LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013"

Transkript

1 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 SAKSPAPPIRER Sak: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 De øvrige sakene blir utdelt på møte, eller ved henvendelse til LLH Trøndelag.

2 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar DAGSORDEN Godkjenning av innkalling: Årsmøtedatoen ble vedtatt i styret 30. oktober , og kunngjort på nettsidene. Innkalling ble sendt ut til medlemmene per post den 26. november Årsmøte papirer er sendt ut per e-post og lagt ut på nettsidene før årsmøte, det var også mulig for medlemmer å hente utskrift av papirene på kontoret før årsmøte. Styret innstiller på at innkalling godkjennes Godkjenning av dagsorden: styret innstiler på at følgende forslag til dagsorden godkjennes DAGSORDEN: Velkommen v. leder Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering og foretingsorden Årsberetning m. rapporter fra styret og underavdelinger Intern revisors beretning Regnskap Vedtekter Økonomiretningslinjer Budsjett Aktivitetsplan Politiske resolusjoner og uttalelser Innkommende saker Valg Avslutning v. leder 1 S

3 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar KONSTITUERING Foretningsorden: Styret innstiller på at fremlagt forslag til foretningsorden vedtas Tidsplan: Styret innstiller på at fremlagt forslag til tidsplan godkjennes Funksjonærer: styret innstiller på at følgende velges til funksjonærer, protokollundeskrivere og tellekorps på årsmøte. Møteleder/dirigent : Referent : Vara funksjonær : Tellekorps : Protokoll underskrivere :

4 Foretningsorden for LLH Trøndelags årsmøte: 1. Delegater og observatører 1.1. Alle delegater skal være betalende medlemmer av LLH-Trøndelag, betalt kontingent for inne værende år innen møtets start Medlemmer av Skeiv Ungdom Trøndelag og ansatte i LLH Trøndelag møter som observatører med tale og forslagsrett Observatører kan innvilges talerett av årsmøtet. 2. Konstituering 2.1. Etter forslag fra styret velger årsmøtet ordstyrere og referenter. Dernest behandles forretningsorden og dagsorden Forretningsorden kan endres med kvalifisert flertall. 3. Innlegg og taletid 3.1. Alle med talerett kan tegne seg til innlegg, replikker og svar-replikker. Innlegg skal ikke overskride 3 minutter Møteledelsen kan til enhver tid foreslå endre taletid på debattinnlegg gjennom endringsforslag til forretningsorden Møteledelsen kan gi inntil to replikker til et innlegg, med påfølgende svarreplikk. En replikk kan maksimalt være på et minutt Støttereplikker tolereres ikke. 4. Forslag og forslagsfrister 4.1. Alle forslag skal leveres skriftlig til ordstyrerbordet. Alle forslag skal være underskrevet av forslagsstiller/forslagsstillere Forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt Strek kan oppheves med kvalifisert flertall, 2/3 av stemmene Vedtak fattes med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i vedtektene Ved personvalg skal stemmeseddelen inneholde et antall navn som tilsvarer det antall personer som skal velges.

5 Tidsplan for årsmøte: Tid: SAK Frister: 17: Åpning v. leder Eivind Rindal 17:05 Hilsningstaler 17: / Godkjenning av innkalling og dagsorden 02 17: Konstituering: Foretningsorden 02 Konstituering: Godkjenning av tidsplan 03 Konstituering: valg av funksjonærer og vara funk. 04 Konstituering: valg av tellekorps 05 Konstituering: valg av protokoll underskrivere 17: Årsberetning for LLH Trøndelag 2012 SAK: Rapportert fra lokallag aktivitetsgrupper og prosjekter 03 Beretning fra Skeiv Ungdom Trøndelag 17: Intern revisors beretning 18: Regnskap for : Vedtekter, endring og behandling, diskusjon 18:40 Vedtekter, endring og behandling, votering 18: Politiske resolusjoner og uttalelser, presentasjon forslag 18:55 PAUSE SAK: : Økonomiretningslinjer 19: Budsjett for LLH Trøndelag 19: Aktivitetsplan 19: Politiske resolusjoner og uttalelser, diskusjon 20:00 Valgkomiteens innstilling 20:05 PAUSE 20: Politiske resolusjoner og uttalelser, votering 20: Innkommende saker INGEN SAKER INNEN FRISTEN 20: Valg av styre 02 Valg av kontrollkomité 03 Valg av revisor 04 Valg av valgkomité 20: Avslutning v. leder 20:50 MØTET SLUTT!

6 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar Styres beretning for 2012 Årsberetningen for 2012 er styrets egen beretning tilårsmøte om aktiviteten i laget, bertningen skal vise lagets virke i perioden. Bertningen er delt i tre hoveddeler, først foreligger en generell overordnet rapport over lagets drift, derpå følger en oversikt over styrets arbeid og lagets representasjon i 2012 til slutt er det rapporter fra undergrupper, prosjekter og lokallag tilknyttet LLH Trøndelag. I beretningen er det også refleksjoner og erfaringer gjort av styret i inneværende periode.

7 Årsberetning for LLH Trøndelag 2012 Mandatområde: LLH Trøndelag er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) sit fylkeslag for region Midt-Norge, og hadde i 2012 ansvar for det geografiske området bestående av fylkene Nord- og Sør-Trøndelag samt at LLH Trøndelag også har fungert som fylkesavdeling for LLHs medlemmer i Møre og Romsdal fylke. Hovedsete for laget er Trondheim hvor laget i perioden har hatt kontor og adresse i Prinsensgate 44, i andre etasje på kultursenteret ISAK. Det meste av aktiviteten og majoriteten av medlemmene har også tilhold og/eller adresse i Trondheim. Uten for Trondheim har det i 2012 vært sporadisk aktivitet i LLH Innherred, som forvalter i hovedsak byene Steinkjer, Værdal og Levanger, med omliggende kommuner. Det har ikke vært aktivitet i LLH Namsos i Det har vært aktivitet i blant annet Molde på Skeiva, dette er dog aktivitet utenfor LLH Trøndelags regi. Medlemmer: LLH Trøndelag hadde per ; 116 medlemmer, hvor av 39 med redusert kontingent. Dette er en endring på åtte nye medlemmer, litt under 7 % økning fra medlemstallet per , 108. Det er likevel en utfordring for LLH Trøndelag at stadig færre i målgruppen finner det aktuelt og stå som medlem av laget, her anbefaler styret årsmøte og det påtroppende styret å ha et aktivt fokus på rekruttering og opprettelse av nye plattformer og arenaer for medlemsaktivitet kommende år. At medlemskap i LLH Trøndelag skal gi fordeler og at organisasjonen må prioritere i større grad å arbeide for egne medlemmer er en filosofi som gradvis har fått økt tilslutning i styret i perioden, men den mangler fortsatt en del forankring i resten av organisasjonen. For en organisasjon som LLH Trøndelag er medlemmene det som er organisasjonen, her hviler et tunget ansvar på alle tillitsvalgte å strebe etter inkludere og rekruttere. Fokus og konkrete mål om vekst i antallet betalende medlemmer m å løftes i Aktivitet: Gjennom 2012 har LLH Trøndelag hatt relativt stor aktivitet, men mye av denne aktiviteten er knyttet opp til aktivitet i de mange prosjekter som LLH Trøndelag forvalter. Detaljer om dette står å lese i egne rapporter fra undergruppene. Det er likevel noen punkter som er verdt å nevne under dette punktet. I 2012 ble det ikke gjort forsøk med å arrangere en egen medlemsfest, ved bistand fra Skeiv Verden Trondheim (SkVT), dette arrangementet trakk ikke så mange folk som håpet. Heller ikke når laget i oktober forsøkte å sette fokus på hat kriminalitet mot LHBT personer kjente medlemmene sin besøkelses tid. I motsetning til dette så var Trondheim Pride (se eget punkt) en formidabel suksess og var en viktig del av lagets aktivitet ut mot medlemmer i Aktiviteten i undergruppene har variert noe men vært på et greit nivå i perioden. LLH Trøndelag arrangerte også i år et julebord for medlemmene; julebordet ble avholdt på VIDA Restaurant 7. desember, oppmøte kunne ha vært bedre. Men tilbudet til medlemmene var der.

8 Fokus på medlemsaktivitet må bli viktigere generelt i LLH Trøndelag, og det bør vurderes hvilken tilbud og hvilken behov som ulike målgrupper har. Ved siden av medlemsaktiviteten har LLH Trøndelag i 2012 arbeidet politisk og med fokus på synlighet. (se eget avsnitt om politisk gjenomslag og synlighet). Under Trondheim Pride hadde LLH Trøndelags styret ansvaret for å arrangere en temakveld med fokus på homo-historie, målgruppen var eldre medlemmer og sympatisører, tross at dette var en formidabel suksess ble det ikke arrangert flere slike arrangementer i Ansvarlig for arrangementet var Frode Fredriksen, og blant innlederne var byhistoriker Terje Brattberg. Synlighet og politisk arbeid: LLH Trøndelag har i 2012 hatt fokus på synlighet etter årsmøte 3. mars LLH Trøndelag har vært representert på mange arenaer igjennom året. I forbindelse med anti-nazi markeringen tidlig på våren var LLH tilstede sammen et samlet politisk Trondheim. I anledning skrev også leder en kronikk til nettstedet Gaysir.no. Tradisjonen tro deltok LLH i borgertoget på 17. mai, fanebærer for LLH var Eivind Rindal, leder av LLH Trøndelag. Skeiv Ungdom og Skeiv Verden deltok også under egne faner. I juni deltok LLH Trøndelag på LLHs landsmøte. (se eget punkt om Landsmøte) Gjennom sommeren var det flere presse utspill, mange tilknyttet Trondheim Pride. Flere av lagets styremedlemmer deltok også på Skeiv Ungdoms sommer festival Jafnadhr, som i 2012 ble arrangert på Skjeberg Folkehøyskole i Østfold. Blant disse var lagets leder, samt Simon Oshaug som ble valgt til sjef for Trondheim Pride. I etterkant av leiren skrev leder en kronikk til nettstedet Gaysir om viktigheten av møteplasser som Jaffis og betydningen av mangfold i organisasjonen. Gjennom høsten ble flere av styrets medlemmer portrettert i en artikkelserie i Byavisa (Trondheim), tema for serien var homoliv i Trondheim. Leder Eivind Rindal ble også portrettert i en artikkel på Gaysir.no og i spalten Helt agurk i Blikk, pridesjef Simon Oshaug ble intervjuet som ukas kulturprofil også i Blikk. I forbindelse med Trondheim Pride var det medieoppslag i mange medier, både Blikk, Gaysir, Adresseavisen og NRK Trøndelag hadde oppslag. Oppslag var det også i studentavisa Under Dusken. Under Trondheim Pride var LLH Trøndelag representert ved leder underåpningen på Olavs Pub 12. september, på seminar om seksuell helse og trakassering, med fokus på unge lhbt-personer, i forbindelse med paraden og under regnbuemessa (appeller). Utover høsten og vinteren var det presseoppslag med blant annet med fokus på lhbt-personer i asylmottak, spesielt i forbindelsen med saken til Mina og Nazanin og arbeidet til SkVT. Her ble det blant annet skrevet en kronikk til nettstedet Gaysir, skribent var Eivind Rindal. Saken til Mina og Nazanin er en av de største seirene til LLH Trøndelag i Sammen med SkVT, frivillige, advokatforeningen og media ble det et tilstrekelig press mot myndighetene slik at de snudde og de to modige damene fikk opphold i Norge. M. og N. utsatte seg selv for et stort press ved å gå ut med sin historie i media, samtidig var dette med på å skape et rom for debatt og bryte den usynligheten som dessverre preger mange asylsaker med lhbt-personer. For aksjonsgruppa var dette en stor triumf og det

9 var også en triumf for LLH Trøndelag som helhet. Saken viste oss at gjennom målrettet arbeid og engasjement fra grasrota kan vi sammen gjør en stor forskjell både på individ og systemnivå. Verdens AIDS-dag ble markert 1. desember, leder Eivind Rindal bidrog sammen med representanter for Bymisjonen, Leve med HIV, RAID og jasslinja på NTNU i forbindelse med lysmessen i Vår Frue kirke. Etter messen gikk et lite fakkeltog i sprengkulden sammen ned til Metro hvor RAID hadde varmestue for anledningen med gløgg og vafler. Utover dette ble det skrevet kronikker også i anledning STOLT 2, hvor Eivind var i komiteen og Frode Fredriksen holdt fordrag og i forbindlese med nyttårsskifte Generelt har 2012 vært et år hvor LLH Trøndelag har vært godt synlig i media og ellers i byen, utfordringen er mer å nå ut til distriktene her er det mulig med en forbedring i Ved siden av tradisjonelle arenaer har også LLH profilert seg selv ved blant annet å benytte politisk fem minutt på Studenter Samfundet i Trondheims lørdagsmøter. Både Eivind, Frode og Simon har i 2012 vært intervjuet på NRK Trøndelag (nett, radio og fjernsyn). Ved inngangen til 2013 ligger det flere samarbeid og venter med ulike aktører, både offentlige, næringsaktører, det politiske miljøet og representanter for sivilsamfunnet. Noe som er et resultat av den lange jobben med å bygge opp merkevaren LLH Trøndelag over mange år, gode forbindelser mot ulike samarbeidspartnere. Et viktig element for arbeidet mot eksterne aktører i 2012 og i oppstarten av 2013 har vært å satse på åpenhet og vilje til å samarbeide med de fleste aktører. Organisasjoner, foreninger og politiske partier vi i 2012 har samarbeidet med ved en eller flere anledninger: - Skeiv Ungdom Trøndelag - Åpen Kirkegruppe Trøndelag - LO i Trondheim/Sør-Trøndelag - Amnesty International Midt-Norge - Fagforbundet Sør-Trøndelag - Arbeiderpartiet/AUF - Fremskrittspartiet - Høyre/Unge Høyre - Sosialistisk venstreparti/su - Venstre/unge venstre - Kirkens Bymisjon Trondheim - Trondheim Kommune - Sør-Trøndelag fylkeskommune - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Metro, (Metro Nattklubb AS) - Tulla Fischer 2 Skeiv Ungdom Trøndelags kunnskapsseminar

10 Årsmøte: Årsmøte for 2012 ble avholdt 3. mars 2012, på ISAK kultursenter, i Trondheim. Se protokoll for mer opplysninger om årsmøtet. Representantskap: Det ble i 2012 ikke avholdt representantskap, i stedet ble det holdt et åpent medlemsmøte hvor navnet Trondheim Pride ble vedtatt, til erstatning for Skakk Festivalen. Og det ble valgt delegater til LLHs Landsmøte i Stavanger. Dette møte ble avholdt på kontoret ISAK tirsdag 15. mai kl. 19:00. Landsmøte 2012: LLH avholdt landsmøte i Stavanger juni På landsmøte deltok LLH Trøndelag med følgende delegasjon: Eivind Rindal (fra landsstyret) Edward Angelo Cerullo Hanna Sesselja Mikalsen Svein-Erik Strandabø Olsen Sverre Ohlgren Landsmøte i 2012 forløp uten nevneverdig dramatikk. Fra LLH Trøndelag ble blant annet asylpolitikk og situasjonen internasjonalt (Øst-Europa) trukket frem. LLH Trøndelag støttet ikke navneendringsforslaget fra Buskerud/Hordaland på å endre organisasjonens navn til LHBT Norge, forslaget til nytt navn fikk ikke det nødvendige flertall. Landsstyremøter: Dato: Representant: februar april Ingen 8. juni (i forbindelse med LM) Eivind Rindal oktober Eivind Rindal Representanter : Stine Helena Bang Svendsen, vara Frode Fredriksen Representanter : Eivind Rindal, vara Frode Fredriksen

11 Styrets arbeid i 2012 fra 3. mars 2012 til og med 23. januar Styret har i perioden siden årsmøte 3. mars hatt 11 møter og gjort vedtak i mer enn 40 saker. I tillegg har leder og nestleder jevnlig i perioden hatt møter (AU/leder møter). Et omfattende vedtak ble fattet på fullmakt i AU for å garantere Trondheim Pride økonomisk. Ellers har alle større vedtak blitt gjort i styret. Styret har representert organisasjonen utad og støttet leder/nestleder i den daglige driften i Styrets leder har på vegene av LLH Trøndelag vært synlig i media og ved ulike arrangementer. Styret har i løpet av året, spesielt fra høsten 2012 samarbeidet og søkt samarbeid med andre organisasjoner, både formelt og uformelt, på denne måten har styret også støttet leder i arbeidet med å bygge relasjoner til organisasjonens partnere. Ved siden av mye arbeid i tilknytning til LLH Trøndelags mange prosjekter og Trondheim Pride, har det vært viktig å ruste organisasjonen. Blant tiltak som er gjort er opprettelsen av et nytt system for arkivering og oppfølging av vedtak, inkludert en ny mal for sakspapirer. Et annet tiltak er en grundig revisjon av vedtektene som resulterte i intet mindre enn 36 enkelt forslag til årsmøte, nye økonomiretningslinjer og opprettelsen av et støttefond, og nedfelling av statutter for dette. Politisk har LLH Trøndelag arbeidet mye opp mot viktige satsingsområder, et område som bør trekkes frem er asyl og flyktningpolitikk hvor LLH Trøndelag har vært i front i LLH på mange områder. I løpet av året ble en resolusjon til støtte for LHBT-befolkningen i Russland og Øst-Europa vedtatt. En underliggende politisk prioritering har vært å markere det fortsatte behovet for LLH overfor både målgruppen og andre samfunnsaktører. LLH Trøndelag har gjennom RAID satt fokus på HIV og testing for seksuelt overførbare infeksjoner. Gjennom prosjektet Seksuell helse og trakassering har LLH Trøndelag v. prosjektleder Frode Fredriksen løftet viktige områder spesielt innen helsetjenesten og skolen på dagsorden. Temaene, blodgivening, asyl og trans ble satt på agendaen under den politiske debatten i forbindelse med åpningen av Trondheim Pride, med konkrete utfordringer til panelets deltagere på de ulike områdene. På veiene av styret ønsker jeg takke alle som i 2012 har bidratt til å gjøre LLH Trøndelag til det vi er i dag, samtidig rette en oppmodning til kommende styrer om å fortsette det gode arbeide og kampen for LLHs visjon og våre medlemmers interesser: LLHs sitt mål er et samfunn der alle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer) åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert. Eivind Rindal, leder

12 Styrets sammensetning i 2012 Årsmøte valgte 3. mars 2012 et styre bestående av: Leder, Eivind Rindal, student og kirketjener, Trondheim Nestleder med økonomiansvar, Frode Tinglum Fredriksen, prosjektleder, Trondheim Styremedlemmer: Edward Angelo Cerullo, programmerer/it-konsulent, Trondheim/Göteborg Hanna Sesselja Mikalsen, fenrik/kadett, Trondheim Kari Johanne Skjølberg, konst. regionleder, Trondheim Monica Tranø, politi, Trondheim Einar Simon Lyngvær Oshaug, selger, Trondheim Fra Skeiv Ungdom Trøndelag har Kristoffer Hallest (leder for SkUT), møtt fast i styret. Ved forfall har Kathrine B. Nilsberg og Åge W. Brustad møtt for SkUT i styret. Styret ble også gitt en fullmakt til å supplere inntil to ekstra medlemmer dette ble ikke gjort. Styremøter: I perioden har det blitt avholdt 11 styremøter, og et stort antall møter i for eksempel komiteen for Trondheim Pride. For informasjon om enkelt vedtak, oppfølging eller innsyn i referat/vedtak ta kontakt med styret i LLH Trøndelag. Dato: Merknader: Vedtak i arkiv med egen kode I forbindelse med medlemsmøte Arbeidsmøte TP Hastemøte UTSATT! Utsatt fra ,402,403,404, ,402, ,402,403, UTSATT! Utsatt fra , 402, 403, 404, 405, Innstillende møte før årsmøte 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, Nytt arkivsystem for saks papirer og vedtak, innført fra og med september Oppgi møtedato og saksnummer ved innsyn. 4 Saker og referat for møter i januar 2013 er arkivert sammen med 2013, ikke med 2012.

13 Liste over vedtakssaker i 2012 i vedtaksregisteret: Dato: Sak: Tema: OFK Julebord (dato) OK Dato for Trondheim Pride 2013 OK Valg av pridesjef 2013 OK Mina og Nazanin A Dato for årsmøte 2013 OK Grasrotmidler og privatstøtte D Verdens AIDS-dag 1. desember OK Møte med Åpen kirkegruppe Trøndelag N Søknad RAID OK Støtte til jetentreninga OK Støttefond D Støtte til reise for XX A Vedtektsendringer, innstilling til årsmøte OK Forslag til økonomiretningslinjer OK Retningslinjer for støttefond OK Kampanje stortingsvalget 2013 N Filmkveld/temakveld N Godkjenning av medlemmer til Priedkomiteen 2013 OK Årsberetning LLH Trøndelag Regnskap og revisjonsberetninger LLH Trøndelag Styrets innstiling til budsjett for LLH Trøndelag Forslag til foretningsorden årsmøte LLH Trøndelag Forslag til funksjonærer årsmøte LLH Trøndelag Forslag til tidsplan årsmøte LLH Trøndelag Forslag og innstilling på politiske resolusjoner årsmøte LLH Trøndelag Forslag til aktivitetsplan årsmøte LLH Trøndelag Forslag til dagsorden årsmøte LLH Trøndelag Innkomende saker til årsmøte LLH Trøndelag Valg og valgkomité arbeid årsmøte LLH Trøndelag Datoplan for representantskapsmøter i 2013 Grønn, punktet er helt ferdig (mørk) (OK+), punktet er utført av styret, men fortsatt prosses (lys) (OK) Gul, punktene er oppfylt delvis (D) Rød, punktene er under behandling (N) Blå, punktene avventer svar fra andre aktører (A)

14 Prosjekter: se rapporter Trondheim Pride: se egen rapport Undergrupper: se rapporter For styret i LLH Trøndelag Eivind Rindal, leder

15 Skeiv Verden Trondheim - årsmelding 2012 Skeiv Verden Trondheim er en nettverksorganisasjon for og av skeive flerkulturelle mennesker i Midt-Norge. Vår visjon er et samfunn der alle, uavhengig av kjønn og etnisk opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering uten å oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering eller etnisitet. Skeiv Verden Trondheim har siden 2007 vært organisert som en undergruppe av LLH Trøndelag for å sikre våre medlemmer og frivillige best mulige muligheter. Styret vårt har i 2012 bestått av fem personer, og vi har i tillegg fått mye hjelp og bistand fra frivillige i nettverket. Styret baserer seg på rollene leder, nestleder, økonomisjef, arrangements- sjef, og sikkerhetssjef. Styret konstituerer seg selv, og orienterer årlig til LLH og andre samarbeidsorganisasjoner innen utgangen av januar måned. Vi har i 2012 opplevd både opp- og nedturer, men aktivitetsnivået har generelt vært godt - særlig på vår kjerneaktivitet: medlemssamlingene. Medlemssamlingene er fundamentet i vårt sosiale arbeid, og er en enkel tanke. Mennesker som kommer sammen, har dugnad sammen, og opplever fellesskap og trygghet sammen står sterkere i det daglige møtet med fordommer og motforestillinger. Vi er også den første inngangen til et sosialt nettverk for mange som er nye i regionen, enten de er utveklingsstudenter, asylanter, eller bare tilreisende nordmenn. Vi har hatt besøk og foredrag av Medisinernes seksualopplysning (MSO) to ganger i 2012, og opplever dem som gode og lærerike innslag. Våre andre inkluderende aktiviteter ble lagt på vent når vi møtte sommeren. Disse er Lørdagsfilm, Søndagsmiddag med Familien, og Norsk Studiegruppe. Grunnen til dette er delvis at våre ressurser ble strammere, men også at behovet fallt bort i enkelte tilfeller. Kort sagt tilpasset vi oss behovene og forutsetningene som var tilstede til enhver tid. I tillegg til disse aktivitetene har vi noen større offentlige arrangement. I april arrangerte vi i samarbeid med LLH Trøndelag medlemsfesten LOVE LIFE! på Sjømannsforeningens Hus i Trondheim. Dette var en prøve på hvordan vi kunne gjennomføre det praktiske med et slikt arrangement (LLHs oppgave var å invitere sine medlemmer), inkludert bevertning, musikk, lokaler, frivillige, billettering, etc. Selv om oppslutningen var mindre enn hva vi hadde håpet på, så vi også at vi klarte jobben som arrangementskomitè bedre enn fryktet. Vi er fornøyde med innsatsen og utfallet av denne festen. Vår årlige sommeravslutning i juli ble derimot avlyst. Dette var også tiltenkt som et samarbeid med LLH Trøndelag, men denne gangen med større praktisk involvering fra deres side. Vi kompanserte derimot for dette under Trondheim Pride, hvor våre frivillige viste stor innsats og pågangsmot under flere av arrangementene. Dette gjelder blant annet på Herrekvelden, praid-festen, Bartetoget og under Pride Park. Vårt regnskap vil snart være tilgjengelig for interesserte, men tallene viser et tungt år. Med inntekter på ca syv tusen og utgifter på ca tolv, har vi måttet håndtere et underskudd på rundt fem tusen kroner - selv etter at vi har kuttet bort ønsket innsats på nesten tilsvarende beløp. Dette kommer som resultat av at budsjetterte/utlovede mider har fallt bort underveis. Vi har

16 dermed måtte bruke mesteparten av våre oppsparte midler fra tidligere år for å drive våre sosiale samlinger gjennom året. Vi har hatt en mengde asylsaker, kontakt med mottak og advokater, og det har blitt mye dokumentasjon og brevskrivning. Slutten av 2012 ble da også en spesielt turbulent tid, da myndighetene tok et skippertak på asylfronten og innhentet mange av våre medlemmer til nemdsmøte (som er siste og avgjørende mulighet). Mange av våre medlemmer var bekymret og redde for hva fremtiden ville inneholde for dem. Og mange fikk da også innvilget et liv litt lengre borte fra forfølgelse, vold og traumer. Våre tanker går til de av våre venner som måtte dra. For det kommende året er våre ønsker enkle, men under større krav til - og forutsetning om - finansiering enn i tidligere år. Blant annet er våre sosiale lokaler (endelig?) kommet som egen post til budsjettet. For at våre aktiviteter skal gå gjennom året må vi skaffe til veie rundt tyve tusen kroner, hvor tre fjerdedeler da vil gå til vår kjerneaktivitet: den sosiale flerkulturelle nettverksbyggingen. Vi vil da sørge for å videreføre våre samlinger annenhver fredag gjennom 2013, som er utgangspunktet i alle våre øvrige tiltak og aktiviteter. Vi planlegger også å gjenoppta Søndagsmiddag med Familien samt se om Lørdagsfilm kan videreføres på noe vis. Vi skal også se på muligheten om et par medlemsfester i Både fordi vi har lært hva som skal til for å gjennomføre det, og fordi vi ser at vi må generere inntekt på egenhånd. Men viktigst: vi er åpne og glade for andre ideer - det er ofte fra medlemmene at de spennende ideene kommer! Takk for et spennende år i 2012! Mats B Kirknes Leder,

17 Beretning Gudrun LLH, Jentepub Å R S B E R E T N I N G - Jentepub Året med Gudrun Jentepub har vært omfattende, festlig og absolutt fylt til randen av gode erfaringer. I løpet av høsthalvåret gikk det fra å bli drevet på ren frivilligbasis med evige utskiftninger, til å bestå av et seksmannsstyre, hvorav hvert enkelt medlem har sitt bestemte ansvarsområde. I tillegg brukes det 3-4 frivillige under hver av kveldene; disse etterlyses via Facebook. Jenny Swerin Harang: Janne Serine Størseth: Ane Marte Gjershaug: Sara Langrusten: Hilde Toresdatter Tangen: Anne Louise Wolff: Frivilligkoordinator, personalansvarlig, kontaktperson til eksterne samarbeidspartnere Booking Booking Markedsføring Økonomiansvarlig Rekruttering Vi arrangerte totalt ti kvelder med Jentepub hos tilholdsstedet Kafé Larssen i Fjordgata, Trondheim, i løpet av Det har vært preget av ulike kulturelle innslag i form av et lavterskeltilbud for spirende artister og DJ. Vi har huset DJ fra nærområdet, så vel som profesjonelle DJ fra hovedstaden. Det er også utarbeidet en informasjonsmappe som sendes til de som ønsker å være frivillig under kveldene med Jentepub her står det enkelt og greit forklar hva som vil skje, hva som forventes og hvordan de kan komme i kontakt med styret. Det er i tillegg laget en oversiktlig mal for hvordan styret drives. Den siste halvdelen av år 2012 har vært preget av en omorganisering, som har bidratt til en mer jovial, interessant og stabil versjon av Jentepub. Dette har gavnet både styret, samarbeidspartnere og ikke minst gjestene. Vi har i løpet av 2012 fått designet egen logo for Gudrun Llh. Disse skal kun benyttes etter avtale med styret til Jentepub, og i samråd med designer Pia Sterten.

18 Beretning Gudrun LLH / Skeiv Ungdom Sport og fritid: Jentetreninga 1. Rapport fra jentetreninga Bakgrunn: Jentetreninga har eksistert siden ca 2002, da en skeiv venninnegjeng delte på utgiftene for å leie gymsalen på Gerhard Schøning videregående skole en gang i uka. Etter hvert ble den opprinnelige gjengen mindre, og ansvaret ble overtatt av undertegnede i Skeiv Ungdom var behjelpelige og inngikk en avtale om å betale for halleien såfremt alle spillere meldte seg inn i organisasjonen. Etter den tid har det vært trening hver torsdag i skoleåret. Ansvaret har vært overtatt av flere personer i løpet av årene, og samarbeidet med Skeiv Ungdom har vært godt. Dagens situasjon: Treningene foregår hver torsdag i skoleåret fra kl til i gymsalen på Gerhard Schøning videregående skole. Vi spiller for det meste fotball, basketball eller innebandy. Vi har også hatt andre aktiviteter som styrkesirkel, capoeira og volleyball. Treningene krever ikke stor organisering og forberedelse, noe som de fleste deltakere setter pris på. Avtalen om støtte til halleie fra Skeiv Ungdom er forbedret ved at spillere kan velge å melde seg inn i Skeiv Ungdom eller LLH. Dette har ført til at aldersspennet er blitt større. Jentetreningas kontaktperson i Skeiv Ungdom er Elise M. Hall. Sommeren 2012 ble Gudrun LLH brukt for å opplyse om treningstilbudet via Facebook. Alle Gudruns venner ble invitert til trening. Det hadde god effekt, og vi gikk fra å være fire jenter på en trening til stykker. Dette antallet har holdt seg jevnt på hver trening utover høsten. Anslagsvis er 40 % av spillerne under 26 år. Andelen spillere i «LLH-alder» vil naturlig nok øke med tiden, forutsatt at disse fortsatt synes at treninga er et godt tilbud. Arrangementer: Idrettsfestivalen i januar 2013 er det første arrangementet vi har deltatt på utenom torsdagstreningen. Vi stilte i grenen trippelball, der hver kamp består av 12 min fotball, 12 min volleyball og 12 min innebandy. Vi møtte to lag i puljespillet, og spilte totalt 6 kamper. Vi spilte uavgjort i fotballkampene, vant i volleyball og tapte innebandykampene. Dessverre fikk vi for få poeng til å gå videre til sluttspillet. Ti jenter var påmeldt til Idrettsfestivalen 2013, og vi fikk trykt opp trøyer med spillernummer, kallenavn og logo fra Skeiv Ungdom og LLH. Påmeldingsavgiften på 2350 kr er sponset av LLH med 1175 kr og Skeiv Ungdom med 1175 kr. I tillegg har spillere som er medlem av LLH muligheten til å få refundert utgifter til trykk på t-skjortene. Maja Krystad, Gudruns jentetreningsansvarlig

19 Rapport; Prosjektet seksuelhelse og trakkasering 2012 Årsrapport for prosjektet Seksuell helse og trakassering 2012 Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag Ved prosjektleder Frode Fredriksen Prosjektet er bygd opp rundt en styringsgruppe, ressursgruppe og en prosjektleder som er ansatt i 100 % stilling. Styringsgruppa representanter eierne som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune, LLH Trøndelag og Ungdommens fylkesutvalg. Styringsgruppa har månedlige møter med prosjektleder for oppfølgning av prosjektet og forankring av målene i prosjektet inn mot eierne. Ressursgruppa representerer virksomhetsområdene og enhetene som prosjektet henvender seg til. Ressursgruppa bidrar også med tilførsel av mer erfaringsbasert kunnskap til prosjektet. Prosjektleder innkaller gruppa til to halvdagsseminarer i halvåret. Seminarene har faglig innhold og har vært gjennom temaer som seksuell trakassering og mobbing og hvordan dette påvirker den psykiske helsen og utdanninga til unge mennesker sett i sammenheng med frafallsproblematikk i videregående skole, samtalepedagogiske verktøy og elev- og lærlingesamtalen, ressurshefte/veileder for elev- og lærlingesamtalen, lhbt-ungdom og særskilte behov i utdanningen, det traumatiserte barnet og behov for oppfølgning av psykisk helse og utdanning. I tillegg til faglig diskusjon rundt temaene, bidrar gruppa også til forslag om strategier for spredning av ny kunnskap om temaene ut til skolen, skolehelsetjenesten og de andre enhetene rundt skolen. Prosjektleder holder i trådene i prosjektet med informasjon ut til skolene, kommunene, skolehelsetjenesten, helsestasjonene, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og

20 ungdomspsykiatriske poliklinikker, opplæringskontorene, utdanningsinstitusjonene for lærere og helsepersonell i skolen. Han har også redaktøransvar for nettstedet med innhenting av forskningsbasert kunnskap om alt som omfatter psykisk-seksuell helse og som faller innunder WHO s og Helsedirektoratets definisjoner av seksuell helse. Nettstedet formidler også forskningsbasert kunnskap om forebygging av seksuell trakassering og overgrep som definert i handlingsplanen, samt andre typer krenkelser og omsorgssvikt som reduserer livskvaliteten og evnen for den enkelte elev/lærling til å gjennomføre utdanningsløpet sitt. Prosjektleder kommuniserer også med et utvidet faglig nettverk rundt prosjektet for uthenting av klinisk og erfaringsbasert kunnskap med lenking til ressurser som tilbys fra frivillige organisasjoner og gjennom offentlige tjenester. Prosjektleder formidler også nyhetssaker vi prosjektets nettsted om prinsipielle og etiske spørsmål med referanser til ny kunnskapsproduksjon gjennom forskning, offentlige utredninger og klinisk virksomhet. Det utvidete nettverket bidrar til kunnskapsopphenting om psykisk-seksuell helse, seksuell trakassering og overgrep fra forskning og klinisk virksomhet med formidling av kunnskap og sammenhenger mellom ulike fagfelter som juss, psykologi/psykiatri, sexologi og pedagogikk/didaktikk. De som foreløpig bidrar i dette arbeidet er: o o o o o o o o RVTS - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt, Knut Hermstad, fagkoordinator og klinisk sexolog Samtaler, personlig veiledning og prosjektrådgivning Kvalitetssikring av prosesser NTNU - Psykologisk Institutt, Mons Bendixen, psykolog og instituttleder Forskning om seksuell trakassering, nye forskningsfunn Ny spørreundersøkelse vedtatt gjennomført i 2013 UNN - Universitetssykehuset i Nord-Norge, Sveinung Wergeland Sørbye, overlege ved avd. for klinisk patologi Forskning på seksuelt overførbare infeksjoner Rådgivning om seksuell helse NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere, Cecilia Dinardi, jurist og barnerettsforkjemper Aleneforeldreforeningen Unge Duer og Foreningen for barnevernsbarn Gatejurist SMISO - senter mot incest og seksuelle overgrep, Kine Elvrum, fagveileder OBU/UngPro - omsorgsstasjon for barn og unge, Anne Grytbakk, prosjektleder Prostitusjonsproblematikk Digitale medier, seksuell utforskning/utnytting over internett Fagbladet Sexologi, Stine Kühle Hansen, redaktør og sexolog Kommunikasjon og formidling av kunnskap om seksualitet Positiv holdning til og omtale av seksualitet SkUT - Skeiv Ungdom Trøndelag og SkVT - Skeiv Verden Trøndelag Kunnskap om LHBT, ungdom og minoritetsspørsmål Resultater

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

1. Innledning oppsummering av 2014

1. Innledning oppsummering av 2014 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer