TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK"

Transkript

1 TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

2 Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel! Før du installerer og tar i bruk kaminen, må du gjøre deg kjent med innholdet i denne brukerhåndboken. Den beskriver detaljert alle nødvendige skritt for fagmessig sammensetting og sikker bruk av Twist - pelletskaminen. Henvisning De installasjonsforskrifter og forskrifter for bruk som er beskrevet i denne håndboken, kan delvis avvike fra regionale offentlige forskrifter. I disse tilfellene gjelder alltid de offentlige forskriftene. Transportskade Den innpakning som er benyttet gir en best mulig beskyttelse mot transportskader på pelletskaminen. Likevel er det umulig å avskrive alle typer skader. Undersøk derfor kaminen nøye straks du har mottatt denne med tanke på skader. Se også etter at alle deler som skal følge med kaminen er på plass (brukerhåndbok, rengjøringsverktøy, umbraconøkkel til å åpne døra og el-ledning). Gi så snart som mulig beskjed om eventuelle mangler til din Calimax-forhandler. Calimax GmbH og Vaksdal Biobrensel AS takker for tilliten og ønsker deg mange behagelige stunder med din TWIST Pelletskamin 2

3 INNHOLD 1. GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON SIKKERHETSFORSKRIFTER PELLETSKAMINEN TWIST OG BRENSELET GENERELT OM PELLETSKAMINEN TWIST TYPEGODKJENNING GENERELT OM BRENSELET Hva er trepellets? Hvordan kjenner man igjen god trepellets? TASTEBESKRIVELSE OG SYMBOLER I DISPLAYET TASTEBESKRIVELSE SYMBOLER I DISPLAYET SLIK FUNGERER PELLETSKAMINEN TWIST STARTFASEN VARMEFASEN Helautomatisk drift Halvautomatisk drift AVKJØLINGSFASEN SIKKERHETSINNRETNINGER Strømbrudd Ingen tenning i startfasen Overoppheting av pelletskaminen MONTERING OG FØRSTE OPPSTART MONTERING Mål Romtemperaturføler Montering av sideplater Justerbare ben Holder for rengjøringsverktøy INSTALLASJON AV PELLETSKAMINEN TWIST Gulvplate Avstand til brennbare materialer Røykrørstilslutning Skorsteinstrekk Ekstern lufttilførsel Ekstern romtermostat, for eksempel tidsur FØRSTE OPPSTART TILPASNING AV FORBRENNINGSLUFTMENGDE OG VALG AV DRIFTSMODUS Tilpasning av forbrenningsluftmengde Valg av driftsmodus STANBY- MODUS AVSTENGING AV KAMINEN 17 3

4 8. TILPASNING AV KONVEKSJONSLUFT TIL DET OPPVARMEDE ROMVOLUMET RENGJØRINGS - OG VEDLIKEHOLDSARBEID OVERFLATERENGJØRING RUTINEMESSIG RENGJØRINGSARBEID Brennskål Brennkammer Tømming av askeskuffe Lufting på innsiden av glassdøren Kontroll av mengde finstoff i pelletstanken ÅRLIG VEDLIKEHOLDSARBEID Rengøring av røykgassvifte og viftehus Rengjøring av varmeavsug KAMINENS FORSKJELLIGE DELER PELLETSTANK SKRUEMOTOR / SKRUE BRENNSKÅL ELEKTRISK TENNING ASKEHÅNDTAK OG ASKESKUFFE FORBRENNINGSLUFTVIFTE / RØYKGASSVIFTE LAVTEMPERATURVAKT HØYTEMPERATURVAKT KONVEKSJONSLUFTVIFTE RØYKGASSTRYKKVAKT STYRING LUFTING PÅ INNSIDEN AV GLASSDØREN RØYKRØRSTILSLUTNING EKSTERN LUFTTILFØRSEL TEKNISKE DATA FEILSØKINGSSKJEMA - RÅDGIVNING VEDLEGG: EL - DIAGRAM PRODUKTDOKUMENTASJON FRA NORGES BRANNTEKNISKE LABORATORIUM

5 1. Generell Sikkerhetsinformasjon TWIST PELLETSKAMIN Pelletskaminen Twist skal installeres og tas i bruk i henhold til beskrivelsene i brukerhåndboken. Dersom det skulle oppstå problemer med forståelsen av det som står i brukehåndboken, vennligst ta kontakt med deres Calimaxforhandler for ytterligere hjelp og veiledning Sikkerhetsforskrifter - Les nøye gjennom brukerhåndboken før du tar pelletskaminen i bruk. - Pelletskaminen skal tilsluttes korrekt 220 / 230 volt stikkontakt. - Pelletskaminen skal bare benyttes til trepellets med 6 eller 8 millimeter diameter. - Sørg for rikelig med lufttilførsel til forbrenningen i rommet der kaminen står. - Ved driftsforstyrrelser stopper tilførselen av pellets. Kaminen skal ikke startes opp igjen før man har fastslått årsaken til at kaminen stoppet. - Beskyttelsesgitteret i pelletsbeholderen må ikke fjernes. - Plasser ikke gjenstander som ikke tåler varme oppå kaminen, eller innenfor de foreskrevne minsteavstander. - Bruk aldri flytende brennstoff i forbindelse med pelletskaminen. - Døren til brennkammeret skal aldri åpnes når kaminen er i drift. - I bruk vil pelletskaminen bli varm, og visse steder på kaminen kan temperaturen bli meget høyf.eks på glassdøren og rundt denne. Røykrøret kan også bli varmt. Vær oppmerksom på denne faren, - spesielt overfor barn. Vær særlig oppmerksom på situasjoner der barn ikke er under oppsyn, da pelletskaminen står i Standby- stilling og kan starte opp når som helst. - Gjør dine barn og dine gjester oppmerksom på denne faren. - Dersom man må ta i kaminens varme deler, skal man benytte egnede hjelpemidler. 5

6 2. Pelletskaminen Twist og brenselet Pelletskaminen Twist er konstruert for å gi ren og effektiv forbrenning med 6 eller 8 millimeter trepellets. Trepelletsen kan variere noe i kvalitet ( hardhet, andel finstoffer med mer), noe som kan medføre små variasjoner i forbrenningskvalitet og askemengde Generelt om Twist pelletskamin Pelletskaminen skal plasseres i oppholdsrom. Det muliggjør en temperaturregulert og automatisk forbrenning av trepellets. Brensellageret kan inneholde pellets for brenning i inntil 60 timer (avhengig av varmeavgivelse). Den innebygde styringen reguleres i 3 faser startfase, varmefase og avkjølingsfase. På denne måten garanteres en sikker funksjon av pelletskaminen. I den innebygde styringen er det forhåndsinnstilt 3 trinn, som kaminen kan brenne i når den er i varmefasen. Hvilket trinn kaminen brenner i, bestemmes av avstanden mellom den reelle romtemperaturen og den innstilte temperaturen på displayet. På grunn av den brennskålen som er brukt, faller mesteparten av asken direkte ned i askeskuffen. Dermed kan rengjøringsintervallet for brennkammeret forlenges til flere dager. En siktkontroll av brennskålen bør likevel gjennomføres daglig (se punkt ). Dersom du ønsker det, kan du selv låse kaminen til å brenne i et bestemt trinn. Du kan også selv regulere forbrenningsluftmengden, noe som kan være nødvendig f.eks. når du har fått ny forsyning med pellets. En servicetekniker kan fininnstille varmeeffekttrinnene på bakgrunn av spesielle driftsforhold, som kan gjøre dette nødvendig. Glassruten er utstyrt med luftspyling på innsiden for at ruten skal holde seg gjennomsiktig så lenge som mulig. Det er likevel ikke til å unngå at det etter hvert danner seg et belegg av askepartikler på innsiden av glasset. Twist pelletskamin er konstruert og godkjent for brenning av standard trepellets med diameter på 6 eller 8 millimeter Typeprøving Pelletskaminen Twist er testet etter DIN 18891, Ø- Norm H 3011 og EN og godkjent av: - BLT Wieselburg - TGM Versuchsanstalt Wien Pelletskaminen Twist PR og PR er vurdert med tanke på blant annet luftforurensning og brannteknisk sikkerhet og godkjent av Norges Branntekniske Laboratorium,- Vurderingsoppdrag / (se vedlegg). Twist pelletskamin er også testet og typegodkjent av Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut (SP) og Teknologisk institut i Danmark. 6

7 2.3. Generelt om brenselet. Ved å benytte trebrensel, har du valgt en CO 2 -nøytral oppvarming av hjemmet ditt. Ved å presse trevirke til pellets, lages et førsteklasses brensel. Dette sikrer en høy grad av brukervennlighet og en svært effektiv utnytting av varmeenergien i trevirket. Forbrenning av trepellets i pelletskamin er også svært miljøvennlig Hva er trepellets? Trepellets består av 100 % rent trevirke (sagflis, høvelspon med mer.) som blir tørket, oppmalt og presset sammen under høyt trykk til pellets med diameter på for eksempel 6 millimeter. Det er ikke tilsatt noen form for bindemidler. Trepellets i mål og vekt: Lengde: ca mm Diameter: ca mm Volumvekt: ca. 650 kg/m3 Varmeverdi: ca. 4.9 kwh/kg Vanninnhold: ca % Askeinnhold: < 1.5 % Egenvekt: > 1.0 kg/dm 3 Trepellets i praksis: 2 kg trepellets har omtrent samme energiinnhold som 1 liter lett fyringsolje. Volummessig erstatter 3 m 3 trepellets ca 1000 liter fyringsolje. I kontakt med fuktighet vil trepelletsen løse seg opp og vokse kraftig i volum. Derfor må trepellets transporteres og lagres tørt Hvordan kjenner man igjen god trepellets? Ulikheter i råmateriale og forhold ved selve pressingen, vil gi ulik kvalitet på trepelletsen. Dette vil føre til at forbrenningen i kaminen blir forskjellig. Det er derfor viktig å bedømme hvordan trepelletsen er når du får et nytt parti. Slik får du best mulig forbrenning og unngår at trepelletsen hoper seg opp i brennskålen. Dersom trepelletsen er glatt, glinsende og har noenlunde jevn lengde, trengs det mer luft til forbrenningen. Dersom den er kortere, sprukket opp og med større andel finstoff, trengs det mindre luft. Selv om kvaliteten varierer noe, får du uansett rikelig med varme fra kaminen din. 7

8 3. Tastebeskrivelse og symboler i displayet Tastebeskrivelse 3.2. Symboler i displayet på styringen Symbol- iskrystall Pelletskaminen er i Avkjølingsfasen Vippebryter Start- tast Service - tast Funksjonstast Romtemperatur - tast Konveksjonsluft - tast Symbol -sol Pelletskaminen er i startfasen Symbol - vifte Konveksjonsluft og/ eller røykgassviften er i funksjon Symbol - SET Dersom romtemperatur, - eller viftetasten blir trykt på, kommer SET symbolet fram i displayet. Symbol - Standby Visers dersom den innstilte romtemperaturen er nådd, og pelletskaminen har slått seg av. Dersom temperaturen faller 1.2 o C under den innstilte temperaturen, starter kaminen automatisk opp igjen. Symbol - mateskrue Mateskruen er i funksjon. Symbol - varseltrekant En forstyrrelse har oppstått, eller vippebryteren er i stilling 0.Ved hjelp av brukerhåndboken, kapittel 12, feilsøkingsskjema, kan du fastslå årsaken til problemet. Pelletskaminen kan da startes igjen ved å trykke på start- tasten. Symbol - varmeavgivelse Stolpen viser den aktuelle varmeavgivelse. Symbol - temperatur Den integrerte romtemperaturføleren viser den reelle temperaturen i rommet. Når du trykker på romtemperaturtasten kommer den ønskede romtemperaturen fram i displayet. 8

9 4. Slik fungerer pelletskaminen Twist Pelletskaminen Twist er konstruert for automatisk brenning av trepellets i bolighus. Det innebærer at kaminen starter automatisk hvis temperaturen faller under innstilt romtemperatur og slår seg av igjen når innstilt temperatur er nådd. Avhengig av differansen mellom innstilt (ønsket) og reell (faktisk) romtemperatur, velger styringen mellom 3 ulike trinn for varmeavgivelse. På denne måten tilpasser kaminen varmeavgivelsen best mulig til varmebehovet der den er plassert, uten stadige manuelle korrigeringer og uten fare for at det blir for varmt Startfasen I startfasen mater skruen inn trepellets kontinuerlig i minutter. Deretter stopper matingen en liten stund. Samtidig med at innmatingen av pellets starter, starter også en elektrisk tenning ( i 7 minutter ) som normalt vil gi en synlig flamme etter 2 5 minutter. I de siste 10 minuttene av startfasen, vil trepelletsen bli matet inn etter et nøye definert program for å gi best og raskest mulig opptenning. 13 minutter etter start går kaminen over i varmefasen. Ca 30 minutter etter start registrerer styringen om minimumstemperaturen er oppnådd. Dersom temperaturen er nådd, vil kaminen gå over i helautomatisk drift. Dersom minimumstemperaturen ikke er nådd, vil styringen oppfatte det som en feil,- dvs. at trepelletsen ikke er antent, - og avkjølingsfasen blir innledet (kaminen slås av) Varmefase Styringen tillater at kaminen kan fungere både hel - og halvautomatisk. Kaminen blir standardmessig levert innstilt for helautomatisk drift Helautomatisk drift Dersom vippebryteren er i posisjon 1 og temperaturen faller 1.2 o C under innstilt nivå, starter kaminen. Etter endt startfase ( 13 min fra start), registrerer styringen differansen mellom reell romtemperatur og innstilt temperatur. Er differansen 1,2 o C eller mindre, arbeider kaminen i det laveste trinnet (low). Er differansen mer enn 1,2 o C men mindre enn 2,4 o C, brenner kaminen i trinn medium (medium). Er differansen større enn 2,4 o C brenner kaminen i trinn høy (high). Displayet viser hvilket trinn kaminen brenner i. Hel stolpe betyr high, halv stolpe medium, og kort stolpe betyr at kaminen brenner i trinn low Halvautomatisk drift Halvautomatisk drift innebærer at man bestemmer varmeavgivelsen manuelt. Det betyr at kaminen etter startfasen bare brenner i det trinnet du har bestemt. Den automatiske oppstart og stopp er også aktiv ved halvautomatisk drift. Dvs. at dersom du har stilt inn kaminen til å brenne i trinn medium, vil den brenne der til det er varmt nok. Da stopper kaminen, og starter opp igjen i trinn medium når det er behov for mer varme. 9

10 4.3. Avkjølingsfase Avkjølingsfasen starter med at mateskruen for trepellets stopper slik at det ikke kommer mer trepellets inn i brennskåla. Begge viftene vil fortsatt være i drift i ca. 15 minutter. Deretter slår de seg av Sikkerhetsinnretninger Pelletskaminen Twist er utstyrt med et avansert sikkerhetssystem som hindrer at skader oppstår om noe skulle gå i stykker på kaminen, eller ved strømbrudd. Dersom det skulle oppstå en eller annen form for forstyrrelse (noe går galt), vil matingen av pellets stoppe umiddelbart, og flammen i brennskålen dør ut i løpet av kort tid. Oppstart etter en slik stopp er kun mulig manuelt (trykk på start- tasten) Strømbrudd Etter et strømbrudd går kaminen over i avkjølingsfasen. Etter at denne er gjennomført, starter kaminen opp igjen når strømmen er tilbake. Dette skjer selv om strømmen er borte i bare noen sekunder. Ved et strømbrudd kan det komme litt røyk ut i rommet, spesielt dersom det er dårlig trekk i skorsteinen. Da det er lite pellets i brennskålen, vil det ikke være noen fare forbundet med dette Ingen tenning i startfasen Dersom trepelletsen ikke tar fyr i startfasen og røykgassen ikke når en minstetemperatur på 60 o C i løpet av en viss tid, slår kaminen seg av. Dette kan bl.a. skje dersom det blir tomt for pellets i brensellageret Overoppheting av pelletskaminen. På kaminens nedslippsrør og røykkassens sidevegg inne i kaminen sitter 2 stk høytemperaturvakter som uavhengig av hverandre bryter tilførselen av pellets dersom kaminen blir for varm. Forbrennings- og konveksjonsluftviften fortsetter å gå for å få en raskest mulig avkjøling av kaminen. 10

11 5. Montering og første oppstart Montering Mål Romtemperaturføler. Før kaminen tas i bruk, er det viktig at romtemperaturføleren stikkes ut gjennom hullet på baksiden av kaminen (Bilde 1). Bilde 1: Romtemperaturføler 11

12 Montering av sideplater. Før montering av sideplatene festes de tre døranslagene på høyre sideplate (Bilde 2). De to boltene nederst på sideplaten plasseres i de to hullene på kaminen. Skyv sideplaten inn mot kaminen slik at strammeskruene på kaminen treffer sporene på fikserings-skinnen på innsiden av sideplaten (Bilde 3). Dersom det er nødvendig kan sideplaten justeres sideveis ved hjelp av fikserings-skinnen. (Bilde 4). Bilde 2. Festing av døranslagene. Bilde 3. Plassering av sideplate. Bilde 4. Fikserings-skinne på innsiden av sideplatene Justerbare ben. For at kaminen skal fungere stabilt og lenge, er det viktig at den står støtt. Mindre ujevnheter i underlaget kan utlignes ved hjelp av de stillbare bena. 12

13 Holder for rengjøringsverktøy. Den medfølgende holderen for rengjøringsverktøy kan monteres på baksiden av kaminen (Bilde 5). Bilde 5. Holder for rengjøringsverktøy Installasjon av Pelletskaminen Twist. De etterfølgende forskriftene angående gulvbeskyttelse, avstand til brennbare materialer og røykrørstilslutning kan variere noe med ulike regionale og offentlige forskrifter. For spørsmål omkring dette bør du ta kontakt med din fagforhandler, stedlige bygningsmyndigheter eller feier/brannvesen Gulvplate. Ut fra praktiske hensyn ved rengjøring mm., anbefaler vi at kaminen settes på en ikke brennbar gulvplate. Bak og på sidene skal platen være minst 5 cm bredere enn kaminen, og i forkant skal den være minst 15 cm fremfor kaminen. Kaminen kan ikke på noen måte bli særlig varm i nederste del, slik at en ikke brennbar gulvplate ikke er tvingende nødvendig. Kamindøren er kun en rengjøringsåpning og ikke en brennkammeråpning, fordi kamindøren aldri skal åpnes når kaminen er i gang. NB! Vær oppmerksom på stedlige forskrifter, som kan avvike fra de ovenfor angitte verdier. 13

14 Avstand til brennbare materialer De følgende minsteavstander til brennbare materialer må etterfølges: Bakside: 7 cm Side: 30 cm Framside: 80 cm Røykrørstilslutning Røykrørstilslutningen må utføres i samsvar med stedlige forskrifter. For å finne ut hvordan dette skal gjøres bør du ta kontakt med din Calimaxforhandler eller stedlige bygningsmyndigheter. Da kaminens sin røykrørsvifte kan gi et lite overtrykk i røykrøret, må røykrørssammenføyningene være gasstette Skorsteinstrekk Pelletskaminen er stort sett uavhengig av pipetrekk, da pelletskaminens røykgassvifte presser røykgassene inn i skorsteinen. Dersom det foreligger svært høy skorsteinstrekk (> 40 Pa), anbefaler vi likevel montering av trekkregulator mellom kamin og skorstein Ekstern lufttilførsel Når kaminen er i bruk, kan det i lufttette hus minke noe på oksygeninnholdet i luften i det rommet kaminen står. Det kan da være nødvendig å sørge for ekstern lufttilførsel til kaminen. Pelletskaminen Twist gir deg muligheter for dette. På baksiden av kaminen finnes det en stuss for tilknytting av lufttilførselsrør. Dette kan være en slange, et rør, eller en annen egnet luftekanal. Enden på luftekanalen må føres ut i det fri, eller til et annet rom i huset med rikelig tilgang på luft. Pelletskaminen kan benyttes i bolighus med romlufttekniske anlegg. Det er likevel ikke tilrådelig å la enden av tilluftskanalen ta luften fra rom som er knyttet opp mot et balansert ventilasjonsanlegg. 14

15 For dimensjonering av tilluftskanalen har man følgende tabell: Diameter Maksimal Maksimalt antall Tilluftkanal lengde 90 o Bend 50 mm 0,5 m 1 70 mm 1 m mm 3 m 3 Dersom dimensjonen på tilluftkanalen blir for liten, kan det ved maksimal varmeavgivelse føre til at kaminen får for lite forbrenningsluft. Dette vil føre til slaggdannelse og opphoping av pellets i brennskålen. Pelletskaminer som får tilført ekstern luft til forbrenningen må innreguleres individuelt Ekstern romtermostat, f.eks. tidsur. Pelletskaminen Twist kan styres over en ekstern romtermostat, f.eks et tidsur. Alle spenningsfrie termostater som er vanlig i handelen kan benyttes. Tilslutningen skjer på baksiden av kaminen til koblingslisten der strømforsyningen tilsluttes kaminen. For å koble på en ekstern termostat, f.eks et tidsur, fjerner du lasken mellom RT- klemmene, og kobler i stedet inn kablene fra den eksterne romtermostaten/tidsuret (Bilde 6). Advarsel! Inngangen er spenningsfri! Koble aldri til 230 Volt. Bruk kun en avskjermet kabel. Bilde 6. Koblingslist med lask. 15

16 5.3. Første oppstart 1. Før første gangs bruk må du ha lest gjennom brukerhåndboken. 2. Ta det medleverte rengjøringsverktøyet og døråpneren (umbraconøkkel) ut av askeskuffen. 3. Monter sideplatene. 4. Stikk romtemperaturføleren ut gjennom den øverste bakplaten på kaminen.. 5. Tilslutt kaminen til skorstein på en ordentlig måte (i tråd med lokale og sentrale forskrifter og regler). 6. Fyll pelletstanken med trepellets (diameter 6 eller 8 millimeter). 7. Kontroller at brennskålen sitter skikkelig på plass i holderen. 8. Lukk døren til brennkammeret. 9. Knytt pelletskaminen til strømnettet ved hjelp av den medfølgende strømkabelen. 10. Velg ønsket romtemperatur ved hjelp av romtemperaturtasten. For at kaminen skal starte må ønsket romtemperatur (innstilt temperatur) være minst 1,2 o C høyere enn den faktiske temperaturen (reell temperatur i rommet). 11. Still vippebryteren 1/0 på 1 og trykk start- tasten. Etter at startprogrammet er ferdig (13 minutter), velger styringen automatisk den mest passende varmeavgivelse. Mulige problemer ved første oppstart. Pelletsen tar ikke fyr: Ved første oppstart kan det hende at det ikke blir matet inn tilstrekkelig med pellets til at kaminen klarer å tenne. Løsning: 1. Still vippebryteren i posisjon Avbryt strømforsyningen et øyeblikk. 3. Still vippebryteren i posisjon 1, og trykk igjen på starttasten. Startprogrammet går da en gang til. Anbefaling: Ved første oppstart er det viktig å sørge for god ventilasjon i rommet der kaminen står. På grunn av varmen kan det i løpet av den første brukstiden skje en fordamping fra lakken og en røykutvikling i forbindelse med dette Tilpasning av forbrenningsluftmengde og valg av driftsmodus Styringen tillater at du på en enkel måte kan velge driftsmodus (halvautomatikk / automatikk) og tilpasse forbrenningsluften til den individuelle oppstillingssituasjon og pelletskvalitet Tilpasning av forbrenningsluftmengde Variasjon i pelletskvaliteten, samt ulike forhold på oppstillingsplassen, f.eks skorsteinstrekken, gjør at det kan være nødvendig med individuell justering av forbrenningsluftmengden. Forbrenningen er riktig innstilt når man har lett bevegelse av de glødende pelletsrestene i brennskålen, uten at det blir dannet slagg, eller at pellets bygger seg opp i brennskålen. Erfaringsmessig bygger pelletsen seg først opp i brennskålen etter 1 3 timer dersom forbrenningen får for lite luft. Det kan derfor være fornuftig å følge nøye med de første timene kaminen er i gang. Dersom flammene blir spesielt lange, har en tendens til å bøye seg ned igjen og er svarte i toppen, er det tegn på at glødebeddet er for tykt, og at pelletsen får for lite forbrenningsluft. I dette tilfellet må man øke tilførselen av forbrenningsluft med 1 til 2 punkt. 16

17 Dersom glødebeddet er svært turbulent, og svært mye rester blir kastet ut av brennskålen samtidig som flammen er kort, vilter og hard, er lufttilførselen for stor, og man må justere ned tilførselen av forbrenningsluft med 1 2 punkt. Innstilling av forbrenningsluftmengde : 1. Trykk på start- tasten og hold denne nede i ca 3 sekunder. I displayet vil man da vekselvis se symbolet Cb og tallverdien Ved å trykke på temperaturtasten (+/-) kan du endre tallverdien og dermed øke eller redusere forbrenningsluftmengden. Tallverdien kan endres med +/- 5 punkt. Du bør likevel justere forbrenningsluftmengden i små trinn,- maksimalt 1 2 punkt på en gang. 3. Etter du har endret verdien, vil displayet fortsette å blinke i ca. 10 sekunder før den nye verdien blir registrert av styringen. Det er ikke nødvendig å trykke på flere taster Valg av driftsmodus Styringen gjør det mulig på en enkel måte å velge mellom automatisk og halvautomatisk drift. Innstilling av driftsmodus: 1. Trykk på start- tasten og hold denne nede i omtrent 3 sekunder. I displayet vil man da vekselvis se symbolet Cb og tallverdien Trykk deretter på vifte- tasten. Displayet viser da symbolet Aut, vekslende med tallverdien 001 (betyr helautomatisk funksjon). 3. Ved å trykke på temperaturtasten (-), kan du endre fra helautomatisk til halvautomatisk drift. Halvautomatisk drift har du når det i displayet vises Aut vekslende med tallverdien Etter at du har endret verdien, vil displayet fortsette å blinke i ca 10 sekunder før den nye verdien blir registrert av styringen. Det er ikke nødvendig å trykke på flere taster. 6. Standby-modus For at kaminen skal fungere helautomatisk er skal vippebryteren 1/0 stå i posisjon 1. For å starte må man trykke på start- tasten bare en gang. Pelletskaminen er da i Standby-modus og starter kaminen etter behov, - avhengig av temperaturen i rommet. Advarsel! Når pelletskaminen står i Standby-modus starter den av seg selv. På grunn av varmeutvikling, spesielt på glassruten må man passe på at det ikke er personer for nære kaminen. Dette gjelder spesielt barn. 7. Avstenging av kaminen Still vippebryteren 1/0 på 0. Styringen setter da i gang avkjølingsfasen, og slår helt av kaminen etter 15 minutter. Så lenge vippebryteren står i posisjon 0, starter ikke kaminen av seg selv. 17

18 8. Tilpasning av konveksjonsluften til det oppvarmede romvolumet Tilpasning av konveksjonsluften til det romvolumet som skal varmes opp er bare mulig i halvautomatisk modus. I helautomatisk modus er omdreiningshastigheten på viften alltid knyttet opp mot varmeavgivelsen. Ved å trykke på vifte- tasten, kan du øke eller redusere omdreiningstallet til konveksjonsluftviften. Dette gjør det mulig å individuelt tilpasse lufthastigheten og luftblandingen til det volumet som skal varmes opp. Står varmeavgivelsen på Low (korteste stolpe), kan konveksjonsluftviften stilles på alle tre trinnene,- Low, Medium eller High. Etter at du har trykt på tasten, blinker det kortvarig i displayet.- Lo, Md eller Hi. Er varmeavgivelsen stilt på Medium, kan konveksjonsluftviften stilles på alle tre trinnene,- Low, Medium eller High. Etter at du har trykt på tasten, blinker det kortvarig i displayet.- Lo, Md eller Hi. Dersom varmeavgivelsen står på High, kan konveksjonsluftviften stilles i trinnene High eller Medium. Etter at du har trykt på tasten, blinker det kortvarig i displayet.- Md eller Hi. Grunninnstillingen til konveksjonsluftviften er den samme som for varmeavgivelse. Står varmeavgivelsen på Medium, går også konveksjonsluftviften på Medium. 18

19 9. Rengjørings og vedlikeholdsarbeid Advarsel! Gjennomfør de følgende rengjøringsoppgaver samvittighetsfullt. Dersom du forsømmer regelmessig rengjøring av kaminen, kan det føre til driftsforstyrrelser og fare for tilbakebrann. Forbrenning av trepellets gir en del aske, som fører til at det er nødvendig å gjøre rent med jevne mellomrom Overflaterengjøring Overflaten på kaminen kan tørkes ren med vann. Dersom det er nødvendig kan et mildt rengjøringsmiddel brukes. Advarsel! Bruk av aggressive (sterke) rengjørings- eller løsemidler kan skade overflaten på kaminen og er strengt forbudt! 9.2. Rutinemessig rengjøringsarbeid På grunn av asken som dannes når man brenner trepellets, må nedenfor beskrevne rengjøringsarbeider gjennomføres rutinemessig. Hvor ofte dette gjøres finner du selv ut, basert på observasjon og erfaring. Advarsel! Før rengjøringsarbeidene kan begynne, må kaminen være avkjølt, og vippebryteren må stå i posisjon Brennskål Bare en ren brennskål som sitter riktig i holderen kan garantere sikker og stabil drift av kaminen. Under bruken av kaminen kan det dannes avleiringer i brennskålen. Disse må fjernes så fort som mulig. Om brennskålen trenger rengjøring, avgjør du ved å se etter avleiringer i skålen (Bilde 7 og 8). Dette bør kontrolleres hver dag, i alle fall hver gang du fyller pellets i brenseltanken. For gjennomføring av en enkel rengjøring kan brennskålen stå i kaminen. Dersom eventuelle avleiringer ikke lar seg fjerne enkelt, må brennskålen taes ut for skikkelig rengjøring. Rengjøringsintervallene henger direkte sammen med kvaliteten på trepelletsen, og kan strekke seg fra få brenntimer til flere dager. Vær oppmerksom på at det ved ny levering pellets, også når den kommer fra samme produsent, kan oppstå forandringer i forbrenningen. 19

20 Bilde 7. Tilsmusset brennskål Bilde 8. Rengjort brennskål Brennkammer. For å fjerne asken fra brennkammeret når kaminen er i bruk,kan du opne ståldøren og skyve askehendelen inn og ut 3 4 ganger (Bilde 9). En del av asken som befinner seg i brennkammeret vil da falle direkte ned i askeskuffen. For å gå grundigere til verks og fjerne all asken fra brennkammeret må kaminen være avkjølt. Det betyr at pelletskaminen på forhånd må være avslått, og vippebryteren må stå i posisjon 0. Dra askehendelen ut og åpne døren til brennkammeret. Nå kan du skyve all asken som er i brennkammeret ned i askeskuffen. Bilde 9. Betjening av askehendel. Advarsel! Askehendelen må skyves helt inn etter bruk. Dersom ikke, vil forbrenningen få tilført falsk luft. Dette fører til opphoping av pellets i brennskålen, og sterk sotutvikling inne i kaminen Tømming av askeskuffen For å fjerne asken fra askeskuffen trekkes denne forsiktig ut fra fordypningen i kaminen under brennkammeret (Bilde 10). Når du setter askeskuffen tilbake i kaminen, er det viktig å passe på at den skyves helt inn og tetter skikkelig mot pakningen. 20

21 Bilde 10. Askeskuffen trekkes frem. Advarsel! Askeskuffen må settes ordentlig tilbake, slik at den tetter skikkelig mot pakningen. Dersom ikke, vil ikke kaminen fungere som den skal. Hvor ofte man må tømme askeskuffen henger nøye sammen med askeinnholdet i pelletsen som blir brukt, samt hvor mye pellets man bruker. Tømmingsintervallet kan variere fra noen uker til flere måneder Lufting på innsiden av glassdøren. Glasset er konstruert med lufting på innsiden for å holde glasset rent og gjennomsiktig lengst mulig. I toppen av glasset er det både på innsiden og utsiden en spalte som slipper gjennom luft. Denne må holdes ren ved at man drar en pappbit (visittkort) fram og tilbake et par ganger (Bilde 11). Bilde 11. Rengjøring av luftspalte Kontroll av mengde finstoff i pelletstanken La pelletstanken tømme seg fra tid til annen, og kontroller om det ligger igjen mye finstoff (sagflis/støv). Dersom det er mye slikt finstoff i pelletstanken, må dette fjernes. For mye finstoff i pelletstanken hindrer transporten av pellets til brennkammeret og reduserer varmeavgivelsen. 21

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer