ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment

2 Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures Driftsinntekter I Operating income Driftsresultat I Operating result Resultat før skatt I Pre-tax profits Årsresultat for videreført virksomhet I Annual result for continued activities Årsresultat virksomhet under avhendelse Annual result for activities currently being realized Årsresultat I Annual result Kapital I Capital Totalkapital I Total capital Egenkapital I Equity capital Egenkapitalandel (1) I Equity ratio (1) 34,2 % 33,4 % 49,7 % Gjeldsgrad (2) I Debt ratio (2) 1,93 1,99 1,01 Likviditetsgrad 1 (3) I Liquidity ratio 1 (3) 1,2 1,4 1,9 Lønnsomhet og rentabilitet I Profitability and return on equity Driftsmargin (4) I Operating margin (4) 4,76 % 4,98% 4,44% EBITDA (5) I EBITDA (5) Egenkapitalrentabilitet (6) I Return on equity (6) 16,48% 20,82% 77,70% Totalkapitalrentabilitet (7) I Return on total capital (7) 6,37% 7,78% 8,01% Aksjer I Shares Aksjekapital I Share capital Antall aksjer I Number of shares Resultat pr. aksje (8) I Result per share (8) 0,43 0,56 0,88 Kontantstrøm pr. aksje (9) I Cash-flow per share (9) 0,86 0,42 1,13 Egenkapital pr. aksje (10) I Equity capital per share (10) 4,22 4,87 10,70 Utbytte/konsernbidrag pr. aksje I Dividend/group contribution per share 0,30 0,30 2,00 Offisielle nøkkeltall er beregnet for videreført virksomhet, ihht IFRS-5, se note 28 til konsernregnskapet. Official key figures are prepared for continued activity based upon IFRS-5, see note 28 to the consolidated financial statements. Definisjon av nøkkeltall I Key figures definition (1) Bokført egenkapital i prosent av totalkapital. I Book equity in percentage of total capital. (2) Gjeld dividert med egenkapital. I Debt divided by equity. (3) Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld. I Current assets divided by short-term debt. (4) Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. I Operating result in percentage of operating income. (5) Driftsresultat før avskrivning og amortisering. Operating result before depreciation and amortization. (6) Årsresultat dividert med gjennomsnittlig egenkapital. I Annual result divided by average equity capital. (7) Resultat før skattekostnad og rentekostnader dividert med gjennomsnittlig totalkapital. Annual result before taxes and interest costs divided by average equity capital. (8) Årsresultat videreført virksomhet dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Annual result continued operations divided by average number of outstanding shares. (9) Netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Net cash-flow from operational activity divided by average number of outstanding shares. (10) Bokført egenkapital dividert med antall utestående aksjer. I Book equity divided by number of outstanding shares.

3 Intelligente løsninger Bjørge skreddersyr totalløsninger for pumper, ventiler, fiskal måling, instrumentering, automasjon, overvåking og analyse, brann- og gassdeteksjon og slukkesystemer, samt avansert overflatebehandling og vedlikehold / modifikasjoner av kran & løfteutstyr. Selskapet representerer noen av verdens ledende leverandører innen flere produktområder og satser betydelig på videreutvikling av egen teknologi. Bjørge customizes total solutions for pumps, valves, fiscal metering, instrumentation, automation, monitoring and analysis, fire and gas detection and extinguishing systems, as well as advanced surface treatment and maintenance / modifications of cranes & lifting gear. The company represents some of the world s leading suppliers within a number of product lines and invests considerably in the development of own technology.

4 MILJØFOKUSERINGEN AKTUALISERER UTVIKLINGEN AV NY TEKNOLOGI For å unngå store miljøskader innen olje og gass området investeres det betydelige beløp i utvikling av ny teknologi. Våre leveranser til Ormen Lange er et eksempel på dette. Med bruk av Bjørge-utviklet teknologi overvåkes brønnhodene, installasjonene på havbunnen, rørledningen til land, samt landanlegget, hvor 1500 brann og gas detektorer og et omfattende slukkesystem er installert. I tillegg er vi involvert i overvåkning av ventiler og roterende utstyr. Vi samarbeider i dag med flere av oljeselskapene for stadig å forbedre overvåknings systemene for å unngå miljøskader. Vi har levert for over en halv milliard kroner i utstyr og reservedeler til Ormen Lange prosjektet. ENVIRONMENTAL CONCERNS MAKE INNOVATIVE NEW TECHNOLOGY EVEN MORE IMPORTANT In order to avoid major environmental impacts within the oil and gas area, significant amounts are invested in developing new technology. Our deliveries to Ormen Lange are a point in case. Technology developed by Bjørge is employed to monitor the wellheads, seabed installations, pipeline to shore, as well as the onshore plant, where 1500 fire and gas detectors and an extensive extinguishing system have been installed. Today we are involved in the monitoring of valves and rotating equipment. We are co-operating with a number of oil companies in order to obtain a continuous improvement of monitoring systems, thereby preventing environmental damage. We have supplied for more than half a billion NOK worth of equipment and spare parts to the Ormen Lange project. Bjørge samarbeider i dag med flere av oljeselskapene for stadig å forbedre overvåkningssystemene for å forhindre miljøskader. Illustrasjon: StatoilHydro

5 VÅRE FIRE RAPPORTERINGS SEGMENTER OUR FOUR REPORTING SEGMENTS ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS Pump systems and Technology FLOW SOLUTIONS Valves - metering Instrumentation TECHNOLOGY & SUBSEA SOLUTIONS Monitoring and analysis Advanced surface and subsea technology SUPPORT SOLUTIONS Fire and gas detection Fire fighting equipment Safety systems Crane & lifting technique Automation marine Våre kontorsteder Our offices Bergen 149 ansatte Bergen 149 employees Oslo 55 ansatte Oslo 55 employees Stavanger 131 ansatte Stavanger 131 employees Porsgrunn 6 ansatte Porsgrunn 6 employees Arendal 14 ansatte Arendal 14 employees Bømlo 32 ansatte Bømlo 32 employees Kristiansund 9 ansatte Kristiansund 9 employees Sørumsand 2 ansatte Sørumsand 2 employees Haugesund 4 ansatte Haugesund 4 employees Rygge 2 ansatte Rygge 2 employees Notodden 58 ansatte Notodden 58 employees Nøkkeltall, resultater Key figures, results Omsetning Sales MNOK Sales EBITDA EBITDA 77,7 MNOK EBITDA Registrerte kristiske hendelser 0 Recorded serious accidents Registrerte fraværsskader H-verdi=1.0 1 Recorded lost time accidents Sykefravær 3,4% Sickness absence

6 Hendelser 2007 Salg av Bjørge Norcoat AS. Årsskiftet 06/07 Samlokalisering av aktivitetene i Stavanger og samlokalisering av aktivitetene i Oslo Bjørge overtar Aker Kværner Subsea s topside pumper (Eureka Pumps). Bjørge overtar Fire Protection Engineering AS, (FPE). FPSO kontrakter. Brann & gass, pumper, ventiler, automasjon OEM avtale Ormen Lange, Norske Shell Store ordrer til BP Skarv utbyggingen. Store pumpepakker til Statoil Gjøa. Bjørge feirer 30 års jubileum Bjørge øker eierandel i Saas System AS til 70% Bjørge s hovedkontor i Risavika Office facilities in Risavika Highlights 2007 Bjørge feiret sitt 30 års jubileum Bjørge samlet konsernet s ansatte (med følge), styret og spesielt inviterte til jubileumsfest på Hotel Maritim i Haugesund. Bjørge celebrated its 30-year anniversary Bjørge invited group employees (with partners), the board of directors, and especially invited guests to an anniversary party at Hotel Maritim, Haugesund Sale of Bjørge Norcoat AS. Turn of year 06/07 Co-localization of activities in Stavanger and Oslo Bjørge takes over Aker Kværner Subsea s topside pumps (Eureka Pumps). Bjørge acquires FPE FPSO contracts. Fire & gas, pumps, valves, automation OEM contract Ormen Lange, Norske Shell Major orders for BP Skarv development. Large pump packages for Statoil Gjøa. Bjørge celebrates 30 years in business Bjørge increases ownership interest in Saas System AS to 70% Finansiell kalender 28 februar de kvartal 2007/foreløpig årsresultat april Generalforsamling 29 april ste kvartal august ndre kvartal oktober dje kvartal 2008 Det tas forbehold om endringer i datoene. Financial Calender 28 February th quarter 2007/preliminary annual result April annual general meeting 29 April st quarter August nd quarter October rd quarter 2008 The dates may be subject to change

7 INNHOLD CONTENT OFFISIELLE NØKKELTALL I OFFICIAL KEY FIGURES... 2 HENDELSER 2007 I HIGHLIGHTS KONSERNSJEFEN HAR ORDET I WORD FROM THE CEO DETTE ER BJØRGE I BJØRGE IN BRIEF ORGANISASJON I ORGANIZATION HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) I HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q) DIVISJONENE THE DIVISIONS ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS (RES) FLOW SOLUTIONS (FLS) TECHNOLOGY AND SUBSEA SOLUTIONS (TSS) SUPPORT SOLUTIONS (SUS) ÅRSBERETNING 2006 I DIRECTORS REPORT Segmentene I Segments Aksjer og aksjonærforhold I Shares and shareholder affairs Prinsipper for fast settelse av lønn og annen godtgjørelse I Principles for stipulation of salary and other benefits to executive employees of the bjørge asa group Eierstyring og selskapsledelse I Owner control and corporate management Revisjonsberetning I Audit report Vedtekter for Bjørge ASA I Company by-laws for Bjørge ASA ÅRSREGNSKAPET I ANNUAL ACCOUNTS REGNSKAP KONSERN I CONSOLIDATED ACCOUNTS NOTER TIL KONSERN I NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS REGNSKAP MORSELSKAP I PARENT COMPANY ACCOUNTS NOTER TIL REGNSKAP MORSELSKAP I NOTES TO PARENT COMPANY ACCOUNTS Design Blest Trykk Kai Hansen Foto Bitmap: Virksomhet Blest: Natur fra Bjørges nærmiljø i Risavika Omslagsfoto: Feistein fyr Design Blest Print Kai Hansen Photo Bitmap: Activities/products Blest: Nature environment close to Bjørge s head office in Risavika Cover page: Feistein lighthouse

8 Bjørge er en spennende og lære rik bedrift å jobbe i, sier Stig Feyling Working for Bjørge is exciting and stimulating, Stig Feyling says. KONSERNSJEFEN HAR ORDET WE GIVE THE WORD TO THE CEO NOR ENG Kjære kunder, investorer, eiere og medarbeidere i selskapet. Takk for tilliten som er vist oss gjennom jubileumsåret vårt i Ved forrige korsvei sto vi midt oppi organisasjonsprosessen 9-1, hvor vi konsoliderte våre enheter og datterselskaper til èn organisatorisk enhet. Vi uttrykte da at selskapet skulle utvikles i retning av et mer teknologidrevet selskap og utvikle oss som totalleverandør innenfor definerte produkt, system-og servicekonsepter. Vi har lykkes godt med dette, og 2007 ble et jubileumsår, på flere områder. Høsten 2007 feiret Bjørge sitt 30 års jubileum. Et flott og minnerikt arrangement. Historieboken ble gjennomgått med taler og film og gamle helter og jubilanter ble hedret. For undertegnede var dette en fantastisk anledning til å få treffe alle våre flotte medarbeidere, som hver på sin måte har bidratt til at selskapet nok en gang oppnådde rekordresultater. Fusjonsutfordringer mellom enheter og datterselskaper med ulike kulturer ble gjennomført med imponerende holdning og stå på vilje fra alle ansatte. Restrukturering av selskapet, ny strategi og forsterket produkt-og teknologibase har lagt grunnlaget for at vi har lykkes på flere satsningsområder og gitt Bjørge en klarere teknologi profil i markedet. Resultatene for 2007 viser en samlet omsetning på millioner kroner, en økning på 39 prosent sammenlignet med EBITDA for 2007 ble 77,7 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 42 prosent sammenlignet med Total ordreinngang i 2007 ble rekordhøye millioner kroner. Samlet ordrereserve ved utgangen av året var på 781 millioner kroner. Samtidig med rekordresultater i den forretningsmessige driften, oppnår vi de beste resultater innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) noen sinne. Vi stiller høye krav til resultater og kontinuerlig forbedring innen Dear customers, investors, owners, and company employees. Thank you for the confidence you have shown us throughout our year of celebration, At the last crossroads we were in the midst of the organizational process 9-1, where we consolidated our units and subsidiaries into one organizational unit. We expressed on that occasion that the company would be developed to become a more technology driven company, and also that we aimed to evolve as a full range supplier within defined products, systems and service concepts. We have been successful with our ambitions, so 2007 gave reason for celebration in many ways. In the autumn of 2007 Bjørge celebrated its 30-year anniversary, which was a great and memorable occasion. The history book was reviewed, there were speeches and films, and old heroes and veterans were duly honoured. For the undersigned the event gave an ideal opportunity to meet all our excellent employees, who each in their way have contributed to the company once more reaching record results. The challenges that resulted from the merger between units and subsidiaries with different corporate cultures were carried out with an impressive attitude and will to persevere on the part of all employees. Restructuring of the company, a new strategy, and an enhanced product and technology base, have laid the basis for our success in a number of priority areas, and given Bjørge a clearer technology profile in the market. The results for 2007 show total sales of 1,167 million NO, which is an increase of 39 percent compared with Profit before depreciations was 77.7 million NOK, which represents a 42 percent increase compared with Total incoming orders in 2007 were a record high 1,540 million NOK. Total backlog of orders at the end of the year was 781 million NOK. This surpassed what we promised the market. 8 KONSERNSJEFEN HAR ORDET WE GIVE THE WORD TO THE CEO

9 NOR ENG HMS&K. Gode HMS&K resultater i 2006 har blitt ytterligere forsterket i Gjennom økt ledelsesfokus og opplæring, er HMS&K resultatene for 2007 de beste vi har oppnådd noen sinne. Vi har ikke hatt noen alvorlige hendelser eller skader og sykefraværet på 3,4 prosent er det laveste vi noen gang har registrert. Dette er vi virkelig stolte av og vi har lagt listen høyt for ytterligere forbedringer i Vi gjennomførte tre viktige oppkjøp i fjor. For å styrke vårt konsept innen brann og gass kjøpte vi selskapet Fire Protection Engineering AS (FPE) og kjøpte oss opp fra 30 til 70 prosent i SAAS System AS. Sammen med Bjørges kompetanse innen deteksjon og våre brannvanns pumper, har FPE med sine slukkesystemer og SAAS System oppkjøpet posisjonert oss som markedsleder og totalleverandør innen B&G området. Dette segmentet har levert meget sterke resultater i Vi kjøpte Eureka Pumps fra Aker Kværner Subsea på vårparten 2007 og styrket vår markeds posisjon både innen leveranser og service. Vi overtok service på den installerte basen av Eureka pumper world wide, og ansatte mange medarbeidere med spesialkompetanse. Vår kapasitet innen pumper er betydelig og forretningsområdet har hatt en stor vekst i For å unngå store miljøskader innen olje og gass området investeres det betydelige beløp i utvikling av ny teknologi. Våre leveranser til Ormen Lange er et eksempel på dette. Med bruk av Bjørge-utviklet teknologi overvåkes brønnhodene, installasjonene på havbunnen, rørledningen til land, samt landanlegget, hvor 1500 brann og gas detektorer og et omfattende slukkesystem er installert. I tillegg er vi involvert i overvåkning av ventiler og roterende utstyr. Vi samarbeider i dag med flere av oljeselskapene for stadig å forbedre overvåknings systemene for å forhindre miljøskader. Oppmerksomheten rundt bærekraftig utvikling vil bli forsterket i årene som kommer. I 2007 har vi slått an tonen internt i selskapet for økt bevissthet om vår rolle og vårt bidrag i denne sammenheng. Gjennom våre avanserte overvåkingssystemer og vårt utstyr observerer vi farer før uønskede situasjoner inntreffer og vi leverer verdensledende produkter og systemer som bidrar til optimalisering av produksjonsprosessene, både på anlegg til havs og på anlegg i land. Vi tror at oljeselskapene de nærmeste årene, i økende grad ønsker å samarbeide med selskap som bidrar til å skape merverdier også innenfor bærekraftsutviklingen. Vi skal arbeide hardt for å synliggjøre vår rolle i dette bildet. Vi har grunn til å være stolte over det vi har oppnådd i Samtidig er vi bevisst at denne tillit varer akkurat så lenge som vi gjør oss fortjent til det. Vedvarende oppmerksomhet og fokus på kvalitet i alle ledd er en forutsetning for å opprettholde vår konkurransekraft. Stig Feyling Konsernsjef Chief Executive Officer 2007 also saw the best results ever achieved within health, environment and safety (HES). We make strict demands to results and continuous improvement being achieved within HES&Q. The good HES&Q results from 2006 were further reinforced in Through enhanced management, focus and training, the HES&Q results of 2007 are the best ever attained. No serious incidents or injuries were reported, and the sickness absence rate of 3.4 percent is the lowest ever recorded. This is an accomplishment we are proud of, and we have set high goals for further improvements in We made three important acquisitions last year. In order to strengthen our concept within fire and gas we acquired Fire Protection Engineering AS (FPE) and increased our ownership interest in SAAS System AS from 30 to 70 percent. Combined with Bjørge s competence within detection and our firewater pumps, FPE with its extinguishing systems and the acquisition of SAAS System have positioned us as a market leader and full range supplier within the B&G area. This segment has delivered excellent results in We acquired Eureka Pumps from Aker Kværner Subsea in the spring of 2007, thereby strengthening our market position within products, supply and service. We took over service on the installed base of Eureka pumps world wide, and hired a number of staff with special skills. Our capacity within pumps is considerable and the business area has seen significant growth in In order to avoid major environmental impacts within the oil and gas area, significant amounts are invested in developing new technology. Our deliveries to Ormen Lange are an example of this. Bjørge developed technology is employed to monitor the wellheads, seabed installations, pipeline to shore, as well as the onshore plant, where 1500 fire and gas detectors and an extensive extinguishing system have been installed. Today we are involved in the monitoring of valves and rotating equipment. We are co-operating with a number of oil companies to obtain a continuous improvement of monitoring systems, thereby preventing environmental damage. The attention around sustainable development is bound to intensify in the years to come. In 2007 we set the tone internally in order to enhance awareness relating to our role and contribution in this context. Through our advanced surveillance systems and equipment we observe hazards before adverse situations occur, and we are supplying world leading products and systems that contribute to an optimization of production processes, both for facilities at sea and on land. We believe that oil companies in the next years increasingly will wish to cooperate with companies that contribute to creating value added also within a sustainable development. We shall work hard to visualize our role in this picture and are prepared to invest substantial amounts in further developments. We have reason to be proud of our achievements in At the same time we are fully aware that the confidence we have earned will only last as long as we deserve it. Continued attention and focus on all links are a prerequisite for maintaining our competitive clout. KONSERNSJEFEN HAR ORDET WE GIVE THE WORD TO THE CEO 9

10 DETTE ER BJØRGE BJØRGE IN BRIEF Bjørge bidrar med høy teknologi, erfaring og innovasjon for en bærekraftig utvikling i olje- og gassindustrien. Vi leverer produkter og system- og totalløsninger innen pumper, ventiler, fiskal måling, instrumentering, automasjon, overvåking, brann- og gassdeteksjon og slukkesystemer, samt avansert overflatebehandling og vedlikehold / modifikasjoner av kran & løfteutstyr. Bjørge contributes by high technology, experience and innovation to a sustainable development in the oil and gas industry. We supply products and systems and full range solutions with the area of pumps, valves, fiscal metering, instrumentation, automation, monitoring, fire and gas detection and extinguishing systems, as well as advanced surface treatment and maintenance / modifications of cranes & lifting gear. NOR Markeder Etter 30 år som leverandør innen olje og gassindustrien har Bjørge utviklet seg til et betydelig teknologiselskap med lang erfaring som produkt-, system-og tjeneste leverandør. Selskapet har opparbeidet en solid kundebase innen alle sine forretningsområder. I 2007 etablerte selskapet forretningskontorer i Nederland og Kina. Størrelse og lokalisering Bjørge hadde i 2007 en samlet omsetning på i underkant av 1.2 milliarder norske kroner og har hatt en organisk vekst i 2007 på 28%. Ved utløpet av året var det 447 ansatte og vi er lokalisert i hovedregionene; Stavanger, Bergen og Oslo. I disse regionene inngår også de lokale enhetene i; Notodden, Bømlo, Porsgrunn, Arendal, Kristiansund, Rygge, Haugesund og Sørumsand. Hovedkontoret ligger i Risavika, utenfor Stavanger. Eierforhold Bjørge ble notert på Oslo Børs i Selskapet har ved utløpet av 2007, 429 aksjonærer. Aker Capital har siden 2005 vært største eier med 39,9 %. ENG Markets After 30 years as a supplier to the oil and gas industry Bjørge has grown into a substantial technology company with long-standing experience as a supplier of products, systems and services. The company has acquired a solid customer base within all its business areas. In 2007 business offices were set up in the Netherlands and China. Size and location Bjørge in 2007 posted total sales of just below 1.2 billion NOK, and saw an organic growth of 28%. At the end of the year the company had a workforce of 433 employees, and locations in main regions Stavanger, Bergen and Oslo. Within these regions are included local units at Notodden, Bømlo, Porsgrunn, Arendal, Kristiansund, Rygge, Haugesund and Sørumsand. The main office is located at Risavika outside Stavanger. Ownership Bjørge was first listed on the Oslo Stock Exchange in Late 2007 the company has 429 shareholders. Since 2005 Aker Capital has been the dominant owner, with an ownership interest of 39.9 % Bjørge was established Strand Entreprises AS acquiring Bjørge OTC quotation emission Acquiring Norcoat Services BJØRGE S UTVIKLING GJENNOM 30 ÅR 30 YEARS HISTORY AND DEVELOPMENT OF BJØRGE Emerging between Bjørge ASA og Solberg & Andersen AS Acquiring Steinco AS Acquiring Hymaco from ABB Acquiring Scana Moland AS 10 DETTE ER BJØRGE BJØRGE IN BRIEF

11 VÅRE KJERNE VERDIER TRIVSEL godt samarbeid, åpenhet, ærlighet og et godt arbeidsmiljø. ANSVARLIGHET pålitelige og profesjonelle i alt vi gjør. KREATIVITET tenke nye tanker, finne smarte løsninger, fremme kreativitet. Visjon Være den foretrukne teknologipartneren innenfor produkter, løsninger og tjenester for den norske olje og gass industrien Bygge ledende posisjoner innenfor teknologiske nisjer internasjonalt Mål Økt verdiskapning gjennom robuste løsninger Ledende innenfor HMS&K og drive virksomhet uten ulykker og skader Årlig organisk vekst på 15% Balansere omsetningen mellom CAPEX og OPEX fasene Strategi Utnytte fullt potensial innenfor kjernevirksomheten Organisk vekst Interne synergier Kompetanse og systemer KONKURRANSEDREVET levere det vi lover, nå målene, være forutsigbare. OUR CORE VALUES ARE WELL-BEING good working relations, openness and honesty, a responsive working environment. ACCOUNTABILITY predictable, accountable, professional in everything we do. CREATIVETY coming up with new ideas, finding smart solutions, promoting creativity. PERFORMANCE DRIVEN deliver what we promise, attain goals, predictable. Styrke kjernevirksomheten gjennom konsolidering Bygge ledende posisjoner Styrke teknologi, produkt og kompetanseplattformen Ekspandere til beslektede områder med sterke synergier til dagens kjernevirksomhet Styrke egen produkt plattform Øke marginene Styrke Bjørges posisjon hos kundene Utvikle vår unikhet Acquiring Eptec AS Sale of Bjørge Offshore AS Bjørge established on Norwegian Stock Exchange Acquiring: Naxys AS Reime Prosess Notodden AS Holta & Håland Instrumentering AS Holta & Håland Metering AS Sale of Bjørge Norcoat AS Acquiring: Eureka Topside pumps from Aker kværner Subsea. Fire Protection Engineering AS (FPE) Increases to 70% ownership in SaaS System AS

12 Konsernledelse Management group Stig Feyling Konsernsjef/CEO Frode Wathne Finansdirektør/CFO Thor Hellestøl Direktør HMS&K og Konsernstab SVP HES&Q and Staff support ORGANISASJON ORGANIZATION NOR ENG Bjørge en organisasjon med dyktige mennesker Etter en omfattende fusjonsprosess ved inngangen på året, har vi i 2007 implementert ny organisasjonsstruktur og ny strategisk retning for selskapet. Vi har hatt stor fokus på samordning og effektivisering av selskapets sentrale arbeidsprosesser. Gjennom nytt prosess styrings system har vi lagt til rette for enhetlige og effektive prosesser og kontinuerlig forbedring av organisasjonen. Fusjons utfordringer mellom datterselskaper med tilpasning av strukturer, systemer og personalordninger ble gjennomført etter fastsatte planer. Samlokaliseringer, nytt lønns-og personaldatasystem, ny IT og kommunikasjonsplattform, etablering av viktige rammeavtaler, nye web og intranettsider og nytt virksomhets styringssystem, er bare noen av de administrative oppgaver som ble gjennomført i prosjektet, 9-1 prosessen. Imponerende holdning og stå på evne fra alle medarbeidere innledet 2008 med en ny og forsterket organisasjon. Bjørge har ved utgangen av 2007, 447 ansatte. Ca 250 av våre ansatte har ingeniørbakgrunn og besitter spisskompetanse innen følgende fagfelt: Ventil teknologi Integrerte automasjons systemer Pumpeteknologi Subsea overvåking Fiskal måling og analyse Instrumentering Kranteknologi Avansert overflatebehandling Subsea instrumentering Brann og gass Service ingeniører Senior prosjektledere Dokumentsenter Bjørges operasjonelle struktur er organisert i fire divisjoner, med felles økonomi- og administrative funksjoner, organisert i stab. Bjørges juridiske struktur består av Bjørge ASA som 100% eier av 4 datter selskap og 70 % eier av ett aksjeselskap. Ett av de heleide datterselskapene har 49% eierinteresser i annet aksjeselskap. Bjørge an organization of high-skilled individuals Following an extensive merger process concluded early in the year, we have in 2007 implemented a new organizational structure and laid a new directional strategy for the company. The main focus has been on achieving integration and an improvement of work processes efficiency. Through a new process management system we have provided for conditions that will allow uniform and efficient processes and continued improvement of the organization. The challenges associated with adapting subsidiaries with different structures, systems and personnel arrangement, were handled in accordance with the plans laid down. Co-localizations, a new wage and personnel data system, a new IT and communication platform, the signing of strategic outline agreements, new web and intranet pages, and a new operation management system, are only a few of the administrative tasks carried out by the project, the 9-1 process. Thanks to an impressive try-harder attitude on the part of all employees, 2008 could start with a new and strengthened organization. Late 2007 Bjørge had a workforce of 433. Around 250 of our employees are engineers, possessing competence within the following the following disciplines: Valve technology Integrated automation systems Pump technology Subsea monitoring Fiscal metering and analysis Instrumentation Crane technology Advanced surface treatment Subsea instrumentation Fire and gas Service engineers Senior project managers Document centre Bjørge s operational structure is organized in four divisions, with joint, financial and administrative staff functions. Bjørge s legal structure consists of Bjørge ASA, which owns 4 subsidiaries 100% percent, and one private limited company 70 %. One of the fully owned subsidiaries holds 49% ownership interests in a different private limited company. 12 ORGANISASJON ORGANISATION

13 Johan Fredriksson Divisjonsdirektør/SVP Rotating Equipment Solutions Erik Christensen Divisjonsdirektør/SVP Flow Solutions Trygve Mildestveit Divisjonsdirektør/SVP Technology & Subsea Solutions Rune Bratteland Divisjonsdirektør/SVP Support Solutions Bjørge - operasjonell organisasjon Bjørge s operational organization Bjørge Stig Feyling Antall ansatte fordelt på forretningsområde Finans Frode Wathne HMS&K Konsernstab Tor Hellestøl Rotating Equipment Solutions Johan Fredriksson Flow Solutions Erik Christensen Technology & Subsea Solutions Trygve Mildestveit Support Solutions Rune Bratteland Pumper Ventilprodukter Overvåking Kran & Løft 40 Ventilprosjekter Ventil Tekn. tjenester Avansert overflateb. Brannslukking B&G deteksjon 20 0 RES FLOW TSS SS ADM Instrumentering Metering Sikkerhets system Automasjon Marine Ansatt statistikk Nyansatte i 2007: 100 Snitt alder: Snitt ansiennitet: 43 år 7 år Bjørge - juridisk struktur Bjørge s legal company structure Kvinneandel: 19% Employee statistics New employees 2007: 100 Average age: 43 years Average seniority: 7 years Female quota: 19% Ansatte pr Herav kvinner Totalt

14 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q) Bjørges HMS&K policy bygger på en grunnleggende overbevisning om at det er mulig å forhindre alle uønskede hendelser og skader gjennom et forebyggende helse-, miljø- og sikkerhets arbeid. Bjørge s HES&Q policy builds on the basic conviction that it is fully possible to prevent all undesirable incidents and injuries through a preventive health, environment and safety work program. NOR ENG HMS&K målsettinger Bjørge har implementert Null -filosofien. Nullfilosofien danner grunnlaget for målrettet og kontinuerlig arbeid for å unngå enhver skade på personell, materiell og miljø. Dette innebærer søken etter metoder, systematikk, teknologi og kompetanse som skal gjør det mulig å drive virksomheten uten å påføre oss selv eller andre ulykker, skader og tap. De overordnede HMS&K målsettinger for konsernet er: ingen personskader og arbeidsrelaterte sykdommer ingen skader på materiell og miljø ingen avvik og reklamasjoner fra kunder på våre produkter og tjenester I Bjørge representerer Null-filosofien både et mål å jobbe mot og en måte å tenke på. Ytterligere forbedring i HMS-resultatene HMS standarden i konsernet har forbedret seg ytterligere i året som gikk. Det betyr at det kontinuerlige arbeidet som utøves i alle konsernets virksomhetsområder gir gode resultater. Vi registrerer forbedringer på alle faktorene og ved utgangen av 2007 viser fravær, person-og fraværs skader en statistikk som plasserer selskapet blant de beste i klassen. HES&Q goals Bjørge has implemented a Zero injury philosophy. The zero injury philosophy forms the basis of goal-oriented and continuous efforts to avoid any kind of injuries to personnel and damage to material and environment. These efforts entail searching for methods, systems, technology and competence that will facilitate smooth operations without inflicting accidents, damage or losses upon others or ourselves. Overall HES&Q goals for the group are: no personnel injuries and work related diseases no damage to material and environment no deviations or customer complaints about our products and services For Bjørge the Zero injury philosophy represents both a goal to strive toward and a way of thinking. Further improvement in HES results The HES standard within the group improved further in the past year. This signifies that the continuous efforts carried out in all activity areas are paying off. We are recording improvement of all factors. Late 2007 statistics on sickness absence and lost time injuries place the company among the best in their class. 14 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q)

15 Antall personskader Antall personskader (S-verdi) Antall fraværsskader Antall fraværskader (H-verdi) Antall personskader Antall personskader S-verdi 50 Antall fraværsskader H-verdi NOR Arbeidsmiljø Til 25 tross for en langvarig og krevende omstillingsprosess, oppfattes arbeidsmiljøet i Bjørge som godt. Det arbeides for å opprettholde et sunt og inkluderende arbeidsmiljø gjennom ulike 20 samarbeidsfora mellom ansatte, fagforeninger og ledelse. Ved 10 årsskiftet 06 / 07 inngikk Bjørge avtale om felles bedriftshelsetjeneste 15 for alle ansatte i konsernet. System for arbeidsmiljøunder- 9 8 søkelse for hele konsernet er utviklet og første felles gjennomføring finner sted første halvår I den tidligere organisasjons strukturen hadde alle datter selskapene innarbeidet praksis med 4 arbeidsmiljøkartlegginger. 5 Antall fraværsskader Sykefraværet ble forbedret ytterligere fra 2006, da vi oppnådde 2 1 totalt sykefravær på 5,4%. Sykefraværet i 2007 er redusert til ,4%. 1995Dette 1996 er 1997det 1998 lavest 1999 registrerte resultat 2003 i 2004 selskapets historie Kortids- og langtidsfraværet fordelte seg likt med hhv 1,7 % på Antall fraværsskader H-verdi 20 hver. Hendelser 15 Det er første gang i selskapets historie at det ikke er registrert kritiske og varslingspliktige hendelser gjennom et helt år. Vi har 10 hatt 2 arbeidsbetingede skader som har medført alternativt arbeid er også første gang i selskapets historie at vi ikke har registrert varslingspliktige hendelser til myndighetene. Sykefravær i % Personskader er redusert fra 14 til 3 tilfeller. Personskadefrekvensen (S verdien) er redusert fra 8,4 i 2006 til 2,9 i Fraværsskader er redusert fra 7 til 1 tilfeller. Fraværsskadefrekvensen (H verdien) er redusert fra 4,2 i 2006 til 1,0 i Kvalitet I tråd med selskapets hovedstrategi, skal Bjørge ha en betydelig organisk vekst og forbedring av lønnsomhets marginer. For å oppnå dette har organisasjonen arbeidet målrettet med å samordne og standardisere arbeidsprosesser på forskjellige nivå. Gjennom Bjørges Prosess- styrings System (BPS) er sentrale Korttidssykemeld. Langtidssykemeld Totalt ENG Working environment In spite of a lengthy and demanding restructuring process, the working environment at Bjørge is considered as good. Through various co-operative bodies Sykefravær including employees, i % the unions and management, efforts are made to maintain a sound and inclusive working environment. In 2007 Bjørge entered an agreement with a national supplier of company health services, enabling us to Antall personskader S-verdi offer this service to all the group s office locations. A system for surveying the working environment for the whole group has been developed and will take place during the first six months of The sickness absence rate was further improved from 2006, when total sickness Antall absence fraværsskader rate was 5.4%. In 2007 this was reduced to 3.4%, which is the lowest result recorded in company history. Short term and long term absence were equally distributed with 1.7% each Korttidssykemeld. Langtidssykemeld. Incidents No critical incidents of incidents requiring reporting were recorded in personnel injuries were registered compared to 14 in All three injuries are of a minor severity, but one of them led to a 2-day absence from work. The personnel injury frequency (the S value) was reduced from 8.4 in 2006 to 2.9 in Lost time injury frequency (the H value) was reduced from 4.2 in 2006 to 1.0 in Quality In line with the company s main strategy, Bjørge shall strive for Antall fraværsskader H-verdi substantial organic growth and an improvement of profitability margins. In order to achieve these goals, the organization has laid down efforts to coordinate and standardize work processes at different levels Through Bjørge s Process Management System (BPS) central managements, supply and support processes have been mapped and modelled. Through a better visualization of the Sykefravær i % Totalt 10 9 Sykefravær i % Portal til Bjørges Prosess-styrings System Portal to Bjørge s process management system Korttidssykemeld. Langtidssykemeld. Totalt HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q) 15

16 Sertifikat Certificates NOR ENG ledelses, leveranse og støtteprosesser kartlagt og modellert. Gjennom bedre synliggjøring av den enkelte medarbeiders bidrag til sluttproduktet og samhandling mellom roller, tror vi BPS vil medvirke til økt organisasjonsmessig helhetsforståelse, en mer effektiv organisasjon og mer tilfredse medarbeidere. Dette er viktige elementer i kvalitetsarbeidet. BPS ble anvendt under flere revisjoner i Utviklingen av kvalitetsmeldingssystem ble påbegynt høsten HMS&K styringssystemer i henhold til NS- EN ISO 9001:2000 Den virksomheten som Bjørge driver, påvirker i liten grad det ytre miljø. Det er i 2007 ikke rapportert om akutte utslipp eller andre hendelser med fare for skade på det ytre miljø fra noen av våre driftssteder. Vi har som mål å minimere deponering av avfall i landfyllinger for å sikre en forsvarlig og miljøvennlig behandling av restavfall. Det jobbes derfor kontinuerlig med å øke andelen av avfallet som sendes til resirkulering. Flere av Bjørges virksomhetsområder er sertifiserte i henhold til NS-EN ISO individual collaborator s contribution to the final product and roles interaction, we believe that BPS will give an enhanced overall understanding of the organization, a more efficient organization and more satisfied employees. These are important elements of quality work. BPS was employed in a number of audits conducted in An update of the quality reporting system was initiated in the autumn of HES&Q control systems according to NS- EN ISO 9001:2000 The activities operated by Bjørge impact on the exterior environment only to a small extent. There were no reports on acute spills or other incidents with a potential for harming the exterior environment from any of our operating locations in It is our goal to minimize the disposal of waste in landfills in order to secure an appropriate and environmentally friendly treatment of residual waste. Continuous efforts are therefore made to increase the proportion of waste sent for recycling. A number of Bjørge s sections are certified in accordance with NS-EN ISO HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q)

17 NOR ENG HMS&K politikk i Bjørge Alle ansatte, deres familier, bedriftens kunder, leverandører og samfunnet rundt oss, skal gjennom ansattes holdninger og adferd oppfatte Bjørge som en bedrift preget av: kvalitet i alle ledd kontinuerlig forbedring trivsel og godt arbeidsmiljø fokus på helse, miljø og sikkerhet Ikke noe arbeid i Bjørge haster så mye at man ikke skal utføre det på en sikker måte. Alle uønskede hendelser kan forhindres gjennom forebyggende arbeid. Bjørge jobberkontinuerlig for å unngå skade på personell, materiell og miljø. Interne krav i Bjørge skal minimum tilfredsstille myndighetskrav. Alle medarbeidere i Bjørge har ansvar for egen helse og sikkerhet samt bidra til å redusere risikoen for skade på mennesker, miljø og materiell. Alle ledere i Bjørge har et særlig ansvar for å tilrettelegge og følge opp HMS&K og framstå med synlig og troverdig HMS&K engasjement. HMS&K politikk i Bjørge With basis in the attitudes and conduct demonstrated by Bjørge s employees, we would like all employees, their families, customers, suppliers and the society at large to perceive Bjørge as a company characterized by: a high quality in all links continuous improvement employee contentment and a good working environment focus on health, environment, and safety. There is no work so pressing that it cannot be carried out in a safe manner. All undesirable incidents can be averted through preventive efforts. Bjørge is making continuous efforts to avoid damage to personnel, material and the environment. Internal Bjørge requirements will as a minimum meet regulatory requirements. Each Bjørge employee carries a responsibility for his/her own health and safety, and for contributing to reducing the risk of damage to humans, the environment and material. All Bjørge managers have a special responsibility for adapting and following up HSE&Q issues and for showing a visible and credible HSE&Q commitment. DIVISJONENE THE DIVISIONS ETTER RESTRUKTURERING AV KONSERNET I 2007 ER BJØRGE ORGANISERT I FIRE DIVISJONER: Rotating Equipment Solutions (RES) Flow Solutions (FLS) Technology & Subsea Solutions (TSS) Support Solutions (SUS) Konsernets rapporteringssegmenter er endret sammenlignet med I forbindelse med salget av det heleide datterselskapet Bjørge Norcoat AS, ble det gjennomført en restrukturering som resulterte i en oppbrytning av konsernets to forretningsområder Produkter & Systemer (PS) og Modifikasjoner & Vedlikeholdsstøtte (MMS). Som nye rapporteringssegmenter i 2007 ble det etablert Rotating Equipment Solutions (RES), Flow Solutions (FLS), Techonology and Subsea Solutions (TSS) og Support Solutions (SUS). FOLLOWING RESTRUCTURING OF THE GROUP IN 2007, BJØRGE IS ORGANIZED IN FOUR DIVISIONS Rotating Equipment Solutions (RES) Flow Solutions (FLS) Technology & Subsea Solutions (TSS) Support Solutions (SUS) The group s reporting segments have been altered compared with In connection with the sale of wholly owned subsidiary Bjørge Norcoat AS, restructuring was carried out, resulting in a break-up of the group s two business areas Products & Systems (PS) and Modifications & Maintenance Support (MMS). As new reporting segments in 2007 were established Rotating Equipment Solutions (RES), Flow Solutions (FLS), Techonology and Subsea Solutions (TSS), and Support Solutions (SUS). ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS FLOW SOLUTIONS TECHNOLOGY & SUBSEA SOLUTIONS SUPPORT SOLUTIONS

18 ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS (RES) Stor vekst i Pumper Considerably growth within pumps Bjørge er en av de fremste total leverandørene av pumper og service til det Norske Olje og Gass markedet. Vi er også etablert internasjonalt med våre brannvann systemer, sjøvann løftesystemer og cargosystemer. Bjørge is one of the leading full range suppliers of pumps and service to the Norwegian oil and gas market. With our firewater systems, seawater lifting systems and cargo systems we are also established internationally. NOR ENG Impeller til Eureka pumpe Impeller for Eureka pump Divisjonen RES leverer pumper og pumpe systemer til den globale olje og gass industrien. Divisjonen har 70 ansatte og er lokalisert på Lysaker i Oslo, Stavanger med service senter, Sørumsand der produksjon og sammen stilling skjer og Tranby for full skala testing. Vår virksomhet innen pumpeområdet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og I begynnelsen av 2007 ble EUREKA TM en del av Bjørges pumpe satsning. Dette har tilført divisjonen unik egen teknologi og kompetanse med solide referanse installasjoner. Våre ansatte har høyt utdannelsesnivå og lang erfaring. Dette er noe vi bygger videre på med kontinuerlig kompetanse utvikling. Organisasjonen er styrket med over 50 medarbeidere i I tillegg til egen produksjon er virksomheten basert på samarbeid med ledende pumpe selskaper som Flowserve, Leistritz, PCM med flere. Divisjonen har i 2007 etablert produksjon og sammenstilling av pumper og diesel RES division supplies pumps and pump systems to the global oil and gas industry. The division has 70 employees and is located at Lysaker, Oslo, with a service centre in Stavanger. Production and assembly are conducted at Sørumsand, and full scale testing at Tranby. Our activities within the pump area are certified in accordance with ISO 9001 and Early 2007 EUREKA TM became a part of Bjørge s pump priority program. This has given the division a unique self-technology and competence, with solid reference installations. Our employees boast a high education level and long experience, which provides the basis for a continuous build-up of employee competence. The organization was strengthened by 50 new employees in In addition to own production the activity is based on co-operation with leading pump companies such as Flowserve, Leistritz, PCM and others. 18 ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS

19 Driftsinntekster EBITDA MNOK 250 MNOK NOR ENG generator sett på Sørumsand med effekter opp til 5500 kw elektrisk effekt som veier opp mot 50 tonn. Fabrikk bygningene er fra EBITDA 1950 tallet men er blitt fullt rehabilitert for moderne produksjon. Lokalene MNOKer på 4000 m 2 med uteareal på 1500m I forbindelse med rekrutteringsarbeidet har Bjørge erfart en 12 positiv holdning grunnet interessante arbeids oppgaver og produkter. 10Satsningen er oppfattet som en vitamin innsprøyting i området og 8 positive synergier med lokalt næringsliv og Sørumsand Nærings 6 park er til stede. Produktene som lages her testes på Tranby. 4 2 Vi kan teste mengder opp til m 3 /time 0 med effekter på MW 2006 og pumper 2007 som er 55m lange. Denne total kapabilitet er helt unikt i Europa. Vår service satsning i Risavik er også videreført i 2007 med implementering av TPM og 5S. Dette har gitt en forbedring i orden og renhold med redusert omstillingstid, mindre nedetid og ikke minst økt motivasjon og eierskap med bedre team arbeid mellom de ulike fag disiplinene pumper, ventiler, kran, instrumentering og deteksjon tilstede i servicesenteret. Vår felt service kapasitet er også utvidet vesentlig i perioden med dyktige medarbeidere som har unik spisskompetanse på pumper. Hele systemet vil gi oss større sikkerhet i gjennomføringsprosessen og sikre god langsiktig service til våre kunder. In 2007 the division established production and assembly at Sørumsand of pumps and diesel generator sets with effects up to 5500 kw weighing up to 50 tons. The factory building dates from the 1950s, but has been fully rehabilitated to enable modern production. The premises are 4000 m 2 with an outdoor area of 1500m 2. In connection with recruitment Bjørge has noticed a positive interest from the local environment. The venture is being perceived as an incentive in the area, and there are potential positive synergies with local businesses and industry and Sørumsand Industrial park. The products manufactured here are tested at Tranby. We can test volumes up to m 3 /time with effects of 10 MW and pumps that are 55m long. This total capability is unique in Europe. Our service concentration at Risavik was also carried further in 2007, with the implementation of TPM and 5S. This has led to an improvement of cleaning and orderliness, reduced time for readjustment, less downtime, and not last enhanced motivation and ownership, with better team work between the diverse disciplines; pumps, valves, crane, instrumentation and detection. Our field service capacity has also been considerably expanded during the period, with skilful employees possessing unique state of the art competence on pumps. The entire system will provide better safety in the implementation process and secure good long-term service to our customers. ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS 19

20 Våre ansatte har høyt utdannelses nivå og lang erfaring. Dette er noe vi bygger videre på med kontinuerlig kompetanse utvikling blant våre ansatte. Divisjonsdirektør Johan Fredriksson Our employees boast a high educational level and long experience. This is a solid base for expanding the competence of our employees further. SR. Vice President Johan Fredriksson NOR ENG Ordreingangen i 2007 har vært svært tilfredsstillende, med store nasjonale og internasjonale prosjekt. Vi leverer for eksempel pumper og nød generator system til Gjøa plattformen og brannvanns system til Skarv. Vi har en god fordeling mellom store pumpesystemer og mindre pumpe pakker og gir kunden en komplett dekning av sine pumpe behov. Bjørge er en total leverandør inne brann og gass. RES er ansvarlig for pumpe leveransen i disse prosjekt. Divisjonen har som mål å ytterligere forsterke sin posisjon i det globale markedet. Vi skal bedre vår markedsposisjon innen de enkelte områdene gjennom organisk vekst og samarbeid med fokus på større prosjektleveranser til internasjonale oljeselskaper og kontraktører. Divisjonen hadde ved utgangen av 2007 en ordrereserve på 235 millioner kroner. Markedet vurderes som meget godt for 2008 og de nærmeste årene, både for nysalg og vedlikehold på installert base. The level of incoming orders for 2007 has been highly satisfactory, with the award of contracts relating to major national and international projects. We are e.g. supplying pumps and emergency generator systems for the Gjøa platform and fire water systems for Skarv. We have obtained a good distribution between large pump systems and smaller pump packages, giving the customer a complete coverage of pump requirements. Bjørge is a full range supplier within fire and gas. RES is responsible for the pump delivery of this project. It is the division s goal to further reinforce its position in the global market. We will strengthen our market position within the individual areas through organic growth and co-operation, and through focussing on major project deliveries for international oil companies and contractors. End 2007 the division had an order reserve of 235 million NOK. The market for 2008 and the first years is considered as very good, both for new sales and maintenance on installed base. 20 ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017

Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer. Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Gjenopprettingsplan DNBs erfaringer Roar Hoff Leder av Konsern-ICAAP og Gjenopprettingsplan Oslo, 7. desember 2017 Lik konkurranse krever full harmonisering av systemet Like definisjoner Konsistent bruk

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :40 OB ORK Renteregulering OBLIGASJONSHENDELSE R

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :40 OB ORK Renteregulering OBLIGASJONSHENDELSE R Antall treff: 139 Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type 31.03.2011 13:40 OB OK enteregulering OBLIGASJONSHENDELSE 30.03.2011 09:43 OB OK Flagging i Orkla ASA FLAGGING 29.03.2011 13:30

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Muligheter for bransjen. Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement

Muligheter for bransjen. Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement Muligheter for bransjen Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement Leading contractor with proven track record: Complete platforms and onshore plants

Detaljer

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet UXRisk PREPARED. Tema Målet med prosjektet hvilke utfordringer skulle løses Erfaringer fra samarbeid med et internasjonalt selskap Involvering av kunder Hvor er dere i dag. Erfaringer med Innovasjon Norge

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS Dvalin prosjektet 27. oktober 2016 Lars Fridthjof Moe, A brief history of DEA Norge 1973 1979 1980ies 1990 1991 1991 2010 2015 2016 Company established as Deminex Norge AS. First licences acquired shortly

Detaljer

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group Aker Drilling ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars 2006 Dagsorden 1. Åpning og konstituering 2. Ordinære saker 2.1 Orientering om virksomheten 2.2 Godkjennelse av regnskap og årsberetning 2.3 Fastsettelse

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Scatec Solar - our positioning for the future. IntPow «Solar Day 2015» Terje Osmundsen, Senior Vice President, Business Development Scatec Solar ASA

Scatec Solar - our positioning for the future. IntPow «Solar Day 2015» Terje Osmundsen, Senior Vice President, Business Development Scatec Solar ASA Scatec Solar - our positioning for the future IntPow «Solar Day 2015» Terje Osmundsen, Senior Vice President, Business Development Scatec Solar ASA An Independent Solar Power Producer Solid track record

Detaljer

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR NorWest AS er et familieeiet selskap på Sunnmøre med aktive eiere som bygger på snart 30 års erfaring og kompetanse. Vi står for kvalitet og sikkerhet, og leverer produkter

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Apply LQ & HD Johan Sverdrup Accommodation Module Etter Johan Sverdrup Product offering Business model with three main focused

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid NOKIOS 22. september 2011 Fagdirektør André Hoddevik, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Project Director PEPPOL Disposisjon Hva

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Første kvartal First quarter side (sider) 1 (15) page (pages)

Første kvartal First quarter side (sider) 1 (15) page (pages) Første kvartal 2008 First quarter 2008 side (sider) 1 (15) page (pages) Høydepunkter Sterk start på 2008 - Kvartalsomsetning opp 88 % sammenlignet med 1.kvartal 2007 - EBITDA på kr. 19,0 mill., opp fra

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Rundebordskonferansen 2012 Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Tilbake til Nyhamna Foto: AS Norske Shell 2 Varighet i minst 6 år 3 North Sea Jackets Concrete International

Detaljer