ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS

2 NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures Driftsinntekter I Operating income Driftsresultat I Operating result Resultat før skatt I Pre-tax profits Årsresultat for videreført virksomhet I Annual result for continued activities Årsresultat virksomhet under avhendelse Annual result for activities currently being realized Årsresultat I Annual result Kapital I Capital Totalkapital I Total capital Egenkapital I Equity capital Egenkapitalandel (1) I Equity ratio (1) 49,7 % 42,2 % Gjeldsgrad (2) I Debt ratio (2) 1,01 1,37 Likviditetsgrad 1 (3) I Liquidity ratio 1 (3) 1,9 1,5 Lønnsomhet og rentabilitet I Profitability and return on equity Driftsmargin (4) I Operating margin (4) 4,44% 3,73% EBITDA (5) I EBITDA (5) Egenkapitalrentabilitet (6) I Return on equity (6) 77,70% 7,79% Totalkapitalrentabilitet (7) I Return on total capital (7) 8,01% 7,20% Aksjer I Shares Aksjekapital I Share capital Antall aksjer I Number of shares Resultat pr. aksje (8) I Result per share (8) 0,88 0,81 Kontantstrøm pr. aksje (9) I Cash-flow per share (9) 1,13 0,02 Egenkapital pr. aksje (10) I Equity capital per share (10) 10,70 10,22 Utbytte/konsernbidrag pr. aksje I Dividend/group contribution per share 2,00 0,50 Offisielle nøkkeltall er beregnet for videreført virksomhet, ihht IFRS-5, se note 28 til konsernregnskapet. Official key figures are prepared for continued activity based upon IFRS-5, see note 28 to the consolidated financial statements. Definisjon av nøkkeltall I Key figures definition (1) Bokført egenkapital i prosent av totalkapital. I Book equity in percentage of total capital. (2) Gjeld dividert med egenkapital. I Debt divided by equity. (3) Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld. I Current assets divided by short-term debt. (4) Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. I Operating result in percentage of operating income. (5) Driftsresultat før avskrivning og amortisering. Operating profit before depreciation and amortization. (6) Årsresultat dividert med gjennomsnittlig egenkapital. I Annual result divided by average equity capital. (7) Resultat før skattekostnad og rentekostnader dividert med gjennomsnittlig totalkapital. Annual result before taxes and interest costs divided by average equity capital. (8) Årsresultat videreført virksomhet dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Annual result continued operations divided by average number of outstanding shares. (9) Netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Net cash-flow from operational activity divided by average number of outstanding shares. (10) Bokført egenkapital dividert med antall utestående aksjer. I Book equity divided by number of outstanding shares.

3 FINANSIELL KALENDER februar: 4de kvartal 2008/foreløpig årsresultat april: Generalforsamling 28. april: 1ste kvartal august: 2ndre kvartal oktober: 3dje kvartal 2009 Det tas forbehold om endringer i datoene. FINANCIAL CALENDER February: 4th quarter 2008 / preliminary annual result April: General Meeting 28 April: 1st quarter August: 2nd quarter October: 3rd quarter 2009 The dates may be subject to change Nøkkeltall, resultater Key figures, results Omsetning MNOK Sales EBITDA MNOK EBITDA Totalt antall ansatte HENDELSER 2008 Fraværsskade frekvens (H-verdi) Number employees Lost time injury freequency (H-value) Sykefravær 3.6 % Sickness absence VÅRE KONTORSTEDER OUR OFFICES Bergen 169 ansatte employees Oslo 71 ansatte employees Stavanger 165 ansatte employees Porsgrunn 9 ansatte employees Arendal 16 ansatte employees Bømlo 35 ansatte employees Kristiansund 12 ansatte employees Sørumsand 9 ansatte employees Rygge 5 ansatte employees Notodden 78 ansatte employees Inngått rammeavtaler med BP, COPNO og StatoilHydro på ventilvedlikehold Vinner flere internasjonale kontrakter innenfor slukkesystemer Oppkjøp av Teamtrade AS Kontrakt på leveranse av fire diesel drevne generatorsett til Gullfaks C Gjennombrudd for Naxys sin subsea teknologi Inngått rammeavtale med StatoiHydro og COPNO på reparasjon og modifikasjoner av pumper Salg av kran og løfte aktiviteten Leveranse av verdens største deluge skidd til Valhall Åpning av nye fasiliteter på Sørsumsand og Ågotnes HIGHLIGHTS 2008 Outline agreements on valve maintenance entered with BP, COPNO and StatoilHydro A number of international contracts within fire fighting systems were won Acquisition of Teamtrade AS Contract on delivery of four diesel operated generator sets to Gullfaks C Break-through for Naxys subsea technology Outline agreement on pump repair and modifications entered with StatoiHydro and COPNO The crane and lifting operation was sold Delivery of the world s largest deluge skid to Valhall Opening of new facilities at Sørumsand and Ågotnes 3 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

4 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NOR Bjørge bidrar med høyteknologi, erfaring og innovasjon for en bærekraftig utvikling i olje- og gassindustrien. Vi leverer produkter og system- og totalløsninger innen pumper, ventiler, fiskalmåling, instrumentering, automasjon, over våkning, brann- og gassdeteksjon og slukkesystemer, samt avansert overflatebehandling. Selskapet representerer noen av verdens ledende leverandører innen flere produktområder og satser betydelig på videreutvikling av egen teknologi. ENG Bjørge contributes by high technology, experience and innovation to a sustainable development in the oil and gas industry. We supply products and systems and full range solutions with the area of pumps, valves, fiscal metering, instrumentation, automation, monitoring, fire and gas detection and extinguishing systems, as well as advanced surface treatment. The company represents some of the world`s leading suppliers within a number of product lines and invests considerably in the development of own technology. RAPPORTERINGSSEGMENTER REPORTING SEGMENTS ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS FLOW SOLUTIONS SAFETY & AUTOMATION SOLUTIONS SPECIAL PROJECTS Bildene i årsmeldingen, som i fjor, er fra Bjørge sitt nærmiljø i Stavanger regionen. Vi benytter dette bilde tema for å illustrere vår oppmerksomhet på vårt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling av miljøet. Vi tror at løsninger er intelligente når dette perspektivet ivaretas. Bjørge samarbeider med flere oljeselskaper og forskningsmiljøer for stadig å forbedre over v åknings-systemene for å bidra til å forhindre miljøskader. The pictures in this report, like in the 2007 Annual Report, are from Bjørge s local environment in the Stavanger region. The motifs were picked to illustrate our responsibility for promoting a sustainable environment. We believe that solutions are intelligent when this perspective is applied. Bjørge is co operating with a number of oil companies and research environments to improve monitoring systems. These efforts help to protect the environment. FORM DESIGN Blest / Kontrabeat TRYKK PRINT Sandnes Trykkeri FOTO PHOTO Natur Nature : Kontrabeat Virksomhet Activities / Products: Bitmap

5 INNHOLD CONTENT NØKKELTALL I KEY FIGURES KONSERNSJEFEN HAR ORDET WORD FROM THE CEO... 6 DETTE ER BJØRGE BJØRGE IN BRIEF Organisasjon Organization Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet (HMS&K) Health, Safety, Environment and Quality (HSE&Q) Aksjer og aksjonærforhold Shares and shareholder affairs DIVISJONENE THE DIVISIONS ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS (RES) FLOW SOLUTIONS (FLS) SAFETY & AUTOMATION SOLUTIONS (SAS) SPECIAL PROJECTS (SPE) ÅRSRAPPORT 2008 ANNUAL REPORT ÅRSBERETNING 2008 I DIRECTORS REPORT Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Statement by the executive and supervisory boards Prinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse Principles for stipulation of salary and other benefits to executive employees Revisjonsberetning Audit report Eierstyring og selskapsledelse Owner control and corporate management Vedtekter for Bjørge ASA Company by-laws for Bjørge ASA ÅRSREGNSKAP 2008 I ANNUAL ACCOUNTS REGNSKAP KONSERN I CONSOLIDATED ACCOUNTS NOTER TIL KONSERN I NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS REGNSKAP MORSELSKAP I PARENT COMPANY ACCOUNTS NOTER TIL REGNSKAP MORSELSKAP I NOTES TO PARENT COMPANY ACCOUNTS BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT

6 Riktig strategi viktigere enn noen gang. Bjørge videreutvikler konseptet - Intelligente løsninger. Correct strategy more important than ever before. Bjørge evolves the concept of - Intelligent solutions. KONSERNSJEFEN HAR ORDET WE GIVE THE WORD TO THE CEO NOR Kjære kunder, investorer, eiere og medarbeidere. I 2008 bidro dere til at Bjørge satte nye rekorder på en rekke områder som har betydning for dere. Vi leverte mer til våre kunder enn noen gang tidligere, vi utviklet og utvidet organisasjonen og våre ansatte, samt at vi styrket våre økonomiske resultater. Det er viktig å erkjenne hva dette innebærer for å vurdere hvordan vi kan prestere godt i det krevende markedet fremover. I 2008 leverte vi nesten 50 prosent mer til våre kunder enn året før. Prosjektene har omfattet produkter og løsninger, i tillegg til spesialist-tjenester for installasjon, assistanse til drift, oppgraderinger og effektivisering. Et bredt spekter av oljeselskaper, kontraktører, verft og rederier har valgt Bjørge som leverandør for mange av de systemene som er mest kritiske for å sikre høy produktivitet og driftsregularitet ved deres anlegg. I løpet av 2008 har våre kunder bidratt til at Bjørge er en klar markedsleder innen flere av de segmentene vi jobber i. Vi gjennomfører våre prosjekter og leveranser med helse, miljø og sikkerhet som en grunnleggende verdi. I 2008 fortsatte vi å ENG Dear customers, investors, owners and coworkers. In 2008 your contribution made Bjørge set new records within a number of areas of importance to you. Our deliveries to customers exceeded the level in any previous year. We developed and expanded the organization, and strengthened our economic results. It is important to recognize what this means in order to assess how we may give a good performance also in the demanding market that lies ahead. Customer deliveries in 2008 were almost 50 percent above the level of the previous year. Projects comprised products and solutions, in addition to specialist services for installations, operations assistance, upgrades and efficiency improvement. A broad range of oil companies, contractors, shipyards and shipping companies chose Bjørge to supply many of the systems that are most critical to ensure a high productivity and operational regularity at their plants. Our customers in 2008 contributed to making Bjørge a clear market leader within a number of the segments we are operating in. Our projects and deliveries are executed with health environment and safety as a fundamental value. In 2008 we continued our goal- 6 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

7 NOR arbeide målrettet med opplæring, arbeidsprosedyrer og ikke minst med å videreutvikle gode holdninger til HMS, ut fra visjonen om at virksomheten skal drives uten uønskede hendelser på dette området. Vi har i 2008 oppnådd gode resultater på flere felt innen HMS & Kvalitet. Likevel ser vi at sykefraværet øker på noen områder, og jeg beklager at vi i 2008 opplevde et par alvorlige arbeidsskader. Dette illustrerer viktigheten av at forbedringsarbeidet fortsetter med full kraft i Vår evne til å drive lønnsomt er avgjørende for at vi skal kunne fortsette å videreutvikle avanserte løsninger for våre kunder, ha evne til å tiltrekke og beholde de mest talentfulle medarbeiderne. Lønnsom drift med verdiskaping for våre eiere og investorer gir oss en solid og langsiktig finansiell plattform som gjør oss til en konkurransedyktig partner for våre forretningsforbindelser. For 2008 satte vi høye mål for å ytterligere styrke de økonomiske resultatene, og det er tilfredsstillende å konstatere at vi leverte i forhold til de målene som var satt. En omsetning på 1,7 milliarder og EBITDA på 130 millioner er en foreløpig rekord i Bjørges 31 års historie. Bjørge familien har vokst fra 480 ansatte, til 569 ansatte i året som er gått. I tillegg til kjøpet av Teamtrade og salget av virksomheten Kran og Løfteteknikk gjennomførte vi i 2008 en omfattende restrukturering for å gjøre organisasjonen mer effektiv og gi Bjørge økt slagkraft i markedet, Dette, kombinert med en solid ordrebok, vår teknologi og vår markedsposisjon gir oss et godt utgangspunkt for vil bli et krevende år, og vi forventer et fall i det totale aktivitetsnivået i bransjen. Med situasjonen i verdensøkonomien ser vi mange utfordringer og usikkerhetsfaktorer. Bjørge har med sitt fokus på det langsiktige drifts- og vedlikeholdsmarkedet og sin solide ordrebok likevel et robust grunnlag. Noe av det viktigste for oss i dette året er full oppmerksomhet på å levere våre prosjekter med effektivitet og forutsigbarhet. Samtidig ser vi enda flere muligheter i et marked der kostnader og effektivitet har fått enda mer oppmerksomhet. Vi vil aktivt utnytte anledninger til å videreutvikle Bjørge og hva vi har å bidra med til våre kunder. Basert på den kompetansen og teknologien vi besitter vil vi kunne være en partner for våre kunder i arbeidet for å skape ytterligere merverdi for hver krone som investeres. Denne tilnærmingen er også sentral for at vi og hele olje- og gassindustrien skal lykkes i å fortsette å skape sunne økonomiske resultater, og dermed også langsiktige verdier for forretningspartnere, eiere, ansatte og samfunnet. Det er en videreføring av den strategien Bjørge har fulgt over flere år, og som har brakt den positive utviklingen vi har sett. Det er en kurs som innebærer at jeg ser med forventning frem til å stå til rors for Bjørge også i ENG oriented efforts related to training and work procedures, and not least promoting correct attitudes to HSE, with basis in our vision of having no undesirable incidents in our operations. We obtained goods results within a number of HSE&Q areas in Still, the sickness absence rate is rising in some areas, and I regret noting that 2008 saw a couple of serious occupational injuries. This illustrates the importance of carrying on the improvement work undeterred in Our ability to operate commercially is decisive if we are to continue developing our advanced solutions to customers, and attract and keep the most talented employees. Profitable operations creating value-added to our owners and investors, give us a solid and long-term financial platform, making us a competitive partner for our business relations. For 2008 we had set ambitious targets to strengthen our financial results further, and it is satisfactory to observe that we have delivered compared to targets. Sales of NOK 1.7 billion and EBITDA of 130 million is a record to date in Bjørge s 31-year history. The Bjørge family has grown from 480 to 569 employees in the year that is over. In addition to acquiring Teamtrade AS and selling company Kran og Løfteteknikk, we implemented in 2008 an extensive restructuring in order to make the organization more effective and give Bjørge more clout in the market. This, combined with a solid order book, our technology and market position, gives us a good basis for will be a demanding year, and we are expecting a fall in total activities in the industry. Because of the present situation in world economy we see a number of challenges and uncertainty factors ahead. Bjørge has nevertheless a robust basis, thanks to its focus on the long-term operation and maintenance market and its solid order book. Some of the most important things for us this year is to give our full attention to delivering our projects with efficiency and predictability. At the same time we eye more opportunities in a market where cost and efficiency are receiving increasing attention. We shall actively take every opportunity to develop our operations and contribution to our customers. With basis in the competence and technology we possess, we will be a valuable partner to our customers in their work to create further value added for each krone being invested. This approach is also vital, in order that we, and the entire oil and gas industry, are to succeed in creating sound economic results in the future, thereby creating long-term values for business partners, owners, employees, and the community. This is a continuation of the strategy that Bjørge has pursued for many years, and which has brought the positive trend that we have enjoyed. With this course I look forward with great expectations to be standing at the helm of Bjørge also in Stig Feyling Konsernsjef Chief Executive Officer BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT

8 8 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 IMAGINATION IS MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand. Albert Einstein

9 DETTE ER BJØRGE BJØRGE IN BRIEF NOR Bjørge leverer spesialiserte produkter, ofte satt sammen i integrerte systemer som gjør det mulig å levere komplette løsninger. ENG Bjørge supplies specialized products, often assembled into integrated systems that enable delivery of complete solutions. En viktig del av tilbudet er derfor også kompetansebaserte tjenester, for eksempel prosjektering, og prosjektledelse, samt tjenester for drift og vedlikehold av systemene etter at de er l evert. Løsningene som tilbys inkluderer instrumentering, kontroll, måling, automatisering, pumpe teknologi, ventil teknologi og brannslukkingssystemer. An important part of the supply is therefore competence based services, for example engineering and project management, and services for operation and maintenance of systems after delivery. Solutions offered include instrumentation, control, metering, automation, pump technology, valve technology and fire fighting systems. Markeder Konsernets markeder består av direkte salg til oljeselskapenes utbyggings- og driftsavdelinger eller underleveranser til større hovedkontraktører, til byggeverft og til rederier med spesialiserte skip. Innenfor enkelte deler av virksomheten selges det også løsninger til andre deler av landbasert industri. Markets The group s markets embrace direct sale to the development and operation departments of oil companies or sub-supplies to major main contractors, construction yards and shipping companies of specialized vessels. Some sections of the operations also sell solutions to other parts of land based industry. Størrelse og lokalisering Bjørge hadde i 2008 en samlet omsetning på i overkant av 1.7 milliarder norske kroner og har hatt en organisk vekst i 2008 på 47 %. Ved utløpet av året var det 569 ansatte. Bjørge er lokalisert i hovedregionene; Stavanger, Bergen og Oslo. I disse regionene inngår også de lokale enhetene i; Notodden, Bømlo, Porsgrunn, Arendal, Kristiansund, Rygge og Sørumsand. Hovedkontoret ligger i Risavika, utenfor Stavanger. Size and locations Bjørge in 2008 posted total sales of around 1.7 billion NOK, and saw an organic growth of 47 %. End year the group had 569 employees. Bjørge is located in main regions Stavanger, Bergen and Oslo. Within these regions the following local units are found; Notodden, Bømlo, Porsgrunn, Arendal, Kristiansund, Rygge and Sørumsand. The main office is located at Risavika outside Stavanger. Eierforhold Bjørge ble notert på Oslo Børs i Selskapet har ved utløpet av 2008, 502 aksjonærer. Aker Capital har siden 2005 vært største eier med 39,9 %. Oversikt over Bjørge sine største aksjonærer ligger under note 5 i Morselskapets regnskap. Ownership Bjørge became listed on the Oslo Stock Exchange in End 2008 the company had 502 shareholders. Aker Capital has since 2005 been the largest owner with an ownership interest of 39.9 %. An overview of Bjørge s major shareholders is found in note 5 in the parent company s accounts. VÅRE KJERNE VERDIER TRIVSEL godt samarbeid, åpenhet, ærlighet og et godt arbeidsmiljø. ANSVARLIGHET pålitelige og profesjonelle i alt vi gjør. KREATIVITET tenke nye tanker, finne smarte løsninger, fremme kreativitet. KONKURRANSEDREVET levere det vi lover, nå målene, være forutsigbare. OUR CORE VALUES WELL-BEING good working relations, openness and honesty, a responsive working environment. ACCOUNTABILITY predictable, accountable, professional in everything we do. CREATIVETY coming up with new ideas, finding smart solutions, promoting creativity. PERFORMANCE DRIVEN deliver what we promise, attain goals, predictable. 9 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

10 Bjørge skreddersyr totalløsninger for pumper, ventiler, fiskal måling, instrumentering, automasjon, overvåking og analyse, brann- og gassdeteksjon og slukkesystemer, samt avansert overflatebehandling og vedlikehold. Bjørge customizes total solutions for pumps, valves, fiscal metering, instrumentation, automation, monitoring and analysis, fire and gas detection and extinguishing systems, as well as advanced surface treatment and maintenance. Nede tid i produksjonssammenheng er svært belastende både økonomisk og miljømessig. Vår tilstedeværelse og våre høyteknologiske løsninger bidrar til økt merverdi for olje- og gassindustrien. Downtime in a production context is a liability both in financial and environmental terms. Our presence and high-tech solutions give value-added to the oil and gas industry Bjørge was established Strand Entreprises AS acquiring Bjørge OTC quotation emission Acquiring Norcoat Services BJØRGE S UTVIKLING GJENNOM 31 ÅR 31 YEARS HISTORY AND DEVELOPMENT OF BJØRGE Emerging between Bjørge ASA og Solberg & Andersen AS Acquiring Steinco AS Acquiring Hymaco from ABB 10 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

11 NOR VISJON Være den foretrukne teknologipartneren innenfor produkter, løsninger og tjenester for den norske olje og gass industrien Bygge ledende posisjoner innenfor teknologiske nisjer internasjonalt ENG VISION Be the preferred technology partner within products, solutions and services for the Norwegian oil and gas industry Build leading positions within international technological niches MÅL Økt verdiskapning gjennom robuste løsninger Ledende innenfor HMS & K Årlig organisk vekst på 10-15% Balansere omsetningen mellom CAPEX og OPEX fasene Balansere produktspekteret mellom egne produkter og produkt representasjoner Etablere Bjørge som et anerkjent teknologi- og kompetanseselskap Bjørge skal være en attraktiv arbeidsgiver GOALS Enhanced value added through robust solutions Leader within HSE&Q Annual organic growth of 10-15% Balance sale between CAPEX and OPEX phases Balance range of products between own products and product representations Establish Bjørge as a renowned provider of technology and competence Bjørge is to be an attractive employer STRATEGI Utnytte fullt potensial innenfor kjernevirksomheten - Organisk vekst - Interne synergier - Kompetanse og systemer Styrke kjernevirksomheten gjennom konsolidering - Bygge ledende posisjoner - Styrke teknologi, produkt og kompetanseplattformen Ekspandere til beslektede områder med sterke synergier til dagens kjernevirksomhet - Styrke egen produkt plattform - Øke marginene - Styrke Bjørges posisjon hos kundene - Utvikle vår unikhet STRATEGY Fully exploit the potential within core activities - Organic growth - Internal synergies - Competence and systems Strengthen core activities through consolidation - Build leading positions - Strengthen technology, product and competence platform Expand to related areas with strong synergies to today s core activities - Strengthen own product platform - Boost margins - Strengthen Bjørge s position with the customer - Develop our uniqueness Acquiring Scana Moland AS Acquiring Eptec AS Sale of Bjørge Offshore AS Bjørge established on Norwegian Stock Exchange Acquiring: Naxys AS Reime Prosess Notodden AS Holta & Håland Instrumentering AS Holta & Håland Metering AS Sale of Bjørge Norcoat AS Acquiring: Eureka Topside pumps from Aker kværner Subsea. Fire Protection Engineering AS (FPE) Increases to 70% ownership in SaaS System AS Acquiring Teamtrade AS Sale of BKL BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT

12 ORGANISASJON ORGANIZATION NOR Intelligente løsninger krever kompetente og kreative medarbeidere 2008 ble det foretatt endringer av konsernets juridiske organisasjons struktur gjennom en fisjonsprosess av driftsselskapet Bjørge AS. Behov for økt drifts- og resultatfokus lå til grunn for organisasjonsendringene. Divisjonsstrukturen er opprettholdt i konsernet, men styringen av virksomhetsområdene skjer i større grad igjennom de enkelte selskapenes styrer. Det er etablert sterke arenaer for å fremme de synergimuligheter som ligger i Bjørges ulike forretningskonsepter. Ansatte har utvist en imponerende evne til å engasjere seg i omstillingsarbeidet innledes med en ny og forsterket organisasjon. ENG Intelligent solutions demand competence and creative co-workers In 2008 changes to the group s legal organization structure were made through a de-merger of operation company Bjørge AS. The organizational changes were based on a need for intensifying focus on operations and profit performance. The group has maintained the division structure, but management of the various segments has to an increasing extent been taken over by the boards of directors of the individual companies. Strong arenas have been set up to promote the synergy potentials of Bjørge s various business concepts. The employees have displayed an impressive ability for getting involved in the restructuring work is started with a new and strengthened organization. Selskapsstrukturen i Bjørge ASA ser slik ut ved inngangen til 2009: Bjørge ASA (Morselskap) Bjørge Eureka AS Solberg & Andersen AS Bjørge FPE AS Bjørge Marine Automation AS Bjørge Naxys AS Bjørge NCT AS Bjørge Instrumentering AS Bjørge Teametrade AS (76,5%) Bjørge Safety Systems AS (85%) - Bjørge System DK ApS (76,6%) Bjørge har ved utgangen av 2008, 569 ansatte. Ca 250 av våre ansatte har ingeniørbakgrunn og besitter spisskompetanse innen følgende fagfelt: Ventil teknologi Integrerte automasjonssystemer Pumpeteknologi Subsea overvåking Fiskal måling og analyse Instrumentering Avansert overflatebehandling Subsea instrumentering Brann og gass Service ingeniører Senior prosjektledere The company structure of Bjørge ASA is as follows at the entry to 2009: Bjørge ASA (Parent company) Bjørge Eureka AS Solberg & Andersen AS Bjørge FPE AS Bjørge Marine Automation AS Bjørge Naxys AS Bjørge NCT AS Bjørge Instrumentering AS Bjørge Teametrade AS (76.5%) Bjørge Safety Systems AS (85%) - Bjørge System DK ApS (76.6%) Bjørge had late 2008 a workforce of 569. Around 250 of our employees are engineers, possessing top competence within the following disciplines: Valve technology Integrated automation systems Pump technology Subsea monitoring Fiscal metering and analysis Instrumentation Advanced surface treatment Subsea instrumentation Fire and gas Service engineers Senior project managers 12 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

13 Organisasjonskart Organization chart Bjørge ASA Totalt 569 ansatte fordelt på forretningsområde Number of employees distributed on areas of operation Special Projects Division Rotating Equipment Solutions Division Flow Solutions Division Safety Automation Solutions Bjørge NCT AS Bjørge Eureka AS Solberg & Andersen AS Bjørge Teamtrade AS Bjørge Naxys AS Fire Protection Engineering AS Bjørge Safety Systems AS Bjørge Marine Automation AS ADMINISTRATION 24 FLOW SOLUTIONS 183 SPECIAL PROJECTS 110 ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS 83 SAFETY & AUTOMATION SOLUTIONS 169 KONSERNLEDELSE MANAGEMENT Stig Feyling Konsernsjef CEO Trygve Mildestveit Direktør Teknologi & Markedsutvikling Senior Vice President Technology & Market Development Frode Wathne Finansdirektør CFO Johan Fredriksson Divisjondirektør Rotating Equipment Solutions Adm.dir. Bjørge Eureka AS Senior Vice President Rotating Equipment Solutions Managing Director Bjørge Eureka AS Tor Hellestøl Direktør Forretningsutvikling & Risiko Senior Vice President Business Development & Risk Management Erik Christensen Divisjon direktør Flow Solutions Adm.dir. Solberg & Andersen AS Senior Vice President Flow Solutions Managing Director Solberg & Andersen AS BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT

14 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q) Oppnåelsen av et mål er utgangs punktet til et nytt. Arriving at one goal is the starting point to another. NOR ENG Antall personskader (S-verdi) Personal injury frequency (S value) Antall fraværskader (H-verdi) Lost time injury frequency (H value) 14 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

15 NOR Generelt Bjørge konsernet har alltid hatt stor oppmerksomhet på HMS&K området. I 2008 opplevde konsernet dessverre en negative utvikling på de sentrale måleparametrene; H-verdi (fraværsskade frekvens), S-verdi (personskade frekvens) og sykefraværs prosent. Økt ledelsesfokus og konkrete tiltak er igangsatt og for å snu denne utviklingen. Null-filosofi Bjørge har integrert null- filosofien i konsernets HMS&K policy. Nullfilosofien står sentralt i alt arbeid som utføres i konsernet. Dette innebærer søken etter metoder, systematikk, teknologi og kompetanse som skal gjøre det mulig å drive virksomheten uten å påføre oss selv eller andre skade eller tap på mennesker, miljø og materiell. I Bjørge representerer nullfilosofi både et mål å jobbe mot og en måte å tenke på. Arbeidsmiljø Gjennom kartlegginger som er utført er konklusjonen at det fysiske arbeidsmiljø i Bjørge er fullt ut akseptabelt. Som ett ledd i systematisk HMS arbeidet er det avdekket forbedrings-områder som blir fulgt opp systematisk i henhold til krav i Internkontrollforskrift. Det ble gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging i alle selskaper i Bjørge i løpet av første kvartal Hendelser Konsernet har en økning fra 3 personskader i 2007 til 7 personskader i Dette bringer S-verdien fra 2,9 til 7,5 i Antallet fraværsskader har økt fra 1 til 4. Dette gir en økning i H-verdien fra 1 i 2007 til 4,2 i Gjennomgang viser at flere av hendelsene i 2008 er knyttet til løfteoperasjoner av ulik karakter. Arbeidsulykken på Tranby i forbindelse med en løfteoperasjon endte med fysisk varig mèn i en fot for en av konsernets ansatte. Antall personskader Antall fraværsskader ENG Overall The Bjørge group has always paid great attention to the HSE&Q area. In 2008 the group unfortunately saw a negative development in central measuring parameters; the H-value (lost time injury frequency), S-value (personal injury frequency) and sickness absence rate. Enhanced management focus and specific actions have been initiated in order to turn this trend. Zero-injury philosophy Bjørge has integrated a zero-injury philosophy in the group s HSE&Q policy. The zero-injury philosophy assumes a central position in all work being performed in the group. This entails a search for methods, systematics, technology and competence that will enable operations without inflicting injury on ourselves or others, and without sustaining loss of human life, environment and material. To Bjørge the zero-injury philosophy represents a target to strive for and a way of thinking. Working environment Surveys carried out conclude that the physical working environment of Bjørge is fully acceptable. As a part of systematic HSE efforts improvement areas have been identified, which are being followed up systematically in accordance with the requirements of the internal control regulation. A working environment survey of all Bjørge companies was conducted in the first quarter of Incidents The group has had an increase from 3 personal injuries in 2007 to 7 in This brings the S-value up from 2.9 to 7.5 in The number of lost time injuries rose from 1 to 4. This gives an increase of H-value from 1 in 2007 to 4.2 in A review shows that several of the incidents that occurred in 2008 are connected to lifting operations of various character. The workplace accident at Tranby in connection with a lifting operation ended in one of the employees sustaining permanent injury in his foot. Sykefravær i % Sickness absence Sykefravær i % BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT

16 NOR Kvalitet HMS&K griper stadig sterkere inn i industriens forretningsmessige prosesser, i alle faser. Anbudsdokumentasjon stiller stadig skjerpende krav i forhold til kvalitetssystemet og vi registrerer stadig økt oppfølging og revisjoner på systemer og løpende prosjekter. Styringssystemet BPS Konsernet har besluttet å øke fokuset på kvalitet og forbedre prosess-og helhetsforståelsen i alle ledd i organisasjonen. Revisjoner og sertifikater Det er gjennomført mange revisjoner i Bjørge i løpet av Både førstegangs sertifisering og re-sertifiseringer innenfor de ulike ISO standarder, samt kunderevisjoner og Achilles verifikasjoner. Påviste avvik og observasjoner har i alle sammenhenger blitt lukket innen avtalt tid. I tillegg til nye sertifikater har alle utløpte sertifikater blitt fornyet. Nye sertifiseringer i 2008: TPM (Total Production Manangement) sertifisering verksted, deteksjon i BSS 5S sertifisering av Bjørge Eureka, Tananger 5S sertifisering av Bjørge Eureka, Sørumsand NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO gangs sertifisering av Bjørge Eureka, Sørumsand Sykefravær Sykefraværsprosenten for 2008 er på 3,6 %. Isolert sett er dette et godt resultat. Imidlertid har også sykefraværet en liten, men negativ utvikling i forhold til Fjoråret hadde et samlet sykefravær på 3,4 %. Konsernets sykefraværsmål for 2008 var 3 %. Kartlegging og evaluering av miljøaspekter Alle virksomheter i Bjørge har kartlagt sine miljøaspekter. Vurdering av mulige reduksjoner av miljøpåvirkninger er vurdert og det er satt opp målbare målsetninger knyttet til dette. En generell vurdering av alle miljøaspekter i Bjørges virksomheter er at det ikke er noen betydelig miljøpåvirkning på ytre miljø knyttet til våre aktiviteter. Fire av åtte selskaper er sertifisert ihht. miljøstandard ISO ENG Quality HSE&Q is increasingly interwoven in the industry s commercial processes, in all phases. Tender documentation poses increasingly strict requirements relating to quality systems, and we are seeing a steady increase in follow-up and audits of systems and current projects. BPS management system The group has decided to intensify focus on quality and to improve the understanding of processes and overall understanding in all links of the organization. Audits and certificates A large number of audits were carried out during 2008, both first certifications and re-certifications within the various ISO standards, and customer audits and Achilles verifications. Identified nonconformities and observations were in all cases closed within the time agreed. In addition to new certificates, expired certificates have been renewed. New certifications in 2008: TPM (Total Production Management) certification workshop, detection i BSS 5S certification of Bjørge Eureka, Tananger 5S certification of Bjørge Eureka, Sørumsand ISO 9001 and ISO st certification of Bjørge Eureka, Sørumsand Sickness absence The sickness absence rate for 2008 is 3.6 %. In isolation this is a good result. However, the sickness absence rate has also seen a small, but negative development compared to 2007, which has an overall sickness absence rate of 3.4 %. The group s 2008 objective for sickness absence was 3 %. Surveying and evaluation of environmental aspects All operation areas of Bjørge have surveyed its environmental aspects. Potential reduction of environment impacts has been evaluated, and measurable objectives in this respect have been set. A general evaluation of all environmental aspects in Bjørge s operations suggests that our activities do not have any significant impact on the exterior environment. Four of eight companies are certified in accordance with the environmental standard, ISO Portal til Bjørges Prosess-styrings System Portal to Bjørge s process management system Bjørges kvalitetssikringssystem - Bjørge Prosess Styringssystem (BPS) er et kombinert HMS og kvalitetssystem. Bjørges prosess struktur blir presentert gjennom ledelsesprosesser, operative prosesser og støtteprosesser. Bjørge`s quality assurance system - Bjørge`s Process Control System (BPS) is a combined HSE and quality system. Bjørge`s process structure is presented through management processes, operations processes and support processes. 16 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

17 Risavika den, 14. januar 2009 Bjørge ASA Stig Feyling Konsernsjef Risavika den, 14. januar 2009 Bjørge ASA Stig Feyling Konsernsjef HMS & K POLITIKK I BJØRGE HSE & Q POLICY IN BJØRGE NOR ENG Bjørge har implementert null-filosofi, og den står sentralt i alt arbeid som utføres i konsernet. Dette innebærer søken etter metoder, systematikk, teknologi og kompetanse som skal gjøre det mulig å drive virksomheten uten å påføre oss selv eller andre skade eller tap på mennesker, miljø og materiell. I Bjørge representerer null-filosofi både et mål å jobbe mot og en måte å tenke på: ingen personskader eller arbeidsrelaterte sykdommer ingen skader på materiell eller miljø ingen avvik og reklamasjoner fra kunder på våre produkter og tjenester Alle ansatte, deres familier, bedriftens kunder, leverandører og samfunnet rundt oss, skal gjennom ansattes holdninger og adferd oppfatte Bjørge som en bedrift preget av: kvalitet i alle ledd kontinuerlig forbedring trivsel og godt arbeidsmiljø fokus på helse, miljø og sikkerhet forebygging av forurensing Ikke noe arbeid i Bjørge haster så mye at man ikke skal utføre det på en sikker måte Alle uønskede hendelser kan forhindres gjennom forebyggende arbeid. Interne krav i Bjørge skal minimum tilfredsstille myndighetskrav. Alle medarbeidere i Bjørge har ansvar for egen helse og sikkerhet samt bidra til å redusere risikoen for skade på mennesker, miljø og materiell. Alle ledere i Bjørge har et særlig ansvar for å tilrettelegge og følge opp HMS&K og framstå med synlig og troverdig HMS&K engasjement. Bjørge has implemented a zero injury philosophy, and this philosophy holds a central position in all work carried out in the group. It involves a search for methods, systems, technology and competence that enable us to run our activity without inflicting injury to ourselves or others, and without loss of human life, or damage to environment and material. To Bjørge a zero injury philosophy represents both a goal to strive for and a way of thinking: no personnel injuries or work related diseases no damage to material or environment no non-conformances or complaints from customers on our products and services With basis in the attitudes and conduct displayed by our employees, we would like all employees, their families, our customers, suppliers and society at large to look upon Bjørge as a company distinguished by: quality in all links continuous improvement well-being and a sound working environment focus on health, environment and safety pollution prevention There is no work so urgent that is cannot be carried out in a safe manner. All undesirable incidents can be avoided through preventive action. Internal Bjørge requirements are as a minimum to meet regulatory requirements. All Bjørge employees carry responsibility for their own health and safety and for helping reduce the risk of damage to humans, environment and material. All Bjørge executives have a particular responsibility for adapting and following up HSE&Q issues, and for showing visible and credible commitment to HSE&Q. SERTIFIKATER CERTIFICATES 17 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

18 AKSJER OG AKSJONÆRFORHOLD SHARES AND SHAREHOLDER AFFAIRS NOR Konsernets aksje handles i segmentet OB Standard på Oslo Børs under tickeren BJORGE. Den inngår i børsens energisektor og er dermed en del av beregningsgrunnlaget for energiindeksen (OSE10) og underliggende indekser, i tillegg til børsens totalindeks (OSEAX). Siden første noteringsdag har aksjen vært notert på listen for små og mellomstore bedrifter på Oslo Børs. I 2008 har det ikke vært gjennomført endringer i konsernets aksjekapital. Dermed er det fremdeles utstedt ca. 43,9 millioner aksjer i Bjørge ASA, hver med pålydende kr 1. Med en kurs pr aksje på kr 7,60 gir det en markedsverdi ved årets utgang på kr 334 millioner. Aksjene var ved årsskiftet fordelt på 502 eiere. Aksjonærstruktur Ved utgangen av 2008 var konsernets nær 44 millioner aksjer fordelt på i alt 502 aksjonærer. Nær fire fem deler av aksjonærene eier mindre enn aksjer, mens åtte eiere, eier mer enn en million aksjer. Aker Capital ervervet vel 17,5 millioner aksjer i september 2005 og har med sine 39,9 % av aksjene siden da vært konsernets desidert største eier. Camar AS økte sin beholdning med aksjer og figurerer fremdeles som den nest største eier i konsernet. De fem største aksjonærene har en eierandel på 69,3 % av aksjekapitalen i 2008.(Som er lik 2007) Andelen er 91,44 % (91,97% i2007) når en ser på de 20 største aksjonærene. Dette betyr at de resterende 8 % var fordelt på 482 aksjonærer. Utenlandske aksjonærer eier nær 9 % av aksjene mot 11 % et år tidligere. Konsernledelsen og styrets medlemmer med nærstående, eide ved årets utgang til sammen 50,4 % av aksjekapitalen. Informasjon om Bjørge s største aksjonærer er i note 5 til regnskapet for Morselskapet. ENG Company shares are traded in the OB Standard segment at the Oslo Stock Exchange under ticker BJORGE. Part of the energy sector, it is thus included in the calculation basis for the energy index (OSE10) and underlying indexes, as well as the all-share index (OSEAX) of the stock exchange. Since the share was first listed on on the Oslo Stock Exchange, it has been on the list for small and medium companies. No changes to the group s share capital were carried out in The total number of issued shares is still approx million shares in Bjørge ASA, each with a face value of NOK 1. With a listed price per share of 7.60 NOK this gives a market value of 334 million NOK at the end of the year. Shares at that point were distributed on 502 owners. Shareholder structure End 2008 the group s nearly 44 million shares were distributed on 502 shareholders. Nearly four fifths of the shareholders own less than 10,000 shares, while eight owners own more than one million shares. Aker Capital acquired around 17.5 million shares in September 2005, and has, with its 39.9 % of the shares, since then been the largest owner of the group. Camar AS increased its portfolio by 264,100 shares and is still figuring as the second largest owner of the group. The five largest shareholders owned 69.3 % of share capital in (same as in 2007). The proportion rises to 91.44% (91.97% in 2007) when the 20 largest shareholders are considered. This means that the remaining 8 % was distributed on 482 shareholders. Foreign shareholders owned nearly almost 9 % of shares, compared to 11 % one year before. Corporate management and members of the board including close relations owned 10.5% of share capital at the end of the year. Information on Bjørge s largest shareholders is found in note 5 to the parent company accounts. Utvikling for Bjørge -aksjen i forhold til relevante indekser (Indeksene er gjengitt relativt til Bjørge-aksjen) BJORGE OSE 10 ENERGY INDEX OSE ALL SHARE INDEX 18 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

19 PRESENTASJON AV VÅRE DIVISJONER PRESENTATION OF OUR DIVISIONS ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS FLOW SOLUTIONS SAFETY & AUTOMATION SOLUTIONS SPECIAL PROJECTS

20 ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS (RES) Våre ansatte har solid utdannelse og lang erfaring innen pumpeteknologi. Our employees have solid qualifications and a long experience within pump technology. 20 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Årsrapport ANNUAL REPORT

Årsrapport ANNUAL REPORT Årsrapport ANNUAL REPORT The Ulstein Group ULSTEIN MEKANISKE VERKSTED HOLDING ASA The companies in the Ulstein Group are gathered under the holding company Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA which,

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer