Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual"

Transkript

1 I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisjonsberetning for 2000

2 OM HOME Home Invest ASA Home Invest ASA er et eiendomsselskap bestående av 24 hotelleiendommer, hvorav 7 i Norge og 17 i Sverige. Arealer Antall kvadratmetre Selskapet ble stiftet i forbindelse med utskillelsen av eiendomsvirksomheten i Choicekonsernet og notert på Oslo Børs listen over små og mellomstore bedrifter (SMB-listen) Norge Sverige Totalt For alle hotelleiendommene, bortsett fra Hamneset i Harstad og Prisma i Sverige, er det inngått langsiktige leieavtaler med Choice-konsernet, som er et av Skandinavias ledende hotellselskaper. Norge Sverige Home s aksjonærstruktur Home s aksjonærstruktur var ved børsintroduksjonen et speilbilde av aksjonærstrukturen i Choice Hotels Scandinavia ASA. Etter etableringen av selskapet har Anker Holding AS (eies 90 % av Petter A. Stordalen og 10 % av Jon Erik Brøndmo) og Petter A. Stordalen, styrket sin eiersituasjon i selskapet. I tilbudsdokument av som ble sendt alle aksjonærene i selskapet, fremsatte Anker Holding AS tilbud om kjøp av alle aksjene i selskapet til NOK 5,00 pr. aksje. Tilbudsperioden løp fra til Antall hotellrom Norge 645 Sverige Totalt Leiekontrakter har pr inngått 23 hotell leieavtaler med gjenværende leietid på ca.17 år. Basert på foreløpig aksepterte tilbud pr vil Petter A. Stordalen og Anker Holding AS eie 62,0% av aksjene i Home Invest ASA. Husleien består av en minimumsleie, en prosentleie og en fastleie. De 5 største aksjonærene etter tilbudsfristens utløp (pr ) Aksjonærer Aksjer Andel Petter A. Stordalen m/ selskaper ,00% Choice Hotels Scandinavia ASA ,84% Unibank AS ,43% Jon Erik Brøndmo m/selskap ,89% Rolf Alfred Næss ,54% Øvrige aksjonærer ,30% Totalt antall aksjer % Prosentleien er igjen todelt, ettersom denne beregnes av omsetning på utleie av rom (fra 27% til 35%) og dels av omsetning knyttet til salg av mat og drikke (fra 7% til 8%). Minimumsleien utgjør ca 2/3 av den faktiske prosentleien. I tillegg er det et fastleieelement som skal dekke estimerte utgifter til blant annet forsikring, eiendomsskatt og ytre vedlikehold. 2

3 OM HOME Finansiering har annen langsiktig gjeld på NOK mill. hvorav NOK 854,0 mill. er SEK-lån og NOK 482,0 mill. er NOK-lån. I låneporteføljen inngår et ansvarlig konvertibelt lån fra CHS på NOK 220,0 mill. Avdragsprofil på låneporteføljen fremgår av note 14 til regnskapet. Lån opptatt i SEK har en gjennomsnittlig rente på 5,5%, mens lån i NOK har en gjennomsnittlig rente på 6,9%. Den totale låneporteføljen har en gjennomsnittlig rentebinding på 3 år. Finansielle nøkkeltall År 2000 ( ) Driftsinntekter NOK 117,8 mill. Driftsresultat NOK 73,6 mill. Årets resultat NOK 17,3 mill. Kontantstrøm før skatt NOK 49,3 mill. Bokført egenkapital NOK 293,0 mill. Egenkapitalandel 16,84% Gjeld NOK 1.446,6 mill. For mer informasjon og bilder se 3

4 Årsberetning 2000 Selskapets virksomhet Home Invest ASA hadde ved årsskiftet 7 hotelleiendommer i Norge og 17 hotelleiendommer i Sverige, til sammen 24 hotelleiendommer. Samtlige hoteller utenom to leies ut til Choice Hotels Scandinavia ASA (CHS). CHS driver sine hotell under tre varemerker: Comfort, Quality og Clarion. Det totale leiearealet var ved årsskiftet ca kvm med hotell rom. Home Invest ASA ble stiftet i sammenheng med at CHS fisjonerte sine eiendommer i Norge. Selskapet ble notert på Oslo Børs I Sverige er det ikke mulig å gjennomføre fisjon, hvilket gjorde at samtlige eiendommer og eiendomsselskap måtte kjøpes av CHS pr Fisjonen ble i Norge gjennomført med regnskapsmessig kontinuitet og med regnskapsmessig virkning fra Det svenske underkonsernet ble dannet ved oppkjøpet og resultatet for Sverige er innarbeidet i konsernregnskapet for perioden til Virksomheten i Home Invest består i å aktivt utvikle, foredle og forvalte hotelleiendommer i Norden, samt investere overskuddslikviditet til best mulig avkastning og lav risiko: Investeringer skal kunne foretas i ytterligere hotelleiendommer og annen fast eiendom. Der det fremstår som interessant skal Home Invest også kunne investere i aksjer og andre verdipapirer. Vesentlige hendelser gjennom året I juni ble eiendommen Vestlia i Norge solgt med en gevinst på NOK 8,4 mill og i november ble eiendommen Renen, i Duved i Sverige solgt med en gevinst på NOK 3,8 mill. Resultatet Home Invest konsern hadde totale driftsinntekter i 2000 på NOK 117,8 mill. Inntektene gjenspeiler hele året for den norske virksomheten og siste halvår for den svenske virksomheten. Driftsresultatet for 2000 var NOK 73,6 mill og konsernets resultat var NOK 17,3 mill. Styret anser resultatet som tilfredsstillende. s resultat i 2000 utgjorde NOK 5,1 mill. Det ble inngått nye leiekontrakter med CHS ved etableringen av selskapet. Leieinntektene er omsetningsbaserte, nedad begrenset til en nærmere avtalt minimumsleie. Med omsetningsbaserte leieavtaler menes at leien utgjør en prosentuell andel av hotellets omsetning. Det innebærer at Home og hotelloperatøren har samme økonomiske incitament til å øke omsetningen. Investeringer som gjøres løpende skjer alltid i samråd med hotelloperatøren for å få best mulig effekt. Balanse og finansielle forhold s bokførte egenkapital var pr NOK 293,0 mill. Det tilsvarer en egenkapitalandel på 16,8 %. Bokført egenkapital pr. aksje utgjorde ved årsskiftet NOK 5,23. s beholdning av bankinnskudd og kontanter ved årsskiftet utgjorde NOK 93,6 mill. Styret anser dette som tilfredsstillende likviditet i forhold til virksomheten. 4

5 Miljøforhold Home Invest er opptatt av å ha et aktivt forhold til miljøproblemer som oppstår i forbindelse med virksomheten. Selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø gjennom riving, ombygging og bygging av eiendommer. Selskapet er bevisst på å følge alle regler knyttet til riving og håndtering av materialer og avfall. Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet har medført noen brudd på disse reglene. Selskapet ønsker å styrke egenkapitalandelen og har derfor ingen planer om å gi utbytte på aksjene de nærmeste to årene. Home hadde ved årsskiftet 498 aksjonærer. Største aksjonær i Home Invest pr var Petter A. Stordalen m/ selskaper; som til sammen eide 53,9 % av aksjene, mens totalt antall aksjonærer var 460. Styre, ledelse og ansatte Styret i Home Invest har følgende sammensetning: Petter A. Stordalen (Formann), Jon Erik Brøndmo, Christian Ruth, Henrik A. Christensen, samt Gunnar Bøyum. Johan Fogelberg er administrerende direktør. Hotellmarkedet i Norge og Sverige Sverige har hatt en god tilvekst gjennom Belegget har økt og gjennomsnittsprisene pr. solgte rom likeså. I Norge økte kapasiteten, hvilket medførte en reduksjon i belegget. Imidlertid har det vært en økning i gjennomsnittsprisen pr. solgte rom. Aksjonærforhold Home Invest har som målsetting over tid å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning både gjennom kontant utbytte og verdistigning på aksjene. Utbyttets størrelse vil være avhengig av blant annet selskapets resultat og investeringsplaner. og morselskapet hadde ved årsskiftet en ansatt. Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Det er heller ikke iverksatt spesielle tiltak av betydning for arbeidsmiljøet. Det har ikke vært sykefravær i år Det har ikke oppstått skader eller ulykker i perioden og det er heller ikke avdekket svakheter ved ansattes sikkerhet eller arbeidsmiljø for øvrig. Fortsatt drift / Fremtidsutsikter Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er ingen forhold, verken internt i selskapet eller i de markedsmessige forholdene som skulle tilsi at forutsetningen ikke er til stede. Styret forventer et uforandret marked i Norge for år Kapasitetsøkningen år 2000 forventes å minske og etterspørselen øke noe. For Sverige forventes en fortsatt økning av etterspørselen og dermed Home Invests inntekter. I takt med at CHS øker sitt nærvær i Sverige, forventes også at Home Invest vil dra nytte av dette. 5

6 Årsberetning 2000 Overskuddsdisponering Årets overskudd i morselskapet NOK overføres til annen egenkapital. Styret vil til selskapets generalforsamling foreslå at det ikke utbetales utbytte for år For mer informasjon og bilder se Oslo, I styret for Home Invest ASA Petter A. Stordalen Styrets formann Gunnar Bøyum Styremedlem Jon Erik Brøndmo Styremedlem Christian Ruth Styremedlem Henrik A. Christensen Styremedlem Johan Fogelberg Administrerende direktør 6

7 Resultatregnskap (Beløp i NOK 1.000) 2000 Note ,3 Driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Planmessige avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRETS RESULTAT Minoritetens andel av årsresultatet Majoritetens andel av årsresultatet Resultat pr. aksje (tall i hele kroner) 0,31 0,00-0,02 18 Utvannet resultat pr. aksje (tall i hele kroner) 0,29 7

8 Balanse pr (Beløp i NOK 1.000) Åpningsbalanse NOTE EIENDELER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler ,17 Tomter, bygninger og annen fast eiendom ,17 Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler ,17 Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i andre aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer konsernselskap Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 Balanse pr (Beløp i NOK 1.000) Åpningsbalanse NOTE GJELD OG EGENKAPITAL Innskutt egenkapital ,12 Aksjekapital Overkursfond Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld ,17 Gjeld til kredittinstitusjoner Ansvarlig lån ,17 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Petter A. Stordalen Styrets formann Christian Ruth Styremedlem Oslo, / styret for Home Invest ASA Gunnar Bøyum Styremedlem Henrik A. Christensen Styremedlem Jon Erik Brøndmo Styremedlem Johan Fogelberg Administrerende direktør 9

10 Kontantstrømoppstilling (Beløp i NOK 1.000) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt 0 0 Planmessige avskrivninger Nedskrivninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i konsernmellomværender Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av immatrielle eiendeler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger av emisjonskostnader Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Valutaomregningseffekter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

11 Note 1 _ KONSOLIDERINGS- OG REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper. Prinsippene beskrives nedenfor. Alle beløp er oppgitt i NOK dersom ikke annet er angitt. Beløp i utenlandsk valuta er særskilt angitt. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Home Invest ASA og alle datterselskaper hvor Home Invest ASA direkte eller indirekte eier mer enn 50 % og har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en enhet. Se note 7 som viser hvilke selskaper som inngår i konsernregnskapet for Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskaper som inngår i konsernet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Ved konsolidering av datterselskaper er oppkjøpsmetoden benyttet. Differanser mellom kostpris for datterselskapenes aksjer og bokført verdi av netto eiendeler i de samme datterselskapene på oppkjøpstidspunktet, er analysert og henført til de eiendelene differansene knytter seg til. Den del av den overskytende kostprisen som ikke kan tillegges oppkjøpte eiendeler klassifiseres som goodwill og avskrives over forventet økonomisk levetid. Konsolidering er foretatt fra overtagelsestidspunktet og frem til tidspunkt for avhendelse. Minoritetsinteressenes andeler av resultat etter skatt og egenkapital vises som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Ved konsolidering av utenlandske datterselskaper omregnes resultatregnskapene til norske kroner etter en gjennomsnittskurs for regnskapsperioden. I balansen benyttes kurser ved årsskiftet. Omregningsdifferanser føres direkte mot konsernets egenkapital. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Eiendommer I balansen er eiendommene ført opp til anskaffelseskost redusert med akkumulerte avskrivninger. Eiendommene avskrives lineært over eiendommenes økonomiske levetid. Nedskrivning til virkelig verdi foretas når det foreligger verdifall som ikke forventes å være forbigående. 11

12 Note 1 _ KONSOLIDERINGS- OG REGNSKAPSPRINSIPPER forts. Vedlikeholds- og rehabiliteringskostnader Kostnader til vedlikehold og rehabiliteringer av konsernets eiendommer blir i regnskapet behandlet etter følgende prinsipper: - Løpende reparasjons- og vedlikeholdskostnader Dette er ordinært vedlikehold som påløper for å opprettholde eiendommens kvalitetsnivå. Vedlikeholdsutgifter kostnadsføres i det de påløper. - Rehabiliteringskostnader Rehabilitering som representerer en tilbakeføring av eiendommen til opprinnelig standard da eiendommen ble bygget, hensyntatt bygningsteknisk utvikling i perioden frem til i dag, kostnadsføres løpende. Rehabilitering som representerer en standardheving av eiendommen utover opprinnelig standard som beskrevet over, tillegges kostpris og avskrives sammen med eiendommen. Investering i datterselskap I Home Invest ASA s selskapsregnskap er investering i datterselskap behandlet etter kostmetoden. Investering i andre aksjer og andeler Anleggsaksjer og mindre investeringer i selskaper, hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skattekostnad og omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Utsatt skatt/- skattefordel i balansen er en nominell størrelse, beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Midlertidige skattereduserende og skatteøkende forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Utsatt skattefordel som ikke kan utlignes, blir balanseført hvis anvendelsen av skattefordelen kan sannsynliggjøres ved fremtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto. Virksomhetsområder s forretningsområde er begrenset til utleie av hotelleiendommer. Av denne grunn presenteres ikke tall for virksomhetsområder. Geografisk driver konsernet virksomhet i Norge og Sverige. Se note 3, som viser hvordan leieinntektene fordeler seg mellom landene. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Sammenlignbare tall Home Invest ASA ble stiftet i 2000 ved en fisjon gjennomført med regnskapsmessig kontinuitet, se note 2. Sammenlignbare tall for konsernet er basert på historiske regnskapstall som er splittet mellom de to nye konsernene basert på fordeling av aksjer i datterselskap ved fisjonen. 12

13 Note 2 _ Større enkelttransaksjoner og endring i konsernsammensetning Home Invest ASA ble stiftet , og børsnotert på Oslo Børs på listen over små og mellomstore bedrifter (SMB-listen) den Home Invest ASA er et eiendomsselskap som ble etablert i forbindelse med utskillelsen av eiendomsvirksomheten til Choice-konsernet. De norske hotelleiendommene ble overtatt ved fisjon av CHS ASA, mens de svenske hotelleiendommene ble kjøpt fra Choice-konsernet pr Fisjonen ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fra Som følge av uendret eierskap er fisjonen gjennomført med regnskapsmessig kontinuitet. Dette medfører at resultatet fra de norske eiendommene er inkludert i konsernet for perioden til 31.12, mens resultatet fra de svenske eiendommene er inkludert for perioden til For endringer i konsernsammensetning, se note 7. I løpet av 2000 er hotelleiendommene Renen i Sverige og Vestlia Hotel i Norge blitt solgt ut av porteføljen. Salget medførte en gevinst for konsernet på henholdsvis NOK 3,8 mill. og NOK 8,4 mill. før skatt. Note 3 _ Driftsinntekter Driftsinntekter Leieinntekter Gevinst ved salg av eiendom Losjiinntekter Varesalg Andre driftsinntekter Sum Driftsinntekter fordelt mellom land Norge Sverige Sum Note 4 _ Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Årets lønnskostnad inkluderer: 2000 Lønnskostnad Lønn Pensjonskostnader Folketrygdavgift Sum Antall årsverk

14 Note 4 _ Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm forts. /konsernet Ytelser til ledende personer Adm.direktør Styret Lønn Annen godtgjørelse 250 Lønn til adm. direktør gjelder for perioden 1. august til 31. desember. Lønn og annen godtgjørelse styret, vedrører styremedlem Jon Erik Brøndmo og Gunnar Bøyum, for utført prosjektarbeid for Home Invest ASA. Det er ikke utbetalt ordinært styrehonorar i år Adm. direktør har i sin ansettelsesavtale en klausul om 12 måneders oppsigelse med ordinær lønn. Dersom han selv sier opp har han 4 måneders oppsigelsestid. Det foreligger ikke noen avtaler om bonuser, opsjoner o.l. til fordel for adm. direktør eller styrets medlemmer. Selskapet har en managementavtale med Anker Holding AS, hvor styrets formann Petter A. Stordalen, eier 90 % av aksjene. I 2000 er det utbetalt TNOK 180 til dette selskapet. Styremedlem, Henrik A. Christensen, er partner i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech. Kostnadsførte advokathonorarer i 2000 fakturert fra advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, utgjør TNOK 440. Revisjonshonorar: har i 2000 ikke kostnadsført godtgjørelse til revisor for revisjon og tjenester av revisjonsmessig art, mens de norske datterselskapene har kostnadsført TNOK 141,3 for slike tjenester. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør for morselskapet TNOK 690,5, mens det ikke er kostnadsført tilsvarende tjenester for de norske datterselskapene. Note 5 _ Annen driftskostnad Annen driftskostnad omfatter: 2000 Annen driftskostnad Ekstern husleie Eiendomsskatt etc Eksterne honorarer Vedlikehold Forsikringer Øvrige Sum

15 Note 6 _ Varige driftsmidler : : Bygning og Bygning og annen fast annen fast eiendom Tomter eiendom Driftsløsøre 0 Anskaffelseskost Omregningsdifferanser Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets nedskrivninger Årets avskrivninger Økonomisk levetid Evig 50 år 3-15 år Ikke avskrivbart Avskrivningsplan Lineær Lineær 0 Årlig leie, ikke balanseførte driftsmidler 0 0 s hotelleiendommer, bortsett fra to hotelleiendommer, leies ut til Choice Hotels Scandinavia ASA. Leien er prosentbasert, nedad begrenset til en nærmere avtalt minimumsleie og en fastleie. har pr inngått i alt 23 hotell leieavtaler, de fleste med rett til fornyelse i fem til ti år etter avtaletidens utløp. Gjennomsnittlig gjenværende leietid for konsernets leieavtaler er ca. 17 år. 15

16 Note 7 _ Investeringer i datterselskap Følgende selskaper inngår i konsernet i 2000: Forretnings- Stemme og Bokført verdi i - s Firma Ansk. tidspunkt kontor eierandel morselskapet kostpris Home Invest ASA * Grønningen Invest AS 1998 juli Kristiansand 100 % * Hotell Service AS 1999 januar Ringerike 100 % * Quality Holding Fagernes AS 1999 april Fagernes 100 % AS Fagernes Turisthotell 1999 april Fagernes 87 % - - * Choice Skagerak Eiendom AS 1999 september Kristiansand 100 % * Choice Savoy Eiendom AS 1999 september Oslo 100 % * Quality Hotel Hamneset AS 1999 juli Harstad 100 % * Hamneset Hotell ANS 1999 juli Oslo 100 % Hamneset Restaurant ANS 1999 juli Oslo 100 % 0 0 Hamneset Forretning ANS 1999 juli Oslo 100 % 0 0 * Lundehaven AS 1999 november Oslo 100 % Unit One Eiendom AS 1999 november Oslo 100 % - - * Home Invest AB 100 % AB Liljekonvaljen 2000 juli Göteborg 100 % Fastighets AB Karlstad Bilan 2000 juli Stocholm 100 % 93 Fastighets AB Norrköping- Kompaniet juli Stocholm 100 % 94 Fastighets AB Venus juli Stocholm 100 % 93 Fastighets AB Linköping Ekoxen juli Stocholm 100 % Förvaltnings AB Bataljonen 2000 juli Göteborg 100 % HB Harpan 2000 juli Varberg 100 % HB Nithammaren 2000 juli Varberg 100 % HB Ran juli Varberg 100 % Home Stockholm Fastigheter AB 2000 juli Stocholm 100 % Fastighets AB Prince Phillip 2000 juli Stocholm 100 % Fastighets AB Selma Lagerlöf 2000 juli Sunne 100 % Fastighets AB Stenungsbaden 2000 juli Stocholm 100 % Trias Fastighetsförvaltning KB 2000 juli Stocholm 100 % Hotellfastigheter i Göteborg AB 2000 juli Göteborg 100 % 872 KB Fregatten 2000 juli Varberg 100 % Hotell Renen AB 2000 juli Åre 100 % Sum * Aksjer eiet direkte av morselskapet. 16

17 Note 8_ Investeringer i andre aksjer og andeler : Eierandel Ansk.kost Balanseført verdi Anleggsmidler: Via Gruppen AS 7,9 % Vesterport AS 50,0 % Sum : Eierandel Ansk.kost Balanseført verdi Anleggsmidler: Via Gruppen AS 7,9 % Vesterport AS 50,0 % Choice Hotels Scandinavia ASA 1,3 % Sum Det er inngått avtale om salg av aksjene ( aksjer) i Via-Gruppen AS til en pris på NOK 650,- pr. aksje. Avtalen gir kjøper en rett til å selge aksjene tilbake frem til til en pris på NOK 550,- pr. aksje. Home Invest ASA har mottatt et kontantbeløp på NOK 150,- pr. aksje som er inntektsført som opsjonspremie. Resterende del av kjøpesummen forfaller til betaling Aksjene inngår i Home Invest ASA s aksjeportefølje frem til endelig oppgjør er gjennomført. Først på dette tidspunktet vil gevinst av salget bli inntektsført. Note 9 _ Andre langsiktige fordringer 2000 Andre langsiktige fordringer Selgerkreditt Langsiktig fordring Choice Hotels Scandinavia ASA Sum andre langsiktige fordringer Note 10 _ Andre fordringer 2000 Andre fordringer Kortsiktig lån Choice Hotels Scandinavia ASA Øvrige fordringer Sum andre fordringer

18 Note 11 _ Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen pr består av aksjer á NOK 0,03. Alle aksjer har lik stemme- og utbytterett. Eierstruktur Antall Eier- Stemme- Oversikt over de største aksjonærene i selskapet pr : aksjer andel andel Petter Anker Stordalen m/selskaper ,00 % 40,00 % Choice Hotels Scandinavia ASA ,84 % 32,84 % Morgan Stanley & Co ,45 % 4,45 % Skandinaviska Enskilda Banken ,95 % 3,95 % Unibank AS ,86 % 2,86 % Nansen Invest AS ,23 % 2,23 % Harald Jacobsen ,40 % 1,40 % Orkla ASA ,13 % 1,13 % Jon Erik Brøndmo m/selskap ,89 % 0,89 % Thomas Philipp Fleischer ,75 % 0,75 % Industrifinans ,60 % 0,60 % Chase Manhatten Bank ,57 % 0,57 % Rolf Alfred Næss ,54 % 0,54 % Leif Vinge ,50 % 0,50 % Lasse Aunaas ,50 % 0,50 % Choice Hotels International ,45 % 0,45 % Aksjehandel I/S ,45 % 0,45 % Henrik A. Christensen m/ selskap ,39 % 0,39 % Tine Pensjonskasse ,37 % 0,37 % Per Arne Damm ,36 % 0,36 % Sum øvrige ,78 % 4,78 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Selskapet hadde ved utgangen av 2000, 498 aksjonærer. Aksjer eiet eller kontrollert av medlemmer av styret og administrerende direktør: Navn Verv Antall aksjer Petter Anker Stordalen m/ selskap Styrets formann Jon Erik Brøndmo m/ selskap Styremedlem Henrik A. Christensen m/ selskap Styremedlem Johan Fogelberg Adm. direktør Det foreligger ingen avtale om opsjoner eller tegningsretter for styrets medlemmer eller daglig leder. Da Petter A. Stordalen m/selskaper etter årsskiftet har økt sin eierandel ytterligere, ble det utløst tilbudsplikt på alle aksjene i selskapet. Tilbudsperioden løper frem til og pr. dato er det foreløpig aksept for aksjer. Medberegnet disse aksjene utgjør Petter A. Stordalen m/selskapers eierandel 62,00% 18

19 Note 12 _ Egenkapital Aksje- Overkurs- Innskutt Annen kapital fond annen EK EK Totalt Egenkapital ifølge åpningsbalansen Emisjonskostnader ifølge åpningsbalansen Økning av EK ved salg av Vestlia før fisjonen Sum Emisjonskostnader utover avsetning i åpningsbal Skatteeffekt av emisjonskostnader Konvertering av gjeld til egenkapital Årets resultat Egenkapital 31. desember Egenkapital 31. desember Emisjonskostnader utover avsetning i åpningsbalansen -350 Skatteeffekt av emisjonskostnader 191 Konvertering av gjeld til egenkapital Omregningsdifferanse -251 Årets resultat Egenkapital 31. desember Note 13 _ Riskbeløp Gjennomgående risk pr. aksje pr er beregnet til minus NOK 0,17 ( aksjer pålydende NOK 0,03 ). Gjennomgående risk pr. aksje pr er beregnet til NOK 0,04 ( aksjer pålydende NOK 0,03 ). Gjennomgående risk pr. aksje pr er beregnet til minus NOK 0,03 ( aksjer pålydende NOK 0,03 ). 19

20 Note 14 _ Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld omfatter: 2000 Annen langsiktig gjeld Rentebærende gjeld Ikke rentebærende gjeld Sum annen langsiktig gjeld Avdragsprofil på langsiktig gjeld: 1-12 mnd 1-3 år 3-5 år > 5 år Avdrag i perioden Restlån ved utgangen av perioden mnd 1-3 år 3-5 år > 5 år 1999 > 5 år Avdrag i perioden Restlån ved utgangen av perioden Av konsernets totale langsiktige gjeld MNOK 1.336,0, er MNOK 854,0 opptatt som SEK-lån med sikkerhet i konsernets svenske eiendommer, mens MNOK 482,0 er tatt opp av morselskapet som NOK-lån. Av NOK-lånet er MNOK 262,0 gitt med sikkerhet i konsernets norske eiendommer. I tillegg inngår det i låneporteføljen et ansvarlig konvertibelt lån fra Choice Hotels Scandinavia ASA på MNOK 220,0 som løper til en fast rente på 5,0% og er avdragfritt frem til lånet skal tilbakebetales i sin helhet Långiver er berettiget til å konvertere lånet til aksjer på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av en periode fra til Konverteringskurs skal være NOK 20,- pr. aksje à pålydende NOK 0,03. Choice har ikke særlige rettigheter ved kapitalforhøyelse, beslutning om utstedelse av tegningsretter, ved oppløsning eller ved omdanning. Ved kapitalnedsettelse med utbetaling til aksjonærene, utbetaling av utbytte og ved fisjon skal konverteringskursen nedsettes med et beløp som tilsvarer det beløp som utbetales pr. aksje. Ved fusjon hvor Home er det overtagende selskap skal lånegiver ikke ha særlige rettigheter. Ved fusjon hvor lånetager ikke er det overtagende selskap skal konverteringsretten, med mindre noe annet avtales, overføres til det overtagende selskap i henhold til det bytteforholdet som legges til grunn for fusjonen. og det svenske datterselskapet Home Invest AB hefter som solidarskyldnere for SEK-lån (MSEK 888,0) MNOK 827,9. SEK-lånene har en gjennomsnittlig rente på 5,5 %, mens lån opptatt i NOK har en gjennomsnittlig rente på 6,9%, hvorav det konvertible lånet på MNOK 220,0 har en fast 5-års rente på 5,00 %. Den totale låneporteføljen har en gjennomsnittlig rentebinding på 3 år. Låneavtalene stiller krav til likviditet og soliditet for konsernet totalt og underkonsernet i Sverige. I tillegg kreves samtykke fra långiver ved opptak av nye lån, refinansiering, pantsettelser, andre sikkerheter eller garantier ved salg av vesentlige aktiva, fusjon, fisjon mv. Finansiell risiko har redusert sin renterisiko ved at 41 % av den svenske låneporteføljen og 81% av de norske lån er tatt opp med fast rente. Valutarisiko er redusert ved at lån på de svenske hotelleiendommer er tatt opp i SEK og lån på de norske hotelleiendommer er tatt opp i NOK. Finansielle utbetalinger er derved knyttet opp mot inntektstrømmen i samme valuta i de to landene. har for øvrig ikke funnet behov for å redusere rente- eller valutarisiko ved bruk av finansielle instrumenter. 20

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer