Å R S R A PP ORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A PP ORT 20 0 6"

Transkript

1 Å R S R A PP ORT

2

3 INNHOLD 5 Melding fra Administrerende Direktør 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 44 Selskapsregnskap 49 Noter til selskapsregnskapet 62 Revisjonsberetning A N N U A L R E P ORT RO CK S OU R C E A S A

4

5 K O R T O M R O C K S O U R C E Melding fra Administrerende Direktør Rocksource har etablert et solid fundament som et lete- og produksjons-selskap i Ved starten av 2007 har vi nå en organisasjon, en leteportefølje og en teknologi-base som er gir et godt grunnlag for å bygge et betydelig selskap og skape verdier for våre eiere. Vi har rekruttert et team bestående av de dyktigste fagfolkene i bransjen, og selskapets suksess er basert på deres kompetanse og bidrag. I 2006 har vi økt vårt fokus på aktiviteter på land i USA, og på slutten av året og nå i begynnelsen av 2007 har vi sett resultatet av å sette dyktige fagfolk på spennende prosjekter: Økte reserver, økt produksjon og økte verdier. I 2006 gjorde vi grunnarbeidet for lisenstildelingene vi fikk både på norsk og britisk kontinentalsokkel. Dette gir oss nå tilgang til et antall leteprospekter med høyt potensiale. Vi har bevist at vi kan utnytte vårt egenutviklede verktøy Rocksource Discover for å teste prospektene for olje og gass, og vi ser frem til en rask og kostnadseffektiv modning av prospektene i disse lisensene. Vi vil fortsette å øke letepotensialet i vår portefølje, vi vil fortsette med å bygge vår produksjon på kort sikt, og vi vil forsette å utvikle vår leteteknologi. Vi klarer kun å gjennomføre dette i det tempoet vi ønsker ved å ha den beste kompetansen i bransjen, og jeg er stolt av å kunne si at jeg mener vi har nettopp det. Med vennlig hilsen Trygve Pedersen Administrerende direktør Rocksource ASA Visjon Rocksource har som målsetning å være et innovativt, raskt voksende E&P-selskap. Vår visjon er å levere blant industriens beste leteresultater, gjennom hensiktsmessig anvendelse av avansert teknologi. Kortsiktig produksjon - Sette Rocksource i stand å produsere mer enn fat oljeekvivalente pr dag (boepd) i løpet av 2007 og mer enn boepd i løpet av Vurdering av mulighetene i vår portefølje i USA og videre utvikling av denne. Leting på kort sikt - Testing av et stort antall strukturer ved bruk av EM teknologien. - Posisjonere Rocksource for suksess i lisensrundene på norsk og britisk kontinentalsokkel. - Innpass på internasjonale letemuligheter med høyt potensiale hvor vi kan benytte vår EM teknologi. Leting på mellomlang sikt - Boring av prospekter når disse er påvist med EM verktøyet vårt. - Bygge opp en spennende leteportefølje og teste et betydelig antall prospekter med vårt EM teknologi. Langsiktige ambisjoner - Levere vedvarende uovertrufne suksessrater i våre leteboringer. - Påvise reserver til lave kostnader og skape overlegen verdi til våre eiere med en aktiv porteføljeforvaltning. For ytterligere informasjon om Rocksource ASA og våre aktiviteter besøk oss på A N N U A L R E P ORT RO CK S OU R C E A S A 5

6

7 ST YRETS ÅRSBERETNING Styrets beretning 2006 Året Rocksource ASA la grunnlaget for langvarig vekst som et olje- og gasselskap. I løpet av 2006 modnet Rocksource ASA-konsernet («Rocksource», «Konsernet» eller «Selskapet») til et fokusert lete- og produksjonsselskap. Den ekstraordinære generalforsamlingen 23. februar 2006 godkjente en utfisjoneringsplan, som resulterte i at Rocksource ASAs mineralaktiviteter, med virkning fra 8. mai 2006, ble utskilt som en egen forretningsenhet under navnet Nordic Mining ASA. Denne transaksjonen har gjort det mulig for Rocksource å fortsette utviklingen som et dedikert og fokusert olje- og gasselskap i Oppkjøpet av Sandhawk Energy LLC i 4. kvartal 2006 satte selskapet i stand til å øke det kortsiktige produksjonsmålet til 1000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2007 og 2000 fat innen utgangen av Konsernet har driftsenheter i Norge (Rocksource ASA, med kontor i Oslo og Stavanger, og Rocksource Geotech AS, med kontor i Bergen), Storbritannia (Rocksource UK Ltd med registrert adresse i London) og USA (Rocksource Energy Corporation og Sandhawk Energy LLC i Houston, Texas). Rocksources teknologi Drivkraften bak verdiskaping Året 2006 markerte et nytt trinn i utviklingen av den patenterte teknologi som gjør det mulig for Rocksource å utnytte elektromagnetisk (EM) data i letevirksomheten. Ideen om å benytte EM-data er nå godt etablert i bransjen, og det er rapportert om mange vellykkede tilfeller. Rocksource mener at EM er en informasjonskilde som kan brukes gjennom hele verdikjeden, men man kan bare få fullt utbytte av den som et integrert verktøy i arbeidsprosessen hos et oljeselskap. Rocksource har utviklet en grundig forståelse av de kompliserte forholdene som er forbundet med hvordan EM-energien forplanter seg i havbunnen, og hvordan dette integreres med de andre datakildene som er tilgjengelig for letingen. Dette gjør det mulig for selskapet å bruke EM-data som en integrert en del av beslutningsprosessen i leteaktivitetene. Rocksource er overbevist om at tilgangen til EM-data vil endre måten leting gjennomføres ved å øke kvaliteten og påliteligheten på dataen som benyttes i beslutningsprosessene. Det forspranget Rocksource har gjennom bruken av EM-teknologien gjør at vi kan øke vår leteeffektivitet. Kontinuerlig utvikling Rocksource Discover versjon 2 ble lansert høsten 2006, og inkluderte flere viktige nye funksjoner. Rocksource Discover er Konsernets beskyttede system for behandling av elektromagnetiske data i alle deler av leteprosessen. Det er utviklet flere nye algoritmer for å sikre at dataene behandles på riktig måte. Videre er hastigheten på databehandlingen økt betydelig. Dette muliggjør en raskere modellering og inversjon. Og der er etablert et nytt system for hvordan resultatene av EM-dataene skal brukes i beslutningsprosessene. Det er svært viktig for et oljeselskap at det har den nødvendige ekspertisen som kreves for å håndtere de usikkerhetsmomentene som gjør seg gjeldende når man behandler EM-data. Hvis man ikke er klar over dette og ikke har den nødvendige kunnskapen internt, kan det lede til feilaktige tolkninger og resultater. I de fleste tilfeller hvor man kommer frem til uriktige resultater, er det ikke selve EM-teknologien som svikter, men evnen til å tolke dataene. En integrert fremgangsmåte er et konkurransemessig fortrinn og øker sannsynligheten for et vellykket resultat. Basert på analysen av 14 undersøkelseslinjer har Rocksource så langt hatt en 100 prosent korrelasjon mellom tolkningen av EM-dataene og de tilgjengelige brønn- og seismiske dataene. I 2006 anskaffet selskapet flere nye EM-undersøkelselinjer som nå er under behandling. Resultatene vil gi viktige data til beslutningsprosessene for selskapets letevirksomhet. Som en del av forskningsaktivitet jobber vi i samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner som CIPR ved Universitetet i Bergen, SCRIPPS ved Universitet i California og CEMI ved Universitetet i Utah. Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A 7

8 ST YRETS ÅRSBERETNING Attraktiv partner Rocksource har etablert partnerskap med en rekke oljeselskaper. Dette er en betydelig prestasjon, da det gir en bekreftelse på vår evne til å behandle EM-data. Disse selskapene vil også dra nytte av Rocksource sine evner til å håndtere arbeidet som er knyttet til innhenting og analyse av EM-data i felles lisenser. Rocksource er overbevist om at dette vil sette oss i stand til å opprette langsiktige forhold til dyktige operatører. Nye patenter Selskapet fikk innvilget to viktige patenter i Patentene vil bidra til arbeidet med å bruke EM-teknologien på grunt vann og sikre en høyere kvalitet på de innsamlede dataene. Modelleringstester viser at Rocksource nå har verktøy som gjør det mulig å bruke EM-data på grunt vann som er mindre enn 50 meter dyp. Selskapet vil fortsette med en betydelig forsknings- og utviklingsinnsats for å optimalisere den interne ekspertisen slik at det kan behandle EM-data videre. Flere nye algoritmer vil bli innført i 2007 for så vel modellering som behandling av faktiske data. Selskapet fokuserer også på hvordan EM-teknologien kan benyttes på produserende felter (4D EM). Det er en mulighet på lang sikt for at teknologien kan brukes til å forbedre utvinningen fra felter som allerede er i produksjon. Så langt er modelleringsresultatene oppmuntrende. Rocksource fokuserer videre på bruken av EMteknologien på land. Vi vil utføre en test i 2007, og de nødvendige algoritmene vil bli innarbeidet i Rocksource Discover. Arbeidet med forskning og utvikling har så langt ført Rocksource opp på høyeste nivå når det gjelder behandling av EM-data. Mange oljeselskaper har innsett dette, og flere samarbeider nå med oss i flere offshore lisenser. På bakgrunn av den måten denne teknologien kan endre spillereglene på når den er riktig forstått og brukt, mener vi at vi kan endre måten leting etter olje og gass vil bli gjennomført. Vi har verktøyene og kompetansen til å gjøre dette og vi ser frem til et spennende år i Letevirksomhet Opprettelsen av en spennende lisensportefølje I 2006 lykkes Rocksource i å utvikle leteporteføljen. Porteføljen passer svært godt til Rocksource sin EM-teknologi, da den inkluderer flere spilltyper og forskjellig modningsnivåer på feltene fra tilknytting av nærliggende felter til leting på uutforskede felter. Porteføljen har leteområder av forskjellige størrelser og har en netto risikojustert reserve på 58 millioner fat oljeekvivalenter, noe som øker selskapets verdi i betydelig grad. Selskapet viste også at forretningsmodellen fungerer, da vår teknologi la grunnlaget for både «farm-in» såvel som et virkemiddel til å utvikle sterke partnerskap på lisenser i Britisk sokkel Rocksource demonstrerte en annen side av sin forretningsmodell ved å kjøpe opp en 25 prosents eierandel i produksjonslisensen P.1378 (blokk 211/7b) på britisk sokkel (UKCS) gjennom en lavkostnads «farm-in»-avtale med Capital Oil. Det viktigste leteområdet på blokken kan inneholde mer enn 100 millioner fat utvinnbar olje, og utvinningsmulighetene egner seg ypperlig til bruk av Rocksources beskyttede EM-teknologi. Arbeidsplanen fremover er å forberede en EM-undersøkelse i løpet av 2007 som grunnlag for en borebeslutning innen årets utgang. Den 24. lisensrunden på UKCS var svært vellykket for Rocksource, og vi ble tildelt alle de lisensene vi søkte på, i alt fire, som dekket 16 blokker. Tildelingen ble ansett som en betydelig milepæl i utviklingen av leteporteføljen i en runde som ble sett på som en av de mest konkurranseutsatte hittil. Dette viser igjen at vår letekompetanse er vel ansett både i bransjen og hos myndighetene. Tildelingen bestod av en promote lisens for blokk 208/26, der Rocksource har blitt tildelt hele lisensen, to Frontier - lisenser (som dekker hele eller deler av elleve blokker) der Rocksource er i partnerskap med OMV (operatør) og Dana, samt en tredje Frontier lisens (4 blokker) med Talisman (operatør). Dette vil gi Rocksource tilgang til leteområder i Storbritannia sammen med etablerte operatører, og vil gi oss flere muligheter til å teste leteområdene med EM-teknologien. I 2005 inngikk selskapet en «farm-in»-avtale der det fikk 10 prosent av blokk 211/22b. Denne blokken drives av DNO, og en brønn ble boret på Jaguar prospektet tidlig i Brønnen ble boret på et leteområde basert på konvensjonell tolkning, og uten bruk av EM-teknologi. Leteområdet hadde en dybde som lå utenfor området for EM-teknologien på den tiden, og en tilgjengelig borerigg gjorde det mulig å bore raskt. Det ble ikke funnet noen kommersielt utnyttbare hydrokarboner på Jaguar prospektet. Vurderingen av de gjenværende mulighetene på blokken fortsetter. Norsk sokkel I den norske TFO-lisensrunden i 2006 ble Rocksource tildelt en 35 prosent eierandel i blokk 31/8 i Nordsjøen, sør for det gigantiske Troll-feltet. Blokken vil bli operert av E.ON Ruhrgas Norge AS som eier 50 prosent, Rocksource eier 35 prosent og Aker Exploration eier 15 prosent. Denne blokken hadde førsteprioritet i Rocksource sin søknad, og i den innledende letefasen består arbeidsprogrammet i å foreta en EM undersøkelse i Colombiansk sokkel Rocksource inngikk en avtale med Inseis Wavefield om delfinansiering av en km 2D-seismisk datainnsamling på Colombiansk sokkel. Denne avtalen gir Rocksource tidlig tilgang til de seismiske dataene, samt en andel av fremtidig salg. Innsamlingen av data ble fullført i 2006, og det ble gjort flere salg. Hovedhensikten bak selskapets deltagelse var å tilegne seg tilgang til dataene i en tidlig fase, vurdere mulighetene i området og posisjonere Rocksource for fremtidige lisensrunder. Produksjonsaktiviteter på land i USA Generering av kontantstrøm Våren 2005 tilegnet Rocksource seg en eierandel (working interest) på 35 prosent i New Ace-feltet øst i Texas som ble drevet av Sandhawk Energy LLC. Feltet har vært i produksjon siden 1947, i begynnelsen olje fra de grunne seksjonene, og senere gass fra de dypere delene. I tillegg til produksjonsfeltet, som er i sluttfasen av sin levetid, har Rocksource også fått tilgang til en rekke nærliggende leteområder. Etter å ha gjennomført analyser gikk Rocksource til oppkjøp av Sandhawk Energy LLC i oktober Transaksjonen ga Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A

9 ST YRETS ÅRSBERETNING SOURCE RECEIVERS H 2 O HC Rocksource en eierandel (working interest) på 99 prosent i feltet og de tilstøtende områdene til en lav kostnad. Kjøpet muliggjorde igangsettelsen av et boreprogram på to brønner (pluss en brønn avhengig av resultatet av de to første) for å undersøke området Drews Landing like nord for New Ace-feltet. Området omfatter en rekke soner som inneholder hydrokarboner på forskjellige nivåer. Boreprogrammet ble utformet med tanke på å optimalisere informasjonsverdien, maksimere reservene og samtidig øke produksjonen fra området. Den første brønnen (Morian 3) ble fullført ved utgangen av desember 2006 og testet en rekke av sonene. Brønnen viste tilstedeværelsen av en rekke middels dype sandområder, som tidligere hadde vært i produksjon i sør, og testet i tillegg ut et dypere, ikke tidligere utprøvd, sone. Boreresultatene var positive, og de dypeste delene ble raskt satt i produksjon. Denne sonen produserte 500 mcf per dag uten stimulering, et typisk tall for området. Deretter ble boreriggen flyttet til Morian 4, hvor den prøvde ut en ny struktur. Denne brønnen sto ferdig tidlig i 2007, og var svært produktiv, og per medio mars 2007 produserer den mcf per dag. Siden ble boreriggen flyttet tilbake til Morian 3, der den har brukt dette borehullet til å prøve ut utvinningsmuligheter på dypere nivåer. De første loggresultatene er positive, og sonen blir for tiden prøvd ut (mars 2007). En tredje brønn (Morian 5) forventes å stå ferdig i april Ved slutten av 1. kvartal 2007 var de påviste reservene (P1) for området økt fra 0,5 til 2,96 millioner oljeekvivalenter mmboe. De påviste pluss sannsynlige reservene (P1 +P2) hadde økt fra 2,7 til 5,4 mmboe. Boreaktivitet hadde også økt de mulige ressursene i området, og man har nå en klar plan og hensikt om å omgjøre disse til reserver i løpet av Som forventet har produksjonen på hovedfeltet fortsatt å avta. For øyeblikket ligger nivået på ca. 500 mcf per dag. Rocksource vil investere USD i brønnoverhalinger og rekompletteringer for 2007 for å opprettholde produksjonen og maksimere de siste fasene av feltets levetid. Tekniske vurderinger av New Ace-feltet, supplert med informasjon samlet fra de nye brønnene, fortsetter. Forretningsutvikling Rocksource har aktivt bygget en leteportefølje både i Norge og i Storbritannia. Leteaktiviteten var rettet mot de to rundene som ble åpnet i 2006, 24. runde i Storbritannia og den norske TFO-lisensrunden i Rocksource inngikk også en «farm-in»-avtale i den britiske blokken 211/7b med Capital Oil. Dette er en promote -lisens like nord for det britiske Magnus-feltet. Utvinningsmulighetene er svært lovende, og risikoen kan reduseres kraftig med EMteknologien. «Promote»-perioden utløper ved utgangen av I juli 2006 ble Rocksource prekvalifisert som lisenshaver av norske myndigheter. Dette er en forutsetning for å kunne bli tildelt lisenser på norsk sokkel. Rocksource valgte å fokusere lisenssøknadene på leteområder som egnet seg for EM-undersøkelser, og søkte sammen med andre selskaper i Nordsjøen. Sammen med EON- Ruhrgas (operatør og 50 prosent eierandel) og Aker Exploration (15 prosent eierandel) ble Rocksource tildelt en eierandel på 35 prosent i blokk 31/8. Leteaktivitetene er nå fokusert mot arbeid i området som en forberedelse til den 20. runden i Norge, som ventes å bli kunngjort medio Blokkene i denne runden vil hovedsakelig ligge i Norskehavet og Barentshavet, i mer uutforskede områder enn de som er tilgjengelige i TFO-rundene. Prospektene gir generelt sett god avkastning, men innebærer samtidig ofte en høy risiko. Rocksource vil forberede seg til runden ved å samle inn EM-data over de mest lovende leteområdene før søknad, og dermed redusere risikoen. I fjerde kvartal 2006 har leteaktiviteten bestått i å kartlegge spill og leteområder og bekrefte mulighetene for å bruke EM. Når det gjelder utviklingen av porteføljen, var 2006 et svært vellykket år, der Rocksource overgikk forventningene til lisensveksten. Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A 9

10 ST YRETS ÅRSBERETNING Rocksource har vurdert en rekke «farm-in»-muligheter i andre deler av verden, men ingen av dem har vist seg så attraktive at selskapet har ønsket å inngå avtaler i Hovedkriteriet for å gå inn i en annen lisens eller en eksisterende avtale er at vi kan utnytte vår kompetanse og teknologi for å redusere risikoen og den økonomiske eksponeringen. Det kommende året vil Rocksource fortsette å se etter forretningsmuligheter som faller innenfor vår strategi. Organisasjonsutvikling Hovedfaktoren i fortsatt fremgang I løpet av 2006 har Rocksource vokst til en svært kompetent organisasjon med høy kapasitet til å øke verdiskapningen i lisensporteføljen. Organisasjonen har utviklet seg til et nivå hvor Rocksource nå begynner å forberede søknad operatørstatus på norsk sokkel i løpet av I 2006 økte den norske delen av organisasjonen personalet med 13 medarbeidere fra 16 til 29 og vi venter en videre økning i 2007 etter hvert som økningen i aktivtetsnivået fortsetter. I dag består organisasjonen av 21 G&G-ansatte, alle med en sterk teknisk og akademisk bakgrunn. To i ledergruppen, dr. Jonny Hesthammer og dr. John Howell, er professorer ved Bergen universitet, og har doktorgrad i henholdsvis strukturell geologi og reservoarsedimentologi. 13 av våre 21 G&G-folk har doktorgrad eller vil få den i løpet av de neste få månedene. Ved årets utgang var det totalt 37 ansatte i Konsernet, medregnet fem innleide konsulenter. Den svært erfarne organisasjonen i Houston fikk gleden av at personalet ved Sandhawk Energy ble innlemmet i organisasjonen, og utgjør nå en enda dyktigere organisasjon som er i stand til å utvikle Konsernets eiendeler i USA. Morselskapet, Rocksource ASA, hadde 6 medarbeidere den 31. desember 2006, medregnet én person som er ansatt på heltid basert på forretningsfører-avtalen med Dag Dvergsten AS. Medarbeiderne er den utvilsomt viktigste ressursen til Rocksource. I 2006 har selskapet rekruttert flere svært dyktige medarbeidere. Selskapet ønsker til enhver tid å utvikle og støtte opp om det svært kompetente personale ved å legge til rette for et stimulerende og støttende arbeidsmiljø, tilby konkurransedyktige betingelser og hjelper alle til å nå sine personlige utviklings- og karrieremål. Vi har kommer langt i løpet av 2006 mot å etablere og opprettholde et sunt helse-, miljø- og sikkerhets-kultur. Rocksource vil påse at arbeidsmiljøet ikke skader helsen eller setter sikkerheten til de ansatte, partnerne, entreprenørene eller andre interessenter på spill. Vi vil fortsette å ta alle rimelige hensyn og vise vår stadige forpliktelse til helse, miljø og sikkerhet og å oppfylle aktsomhetsplikt. Tre av de seks styremedlemmene i Rocksource er kvinner. I løpet av 2006 har kjønnsfordelingen i selskapets organisasjon blitt bedre, og selskap vil arbeide mot videre forbedringer. Økonomi Investering i fremtiden Resultatet for året Konsernet har økt både organisasjonen og aktivitetsnivå i løpet av året. Dette gjenspeiles i et underskudd for året på -88,3 millioner kroner. Resultatet for året er i henhold til budsjetter. Bidraget fra oljefeltene på land i USA var fremdeles lavt, med en inntekt på i alt 7,0 millioner kroner. Dette skyldtes hovedsakelig manglende vedlikehold av brønnene i New Ace-feltet i forkant av Konsernets kjøp av Sandhawk Energy LLC i fjerde kvartal Etter oppkjøpet av Sandhawk Energy LLC har nødvendig vedlikehold blitt igangsatt og et boreprogram er blitt påbegynt. Eksternt salg av Geotekniske tjenester, som hovedsakelig gjelder salg av seismiske data på sokkelen utenfor Colombia, ga en inntekt på 10,6 millioner kroner, noe som brakte totalinntektene for året opp i 17,6 millioner kroner. I 2006 deltok selskapet i boringen av Jaguar-brønnen på britisk sokkel. Brønnen påviste ingen kommersielt utvinnbare hydrokarboner, og konsernet kostnadsførte derfor kostnadene på 23,3 millioner kroner. I tillegg brakte letekostnader på 34,6 millioner kroner, i forbindelse med den økte aktiviteten, de totale utgiftene til letingen over året opp i 57,9 millioner kroner. Konsernet har fortsatt sin utvikling av teknologi, og har forbedret EM-ekspertisen. De totale eksterne kostnadene til forskningsaktiviteter utgjorde 3,4 millioner kroner for året. Selskapet har et godkjent SkatteFUNN-prosjekt gjennom Norges forskningsråd, hvor 20 prosent av kostnadene refunderes gjennom et skattefradrag. Lønnskostnadene utgjorde 26,5 millioner kroner for året. Dette gjenspeiler at Konsernet hadde 37 ansatte ved årets slutt. Noe av personalet var innleid, og administrasjonsavtalen med Dag Dvergsten AS gjaldt hele året og utgjorde i alt 6,8 millioner kroner. Lønnskostnadene omfatter kostnader forbundet med fleksitids- og bonusplanen. Skatteinntekter på 17,1 millioner kroner er bokført i Dette gjelder kun Konsernets letevirksomhet på norsk sokkel, der selskape kan kreve 78 prosent av letekostnadene refundert, dog begrenset til årets skattbare tap. Mineral- og metallaktivitetene ble skilt ut i Nordic Mining ASA. Aktivaene vedrørende disse aktivitetene ble avskrevet i regnskapet for 2004, og kostnadsførte utgifter til utskillelsen i 2006 utgjorde i alt 5,2 millioner kroner. Konsernets underskudd på -88,3 millioner kroner gir et resultat per aksje på -0,167 kroner, som også er det utvannede resultatet per aksje. Finansiering, kontantstrøm og økonomisk stilling Nettoendringene for kontanter i 2006 var -136,4 millioner kroner, hvorav 85,9 millioner kroner var relatert til driften. Kontantstrømmen fra investeringene i 2006 utgjorde i alt -49,9 millioner kroner. Dette var påvirket av en kontantavståelse på 10 Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A

11 ST YRETS ÅRSBERETNING ,0 millioner kroner i forbindelse med utskillelsen av Nordic Mining ASA i andre kvartal av 2006, og 14,7 millioner kroner i forbindelse med oppkjøpet av Sandhawk Energy LLC i fjerde kvartal av Det fant ikke sted noen finansieringsaktiviteter i løpet av året. Ved årets slutt utgjorde kontantbeholdningen 105,8 millioner kroner, ned 136,4 millioner i forhold til fjoråret. Konsernet hadde ingen rentebærende gjeld ved årets slutt. Egenkapital utgjorde 334 millioner kroner ved årets slutt, noe som ga konsernet en egenkapitalandel på 92 prosent. Resultat, balanse og kontantstrøm Rocksource ASA Regnskapet legges frem under forutsetningen av fortsatt drift. Forutsetningen er basert på forventningene som styret har basert sine planer på om utvikling av Selskapet som beskrevet foran, og at selskapet har en sunn likviditet. Styret foreslår at årets underskudd på -24,7 millioner kroner overføres til udekkede tap. Aksjeeierne Per 31. desember 2006 var aksjekapitalen på kroner, fordelt på aksjer med en pålydende verdi av 0,25 kroner hver. Alle aksjer har samme rettigheter, men per 31. desember 2006 var 75 millioner vederlagsaksjer i forbindelse med sammenslåingen av Rocksource Geotech AS i 2005 underlagt forfallsrestriksjoner og er følgelig ikke fritt omsettelige. Hvert kalenderår, regnet fra 1. januar 2006, frigis 25 prosent av slike vederlagsaksjer, som opprinnelige utgjorde 100 millioner aksjer. Aksjekursen den første omsettingsdagen 2. januar 2006 var 1,77 kroner, mens den lå på 1,18 kroner på siste omsettingsdagen i desember I løpet av året har kursen variert mellom den høyeste sluttkursen på 1,86 kroner (6. januar 2006) og den laveste sluttkursen på 1,07 kroner (29. september 2006). Ved årets utgang hadde selskapets aksjer en markedsverdi på ca. 624 millioner kroner, og selskapet hadde 3478 aksjeeiere. Selskapet har egne aksjer. Økonomisk markedsrisiko I 2006 var Konsernet hovedsakelig utsatt for risiko i forbindelse med svingningene i prisene for olje og gass, samt svingninger i valutakursene. Vi regner med at denne situasjonen vil holde seg uforandret i nærmeste fremtid. På grunnlag av den økte olje- og gassproduksjonen og inntektsstrømmen basert på salget av disse, anser vi at den økonomiske markedsrisikoen for moderat. Et større fall i prisen på olje og gass kan slå negativt ut for verdien av Konsernets olje- og gass eiendeler i USA. Da flere av Konsernets kontrakter er inngått i fremmed valuta, er Konsernet utsatt for en viss valutarisiko, hovedsakelig i forhold til amerikanske dollar og britiske pund. Konsernet er også utsatt for en valutarisiko gjennom sine datterselskaper Rocksource Energy Corporation og Sandhawk Energy LLC, men siden både inntekter og kostnader i forbindelse med produksjonen og salget av hydrokarboner er i amerikanske dollar, anses risikoen for å være moderat. Etter å ha gått inn i en lisens på britisk sokkel i tillegg til tildelingene i 24. lisensrunde i Storbritannia har eksponeringen mot britiske pund og amerikanske dollar økt på grunn av disse aktivaene. Ved årets utgang hadde Konsernet ingen langsiktig gjeld, men hadde betydelig kontantreserver. På grunnlag av det forannevnte, sammen med det lave volumet av kredittsalg i forbindelse med inntektene og det faktum at Konsernet ikke har noen plasseringer i kapitalmarkedet, anser styret at kredittrisikoen ved utgangen av 2006 er lave. Selskapsstyring Selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som er gjengitt i børssirkulære nr. 1/2007. Selskapet har et særlig fokus på informasjon til aksjeeierne og markedet, eierpåvirkning og uavhengighet fra særinteresser. I samsvar med kravene i Norsk anbefaling har Selskapet utarbeidet en rapport for hvert punkt i anbefalingen. Rapporten er tatt med i årsmeldingen. Utsikter for 2007 Det arbeidet som ble gjort i 2006, har lagt et godt grunnlag for fremtidig vekst, og styret mener derfor at Konsernet ligger godt an i forhold til planene for utvikling av prosjektene. Inngåelsen av partnerskap, og de vellykkede tildelingene i den norske TFO-lisensrunden i 2006 og den 24. lisensrunden i Storbritannia, viser også at våre eksterne interessenter anerkjenner Konsernets ekspertise. Selskapet fokuserer videre på utviklingen av aktivitetene på land for å finansiere våre voksende ambisjoner på sokkelen, der Konsernet kan utnyttet sin EM-ekspertise. Oslo, 29. mars 2007 Dag Dvergsten Styrets leder Mimi K. Berdal Styrets nestleder Anne Dæhlie Styremedlem Ole Nygaard Styremedlem Anne-Grete Ellingsen Styremedlem Helge Ringdal Styremedlem Trygve Pedersen Adm. Direktør Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A 11

12 EIERST YRING OG SELSK APSLEDELSE Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Selskapet har etter styrets oppfatning god eierstyring og selskapsledelse, og selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ( Anbefalingen ) inntatt i børssirkulære nr. 1/2007. Styret gir med dette en redegjørelse for oppfyllelse av hvert av hovedpunktene i anbefalingen. Punkt 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styret, med bistand fra administrasjonen, har igangsatt utarbeidelse av etiske retningslinjer for selskapet. Retningslinjene vil være basert på et sett av etiske normer og har som siktemål å medvirke til at selskapet og de ansatte opptrer med integritet og til det beste for alle aksjonærer, ansatte og miljø. Disse retningslinjene vil også omfatte meldeplikt for styremedlemmer og ledende ansatte hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet, jf. punkt 4 nedenfor. De etiske retningslinjene vil også omtale hvordan kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamling kan finne sted, jf. punkt 13. Styret forventer å kunne gjennomgå og vedta retningslinjene senest i løpet av tredje kvartal i Punkt 2. Virksomhet Selskapets virksomhet, mål og strategier er tydeliggjort. Vedtektenes formålsparagraf og selskapets mål og hovedstrategier er referert til i årsrapporten. Punkt 3. Selskapskapital og utbytte Styret søker til enhver tid å sørge for at selskapet har en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil. For å gi styret den nødvendige fleksibilitet, har generalforsamlingen i selskapet gitt styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse og fullmakt til kjøp av egne aksjer i henhold til reglene i allmennaksjeloven. Fullmaktene gjelder for henholdsvis 2 år og 18 måneder, noe som er i samsvar med allmennaksjeloven. I henhold til Anbefalingen vil fullmaktene være til behandling ved denne ordinære generalforsamling. Styret vil ivareta aksjonærenes interesser ved en utøvelse av disse fullmaktene, og vil etter omstendighetene fremlegge saken for generalforsamlingen for å ivareta god eierstyring. En ekstraordinær generalforsamling den 23 februar 2006 vedtok styrets forslag om å overføre overkursfondet til annen egenkapital, hvilket gjør at selskapet raskere kan komme i utbytteposisjon. 12 Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A

13 EIERST YRING OG SELSK APSLEDELSE Punkt 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Selskapet overholder etter styrets vurdering de krav til likebehandling av aksjeeiere som fremgår av Anbefalingens punkt 4. Selskapet er i ferd med å utarbeide etiske retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret hvis de har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet, jf. punkt 1 ovenfor. Punkt 5. Fri omsettelighet Aksjene i Rocksource er fritt omsettelige med unntak av gjenværende 50 millioner vederlagsaksjer knyttet til innfusjoneringen av Rocksource Geotech AS underlagt bindingstid. Sistnevnte aksjer frigjøres med 25% hvert kalenderår fra Det samlede antall aksjer som var underlagt bindingstid etter innfusjoneringen av Rocksource Geotech AS var 100 millioner aksjer. Punkt 6. Generalforsamling Selskapet legger til rette for at alle aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret. Selskapet overholder de konkret forpliktelser som nevnes i Anbefalingens punkt 6. Punkt 7. Valgkomité Selskapet arbeider med å opprette valgkomitè. Et forslag til nødvendige endringer i vedtektene samt medlemmer til valgkomitèen vil senest bli fremlagt for ordinær generalforsamling i Punkt 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Styret er sammensatt i forhold til selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold, og slik at det er egnet til å ivareta interessene til alle aksjonærer i selskapet. Styret overholder kravet til representasjon fra begge kjønnene. Minst halvparten av styrets medlemmer er uavhengig av selskapets ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av styrets medlemmer er uavhengig av selskapets hovedaksjeeiere. Representanter fra den daglige ledelse er ikke medlemmer av styret. Dog er styreleder Dag Dvergsten eneaksjonær i Dag Dvergsten AS som har forretningsføreravtale med selskapet. Nestleder Mimi K. Berdal og styremedlemmene Anne-Grete Ellingsen og Anne Dæhlie er uavhengig av selskapets ledelse, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets hovedaksjeeiere. Styreleder Dag Dvergsten og styremedlemmene Ole Nygaard (som representerer DNO Invest AS) og Helge Ringdal er ikke uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Punkt 11. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret fastsettes av generalforsamlingen. Den er ikke resultatavhengig og styremedlemmer har ikke aksjeopsjoner i selskapet. Dag Dvergsten AS har en forretningsføreravtale med Rocksource som styret og generalforsamlingen har godkjent. Godtgjørelse til styret fremgår av årsrapporten. Punkt 12. Godtgjørelse til ledende ansatte I samsvar med allmennaksjeloven 6-16 a, jf. 5-6 tredje ledd, skal generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne vil bli behandlet på generalforsamlingen. Styret vil presentere sin erklæring for generalforsamlingen slik den fremgår av note 5 i selskapsregnskapet. Godtgjørelse til daglig leder og de enkelte ledende ansatte fremgår av årsrapporten. Når det gjelder selskapets opsjonsordning for ledende ansatte er den behandlet og godkjent av generalforsamlingen. Punkt 13. Informasjon og kommunikasjon Selskapet rapporter finansiell og annen informasjon jevnlig, basert på åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling av aksjonærene. Selskapet er meget oppmerksom på at all informasjon som kan være av betydning for aksjekursen gis markedet. Selskapet oppfyller etter styrets oppfatning de krav som fremgår av Anbefalingens punkt 13. Når det gjelder retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen, vil dette bli inntatt i selskapets etiske retningslinjer, jf. punkt 1 ovenfor. Punkt 14. Selskapsovertakelse Styret vil ved en selskapsovertakelse ha spesielt fokus på og vil gjøre sitt beste for å sørge for likebehandling av aksjonærene, og videre ivareta aksjonærenes beste interesser hva gjelder pris og øvrige vilkår. Styret vil innta retningslinjer for selskapsovertakelser i selskapets etiske retningslinjer, jf. punkt 1 ovenfor. Punkt 15. Revisor Selskapet overholder etter styrets syn de krav som følger av Anbefalingens punkt 15 vedrørende kontakt med revisor. Revisor benyttes ikke til andre tjenester enn revisjon og tilknyttede tjenester, det vil si for eksempel avgivelse av bekreftelser ved egenkapitaltransaksjoner. Revisor benyttes etter styrets oppfatning ikke til tjenester som vil kunne sette revisors uavhengighet i fare. Punkt 9. Styrets arbeid Styret har fastsatt instrukser for styret og den daglig ledelse. Selskapet har systemer for finansiell rapportering. Styret har valgt en nestleder, Mimi K. Berdal. Styret evaluerer sitt arbeid og sin kompetanse jevnlig. Punkt 10. Risikostyring og intern kontroll Selskapets ledelse og drift for øvrig har fram til nå vært så vidt oversiktlig at styret ikke har funnet behov for å iverksette særlige tiltak for risikostyring og intern kontroll utover de som er nevnt i punkt 9. Etter hvert som selskapets virksomhet øker i omfang vil styret påse at de nødvendige tiltak for risikostyring og nødvendige intern kontroll prosedyrer blir etablert. Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A 13

14 KONSERNREGNSK AP KONSOLIDERT RESULTATREGNSK AP Alle tall i NOK Note IFRS IFRS IFRS Driftsinntekter Salgsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftskostnader olje og gass Lønnskostnad 1, 6, Avskrivning på varige driftsmidler 1, 10, Nedskrivning av varige driftsmidler 1, 10, Letekostnader 1, Annen driftskostnad 1, 4, 16, Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) (47 364) (42 282) Finansinntekter / (kostnader) Finansinntekter Finanskostnader (3 141) (3 300) (615) Netto finansposter (252) Ordinært resultat før skattekostnad / (inntekt) ( ) (46 729) (42 534) Skattekostnad/(inntekt) på ordinært resultat 8 (17 087) - - RESULTAT (88 252) (46 729) (42 534) Henføres til: Eiere i morsselskapet (88 213) (45 410) (41 824) Minoritetsinteresser (38) (1 319) (710) Ordinært resultat pr aksje 15 (0.167) (0.123) (0.282) Utvannet resultat pr aksje 15 (0.167) (0.123) (0.282) Oslo, 29. mars 2007 Dag Dvergsten Styrets leder Mimi K. Berdal Styrets nestleder Anne Dæhlie Styremedlem Ole Nygaard Styremedlem Anne-Grete Ellingsen Styremedlem Helge Ringdal Styremedlem Trygve Pedersen Adm. Direktør 14 Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A

15 KONSERNREGNSK AP KONSOLIDERT BAL ANSE PR Alle tall i NOK Note IFRS IFRS IFRS EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Patenter og utviklingskostnader Seismikkbibliotek Aktiverte lete- og lisenskostnader Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Olje og gasseiendommer Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer Andre fordringer 9, Sum kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer (25) (25) (25) Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap ( ) (94 476) (49 066) Sum egenkapital henført til eierne av morsselskapet Minoritetsinteresser Sum egenkapital FORPLIKTELSER Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktige forpliktelser Sum forpliktelser SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A 15

16 KONSERNREGNSK AP ROCKSOURCE KONSERN KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING Alle tall i NOK Note IFRS IFRS IFRS Operasjonelle aktiviteter Driftresultat før letekostnader (49 001) (47 364) (42 282) - Letekostnader (57 889) - - Driftsresultat ( ) (47 364) (42 282) Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Gevinst/tap ved salg av eiendeler Endring i kundefordringer (550) (1 323) - Endring i leverandørgjeld Kostnad aksjebasert betaling Renteinntekter Rentekostnader (54) (2 930) (126) Agiogevinst /-tap (2 741) (9) 65 Endring i andre tidsavgrensningsposter (3 415) Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter (85 855) (32 328) (9 685) Investeringsaktiviteter Kjøp av datterselskap, netto (14 661) - - Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved konserninterne lån (10 000) - - Netto utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler/prosjektkostnader (25 215) (38 419) (483) Effekt av valutakursendringer (224) Innbetalinger ved endret konsernsammensetning Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter (49 876) (37 496) 43 Finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld - (19 080) - Netto innbetalinger av egenkapital Effekt av valutakursendringer - (406) - Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter (682) 477 (57) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter ( ) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A

17 KONSERNREGNSK AP ROCKSOURCE KONSERN OPP STILLING AV ENDRINGER I EGENK APITALEN Alle tall i NOK Note IFRS IFRS IFRS Netto kapitalforhøyelse Aksjebasert betaling Effekt av omvendt overtakelse ved fusjon/konserndannelse & fisjon Nordic (9 989) - (2 365) Vederlag minoritet ved konsolidering Omregningsdifferanser 857 (725) 300 Sum transaksjoner ført direkte mot egenkapitalen Periodens resultat (88 252) (46 729) (42 534) Sum endringer i egenkapitalen i perioden (85 605) Egenkapital Egenkapital Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet Sum egenkapital henført til minoritet Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A 17

18

19 NOTER TIL KONSERNREGNSK APET Noter til konsernregnskapet 2006 Regnskapsprinsipper Rocksource ASA ( selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap og er børsnotert i Norge (Oslo børs). For nærmere beskrivelse av selskapets virksomhet/ aktiviteter vises til styrets årsberetning. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2006 omfatter morselskapet og dets datterselskap (sammen referert til som konsernet ). Det konsoliderte årsregnskapet ble vedtatt av styret den 29. mars A. Erklæring om at finansregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Det konsoliderte regnskapet er pr 31 desember 2006 presentert i henhold til IFRS, som vedtatt av EU med tolkninger gjort av International Accounting Standards Board (IASB). B. Hovedprinsippet Konsernregnskapet legger hovedsaklig til grunn prinsippene i et historisk kostregnskap. Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede prinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold. Resultatregnskapet er presentert etter art for inntekter og kostnader. C. Endringer i regnskapsprinsipper Konsernet har benyttet seg av nye IFRS og IFRIC tolkninger i løpet av året. Innføringen av disse har ikke hatt noen materiell effekt på regnskapet til konsernet. De medførte endringer i form av ytterligere informasjon. Regnskapsprinsippene som er innført er konsistent med tidligere år bortsett fra følgende: IFRS 6: Leting og utforskning etter mineralske ressurser Godkjent av IASB den 9 desember 2004 som en midlertidig løsning for å gi selskaper innen denne sektoren muligheten til å være konsistent med IFRS uten materiell påvirkning på regnskapene. IFRS 6 gir selskaper innen olje og gass sektoren unntak fra krav i noen av de andre IFRS standardene. Ved gitte forutsetninger tillates disse selskapene å videreføre tidligere standarder som gjelder lete og produksjonskostnader. Rocksource implementerte IFRS 6 med effekt fra 1 januar IFRS 6 pålegger selskapene å klassifisere lete og utviklingseiendeler som enten materielle eller immaterielle avhengige av hvordan type eiendeler de representerer. Sammenlignbare tall har blitt endret deretter. Kapitaliserte kjøpskostnader og leteeiendeler har blitt reklassifisert til immaterielle eiendeler i balansen. Denne reklassifiseringen har ikke hatt noen effekt på resultatet for året. Eiendelene blir reklassifisert til materielle eiendeler når de har gjennomgått sjekk for å teste at teknisk gjennomførbarhet og kommersiell levedyktighet er til stede og avskriving ved bruk av produksjonsenhets-metoden er mulig. De immaterielle eiendelene er testet for verdifall før de blir reklassifisert. Denne reklassifiseringen beløp seg til NOK 0 millioner i 2004 og 2005 og NOK 15,2 millioner i Standarden gir også føringer ved test av verdifall. Standarden har blitt fulgt med effekt fra 1 januar 2006 og har ikke hatt materiell effekt på regnskapet. IFRIC 4: Avgjørelse om hvorvidt en avtale inneholder en lease Rocksource adopterte IFRIC 4 med effekt fra 1 januar 2006 som pålegger en undersøkelsesplikt for å avgjøre om en avtale inneholder en lease, basert på helheten i avtalen. Dette har ikke hatt noen materiell påvirkning på regnskapet 31 desember 2006 og Se også punkt AC for endringer i regnskapsprinsippene som er relevante for konsernet og vil bli fulgt i kommende år. D. Bruk av estimat Utarbeidelse av konsernregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater med forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses som rimelige, forholdene tatt i betraktning. Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A 19

20 NOTER TIL KONSERNREGNSK APET Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart frem av andre kilder. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Vurderinger ledelsen har gjort ved anvendelsen av IFRS standardene, som har betydelig effekt på finansregnskapet og estimater med betydelig risiko for vesentlige justeringer i det neste regnskapsåret, er redegjort for i note Opsjoner Endring for fair value option IAS 39 var først implementert for å endre definisjonen av finansielle instrumenter klassifisert som anslått verdi (fair value) i resultatregnskapet for å innta finansielle instrumenter som en del av denne kategorien. En videre endring i juni 2005 begrenset bruken av fair value option til å la en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse bli fastsatt med anslått verdi (fair value) i resultatregnskapet. Usikkerhet knyttet til kalkuleringen av anslått Verdi av opsjoner relaterer seg til ansettelsestiden til opsjonsholderene i opptjeningstiden, risiko fri rente og volatiliteten på aksjen. 2. Test for verdifall Konsernet avgjør om en eiendel har hatt verdifall når det er omstendigheter som indikerer at et mulig verdifall kan ha funnet sted. Estimeringen av fremtidig verdi på eiendelene er delvis basert på ledelsens vurderinger, inkludert anslag på kontantstrømmer, den verdiskapende egenskapen ved eiendelene og antakelser om fremtidige markedsvilkår. Endringer i rammevilkårene og ledelsens vurderinger og antakelser kan medføre verdifall. Konsernet avgjør om de immaterielle eiendelene har hatt verdifall minst en gang i året. Dette medfører estimering av noen nøkkelfaktorer som inkluderer betydelig usikkerhet. Dette inkluderer estimering av fremtidig funnsannsynlighet med og uten bruk av EM teknologien, størrelsen på fremtidige funn, borrekostnader, indeksreguleringer og andel av fremtidige prospekter. Kombinasjonen av disse variablene gir konsernet et estimat på fremtidige kontantstrømmer fra eiendelene på enhetsnivå. Testingen for verdifall blir gjort på den kontantgenererende enheten som goodwillen er allokert til. 3. Eiendelens økonomiske levetid Avskriving av eiendeler er gjort lineært over den estimerte økonomiske levetiden til eiendom, anlegg og utstyr. Markedsverdien til eiendelen kan derfor være forskjellig fra den bokførte verdien. Se også punkt H materielle langsiktige eiendeler, punkt Reserver Konsernet følger Oslo Børs forskrift av 25 januar 2007 om rapportering av olje og gass reserver. Denne forskriften er basert på standarder utviklet av Society of Petroleum Engineers og det norske petroleumsdirektoratet. Det er betydelig usikkerhet knyttet til anslåtte volumer og geologiske egenskaper. 5. Olje og gass eiendeler Avskriving av olje og gass eiendeler blir inntatt under produksjonsenhetsmetoden basert på den totale produksjonen fra eiendelen. Usikkerhet er knyttet opp til den totale produksjonen til eiendelen. 6.Betingede utfall Selskapet vil til enhver tid informere markedet om betingede utfall og kvantifisere eksponeringen. På grunn av usikkerheten knyttet til faktorer i kalkuleringen er det betydelig bruk av estimater som potensielt kan endre det endelige utfallet. E. Prinsipper for konsolideringen 1. Datterselskap Konsernregnskapet inkluderer selskapet og selskaper som selskapet kontrollerer. Kontroll foreligger når selskapet har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av selskapene og derigjennom oppnår fordeler fra deres virksomhet. Ved vurdering av kontroll tas det hensyn til potensielle stemmeretter som umiddelbart kan utøves eller konverteres. Finansregnskapene til datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås og inntil kontrollen opphører. Bestemmende innflytelse eksisterer normalt ved en eierandel/ stemmeandel større enn 50 %. For regnskapsmessig implementering ved kjøp av kontrollerende poster i andre selskaper anvendes oppkjøpsmetoden. Oppkjøpsmetoden innebærer at kostpris fordeles på ervervede eiendeler og forpliktelser i henhold til deres markedsverdi på oppkjøpstidspunktet. Kostpris utover identifiserte eiendeler og forpliktelser til markedsverdier regnskapsføres som goodwill, og det foretas årlig testing for verdifall. Minoritetsinteresser er den del av resultatet og egenkapitalen i datterselskap som ikke eies av konsernet, og disse vises som separate poster i resultatregnskap og balanse (egenkapital). 2. Eliminering av transaksjoner ved konsolidering Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværender, inkludert intern fortjeneste og urealisert gevinst, er eliminert. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt. F. Utenlandsk valuta 1. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser, som måles til historisk kost i en utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser med pålydende i utenlandsk valuta, og som innregnes til virkelig verdi, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen gjeldende på tidspunktet da den virkelige verdien ble fastsatt. Selskapet her med effekt fra 1 januar 2006 implementert endringene til IAS 21. Som et resultat av dette blir alle valutaforskjeller som stammer fra monetære deler som er en del av konsernets nettoinvesteringer i en utenlands enhet tatt med i en separat del av egenkapitalen i det konsoliderte regnskapet uavhengig av valutaen den monetære delen er nominert i. Denne endringen hadde ikke betydelig effekt i regnskapet for 2006 eller Å R S R A P P ORT RO CK S OU R C E A S A

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2012 2013 Tekst Note 2013 2012 2 196 293 1 5400 Salgsinntekter 0 1 781 502 0 298 305 Andre driftsinntekter 298 305 0 2 196 293 1 838 305 Sum driftsinntekter 298 305

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999 DNO ASA Resultat 1. kvartal 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL 1999 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon samt tidskritiske og / eller marginale petroleumsfelt.

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Å R S R STATOILS REGNSKAP VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet for Statoil ASA og dets datterselskaper (Statoil eller selskapet) er utarbeidet i henhold til amerikanske regnskapsprinsipper (USGAAP).

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer