HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001"

Transkript

1 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2001 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisjonsberetning for 2001

2 Home Invest ASA Home Invest ASA er et eiendomsselskap bestående av 25 hotelleiendommer, hvorav 7 i Norge og 18 i Sverige. driver selv to av hotellene, mens 22 leies ut til Choice Hotels Scandinavia ASA og ett drives av andre. Etter søknad fra selskapet og med henvisning om at selskapet ikke lenger tilfredstiller vilkårene for notering (spredningskravet), vedtok Oslo Børs å stryke aksjene i Home Invest ASA fra notering på Oslo Børs. Siste børsdag var 8. november Arealer Antall kvadratmetere Norge Sverige Totalt Antall hotellrom Norge 731 Sverige Totalt Home s aksjonærstruktur De 5 største aksjonærene pr Aksjonærer Aksjer Andel Petter A. Stordalen m/ selskaper ,80% Choice Hotels Scandinavia ASA ,22% Aabenraa Holding AS ,09% Hønefoss Invest AS ,88% Øvrige aksjonærer ,01% Totalt antall aksjer ,00% Leiekontrakter har pr inngått 23 hotell leieavtaler med gjenværende leietid på ca. 16 år. Husleien består av en minimumsleie, en prosentleie og en fastleie. Prosentleien er igjen todelt, ettersom denne beregnes av omsetning på utleie av rom (fra 27% til 35%) og dels av omsetning knyttet til salg av mat og drikke (fra 7% til 8%). Minimumsleien utgjør ca 2/3 av den faktiske prosentleien. I tillegg er det et fastleie- element som skal dekke estimerte utgifter til blant annet forsikring, eiendomsskatt og ytre vedlikehold. 2 Faktaopplysninger

3 Finansiering har annen langsiktig gjeld på NOK 1.265,3 mill. hvorav NOK 791,5 mill. er SEK-lån og NOK 473,8 mill. er NOK-lån. Avdragsprofil på låneporteføljen fremgår av note 14 til regnskapet. Lån opptatt i SEK har en gjennomsnittlig rente på 5,5%, mens lån i NOK har en gjennomsnittlig rente på 8,2%. Den totale låneporteføljen har en gjennomsnittlig rentebinding på tre år. Finansielle nøkkeltall År 2001 Driftsinntekter NOK 182,9 mill. Driftsresultat NOK 101,9 mill. Ord. resultat før skatt NOK 33,0 mill. Kontantstrøm før skatt NOK 71,3 mill. Bokført egenkapital NOK 411,8 mill. Egenkapitalandel 22,51% Gjeld NOK 1.417,2 mill. For mer informasjon og bilder se Nøkkeltall 3

4 Selskapets virksomhet Home Invest ASA hadde ved årsskiftet 7 hotelleiendommer i Norge og 18 hotelleiendommer i Sverige, til sammen 25 hotelleiendommer. 22 hotelleiendommer leies ut til Choice Hotels Scandinavia ASA (CHS), mens ett hotell leies ut til andre. I tillegg forestår Home selv driften av to hotelleiendommer. CHS driver sine hotell under tre varemerker: Comfort, Quality og Clarion. Det totale leiearealet var ved årsskiftet ca kvm med hotellrom. Virksomheten i Home Invest består i aktivt å utvikle, foredle og forvalte hotelleiendommer i Norden, samt investere overskuddslikviditet til best mulig avkastning og lav risiko. Investeringer skal kunne foretas i ytterligere hotelleiendommer og annen fast eiendom. Der det fremstår som interessant skal Home Invest også kunne investere i aksjer og andre verdipapirer. Vesentlige hendelser gjennom året I tillegg til kjøp av Jacobsen Dental AS har konsernet i løpet av 2001 fått ny tilvekst ved kjøp av hotellselskapene AB Temperance i Malmø og Prisma Hotell i Skövde, foruten 50 % av hotellselskapet Vøringfoss Hotel Eiendom AS. Videre er eiendommen Malmö Blomman 14 kjøpt. Hotellselskapet Fastighet AB Prince Philip i Sverige er solgt ut av porteføljen. Salget medførte en gevinst på NOK 12,5 mill. før skatt Resultatet Home Invest konsernet hadde totale driftsinntekter i 2001 på NOK 182,9 mill., som er en økning på NOK 65,1 mill. fra Dog må det tilføyes at regnskapstallene for 2000 gjenspeiler hele året for den norske virksomheten og siste halvår for den svenske virksomheten. Driftsresultatet for 2001 var NOK 101,9 mill og konsernets resultat var NOK 18,8 mill. Tilsvarende tall for 2000 utgjorde NOK 73,6 mill. og NOK 17,3 mill. Styret anser resultatet som tilfredsstillende. s resultat i 2001 viste et underskudd på NOK 4,0 mill., mot et overskudd i 2000 på NOK 5,1 mill. Leieavtalene med Choice Hotels Scandinavia ASA har en gjennomsnittlig gjenværende leietid på ca. 16 år. Leieavtalene er omsetningsbaserte, nedad begrenset til en nærmere avtalt minimumsleie. Med omsetningsbaserte leieavtaler menes at leien utgjør en prosentuell andel av hotellets omsetning. Det innebærer at Home og hotelloperatøren har samme økonomiske incitament til å øke omsetningen. Investeringer som gjøres løpende skjer alltid i samråd med hotelloperatøren for å få best mulig effekt. Balanse og finansielle forhold s bokførte egenkapital var pr NOK 411,8 mill. mot 293,0 mill. pr Dette tilsvarer en egenkapitalandel på henholdsvis 22,5 % og 16,8 %. Økningen i egenkapitalandelen skyldes en rettet emisjon mot Choice Hotels Scandinavia ASA på NOK 175,0 mill., samt årets resultat med fradrag for kjøp av egne aksjer og valuta omregningseffekt. Bokført egenkapital pr. aksje utgjorde ved årsskiftet NOK 5,88 mot NOK 5,23 ved årsskiftet s beholdning av bankinnskudd og kontanter ved siste årsskiftet NOK 58,8 mill. sammenlignet med NOK 93,6 mill. ved årsskiftet Styret anser dette som tilfredsstillende likviditet i forhold til virksomheten. Vesentlige hendelser etter regnskapsårets utgang Home Invest konsern har ervervet Statshotellet i Eskilstuna med eiendom og drift. 4 Årsberetning 2001

5 Miljøforhold Home Invest er opptatt av å ha et aktivt forhold til miljøproblemer som oppstår i forbindelse med virksomheten. Selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø gjennom riving, ombygging og bygging av eiendommer. Selskapet er bevisst på å følge alle regler knyttet til riving og håndtering av materialer og avfall. Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet har medført noen brudd på disse reglene. Styre, ledelse og ansatte Styret i Home Invest har følgende sammensetning: Petter A. Stordalen (formann), Jon Erik Brøndmo, Christian Ruth, Henrik A. Christensen samt Gunnar Bøyum. Johan Fogelberg er administrerende direktør. hadde pr ansatte, mens morselskapet ved årsskiftet hadde to ansatte. Aksjonærforhold Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Det er heller ikke iverksatt spesielle tiltak av betydning for arbeidsmiljøet. Det har ikke vært sykefravær av betydning i Det har ikke oppstått skader eller ulykker i perioden, og det er heller ikke avdekket svakheter ved ansattes sikkerhet eller arbeidsmiljø for øvrig. Home Invest har som målsetting over tid å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning både gjennom kontant utbytte og verdistigning på aksjene. Utbyttets størrelse vil være avhengig av blant annet selskapets resultat og investeringsplaner. Selskapet ønsker å styrke egenkapitalandelen og har på kort sikt ingen planer om å gi utbytte på aksjene. Home hadde ved årsskiftet 177 aksjonærer. Største aksjonær i Home Invest pr var Petter A. Stordalen m/ selskaper; som til sammen eide 50,37 % av aksjene. Etter søknad fra selskapet og med henvisning om at selskapet ikke lenger tilfredstiller vilkårene for notering (spredningskravet), vedtok Oslo Børs å stryke aksjene i Home Invest ASA fra notering på Oslo Børs. Siste børsdag var 8 november Home Invest ASA fremsatte i mai 2001 tilbud til samtlige aksjonærer i Home Invest ASA om kjøp av 20 % av aksjene i Home Invest ASA. I tillegg ble det i september 2001 fremsatt et nytt tilbud til aksjonærene om å kjøpe tilbake samtlige utestående aksjer i selskapet. Det siste tilbudet ble fremsatt i forbindelse med søknaden om å ta selskapet av børs. Gjennom tilbudene har selskapet ervervet egne aksjer til en samlet anskaffelseskost på NOK 46,8 mill. Fortsatt drift / fremtidsutsikter Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det er ingen forhold, verken internt i selskapet eller i de markedsmessige forholdene som skulle tilsi at forutsetningen ikke er til stede. Styret forventer et stabilt marked i Norge for år 2002, mens det i Sverige forventes en nedadgående etterspørsel etter hotelltjenester. I forbindelse med reforhandlingen av den konvertible låneavtalen med Choice Hotels Scandinavia ASA ble det i juni besluttet å konvertere NOK 175,0 mill. av lån fra Choice Hotels Scandinavia ASA til aksjer i Home Invest ASA. I denne rettede emisjonen ble det utstedt 14,0 mill. aksjer i selskapet. For mer informasjon og bilder se Årsberetning

6 Resultatdisponering Årets underskudd i morselskapet på NOK foreslås inndekket ved overføring fra egenkapital. Styret vil til selskapets generalforsamling foreslå at det ikke utbetales utbytte for år For mer informasjon og bilder se Oslo, I styret for Home Invest ASA Petter A. Stordalen Styrets formann Gunnar Bøyum Styremedlem Jon Erik Brøndmo Styremedlem Christian Ruth Styremedlem Henrik A. Christensen Styremedlem Johan Fogelberg Administrerende direktør 6 Årsberetning 2001

7 (Beløp i NOK 1.000) NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER , 3 Driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Planmessige avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRETSRESULTAT Minoritetenes andel av åretsresultatet Majoritetens andel av åretsresultatet Resultat pr. aksje 0,29 0,31 Resultatregnskap 7

8 (Beløp i NOK 1.000) NOTE EIENDELER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Goodwill Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i annet foretak i samme konsern Lån til foretak i samme konsern Aktiverte kostnader Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Fordringer 0 0 Kundefordringer Fordringer på selskap i samme konsern Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer, obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Balanse pr

9 (Beløp i NOK 1.000) NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital ,12 Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Gjeld til selskap i samme konsern ,17 Gjeld til kredittinstitusjoner ,17 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til konsernselskap ,17 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, , styret for Home Invest ASA Petter A. Stordalen Styrets formann Gunnar Bøyum Styremedlem Jon Erik Brøndmo Christian Ruth Henrik A. Christensen Johan Fogelberg Styremedlem Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør Balanse pr

10 (Beløp i NOK 1.000) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Planmessige avskrivninger Nedskrivninger Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Poster klassifisert som investerings- og finansieringsaktiviteter Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i konsernmellomværender Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler Utbetalinger ved kjøp av finansielle omløpsmidler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling av emisjonskostnader Innbetaling av egenkapital Kjøp av egne aksjer Endring av minoritetsinteresser Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Valutaomregningseffekter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Kontantstrømoppstilling

11 Note 1 _ Konsoliderings- og regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper. Prinsippene beskrives nedenfor. Alle beløp er oppgitt i NOK dersom ikke annet er angitt. Beløp i utenlandsk valuta er særskilt angitt. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter Home Invest ASA og alle datterselskaper hvor Home Invest ASA direkte eller indirekte eier 50 % eller mer og har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en enhet. Se note 7 som viser hvilke selskaper som inngår i konsernregnskapet for Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskaper som inngår i konsernet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Ved konsolidering av datterselskaper er oppkjøpsmetoden benyttet. Differanser mellom kostpris for datterselskapenes aksjer og bokført verdi av netto eiendeler i de samme datterselskapene på oppkjøpstidspunktet, er analysert og henført til de eiendelene differansene knytter seg til. Den del av den overskytende kostprisen som ikke kan tillegges oppkjøpte eiendeler, klassifiseres som goodwill og avskrives over forventet økonomisk levetid. Konsolidering er foretatt fra overtagelsestidspunktet og frem til tidspunkt for avhendelse. Minoritetsinteressenes andeler av resultat etter skatt og egenkapital vises som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Ved konsolidering av utenlandske datterselskaper omregnes resultatregnskapene til norske kroner etter en gjennomsnittskurs for regnskapsperioden. I balansen benyttes kurser ved årsskiftet. Omregningsdifferanser føres direkte mot konsernets egenkapital. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Eiendommer I balansen er eiendommene ført opp til anskaffelseskost redusert med akkumulerte avskrivninger. Eiendommene avskrives lineært over eiendommenes økonomiske levetid. Nedskrivning til virkelig verdi foretas når det foreligger verdifall som ikke forventes å være forbigående. Noter 11

12 Note 1 _ Konsoliderings- og regnskapsprinsipper forts. Vedlikeholds- og rehabiliteringskostnader Kostnader til vedlikehold og rehabiliteringer av konsernets eiendommer blir i regnskapet behandlet etter følgende prinsipper: - Løpende reparasjons- og vedlikeholdskostnader Dette er ordinært vedlikehold som påløper for å opprettholde eiendommens kvalitetsnivå. Vedlikeholdsutgifter kostnadsføres i det de påløper. - Rehabiliteringskostnader Rehabilitering som representerer en tilbakeføring av eiendommen til opprinnelig standard da eiendommen ble bygget, hensyntatt bygningsteknisk utvikling i perioden frem til i dag, kostnadsføres løpende. Rehabilitering som representerer en standardheving av eiendommen utover opprinnelig standard som beskrevet over, tillegges kostpris og avskrives sammen med eiendommen. Investering i datterselskap I Home Invest ASA s selskapsregnskap er investering i datterselskap behandlet etter kostmetoden. Investering i andre aksjer og andeler Anleggsaksjer og mindre investeringer i selskaper, hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skattekostnad og omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Utsatt skatt/- skattefordel i balansen er en nominell størrelse, beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Midlertidige skattereduserende og skatteøkende forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Utsatt skattefordel som ikke kan utlignes, blir balanseført hvis anvendelsen av skattefordelen kan sannsynliggjøres ved fremtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto. Virksomhetsområder s forretningsområde består i utleie av 25 hotelleiendommer, hvorav konsernet selv driver to hoteller. I tillegg har selskapet kjøpt selskapet Jacobsen Dental AS som er et selskap som forestår salg av tannlegeutstyr/ innredning og forbruksmateriell til tannhelsesektoren. Geografisk driver konsernet virksomhet i Norge og Sverige. Se note 3, som viser hvordan leieinntektene fordeler seg mellom landene og de ulike forretningsområdene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Sammenlignbare tall Home Invest ASA ble etablert i 2000 i forbindelse med utskillelsen av eiendomsvirksomheten til Choice-konsernet. De norske hotelleiendommene ble overtatt ved fisjon av CHS ASA, mens de svenske hotelleiendommene ble kjøpt fra Choice-konsernet pr Regnskapstallene for 2000 gjennspeiler således hele året for den norske virksomheten og siste halvår for den svenske virksomheten. 12 Noter

13 Note 2 _ Større enkelttransaksjoner og endring i konsernsammensetning Home Invest ASA ble stiftet , og børsnotert på Oslo Børs på listen over små og mellomstore bedrifter (SMB-listen) den Etter søknad fra selskapet og med henvisning til at selskapet ikke lenger tilfredstiller vilkårene for notering (spredningskravet) vedtok Oslo Børs å stryke aksjene i Home Invest ASA fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag var 8. november For endringer i konsernsammensetning, se note 7. Foruten kjøp av Jacoben Dental AS (jfr. note 1) har konsernet i løpet av 2001 fått ny tilvekst ved kjøp av hotellselskapene AB Temperance i Malmø og Prisma Hotell i Skövde, foruten 50% av hotellselskapet Vøringfoss Hotel Eiendom AS. Videre er eiendommen Malmö Blomman 14 kjøpt. Hotellselskapet Fastighets AB Prince Philip i Sverige er solgt ut av porteføljen. Salget medførte en gevinst for konsernet på NOK 12,5 mill. før skatt. Note 3 _ Driftsinntekter Driftsinntekter Eiendomsinntekter Gevinst ved salg av eiendom Inntekter hotelldrift Inntekter fra salg tannlegeprodukter Andre driftsinntekter Sum Driftsinntekter fordelt mellom land Norge Sverige Sum Note 4 _ Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Årets lønnskostnad inkluderer Lønnskostnad Lønn Pensjonskostnader Folketrygdavgift Diverse sosiale ytelser Sum lønnskostnad Gj. sn. antall ansatte Noter 13

14 Note 4 _ Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. forts. /konsernet Ytelser til ledende personer Adm.direktør Styret Adm.direktør Styret Lønn Pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Annen godtgjørelse styret, vedrører styremedlem Gunnar Bøyum, for utført prosjektarbeid for Home Invest ASA. Det er ikke utbetalt ordinært styrehonorar i år Adm. direktør har i sin ansettelsesavtale en klausul om 12 måneders oppsigelse med ordinær lønn. Dersom han selv sier opp har han fire måneders oppsigelsestid. Det foreligger ikke noen avtaler om bonuser, opsjoner o.l. til fordel for adm. direktør eller styrets medlemmer. Selskapet har hatt en managementavtale med Anker Holding AS, hvor styrets formann Petter A. Stordalen, eier 90 % av aksjene. I 2001 er det utbetalt TNOK 329,0 til dette selskapet. Managementavtalen med Anker Holding AS opphørte Styremedlem, Henrik A. Christensen, er partner i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech. Kostnadsførte advokathonorarer i 2001 fakturert fra advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech, utgjør TNOK 782,0. Revisjonshonorar: Godtgjørelse i 2001 til revisor for revisjon og tjenester av revisjonsmessig art utgjør for morselskapet TNOK 366,0 og TNOK 115,0 for de norske datterselskapene. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør for morselskapet TNOK 124,3, mens det ikke er kostnadsført tilsvarende tjenester for de norske datterselskapene. Note 5 _ Annen driftskostnad Annen driftskostnad omfatter Annen driftskostnad Ekstern husleie Eiendomsskatt, off. komm. avg Eksterne honorarer Vedlikehold Forsikringer Øvrige Sum Noter

15 Note 6 _ Varige driftsmidler Bygning og Bygning og annen fast annen fast eiendom Driftsløsøre Tomter Eiendom Driftsløsøre Goodwill Anskaffelseskost Omregningsdifferanser Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets nedskrivninger Årets avskrivninger år Økonomisk levetid Evig 50 år 3-15 år 10 år Ikke avskrivbart Lineær Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 0 0 Årlig leie, ikke balanseførte driftsmidler s hotelleiendommer, bortsett fra fire hotelleiendommer, leies ut til Choice Hotels Scandinavia ASA. Leien er prosentbasert, nedad begrenset til en nærmere avtalt minimumsleie og en fastleie. har pr inngått i alt 23 eksterne hotell leieavtaler, de fleste med rett til fornyelse i fem til ti år etter avtaletidens utløp. Gjennomsnittlig gjenværende leietid for konsernets leieavtaler er ca. 16 år. Noter 15

16 Note 7 _ Investeringer i datterselskap og andre selskap i samme konsern Følgende selskaper inngår i konsernet i 2001 Forretnings- Stemme og Bokført verdi s Firma Ansk. tidspunkt kontor eierandel i morselskapet kostpris Home Invest ASA * Grønningen Invest AS 1998 juli Kristiansand 100 % * Hotell Service AS 1999 januar Ringerike 100 % * Quality Holding Fagernes AS 1999 april Fagernes 100 % AS Fagernes Turisthotell 1999 april Fagernes 87 % - - * Choice Skagerak Eiendom AS 1999 september Kristiansand 100 % * Choice Savoy Eiendom AS 1999 september Oslo 100 % * Quality Hotel Hamneset AS 1999 juli Harstad 100 % * Hamneset Hotell ANS 1999 juli Oslo 100 % Hamneset Restaurant ANS 1999 juli Oslo 100 % 0 0 Hamneset Forretning ANS 1999 juli Oslo 100 % 0 0 * Lundehaven AS 1999 november Oslo 100 % * Jacobsen Dental AS 2001 oktober Oslo 100 % * Home Invest AB 100 % AB Liljekonvaljen 2000 juli Gøteborg 100 % Fastighets AB Karlstad Bilan 2000 juli Stockholm 100 % - 93 Fastighets AB Norrköping- - - Kompaniet juli Stockholm 100 % - 94 Fastighets AB Venus juli Stockholm 100 % - 93 Fastighets AB Linköping Ekoxen juli Stockholm 100 % Förvaltnings AB Bataljonen 2000 juli Gøteborg 100 % HB Harpan 2000 juli Varberg 100 % HB Nithammaren 2000 juli Varberg 100 % HB Ran juli Varberg 100 % Home Stockholm Fastigheter AB 2000 juli Stockholm 100 % AB Temperance i Malmø 2001 mai Malmø 100 % - 0 Fastighets AB Selma Lagerlöf 2000 juli Sunne 100 % Fastighets AB Stenungsbaden 2000 juli Stockholm 100 % Trias Fastighetsförvaltning KB 2000 juli Stockholm 100 % Hotellfastigheter i Gøteborg AB 2000 juli Gøteborg 100 % KB Fregatten 2000 juli Varberg 100 % Hotell Renen AB 2000 juli Åre 100 % Sum Andre selskaper i samme konsern * Vøringfoss Hotel Eiendom AS 2001 mai Eidfjord 50 % * Aksjer eiet direkte av morselskapet. Andel i det 50% eide Vøringfoss Hotel Eiendom AS 2001 Andel sum driftsinntekter Andel driftsresultat 368 Andel årets resultat etter skatt -940 Andel eiendeler/egenkapital og gjeld Noter

17 Note 8 _ Investeringer i andre aksjer og andeler Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Anleggsmidler Colosseum AS 11,7 % Ludian Eiendom AS 50,0 % 0 0 Vesterport AS 50,0 % Sum Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Anleggsmidler Colosseum AS 11,7 % Ludian Eiendom AS 50,0 % 1 1 Vesterport AS 50,0 % Blömer Dental AB 50,0 % Choice Hotels Scandinavia ASA 1,3 % Sum I tillegg har Home Invest ASA inngått opsjonsavtale med Anker Holding AS om at Home Invest ASA skal ha en ugjenkallelig opsjon til å kjøpe aksjer i Choice Hotels Scandinavia ASA. Avtalen innebærer at Home Invest ASA har betalt en opsjonspremie tilsvarende NOK 17,- pr. aksje, til sammen en opsjonspremie på MNOK 126,6. Opsjonspremien er bokført som finansielle anleggsmidler, under posten investeringer i aksjer og andeler. Kjøpesum for aksjene er fastsatt til NOK 8,- pr. aksje. Home Invest ASA har rett til å utøve opsjonen helt eller delvis i perioden 1. januar 2002 t.o.m. 31. desember Note 9 _ Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Morselskap/ konsernet Anskaffelseskost Bokført verdi Markedsbaserte aksjer Hennes & Mauritz AB P & Princess Cruises LTD Orkla ASA Pan Fish ASA Nera ASA Opticom ASA Tandberg Data ASA Cisco Systems INC Transocean Sedco Forex INC DnB Holding ASA Kværner ASA Sum markedsbaserte aksjer Morselskap/ konserne Anskaffelseskost Bokført verdi Markedsbaserte obligasjoner Northern Offshore ASA Enitel Atlantic Telecom Group PLC Sum markedsbaserte aksjer Noter 17

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer