VIRKSOMHETSPLAN NORSK NETTVERK FOR INDUSTRIELL BIOTEKNOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN NORSK NETTVERK FOR INDUSTRIELL BIOTEKNOLOGI"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN NORSK NETTVERK FOR INDUSTRIELL BIOTEKNOLOGI Utarbeidet av norsk næringsliv og norske forskningsinstitusjoner i samarbeid med Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Side 0 av 18

2 INNHOLD: BAKGRUNN OG BEHOVSKARTLEGGING... 2 Dialog og forankring... 2 Innspillene fra Referansegruppen... 2 FORMÅL OG VISJON... 4 Formålsparagraf... 4 Visjon... 4 Verdi for medlemmene... 4 Verdi for samfunnet... 5 NETTVERKETS ORGANISERING... 5 Organisasjonsform... 5 Medlemspolicy... 5 Etablerende medlemmer... 5 Styre og administrasjon... 5 Valgkomite og styresammensetning... 6 Administrasjon og adresse... 6 Immaterielle verdier... 6 STRATEGI MED 5 ARBEIDSOMRÅDER... 6 Kunnskapsnettverk og kompetanseflyt... 6 Synliggjøre markedsmuligheter... 7 Stimulere til økte investeringer... 7 Formidling og samfunnsdialog... 8 Understøtte virkemiddelapparatet... 8 SAMARBEID OG DIFFERENSIERING... 8 Relasjonen til andre organisasjoner... 8 Relasjonen til virkemiddelapparatet... 9 Internasjonalt samarbeid... 9 HANDLINGSPLAN... 9 Sekretariat og basisaktiviteter Database og webportal Utviklingsprosjekter BUDSJETT Kostnader Inntekter VEDLEGG 1: AKTIVITETSPLAN 2013 OG VEDLEGG 2: VEDTEKTER VEDLEGG 3: REFERANSEGRUPPE, ARBEIDSUTVALG OG VALGKOMITE VEDLEGG 4: MEDLEMMER og STYRE Side 1 av 18

3 BAKGRUNN OG BEHOVSKARTLEGGING Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi etableres som et strategisk initiativ fra de tre virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA i samspill med industrien og norske kompetansemiljøer. Virkemiddelapparatet ønsker med dette å bidra til tverrsektoriell kunnskapsoverføring og innovasjon. Slik sett vil nettverket være et instrument for å effektivisere gjennomføringen av Regjeringens langsiktige strategi for et biotekbasert og bærekraftig næringsliv. Etableringen av et innovasjonsnettverk er også i tråd med OECD's anbefalinger for å stimulere den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nettverket vil organiseres som en selvstendig forening styrt av medlemmene. Relevante medlemmer vil være organisasjoner med en aktiv rolle i en "innovasjonsøkologi"; typisk bedrifter, akademiske institusjoner (universiteter og FoU institutter) og investorer. Nettverket vil samtidig skape en innovasjonsarena for enkeltindivider. Innovasjon Norge har til hensikt å støtte nettverket finansielt i en innledende fase og inviterer samtidig til aktivt samarbeid. Virkemiddelaktørene ønsker å kunne møte som observatører i styret så lenge foreningen mottar offentlig tilskudd på mer enn 30%. Dialog og forankring Med utgangspunkt i OECD's rapport "The Bioeconomy to 2030 Designing a Policy Agenda" som ble publisert høsten 2009, ble det i løpet av 2010 gjennomført en serie dialogmøter med relevante kunnskapsmiljøer og næringsliv. Målet var å kartlegge kompetansegrunnlaget, samt identifisere konkurransefortrinn og mulighetsområder for norsk næringsliv basert på fornybare råvarer. Møtene ble ledet av Innovasjon Norge med Norges Forskningsråd og SIVA som aktive støttespillere. Initiativet hentet også inspirasjon fra det nylig etablerte samarbeidet mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet innen marin bioprospektering. Basert på konklusjonene fra dialogen med næringslivet og en skriftlig oppfordring fra 19 bedrifter/ organisasjoner, utarbeidet Innovasjon Norge høsten 2010 et forslag til Regjeringen om økt innsats innen industriell bioteknologi og bioraffinering. Samtidig ble det etablert et 5-årig samarbeid med Storbritannia om å stimulere bilaterale FoU prosjekter innen samme tema. Avtalen ble undertegnet av Innovasjon Norge og Technology Strategy Board i februar Mot slutten av 2011 publiserte Regjeringen sin biotekstrategi med en tydelig oppfordring til økt fokus på bioteknologiens potensial for verdiskaping innen primærnæringene og industrielle prosesser. Med dette som bakgrunn ble Innovasjon Norges satsingsforslag videreutviklet og gjentatt for 2013-budsjettet under navnet "Norsk Næringsliv i Bioøkonomien". Samtidig spilte Norges Forskningsråd inn et forslag om opptrapping av kunnskapsinvesteringene innen bioøkonomi. Begge disse forslagene vektlegger klynger og nettverk som effektive virkemidler for å stimulere innovasjon og internasjonalisering. Dialogprosessen med næringsaktørene fortsatte gjennom hele 2011, blant annet for å implementere samarbeidet med Storbritannia. For å stimulere bilaterale prosjekter omfatter samarbeidsavtalen en intensjon om å etablering av et norsk motstykke til britenes "Biosciences Knowledge Transfer Network". I mai ble det dannet en referansegruppe med 29 utvalgte representanter for næringslivet (17), finansmiljøene (2), instituttsektoren (6) og universitetene (4). Gruppens mandat var å utarbeide grunnlaget for formål, praktisk innretning og organisering av et norsk innovasjonsnettverk for industriell bioteknologi. Det ble gjennomført 5 møter og (med ett unntak) innhentet synspunkter fra samtlige deltagere av referansegruppen. Fra referansegruppen ble det utpekt et arbeidsutvalg på 6 personer som sammen med de 3 virkemiddelaktørene har ferdigstilt denne virksomhetsplanen samt forslag til statutter, valgkomite og etableringsmøte. Deltagerne i dette arbeidet er angitt i Vedlegg 3. Innspillene fra Referansegruppen Følgende momenter fra Referansegruppens arbeid er lagt til grunn for nettverkets virksomhetsplan. For oversiktens skyld er punktene gruppert under 5 overskrifter som gjentas i beskrivelsen av strategi og handlingsplan i de påfølgende kapitler. Side 2 av 18

4 Kunnskapsnettverk og kompetanseflyt Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi skal være et landsdekkende kunnskaps- og innovasjonsnettverk innen industriell bioteknologi og bioraffinering. Nettverket skal være åpent for aktører langs hele verdikjeden fra akademisk grunnforskning til lansering av nye produkter. Nettverket skal tilby oversikter over kompetanse og potensielle FoU partnere. Dette innebærer bl.a. en oppdatert database og søkbar webportal over bedrifter/organisasjoner, og en frivillig registrering av individer med nøkkelkompetanse. På sikt kan nettverket vurdere å formidle betalte eller ikke-betalte tjenester av typen "prosjekt søker partner", kompetansemarked med jobbsøknader/stillingsannonser eller annonser for relevante leverandører av FoU tjenester. Synliggjøre markedsmuligheter Bedre dialog mellom teknologileverandører og markedsaktører vil være et viktig mål for nettverket, dvs stimulere samspill mellom "technology push" og "market pull". Man bør fokusere på noen områder der Norge har naturlige fortrinn. Slike områder kan blant annet utvikles gjennom strategiske prosjekter og industridrevne interessegrupper som er en integrert del av nettverket (jfr. de britiske Knowledge Transfer Networks og deres Special Interest Groups ). Nettverket oppfordres til å arrangere næringsrelevante kurs for medlemmene, f.eks. innen forretningsutvikling, regulatoriske forhold, oppskalering eller metoder for "product life cycle analysis". Stimulere til økte investeringer Synliggjøring av norske og internasjonale eksempler på høy verdiskaping og god finansiell avkastning basert på industriell bioteknologi vil kunne utløse investeringsinteresse fra bedrifter og private investorer og bidra til å utløse en positiv spiral. Gjennom å stimulere internasjonale samarbeidsprosjekter vil nettverket kunne promotere norske bedrifter og utløse interesse fra internasjonale investorer. Det vil være viktig å utforske mulighetene innenfor alle aktuelle bioråvarer (dvs ulike segmenter innen landbruk, skogbruk, havbruk) og bidra til teknologioverføring mellom ulike sektorer. Formidling og samfunnsdebatt I kraft av å være et viktig kompetansemiljø bør nettverket engasjere seg i spørsmål knyttet til innovasjonsprosesser som stimulerer bioøkonomi og muligheter for å skape bærekrafige produkter og prosesser. Nettverket vil ikke fokusere på generell næringspolitikk. En stor årlig konferanse med internasjonal deltagelse vil kunne styrke Norges omdømme internasjonalt, og for det norske samfunnet synliggjøre bioteknologiens muligheter som verdiskaper og miljøfaktor. Fysiske eller virtuelle møteplasser er en sentral aktivitet for å stimulere tverrfaglig debatt og idegenerering. Understøtte virkemiddelapparatet Det er ønskelig at nettverket bidrar til utviklingen av en nasjonale kunnskapsstrategi med god balanse mellom "fri" basalforskning og programstyrte strategiske/tematiske forskningsinvesteringer. Nettverket kan være en viktig lyttepost og samarbeidspartner for virkemiddelaktørene, både mhp innretningen av bedriftsrettede tiltak og strategiske prosjekter på bransjenivå. Side 3 av 18

5 FORMÅL OG VISJON Formålsparagraf Punktene over er omsatt til følgende forslag til formålsparagraf, som samtidig utgjøre statuttenes paragraf 2. Forslaget vil være gjenstand for revisjon i forbindelse med de årlige medlemsmøtene. "Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi (Norwegian Industrial Biotech Network) skal samle bedrifter, organisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og enkeltindivider som bidrar til forskning, innovasjon og kunnskapsformidling innenfor industriell bioteknologi og bærekraftig utnyttelse av bioråvarer. Foreningens overordnede målsetning er å bidra til industriell og samfunnsmessig verdiskaping med fokus på "kunnskapsbasert bioøkonomi", slik dette er definert av OECD. Foreningens formål er å stimulere til kompetanseutvikling og innovasjon av nye produkter, prosesser og løsninger innenfor industriell bioteknologi som fører til verdiskaping hos norske virksomheter. Foreningen skal være en møteplass for forskning og utvikling på tvers av fagdisipliner, næringsområder og geografi. Det er et viktig mål for nettverket å etablere internasjonale relasjoner og stimulere FoU samarbeid over landegrensene." Visjon Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi skal med andre ord bidra til verdiskaping for industri og samfunn med utgangspunkt i bioteknologi og utnyttelse av bioråvarer. Formålsparagrafen understreker behovet for samarbeid mellom ulike interessegrupper for å realisere et overordnet mål om et mer bærekraftig samfunn. Nettverkets aktiviteter kan bidra til en slik samfunnsendring i hovedsak på to måter: 1) Stimulere innovasjon gjennom tverrsektoriell kunnskapsflyt og samspill mellom akademiske og industrielle kompetansemiljøer. 2) Stimulere og effektivisere offentlige og private investeringer gjennom å synliggjøre nye teknologiske og markedsmessige muligheter. Fokus skal være innenfor områder der Norge har naturlige fortrinn eller mulighet for å etablere en ledende posisjon. En foreløpig visjon kan formuleres som følger: Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi skal bidra til å gjøre Norge til et foregangsland innen den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Mer spesifikt skal norsk næringsliv og kunnskapsinstitusjoner bli internasjonalt ledende på bærekraftig og lønnsom utnyttelse av trevirke og marine råvarer. Verdi for medlemmene For bedrifter vil nettverket typisk være en kilde til nye ideer, kunnskap, samarbeidspartnere og kapital. Målet er å øke bedriftenes innovasjonsevne og bevisstgjøre dem om mulighetene som ligger i ny teknologi. De akademiske miljøene vil få en bredere kontaktflate mot næringslivet og en bedre forståelse for industriens behov. Instituttsektoren, som i Norge utgjør en meget viktig kompetansebase på dette området, vil kunne synliggjøre sin kompetanse og tjenester som bro mellom basal og næringsrettet forskning. Det vil bli utarbeidet en policy som differensierer mellom de tjenester som vil være tilgjengelig for henholdsvis hele miljøet og kun for betalende medlemmer. Side 4 av 18

6 Verdi for samfunnet Norges ambisjoner på miljøområdet tilsier en politikk som bidrar til å akselerere et skifte fra petroleumsbaserte til biobaserte råvarer. Nettverket vil kunne bidra til debatt og kunnskap om konkrete tiltak for å effektivisere utnyttelsen av bioråvarer, med særlig verdi og relevans for et distriktsrettet næringsliv og lønnsomhet i primærnæringene. Utviklingen mot et bioøkonomisk samfunn forutsetter stor grad av tverrsektorelt og tverrfaglig samspill. Nettverket bør bidra til en god nasjonal kunnskapspolitikk gjennom å synliggjøre behov og nasjonal arbeidsdeling i utnyttelsen av avansert utstyr og anlegg for oppskalering. NETTVERKETS ORGANISERING Organisasjonsform Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi er en uavhengig medlemsbasert forening. Foreningen ble registrert i Foretakregisteret 13.oktober med mulighet og plikt til eget regnskap og ansatte. Virksomheten reguleres av vedtektene (Vedlegg 2) i henhold til lovens krav og foreskrifter for slike foreninger. Foreningen vil kunne drive næringsvirksomhet innenfor sitt formål og levere tilknyttede tjenester eller produkter som grunnlag for å finansiere daglig drift. Så lenge foreningen mottar betydelig støtte fra virkemiddelapparatet vil det ikke være naturlig å gå med overskudd. Ingen medlemmer har rett til utbytte eller direkte økonomisk gevinst fra nettverkets virksomhet. Medlemspolicy Som medlemmer av nettverket opptas bedrifter, organisasjoner eller organisatoriske enheter ved universiteter og høyskoler. Det er styret som godkjenner søknader om å bli medlem etter de retningslinjer som til enhver tid er angitt i vedtektene. Det er i utgangspunktet ønskelig med en liberal medlemspolicy. Det er imidlertid viktig at nettverket ikke utnyttes utilbørlig som en arena for markedsføring av tjenester eller produkter. Det er styrets ansvar å føre tilsyn med at slikt ikke skjer. Internasjonale organisasjoner kan bli medlem på tilsvarende betingelser som norske, men det foreslåes en policy som begrenser antallet internasjonale medlemmer til maksimalt 25% av den totale medlemsmassen. Dette er imidlertid ikke vedtektsfestet. Relasjoner og nye ideer skapes mellom individer, ikke mellom organisasjoner. Verdien av et innovasjonsnettverk er i stor grad proporsjonal med antallet individer som deltar. Det er derfor et viktig prinsipp for nettverket å favne vidt og være inkluderende. Nettverket bør oppfattes som relevant for et samlet fagmiljø og bidra til å skape en innholdsrik arena for samspill mellom personer med ulik bakgrunn og kompetanse, uavhengig av deres arbeidsgivers medlemsstatus. Gjennom strategi og policy vil man definere hvilke tilbud nettverket har til alle vs. eventuelle spesifikke fordeler for ansatte fra foreningens medlemmer. Etablerende medlemmer Foreningen hadde ved etableringstidspunktet den 11. Juni 2012 til sammen 37 medlemmer angitt i Vedlegg 4. De fordeler seg på henholdsvis SMB (17), store bedrifter (6), FoU institutter (7), akademi (4) og andre (3). Styre og administrasjon Foreningens øverste besluttende organ er Generalforsamlingen (årsmøtet) der alle betalende medlemmer har lik stemme. Styret velges normalt for et toårsperiode med unntak av styrets leder som velges for ett år av gangen. Det anbefales at styrets leder rekurtteres fra næringslivet. I etableringsåret velges hele styret for kun ett år. Side 5 av 18

7 Valgkomite og styresammensetning Den initielle valgkomiteen ble oppnevnt av arbeidsgruppen som har utformet denne virksomhetsplanen og besto av representanter for de mest relevante forskningsinstituttene: BIOFORSK, IRIS, NOFIMA, NORUT, PFI, SINTEF og Uni-Miljø (Vedlegg 3). Nettverket skal virke samlende og favne mange ulike teknologiske og markedsmessige områder. Det ble derfor foreslått et relativt stort styre med 9 medlemmer, hvorav 5 representanter for industrien, 2 fra instituttsektoren og 2 fra akademia. Følgende personer ble valgt til styre på etableringsmøtet den : Jan Buch Andersen, (ArcticZymes), Ragnhild Borchgrevink (Viken Skog), Johanne Brendehaug (TINE), Vincent Eijsink (UMB), Trond Ellingsen (SINTEF), Anne Hjelle (IRIS), Hans Kleivdal (Uni-Miljø), Hans Kristian Kotlar (Statoil) og Kjartan Sandnes (Marine Bioproducts); se Vedlegg 4. Styret konstituerte seg på det første møtet 9.oktober med Kjartan Sandnes som styreleder og Anne Hjelle som nestleder. Administrasjon og adresse Styreleder vil fungere som konstituert daglig leder inntil det er ansatt en egen administrasjon. Innovasjon Norge, Akersgata 13 vil være nettverkets forretningsadresse inntil et sekretariat med daglig leder og egen adresse er etablert. Immaterielle verdier Det er et hovedmål for nettverket å legge til rette for nye innovasjonsprosjekter. Nettverket selv vil imidlertid ikke være deltager i slike prosjekter og forventes ikke å etablere IPR i egen regi. Unntak fra dette er navn, logo, webside og andre immaterielle verdier og rettigheter knyttet til nettverkets drift og til nettverket som merkevare. Nettverkets medlemmer og aktører må selv sikre sine rettigheter på vanlig måte gjennom patentering og forretningsmessige avtaler. Nettverkets administrasjon vil tilstrebe profesjonell diskresjon og konfidensialitet i forhold til forretningshemmeligheter de får kjennskap til gjennom sitt arbeid. Dersom det ikke foreligger spesifikke avtaler, vil imidlertid styret og administrasjonen frasi seg erstatningsansvar som følge av eventuelle brudd på slik konfidensialitet. STRATEGI MED 5 ARBEIDSOMRÅDER Med utgangspunkt i referansegruppens arbeid vil nettverket ha en innledende strategi med 5 underpunkter eller delmål, som også vil være viktige rapporteringsområder. Det bør utarbeides kriterier som gjør det mulig å måle graden av suksess på hvert av disse områdene, se etterfølgende beskrivelse. Kortsiktige og langsiktige handlingsplaner vil ta utgangspunkt i de strategiske målene, men man må forvente at mange konkrete aktiviteter bidrar til mer enn ett mål. Handlingsplanene beskrevet nedenfor vil derfor organiseres etter mer operasjonelle kriterier, med henvisning til deres relevans for de strategiske målene (se aktivitetslisten i Vedlegg 1). I tillegg vil det være en rekke implisitte mål som er nødvendige for å lykkes med de øvrige. Eksempler på dette er antall medlemmer, internasjonale allianser, synlighet i samfunnet etc. Kunnskapsnettverk og kompetanseflyt Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi er primært et kunnskap og kompetansenettverk som skal binde sammen fagpersoner og organisasjoner med komplementære interesser og ressurser. Dette vil delvis skje gjennom ulike typer møter, studieturer og en interaktiv webside. Virksomheten er i stor grad inspirert av det britiske systemet med ca 15 "Knowledge Transfer Networks" (KTNs) innenfor ulike områder. Disse finansieres av Technology Strategy Board" (TSB), en organisasjon som sorterer under BIS Ministry for Business, Innovation and Skills. Et viktig oppgave for et KTN er å kartlegge aktørene, formidle informasjon og stimulerer industrielle partnerskap og samarbeid mellom bedrifter og akademi. Eksempelvis har Biosciences KTN en kontinuerlig dialogprosess der de besøker samtlige kjemikalieprodusenter i Storbritannia (ca 300) for å øke bevisstheten om mulighetene innen bioteknologi og bioråvarer. Side 6 av 18

8 Gjennom Innovasjon Norges samarbeid med TSB og Biosciences KTN vil norske aktører får en unik kontaktflate mot det britiske nettverket, blant annet gjennom deres webside og ca 5-7 felles partnermøter pr år. Det foreligger også planer om samarbeid mellom de respektive lands anlegg for prosessoppskalering. Samarbeidsmodellen som har vært brukt mot Storbritannia kan eventuelt vurderes utvidet til andre lands nettverk eller regionale klynger. Det kan også være relevant å arrangere kurs knyttet til ikke-tekniske temaer, f.eks. lisensiering og forretningsmodeller, eller formidle kunnskap om regulatoriske krav og systemer for å beregne miljøgevinsten av nye produkter eller prosesser (herunder "life cycle" analyse) eller kriterier for å vurdere en råvares bærekraft. Synliggjøre markedsmuligheter Nye industrielle muligheter oppstår som regel gjennom et samspill av teknologiske og markedsmessige drivkrefter. Innen bioøkonomien vil utvikling av (eventuelt usikkerhet knyttet til) prisen på petroleum trolig være den viktigste motivasjonen for et skifte til fornybare råvarer innen kjemisk industri. Samspillet mellom råvareprodusenter, teknologileverandører og etablert kjemisk industri vil utgjøre en sentral trekant. Samtidig vil bioteknologi gi grunnlag for nyskapende produkter og materialer. Synliggjøring av muliggjørende teknologi, opptak av ny teknologi og "best practise" på ulike markedsområder vil være en naturlig oppgave for nettverket. Dette kan skje gjennom å oppmuntre til deltagelse på internasjonale konferanser, organisering av studieturer og temamøter med anerkjente foredragsholdere. Vi ser allerede i dag flere eksempler på kryssbefruktning av teknologi fra ulike sektorer, både internasjonalt og i Norge. Eksempelvis vil norsk ekspertise innen integrert raffinering av lignocellulose kunne utnyttes innen marin sektor, og maritim kompetanse vil kunne bidra til å løse utfordringer knyttet til storskala dyrkning av tang langs kysten eller offshore. Nettverket vil ha en viktig oppgave i å stimulere innovasjon i skjæringspunktet mellom ulike sektorer og teknologier, gjerne i samarbeid med virkemiddelapparatet. For primærnæringene vil industriell bioteknologi kunne skape en rekke nye markedsmuligheter, f.eks. knyttet til papirindustriens behov for omstilling. Integrering av tradisjonell produksjon av mat eller bygningsmaterialer med raffinering til ingredienser og finkjemikalier, eventuelt bioenergi, vil kunne skape økt lønnsomhet og kompetansearbeidsplasser i distriktene. Det vil være viktig at nettverket etablerer et godt samarbeid med primærnæringenes organisasjoner og har en virksomhet som favner hele landet. Stimulere til økte investeringer Virkemiddelapparatet prioriterer utviklingen av en kunnskapsbasert bioøkonomi. Forskningsrådet vil bidra gjennom sine programmer til grunnforskning og ny teknologi, og både Forskningsrådet og Innovasjon Norge gir risikoavlastende tilskudd til industriell forskning og teknologiverifisering. Tilsvarende har SIVA og Innovasjon Norge støtteprogrammer for oppskalering, pilotering og forretningsutvikling. Implementering av bioteknologiske innovasjoner er imidlertid i sin natur kostnadskrevende. Både de faktiske rammene virkemiddelapparatet har til disposisjon og begrensningene som ligger i forskriftene for statstøtte (EØS), tilsier at bioøkonomiens suksess i Norge avhenger av tilgangen på privat kapital. Et viktig mål for nettverket vil være å bidra sammen med virkemiddelaktørene til å utløse investeringer både fra bedrifter og private kapitalmiljøer. Møteplasser som informerer om nye markeder eller ny teknologi er viktige tiltak dersom de lykkes i å samle riktig målgruppe. Det samme gjelder nyheter om enkeltsuksesser, næringsstatistikk og aggregerte tall som "bench-marker" norsk næringsliv mot internasjonale trender. Nettverket bør søke å knytte kontakt med "opinionsledere" i norske og internasjonale finansmiljøer og rekruttere fond og finansinstitusjoner som medlemmer. I tillegg til å identifisere nye områder der offentlige investeringer kan skape verdi, kan nettverket bidra til risikoreduksjon ved å stimulere til samarbeid og koordinert forskningsinnsats. En forretningsmulighet som forutsetter løsning av mange sammenkoblede utfordringer kan være for stort løft for en enkelt bedrift, men kan lykkes dersom flere aktører, bedrifter og akademiske Side 7 av 18

9 grupper samarbeider mot et felles mål. Nettverket bør gjennom sektorkunnskap og oversikter søke å bidra til dannelsen av slike konsortier. Formidling og samfunnsdialog Ifølge OECD er bioteknologi og dets bidrag til å utnytte fornybare råvarer en avgjørende faktor for et bærekraftig samfunn. Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi forventes å representere den beste kunnskapen i Norge om anvendelse av bioteknologi i industrielle prosesser. Nettverket har dermed høy samfunnsrelevans. Nettverket bør oppfordre sine medlemmer til deltagelse i samfunnsdebatten. Nettverket selv kan bidra med erfaringsbaserte synspunkter på tiltak som kan stimulere bioteknologisk innovasjon. Det foreslås også at nettverket har som ambisjon å etablere en årlig nasjonal konferanse som kan presentere bioteknologiens muligheter innenfor en fremvoksende bærekraftig og lønnsom bioøkonomi. Understøtte virkemiddelapparatet Punktene over peker på mange muligheter for konstruktivt samspill mellom nettverket og virkemiddelaktørene. Handlingsplanen bør utvikles i dialog med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA slik at nettverkets aktiviteter, f.eks. møteplasser og studieturer, koordineres med virkemiddelaktørenes tiltak og eventuelt gjennomføres som samarbeidsprosjekter. Nettverket vil også representere en viktig høringsinstans og lyttepost for virkemiddelaktørene og bevilgende myndigheter mhp behovet for kunnskapsutvikling på nye områder, nasjonal infrastruktur for forskning og oppskalering og praktisk utforming av innovasjonsstimulerende tiltak. SAMARBEID OG DIFFERENSIERING Relasjonen til andre organisasjoner Det finnes allerede en rekke bransjeorganisasjoner og interessegrupper som har delvis overlappende mål og aktiviteter med det nye innovasjonsnettverket. Det er viktig at Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi differensierer seg fra etablerte organisasjoner og fyller en komplementær rolle i samspill med øvrige aktører. De viktigste differensierende faktorene er som følger: Nettverket er tverrsektorielt, hvor en felles kjerne er biobaserte råvarer og bioteknologi som mulighetsskaper. Nettverket vil favne hele aktørkjeden fra akademiske miljøer, FoU institutter, industri og kapital. Nettverket har ingen spesifikk regional forankring, men ønsker å stimulere nasjonalt og internasjonalt samspill. Nettverket vil ha fokus på innovasjonsstimulerende tiltak og i mindre grad på industrielle rammebetingelser. Det vil være naturlig at nettverket samarbeider tett med andre organisasjoner både knyttet til strategiske mål og konkrete aktiviteter som møter, markedsanalyser og studieturer. En viktig rolle for nettverket vil være å synliggjøre den samlede kompetansebasen og tilfanget av relevante bedrifter i Norge. Innenfor enkelte nisjer vil nettverkets aktiviteter trolig drives av mer spissede interessegrupper, f.eks. innenfor biokatalyse, lignocellulose, mikroalger, marint råstoff, fôringredienser eller biofarmasøytiske produksjon. Slike teknologisk eller markedsmessig fokuserte interessegrupper vil være en naturlig kontaktflate mellom nettverket og regionale klynger eller bransjeforeninger, f.eks. Forum for Bioteknologi, LMI, FHL, Marelife, Biotech North eller Omegaland. Side 8 av 18

10 Relasjonen til virkemiddelapparatet Nettverkets mål og aktiviteter vil på mange områder være sammenfallende med oppgavene til de offentlige virkemiddelaktørene, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Nettverket er inspirert av de erfaringene man har gjort innenfor ARENA/NCE programmet, som administreres i fellesskap av disse tre organisasjonene. Innovasjon Norge utreder nå om et nytt konsept med arbeidstittel "landsdekkende innovasjonsnettverk" skal innlemmes i ARENA/NCE familien. Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi er tenkt som en pilot og læringsarena for dette konseptet. Den positive betydningen av klynger og nettverk er dokumentert i den nylig gjennomførte evalueringen av ARENA/NCE programmet (Econ Pöyry, 2011). I Regjeringens nye biotekstrategi er nettverk nevnt som et viktig instrument for å stimulere innovasjon og internasjonalisering. Som et tilsvar på dette er "et tverrsektorielt nettverk innen industriell bioteknologi" foreslått som et konkret tiltak i Innovasjon Norges oppspill til Regjeringen "Norsk Næringsliv i Bioøkonomien". Et slikt nettverk er også angitt som et delmål og viktig verktøy i det pågående samarbeidet med Storbritannia innenfor industriell bioteknologi og bioraffinering. Nettverket vil kunne være en nyttig rådgiver og formidlingskanal i forbindelse med utlysning av nasjonale eller internasjonale forskningsmidler. Både Forskningsrådet og Innovasjon Norge har programmer som er relevante for nettverkets fokusområder. Forskningsrådets BIOTEK2012 "Bioteknologi for verdiskaping" er spesielt innrettet for å understøtte Regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi gjennom å bidra til banebrytende bioteknologisk forskning som fremmer verdiskaping og næringsutvikling. BIONÆR "Bærekraftig verdiskaping i mat og biobaserte næringer" har et spesifikt fokus på forskning og innovasjon i næringer som utnytter bioråstoff (skog-, land- og havbruk). Miljøteknologiordningen som administreres av Innovasjon Norge, kan gi støtte til utviklingen av mer miljøvennlige industriprosesser (f.eks. ved å unngå bruk av aggressive kjemikalier), eller produkter som tar utgangspunkt i fornybare råvarer. Innovasjon Norge og SIVA gir begge tilskudd til anlegg for oppskalering og demonstrasjon av nye prosesser. Nettverket vil ha en viktig rolle i å identifisere nye næringsmuligheter, informere om relevante støtteordninger og motivere bedrifter og kunnskapsmiljøer til å delta i innovasjonsprosjekter. Nettverket vil også kunne bidra praktisk til partnermøter i forbindelse med utlysninger. Nettverket vil imidlertid ikke ha noen rolle i administrasjonen av offentlige forskningsprogrammer og medlemskap i nettverket har ingen betydning i forhold til søknader til virkemiddelapparatet, hverken mhp å kvalifisere som søker eller i forbindelse med hvordan søknader evalueres. Internasjonalt samarbeid Nettverket vil arbeide for å etablere allianser med tilsvarende internasjonale nettverk eller teknologiplattformer. Dette vil øke kunnskapen om nye markedsmuligheter og lette tilgangen på komplementær teknologi og kompetanse, samt ressurser knyttet til teknologisk infrastruktur og pilotanlegg. Et større tilfang av industrielle og akademiske partnere vil legge grunnlag for økt deltagelse i internasjonale finansieringsprogrammer og bygge relasjoner til private kapitalmiljøer. Nettverket vil ikke engasjere seg i markedsføring innenfor bestemte produktgrupper, men bidra til å profilere norsk kompetanse og teknologiske styrker på et generelt grunnlag. Samarbeidet med internasjonale aktører vil kunne organiseres på flere måter. Noen avtaler vil være inngått av nettverkets administrasjon/styre som del av nettverkets egen vekststrategi. I andre tilfeller vil nettverket ha en mer koordinerende rolle i forhold til tematiske samarbeid initiert av ulike interessegrupper innenfor nettverket. Nettverket bør også kunne bidra til og dra nytte av internasjonale avtaler inngått av virkemiddelapparatet, jfr. den bilaterale avtalen mellom Norge og Storbritannia (Innovasjon Norge) eller norsk deltagelse i ulike ERA-net (EU/Forskningsrådet) innen eksempelvis industriell bioteknologi, bioenergi eller marine ressurser. HANDLINGSPLAN I det følgende er det beskrevet en skisse til handlingsplan og konkrete aktiviteter. Planen er ikke gjort for detaljert for å gi styret og ledelsen rom for å påvirke nettverkets virksomhet i henhold til medlemmenes ønsker. I den grad nettverket søker støtte fra virkemiddelapparatet forventes det at virksomheten ligger innenfor det formål og de hovedrammer som er beskrevet i dette dokumentet. Side 9 av 18

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

1 Navn, org.nr. og adresse

1 Navn, org.nr. og adresse Norsk Tysklærerforening VEDTEKTER (sist endret på årsmøtet 28. oktober 2011.) TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER (sist endret på årsmøtet 29. oktober 2015) 1. NAVN - ADRESSE - FORMÅL 1. NAVN

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Avtale om deltakelse i programmet

Avtale om deltakelse i programmet Avtale om deltakelse i programmet 1. Formålet med SmartCity Bærum SmartCity Bærum er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet i Bærum. Målet er å redusere energibruk og klimagassutslipp gjennom felles

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for NHO Service

Vedtekter for NHO Service Vedtekter for NHO Service VEDTATT 30.MAI 1989, REVIDERT 29. MARS 1990, REVIDERT 18. MARS 1991, REVIDERT 25. MARS 1992, REVIDERT 16. MARS 1993, REVIDERT 14. MARS 1994, REVIDERT 28. MARS 1995, REVIDERT 22.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap Vedtekter for Sjømat Norge Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007, 2. april 2014 og 26. mars 2015. 1.1 Foreningens navn er Sjømat Norge. 1

Detaljer

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge

Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for Steinerbarnehageforbundet i Norge Vedtekter for foreningen Steinerbarnehageforbundet i Norge. Vedtektene er vedtatt 22.april 2010 med endringer foretatt 22.april 2010, endring 15. mars 2013

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Stiftet 1968 V E D T E K T E R 1 NAVN Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts". 2 FORMÅL Foreningens

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund (Etter endringer vedtatt på generalforsamling i Verdipapirforetakenes

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer