LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013"

Transkript

1 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 SAKSPAPPIRER Sak: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 De øvrige sakene blir utdelt på møte, eller ved henvendelse til LLH Trøndelag.

2 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar DAGSORDEN Godkjenning av innkalling: Årsmøtedatoen ble vedtatt i styret 30. oktober , og kunngjort på nettsidene. Innkalling ble sendt ut til medlemmene per post den 26. november Årsmøte papirer er sendt ut per e-post og lagt ut på nettsidene før årsmøte, det var også mulig for medlemmer å hente utskrift av papirene på kontoret før årsmøte. Styret innstiller på at innkalling godkjennes Godkjenning av dagsorden: styret innstiler på at følgende forslag til dagsorden godkjennes DAGSORDEN: Velkommen v. leder Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering og foretingsorden Årsberetning m. rapporter fra styret og underavdelinger Intern revisors beretning Regnskap Vedtekter Økonomiretningslinjer Budsjett Aktivitetsplan Politiske resolusjoner og uttalelser Innkommende saker Valg Avslutning v. leder 1 S

3 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar KONSTITUERING Foretningsorden: Styret innstiller på at fremlagt forslag til foretningsorden vedtas Tidsplan: Styret innstiller på at fremlagt forslag til tidsplan godkjennes Funksjonærer: styret innstiller på at følgende velges til funksjonærer, protokollundeskrivere og tellekorps på årsmøte. Møteleder/dirigent : Referent : Vara funksjonær : Tellekorps : Protokoll underskrivere :

4 Foretningsorden for LLH Trøndelags årsmøte: 1. Delegater og observatører 1.1. Alle delegater skal være betalende medlemmer av LLH-Trøndelag, betalt kontingent for inne værende år innen møtets start Medlemmer av Skeiv Ungdom Trøndelag og ansatte i LLH Trøndelag møter som observatører med tale og forslagsrett Observatører kan innvilges talerett av årsmøtet. 2. Konstituering 2.1. Etter forslag fra styret velger årsmøtet ordstyrere og referenter. Dernest behandles forretningsorden og dagsorden Forretningsorden kan endres med kvalifisert flertall. 3. Innlegg og taletid 3.1. Alle med talerett kan tegne seg til innlegg, replikker og svar-replikker. Innlegg skal ikke overskride 3 minutter Møteledelsen kan til enhver tid foreslå endre taletid på debattinnlegg gjennom endringsforslag til forretningsorden Møteledelsen kan gi inntil to replikker til et innlegg, med påfølgende svarreplikk. En replikk kan maksimalt være på et minutt Støttereplikker tolereres ikke. 4. Forslag og forslagsfrister 4.1. Alle forslag skal leveres skriftlig til ordstyrerbordet. Alle forslag skal være underskrevet av forslagsstiller/forslagsstillere Forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt Strek kan oppheves med kvalifisert flertall, 2/3 av stemmene Vedtak fattes med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i vedtektene Ved personvalg skal stemmeseddelen inneholde et antall navn som tilsvarer det antall personer som skal velges.

5 Tidsplan for årsmøte: Tid: SAK Frister: 17: Åpning v. leder Eivind Rindal 17:05 Hilsningstaler 17: / Godkjenning av innkalling og dagsorden 02 17: Konstituering: Foretningsorden 02 Konstituering: Godkjenning av tidsplan 03 Konstituering: valg av funksjonærer og vara funk. 04 Konstituering: valg av tellekorps 05 Konstituering: valg av protokoll underskrivere 17: Årsberetning for LLH Trøndelag 2012 SAK: Rapportert fra lokallag aktivitetsgrupper og prosjekter 03 Beretning fra Skeiv Ungdom Trøndelag 17: Intern revisors beretning 18: Regnskap for : Vedtekter, endring og behandling, diskusjon 18:40 Vedtekter, endring og behandling, votering 18: Politiske resolusjoner og uttalelser, presentasjon forslag 18:55 PAUSE SAK: : Økonomiretningslinjer 19: Budsjett for LLH Trøndelag 19: Aktivitetsplan 19: Politiske resolusjoner og uttalelser, diskusjon 20:00 Valgkomiteens innstilling 20:05 PAUSE 20: Politiske resolusjoner og uttalelser, votering 20: Innkommende saker INGEN SAKER INNEN FRISTEN 20: Valg av styre 02 Valg av kontrollkomité 03 Valg av revisor 04 Valg av valgkomité 20: Avslutning v. leder 20:50 MØTET SLUTT!

6 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar Styres beretning for 2012 Årsberetningen for 2012 er styrets egen beretning tilårsmøte om aktiviteten i laget, bertningen skal vise lagets virke i perioden. Bertningen er delt i tre hoveddeler, først foreligger en generell overordnet rapport over lagets drift, derpå følger en oversikt over styrets arbeid og lagets representasjon i 2012 til slutt er det rapporter fra undergrupper, prosjekter og lokallag tilknyttet LLH Trøndelag. I beretningen er det også refleksjoner og erfaringer gjort av styret i inneværende periode.

7 Årsberetning for LLH Trøndelag 2012 Mandatområde: LLH Trøndelag er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) sit fylkeslag for region Midt-Norge, og hadde i 2012 ansvar for det geografiske området bestående av fylkene Nord- og Sør-Trøndelag samt at LLH Trøndelag også har fungert som fylkesavdeling for LLHs medlemmer i Møre og Romsdal fylke. Hovedsete for laget er Trondheim hvor laget i perioden har hatt kontor og adresse i Prinsensgate 44, i andre etasje på kultursenteret ISAK. Det meste av aktiviteten og majoriteten av medlemmene har også tilhold og/eller adresse i Trondheim. Uten for Trondheim har det i 2012 vært sporadisk aktivitet i LLH Innherred, som forvalter i hovedsak byene Steinkjer, Værdal og Levanger, med omliggende kommuner. Det har ikke vært aktivitet i LLH Namsos i Det har vært aktivitet i blant annet Molde på Skeiva, dette er dog aktivitet utenfor LLH Trøndelags regi. Medlemmer: LLH Trøndelag hadde per ; 116 medlemmer, hvor av 39 med redusert kontingent. Dette er en endring på åtte nye medlemmer, litt under 7 % økning fra medlemstallet per , 108. Det er likevel en utfordring for LLH Trøndelag at stadig færre i målgruppen finner det aktuelt og stå som medlem av laget, her anbefaler styret årsmøte og det påtroppende styret å ha et aktivt fokus på rekruttering og opprettelse av nye plattformer og arenaer for medlemsaktivitet kommende år. At medlemskap i LLH Trøndelag skal gi fordeler og at organisasjonen må prioritere i større grad å arbeide for egne medlemmer er en filosofi som gradvis har fått økt tilslutning i styret i perioden, men den mangler fortsatt en del forankring i resten av organisasjonen. For en organisasjon som LLH Trøndelag er medlemmene det som er organisasjonen, her hviler et tunget ansvar på alle tillitsvalgte å strebe etter inkludere og rekruttere. Fokus og konkrete mål om vekst i antallet betalende medlemmer m å løftes i Aktivitet: Gjennom 2012 har LLH Trøndelag hatt relativt stor aktivitet, men mye av denne aktiviteten er knyttet opp til aktivitet i de mange prosjekter som LLH Trøndelag forvalter. Detaljer om dette står å lese i egne rapporter fra undergruppene. Det er likevel noen punkter som er verdt å nevne under dette punktet. I 2012 ble det ikke gjort forsøk med å arrangere en egen medlemsfest, ved bistand fra Skeiv Verden Trondheim (SkVT), dette arrangementet trakk ikke så mange folk som håpet. Heller ikke når laget i oktober forsøkte å sette fokus på hat kriminalitet mot LHBT personer kjente medlemmene sin besøkelses tid. I motsetning til dette så var Trondheim Pride (se eget punkt) en formidabel suksess og var en viktig del av lagets aktivitet ut mot medlemmer i Aktiviteten i undergruppene har variert noe men vært på et greit nivå i perioden. LLH Trøndelag arrangerte også i år et julebord for medlemmene; julebordet ble avholdt på VIDA Restaurant 7. desember, oppmøte kunne ha vært bedre. Men tilbudet til medlemmene var der.

8 Fokus på medlemsaktivitet må bli viktigere generelt i LLH Trøndelag, og det bør vurderes hvilken tilbud og hvilken behov som ulike målgrupper har. Ved siden av medlemsaktiviteten har LLH Trøndelag i 2012 arbeidet politisk og med fokus på synlighet. (se eget avsnitt om politisk gjenomslag og synlighet). Under Trondheim Pride hadde LLH Trøndelags styret ansvaret for å arrangere en temakveld med fokus på homo-historie, målgruppen var eldre medlemmer og sympatisører, tross at dette var en formidabel suksess ble det ikke arrangert flere slike arrangementer i Ansvarlig for arrangementet var Frode Fredriksen, og blant innlederne var byhistoriker Terje Brattberg. Synlighet og politisk arbeid: LLH Trøndelag har i 2012 hatt fokus på synlighet etter årsmøte 3. mars LLH Trøndelag har vært representert på mange arenaer igjennom året. I forbindelse med anti-nazi markeringen tidlig på våren var LLH tilstede sammen et samlet politisk Trondheim. I anledning skrev også leder en kronikk til nettstedet Gaysir.no. Tradisjonen tro deltok LLH i borgertoget på 17. mai, fanebærer for LLH var Eivind Rindal, leder av LLH Trøndelag. Skeiv Ungdom og Skeiv Verden deltok også under egne faner. I juni deltok LLH Trøndelag på LLHs landsmøte. (se eget punkt om Landsmøte) Gjennom sommeren var det flere presse utspill, mange tilknyttet Trondheim Pride. Flere av lagets styremedlemmer deltok også på Skeiv Ungdoms sommer festival Jafnadhr, som i 2012 ble arrangert på Skjeberg Folkehøyskole i Østfold. Blant disse var lagets leder, samt Simon Oshaug som ble valgt til sjef for Trondheim Pride. I etterkant av leiren skrev leder en kronikk til nettstedet Gaysir om viktigheten av møteplasser som Jaffis og betydningen av mangfold i organisasjonen. Gjennom høsten ble flere av styrets medlemmer portrettert i en artikkelserie i Byavisa (Trondheim), tema for serien var homoliv i Trondheim. Leder Eivind Rindal ble også portrettert i en artikkel på Gaysir.no og i spalten Helt agurk i Blikk, pridesjef Simon Oshaug ble intervjuet som ukas kulturprofil også i Blikk. I forbindelse med Trondheim Pride var det medieoppslag i mange medier, både Blikk, Gaysir, Adresseavisen og NRK Trøndelag hadde oppslag. Oppslag var det også i studentavisa Under Dusken. Under Trondheim Pride var LLH Trøndelag representert ved leder underåpningen på Olavs Pub 12. september, på seminar om seksuell helse og trakassering, med fokus på unge lhbt-personer, i forbindelse med paraden og under regnbuemessa (appeller). Utover høsten og vinteren var det presseoppslag med blant annet med fokus på lhbt-personer i asylmottak, spesielt i forbindelsen med saken til Mina og Nazanin og arbeidet til SkVT. Her ble det blant annet skrevet en kronikk til nettstedet Gaysir, skribent var Eivind Rindal. Saken til Mina og Nazanin er en av de største seirene til LLH Trøndelag i Sammen med SkVT, frivillige, advokatforeningen og media ble det et tilstrekelig press mot myndighetene slik at de snudde og de to modige damene fikk opphold i Norge. M. og N. utsatte seg selv for et stort press ved å gå ut med sin historie i media, samtidig var dette med på å skape et rom for debatt og bryte den usynligheten som dessverre preger mange asylsaker med lhbt-personer. For aksjonsgruppa var dette en stor triumf og det

9 var også en triumf for LLH Trøndelag som helhet. Saken viste oss at gjennom målrettet arbeid og engasjement fra grasrota kan vi sammen gjør en stor forskjell både på individ og systemnivå. Verdens AIDS-dag ble markert 1. desember, leder Eivind Rindal bidrog sammen med representanter for Bymisjonen, Leve med HIV, RAID og jasslinja på NTNU i forbindelse med lysmessen i Vår Frue kirke. Etter messen gikk et lite fakkeltog i sprengkulden sammen ned til Metro hvor RAID hadde varmestue for anledningen med gløgg og vafler. Utover dette ble det skrevet kronikker også i anledning STOLT 2, hvor Eivind var i komiteen og Frode Fredriksen holdt fordrag og i forbindlese med nyttårsskifte Generelt har 2012 vært et år hvor LLH Trøndelag har vært godt synlig i media og ellers i byen, utfordringen er mer å nå ut til distriktene her er det mulig med en forbedring i Ved siden av tradisjonelle arenaer har også LLH profilert seg selv ved blant annet å benytte politisk fem minutt på Studenter Samfundet i Trondheims lørdagsmøter. Både Eivind, Frode og Simon har i 2012 vært intervjuet på NRK Trøndelag (nett, radio og fjernsyn). Ved inngangen til 2013 ligger det flere samarbeid og venter med ulike aktører, både offentlige, næringsaktører, det politiske miljøet og representanter for sivilsamfunnet. Noe som er et resultat av den lange jobben med å bygge opp merkevaren LLH Trøndelag over mange år, gode forbindelser mot ulike samarbeidspartnere. Et viktig element for arbeidet mot eksterne aktører i 2012 og i oppstarten av 2013 har vært å satse på åpenhet og vilje til å samarbeide med de fleste aktører. Organisasjoner, foreninger og politiske partier vi i 2012 har samarbeidet med ved en eller flere anledninger: - Skeiv Ungdom Trøndelag - Åpen Kirkegruppe Trøndelag - LO i Trondheim/Sør-Trøndelag - Amnesty International Midt-Norge - Fagforbundet Sør-Trøndelag - Arbeiderpartiet/AUF - Fremskrittspartiet - Høyre/Unge Høyre - Sosialistisk venstreparti/su - Venstre/unge venstre - Kirkens Bymisjon Trondheim - Trondheim Kommune - Sør-Trøndelag fylkeskommune - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Metro, (Metro Nattklubb AS) - Tulla Fischer 2 Skeiv Ungdom Trøndelags kunnskapsseminar

10 Årsmøte: Årsmøte for 2012 ble avholdt 3. mars 2012, på ISAK kultursenter, i Trondheim. Se protokoll for mer opplysninger om årsmøtet. Representantskap: Det ble i 2012 ikke avholdt representantskap, i stedet ble det holdt et åpent medlemsmøte hvor navnet Trondheim Pride ble vedtatt, til erstatning for Skakk Festivalen. Og det ble valgt delegater til LLHs Landsmøte i Stavanger. Dette møte ble avholdt på kontoret ISAK tirsdag 15. mai kl. 19:00. Landsmøte 2012: LLH avholdt landsmøte i Stavanger juni På landsmøte deltok LLH Trøndelag med følgende delegasjon: Eivind Rindal (fra landsstyret) Edward Angelo Cerullo Hanna Sesselja Mikalsen Svein-Erik Strandabø Olsen Sverre Ohlgren Landsmøte i 2012 forløp uten nevneverdig dramatikk. Fra LLH Trøndelag ble blant annet asylpolitikk og situasjonen internasjonalt (Øst-Europa) trukket frem. LLH Trøndelag støttet ikke navneendringsforslaget fra Buskerud/Hordaland på å endre organisasjonens navn til LHBT Norge, forslaget til nytt navn fikk ikke det nødvendige flertall. Landsstyremøter: Dato: Representant: februar april Ingen 8. juni (i forbindelse med LM) Eivind Rindal oktober Eivind Rindal Representanter : Stine Helena Bang Svendsen, vara Frode Fredriksen Representanter : Eivind Rindal, vara Frode Fredriksen

11 Styrets arbeid i 2012 fra 3. mars 2012 til og med 23. januar Styret har i perioden siden årsmøte 3. mars hatt 11 møter og gjort vedtak i mer enn 40 saker. I tillegg har leder og nestleder jevnlig i perioden hatt møter (AU/leder møter). Et omfattende vedtak ble fattet på fullmakt i AU for å garantere Trondheim Pride økonomisk. Ellers har alle større vedtak blitt gjort i styret. Styret har representert organisasjonen utad og støttet leder/nestleder i den daglige driften i Styrets leder har på vegene av LLH Trøndelag vært synlig i media og ved ulike arrangementer. Styret har i løpet av året, spesielt fra høsten 2012 samarbeidet og søkt samarbeid med andre organisasjoner, både formelt og uformelt, på denne måten har styret også støttet leder i arbeidet med å bygge relasjoner til organisasjonens partnere. Ved siden av mye arbeid i tilknytning til LLH Trøndelags mange prosjekter og Trondheim Pride, har det vært viktig å ruste organisasjonen. Blant tiltak som er gjort er opprettelsen av et nytt system for arkivering og oppfølging av vedtak, inkludert en ny mal for sakspapirer. Et annet tiltak er en grundig revisjon av vedtektene som resulterte i intet mindre enn 36 enkelt forslag til årsmøte, nye økonomiretningslinjer og opprettelsen av et støttefond, og nedfelling av statutter for dette. Politisk har LLH Trøndelag arbeidet mye opp mot viktige satsingsområder, et område som bør trekkes frem er asyl og flyktningpolitikk hvor LLH Trøndelag har vært i front i LLH på mange områder. I løpet av året ble en resolusjon til støtte for LHBT-befolkningen i Russland og Øst-Europa vedtatt. En underliggende politisk prioritering har vært å markere det fortsatte behovet for LLH overfor både målgruppen og andre samfunnsaktører. LLH Trøndelag har gjennom RAID satt fokus på HIV og testing for seksuelt overførbare infeksjoner. Gjennom prosjektet Seksuell helse og trakassering har LLH Trøndelag v. prosjektleder Frode Fredriksen løftet viktige områder spesielt innen helsetjenesten og skolen på dagsorden. Temaene, blodgivening, asyl og trans ble satt på agendaen under den politiske debatten i forbindelse med åpningen av Trondheim Pride, med konkrete utfordringer til panelets deltagere på de ulike områdene. På veiene av styret ønsker jeg takke alle som i 2012 har bidratt til å gjøre LLH Trøndelag til det vi er i dag, samtidig rette en oppmodning til kommende styrer om å fortsette det gode arbeide og kampen for LLHs visjon og våre medlemmers interesser: LLHs sitt mål er et samfunn der alle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer) åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert. Eivind Rindal, leder

12 Styrets sammensetning i 2012 Årsmøte valgte 3. mars 2012 et styre bestående av: Leder, Eivind Rindal, student og kirketjener, Trondheim Nestleder med økonomiansvar, Frode Tinglum Fredriksen, prosjektleder, Trondheim Styremedlemmer: Edward Angelo Cerullo, programmerer/it-konsulent, Trondheim/Göteborg Hanna Sesselja Mikalsen, fenrik/kadett, Trondheim Kari Johanne Skjølberg, konst. regionleder, Trondheim Monica Tranø, politi, Trondheim Einar Simon Lyngvær Oshaug, selger, Trondheim Fra Skeiv Ungdom Trøndelag har Kristoffer Hallest (leder for SkUT), møtt fast i styret. Ved forfall har Kathrine B. Nilsberg og Åge W. Brustad møtt for SkUT i styret. Styret ble også gitt en fullmakt til å supplere inntil to ekstra medlemmer dette ble ikke gjort. Styremøter: I perioden har det blitt avholdt 11 styremøter, og et stort antall møter i for eksempel komiteen for Trondheim Pride. For informasjon om enkelt vedtak, oppfølging eller innsyn i referat/vedtak ta kontakt med styret i LLH Trøndelag. Dato: Merknader: Vedtak i arkiv med egen kode I forbindelse med medlemsmøte Arbeidsmøte TP Hastemøte UTSATT! Utsatt fra ,402,403,404, ,402, ,402,403, UTSATT! Utsatt fra , 402, 403, 404, 405, Innstillende møte før årsmøte 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, Nytt arkivsystem for saks papirer og vedtak, innført fra og med september Oppgi møtedato og saksnummer ved innsyn. 4 Saker og referat for møter i januar 2013 er arkivert sammen med 2013, ikke med 2012.

13 Liste over vedtakssaker i 2012 i vedtaksregisteret: Dato: Sak: Tema: OFK Julebord (dato) OK Dato for Trondheim Pride 2013 OK Valg av pridesjef 2013 OK Mina og Nazanin A Dato for årsmøte 2013 OK Grasrotmidler og privatstøtte D Verdens AIDS-dag 1. desember OK Møte med Åpen kirkegruppe Trøndelag N Søknad RAID OK Støtte til jetentreninga OK Støttefond D Støtte til reise for XX A Vedtektsendringer, innstilling til årsmøte OK Forslag til økonomiretningslinjer OK Retningslinjer for støttefond OK Kampanje stortingsvalget 2013 N Filmkveld/temakveld N Godkjenning av medlemmer til Priedkomiteen 2013 OK Årsberetning LLH Trøndelag Regnskap og revisjonsberetninger LLH Trøndelag Styrets innstiling til budsjett for LLH Trøndelag Forslag til foretningsorden årsmøte LLH Trøndelag Forslag til funksjonærer årsmøte LLH Trøndelag Forslag til tidsplan årsmøte LLH Trøndelag Forslag og innstilling på politiske resolusjoner årsmøte LLH Trøndelag Forslag til aktivitetsplan årsmøte LLH Trøndelag Forslag til dagsorden årsmøte LLH Trøndelag Innkomende saker til årsmøte LLH Trøndelag Valg og valgkomité arbeid årsmøte LLH Trøndelag Datoplan for representantskapsmøter i 2013 Grønn, punktet er helt ferdig (mørk) (OK+), punktet er utført av styret, men fortsatt prosses (lys) (OK) Gul, punktene er oppfylt delvis (D) Rød, punktene er under behandling (N) Blå, punktene avventer svar fra andre aktører (A)

14 Prosjekter: se rapporter Trondheim Pride: se egen rapport Undergrupper: se rapporter For styret i LLH Trøndelag Eivind Rindal, leder

15 Skeiv Verden Trondheim - årsmelding 2012 Skeiv Verden Trondheim er en nettverksorganisasjon for og av skeive flerkulturelle mennesker i Midt-Norge. Vår visjon er et samfunn der alle, uavhengig av kjønn og etnisk opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering uten å oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering eller etnisitet. Skeiv Verden Trondheim har siden 2007 vært organisert som en undergruppe av LLH Trøndelag for å sikre våre medlemmer og frivillige best mulige muligheter. Styret vårt har i 2012 bestått av fem personer, og vi har i tillegg fått mye hjelp og bistand fra frivillige i nettverket. Styret baserer seg på rollene leder, nestleder, økonomisjef, arrangements- sjef, og sikkerhetssjef. Styret konstituerer seg selv, og orienterer årlig til LLH og andre samarbeidsorganisasjoner innen utgangen av januar måned. Vi har i 2012 opplevd både opp- og nedturer, men aktivitetsnivået har generelt vært godt - særlig på vår kjerneaktivitet: medlemssamlingene. Medlemssamlingene er fundamentet i vårt sosiale arbeid, og er en enkel tanke. Mennesker som kommer sammen, har dugnad sammen, og opplever fellesskap og trygghet sammen står sterkere i det daglige møtet med fordommer og motforestillinger. Vi er også den første inngangen til et sosialt nettverk for mange som er nye i regionen, enten de er utveklingsstudenter, asylanter, eller bare tilreisende nordmenn. Vi har hatt besøk og foredrag av Medisinernes seksualopplysning (MSO) to ganger i 2012, og opplever dem som gode og lærerike innslag. Våre andre inkluderende aktiviteter ble lagt på vent når vi møtte sommeren. Disse er Lørdagsfilm, Søndagsmiddag med Familien, og Norsk Studiegruppe. Grunnen til dette er delvis at våre ressurser ble strammere, men også at behovet fallt bort i enkelte tilfeller. Kort sagt tilpasset vi oss behovene og forutsetningene som var tilstede til enhver tid. I tillegg til disse aktivitetene har vi noen større offentlige arrangement. I april arrangerte vi i samarbeid med LLH Trøndelag medlemsfesten LOVE LIFE! på Sjømannsforeningens Hus i Trondheim. Dette var en prøve på hvordan vi kunne gjennomføre det praktiske med et slikt arrangement (LLHs oppgave var å invitere sine medlemmer), inkludert bevertning, musikk, lokaler, frivillige, billettering, etc. Selv om oppslutningen var mindre enn hva vi hadde håpet på, så vi også at vi klarte jobben som arrangementskomitè bedre enn fryktet. Vi er fornøyde med innsatsen og utfallet av denne festen. Vår årlige sommeravslutning i juli ble derimot avlyst. Dette var også tiltenkt som et samarbeid med LLH Trøndelag, men denne gangen med større praktisk involvering fra deres side. Vi kompanserte derimot for dette under Trondheim Pride, hvor våre frivillige viste stor innsats og pågangsmot under flere av arrangementene. Dette gjelder blant annet på Herrekvelden, praid-festen, Bartetoget og under Pride Park. Vårt regnskap vil snart være tilgjengelig for interesserte, men tallene viser et tungt år. Med inntekter på ca syv tusen og utgifter på ca tolv, har vi måttet håndtere et underskudd på rundt fem tusen kroner - selv etter at vi har kuttet bort ønsket innsats på nesten tilsvarende beløp. Dette kommer som resultat av at budsjetterte/utlovede mider har fallt bort underveis. Vi har

16 dermed måtte bruke mesteparten av våre oppsparte midler fra tidligere år for å drive våre sosiale samlinger gjennom året. Vi har hatt en mengde asylsaker, kontakt med mottak og advokater, og det har blitt mye dokumentasjon og brevskrivning. Slutten av 2012 ble da også en spesielt turbulent tid, da myndighetene tok et skippertak på asylfronten og innhentet mange av våre medlemmer til nemdsmøte (som er siste og avgjørende mulighet). Mange av våre medlemmer var bekymret og redde for hva fremtiden ville inneholde for dem. Og mange fikk da også innvilget et liv litt lengre borte fra forfølgelse, vold og traumer. Våre tanker går til de av våre venner som måtte dra. For det kommende året er våre ønsker enkle, men under større krav til - og forutsetning om - finansiering enn i tidligere år. Blant annet er våre sosiale lokaler (endelig?) kommet som egen post til budsjettet. For at våre aktiviteter skal gå gjennom året må vi skaffe til veie rundt tyve tusen kroner, hvor tre fjerdedeler da vil gå til vår kjerneaktivitet: den sosiale flerkulturelle nettverksbyggingen. Vi vil da sørge for å videreføre våre samlinger annenhver fredag gjennom 2013, som er utgangspunktet i alle våre øvrige tiltak og aktiviteter. Vi planlegger også å gjenoppta Søndagsmiddag med Familien samt se om Lørdagsfilm kan videreføres på noe vis. Vi skal også se på muligheten om et par medlemsfester i Både fordi vi har lært hva som skal til for å gjennomføre det, og fordi vi ser at vi må generere inntekt på egenhånd. Men viktigst: vi er åpne og glade for andre ideer - det er ofte fra medlemmene at de spennende ideene kommer! Takk for et spennende år i 2012! Mats B Kirknes Leder,

17 Beretning Gudrun LLH, Jentepub Å R S B E R E T N I N G - Jentepub Året med Gudrun Jentepub har vært omfattende, festlig og absolutt fylt til randen av gode erfaringer. I løpet av høsthalvåret gikk det fra å bli drevet på ren frivilligbasis med evige utskiftninger, til å bestå av et seksmannsstyre, hvorav hvert enkelt medlem har sitt bestemte ansvarsområde. I tillegg brukes det 3-4 frivillige under hver av kveldene; disse etterlyses via Facebook. Jenny Swerin Harang: Janne Serine Størseth: Ane Marte Gjershaug: Sara Langrusten: Hilde Toresdatter Tangen: Anne Louise Wolff: Frivilligkoordinator, personalansvarlig, kontaktperson til eksterne samarbeidspartnere Booking Booking Markedsføring Økonomiansvarlig Rekruttering Vi arrangerte totalt ti kvelder med Jentepub hos tilholdsstedet Kafé Larssen i Fjordgata, Trondheim, i løpet av Det har vært preget av ulike kulturelle innslag i form av et lavterskeltilbud for spirende artister og DJ. Vi har huset DJ fra nærområdet, så vel som profesjonelle DJ fra hovedstaden. Det er også utarbeidet en informasjonsmappe som sendes til de som ønsker å være frivillig under kveldene med Jentepub her står det enkelt og greit forklar hva som vil skje, hva som forventes og hvordan de kan komme i kontakt med styret. Det er i tillegg laget en oversiktlig mal for hvordan styret drives. Den siste halvdelen av år 2012 har vært preget av en omorganisering, som har bidratt til en mer jovial, interessant og stabil versjon av Jentepub. Dette har gavnet både styret, samarbeidspartnere og ikke minst gjestene. Vi har i løpet av 2012 fått designet egen logo for Gudrun Llh. Disse skal kun benyttes etter avtale med styret til Jentepub, og i samråd med designer Pia Sterten.

18 Beretning Gudrun LLH / Skeiv Ungdom Sport og fritid: Jentetreninga 1. Rapport fra jentetreninga Bakgrunn: Jentetreninga har eksistert siden ca 2002, da en skeiv venninnegjeng delte på utgiftene for å leie gymsalen på Gerhard Schøning videregående skole en gang i uka. Etter hvert ble den opprinnelige gjengen mindre, og ansvaret ble overtatt av undertegnede i Skeiv Ungdom var behjelpelige og inngikk en avtale om å betale for halleien såfremt alle spillere meldte seg inn i organisasjonen. Etter den tid har det vært trening hver torsdag i skoleåret. Ansvaret har vært overtatt av flere personer i løpet av årene, og samarbeidet med Skeiv Ungdom har vært godt. Dagens situasjon: Treningene foregår hver torsdag i skoleåret fra kl til i gymsalen på Gerhard Schøning videregående skole. Vi spiller for det meste fotball, basketball eller innebandy. Vi har også hatt andre aktiviteter som styrkesirkel, capoeira og volleyball. Treningene krever ikke stor organisering og forberedelse, noe som de fleste deltakere setter pris på. Avtalen om støtte til halleie fra Skeiv Ungdom er forbedret ved at spillere kan velge å melde seg inn i Skeiv Ungdom eller LLH. Dette har ført til at aldersspennet er blitt større. Jentetreningas kontaktperson i Skeiv Ungdom er Elise M. Hall. Sommeren 2012 ble Gudrun LLH brukt for å opplyse om treningstilbudet via Facebook. Alle Gudruns venner ble invitert til trening. Det hadde god effekt, og vi gikk fra å være fire jenter på en trening til stykker. Dette antallet har holdt seg jevnt på hver trening utover høsten. Anslagsvis er 40 % av spillerne under 26 år. Andelen spillere i «LLH-alder» vil naturlig nok øke med tiden, forutsatt at disse fortsatt synes at treninga er et godt tilbud. Arrangementer: Idrettsfestivalen i januar 2013 er det første arrangementet vi har deltatt på utenom torsdagstreningen. Vi stilte i grenen trippelball, der hver kamp består av 12 min fotball, 12 min volleyball og 12 min innebandy. Vi møtte to lag i puljespillet, og spilte totalt 6 kamper. Vi spilte uavgjort i fotballkampene, vant i volleyball og tapte innebandykampene. Dessverre fikk vi for få poeng til å gå videre til sluttspillet. Ti jenter var påmeldt til Idrettsfestivalen 2013, og vi fikk trykt opp trøyer med spillernummer, kallenavn og logo fra Skeiv Ungdom og LLH. Påmeldingsavgiften på 2350 kr er sponset av LLH med 1175 kr og Skeiv Ungdom med 1175 kr. I tillegg har spillere som er medlem av LLH muligheten til å få refundert utgifter til trykk på t-skjortene. Maja Krystad, Gudruns jentetreningsansvarlig

19 Rapport; Prosjektet seksuelhelse og trakkasering 2012 Årsrapport for prosjektet Seksuell helse og trakassering 2012 Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag Ved prosjektleder Frode Fredriksen Prosjektet er bygd opp rundt en styringsgruppe, ressursgruppe og en prosjektleder som er ansatt i 100 % stilling. Styringsgruppa representanter eierne som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune, LLH Trøndelag og Ungdommens fylkesutvalg. Styringsgruppa har månedlige møter med prosjektleder for oppfølgning av prosjektet og forankring av målene i prosjektet inn mot eierne. Ressursgruppa representerer virksomhetsområdene og enhetene som prosjektet henvender seg til. Ressursgruppa bidrar også med tilførsel av mer erfaringsbasert kunnskap til prosjektet. Prosjektleder innkaller gruppa til to halvdagsseminarer i halvåret. Seminarene har faglig innhold og har vært gjennom temaer som seksuell trakassering og mobbing og hvordan dette påvirker den psykiske helsen og utdanninga til unge mennesker sett i sammenheng med frafallsproblematikk i videregående skole, samtalepedagogiske verktøy og elev- og lærlingesamtalen, ressurshefte/veileder for elev- og lærlingesamtalen, lhbt-ungdom og særskilte behov i utdanningen, det traumatiserte barnet og behov for oppfølgning av psykisk helse og utdanning. I tillegg til faglig diskusjon rundt temaene, bidrar gruppa også til forslag om strategier for spredning av ny kunnskap om temaene ut til skolen, skolehelsetjenesten og de andre enhetene rundt skolen. Prosjektleder holder i trådene i prosjektet med informasjon ut til skolene, kommunene, skolehelsetjenesten, helsestasjonene, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og

20 ungdomspsykiatriske poliklinikker, opplæringskontorene, utdanningsinstitusjonene for lærere og helsepersonell i skolen. Han har også redaktøransvar for nettstedet med innhenting av forskningsbasert kunnskap om alt som omfatter psykisk-seksuell helse og som faller innunder WHO s og Helsedirektoratets definisjoner av seksuell helse. Nettstedet formidler også forskningsbasert kunnskap om forebygging av seksuell trakassering og overgrep som definert i handlingsplanen, samt andre typer krenkelser og omsorgssvikt som reduserer livskvaliteten og evnen for den enkelte elev/lærling til å gjennomføre utdanningsløpet sitt. Prosjektleder kommuniserer også med et utvidet faglig nettverk rundt prosjektet for uthenting av klinisk og erfaringsbasert kunnskap med lenking til ressurser som tilbys fra frivillige organisasjoner og gjennom offentlige tjenester. Prosjektleder formidler også nyhetssaker vi prosjektets nettsted om prinsipielle og etiske spørsmål med referanser til ny kunnskapsproduksjon gjennom forskning, offentlige utredninger og klinisk virksomhet. Det utvidete nettverket bidrar til kunnskapsopphenting om psykisk-seksuell helse, seksuell trakassering og overgrep fra forskning og klinisk virksomhet med formidling av kunnskap og sammenhenger mellom ulike fagfelter som juss, psykologi/psykiatri, sexologi og pedagogikk/didaktikk. De som foreløpig bidrar i dette arbeidet er: o o o o o o o o RVTS - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt, Knut Hermstad, fagkoordinator og klinisk sexolog Samtaler, personlig veiledning og prosjektrådgivning Kvalitetssikring av prosesser NTNU - Psykologisk Institutt, Mons Bendixen, psykolog og instituttleder Forskning om seksuell trakassering, nye forskningsfunn Ny spørreundersøkelse vedtatt gjennomført i 2013 UNN - Universitetssykehuset i Nord-Norge, Sveinung Wergeland Sørbye, overlege ved avd. for klinisk patologi Forskning på seksuelt overførbare infeksjoner Rådgivning om seksuell helse NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere, Cecilia Dinardi, jurist og barnerettsforkjemper Aleneforeldreforeningen Unge Duer og Foreningen for barnevernsbarn Gatejurist SMISO - senter mot incest og seksuelle overgrep, Kine Elvrum, fagveileder OBU/UngPro - omsorgsstasjon for barn og unge, Anne Grytbakk, prosjektleder Prostitusjonsproblematikk Digitale medier, seksuell utforskning/utnytting over internett Fagbladet Sexologi, Stine Kühle Hansen, redaktør og sexolog Kommunikasjon og formidling av kunnskap om seksualitet Positiv holdning til og omtale av seksualitet SkUT - Skeiv Ungdom Trøndelag og SkVT - Skeiv Verden Trøndelag Kunnskap om LHBT, ungdom og minoritetsspørsmål Resultater

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT...

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT... LLHs arbeidsprogram Vedtatt på LLHs landsmøte 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2 Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2... 2 UTDANNING...

Detaljer

Årsmøte protokoll for LLHOA 2013

Årsmøte protokoll for LLHOA 2013 Årsmøte protokoll for LLHOA 2013 Styret foreslår følgende dagsorden for årsmøtet Sak 1, godkjenning av innkalling og dagsorden 1.1. Styret foreslår at innkalling godkjennes Godkjennes 1.2. Styret foreslår

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Statutter for Islamsk informasjonsnettverk

Statutter for Islamsk informasjonsnettverk Statutter for Islamsk informasjonsnettverk 1 Navn, visjon og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Islamsk informasjonsnettverk (IIN). 1.2 Visjon IIN vil arbeide for et samfunn med forståelse og respekt

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer