. Selskapet har et godkjent SkatteFUNN-prosjekt gjennom Norges forskningsråd, hvor 20 prosent av kostnadene refunderes gjennom et skattefradrag. Lønnskostnadene utgjorde 26,5 millioner kroner for året. Dette gjenspeiler at Konsernet hadde 37 ansatte ved årets slutt. Noe av personalet var innleid, og administrasjonsavtalen med Dag Dvergsten AS gjaldt hele året og utgjorde i alt 6,8 millioner kroner. Lønnskostnadene omfatter kostnader forbundet med fleksitids- og bonusplanen. Skatteinntekter på 17,1 millioner kroner er bokført i Dette gjelder kun Konsernets letevirksomhet på norsk sokkel, der selskape kan kreve 78 prosent av letekostnadene refundert, dog begrenset til årets skattbare tap. Mineral- og metallaktivitetene ble skilt ut i Nordic Mining ASA. Aktivaene vedrørende disse aktivitetene ble avskrevet i regnskapet for 2004, og kostnadsførte utgifter til utskillelsen i 2006 utgjorde i alt 5,2 millioner kroner. Konsernets underskudd på -88,3 millioner kroner gir et resultat per aksje på -0,167 kroner, som også er det utvannede resultatet per aksje. Finansiering, kontantstrøm og økonomisk stilling Nettoendringene for kontanter i 2006 var -136,4 millioner kroner, hvorav 85,9 millioner kroner var relatert til driften. Kontantstrømmen fra investeringene i 2006 utgjorde i alt -49,9 millioner kroner. Dette var påvirket av en kontantavståelse på 10 Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A

11 ST YRETS ÅRSBERETNING ,0 millioner kroner i forbindelse med utskillelsen av Nordic Mining ASA i andre kvartal av 2006, og 14,7 millioner kroner i forbindelse med oppkjøpet av Sandhawk Energy LLC i fjerde kvartal av Det fant ikke sted noen finansieringsaktiviteter i løpet av året. Ved årets slutt utgjorde kontantbeholdningen 105,8 millioner kroner, ned 136,4 millioner i forhold til fjoråret. Konsernet hadde ingen rentebærende gjeld ved årets slutt. Egenkapital utgjorde 334 millioner kroner ved årets slutt, noe som ga konsernet en egenkapitalandel på 92 prosent. Resultat, balanse og kontantstrøm Rocksource ASA Regnskapet legges frem under forutsetningen av fortsatt drift. Forutsetningen er basert på forventningene som styret har basert sine planer på om utvikling av Selskapet som beskrevet foran, og at selskapet har en sunn likviditet. Styret foreslår at årets underskudd på -24,7 millioner kroner overføres til udekkede tap. Aksjeeierne Per 31. desember 2006 var aksjekapitalen på kroner, fordelt på aksjer med en pålydende verdi av 0,25 kroner hver. Alle aksjer har samme rettigheter, men per 31. desember 2006 var 75 millioner vederlagsaksjer i forbindelse med sammenslåingen av Rocksource Geotech AS i 2005 underlagt forfallsrestriksjoner og er følgelig ikke fritt omsettelige. Hvert kalenderår, regnet fra 1. januar 2006, frigis 25 prosent av slike vederlagsaksjer, som opprinnelige utgjorde 100 millioner aksjer. Aksjekursen den første omsettingsdagen 2. januar 2006 var 1,77 kroner, mens den lå på 1,18 kroner på siste omsettingsdagen i desember I løpet av året har kursen variert mellom den høyeste sluttkursen på 1,86 kroner (6. januar 2006) og den laveste sluttkursen på 1,07 kroner (29. september 2006). Ved årets utgang hadde selskapets aksjer en markedsverdi på ca. 624 millioner kroner, og selskapet hadde 3478 aksjeeiere. Selskapet har egne aksjer. Økonomisk markedsrisiko I 2006 var Konsernet hovedsakelig utsatt for risiko i forbindelse med svingningene i prisene for olje og gass, samt svingninger i valutakursene. Vi regner med at denne situasjonen vil holde seg uforandret i nærmeste fremtid. På grunnlag av den økte olje- og gassproduksjonen og inntektsstrømmen basert på salget av disse, anser vi at den økonomiske markedsrisikoen for moderat. Et større fall i prisen på olje og gass kan slå negativt ut for verdien av Konsernets olje- og gass eiendeler i USA. Da flere av Konsernets kontrakter er inngått i fremmed valuta, er Konsernet utsatt for en viss valutarisiko, hovedsakelig i forhold til amerikanske dollar og britiske pund. Konsernet er også utsatt for en valutarisiko gjennom sine datterselskaper Rocksource Energy Corporation og Sandhawk Energy LLC, men siden både inntekter og kostnader i forbindelse med produksjonen og salget av hydrokarboner er i amerikanske dollar, anses risikoen for å være moderat. Etter å ha gått inn i en lisens på britisk sokkel i tillegg til tildelingene i 24. lisensrunde i Storbritannia har eksponeringen mot britiske pund og amerikanske dollar økt på grunn av disse aktivaene. Ved årets utgang hadde Konsernet ingen langsiktig gjeld, men hadde betydelig kontantreserver. På grunnlag av det forannevnte, sammen med det lave volumet av kredittsalg i forbindelse med inntektene og det faktum at Konsernet ikke har noen plasseringer i kapitalmarkedet, anser styret at kredittrisikoen ved utgangen av 2006 er lave. Selskapsstyring Selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som er gjengitt i børssirkulære nr. 1/2007. Selskapet har et særlig fokus på informasjon til aksjeeierne og markedet, eierpåvirkning og uavhengighet fra særinteresser. I samsvar med kravene i Norsk anbefaling har Selskapet utarbeidet en rapport for hvert punkt i anbefalingen. Rapporten er tatt med i årsmeldingen. Utsikter for 2007 Det arbeidet som ble gjort i 2006, har lagt et godt grunnlag for fremtidig vekst, og styret mener derfor at Konsernet ligger godt an i forhold til planene for utvikling av prosjektene. Inngåelsen av partnerskap, og de vellykkede tildelingene i den norske TFO-lisensrunden i 2006 og den 24. lisensrunden i Storbritannia, viser også at våre eksterne interessenter anerkjenner Konsernets ekspertise. Selskapet fokuserer videre på utviklingen av aktivitetene på land for å finansiere våre voksende ambisjoner på sokkelen, der Konsernet kan utnyttet sin EM-ekspertise. Oslo, 29. mars 2007 Dag Dvergsten Styrets leder Mimi K. Berdal Styrets nestleder Anne Dæhlie Styremedlem Ole Nygaard Styremedlem Anne-Grete Ellingsen Styremedlem Helge Ringdal Styremedlem Trygve Pedersen Adm. Direktør Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A 11

12 EIERST YRING OG SELSK APSLEDELSE Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Selskapet har etter styrets oppfatning god eierstyring og selskapsledelse, og selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ( Anbefalingen ) inntatt i børssirkulære nr. 1/2007. Styret gir med dette en redegjørelse for oppfyllelse av hvert av hovedpunktene i anbefalingen. Punkt 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styret, med bistand fra administrasjonen, har igangsatt utarbeidelse av etiske retningslinjer for selskapet. Retningslinjene vil være basert på et sett av etiske normer og har som siktemål å medvirke til at selskapet og de ansatte opptrer med integritet og til det beste for alle aksjonærer, ansatte og miljø. Disse retningslinjene vil også omfatte meldeplikt for styremedlemmer og ledende ansatte hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet, jf. punkt 4 nedenfor. De etiske retningslinjene vil også omtale hvordan kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamling kan finne sted, jf. punkt 13. Styret forventer å kunne gjennomgå og vedta retningslinjene senest i løpet av tredje kvartal i Punkt 2. Virksomhet Selskapets virksomhet, mål og strategier er tydeliggjort. Vedtektenes formålsparagraf og selskapets mål og hovedstrategier er referert til i årsrapporten. Punkt 3. Selskapskapital og utbytte Styret søker til enhver tid å sørge for at selskapet har en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil. For å gi styret den nødvendige fleksibilitet, har generalforsamlingen i selskapet gitt styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse og fullmakt til kjøp av egne aksjer i henhold til reglene i allmennaksjeloven. Fullmaktene gjelder for henholdsvis 2 år og 18 måneder, noe som er i samsvar med allmennaksjeloven. I henhold til Anbefalingen vil fullmaktene være til behandling ved denne ordinære generalforsamling. Styret vil ivareta aksjonærenes interesser ved en utøvelse av disse fullmaktene, og vil etter omstendighetene fremlegge saken for generalforsamlingen for å ivareta god eierstyring. En ekstraordinær generalforsamling den 23 februar 2006 vedtok styrets forslag om å overføre overkursfondet til annen egenkapital, hvilket gjør at selskapet raskere kan komme i utbytteposisjon. 12 Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Melding til leseren:

Melding til leseren: ÅRSRAPPORT 2009 TGS 2 2 0 0 9 Å r s r a p p o r t Innhold Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 6 Regnskap TGS Konsern 12 Noter til Konsernregnskapet 16 Regnskap Morselskap 37 Noter til Morselskapets Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60

INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 Eidesvik Offshore ASA INNHOLD SOLID DRIFTSÅR 3 HMS RAPPORT 4 EIERSTYRING 7 ÅRSBERETNING 2008 11 HOVEDTALL 17 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 22 ÅRSREGNSKAPET MORSELSKAPET 60 NOTER MORSELSKAP 64 REVISORS BERETNING

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45

ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45 ÅRSBERETNING 2014 Powel utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren,

Detaljer