Skogbrukets Kursinstitutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogbrukets Kursinstitutt"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i Formålet Skogbrukets Kursinstitutt er et interessentskap som har til formål å være et service- og kompetansesenter for næringsutvikling og forvaltning av skog- og andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal SKI tilby næringsaktører og forvaltning markedstilpassede tjenester og produkter. Årsmøtet Årsmøtet er SKIs øverste organ og består av én representant for hvert medlem. Tillitsvalgte for årsmøtet er forstkandidat Knut Dæhlen (ordfører) og skogeier Grete Karine Bruce (varaordfører). Styret Styret består av 7 medlemmer. Av disse er 5 valgt av årsmøtet. Ett medlem er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (1) og ett medlem er valgt av de ansatte (2). Leder: Skogeier Even Mengshoel til 2008 (styremedlem 2009) Nestleder: Fylkesskogsjef Kjersti Kinderås til 2008 (styremedlem 2008) Styremedl.: Fagsjef Bjørn Helge Bjørnstad (2) til 2008 Skogeier Thomas Meinich til 2009 Enhetsleder Sjur Haanshus (1) til 2009 Adm. direktør Olav Kaveldiget til 2008 Rådgiver Svein M. Søgnen til 2008 Varamedl.: 1. Bonde Hans Olav Lahus til Adm. direktør Gudbrand Kvaal til ) Seksjonssjef Liv-Marit Strupstad, personlig varamedlem for Sjur Haanshus 2)Fagsjef Eva Skagestad Størdal, personlig varamedlem for Bjørn Helge Bjørnstad Valgkomitéen Jens Nicolai Jenssen (leder), Johan Christian Haugan, Christian Ramberg og Turid Fluge Svenneby. Medlemmene SKIs medlemmer er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til instituttets formål. Ved utgangen av 2007 hadde SKI 38 medlemmer. Medlemsorganisasjoner per : Allskog BA AT Skog BA Bergen og Hordaland Skogselskap Det norske Skogselskap Glommen Skog BA Havass Skog BA Helgeland Skogselskap Jenter i Skogbruket Mjøsen Skog BA Namdal Skogselskap Naturviterne Norges Skogeierforbund Norsk institutt for skog og landskap Norsk Virkesmåling NORSKOG Oppland Skogselskap Salten Skogselskap Skogbrand Skogbrukets Landsforening Skogselskapet i Aust-Agder Skogselskapet i Buskerud Skogselskapet i Hedmark Skogselskapet i Møre og Romsdal Skogselskapet i Oslo og Akershus Skogselskapet i Rogaland Skogselskapet i Trøndelag Skogselskapet i Vest-Agder Skogselskapet i Østfold Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA Sogn og Fjordane Skogselskap Statskog SF Telemark Skogselskap Treforedlingsindustriens Bransjeforening Treindustrien Troms Skogselskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Vestfold Skogselskap Viken Skog BA Foto: SG 2 Foto på omslag: Svein Grønvold (SG) og Jørn-R. Follum (JRF)

3 Årsmøtet 2007 Årsmøtet 2007 ble arrangert på Honne 23. august Av de 38 medlemsorganisasjonene var 27 representert. Årsmøtet behandlet årsberetning, godkjente regnskapet for 2006, vedtok reviderte vedtekter for SKI og gjennomførte valg. Tord K. Rindal er ansatt som seniorprosjektleder i skogbruk. Knut Dæhlen ble gjenvalgt som årsmøtets ordfører for ett år, mens Grete Karine Bruce ble valgt inn som årsmøtets varaordfører for to år. Olav Kaveldiget, Kjersti Kinderås og Svein M. Søgnen ble valgt som styremedlemmer for ett år. Even Mengshoel og Thomas Meinich ble valgt som styremedlemmer for to år. Even Mengshoel og Kjersti Kinderås ble begge gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder for ett år. Direktør Knut Berg, prosjektleder Eli Bjorvatten og skogeier Gjert Heiberg gikk ut av styret. Adm dir. Knut J. Huse gikk ut av styret som følge av nye vedtekter. Even Mengshoel presenterte styrets beretning, og utdypet styrets arbeid med ny strategisk plan. Styret er svært tilfreds med å registrere at kursaktiviteten i Aktivt Skogbruk øker. For å nå målgruppene bedre, ønsker styret økt satsning på fjernundervisning. Internasjonalt arbeid bl.a. gjennom Norwegian Forestry Group og arbeidet i Lære med skogen som sekretariat for LEAF (Learning about Forests) er interessant. Samarbeidsavtaler med Norsk institutt for skog og landskap og Det norske Skogselskap vil gi gode muligheter for å hente ut synergieffekter. Styreleder takket for bidrag og gode tilbakemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet. Styreleder presenterte styrets forslag til vedtektsendringer som ble vedtatt med mindre endringer. Knut J. Huse orienterte om overordnede målsettinger og arbeidsoppgaver for Leder for avdeling for skogfag, Jørn-R. Follum, og medarbeidere i skogfagavdelingen orienterte om årets skogfaglige oppgaver. Jon Eivind Vollen, leder for avdeling for pedagogikk og produksjon, og medarbeidere i avdelingen, presenterte et utvalg av SKIs digitale satsinger. Personale SKI har gjennom året hatt 21 ansatte med ca. 15 årsverk knyttet til de to fagavdelingene. Administrasjonsavdelingen utgjør ca. 4 årsverk. Noen av disse ressursene er delt med Honne Hotell og Konferansesenter AS. Marit Engen er ansatt som prosjektleder i et to-årig fjernundervisningsprosjekt. Utviklingen siste fem år for antall arrangementer og deltakere i SKIs regi, og antall studietimer og kursdeltakere for Aktivt Skogbruk-kurs. 3

4 Styrets beretning Skogbrukets Kursinstitutt har forretningskontor på Biri i Gjøvik kommune. I arbeidet med strategisk plan for perioden understreket styret at det er av stor betydning at SKI har kompetanse og organisering som er tilpasset de ønsker og krav instituttets brukere etterspør. SKI må ha en brei forankring, slik at helheten i næringen kan fanges opp i kompetansetiltakene. Dreining mot at næringsmulighetene tuftes på ulik type arealbruk, utfordrer også SKI ved å ha kompetanse utover den tradisjonelle skogbruksnæringen. All næringsutøvelse som bygger på arealbaserte ressurser vil derfor måtte ligge innenfor instituttets arbeidsområde. Vedtekter Etter at arbeidet med strategisk plan ble fullført i 2006 vedtok styret å gå gjennom vedtektene og la fram forslag til nye vedtekter for årsmøtet. De ble enstemmig vedtatt. Den viktigste endringen er at vedtektenes formålsparagraf og strategisk plan er samordnet. Antall styremedlemmer ble redusert fra 9 til 7, hvorav en var SKIs administrerende direktør. Valgkomiteen er redusert fra 5 til 4 medlemmer. Årsmøtets oppgaver er oppdatert og bestemmelsen om fagråd går ut. Det er også gjort en del språklige endringer. Samarbeid Fra 2003 til 2007 har flere av SKIs samarbeidsparter arbeidet med endringer av organisatoriske forhold for egne institusjoner. I prosessene knyttet til etableringen av Norsk institutt for skog og landskap og til organisasjonsendringene i Det norske Skogselskap, har også SKI vært trukket med. Som resultat av de prosessene er forholdet til Det norske Skogselskap og til Norsk institutt for skog og landskap stadfestet gjennom forpliktende samarbeidsavtaler. Dette har allerede gitt resultater. Styret understreker betydningen av å kunne hente ut synergieffekter gjennom et tettere samarbeid med Det norske Skogselskap og Norsk institutt for skog og landskap, og de nye samarbeidsavtalene er et viktig fundament for videre utvikling. Skogeieropplæring Styret er svært tilfreds med å registrere at kursaktiviteten i Aktivt Skogbruk er oppadgående. Med om lag 5 % økning i antall tiltak i forhold til fjoråret, ser vi bl.a. resultatet av den omorganiseringen som ble gjennomført fra Det er av stor betydning at Aktivt Skogbruk har en tett og nær kontakt med skogbruksnæringen. Aktivt Skogbrukinstruktørene har sammen med studielederne i skogeierandelslagene og kommunale skogbruksfunksjonærer en sentral rolle i dette arbeidet. I tillegg til instruktørenes engasjement, er det en viktig oppgave for administrasjonen på Honne å holde nær kontakt med skogeierandelslagene og Norges Skogeierforbund. Et eksempel på dette er SKIs bidrag til Glommens «Tid for skog»-kampanje som ble startet opp i Endrede arbeidsmetoder hos næringsaktørene, fordrer også at Aktivt Skogbruk-systemet videreutvikles, ikke minst er det viktig at utviklingsarbeidet knyttet til å utnytte instruktørenes kompetanse til mer enn tradisjonelle kurs, fortsetter. Annen kursvirksomhet Den kursvirksomheten som gjennomføres av fagstaben ved SKI på Honne, har holdt seg på et jamnt nivå de siste årene. Også denne aktiviteten har endret seg fra ordinære kurs gjennomført på Honne, til korte arrangementer med ulike faginnlegg rundt om i landet. For å møte slike ønsker, er det viktig med stor fleksibilitet i fagstaben. Utviklingen av digitale læringsarenaer er også et sentralt arbeid som inngår i den fleksibiliteten instituttet må utvise. For å styrke SKIs fjernundervisning har instituttet ansatt en prosjektleder med ansvar for dette området fokus er på organisering, administrasjon og markedsføring. Ved årets slutt var en ny og bedre læringsplattform etablert. Til tross for at SKI legger stor vekt på å møte brukerne så nær deres arbeidsplass som mulig, er det hyggelig å oppleve at det også lar seg gjøre å trekke større grupper til fasilitetene på Honne, enten på SKIs egne arrangement eller arrangement i samarbeid med andre. Et eksempel på det siste er NORSKOGs Skogforum som i år samlet over 120 personer over to dager i november. SKI har i 2007 satset betydelig på utvikling innen kjerneområder som pedagogisk metodeutvikling. Satsningen er et sentralt element i det kontinuerlige arbeidet med å Foto: Gunnar O. Hårstad 4

5 forbedre SKIs produkter og tjenester. Utviklingsarbeidet setter bedriften i stand til å ta i bruk hensiktsmessige metoder og løsninger, og må ses i et langsiktig perspektiv. Prosjekter I tillegg til utvikling av kurs og andre kompetansetiltak, arbeider SKI med ulike prosjekter knyttet til utredninger og utviklingsarbeid. For å benytte større deler av fagstabens kompetanse, ønsker SKI å styrke dette arbeidsområdet videre. Et viktig element i dette arbeidet er å utnytte den kompetansen som SKI gjennom den siste tiden har opparbeidet seg innen bruk av den digitale teknologien. SKI har i løpet av året videreført satsningen på Internett som viktig læringsarena, men også utvikling av nettsteder, redaksjonelle tjenester og teknisk drift av nettsteder er en sentral del av dette satsningsområdet. Skolerettet arbeid Satsingen på nettportalen skoleskogen.no har gitt arbeidet rettet mot barn og unge nye muligheter tilpasset skolens nye planer i Kunnskapsløftet. Spesielt merker vi nå at vi når gruppen av ungdomsskoleelever bedre enn før gjennom økt bruk av ressursene på treveven.no og energiveven. no. Sammen med Det norske Skogselskap har vi tilrettelagt rekrutteringsprosjektet Den nye trealderen. Dette prosjektet har blitt bevilget støtte fra Innovasjon Norge, noe som i vesentlig grad gjør det mulig å skape aktivitet i samarbeid med fylkesskogselskapene som vil være operatører. SKI har fra 2007 overtatt koordinatorrollen for det internasjonale skolenettverket Learning About Forests (LEAF) som er et av programmene som gjennomføres i regi av Foundation for Enviromental Education (FEE). Arbeidet gir mulighet til økt internasjonal utveksling av erfaringer og gir samtidig mulighet til å sette dagsorden i arbeidet rettet mot skolene. Det er i denne sammenhengen vedtatt at Bioenergi fra skog er nettverkets hovedtema fra Internasjonalt SKIs internasjonale satsning er nå i ferd med å bære frukter. Gjennom arbeidet i Norwegian Forestry Group (NFG) er SKI i år engasjert i et skogprosjekt i Armenia, et prosjekt som blir videreført og trolig utvidet i Andre internasjonale oppdrag er avtalt for Det er også inngått en intensjonsavtale med All-Russia Institute of Continuous Education in Forestry. konferansesenterets posisjon i markedet, og arbeider med alternative konsepter for dette. Arbeidsmiljø, likestilling og økonomi Bedriften er tilknyttet ekstern bedriftshelsetjeneste. Det har ikke forekommet ulykker eller skader hos ansatte i forbindelse med arbeid i Arbeidsmiljøet anses for godt. Årets sykefravær utgjør 6,3 %. Langtidsfravær (mer enn 16 dager) utgjør 4,7 %. Styret legger vekt på å finne tiltak som kan redusere langtidsfraværet. Skogbrukets Kursinstitutts styre består av 7 medlemmer, hvorav 1 kvinne. Av instituttets 21 ansatte er 9 kvinner. Av Aktivt Skogbruks totalt 61 instruktører, er 4 kvinner. Virksomhetens aktiviteter medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. SKIs virksomhet er avhengig av gode samarbeidsforhold til en rekke instanser, organisasjoner og bedrifter innenfor og utenfor skogbruksnæringen. Landbruks- og matdepartementet er en betydelig bidragsyter til SKIs prosjektmidler. Styret merker seg gjennom dette tilskuddet den betydning departementet tillegger SKI som skogbrukets opplæringsog etterutdanningsinstitusjon. Voksenopplæringsmidler og prosjektmidler fra andre samarbeidspartnere utgjør viktige økonomiske bidrag til virksomheten. Styret ønsker å takke alle instituttets samarbeidspartnere og de ansatte for samarbeid og innsats i SKIs regnskap viser en omsetning på kr og et overskudd på kr Styret mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av resultatet i selskapet. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetning. Even Mengshoel Styreleder Bjørn Helge Bjørnstad Biri, Kjersti Kinderås Nestleder Sjur Haanshus Honne Hotell og Konferansesenter AS Honne Hotell og Konferansesenter AS er et heleid datterselskap. SKI ønsker å styrke hotellets og Olav Kaveldiget Svein M. Søgnen Thomas Meinich Knut J. Huse adm. dir. 5

6 Resultatregnskap Prosjektinntekter Kursavgifter og materiell Sum driftsinntekter Voksenopplæringsmidler Sum driftstilskudd Sum driftsinntekter og tilskudd Note Kostnader kurs, prosjekter og matriell Lønnskostnad Note Kostnader lokaler Kontor og administrajonskostnader Reiser, møter, markedsføring Avskrivning Note Innkommet på tidl. avskr. fordr. Note Tap på fordringer Note Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte aksjer og andeler Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Verdireduksjon markedsbaserte aksjer og andeler Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Disponering av årsresultatet Overført til annen egenkapital Sum disponeringer

7 Balanse EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner, inventar o.l Note Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Note Aksjer Note Andeler i Skogbr. Kurssenter AL Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer på konsernselskap Note Sum fordringer Egenkapital Innskutt egenkapital Kapitalkonto Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Markedsbaserte aksjer og andeler Note Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Note Sum omløpsmidler Sum eiendeler Biri, Even Mengshoel Styreleder Kjersti Kinderå Nestleder Bjørn Helge Bjørnstad Sjur Haanshus Olav Kaveldiget Thomas Meinich Svein M. Søgnen Knut J. Huse adm. dir. 7

8 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små selskaper gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens 5-8. Selskapets øvrige investeringer i aksjer og andeler er vurdert til anskaffelseskost. Disse investeringer nedskrives til virkelig verdi ved et verdifall som ikke forventes å være forbigående. Betinget pensjonsforpliktelse vedrørende administrende direktør Skogbrukets Kursinstitutt inngikk i 2003 en avtale med administrende direktør om en betinget pensjonsytelse som ble revidert i Som følge av avtalens betingede karakter er ikke denne medtatt i regnskapet. Den betingede forpliktelsen er pr beregnet å være kr Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5 % Forventet lønnsregulering 3,5 % Forventet pensjonsøkning 3,5 % Forventet G-regulering 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 3 - Varige driftsmidler Inventar Inventar Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-10 år Lineær Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet, herunder årlig premie samt innbetaling til premiefondet kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Pensjonen tilfrdsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Antall årsverk i 2007: 19 I tillegg har instruktører i Aktivt Skogbruk utført til sammen 5 årsverk. Godtgjørelse ( i kroner ) Direktør Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelse Andre ytelser Revisor Kostnadsført honorar til revisor for 2007 utgjør kr for revisjon og kr for andre attestasjoner. 8 Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskaper Anleggsmidler: Eierandel Anskaf- Balanseførtfelseskost verdi Honne Konferansesenter AS 100,0 % Norwegian Forestry Group AS 16,7 % Skogbrukets Konferansesenter AS 34,9 % Sum Note 5 - Mellomværende med selskap i samme konsern Andre fordringer Honne Hotell og Konferansesenter AS Note 6 - Markedsbaserte aksjer og andeler Anskaff. Balanseført- Markeds- Eierandel kost verdi verdi DnB NOR Health Care 0 % DnB NOR Global 0 % DnB NOR Europa 0 % Sum Note 7 - Kontanter m.m Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto.

9 9

10 Nye Vedtekter 1 Formål Skogbrukets Kursinstitutt er et interessentskap som har til formål å være et service- og kompetansesenter for næringsutvikling og forvaltning av skog- og andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal SKI tilby næringsaktører og forvaltning markedstilpassede tjenester og produkter. 2 Medlemmer Medlemmer av Skogbrukets Kursinstitutt kan være organisasjoner og institusjoner som har interesse i kunnskapsspredning og kompetanseheving i skogbruk og tilgrensende fagområder. Nye medlemmer tas opp på vilkår som årsmøtet fastsetter med 2/3 flertall. Et medlem kan tre ut, men kan ikke kreve refundert noen av de midler som er skutt inn eller opparbeidet i Skogbrukets Kursinstitutt. 3 Administrasjon Skogbrukets Kursinstitutts forretningskontor er i Gjøvik kommune med adresse 2836 Biri. Skogbrukets Kursinstitutt ledes av et styre med en administrerende direktør som daglig leder. Styrets leder og daglig leder representerer instituttet utad og tegner dets firma i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 4 Årsmøte Skogbrukets Kursinstitutts øverste myndighet er årsmøtet som består av en -1- representant for hvert av instituttets medlemmer. Hver representant har en stemme. Fraværende medlemmer kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt til tilstedeværende medlem. Ingen kan møte med mer enn to fullmakter. For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene inklusive fullmakter være representert. Ved stemmelikhet er ordførerens stemme avgjørende, unntatt ved valg hvor det skal foretas loddtrekning. Årsmøtet holdes hvert år, og innkalles av ordføreren i samråd med styret. Innkallingen skjer med minst fire ukers varsel. Årsmøtet skal: 1. Behandle styrets årsberetning 2. Behandle Skogbrukets Kursinstitutts årsregnskap 3. Velge ordfører og varaordfører. Begge velges for to år av gangen 4. Velge medlemmer og to varamedlemmer til styret, samt leder og nestleder ( 5) 5. Velge revisor som skal være statsautorisert, og fastsette dennes godtgjørelse 6. Velge valgkomité ( 6) 7. Behandle godtgjøring av tillitsvalgte 8. Behandle vedtektsendringer 9. Behandle opptak av nye medlemmer 10. Behandle andre saker som styret legger frem Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være meldt til styret innen seks uker før årsmøtet. Saker som ikke står på dagsorden kan bare behandles når 2/3 av de fremmøtte representanter inklusive fullmakter, stemmer for det. Årsmøteprotokollen underskrives av ordføreren (møteleder) og to representanter valgt av årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Det ekstraordinære møtet behandler de saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte innkalles av ordføreren i samråd med styret og med samme varsel som for det ordinære årsmøtet. Representantenes utgifter i forbindelse med møtene, bæres av de enkelte medlemmer. 5 Styret Styret består av sju medlemmer. Ingen av Skogbrukets Kursinstitutts medlemmer kan ha mer enn ett styremedlem. For de årsmøtevalgte styremedlemmer velges to varamedlemmer. Ett styremedlem med varamedlem oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet. Ett styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer. Leder og nestleder velges for ett år. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Ved stemmelikhet i styret er lederens stemme avgjørende. 10

11 Daglig leder har rett og plikt til å delta i styremøter. 6 Valgkomité Valgkomiteen består av fire medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges for to år og kan ikke gjenvelges mer enn en gang. Årsmøtet velger hvert år leder i valgkomiteen. Valgkomiteen skal forberede alle valg i årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest fem uker før årsmøtet. Valgkomiteen foreslår godtgjørelse til tillitsvalgte. 7 Vedtektsendringer Vedtak om endringer av vedtektene krever 2/3 flertall blant Skogbrukets Kursinstitutts medlemmer. 8 Oppløsning Vedtak om oppløsning av Skogbrukets Kursinstitutt krever 3/4-flertall blant instituttets medlemmer. Ved oppløsning tilfaller Skogbrukets Kursinstitutts midler Det norske Skogselskap. Vedtekter vedtatt 9. september 1968 Endringer av 25. april april august juni mars april august

12 Faglig virksomhet Aktivt Skogbruk I 2007 er det gjennomført 421 tiltak, med til sammen 4093 deltakere. Fordeling av faginnhold for de gjennomførte tiltak var (fjorårstall i parentes): 25 % (18 %) biologiske emner, 14 % (7 %) økonomiskadministrative emner og 50 % (57 %) tekniske emner. For 12 % (18 %) av tiltakene har instruktørkompetansen vært benyttet til andre lokale skogbruksaktiviteter som skogdager, skogkvelder ol. I tillegg var det påmeldt 22 deltakere på fjernundervisningsmoduler. Kvinnedeltakelsen på kurs i Aktivt Skogbruk i 2007 var i gjennomsnitt på ca. 14 %. Deltakelsen varierer for ulike kursvarigheter: 16 % for 4 timer, 10 % for 7,5 timer, 22 % for 10 timer, 13 % for 15 timer og 9 % for 52,5 timers kurs. Andelen varierer også fra fylke til fylke (se figur). FINNMARK TROMS NORDLAND NORD -TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG MØRE & ROMSDAL SOGN & FJORDANE HORDALAND ROGALAND VEST-AGDER AUST-AGDER TELEMARK VESTFOLD BUSKERUD OPPLAND HEDMARK Utvilingen av Aktivt Skogbruk-kurs de siste ti år. Kvinneandel på Aktivt Skogbrukskurs 2006 Regionalt og lokalt nettverks- og kontaktarbeid Instruktørene arbeider systematisk for å sikre kontakt og samarbeid med lokal skogbruksnæring og forvaltning, som lokale skogeierlag, skogeierandelslag og offentlig skogbruksmyndighet. På denne måten forankres kursaktiviteten til målsettinger for det lokale skogbruket. Det gjennomføres også regionale samlinger med lokale samarbeidsparter og instruktørene. Kursutvikling og læremidler Utviklingsarbeidet har i 2007 vært innenfor: Temabok Vegvedlikehold Temabok Innføring i skogbruk Fjernundervisning Din skog dine muligheter Økt avvirkning på små eiendommer Skogfond Skogsdrift i bratt terreng Ny metode for ungskogpleie Fagmateriell ungskogpleie AKERSHUS ØSTFOLD 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Fylkesvis oversikt over kvinneandel på Aktivt Skogbruk-kurs i I tillegg skjer det en kontinuerlig utvikling og tilpassing av eksisterende tilbud. 12

13 Instruktøropplæring I 2007 er det gjennomført følgende instruktørkurs: - Din skog dine muligheter (Innføring i skogbruk) - Skogfond (3 regionale kurs) - Hogst Kurset Innføring i skogbruk er revidert og gitt nytt navn Din skog dine muligheter, og tilbys både som kurs med instruktør og som fjernundervisning. Innføring i skogbruk ble i 2000 initiert av Viken Skog. Revisjon er utført i samarbeid med andelslaget. I tillegg er den nye boken og kurset supplert med nye kapitler fra kurset Skogen og mennesket, kurset Bli kjent med skogen din (Norges Skogeierforbund), samt fagstoff om eiendomsrett, kommunal planlegging og næringsutvikling. Boken brukes som deltakermateriell på begge kurstilbudene. Ungskogpleie Det er iverksatt revisjon av temaboken i ungskogpleie. Den er planlagt ferdig i Det er gjennomført et metodeforsøk med motorisert sag for å kappe ryddetrærne i brysthøyde. Produksjonsstudiene ga en prestasjonsøkning på 20 % og forsøkene har bidratt til en debatt om valg av metode i ungskogpleien. For å kunne gi svar på hvilke bestandsforhold som er best egnet for metoden, vil det bli foretatt en oppfølging av forsøksfeltene. Forsøket er publisert på SKIs hjemmeside, i fagpressen og ved fjernundervisning på et arrangement hos Midt-Norsk Skogsenter, Mære. Vegvedlikehold og skogsdrift Temaboka om vegvedlikehold er ferdig oppgradert i ny utgave. Det har vært arbeidet med temaet skogdrift i bratt terreng, og det planlegges å ferdigstille en ny bok i Nye skogeiere Temaboka Innføring i skogbruk er revidert og inngår som kursmateriell i kurset Din skog dine muligheter. For å tilrettelegge informasjon og opplæring for økt avvirkning, er det i denne sammenheng arbeidet med tilpasning for opplæring rettet mot eiere av små eiendommer. Emner som klima og CO 2 -binding inngår i dette temaet. I samarbeid med Allskog er det etablert to grupper med skogeierloser (Namdal og Troms) som skal prøve ut tiltak som skal hjelpe nye skogeiere raskere inn i skogbruksmiljøet. Tilbudet tilpasses også eiere som ikke har vært aktive i sin forvaltning av skogen de senere år. Lære med skogen Årets evaluering viser at 34 % av skolene bruker undervisningsprogrammet Lære med skogen. Skolene rapporterer at elever benyttet deler av Lære med skogen-programmet i skoleåret 2006/2007. I tillegg har unike brukere benyttet seg av våre nettbaserte læremidler. Dette er på samme nivå som fjoråret. Imidlertid viser det seg at brukerne besøker nettsidene flere ganger og benytter seg av flere oppslag enn tidligere. Skolene rapporterer også at de benyttet Lære med skogen 2 5 ganger i året. Den største bruken skjer tverrfaglig. Foto: Geir Myklestad. Ny metode for ungskogpleie. 13

14 Klassetrinn Antall % vis antall brukere brukere på klassetrinnet Totalt Antall elever og prosentvis andel som bruker Lære med skogen programmet fordelt på klassetrinn. Hits Sider Besøk Unike brukere Kongleposten 848, ,556 72,983 15,249 Energiveven 1,975, ,223 81,695 23,358 Treveven 1,866, , ,594 68,927 Uteskoleveven 517, ,773 45,763 7,737 Skoleskogen 296, ,116 54,154 10,599 Sum Sum Bruk av nettbaserte læremidler Omfanget av etterutdanningskurs for lærere er lavere enn sist år med 239 deltagere. Det er arrangert skoleskogdager for elever. Av disse er ca. 450 elever deltagere på fire bioenergidager som arrangeres med støtte fra Aktivt Skogbruk sine instruktører. Evalueringen viser at 22 % av skolene har hatt kontakt med skogselskapenes informasjonskonsulenter/lære med skogen-medarbeidere i fylket. 13 % av skolene har benyttet seg av tilbudet om bistand fra skolens skogkontakt for praktiske aktiviteter som f.eks. skogplanting. Evalueringen viser at 39 % av skolene har tilrettelagte referanseområder for bruk av Lære med skogen. Bruken preges av besøk fordelt over hele året. For å nå enkeltlærere i østlandsregionen har vi i samarbeid med noen av fylkesskogselskapene, Det norske Skogselskap og Norsk Skogmuseum deltatt på Østlandske lærerstevne. Vi har også vært støttespiller til Det norske Skogselskap ved skoleskogdagene i Oslo. Sammen med Det norske Skogselskap/Hedmark Skogselskap har vi deltatt i gjennomføring av skoleturuken ved Norsk Skogmuseum i juni. I samarbeid med Det norske Skogselskap har vi etablert prosjektet «Den nye Trealderen». Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og skal gå over 3 skoleår (fram til sommeren 2009). Prosjektet setter hovedfokus på rekruttering og omdømmebygging i trebasert industri og retter seg primært mot ungdomsskolen. I løpet av 2007 har vi startet opp prosjektet og gjennomført kompetansehevning i fylkesskogselskapene. Hovedtyngden av praktiske aktiviteter vil skje i 2008/2009. De nordiske skoleprosjektene har tidligere tatt initiativ til å etablere et samarbeid med den europeiske miljølæreorganisasjonen Foundation for Enviromental Education (FEE). Lære med skogen overtok rollen som internasjonal koordinator fra for programmet Learning about Forests (LEAF). I løpet av året er det arbeidet aktivt med tilrettelegging for faglige og pedagogiske prinsipper for videreføring av programmet, samt nettverksbygging med en rekke land for å få koordinert aktivitet i deltagerlandene. LEAF har bestemt at hovedtemaet for perioden fram til 2010 vil være bioenergi fra skog. SKI-arrangementer og prosjekter SKI hadde i 2007 faglig og/eller teknisk ansvar for hele eller deler av i alt 75 arrangementer i form av seminarer, kurs, skogdager, samlinger mv. med over 2300 deltakere. Dette er en betydelig økning i forhold til i Det har vært gjennomført kurs i kulturlandskapspleie og gjengroingsproblematikk, reiseliv og grønn omsorg. Innen temaet utmark er det gjennomført kurs både i jakt- og fiskeguiding, i tillegg til elgbeitetakseringskurs og kurs i jaktledelse. Det ble også gjennomført noen større seminarer i ettersøk av skadet hjortevilt, elgbeitetaksering og et seminar knyttet til prosjektet Innovativ fisketurisme i innlandet (INNOFINN). Det ble gjennomført to kurs knyttet til miljøregistreringer i skog i Hedmark. Det har vært en del oppmerksomhet knyttet til Levende Skog-standarden og praktisering av denne etter revisjonen, og SKI har bidratt på 12 ulike Levende Skog-kurs i hovedsak i samarbeid med Viken Skog og AT Skog. 14

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Jubileum 1907-2007. Årsmelding 2007

Jubileum 1907-2007. Årsmelding 2007 Jubileum 1907-2007 Årsmelding 2007 NØKKELTALL Nøkkeltall 2007 2006 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.289.755 2.092.935* OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.580.563 1.386.314 Tynning (m 3 ) 123.245

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping...

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping... Årsberetning 1997 natur fugl fisk ressurser kompetanse foredling skog tømmer effektivitet tur energi stein verdiskaping... Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Årsrapport 2010 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Lederen har ordet Samhandling Mange av de postulatene Nils Arne Eggen ga ut for noen år siden, gjelder fortsatt. Samhandling, det å gjøre hverandre gode, var et

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2014 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer