Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl Sted: Ski Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus"

Transkript

1 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune Nina Sandberg Ordfører Oppegård kommune Ildri Eidem Løvaas Ordfører Ski kommune Anne Kristine Linnestad Ordfører Ås kommune Johan Alnes Vararepresentanter Varaordfører Frogn kommune Rita Hirsum Lystad Varaordfører Nesodden kommune Kjell Gudmundsen Varaordfører Oppegård kommune Harald Vaadal Varaordfører Ski kommune Andre Kvakkestad Varaordfører Ås kommune Marianne Røed 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning og oppfølging av protokoll fra forrige møte Saksliste: Sak 1/2015 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap for 2014 Sak 2/2015 Styrets godtgjørelse 2014 Sak 3/2015 Sak 4/2015 Sak 5/2015 Sak 6/2015 Låneopptak til tidligere vedtatte investeringer Tilbakeføring av overskytende driftstilskudd fra 2012 til eierkommunene Forslag til prosess for selskapsstrategi for Follo Ren IKS Forslag til prosess for oppdatering av selskapsavtalen til Follo Ren IKS Vedlagt følger også kopi av protokollene fra styremøter i Follo Ren fra november 2014 til d.d. Thore Vestby (sign.) Leder representantskapet 1

2

3

4

5

6

7

8 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 25.mars 2015 Protokoll styremøte nr 3/15 Sted: Elektronisk avstemning Tidspunkt fra: :00 til Saksliste: 13/15 Styret i Follo Ren IKS holder elektronisk avstemning om én sak: Godkjenning av dokumentet «Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS» med vedtak: «Forslaget til selskapsstrategi for Follo Ren IKS oversendes representantskapet til behandling. Styret anbefaler at eierkommunene kommer med synspunkter og uttalelser før endelig behandling i styret og representantskapet høsten 2015.» Avstemningen resulterte i at forslaget til vedtak ble godkjent. Vedtak: Forslaget til selskapsstrategi for Follo Ren IKS oversendes representantskapet til behandling. Styret anbefaler at eierkommunene kommer med synspunkter og uttalelser før endelig behandling i styret og representantskapet høsten Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Gudmund Nyrud Nina Ramberg Renate Berner 1

9 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Odd Vangen Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder vara Ås kommune ansattes representant Dato: 4.desember 2014 Protokoll styremøte nr 9/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro Dato: 4. desember 2014 kl Saksliste: 35/14 Kretsløp Follo Sluttrapport Økonomi 36/14 Utvalg velges for medarbeidersamtale med daglig leder og prosjektleder KF og lønnsrammer settes 37/14 Låneopptak i henhold til investeringsbudsjettet 38/14 Datoer for styremøter 1.halvår 2015 Orienteringssaker: Organisasjonsendringer Diskusjon vedrørende eventueltsaker på styremøtene Orientering om kontakt med ROAF om behandling av restavfall 1

10 Follo Ren IKS Protokoll Styremøte 9/14 35/14 Kretsløp Follo Sluttrapport Økonomi Forslag fra Gudmund Nyrud: Styret tar den foreløpige rapporten til orientering. Det arbeides videre med en økonomisk sluttrapport hvor alle kostnadene, fra starten av prosjektet frem til endelig avvikling, er tatt med. Salget av tomten på Vestby inngår som en del av sluttrapporten. Prosjektet Kretsløp Follo er avviklet, og gjenværende ressurser overføres til ordinær drift. Votering: En stemme (Gudmund Nyrud). Stemmen falt. Vedtak: Styret tar rapporten til etterretning. Prosjekt Kretsløp Follo er dermed formelt avsluttet. Gjenværende ressurser overføres til ordinær drift. Det skal utarbeides en styresak om salg av tomten i Vestby som forelegges styret i løpet av 1. halvår /14 Utvalg velges for medarbeidersamtale med daglig leder og prosjektleder KF og lønnsrammer settes. Vedtak: Styret velger Thomas Sjøvold og Kari Agnor for gjennomføringen av medarbeidersamtale med daglig leder og prosjektleder KF. Utvalget skal også gjennomføre lønnsforhandlinger med daglig leder innenfor en lønnsramme diskutert i styret. 37/14 Låneopptak til tidligere vedtatte investeringer Vedtak: Styret vedtar at investeringer for 2012, som angitt i vedlegg 1/37/2014 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011 sak 20 - Økonomisk handlingsplan med budsjett og vedlegg 2/37/14 Protokoll fra styremøte nr. 7/2013 sak 23 - Økonomisk handlingsplan med budsjett 2014 lånefinansieres ved opptak av et lån på totalt kr Løpetiden for lån på tilsammen kr vil være på 10 år. For lån på kr vil løpetiden være på 20 år. 2

11 Follo Ren IKS Protokoll Styremøte 9/14 38/14 Datoer for styremøter 1.halvår februar kl 08.20, Follo Rens lokaler 18. mars kl 08.20, Follo Rens lokaler 4. mai kl , Heldagsmøte 8. juni kl 08.20, Follo Rens lokaler Thomas Sjøvold Kari Agnor Gudmund Nyrud Odd Vangen Renate Berner 3

12 Follo Ren IKS Sakspapir Representantskapsmøte 1/2015 Sak 1/2015 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap for 2014 Vedlegg 1 sak 1/2015 Årsmelding med årsregnskap 2014, styrets beretning og revisjonsberetning Vedlegg 2 sak 1/2015 Årsregnskap avd selvkostområdet Vedlegg 3 sak 1/2015 Årsregnskap avd.150 Bedrift/Næring Vedlegg 4 sak 1/2015 Kommentarer til avvik per avdeling 2014 Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2014 og tar årsmeldingen til orientering. Netto årsresultat på kr ,- overføres til annen egenkapital. Saksopplysninger: Selskapet har i 2014 hatt driftsinntekter på kr mot kr i Ordinært resultat for 2014 viser et overskudd på kr mot et overskudd på kr i Follo Ren IKS skiller mellom selvkostområdet som gjelder husholdningsavfall som er hovedaktiviteten i selskapet, og næringsavfallet som bokføres på avdeling Bedrift/Næringskunder med eget resultatregnskap. Bedriftsavdelingen omsatte for kr i 2014 mot kr året før. Overskuddet ble kr i 2014 og er skattepliktig. Driftsinntektene ble lavere enn budsjettert og utgjorde et negativ avvik på kr på grunn av lavere priser på salg av avfallsfraksjoner og mindre salg av grønne ekstrasekker til abonnentene. Besøksantallet på gjenvinningsstasjonene var som er 1 % høyere enn 2013 og gebyrinntektene på kr er likt med året før. Annen driftskostnad ble kr lavere enn budsjettert på grunn av bedre avtaler på behandling og transport av avfallet, mindre bruk av støtte til nedgravde løsninger, mindre til drift av anlegg og mindre bruk på informasjonstjenester. Selskapet har også redusert kostnadene med behandling og transport ved å utføre mer i egenregi. Personalkostnadene ble kr lavere enn budsjettert der innberetningspliktige pensjonskostnader til KLP står for en stor del av avviket. Avskrivningene og nedskrivningene er kr høyere enn budsjettert. En ny renovasjonsordning med to beholdere til hver husstand var en del av løsningen i Kretsløp Follo og ble ferdigstilt i Det planlagte prosjektet for et sorterings- og biogassanlegget i Vestby ble forsinket på grunn av politisk behandling og avklaring i forhold til finansieringen av anlegget. Kretsløp Follo ble vedtatt avsluttet den 17. september Beslutningen om å innstille arbeidet med prosjektet skyldtes at det ikke var mulig å oppnå flertall i samtlige av eierkommunenes kommunestyrer for revidert investeringsbudsjett. Påløpte kostnader i 2014 på prosjektet på kr er kostnadsført i driftsregnskapet og tidligere aktiverte kostnader knyttet til prosjekt er nedskrevet 100 % i årets regnskap med kr Tomten i Vestby kommune er vedtatt lagt ut for salg og alle avtaler som var inngått i forbindelse med Kretsløp Follo er avsluttet. 2

13 Follo Ren IKS Sakspapir Representantskapsmøte 1/2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik2014 Resultat 2014 avd Selvkost DRIFTSINNTEKTER Sum Pliktig Salgsinntekter Sum Andre salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Sum Varekostnader Sum Personalkostnader Sum Avskrivninger Sum Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Sum Finansinntekter Sum Andre Finansinntekter Sum Finanskostnader Sum Andre Finanskostnader Sum Finans Ekstraordinær kostnad/lokale lønnsjusteringer Årsresultat Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik2014 Resultat 2014 avd. 150 Bedrift/Næring DRIFTSINNTEKTER Sum Pliktig Salgsinntekter Sum Andre salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Sum Varekostnader Sum Personalkostnader Sum Avskrivninger Sum Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Sum Finansinntekter Sum Andre Finansinntekter Sum Finanskostnader Sum Andre Finanskostnader Sum Finans Årsresultat

14 Follo Ren IKS Sakspapir Representantskapsmøte 1/2015 Sak 2/2015 Styrets godtgjørelse 2014 Forslag til vedtak: Godtgjørelse for styreleder 2013: Godtgjørelse for øvrige styremedlemmer kr. per år kr. per møte Sak 3/2015 Låneopptak til tidligere vedtatte investeringer Vedlegg 1 sak 3/2015 Protokoll fra representantskapsmøte september 2011 sak 5/2011 Økonomisk handlingsplan med budsjett 2011 Vedlegg 2 sak 3/2015 Protokoll fra representantskapsmøte september 2013 sak 5/2013 Økonomisk handlingsplan med budsjett 2014 Forslag til vedtak: Det tas opp lån i 2015 på totalt kr i forhold til tidligere vedtatte investeringer. Lånesummer og løpetid er som følger: Investering Lånesum Løpetid Farlig avfallsbygg Teigen Kr år Beholdere, innkjøp 2013 og 2014 Kr år Containere for glassinnsamling Kr år Saksutredning: Investeringer i Follo Ren IKS skal finansieres ved opptak av lån. I forhold til planlagte investeringer er det behov for låneopptak kjøp av avfallsbeholdere, containere for glassinnsamling, og oppføring av bygg til farlig avfallsmottak. Representantskapet har tidligere vedtatt investeringer for kjøp av beholdere for 2012, som angitt i vedlegg 1/3/2015 Protokoll fra representantskapsmøte i september 2011, sak 5/2011 Økonomisk handlingsplan med budsjett Representantskapet har også vedtatt investeringer for kjøp av containere for glassinnsamling og oppføring av bygg til farlig avfallsmottak for 2014 som angitt vedlegg 2/3/2015 Protokoll fra representantskapsmøte i september 2013, sak 5/2013 Økonomisk handlingsplan med budsjett I styremøte nr. 2/2015, styresak 11, ble det gjort et vedtak om endring i investeringsbudsjettet for Investeringsrammen ble ikke endret, men man endret prioritering i forhold til farlig avfallsbygg. 4

15 Follo Ren IKS Sakspapir Representantskapsmøte 1/2015 Styrevedtaket: «Det gjøres følgende endring i investeringsbudsjettet for 2015: Bølstad FA-bygg settes til kr 0,- og Teigen FA Bygg settes til kr 3 millioner inklusive sikkerhetsmargin på 20 %. Kr fra overskudd fra næring i 2014 benyttes til å øke investeringsbudsjettet.» Bakgrunnen til dette er som følger: Follo Ren IKS la inn i sine budsjetter for 2014 en investering for nye avfallsbygg på Teigen og Bølstad. Follo Ren IKS har i sine budsjetter fra 2013 basert seg på enkle og rimelige bygg med større arealer enn dagens 35 m2. Budsjettprisen på kr per stykk var basert på bygging av et garasjepreget bygg. Under detaljplanleggingen er det framkommet nye opplysninger om krav til arbeidsplassens utforming fra Arbeidstilsynet, sikkerhet, brann og forurensning enn opprinnelig forutsatt. Krav til ventilasjonssystemer for avgasser og nye byggeforskrifter gjør at et nytt bygg ikke kan bygges som et garasje-/lagerbygg. Nye regler for oppbevaring av EE-avfall under tak og sikring mot tyveri er nå på høring hos Miljødirektoratet og vil sannsynligvis bli vedtatt i de nye forskriftene. Follo Ren IKS vil med et nytt bygg og utvidet lagringskapasitet under tak, tilfredsstille myndighetenes krav til oppbevaring og sikkerhet for fremtiden. I forhold til planlagte investeringer er det behov for å ta opp lån på tilsammen kr , lånesummer og løpetid er som følger: Investering Lånesum Løpetid Farlig avfallsbygg Teigen Kr år Beholdere, innkjøp 2013 og 2014 Kr år Containere for glassinnsamling Kr år Sak 4/2015 Tilbakeføring av overskytende driftstilskudd fra 2012 til eierkommunene Forslag til vedtak: Det tilbakeføres overskytende driftstilskudd fra 2012 til eierkommunene, totalt kr Dette fordeles etter eierandeler. Saksutredning: Etter endt 2012 hadde Follo Ren IKS et overskudd på kr Man kan fremføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år, innenfor 3 5 års perspektiv. I praksis betyr dette at overskudd fra selvkostområdet må gå tilbake til innbyggerne i løpet av 3 5 år. Selvkosttjenesten tar hensyn til tidsriktighet. Innbyggerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens innbyggere skal ikke subsidiere bruken til fremtidige generasjoner. 5

16 Follo Ren IKS Sakspapir Representantskapsmøte 1/2015 Follo Ren IKS tilbakefører overskudd fra selvkostområdet to år etter at godkjent årsregnskap er avlagt. Det foreslås tilbakeføring av kr til eierkommunene, fordelt etter eierandeler. Tilbakeføringen blir som i tabell under. Kommune Eierandeler Tilbakeføring Frogn 16, Nesodden 17, Oppegård 23, Ski 26, Ås 16, Sum 100, Sak 5/2015 Forslag til prosess til selskapsstrategi for Follo Ren IKS Vedlegg 1 sak 5/2015 Forslag til selskapsavtale for Follo Ren IKS Forslag til vedtak: Forslaget til selskapsstrategi for Follo Ren IKS sendes til eierkommunene for synspunkter og uttalelser før endelig behandling i styret og representantskapet høsten Saksopplysninger: Selskapet har de siste to årene jobbet med å få frem en ny selskapsstrategi for Follo Ren IKS. Selskapsstrategien bygger på mandat og oppgaver som er beskrevet i Follo Rens selskapsavtale. Den nye selskapsstrategien anbefales å være eierkommunenes omforente avfallsstrategi. Det anbefales videre at selskapsstrategien oppdateres minst en gang per valgperiode og vedtas av representantskapet. Sak 6/2015 Forslag til prosess for oppdatering av selskapsavtalen til Follo Ren IKS Vedlegg 1 sak 6/15 Notat om selskapsavtalen fra advokat Vibeke Resch-Knudsen Vedlegg 2 sak 6/15 Forslag og kommentarer til endringer fra advokat Vibeke Resch-Knudsen Forslag til vedtak: Representantskapet gir styret i oppdrag å utarbeide forslag til ny selskapsavtale. Eierkommunene skal inviteres til å delta i arbeidet. Forslag til ny selskapsavtale fremlegges til vedtak på neste representantskapsmøte. Ved positivt vedtak sendes saken videre til behandling i eierkommunene. 6

17 Follo Ren IKS Sakspapir Representantskapsmøte 1/2015 Bakgrunn: Dagens selskapsavtale er gammel og kan med fordel revideres. Etter at prosjektet Kretsløp Follo ble skrinlagt er det behov for å justeres dagens låneramme som inneholder øremerkede midler til dette prosjektet. Selskapsavtalen inneholder også tungvinte regler for låneopptak og en del skrivefeil med mulighet for misforståelser. I 2014 ble også IKS-loven endret på en del punkter som medfører at det er behov for en gjennomgang av selspasavtalen slik at den korresponderer bedre med lovverket. Follo Ren har ikke tilstrekkelig juridisk kompetanse til å vurdere dagens selskapsavtale i detalj og ønsket en kompetent vurdering av denne. Advokat Vibeke Resch-Knutsen, som har spesialkompetanse på IKS loven, styring og eierskap og prosesser rundt endringer av selskapsavtaler, har vurdert Follo Ren sin selskapsavtale. Det viser seg at dagens selskapsavtale for Follo Ren IKS med fordel kan justeres, forenkles og oppdateres. (se notat og forslag fra advokaten). I henhold til IKS-loven 4, 1. ledd må endringer av minimumsvilkårene til selskapsavtaler for IKS sendes alle deltakernes kommunestyrer for enstemmig vedtakelse. Minimumsvilkårene er i følge IKSloven 4, 3. ledd: 1. selskapets foretaksnavn; 2. angivelse av deltakerne; 3. selskapets formål; 4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 5. antall styremedlemmer; 6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet; 7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen; 8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner; 9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen. Mange av de endringene som må gjøres for å oppdatere Follo-Ren sin selskapsavtale er slike forhold, og det anbefales derfor at hele selskapsavtalen gjennomgås og en ny utgave sendes kommunestyrene for vedtakelse. 7

18 ÅRSMELDING 2014

19 FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr: Antall innbyggere: Antall abonnenter: Antall hytterabonnenter: Omsetning: Returpunkter: 87 Gjenvinningsstasjoner: 3 Eierkommuner: Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås NESODDEN OPPEGÅRD STYRET I FOLLO REN IKS FASTE: Thomas Sjøvold, Oppegård (styreleder) Kari Agnor, Nesodden (nestleder) Halvor Glenne, Frogn Nina Ramberg, Ås Gudmund Nyrud, Ski Renate Berner (ansattes representant) FROGN ÅS SKI VARA: (personlig vara i samme rekkefølge som ovenfor) Bjørn Gunnar Ganger, Oppegård Peter-André Rasmussen, Nesodden Jorunn Holter, Frogn Odd Vangen, Ås Rannveig Andreasen, Ski Tormod Steinbru (ansattes representant) REPRESENTANTSKAPET: FASTE MEDLEMMER: ordfører Thore Vestby, Frogn (leder) Ordfører Ildri Eidem Løvaas, Oppegård Ordfører Johan Alnes, Ås Ordfører Nina Sandberg, Nesodden Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski VARA: Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Varaordfører Harald Vaadal, Oppegård Varaordfører Marianne Røed, Ås Varaordfører Kjell Gudmundsen, Nesodden Varaordfører André Kvakkestad, Ski Grafisk produksjon: Flisa Trykkeri AS INNHOLD 3 Styrets årsberetning Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømsoppstilling 8 Noter 16 Revisjonsberetning 18 Innsamling, sortering og gjenvinning 22 Hovedaktiviteter 2

20 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Follo Ren IKS er det interkommunale renovasjonsselskapet for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Selskapet ble opprettet 1. januar Fra 1. januar 2004 ble selskapet organisert som interkommunalt selskap (IKS). Selskapet har adresse Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro. REPRESENTANTSKAPET Representantskapet i Follo Ren IKS består av ordførerne i eierkommunene med personlig vararepresentant. Det har blitt avholdt tre møter i representantskapet med til sammen seks saker til behandling. STYRET Styret i Follo Ren IKS består av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Representantskapet velger en representant med ett varamedlem fra hver eierkommune. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet. Ett av styrets medlemmer samt vararepresentant velges av og blant de ansatte. Daglig leder har møterett i styremøter og rett til å uttale seg. Det har blitt avholdt 9 styremøter der totalt 38 saker er behandlet. Status på Kretsløp Follo og beholderutrullingen har vært satt opp som referatsak på hvert styremøte. ANSVAR OG FORMÅL Follo Ren IKS har på vegne av deltakerkommunene ansvar for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet. Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ansvarsområdet, alene eller i samarbeid med andre. HOVEDSTRATEGI Selskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter, og på vegne av innbyggerne sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av husholdningsavfallet. ØKONOMI Årsregnskapet er utarbeidet og avsluttet i samsvar med Regnskapsloven og god regnskapsskikk for selskap som ikke er små foretak. Selskapet har i 2014 hatt driftsinntekter på kr mot kr i Ordinært resultat for 2014 viser et overskudd på kr mot et overskudd på kr i Follo Ren IKS skiller mellom selvkostområdet som gjelder husholdningsavfall som er hovedaktiviteten i selskapet, og næringsavfallet som bokføres på avdeling Bedrift/Næringskunder med eget resultatregnskap. Bedriftsavdelingen omsatte for kr i 2014 mot kr året før. Overskuddet ble kr i 2014 og er skattepliktig. Pr utgjorde selskapets egenkapital og gjeld (langsiktig og kortsiktig) kr Pr utgjorde dette kr Selskapets egenkapital utgjorde pr kr Langsiktig gjeld var på kr , herav pensjonsforpliktelser på kr Kortsiktig gjeld var på kr Ved årsskiftet var likviditeten god. Driftsinntektene ble lavere enn budsjettert og utgjorde et negativ avvik på kr på grunn av lavere priser på salg av avfallsfraksjoner og mindre salg av grønne ekstrasekker til abonnentene. Besøksantallet på gjenvinningsstasjonene var som er 1 % høyere enn 2013 og gebyrinntektene på kr er likt med året før. Annen driftskostnad ble kr lavere enn budsjettert på grunn av bedre avtaler på behandling og transport av avfallet, mindre bruk av støtte til nedgravde løsninger, mindre til drift av anlegg og mindre bruk på informasjonstjenester. Selskapet har også redusert kostnadene med behandling og transport ved å utføre mer i egenregi. Personalkostnadene ble kr lavere enn budsjettert der innberetningspliktige pensjonskostnader til KLP står for en stor del av avviket. Avskrivningene og nedskrivningene er kr høyere enn budsjettert. En ny renovasjonsordning med to beholdere til hver husstand var en del av løsningen i Kretsløp Follo og ble ferdigstilt i Det planlagte prosjektet for et sorterings- og biogassanlegget i Vestby ble forsinket på grunn av politisk behandling og avklaring i forhold til finansieringen av anlegget. Kretsløp Follo ble vedtatt avsluttet den 17. september Beslutningen om å innstille 3

21 arbeidet med prosjektet skyldtes at det ikke var mulig å oppnå flertall i samtlige av eierkommunenes kommunestyrer for revidert investeringsbudsjett. Påløpte kostnader i 2014 på prosjektet på kr er kostnadsført i driftsregnskapet og tidligere aktiverte kostnader knyttet til prosjekt er nedskrevet 100 % i årets regnskap med kr Tomten i Vestby kommune er vedtatt lagt ut for salg og alle avtaler som var inngått i forbindelse med Kretsløp Follo er avsluttet. Selskapet har vurdert risikoer og usikkerhetsfaktorer til å være lave både når det gjelder drift og økonomi. En vesentlig del av selskapets virksomhet baseres på langsiktige avtaler og at det er lovpålagte tjenester som sikrer inntektene. Kun en liten del av økonomien er utsatt for svingninger i valuta og råvarepriser. Avfallsmengdene som genereres gjennom husholdningene endres relativt lite fra et år til år. Follo Ren IKS har lånefinansiert avfallsbeholdere og tomt i Vestby gjennom lån i Kommunalbanken til markedsmessige betingelser med flytende rente og vil således være eksponert for den til en hver tid gjeldene markedsrente. Follo Ren IKS er i svært liten grad eksponert mot kredittrisiko der eierkommunene er de dominerende kundene. Bedriftskundene som kjøper tjenester fra Follo Ren IKS har avtaler som begrenser risikoen for tap for Follo Ren IKS. Det er sikret god likviditet gjennom driftsbidragene fra eierkommunene. Selskapet driver ikke forsknings- eller utviklingsaktiviteter, men har deltatt i visse prosjekter i forbindelse med Kretsløp Follo med støttemidler. Selskapets årsregnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetning er til stede. BEMANNING Ved utgang av 2014 var det 28 fast ansatte Follo Ren IKS og 3 ansatte i midlertidige stillinger. Av de midlertidige stillingene er én knyttet til prosjekt med nedgravde løsninger/bedriftskunder, én 50 % stilling på gjenvinningsstasjonen og et vikariat pga. sykefravær. Av de 28 ansatte jobber tre i 50 % og én i 90 % stilling. I tillegg har Follo Ren IKS tatt inn en lærekandidat i 2014 som vil fullføre utdanningen innen gjenvinningsfaget i For å tilfredsstille krav fra fylkesmannen om bedre besøkskontroll og tilsyn av rampa på gjenvinningsstasjonene og for å minske bruk av ekstrahjelp er det opprettet to 50 % stillinger på gjenvinningsstasjonene. Gjennom 2014 har Follo Ren IKS hatt én person til arbeidsrettet tiltak gjennom Follo Futura AS. SYKEFRAVÆR I 2014 var den totale sykefraværsprosenten, for alle fast ansatte, samt ansatte i vikariater og midlertidige stillinger, på 7,95 % mot 6,29 % i Det meste av sykefraværet skyldes langtidsfravær over 8 uker. Alle sykmeldte ansatte blir fulgt opp og selskapet har god dialog med de som er borte lenge. Korttidssykefravær (fravær inntil 16 dager) har gått ned til 1,64 % fra 1,85 % i LIKESTILLING Av de totalt 31 ansatte i både faste og midlertidige stillinger er det 68 % menn og 32 % kvinner. Fordelingen blant de 15 ansatte i administrasjonen (inkl. drift av returpunkter) var ved årets slutt 60 % kvinner og 40 % menn. Follo Ren IKS har i 2014 ansatt 1 kvinne som skiftleder på én av gjenvinningsstasjonene. Follo Ren IKS har ingen ansatte med funksjonshemming og heller ingen ansatte med ikke-europeisk bakgrunn. Det er tilrettelagt for universell utforming der det er mulig, slik at det ikke skal forekomme diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Ved rekruttering er det fokus på likestilling på alle områder. ARBEIDSMILJØ-HMS I 2014 har Follo Ren IKS revidert hele sitt HMS-system. Prosedyrer og rutiner er nå tilgjengelig i en elektronisk HMS-håndbok og det har vært stor fokus på systematisk og praktisk HMS-arbeid. For å ivareta og involvere alle ansatte i HMS-arbeidet har det blitt laget et HMS-utvalg som har vært med å utarbeide ny HMSmålsetning, forme HMS-systemet og bidratt ellers med innspill og forbedringsforslag. PERSONSKADER I 2014 ble det rapportert 5 tilfeller med personskade, mot 11 tilfeller i Et tilfelle var alvorlig og førte til to uker sykefravær. Arbeidstilsynet har gransket tilfellet og forebyggende tiltak for å unngå slike uhell er iverksatt. De andre 4 tilfellene ble vurdert som mindre alvorlig. Samtlige har blitt undersøkt og fulgt opp av bedriftshelsetjenesten. Ingen av hendelsene skyldtes direkte manglende rutiner eller opplæring. Follo Ren IKS drar allikevel læring av hendelsene og har tilpasset HMS-prosedyrene. YTRE MILJØ Selskapet jobber kontinuerlig med risikokartlegging av selskapets virksomhet som også innebærer kartlegging av fare for miljøforurensning. Videre har Follo Ren IKS i 2014 hatt stor fokus på avviksregistrering, slik at hendelser og nesten-ulykker blir bedre dokumentert. Det er ikke registrert noen ulykker eller hendelser som har skapt fare eller skade på det ytre miljø. Thomas Sjøvold Kari Agnor Renate Berner Gudmund Nyrud Halvor Glenne Nina Ramberg Runar Jacobsen Styreleder Nestleder Daglig leder 4

22 RESULTATREGNSKAP Regnskapet følger regnskapsloven Note Regnskap Budsjett Budsjettavvik Regnskap Budsjett DRIFTSINNTEKTER Salgs- og leieinntekter Driftstilskudd fra eierkommunene Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn, godtgj. og sosiale kostnader Avskrivninger Nedskrivning av investering i Kretsløp Follo prosjekt Annen driftskostnad 7, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER Renteinntekter Sum eksterne finansinntekter FINANSKOSTNADER Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Sum eksterne finanskostnader Resultat eksterne finanstransaksjoner Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på næringsvirksomhet Årsresultat DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Avsatt til annen egenkapital

23 BALANSE NOTER EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Note Maskiner, anlegg og lisenser Note Aksjer og andeler Note Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer Note Øvrige kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Note Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Bundet egenkapital Andelsinnskudd Note Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Note Opptjent egenkapital næring Note Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for pensjonsforpliktelser Note Langsiktig lån Note Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt på næringsvirksomhet Note Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Note 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Thomas Sjøvold Kari Agnor Renate Berner Gudmund Nyrud Halvor Glenne Nina Ramberg Runar Jacobsen Styreleder Nestleder Daglig leder 6

24 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivning av investering i prosjekt Follo Kretsløp Endring i fordringer Endring i kortsiktig gjeld inkl leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Tilbakebetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

25 NOTER NOTE 0 - Regnskapsprinsipper Follo Ren IKS årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalninger til god regnskapsskikk for selskap som ikke er små foretak. Samt gjeldene forskrifter tilknyttet lov om interkommunale selskaper. PRESISERINGER MHT REGNSKAPSPRINSIPPER: INNTEKTSFØRING Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. OMLØPSMIDLER Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. SKATT Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. NOTE 1 - Driftstilskudd fra eierkommunene OVERFØRT FRA EIERKOMMUNENE DRIFTSTILSKUDD Ski kommune Oppegård kommune Ås kommune Frogn kommune Nesodden kommune Sum KJØP FRA EIERKOMMUNENE Ski kommune (2014 Leie av møterom) Oppegård kommune (2014 Leie av grunn Oppegård gjenvinningstasjon) Ås kommune (Eiendomsskatt Bølstad) Frogn kommune 0 0 Nesodden kommune (2014 Leie av grunn Teigen gjenvinningstasjon, renovasjon Ildjernet, teknisk installasjon og tilsynsgebyr byggesaker) Sum

26 NOTE 2 - Lønnskostnader og godtgjørelser Antall årsverk (faste): 26,4 26 Antall årsverk (vikarer/ekstrahjelp): 6,48 Antall årsverk (engasjement): 3,68 2 LØNNSKOSTNADER: Lønninger m.m Feriepenger Arb.giv.avg Pensjonskostnader Refusjoner sykelønn Ytelser til styret Øvrige personalkostnader Sum Lønn, godgj. og sosiale kostnader DAGLIG LEDER Lønn Avsatt bonus utbetalt i Annen godtgjørelse Sum daglig leder Det foreligger ellers ingen ytelser til andre ledende personer eller styre. REVISJONSHONORAR Follo Distriktsrevisjon Annen rådgivning og bistand regnskap Follo Distriktsrevisjon avsatt for herav lovpålagt revisjon herav bistand/forvaltningsrevisjon 0 0 NOTE 3 - Langsiktig gjeld KOMMUNALBANKEN Opprinnelig lån tatt opp løpetid 10 år, lånenummer Opprinnelig lån tatt opp løpetid 10 år, lånenummer Opprinnelig lån tatt opp løpetid 30 år, lånenummer IB Opptak nye lån Betalt avdrag Saldo Andel forfaller etter 5 år (2019):

27 NOTE 4 - Aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd pr Årets innskudd Egenkapitalinnskudd pr Egenkapitalinnskuddet gjelder EK-innskudd i KLP. NOTE 5 - Egenkapital INNSKUTT EGENKAPITAL: EGENKAPITALINNSKUDD EIERKOMMUNER IB UB OPPTJENT EGENKAPITAL: IB Opptjent egenkapital IB Opptjent egenkapital næring Tilbakeført til eierkommunene Årsresultat UB inkl. årets resultat Sum Egenkapital NOTE 6 - Eierinformasjon FORDELING AV EIERANDELER: Ski kommune 26,1 % 26,1 % Oppegård kommune 23,8 % 23,8 % Ås kommune 16,5 % 16,5 % Frogn kommune 16,6 % 16,6 % Nesodden kommune 17,0 % 17,0 % Sum 100 % 100 % 10

28 NOTE 7 - Kjøp av varer og tjenester vedr tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Sum Annen driftskostnad NOTE 8 - Leie- og leasingavtaler AVTALER OG PRISER PR AVTALT LEIETID LEIEBELØP TIDSPERIODE ANLEGGSMIDDEL: ÅR/MND PR. MND FRA DATO TIL DATO TYPE Multimaskin-Konica Minolta - 3 mnd oppsig.før avtalens utløp 60 mnd operasjonell Multimaskin - Ricoh 60 mnd operasjonell Toyota Prius - uoppsigelig i avtaleperioden 36 mnd operasjonell Volkswagen Transporter - uoppsigelig 36 mnd operasjonell Mercedes Sprinter - uoppsigelig 36 mnd operasjonell Nattsafe - 3 stk. - 3 mnd oppsigelse før avtalens utløp 60 mnd 464 pr stk løpende operasjonell Containere for dekk - 3 stk. - kan ikke sies opp i leieperioden min. 12 mnd løpende operasjonell Kontorcontainer Oppegård gjenvinningsstasjon - Ramirent 12 mnd operasjonell FESTEAVTALER / LEIE AV EIENDOM/TOMTER: PR. ÅR Bølstad - Andre Skurdal - 6 mnd oppsigelse - avbruddskompensasjon 10% av /oppsjon år 10 år Festeavtale Oppegård - Oppegård kommune - 3 mnd oppsigelse - avtalen er gyldig til event. ny avtale er inngått etter reforhandling Nesodden - Nesodden kommune - 1 år oppsigelse 10 år Forhandling av ny avtale - rett til forlengelse av avtalen med 5 år - til kr pr år 5 år Leieavtale Alle avtaler er vurdert opp mot aktivering i balansen dvs. finansielle avtaler. Festeavtalene er også vurdert opp mot aktivering i balansen av en antatt markedsverdi av selve leieavtalen, med en nedskrivning/avskrivning på avtalens varighet. Vi har konkludert med at leieavtalene er operasjonelle. 11

29 NOTE 9 - Budsjett avvik Årsresultatet viser et positivt resultat før skatt på kr Driftsinntektene har et negativt avvik på kr på grunn av lavere priser på salg av avfallsfraksjoner, mindre salg av grønne ekstrasekker til abonnentene og en endring med hageavfall i Frogn kommune. Sum andre driftskostnader ble kr lavere enn budsjettert der lavere kostnader for behandling og transport av avfallet utgjør hovedavvikene. Personalkostnader har også et større avvik der innberetningspliktige pensjonskostnader er kr lavere enn budsjett på grunn av nye regler for beregning i Dette er også brukt mindre til støtte til nedgravde avfallsløsninger. Prosjektet Kretsløp Follo ble stoppet høsten 2014 og det er foretatt en 100% nedskrivning av tidligere aktiverte kostnader med kr i årets regnskap. Påløpte kostnader for prosjektet i 2014 er ført i årets driftsregnskap med kr Finanskostnadene viser et positivt avvik på kr NOTE 10 - Varige driftsmidler INVENTAR, UTSTYR OG KONTOR- MASKINER ANLEGGS- MASKINER CON- TAINERE OG NEDGRAVDE LØSNINGER MASKINER, VERKTØY OG BEHOLDERE SUM UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORT- MIDLER BYGG / ANLEGG PROSJEKT OG UTVIKLING KF * TOMT KF SUM BYGG/ ANLEGG OG PROSJEKT KF SUM VARIGE DRIFTS- MIDLER Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Årets avskrivninger Årets nedskrivinger Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Levetid - antall år 5 år 5-10 år 10 år 8-10 år 40 år Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. * Kostnader til Prosjekt Kretsløp Follo var aktivert totalt med kr Hele beløpet er nedskrevet i årets regnskap da prosjektet ble skrinlagt. ** Det er i 2013 investert kr i tomt til bygg Kretsløp Follo og investeringen er finansiert ved bruk av lån. Etter at prosjektet ble skrinlagt er det vedtatt at tomten skal legges ut for salg i 2015.

30 NOTE 11 - Pensjonskostnader og forpliktelser GENERELT OM PENSJONSORDNINGEN I FOLLO REN IKS Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning og etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Follo Ren IKS har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre,- ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra NAV. REGNSKAPSFØRING AV PENSJON Etter gjeldende forskrifter om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. FORKLARING TIL PENSJONSKOSTNADER I 2014 Konsekvensene av nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere er innarbeidet i beregningen av pensjonskostnader for Begge endringene behandles som planendringer og gir som en engangseffekt et stort beløp til inntektsføring. Som en praktisk tilnærmelse ført virkningen av begge planendringene samlet som om den skjer Pensjonskostnaden for 2014 er derfor vesentlig endret fra juni 2014 (og januar 2014). ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Avkastning på pensjonsmidler 3,20 % 4,40 % 4,00 % Diskonteringsrenter 2,30 % 4,00 % 4,20 % Årlig lønnsvekst 2,75 % 3,75 % 3,50 % Årlig G-regulering 2,50 % 3,50 % 3,25 % PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Resultatført planendring Resultatført aktuarielt tap Resultatført pensjonskostnad PENSJONSFORPLIKTELSE Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Balanseført nto forpl./(midler) etter aga Innbetalt premie til pensjonsordning i 2014 utgjør kr

31 NOTE 12 - Skattekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Resultat unntatt bedriftsbeskatning Skattbart resultat Skattekostnad 27% (28% i 2013) Samlet skattekostnad tatt over resultat Det skilles mellom resultat fra selvkostområdet og resultat oppnådd gjennom salg av tjenester til bedrifter/næring. Overskudd opptjent fra bedrifter/næring skal bedriftsbeskattes. NOTE 13 - Kundefordringer Kunderfordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, med fradrag for avsetning til tap med kr Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. NOTE 14 - Bundne midler Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr Skyldig forskuddstrekk termin 6 pr

32 STYRET I FOLLO REN IKS Styret samlet på lageret på Vinterbro. Fra venstre Renate Berner (ansattes representant), Gudmund Nyrud, Halvor Glenne, Thomas Sjøvold (styreleder), Nina Ramberg, Kari Agnor og Runar Jacobsen (daglig leder). 15

33 16 REVISJONSBERETNING

34 17

35 INNSAMLING, SORTERING OG GJENVINNING SPESIFIKKE AVFALLSMENGDER (KG PR. ABONNENT PR. ÅR) KOMMUNE FOLLO REN GJ.SNITT FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS Utvalgte avfallstyper: Tonn 2014 Kg/abonnent Kg/abonnent Kg/abonnent Kg/abonnent Kg/abonnent Kg/abonnent Papir/papp/dr.kart Glass/metallemb Plastemballasje Restavfall* * Restavfall, henting hjemme, ikke fra gjenvinningstasjon SPESIFIKKE AVFALLSMENGDER (KG PR. INNBYGGER PR. ÅR) KOMMUNE FOLLO REN GJ.SNITT FROGN ** NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS Utvalgte avfallstyper: Tonn 2014 Kg/innbygger Kg/innbygger Kg/innbygger Kg/innbygger Kg/innbygger Kg/innbygger Papir/papp/dr.kart Glass/metallemb Plastemballasje Restavfall * Avfall totalt alle fraksjoner * Restavfall, henting hjemme, ikke fra gjenvinningsstasjon ** Uten hyttebeboere i innbyggertallene GJENVINNINGSGRAD I PROSENT AV TOTAL AVFALLSMENGDE 2014 TONN I 2014 OM-BRUK %-VIS GJENVINNING MATERIAL- GJENVINNING FORBREN- NING DEPONI Deponering- forurenset jord, stein, keramikk Restavfall fra husholdningene Restavfall/grovavfall Trevirke Impregnert trevirke Papp/papir/drikkkartong Glass-/metallemballasje Plastemballasje Klær og sko Kompost Metall EE-avfall Hageavfall Bildekk Gips Materialgjenv./ombruk Farlig avfall Total avfallsmengde

36 TOTAL AVFALLSUTVIKLING FORDELING Avfallsmengde i tonn Deponi 1 % Ombruk 1% Forbrenning med energiutnyttelse 57 % Materialgjenvinning 41 % Avfallsmengdene inkluderer tonnasje fra næringskunder både på gjenvinningsstasjoner og leveranser til Klemetsrud/EGE. I 2014 leverte Follo Ren tonn restavfall fra næring til Klemetsrud /EGE. Nedgang i total avfallsmengde i 2014 skylles mindre mengder hageavfall (se kommentarer s. 23). GEBYRGRUNNLAG Gebyrgrunnlaget pr. innbygger i 2014 var 783,- mot 676,- i GJENVINNINGSGRAD I ANTALL TONN AV TOTAL AVFALLSMENGDE OM-BRUK MATERIAL- GJENVINNING TONN FORBREN- NING DEPONI Deponering- forurenset jord, stein, keramikk Restavfall fra husholdningene Restavfall/grovavfall Trevirke Impregnert trevirke Papp/papir/drikkkartong Glass-/metallemballasje Plastemballasje Klær og sko Kompost Metall EE-avfall Hageavfall Bildekk Gips Materialgjenv./ombruk Farlig avfall Total avfallsmengde

37 ANTALL KG AVFALL PR INNBYGGER DE SISTE ÅR Deponering- forurenset jord, stein, keramikk, fliser og lignende AVFALL TONN 2014 KG/INNBYGGER ,8 27,0 28,1 22,5 18 Restavfall fra husholdningene ,5 170,0 175,5 182,5 185 Restavfall/grovavfall ,6 44,0 43,8 45,2 38 Trevirke ,6 63,0 61,2 57,0 49 Impregnert trevirke ,2 9,2 8,7 7,3 7 Papp/papir/drikkkartong ,2 78,3 76,7 78,3 78 Glass-/metallemballasje ,7 14,8 14,6 15,3 14 Plastemballasje 437 4,0 3,9 4,7 5,5 5 Klær og sko 611 5,6 5,1 4,8 4,4 5 Kompost 132 1,2 1,2 2,3 2,5 2 Metall ,3 14,9 14,6 14,3 13 EE-avfall ,9 8,2 9,4 9,6 9 Hageavfall ,5 183,9 148,0 137,3 123 Bildekk 82 0,8 0,8 1,0 1,2 1 Gips 509 4,7 4,0 3,6 3,4 2 Materialgjenv./ombruk 14 0,1 0,3 0,3 0,2 0 Farlig avfall 541 5,0 5,2 5,0 4,7 3 Total avfallsmengde ,8 633,8 602,3 591,2 554 RESTAVFALL (KG/) HENTET I HUSHOLDNINGEN Frogn Nesodden Oppegård Ski Ås Frogn * Nesodden * Oppegård Ski ÅS * Inkludert hytterenovasjon 20

38 TOTALT ANTALL KG AVFALL PR. INNBYGGER (RESTAVFALL, PAPIR, PLAST, TREVIRKE, HAGEAVFALL OSV) * 2014 ** Frogn Nesodden Oppegård Ski ÅS Frogn Nesodden Oppegård Ski Ås * Stor økning av hageavfall i ** Stor nedgang av hageavfall i 2014 ANTALL BESØK PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE, TOTALT OG FORDELT PÅ HVER STASJON Nesodden Oppegård Ski Ås Oppegård Teigen Bølstad Totalt

39 HOVEDAKTIVITETER RENOVASJON En av de viktigste oppgavene til Follo Ren IKS er hjemmehenting av restavfall og papir/papp/drikkekartong hos hver enkelt husstand. Hjemmehentingen av avfall utføres av eksterne entreprenører og ble i 2014 utført på en meget god måte. Alle henvendelser og klager fra abonnentene føres og følges opp i fagsystem for kundebehandling av Follo Ren og våre entreprenører. Målsettingen for antall klager for henting av restavfall er mindre enn 10 klager per uke og resultatet ble i gjennomsnitt 8,3 klager per uke. For papirhenting er målet det samme og gjennomsnittet har vært 8,6 klager per uke. Antall tømminger som utføres totalt er ca per uke. Renovasjonsløsningen med beholdere som ble iverksatt i 2012 fungerer godt både for abonnenter og renovatører, og den årlige kundeundersøkelsen viser at innbyggerne er godt fornøyd med det nye oppsamlingssystemet. Arbeidsmiljøet for renovatørene med hensyn til belastningsproblemer og skader er også bedre enn tidligere. Follo Ren IKS jobber likevel videre med å optimalisere renovasjonsløsningene spesielt i tettbebygde områder med borettslag og sameier bestående av mange boenheter. NEDGRAVDE LØSNINGER I nye byggeprosjekter, men også eksisterende borettslag og sameier, anbefaler Follo Ren IKS bruk av nedgravde løsninger. Bruk av nedgravde løsninger er plassbesparende, estetisk penere og kan bidra til å øke bokvaliteten i fortettede områder. Ved utgangen av 2014 var det 186 nedgravde enheter i Follo fordelt som følger i våre eierkommuner; Frogn (12), Ås (39), Nesodden (2), Ski (54) og Oppegård (61). RETURPUNKTER Follo Ren IKS har totalt 87 stk returpunkter fordelt mellom kommunene. Dessverre fortsetter forsøplingen rundt containerne, - i særlig grad på de store sentrale returpunktene med flere containere for de ulike avfallstypene. Selskapet bruker omtrent 1,5 årsverk på å rydde og etterse returpunktene. Follo Ren IKS har i 2014 samarbeidet med UFF og Fretex om å bedre innsamlingen av klær, sko og tekstiler. Plukkanalyse av restavfallet hos husholdningene i 2013 viste at potensialet er betydelig. Innsamlingsordningen er endret i 2014 slik at alt av tekstiler, også ødelagte og fillete klær, kan gjenvinnes bare det rent og tørt. Det har i 2014 blitt utplassert 27 nye innsamlingsbokser fra UFF og Fretex og innsamlingsmengdene har øket med 12,4 %. 22

40 Follo Ren IKS ønsker også å utvide antall returpunkter for glass- og metallemballasje. Det har i 2014 kommet flere nye returpunkter og innsamlingen har øket med 3,3 %. Planene for 2015 er å fortsette å øke antall returpunkter for denne avfallstypen, og da helst ved kjøpesentre og nærbutikker som gir best innsamling. GJENVINNINGSSTASJONER Antall besøkende på gjenvinningsstasjonene var , en økning på 1,3 % fra året før. Tonnasjen for papir, metall, trevirke, impregnert trevirke, plast, tungmasser, gips, og restavfall/grovavfall økte med 15,7 % til tonn. På Bølstad og Teigen er det i 2014 benyttet egne tungmasser for å bygge opp nye arealer og veier for å bedre mottaksforholdene for levering av ulike avfallstyper. Dette har medført bedring i trafikkavviklingen spesielt i høysesong og ulempene med støy og støv for både kunder og ansatte ved kverning hageavfall og forflytning av masser er redusert. Forbedringene fortsetter i Totalt mottatt mengde hageavfall i 2014 er betydelig redusert. Mottatt mengde i 2014 var tonn mot tonn i Forskjellen skyldes at det ikke var noe overliggende lager fra 2013 til 2014, tørr vekstperiode i 2014 og delvis stengt mottak i Gropa i Frogn. Ny kontrakt i 2014 med endrede vilkår fra manuell oppmåling med volumberegning til vektmåling på hjullaster er også en årsak til de endrede avfallsmengdene. De fleste ansatte på gjenvinningsstasjonene og returpunktene er i dag fagarbeidere og har i 2014 fullført utdanningen i gjenvinningsfaget og avsluttet med to-dagers praktisk fagprøve. Alle kandidatene besto og to fikk «Meget godt bestått». FARLIG AVFALL OG EE-AVFALL Farlig avfall og EE-avfall er en viktig del av det avfallet Follo Ren IKS skal håndtere. Det ble samlet inn i 2014 totalt tonn farlig avfall som er en økning på 6,9 %. EE-avfall økte til 1074 tonn, med en økning på hele 22,5 %. Selskapet har stort fokus på innsamling av farlig avfall og EE-avfall vil fortsette i 2015 med utvidet innsamlingsordning. BEDRIFTSKUNDER Follo Ren IKS tilbyr renovasjonsløsninger til bedrifter i sine fem eierkommuner. Renovasjonsløsningene er særlig egnet for småog mellomstore bedrifter som har tilsvarende avfall som husholdningsavfall som f.eks. private barnehager- og skoler, kontorer, butikker og bedrifter med små kantiner. Abonnementsordningene er basert på at bedriftskundene benytter samme oppsamlingsutstyr som det som tilbys husholdningene og at innsamlingen kan utføres gjennom de samme avtalene Follo Ren har med sine leverandører. Dette gir konkurransemessige stordriftsfordeler. Per i dag har selskapet 266 bedriftskunder med abonnement på hentetjenester av restavfall, papp og papir, og glass- og metallemballasje. I tillegg til disse bedriftskundene, er det mange bedrifter som bruker gjenvinningsstasjonene. I 2014 ble det iverksatt en rekke tiltak for å gjøre tilbudet på gjenvinningsstasjonene bedre kjent blant bedriftskundene, og det ble blant annet avholdt aktiviteter på alle tre gjenvinningsstasjoner med informasjon om nye tiltak som at bedriftskunder har mulighet til å få klippekort med rabattmuligheter. Bedriftskundene utgjør en viktig inntektskilde for Follo Ren IKS, og er utskilt i egne avdelingsregnskaper slik at det skilles mellom selvkost og næring slik det er krav om. 23

41 KRETSLØP FOLLO Prosjekt Kretsløp Follo ble i september 2014 vedtatt avsluttet. Bakgrunnen for at prosjektet ble skrinlagt var at det ikke var tilstrekkelig flertall i samtlige av eierkommunenes kommunestyrer for økt investeringsbudsjett, noe som var en forutsetning. Alle kontrakter er nå avsluttet og en egen sluttrapport for prosjektet ble overlevert styret i desember Prosjektets påløpte kostnader er på 11,3 MNOK og er avskrevet i regnskapet for Tomten i Vestby som ble kjøpt inn for prosjektet med en verdi på ca. 26 MNOK er vedtatt lagt ut for salg. ANSKAFFELSER Follo Ren IKS følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I 2014 hadde selskapet syv kunngjøringer (nasjonale og EU kunngjøringer), i tillegg til en rekke mindre anskaffelser under terskelverdi i henhold til formskriftens del 1. Noen av de viktigste og største avtalene var: Etter omorganisering har selskapet valgt å sette ut drift av økonomi, regnskaps og lønnstjenester. Denne avtalen startet januar Follo Ren IKS har fra april 2014 ny avtale for kverning av hageavfall. Avtalen har hatt fokus på å effektivisere kverningen med blant annet færre steder for kverning, samt en optimalisert beregning av volum. Dette har medført store besparelser for selskapet. Etter ny konkurranse fortsetter tidligere kontraktør å samle inn papir på husstandsnivå. Ny avtale startet 1. september. KUNDESERVICE Servicetorget har som hovedmål å yte best mulig service til innbyggere, leverandører og andre som henvender seg til Follo Ren IKS. Servicetorget er bemannet av to kundekonsulenter i full stilling, i tillegg til avdelingsleder. Servicetorget besvarer alle kundehenvendelser, holder fagsystem for kundeservice oppdatert i forhold til innbyggere, beholderløsninger, renovasjonsgebyr og annen informasjon som er relevant for renovasjonstjenesten. Det blir oversendt 18 gebyrfiler til våre eierkommuner hvert år, som er grunnlaget for renovasjonsavgiften sendt ut fra kommunene til innbyggerne. Servicetorget registrerer alle avvik ute hos innbyggerne, og sørger for at disse avvikene blir løst på en god måte. Avvik kan være alt fra manglende tømming, ønske om å øke eller redusere beholdervolum, registrering av gangavstand, registrering av nye eiendommer etc. Servicetorget holder tett dialog med entreprenørene som tømmer restavfall, papir og glass/metall, samt driftsavdelingen i Follo Ren IKS som har ansvar for bytte av beholdere og annen service ute hos innbyggerne. Det er ikke foretatt vesentlige endringer knyttet til servicetorget i 2014, og 2014 må kunne karakteriseres som et normalår når det gjelder arbeidsmengde og kundehenvendelser. KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSE Follo ren IKS har de siste tre årene gjennomført en kundetilfredsundersøkelse utarbeidet av Sentio. Undersøkelsen er basert på de nasjonale undersøkelsene som startet i Undersøkelsen ble foretatt i desember 2014, og totalindikatoren som måler omdømme og tilfredshet viser at Follo Ren IKS er blant landets beste renovasjonsselskap når det gjelder kundetilfredshet. Den viser også at innbyggerne i Follo er langt mer fornøyd med prisen på renovasjonstjenestene enn gjennomsnittet for landet, og at de er meget godt fornøyde med gjenvinningsstasjonene. I årets undersøkelse ble det lagt på ekstra spørsmål om blant annet plastinnsamling av kildesortert plast hjemme hos husstandene. 89,7 % var positive til en slik tjeneste.

42 TILFREDSHETSSPINDELEN Follo REN 2014 sammenlignet med i 2013 og Benchmark Norge. Tilfredshet tjenester er konstruert av de øvrige enkeltspørsmålene i figuren unntatt pris. Follo REN 2014 Follo REN 2013 Benchmark Norge Tilfredshet tjenester 90 Pris på renovasjonstjenester Oppsamlingssystemet Tilfredshetsspindelen Hvor høye tallene er, viser hvor gode resultatene er for Follo Ren i 2014 sammenlignet med Den røde linjen viser Benchmark Norge (de andre renovasjonsselskapene i Norge som er med i undersøkelsen). Gjennomført av Sentio i desember Informasjon vedrørende avfallsordningen Hentingen av avfallet Personlig behandling ved henvendelse Gjenvinningsstasjon KOMMUNIKASJON I løpet av 2014 har Follo Ren IKS arbeidet etter vedtatt kommunikasjonstrategi. Det har vært fokus på videreutvikling av nettsidene, og særlig med hensyn til selvbetjeningsskjemaer for å forenkle måten kunder kan komme i kontakt med kundeservice på. Det er en økende tendens til at kunder ønsker å kontakte Follo Ren IKS via e-post eller på nettsiden til fordel for å ringe inn til kundeservice. Spindelen viser positive resultater for Follo REN på de aller fleste områder innenfor tjenestetilfredshet. Resultatene er stort sett på nivå med 2013, og betydelig bedre enn Benchmark Norge. På grunn av mediasituasjonen i Follo har det i større grad blitt prioritert direkte kommunikasjon til alle husstander i form av informasjonsfoldere. På våren ble det sendt ut informasjon om endring av tømmedager i forbindelse med påsken, samt med informasjon om beholdere og endringer av returpunkt. I 2014 har de fleste renovasjonsselskaper i Norge hatt ekstra fokus på miljøfarlig avfall, og sortering av dette for å unngå at det havner i restavfallet. Follo Ren IKS har deltatt i den nasjonale informasjonkampanjen «Hjelp oss å gjøre landet midre giftig» i regi av Avfall Norge, og jobbet lokalt med annonser i aviser samtidig som de nasjonale tv-kampanjene ble kjørt på tv. I tillegg til annonser i lokalpresse, ble det også sendt ut en batteriboks sammen med informasjon om miljøfarlig avfall til alle husstander. Før jul ble det sendt ut informasjon om endringer i tømmedager i forbindelse med jul og nyttår, samt informasjon om ny ordning for innsamling av tekstiler. Sammen med informasjonen lå det ved en pose til å samle klær og tekstiler i. De fulle tekstilposene leveres i containere for tekstil fra UFF eller Fretex på våre returpunkter, og fikk mange innbyggere til å gjøre seg kjent med nærmeste returpunkt for tekstil, samt alt man kan levere inn til denne ordningen. MEDIA Follo Ren IKS har blitt omtalt 186 ganger i ulike medier i løpet av Antall omtaler i 2013 var 124. Det har i løpet av året vært god kontakt med media og det har vært et betydelig antall leserinnlegg og redaksjonelle artikler i forbindelse med politisk behandling av Kretsløp Follo i alle eierkommuner. Viktige saker som Follo Ren IKS har ønsket fokus på utvidet tekstilinnsamling og informasjon om returpunkter og gjenvinningsstasjoner har også vært omtalt i lokal presse. ARKIVSYSTEM Follo Ren IKS er offentlig virksomhet underlagt offentlighetsloven, og har fullelektronisk arkiv. Det blir ført fortløpende journal som 25

43 gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. I august ble det foretatt en forvaltningsrevisjon av et eksternt konsulentfirma avgrenset til forvaltningsområdet arkiv og etterlevelse av offentlighetsloven. Rapporten viser at Follo Ren IKS har en tilfredsstillende organisering av arkivfunksjonen. Selskapet har god kontroll på dokumentfangst og journalføring, med et godt organisert mottak av post og rutiner som sikrer at også elektronisk post blir behandlet etter regelverket. Rapporten tok også for seg innsynsrett og behandling av innsynskrav, og det konkluderes med at Follo Ren IKS behandler innsynsrett og innsynskrav i tråd med offentlighetsloven. MEDARBEIDERTILFREDSHET Basert på resultatet av medarbeiderundersøkelsen for 2013, ble det satt i gang prosjektet «Bygge broer» gjennom Dette for å forbedre internkommunikasjonen mellom avdelingene. En prosjektgruppe har kartlagt forbedringsområder og jobbet aktivt med disse. Blant annet ble det gjennomført en heldagskonferanse med alle ansatte som resultat av prosjektet. I konferansen ble alle ansatte involvert i videreutvikling av selskapets verdier og utvikling av strategi på utvalgte områder. Målsetningen med prosjektet var å bedre de ansattes tilfredshet på området «Kommunikasjon, Identitet» i neste medarbeiderundersøkelse. Resultatene i undersøkelsen viser at man har lykkes med det. MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Det ble igjen gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte. Svarene i undersøkelsen er et resultat av arbeidet med medarbeidertilfredshet gjennom Den samme undersøkelsen har blitt gjennomført de siste tre årene og viser en tydelig forbedring innen alle områder. Undersøkelsen inneholdt 35 utsagn fordelt på områdene: din jobb, lederstøtte, kommunikasjon, arbeidsmiljø og generell tilfredshet. Respondentene skulle svare på de gitte utsagn ved å gi poeng mellom 1 (helt uenig) og 5 (helt enig). Samtlige utsagn var formulert på en måte at svaret 1 (helt uenig) betyr at respondenten er meget misfornøyd med situasjonen, mens 5 (helt enig) betyr at respondenten er veldig fornøyd med situasjonen. 94 % av de inviterte ansatte deltok på undersøkelsen. Hovedresultatet fordelt på de fem områder og sammenlignet med de siste to år er vist nedenfor: Din jobb Lederstøtte Kommunikasjon, identitet Kultur, arbeidsmiljø Generell tilfredshet Resultatet av undersøkelsen ble presentert detaljert for alle ansatte og sammen med dem skal det utarbeides planer for videre forbedring på enkelte områder. KOMPETANSEHEVING I 2014 har 10 av de ansatte tatt fagbrev innen gjenvinningsfaget. Samtlige ansatte fikk i 2013 tilbud om teoretisk kurs i regi av folkeuniversitetet som forberedelse til teoretisk prøve i faget. I vår / sommer 2014 besto alle ansatte som var påmeldt også den praktiske delen av prøven og Follo Ren IKS er meget stolt over å ha 10 fagarbeidere på stasjonene og returpunkt. Det er generelt stort fokus på kompetanseheving i selskapet. Dette foregår i form av enkeltkurs for ansatte og bedriftsinterne kurs for flere, avhengig av behov og ønsker. To ansatte i Follo Ren IKS tar tittelgivende fag på høyskolenivå innenfor arbeidsområdet deres. 1 3,7 4,1 4,2 3,5 3,8 4,1 3,3 3,8 4,0 4,0 4,3 4,7 3,7 4,3 4,

44 HVOR HAVNER AVFALLET VÅRT? AVFALLSMOTTAK OG TRANSPORTØRER AVFALLSTYPE LOKALT SAMLESTED MOTTAKSANLEGG BLIR TIL Farlig avfall/ asbest-materiale Gjenvinningsstasjonene IØR, Askim Deponeres (farlig avfall) Farlig avfall/ PCB-vinduer Gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning Miljøgiftene destrueres (farlig avfall), rent glass blir til isolasjon/glava Farlig avfall/ klor-vinduer Farlig avfall/ impregnert trevirke Farlig avfall/maling, lim, lakk o.l. Gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning Miljøgiftene destrueres (farlig avfall), rent glass blir til isolasjon/glava Gjenvinningsstasjonene Solør Bioenergi, Kirkenær Destruksjon/forbrenning med energigjenvinning Gjenvinningsstasjonene og henteordning (miljøbilen) Renor, Aurskog Gjenvinning (bilbatterier), destruksjon/forbrenning med energigjenvinning Farlig avfall «nye typer» Gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning Destruksjon/forbrenning med energigjenvinning EE-avfall, elektronisk og elektrisk Gjenvinningsstasjonene, henteordning med miljøbilen (småelektro) og utsalgssteder El-Retur/Stena miljø ERP/REVAC Nye metallprodukter, ombruk, miljøfarlige komponenter destrueres (farlig avfall) Bildekk Gjenvinningsstasjonene Nocas/Ragn-Sells/ Dekkretur Nye produkter, brensel, gjenbruk og eksport Papp, papir og drikkekartong Glass og metallemballasje Papirinnsamling og returpunkter/ gjenvinningsstasjonene Returpunkter, gjenvinningsstasjonene og større borettslag Norsk Gjenvinning Syklus (Norsk Glassgjenvinning) ved Fredrikstad Nytt papir og emballasje (Grønt punkt Norge) Glassbetong, glassvatt, skumglass, byggeråstoffet glasitt og ny matallemballasje, hjulkapsler og sykler Hageavfall Gjenvinningsstasjonene Flere lokale mottak Kompost, toppdekke Klær og sko Noen returpunkter og gjenvinningsstasjonene Fretex og UFF Metaller Gjenvinningsstasjonene Norsk Gjenvinning på Øra i Fredrikstad Plastemballasje Returpunkter og gjenvinningsstasjonene Sorterings- og gjenvinningsanlegg i Sverige (Grønt Punkt) Selges i bruktbutikker og gjenvinnes Nytt metall i ny produksjon/ industri Nye plastprodukter og forbrenning med energigjenvinning Trevirke Gjenvinningsstasjonene Ragn-Sells Biobrensel - forbrenning med energigjenvinning Hjemmekompostering Hjemmekompostering Kompost Restavfall husholdning alle kommuner Restavfall gjenvinningsstasjonene Jord/stein/porselen/ keramikk Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås Kontrolleres og sorteres før kverning Klemetsrudanlegget/EGE Franzefoss Gjenvinningsstasjonene Egne arealer Deponeres Forbrenning med energigjenvinning Sortering og forbrenning med energigjenvinning Gips Gjenvinningsstasjonene Gips Recycling Hurum Ny gipsproduksjon 27

45 Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro Tlf.:

46

47

48

49

50

51 Sak 1-15_Vedlegg 4_Kommentarer til avvik avdelingsregnskapet 2014 Kommentarer til regnskapet 2014 Avdeling 101 Renovasjon Regnskapet for avdeling 101 Renovasjon endte med et overskudd på kr i forhold til budsjett Driftsinntekter Driftsinntektene endte på kr Dette ble kr høyere enn budsjettert grunnet at papirinnsamling grøftekant ble bokført på renovasjon. Total innsamlet papirmengde ble tonn mot tonn i Personalkostnader Ingen personalkostnader ble bokført på 101 Renovasjon. Andre driftskostnader Andre driftskostnader endte på kr Dette var kr lavere enn budsjett. Ser man på kontoene for kjøp av tjenester ifbm transport og kjøp av tjenester ved behandling så ble det avvik, men ser man de i sammen så ble avviket lite. Dette hadde med budsjettering å gjøre. I tillegg må man se dette sammen med tilsvarende kontoer for avdeling 102 Returpunkt med tanke på papirinnsamling. Andre avvik var, få tilskudd til nedgravde løsninger og ingen markedstiltak. Avdeling 102 Returpunkt Regnskapet for avdeling 102 Returpunkt endte med et overskudd på kr i forhold til budsjett Driftsinntekter Driftsinntekter endte på kr , dette var ned kr mot budsjetterte kr Dette skyldtes at inntekter fra papir grøftekant ble bokført på avdeling 101 Renovasjon og at innsamling av plast og papir på alle returpunkt, utenom de 1-2 største i hver kommune, opphørte. Personalkostnader Personalkostnadene endte på kr , dette var kr lavere enn budsjettert. Det ble en reduksjon i bruk av ekstrahjelp som følge av nedleggelsen av returpunkter, og som følge av at oppmåling av gangavstander foregikk med grunnlag i GPS data samlet inn av Retur AS. Opprinnelig plan var med egen følgebil bak renovasjonsbilene. Andre Driftskostnader Andre driftskostnader endte på , dette var kr lavere enn budsjettert. Dette skyldtes lavere kostnader til transport av avfall på kr Antall returpunkter med plast- og papirinnsamling ble redusert til 1-2 stk. pr kommune. I tillegg må man se dette sammen med tilsvarende kontoer for avdeling 101 Renovasjon med tanke på papirinnsamling. Det ble satt ut beholdere for restavfall på returpunktene til bruk for innbyggerne når de leverte avfall. Dette ga en økt driftskostnad.

52 Sak 1-15_Vedlegg 4_Kommentarer til avvik avdelingsregnskapet 2014 Kunder og inntekter på gjenvinningsstasjonene Antall private besøkende på gjenvinningsstasjonene var , dette var opp 1,2 % mot Gebyrinntektene fra private endte på kr Dette var opp kr mot Avdeling 104 Teigen Regnskapet for avdeling 104 Teigen endte med et overskudd på kr i forhold til budsjett Driftsinntekter Driftsinntektene endte på kr , ned kr mot budsjett. Avviket skyldtes i hovedsak at de budsjetterte inntektene på kr for fakturering av 50 % av kostnader gjeldende hageavfall fra Gropa i Frogn kommune bortfalt. Dette som følge av at Frogn kommune selv samlet inn og transporterte hageavfallet til Teigen og Bølstad for kverning. Personalkostnader Personalkostnadene ble kr over budsjett. Det har vært et langtidsfravær hvor vikar har blitt lønnet som fastlønn. Det var også en etterberegning tilbake i tid på pensjon når det gjaldt ansatte på Teigen. Andre driftskostnader Andre driftskostnader endte på kr , kr under budsjett. Opparbeiding av plass for kompostering av hageavfall ble stoppet da Kretsløp Follo ble avsluttet. Dette var budsjettert og utsatt fra Forsinkelsen skyldes lang behandlingstid hos Fylkesmannen. Ny kontrakt for kverning av hageavfall ga besparelser på kontoene for transport og behandling. Kostnader for reparasjoner og vedlikehold av bygninger og anlegg gjaldt utbedring av hageavfallsplass og vaskehall for beholdere dette lagres på Teigen. Avdeling 105 Oppegård Regnskapet for avdeling 105 Oppegård endte med et overskudd på kr i forhold til budsjett Driftsinntekter Driftsinntektene endte på kr , ned kr mot budsjett. Dette gjaldt både lavere inntekter på salg av avfallstyper og gebyrinntekter. Personalkostnader Personalkostnader endte på kr , kr lavere enn budsjett. Andre driftskostnader Andre driftskostnader endte på kr , kr lavere enn budsjett. Avviket skyldtes i hovedsak lavere kostnader på kjøp av tjenester i forbindelse med transport og håndtering av avfall som følge av bedre priser. Men også store besparelser på behandlingsgebyr og transport av inerte masser som ble kjørt til Bølstad og Teigen for å kunne utnyttes til opparbeiding av arealer for fremtidig håndtering av jord og stein, samt hageavfall i stedet for å bli kjørt til deponi.

53 Sak 1-15_Vedlegg 4_Kommentarer til avvik avdelingsregnskapet 2014 Avdeling 106 Bølstad Regnskapet for avdeling 106 Bølstad endte med et overskudd på kr i forhold til budsjett Driftsinntekter Driftsinntektene endte på kr , en økning på kr mot budsjett. Dette gjaldt i hovedsak økte gebyrinntekter. Personalkostnader Lønnskostnadene endte på kr , kr lavere enn budsjett. Andre driftskostnader Andre driftskostnader endte på kr , kr lavere enn budsjett. Avviket skyldtes i hovedsak lavere kostnader på kjøp av tjenester i forbindelse med transport og behandling av avfall. I budsjettet lå det også inne behandlingsgebyr og transport av inerte masser. Disse massene ble utnyttet til opparbeiding av arealer for fremtidig håndtering av jord og stein samt hageavfall på Bølstad og Teigen, i stedet for å bli kjørt til deponi. Avdeling 110 Drift Regnskapet for avdeling 110 Drift endte med et underskudd på kr i forhold til budsjett Personalkostnader Personalkostnadene endte på kr , kr høyere enn budsjett. Det ble lønnet 2,4 stilling på denne avdelingen, men budsjettert med 2 stillinger. Andre driftskostnader Andre driftskostnader endte på kr , kr under budsjett. Konsulenttjenester gjaldt Fylkesmannens godkjenning av kompostplass og prosjekt for farlig avfallsbygg på Teigen og Bølstad. Avdeling 111 Administrasjon Personalkostnader Det ble lavere lønnskostnader da en kundekonsulent på Servicetorget sluttet i sin stilling i mai, og stillingen ble besatt først i midten av august. Det ble et merforbruk på innleide vikartjenester da vi i samme periode leide inn vikar fra Adecco for å få bemannet stillingen. Andre driftskostnader Husleien ble budsjettert litt høyere for 2014 da vi ikke visste helt prisene i forhold til inngåelse av ny kontrakt på budsjetteringstidspunktet. I tillegg ble strøm for fellesutgifter bokført som strøm, og ikke som en del av husleien. Faktiske kostnader ble derfor kr under budsjett. Kurs og opplæringskostnader for ansatte ble holdt med interne ressurser, og det var i perioden ikke nødvendig med eksterne kurs. Det ble derfor ikke benyttet budsjettet på kr Det var i liten grad nødvendig med kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS i perioden. Det var planlagt en større utgift i forbindelse med nye tømmeruter og jobb fra Norkart for å få systemet i gang, men det meste av denne jobben ble utsatt til starten av 2015 pga. forsinkelser i prosjektet. Videre var det mye aktivitet i forbindelse med arkivsystemet, men arbeidet ble utført med interne ressurser, og vi endte derfor med et mindreforbruk på

54 Sak 1-15_Vedlegg 4_Kommentarer til avvik avdelingsregnskapet 2014 Avdeling 112 Økonomi Regnskapet for avdeling 112 Økonomi endte med et overskudd på kr i forhold til budsjett Driftskostnader Driftskostnader ble lavere enn budsjettert. Dette kommer av lavere personalkostnader siden stillingen som økonomisjef ikke ble besatt etter at tidligere økonomisjef sluttet. Fra mars 2014 kjøpte vi inn regnskaps- og lønnstjenester fra et eksternt regnskapsselskap, dette ga en merkostnad for andre driftskostnader. Men vi fikk en bra avtale for regnskaps- og lønnstjenester som endte ca. kr lavere sammenlignet med lønns- og personalkostnader for en økonomisjef. Avskrivning på denne avdelingen var budsjettert for høyt. I april oppgraderte vi vårt økonomisystem Visma da dette ikke var gjort siden oppstarten i Det ble også kjøpt ekstra tjenester fra revisor 1. halvår. Finans Finanskostnader endte med et positivt resultat. Det ble lavere rentekostnader da det ikke ble tatt opp lån som budsjettert. Avdeling 113 Personal Personalkostnader: Det ble budsjettert med 100 % stilling i 12 måneder, men personalkonsulent har hatt 90 % stilling siden Dette ga et overskudd på kr Pensjon / Forsikring/Kontingent Resultatet for pensjonskostnader skyldes aktuarberegning for 2014 med nye regler for innberetningspliktige pensjonskostnader til KLP. Færre ansatte i 2014, samt kundeutbytte fra leverandør av yrkesskadeforsikring førte til noe lavere kostnader for forsikringer enn budsjettert. Kontingent og OU midler for KS var noe høyere enn forventet ved budsjettering. Velferdstiltak for ansatte / arbeidsklær Det ble gjennomført en konferanse for alle ansatte i 2014 i forbindelse med «bygge broer»- prosjektet som førte til noe høyere kostnader for velferdstiltak. Kurs og opplæring for ansatte: Avvik på kr skyldes kompetanseheving innen HMS-ledelse ved BI. Studiet ble det ikke budsjettert for, men midler tatt fra andre avdelinger. Avdeling 114 IKT og informasjon Regnskapet for avdeling 114 Informasjon og IKT endte med et overskudd på kr i forhold til budsjett Driftskostnader

55 Sak 1-15_Vedlegg 4_Kommentarer til avvik avdelingsregnskapet 2014 Det ble kjøpt inn lisens for Komtek Felt og ny renovasjonsapp fra Norkart. I tillegg ble det en del ekstra utgifter i avslutning av avtale med Norsk Navigasjon (i henhold til avtale). Antall Windows brukere økte, noe som også medførte økning i lisenser til både Citrix og Microsoft. I tillegg ble det kjøp inn nye telefoner og trådløse routere i administrasjonen. Overskudd på en del kontoer skyldes bedre priser og lavere aktivitet enn planlagt. Det ble ikke gjennomført så mange avfallssafarier som budsjettert. Dette ble satt på hold i påvente av utredning av nytt opplegg. Noen innkjøp av IT-utstyr ble kostnadsført på den aktuelle avdeling i administrasjon eller på gjenvinningsstasjonene. I tillegg ble innkjøp utsatt til 2015 sammen med større oppgradering av servere. Kostnader i forbindelse med trykk, produksjon og distribusjon ble fakturert og dermed bokført i sammen, og sett under ett ble det et overskudd på disse kontoene. Av andre markedstiltak ble det kjøpt inn gatebukker til alle returpunkter som skulle legges ned og det ble levert ut tekstilposer til alle husstander på slutten av året. Det var ikke budsjettert for disse aktivitetene. Avdeling 116 Innkjøp Juridiske tjenester fikk et overskudd på Dette skyldes at anskaffelsene i 2014 gikk problemfritt. Avdeling 117 Daglig leder Årsresultatet på avdelingen viste et positivt avvik på kr på driftsresultatet og kr etter ekstraordinære poster. Personalkostnader viste et negativt avvik som i hovedsak skyldes innberettet pensjon for 2014 som ble ført på daglig leder for beregning av AGA. De positive avvikene kom fra mindre bruk av konsulenttjenester, annonser og konferanser. Konto til styrets disposisjon på kr ble heller ikke benyttet. Avdeling 120 Kretsløp Follo Tidligere kostnader for Kretsløp Follo som var bokført i balansen ble nedskrevet i sin helhet siden prosjektet ble avsluttet høsten Påløpte kostnader i 2014 ble bokført i resultatregnskapet. Juridisk bistand ble benyttet i forbindelse med vurderinger rundt selskapsformer og opprettelse av Kretsløp Follo AS. Det ble også benyttet juridisk bistand i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag i fase 2 av prosjekt Kretsløp Follo. Konsulenttjenester ble benyttet for forberedelse, igangsetting og utarbeidelse av Fase 2 Endelig design og konkurransegrunnlag for Kretsløp Follo. Det ble også benyttet konsulent i forbindelse med konsesjonssøknader til Fylkesmannen vedrørende jordproduksjon på Teigen. Avdeling 150 Bedrift Inntektene fra bedriftskunder på gjenvinningsstasjonene endte i 2014 på kr og ble dermed

56 Sak 1-15_Vedlegg 4_Kommentarer til avvik avdelingsregnskapet 2014 kr høyere enn budsjettert. Bakgrunnen var økt fokus på bedriftskunder på gjenvinningsstasjonene og innføring av ulike tiltak for å øke antall bedriftskunder og inntektene fra denne gruppen. Økningen i antall bedriftskunder var i 2014 på 12 % i forhold til Inntektene fra næringsrenovasjon endte på kr , og dermed en økning på kr fra Det tar lengre tid enn først estimert å øke antallet bedriftskunder, og inntektene ble kr lavere enn budsjettert. Totalt sett endte inntekter fra bedrift på kr høyere enn for 2013, men kr lavere enn budsjett. Driftskostnadene for avdeling 150 Bedrift ble på kr og var kr lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 2013 var dette en økning på kr Avdeling 150 Bedrift endte med et overskudd på kr før skatt. Dette var kr høyere enn budsjettert og en økning på kr sammenlignet med 2013.

57

58

59

60 Representantskapet Vedlegg 1 Sak Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS Sak Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS

61 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS Dato: Innhold 1 Innledning Informasjon om selskapet Status for år Rammebetingelser Selskapets formål og oppgaver Kommuneplaner fra våre eierkommuner Nasjonale og internasjonale målsettinger Juridiske rammebetingelser Nasjonal og internasjonale miljøkrav til avfallsområdet Visjon og verdier Visjon Verdier Fokusområder, hovedmål og aktiviteter Kommunikasjon og kundeservice Økonomi Samfunn og miljø Organisasjonskultur og utvikling Samarbeid med eierne og andre avfallsaktører i regionen Kritiske suksessfaktorer... 9 Side 2 av 9

62 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS Dato: Innledning Selskapsstrategien bygger på mandat og forventninger som er beskrevet i Follo Rens selskapsavtale. En selskapsstrategi er eierkommunenes omforente avfallsstrategi. Den oppdateres minst en gang per valgperiode og vedtas av representantskapet. 1.1 Informasjon om selskapet Follo Ren ble opprettet 1. januar 1995 og organisert som et interkommunalt selskap (IKS) 1.januar Follo Ren er eid av de fem kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet. 1.2 Status for år 2014 Follo Rens organisasjon består av 28 fast ansatte. Disse ivaretar administrative oppgaver, driften av tre gjenvinningsstasjoner, drift av returpunkt/beholderservice i den enkelte eierkommune og avfallsløsninger til bedrifter som produserer avfall tilsvarende husholdningsavfall. Selskapets administrasjon er plassert i Kveldroveien 4 på Vinterbro i Ås kommune. Administrasjonens hovedoppgaver er forvaltnings- og bestillerorgan for avfallstjenester til husholdninger og fritidsboliger i eierkommunene. Selskapet utfører ikke hele renovasjonstjenesten selv, men tegner avtaler med leverandører slik at det bygges opp et godt renovasjonstilbud til husstandene i eierkommunene. Renovasjonsansvaret omfatter innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall fra husstander, returpunkter og gjenvinningsstasjoner. I de fem eierkommunene er det pr. desember 2014 ca abonnenter, ca. 90 returpunkter og tre gjenvinningsstasjoner. Follo Ren har i tillegg en forsiktig satsning inn mot bedrifter i eierkommunene som produserer avfall som likner husholdningsavfall (kiosker, kontorbedrifter o.l.). Follo Ren har de siste årene benyttet et målstyringsdokument, vedtatt i styret, for måloppnåelse i tråd med selskapsavtalen. I 2014 ble det igangsatt arbeid med et overordnet strategidokument med ny visjon og nye verdier. Dette notatet er et resultat av dette arbeidet. Follo Ren har på tross av Kretsløp Follos avslutning nådd sine mål for 2014 innenfor områdene, økonomi, kundeservice, samfunn og miljø og organisasjon. Økonomisk selvkostresultat viser at grunnlaget for renovasjonsgebyret er lavt i forhold til nærliggende kommuner. Grunnlaget pr innbygger i 2014 var kr 783,-. Ulike renovasjonsløsninger gjør sammenligning vanskelig, men Follo Ren har klart å holde kostnadsutviklingen hvert år i de siste fem årene under budsjett. Kommunene setter sine renovasjonsgebyrer basert på selvkost fra Follo Ren med påslag for egne administrative kostnader samt justeringer fra eventuelle selvkostfond. Dette medfører at eierkommunene har ulike renovasjonsgebyrer. Follo Ren deltar hvert år i den landsdekkende omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelsen på renovasjonsområdet. Resultatene fra siste undersøkelse viser at Follo rens innbyggere er godt fornøyde med renovasjonsordningen, de tjenestene som tilbys og hvordan de utføres. Follo Ren Side 3 av 9

63 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS Dato: rangeres som en av de ti beste i landet og resultatene for 2014 gir den 10. beste skåren som er målt siden oppstart i Follo Ren har hvert år satt opp konkrete tiltak for å oppnå bedre miljøresultater. Et viktig mål har vært å redusere restavfallsmengden hos husholdningene. Trenden de siste fem årene er at restavfallsmengden målt i kilo per innbygger har blitt redusert hvert år. Fra 2010 har reduksjonen vært 8,3 %. Av totale innsamlede avfallsmengder på tonn gikk 57 % til energiutnyttelse og 41 % til materialgjenvinning. 2 Rammebetingelser 2.1 Selskapets formål og oppgaver Selskapsavtalen legger føringer for hvilket ansvar Follo Ren har påtatt seg for sine eierkommuner. Follo Ren påtar seg på vegne av deltagerkommunene å sørge for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet. Follo Ren IKS skal: Være deltaker kommunenes kompetansesenter i avfallssaker, og på vegne av innbyggerne i deltakerkommunene sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av avfallet fra husholdningen. Oppfylle deltakerkommunenes forpliktelser iht. de kommunale renovasjonsforskriftene til konkurransedyktige priser og kvalitet, og avfallshåndteringen skal oppfylle norske miljøvernmyndigheters hovedmål for avfallshåndtering. Utnytte selskapets kompetanse, ressurser og avtaler til å håndtere næringskunder 2.2 Kommuneplaner fra våre eierkommuner Kommuneplanene i eierkommunene gir viktig informasjon om forventet befolkningsvekst i den enkelte kommune, samt viser hvor boligområder er regulert og skal reguleres i fremtiden. I perioden frem mot 2030 forventes det en befolkningsvekst på 25 % i Follo regionen, dette tilsvarer en årlig økning på ca. 2 % i vår kundemasse. I dag er innbyggertallet på ca tusen som tilsvarer abonnementer. I 2018 forventer vi å ha ca abonnementer. 2.3 Nasjonale og internasjonale målsettinger Juridiske rammebetingelser Forurensningsloven og tilhørende forskrifter gir viktige føringer for norsk avfallspolitikk og dermed også kommunenes virksomhet. Følgende punkter gir rammer for Follo Rens ansvarsområder: Kommunal plikt til innsamling av husholdningsavfall ( 30). Ulikt ansvarsforhold for husholdningsavfall og næringsavfall ( 27). Separat selvkostregnskap for husholdningsavfall ( 34). Avfallsgebyr skal knyttes til eier av eiendom ( 34). Differensierte gebyrer der dette bidrar til avfallsreduksjon og økt gjenvinning ( 34). Side 4 av 9

64 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS Dato: Egne bestemmelser om innsamling og behandling av spesialavfall/farlig avfall ( 31). Innsamling av avfall krever tillatelse fra kommunen ( 30). Miljøfordeler skal stå i rimelig forhold til kostnadene ( 33). Kun kasserte gjenstander regnes som avfall, dvs. ikke gjenstander til ombruk.( 27). Forbud mot deponering av visse typer avfall (avfallsforskriftens 9-4) Nasjonal og internasjonale miljøkrav til avfallsområdet EUs avfallsrammedirektiv har fastsatt et gjenvinningsmål om 50 % materialgjenvinning av avfall innen Follo Ren materialgjenvinner i dag ca. 40 % av avfallet. EU reviderer for tiden sitt avfallsrammedirektiv og forslaget er 70 % materialgjenvinning, 30 % energigjenvinning og 0 % til deponi innen EUs rammedirektiv og Norges avfallsstrategi bygger på et fem stegs avfallshierarki for avfallshåndtering, avfallspyramiden. Follo Ren skal bidra til at disse målene nås. Avfallspyramiden har følgende prioriterte rekkefølge; avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning, avfallsdeponi. Follo Rens hovedfokus vil være på materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponering da dette er kjernevirksomhetene jf. selskapsavtalen. Videre har våre myndigheter et uttalt fokus på forbruk og avfall der miljøgifter skal følges opp. Den nasjonale målsettingen er Veksten i mengde avfall skal være lavere enn den økonomiske veksten Mengden avfall til gjenvinning (material- og energigjenvinning) skal være ca. 80 %, basert på at mengden avfall til gjenvinning skal økes i tråd med det som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå Farlig avfall skal behandles forsvarlig enten ved å gå til gjenvinning eller være sikret nasjonal behandlingskapasitet Generering av ulike farlig avfallstyper skal reduseres innen 2020 sammenliknet med 2005-nivå Side 5 av 9

65 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS Dato: Viktige dokumenter utarbeidet av nasjonale myndigheter: T-1531 Fra avfall til ressurs T-1467 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 3 Visjon og verdier 3.1 Visjon Visjonen uttrykker hvilket mål selskapet skal strekke seg mot og gir et tydelig signal om hvor selskapet ønsker å være innenfor avfallsbransjen ved slutten av denne strategiperioden. Follo Ren IKS skal være den ledende på omdanning av avfall til verdier, til beste for innbyggerne, miljøet og fremtiden. For at visjonen skal blir virkelig vil selskapet i strategiperioden jobbe for å; Fortsatt å sørge for kostnadseffektive tjenester Tilby miljømessige gode løsninger og følge kretsløpstankegangen Utnytte verdiene i avfallet til nytt råstoff og til energi Bygge opp omdømme til Follo Ren gjennom god kommunikasjon og god kundeservice Etterstrebe og være en innovativ bedrift Bygge opp Follo Ren til å være en attraktiv arbeidsplass Nå målsettingene gitt av nasjonale og internasjonale myndigheter Follo Ren skal være en attraktiv samarbeidspartner innen avfallsbransjen Slagordet er kjennemerket til Follo Ren IKS. «Follo Ren fra avfall til verdier» 3.2 Verdier Selskapets verdier bygger på visjonen og sammenfattes i ordet TENK. Selskapets ansatte og innbyggerne i eierkommunene skal TENKe og merke at selskapet er: Troverdige Entusiastiske Nyskapende Kundefokuserte Innbyggerne skal merke at selskapets ansatte er åpne, ekte, ærlige og holder det som loves i alle ledd. Innbyggerne skal merke at selskapets ansatte er engasjerte, positive og finner glede i å dele informasjon om den viktige samfunnsoppgaven som utføres. Innbyggerne skal merke at selskapets ansatte er innovative og kontinuerlig søker bedre løsninger. Selskapets ansatte skal yte god kundeservice og strekke seg langt for å få fornøyde innbyggere. Side 6 av 9

66 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS Dato: Fokusområder, hovedmål og aktiviteter Selskapet har følgende fokusområder i denne strategiperioden basert på visjonen organisasjonen skal oppnå; Kommunikasjon og kundeservice Økonomi Samfunn og miljø Organisasjonskultur og utvikling Samarbeid med eierne og andre avfallsaktører i regionen Det enkelte fokusområdet med tilhørende hovedmål og hovedaktiviteter for denne strategiperioden er gjengitt nedenfor. Delmål og tiltak innenfor det enkelte fokusområdet er utdypet i et eget dokument «Målstyring». Dette dokumentet rulleres hvert år. 4.1 Kommunikasjon og kundeservice Hovedmål for kommunikasjon og kundeservice er: «Selskapets uttalte målsetting er å gi god kundeservice». I strategiperioden vil kommunikasjon og kundeservice være viktige virkemidler for at vi sammen med innbyggerne skal nå målene gitt av de nasjonale myndighetene. Det vil være viktig med god kommunikasjon internt og eksternt for å synliggjøre hvilke tjenester og serviceløsninger Follo Ren tilbyr. Disse skal understøtte visjonen og føre til at målene realiseres. Oppnåelse av målene skal sikres gjennom følgende hovedaktiviteter: 1. Utarbeide kommunikasjonsstrategi og en plan som er i samsvar med Follo Rens overordnede strategi og valgte renovasjonsløsning 2. Intern kommunikasjon - Bygge broer skal sørge for at alle ansatte og styrende organer i selskapet involveres og gis nødvendig og riktig informasjon gjennom å benytte de til en hver tid beste kommunikasjonskanalene i selskapet 3. Ekstern kommunikasjon god og riktig kommunikasjon og informasjon til innbyggerne, og eierkommunenes administrasjon basert på selskapets visjon, verdier og mål 4.2 Økonomi Hovedmål for økonomi er; «Drift og innkjøp skal være så effektivt at gebyrene holdes på et lavt nivå». Oppnåelse av dette målet skal sikres gjennom følgende hovedaktiviteter: 1. Budsjettering a. Nøktern budsjettering som sikrer god og forsvarlig drift samt legger til rette for gode og miljøfremmende renovasjonsløsninger b. Sikre kvalifisert og riktig kompetanse på budsjettering og resultatoppfølging gjennom erfaringsoverføring og heving av kompetanse internt 2. Anskaffelser a. Sikre kvalifisert og riktig kompetanse på offentlige anskaffelser gjennom å bygge kompetanse internt og samarbeide med andre virksomheter innenfor avfallsområdet b. Stille krav til miljø og samfunnsansvar i våre anskaffelser Side 7 av 9

67 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS Dato: Bedriftsavdeling a. Ha konkurransedyktige avfallstjenester for næringskunder i vårt område som gir økonomisk overskudd 4.3 Samfunn og miljø Hovedmål for samfunn og miljø er; «Selskapet skal ha en høy miljøprofil og arbeide for at tjenesteutviklingen er til beste for innbyggerne, miljøet og fremtiden». Kontinuerlig produkt- og tjenesteutvikling som gjør at husholdninger får miljømessige gode løsninger og som sørger for at verdiene i avfallet blir benyttet. Dette kan være som råstoff i nye produkter (kretsløpstankegang) eller benyttes til energi som vil være en viktig bidragsyter for å nå målene i avfallspyramiden og internasjonale mål. Oppnåelse av dette målet skal sikres gjennom følgende hovedaktiviteter: 1. Utvide tjenestetilbudet til å omfatte flere avfallstyper for å bidra til økt materialgjenvinning og mindre fare for forurensning 2. Bidra til å få moderne, effektive og estetisk gode avfallsløsninger i både etablerte boområder og ved regulering av nye boområder i våre eierkommuner 3. Utrede ny renovasjonsløsning for å gi den beste økonomiske og miljømessig optimale avfallshåndteringen for deltakerkommunenes innbyggere iht. rammebetingelsene 4. Utrede fremtidens gjenvinningsstasjoner med hensyn til avfallstyper, beliggenhet, åpningstider, adgangskontroll og økonomi. 4.4 Organisasjonskultur og utvikling Hovedmål for organisasjonskultur og organisasjonsutvikling er; «De ansatte i Follo Ren IKS skal ha et godt arbeidsmiljø og være stolt av å arbeide i selskapet». Follo Ren skal være en lærende organisasjon der erfaringsoverføring, bygging av kompetanse og tjenesteutvikling skal være kjennemerke. Selskapet skal jobbe for et godt arbeidsmiljø der det utøves enhetlig ledelse med fokus på godt omdømme, sunn økonomi, effektivt arbeid og god service. Oppnåelse av dette målet skal sikres gjennom følgende hovedaktiviteter: 1. Kartlegging av dagens kompetanse i selskapet for å kunne utnytte ressursene optimalt, sikre erfaringsoverføring og sørge for at selskapet har riktig kompetanse 2. Involvere ressurser og kompetanse fra hele selskapet for å utvikles videre i tråd med visjon og mål 3. Videreutvikle ledelseskulturen i selskapet slik at ansatte med lederansvar viser vei mot selskapets visjon og mål 4.5 Samarbeid med eierne og andre avfallsaktører i regionen Hovedmål for samarbeid med eierne og andre avfallsaktører i regionen er; «Follo Ren skal være en attraktiv samarbeidspartner innen avfallsbransjen». Selskapet skal i denne strategiperioden sørge for et godt samarbeid med eierne og søke samarbeid regionalt med andre avfallsselskaper/organisasjoner/kommuner. Side 8 av 9

68 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS Dato: Oppnåelse av dette målet skal sikres gjennom følgende hovedaktiviteter: 1. Bidra til godt samarbeid med eierkommunene både mot politiske organer og administrasjonen 2. Nettverksbygging som bidrar til økt kompetanse og mulige samarbeidsformer som gir økonomisk og miljømessig gevinst på å omdanne avfall til verdier 5 Kritiske suksessfaktorer For fokusområdene i strategiperioden vil følgende kritiske suksessfaktorer ha betydning for måloppnåelsen: Politisk vilje i eierkommunene til fortsatt å satse på Follo Ren som utfører og kompetansepartner av deres lovpålagte håndtering av avfall. Derigjennom beslutninger som gjør det mulig med satsning på miljøriktige og økonomiske fordelaktige løsninger for å omdanne mer avfall til verdier Godt samarbeid mellom eierkommunene og Follo Ren bygget på gjensidig tillit Vedtak og ambisjoner i Follo Rens styrende organer som korresponderer med strategien God og riktig kompetanse hos Follo Ren Med bakgrunn i disse kritiske suksessfaktorene skal vi etterstrebe og alltid gi riktig og god informasjon. Vi skal ha konstruktiv, åpen og god dialog med våre eiere, slik at beslutninger og vedtak blir gjort på riktig grunnlag. Side 9 av 9

69 NOTAT Til: Follo Ren IKS v/daglig leder Runar Jacobsen Sak: Gjennomgang av selskapsavtalen Dato: Etter henvendelse fra daglig leder har undertegnede foretatt en gjennomgang av selskapsavtalen for Follo Ren IKS, først og fremst i forhold til konkrete spørsmål vedrørende gjeldende avtale opp mot endringer i IKS-loven mht. låneopptak. Jeg har videre gått gjennom de enkelte bestemmelsene i dagens avtale og kommet med forslag til mulige endringer på tekst og fremstilling, som ikke strider direkte mot loven, men som erfaringsmessig er fornuftig å ta med eller ta ut. For enkelthets skyld er forslagene og begrunnelsen skrevet inn kronologisk i teksten til dagens selskapsavtale under de aktuelle paragrafene. Begrunnelse for at dagens tekst bør endres er markert med gult. Forslag til ny/endret tekst er markert med grått. Endringene dere ønsker å foreta i rammene for låneopptak er ett av minimumsvilkårene til selskapsavtale for IKS, se IKS-loven 4, 3. ledd: Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende: 1. selskapets foretaksnavn; 2. angivelse av deltakerne; 3. selskapets formål; 4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 5. antall styremedlemmer; 6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet; 7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen; 8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner; 9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen. Slike endringer må sendes alle deltakernes kommunestyrer for vedtakelse og vedtas enstemmig. I selskapsavtalen for Follo Ren pkt står det at «Endringer i selskapsavtalen krever beslutning fra samtlige representanter». Jeg leser dette som deltakere i representantskapet. For de ovennevnte forhold er dette ikke tilstrekkelig, det må behandles i alle 5 kommunestyrene. Når dere først har planer om å gjøre en endring i selskapsavtalen som krever vedtak i alle de 5 kommunestyrene, bør dere vurdere om det er andre forhold som nevnt ovenfor, som bør endres samtidig, slik som formålet med Follo Ren IKS. Dette i lys av private aktørers mistanke om 1

70 kryssubsidiering mot interkommunalt eide renovasjonsselskap. Det er ikke uvanlig å ha et formål som er formulert slik at denne mistanken elimineres eller i alle fall begrenses. Til de konkrete spørsmålene i mail av 4. mars har jeg følgende kommentarer: Selskapsavtalen pkt : *** Det er forståelig at det er komplisert når selskapsavtalen inneholder en hjemmel om at ethvert låneopptak skal godkjennes av representantskapet, og et er ikke meningen at representantskapet skal møtes mer enn 2 ganger i året. Det har dog aldri vært et krav i IKS-loven om at representantskapet skal godkjenne låneopptak og vilkår, men det var tidligere et generelt krav at alle vedtak om låneopptak, selvfølgelig innenfor lånerammen, skulle godkjennes av departementet (Fylkesmannen), jf. tidligere 22, 4. ledd. Se ellers kommentaren under punktet i selskapsavtalen. Selskapsavtalen pkt. 6.7: Det er ikke uvanlig å knytte eier/ansvarsandel opp mot innbyggertallet og endre eierbrøken i forhold til dette. Dere har i stedet valgt å knytte det opp mot abonnenter, og det er også greit men kanskje litt mer komplisert? Innskuddet har egentlig kun verdi i forhold til ev. uttreden, hvor dette er taket for hvor mye d en enkelte kan ta med seg ut av selskapet. Husk at en endring av eierbrøken må behandles i deltakerkommunenes kommunestyrer, se IKS-loven 4, 3. ledd nr. 7 (ovenfor). Se forslag til omformulering/endring av punktene under kapittel 6 i avtalen. Selskapsavtalen pkt. 6.6: Jeg er enig i at dette ser ut som en skrivefeil og endringen er tatt inn i selskapsavtalen. Selskapsavtalen pkt. 11.1: IKS-loven 22 lyder nå som følger: Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk, og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan ikke tas opp lån etter første punktum for den delen av anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Selskapet kan ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. 2

71 Dersom en av deltakerne er underlagt reglene i kommuneloven 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre selskapet utgifter utover de fire neste budsjettår, godkjennes av departementet. Selskapets samlede lånegjeld etter andre ledd første punktum skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for selskapets samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte. Selskapets likviditetslån eller benyttet trekkrettighet etter andre ledd tredje punktum skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes. Foreligger det regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal dekkes over flere år, kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende inndekningsperioden. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at selskapet skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Avtale i strid med bestemmelsene i første, tredje og sjette ledd er ugyldig. Det blir litt omfattende å ta inn alt dette i selskapsavtalen og dere må vurdere om dere skal presisere lån til kapitalformål og ev. ta inn mulighet for å ta opp lån til likviditetsformål. Se ellers under de ulike punktene i selskapsavtalen. Vennlig hilsen Vibeke Resch-Knudsen 3

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

Representantskapet Sak 1-2015 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014

Representantskapet Sak 1-2015 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr: 975 804 569 Antall innbyggere: 108 886 Antall abonnenter: 41 132 Antall hytterabonnenter: 3 597 Omsetning: 95 930 961 Returpunkter: 87 Gjenvinningsstasjoner:

Detaljer

INNHOLD. 3 Styrets årsberetning 2014. 5 Resultatregnskap. 6 Balanse. 7 Kontantstrømsoppstilling. 8 Noter. 16 Revisjonsberetning

INNHOLD. 3 Styrets årsberetning 2014. 5 Resultatregnskap. 6 Balanse. 7 Kontantstrømsoppstilling. 8 Noter. 16 Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2014 FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr: 975 804 569 Antall innbyggere: 108 886 Antall abonnenter: 41 132 Antall hytterabonnenter: 3 597 Omsetning: 95 930 961 Returpunkter: 87 Gjenvinningsstasjoner:

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 1/15

Møteinnkalling styremøte nr 1/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 6.februar 2015 Møteinnkalling styremøte nr 1/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Fredag 25. april 2014 kl. 10.00 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Fredag 25. april 2014 kl. 10.00 Sted: Ski Rådhus 28. mars 2014 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Fredag 25. april 2014 kl. 10.00 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 7/14

Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 29.september 2014 Møteinnkalling styremøte nr 7/14 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 2/15

Møteinnkalling styremøte nr 2/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 12.mars 2015 Møteinnkalling styremøte nr 2/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

INNHOLD. Fakta om FolloRen 2. Styrets årsberetning 2011 3. Resultatregnskap 5. Balanseregnskap 6. Kontantstrømsoppstilling 7.

INNHOLD. Fakta om FolloRen 2. Styrets årsberetning 2011 3. Resultatregnskap 5. Balanseregnskap 6. Kontantstrømsoppstilling 7. ÅRSMELDING 2011 2 FolloRen - årsrapport 2011 FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr.: 975 804 569 Helårsabonnenter: 39 829 Hytteabonnenter: 3 981 Totalt er det ca. 850 kompostører i våre 5 kommuner Omsetning: 109

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

INNHOLD. 3 Styrets årsberetning 2013. 5 Resultatregnskap. 6 Balanse. 7 Kontantstrømsoppstilling. 8 Noter. 17 Revisjonsberetning

INNHOLD. 3 Styrets årsberetning 2013. 5 Resultatregnskap. 6 Balanse. 7 Kontantstrømsoppstilling. 8 Noter. 17 Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2013 FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr.: 975 804 569 Antall innbyggere: 107 103 Antall husstander: 40 250 Antall hytter: 3 542 Antall ab. enh.:42 021 Omsetning: 98 049 029 Returpunkter: 95 Gjenvinningsstasjoner:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer