ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment

2 Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures Driftsinntekter I Operating income Driftsresultat I Operating result Resultat før skatt I Pre-tax profits Årsresultat for videreført virksomhet I Annual result for continued activities Årsresultat virksomhet under avhendelse Annual result for activities currently being realized Årsresultat I Annual result Kapital I Capital Totalkapital I Total capital Egenkapital I Equity capital Egenkapitalandel (1) I Equity ratio (1) 34,2 % 33,4 % 49,7 % Gjeldsgrad (2) I Debt ratio (2) 1,93 1,99 1,01 Likviditetsgrad 1 (3) I Liquidity ratio 1 (3) 1,2 1,4 1,9 Lønnsomhet og rentabilitet I Profitability and return on equity Driftsmargin (4) I Operating margin (4) 4,76 % 4,98% 4,44% EBITDA (5) I EBITDA (5) Egenkapitalrentabilitet (6) I Return on equity (6) 16,48% 20,82% 77,70% Totalkapitalrentabilitet (7) I Return on total capital (7) 6,37% 7,78% 8,01% Aksjer I Shares Aksjekapital I Share capital Antall aksjer I Number of shares Resultat pr. aksje (8) I Result per share (8) 0,43 0,56 0,88 Kontantstrøm pr. aksje (9) I Cash-flow per share (9) 0,86 0,42 1,13 Egenkapital pr. aksje (10) I Equity capital per share (10) 4,22 4,87 10,70 Utbytte/konsernbidrag pr. aksje I Dividend/group contribution per share 0,30 0,30 2,00 Offisielle nøkkeltall er beregnet for videreført virksomhet, ihht IFRS-5, se note 28 til konsernregnskapet. Official key figures are prepared for continued activity based upon IFRS-5, see note 28 to the consolidated financial statements. Definisjon av nøkkeltall I Key figures definition (1) Bokført egenkapital i prosent av totalkapital. I Book equity in percentage of total capital. (2) Gjeld dividert med egenkapital. I Debt divided by equity. (3) Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld. I Current assets divided by short-term debt. (4) Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. I Operating result in percentage of operating income. (5) Driftsresultat før avskrivning og amortisering. Operating result before depreciation and amortization. (6) Årsresultat dividert med gjennomsnittlig egenkapital. I Annual result divided by average equity capital. (7) Resultat før skattekostnad og rentekostnader dividert med gjennomsnittlig totalkapital. Annual result before taxes and interest costs divided by average equity capital. (8) Årsresultat videreført virksomhet dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Annual result continued operations divided by average number of outstanding shares. (9) Netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Net cash-flow from operational activity divided by average number of outstanding shares. (10) Bokført egenkapital dividert med antall utestående aksjer. I Book equity divided by number of outstanding shares.

3 Intelligente løsninger Bjørge skreddersyr totalløsninger for pumper, ventiler, fiskal måling, instrumentering, automasjon, overvåking og analyse, brann- og gassdeteksjon og slukkesystemer, samt avansert overflatebehandling og vedlikehold / modifikasjoner av kran & løfteutstyr. Selskapet representerer noen av verdens ledende leverandører innen flere produktområder og satser betydelig på videreutvikling av egen teknologi. Bjørge customizes total solutions for pumps, valves, fiscal metering, instrumentation, automation, monitoring and analysis, fire and gas detection and extinguishing systems, as well as advanced surface treatment and maintenance / modifications of cranes & lifting gear. The company represents some of the world s leading suppliers within a number of product lines and invests considerably in the development of own technology.

4 MILJØFOKUSERINGEN AKTUALISERER UTVIKLINGEN AV NY TEKNOLOGI For å unngå store miljøskader innen olje og gass området investeres det betydelige beløp i utvikling av ny teknologi. Våre leveranser til Ormen Lange er et eksempel på dette. Med bruk av Bjørge-utviklet teknologi overvåkes brønnhodene, installasjonene på havbunnen, rørledningen til land, samt landanlegget, hvor 1500 brann og gas detektorer og et omfattende slukkesystem er installert. I tillegg er vi involvert i overvåkning av ventiler og roterende utstyr. Vi samarbeider i dag med flere av oljeselskapene for stadig å forbedre overvåknings systemene for å unngå miljøskader. Vi har levert for over en halv milliard kroner i utstyr og reservedeler til Ormen Lange prosjektet. ENVIRONMENTAL CONCERNS MAKE INNOVATIVE NEW TECHNOLOGY EVEN MORE IMPORTANT In order to avoid major environmental impacts within the oil and gas area, significant amounts are invested in developing new technology. Our deliveries to Ormen Lange are a point in case. Technology developed by Bjørge is employed to monitor the wellheads, seabed installations, pipeline to shore, as well as the onshore plant, where 1500 fire and gas detectors and an extensive extinguishing system have been installed. Today we are involved in the monitoring of valves and rotating equipment. We are co-operating with a number of oil companies in order to obtain a continuous improvement of monitoring systems, thereby preventing environmental damage. We have supplied for more than half a billion NOK worth of equipment and spare parts to the Ormen Lange project. Bjørge samarbeider i dag med flere av oljeselskapene for stadig å forbedre overvåkningssystemene for å forhindre miljøskader. Illustrasjon: StatoilHydro

5 VÅRE FIRE RAPPORTERINGS SEGMENTER OUR FOUR REPORTING SEGMENTS ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS Pump systems and Technology FLOW SOLUTIONS Valves - metering Instrumentation TECHNOLOGY & SUBSEA SOLUTIONS Monitoring and analysis Advanced surface and subsea technology SUPPORT SOLUTIONS Fire and gas detection Fire fighting equipment Safety systems Crane & lifting technique Automation marine Våre kontorsteder Our offices Bergen 149 ansatte Bergen 149 employees Oslo 55 ansatte Oslo 55 employees Stavanger 131 ansatte Stavanger 131 employees Porsgrunn 6 ansatte Porsgrunn 6 employees Arendal 14 ansatte Arendal 14 employees Bømlo 32 ansatte Bømlo 32 employees Kristiansund 9 ansatte Kristiansund 9 employees Sørumsand 2 ansatte Sørumsand 2 employees Haugesund 4 ansatte Haugesund 4 employees Rygge 2 ansatte Rygge 2 employees Notodden 58 ansatte Notodden 58 employees Nøkkeltall, resultater Key figures, results Omsetning Sales MNOK Sales EBITDA EBITDA 77,7 MNOK EBITDA Registrerte kristiske hendelser 0 Recorded serious accidents Registrerte fraværsskader H-verdi=1.0 1 Recorded lost time accidents Sykefravær 3,4% Sickness absence

6 Hendelser 2007 Salg av Bjørge Norcoat AS. Årsskiftet 06/07 Samlokalisering av aktivitetene i Stavanger og samlokalisering av aktivitetene i Oslo Bjørge overtar Aker Kværner Subsea s topside pumper (Eureka Pumps). Bjørge overtar Fire Protection Engineering AS, (FPE). FPSO kontrakter. Brann & gass, pumper, ventiler, automasjon OEM avtale Ormen Lange, Norske Shell Store ordrer til BP Skarv utbyggingen. Store pumpepakker til Statoil Gjøa. Bjørge feirer 30 års jubileum Bjørge øker eierandel i Saas System AS til 70% Bjørge s hovedkontor i Risavika Office facilities in Risavika Highlights 2007 Bjørge feiret sitt 30 års jubileum Bjørge samlet konsernet s ansatte (med følge), styret og spesielt inviterte til jubileumsfest på Hotel Maritim i Haugesund. Bjørge celebrated its 30-year anniversary Bjørge invited group employees (with partners), the board of directors, and especially invited guests to an anniversary party at Hotel Maritim, Haugesund Sale of Bjørge Norcoat AS. Turn of year 06/07 Co-localization of activities in Stavanger and Oslo Bjørge takes over Aker Kværner Subsea s topside pumps (Eureka Pumps). Bjørge acquires FPE FPSO contracts. Fire & gas, pumps, valves, automation OEM contract Ormen Lange, Norske Shell Major orders for BP Skarv development. Large pump packages for Statoil Gjøa. Bjørge celebrates 30 years in business Bjørge increases ownership interest in Saas System AS to 70% Finansiell kalender 28 februar de kvartal 2007/foreløpig årsresultat april Generalforsamling 29 april ste kvartal august ndre kvartal oktober dje kvartal 2008 Det tas forbehold om endringer i datoene. Financial Calender 28 February th quarter 2007/preliminary annual result April annual general meeting 29 April st quarter August nd quarter October rd quarter 2008 The dates may be subject to change

7 INNHOLD CONTENT OFFISIELLE NØKKELTALL I OFFICIAL KEY FIGURES... 2 HENDELSER 2007 I HIGHLIGHTS KONSERNSJEFEN HAR ORDET I WORD FROM THE CEO DETTE ER BJØRGE I BJØRGE IN BRIEF ORGANISASJON I ORGANIZATION HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) I HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q) DIVISJONENE THE DIVISIONS ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS (RES) FLOW SOLUTIONS (FLS) TECHNOLOGY AND SUBSEA SOLUTIONS (TSS) SUPPORT SOLUTIONS (SUS) ÅRSBERETNING 2006 I DIRECTORS REPORT Segmentene I Segments Aksjer og aksjonærforhold I Shares and shareholder affairs Prinsipper for fast settelse av lønn og annen godtgjørelse I Principles for stipulation of salary and other benefits to executive employees of the bjørge asa group Eierstyring og selskapsledelse I Owner control and corporate management Revisjonsberetning I Audit report Vedtekter for Bjørge ASA I Company by-laws for Bjørge ASA ÅRSREGNSKAPET I ANNUAL ACCOUNTS REGNSKAP KONSERN I CONSOLIDATED ACCOUNTS NOTER TIL KONSERN I NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS REGNSKAP MORSELSKAP I PARENT COMPANY ACCOUNTS NOTER TIL REGNSKAP MORSELSKAP I NOTES TO PARENT COMPANY ACCOUNTS Design Blest Trykk Kai Hansen Foto Bitmap: Virksomhet Blest: Natur fra Bjørges nærmiljø i Risavika Omslagsfoto: Feistein fyr Design Blest Print Kai Hansen Photo Bitmap: Activities/products Blest: Nature environment close to Bjørge s head office in Risavika Cover page: Feistein lighthouse

8 Bjørge er en spennende og lære rik bedrift å jobbe i, sier Stig Feyling Working for Bjørge is exciting and stimulating, Stig Feyling says. KONSERNSJEFEN HAR ORDET WE GIVE THE WORD TO THE CEO NOR ENG Kjære kunder, investorer, eiere og medarbeidere i selskapet. Takk for tilliten som er vist oss gjennom jubileumsåret vårt i Ved forrige korsvei sto vi midt oppi organisasjonsprosessen 9-1, hvor vi konsoliderte våre enheter og datterselskaper til èn organisatorisk enhet. Vi uttrykte da at selskapet skulle utvikles i retning av et mer teknologidrevet selskap og utvikle oss som totalleverandør innenfor definerte produkt, system-og servicekonsepter. Vi har lykkes godt med dette, og 2007 ble et jubileumsår, på flere områder. Høsten 2007 feiret Bjørge sitt 30 års jubileum. Et flott og minnerikt arrangement. Historieboken ble gjennomgått med taler og film og gamle helter og jubilanter ble hedret. For undertegnede var dette en fantastisk anledning til å få treffe alle våre flotte medarbeidere, som hver på sin måte har bidratt til at selskapet nok en gang oppnådde rekordresultater. Fusjonsutfordringer mellom enheter og datterselskaper med ulike kulturer ble gjennomført med imponerende holdning og stå på vilje fra alle ansatte. Restrukturering av selskapet, ny strategi og forsterket produkt-og teknologibase har lagt grunnlaget for at vi har lykkes på flere satsningsområder og gitt Bjørge en klarere teknologi profil i markedet. Resultatene for 2007 viser en samlet omsetning på millioner kroner, en økning på 39 prosent sammenlignet med EBITDA for 2007 ble 77,7 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 42 prosent sammenlignet med Total ordreinngang i 2007 ble rekordhøye millioner kroner. Samlet ordrereserve ved utgangen av året var på 781 millioner kroner. Samtidig med rekordresultater i den forretningsmessige driften, oppnår vi de beste resultater innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) noen sinne. Vi stiller høye krav til resultater og kontinuerlig forbedring innen Dear customers, investors, owners, and company employees. Thank you for the confidence you have shown us throughout our year of celebration, At the last crossroads we were in the midst of the organizational process 9-1, where we consolidated our units and subsidiaries into one organizational unit. We expressed on that occasion that the company would be developed to become a more technology driven company, and also that we aimed to evolve as a full range supplier within defined products, systems and service concepts. We have been successful with our ambitions, so 2007 gave reason for celebration in many ways. In the autumn of 2007 Bjørge celebrated its 30-year anniversary, which was a great and memorable occasion. The history book was reviewed, there were speeches and films, and old heroes and veterans were duly honoured. For the undersigned the event gave an ideal opportunity to meet all our excellent employees, who each in their way have contributed to the company once more reaching record results. The challenges that resulted from the merger between units and subsidiaries with different corporate cultures were carried out with an impressive attitude and will to persevere on the part of all employees. Restructuring of the company, a new strategy, and an enhanced product and technology base, have laid the basis for our success in a number of priority areas, and given Bjørge a clearer technology profile in the market. The results for 2007 show total sales of 1,167 million NO, which is an increase of 39 percent compared with Profit before depreciations was 77.7 million NOK, which represents a 42 percent increase compared with Total incoming orders in 2007 were a record high 1,540 million NOK. Total backlog of orders at the end of the year was 781 million NOK. This surpassed what we promised the market. 8 KONSERNSJEFEN HAR ORDET WE GIVE THE WORD TO THE CEO

9 NOR ENG HMS&K. Gode HMS&K resultater i 2006 har blitt ytterligere forsterket i Gjennom økt ledelsesfokus og opplæring, er HMS&K resultatene for 2007 de beste vi har oppnådd noen sinne. Vi har ikke hatt noen alvorlige hendelser eller skader og sykefraværet på 3,4 prosent er det laveste vi noen gang har registrert. Dette er vi virkelig stolte av og vi har lagt listen høyt for ytterligere forbedringer i Vi gjennomførte tre viktige oppkjøp i fjor. For å styrke vårt konsept innen brann og gass kjøpte vi selskapet Fire Protection Engineering AS (FPE) og kjøpte oss opp fra 30 til 70 prosent i SAAS System AS. Sammen med Bjørges kompetanse innen deteksjon og våre brannvanns pumper, har FPE med sine slukkesystemer og SAAS System oppkjøpet posisjonert oss som markedsleder og totalleverandør innen B&G området. Dette segmentet har levert meget sterke resultater i Vi kjøpte Eureka Pumps fra Aker Kværner Subsea på vårparten 2007 og styrket vår markeds posisjon både innen leveranser og service. Vi overtok service på den installerte basen av Eureka pumper world wide, og ansatte mange medarbeidere med spesialkompetanse. Vår kapasitet innen pumper er betydelig og forretningsområdet har hatt en stor vekst i For å unngå store miljøskader innen olje og gass området investeres det betydelige beløp i utvikling av ny teknologi. Våre leveranser til Ormen Lange er et eksempel på dette. Med bruk av Bjørge-utviklet teknologi overvåkes brønnhodene, installasjonene på havbunnen, rørledningen til land, samt landanlegget, hvor 1500 brann og gas detektorer og et omfattende slukkesystem er installert. I tillegg er vi involvert i overvåkning av ventiler og roterende utstyr. Vi samarbeider i dag med flere av oljeselskapene for stadig å forbedre overvåknings systemene for å forhindre miljøskader. Oppmerksomheten rundt bærekraftig utvikling vil bli forsterket i årene som kommer. I 2007 har vi slått an tonen internt i selskapet for økt bevissthet om vår rolle og vårt bidrag i denne sammenheng. Gjennom våre avanserte overvåkingssystemer og vårt utstyr observerer vi farer før uønskede situasjoner inntreffer og vi leverer verdensledende produkter og systemer som bidrar til optimalisering av produksjonsprosessene, både på anlegg til havs og på anlegg i land. Vi tror at oljeselskapene de nærmeste årene, i økende grad ønsker å samarbeide med selskap som bidrar til å skape merverdier også innenfor bærekraftsutviklingen. Vi skal arbeide hardt for å synliggjøre vår rolle i dette bildet. Vi har grunn til å være stolte over det vi har oppnådd i Samtidig er vi bevisst at denne tillit varer akkurat så lenge som vi gjør oss fortjent til det. Vedvarende oppmerksomhet og fokus på kvalitet i alle ledd er en forutsetning for å opprettholde vår konkurransekraft. Stig Feyling Konsernsjef Chief Executive Officer 2007 also saw the best results ever achieved within health, environment and safety (HES). We make strict demands to results and continuous improvement being achieved within HES&Q. The good HES&Q results from 2006 were further reinforced in Through enhanced management, focus and training, the HES&Q results of 2007 are the best ever attained. No serious incidents or injuries were reported, and the sickness absence rate of 3.4 percent is the lowest ever recorded. This is an accomplishment we are proud of, and we have set high goals for further improvements in We made three important acquisitions last year. In order to strengthen our concept within fire and gas we acquired Fire Protection Engineering AS (FPE) and increased our ownership interest in SAAS System AS from 30 to 70 percent. Combined with Bjørge s competence within detection and our firewater pumps, FPE with its extinguishing systems and the acquisition of SAAS System have positioned us as a market leader and full range supplier within the B&G area. This segment has delivered excellent results in We acquired Eureka Pumps from Aker Kværner Subsea in the spring of 2007, thereby strengthening our market position within products, supply and service. We took over service on the installed base of Eureka pumps world wide, and hired a number of staff with special skills. Our capacity within pumps is considerable and the business area has seen significant growth in In order to avoid major environmental impacts within the oil and gas area, significant amounts are invested in developing new technology. Our deliveries to Ormen Lange are an example of this. Bjørge developed technology is employed to monitor the wellheads, seabed installations, pipeline to shore, as well as the onshore plant, where 1500 fire and gas detectors and an extensive extinguishing system have been installed. Today we are involved in the monitoring of valves and rotating equipment. We are co-operating with a number of oil companies to obtain a continuous improvement of monitoring systems, thereby preventing environmental damage. The attention around sustainable development is bound to intensify in the years to come. In 2007 we set the tone internally in order to enhance awareness relating to our role and contribution in this context. Through our advanced surveillance systems and equipment we observe hazards before adverse situations occur, and we are supplying world leading products and systems that contribute to an optimization of production processes, both for facilities at sea and on land. We believe that oil companies in the next years increasingly will wish to cooperate with companies that contribute to creating value added also within a sustainable development. We shall work hard to visualize our role in this picture and are prepared to invest substantial amounts in further developments. We have reason to be proud of our achievements in At the same time we are fully aware that the confidence we have earned will only last as long as we deserve it. Continued attention and focus on all links are a prerequisite for maintaining our competitive clout. KONSERNSJEFEN HAR ORDET WE GIVE THE WORD TO THE CEO 9

10 DETTE ER BJØRGE BJØRGE IN BRIEF Bjørge bidrar med høy teknologi, erfaring og innovasjon for en bærekraftig utvikling i olje- og gassindustrien. Vi leverer produkter og system- og totalløsninger innen pumper, ventiler, fiskal måling, instrumentering, automasjon, overvåking, brann- og gassdeteksjon og slukkesystemer, samt avansert overflatebehandling og vedlikehold / modifikasjoner av kran & løfteutstyr. Bjørge contributes by high technology, experience and innovation to a sustainable development in the oil and gas industry. We supply products and systems and full range solutions with the area of pumps, valves, fiscal metering, instrumentation, automation, monitoring, fire and gas detection and extinguishing systems, as well as advanced surface treatment and maintenance / modifications of cranes & lifting gear. NOR Markeder Etter 30 år som leverandør innen olje og gassindustrien har Bjørge utviklet seg til et betydelig teknologiselskap med lang erfaring som produkt-, system-og tjeneste leverandør. Selskapet har opparbeidet en solid kundebase innen alle sine forretningsområder. I 2007 etablerte selskapet forretningskontorer i Nederland og Kina. Størrelse og lokalisering Bjørge hadde i 2007 en samlet omsetning på i underkant av 1.2 milliarder norske kroner og har hatt en organisk vekst i 2007 på 28%. Ved utløpet av året var det 447 ansatte og vi er lokalisert i hovedregionene; Stavanger, Bergen og Oslo. I disse regionene inngår også de lokale enhetene i; Notodden, Bømlo, Porsgrunn, Arendal, Kristiansund, Rygge, Haugesund og Sørumsand. Hovedkontoret ligger i Risavika, utenfor Stavanger. Eierforhold Bjørge ble notert på Oslo Børs i Selskapet har ved utløpet av 2007, 429 aksjonærer. Aker Capital har siden 2005 vært største eier med 39,9 %. ENG Markets After 30 years as a supplier to the oil and gas industry Bjørge has grown into a substantial technology company with long-standing experience as a supplier of products, systems and services. The company has acquired a solid customer base within all its business areas. In 2007 business offices were set up in the Netherlands and China. Size and location Bjørge in 2007 posted total sales of just below 1.2 billion NOK, and saw an organic growth of 28%. At the end of the year the company had a workforce of 433 employees, and locations in main regions Stavanger, Bergen and Oslo. Within these regions are included local units at Notodden, Bømlo, Porsgrunn, Arendal, Kristiansund, Rygge, Haugesund and Sørumsand. The main office is located at Risavika outside Stavanger. Ownership Bjørge was first listed on the Oslo Stock Exchange in Late 2007 the company has 429 shareholders. Since 2005 Aker Capital has been the dominant owner, with an ownership interest of 39.9 % Bjørge was established Strand Entreprises AS acquiring Bjørge OTC quotation emission Acquiring Norcoat Services BJØRGE S UTVIKLING GJENNOM 30 ÅR 30 YEARS HISTORY AND DEVELOPMENT OF BJØRGE Emerging between Bjørge ASA og Solberg & Andersen AS Acquiring Steinco AS Acquiring Hymaco from ABB Acquiring Scana Moland AS 10 DETTE ER BJØRGE BJØRGE IN BRIEF

11 VÅRE KJERNE VERDIER TRIVSEL godt samarbeid, åpenhet, ærlighet og et godt arbeidsmiljø. ANSVARLIGHET pålitelige og profesjonelle i alt vi gjør. KREATIVITET tenke nye tanker, finne smarte løsninger, fremme kreativitet. Visjon Være den foretrukne teknologipartneren innenfor produkter, løsninger og tjenester for den norske olje og gass industrien Bygge ledende posisjoner innenfor teknologiske nisjer internasjonalt Mål Økt verdiskapning gjennom robuste løsninger Ledende innenfor HMS&K og drive virksomhet uten ulykker og skader Årlig organisk vekst på 15% Balansere omsetningen mellom CAPEX og OPEX fasene Strategi Utnytte fullt potensial innenfor kjernevirksomheten Organisk vekst Interne synergier Kompetanse og systemer KONKURRANSEDREVET levere det vi lover, nå målene, være forutsigbare. OUR CORE VALUES ARE WELL-BEING good working relations, openness and honesty, a responsive working environment. ACCOUNTABILITY predictable, accountable, professional in everything we do. CREATIVETY coming up with new ideas, finding smart solutions, promoting creativity. PERFORMANCE DRIVEN deliver what we promise, attain goals, predictable. Styrke kjernevirksomheten gjennom konsolidering Bygge ledende posisjoner Styrke teknologi, produkt og kompetanseplattformen Ekspandere til beslektede områder med sterke synergier til dagens kjernevirksomhet Styrke egen produkt plattform Øke marginene Styrke Bjørges posisjon hos kundene Utvikle vår unikhet Acquiring Eptec AS Sale of Bjørge Offshore AS Bjørge established on Norwegian Stock Exchange Acquiring: Naxys AS Reime Prosess Notodden AS Holta & Håland Instrumentering AS Holta & Håland Metering AS Sale of Bjørge Norcoat AS Acquiring: Eureka Topside pumps from Aker kværner Subsea. Fire Protection Engineering AS (FPE) Increases to 70% ownership in SaaS System AS

12 Konsernledelse Management group Stig Feyling Konsernsjef/CEO Frode Wathne Finansdirektør/CFO Thor Hellestøl Direktør HMS&K og Konsernstab SVP HES&Q and Staff support ORGANISASJON ORGANIZATION NOR ENG Bjørge en organisasjon med dyktige mennesker Etter en omfattende fusjonsprosess ved inngangen på året, har vi i 2007 implementert ny organisasjonsstruktur og ny strategisk retning for selskapet. Vi har hatt stor fokus på samordning og effektivisering av selskapets sentrale arbeidsprosesser. Gjennom nytt prosess styrings system har vi lagt til rette for enhetlige og effektive prosesser og kontinuerlig forbedring av organisasjonen. Fusjons utfordringer mellom datterselskaper med tilpasning av strukturer, systemer og personalordninger ble gjennomført etter fastsatte planer. Samlokaliseringer, nytt lønns-og personaldatasystem, ny IT og kommunikasjonsplattform, etablering av viktige rammeavtaler, nye web og intranettsider og nytt virksomhets styringssystem, er bare noen av de administrative oppgaver som ble gjennomført i prosjektet, 9-1 prosessen. Imponerende holdning og stå på evne fra alle medarbeidere innledet 2008 med en ny og forsterket organisasjon. Bjørge har ved utgangen av 2007, 447 ansatte. Ca 250 av våre ansatte har ingeniørbakgrunn og besitter spisskompetanse innen følgende fagfelt: Ventil teknologi Integrerte automasjons systemer Pumpeteknologi Subsea overvåking Fiskal måling og analyse Instrumentering Kranteknologi Avansert overflatebehandling Subsea instrumentering Brann og gass Service ingeniører Senior prosjektledere Dokumentsenter Bjørges operasjonelle struktur er organisert i fire divisjoner, med felles økonomi- og administrative funksjoner, organisert i stab. Bjørges juridiske struktur består av Bjørge ASA som 100% eier av 4 datter selskap og 70 % eier av ett aksjeselskap. Ett av de heleide datterselskapene har 49% eierinteresser i annet aksjeselskap. Bjørge an organization of high-skilled individuals Following an extensive merger process concluded early in the year, we have in 2007 implemented a new organizational structure and laid a new directional strategy for the company. The main focus has been on achieving integration and an improvement of work processes efficiency. Through a new process management system we have provided for conditions that will allow uniform and efficient processes and continued improvement of the organization. The challenges associated with adapting subsidiaries with different structures, systems and personnel arrangement, were handled in accordance with the plans laid down. Co-localizations, a new wage and personnel data system, a new IT and communication platform, the signing of strategic outline agreements, new web and intranet pages, and a new operation management system, are only a few of the administrative tasks carried out by the project, the 9-1 process. Thanks to an impressive try-harder attitude on the part of all employees, 2008 could start with a new and strengthened organization. Late 2007 Bjørge had a workforce of 433. Around 250 of our employees are engineers, possessing competence within the following the following disciplines: Valve technology Integrated automation systems Pump technology Subsea monitoring Fiscal metering and analysis Instrumentation Crane technology Advanced surface treatment Subsea instrumentation Fire and gas Service engineers Senior project managers Document centre Bjørge s operational structure is organized in four divisions, with joint, financial and administrative staff functions. Bjørge s legal structure consists of Bjørge ASA, which owns 4 subsidiaries 100% percent, and one private limited company 70 %. One of the fully owned subsidiaries holds 49% ownership interests in a different private limited company. 12 ORGANISASJON ORGANISATION

13 Johan Fredriksson Divisjonsdirektør/SVP Rotating Equipment Solutions Erik Christensen Divisjonsdirektør/SVP Flow Solutions Trygve Mildestveit Divisjonsdirektør/SVP Technology & Subsea Solutions Rune Bratteland Divisjonsdirektør/SVP Support Solutions Bjørge - operasjonell organisasjon Bjørge s operational organization Bjørge Stig Feyling Antall ansatte fordelt på forretningsområde Finans Frode Wathne HMS&K Konsernstab Tor Hellestøl Rotating Equipment Solutions Johan Fredriksson Flow Solutions Erik Christensen Technology & Subsea Solutions Trygve Mildestveit Support Solutions Rune Bratteland Pumper Ventilprodukter Overvåking Kran & Løft 40 Ventilprosjekter Ventil Tekn. tjenester Avansert overflateb. Brannslukking B&G deteksjon 20 0 RES FLOW TSS SS ADM Instrumentering Metering Sikkerhets system Automasjon Marine Ansatt statistikk Nyansatte i 2007: 100 Snitt alder: Snitt ansiennitet: 43 år 7 år Bjørge - juridisk struktur Bjørge s legal company structure Kvinneandel: 19% Employee statistics New employees 2007: 100 Average age: 43 years Average seniority: 7 years Female quota: 19% Ansatte pr Herav kvinner Totalt

14 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q) Bjørges HMS&K policy bygger på en grunnleggende overbevisning om at det er mulig å forhindre alle uønskede hendelser og skader gjennom et forebyggende helse-, miljø- og sikkerhets arbeid. Bjørge s HES&Q policy builds on the basic conviction that it is fully possible to prevent all undesirable incidents and injuries through a preventive health, environment and safety work program. NOR ENG HMS&K målsettinger Bjørge har implementert Null -filosofien. Nullfilosofien danner grunnlaget for målrettet og kontinuerlig arbeid for å unngå enhver skade på personell, materiell og miljø. Dette innebærer søken etter metoder, systematikk, teknologi og kompetanse som skal gjør det mulig å drive virksomheten uten å påføre oss selv eller andre ulykker, skader og tap. De overordnede HMS&K målsettinger for konsernet er: ingen personskader og arbeidsrelaterte sykdommer ingen skader på materiell og miljø ingen avvik og reklamasjoner fra kunder på våre produkter og tjenester I Bjørge representerer Null-filosofien både et mål å jobbe mot og en måte å tenke på. Ytterligere forbedring i HMS-resultatene HMS standarden i konsernet har forbedret seg ytterligere i året som gikk. Det betyr at det kontinuerlige arbeidet som utøves i alle konsernets virksomhetsområder gir gode resultater. Vi registrerer forbedringer på alle faktorene og ved utgangen av 2007 viser fravær, person-og fraværs skader en statistikk som plasserer selskapet blant de beste i klassen. HES&Q goals Bjørge has implemented a Zero injury philosophy. The zero injury philosophy forms the basis of goal-oriented and continuous efforts to avoid any kind of injuries to personnel and damage to material and environment. These efforts entail searching for methods, systems, technology and competence that will facilitate smooth operations without inflicting accidents, damage or losses upon others or ourselves. Overall HES&Q goals for the group are: no personnel injuries and work related diseases no damage to material and environment no deviations or customer complaints about our products and services For Bjørge the Zero injury philosophy represents both a goal to strive toward and a way of thinking. Further improvement in HES results The HES standard within the group improved further in the past year. This signifies that the continuous efforts carried out in all activity areas are paying off. We are recording improvement of all factors. Late 2007 statistics on sickness absence and lost time injuries place the company among the best in their class. 14 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q)

15 Antall personskader Antall personskader (S-verdi) Antall fraværsskader Antall fraværskader (H-verdi) Antall personskader Antall personskader S-verdi 50 Antall fraværsskader H-verdi NOR Arbeidsmiljø Til 25 tross for en langvarig og krevende omstillingsprosess, oppfattes arbeidsmiljøet i Bjørge som godt. Det arbeides for å opprettholde et sunt og inkluderende arbeidsmiljø gjennom ulike 20 samarbeidsfora mellom ansatte, fagforeninger og ledelse. Ved 10 årsskiftet 06 / 07 inngikk Bjørge avtale om felles bedriftshelsetjeneste 15 for alle ansatte i konsernet. System for arbeidsmiljøunder- 9 8 søkelse for hele konsernet er utviklet og første felles gjennomføring finner sted første halvår I den tidligere organisasjons strukturen hadde alle datter selskapene innarbeidet praksis med 4 arbeidsmiljøkartlegginger. 5 Antall fraværsskader Sykefraværet ble forbedret ytterligere fra 2006, da vi oppnådde 2 1 totalt sykefravær på 5,4%. Sykefraværet i 2007 er redusert til ,4%. 1995Dette 1996 er 1997det 1998 lavest 1999 registrerte resultat 2003 i 2004 selskapets historie Kortids- og langtidsfraværet fordelte seg likt med hhv 1,7 % på Antall fraværsskader H-verdi 20 hver. Hendelser 15 Det er første gang i selskapets historie at det ikke er registrert kritiske og varslingspliktige hendelser gjennom et helt år. Vi har 10 hatt 2 arbeidsbetingede skader som har medført alternativt arbeid er også første gang i selskapets historie at vi ikke har registrert varslingspliktige hendelser til myndighetene. Sykefravær i % Personskader er redusert fra 14 til 3 tilfeller. Personskadefrekvensen (S verdien) er redusert fra 8,4 i 2006 til 2,9 i Fraværsskader er redusert fra 7 til 1 tilfeller. Fraværsskadefrekvensen (H verdien) er redusert fra 4,2 i 2006 til 1,0 i Kvalitet I tråd med selskapets hovedstrategi, skal Bjørge ha en betydelig organisk vekst og forbedring av lønnsomhets marginer. For å oppnå dette har organisasjonen arbeidet målrettet med å samordne og standardisere arbeidsprosesser på forskjellige nivå. Gjennom Bjørges Prosess- styrings System (BPS) er sentrale Korttidssykemeld. Langtidssykemeld Totalt ENG Working environment In spite of a lengthy and demanding restructuring process, the working environment at Bjørge is considered as good. Through various co-operative bodies Sykefravær including employees, i % the unions and management, efforts are made to maintain a sound and inclusive working environment. In 2007 Bjørge entered an agreement with a national supplier of company health services, enabling us to Antall personskader S-verdi offer this service to all the group s office locations. A system for surveying the working environment for the whole group has been developed and will take place during the first six months of The sickness absence rate was further improved from 2006, when total sickness Antall absence fraværsskader rate was 5.4%. In 2007 this was reduced to 3.4%, which is the lowest result recorded in company history. Short term and long term absence were equally distributed with 1.7% each Korttidssykemeld. Langtidssykemeld. Incidents No critical incidents of incidents requiring reporting were recorded in personnel injuries were registered compared to 14 in All three injuries are of a minor severity, but one of them led to a 2-day absence from work. The personnel injury frequency (the S value) was reduced from 8.4 in 2006 to 2.9 in Lost time injury frequency (the H value) was reduced from 4.2 in 2006 to 1.0 in Quality In line with the company s main strategy, Bjørge shall strive for Antall fraværsskader H-verdi substantial organic growth and an improvement of profitability margins. In order to achieve these goals, the organization has laid down efforts to coordinate and standardize work processes at different levels Through Bjørge s Process Management System (BPS) central managements, supply and support processes have been mapped and modelled. Through a better visualization of the Sykefravær i % Totalt 10 9 Sykefravær i % Portal til Bjørges Prosess-styrings System Portal to Bjørge s process management system Korttidssykemeld. Langtidssykemeld. Totalt HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q) 15

16 Sertifikat Certificates NOR ENG ledelses, leveranse og støtteprosesser kartlagt og modellert. Gjennom bedre synliggjøring av den enkelte medarbeiders bidrag til sluttproduktet og samhandling mellom roller, tror vi BPS vil medvirke til økt organisasjonsmessig helhetsforståelse, en mer effektiv organisasjon og mer tilfredse medarbeidere. Dette er viktige elementer i kvalitetsarbeidet. BPS ble anvendt under flere revisjoner i Utviklingen av kvalitetsmeldingssystem ble påbegynt høsten HMS&K styringssystemer i henhold til NS- EN ISO 9001:2000 Den virksomheten som Bjørge driver, påvirker i liten grad det ytre miljø. Det er i 2007 ikke rapportert om akutte utslipp eller andre hendelser med fare for skade på det ytre miljø fra noen av våre driftssteder. Vi har som mål å minimere deponering av avfall i landfyllinger for å sikre en forsvarlig og miljøvennlig behandling av restavfall. Det jobbes derfor kontinuerlig med å øke andelen av avfallet som sendes til resirkulering. Flere av Bjørges virksomhetsområder er sertifiserte i henhold til NS-EN ISO individual collaborator s contribution to the final product and roles interaction, we believe that BPS will give an enhanced overall understanding of the organization, a more efficient organization and more satisfied employees. These are important elements of quality work. BPS was employed in a number of audits conducted in An update of the quality reporting system was initiated in the autumn of HES&Q control systems according to NS- EN ISO 9001:2000 The activities operated by Bjørge impact on the exterior environment only to a small extent. There were no reports on acute spills or other incidents with a potential for harming the exterior environment from any of our operating locations in It is our goal to minimize the disposal of waste in landfills in order to secure an appropriate and environmentally friendly treatment of residual waste. Continuous efforts are therefore made to increase the proportion of waste sent for recycling. A number of Bjørge s sections are certified in accordance with NS-EN ISO HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q)

17 NOR ENG HMS&K politikk i Bjørge Alle ansatte, deres familier, bedriftens kunder, leverandører og samfunnet rundt oss, skal gjennom ansattes holdninger og adferd oppfatte Bjørge som en bedrift preget av: kvalitet i alle ledd kontinuerlig forbedring trivsel og godt arbeidsmiljø fokus på helse, miljø og sikkerhet Ikke noe arbeid i Bjørge haster så mye at man ikke skal utføre det på en sikker måte. Alle uønskede hendelser kan forhindres gjennom forebyggende arbeid. Bjørge jobberkontinuerlig for å unngå skade på personell, materiell og miljø. Interne krav i Bjørge skal minimum tilfredsstille myndighetskrav. Alle medarbeidere i Bjørge har ansvar for egen helse og sikkerhet samt bidra til å redusere risikoen for skade på mennesker, miljø og materiell. Alle ledere i Bjørge har et særlig ansvar for å tilrettelegge og følge opp HMS&K og framstå med synlig og troverdig HMS&K engasjement. HMS&K politikk i Bjørge With basis in the attitudes and conduct demonstrated by Bjørge s employees, we would like all employees, their families, customers, suppliers and the society at large to perceive Bjørge as a company characterized by: a high quality in all links continuous improvement employee contentment and a good working environment focus on health, environment, and safety. There is no work so pressing that it cannot be carried out in a safe manner. All undesirable incidents can be averted through preventive efforts. Bjørge is making continuous efforts to avoid damage to personnel, material and the environment. Internal Bjørge requirements will as a minimum meet regulatory requirements. Each Bjørge employee carries a responsibility for his/her own health and safety, and for contributing to reducing the risk of damage to humans, the environment and material. All Bjørge managers have a special responsibility for adapting and following up HSE&Q issues and for showing a visible and credible HSE&Q commitment. DIVISJONENE THE DIVISIONS ETTER RESTRUKTURERING AV KONSERNET I 2007 ER BJØRGE ORGANISERT I FIRE DIVISJONER: Rotating Equipment Solutions (RES) Flow Solutions (FLS) Technology & Subsea Solutions (TSS) Support Solutions (SUS) Konsernets rapporteringssegmenter er endret sammenlignet med I forbindelse med salget av det heleide datterselskapet Bjørge Norcoat AS, ble det gjennomført en restrukturering som resulterte i en oppbrytning av konsernets to forretningsområder Produkter & Systemer (PS) og Modifikasjoner & Vedlikeholdsstøtte (MMS). Som nye rapporteringssegmenter i 2007 ble det etablert Rotating Equipment Solutions (RES), Flow Solutions (FLS), Techonology and Subsea Solutions (TSS) og Support Solutions (SUS). FOLLOWING RESTRUCTURING OF THE GROUP IN 2007, BJØRGE IS ORGANIZED IN FOUR DIVISIONS Rotating Equipment Solutions (RES) Flow Solutions (FLS) Technology & Subsea Solutions (TSS) Support Solutions (SUS) The group s reporting segments have been altered compared with In connection with the sale of wholly owned subsidiary Bjørge Norcoat AS, restructuring was carried out, resulting in a break-up of the group s two business areas Products & Systems (PS) and Modifications & Maintenance Support (MMS). As new reporting segments in 2007 were established Rotating Equipment Solutions (RES), Flow Solutions (FLS), Techonology and Subsea Solutions (TSS), and Support Solutions (SUS). ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS FLOW SOLUTIONS TECHNOLOGY & SUBSEA SOLUTIONS SUPPORT SOLUTIONS

18 ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS (RES) Stor vekst i Pumper Considerably growth within pumps Bjørge er en av de fremste total leverandørene av pumper og service til det Norske Olje og Gass markedet. Vi er også etablert internasjonalt med våre brannvann systemer, sjøvann løftesystemer og cargosystemer. Bjørge is one of the leading full range suppliers of pumps and service to the Norwegian oil and gas market. With our firewater systems, seawater lifting systems and cargo systems we are also established internationally. NOR ENG Impeller til Eureka pumpe Impeller for Eureka pump Divisjonen RES leverer pumper og pumpe systemer til den globale olje og gass industrien. Divisjonen har 70 ansatte og er lokalisert på Lysaker i Oslo, Stavanger med service senter, Sørumsand der produksjon og sammen stilling skjer og Tranby for full skala testing. Vår virksomhet innen pumpeområdet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og I begynnelsen av 2007 ble EUREKA TM en del av Bjørges pumpe satsning. Dette har tilført divisjonen unik egen teknologi og kompetanse med solide referanse installasjoner. Våre ansatte har høyt utdannelsesnivå og lang erfaring. Dette er noe vi bygger videre på med kontinuerlig kompetanse utvikling. Organisasjonen er styrket med over 50 medarbeidere i I tillegg til egen produksjon er virksomheten basert på samarbeid med ledende pumpe selskaper som Flowserve, Leistritz, PCM med flere. Divisjonen har i 2007 etablert produksjon og sammenstilling av pumper og diesel RES division supplies pumps and pump systems to the global oil and gas industry. The division has 70 employees and is located at Lysaker, Oslo, with a service centre in Stavanger. Production and assembly are conducted at Sørumsand, and full scale testing at Tranby. Our activities within the pump area are certified in accordance with ISO 9001 and Early 2007 EUREKA TM became a part of Bjørge s pump priority program. This has given the division a unique self-technology and competence, with solid reference installations. Our employees boast a high education level and long experience, which provides the basis for a continuous build-up of employee competence. The organization was strengthened by 50 new employees in In addition to own production the activity is based on co-operation with leading pump companies such as Flowserve, Leistritz, PCM and others. 18 ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS

19 Driftsinntekster EBITDA MNOK 250 MNOK NOR ENG generator sett på Sørumsand med effekter opp til 5500 kw elektrisk effekt som veier opp mot 50 tonn. Fabrikk bygningene er fra EBITDA 1950 tallet men er blitt fullt rehabilitert for moderne produksjon. Lokalene MNOKer på 4000 m 2 med uteareal på 1500m I forbindelse med rekrutteringsarbeidet har Bjørge erfart en 12 positiv holdning grunnet interessante arbeids oppgaver og produkter. 10Satsningen er oppfattet som en vitamin innsprøyting i området og 8 positive synergier med lokalt næringsliv og Sørumsand Nærings 6 park er til stede. Produktene som lages her testes på Tranby. 4 2 Vi kan teste mengder opp til m 3 /time 0 med effekter på MW 2006 og pumper 2007 som er 55m lange. Denne total kapabilitet er helt unikt i Europa. Vår service satsning i Risavik er også videreført i 2007 med implementering av TPM og 5S. Dette har gitt en forbedring i orden og renhold med redusert omstillingstid, mindre nedetid og ikke minst økt motivasjon og eierskap med bedre team arbeid mellom de ulike fag disiplinene pumper, ventiler, kran, instrumentering og deteksjon tilstede i servicesenteret. Vår felt service kapasitet er også utvidet vesentlig i perioden med dyktige medarbeidere som har unik spisskompetanse på pumper. Hele systemet vil gi oss større sikkerhet i gjennomføringsprosessen og sikre god langsiktig service til våre kunder. In 2007 the division established production and assembly at Sørumsand of pumps and diesel generator sets with effects up to 5500 kw weighing up to 50 tons. The factory building dates from the 1950s, but has been fully rehabilitated to enable modern production. The premises are 4000 m 2 with an outdoor area of 1500m 2. In connection with recruitment Bjørge has noticed a positive interest from the local environment. The venture is being perceived as an incentive in the area, and there are potential positive synergies with local businesses and industry and Sørumsand Industrial park. The products manufactured here are tested at Tranby. We can test volumes up to m 3 /time with effects of 10 MW and pumps that are 55m long. This total capability is unique in Europe. Our service concentration at Risavik was also carried further in 2007, with the implementation of TPM and 5S. This has led to an improvement of cleaning and orderliness, reduced time for readjustment, less downtime, and not last enhanced motivation and ownership, with better team work between the diverse disciplines; pumps, valves, crane, instrumentation and detection. Our field service capacity has also been considerably expanded during the period, with skilful employees possessing unique state of the art competence on pumps. The entire system will provide better safety in the implementation process and secure good long-term service to our customers. ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS 19

20 Våre ansatte har høyt utdannelses nivå og lang erfaring. Dette er noe vi bygger videre på med kontinuerlig kompetanse utvikling blant våre ansatte. Divisjonsdirektør Johan Fredriksson Our employees boast a high educational level and long experience. This is a solid base for expanding the competence of our employees further. SR. Vice President Johan Fredriksson NOR ENG Ordreingangen i 2007 har vært svært tilfredsstillende, med store nasjonale og internasjonale prosjekt. Vi leverer for eksempel pumper og nød generator system til Gjøa plattformen og brannvanns system til Skarv. Vi har en god fordeling mellom store pumpesystemer og mindre pumpe pakker og gir kunden en komplett dekning av sine pumpe behov. Bjørge er en total leverandør inne brann og gass. RES er ansvarlig for pumpe leveransen i disse prosjekt. Divisjonen har som mål å ytterligere forsterke sin posisjon i det globale markedet. Vi skal bedre vår markedsposisjon innen de enkelte områdene gjennom organisk vekst og samarbeid med fokus på større prosjektleveranser til internasjonale oljeselskaper og kontraktører. Divisjonen hadde ved utgangen av 2007 en ordrereserve på 235 millioner kroner. Markedet vurderes som meget godt for 2008 og de nærmeste årene, både for nysalg og vedlikehold på installert base. The level of incoming orders for 2007 has been highly satisfactory, with the award of contracts relating to major national and international projects. We are e.g. supplying pumps and emergency generator systems for the Gjøa platform and fire water systems for Skarv. We have obtained a good distribution between large pump systems and smaller pump packages, giving the customer a complete coverage of pump requirements. Bjørge is a full range supplier within fire and gas. RES is responsible for the pump delivery of this project. It is the division s goal to further reinforce its position in the global market. We will strengthen our market position within the individual areas through organic growth and co-operation, and through focussing on major project deliveries for international oil companies and contractors. End 2007 the division had an order reserve of 235 million NOK. The market for 2008 and the first years is considered as very good, both for new sales and maintenance on installed base. 20 ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Simrad Optronics gjennomfører sitt beste driftsår noensinne. Bare 2% av leveransene går til det norske forsvar. Simrad Optronics styrker sin posisjon innen

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2007 5 2007 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES

Detaljer