Innkalling Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Kommunestyret"

Transkript

1 AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. Varamedlem møter berre etter nærare innkalling Saksliste Saksnr Tittel 105/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 106/14 Godkjenning av møteprotokoll 107/14 Meldingar 108/14 Orienteringssak 109/14 Framtidas barnehage i Kaland - nedsetjing av administrativ arbeidsgruppe og mandat 110/14 Kjøp av tilleggsareal frå gbnr. 130/20 til Austrheim kommune sin barnehagetomt på Kaland 111/14 Godkjenning av Detaljregulering for Næringsområde N05 Leirvågskrysset, arealplanid /14 Kjøp av paviljong Kaland skule 113/14 Søknad om permanent skuleskyssordning frå og til Litlelindås 114/14 Tilleggsbevilling vatn til Øyane 115/14 Søknad om skjenkeløyve Havsportveka /14 Nordhordlandspakken - Søknad om delvis bompengefinansiering Dato Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

2 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 105/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/1333 Godkjenning av innkalling og saksliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent Saksopplysninger:

3 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 106/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/1333 Godkjenning av møteprotokoll Vedlegg: Protokoll - Kommunestyret Framlegg til vedtak: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent Saksopplysninger:

4 AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-20:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen AP Medlem Marielle Sundfjord Storebø AP Medlem Ernst Stellberg H Medlem Anita Soltveit H Medlem Morten Sognnes H Medlem Nils Ove Vassdal H Medlem Knut Risnes KRF Medlem Reidar Øksnes SP Medlem Liv Ulvøy V Medlem David Ludvigsen FRP Medlem Forfall meldt frå følgjande medl. Asbjørn Brandtun Kate Bentzen Ole Gustav Gullaksen Torunn Helland Karlsen Parti AP AP H V Frammøtte varamedlemmer: Parti Rolle Merethe Rikstad Tresvik AP Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem Tove Iren Sætre AP Varamedlem Magnus Kvingedal H Varamedlem Desse møtte frå administrasjonen: Olav Birger Andersen, Torleiv Frotjold

5 Ugild Parti Sak Følgjande varamedlem møtte Parti Per Lerøy Ap 093/14 Tove Iren Sætre Ap Dato Per Lerøy ordførar Olav B. Andersen fungerande rådmann

6 Saknr Tittel 088/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 089/14 Godkjenning av møteprotokoll 090/14 Meldingar 091/14 Orienteringssak Sakliste 092/14 Løyving til kostnadar med arkeologiske undersøkingar med Områdeplan- Nordre Fonnesvågen- 093/14 Selskapskontroll i AS Austrheim Næringsselskap - oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i sak 059/14 og kontrollutvalet si sak 51/14 094/14 KS medvirkning i lokale og regionale prosessar i ein kommunereform - Anmodning 095/14 Offentleg høyring og ettersyn til planprogram for detaljregulering " Johan Sverdrup oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad" planid Oppstart av planarbeid 096/14 Uttale til "Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland" - høyring av framlegg til område 097/14 Tilstandsrapport for grunnskulen i Austrheim 2014

7 088/14: Godkjenning av innkalling og saksliste Rådmannen sitt framlegg: Innkalling og sakliste vert godkjent KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 088/14 Vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent /14: Godkjenning av møteprotokoll Rådmannen sitt framlegg: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent KOMMUNESTYRET Det låg ved møteprotokoll frå og Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 089/14 Vedtak: Begge møteprotokollane vert godkjent

8 /14: Meldingar Rådmannen sitt framlegg: Meldingane vert tekne til orientering KOMMUNESTYRET Melding: 14.9 Tildeling av kulturmidlar - Ønske om melding om retningsliner for tildeling av kulturmidlar KS - 090/14 Vedtak: Meldingane vert tekne til orientering /14: Orienteringssak Rådmannen sitt framlegg: KOMMUNESTYRET Det var ingen orienteringar

9 092/14: Løyving til kostnadar med arkeologiske undersøkingar med Områdeplan- Nordre Fonnesvågen- Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune løyver kr til arkeologisk feltarbeid i Nordre Fonnesvågen i samsvar med kostnadskalkyle frå Hordaland Fylkeskommune datert Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Midlane vert lånt frå prosjektnr omsorgbustadar. Midlane vert tilbakebetalt gjennom budsjettet FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 153/14 Vedtak: Austrheim kommune løyver kr til arkeologisk feltarbeid i Nordre Fonnesvågen i samsvar med kostnadskalkyle frå Hordaland Fylkeskommune datert Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Midlane vert lånt frå prosjektnr omsorgbustadar. Midlane vert tilbakebetalt gjennom budsjettet KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke KS - 092/14 Vedtak: Austrheim kommune løyver kr til arkeologisk feltarbeid i Nordre Fonnesvågen i samsvar med kostnadskalkyle frå Hordaland Fylkeskommune datert Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Midlane vert lånt frå prosjektnr omsorgbustadar. Midlane vert tilbakebetalt gjennom budsjettet

10 093/14: Selskapskontroll i AS Austrheim Næringsselskap - oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i sak 059/14 og kontrollutvalet si sak 51/14 Rådmannen sitt framlegg: Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak i kommunestyret: Kommunestyret løyver kr ,- eks mva til gjennomføring av selskapskontroll i AS Austrheim Næringsselskap. For at selskapskontrollen skal kunne gjennomførast på ein rasjonell og god måte føreset kommunestyret at AS Austrheim Næringsselskap og kommunen raskt og effektivt gir dei opplysningar som vert etterspurt KOMMUNESTYRET Per Lerøy (AP) gikk frå som ugild. Helge Dyrkolbotn (Krf) overtok som ordførar. Tove Irene Sætre (AP) tilstrådde møtelyden. Reidar Øksnes (Sp) vart samrøystes vald til settevaraordførar. Arne Kästel frå kontrollutvalet orienterte om saka. Framlegg frå Ap: Austrheim kommunestyre ber om at kontrollutvalet sjølv gjennomfører den vedtekne selskapskontrollen av AS Austrheim Næringsselskap. I det praktiske arbeidet nyttar ein seg av sekretariatet og revisjonen i tråd med kommunelova 77 nr. 5 (heimel) og 80 (innsynsrett), forskrift om kontrollutval - kap. 6. Utsettingsframlegg frå Krf v/ Knut Risnes: Saka vert utsett og sendt formannskapet til vurdering i høve til kva form selskapskontrollen skal ha, økonomisk vurdering i høve til det, og finansiering. Framlegg framsett av Ap i møte vert teke med i den vidare handsaminga av saka. Det vart røysta over utsettingsframmlegget, dette framlegget frå Krf vart samrøystes vedteke. KS - 093/14 Vedtak: Saka vert utsett og sendt formannskapet til vurdering i høve til kva form selskapskontrollen skal ha, økonomisk vurdering i høve til det, og finansiering. Framlegg framsett av Ap i møte vert teke med i den vidare handsaminga av saka

11 094/14: KS medvirkning i lokale og regionale prosessar i ein kommunereform - Anmodning Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 151/14 Vedtak: Austrheim kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg var samrøystes vedteke KS - 094/14 Vedtak: Austrheim kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til /14: Offentleg høyring og ettersyn til planprogram for detaljregulering " Johan Sverdrup oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad" planid Oppstart av planarbeid Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune vedtek på vilkår i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 4.1 og 12-9 og forskrift om konsekvensutredningar 7, å leggje ut planprogram for detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID » til offentleg høyring og ettersyn. Vilkåret er at offentleg vassleidning gjennom oljerøyrtunnelen til Johan Sverdrup i Austrheim kommune må utgreiiast og vurderast i planprogrammet.

12 Austrheim kommune vedtek i samsvar med reglane i PBL 12-1, 12-3 og 12-8 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID ». Endeleg planområdegrense for detaljreguleringsplanen vert fastsett før oppstartvarslet vert sendt ut FORMANNSKAPET Fellesframlegg: Austrheim kommune vedtek på vilkår i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 4.1 og 12-9 og forskrift om konsekvensutredningar 7, å leggje ut planprogram for detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID » til offentleg høyring og ettersyn. Vilkåret er at offentleg vassleidning gjennom oljerøyrtunnelen til Johan Sverdrup i Austrheim kommune må utgreiiast og vurderast i planprogrammet. Austrheim kommune vedtek i samsvar med reglane i PBL 12-1, 12-3 og 12-8 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID ». Endeleg planområdegrense for detaljreguleringsplanen vert fastsett før oppstartvarslet vert sendt ut. Framlegg til planområde datert som rådmannen delte ut på møtet vart fastsett som planområde for detaljreguleringa i Austrheim kommune. Fellesframlegget vart samrøystes tilrådd. FS - 155/14 Vedtak: Austrheim kommune vedtek på vilkår i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 4.1 og 12-9 og forskrift om konsekvensutredningar 7, å leggje ut planprogram for detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID » til offentleg høyring og ettersyn. Vilkåret er at offentleg vassleidning gjennom oljerøyrtunnelen til Johan Sverdrup i Austrheim kommune må utgreiiast og vurderast i planprogrammet. Austrheim kommune vedtek i samsvar med reglane i PBL 12-1, 12-3 og 12-8 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID ». Endeleg planområdegrense for detaljreguleringsplanen vert fastsett før oppstartvarslet vert sendt ut. Framlegg til planområde datert som rådmannen delte ut på møtet vart fastsett som planområde for detaljreguleringa i Austrheim kommune KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg var samrøystes vedteke

13 KS - 095/14 Vedtak: Austrheim kommune vedtek på vilkår i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 4.1 og 12-9 og forskrift om konsekvensutredningar 7, å leggje ut planprogram for detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID » til offentleg høyring og ettersyn. Vilkåret er at offentleg vassleidning gjennom oljerøyrtunnelen til Johan Sverdrup i Austrheim kommune må utgreiiast og vurderast i planprogrammet. Austrheim kommune vedtek i samsvar med reglane i PBL 12-1, 12-3 og 12-8 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID ». Endeleg planområdegrense for detaljreguleringsplanen vert fastsett før oppstartvarslet vert sendt ut /14: Uttale til "Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland" - høyring av framlegg til område Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune synes det er fornuftig at område 1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar er med på framlegget til «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland». Austrheim kommune er samd i at dette er eit viktige kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse der alle må ha ein medveten haldning til bruk og vern. Austrheim kommune ser difor nytten av eit slikt register. Austrheim kommune ber om at området «1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar» får ei avgrensing til 100 meters beltet i strandsona eller til ei meir funksjonell strandsone FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 154/14 Vedtak: Austrheim kommune synes det er fornuftig at område 1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar er med på framlegget til «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland». Austrheim kommune er samd i at dette er eit viktige kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse der alle må ha ein medveten haldning til bruk og vern. Austrheim kommune ser difor nytten av eit slikt register. Austrheim kommune ber om at området «1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar» får ei avgrensing til 100 meters beltet i strandsona eller til ei meir funksjonell strandsone.

14 KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke KS - 096/14 Vedtak: Austrheim kommune synes det er fornuftig at område 1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar er med på framlegget til «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland». Austrheim kommune er samd i at dette er eit viktige kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse der alle må ha ein medveten haldning til bruk og vern. Austrheim kommune ser difor nytten av eit slikt register. Austrheim kommune ber om at området «1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar» får ei avgrensing til 100 meters beltet i strandsona eller til ei meir funksjonell strandsone /14: Tilstandsrapport for grunnskulen i Austrheim 2014 Rådmannen sitt framlegg: Tilstandsrapport for grunnskulen i Austrheim 2014 vert tatt til vitande, slik han ligg føre FORMANNSKAPET Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. FS - 130/14 Vedtak: Tilstandsrapport for grunnskulen i Austrheim 2014 vert tatt til vitande, slik han ligg føre KOMMUNESTYRET Torlevi Frotjold orienterte om saka. Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke KS - 097/14 Vedtak: Tilstandsrapport for grunnskulen i Austrheim 2014 vert tatt til vitande, slik han ligg føre

15

16 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 107/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/1333 Meldingar Vedlegg: Protokoll Regionrådet Protokoll møte i Helseutvalet Presentasjon Kommunale ØH-senger Nordhordland legevakt Vedr ny politistruktur Underliggende saker: Saksnummer Tittel 107/14.1 Protokoll Regionrådet /14.2 Protokoll frå Helseutvalet -Region Nordhordland 107/14.3 Presentasjon av ØH-D ved Nordhordland Legevakt. 107/14.4 Vedr. ny politistruktur Framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til orientering Saksopplysninger:

17

18 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 5/2014 Tid: Fredag 12. september kl. 12:00-15:00 Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS Til stades: Ordførar: Rådmenn: NUI: Kari Aakre, Nils Marton Aadland, Astrid A. Byrknes, Karstein Totland, Hallvard Oppedal (ikkje 43/14, 45-46/14), Kristin Handeland, Per Lerøy (ikkje sak 38-42/14), Ingvild Hjelmtveit, Odd Ivar Øvregård, Svein Helge Hofslundsengen, Reidun Halland (ikkje 43/14, 45-46/14), Vidar Bråthen, Øivind Olsnes, Jarle Landås Rune Heradstveit, Bent Gunnar Næss (sak 41/14), Kari Evensen Natland (sak 42/14)og Anne Hildegunn Færøy (sak 43/14) Andre: Ole Warberg (sak 42/14), Rolf Tande, Anne Jorun Lunde og Jens Reigstad (sak 43/14) Forfall: Jon Askeland, Knut Moe, Jan Olav Osen Sak 38/14 Godkjenning, møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste vart godkjent utan merknadar. I Jon Askeland sitt fråvær, leia nestleiar i Regionrådet Kari Foseid Aakre møtet. Sak 39/14 Godkjenning, møteprotokoll møte 4/2014 Møteprotokollen frå møte 4/2014 vart godkjent utan merknadar. Sak 40/14 Sak 41/14 Status aksjonsliste Kort gjennomgang av status. Selskapsavtale Region Nordhordland Helsehus revidert avtale Rune Heradstveit orienterte fyrst om status for arbeidet med Region Nordhordland Helsehus. Herunder samtalar med vegvesenet om pris m.v. Det er inngått ein muntleg intensjonsavtale med Statens vegvesen om kjøp av tomt. Anbod for prosjektleiing er lagt ut på Doffin i dag, fredag 12. september. Frist for anbod er 24. oktober og det vil då bli gjennomført evaluering m.v. etter anbodsreglane. Oppstart prosjektarbeid er planlagt til 1. desember d.å. Det er laga ei tentativ ramme for vidare framdrift og møteplan for prosjektet med utlysing av arkitekt og rådgjevande ingeniørar, rammesøknad, prosjektering, utsending av anbod på bygget, evaluering og kontrahering av totalentreprise, oppstart byggestart (mai 2016) og ferdig bygg like over nyttår NUI vil no få på plass styringsgruppe og ulike arbeidsgrupper / brukargrupper som skal jobba med innhald m.v. i bygget. Saksframlegg og selskapsavtale Rune Heradstveit viste så til utsendt forslag til felles saksframlegg og selskapsavtale for etablering av Region Nordhordland Helsehus IKS. Både saksframlegget og selskapsavtalen er redigert i forhold til det som vart sendt ut før sommarferien, dette etter tilbakemeldingar frå kommunane. Selskapsavtalen og spesielt 11 har vore førelagt advokat og skal no vera formulert slik den bør vera etter IKS-lova m.v.

19 Saksframlegget og selskapsavtalen vart førelagt Rådmannsutvalet fredag 26. september og utvalet slutta seg til både saksframlegget og selskapsavtalen. Vedtak 1. Regionrådet sluttar seg til revidert versjon av Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS, med endringar som er gjort etter innspel frå partane. 2. Regionrådet ber NUI legge fram selskapsavtalen for handsaming i eigarkommunane. 3. Regionrådet ber valnemnda starta arbeidet med å finna representantar til styret for det nye selskapet. 4. Regionrådet ber om at NUI førebur og gjennomfører stiftingsmøte for det nye selskapet når selskapsavtalen er godkjent i kommunane. 5. Regionrådet ber vidare om at NUI fortsett å jobbe med prosjektet inntil nytt selskap er etablert. Sak 42/14 Organisering av reiselivet i Region Bergen. Et forslag om å skape ein ny felles region frå Sunnhordland til Nordhordland. Reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen reiselivslag orienterte om forslag til framtidig organisering av reiselivet i «Region Bergen» - jfr. vedlagte presentasjon. Han la ikkje skjul på at dette handla om vilje til bidra med kroner og ører og leggja til rette for gode rammevilkår. Målet med auka samarbeid er: Å auka verdiskaping og produktivitet Fleire heilårs arbeidsplassar og meir solide verksemder, særleg i distrikta Fleire gode opplevingar som trekk til seg gjester med høg vilje til betaling Målgruppene er ferie- og fritidsreisande, konferansar og opplevingar og yrkesreisande. Marknad skal vera både nasjonalt og internasjonalt, og det er eit mål om å få fleire tilreisande innan Dette krev meir produktutvikling innanfor opplevingar, styrka kompetanse og auka ressursar på marknadsføring. Warberg orienterte vidare om marknad og suksessfaktorar som må til for å lukkast. 1. Felles hovudprodukt innanfor det regionale området 2. Felles begrepsbruk, samling om ei felles organisering 3. Felles marknadar og målgrupper 4. Felles erkjenning av trongen for større tyngde, meir heilskapleg og slagkraftig marknadsføring 5. Oppslutning frå det politiske miljø 6. Oppslutning frå næringsaktørane 7. Inkluderande prosess i forhold til utarbeiding av regionen der næringsaktørane er dei viktigaste berarane av valt strategi 8. Kompetanse og slagkraft i fellesapparata på marknadssida og på næringspolitiske område Målet med ein større region Region Bergen er; 1. Å gjera oss alle modne for vekst. Både nasjonalt, regionalt og internasjonalt 2. Oppnå ein sterkare posisjon i forhold til alle regioner 3. Oppnå synergiar mellom våre 4 regionar 4. Styrka lønnsomheita, auka antall arbeidsplassar og bidra til større volum av tilreisande i kjøpesterke segment Viktigaste tiltak vil vera: 1. Betre infrastrukturen tilgjengelegheit betyr alt Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 2

20 2. Forsterka innsats mot møte- og arrangementsmarknaden 3. Utvida marknadane 4. Styrka den regionale organiseringa 5. Styrka vertskapsoppgåva 6. Styrke effekten av virkemiddelapparatets og offentlige myndigheters Det avgjerande er om Nordhordland vert med på denne satsinga? Warberg peika på at dersom kommunane stiller opp, så vil også næringslivet fylgja på, men det er viktig med ein katalysator og eit kasseapparat eit sted. I dag skjer det mykje godt arbeid, men det er til dels ustrukturert. Det vart så spørsmål og debatt. Fleire takka Warberg for eit fint innlegg og spennande og viktige tankar. Det er viktig å få til gode partnarskap mellom kommunane og næringa, og at ein treng ein del forpliktingar innanfor t.d. produktutvikling og vertskapsfunksjonen. Det må vera evne og vilje får næringsliv og næringsaktørar. Regionrådet var enige om at dette må ein gå vidare med. Dei ber om at næringa / reiselivsaktørane kjem tilbake til Regionrådet med ein forretningsplan med mål, aktiviteter, analyser, økonomi m.v. og ein oversikt over om lag kor stor medlemsmassen frå Nordhordland vil vera. Det vil så vera eit grunnlag for kommunale vedtak om vegen vidare. Sak 43/14 Folkehelseprosjekt for born og unge - utprøving av eit nytt tilbod Rolf Tande (Masfjorden kommune), Anne Jorunn Lunde (Austrheim kommune) og Jens Reigstad (Innomed) orienterte om spennande tankar om eit folkehelsetilbod for born og unge. Tande understreka at er det foreløpig kun eit skjelett med tankar. Ein jobbar med folkehelse for barn og ungdom i Nordhordlandskommunane no også, men ein opplever at arbeidet er for fragmentert og ikkje sett i eit godt nok system. Dette var understreka av Lunde som fortalte litt om status og korleis ting kan bli betre. Reigstad viste til ulike program og støtteordningar for dette både innan Innomed, Forskingsrådet og Innovasjon Norge. Men det er viktig at kommunane vurderer kva som er viktig for dei. Det er no stor vilje i Helse Bergen HF og i andre fagetatar til å arbeida vidare med dette i eit systematisk prosjekt. Regionen har derfor ein veldig god moglegheit til å gjera dette på ein god måte. Regionrådet synest presentasjonen var spennande og viktig, og at dette er ein viktig dimensjon av folkehelsearbeidet. Regionrådet er positive til prosjektet. Regionrådet følte imidlertid at det fortsatt er eit noko uklart bilete om kva kommunane eventuelt skal gje støtte til, og at det må konkretiserast meir. Vidare at dette vert sett i samband med andre planar som folkehelsearbeid og Interkommunal plan for samarbeid innan helse- og omsorgstenesta. Regionrådet ber om at prosessgruppa arbeidar vidare med konkretisering av prosjektet og at dei legg det fram for Rådmannsutvalet. Sak 44/14 Orienteringssaker NUI Rune Heradstveit orienterte kort om ulike saker. Skjønsmidlar. Regionen har fått kr mill. i skjønsmidlar til ulike tiltak. Regionen hadde inne ni søknadar i prioritert rekkefylgje og fekk forholdsvis god utteljing på 7 av dei. At dei to siste ikkje nådde opp, var ikkje heilt uventa ut i frå kriterier. Nordhordland Biosfæreområde. Ein har starta informasjonsrundane til kommunestyra, har vore i Gulen og Meland. Og fått positiv tilbakemelding. Etter runden til kommunestyra, vil det bli sendt ut felles saksframlegg til kommunestyra. Søknad til Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 3

21 Unesco-kommisjonen / MAB-komitéen er planlagt sendt i desember d.å. Workshop omdømme. Det vart gjennomført workshop i omdømmeprosjektet måndag 8. september på Westland hotel. 31 deltaktar var med og det var eit godt arbeidsmøte og god dialog rundt borda. Arbeidsgruppa vil arbeida med innspela og diskutera vegen vidare. Ein minner om Reservebenken sitt omdømmeseminar på Lune huler 1. oktober. Interkommunal nærings- og samfunnsplan. Arbeid pågår. NUI har engasjert Norconsult i prosjektet. Sak 45/14 Status utval Nærings- og samferdsle Nils Marton Aadland informerte kort om møte med Havsportslauget der ordførarane i Meland, Lindås, Radøy og Austrheim deltok. Regionen bør marknadsførast betre som havsportregion. Bl.a. bør det koma eit kart som viser tilgang til sjø m.v. Marknadsføring bør skje gjennom Nordhordland Næringshage. Aadland viste vidare til gjennomført møte i fondstyret pr. e-post, og at det dessverre er lite pengar å dela ut. Helse Astrid Aarhus Byrknes refererte frå møte i Helseutvalet tidlegare på dagen. Referat frå dette møtet vert sendt ut. Kultur Ikkje noko nytt frå kultur. Rådmannsutvalet Odd Ivar Øvregård orienterte kort frå Rådmannsutvalet. B Beredskapssjefen i Bergen kommune som inviterer til samarbeid om kompetanseheving. RU opplevde Bergen kommune på tilbodssida i dette, og vil sjå nærare på dette saman med beredskapssjefen i Bergen. E-handelsprosjektet. Snart vil all bestilling frå kommunane skje elektronisk gjennom e- handel. Sak 46/14 Meldingar og eventuelt Høyring Regionale senter. Fleire kommunar har allereie sendt høyringsuttale. Regionrådet var enige om at den enkelte kommune sender høyringsuttale. Regionrådet sender ikkje felles uttale. Neste møte er planlagt til fredag 10. oktober kl. 09:00 15:00. Då dette er i haustferien, er Regionrådet enige om å flytta møtet. NUI kjem tilbake med forslag til ny dato. Knarvik, 17. september 2014 Kari Aakre Fungerande leiar Regionrådet Nordhordland Rune Heradstveit Dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Vedlegg: Sak 42/14: Presentasjon, framtidig organisering av reiselivet. Ole Warberg Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 4

22 Helseutvalet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Formål: Møte i Helseutvalet Møtetid: kl Til stad: Møteleiar: Referent: SAKS NR Protokoll Tord Moltumyr, Odd Ivar Øvregård, Peter Kubon, Karstein Totland, Nils Marton Aadland, Øivind Olsnes, Astrid Aarhus Byrknes og Anne Hildegunn Færøy Astrid Aarhus Byrknes Anne Hildegunn Færøy SAKSLISTE 20/14 Saksliste og innkalling - godkjent utan merknader V 21/14 Protokoll frå utvalsmøte godkjent utan merknader V O V D Vedlegg 22/14 Skifte av leiar i Samarbeidsutvalet for Nordhordland Tord Moltumyr har meldt at han vil gje seg som leiar for Samarbeidsutvalet(SU) Nordhordland, og har bedt Helseutvalet drøfta kandidat for å overta dette vervet. Helseutvalet tilrår at kommunane fortset å ivareta leiarvervet i Samarbeidsutvalet, og at Odd Ivar Øvregård vert innstilt som kandidat for å overta dette. Saka skal til handsaming i SU 22.september 23/14 Oppfølging av unge lovbrytarar Det vart orientert om initiativ frå lensmann Einar Vatne ved Nordhordland lensmannskontor om tiltak for oppfølging av unge lovbrytarar i Nordhordlandskommunane. Det er mellom anna initiert eit samarbeid mellom kommunane for å følgja opp ungdom som har fått påtaleunnlating ved å gjennomføre oppfølgingssamtalar, og tilrådd at tiltak vert gjennomført ved «Salto». Regionrådet har bedt Helseutvalet vurdera initiativet, og om det skal setjast ned ei arbeidsgrupe som skal vurdere interkommunalt samarbeid for å setje i verk tiltak retta mot unge lovbrytarar. D V Utvalet drøfta saka og i kva grad kvar kommune bør sikra tiltak retta mot denne gruppa innanfor eigne, eksisterande rammer, eller om det skal vurderast eit interkommunalt samarbeid slik politiet initierer. Det vert vist til samarbeidsavtale mellom kommunane og Konfliktrådet i Hordaland som mellom anna omhandlar tverrfagleg samarbeid for oppfølging av unge lovbrytarar, og som kan vere ein arena for iverksetjing av tiltak slik det er skissert i brev frå lensmannen. Konklusjon: Helseutvalet sluttar seg ikkje til framlegg til vedtak om å etablera arbeidsgruppe for å vurdere tiltak slik det er skissert i brev frå politiet. Utvalet viser til lokal samarbeidsavtale mellom Konfliktrådet i Hordaland og kommunane som gjeld oppfølging og tiltak retta mot unge

23 lovbrytarar, og viser til at det er gjennom denne ordninga det bør settast i verk tiltak retta mot denne gruppa. Orientering om Helseutvalet sitt vedtak går til Regionrådet og Nordhordland Lensmannskontor. 24/14 Oppfølging etter møte med Helse Vest RHF Oppfølging av sak 17/14, møte med Helse Vest og lokalisering av spesialisthelsetenester i Nordhordland. I dette møtet konkluderte ein med at vurderingar av kva spesialisthelsetenester det er behov for å lokalisere i Nordhordland må gjerast i samarbeid med Helse Bergen og HDS. D Konklusjon: Helseutvalet er samd i at denne saka må følgjast opp, og at det blir tatt eit initiativ til møte med Helse Bergen for å drøfte saka. Astrid Byrknes og Tord Moltumyr får i oppdrag å følgje opp denne saka. 25/14 Orientering om Helsehuset Det vart gitt ei kort orientering om status for Helsehusprosjektet. NUI er i forhandlingar når det gjeld kjøp av tomt. Selskapsavtale for nytt IKS som skal planleggja, oppføra og drifta Helsehuset er ferdigstilt og vil bli lagt fram for Regionrådet for vurdering før den blir sendt til handsaming i kommunane. Det er utarbeidd forslag til prosjektorganisasjon for byggeprosjektet. Denne vil bli presentert for Regionrådet i møte Invitasjon til anbod på prosjektleiing for byggeprosjektet er lagt ut på Doffin, og ein har som mål å ha på plass prosjektleiing innan 01.desember. O Konklusjon: Helseutvalet tar orienteringa til etterretning, og ber NUI utarbeide informasjonsskriv som kan sendast til kommunane for å orientere om status for byggeprosjektet og planar for innhald og drift. 26/14 Orientering frå andre utval O Rådmannsutvalet - Sjå orientering under sak 29/14 Samarbeidsutvalet m/ underutval - Invitasjon til deltaking i revidering av regional plan for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Tord Moltumyr orienterte om invitasjon frå Helse Vest om deltaking i styringsgruppe og prosjektgruppe for revidering av regional plan for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Det er i brevet oppmoda om at Samarbeidsutvala peikar ut representant frå kommunane som kan delta i dette arbeidet. Saka skal til handsaming i Samarbeidsutvalet

24 27/14 Nordhordland legevakt og ØH D ØH-D Sigfrid Reisegg, overlege v/øh-d orienterte om status for bruk av døgnposten, kva diagnosar som blir behandla der, kvar pasientane kjem frå og kven som legg dei inn i sengene. Presentasjon som viser datagrunnlaget er vedlagt. Grethe Fosse, legevaktsjef v/nlv orienterte om og presentert vurderingar av framtidig behov for kompetanse ved legevakta og kommunane særleg retta mot nye oppgåver og utfordringar, og sett i lys av lov og forskrift. Helseutvalet takka for orienteringa og meldte tilbake at dette var nyttig informasjon. Utvalet ønskjer å få presentert sak for å vurdere korleis ein kan arbeide vidare med og følgje opp utfordringar når det gjeld framtidig behov for kompetanse og rekruttering av helsepersonell. O PP lagt ved i e-post 28/14 Eventuelt: Smittevernberedskap Tord Moltumyr viser til brev frå Helsedirektoratet med tittelen; ORIENTERING I FORBINDELSE MED EBOLA - KOMMUNENES SMITTEVERNBEREDSKAP M.M.. I brevet er det mellom anna oppmoda til kommunane si gjennomgang av smittevernplanar og kommunelegen sitt ansvar hht. Smittevernloven. Vidare er det lagt til grunn at; kommunen skal ha en beredskapsordning hvor en kommunelege med ansvar og oppgaver i henhold til smittevernloven og folkehelseloven er tilgjengelig til enhver tid (24/7). O ORIENTERING I FORBINDELSE MED EBOLA - KO Det er uklart i kva grad kommunane oppfyller kravet om beredskap med dagens ordningar. Utvalet drøfta spørsmål ved om ein skal vurdera etablering av ei formell vaktordning i regionen for å følgje opp krav om smittevernberedskap 24/7. 29/14 Konklusjon: Helseutvalet tar saka til orientering, og ber Rådmannsutvalet drøfta kommunane si plikt til smittevernberedskap - 24/7, og om det skal etablerast ei formell vaktordning i regionen for å møta krav iht m.a. smittevernberedskap slik det er orientert om i skriv frå Helsedirektoratet Oppgjer for utlevering av LAR-medikament i kommunane Peter Kubon orienterer om skriv frå Helse Bergen, avd for rusmedisin(afr), der kommunane er invitert til eit fellesmøte(gjennomført 5/9) og møte mellom AFR og den enkelte kommune for diskutere ansvar og økonomi for utlevering av LARmedikament. Odd Ivar Øvregård viser til at Rådmannsutvalet har drøfta saka og at det er sett ned ei ned ei gruppe beståande av rådmannen i Osterøy og Meland, samt fagperson frå Lindås og Radøy som går i dialog med Helse Bergen for å koma fram til felles mal som kan gjelda for alle kommunane. O

25 Nordhordland ØH-D Kommunale ØH-senger på Nordhordland legevakt

26 Nordhordland ØH-D «Staben» Grethe Fosse Legevaktsjef Kristian Simonsen Overlege Sigfrid Reisegg Overlege

27 Organisering Interkommunal vertskommuneavtale for legevakt og ØH-D, vertskommune Lindås Befolkning ca (9 kommuner) Samarbeidsavtaler og særavtale ØH-D sammen med Haraldsplass DS Særavtale for legevaktleger/øh-d leger Legedekning på ØH-D: 1,2 overlegestillinger på hverdager til kl lege kveld/natt døgnkontinuerlig hverdager Lørd/sønd: 1 lege 12-08

28 MO

29 Hvor & hvem Lokalisert i etasjen over legevakten 6 senger, hvor av 2 er på enerom 2 overleger 3 fagsykepleiere 1 sykepleier på hver vakt Det finnes en egen perm med prosedyrer på vaktrom og legekontor ØH-D, samt på legevakt.

30 Logistikk - Innleggelse i ØH-D avdeling FASTLEGE LEGEVAKTLEGE KOMMUNELEGE ØHD

31 Medisin-teknisk utstyr og lab Lab Celleteller CRP, ALAT, Hb, Glukose, INR, Kreatinin, d-dimer, GT, Amylase Blodgass Elektrolytter (Na, K, Cl) Strep-test, monospot Mulighet for sendeprøver hverdager til HUS Medisinsk-teknisk utstyr Blære-scanner Håndholdt ultralyd (V-scan) EKG CPAP Forstøverapparat Pulsoksymeter Hjertestarter Oksygen Infusjonspumper IV-stativ Mobilt rtg

32 Sjekkliste ved innleggelse Alle må oppfylles: Kryss Minst en av følgende oppfylles: Kryss Kort liggetid (<72t) Henvist fra Nordhordland legevakt, fastlege eller tilsynslege Behov for observasjon Behov for administrering av medisiner Sannsynlig at lokale tiltak kan bedre tilstanden Samtykker til innleggelse Ikke akutt rus Behov for væskebehandling Behov for smertelindring Annet: Ikke mistanke hjerteinfarkt Ikke mistanke om akutt hjerneslag Annet: Ikke gravid med svangerskapsrelatert sykdom Ikke akutt psykotisk Ikke bevisstløs

33 Scoringsverktøy (TEWS - triage early warning score) NB: Klinisk skjønn overstyrer og rød hastegrad innlegges alltid.

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 17.09.2014 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 22:15 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 1 Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 18:00 2000 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 001/14-007/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy Ap Terje Håland

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-13:00 Sak 262/14 Møteprotokollen for ikkje offentleg sak vert lagt fram i møte. Frammøtte

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-2030 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030. Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 2

Austrheim kommune Formannskapet. Møteprotokoll. Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030. Møtestad: Austrheim kommunehus - Møte nr: 2 Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 2 Møtedato: 15.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 1030 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 008/14-014/14 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-2000 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Sak 144/14 er ikkje offentleg og sakspapir vart delt ut i møte Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 12.11.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 13:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar Jan Erik

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1100 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Møte: 04/2015 Tid: Måndag 24. august kl. 13.45 17.00 Stad: Skjerjehamn Til stades:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 1/2013 Tid: Fredag 25. januar kl. 09:00 13:00 Stad: Nordhordland

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:50 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00 13:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

STATUS ØH SENGER MAI 2015

STATUS ØH SENGER MAI 2015 SAMARBEID OM ØH SENGER I KOMMUNANE I HELSE BERGEN STATUS ØH SENGER MAI 2015 Oversikt over status innfasing av kommunale ØH senger i HB Pr mai 2015, til saman 56 senger starta og under planlegging. Samnanger

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Austrheim kommune Kommunestyret. Møteprotokoll. Møtedato: 18.12.2013 Møtetid: Kl. 15:00 1730. Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.

Austrheim kommune Kommunestyret. Møteprotokoll. Møtedato: 18.12.2013 Møtetid: Kl. 15:00 1730. Møtestad: Samfunnshuset Saksnr. Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 13 Møtedato: 18.12.2013 Møtetid: Kl. 15:00 1730 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 145/13-163/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy Ap Hardy Pedersen

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre):

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre): MØTE PROTOKOLL Utval Kommunestyret Møtest a d: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: 04.11.2016 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.10 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Marit Aakre Tennø, Geir Paulsen,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 27.10.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 010/13 13/198 Faste saker 011/13 13/66 Å

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 010/13 13/198 Faste saker 011/13 13/66 Å SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Møtetid: 09:00-15.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 27.10.2016 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 21:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Møtetid: 19:00-21:45 Møtestad: Kommunehuset Av 21 medlemmer møtte 21, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: 10:00 15:00 (kurs kl. 10.00-12.00) Følgjande

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnr.: 001/14-007/14. Følgjande medlemmer møtte: Ernst Stellberg(H), Helge Dyrkolbotn(Krf), Per Lerøy(Ap), Liv Ulvøy (V)

Møteprotokoll. Saksnr.: 001/14-007/14. Følgjande medlemmer møtte: Ernst Stellberg(H), Helge Dyrkolbotn(Krf), Per Lerøy(Ap), Liv Ulvøy (V) Austrheim kommune Formannskapet Møteprotokoll Møte nr: 1 Møtedato: 08.01.2014 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Austrheim kommunehus - "Børilden" Saksnr.: 001/14-007/14 Følgjande medlemmer møtte: Ernst

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret. Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett 2015 vart lagt fram i balanse, presentasjon vedlagt.

Møteprotokoll for Kommunestyret. Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett 2015 vart lagt fram i balanse, presentasjon vedlagt. Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 30.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 11:45-15:40 Rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett 2015 vart lagt fram i balanse, presentasjon vedlagt.

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 23.04.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i fleirbrukshallen Møtetid: 18:15-19:30 Det vert høve til å koma med saker til "Eventuelt". Sak vert oppretta

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF)

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 28.11.11 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 37/11 46/11 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Seljord kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskap/økonomiutval Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Møtetid: 10:00 14:15

Seljord kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskap/økonomiutval Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Møtetid: 10:00 14:15 Seljord kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap/økonomiutval Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 06.10.2016 Møtetid: 10:00 14:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer