INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2

3 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til selskapsregnskapet 54 Revisjonsberetning

4

5 KORT OM ROCKSOURCE Melding fra konstituert adm. dir. Rocksource har gjennomgått en vellykket etableringsperiode og er nå klar for nye utfordringer. Ved inngangen til 2006 er jeg glad for å kunne si at det strategiske, operasjonelle og organisasjonsmessige grunnlaget er bedre enn noensinne. Som et fokusert E&P-selskap har vi klare vekstambisjoner og ønsker å bruke vår ekspertise innen elektromagnetisk (EM) teknologi som grunnlag for utvelgelse av prosjekter. Vårt fokus i 2006 vil være fortsatt vekst gjennom å identifisere EM-egnede arealer; kontinuerlig teknologiutvikling og økt kontantstrøm på kort sikt fra våre amerikanske operasjoner. Vi vil fortsette å bygge en organisasjon som understøtter disse målene. Jeg er overbevist om at vi vil lykkes og således fortsette å skape verdier for våre aksjeeiere. Med vennlig hilsen Trygve Pedersen Konstituert adm. dir. Rocksource ASA Visjonserklæring Rocksource har som målsetning å være et innovativt, raskt voksende E&P-selskap. Vår visjon er å levere blandt industriens beste leteresultater, gjennom hensiktsmessig anvendelse av avansert teknologi. Kortsiktig produksjon - Utvikle og øke produksjonen fra vår eksisterende portefølje i USA - Videreutvikle REC-forretningsmodell på land i USA Leting på kort sikt - Etablere en oppstrømsportefølje på den norske - og britiske kontinentalsokkel (NCS/UKCS) gjennom farm-in og lisensrunder. - Vurdering av EM-egnede basseng internasjonalt Leting mellomlang sikt - Leteaktivitet i NCS- og UKCS-lisenser og videreutvikle arealposisjonen - Søke tilgang på arealer i 2-3 internasjonale basseng - Gjennomføre EM-studier og delta i påfølgende brønner Rocksources aksjepris økte med 144 prosent i Rocksources aksjepris økte fra NOK 0,75 til NOK 1,83 ved årets slutt - Rocksource hadde aksjeeiere pr Ønskes mer informasjon om Rocksource ASA og selskapets aktiviteter, besøk ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA 5

6 6 ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA

7 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Styrets årsberetning 2005 Året da Rocksource ASA ble etablert som et rendyrket og fokusert olje- og gasselskap Generalforsamlingene i Rocksource ASA (tidligere Ecuanor ASA) og Rocksource Geotech AS vedtok i møter den å fusjonere Rocksource sitt heleide datterselskap Ecuanor Geotech AS med Rocksource Geotech AS. Som følge av at Rocksource Geotech AS ble et heleiet datterselskap av Rocksource, mottok aksjonærene i Rocksource Geotech vederlagsaksjer i Rocksource. I samme generalforsamling ble selskapets navn endret fra Ecuanor ASA til Rocksource ASA. Styret i Rocksource besluttet etter fusjonen å starte arbeidet med det siktemål å utfisjonere gull- og mineralvirksomheten. På ekstraordinær generalforsamling den ble fisjonsplanen godkjent og mineralvirksomheten skilt ut i et eget selskap Nordic Mining ASA i utgangspunktet med samme eiere og aksjefordeling som Rocksource ASA. Gjennom disse to strukturelle tiltakene fremstår Rocksource nå som et rendyrket og fokusert olje- og gasskonsern bestående av morselskapet Rocksource ASA (Oslo/Stavanger) og datterselskapene Rocksource Geotech AS (Bergen) og Rocksource Energy Corporation (Houston, USA). Teknologi og kompetanse som sentrale verdidrivere Utvikling og utprøving av teknologi og arbeidsprosesser for integrert tolkning av elektromagnetiske (EM) data, seismikk og brønndata har hatt førsteprioritet i Elektromagnetisk energi kan brukes til å øke treffsikkerheten ved tradisjonell leteboring. Med integrert tolkning av seismiske og elektromagnetiske data kan man med større grad av sikkerhet identifisere strukturer i undergrunnen som inneholder hydrokarboner. Det kreves komplekse inversjonsalgoritmer for å gjøre dette. Rocksource har utviklet og testet slike algoritmer, og resultatene viser at Rocksource nå har en kjerneteknologi og kompetanse for leting offshore som er blant de ledende i markedet for å øke funnsannsynlighet og redusere letekostnader. Eksisterende EM-teknologi muliggjør bruk i svært mange attraktive leteområder knyttet til hydrokarbonvirksomhet. Pågående teknologiutvikling utvider stadig anvendelsesområdet både offshore og onshore både med hensyn til vanndyp, reservoardyp og bergarter. Rocksource arbeider med videreutvikling av teknologien til også å dekke letevirksomhet onshore med basis i egne produksjons- og letelisenser onshore USA, samt i samarbeid med andre oljeselskap med egnet onshore letevirksomhet. Flere serviceselskap tilbyr oljeselskaper innsamling og prosessering av elektromagnetiske data. Rocksource driver ikke innsamling av elektromagnetiske data eller salg av prosesserings- og tolkningstjenester. Rocksource er et oljeselskap med bred kompetanse innen tolkning av seismikk og geologiske vurderinger. Utover det som til nå har vært vanlig i oljeselskap, vil Rocksource benytte integrert prosessering og tolkning av elektromagnetiske data for å styrke beslutningsgrunnlaget før det bores letebrønner. Vår verdiskapingsevne ligger dermed i teknologien for integrert prosessering og tolkning og kompetanse til å utnytte denne, samt utvikle og skreddersy prosesseringsalgoritmer til de rådende geologiske forhold. Dette er interaktive prosesser som ikke er fritt tilgjengelige i markedet. Rocksource har i 2005 innledet samarbeid med Statoil, Shell og Interaction i et Joint Industry Project med det formål å utvikle softwareverktøy og arbeidsprosesser til bruk i de respektive oljeselskapenes virksomhet. Videre har vi knyttet til oss forskningsmiljøer som har kapasitet innen behandling av elektromagnetiske data. Disse tiltakene kommer i tillegg til samarbeidsavtalen med CIPR (Centre for Integrated Petroleum Research) ved Universitetet i Bergen om utvikling av EM-teknologi for produksjon og økt utvinning. Parallelt med teknologiutviklingen er det rekruttert og bygd opp kompetente kjerneteam både innenfor teknologiområdet og innenfor forretningsutvikling. Ved inngangen til 2006 er det styrets vurdering at selskapet står godt rustet til å gjennomføre sin forretningsplan og strategi. Forretningskonsept og strategi Rocksource har som mål å utvikle en egen lisensportefølje. Dette skal gjøres gjennom lisensrunder samt gjennom samarbeid med andre oljeselskap som er interessert i å dra nytte av vår EM-tekno- ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA 7

8 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 logi og kompetanse for å øke funnsannsynlighet og dermed redusere letekostnader. Samarbeidet kan dels komme til uttrykk gjennom felles søknader om tildeling av letelisenser i åpne områder, og dels i form av farm-in i allerede tildelte blokker. Rocksource deltar som partner og dekker sin andel av partnerskapets lisenskostnader. I tillegg bringer Rocksource sin EM-teknologi og kompetanse inn i samarbeidet og bidrar således til å redusere risiko og øke verdiskapingsevnen. Forutsetningen for å søke om tildeling av nye letelisenser og inngå farm-in avtaler er at vår EM-teknologi og kompetanse kan anvendes. Prosjekter Jaguar. I 2005 inngikk Rocksource avtale med DNO UK Ltd. om 10 % deltagelse i lisens 211/22b i britisk sektor. Etter fullførelse av forpliktelsen på 15,4 % av første letebrønn, vil Rocksource ha en andel på 10 % i lisensen. Jaguarprospektet som ble boret i lisensområdet ligger i ytterkant av hva teknologien for EM-datainnsamling kan håndtere. Tidlig riggtilgjengelighet resulterte i boring av en letebrønn i 2006 uten forutgående anvendelse av EM-teknologi. Det ble ikke påvist drivverdige hydrokarboner i Jaguarprospektet. Colombia. I 2005 inngikk Rocksource avtale om delfinansiering av km 2D-seismikk innsamlet og prosessert av InSeis AS offshore Colombia. Dette gir Rocksource en eierandel i seismikken og dermed også rettigheter til fremtidige salgsinntekter. Rocksource ser det som overveiende sannsynlig å få alle investerte midler tilbakebetalt gjennom denne andelen av fremtidige salgsinntekter. Seismikken blir lagt ut for salg i markedet i løpet av Hovedårsaken til at Rocksource er involvert i dette prosjektet er å få tidlig tilgang til seismiske data for å vurdere potensialet og eventuelt å søke letekonsesjoner offshore Colombia i Ghana. I 2005 har Rocksource arbeidet med tildeling av konsesjoner offshore Ghana. Konkurranseforholdene og geologiske vurderinger resulterte i at Rocksource trakk seg ut av Ghana i februar Onshore USA. Her pågår det et arbeid for å avklare grunnlaget for å teste anvendelsen av EM-data onshore. Hovedhensikten med dette vil være å videreutvikle og øke utvinning fra gassfeltet New Ace Field i Texas, USA. Videre strategi for USA-porteføljen vil bli besluttet i løpet av Prekvalifisering som rettighetshaver på norsk sokkel (NCS). Styret har besluttet å søke prekvalifisering som deltager på norsk sokkel. Prosessen er igangsatt, og vi regner med at prekvalifisering vil foreligge i løpet av EM-teknologi har stort anvendelsespotensial på NCS. Forretningsutvikling og kommersiell kapasitet Utvikling av samarbeidsrelasjoner til andre oljeselskap har hatt prioritet i En viktig forutsetning for dette arbeidet kom på plass i desember 2005 da Trygve Pedersen tiltrådte stillingen som kommersiell direktør og administrerende direktørs stedfortreder. Rocksource har nå etablert en ressursgruppe av seniorrådgivere som bistår ledelsen med forretningsutvikling og kommersielle vurderinger. I tillegg er Jacob Sannes engasjert med oppgaver innen forretningsutvikling. Både Pedersen og Sannes har omfattende erfaring fra NCS og internasjonalt fra tilsvarende arbeidsoppgaver. Rocksource er i dialog med en rekke mindre og mellomstore oljeselskaper på NCS og internasjonalt for å kartlegge grunnlaget for samarbeid basert på vår EM-teknologi og kompetanse. Erfaringene så langt gir grunnlag for å anta at tilstrekkelig antall prospekter med attraktiv kvalitet er tilgjengelig for Rocksource. Resultat konsern Konsernets underskudd for året på -46,7 millioner kroner reflekterer et konsern i fortsatt utvikling. Til tross for nedstengning av konsernets produserende felt i USA i mai 2005 som følge av myndighetspålagt vedlikehold av gassledninger med dertilhørende oppstartsproblemer, økte konsernets inntekter fra olje- og gassproduksjon gjennom året. For 2005 utgjorde inntektene ca. 7,0 millioner kroner. Som et ledd i konsernets virksomhet for å posisjonere seg på Colombiansk sokkel, ble det i 2005 inngått en samarbeidsavtale med InSeis AS om innsamling av seismiske data offshore Columbia. I fjerde kvartal 2005 inntektsførte konsernet ca. 3,8 millioner kroner fra salg av seismikk. Konsernets driftskostnader bestod hovedsakelig av lete- og utvinningsaktiviteter for olje og gass på 11,4 millioner kroner, samt andre driftskostnader på 38,3 millioner kroner. Sistnevnte inkluderte en engangskompensasjon på til sammen ca. 12,5 millioner kroner i sammenheng med reforhandlet forretningsføreravtale med Dag Dvergsten AS, samt kostnader på 1,8 millioner kroner tilknyttet et aksjebasert incentivprogram for ledende ansatte. Datterselskapet Rocksource Geotech, som er et kompetanse- og teknologiselskap som utvikler og leverer teknologi- og tolkningstjenester, hadde i 2005 kostnadsførte forskningsaktiviteter på ca. 2,5 millioner kroner, samt aktiverte utviklingskostnader på ca. 3,9 millioner kroner. Konsernets moderate lønnskostnader på ca. 4,2 millioner skyldes at man først rundt årsskiftet rekrutterte et større antall medarbeidere, samt at kostnader relatert til administrerende direktør og forretningsføreravtalen med Dag Dvergsten AS inngår i andre driftskostnader. Konsernets underskudd på -46,7 millioner kroner gir et resultat per aksje på -0,123 kroner, som også er utvannet resultat per aksje. Finansiering, kontantstrøm og finansiell posisjon I juni 2005 gjennomførte Rocksource en 10 %-emisjon mot Fidelity Management tilsvarende ca. 43,5 millioner kroner, og i september 2005 ble det gjennomført en emisjon på 260 millioner kroner mot institusjonelle investorer. Etter sistnevnte emisjon ble det gjennomført en påfølgende fortrinnsemisjon mot eksisterende aksjonærer som brakte inn ca kroner. Gjennom de tre ovennevnte emisjonene sikret Rocksource seg et godt finansielt grunnlag for å kunne starte arbeidet med å bygge en leteportefølje, samt å få etablert en leveransedyktig organisasjon. Som et resultat av de gjennomførte emisjonene hadde konsernet en positiv kontantstrøm på 216,7 millioner kroner i Samlet ble det investert 37,5 millioner kroner i olje- og gassandeler, tekno- 8 ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA

9 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 logiutvikling, seismikkbibliotek og driftsmidler. Arbeidskapitalen ved utgangen av året utgjorde 231,1 millioner kroner. Egenkapitalen utgjorde 420,1 millioner kroner, noe som gir en egenkapitalandel på 95 %. Konsernet hadde ved årsskiftet ingen rentebærende gjeld. Konsernets norske selskaper hadde per et skattemessig fremførbart underskudd på 141,5 millioner kroner, som er inkludert i beregningen av en utsatt skattefordel som ikke er balanseført. Resultat, balanse og kontantstrøm, Rocksource ASA Morselskapet Rocksource ASA hadde et underskudd på -27,4 millioner kroner mot -40,5 millioner kroner i Selskapets totalbalanse utgjorde ved årsskiftet 421,9 millioner kroner, hvorav 239,3 millioner er bankinnskudd. Egenkapitalandelen var på 96,2 %. Sum gjeld utgjorde 15,9 millioner kroner, og all gjeld var kortsiktig gjeld. Kontantstrømmen til Rocksource ASA i 2005 var på 218,3 millioner kroner som følge av positive bidrag fra finansieringsaktiviteter på 261,5 millioner kroner, og hvor sistnevnte primært var et resultat av de tre gjennomførte kontantemisjonene i 2005 som netto brakte inn 286,4 millioner kroner. Årsresultat og disponeringer i Rocksource ASA Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Denne forutsetningen er basert på de forventninger som styret har lagt til grunn for utvikling av selskapet beskrevet over, samt at selskapet har god soliditet. Styret foreslår at årets underskudd på -27,425 millioner kroner overføres udekket tap. Selskapet har pr ingen fri egenkapital. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS Rocksource deltar i leting etter og utvinning av olje og gass virksomhet som påvirker miljøet. Vårt mål er å drive uten skader på mennesker og miljø. Konsernet har ikke vært involvert i ulykker eller hendelser som har hatt miljømessig påvirkning. Konsernet hadde per totalt 19 medarbeidere, hvorav åtte hel- og deltidsansatte via forretningsføreravtalen med Dag Dvergsten AS. Administrerende direktør, viseadministrerende direktør, finansdirektør og selskapets to teknologidirektører inngikk ved årsslutt i innleid personale. Antall medarbeidere ved inngangen til 2005 var 10 personer. Morselskapet Rocksource ASA hadde 7 medarbeidere per Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Personalet i konsernet har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Konsernet og morselskapet har hatt minimalt med sykefravær. Selskapet ansatte i desember 2005 en person som har ansvar for humankapital og HMS. Likestilling To av fem styremedlemmer i Rocksource er kvinner. Foreløpig er det ingen kvinner i selskapets administrative ledelse. Rocksource vil over tid arbeide for bedre balanse mellom kjønnene også i selskapets ledelse og operative virksomhet. Reforhandlet forretningsføreravtale I august 2004 inngikk Rocksource ASA (den gang Ecuanor ASA) og Dag Dvergsten AS en forretningsføreravtale som løper frem til desember 2008, hvoretter Dag Dvergsten AS bistår med utvikling og drift av konsernet. Avtalen inneholdt en bestemmelse om at årlig honorar skulle økes ved innhenting av kapital. Partene reforhandlet avtalen i desember 2005 hvoretter Dag Dvergsten AS ga avkall på fremtidig honorarøkning mot et engangsvederlag på ca. 12,5 millioner kroner. Av dette ble ca. 4,7 millioner kroner konvertert til aksjer på ekstraordinær generalforsamling ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA 9

10 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Aksjonærforhold Aksjekapitalen utgjorde kroner pr fordelt på aksjer pålydende 0,25 kroner. Alle aksjer har samme rettigheter, dog er 100 millioner vederlagsaksjer knyttet til innfusjoneringen av Rocksource Geotech AS underlagt bindingstid og således ikke fritt omsettelige. Sistnevnte aksjer frigjøres med 25 % hvert kalenderår fra Aksjekursen var ved første handelsdag ,76 kroner, mens den på siste handelsdag endte på 1,83 kroner. I løpet av 2005 har aksjekursen svingt mellom 3 kroner som høyeste sluttkurs ( ) og 0,72 kroner som laveste sluttkurs ( ). Ved utgangen av året var markedsverdien av selskapets samlede antall aksjer ca. 960 millioner kroner, og selskapet hadde aksjonærer. Selskapet har egne aksjer. Finansiell markedsrisiko I 2005 var konsernet primært eksponert for risiko i forhold til endringer i prisen på hydrokarboner og valutakurs. Dette vil også være situasjonen i nær fremtid. Med foreløpig begrenset produksjon og salg av hydrokarboner anses den finansielle markedsrisikoen å være moderat. Et kraftigere fall i prisene på olje og gass kan påvirke verdien av selskapets olje- og gasslisenser i USA negativt. Da flere av konsernets avtaler gjøres i utenlandsk valuta, står konsernet overfor en viss valutarisiko, og da primært i amerikanske doller og britiske pund. Selskapet har i tillegg en valutarisiko via sitt datterselskap Rocksource Energy Corporation, men ettersom både inntekter og kostnader relatert til produksjon og salg av hydrokarboner er i USD, anses denne å være moderat. Ved årsskiftet hadde konsernet ingen langsiktig gjeld og et kontantinnskudd. Forannevnte sammen med lite kredittsalg i forbindelse med inntekter, samt ingen plasseringer i kapitalmarkedet, gjør at styret vurderer kredittrisikoen som liten. Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) Selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse inntatt i børssirkulær nr. 2/2006. Selskapet har særlig fokus på etikk, informasjon til aksjonærene og markedet, eierinnflytelse og uavhengighet av særinteresser. Selskapet har i samsvar med krav i anbefalingen utarbeidet en redegjørelse for hvert av de enkelte hovedpunktene i denne. Redegjørelsen er inntatt i årsrapporten. Fremtidsutsikter Styret er fornøyd med utviklingen i 2005, og mener selskapet står godt rustet til å utvikle en attraktiv portefølje av deltagerinteresser i lisenser offshore så vel som onshore. Fokus vil være på geografiske områder hvor EM-teknologien kan anvendes for å øke funnsannsynligheten og redusere letekostnader. Oslo, 31. mars 2006 Arve Johnsen Styrets leder Mimi K. Berdal Styrets nestleder Dag Dvergsten Styremedlem Berge Gerdt Larsen Styremedlem Anne-Grete Ellingsen Styremedlem Trygve Pedersen Konstituert adm. dir 10 ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA

11

12 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Selskapet har etter styrets oppfatning god eierstyring og selskapsledelse, og selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse inntatt i børssirkulær nr. 2/2006. Styret gir med dette en redegjørelse for oppfyllelse av hvert av hovedpunktene i anbefalingen. Punkt 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styret vil sørge for at selskapet utarbeider etiske retningslinjer med utgangspunkt i et verdigrunnlag som er å opptre redelig og til det beste for alle aksjonærer, ansatte og miljø i samsvar med dette. Disse retningslinjene vil også omfatte meldeplikt for styremedlemmer og ledende ansatte hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet, jf. punkt 4 nedenfor. De etiske retningslinjene vil også omtale hvordan kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamling kan finne sted, jf. punkt 12. Punkt 2 Virksomhet Selskapets virksomhet, mål og strategier er tydeliggjort. Vedtektenes formålsparagraf og selskapets mål og hovedstrategier fremgår av årsrapporten. omstendighetene fremlegge saken for generalforsamlingen for å ivareta god eierstyring. En ekstraordinær generalforsamling den vedtok styrets forslag om å overføre overkursfondet til annen egenkapital, hvilket gjør at selskapet raskere kan komme i utbytteposisjon. Punkt 4 Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Selskapet overholder etter styrets vurdering de krav til likebehandling av aksjeeiere som fremgår av anbefalingens punkt 4. Selskapet vil utarbeide etiske retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret hvis de har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet, jf. punkt 1 ovenfor. Punkt 5 Fri omsettelighet Aksjene i Rocksource er fritt omsettelige med unntak av 100 millioner vederlagsaksjer knyttet til innfusjoneringen av Rocksource Geotech AS, som er underlagt bindingstid. Sistnevnte aksjer frigjøres med 25 % hvert kalenderår fra Punkt 3 Selskapskapital og utbytte Selskapet har en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil. Styret vil utarbeide en klar og forutsigbar utbyttepolitikk som grunnlag for de utbytteforslag som fremmes for generalforsamlingen når dette blir aktuelt. For å gi styret den nødvendige fleksibilitet, har generalforsamlingen i selskapet gitt styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse og kjøp av egne aksjer i henhold til reglene i allmennaksjeloven. Styret vil ivareta aksjonærenes interesser ved utøvelse av disse fullmaktene, og vil etter Punkt 6 Generalforsamling Selskapet legger til rette for at alle aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret. Selskapet overholder de konkrete forpliktelser som nevnes i punkt ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA

13 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Punkt 7 Valgkomité Selskapet har ennå ikke opprettet valgkomitè, men har igangsatt arbeid med å opprette denne. Punkt 8 Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Styret er sammensatt i forhold til selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold, og slik at det er egnet til å ivareta interessene til alle aksjonærer i selskapet. Styret overholder kravet om kvinnerepresentasjon. Minst halvparten av styrets medlemmer er uavhengige av selskapets ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av styrets medlemmer er uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Representanter fra den daglige ledelse er ikke medlemmer av styret. Dog er styremedlem Dag Dvergsten eneaksjonær i Dag Dvergsten AS som har forretningsføreravtale med selskapet. Nestleder Mimi K. Berdal og styremedlem Anne- Grete Ellingsen er uavhengige av selskapets ledelse, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets hovedaksjeeiere. Styreleder Arve Johnsen, styremedlem Berge Gerdt Larsen og styremedlem Dag Dvergsten er ikke uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Punkt 9 Styrets arbeid Styret har fastsatt instrukser for styret og den daglig ledelse. Selskapet har systemer for finansiell rapportering. Selskapets ledelse og drift for øvrig har fram til nå vært så vidt oversiktlig at styret ikke har funnet behov for å iverksette særlig tiltak for internkontroll utover dette. Styret har valgt en nestleder, Mimi K. Berdal. Styret evaluerer sitt arbeid og sin kompetanse jevnlig. Punkt 11 Godtgjørelse til ledende ansatte Det har fram til i dag ikke vært behov for å utarbeide retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Når det gjelder selskapets opsjonsordning for ledende ansatte er den behandlet og godkjent av generalforsamlingen. Godtgjørelse til daglig leder og de enkelte ledende ansatte fremgår av årsrapporten. Punkt 12 Informasjon og kommunikasjon Selskapet rapporterer finansiell og annen informasjon jevnlig, basert på åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling av aksjonærene. Selskapet er meget oppmerksom på at all informasjon som kan være av betydning for kursen på aksjen, gis markedet. Selskapet oppfyller etter styrets oppfatning de krav som fremgår av punkt 12. Når det gjelder retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen, vil dette bli inntatt i selskapets etiske retningslinjer, jf. punkt 1 ovenfor. Punkt 14 Revisor * Selskapet overholder etter styrets syn de krav som følger av punkt 14 vedrørende kontakt med revisor. Revisor benyttes ikke til andre tjenester enn revisjon og tilknyttede tjenester, det vil si for eksempel avgivelse av bekreftelser ved egenkapitaltransaksjoner. Revisor benyttes etter styrets oppfatning ikke til tjenester som vil kunne sette revisors uavhengighet i fare. * Punkt 13 Overtakelse omtales ikke ettersom punktet ikke har vært en aktuell problemstilling for Rocksource i Punkt 10 Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret fastsettes av generalforsamlingen. Den er ikke resultatavhengig og styremedlemmer har ikke opsjoner i selskapet. Dag Dvergsten AS har en managementavtale med Rocksource som styret og generalforsamlingen har godkjent. Godtgjørelse til styret fremgår av årsrapporten. ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA 13

14 KONSERNREGNSKAP KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP Beløp i NOK Noter * IFRS IFRS NGAAP NGAAP Driftsinntekter Salgsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftskostnader olje og gass Lønnskostnad 5, Avskrivning på varige driftsmidler 9, Nedskrivning av varige driftsmidler 9, Annen driftskostnad 4, 15, Sum driftskostnader Driftsresultat (47 364) (42 282) (43 471) (651) Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader (3 300) (615) (905) (63) Netto finansposter (252) (560) (57) Ordinært resultat før skattekostnad (46 729) (42 534) (44 031) (708) Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat (46 729) (42 534) (44 031) (708) RESULTAT (46 729) (42 534) (44 031) (708) Henføres til: Eiere i morselskapet (45 410) (41 824) (44 031) - Minoritetsinteresser (1 319) (710) - - Ordinært resultat pr aksje 14 (0,123) (0,282) (0,296) (0,016) Utvannet resultat pr aksje 14 (0,123) (0,282) (0,296) (0,016) * Regnskapstall for 2003 er å anse som proformatall. Sammenligningstallene knytter seg kun til Ecuanor ASA. Reelt sett er Amergy AS overtakende selskap i fusjon gjennomført ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA

15 KONSERNREGNSKAP KONSOLIDERT BALANSE PR Beløp i NOK Noter IFRS IFRS EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Patenter og utviklingskostnader Seismikkbibliotek Goodwill 3, Sum immaterielle eiendeler Eiendom, anlegg og utstyr Olje og gasseiendommer Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ol Sum eiendom, anlegg og utstyr Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer Andre fordringer 8, Sum kundefordringer og andre fordringer 8, Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER EGENKAPITAL Aksjekapital Egne aksjer (25) (25) Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap (94 476) (49 066) Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet Minoritetsinteresser Sum egenkapital FORPLIKTELSER Kortsiktige forpliktelser Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser Annen kortsiktig gjeld 8, Sum kortsiktige forpliktelser Sum forpliktelser SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Oslo, 31. mars 2006 Arve Johnsen Styrets leder Mimi K. Berdal Styrets nestleder Dag Dvergsten Styremedlem Berge Gerdt Larsen Styremedlem Anne-Grete Ellingsen Styremedlem Trygve Pedersen Konstituert adm.dir ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA 15

16 KONSERNREGNSKAP KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i NOK IFRS IFRS Operasjonelle aktiviteter Driftsresultat (47 364) (42 282) Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Gevinst/tap ved salg av eiendeler 7 - Endring i kundefordringer (1 323) - Endring i leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser Kostnad aksjebasert betaling Mottatte renter Betalte renter (2 930) (126) Agiogevinst /-tap (9) 65 Endring i andre tidsavgrensningsposter (3 415) Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter (32 328) (9 685) Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Netto utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler/prosjektkostnader (38 419) (483) Effekt av valutakursendringer 716 (224) Innbetalinger ved endret konsernsammensetning Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter (37 496) 43 Finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld (19 080) - Netto innbetalinger av egenkapital Effekt av valutakursendringer (406) - Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter 477 (57) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA

17 KONSERNREGNSKAP KONSOLIDERT OPPSTILLING AV ENDRINGER I EGENKAPITALEN Beløp i NOK IFRS IFRS Netto kapitalforhøyelse Aksjebasert betaling Effekt av omvendt overtakelse ved fusjon / konserndannelse - (2 365) Omregningsdifferanser (725) 300 Vederlag minoritet ved konsolidering Sum transaksjoner ført direkte mot egenkapitalen Periodens resultat (46 729) (42 534) Sum endringer i egenkapitalen i perioden Egenkapital Egenkapital Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet Sum egenkapital henført til minoritet ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA 17

18

19 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 2005 Noter til konsernregnskapet 2005 Regnskapsprinsipper Rocksource ASA ( selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap og er børsnotert i Norge (Oslo børs). For nærmere beskrivelse av selskapets virksomhet/aktiviteter vises til selskapets årsberetning. Konsernregnskapet for regnskapsåret 2005 omfatter morselskapet og dets datterselskap (sammen referert til som konsernet ). Det konsoliderte årsregnskapet ble vedtatt av styret den 31. mars A. Erklæring om at finansregnskapet er i overensstemmelse med IFRS Frem til 31. desember 2004 ble konsernregnskapet utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Som et resultat av EØS-samarbeidet er Norge forpliktet til å følge IFRSforordningen som EU vedtok i 2002, noe som innebærer at alle børsnoterte selskap fra og med 2005 skal utarbeide konsernregnskap etter International Financial Reporting Standards (IFRS). Norske regnskapsprinsipper avviker på enkelte punkter fra IFRS. Konsernregnskapet for 2005 er derfor avlagt i samsvar med IFRS og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Dette er selskapets første IFRS-konsernregnskap og IFRS 1 er lagt til grunn ved avleggelsen av konsernregnskapet. Det er i regnskapsavleggelsen benyttet EU-godkjente standarder og standarder med ikrafttredelses-tidspunkt før Sammenligningstall for 2004 er tilsvarende omarbeidet i henhold til IFRS-kravene. Vurdering av forskjeller mellom konsernets regnskapsprinsipper i henhold til norske regnskapsprinsipper og regnskapsprinsipper som skal anvendes i henhold til IFRS, samt en avstemming av implementeringseffekter i regnskapet ved overgangen til IFRS, er beskrevet i note 26. B. Hovedprinsippet Konsernregnskapet legger hovedsaklig til grunn prinsippene i et historisk kostregnskap. Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede prinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold. Resultatregnskapet er presentert etter art for inntekter og kostnader. C. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Datterselskap med annen funksjonell valuta omregnes til balansedagens kurs for balanseposter, og resultatregnskapet til vektet gjennomsnittskurs for perioden. Omregningsdifferanser føres mot egenkapitalen. Ved eventuell avhendelse av investering i utenlandsk datterselskap, blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til datterselskap resultatført. D. Bruk av estimat Utarbeidelse av konsernregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater med forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses som rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart frem av andre kilder. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Vurderinger ledelsen har gjort ved anvendelsen av IFRS standardene, som har betydelig effekt på finansregnskapet og estimater med betydelig risiko for vesentlige justeringer i det neste regnskapsåret, er redegjort for i note 24. E. Prinsipper for konsolideringen 1. Datterselskap Konsernregnskapet inkluderer selskapet og selskaper som selskapet kontrollerer. Kontroll foreligger når selskapet har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av selskapene og derigjennom oppnår fordeler fra deres virksomhet. Ved vurdering av kontroll tas det hensyn til potensielle stemmeretter som umiddelbart kan utøves eller konverteres. Finansregnskapene til datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA 19

20 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 2005 og inntil kontrollen opphører. Bestemmende innflytelse eksisterer normalt ved en eierandel/stemmeandel større enn 50 %. For regnskapsmessig implementering ved kjøp av kontrollerende poster i andre selskaper anvendes oppkjøpsmetoden. Oppkjøpsmetoden innebærer at kostpris fordeles på ervervede eiendeler og forpliktelser i henhold til deres markedsverdi på oppkjøpstidspunktet. Kostpris utover identifiserte eiendeler og forpliktelser til markedsverdier regnskapsføres som goodwill, og det foretas årlig testing for verdifall. Minoritetsinteresser er den del av resultatet og egenkapitalen i datterselskap som ikke eies av konsernet, og disse vises som separate poster i resultatregnskap og balanse (egenkapital). 2. Eliminering av transaksjoner ved konsolidering Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværender, inkludert intern fortjeneste og urealisert gevinst, er eliminert. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt. F. Utenlandsk valuta 1. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser, som måles til historisk kost i en utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser med pålydende i utenlandsk valuta, og som innregnes til virkelig verdi, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen gjeldende på tidspunktet da den virkelige verdien ble fastsatt. 2. Regnskaper for utenlandske virksomheter Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdi justeringer som fremkommer ved konsolideringen, omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner med tilnærmet valutakurs på tidspunktet for transaksjonene. Etter nettoinvesteringsprinsippet for utenlandske virksomheter føres valutakursdifferanser som stammer fra poster som i realiteten er del av selskapets nettoinvestering i en utenlandsk enhet, herunder også sikring av denne nettoinvesteringen, som en bestanddel av egenkapitalen. Også andre fordringer på eller gjeld til den utenlandske virksomheten, hvor oppgjør eller avregning verken er planlagt eller sannsynlig i overskuelig fremtid, anses i realiteten å være en del av selskapets nettoinvestering med identisk behandling av valutakursdifferanser. For fordringer på og gjeld til den utenlandske virksomheten som forventes avregnet eller oppgjort innen rimelig tid, føres valutakursdifferanser over resultatet. G. Olje og gasseiendommer 1. Lete- og utviklingskostnader Lete- og utviklingskostnader for olje- og gasseiendommer er innregnet i henhold til successful effort -metode. Alle letekostnader, med unntak av kjøp av lisenser og omkostninger tilknyttet boring, kostnadsføres løpende. Utviklingskostnader (inkl. lisenskjøp og leteboring) balanseføres, med løpende testing for nedskrivninger basert på en vurdering av indikasjoner på drivverdige funn. Dersom funnene fra leteboring ikke er kommersielt utvinnbare, blir alle utviklingskostnader knyttet til disse letebrønner resultatført. Balanseførte beløp testes alltid for verdifall ved regnskapsårets utgang (se regnskapsprinsipp K). 2. Utgifter til fjerning og opprydning Nåverdi av fremtidige opprydningsutgifter skal estimeres hver balansedag og balanseføres som avsetning. Økning i avsetning i løpet av perioden består av rentekostnad på allerede pådratte forpliktelser og verdien av økt opprydningsbehov som følge av periodens virksomhet. Nåverdi av fjerningsutgiften balanseføres som en del av anskaffelseskost på driftsmidlet og avskrives sammen med dette. Avsetningen tilsvarer nåverdi av forpliktelsen i hele den økonomiske levetiden for driftsmidlet. 3. Avskrivninger Regnskapsmessige avskrivninger påbegynnes først ved produksjonsstart på feltet. Regnskapsmessige avskrivninger beregnes i forhold til faktisk produksjonsmengde (produksjonsenhetsmetoden) basert på påviste reserver. H. Varige driftsmidler 1. Egne eiendeler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger (se regnskapsprinsipp K). Når deler av varige driftsmidler har forskjellig brukstid, regnskapsføres de som separate poster. En enhet av varige driftsmidler skal fjernes fra balansen ved avhending eller når eiendelen er tatt ut av bruk med endelig virkning og selskapet ikke forventer ytterligere økonomiske fordeler ved avhending av eiendelen. Gevinst eller tap ved utrangering eller avhending skal fastsettes som differansen mellom netto avhendingsbeløp og eiendelens balanseførte verdi, og skal innregnes som henholdsvis inntekt eller kostnad i resultatregnskapet. 2. Etterfølgende utgifter Pådratte utgifter til utskifting av deler av driftsmiddel innregnes i balanseført verdi for en enhet av varige driftsmidler, når slike utgifter antas å gi selskapet fremtidige økonomiske fordeler relatert til utskiftingene, og utgiftene for de utskiftede deler kan måles pålitelig. Alle andre utgifter innregnes i resultatregnskapet i den perioden de påløper. 3. Avskrivninger Avskrivninger beregnes lineært over estimert brukstid for en enhet av varige driftsmidler og belastes resultatregnskapet. Beregnede avskrivninger tar hensyn til en forventet restverdi dersom denne ikke er ubetydelig. Estimert levetid er som følger: - Kontormaskiner/inventar/datautstyr 3-5 år - Innredning/påkostning leide lokaler 5 år Restverdi, brukstid og avskrivningsmetode revurderes årlig. Endringer i restverdi eller forventet gjenværende økonomisk levetid regnskapsføres ved revurdert lineær fordeling over kommende regnskapsperioder basert på nye estimater. I. Dekomponering Vesentlige kostnadskomponenter som samlet inngår i konsernets større anleggsmidler, identifiseres særskilt for individuell vurdering av den enkelte komponentens forventede økonomiske levetid og eventuelt gjenvinnbare beløp. Individuell forventet økonomisk levetid danner grunnlag for komponentens avskrivning. 20 ÅRSRAPPORT 2005 ROCKSOURCE ASA

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06

Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Nordic Mining ASA Rapport pr. 30.06.06 Om Nordic Mining ASA Nordic Mining ASA er etablert ved fisjon fra Rocksource ASA. Beslutning om fisjon og etablering av Nordic Mining som et selvstendig selskap innen

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Å R S R STATOILS REGNSKAP VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet for Statoil ASA og dets datterselskaper (Statoil eller selskapet) er utarbeidet i henhold til amerikanske regnskapsprinsipper (USGAAP).

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer