TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK"

Transkript

1 TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

2 Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel! Før du installerer og tar i bruk kaminen, må du gjøre deg kjent med innholdet i denne brukerhåndboken. Den beskriver detaljert alle nødvendige skritt for fagmessig sammensetting og sikker bruk av Twist - pelletskaminen. Henvisning De installasjonsforskrifter og forskrifter for bruk som er beskrevet i denne håndboken, kan delvis avvike fra regionale offentlige forskrifter. I disse tilfellene gjelder alltid de offentlige forskriftene. Transportskade Den innpakning som er benyttet gir en best mulig beskyttelse mot transportskader på pelletskaminen. Likevel er det umulig å avskrive alle typer skader. Undersøk derfor kaminen nøye straks du har mottatt denne med tanke på skader. Se også etter at alle deler som skal følge med kaminen er på plass (brukerhåndbok, rengjøringsverktøy, umbraconøkkel til å åpne døra og el-ledning). Gi så snart som mulig beskjed om eventuelle mangler til din Calimax-forhandler. Calimax GmbH og Vaksdal Biobrensel AS takker for tilliten og ønsker deg mange behagelige stunder med din TWIST Pelletskamin 2

3 INNHOLD 1. GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON SIKKERHETSFORSKRIFTER PELLETSKAMINEN TWIST OG BRENSELET GENERELT OM PELLETSKAMINEN TWIST TYPEGODKJENNING GENERELT OM BRENSELET Hva er trepellets? Hvordan kjenner man igjen god trepellets? TASTEBESKRIVELSE OG SYMBOLER I DISPLAYET TASTEBESKRIVELSE SYMBOLER I DISPLAYET SLIK FUNGERER PELLETSKAMINEN TWIST STARTFASEN VARMEFASEN Helautomatisk drift Halvautomatisk drift AVKJØLINGSFASEN SIKKERHETSINNRETNINGER Strømbrudd Ingen tenning i startfasen Overoppheting av pelletskaminen MONTERING OG FØRSTE OPPSTART MONTERING Mål Romtemperaturføler Montering av sideplater Justerbare ben Holder for rengjøringsverktøy INSTALLASJON AV PELLETSKAMINEN TWIST Gulvplate Avstand til brennbare materialer Røykrørstilslutning Skorsteinstrekk Ekstern lufttilførsel Ekstern romtermostat, for eksempel tidsur FØRSTE OPPSTART TILPASNING AV FORBRENNINGSLUFTMENGDE OG VALG AV DRIFTSMODUS Tilpasning av forbrenningsluftmengde Valg av driftsmodus STANBY- MODUS AVSTENGING AV KAMINEN 17 3

4 8. TILPASNING AV KONVEKSJONSLUFT TIL DET OPPVARMEDE ROMVOLUMET RENGJØRINGS - OG VEDLIKEHOLDSARBEID OVERFLATERENGJØRING RUTINEMESSIG RENGJØRINGSARBEID Brennskål Brennkammer Tømming av askeskuffe Lufting på innsiden av glassdøren Kontroll av mengde finstoff i pelletstanken ÅRLIG VEDLIKEHOLDSARBEID Rengøring av røykgassvifte og viftehus Rengjøring av varmeavsug KAMINENS FORSKJELLIGE DELER PELLETSTANK SKRUEMOTOR / SKRUE BRENNSKÅL ELEKTRISK TENNING ASKEHÅNDTAK OG ASKESKUFFE FORBRENNINGSLUFTVIFTE / RØYKGASSVIFTE LAVTEMPERATURVAKT HØYTEMPERATURVAKT KONVEKSJONSLUFTVIFTE RØYKGASSTRYKKVAKT STYRING LUFTING PÅ INNSIDEN AV GLASSDØREN RØYKRØRSTILSLUTNING EKSTERN LUFTTILFØRSEL TEKNISKE DATA FEILSØKINGSSKJEMA - RÅDGIVNING VEDLEGG: EL - DIAGRAM PRODUKTDOKUMENTASJON FRA NORGES BRANNTEKNISKE LABORATORIUM

5 1. Generell Sikkerhetsinformasjon TWIST PELLETSKAMIN Pelletskaminen Twist skal installeres og tas i bruk i henhold til beskrivelsene i brukerhåndboken. Dersom det skulle oppstå problemer med forståelsen av det som står i brukehåndboken, vennligst ta kontakt med deres Calimaxforhandler for ytterligere hjelp og veiledning Sikkerhetsforskrifter - Les nøye gjennom brukerhåndboken før du tar pelletskaminen i bruk. - Pelletskaminen skal tilsluttes korrekt 220 / 230 volt stikkontakt. - Pelletskaminen skal bare benyttes til trepellets med 6 eller 8 millimeter diameter. - Sørg for rikelig med lufttilførsel til forbrenningen i rommet der kaminen står. - Ved driftsforstyrrelser stopper tilførselen av pellets. Kaminen skal ikke startes opp igjen før man har fastslått årsaken til at kaminen stoppet. - Beskyttelsesgitteret i pelletsbeholderen må ikke fjernes. - Plasser ikke gjenstander som ikke tåler varme oppå kaminen, eller innenfor de foreskrevne minsteavstander. - Bruk aldri flytende brennstoff i forbindelse med pelletskaminen. - Døren til brennkammeret skal aldri åpnes når kaminen er i drift. - I bruk vil pelletskaminen bli varm, og visse steder på kaminen kan temperaturen bli meget høyf.eks på glassdøren og rundt denne. Røykrøret kan også bli varmt. Vær oppmerksom på denne faren, - spesielt overfor barn. Vær særlig oppmerksom på situasjoner der barn ikke er under oppsyn, da pelletskaminen står i Standby- stilling og kan starte opp når som helst. - Gjør dine barn og dine gjester oppmerksom på denne faren. - Dersom man må ta i kaminens varme deler, skal man benytte egnede hjelpemidler. 5

6 2. Pelletskaminen Twist og brenselet Pelletskaminen Twist er konstruert for å gi ren og effektiv forbrenning med 6 eller 8 millimeter trepellets. Trepelletsen kan variere noe i kvalitet ( hardhet, andel finstoffer med mer), noe som kan medføre små variasjoner i forbrenningskvalitet og askemengde Generelt om Twist pelletskamin Pelletskaminen skal plasseres i oppholdsrom. Det muliggjør en temperaturregulert og automatisk forbrenning av trepellets. Brensellageret kan inneholde pellets for brenning i inntil 60 timer (avhengig av varmeavgivelse). Den innebygde styringen reguleres i 3 faser startfase, varmefase og avkjølingsfase. På denne måten garanteres en sikker funksjon av pelletskaminen. I den innebygde styringen er det forhåndsinnstilt 3 trinn, som kaminen kan brenne i når den er i varmefasen. Hvilket trinn kaminen brenner i, bestemmes av avstanden mellom den reelle romtemperaturen og den innstilte temperaturen på displayet. På grunn av den brennskålen som er brukt, faller mesteparten av asken direkte ned i askeskuffen. Dermed kan rengjøringsintervallet for brennkammeret forlenges til flere dager. En siktkontroll av brennskålen bør likevel gjennomføres daglig (se punkt ). Dersom du ønsker det, kan du selv låse kaminen til å brenne i et bestemt trinn. Du kan også selv regulere forbrenningsluftmengden, noe som kan være nødvendig f.eks. når du har fått ny forsyning med pellets. En servicetekniker kan fininnstille varmeeffekttrinnene på bakgrunn av spesielle driftsforhold, som kan gjøre dette nødvendig. Glassruten er utstyrt med luftspyling på innsiden for at ruten skal holde seg gjennomsiktig så lenge som mulig. Det er likevel ikke til å unngå at det etter hvert danner seg et belegg av askepartikler på innsiden av glasset. Twist pelletskamin er konstruert og godkjent for brenning av standard trepellets med diameter på 6 eller 8 millimeter Typeprøving Pelletskaminen Twist er testet etter DIN 18891, Ø- Norm H 3011 og EN og godkjent av: - BLT Wieselburg - TGM Versuchsanstalt Wien Pelletskaminen Twist PR og PR er vurdert med tanke på blant annet luftforurensning og brannteknisk sikkerhet og godkjent av Norges Branntekniske Laboratorium,- Vurderingsoppdrag / (se vedlegg). Twist pelletskamin er også testet og typegodkjent av Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut (SP) og Teknologisk institut i Danmark. 6

7 2.3. Generelt om brenselet. Ved å benytte trebrensel, har du valgt en CO 2 -nøytral oppvarming av hjemmet ditt. Ved å presse trevirke til pellets, lages et førsteklasses brensel. Dette sikrer en høy grad av brukervennlighet og en svært effektiv utnytting av varmeenergien i trevirket. Forbrenning av trepellets i pelletskamin er også svært miljøvennlig Hva er trepellets? Trepellets består av 100 % rent trevirke (sagflis, høvelspon med mer.) som blir tørket, oppmalt og presset sammen under høyt trykk til pellets med diameter på for eksempel 6 millimeter. Det er ikke tilsatt noen form for bindemidler. Trepellets i mål og vekt: Lengde: ca mm Diameter: ca mm Volumvekt: ca. 650 kg/m3 Varmeverdi: ca. 4.9 kwh/kg Vanninnhold: ca % Askeinnhold: < 1.5 % Egenvekt: > 1.0 kg/dm 3 Trepellets i praksis: 2 kg trepellets har omtrent samme energiinnhold som 1 liter lett fyringsolje. Volummessig erstatter 3 m 3 trepellets ca 1000 liter fyringsolje. I kontakt med fuktighet vil trepelletsen løse seg opp og vokse kraftig i volum. Derfor må trepellets transporteres og lagres tørt Hvordan kjenner man igjen god trepellets? Ulikheter i råmateriale og forhold ved selve pressingen, vil gi ulik kvalitet på trepelletsen. Dette vil føre til at forbrenningen i kaminen blir forskjellig. Det er derfor viktig å bedømme hvordan trepelletsen er når du får et nytt parti. Slik får du best mulig forbrenning og unngår at trepelletsen hoper seg opp i brennskålen. Dersom trepelletsen er glatt, glinsende og har noenlunde jevn lengde, trengs det mer luft til forbrenningen. Dersom den er kortere, sprukket opp og med større andel finstoff, trengs det mindre luft. Selv om kvaliteten varierer noe, får du uansett rikelig med varme fra kaminen din. 7

8 3. Tastebeskrivelse og symboler i displayet Tastebeskrivelse 3.2. Symboler i displayet på styringen Symbol- iskrystall Pelletskaminen er i Avkjølingsfasen Vippebryter Start- tast Service - tast Funksjonstast Romtemperatur - tast Konveksjonsluft - tast Symbol -sol Pelletskaminen er i startfasen Symbol - vifte Konveksjonsluft og/ eller røykgassviften er i funksjon Symbol - SET Dersom romtemperatur, - eller viftetasten blir trykt på, kommer SET symbolet fram i displayet. Symbol - Standby Visers dersom den innstilte romtemperaturen er nådd, og pelletskaminen har slått seg av. Dersom temperaturen faller 1.2 o C under den innstilte temperaturen, starter kaminen automatisk opp igjen. Symbol - mateskrue Mateskruen er i funksjon. Symbol - varseltrekant En forstyrrelse har oppstått, eller vippebryteren er i stilling 0.Ved hjelp av brukerhåndboken, kapittel 12, feilsøkingsskjema, kan du fastslå årsaken til problemet. Pelletskaminen kan da startes igjen ved å trykke på start- tasten. Symbol - varmeavgivelse Stolpen viser den aktuelle varmeavgivelse. Symbol - temperatur Den integrerte romtemperaturføleren viser den reelle temperaturen i rommet. Når du trykker på romtemperaturtasten kommer den ønskede romtemperaturen fram i displayet. 8

9 4. Slik fungerer pelletskaminen Twist Pelletskaminen Twist er konstruert for automatisk brenning av trepellets i bolighus. Det innebærer at kaminen starter automatisk hvis temperaturen faller under innstilt romtemperatur og slår seg av igjen når innstilt temperatur er nådd. Avhengig av differansen mellom innstilt (ønsket) og reell (faktisk) romtemperatur, velger styringen mellom 3 ulike trinn for varmeavgivelse. På denne måten tilpasser kaminen varmeavgivelsen best mulig til varmebehovet der den er plassert, uten stadige manuelle korrigeringer og uten fare for at det blir for varmt Startfasen I startfasen mater skruen inn trepellets kontinuerlig i minutter. Deretter stopper matingen en liten stund. Samtidig med at innmatingen av pellets starter, starter også en elektrisk tenning ( i 7 minutter ) som normalt vil gi en synlig flamme etter 2 5 minutter. I de siste 10 minuttene av startfasen, vil trepelletsen bli matet inn etter et nøye definert program for å gi best og raskest mulig opptenning. 13 minutter etter start går kaminen over i varmefasen. Ca 30 minutter etter start registrerer styringen om minimumstemperaturen er oppnådd. Dersom temperaturen er nådd, vil kaminen gå over i helautomatisk drift. Dersom minimumstemperaturen ikke er nådd, vil styringen oppfatte det som en feil,- dvs. at trepelletsen ikke er antent, - og avkjølingsfasen blir innledet (kaminen slås av) Varmefase Styringen tillater at kaminen kan fungere både hel - og halvautomatisk. Kaminen blir standardmessig levert innstilt for helautomatisk drift Helautomatisk drift Dersom vippebryteren er i posisjon 1 og temperaturen faller 1.2 o C under innstilt nivå, starter kaminen. Etter endt startfase ( 13 min fra start), registrerer styringen differansen mellom reell romtemperatur og innstilt temperatur. Er differansen 1,2 o C eller mindre, arbeider kaminen i det laveste trinnet (low). Er differansen mer enn 1,2 o C men mindre enn 2,4 o C, brenner kaminen i trinn medium (medium). Er differansen større enn 2,4 o C brenner kaminen i trinn høy (high). Displayet viser hvilket trinn kaminen brenner i. Hel stolpe betyr high, halv stolpe medium, og kort stolpe betyr at kaminen brenner i trinn low Halvautomatisk drift Halvautomatisk drift innebærer at man bestemmer varmeavgivelsen manuelt. Det betyr at kaminen etter startfasen bare brenner i det trinnet du har bestemt. Den automatiske oppstart og stopp er også aktiv ved halvautomatisk drift. Dvs. at dersom du har stilt inn kaminen til å brenne i trinn medium, vil den brenne der til det er varmt nok. Da stopper kaminen, og starter opp igjen i trinn medium når det er behov for mer varme. 9

10 4.3. Avkjølingsfase Avkjølingsfasen starter med at mateskruen for trepellets stopper slik at det ikke kommer mer trepellets inn i brennskåla. Begge viftene vil fortsatt være i drift i ca. 15 minutter. Deretter slår de seg av Sikkerhetsinnretninger Pelletskaminen Twist er utstyrt med et avansert sikkerhetssystem som hindrer at skader oppstår om noe skulle gå i stykker på kaminen, eller ved strømbrudd. Dersom det skulle oppstå en eller annen form for forstyrrelse (noe går galt), vil matingen av pellets stoppe umiddelbart, og flammen i brennskålen dør ut i løpet av kort tid. Oppstart etter en slik stopp er kun mulig manuelt (trykk på start- tasten) Strømbrudd Etter et strømbrudd går kaminen over i avkjølingsfasen. Etter at denne er gjennomført, starter kaminen opp igjen når strømmen er tilbake. Dette skjer selv om strømmen er borte i bare noen sekunder. Ved et strømbrudd kan det komme litt røyk ut i rommet, spesielt dersom det er dårlig trekk i skorsteinen. Da det er lite pellets i brennskålen, vil det ikke være noen fare forbundet med dette Ingen tenning i startfasen Dersom trepelletsen ikke tar fyr i startfasen og røykgassen ikke når en minstetemperatur på 60 o C i løpet av en viss tid, slår kaminen seg av. Dette kan bl.a. skje dersom det blir tomt for pellets i brensellageret Overoppheting av pelletskaminen. På kaminens nedslippsrør og røykkassens sidevegg inne i kaminen sitter 2 stk høytemperaturvakter som uavhengig av hverandre bryter tilførselen av pellets dersom kaminen blir for varm. Forbrennings- og konveksjonsluftviften fortsetter å gå for å få en raskest mulig avkjøling av kaminen. 10

11 5. Montering og første oppstart Montering Mål Romtemperaturføler. Før kaminen tas i bruk, er det viktig at romtemperaturføleren stikkes ut gjennom hullet på baksiden av kaminen (Bilde 1). Bilde 1: Romtemperaturføler 11

12 Montering av sideplater. Før montering av sideplatene festes de tre døranslagene på høyre sideplate (Bilde 2). De to boltene nederst på sideplaten plasseres i de to hullene på kaminen. Skyv sideplaten inn mot kaminen slik at strammeskruene på kaminen treffer sporene på fikserings-skinnen på innsiden av sideplaten (Bilde 3). Dersom det er nødvendig kan sideplaten justeres sideveis ved hjelp av fikserings-skinnen. (Bilde 4). Bilde 2. Festing av døranslagene. Bilde 3. Plassering av sideplate. Bilde 4. Fikserings-skinne på innsiden av sideplatene Justerbare ben. For at kaminen skal fungere stabilt og lenge, er det viktig at den står støtt. Mindre ujevnheter i underlaget kan utlignes ved hjelp av de stillbare bena. 12

13 Holder for rengjøringsverktøy. Den medfølgende holderen for rengjøringsverktøy kan monteres på baksiden av kaminen (Bilde 5). Bilde 5. Holder for rengjøringsverktøy Installasjon av Pelletskaminen Twist. De etterfølgende forskriftene angående gulvbeskyttelse, avstand til brennbare materialer og røykrørstilslutning kan variere noe med ulike regionale og offentlige forskrifter. For spørsmål omkring dette bør du ta kontakt med din fagforhandler, stedlige bygningsmyndigheter eller feier/brannvesen Gulvplate. Ut fra praktiske hensyn ved rengjøring mm., anbefaler vi at kaminen settes på en ikke brennbar gulvplate. Bak og på sidene skal platen være minst 5 cm bredere enn kaminen, og i forkant skal den være minst 15 cm fremfor kaminen. Kaminen kan ikke på noen måte bli særlig varm i nederste del, slik at en ikke brennbar gulvplate ikke er tvingende nødvendig. Kamindøren er kun en rengjøringsåpning og ikke en brennkammeråpning, fordi kamindøren aldri skal åpnes når kaminen er i gang. NB! Vær oppmerksom på stedlige forskrifter, som kan avvike fra de ovenfor angitte verdier. 13

14 Avstand til brennbare materialer De følgende minsteavstander til brennbare materialer må etterfølges: Bakside: 7 cm Side: 30 cm Framside: 80 cm Røykrørstilslutning Røykrørstilslutningen må utføres i samsvar med stedlige forskrifter. For å finne ut hvordan dette skal gjøres bør du ta kontakt med din Calimaxforhandler eller stedlige bygningsmyndigheter. Da kaminens sin røykrørsvifte kan gi et lite overtrykk i røykrøret, må røykrørssammenføyningene være gasstette Skorsteinstrekk Pelletskaminen er stort sett uavhengig av pipetrekk, da pelletskaminens røykgassvifte presser røykgassene inn i skorsteinen. Dersom det foreligger svært høy skorsteinstrekk (> 40 Pa), anbefaler vi likevel montering av trekkregulator mellom kamin og skorstein Ekstern lufttilførsel Når kaminen er i bruk, kan det i lufttette hus minke noe på oksygeninnholdet i luften i det rommet kaminen står. Det kan da være nødvendig å sørge for ekstern lufttilførsel til kaminen. Pelletskaminen Twist gir deg muligheter for dette. På baksiden av kaminen finnes det en stuss for tilknytting av lufttilførselsrør. Dette kan være en slange, et rør, eller en annen egnet luftekanal. Enden på luftekanalen må føres ut i det fri, eller til et annet rom i huset med rikelig tilgang på luft. Pelletskaminen kan benyttes i bolighus med romlufttekniske anlegg. Det er likevel ikke tilrådelig å la enden av tilluftskanalen ta luften fra rom som er knyttet opp mot et balansert ventilasjonsanlegg. 14

15 For dimensjonering av tilluftskanalen har man følgende tabell: Diameter Maksimal Maksimalt antall Tilluftkanal lengde 90 o Bend 50 mm 0,5 m 1 70 mm 1 m mm 3 m 3 Dersom dimensjonen på tilluftkanalen blir for liten, kan det ved maksimal varmeavgivelse føre til at kaminen får for lite forbrenningsluft. Dette vil føre til slaggdannelse og opphoping av pellets i brennskålen. Pelletskaminer som får tilført ekstern luft til forbrenningen må innreguleres individuelt Ekstern romtermostat, f.eks. tidsur. Pelletskaminen Twist kan styres over en ekstern romtermostat, f.eks et tidsur. Alle spenningsfrie termostater som er vanlig i handelen kan benyttes. Tilslutningen skjer på baksiden av kaminen til koblingslisten der strømforsyningen tilsluttes kaminen. For å koble på en ekstern termostat, f.eks et tidsur, fjerner du lasken mellom RT- klemmene, og kobler i stedet inn kablene fra den eksterne romtermostaten/tidsuret (Bilde 6). Advarsel! Inngangen er spenningsfri! Koble aldri til 230 Volt. Bruk kun en avskjermet kabel. Bilde 6. Koblingslist med lask. 15

16 5.3. Første oppstart 1. Før første gangs bruk må du ha lest gjennom brukerhåndboken. 2. Ta det medleverte rengjøringsverktøyet og døråpneren (umbraconøkkel) ut av askeskuffen. 3. Monter sideplatene. 4. Stikk romtemperaturføleren ut gjennom den øverste bakplaten på kaminen.. 5. Tilslutt kaminen til skorstein på en ordentlig måte (i tråd med lokale og sentrale forskrifter og regler). 6. Fyll pelletstanken med trepellets (diameter 6 eller 8 millimeter). 7. Kontroller at brennskålen sitter skikkelig på plass i holderen. 8. Lukk døren til brennkammeret. 9. Knytt pelletskaminen til strømnettet ved hjelp av den medfølgende strømkabelen. 10. Velg ønsket romtemperatur ved hjelp av romtemperaturtasten. For at kaminen skal starte må ønsket romtemperatur (innstilt temperatur) være minst 1,2 o C høyere enn den faktiske temperaturen (reell temperatur i rommet). 11. Still vippebryteren 1/0 på 1 og trykk start- tasten. Etter at startprogrammet er ferdig (13 minutter), velger styringen automatisk den mest passende varmeavgivelse. Mulige problemer ved første oppstart. Pelletsen tar ikke fyr: Ved første oppstart kan det hende at det ikke blir matet inn tilstrekkelig med pellets til at kaminen klarer å tenne. Løsning: 1. Still vippebryteren i posisjon Avbryt strømforsyningen et øyeblikk. 3. Still vippebryteren i posisjon 1, og trykk igjen på starttasten. Startprogrammet går da en gang til. Anbefaling: Ved første oppstart er det viktig å sørge for god ventilasjon i rommet der kaminen står. På grunn av varmen kan det i løpet av den første brukstiden skje en fordamping fra lakken og en røykutvikling i forbindelse med dette Tilpasning av forbrenningsluftmengde og valg av driftsmodus Styringen tillater at du på en enkel måte kan velge driftsmodus (halvautomatikk / automatikk) og tilpasse forbrenningsluften til den individuelle oppstillingssituasjon og pelletskvalitet Tilpasning av forbrenningsluftmengde Variasjon i pelletskvaliteten, samt ulike forhold på oppstillingsplassen, f.eks skorsteinstrekken, gjør at det kan være nødvendig med individuell justering av forbrenningsluftmengden. Forbrenningen er riktig innstilt når man har lett bevegelse av de glødende pelletsrestene i brennskålen, uten at det blir dannet slagg, eller at pellets bygger seg opp i brennskålen. Erfaringsmessig bygger pelletsen seg først opp i brennskålen etter 1 3 timer dersom forbrenningen får for lite luft. Det kan derfor være fornuftig å følge nøye med de første timene kaminen er i gang. Dersom flammene blir spesielt lange, har en tendens til å bøye seg ned igjen og er svarte i toppen, er det tegn på at glødebeddet er for tykt, og at pelletsen får for lite forbrenningsluft. I dette tilfellet må man øke tilførselen av forbrenningsluft med 1 til 2 punkt. 16

17 Dersom glødebeddet er svært turbulent, og svært mye rester blir kastet ut av brennskålen samtidig som flammen er kort, vilter og hard, er lufttilførselen for stor, og man må justere ned tilførselen av forbrenningsluft med 1 2 punkt. Innstilling av forbrenningsluftmengde : 1. Trykk på start- tasten og hold denne nede i ca 3 sekunder. I displayet vil man da vekselvis se symbolet Cb og tallverdien Ved å trykke på temperaturtasten (+/-) kan du endre tallverdien og dermed øke eller redusere forbrenningsluftmengden. Tallverdien kan endres med +/- 5 punkt. Du bør likevel justere forbrenningsluftmengden i små trinn,- maksimalt 1 2 punkt på en gang. 3. Etter du har endret verdien, vil displayet fortsette å blinke i ca. 10 sekunder før den nye verdien blir registrert av styringen. Det er ikke nødvendig å trykke på flere taster Valg av driftsmodus Styringen gjør det mulig på en enkel måte å velge mellom automatisk og halvautomatisk drift. Innstilling av driftsmodus: 1. Trykk på start- tasten og hold denne nede i omtrent 3 sekunder. I displayet vil man da vekselvis se symbolet Cb og tallverdien Trykk deretter på vifte- tasten. Displayet viser da symbolet Aut, vekslende med tallverdien 001 (betyr helautomatisk funksjon). 3. Ved å trykke på temperaturtasten (-), kan du endre fra helautomatisk til halvautomatisk drift. Halvautomatisk drift har du når det i displayet vises Aut vekslende med tallverdien Etter at du har endret verdien, vil displayet fortsette å blinke i ca 10 sekunder før den nye verdien blir registrert av styringen. Det er ikke nødvendig å trykke på flere taster. 6. Standby-modus For at kaminen skal fungere helautomatisk er skal vippebryteren 1/0 stå i posisjon 1. For å starte må man trykke på start- tasten bare en gang. Pelletskaminen er da i Standby-modus og starter kaminen etter behov, - avhengig av temperaturen i rommet. Advarsel! Når pelletskaminen står i Standby-modus starter den av seg selv. På grunn av varmeutvikling, spesielt på glassruten må man passe på at det ikke er personer for nære kaminen. Dette gjelder spesielt barn. 7. Avstenging av kaminen Still vippebryteren 1/0 på 0. Styringen setter da i gang avkjølingsfasen, og slår helt av kaminen etter 15 minutter. Så lenge vippebryteren står i posisjon 0, starter ikke kaminen av seg selv. 17

18 8. Tilpasning av konveksjonsluften til det oppvarmede romvolumet Tilpasning av konveksjonsluften til det romvolumet som skal varmes opp er bare mulig i halvautomatisk modus. I helautomatisk modus er omdreiningshastigheten på viften alltid knyttet opp mot varmeavgivelsen. Ved å trykke på vifte- tasten, kan du øke eller redusere omdreiningstallet til konveksjonsluftviften. Dette gjør det mulig å individuelt tilpasse lufthastigheten og luftblandingen til det volumet som skal varmes opp. Står varmeavgivelsen på Low (korteste stolpe), kan konveksjonsluftviften stilles på alle tre trinnene,- Low, Medium eller High. Etter at du har trykt på tasten, blinker det kortvarig i displayet.- Lo, Md eller Hi. Er varmeavgivelsen stilt på Medium, kan konveksjonsluftviften stilles på alle tre trinnene,- Low, Medium eller High. Etter at du har trykt på tasten, blinker det kortvarig i displayet.- Lo, Md eller Hi. Dersom varmeavgivelsen står på High, kan konveksjonsluftviften stilles i trinnene High eller Medium. Etter at du har trykt på tasten, blinker det kortvarig i displayet.- Md eller Hi. Grunninnstillingen til konveksjonsluftviften er den samme som for varmeavgivelse. Står varmeavgivelsen på Medium, går også konveksjonsluftviften på Medium. 18

19 9. Rengjørings og vedlikeholdsarbeid Advarsel! Gjennomfør de følgende rengjøringsoppgaver samvittighetsfullt. Dersom du forsømmer regelmessig rengjøring av kaminen, kan det føre til driftsforstyrrelser og fare for tilbakebrann. Forbrenning av trepellets gir en del aske, som fører til at det er nødvendig å gjøre rent med jevne mellomrom Overflaterengjøring Overflaten på kaminen kan tørkes ren med vann. Dersom det er nødvendig kan et mildt rengjøringsmiddel brukes. Advarsel! Bruk av aggressive (sterke) rengjørings- eller løsemidler kan skade overflaten på kaminen og er strengt forbudt! 9.2. Rutinemessig rengjøringsarbeid På grunn av asken som dannes når man brenner trepellets, må nedenfor beskrevne rengjøringsarbeider gjennomføres rutinemessig. Hvor ofte dette gjøres finner du selv ut, basert på observasjon og erfaring. Advarsel! Før rengjøringsarbeidene kan begynne, må kaminen være avkjølt, og vippebryteren må stå i posisjon Brennskål Bare en ren brennskål som sitter riktig i holderen kan garantere sikker og stabil drift av kaminen. Under bruken av kaminen kan det dannes avleiringer i brennskålen. Disse må fjernes så fort som mulig. Om brennskålen trenger rengjøring, avgjør du ved å se etter avleiringer i skålen (Bilde 7 og 8). Dette bør kontrolleres hver dag, i alle fall hver gang du fyller pellets i brenseltanken. For gjennomføring av en enkel rengjøring kan brennskålen stå i kaminen. Dersom eventuelle avleiringer ikke lar seg fjerne enkelt, må brennskålen taes ut for skikkelig rengjøring. Rengjøringsintervallene henger direkte sammen med kvaliteten på trepelletsen, og kan strekke seg fra få brenntimer til flere dager. Vær oppmerksom på at det ved ny levering pellets, også når den kommer fra samme produsent, kan oppstå forandringer i forbrenningen. 19

20 Bilde 7. Tilsmusset brennskål Bilde 8. Rengjort brennskål Brennkammer. For å fjerne asken fra brennkammeret når kaminen er i bruk,kan du opne ståldøren og skyve askehendelen inn og ut 3 4 ganger (Bilde 9). En del av asken som befinner seg i brennkammeret vil da falle direkte ned i askeskuffen. For å gå grundigere til verks og fjerne all asken fra brennkammeret må kaminen være avkjølt. Det betyr at pelletskaminen på forhånd må være avslått, og vippebryteren må stå i posisjon 0. Dra askehendelen ut og åpne døren til brennkammeret. Nå kan du skyve all asken som er i brennkammeret ned i askeskuffen. Bilde 9. Betjening av askehendel. Advarsel! Askehendelen må skyves helt inn etter bruk. Dersom ikke, vil forbrenningen få tilført falsk luft. Dette fører til opphoping av pellets i brennskålen, og sterk sotutvikling inne i kaminen Tømming av askeskuffen For å fjerne asken fra askeskuffen trekkes denne forsiktig ut fra fordypningen i kaminen under brennkammeret (Bilde 10). Når du setter askeskuffen tilbake i kaminen, er det viktig å passe på at den skyves helt inn og tetter skikkelig mot pakningen. 20

21 Bilde 10. Askeskuffen trekkes frem. Advarsel! Askeskuffen må settes ordentlig tilbake, slik at den tetter skikkelig mot pakningen. Dersom ikke, vil ikke kaminen fungere som den skal. Hvor ofte man må tømme askeskuffen henger nøye sammen med askeinnholdet i pelletsen som blir brukt, samt hvor mye pellets man bruker. Tømmingsintervallet kan variere fra noen uker til flere måneder Lufting på innsiden av glassdøren. Glasset er konstruert med lufting på innsiden for å holde glasset rent og gjennomsiktig lengst mulig. I toppen av glasset er det både på innsiden og utsiden en spalte som slipper gjennom luft. Denne må holdes ren ved at man drar en pappbit (visittkort) fram og tilbake et par ganger (Bilde 11). Bilde 11. Rengjøring av luftspalte Kontroll av mengde finstoff i pelletstanken La pelletstanken tømme seg fra tid til annen, og kontroller om det ligger igjen mye finstoff (sagflis/støv). Dersom det er mye slikt finstoff i pelletstanken, må dette fjernes. For mye finstoff i pelletstanken hindrer transporten av pellets til brennkammeret og reduserer varmeavgivelsen. 21

Brukerhåndbok SANDOR PELLETSKAMIN

Brukerhåndbok SANDOR PELLETSKAMIN SANDOR PELLETSKAMIN Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel! Før du installerer

Detaljer

Håndbok for service tekniker

Håndbok for service tekniker Håndbok for service tekniker calimax GmbH Vaksdal BioBrensel AS Bundesstrasse 102 Dalegarden industriområde A 6830 RANKWEIL 5722 DALEKVAM Tel. 0043 / 5522 / 83677 Tlf: 56 59 76 30 Fax. 0043 / 5522 / 836776

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp 5 enkle trinn - sånn tenner du opp Utilstrekkelig skorsteinstrekk gir vanligvis problemer Opptenningsproblemer Røykutslag i rommet Sot på glass i ildstedet Bålet slukker Soting og røyklukt fra ildstedet

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel

Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Kort veiledning for rengjøring og vedlikehold av Turbomat biokjel Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no TURBOMAT - de viktigste punktene! For rengjøringsarbeider

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50

SGP Klima - SGP Warm. Industriveien 44. Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 SGP Klima - SGP Warm Produsent: EdilKamin SpA Importør: SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 Via Mascagni 7 1337 Sandvika Tel.: +39 02937621 Tlf.: 67 52 21 50 www.edilkamin.com www.sgp.no Innhold Innledning...

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Manual Phoen 110 byggtørker

Manual Phoen 110 byggtørker Phoen 110 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. MAGNETVENTIL 5. DRIVSTOFFPUMPE 6. VIFTEMOTOR 7. VIFTE

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi

Jäspi pelletskjeler. www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler www.kaukora.fi Jäspi pelletskjeler Til pelletsoppvarmning brukes pellets som er fornybar biobrensel og dette fremstilles med tre, f.eks. sagflis eller spon, som råvare. Treet blir presset

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats

ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA. Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013. Model 6 - Innsats ILD 6-indsats: DS/EN 13229 - NS 3058 - AEA Bruksanvisning versjon nr. 12-1b NO 26.02.2013 Model 6 - Innsats 1 INDHOLD Takk for tilliten... 3 Teknisk datablad... 4 Før montering... 5 Emballasje... 5 Første

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum Vedkjeler Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting Christian Brennum Presentasjon Fakta om ved - lagring Oppstillingsvilkår og montering Dimensjonering av anlegg

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm

KINGFIRE-PARAT. Monterings - og bruksanvisning. L x B x H: 550 x 550 x 2623mm KINGFIRE-PARAT Monterings - og bruksanvisning TEKNISKE DATA PEISMODUL L x B x H: 550 x 550 x 2623mm Vekt: ca. 750 kg VARMEINNSATS Nominell varmeeffekt: 3-7 kw Virkningsgrad: > 84% Frontplate (H x B): 1301

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn

MONTERINGSANVISNING. Ulefos antikkovn. Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn MONTERINGSANVISNING Ulefos antikkovn Takk for at du har valgt Ulefos etasjeovn Bruk og montering Det er et eksklusivt og tradisjonsrikt produkt du har valgt til hjemmet ditt. Vår etasjeovn er produsert

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0

Fulvia. Brukerveiledning. Vedovn etter DIN 18 891. ver. N-1.0 Fulvia Vedovn etter DIN 18 891 Brukerveiledning ver. N-1.0 Takk for at du valgte en ovn fra LA NORDICA. Med en ovn fra LA NORDICA kan du nyte hyggen ved vedfyring og samtidig spare energi. Sikkerhet I

Detaljer

Wodtke pelletskaminer

Wodtke pelletskaminer Wodtke pelletskaminer moderne designdeilig varme frihet til å velge energiøkonomi CW 21 med sort dekorglass Enkel påfylling av Pellets Montering Kaminene kan monteres rett inn i en moderne skorstein (f.eks.

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Bravo. Bruks- og monteringsveiledning

Bravo. Bruks- og monteringsveiledning Bravo Bruks- og monteringsveiledning 10.2004 Indholdsfortegnelse Norsk Bruks- og monteringsveiledning Plassering av løse deler...5 Installasjonsveiledning...6 Fyringsveiledning...7 Generelt om fyring...8

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

IPC Powerheater. Strålevarmer Fyringsolje / Parafin / Diesel Propan

IPC Powerheater. Strålevarmer Fyringsolje / Parafin / Diesel Propan IPC Powerheater Strålevarmer Fyringsolje / Parafin / Diesel Propan SESONGEN 2011 2012 Powerheater 22 / 37 / 50 Powerheater 22 byggvarmer 3.390,-+ mva. Veil. kr. 4.500,- + mva Powerheater 37 byggvarmer

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46

Byggtørkere EC22 EC32 EC55 EC85 GE36 GE46 FUNKSJONSDIAGRAM FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 PUMPE 6 MOTOR 7 VIFTE 8 DRIVSTOFFILTER 9 DRIVSTOFFKRETS 0 HÅNDTAK HJUL 2 DRIVSTOFFTANK 3 RESETKNAPP MED VARSELLAMPE 4 AV/PÅ BRYTER

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING VARMLUFTSGENERATOR VERTIGO L-L184.00-FO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 2 DRIFTSSKJEMA 7 5 6 4 2 3 1 14 11 9 12 13 8 10 Fig. 1 1 FORBRENNINGSKAMMER 2 BRENNER 3 DYSE 4 MAGNETVENTIL 5 DRIVSTOFFPUMPE 6 MOTOR

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler.

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Varmluftsvifte 6-15 3 6 15 kw Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Bruksområde 6-15 er en serie svært stillegående og effektive varmevifter for stasjonær

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Komfortabel og effektiv oppvarming. - for alle typer ildsteder

Komfortabel og effektiv oppvarming. - for alle typer ildsteder Combustible Fast brensel solide Komfortabel og effektiv oppvarming - for alle typer ildsteder Få mere glede av ditt nye ildsted med en exodraft røyksuger Når man bytter ut en gammel vedovn med en ny, erfarer

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning GULVVARME Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning 1 2 Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat kan sammen

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

IPC POWERHEATER STRÅLEVARMER PARAFIN / DIESEL PROPAN. ipcfoma.no. Gjelder til 31.03.2015

IPC POWERHEATER STRÅLEVARMER PARAFIN / DIESEL PROPAN. ipcfoma.no. Gjelder til 31.03.2015 2014 2015 IPC POWERHEATER STRÅLEVARMER PARAFIN / DIESEL PROPAN ipcfoma.no Gjelder til 31.03.2015 Powerheater 22 / 37 / 50 Direktefyrte / parafin / diesel Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50 +

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato 24.08.16 Erstatter : 206 Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer