Innkalling Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Kommunestyret"

Transkript

1 AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. Varamedlem møter berre etter nærare innkalling Saksliste Saksnr Tittel 105/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 106/14 Godkjenning av møteprotokoll 107/14 Meldingar 108/14 Orienteringssak 109/14 Framtidas barnehage i Kaland - nedsetjing av administrativ arbeidsgruppe og mandat 110/14 Kjøp av tilleggsareal frå gbnr. 130/20 til Austrheim kommune sin barnehagetomt på Kaland 111/14 Godkjenning av Detaljregulering for Næringsområde N05 Leirvågskrysset, arealplanid /14 Kjøp av paviljong Kaland skule 113/14 Søknad om permanent skuleskyssordning frå og til Litlelindås 114/14 Tilleggsbevilling vatn til Øyane 115/14 Søknad om skjenkeløyve Havsportveka /14 Nordhordlandspakken - Søknad om delvis bompengefinansiering Dato Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

2 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 105/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/1333 Godkjenning av innkalling og saksliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent Saksopplysninger:

3 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 106/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/1333 Godkjenning av møteprotokoll Vedlegg: Protokoll - Kommunestyret Framlegg til vedtak: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent Saksopplysninger:

4 AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-20:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen AP Medlem Marielle Sundfjord Storebø AP Medlem Ernst Stellberg H Medlem Anita Soltveit H Medlem Morten Sognnes H Medlem Nils Ove Vassdal H Medlem Knut Risnes KRF Medlem Reidar Øksnes SP Medlem Liv Ulvøy V Medlem David Ludvigsen FRP Medlem Forfall meldt frå følgjande medl. Asbjørn Brandtun Kate Bentzen Ole Gustav Gullaksen Torunn Helland Karlsen Parti AP AP H V Frammøtte varamedlemmer: Parti Rolle Merethe Rikstad Tresvik AP Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem Tove Iren Sætre AP Varamedlem Magnus Kvingedal H Varamedlem Desse møtte frå administrasjonen: Olav Birger Andersen, Torleiv Frotjold

5 Ugild Parti Sak Følgjande varamedlem møtte Parti Per Lerøy Ap 093/14 Tove Iren Sætre Ap Dato Per Lerøy ordførar Olav B. Andersen fungerande rådmann

6 Saknr Tittel 088/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 089/14 Godkjenning av møteprotokoll 090/14 Meldingar 091/14 Orienteringssak Sakliste 092/14 Løyving til kostnadar med arkeologiske undersøkingar med Områdeplan- Nordre Fonnesvågen- 093/14 Selskapskontroll i AS Austrheim Næringsselskap - oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i sak 059/14 og kontrollutvalet si sak 51/14 094/14 KS medvirkning i lokale og regionale prosessar i ein kommunereform - Anmodning 095/14 Offentleg høyring og ettersyn til planprogram for detaljregulering " Johan Sverdrup oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad" planid Oppstart av planarbeid 096/14 Uttale til "Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland" - høyring av framlegg til område 097/14 Tilstandsrapport for grunnskulen i Austrheim 2014

7 088/14: Godkjenning av innkalling og saksliste Rådmannen sitt framlegg: Innkalling og sakliste vert godkjent KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 088/14 Vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent /14: Godkjenning av møteprotokoll Rådmannen sitt framlegg: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent KOMMUNESTYRET Det låg ved møteprotokoll frå og Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 089/14 Vedtak: Begge møteprotokollane vert godkjent

8 /14: Meldingar Rådmannen sitt framlegg: Meldingane vert tekne til orientering KOMMUNESTYRET Melding: 14.9 Tildeling av kulturmidlar - Ønske om melding om retningsliner for tildeling av kulturmidlar KS - 090/14 Vedtak: Meldingane vert tekne til orientering /14: Orienteringssak Rådmannen sitt framlegg: KOMMUNESTYRET Det var ingen orienteringar

9 092/14: Løyving til kostnadar med arkeologiske undersøkingar med Områdeplan- Nordre Fonnesvågen- Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune løyver kr til arkeologisk feltarbeid i Nordre Fonnesvågen i samsvar med kostnadskalkyle frå Hordaland Fylkeskommune datert Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Midlane vert lånt frå prosjektnr omsorgbustadar. Midlane vert tilbakebetalt gjennom budsjettet FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 153/14 Vedtak: Austrheim kommune løyver kr til arkeologisk feltarbeid i Nordre Fonnesvågen i samsvar med kostnadskalkyle frå Hordaland Fylkeskommune datert Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Midlane vert lånt frå prosjektnr omsorgbustadar. Midlane vert tilbakebetalt gjennom budsjettet KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke KS - 092/14 Vedtak: Austrheim kommune løyver kr til arkeologisk feltarbeid i Nordre Fonnesvågen i samsvar med kostnadskalkyle frå Hordaland Fylkeskommune datert Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Midlane vert lånt frå prosjektnr omsorgbustadar. Midlane vert tilbakebetalt gjennom budsjettet

10 093/14: Selskapskontroll i AS Austrheim Næringsselskap - oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i sak 059/14 og kontrollutvalet si sak 51/14 Rådmannen sitt framlegg: Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak i kommunestyret: Kommunestyret løyver kr ,- eks mva til gjennomføring av selskapskontroll i AS Austrheim Næringsselskap. For at selskapskontrollen skal kunne gjennomførast på ein rasjonell og god måte føreset kommunestyret at AS Austrheim Næringsselskap og kommunen raskt og effektivt gir dei opplysningar som vert etterspurt KOMMUNESTYRET Per Lerøy (AP) gikk frå som ugild. Helge Dyrkolbotn (Krf) overtok som ordførar. Tove Irene Sætre (AP) tilstrådde møtelyden. Reidar Øksnes (Sp) vart samrøystes vald til settevaraordførar. Arne Kästel frå kontrollutvalet orienterte om saka. Framlegg frå Ap: Austrheim kommunestyre ber om at kontrollutvalet sjølv gjennomfører den vedtekne selskapskontrollen av AS Austrheim Næringsselskap. I det praktiske arbeidet nyttar ein seg av sekretariatet og revisjonen i tråd med kommunelova 77 nr. 5 (heimel) og 80 (innsynsrett), forskrift om kontrollutval - kap. 6. Utsettingsframlegg frå Krf v/ Knut Risnes: Saka vert utsett og sendt formannskapet til vurdering i høve til kva form selskapskontrollen skal ha, økonomisk vurdering i høve til det, og finansiering. Framlegg framsett av Ap i møte vert teke med i den vidare handsaminga av saka. Det vart røysta over utsettingsframmlegget, dette framlegget frå Krf vart samrøystes vedteke. KS - 093/14 Vedtak: Saka vert utsett og sendt formannskapet til vurdering i høve til kva form selskapskontrollen skal ha, økonomisk vurdering i høve til det, og finansiering. Framlegg framsett av Ap i møte vert teke med i den vidare handsaminga av saka

11 094/14: KS medvirkning i lokale og regionale prosessar i ein kommunereform - Anmodning Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 151/14 Vedtak: Austrheim kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg var samrøystes vedteke KS - 094/14 Vedtak: Austrheim kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til /14: Offentleg høyring og ettersyn til planprogram for detaljregulering " Johan Sverdrup oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad" planid Oppstart av planarbeid Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune vedtek på vilkår i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 4.1 og 12-9 og forskrift om konsekvensutredningar 7, å leggje ut planprogram for detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID » til offentleg høyring og ettersyn. Vilkåret er at offentleg vassleidning gjennom oljerøyrtunnelen til Johan Sverdrup i Austrheim kommune må utgreiiast og vurderast i planprogrammet.

12 Austrheim kommune vedtek i samsvar med reglane i PBL 12-1, 12-3 og 12-8 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID ». Endeleg planområdegrense for detaljreguleringsplanen vert fastsett før oppstartvarslet vert sendt ut FORMANNSKAPET Fellesframlegg: Austrheim kommune vedtek på vilkår i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 4.1 og 12-9 og forskrift om konsekvensutredningar 7, å leggje ut planprogram for detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID » til offentleg høyring og ettersyn. Vilkåret er at offentleg vassleidning gjennom oljerøyrtunnelen til Johan Sverdrup i Austrheim kommune må utgreiiast og vurderast i planprogrammet. Austrheim kommune vedtek i samsvar med reglane i PBL 12-1, 12-3 og 12-8 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID ». Endeleg planområdegrense for detaljreguleringsplanen vert fastsett før oppstartvarslet vert sendt ut. Framlegg til planområde datert som rådmannen delte ut på møtet vart fastsett som planområde for detaljreguleringa i Austrheim kommune. Fellesframlegget vart samrøystes tilrådd. FS - 155/14 Vedtak: Austrheim kommune vedtek på vilkår i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 4.1 og 12-9 og forskrift om konsekvensutredningar 7, å leggje ut planprogram for detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID » til offentleg høyring og ettersyn. Vilkåret er at offentleg vassleidning gjennom oljerøyrtunnelen til Johan Sverdrup i Austrheim kommune må utgreiiast og vurderast i planprogrammet. Austrheim kommune vedtek i samsvar med reglane i PBL 12-1, 12-3 og 12-8 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID ». Endeleg planområdegrense for detaljreguleringsplanen vert fastsett før oppstartvarslet vert sendt ut. Framlegg til planområde datert som rådmannen delte ut på møtet vart fastsett som planområde for detaljreguleringa i Austrheim kommune KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg var samrøystes vedteke

13 KS - 095/14 Vedtak: Austrheim kommune vedtek på vilkår i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 4.1 og 12-9 og forskrift om konsekvensutredningar 7, å leggje ut planprogram for detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID » til offentleg høyring og ettersyn. Vilkåret er at offentleg vassleidning gjennom oljerøyrtunnelen til Johan Sverdrup i Austrheim kommune må utgreiiast og vurderast i planprogrammet. Austrheim kommune vedtek i samsvar med reglane i PBL 12-1, 12-3 og 12-8 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan «Oljerøyrleidning frå Bergsvikhamn til Mongstad PlanID ». Endeleg planområdegrense for detaljreguleringsplanen vert fastsett før oppstartvarslet vert sendt ut /14: Uttale til "Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland" - høyring av framlegg til område Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommune synes det er fornuftig at område 1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar er med på framlegget til «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland». Austrheim kommune er samd i at dette er eit viktige kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse der alle må ha ein medveten haldning til bruk og vern. Austrheim kommune ser difor nytten av eit slikt register. Austrheim kommune ber om at området «1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar» får ei avgrensing til 100 meters beltet i strandsona eller til ei meir funksjonell strandsone FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 154/14 Vedtak: Austrheim kommune synes det er fornuftig at område 1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar er med på framlegget til «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland». Austrheim kommune er samd i at dette er eit viktige kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse der alle må ha ein medveten haldning til bruk og vern. Austrheim kommune ser difor nytten av eit slikt register. Austrheim kommune ber om at området «1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar» får ei avgrensing til 100 meters beltet i strandsona eller til ei meir funksjonell strandsone.

14 KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke KS - 096/14 Vedtak: Austrheim kommune synes det er fornuftig at område 1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar er med på framlegget til «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland». Austrheim kommune er samd i at dette er eit viktige kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse der alle må ha ein medveten haldning til bruk og vern. Austrheim kommune ser difor nytten av eit slikt register. Austrheim kommune ber om at området «1. Indre Farleia, Austrheim, Lindås og Radøy kommunar» får ei avgrensing til 100 meters beltet i strandsona eller til ei meir funksjonell strandsone /14: Tilstandsrapport for grunnskulen i Austrheim 2014 Rådmannen sitt framlegg: Tilstandsrapport for grunnskulen i Austrheim 2014 vert tatt til vitande, slik han ligg føre FORMANNSKAPET Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. FS - 130/14 Vedtak: Tilstandsrapport for grunnskulen i Austrheim 2014 vert tatt til vitande, slik han ligg føre KOMMUNESTYRET Torlevi Frotjold orienterte om saka. Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke KS - 097/14 Vedtak: Tilstandsrapport for grunnskulen i Austrheim 2014 vert tatt til vitande, slik han ligg føre

15

16 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 107/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 14/1333 Meldingar Vedlegg: Protokoll Regionrådet Protokoll møte i Helseutvalet Presentasjon Kommunale ØH-senger Nordhordland legevakt Vedr ny politistruktur Underliggende saker: Saksnummer Tittel 107/14.1 Protokoll Regionrådet /14.2 Protokoll frå Helseutvalet -Region Nordhordland 107/14.3 Presentasjon av ØH-D ved Nordhordland Legevakt. 107/14.4 Vedr. ny politistruktur Framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til orientering Saksopplysninger:

17

18 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 5/2014 Tid: Fredag 12. september kl. 12:00-15:00 Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS Til stades: Ordførar: Rådmenn: NUI: Kari Aakre, Nils Marton Aadland, Astrid A. Byrknes, Karstein Totland, Hallvard Oppedal (ikkje 43/14, 45-46/14), Kristin Handeland, Per Lerøy (ikkje sak 38-42/14), Ingvild Hjelmtveit, Odd Ivar Øvregård, Svein Helge Hofslundsengen, Reidun Halland (ikkje 43/14, 45-46/14), Vidar Bråthen, Øivind Olsnes, Jarle Landås Rune Heradstveit, Bent Gunnar Næss (sak 41/14), Kari Evensen Natland (sak 42/14)og Anne Hildegunn Færøy (sak 43/14) Andre: Ole Warberg (sak 42/14), Rolf Tande, Anne Jorun Lunde og Jens Reigstad (sak 43/14) Forfall: Jon Askeland, Knut Moe, Jan Olav Osen Sak 38/14 Godkjenning, møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste vart godkjent utan merknadar. I Jon Askeland sitt fråvær, leia nestleiar i Regionrådet Kari Foseid Aakre møtet. Sak 39/14 Godkjenning, møteprotokoll møte 4/2014 Møteprotokollen frå møte 4/2014 vart godkjent utan merknadar. Sak 40/14 Sak 41/14 Status aksjonsliste Kort gjennomgang av status. Selskapsavtale Region Nordhordland Helsehus revidert avtale Rune Heradstveit orienterte fyrst om status for arbeidet med Region Nordhordland Helsehus. Herunder samtalar med vegvesenet om pris m.v. Det er inngått ein muntleg intensjonsavtale med Statens vegvesen om kjøp av tomt. Anbod for prosjektleiing er lagt ut på Doffin i dag, fredag 12. september. Frist for anbod er 24. oktober og det vil då bli gjennomført evaluering m.v. etter anbodsreglane. Oppstart prosjektarbeid er planlagt til 1. desember d.å. Det er laga ei tentativ ramme for vidare framdrift og møteplan for prosjektet med utlysing av arkitekt og rådgjevande ingeniørar, rammesøknad, prosjektering, utsending av anbod på bygget, evaluering og kontrahering av totalentreprise, oppstart byggestart (mai 2016) og ferdig bygg like over nyttår NUI vil no få på plass styringsgruppe og ulike arbeidsgrupper / brukargrupper som skal jobba med innhald m.v. i bygget. Saksframlegg og selskapsavtale Rune Heradstveit viste så til utsendt forslag til felles saksframlegg og selskapsavtale for etablering av Region Nordhordland Helsehus IKS. Både saksframlegget og selskapsavtalen er redigert i forhold til det som vart sendt ut før sommarferien, dette etter tilbakemeldingar frå kommunane. Selskapsavtalen og spesielt 11 har vore førelagt advokat og skal no vera formulert slik den bør vera etter IKS-lova m.v.

19 Saksframlegget og selskapsavtalen vart førelagt Rådmannsutvalet fredag 26. september og utvalet slutta seg til både saksframlegget og selskapsavtalen. Vedtak 1. Regionrådet sluttar seg til revidert versjon av Selskapsavtale for Region Nordhordland Helsehus IKS, med endringar som er gjort etter innspel frå partane. 2. Regionrådet ber NUI legge fram selskapsavtalen for handsaming i eigarkommunane. 3. Regionrådet ber valnemnda starta arbeidet med å finna representantar til styret for det nye selskapet. 4. Regionrådet ber om at NUI førebur og gjennomfører stiftingsmøte for det nye selskapet når selskapsavtalen er godkjent i kommunane. 5. Regionrådet ber vidare om at NUI fortsett å jobbe med prosjektet inntil nytt selskap er etablert. Sak 42/14 Organisering av reiselivet i Region Bergen. Et forslag om å skape ein ny felles region frå Sunnhordland til Nordhordland. Reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen reiselivslag orienterte om forslag til framtidig organisering av reiselivet i «Region Bergen» - jfr. vedlagte presentasjon. Han la ikkje skjul på at dette handla om vilje til bidra med kroner og ører og leggja til rette for gode rammevilkår. Målet med auka samarbeid er: Å auka verdiskaping og produktivitet Fleire heilårs arbeidsplassar og meir solide verksemder, særleg i distrikta Fleire gode opplevingar som trekk til seg gjester med høg vilje til betaling Målgruppene er ferie- og fritidsreisande, konferansar og opplevingar og yrkesreisande. Marknad skal vera både nasjonalt og internasjonalt, og det er eit mål om å få fleire tilreisande innan Dette krev meir produktutvikling innanfor opplevingar, styrka kompetanse og auka ressursar på marknadsføring. Warberg orienterte vidare om marknad og suksessfaktorar som må til for å lukkast. 1. Felles hovudprodukt innanfor det regionale området 2. Felles begrepsbruk, samling om ei felles organisering 3. Felles marknadar og målgrupper 4. Felles erkjenning av trongen for større tyngde, meir heilskapleg og slagkraftig marknadsføring 5. Oppslutning frå det politiske miljø 6. Oppslutning frå næringsaktørane 7. Inkluderande prosess i forhold til utarbeiding av regionen der næringsaktørane er dei viktigaste berarane av valt strategi 8. Kompetanse og slagkraft i fellesapparata på marknadssida og på næringspolitiske område Målet med ein større region Region Bergen er; 1. Å gjera oss alle modne for vekst. Både nasjonalt, regionalt og internasjonalt 2. Oppnå ein sterkare posisjon i forhold til alle regioner 3. Oppnå synergiar mellom våre 4 regionar 4. Styrka lønnsomheita, auka antall arbeidsplassar og bidra til større volum av tilreisande i kjøpesterke segment Viktigaste tiltak vil vera: 1. Betre infrastrukturen tilgjengelegheit betyr alt Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 2

20 2. Forsterka innsats mot møte- og arrangementsmarknaden 3. Utvida marknadane 4. Styrka den regionale organiseringa 5. Styrka vertskapsoppgåva 6. Styrke effekten av virkemiddelapparatets og offentlige myndigheters Det avgjerande er om Nordhordland vert med på denne satsinga? Warberg peika på at dersom kommunane stiller opp, så vil også næringslivet fylgja på, men det er viktig med ein katalysator og eit kasseapparat eit sted. I dag skjer det mykje godt arbeid, men det er til dels ustrukturert. Det vart så spørsmål og debatt. Fleire takka Warberg for eit fint innlegg og spennande og viktige tankar. Det er viktig å få til gode partnarskap mellom kommunane og næringa, og at ein treng ein del forpliktingar innanfor t.d. produktutvikling og vertskapsfunksjonen. Det må vera evne og vilje får næringsliv og næringsaktørar. Regionrådet var enige om at dette må ein gå vidare med. Dei ber om at næringa / reiselivsaktørane kjem tilbake til Regionrådet med ein forretningsplan med mål, aktiviteter, analyser, økonomi m.v. og ein oversikt over om lag kor stor medlemsmassen frå Nordhordland vil vera. Det vil så vera eit grunnlag for kommunale vedtak om vegen vidare. Sak 43/14 Folkehelseprosjekt for born og unge - utprøving av eit nytt tilbod Rolf Tande (Masfjorden kommune), Anne Jorunn Lunde (Austrheim kommune) og Jens Reigstad (Innomed) orienterte om spennande tankar om eit folkehelsetilbod for born og unge. Tande understreka at er det foreløpig kun eit skjelett med tankar. Ein jobbar med folkehelse for barn og ungdom i Nordhordlandskommunane no også, men ein opplever at arbeidet er for fragmentert og ikkje sett i eit godt nok system. Dette var understreka av Lunde som fortalte litt om status og korleis ting kan bli betre. Reigstad viste til ulike program og støtteordningar for dette både innan Innomed, Forskingsrådet og Innovasjon Norge. Men det er viktig at kommunane vurderer kva som er viktig for dei. Det er no stor vilje i Helse Bergen HF og i andre fagetatar til å arbeida vidare med dette i eit systematisk prosjekt. Regionen har derfor ein veldig god moglegheit til å gjera dette på ein god måte. Regionrådet synest presentasjonen var spennande og viktig, og at dette er ein viktig dimensjon av folkehelsearbeidet. Regionrådet er positive til prosjektet. Regionrådet følte imidlertid at det fortsatt er eit noko uklart bilete om kva kommunane eventuelt skal gje støtte til, og at det må konkretiserast meir. Vidare at dette vert sett i samband med andre planar som folkehelsearbeid og Interkommunal plan for samarbeid innan helse- og omsorgstenesta. Regionrådet ber om at prosessgruppa arbeidar vidare med konkretisering av prosjektet og at dei legg det fram for Rådmannsutvalet. Sak 44/14 Orienteringssaker NUI Rune Heradstveit orienterte kort om ulike saker. Skjønsmidlar. Regionen har fått kr mill. i skjønsmidlar til ulike tiltak. Regionen hadde inne ni søknadar i prioritert rekkefylgje og fekk forholdsvis god utteljing på 7 av dei. At dei to siste ikkje nådde opp, var ikkje heilt uventa ut i frå kriterier. Nordhordland Biosfæreområde. Ein har starta informasjonsrundane til kommunestyra, har vore i Gulen og Meland. Og fått positiv tilbakemelding. Etter runden til kommunestyra, vil det bli sendt ut felles saksframlegg til kommunestyra. Søknad til Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 3

21 Unesco-kommisjonen / MAB-komitéen er planlagt sendt i desember d.å. Workshop omdømme. Det vart gjennomført workshop i omdømmeprosjektet måndag 8. september på Westland hotel. 31 deltaktar var med og det var eit godt arbeidsmøte og god dialog rundt borda. Arbeidsgruppa vil arbeida med innspela og diskutera vegen vidare. Ein minner om Reservebenken sitt omdømmeseminar på Lune huler 1. oktober. Interkommunal nærings- og samfunnsplan. Arbeid pågår. NUI har engasjert Norconsult i prosjektet. Sak 45/14 Status utval Nærings- og samferdsle Nils Marton Aadland informerte kort om møte med Havsportslauget der ordførarane i Meland, Lindås, Radøy og Austrheim deltok. Regionen bør marknadsførast betre som havsportregion. Bl.a. bør det koma eit kart som viser tilgang til sjø m.v. Marknadsføring bør skje gjennom Nordhordland Næringshage. Aadland viste vidare til gjennomført møte i fondstyret pr. e-post, og at det dessverre er lite pengar å dela ut. Helse Astrid Aarhus Byrknes refererte frå møte i Helseutvalet tidlegare på dagen. Referat frå dette møtet vert sendt ut. Kultur Ikkje noko nytt frå kultur. Rådmannsutvalet Odd Ivar Øvregård orienterte kort frå Rådmannsutvalet. B Beredskapssjefen i Bergen kommune som inviterer til samarbeid om kompetanseheving. RU opplevde Bergen kommune på tilbodssida i dette, og vil sjå nærare på dette saman med beredskapssjefen i Bergen. E-handelsprosjektet. Snart vil all bestilling frå kommunane skje elektronisk gjennom e- handel. Sak 46/14 Meldingar og eventuelt Høyring Regionale senter. Fleire kommunar har allereie sendt høyringsuttale. Regionrådet var enige om at den enkelte kommune sender høyringsuttale. Regionrådet sender ikkje felles uttale. Neste møte er planlagt til fredag 10. oktober kl. 09:00 15:00. Då dette er i haustferien, er Regionrådet enige om å flytta møtet. NUI kjem tilbake med forslag til ny dato. Knarvik, 17. september 2014 Kari Aakre Fungerande leiar Regionrådet Nordhordland Rune Heradstveit Dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Vedlegg: Sak 42/14: Presentasjon, framtidig organisering av reiselivet. Ole Warberg Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: / Side 4

22 Helseutvalet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Formål: Møte i Helseutvalet Møtetid: kl Til stad: Møteleiar: Referent: SAKS NR Protokoll Tord Moltumyr, Odd Ivar Øvregård, Peter Kubon, Karstein Totland, Nils Marton Aadland, Øivind Olsnes, Astrid Aarhus Byrknes og Anne Hildegunn Færøy Astrid Aarhus Byrknes Anne Hildegunn Færøy SAKSLISTE 20/14 Saksliste og innkalling - godkjent utan merknader V 21/14 Protokoll frå utvalsmøte godkjent utan merknader V O V D Vedlegg 22/14 Skifte av leiar i Samarbeidsutvalet for Nordhordland Tord Moltumyr har meldt at han vil gje seg som leiar for Samarbeidsutvalet(SU) Nordhordland, og har bedt Helseutvalet drøfta kandidat for å overta dette vervet. Helseutvalet tilrår at kommunane fortset å ivareta leiarvervet i Samarbeidsutvalet, og at Odd Ivar Øvregård vert innstilt som kandidat for å overta dette. Saka skal til handsaming i SU 22.september 23/14 Oppfølging av unge lovbrytarar Det vart orientert om initiativ frå lensmann Einar Vatne ved Nordhordland lensmannskontor om tiltak for oppfølging av unge lovbrytarar i Nordhordlandskommunane. Det er mellom anna initiert eit samarbeid mellom kommunane for å følgja opp ungdom som har fått påtaleunnlating ved å gjennomføre oppfølgingssamtalar, og tilrådd at tiltak vert gjennomført ved «Salto». Regionrådet har bedt Helseutvalet vurdera initiativet, og om det skal setjast ned ei arbeidsgrupe som skal vurdere interkommunalt samarbeid for å setje i verk tiltak retta mot unge lovbrytarar. D V Utvalet drøfta saka og i kva grad kvar kommune bør sikra tiltak retta mot denne gruppa innanfor eigne, eksisterande rammer, eller om det skal vurderast eit interkommunalt samarbeid slik politiet initierer. Det vert vist til samarbeidsavtale mellom kommunane og Konfliktrådet i Hordaland som mellom anna omhandlar tverrfagleg samarbeid for oppfølging av unge lovbrytarar, og som kan vere ein arena for iverksetjing av tiltak slik det er skissert i brev frå lensmannen. Konklusjon: Helseutvalet sluttar seg ikkje til framlegg til vedtak om å etablera arbeidsgruppe for å vurdere tiltak slik det er skissert i brev frå politiet. Utvalet viser til lokal samarbeidsavtale mellom Konfliktrådet i Hordaland og kommunane som gjeld oppfølging og tiltak retta mot unge

23 lovbrytarar, og viser til at det er gjennom denne ordninga det bør settast i verk tiltak retta mot denne gruppa. Orientering om Helseutvalet sitt vedtak går til Regionrådet og Nordhordland Lensmannskontor. 24/14 Oppfølging etter møte med Helse Vest RHF Oppfølging av sak 17/14, møte med Helse Vest og lokalisering av spesialisthelsetenester i Nordhordland. I dette møtet konkluderte ein med at vurderingar av kva spesialisthelsetenester det er behov for å lokalisere i Nordhordland må gjerast i samarbeid med Helse Bergen og HDS. D Konklusjon: Helseutvalet er samd i at denne saka må følgjast opp, og at det blir tatt eit initiativ til møte med Helse Bergen for å drøfte saka. Astrid Byrknes og Tord Moltumyr får i oppdrag å følgje opp denne saka. 25/14 Orientering om Helsehuset Det vart gitt ei kort orientering om status for Helsehusprosjektet. NUI er i forhandlingar når det gjeld kjøp av tomt. Selskapsavtale for nytt IKS som skal planleggja, oppføra og drifta Helsehuset er ferdigstilt og vil bli lagt fram for Regionrådet for vurdering før den blir sendt til handsaming i kommunane. Det er utarbeidd forslag til prosjektorganisasjon for byggeprosjektet. Denne vil bli presentert for Regionrådet i møte Invitasjon til anbod på prosjektleiing for byggeprosjektet er lagt ut på Doffin, og ein har som mål å ha på plass prosjektleiing innan 01.desember. O Konklusjon: Helseutvalet tar orienteringa til etterretning, og ber NUI utarbeide informasjonsskriv som kan sendast til kommunane for å orientere om status for byggeprosjektet og planar for innhald og drift. 26/14 Orientering frå andre utval O Rådmannsutvalet - Sjå orientering under sak 29/14 Samarbeidsutvalet m/ underutval - Invitasjon til deltaking i revidering av regional plan for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Tord Moltumyr orienterte om invitasjon frå Helse Vest om deltaking i styringsgruppe og prosjektgruppe for revidering av regional plan for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Det er i brevet oppmoda om at Samarbeidsutvala peikar ut representant frå kommunane som kan delta i dette arbeidet. Saka skal til handsaming i Samarbeidsutvalet

24 27/14 Nordhordland legevakt og ØH D ØH-D Sigfrid Reisegg, overlege v/øh-d orienterte om status for bruk av døgnposten, kva diagnosar som blir behandla der, kvar pasientane kjem frå og kven som legg dei inn i sengene. Presentasjon som viser datagrunnlaget er vedlagt. Grethe Fosse, legevaktsjef v/nlv orienterte om og presentert vurderingar av framtidig behov for kompetanse ved legevakta og kommunane særleg retta mot nye oppgåver og utfordringar, og sett i lys av lov og forskrift. Helseutvalet takka for orienteringa og meldte tilbake at dette var nyttig informasjon. Utvalet ønskjer å få presentert sak for å vurdere korleis ein kan arbeide vidare med og følgje opp utfordringar når det gjeld framtidig behov for kompetanse og rekruttering av helsepersonell. O PP lagt ved i e-post 28/14 Eventuelt: Smittevernberedskap Tord Moltumyr viser til brev frå Helsedirektoratet med tittelen; ORIENTERING I FORBINDELSE MED EBOLA - KOMMUNENES SMITTEVERNBEREDSKAP M.M.. I brevet er det mellom anna oppmoda til kommunane si gjennomgang av smittevernplanar og kommunelegen sitt ansvar hht. Smittevernloven. Vidare er det lagt til grunn at; kommunen skal ha en beredskapsordning hvor en kommunelege med ansvar og oppgaver i henhold til smittevernloven og folkehelseloven er tilgjengelig til enhver tid (24/7). O ORIENTERING I FORBINDELSE MED EBOLA - KO Det er uklart i kva grad kommunane oppfyller kravet om beredskap med dagens ordningar. Utvalet drøfta spørsmål ved om ein skal vurdera etablering av ei formell vaktordning i regionen for å følgje opp krav om smittevernberedskap 24/7. 29/14 Konklusjon: Helseutvalet tar saka til orientering, og ber Rådmannsutvalet drøfta kommunane si plikt til smittevernberedskap - 24/7, og om det skal etablerast ei formell vaktordning i regionen for å møta krav iht m.a. smittevernberedskap slik det er orientert om i skriv frå Helsedirektoratet Oppgjer for utlevering av LAR-medikament i kommunane Peter Kubon orienterer om skriv frå Helse Bergen, avd for rusmedisin(afr), der kommunane er invitert til eit fellesmøte(gjennomført 5/9) og møte mellom AFR og den enkelte kommune for diskutere ansvar og økonomi for utlevering av LARmedikament. Odd Ivar Øvregård viser til at Rådmannsutvalet har drøfta saka og at det er sett ned ei ned ei gruppe beståande av rådmannen i Osterøy og Meland, samt fagperson frå Lindås og Radøy som går i dialog med Helse Bergen for å koma fram til felles mal som kan gjelda for alle kommunane. O

25 Nordhordland ØH-D Kommunale ØH-senger på Nordhordland legevakt

26 Nordhordland ØH-D «Staben» Grethe Fosse Legevaktsjef Kristian Simonsen Overlege Sigfrid Reisegg Overlege

27 Organisering Interkommunal vertskommuneavtale for legevakt og ØH-D, vertskommune Lindås Befolkning ca (9 kommuner) Samarbeidsavtaler og særavtale ØH-D sammen med Haraldsplass DS Særavtale for legevaktleger/øh-d leger Legedekning på ØH-D: 1,2 overlegestillinger på hverdager til kl lege kveld/natt døgnkontinuerlig hverdager Lørd/sønd: 1 lege 12-08

28 MO

29 Hvor & hvem Lokalisert i etasjen over legevakten 6 senger, hvor av 2 er på enerom 2 overleger 3 fagsykepleiere 1 sykepleier på hver vakt Det finnes en egen perm med prosedyrer på vaktrom og legekontor ØH-D, samt på legevakt.

30 Logistikk - Innleggelse i ØH-D avdeling FASTLEGE LEGEVAKTLEGE KOMMUNELEGE ØHD

31 Medisin-teknisk utstyr og lab Lab Celleteller CRP, ALAT, Hb, Glukose, INR, Kreatinin, d-dimer, GT, Amylase Blodgass Elektrolytter (Na, K, Cl) Strep-test, monospot Mulighet for sendeprøver hverdager til HUS Medisinsk-teknisk utstyr Blære-scanner Håndholdt ultralyd (V-scan) EKG CPAP Forstøverapparat Pulsoksymeter Hjertestarter Oksygen Infusjonspumper IV-stativ Mobilt rtg

32 Sjekkliste ved innleggelse Alle må oppfylles: Kryss Minst en av følgende oppfylles: Kryss Kort liggetid (<72t) Henvist fra Nordhordland legevakt, fastlege eller tilsynslege Behov for observasjon Behov for administrering av medisiner Sannsynlig at lokale tiltak kan bedre tilstanden Samtykker til innleggelse Ikke akutt rus Behov for væskebehandling Behov for smertelindring Annet: Ikke mistanke hjerteinfarkt Ikke mistanke om akutt hjerneslag Annet: Ikke gravid med svangerskapsrelatert sykdom Ikke akutt psykotisk Ikke bevisstløs

33 Scoringsverktøy (TEWS - triage early warning score) NB: Klinisk skjønn overstyrer og rød hastegrad innlegges alltid.

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer

Medlemer representantskapet: Styremedlemer Årsmelding 2010 Regionrådet Nordhordland IKS har ni medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy. Selskapet har eit representantskap med 24 medlemer og

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar J Å Kvinnherad eldreråd Kvinnherad kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland fellesråd Meland kommune Modalen kommune NTF-Hordaland v/irene Ness

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus ORDFØRAR RÅDMANN REGIONRÅD VEST INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00 Øygarden Rådhus Olav Martin Vik Leiar Per Hillestad Sekretær Saksliste: Sak 30. Sak 31. Sak 32. Sak 33. Sak

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer