ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS

2 NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures Driftsinntekter I Operating income Driftsresultat I Operating result Resultat før skatt I Pre-tax profits Årsresultat for videreført virksomhet I Annual result for continued activities Årsresultat virksomhet under avhendelse Annual result for activities currently being realized Årsresultat I Annual result Kapital I Capital Totalkapital I Total capital Egenkapital I Equity capital Egenkapitalandel (1) I Equity ratio (1) 49,7 % 42,2 % Gjeldsgrad (2) I Debt ratio (2) 1,01 1,37 Likviditetsgrad 1 (3) I Liquidity ratio 1 (3) 1,9 1,5 Lønnsomhet og rentabilitet I Profitability and return on equity Driftsmargin (4) I Operating margin (4) 4,44% 3,73% EBITDA (5) I EBITDA (5) Egenkapitalrentabilitet (6) I Return on equity (6) 77,70% 7,79% Totalkapitalrentabilitet (7) I Return on total capital (7) 8,01% 7,20% Aksjer I Shares Aksjekapital I Share capital Antall aksjer I Number of shares Resultat pr. aksje (8) I Result per share (8) 0,88 0,81 Kontantstrøm pr. aksje (9) I Cash-flow per share (9) 1,13 0,02 Egenkapital pr. aksje (10) I Equity capital per share (10) 10,70 10,22 Utbytte/konsernbidrag pr. aksje I Dividend/group contribution per share 2,00 0,50 Offisielle nøkkeltall er beregnet for videreført virksomhet, ihht IFRS-5, se note 28 til konsernregnskapet. Official key figures are prepared for continued activity based upon IFRS-5, see note 28 to the consolidated financial statements. Definisjon av nøkkeltall I Key figures definition (1) Bokført egenkapital i prosent av totalkapital. I Book equity in percentage of total capital. (2) Gjeld dividert med egenkapital. I Debt divided by equity. (3) Omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld. I Current assets divided by short-term debt. (4) Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. I Operating result in percentage of operating income. (5) Driftsresultat før avskrivning og amortisering. Operating profit before depreciation and amortization. (6) Årsresultat dividert med gjennomsnittlig egenkapital. I Annual result divided by average equity capital. (7) Resultat før skattekostnad og rentekostnader dividert med gjennomsnittlig totalkapital. Annual result before taxes and interest costs divided by average equity capital. (8) Årsresultat videreført virksomhet dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Annual result continued operations divided by average number of outstanding shares. (9) Netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Net cash-flow from operational activity divided by average number of outstanding shares. (10) Bokført egenkapital dividert med antall utestående aksjer. I Book equity divided by number of outstanding shares.

3 FINANSIELL KALENDER februar: 4de kvartal 2008/foreløpig årsresultat april: Generalforsamling 28. april: 1ste kvartal august: 2ndre kvartal oktober: 3dje kvartal 2009 Det tas forbehold om endringer i datoene. FINANCIAL CALENDER February: 4th quarter 2008 / preliminary annual result April: General Meeting 28 April: 1st quarter August: 2nd quarter October: 3rd quarter 2009 The dates may be subject to change Nøkkeltall, resultater Key figures, results Omsetning MNOK Sales EBITDA MNOK EBITDA Totalt antall ansatte HENDELSER 2008 Fraværsskade frekvens (H-verdi) Number employees Lost time injury freequency (H-value) Sykefravær 3.6 % Sickness absence VÅRE KONTORSTEDER OUR OFFICES Bergen 169 ansatte employees Oslo 71 ansatte employees Stavanger 165 ansatte employees Porsgrunn 9 ansatte employees Arendal 16 ansatte employees Bømlo 35 ansatte employees Kristiansund 12 ansatte employees Sørumsand 9 ansatte employees Rygge 5 ansatte employees Notodden 78 ansatte employees Inngått rammeavtaler med BP, COPNO og StatoilHydro på ventilvedlikehold Vinner flere internasjonale kontrakter innenfor slukkesystemer Oppkjøp av Teamtrade AS Kontrakt på leveranse av fire diesel drevne generatorsett til Gullfaks C Gjennombrudd for Naxys sin subsea teknologi Inngått rammeavtale med StatoiHydro og COPNO på reparasjon og modifikasjoner av pumper Salg av kran og løfte aktiviteten Leveranse av verdens største deluge skidd til Valhall Åpning av nye fasiliteter på Sørsumsand og Ågotnes HIGHLIGHTS 2008 Outline agreements on valve maintenance entered with BP, COPNO and StatoilHydro A number of international contracts within fire fighting systems were won Acquisition of Teamtrade AS Contract on delivery of four diesel operated generator sets to Gullfaks C Break-through for Naxys subsea technology Outline agreement on pump repair and modifications entered with StatoiHydro and COPNO The crane and lifting operation was sold Delivery of the world s largest deluge skid to Valhall Opening of new facilities at Sørumsand and Ågotnes 3 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

4 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NOR Bjørge bidrar med høyteknologi, erfaring og innovasjon for en bærekraftig utvikling i olje- og gassindustrien. Vi leverer produkter og system- og totalløsninger innen pumper, ventiler, fiskalmåling, instrumentering, automasjon, over våkning, brann- og gassdeteksjon og slukkesystemer, samt avansert overflatebehandling. Selskapet representerer noen av verdens ledende leverandører innen flere produktområder og satser betydelig på videreutvikling av egen teknologi. ENG Bjørge contributes by high technology, experience and innovation to a sustainable development in the oil and gas industry. We supply products and systems and full range solutions with the area of pumps, valves, fiscal metering, instrumentation, automation, monitoring, fire and gas detection and extinguishing systems, as well as advanced surface treatment. The company represents some of the world`s leading suppliers within a number of product lines and invests considerably in the development of own technology. RAPPORTERINGSSEGMENTER REPORTING SEGMENTS ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS FLOW SOLUTIONS SAFETY & AUTOMATION SOLUTIONS SPECIAL PROJECTS Bildene i årsmeldingen, som i fjor, er fra Bjørge sitt nærmiljø i Stavanger regionen. Vi benytter dette bilde tema for å illustrere vår oppmerksomhet på vårt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling av miljøet. Vi tror at løsninger er intelligente når dette perspektivet ivaretas. Bjørge samarbeider med flere oljeselskaper og forskningsmiljøer for stadig å forbedre over v åknings-systemene for å bidra til å forhindre miljøskader. The pictures in this report, like in the 2007 Annual Report, are from Bjørge s local environment in the Stavanger region. The motifs were picked to illustrate our responsibility for promoting a sustainable environment. We believe that solutions are intelligent when this perspective is applied. Bjørge is co operating with a number of oil companies and research environments to improve monitoring systems. These efforts help to protect the environment. FORM DESIGN Blest / Kontrabeat TRYKK PRINT Sandnes Trykkeri FOTO PHOTO Natur Nature : Kontrabeat Virksomhet Activities / Products: Bitmap

5 INNHOLD CONTENT NØKKELTALL I KEY FIGURES KONSERNSJEFEN HAR ORDET WORD FROM THE CEO... 6 DETTE ER BJØRGE BJØRGE IN BRIEF Organisasjon Organization Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet (HMS&K) Health, Safety, Environment and Quality (HSE&Q) Aksjer og aksjonærforhold Shares and shareholder affairs DIVISJONENE THE DIVISIONS ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS (RES) FLOW SOLUTIONS (FLS) SAFETY & AUTOMATION SOLUTIONS (SAS) SPECIAL PROJECTS (SPE) ÅRSRAPPORT 2008 ANNUAL REPORT ÅRSBERETNING 2008 I DIRECTORS REPORT Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Statement by the executive and supervisory boards Prinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse Principles for stipulation of salary and other benefits to executive employees Revisjonsberetning Audit report Eierstyring og selskapsledelse Owner control and corporate management Vedtekter for Bjørge ASA Company by-laws for Bjørge ASA ÅRSREGNSKAP 2008 I ANNUAL ACCOUNTS REGNSKAP KONSERN I CONSOLIDATED ACCOUNTS NOTER TIL KONSERN I NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS REGNSKAP MORSELSKAP I PARENT COMPANY ACCOUNTS NOTER TIL REGNSKAP MORSELSKAP I NOTES TO PARENT COMPANY ACCOUNTS BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT

6 Riktig strategi viktigere enn noen gang. Bjørge videreutvikler konseptet - Intelligente løsninger. Correct strategy more important than ever before. Bjørge evolves the concept of - Intelligent solutions. KONSERNSJEFEN HAR ORDET WE GIVE THE WORD TO THE CEO NOR Kjære kunder, investorer, eiere og medarbeidere. I 2008 bidro dere til at Bjørge satte nye rekorder på en rekke områder som har betydning for dere. Vi leverte mer til våre kunder enn noen gang tidligere, vi utviklet og utvidet organisasjonen og våre ansatte, samt at vi styrket våre økonomiske resultater. Det er viktig å erkjenne hva dette innebærer for å vurdere hvordan vi kan prestere godt i det krevende markedet fremover. I 2008 leverte vi nesten 50 prosent mer til våre kunder enn året før. Prosjektene har omfattet produkter og løsninger, i tillegg til spesialist-tjenester for installasjon, assistanse til drift, oppgraderinger og effektivisering. Et bredt spekter av oljeselskaper, kontraktører, verft og rederier har valgt Bjørge som leverandør for mange av de systemene som er mest kritiske for å sikre høy produktivitet og driftsregularitet ved deres anlegg. I løpet av 2008 har våre kunder bidratt til at Bjørge er en klar markedsleder innen flere av de segmentene vi jobber i. Vi gjennomfører våre prosjekter og leveranser med helse, miljø og sikkerhet som en grunnleggende verdi. I 2008 fortsatte vi å ENG Dear customers, investors, owners and coworkers. In 2008 your contribution made Bjørge set new records within a number of areas of importance to you. Our deliveries to customers exceeded the level in any previous year. We developed and expanded the organization, and strengthened our economic results. It is important to recognize what this means in order to assess how we may give a good performance also in the demanding market that lies ahead. Customer deliveries in 2008 were almost 50 percent above the level of the previous year. Projects comprised products and solutions, in addition to specialist services for installations, operations assistance, upgrades and efficiency improvement. A broad range of oil companies, contractors, shipyards and shipping companies chose Bjørge to supply many of the systems that are most critical to ensure a high productivity and operational regularity at their plants. Our customers in 2008 contributed to making Bjørge a clear market leader within a number of the segments we are operating in. Our projects and deliveries are executed with health environment and safety as a fundamental value. In 2008 we continued our goal- 6 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

7 NOR arbeide målrettet med opplæring, arbeidsprosedyrer og ikke minst med å videreutvikle gode holdninger til HMS, ut fra visjonen om at virksomheten skal drives uten uønskede hendelser på dette området. Vi har i 2008 oppnådd gode resultater på flere felt innen HMS & Kvalitet. Likevel ser vi at sykefraværet øker på noen områder, og jeg beklager at vi i 2008 opplevde et par alvorlige arbeidsskader. Dette illustrerer viktigheten av at forbedringsarbeidet fortsetter med full kraft i Vår evne til å drive lønnsomt er avgjørende for at vi skal kunne fortsette å videreutvikle avanserte løsninger for våre kunder, ha evne til å tiltrekke og beholde de mest talentfulle medarbeiderne. Lønnsom drift med verdiskaping for våre eiere og investorer gir oss en solid og langsiktig finansiell plattform som gjør oss til en konkurransedyktig partner for våre forretningsforbindelser. For 2008 satte vi høye mål for å ytterligere styrke de økonomiske resultatene, og det er tilfredsstillende å konstatere at vi leverte i forhold til de målene som var satt. En omsetning på 1,7 milliarder og EBITDA på 130 millioner er en foreløpig rekord i Bjørges 31 års historie. Bjørge familien har vokst fra 480 ansatte, til 569 ansatte i året som er gått. I tillegg til kjøpet av Teamtrade og salget av virksomheten Kran og Løfteteknikk gjennomførte vi i 2008 en omfattende restrukturering for å gjøre organisasjonen mer effektiv og gi Bjørge økt slagkraft i markedet, Dette, kombinert med en solid ordrebok, vår teknologi og vår markedsposisjon gir oss et godt utgangspunkt for vil bli et krevende år, og vi forventer et fall i det totale aktivitetsnivået i bransjen. Med situasjonen i verdensøkonomien ser vi mange utfordringer og usikkerhetsfaktorer. Bjørge har med sitt fokus på det langsiktige drifts- og vedlikeholdsmarkedet og sin solide ordrebok likevel et robust grunnlag. Noe av det viktigste for oss i dette året er full oppmerksomhet på å levere våre prosjekter med effektivitet og forutsigbarhet. Samtidig ser vi enda flere muligheter i et marked der kostnader og effektivitet har fått enda mer oppmerksomhet. Vi vil aktivt utnytte anledninger til å videreutvikle Bjørge og hva vi har å bidra med til våre kunder. Basert på den kompetansen og teknologien vi besitter vil vi kunne være en partner for våre kunder i arbeidet for å skape ytterligere merverdi for hver krone som investeres. Denne tilnærmingen er også sentral for at vi og hele olje- og gassindustrien skal lykkes i å fortsette å skape sunne økonomiske resultater, og dermed også langsiktige verdier for forretningspartnere, eiere, ansatte og samfunnet. Det er en videreføring av den strategien Bjørge har fulgt over flere år, og som har brakt den positive utviklingen vi har sett. Det er en kurs som innebærer at jeg ser med forventning frem til å stå til rors for Bjørge også i ENG oriented efforts related to training and work procedures, and not least promoting correct attitudes to HSE, with basis in our vision of having no undesirable incidents in our operations. We obtained goods results within a number of HSE&Q areas in Still, the sickness absence rate is rising in some areas, and I regret noting that 2008 saw a couple of serious occupational injuries. This illustrates the importance of carrying on the improvement work undeterred in Our ability to operate commercially is decisive if we are to continue developing our advanced solutions to customers, and attract and keep the most talented employees. Profitable operations creating value-added to our owners and investors, give us a solid and long-term financial platform, making us a competitive partner for our business relations. For 2008 we had set ambitious targets to strengthen our financial results further, and it is satisfactory to observe that we have delivered compared to targets. Sales of NOK 1.7 billion and EBITDA of 130 million is a record to date in Bjørge s 31-year history. The Bjørge family has grown from 480 to 569 employees in the year that is over. In addition to acquiring Teamtrade AS and selling company Kran og Løfteteknikk, we implemented in 2008 an extensive restructuring in order to make the organization more effective and give Bjørge more clout in the market. This, combined with a solid order book, our technology and market position, gives us a good basis for will be a demanding year, and we are expecting a fall in total activities in the industry. Because of the present situation in world economy we see a number of challenges and uncertainty factors ahead. Bjørge has nevertheless a robust basis, thanks to its focus on the long-term operation and maintenance market and its solid order book. Some of the most important things for us this year is to give our full attention to delivering our projects with efficiency and predictability. At the same time we eye more opportunities in a market where cost and efficiency are receiving increasing attention. We shall actively take every opportunity to develop our operations and contribution to our customers. With basis in the competence and technology we possess, we will be a valuable partner to our customers in their work to create further value added for each krone being invested. This approach is also vital, in order that we, and the entire oil and gas industry, are to succeed in creating sound economic results in the future, thereby creating long-term values for business partners, owners, employees, and the community. This is a continuation of the strategy that Bjørge has pursued for many years, and which has brought the positive trend that we have enjoyed. With this course I look forward with great expectations to be standing at the helm of Bjørge also in Stig Feyling Konsernsjef Chief Executive Officer BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT

8 8 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 IMAGINATION IS MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand. Albert Einstein

9 DETTE ER BJØRGE BJØRGE IN BRIEF NOR Bjørge leverer spesialiserte produkter, ofte satt sammen i integrerte systemer som gjør det mulig å levere komplette løsninger. ENG Bjørge supplies specialized products, often assembled into integrated systems that enable delivery of complete solutions. En viktig del av tilbudet er derfor også kompetansebaserte tjenester, for eksempel prosjektering, og prosjektledelse, samt tjenester for drift og vedlikehold av systemene etter at de er l evert. Løsningene som tilbys inkluderer instrumentering, kontroll, måling, automatisering, pumpe teknologi, ventil teknologi og brannslukkingssystemer. An important part of the supply is therefore competence based services, for example engineering and project management, and services for operation and maintenance of systems after delivery. Solutions offered include instrumentation, control, metering, automation, pump technology, valve technology and fire fighting systems. Markeder Konsernets markeder består av direkte salg til oljeselskapenes utbyggings- og driftsavdelinger eller underleveranser til større hovedkontraktører, til byggeverft og til rederier med spesialiserte skip. Innenfor enkelte deler av virksomheten selges det også løsninger til andre deler av landbasert industri. Markets The group s markets embrace direct sale to the development and operation departments of oil companies or sub-supplies to major main contractors, construction yards and shipping companies of specialized vessels. Some sections of the operations also sell solutions to other parts of land based industry. Størrelse og lokalisering Bjørge hadde i 2008 en samlet omsetning på i overkant av 1.7 milliarder norske kroner og har hatt en organisk vekst i 2008 på 47 %. Ved utløpet av året var det 569 ansatte. Bjørge er lokalisert i hovedregionene; Stavanger, Bergen og Oslo. I disse regionene inngår også de lokale enhetene i; Notodden, Bømlo, Porsgrunn, Arendal, Kristiansund, Rygge og Sørumsand. Hovedkontoret ligger i Risavika, utenfor Stavanger. Size and locations Bjørge in 2008 posted total sales of around 1.7 billion NOK, and saw an organic growth of 47 %. End year the group had 569 employees. Bjørge is located in main regions Stavanger, Bergen and Oslo. Within these regions the following local units are found; Notodden, Bømlo, Porsgrunn, Arendal, Kristiansund, Rygge and Sørumsand. The main office is located at Risavika outside Stavanger. Eierforhold Bjørge ble notert på Oslo Børs i Selskapet har ved utløpet av 2008, 502 aksjonærer. Aker Capital har siden 2005 vært største eier med 39,9 %. Oversikt over Bjørge sine største aksjonærer ligger under note 5 i Morselskapets regnskap. Ownership Bjørge became listed on the Oslo Stock Exchange in End 2008 the company had 502 shareholders. Aker Capital has since 2005 been the largest owner with an ownership interest of 39.9 %. An overview of Bjørge s major shareholders is found in note 5 in the parent company s accounts. VÅRE KJERNE VERDIER TRIVSEL godt samarbeid, åpenhet, ærlighet og et godt arbeidsmiljø. ANSVARLIGHET pålitelige og profesjonelle i alt vi gjør. KREATIVITET tenke nye tanker, finne smarte løsninger, fremme kreativitet. KONKURRANSEDREVET levere det vi lover, nå målene, være forutsigbare. OUR CORE VALUES WELL-BEING good working relations, openness and honesty, a responsive working environment. ACCOUNTABILITY predictable, accountable, professional in everything we do. CREATIVETY coming up with new ideas, finding smart solutions, promoting creativity. PERFORMANCE DRIVEN deliver what we promise, attain goals, predictable. 9 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

10 Bjørge skreddersyr totalløsninger for pumper, ventiler, fiskal måling, instrumentering, automasjon, overvåking og analyse, brann- og gassdeteksjon og slukkesystemer, samt avansert overflatebehandling og vedlikehold. Bjørge customizes total solutions for pumps, valves, fiscal metering, instrumentation, automation, monitoring and analysis, fire and gas detection and extinguishing systems, as well as advanced surface treatment and maintenance. Nede tid i produksjonssammenheng er svært belastende både økonomisk og miljømessig. Vår tilstedeværelse og våre høyteknologiske løsninger bidrar til økt merverdi for olje- og gassindustrien. Downtime in a production context is a liability both in financial and environmental terms. Our presence and high-tech solutions give value-added to the oil and gas industry Bjørge was established Strand Entreprises AS acquiring Bjørge OTC quotation emission Acquiring Norcoat Services BJØRGE S UTVIKLING GJENNOM 31 ÅR 31 YEARS HISTORY AND DEVELOPMENT OF BJØRGE Emerging between Bjørge ASA og Solberg & Andersen AS Acquiring Steinco AS Acquiring Hymaco from ABB 10 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

11 NOR VISJON Være den foretrukne teknologipartneren innenfor produkter, løsninger og tjenester for den norske olje og gass industrien Bygge ledende posisjoner innenfor teknologiske nisjer internasjonalt ENG VISION Be the preferred technology partner within products, solutions and services for the Norwegian oil and gas industry Build leading positions within international technological niches MÅL Økt verdiskapning gjennom robuste løsninger Ledende innenfor HMS & K Årlig organisk vekst på 10-15% Balansere omsetningen mellom CAPEX og OPEX fasene Balansere produktspekteret mellom egne produkter og produkt representasjoner Etablere Bjørge som et anerkjent teknologi- og kompetanseselskap Bjørge skal være en attraktiv arbeidsgiver GOALS Enhanced value added through robust solutions Leader within HSE&Q Annual organic growth of 10-15% Balance sale between CAPEX and OPEX phases Balance range of products between own products and product representations Establish Bjørge as a renowned provider of technology and competence Bjørge is to be an attractive employer STRATEGI Utnytte fullt potensial innenfor kjernevirksomheten - Organisk vekst - Interne synergier - Kompetanse og systemer Styrke kjernevirksomheten gjennom konsolidering - Bygge ledende posisjoner - Styrke teknologi, produkt og kompetanseplattformen Ekspandere til beslektede områder med sterke synergier til dagens kjernevirksomhet - Styrke egen produkt plattform - Øke marginene - Styrke Bjørges posisjon hos kundene - Utvikle vår unikhet STRATEGY Fully exploit the potential within core activities - Organic growth - Internal synergies - Competence and systems Strengthen core activities through consolidation - Build leading positions - Strengthen technology, product and competence platform Expand to related areas with strong synergies to today s core activities - Strengthen own product platform - Boost margins - Strengthen Bjørge s position with the customer - Develop our uniqueness Acquiring Scana Moland AS Acquiring Eptec AS Sale of Bjørge Offshore AS Bjørge established on Norwegian Stock Exchange Acquiring: Naxys AS Reime Prosess Notodden AS Holta & Håland Instrumentering AS Holta & Håland Metering AS Sale of Bjørge Norcoat AS Acquiring: Eureka Topside pumps from Aker kværner Subsea. Fire Protection Engineering AS (FPE) Increases to 70% ownership in SaaS System AS Acquiring Teamtrade AS Sale of BKL BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT

12 ORGANISASJON ORGANIZATION NOR Intelligente løsninger krever kompetente og kreative medarbeidere 2008 ble det foretatt endringer av konsernets juridiske organisasjons struktur gjennom en fisjonsprosess av driftsselskapet Bjørge AS. Behov for økt drifts- og resultatfokus lå til grunn for organisasjonsendringene. Divisjonsstrukturen er opprettholdt i konsernet, men styringen av virksomhetsområdene skjer i større grad igjennom de enkelte selskapenes styrer. Det er etablert sterke arenaer for å fremme de synergimuligheter som ligger i Bjørges ulike forretningskonsepter. Ansatte har utvist en imponerende evne til å engasjere seg i omstillingsarbeidet innledes med en ny og forsterket organisasjon. ENG Intelligent solutions demand competence and creative co-workers In 2008 changes to the group s legal organization structure were made through a de-merger of operation company Bjørge AS. The organizational changes were based on a need for intensifying focus on operations and profit performance. The group has maintained the division structure, but management of the various segments has to an increasing extent been taken over by the boards of directors of the individual companies. Strong arenas have been set up to promote the synergy potentials of Bjørge s various business concepts. The employees have displayed an impressive ability for getting involved in the restructuring work is started with a new and strengthened organization. Selskapsstrukturen i Bjørge ASA ser slik ut ved inngangen til 2009: Bjørge ASA (Morselskap) Bjørge Eureka AS Solberg & Andersen AS Bjørge FPE AS Bjørge Marine Automation AS Bjørge Naxys AS Bjørge NCT AS Bjørge Instrumentering AS Bjørge Teametrade AS (76,5%) Bjørge Safety Systems AS (85%) - Bjørge System DK ApS (76,6%) Bjørge har ved utgangen av 2008, 569 ansatte. Ca 250 av våre ansatte har ingeniørbakgrunn og besitter spisskompetanse innen følgende fagfelt: Ventil teknologi Integrerte automasjonssystemer Pumpeteknologi Subsea overvåking Fiskal måling og analyse Instrumentering Avansert overflatebehandling Subsea instrumentering Brann og gass Service ingeniører Senior prosjektledere The company structure of Bjørge ASA is as follows at the entry to 2009: Bjørge ASA (Parent company) Bjørge Eureka AS Solberg & Andersen AS Bjørge FPE AS Bjørge Marine Automation AS Bjørge Naxys AS Bjørge NCT AS Bjørge Instrumentering AS Bjørge Teametrade AS (76.5%) Bjørge Safety Systems AS (85%) - Bjørge System DK ApS (76.6%) Bjørge had late 2008 a workforce of 569. Around 250 of our employees are engineers, possessing top competence within the following disciplines: Valve technology Integrated automation systems Pump technology Subsea monitoring Fiscal metering and analysis Instrumentation Advanced surface treatment Subsea instrumentation Fire and gas Service engineers Senior project managers 12 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

13 Organisasjonskart Organization chart Bjørge ASA Totalt 569 ansatte fordelt på forretningsområde Number of employees distributed on areas of operation Special Projects Division Rotating Equipment Solutions Division Flow Solutions Division Safety Automation Solutions Bjørge NCT AS Bjørge Eureka AS Solberg & Andersen AS Bjørge Teamtrade AS Bjørge Naxys AS Fire Protection Engineering AS Bjørge Safety Systems AS Bjørge Marine Automation AS ADMINISTRATION 24 FLOW SOLUTIONS 183 SPECIAL PROJECTS 110 ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS 83 SAFETY & AUTOMATION SOLUTIONS 169 KONSERNLEDELSE MANAGEMENT Stig Feyling Konsernsjef CEO Trygve Mildestveit Direktør Teknologi & Markedsutvikling Senior Vice President Technology & Market Development Frode Wathne Finansdirektør CFO Johan Fredriksson Divisjondirektør Rotating Equipment Solutions Adm.dir. Bjørge Eureka AS Senior Vice President Rotating Equipment Solutions Managing Director Bjørge Eureka AS Tor Hellestøl Direktør Forretningsutvikling & Risiko Senior Vice President Business Development & Risk Management Erik Christensen Divisjon direktør Flow Solutions Adm.dir. Solberg & Andersen AS Senior Vice President Flow Solutions Managing Director Solberg & Andersen AS BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT

14 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET (HMS&K) HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY (HSE&Q) Oppnåelsen av et mål er utgangs punktet til et nytt. Arriving at one goal is the starting point to another. NOR ENG Antall personskader (S-verdi) Personal injury frequency (S value) Antall fraværskader (H-verdi) Lost time injury frequency (H value) 14 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

15 NOR Generelt Bjørge konsernet har alltid hatt stor oppmerksomhet på HMS&K området. I 2008 opplevde konsernet dessverre en negative utvikling på de sentrale måleparametrene; H-verdi (fraværsskade frekvens), S-verdi (personskade frekvens) og sykefraværs prosent. Økt ledelsesfokus og konkrete tiltak er igangsatt og for å snu denne utviklingen. Null-filosofi Bjørge har integrert null- filosofien i konsernets HMS&K policy. Nullfilosofien står sentralt i alt arbeid som utføres i konsernet. Dette innebærer søken etter metoder, systematikk, teknologi og kompetanse som skal gjøre det mulig å drive virksomheten uten å påføre oss selv eller andre skade eller tap på mennesker, miljø og materiell. I Bjørge representerer nullfilosofi både et mål å jobbe mot og en måte å tenke på. Arbeidsmiljø Gjennom kartlegginger som er utført er konklusjonen at det fysiske arbeidsmiljø i Bjørge er fullt ut akseptabelt. Som ett ledd i systematisk HMS arbeidet er det avdekket forbedrings-områder som blir fulgt opp systematisk i henhold til krav i Internkontrollforskrift. Det ble gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging i alle selskaper i Bjørge i løpet av første kvartal Hendelser Konsernet har en økning fra 3 personskader i 2007 til 7 personskader i Dette bringer S-verdien fra 2,9 til 7,5 i Antallet fraværsskader har økt fra 1 til 4. Dette gir en økning i H-verdien fra 1 i 2007 til 4,2 i Gjennomgang viser at flere av hendelsene i 2008 er knyttet til løfteoperasjoner av ulik karakter. Arbeidsulykken på Tranby i forbindelse med en løfteoperasjon endte med fysisk varig mèn i en fot for en av konsernets ansatte. Antall personskader Antall fraværsskader ENG Overall The Bjørge group has always paid great attention to the HSE&Q area. In 2008 the group unfortunately saw a negative development in central measuring parameters; the H-value (lost time injury frequency), S-value (personal injury frequency) and sickness absence rate. Enhanced management focus and specific actions have been initiated in order to turn this trend. Zero-injury philosophy Bjørge has integrated a zero-injury philosophy in the group s HSE&Q policy. The zero-injury philosophy assumes a central position in all work being performed in the group. This entails a search for methods, systematics, technology and competence that will enable operations without inflicting injury on ourselves or others, and without sustaining loss of human life, environment and material. To Bjørge the zero-injury philosophy represents a target to strive for and a way of thinking. Working environment Surveys carried out conclude that the physical working environment of Bjørge is fully acceptable. As a part of systematic HSE efforts improvement areas have been identified, which are being followed up systematically in accordance with the requirements of the internal control regulation. A working environment survey of all Bjørge companies was conducted in the first quarter of Incidents The group has had an increase from 3 personal injuries in 2007 to 7 in This brings the S-value up from 2.9 to 7.5 in The number of lost time injuries rose from 1 to 4. This gives an increase of H-value from 1 in 2007 to 4.2 in A review shows that several of the incidents that occurred in 2008 are connected to lifting operations of various character. The workplace accident at Tranby in connection with a lifting operation ended in one of the employees sustaining permanent injury in his foot. Sykefravær i % Sickness absence Sykefravær i % BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT

16 NOR Kvalitet HMS&K griper stadig sterkere inn i industriens forretningsmessige prosesser, i alle faser. Anbudsdokumentasjon stiller stadig skjerpende krav i forhold til kvalitetssystemet og vi registrerer stadig økt oppfølging og revisjoner på systemer og løpende prosjekter. Styringssystemet BPS Konsernet har besluttet å øke fokuset på kvalitet og forbedre prosess-og helhetsforståelsen i alle ledd i organisasjonen. Revisjoner og sertifikater Det er gjennomført mange revisjoner i Bjørge i løpet av Både førstegangs sertifisering og re-sertifiseringer innenfor de ulike ISO standarder, samt kunderevisjoner og Achilles verifikasjoner. Påviste avvik og observasjoner har i alle sammenhenger blitt lukket innen avtalt tid. I tillegg til nye sertifikater har alle utløpte sertifikater blitt fornyet. Nye sertifiseringer i 2008: TPM (Total Production Manangement) sertifisering verksted, deteksjon i BSS 5S sertifisering av Bjørge Eureka, Tananger 5S sertifisering av Bjørge Eureka, Sørumsand NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO gangs sertifisering av Bjørge Eureka, Sørumsand Sykefravær Sykefraværsprosenten for 2008 er på 3,6 %. Isolert sett er dette et godt resultat. Imidlertid har også sykefraværet en liten, men negativ utvikling i forhold til Fjoråret hadde et samlet sykefravær på 3,4 %. Konsernets sykefraværsmål for 2008 var 3 %. Kartlegging og evaluering av miljøaspekter Alle virksomheter i Bjørge har kartlagt sine miljøaspekter. Vurdering av mulige reduksjoner av miljøpåvirkninger er vurdert og det er satt opp målbare målsetninger knyttet til dette. En generell vurdering av alle miljøaspekter i Bjørges virksomheter er at det ikke er noen betydelig miljøpåvirkning på ytre miljø knyttet til våre aktiviteter. Fire av åtte selskaper er sertifisert ihht. miljøstandard ISO ENG Quality HSE&Q is increasingly interwoven in the industry s commercial processes, in all phases. Tender documentation poses increasingly strict requirements relating to quality systems, and we are seeing a steady increase in follow-up and audits of systems and current projects. BPS management system The group has decided to intensify focus on quality and to improve the understanding of processes and overall understanding in all links of the organization. Audits and certificates A large number of audits were carried out during 2008, both first certifications and re-certifications within the various ISO standards, and customer audits and Achilles verifications. Identified nonconformities and observations were in all cases closed within the time agreed. In addition to new certificates, expired certificates have been renewed. New certifications in 2008: TPM (Total Production Management) certification workshop, detection i BSS 5S certification of Bjørge Eureka, Tananger 5S certification of Bjørge Eureka, Sørumsand ISO 9001 and ISO st certification of Bjørge Eureka, Sørumsand Sickness absence The sickness absence rate for 2008 is 3.6 %. In isolation this is a good result. However, the sickness absence rate has also seen a small, but negative development compared to 2007, which has an overall sickness absence rate of 3.4 %. The group s 2008 objective for sickness absence was 3 %. Surveying and evaluation of environmental aspects All operation areas of Bjørge have surveyed its environmental aspects. Potential reduction of environment impacts has been evaluated, and measurable objectives in this respect have been set. A general evaluation of all environmental aspects in Bjørge s operations suggests that our activities do not have any significant impact on the exterior environment. Four of eight companies are certified in accordance with the environmental standard, ISO Portal til Bjørges Prosess-styrings System Portal to Bjørge s process management system Bjørges kvalitetssikringssystem - Bjørge Prosess Styringssystem (BPS) er et kombinert HMS og kvalitetssystem. Bjørges prosess struktur blir presentert gjennom ledelsesprosesser, operative prosesser og støtteprosesser. Bjørge`s quality assurance system - Bjørge`s Process Control System (BPS) is a combined HSE and quality system. Bjørge`s process structure is presented through management processes, operations processes and support processes. 16 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

17 Risavika den, 14. januar 2009 Bjørge ASA Stig Feyling Konsernsjef Risavika den, 14. januar 2009 Bjørge ASA Stig Feyling Konsernsjef HMS & K POLITIKK I BJØRGE HSE & Q POLICY IN BJØRGE NOR ENG Bjørge har implementert null-filosofi, og den står sentralt i alt arbeid som utføres i konsernet. Dette innebærer søken etter metoder, systematikk, teknologi og kompetanse som skal gjøre det mulig å drive virksomheten uten å påføre oss selv eller andre skade eller tap på mennesker, miljø og materiell. I Bjørge representerer null-filosofi både et mål å jobbe mot og en måte å tenke på: ingen personskader eller arbeidsrelaterte sykdommer ingen skader på materiell eller miljø ingen avvik og reklamasjoner fra kunder på våre produkter og tjenester Alle ansatte, deres familier, bedriftens kunder, leverandører og samfunnet rundt oss, skal gjennom ansattes holdninger og adferd oppfatte Bjørge som en bedrift preget av: kvalitet i alle ledd kontinuerlig forbedring trivsel og godt arbeidsmiljø fokus på helse, miljø og sikkerhet forebygging av forurensing Ikke noe arbeid i Bjørge haster så mye at man ikke skal utføre det på en sikker måte Alle uønskede hendelser kan forhindres gjennom forebyggende arbeid. Interne krav i Bjørge skal minimum tilfredsstille myndighetskrav. Alle medarbeidere i Bjørge har ansvar for egen helse og sikkerhet samt bidra til å redusere risikoen for skade på mennesker, miljø og materiell. Alle ledere i Bjørge har et særlig ansvar for å tilrettelegge og følge opp HMS&K og framstå med synlig og troverdig HMS&K engasjement. Bjørge has implemented a zero injury philosophy, and this philosophy holds a central position in all work carried out in the group. It involves a search for methods, systems, technology and competence that enable us to run our activity without inflicting injury to ourselves or others, and without loss of human life, or damage to environment and material. To Bjørge a zero injury philosophy represents both a goal to strive for and a way of thinking: no personnel injuries or work related diseases no damage to material or environment no non-conformances or complaints from customers on our products and services With basis in the attitudes and conduct displayed by our employees, we would like all employees, their families, our customers, suppliers and society at large to look upon Bjørge as a company distinguished by: quality in all links continuous improvement well-being and a sound working environment focus on health, environment and safety pollution prevention There is no work so urgent that is cannot be carried out in a safe manner. All undesirable incidents can be avoided through preventive action. Internal Bjørge requirements are as a minimum to meet regulatory requirements. All Bjørge employees carry responsibility for their own health and safety and for helping reduce the risk of damage to humans, environment and material. All Bjørge executives have a particular responsibility for adapting and following up HSE&Q issues, and for showing visible and credible commitment to HSE&Q. SERTIFIKATER CERTIFICATES 17 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

18 AKSJER OG AKSJONÆRFORHOLD SHARES AND SHAREHOLDER AFFAIRS NOR Konsernets aksje handles i segmentet OB Standard på Oslo Børs under tickeren BJORGE. Den inngår i børsens energisektor og er dermed en del av beregningsgrunnlaget for energiindeksen (OSE10) og underliggende indekser, i tillegg til børsens totalindeks (OSEAX). Siden første noteringsdag har aksjen vært notert på listen for små og mellomstore bedrifter på Oslo Børs. I 2008 har det ikke vært gjennomført endringer i konsernets aksjekapital. Dermed er det fremdeles utstedt ca. 43,9 millioner aksjer i Bjørge ASA, hver med pålydende kr 1. Med en kurs pr aksje på kr 7,60 gir det en markedsverdi ved årets utgang på kr 334 millioner. Aksjene var ved årsskiftet fordelt på 502 eiere. Aksjonærstruktur Ved utgangen av 2008 var konsernets nær 44 millioner aksjer fordelt på i alt 502 aksjonærer. Nær fire fem deler av aksjonærene eier mindre enn aksjer, mens åtte eiere, eier mer enn en million aksjer. Aker Capital ervervet vel 17,5 millioner aksjer i september 2005 og har med sine 39,9 % av aksjene siden da vært konsernets desidert største eier. Camar AS økte sin beholdning med aksjer og figurerer fremdeles som den nest største eier i konsernet. De fem største aksjonærene har en eierandel på 69,3 % av aksjekapitalen i 2008.(Som er lik 2007) Andelen er 91,44 % (91,97% i2007) når en ser på de 20 største aksjonærene. Dette betyr at de resterende 8 % var fordelt på 482 aksjonærer. Utenlandske aksjonærer eier nær 9 % av aksjene mot 11 % et år tidligere. Konsernledelsen og styrets medlemmer med nærstående, eide ved årets utgang til sammen 50,4 % av aksjekapitalen. Informasjon om Bjørge s største aksjonærer er i note 5 til regnskapet for Morselskapet. ENG Company shares are traded in the OB Standard segment at the Oslo Stock Exchange under ticker BJORGE. Part of the energy sector, it is thus included in the calculation basis for the energy index (OSE10) and underlying indexes, as well as the all-share index (OSEAX) of the stock exchange. Since the share was first listed on on the Oslo Stock Exchange, it has been on the list for small and medium companies. No changes to the group s share capital were carried out in The total number of issued shares is still approx million shares in Bjørge ASA, each with a face value of NOK 1. With a listed price per share of 7.60 NOK this gives a market value of 334 million NOK at the end of the year. Shares at that point were distributed on 502 owners. Shareholder structure End 2008 the group s nearly 44 million shares were distributed on 502 shareholders. Nearly four fifths of the shareholders own less than 10,000 shares, while eight owners own more than one million shares. Aker Capital acquired around 17.5 million shares in September 2005, and has, with its 39.9 % of the shares, since then been the largest owner of the group. Camar AS increased its portfolio by 264,100 shares and is still figuring as the second largest owner of the group. The five largest shareholders owned 69.3 % of share capital in (same as in 2007). The proportion rises to 91.44% (91.97% in 2007) when the 20 largest shareholders are considered. This means that the remaining 8 % was distributed on 482 shareholders. Foreign shareholders owned nearly almost 9 % of shares, compared to 11 % one year before. Corporate management and members of the board including close relations owned 10.5% of share capital at the end of the year. Information on Bjørge s largest shareholders is found in note 5 to the parent company accounts. Utvikling for Bjørge -aksjen i forhold til relevante indekser (Indeksene er gjengitt relativt til Bjørge-aksjen) BJORGE OSE 10 ENERGY INDEX OSE ALL SHARE INDEX 18 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

19 PRESENTASJON AV VÅRE DIVISJONER PRESENTATION OF OUR DIVISIONS ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS FLOW SOLUTIONS SAFETY & AUTOMATION SOLUTIONS SPECIAL PROJECTS

20 ROTATING EQUIPMENT SOLUTIONS (RES) Våre ansatte har solid utdannelse og lang erfaring innen pumpeteknologi. Our employees have solid qualifications and a long experience within pump technology. 20 BJØRGE ASA ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Muligheter for bransjen. Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement

Muligheter for bransjen. Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement Muligheter for bransjen Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement Leading contractor with proven track record: Complete platforms and onshore plants

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group Aker Drilling ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars 2006 Dagsorden 1. Åpning og konstituering 2. Ordinære saker 2.1 Orientering om virksomheten 2.2 Godkjennelse av regnskap og årsberetning 2.3 Fastsettelse

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet UXRisk PREPARED. Tema Målet med prosjektet hvilke utfordringer skulle løses Erfaringer fra samarbeid med et internasjonalt selskap Involvering av kunder Hvor er dere i dag. Erfaringer med Innovasjon Norge

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :40 OB ORK Renteregulering OBLIGASJONSHENDELSE R

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :40 OB ORK Renteregulering OBLIGASJONSHENDELSE R Antall treff: 139 Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type 31.03.2011 13:40 OB OK enteregulering OBLIGASJONSHENDELSE 30.03.2011 09:43 OB OK Flagging i Orkla ASA FLAGGING 29.03.2011 13:30

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Erfa møte Arendal

Erfa møte Arendal Erfa møte Arendal 14.12.2015 Anne-Grete Ellingsen CEO GCE NODE Value Creation in the GCE NODE Industrial classification of the Node Members. The relative size of each segment is weighted to the total value

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006 Vekst og verdiskaping 1. november 2006 Agenda Fokus Bank Ålesund Hva er ODIM? Mål og strategier Markedsdrivere og -utsikter Videre utvikling av ODIM Slide 2 : 03.11.2006 : Fokus Bank - Vekst og verdiskaping

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger

Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger Narvik 11. februar 2014 Erfaringer fra arbeid Arctic Suppliers Network. Noen problemstillinger Geir Frantzen Seniorrådgiver Forskningsparken i Narvik geir@fpn.no The total network has an annual turnover

Detaljer