Skogbrukets Kursinstitutt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogbrukets Kursinstitutt"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i Formålet Skogbrukets Kursinstitutt er et interessentskap som har til formål å være et service- og kompetansesenter for næringsutvikling og forvaltning av skog- og andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal SKI tilby næringsaktører og forvaltning markedstilpassede tjenester og produkter. Årsmøtet Årsmøtet er SKIs øverste organ og består av én representant for hvert medlem. Tillitsvalgte for årsmøtet er forstkandidat Knut Dæhlen (ordfører) og skogeier Grete Karine Bruce (varaordfører). Styret Styret består av 7 medlemmer. Av disse er 5 valgt av årsmøtet. Ett medlem er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (1) og ett medlem er valgt av de ansatte (2). Leder: Skogeier Even Mengshoel til 2008 (styremedlem 2009) Nestleder: Fylkesskogsjef Kjersti Kinderås til 2008 (styremedlem 2008) Styremedl.: Fagsjef Bjørn Helge Bjørnstad (2) til 2008 Skogeier Thomas Meinich til 2009 Enhetsleder Sjur Haanshus (1) til 2009 Adm. direktør Olav Kaveldiget til 2008 Rådgiver Svein M. Søgnen til 2008 Varamedl.: 1. Bonde Hans Olav Lahus til Adm. direktør Gudbrand Kvaal til ) Seksjonssjef Liv-Marit Strupstad, personlig varamedlem for Sjur Haanshus 2)Fagsjef Eva Skagestad Størdal, personlig varamedlem for Bjørn Helge Bjørnstad Valgkomitéen Jens Nicolai Jenssen (leder), Johan Christian Haugan, Christian Ramberg og Turid Fluge Svenneby. Medlemmene SKIs medlemmer er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til instituttets formål. Ved utgangen av 2007 hadde SKI 38 medlemmer. Medlemsorganisasjoner per : Allskog BA AT Skog BA Bergen og Hordaland Skogselskap Det norske Skogselskap Glommen Skog BA Havass Skog BA Helgeland Skogselskap Jenter i Skogbruket Mjøsen Skog BA Namdal Skogselskap Naturviterne Norges Skogeierforbund Norsk institutt for skog og landskap Norsk Virkesmåling NORSKOG Oppland Skogselskap Salten Skogselskap Skogbrand Skogbrukets Landsforening Skogselskapet i Aust-Agder Skogselskapet i Buskerud Skogselskapet i Hedmark Skogselskapet i Møre og Romsdal Skogselskapet i Oslo og Akershus Skogselskapet i Rogaland Skogselskapet i Trøndelag Skogselskapet i Vest-Agder Skogselskapet i Østfold Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA Sogn og Fjordane Skogselskap Statskog SF Telemark Skogselskap Treforedlingsindustriens Bransjeforening Treindustrien Troms Skogselskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Vestfold Skogselskap Viken Skog BA Foto: SG 2 Foto på omslag: Svein Grønvold (SG) og Jørn-R. Follum (JRF)

3 Årsmøtet 2007 Årsmøtet 2007 ble arrangert på Honne 23. august Av de 38 medlemsorganisasjonene var 27 representert. Årsmøtet behandlet årsberetning, godkjente regnskapet for 2006, vedtok reviderte vedtekter for SKI og gjennomførte valg. Tord K. Rindal er ansatt som seniorprosjektleder i skogbruk. Knut Dæhlen ble gjenvalgt som årsmøtets ordfører for ett år, mens Grete Karine Bruce ble valgt inn som årsmøtets varaordfører for to år. Olav Kaveldiget, Kjersti Kinderås og Svein M. Søgnen ble valgt som styremedlemmer for ett år. Even Mengshoel og Thomas Meinich ble valgt som styremedlemmer for to år. Even Mengshoel og Kjersti Kinderås ble begge gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder for ett år. Direktør Knut Berg, prosjektleder Eli Bjorvatten og skogeier Gjert Heiberg gikk ut av styret. Adm dir. Knut J. Huse gikk ut av styret som følge av nye vedtekter. Even Mengshoel presenterte styrets beretning, og utdypet styrets arbeid med ny strategisk plan. Styret er svært tilfreds med å registrere at kursaktiviteten i Aktivt Skogbruk øker. For å nå målgruppene bedre, ønsker styret økt satsning på fjernundervisning. Internasjonalt arbeid bl.a. gjennom Norwegian Forestry Group og arbeidet i Lære med skogen som sekretariat for LEAF (Learning about Forests) er interessant. Samarbeidsavtaler med Norsk institutt for skog og landskap og Det norske Skogselskap vil gi gode muligheter for å hente ut synergieffekter. Styreleder takket for bidrag og gode tilbakemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet. Styreleder presenterte styrets forslag til vedtektsendringer som ble vedtatt med mindre endringer. Knut J. Huse orienterte om overordnede målsettinger og arbeidsoppgaver for Leder for avdeling for skogfag, Jørn-R. Follum, og medarbeidere i skogfagavdelingen orienterte om årets skogfaglige oppgaver. Jon Eivind Vollen, leder for avdeling for pedagogikk og produksjon, og medarbeidere i avdelingen, presenterte et utvalg av SKIs digitale satsinger. Personale SKI har gjennom året hatt 21 ansatte med ca. 15 årsverk knyttet til de to fagavdelingene. Administrasjonsavdelingen utgjør ca. 4 årsverk. Noen av disse ressursene er delt med Honne Hotell og Konferansesenter AS. Marit Engen er ansatt som prosjektleder i et to-årig fjernundervisningsprosjekt. Utviklingen siste fem år for antall arrangementer og deltakere i SKIs regi, og antall studietimer og kursdeltakere for Aktivt Skogbruk-kurs. 3

4 Styrets beretning Skogbrukets Kursinstitutt har forretningskontor på Biri i Gjøvik kommune. I arbeidet med strategisk plan for perioden understreket styret at det er av stor betydning at SKI har kompetanse og organisering som er tilpasset de ønsker og krav instituttets brukere etterspør. SKI må ha en brei forankring, slik at helheten i næringen kan fanges opp i kompetansetiltakene. Dreining mot at næringsmulighetene tuftes på ulik type arealbruk, utfordrer også SKI ved å ha kompetanse utover den tradisjonelle skogbruksnæringen. All næringsutøvelse som bygger på arealbaserte ressurser vil derfor måtte ligge innenfor instituttets arbeidsområde. Vedtekter Etter at arbeidet med strategisk plan ble fullført i 2006 vedtok styret å gå gjennom vedtektene og la fram forslag til nye vedtekter for årsmøtet. De ble enstemmig vedtatt. Den viktigste endringen er at vedtektenes formålsparagraf og strategisk plan er samordnet. Antall styremedlemmer ble redusert fra 9 til 7, hvorav en var SKIs administrerende direktør. Valgkomiteen er redusert fra 5 til 4 medlemmer. Årsmøtets oppgaver er oppdatert og bestemmelsen om fagråd går ut. Det er også gjort en del språklige endringer. Samarbeid Fra 2003 til 2007 har flere av SKIs samarbeidsparter arbeidet med endringer av organisatoriske forhold for egne institusjoner. I prosessene knyttet til etableringen av Norsk institutt for skog og landskap og til organisasjonsendringene i Det norske Skogselskap, har også SKI vært trukket med. Som resultat av de prosessene er forholdet til Det norske Skogselskap og til Norsk institutt for skog og landskap stadfestet gjennom forpliktende samarbeidsavtaler. Dette har allerede gitt resultater. Styret understreker betydningen av å kunne hente ut synergieffekter gjennom et tettere samarbeid med Det norske Skogselskap og Norsk institutt for skog og landskap, og de nye samarbeidsavtalene er et viktig fundament for videre utvikling. Skogeieropplæring Styret er svært tilfreds med å registrere at kursaktiviteten i Aktivt Skogbruk er oppadgående. Med om lag 5 % økning i antall tiltak i forhold til fjoråret, ser vi bl.a. resultatet av den omorganiseringen som ble gjennomført fra Det er av stor betydning at Aktivt Skogbruk har en tett og nær kontakt med skogbruksnæringen. Aktivt Skogbrukinstruktørene har sammen med studielederne i skogeierandelslagene og kommunale skogbruksfunksjonærer en sentral rolle i dette arbeidet. I tillegg til instruktørenes engasjement, er det en viktig oppgave for administrasjonen på Honne å holde nær kontakt med skogeierandelslagene og Norges Skogeierforbund. Et eksempel på dette er SKIs bidrag til Glommens «Tid for skog»-kampanje som ble startet opp i Endrede arbeidsmetoder hos næringsaktørene, fordrer også at Aktivt Skogbruk-systemet videreutvikles, ikke minst er det viktig at utviklingsarbeidet knyttet til å utnytte instruktørenes kompetanse til mer enn tradisjonelle kurs, fortsetter. Annen kursvirksomhet Den kursvirksomheten som gjennomføres av fagstaben ved SKI på Honne, har holdt seg på et jamnt nivå de siste årene. Også denne aktiviteten har endret seg fra ordinære kurs gjennomført på Honne, til korte arrangementer med ulike faginnlegg rundt om i landet. For å møte slike ønsker, er det viktig med stor fleksibilitet i fagstaben. Utviklingen av digitale læringsarenaer er også et sentralt arbeid som inngår i den fleksibiliteten instituttet må utvise. For å styrke SKIs fjernundervisning har instituttet ansatt en prosjektleder med ansvar for dette området fokus er på organisering, administrasjon og markedsføring. Ved årets slutt var en ny og bedre læringsplattform etablert. Til tross for at SKI legger stor vekt på å møte brukerne så nær deres arbeidsplass som mulig, er det hyggelig å oppleve at det også lar seg gjøre å trekke større grupper til fasilitetene på Honne, enten på SKIs egne arrangement eller arrangement i samarbeid med andre. Et eksempel på det siste er NORSKOGs Skogforum som i år samlet over 120 personer over to dager i november. SKI har i 2007 satset betydelig på utvikling innen kjerneområder som pedagogisk metodeutvikling. Satsningen er et sentralt element i det kontinuerlige arbeidet med å Foto: Gunnar O. Hårstad 4

5 forbedre SKIs produkter og tjenester. Utviklingsarbeidet setter bedriften i stand til å ta i bruk hensiktsmessige metoder og løsninger, og må ses i et langsiktig perspektiv. Prosjekter I tillegg til utvikling av kurs og andre kompetansetiltak, arbeider SKI med ulike prosjekter knyttet til utredninger og utviklingsarbeid. For å benytte større deler av fagstabens kompetanse, ønsker SKI å styrke dette arbeidsområdet videre. Et viktig element i dette arbeidet er å utnytte den kompetansen som SKI gjennom den siste tiden har opparbeidet seg innen bruk av den digitale teknologien. SKI har i løpet av året videreført satsningen på Internett som viktig læringsarena, men også utvikling av nettsteder, redaksjonelle tjenester og teknisk drift av nettsteder er en sentral del av dette satsningsområdet. Skolerettet arbeid Satsingen på nettportalen skoleskogen.no har gitt arbeidet rettet mot barn og unge nye muligheter tilpasset skolens nye planer i Kunnskapsløftet. Spesielt merker vi nå at vi når gruppen av ungdomsskoleelever bedre enn før gjennom økt bruk av ressursene på treveven.no og energiveven. no. Sammen med Det norske Skogselskap har vi tilrettelagt rekrutteringsprosjektet Den nye trealderen. Dette prosjektet har blitt bevilget støtte fra Innovasjon Norge, noe som i vesentlig grad gjør det mulig å skape aktivitet i samarbeid med fylkesskogselskapene som vil være operatører. SKI har fra 2007 overtatt koordinatorrollen for det internasjonale skolenettverket Learning About Forests (LEAF) som er et av programmene som gjennomføres i regi av Foundation for Enviromental Education (FEE). Arbeidet gir mulighet til økt internasjonal utveksling av erfaringer og gir samtidig mulighet til å sette dagsorden i arbeidet rettet mot skolene. Det er i denne sammenhengen vedtatt at Bioenergi fra skog er nettverkets hovedtema fra Internasjonalt SKIs internasjonale satsning er nå i ferd med å bære frukter. Gjennom arbeidet i Norwegian Forestry Group (NFG) er SKI i år engasjert i et skogprosjekt i Armenia, et prosjekt som blir videreført og trolig utvidet i Andre internasjonale oppdrag er avtalt for Det er også inngått en intensjonsavtale med All-Russia Institute of Continuous Education in Forestry. konferansesenterets posisjon i markedet, og arbeider med alternative konsepter for dette. Arbeidsmiljø, likestilling og økonomi Bedriften er tilknyttet ekstern bedriftshelsetjeneste. Det har ikke forekommet ulykker eller skader hos ansatte i forbindelse med arbeid i Arbeidsmiljøet anses for godt. Årets sykefravær utgjør 6,3 %. Langtidsfravær (mer enn 16 dager) utgjør 4,7 %. Styret legger vekt på å finne tiltak som kan redusere langtidsfraværet. Skogbrukets Kursinstitutts styre består av 7 medlemmer, hvorav 1 kvinne. Av instituttets 21 ansatte er 9 kvinner. Av Aktivt Skogbruks totalt 61 instruktører, er 4 kvinner. Virksomhetens aktiviteter medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. SKIs virksomhet er avhengig av gode samarbeidsforhold til en rekke instanser, organisasjoner og bedrifter innenfor og utenfor skogbruksnæringen. Landbruks- og matdepartementet er en betydelig bidragsyter til SKIs prosjektmidler. Styret merker seg gjennom dette tilskuddet den betydning departementet tillegger SKI som skogbrukets opplæringsog etterutdanningsinstitusjon. Voksenopplæringsmidler og prosjektmidler fra andre samarbeidspartnere utgjør viktige økonomiske bidrag til virksomheten. Styret ønsker å takke alle instituttets samarbeidspartnere og de ansatte for samarbeid og innsats i SKIs regnskap viser en omsetning på kr og et overskudd på kr Styret mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av resultatet i selskapet. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetning. Even Mengshoel Styreleder Bjørn Helge Bjørnstad Biri, Kjersti Kinderås Nestleder Sjur Haanshus Honne Hotell og Konferansesenter AS Honne Hotell og Konferansesenter AS er et heleid datterselskap. SKI ønsker å styrke hotellets og Olav Kaveldiget Svein M. Søgnen Thomas Meinich Knut J. Huse adm. dir. 5

6 Resultatregnskap Prosjektinntekter Kursavgifter og materiell Sum driftsinntekter Voksenopplæringsmidler Sum driftstilskudd Sum driftsinntekter og tilskudd Note Kostnader kurs, prosjekter og matriell Lønnskostnad Note Kostnader lokaler Kontor og administrajonskostnader Reiser, møter, markedsføring Avskrivning Note Innkommet på tidl. avskr. fordr. Note Tap på fordringer Note Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte aksjer og andeler Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Verdireduksjon markedsbaserte aksjer og andeler Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Disponering av årsresultatet Overført til annen egenkapital Sum disponeringer

7 Balanse EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner, inventar o.l Note Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Note Aksjer Note Andeler i Skogbr. Kurssenter AL Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer på konsernselskap Note Sum fordringer Egenkapital Innskutt egenkapital Kapitalkonto Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Markedsbaserte aksjer og andeler Note Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Note Sum omløpsmidler Sum eiendeler Biri, Even Mengshoel Styreleder Kjersti Kinderå Nestleder Bjørn Helge Bjørnstad Sjur Haanshus Olav Kaveldiget Thomas Meinich Svein M. Søgnen Knut J. Huse adm. dir. 7

8 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små selskaper gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens 5-8. Selskapets øvrige investeringer i aksjer og andeler er vurdert til anskaffelseskost. Disse investeringer nedskrives til virkelig verdi ved et verdifall som ikke forventes å være forbigående. Betinget pensjonsforpliktelse vedrørende administrende direktør Skogbrukets Kursinstitutt inngikk i 2003 en avtale med administrende direktør om en betinget pensjonsytelse som ble revidert i Som følge av avtalens betingede karakter er ikke denne medtatt i regnskapet. Den betingede forpliktelsen er pr beregnet å være kr Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5 % Forventet lønnsregulering 3,5 % Forventet pensjonsøkning 3,5 % Forventet G-regulering 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 3 - Varige driftsmidler Inventar Inventar Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-10 år Lineær Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet, herunder årlig premie samt innbetaling til premiefondet kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Pensjonen tilfrdsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Antall årsverk i 2007: 19 I tillegg har instruktører i Aktivt Skogbruk utført til sammen 5 årsverk. Godtgjørelse ( i kroner ) Direktør Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelse Andre ytelser Revisor Kostnadsført honorar til revisor for 2007 utgjør kr for revisjon og kr for andre attestasjoner. 8 Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskaper Anleggsmidler: Eierandel Anskaf- Balanseførtfelseskost verdi Honne Konferansesenter AS 100,0 % Norwegian Forestry Group AS 16,7 % Skogbrukets Konferansesenter AS 34,9 % Sum Note 5 - Mellomværende med selskap i samme konsern Andre fordringer Honne Hotell og Konferansesenter AS Note 6 - Markedsbaserte aksjer og andeler Anskaff. Balanseført- Markeds- Eierandel kost verdi verdi DnB NOR Health Care 0 % DnB NOR Global 0 % DnB NOR Europa 0 % Sum Note 7 - Kontanter m.m Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto.

9 9

10 Nye Vedtekter 1 Formål Skogbrukets Kursinstitutt er et interessentskap som har til formål å være et service- og kompetansesenter for næringsutvikling og forvaltning av skog- og andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal SKI tilby næringsaktører og forvaltning markedstilpassede tjenester og produkter. 2 Medlemmer Medlemmer av Skogbrukets Kursinstitutt kan være organisasjoner og institusjoner som har interesse i kunnskapsspredning og kompetanseheving i skogbruk og tilgrensende fagområder. Nye medlemmer tas opp på vilkår som årsmøtet fastsetter med 2/3 flertall. Et medlem kan tre ut, men kan ikke kreve refundert noen av de midler som er skutt inn eller opparbeidet i Skogbrukets Kursinstitutt. 3 Administrasjon Skogbrukets Kursinstitutts forretningskontor er i Gjøvik kommune med adresse 2836 Biri. Skogbrukets Kursinstitutt ledes av et styre med en administrerende direktør som daglig leder. Styrets leder og daglig leder representerer instituttet utad og tegner dets firma i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 4 Årsmøte Skogbrukets Kursinstitutts øverste myndighet er årsmøtet som består av en -1- representant for hvert av instituttets medlemmer. Hver representant har en stemme. Fraværende medlemmer kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt til tilstedeværende medlem. Ingen kan møte med mer enn to fullmakter. For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene inklusive fullmakter være representert. Ved stemmelikhet er ordførerens stemme avgjørende, unntatt ved valg hvor det skal foretas loddtrekning. Årsmøtet holdes hvert år, og innkalles av ordføreren i samråd med styret. Innkallingen skjer med minst fire ukers varsel. Årsmøtet skal: 1. Behandle styrets årsberetning 2. Behandle Skogbrukets Kursinstitutts årsregnskap 3. Velge ordfører og varaordfører. Begge velges for to år av gangen 4. Velge medlemmer og to varamedlemmer til styret, samt leder og nestleder ( 5) 5. Velge revisor som skal være statsautorisert, og fastsette dennes godtgjørelse 6. Velge valgkomité ( 6) 7. Behandle godtgjøring av tillitsvalgte 8. Behandle vedtektsendringer 9. Behandle opptak av nye medlemmer 10. Behandle andre saker som styret legger frem Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være meldt til styret innen seks uker før årsmøtet. Saker som ikke står på dagsorden kan bare behandles når 2/3 av de fremmøtte representanter inklusive fullmakter, stemmer for det. Årsmøteprotokollen underskrives av ordføreren (møteleder) og to representanter valgt av årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Det ekstraordinære møtet behandler de saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte innkalles av ordføreren i samråd med styret og med samme varsel som for det ordinære årsmøtet. Representantenes utgifter i forbindelse med møtene, bæres av de enkelte medlemmer. 5 Styret Styret består av sju medlemmer. Ingen av Skogbrukets Kursinstitutts medlemmer kan ha mer enn ett styremedlem. For de årsmøtevalgte styremedlemmer velges to varamedlemmer. Ett styremedlem med varamedlem oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet. Ett styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer. Leder og nestleder velges for ett år. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Ved stemmelikhet i styret er lederens stemme avgjørende. 10

11 Daglig leder har rett og plikt til å delta i styremøter. 6 Valgkomité Valgkomiteen består av fire medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges for to år og kan ikke gjenvelges mer enn en gang. Årsmøtet velger hvert år leder i valgkomiteen. Valgkomiteen skal forberede alle valg i årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest fem uker før årsmøtet. Valgkomiteen foreslår godtgjørelse til tillitsvalgte. 7 Vedtektsendringer Vedtak om endringer av vedtektene krever 2/3 flertall blant Skogbrukets Kursinstitutts medlemmer. 8 Oppløsning Vedtak om oppløsning av Skogbrukets Kursinstitutt krever 3/4-flertall blant instituttets medlemmer. Ved oppløsning tilfaller Skogbrukets Kursinstitutts midler Det norske Skogselskap. Vedtekter vedtatt 9. september 1968 Endringer av 25. april april august juni mars april august

12 Faglig virksomhet Aktivt Skogbruk I 2007 er det gjennomført 421 tiltak, med til sammen 4093 deltakere. Fordeling av faginnhold for de gjennomførte tiltak var (fjorårstall i parentes): 25 % (18 %) biologiske emner, 14 % (7 %) økonomiskadministrative emner og 50 % (57 %) tekniske emner. For 12 % (18 %) av tiltakene har instruktørkompetansen vært benyttet til andre lokale skogbruksaktiviteter som skogdager, skogkvelder ol. I tillegg var det påmeldt 22 deltakere på fjernundervisningsmoduler. Kvinnedeltakelsen på kurs i Aktivt Skogbruk i 2007 var i gjennomsnitt på ca. 14 %. Deltakelsen varierer for ulike kursvarigheter: 16 % for 4 timer, 10 % for 7,5 timer, 22 % for 10 timer, 13 % for 15 timer og 9 % for 52,5 timers kurs. Andelen varierer også fra fylke til fylke (se figur). FINNMARK TROMS NORDLAND NORD -TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG MØRE & ROMSDAL SOGN & FJORDANE HORDALAND ROGALAND VEST-AGDER AUST-AGDER TELEMARK VESTFOLD BUSKERUD OPPLAND HEDMARK Utvilingen av Aktivt Skogbruk-kurs de siste ti år. Kvinneandel på Aktivt Skogbrukskurs 2006 Regionalt og lokalt nettverks- og kontaktarbeid Instruktørene arbeider systematisk for å sikre kontakt og samarbeid med lokal skogbruksnæring og forvaltning, som lokale skogeierlag, skogeierandelslag og offentlig skogbruksmyndighet. På denne måten forankres kursaktiviteten til målsettinger for det lokale skogbruket. Det gjennomføres også regionale samlinger med lokale samarbeidsparter og instruktørene. Kursutvikling og læremidler Utviklingsarbeidet har i 2007 vært innenfor: Temabok Vegvedlikehold Temabok Innføring i skogbruk Fjernundervisning Din skog dine muligheter Økt avvirkning på små eiendommer Skogfond Skogsdrift i bratt terreng Ny metode for ungskogpleie Fagmateriell ungskogpleie AKERSHUS ØSTFOLD 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Fylkesvis oversikt over kvinneandel på Aktivt Skogbruk-kurs i I tillegg skjer det en kontinuerlig utvikling og tilpassing av eksisterende tilbud. 12

13 Instruktøropplæring I 2007 er det gjennomført følgende instruktørkurs: - Din skog dine muligheter (Innføring i skogbruk) - Skogfond (3 regionale kurs) - Hogst Kurset Innføring i skogbruk er revidert og gitt nytt navn Din skog dine muligheter, og tilbys både som kurs med instruktør og som fjernundervisning. Innføring i skogbruk ble i 2000 initiert av Viken Skog. Revisjon er utført i samarbeid med andelslaget. I tillegg er den nye boken og kurset supplert med nye kapitler fra kurset Skogen og mennesket, kurset Bli kjent med skogen din (Norges Skogeierforbund), samt fagstoff om eiendomsrett, kommunal planlegging og næringsutvikling. Boken brukes som deltakermateriell på begge kurstilbudene. Ungskogpleie Det er iverksatt revisjon av temaboken i ungskogpleie. Den er planlagt ferdig i Det er gjennomført et metodeforsøk med motorisert sag for å kappe ryddetrærne i brysthøyde. Produksjonsstudiene ga en prestasjonsøkning på 20 % og forsøkene har bidratt til en debatt om valg av metode i ungskogpleien. For å kunne gi svar på hvilke bestandsforhold som er best egnet for metoden, vil det bli foretatt en oppfølging av forsøksfeltene. Forsøket er publisert på SKIs hjemmeside, i fagpressen og ved fjernundervisning på et arrangement hos Midt-Norsk Skogsenter, Mære. Vegvedlikehold og skogsdrift Temaboka om vegvedlikehold er ferdig oppgradert i ny utgave. Det har vært arbeidet med temaet skogdrift i bratt terreng, og det planlegges å ferdigstille en ny bok i Nye skogeiere Temaboka Innføring i skogbruk er revidert og inngår som kursmateriell i kurset Din skog dine muligheter. For å tilrettelegge informasjon og opplæring for økt avvirkning, er det i denne sammenheng arbeidet med tilpasning for opplæring rettet mot eiere av små eiendommer. Emner som klima og CO 2 -binding inngår i dette temaet. I samarbeid med Allskog er det etablert to grupper med skogeierloser (Namdal og Troms) som skal prøve ut tiltak som skal hjelpe nye skogeiere raskere inn i skogbruksmiljøet. Tilbudet tilpasses også eiere som ikke har vært aktive i sin forvaltning av skogen de senere år. Lære med skogen Årets evaluering viser at 34 % av skolene bruker undervisningsprogrammet Lære med skogen. Skolene rapporterer at elever benyttet deler av Lære med skogen-programmet i skoleåret 2006/2007. I tillegg har unike brukere benyttet seg av våre nettbaserte læremidler. Dette er på samme nivå som fjoråret. Imidlertid viser det seg at brukerne besøker nettsidene flere ganger og benytter seg av flere oppslag enn tidligere. Skolene rapporterer også at de benyttet Lære med skogen 2 5 ganger i året. Den største bruken skjer tverrfaglig. Foto: Geir Myklestad. Ny metode for ungskogpleie. 13

14 Klassetrinn Antall % vis antall brukere brukere på klassetrinnet Totalt Antall elever og prosentvis andel som bruker Lære med skogen programmet fordelt på klassetrinn. Hits Sider Besøk Unike brukere Kongleposten 848, ,556 72,983 15,249 Energiveven 1,975, ,223 81,695 23,358 Treveven 1,866, , ,594 68,927 Uteskoleveven 517, ,773 45,763 7,737 Skoleskogen 296, ,116 54,154 10,599 Sum Sum Bruk av nettbaserte læremidler Omfanget av etterutdanningskurs for lærere er lavere enn sist år med 239 deltagere. Det er arrangert skoleskogdager for elever. Av disse er ca. 450 elever deltagere på fire bioenergidager som arrangeres med støtte fra Aktivt Skogbruk sine instruktører. Evalueringen viser at 22 % av skolene har hatt kontakt med skogselskapenes informasjonskonsulenter/lære med skogen-medarbeidere i fylket. 13 % av skolene har benyttet seg av tilbudet om bistand fra skolens skogkontakt for praktiske aktiviteter som f.eks. skogplanting. Evalueringen viser at 39 % av skolene har tilrettelagte referanseområder for bruk av Lære med skogen. Bruken preges av besøk fordelt over hele året. For å nå enkeltlærere i østlandsregionen har vi i samarbeid med noen av fylkesskogselskapene, Det norske Skogselskap og Norsk Skogmuseum deltatt på Østlandske lærerstevne. Vi har også vært støttespiller til Det norske Skogselskap ved skoleskogdagene i Oslo. Sammen med Det norske Skogselskap/Hedmark Skogselskap har vi deltatt i gjennomføring av skoleturuken ved Norsk Skogmuseum i juni. I samarbeid med Det norske Skogselskap har vi etablert prosjektet «Den nye Trealderen». Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og skal gå over 3 skoleår (fram til sommeren 2009). Prosjektet setter hovedfokus på rekruttering og omdømmebygging i trebasert industri og retter seg primært mot ungdomsskolen. I løpet av 2007 har vi startet opp prosjektet og gjennomført kompetansehevning i fylkesskogselskapene. Hovedtyngden av praktiske aktiviteter vil skje i 2008/2009. De nordiske skoleprosjektene har tidligere tatt initiativ til å etablere et samarbeid med den europeiske miljølæreorganisasjonen Foundation for Enviromental Education (FEE). Lære med skogen overtok rollen som internasjonal koordinator fra for programmet Learning about Forests (LEAF). I løpet av året er det arbeidet aktivt med tilrettelegging for faglige og pedagogiske prinsipper for videreføring av programmet, samt nettverksbygging med en rekke land for å få koordinert aktivitet i deltagerlandene. LEAF har bestemt at hovedtemaet for perioden fram til 2010 vil være bioenergi fra skog. SKI-arrangementer og prosjekter SKI hadde i 2007 faglig og/eller teknisk ansvar for hele eller deler av i alt 75 arrangementer i form av seminarer, kurs, skogdager, samlinger mv. med over 2300 deltakere. Dette er en betydelig økning i forhold til i Det har vært gjennomført kurs i kulturlandskapspleie og gjengroingsproblematikk, reiseliv og grønn omsorg. Innen temaet utmark er det gjennomført kurs både i jakt- og fiskeguiding, i tillegg til elgbeitetakseringskurs og kurs i jaktledelse. Det ble også gjennomført noen større seminarer i ettersøk av skadet hjortevilt, elgbeitetaksering og et seminar knyttet til prosjektet Innovativ fisketurisme i innlandet (INNOFINN). Det ble gjennomført to kurs knyttet til miljøregistreringer i skog i Hedmark. Det har vært en del oppmerksomhet knyttet til Levende Skog-standarden og praktisering av denne etter revisjonen, og SKI har bidratt på 12 ulike Levende Skog-kurs i hovedsak i samarbeid med Viken Skog og AT Skog. 14

15 Det er også gjennomført et fjernundervisningsopplegg for Midtnorsk Skogsenter i form av fjernforelesninger via Internett til en forsamling på ca. 50 deltakere som var samlet på Mære. Gjengroing av kulturlandskapet i et nytt perspektiv Skog og trær i kulturlandskapet har stor betydning for oppfattelse av landskapet og det biologiske mangfoldet. Samtidig kan skog og trær i dette landskapet bidra til kvalitetsmessig virkesproduksjon og økonomisk netto. Gjennom året har SKI arbeidet med modeller for veiledning av enkeltgrunneiere og sett nærmere på motivasjonsgrunner for beslutninger og handlinger. Det er gjennomført oppfølging av enkeltgrunneiere med individuell veiledning og bidratt til at konkrete skjøtselsaktiviteter er igangsatt. Som et resultat av dette arbeidet har SKI utarbeidet et nettbasert verktøy som gir den enkelte grunneier kunnskap om landskapets ulike elementer og muligheter. Gjennom bruk av flybilder og kartdata fra Norsk institutt for skog og landskap, kan brukeren med bilder og tekst legge grunnlag for vurderinger på egen eiendom. no/kulturlandskap/index.html Inn på tunet, - og ut i skogen! Ved Grønn omsorg/inn på tunet blir gården tatt i bruk som arena for helse, opptrening, aktivitet og læring. Aktiviteter i skog og utmark og elementer av skogbruk er ofte med som et tilbud til brukerne. I 2007 har SKI sluttført arbeidet med prosjektet Kompetansetiltak for tilrettelegging av aktiviteter i skog og utmark rettet mot tilbydere av Grønn Omsorg. Prosjektet har delvis vært finansiert av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL). Resultatet av prosjektet foreligger i form av to nettbaserte kurs rettet mot tilbydere av Inn på tunet. Disse kursene har titlene: Oppstart av virksomhet innen Inn på tunet Tilrettelegging for aktiviteter i skog og utmark for Inn på tunet Det er utviklet egne kurshefter med fagstoff for begge kursene. I tillegg får kursdeltaker tilgang til annet fagstoff, et omfattende linkarkiv, interaktive tester og oppgaver gjennom det nettbaserte læringsmiljøet. I november startet de første kursdeltakerne i kurset om tilrettelegging av aktiviteter i skog og utmark. De første erfaringene viser at nettbasert fjernundervisning passer godt for denne målgruppen. Som en oppfølging av dette arbeidet har KIL bevilget midler til en videreføring av prosjektet. Prosjektet skal innen utgangen av 2008 opparbeide et aktivitetsområde i skog og utmark knyttet til SKIs arealer på Honne, for praktisk demonstrasjon og eksemplifisering av tilrettelegging. Parallelt utvikles digitale hjelpemidler som viser arbeidsmåte / trinn-for-trinn-beskrivelser. Treprodukter fra kulturlandskapet I samarbeid med Jenter i Skogbruket har SKI arbeidet med å inkludere temaet i kurset Tredesign. Det ble sett på identitetsbygging gjennom lokalt produsert lauvtrevirke og gjennomført testkurs hvor det ble benyttet ulike lauvtreråvarer fra kulturlandskapet til å produsere nyttegjenstander. Reiseliv Utmarksbasert reiseliv er en næring som stadig er i vekst. Mange vurderer muligheten av å starte egen virksomhet og søker kunnskap rundt dette temaet. Som en videreføring av SKIs satsning på dette området er det i 2007 etablert et prosjektsamarbeid med Din Tur. Prosjektet er, foruten egeninnsats, finansiert av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL). I løpet av 2007 og 2008 skal prosjektet utvikle og teste ut et konsept for regionalt kompetanseformidling rettet mot det bygdebaserte reiselivet. Prosjektet vil blant annet trekke inn erfaringer fra organiseringen av Aktivt Skogbruk og se på muligheten av å utvikle et nettverk av instruktører valgt ut blant bransjens egne. Foto: Jørn-R. Follum 15

16 Foto: Jørn-R. Follum Bioenergi Vår satsing på rådgiving i forprosjektering av anlegg har ført til oppdrag hvor vi har utført beregning av effekt og energibehov med utarbeidelse av varighetsdiagram og økonomiske kalkyler. Vi har gjennomført kurs for skogeiere og arrangert studietur med fagtema og befaringer av anlegg for fylkesmannen i Finnmark. Driftsteknikk Behovet for vegvedlikehold er igjen et aktuelt tema og SKI har gjennomført kurs og temadager for entreprenører, skogeiere og funksjonærer i Hedmark. En fagsamling med temaet veg ble arrangert i Molde i samarbeid med FMLA i Møre og Romsdal. Samlinga var rettet mot de utfordringer og tiltak som vil komme gjennom Prosjekt Kystskogbruket: Skogsdrift i vanskelig terreng, veg- og transportstandard i Vestlandsfylkene, skogsdrift til sjø/båt og avvirkningsøkende tiltak. Innen områdeplanlegging er heftene Skogsdrift og veger i bratt terreng en veileder i planlegging og Vinterbilveger og isveger en veileder, blitt utarbeidet og publisert på Internett. Kunnskapsløftet innen områdeplanlegging er blitt brukt på kurs og samlinger for ny satsing på effektiv taubanedrift i Trøndelag. I prosjekt Nye typetegninger for bruer på landbruksveger, hvor SKI har hatt prosjektledelsen, er det utarbeidet en rapport hvor de gamle brutypene er oppført med etterregnet bruksklasse og nye typetegninger med beskrivelse og armeringslister. Tegninger og beregninger er utført av Sweco Grøner AS, Lillehammer. Tegningene er publisert på SKIs hjemmesider under Kunnskapsskogen. Det kreves fra flere hold en bedre dokumentasjon på lønnsomheten ved bygging av skogsbilveger. Nomogrammene til hjelp for beregninger fra 1994 er nå revidert og omarbeidet til bruk i et regneark publisert på Internett. Økonomi og planlegging Med virkning fra 1. januar 2007 skjedde det store endringer og forbedringer i skogfondsordningen. Allerede i januar 2007 ble 18 instruktører fra hele landet oppdatert på nye regler og et revidert kursopplegg for kurset Skatt og skogfond. Det har gitt gode resultater i og med at det ble gjennomført 46 Aktivt Skogbruk-kurs i løpet av året. Det er en formidabel økning fra tidligere år. Det også ble utarbeidet en kalkulator som instruktørene kan bruke i kurs. Samme kalkulator er også vist og delt ut på funksjonærkurs der skogfond har vært tema. Det er også utarbeidet en skogfondskalkulator som er lagt ut på SKIs nettsider. Den skal være til hjelp ved budsjettering og planlegging av bruk av skogfondsmidler og beregning av nødvendig skogfondstrekk. SKI har bistått Glommen Skog med generell kursutvikling og faglige innspill knyttet til skogøkonomi, særlig vedrørende foryngelse og ungskogpleie, for kursopplegget Tid for skog. Tid for skog benyttet dessuten en Aktivt Skogbruk-instruktør ved gjennomføringen av den praktiske befaringsdagen i kursopplegget. Utmarksnæring Interessen i markedet er fortsatt god for våre vilt- og utmarksrelaterte tilbud. Antallet kurs innen viltsektoren i 2007 var 11 og antall kursdeltakere ble over 330. Av konkrete arrangement kan nevnes et tre-dagers seminar om ettersøk av skadet hjortevilt med 60 deltakere og forelesere også fra Sverige og Danmark. Elgforvaltningen i Norge er fortsatt i utvikling. Målet er en balansert avveining mellom store elgverdier i en sunn og relativt stabil stamme og akseptable skader bl.a. på skog. SKI har derfor, i nært samarbeid med Knut Solbraa, utviklet et kurs i elgbeitetaksering og 20 kurs er til nå arrangert med 500 deltakere. For å skaffe seg større faglig tyngde, gjennomførte SKI i 2007 et selvstendig takstoppdrag for Fron-Vest-elgregion. Mattilsynet har i 2007 forberedt ny forskrift om godkjenning av viltkjøtt. Ønsket er bl.a. å gi større ansvar og mulighet til jaktlagene i omsetning av eget kjøtt. SKI har i samarbeid med Norges Skogeierforbund engasjert seg i dette arbeidet og i forberedelsene til opplæring av «kompetent jegere» i jaktlagene. SKI deltok også i 2007 i De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum på Skogbrukstunet sammen med 12 andre skogbruksorganisasjoner. 16

17 Levende Skog-standarden I tillegg til stor kursaktivitet knyttet til Levende Skog-standarden, har SKI i samarbeid med Norges Skogeierforbund arbeidet med et nytt kurshefte. I løpet av året ble manuset til kursheftet ferdig utarbeidet. I løpet av de første månedene av 2008 ble det utarbeidet et kurstilbud med basis i kursheftet, både som studiering uten lærer og fjernundervisning over Internett. Kvinneprosjekt Tidligere prosjekter om kvinner og skogbruk ved SKI, har i stor grad vært knyttet til innhold og gjennomføring av kurs, og hvordan disse kan gjøres spesielt interessante for kvinnelige skogeiere. Årets prosjekt ønsket å se på hvordan man best kan nå ut med informasjon om kompetansehevende tiltak til kvinner. Kartlegging av hvilke medier/informasjonskanaler som er best egnet og hvordan selve kompetansetilbudene presenteres er prosjektets hovedarbeidsoppgaver. Prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med kvinnekontaktene i Viken Skog. Det ble arrangert et seminar med kvinnekontaktene hvor man diskuterte problemstillinger om kvinnelige skogeieres engasjement og aktiv deltakelse i skogbruket generelt, og hvordan man kan nå ut med informasjon om kompetansehevende tiltak til denne målgruppen spesielt. Basert på innspillene er det utarbeidet kursinformasjon til et tradisjonelt innføringskurs i skogbruk Din skog Dine muligheter. Selve kurset gjennomføres våren Kurset vil bli markedsført og arrangert som et rent kvinnekurs. Planleggingen er gjennomført i 2007, men en viktig del av prosjektet, evaluering av mediakanaler og kursinformasjonen, vil måtte gjennomføres i Internett SkogsNorge Det er i 2007 publisert nyheter på SkogsNorge samt 61 arrangementer under Skogkalenderen. Spør om Skogmodulen ble åpnet 2004 og antall besvarte spørsmål har i 2007 vært 95. I løpet av året er det sendt 45 nyhetsbrev til 500 abonnenter. Sammendragene av statistikkene for årene viser en positiv trend. Andre nettprosjekter Nettstedet for Hirkjølen demontrasjonsområde www. hirkjolen.no har kommet i forbedret versjon. Demonstrasjonsområdet driftes i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap og Statskog nettstedet gir oversikt over den omfattende og langvarige forskningsinnsatsen knyttet til området. Siden er det naturlige utgangspunkt for alle som ønsker å ta turen til Hirkjølen og gå en eller flere av naturstiene der oppe. Fjernundervisning I august ansatte SKI en prosjektleder innen organisering, administrasjon og drift av våre fjernundervisningstilbud. Hovedarbeidet så langt er knyttet til valg og innarbeiding av digital læringsplattform (Moodle) og tilpasning av denne til SKIs behov. Fokus med hensyn til konkrete kurstilbud har vært på Grønn omsorg og Din Skog dine muligheter. SKI har videreført bruken av verktøy for fjernforelesning både overfor opplæringsbehov i egen organisasjon og for eksterne oppdragsgivere. 17

18 Av andre utviklingsprosjekter nevner vi no et FoU-prosjekt for innovativ fisketurisme i innlandet. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Mjøsen Skog, Glommen Skog, Viken Skog og Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus, Norsk institutt for naturforskning, Østlandsforskning og Skogbrukets Kursinstitutt. SKI har i 2007 også laget nye nettsider for: Tretorget og Trefylket Skogstiltaksfondet IFFA - International Family Forestry Alliance KAF Kultiveringsanleggenes forening Publikasjoner -papir Follum, Jørn-R. Innføring i skogbruk. Temabok. 79pp. Johnsrud, Truls-Erik. Skogsdrift og veger i bratt terreng en veileder. Hefte. Johnsrud, Truls-Erik. Vegvedlikehold. Temabok. 62pp. Johnsrud, Truls-Erik. Vinterbilveger en veileder. Hefte. 32pp. Kjersheim, Jørn. Bli kjent med maur. Hefte. 8pp. Meyer, Jens. Mat i skoleskogen. Hefte. 47pp. Mörck, Janeric. Matematikk i skoleskogen. Hefte. 43pp. Pettersen, Jon. Skogfondbrosjyre. 6pp. Søgnen, Svein & Follum, Jørn-R. Levende Skog-standarden. Hefte. 84pp. -skjerm Kulturlandskap i endring gjengroing eller verdiskapning? Skogfondkalkulator Skogfondbrosjyre (pdf) Skogsdrift og veger i bratt terreng en veileder (pdf) Vinterbilveger og isveger en veileder (pdf) Typetegninger for bruer landbruksveger Miljøregistreringer i skog publikasjoner Skogbehandling (SKI-Resymé Skogfond) (pdf) 18

19 Honne Hotell og Konferansesenter AS Honne Hotell og Konferansesenter AS er et heleid datterselskap av Skogbrukets Kursinstitutt og forestår den daglige driften av hotell- og konferanseanlegget på Honne på Biri. Selskapet oppnådde en omsetning på kr i 2007 noe som er en økning på 2 % fra Årsresultatet viser et overskudd på kr Bedriften utfører ca 12 årsverk. Styret Styret består av Knut J. Huse (leder), Knut H. Carlsen, og som ansattes representant Mette Iversen med Torill Bechmann-Pedersen som vararepresentant. Resultatregnskap Salgsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat av finansposter Årsresultat Balanse Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Foto: Scandicraft 19

20 Honne, 2836 Biri tlf: faks: e-post:

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer