Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual"

Transkript

1 I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisjonsberetning for 2000

2 OM HOME Home Invest ASA Home Invest ASA er et eiendomsselskap bestående av 24 hotelleiendommer, hvorav 7 i Norge og 17 i Sverige. Arealer Antall kvadratmetre Selskapet ble stiftet i forbindelse med utskillelsen av eiendomsvirksomheten i Choicekonsernet og notert på Oslo Børs listen over små og mellomstore bedrifter (SMB-listen) Norge Sverige Totalt For alle hotelleiendommene, bortsett fra Hamneset i Harstad og Prisma i Sverige, er det inngått langsiktige leieavtaler med Choice-konsernet, som er et av Skandinavias ledende hotellselskaper. Norge Sverige Home s aksjonærstruktur Home s aksjonærstruktur var ved børsintroduksjonen et speilbilde av aksjonærstrukturen i Choice Hotels Scandinavia ASA. Etter etableringen av selskapet har Anker Holding AS (eies 90 % av Petter A. Stordalen og 10 % av Jon Erik Brøndmo) og Petter A. Stordalen, styrket sin eiersituasjon i selskapet. I tilbudsdokument av som ble sendt alle aksjonærene i selskapet, fremsatte Anker Holding AS tilbud om kjøp av alle aksjene i selskapet til NOK 5,00 pr. aksje. Tilbudsperioden løp fra til Antall hotellrom Norge 645 Sverige Totalt Leiekontrakter har pr inngått 23 hotell leieavtaler med gjenværende leietid på ca.17 år. Basert på foreløpig aksepterte tilbud pr vil Petter A. Stordalen og Anker Holding AS eie 62,0% av aksjene i Home Invest ASA. Husleien består av en minimumsleie, en prosentleie og en fastleie. De 5 største aksjonærene etter tilbudsfristens utløp (pr ) Aksjonærer Aksjer Andel Petter A. Stordalen m/ selskaper ,00% Choice Hotels Scandinavia ASA ,84% Unibank AS ,43% Jon Erik Brøndmo m/selskap ,89% Rolf Alfred Næss ,54% Øvrige aksjonærer ,30% Totalt antall aksjer % Prosentleien er igjen todelt, ettersom denne beregnes av omsetning på utleie av rom (fra 27% til 35%) og dels av omsetning knyttet til salg av mat og drikke (fra 7% til 8%). Minimumsleien utgjør ca 2/3 av den faktiske prosentleien. I tillegg er det et fastleieelement som skal dekke estimerte utgifter til blant annet forsikring, eiendomsskatt og ytre vedlikehold. 2

3 OM HOME Finansiering har annen langsiktig gjeld på NOK mill. hvorav NOK 854,0 mill. er SEK-lån og NOK 482,0 mill. er NOK-lån. I låneporteføljen inngår et ansvarlig konvertibelt lån fra CHS på NOK 220,0 mill. Avdragsprofil på låneporteføljen fremgår av note 14 til regnskapet. Lån opptatt i SEK har en gjennomsnittlig rente på 5,5%, mens lån i NOK har en gjennomsnittlig rente på 6,9%. Den totale låneporteføljen har en gjennomsnittlig rentebinding på 3 år. Finansielle nøkkeltall År 2000 ( ) Driftsinntekter NOK 117,8 mill. Driftsresultat NOK 73,6 mill. Årets resultat NOK 17,3 mill. Kontantstrøm før skatt NOK 49,3 mill. Bokført egenkapital NOK 293,0 mill. Egenkapitalandel 16,84% Gjeld NOK 1.446,6 mill. For mer informasjon og bilder se 3

4 Årsberetning 2000 Selskapets virksomhet Home Invest ASA hadde ved årsskiftet 7 hotelleiendommer i Norge og 17 hotelleiendommer i Sverige, til sammen 24 hotelleiendommer. Samtlige hoteller utenom to leies ut til Choice Hotels Scandinavia ASA (CHS). CHS driver sine hotell under tre varemerker: Comfort, Quality og Clarion. Det totale leiearealet var ved årsskiftet ca kvm med hotell rom. Home Invest ASA ble stiftet i sammenheng med at CHS fisjonerte sine eiendommer i Norge. Selskapet ble notert på Oslo Børs I Sverige er det ikke mulig å gjennomføre fisjon, hvilket gjorde at samtlige eiendommer og eiendomsselskap måtte kjøpes av CHS pr Fisjonen ble i Norge gjennomført med regnskapsmessig kontinuitet og med regnskapsmessig virkning fra Det svenske underkonsernet ble dannet ved oppkjøpet og resultatet for Sverige er innarbeidet i konsernregnskapet for perioden til Virksomheten i Home Invest består i å aktivt utvikle, foredle og forvalte hotelleiendommer i Norden, samt investere overskuddslikviditet til best mulig avkastning og lav risiko: Investeringer skal kunne foretas i ytterligere hotelleiendommer og annen fast eiendom. Der det fremstår som interessant skal Home Invest også kunne investere i aksjer og andre verdipapirer. Vesentlige hendelser gjennom året I juni ble eiendommen Vestlia i Norge solgt med en gevinst på NOK 8,4 mill og i november ble eiendommen Renen, i Duved i Sverige solgt med en gevinst på NOK 3,8 mill. Resultatet Home Invest konsern hadde totale driftsinntekter i 2000 på NOK 117,8 mill. Inntektene gjenspeiler hele året for den norske virksomheten og siste halvår for den svenske virksomheten. Driftsresultatet for 2000 var NOK 73,6 mill og konsernets resultat var NOK 17,3 mill. Styret anser resultatet som tilfredsstillende. s resultat i 2000 utgjorde NOK 5,1 mill. Det ble inngått nye leiekontrakter med CHS ved etableringen av selskapet. Leieinntektene er omsetningsbaserte, nedad begrenset til en nærmere avtalt minimumsleie. Med omsetningsbaserte leieavtaler menes at leien utgjør en prosentuell andel av hotellets omsetning. Det innebærer at Home og hotelloperatøren har samme økonomiske incitament til å øke omsetningen. Investeringer som gjøres løpende skjer alltid i samråd med hotelloperatøren for å få best mulig effekt. Balanse og finansielle forhold s bokførte egenkapital var pr NOK 293,0 mill. Det tilsvarer en egenkapitalandel på 16,8 %. Bokført egenkapital pr. aksje utgjorde ved årsskiftet NOK 5,23. s beholdning av bankinnskudd og kontanter ved årsskiftet utgjorde NOK 93,6 mill. Styret anser dette som tilfredsstillende likviditet i forhold til virksomheten. 4

5 Miljøforhold Home Invest er opptatt av å ha et aktivt forhold til miljøproblemer som oppstår i forbindelse med virksomheten. Selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø gjennom riving, ombygging og bygging av eiendommer. Selskapet er bevisst på å følge alle regler knyttet til riving og håndtering av materialer og avfall. Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet har medført noen brudd på disse reglene. Selskapet ønsker å styrke egenkapitalandelen og har derfor ingen planer om å gi utbytte på aksjene de nærmeste to årene. Home hadde ved årsskiftet 498 aksjonærer. Største aksjonær i Home Invest pr var Petter A. Stordalen m/ selskaper; som til sammen eide 53,9 % av aksjene, mens totalt antall aksjonærer var 460. Styre, ledelse og ansatte Styret i Home Invest har følgende sammensetning: Petter A. Stordalen (Formann), Jon Erik Brøndmo, Christian Ruth, Henrik A. Christensen, samt Gunnar Bøyum. Johan Fogelberg er administrerende direktør. Hotellmarkedet i Norge og Sverige Sverige har hatt en god tilvekst gjennom Belegget har økt og gjennomsnittsprisene pr. solgte rom likeså. I Norge økte kapasiteten, hvilket medførte en reduksjon i belegget. Imidlertid har det vært en økning i gjennomsnittsprisen pr. solgte rom. Aksjonærforhold Home Invest har som målsetting over tid å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning både gjennom kontant utbytte og verdistigning på aksjene. Utbyttets størrelse vil være avhengig av blant annet selskapets resultat og investeringsplaner. og morselskapet hadde ved årsskiftet en ansatt. Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Det er heller ikke iverksatt spesielle tiltak av betydning for arbeidsmiljøet. Det har ikke vært sykefravær i år Det har ikke oppstått skader eller ulykker i perioden og det er heller ikke avdekket svakheter ved ansattes sikkerhet eller arbeidsmiljø for øvrig. Fortsatt drift / Fremtidsutsikter Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er ingen forhold, verken internt i selskapet eller i de markedsmessige forholdene som skulle tilsi at forutsetningen ikke er til stede. Styret forventer et uforandret marked i Norge for år Kapasitetsøkningen år 2000 forventes å minske og etterspørselen øke noe. For Sverige forventes en fortsatt økning av etterspørselen og dermed Home Invests inntekter. I takt med at CHS øker sitt nærvær i Sverige, forventes også at Home Invest vil dra nytte av dette. 5

6 Årsberetning 2000 Overskuddsdisponering Årets overskudd i morselskapet NOK overføres til annen egenkapital. Styret vil til selskapets generalforsamling foreslå at det ikke utbetales utbytte for år For mer informasjon og bilder se Oslo, I styret for Home Invest ASA Petter A. Stordalen Styrets formann Gunnar Bøyum Styremedlem Jon Erik Brøndmo Styremedlem Christian Ruth Styremedlem Henrik A. Christensen Styremedlem Johan Fogelberg Administrerende direktør 6

7 Resultatregnskap (Beløp i NOK 1.000) 2000 Note ,3 Driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Planmessige avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRETS RESULTAT Minoritetens andel av årsresultatet Majoritetens andel av årsresultatet Resultat pr. aksje (tall i hele kroner) 0,31 0,00-0,02 18 Utvannet resultat pr. aksje (tall i hele kroner) 0,29 7

8 Balanse pr (Beløp i NOK 1.000) Åpningsbalanse NOTE EIENDELER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler ,17 Tomter, bygninger og annen fast eiendom ,17 Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler ,17 Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i andre aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer konsernselskap Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 Balanse pr (Beløp i NOK 1.000) Åpningsbalanse NOTE GJELD OG EGENKAPITAL Innskutt egenkapital ,12 Aksjekapital Overkursfond Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld ,17 Gjeld til kredittinstitusjoner Ansvarlig lån ,17 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Petter A. Stordalen Styrets formann Christian Ruth Styremedlem Oslo, / styret for Home Invest ASA Gunnar Bøyum Styremedlem Henrik A. Christensen Styremedlem Jon Erik Brøndmo Styremedlem Johan Fogelberg Administrerende direktør 9

10 Kontantstrømoppstilling (Beløp i NOK 1.000) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt 0 0 Planmessige avskrivninger Nedskrivninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i konsernmellomværender Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av immatrielle eiendeler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger av emisjonskostnader Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Valutaomregningseffekter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

11 Note 1 _ KONSOLIDERINGS- OG REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper. Prinsippene beskrives nedenfor. Alle beløp er oppgitt i NOK dersom ikke annet er angitt. Beløp i utenlandsk valuta er særskilt angitt. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Home Invest ASA og alle datterselskaper hvor Home Invest ASA direkte eller indirekte eier mer enn 50 % og har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en enhet. Se note 7 som viser hvilke selskaper som inngår i konsernregnskapet for Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskaper som inngår i konsernet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Ved konsolidering av datterselskaper er oppkjøpsmetoden benyttet. Differanser mellom kostpris for datterselskapenes aksjer og bokført verdi av netto eiendeler i de samme datterselskapene på oppkjøpstidspunktet, er analysert og henført til de eiendelene differansene knytter seg til. Den del av den overskytende kostprisen som ikke kan tillegges oppkjøpte eiendeler klassifiseres som goodwill og avskrives over forventet økonomisk levetid. Konsolidering er foretatt fra overtagelsestidspunktet og frem til tidspunkt for avhendelse. Minoritetsinteressenes andeler av resultat etter skatt og egenkapital vises som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Ved konsolidering av utenlandske datterselskaper omregnes resultatregnskapene til norske kroner etter en gjennomsnittskurs for regnskapsperioden. I balansen benyttes kurser ved årsskiftet. Omregningsdifferanser føres direkte mot konsernets egenkapital. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Eiendommer I balansen er eiendommene ført opp til anskaffelseskost redusert med akkumulerte avskrivninger. Eiendommene avskrives lineært over eiendommenes økonomiske levetid. Nedskrivning til virkelig verdi foretas når det foreligger verdifall som ikke forventes å være forbigående. 11

12 Note 1 _ KONSOLIDERINGS- OG REGNSKAPSPRINSIPPER forts. Vedlikeholds- og rehabiliteringskostnader Kostnader til vedlikehold og rehabiliteringer av konsernets eiendommer blir i regnskapet behandlet etter følgende prinsipper: - Løpende reparasjons- og vedlikeholdskostnader Dette er ordinært vedlikehold som påløper for å opprettholde eiendommens kvalitetsnivå. Vedlikeholdsutgifter kostnadsføres i det de påløper. - Rehabiliteringskostnader Rehabilitering som representerer en tilbakeføring av eiendommen til opprinnelig standard da eiendommen ble bygget, hensyntatt bygningsteknisk utvikling i perioden frem til i dag, kostnadsføres løpende. Rehabilitering som representerer en standardheving av eiendommen utover opprinnelig standard som beskrevet over, tillegges kostpris og avskrives sammen med eiendommen. Investering i datterselskap I Home Invest ASA s selskapsregnskap er investering i datterselskap behandlet etter kostmetoden. Investering i andre aksjer og andeler Anleggsaksjer og mindre investeringer i selskaper, hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skattekostnad og omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Utsatt skatt/- skattefordel i balansen er en nominell størrelse, beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Midlertidige skattereduserende og skatteøkende forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Utsatt skattefordel som ikke kan utlignes, blir balanseført hvis anvendelsen av skattefordelen kan sannsynliggjøres ved fremtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto. Virksomhetsområder s forretningsområde er begrenset til utleie av hotelleiendommer. Av denne grunn presenteres ikke tall for virksomhetsområder. Geografisk driver konsernet virksomhet i Norge og Sverige. Se note 3, som viser hvordan leieinntektene fordeler seg mellom landene. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Sammenlignbare tall Home Invest ASA ble stiftet i 2000 ved en fisjon gjennomført med regnskapsmessig kontinuitet, se note 2. Sammenlignbare tall for konsernet er basert på historiske regnskapstall som er splittet mellom de to nye konsernene basert på fordeling av aksjer i datterselskap ved fisjonen. 12

13 Note 2 _ Større enkelttransaksjoner og endring i konsernsammensetning Home Invest ASA ble stiftet , og børsnotert på Oslo Børs på listen over små og mellomstore bedrifter (SMB-listen) den Home Invest ASA er et eiendomsselskap som ble etablert i forbindelse med utskillelsen av eiendomsvirksomheten til Choice-konsernet. De norske hotelleiendommene ble overtatt ved fisjon av CHS ASA, mens de svenske hotelleiendommene ble kjøpt fra Choice-konsernet pr Fisjonen ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fra Som følge av uendret eierskap er fisjonen gjennomført med regnskapsmessig kontinuitet. Dette medfører at resultatet fra de norske eiendommene er inkludert i konsernet for perioden til 31.12, mens resultatet fra de svenske eiendommene er inkludert for perioden til For endringer i konsernsammensetning, se note 7. I løpet av 2000 er hotelleiendommene Renen i Sverige og Vestlia Hotel i Norge blitt solgt ut av porteføljen. Salget medførte en gevinst for konsernet på henholdsvis NOK 3,8 mill. og NOK 8,4 mill. før skatt. Note 3 _ Driftsinntekter Driftsinntekter Leieinntekter Gevinst ved salg av eiendom Losjiinntekter Varesalg Andre driftsinntekter Sum Driftsinntekter fordelt mellom land Norge Sverige Sum Note 4 _ Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Årets lønnskostnad inkluderer: 2000 Lønnskostnad Lønn Pensjonskostnader Folketrygdavgift Sum Antall årsverk

14 Note 4 _ Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm forts. /konsernet Ytelser til ledende personer Adm.direktør Styret Lønn Annen godtgjørelse 250 Lønn til adm. direktør gjelder for perioden 1. august til 31. desember. Lønn og annen godtgjørelse styret, vedrører styremedlem Jon Erik Brøndmo og Gunnar Bøyum, for utført prosjektarbeid for Home Invest ASA. Det er ikke utbetalt ordinært styrehonorar i år Adm. direktør har i sin ansettelsesavtale en klausul om 12 måneders oppsigelse med ordinær lønn. Dersom han selv sier opp har han 4 måneders oppsigelsestid. Det foreligger ikke noen avtaler om bonuser, opsjoner o.l. til fordel for adm. direktør eller styrets medlemmer. Selskapet har en managementavtale med Anker Holding AS, hvor styrets formann Petter A. Stordalen, eier 90 % av aksjene. I 2000 er det utbetalt TNOK 180 til dette selskapet. Styremedlem, Henrik A. Christensen, er partner i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech. Kostnadsførte advokathonorarer i 2000 fakturert fra advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, utgjør TNOK 440. Revisjonshonorar: har i 2000 ikke kostnadsført godtgjørelse til revisor for revisjon og tjenester av revisjonsmessig art, mens de norske datterselskapene har kostnadsført TNOK 141,3 for slike tjenester. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør for morselskapet TNOK 690,5, mens det ikke er kostnadsført tilsvarende tjenester for de norske datterselskapene. Note 5 _ Annen driftskostnad Annen driftskostnad omfatter: 2000 Annen driftskostnad Ekstern husleie Eiendomsskatt etc Eksterne honorarer Vedlikehold Forsikringer Øvrige Sum

15 Note 6 _ Varige driftsmidler : : Bygning og Bygning og annen fast annen fast eiendom Tomter eiendom Driftsløsøre 0 Anskaffelseskost Omregningsdifferanser Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets nedskrivninger Årets avskrivninger Økonomisk levetid Evig 50 år 3-15 år Ikke avskrivbart Avskrivningsplan Lineær Lineær 0 Årlig leie, ikke balanseførte driftsmidler 0 0 s hotelleiendommer, bortsett fra to hotelleiendommer, leies ut til Choice Hotels Scandinavia ASA. Leien er prosentbasert, nedad begrenset til en nærmere avtalt minimumsleie og en fastleie. har pr inngått i alt 23 hotell leieavtaler, de fleste med rett til fornyelse i fem til ti år etter avtaletidens utløp. Gjennomsnittlig gjenværende leietid for konsernets leieavtaler er ca. 17 år. 15

16 Note 7 _ Investeringer i datterselskap Følgende selskaper inngår i konsernet i 2000: Forretnings- Stemme og Bokført verdi i - s Firma Ansk. tidspunkt kontor eierandel morselskapet kostpris Home Invest ASA * Grønningen Invest AS 1998 juli Kristiansand 100 % * Hotell Service AS 1999 januar Ringerike 100 % * Quality Holding Fagernes AS 1999 april Fagernes 100 % AS Fagernes Turisthotell 1999 april Fagernes 87 % - - * Choice Skagerak Eiendom AS 1999 september Kristiansand 100 % * Choice Savoy Eiendom AS 1999 september Oslo 100 % * Quality Hotel Hamneset AS 1999 juli Harstad 100 % * Hamneset Hotell ANS 1999 juli Oslo 100 % Hamneset Restaurant ANS 1999 juli Oslo 100 % 0 0 Hamneset Forretning ANS 1999 juli Oslo 100 % 0 0 * Lundehaven AS 1999 november Oslo 100 % Unit One Eiendom AS 1999 november Oslo 100 % - - * Home Invest AB 100 % AB Liljekonvaljen 2000 juli Göteborg 100 % Fastighets AB Karlstad Bilan 2000 juli Stocholm 100 % 93 Fastighets AB Norrköping- Kompaniet juli Stocholm 100 % 94 Fastighets AB Venus juli Stocholm 100 % 93 Fastighets AB Linköping Ekoxen juli Stocholm 100 % Förvaltnings AB Bataljonen 2000 juli Göteborg 100 % HB Harpan 2000 juli Varberg 100 % HB Nithammaren 2000 juli Varberg 100 % HB Ran juli Varberg 100 % Home Stockholm Fastigheter AB 2000 juli Stocholm 100 % Fastighets AB Prince Phillip 2000 juli Stocholm 100 % Fastighets AB Selma Lagerlöf 2000 juli Sunne 100 % Fastighets AB Stenungsbaden 2000 juli Stocholm 100 % Trias Fastighetsförvaltning KB 2000 juli Stocholm 100 % Hotellfastigheter i Göteborg AB 2000 juli Göteborg 100 % 872 KB Fregatten 2000 juli Varberg 100 % Hotell Renen AB 2000 juli Åre 100 % Sum * Aksjer eiet direkte av morselskapet. 16

17 Note 8_ Investeringer i andre aksjer og andeler : Eierandel Ansk.kost Balanseført verdi Anleggsmidler: Via Gruppen AS 7,9 % Vesterport AS 50,0 % Sum : Eierandel Ansk.kost Balanseført verdi Anleggsmidler: Via Gruppen AS 7,9 % Vesterport AS 50,0 % Choice Hotels Scandinavia ASA 1,3 % Sum Det er inngått avtale om salg av aksjene ( aksjer) i Via-Gruppen AS til en pris på NOK 650,- pr. aksje. Avtalen gir kjøper en rett til å selge aksjene tilbake frem til til en pris på NOK 550,- pr. aksje. Home Invest ASA har mottatt et kontantbeløp på NOK 150,- pr. aksje som er inntektsført som opsjonspremie. Resterende del av kjøpesummen forfaller til betaling Aksjene inngår i Home Invest ASA s aksjeportefølje frem til endelig oppgjør er gjennomført. Først på dette tidspunktet vil gevinst av salget bli inntektsført. Note 9 _ Andre langsiktige fordringer 2000 Andre langsiktige fordringer Selgerkreditt Langsiktig fordring Choice Hotels Scandinavia ASA Sum andre langsiktige fordringer Note 10 _ Andre fordringer 2000 Andre fordringer Kortsiktig lån Choice Hotels Scandinavia ASA Øvrige fordringer Sum andre fordringer

18 Note 11 _ Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen pr består av aksjer á NOK 0,03. Alle aksjer har lik stemme- og utbytterett. Eierstruktur Antall Eier- Stemme- Oversikt over de største aksjonærene i selskapet pr : aksjer andel andel Petter Anker Stordalen m/selskaper ,00 % 40,00 % Choice Hotels Scandinavia ASA ,84 % 32,84 % Morgan Stanley & Co ,45 % 4,45 % Skandinaviska Enskilda Banken ,95 % 3,95 % Unibank AS ,86 % 2,86 % Nansen Invest AS ,23 % 2,23 % Harald Jacobsen ,40 % 1,40 % Orkla ASA ,13 % 1,13 % Jon Erik Brøndmo m/selskap ,89 % 0,89 % Thomas Philipp Fleischer ,75 % 0,75 % Industrifinans ,60 % 0,60 % Chase Manhatten Bank ,57 % 0,57 % Rolf Alfred Næss ,54 % 0,54 % Leif Vinge ,50 % 0,50 % Lasse Aunaas ,50 % 0,50 % Choice Hotels International ,45 % 0,45 % Aksjehandel I/S ,45 % 0,45 % Henrik A. Christensen m/ selskap ,39 % 0,39 % Tine Pensjonskasse ,37 % 0,37 % Per Arne Damm ,36 % 0,36 % Sum øvrige ,78 % 4,78 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Selskapet hadde ved utgangen av 2000, 498 aksjonærer. Aksjer eiet eller kontrollert av medlemmer av styret og administrerende direktør: Navn Verv Antall aksjer Petter Anker Stordalen m/ selskap Styrets formann Jon Erik Brøndmo m/ selskap Styremedlem Henrik A. Christensen m/ selskap Styremedlem Johan Fogelberg Adm. direktør Det foreligger ingen avtale om opsjoner eller tegningsretter for styrets medlemmer eller daglig leder. Da Petter A. Stordalen m/selskaper etter årsskiftet har økt sin eierandel ytterligere, ble det utløst tilbudsplikt på alle aksjene i selskapet. Tilbudsperioden løper frem til og pr. dato er det foreløpig aksept for aksjer. Medberegnet disse aksjene utgjør Petter A. Stordalen m/selskapers eierandel 62,00% 18

19 Note 12 _ Egenkapital Aksje- Overkurs- Innskutt Annen kapital fond annen EK EK Totalt Egenkapital ifølge åpningsbalansen Emisjonskostnader ifølge åpningsbalansen Økning av EK ved salg av Vestlia før fisjonen Sum Emisjonskostnader utover avsetning i åpningsbal Skatteeffekt av emisjonskostnader Konvertering av gjeld til egenkapital Årets resultat Egenkapital 31. desember Egenkapital 31. desember Emisjonskostnader utover avsetning i åpningsbalansen -350 Skatteeffekt av emisjonskostnader 191 Konvertering av gjeld til egenkapital Omregningsdifferanse -251 Årets resultat Egenkapital 31. desember Note 13 _ Riskbeløp Gjennomgående risk pr. aksje pr er beregnet til minus NOK 0,17 ( aksjer pålydende NOK 0,03 ). Gjennomgående risk pr. aksje pr er beregnet til NOK 0,04 ( aksjer pålydende NOK 0,03 ). Gjennomgående risk pr. aksje pr er beregnet til minus NOK 0,03 ( aksjer pålydende NOK 0,03 ). 19

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

"Det eneste stabile er forandring. Den eneste løsningen er valget"

Det eneste stabile er forandring. Den eneste løsningen er valget "Det eneste stabile er forandring Den eneste løsningen er valget" ÅRSBERETNING 1997 S C A N D I N A V I A Kort om Choice Nøkkeltall Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Resultatregnskap Balanse pr.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 17 Selskapskart

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS

Rica Eiendom Holding AS Heading ÅRSRAPPORT 2010 1 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 16 Selskapskart 19

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS Årsrapport 2014

Rica Eiendom Holding AS Årsrapport 2014 Rica Eiendom Holding AS Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 Innhold 3 - Høydepunkter og nøkkeltall 4 - Historikk 2002-2014 5 - Selskapets visjon 7 - Årsberetning 2014 10 - Resultatregnskap 11 - Balanse 12

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer