TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING"

Transkript

1 TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1

2 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. mars. Årsmøtet innkalles med annonse i Bladet Tromsø og i Nordlys. I tillegg skal årsmøteinnkallingen legges ut på foreningens hjemmeside Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 1. februar. Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker hvor vedtektene beskriver noe annet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. På årsmøtet skal følgende saker behandles: 1. Konstituering av møtet. a. Godkjenning av innkallingen b. Godkjenning av dagsorden c. Godkjenning av forretningsorden d. Valg av ordstyrer e. Valg av sekretær f. Valg av tellekorps g. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding for siste kalenderår. 3. Regnskap for siste kalenderår. 4. Revisors beretning fremlegges. 5. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak. 6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden. 7. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett. 8. Fastsettelse av medlemskontingenten for neste kalenderår. 9. Valg av styre i henhold til 8, (leder, nestleder, kasserer, sekretær). 10. Valg av styre til utvalg i henhold til Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 12. Valg av 2 revisorer. 13. Utnevning av æresmedlemmer. 14. Forslag til vedtektsendringer. Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent innen 1. februar. 2

3 Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ansees forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ingen tilstedeværende har mer enn en stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. Inntil to representanter fra NJFF's sentralledd og eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet. Valg skjer for 2 år av gangen ut fra ønske om kontinuitet i styret. Det betyr at halve styret er på valg. 3

4 ÅRSMELDING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Per-Ivar Gamst Øystein Overrein Ingrid Frenning Stein Ivar Antonsen Svein Anton Andresen Wiggo Gamst Kjell Arne Henriksen Rifleutvalg: Benn Molund Småviltutvalg: Tord Damsgård Leirdueutvalg: Kurt A Kaspersen Jegerprøveutvalg: Jens Aksel Kjær Kvinneutvalg: Julie Andressen Fiskeutvalg: Nina Rekkedal Ungdomsutvalget: Anders Einung Hansen Hytteutvalg: Øystein Overrein Referansegruppe skytebane: Wiggo Gamst, Ivar Edvin Olsen og Per-Ivar Gamst STYREMØTER Det har vært avholdt 8 styremøter siden forrige årsmøte. 2 av styremøtene har vært fellesmøte med utvalgslederene TILLITSVALGTE I NJFF TROMS, FYLKESINSTRUKTØRER OG ANDRE TILLITSVERV Tromsø Jeger og Fiskerforeninger er representert med følgende personer i tillitsverv utenfor lokal foreningen. Nestleder Troms JFF: Leder Småviltutvalget NJFF Troms: Medlem ungdomsutvalget NJFF Troms: Styremedlem og leder Kvinneutvalg NJFF Troms: Medlem i kvinneutvalget NJFF Troms: Fylkesinstruktør jegerprøven: Fylkesinstruktør rifle: Fylkesinstruktør småvilttaksering: Ivar Edvin Olsen Øystein Overrein Håkon Toft. Brith Nilsen May-Torill Rotvik Øystein Overrein Gunnar Noer Edgar Henriksen 4

5 Fylkesinstruktør Aversjon: Regionutvalg Statskog Troms Edgar Henriksen Wiggo Gamst ØKONOMI I 2014 hadde foreningen inntekter på kr ,- og kostnader kr ,- hvilket ga et overskudd på kr ,- MEDLEMSMASSEN Det er 978 medlemmer som har betalt kontingent for Medlemsoversikt År År År År År År År År (de som har betalt) Hovedmedlem med tidsskrift Barne/ungdomsmedl. med tidsskrift. Barne/ungdomsmedl uten tidsskrift Pensjonist/uføremedl. med tidsskrift Familiemedlem uten tidsskrift Sidemedlem uten tidsskrift Æresmedlem Direktemedlem Totalt Kvinner og 834 menn har betalt kontingent for medlemmer. 978 Betalende medlemmer pr

6 ANNET I året som er gått har det vært brukt mye tid og ressurser på skytebanesaken. Som leder ønsker jeg spesielt å takke de som har stått på og brukt mye energi og krefter for å løse denne saken, slik at våre medlemmer skulle ha et tilbud. Politikerne i Tromsø kommune bestemte i august at ny skytebanelokalisering skal være Kjoselvdalen. Vi er på langt nær kommet i mål, og har mye arbeid foran oss før vi eventuelt kan begynne å bruke den planlagte skytebanen. Men nå er det foreslått ny lokalisering, og jeg håper dette kan realiseres slik at vi som jegere og skyttere kan få en permanent skytebane for å utøve våre aktiviteter. Foreningen var i januar representert ved Bård Worum og Per-Ivar Gamst på NJFF seminar for store foreninger. Arrangementet gikk over to dager og ble avviklet på opplæringssentret på Flå. Styre ønsker også å takker for innsatsen til alle tillitsvalgte, utvalgsmedlemmer, dugnadsgjenger og andre som har stått på for foreningen. Per-Ivar Gamst Leder 6

7 UNGDOMSUTVALGET OG FISKEUTVALGET Ungdomsutvalget: Leder: Anders Einung Hansen Fiskeutvalget: Leder: Nina Rekkedal Utvalgsmedlemmer: André Skrivervik, Mathias Sandvik Berg, Simen Solli Lind, Jo Aarseth. Ungdoms- og fiskeutvalgene har i året som har gått gjennomført en rekke aktiviteter i forbindelse med Sportsfiskets år. Vi har satset på først og fremst å vedlikeholde de aktivitetene som har medført interesse og engasjement tidligere år selv om noen dessverre uteble i år da det er en utfordring å få nok folk til å stille på en del av tiltakene. Aktiviteter i året Utvalget har hatt to møter i løpet av året. Ved annonser og aktiv bruk av sosiale medier, spesielt egen facebookgruppe og TJFF s nettportal har vi informert om aktiviteter. Aktivitetene til Ungdomsutvalget har blitt utført sammen med Fiskeutvalget. Denne rapporten oppsummerer alle aktivitetene utvalgene har gjennomført i perioden. Vi har fått en god del tilskudd til arrangementer i 2014 både fra her NJFF sentral og NJFF Troms. Totalt med kr ,- Arbeidet i 2014 hadde en offensiv aktivitetsplan med mange planlagte aktiviteter. Aktivitetsnivået ble noe lavere i forhold til den planlagte satsningen men vi er likevel fornøyd med det vi har fått til. Dette skyldes først og fremst at det organisatorisk fortsatt er en utfordring å få folk til å stille som arrangører på tiltakene. Oppmøte og interesse for arrangementene har variert noe. Det er mange tilbud om fritidsaktiviteter og vi ser at en må være på hugget for å skape blest og interesse. Arrangementer Vinterjakthelg februar 2014 ble det gjennomført vinterjaktkurs for ungdom. Et populært tiltak som vi gjentar i Tilsynsjegere og 5 ungdommer deltok på dette arrangementet. 7

8 Friluftsliv for alle Vi har sammen med andre organisasjoner deltatt i satsningen fra Ishavskysten Friluftsråd «Friluftsliv for alle». Vi har arrangert to aktivitetskvelder på Rundvannet (4. og 25. juni). Der har vi hatt utfisking av ørekyte som aktivitet samt tilbud om kanopadling. Det har blitt servert mat til de deltakende. Et lavterskelarrangement med stor oppslutning som vi vil delta i også i Mange deltakere på disse arrangementene. Fiskesommer Lørdag 7. juni ble Fiskesommer arrangert i Tromsø. Vi hadde stand på Strandtorget utenfor Nerstranda. Stangsett ble delt ut til nye medlemmer i Fiskeklubben. Fiske fra kaikanten under instruksjon fra erfarne instruktører. Stand med verving, informasjon og premiering. En del barn benyttet sjansen til å prøve å fiske fra kaiene men oppslutningen var betydelig lavere enn tidligere år. Fluekastekurs Det ble i forbindelse med sportsfiskeåret arrangert flere tiltak. Et av dem var et fluekastekurs som vi arrangerte på Rundvannet med kyndig instruksjon. Et nyttig tiltak som vi fikk gode tilbakemeldinger på. Vil søkes å arrangeres igjen. 5-Vann I 2014 ble 5-Vann revitalisert etter å ha ligget nede noen år. Deltakelsen var litt lavere enn forventet noen som mest skyldes at vi kom sent i gang med både planlegging og gjennomføring. I tillegg bør nok tilbudet annonseres og promoteres mer. Det er kanskje vanskelig å komme frem i vrimmelen av liknende tilbud. Dette ble til stor del gjennomført av Andre Skrivervik i Fiskeutvalget og vi håper at han har interesse av å gjennomføre dette i år igjen. Fiskevandring i Indre Troms Det ble arrangert en fiskevandring for ungdom i indre Troms i juli som et forsøk. De tre deltakerne gikk mye og fisket mye, men fangsten var ifølge rapportene ikke så stor. Fiskeleir for ungdom Et annet tiltak som ble revitalisert var fiskeleiren for ungdom. Arrangert på Jøvikstua fra august. Det ble en flott leir med god stemning og fangst både i vann og på hav. Kultivering av Rundvannet/utfisking av ørekyte Rundvannet er preget av stor bestand av ørekyte. Vannet ligger lett tilgjengelig for mange mennesker på Tromsøya og er mye brukt som fritids og rekreasjonsmål i tillegg til bruk av skolene i området. Sammen med kommunen og andre lag og foreninger arbeider vi med å rehabilitere og forbedre området. Det er planer om å etablere en ny castingbrygge der i Vi har forsøkt å fiske ut ørekyte med ruser i vannet i Både på Friluftsliv for alle arrangementene men også ellers. Noen av våre juniormedlemmer har tatt med ruser på skolen og demonstrert hvordan man gjør det og forklart rundt dette. Flott tiltak. Vi håper å kunne fortsette dette arbeidet og kanskje få reetablert en ørretstamme i vannet etter hvert. 8

9 Kom deg ut dagen/friluftslivets dag Den 7. september hadde vi en stand ved Rundvannet sammen med andre foreninger Arrangementet var i samarbeid med FNF-Troms, Troms Turlag, 4H Troms og Ishavskysten Friluftsråd. Mange barn var innom og prøvde seg på meitefiske etter ørekyte og stingsild. Vi trakk også ruser som var satt ut kvelden før. Det var besøk fra både statsminister og andre ministere og politikere på morgenen i forbindelse med tilskudd til Tromsømarkaprosjektet. Jaktleir Høst Leiren ble arrangert september 2014 på Jøvikstua. En flott leir og ungdommene fikk felt ryper. Det ble jaktet både med og uten hund. 2 Tilsynsjegere og 3 ungdommer deltok på dette arrangementet. Vinterjakthelg mars 2015 er det planlagt jakthelg med vinterjakt. Ikke gjennomført i skrivende stund. Eiendeler Ett lagstelt, 1 Ally kano, 6 fluestenger, 10 slukstenger, ca.50 haspelsett, 8 pilkestikker, en isbor, en vannkikkert, en fiskehåv, diverse fluebindeutstyr og sjøfiskeutstyr. En 5 hk påhengsmotor med bensinkanner. Forslag til budsjett for 2015 Inntekter 5.Vann Deltakeravgifter kr Tilskudd NJFF sentralt kr Tilskudd NJFF Troms kr ,00 Sum inntekter kr ,00 Utgifter Isfiskedag 5 000,00 Skytesimulatorkvelder 1 000,00 Haglekurs 1 000,00 Fluebindekurs kr 5 000,00 Fluekastekurs 1 000,00 Friluftsliv for alle 1 000,00 TJFFs 5-Vann kr 8 000,00 Fiskesommer kr 4 000,00 Fiskeleir Jøvika kr 8 000,00 Kultivering Rundvannet 5 000,00 Jaktleir kr ,00 Uforutsette kr 5 000,00 Honorar Sum kostnader kr ,00 Tromsø 31. januar 2015 Anders Einung Hansen 9

10 Leder Ungdomsutvalget AKTIVITETSPLAN 2015 Aktivitet Tidspunkt Fluebindekvelder/Temakvelder Vinter Skytesimulatorkvelder Vinter Isfiskedag Mars Jakthelg Jøvikstua Mars Isfiskehelg April Fluekastekurs Juni Haglekurs/skytekurs Mai/Juni Fiskesommer og Friluftsliv for alle Juni 5 Vann Sommer Skytekurs ungdom Sommer Fiskevandring Sommer Fiskeleir Jøvikstua August Jaktleir Dividalen/Jøvikstua September Temakvelder Høst Skytesimulatorkvelder Høst ÅRSMELDING FOR JEGERPRØVEUTVALGET 2014 Utvalget har bestått av Jens A. Kjær (leder), Bård Worum, Benn Molund, Oddvar Hagen og Øystein Overrein. Kursvirksomhet i 2014 Det er avholdt tre kurs våren 2014 med felles avslutning i juni. To av vårens kurs ble avholdt på Klubbhuset i Petersborggate og et på Framsenteret. Utesamlingene har blitt holdt i Tromsdalen og Kjoselvdalen. For å kunne gjennomføre skytingene henholdsvis med hagle og rifle har vi fått hjelp av klubbens skyteinstruktører. Budsjett 2015 Inntekter Kursavgift Studieforbundet Sum inntekter

11 Budsjett Skyting elever Leie skytebane Lønn hovedinstruktører Lønn hagle og rifleinstruktører Reisekostnader Honorar Annonsering Diverse utgifter Sum kostnader Resultat Noter: Kursavgiften forutsetter 100 deltagere hvorav 50 % er forutsatt medlemmer med moderasjon i avgift. Det vil bli avholdt tre kurs à totalt 100 timer som vil generere en støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø på kr ,- Posten skyting elever omfatter alle kostnader til ammunisjon. Leie av skytebane i Kjoselvdalen koster nkr ,- per gang. Instruktører og evt. hjelpeinstruktører, på skytebanen, avlønnes etter en timesats på nkr. 200,-. På vegne av jegerprøveutvalget. Jens Aksel Kjær, leder LEIRDUEUTVALGET 2014 Leder Nestleder Medlem Medlem Kurt Arild Kaspersen. Iver Martens Freddy Lillevik Øystein Pedersen Innledning Leirdueutvalget er nå oppe i ca femti medlemmer, vi drifter leirduebanen på frivillig/dugnadsbasert innsats. Det primære er organisering av treningskvelder for jegere men også noe opplæring og kurs. Ett antall medlemmer trener og skyter i tillegg konkurranser. Aktiviteter Tradisjonen tro åpnet vi banen i slutten av mai. Meningen var å bruke de to siste ukene til klargjøring og dugnad slik at vi kunne ta imot jegere, jegerprøvekandidater og skyttere i begynnelsen av juni. 11

12 Det ble fort klart at denne sesongen ikke ville forløpe som planlagt. Allerede første uken vi hadde skyting møtte det opp personer som har andre interesser og ulikt syn på hva Tromsdalen kan brukes til. Vi ble anmeldt av Tromsø kommune, etter massivt press, fordi de mente det var fare for liv og helse forbundet med skytingen. Dette gikk helt til Tingretten i Tromsø hvor kommunen tapte og ble idømt våre saksomkostninger. Politiet hadde, helt rutinemessig, inspeksjon av baneanlegget i juni. De ble påpekt noen enkle saker som vi utbedret i løpet av to-tre dager. Samtidig påla politiet oss å stenge veien på nordøstsiden av Tromsdalen med bom ytterst/innerst i dalen. Dette medførte en uttalelse ifra Politiadvokaten i Tromsø som ble tolket dithen at så lenge skytingen pågikk måtte vi stenge veien og det hadde vi samtidig ikke lov til. I et brev til politiet hevdet representanter ifra turmiljøet at vi brøt friluftsloven ved at vi stengte veien, de hevdet at sikkerhetssonene våre lå i utmark og bommene hindret fri ferdsel. Vi påklaget dette til Statsadvokaten hvorpå saken ble sendt videre til Miljødirektoratet. Saken tok tid og i mellomtiden var banen åpen for skyting men med mange konfrontasjoner. Da svaret kom fikk vi igjen fullt medhold. Uroen har vært belastende for leirdueutvalget. Takk til alle som har bidratt til at vi tross alt har fått hjulene til å gå rundt. Vi hadde planlagt kurs for juniorer, damer og nybegynnere. Beklageligvis er ingen av delene blitt noe av. Det eneste, dog viktigste; drøyt hundre jegerprøvekandidater fikk skutt sine obligatoriske skudd. Den reduserte aktiviteten førte til en nedgang i skutte duer ifra litt over i 2013 til i Simulator Innkjøp av simulator har gitt en økning i aktiviteten blant jegere og skyttere i TJFF. Dette var også intensjonen. Vi har gjennom våren og frem til skytebanen åpnet hatt skyting hver mandag ifra nyttår. Aktiviteter 2015 Pr januar 2015 og utover våren vil det foregå møtevirksomhet mellom skytterne og kommunen. Det er nedsatt et utvalg som representerer TJFF i dette arbeidet. Intensjonen er å få flyttet skytevirksomheten ut av Tromsdalen til annen lokalitet. Det utredes et alternativ i Kjoselvdalen ved Tønsvika. Videre arbeides det med en intensjonsavtale for bruken av Tromsdalen frem til ny lokalitet er på plass. Det er viktig for oss å ha en ny bane klar før vi aksepterer flytting av eksisterende anlegg. Utfallet av denne møtevirksomheten og fremgangen i saken er avhengig av kommunestyret sine godkjenninger. 12

13 På bakgrunn av dette legger vi all kursing og konkurranser på is foreløpig. Det er trasig å ha mange kursdeltagere som planlegger sin fritid etter avsatte dager på kalenderen for så å måtte avlyse. Skulle dette imidlertid ordne seg så tar vi dette adhoc. Anlegget tenger sårt et malingsstrøk og noe enkelt vedlikehold. Planlagt i juni. På budsjettet 2014 ble det avsatt midler til et betalingssystem, dette overfører vi til Vi monterer det foreløpig bare på skeet banen. Budsjett 2015 Inntekter Inntekter leirduebanen ,- Salg betalingskort 5.000,- Salg leirdueskudd ,- Inntekter bedriftsskyting 6.000,- Andre inntekter 6.000,- Sum inntekter ,- Kostnader Kjøp av leirduer ,- Kjøp av ammunisjon ,- Leie av container 8.200,- Strøm 3.100,- Deltagelse FM,NNM,NM 5.000,- Vedlikehold ,- Samling/godtgjørelse instruktører ,- Kjøp av utstyr/diverse utgifter ,- Forsikring baneanlegg ,- Leie av betalings/kortautomat 3.500,- Kjøp av betalingssystem ,- Honorar 4.000,- Sum kostnader ,- Januar 2015 Kurt A Kaspersen RIFLEUTVALGET Rifleutvalget gjennomførte våren 2014 instruktørkurs for rifle og fikk fire nye instruktører. To instruktører fornyet sin instruktørautorisasjon for fem nye år. Rifleutvalget gjennomførte i år også samarbeid med jegergruppa i Tromsø skytterlag oppskyting til storviltprøven og trening på riflebanen. TJF var ansvarlig for onsdagstreningene i juni, juli, august og september. 13

14 Onsdag 2. juli gjennomførte utvalget Bjørnpasset skyting med grilling for instruktørene. Oppmøtet for Bjørnpass skytingen var stor og planlegges gjennomført i 2015 også. Det var satt opp en dag for skyting av NJFF - rovviltpass, men ble ikke gjennomført pga lav respons. Tre medlemmer av utvalget hadde møte angående oppstart av lade kvelder. Med et budsjett på har utvalget gått til innkjøp av to turretspresser i tillegg til den ladepressen utvalget har. Annet utstyr kjøpes inn i løpet av Planlagt aktivitet 2015: Ladekvelder av egen treningsamo. Simulatorkvelder for rifle. Skyting av bjørnpasset - samarbeid med Tromsø Skytterlag 5. sept 2015 Oppskyting og treningskvelder i sammarbeid med Tromsø skytterlag Instruktørutdanning - En person så langt, Linn H. P (nestleder) Simulatorskyting/Ladekveld kick off - pizza. Budsjett pizza/brus/(øl) Instruktørskyting - sosialt samvær Jaktfelt - samarbeid med Tromsø Skytterlag 17. juni 2015 Videre er det mer løslig planlagt: Rovviltpasset - en egen dag for skyting av dette Riflekurs for jegere juni Teori fredag - praktisk skyting lørdag. Planlagt i etterkant av jegerprøvekursene for at disse kan få mer veiledet trening. Ladekurs for jegere/skyttere. Helgekurs med testskyting søndag. Jaktskytterskole for ungdom - Ungdomsutvalget i TJF søker ekstern finansiering via NJFF sentralt Disse fire punktene vil utvalget kommet tilbake til i løpet av

15 Budsjett 2015: Inntekt: Ladekurs 10 timer 1500/ x 9 stk Rifleskytekurs for jegere 8 timer 1000/800 x 12 stk Refusjon tapt inntekt riflebane Amosalg Totalt ,- Utgifter: Bevertning to sosiale arrangement i Rifleinstruktørkurs Linn P. Haugset Supplering skivemateriell mm Ladeutstyr/verktøy div Kuler/krutt/hylser - ladekurs Leie skytebane en dag ladekurs Leie skytebane en dag riflekurs Leie av skytebane instruktørskyting Annonser Honorar Totalt ÅRSRAPPORT SMÅVILTUTVALGET Småviltutvalget har bestått av: Tord Damsgård (leder), Eivind Flittie Kleiven og Jon Eivind Antonsen. Utvalget har ikke hatt noen møter i Kun leder har vært aktiv. Utvalgets arbeidsoppgaver har i stor grad måtte ivaretas av foreningens styre og enkelte styremedlemmer med rett kompetanse. Det ble arrangert et kurs i jakt på grågås august med 5 deltakere og 3 instruktører. Teoridel i byen og 1,5 dags praktisk jakt på Musvær. Svært vellykket kurs. 5 gjess ble skutt. Kurset var organisert og ledet av Øystein Overrein som også var instruktør sammen med Oddvar Hagen og Jo Jorem Aarseth. Småviltutvalget var involvert i et kurs om lokkejakt på rødrev oktober. Kurset som hadde fire deltakere, ble arrangert av Tura AS og prosjektet Revejakta i Troms. TJFF var medarrangør på et åpent møte 27. november her i Tromsø om rypeforvaltning på statsgrunn. Statskog stilte med tre innledere. Ca. 45 personer var fremmøtt og det ble faglig gode diskusjoner. Hovedarrangør var Småviltutvalget i fylkeslaget og Statskog. 15

16 På oppdrag fra TJFF gjennomførte medlemmer i Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb rypetellinger på Nord-Kvaløya (Lillevika) og i Jøvika. Det er bare mottatt skriftlig rapport fra Nord-Kvaløya. Resultatet fra Jøvika er bare muntlig overbragt. (Skriftlig rapport må være et krav for senere år.) Det ble rapportert om bra med ryper og en oppgang i forhold til Trekning av jaktkort for de to første ukene på foreningens terreng Nord-Kvaløya, Jøvika og Molnes ble foretatt av TJFFs styre med basis i søknader innkommet innen fristen 1. august. Det var flest søkere på Jøvika. Styret fastsatte også dagskvote og jakttid. Dagskvoten ble satt til 5 liryper og 1 fjellrype pr. jeger på alle terreng. Jaktslutt ble fastsatt til Salget av jaktkort fordeler seg slik: Nord-Kvaløya 11 jaktdøgn Jøvika 36 jaktdøgn (pluss 16 jaktdøgn uten kort på jakthelger for ungdom) Molnes 27 jaktdøgn Salget av jaktkort utgjør kr Fangstrapporteringen er så mangelfull at det gir ikke mening å presentere noen fangstatistikk pdd. Her må de som løser kort skjerpe seg. Kunnskap om hva som faktisk tas ut av ryper er viktig å ha dersom tellingene skal ha noen verdi og dagskvoter evalueres i ettertid. Planer for 2015; Småviltutvalget må komme i gang med sine oppgaver på en bedre måte i De viktigste oppgaver vil være opptrykk av nye jaktkort, annonsering av jaktkortsøknader, organisering av rypetellinger og trekning av jaktkort, vurdering av dagskvoter og jakttidsregulering, utarbeidelse av statistikk over salg av jaktkort og fangst fordelt på terreng. Det er et ønske om å gjenta suksessen med et gåsejaktkurs. Interessen for revejakt må holdes oppe. Budsjett: Inntekter Jaktkort kr 5000 Kursinntekt kr 3500 Studiestøtte kr 1500 Sum kr Kostnader Rypetaksering kr 2000 Kurs kr 1000 Annonse kr 3000 Honorar leder kr 4000 Sum kr Tromsø ØO 16

17 HYTTEUTVALGET ÅRSRAPPORT 2014 Hytteutvalget har i 2014 bestått av Øystein Overrein (leder), Edmond Hansen og Heidi Marie Nilsen (til ). Det er avholdt tre møter i utvalget. Den 11. mars 2014 hadde vi også et møte med alle tilsyn. Hytteutvalget har tatt tak i flere av de utfordringene vi har. Følgende kan nevnes: Branntilsyn. I mai ble det laget et branntilsynsskjema. Dette ble sendt ut til tilsynsansvarlige for våre seks hytter primo juni. De ble bedt om å sjekke egen hytte og melde tilbake til utvalget innen 1. juli Utfylte skjema er mottatt fra samtlige hytter unntatt Molnes og Elvestua. Prioriterte oppgaver for tilsynet i TJFF. En slik oversikt ble drøftet på møtet med tilsynet i mars og en «instruks» ble laget primo juni og sendt ut. Vi har inntrykk av at denne følges. I Natur. Et forslag om å øke utleieprisene for ikke-medlemmer og beholde en prisdifferensiering ble forelagt styret i TJFF i februar. Styret vedtok å øke utleieprisen til kr 400 for ikke-medlemmer og beholde den uendret på kr 200 for medlemmer. For Jøvikstua er prisen for ikke-medlemmer kr 500. De nye prisene ble lagt inn på inatur Medlemmer må oppgi medlemsnummer ved booking. De stikkprøver som er gjort har ikke avdekt at noen prøver å jukse seg til rimeligere leie ved å utgi seg for å være medlemmer. Systemnøkler og - lås. Alle hytter og Jegerstø har nå systemlås og samme nøkkel. Gamle nøkler er fjernet hos Vaaben-Andresen. Nøkler som var «ute på bygda» er hanket inn. Hyttegass. Sist i april fikk vi en gunstig gassavtale med LPG Tromsø. Tilsynet synes å ha satt seg og det gjøres en stor innsats der ute. Arbeidsbelastningen er selvsagt ulikt fordelt. Utfordringene er størst der det er høye besøkstall og hvor etterslepet på vedlikehold er størst. Det er klart et behov for å legge innsats i hytter som Jøvikstua, Molnes og Elvestua. Dugnadsånden må vekkes til live. Flere medlemmer må motiveres til å hjelpe tilsynet med opprusting. Aktivitet, vedlikehold og budsjett er beskrevet under de enkelte hyttene. 17

18 Utleie Utleie for de fire siste årene fremgår av denne tabellen Hytte Utleiedøgn 2011 Utleiedøgn 2012 Utleiedøgn 2013 Utleiedøgn 2014 Jøvikstua Malangshytta Elvestua Molnes Straumshytta Jegerstø (naust m båt) Nordkvaløyhytta Sum alle hytter

19 Tilleggskommentarer til statistikken: Jøvikstua og Nordkvaløyhytta ble sperret for utleie og reservert for jegere i perioden Jøvikstua ble utleid 11 døgn i denne perioden. Nordkvaløya-hytta ble ikke brukt i tidligjakta. De døgnene som tilsynet har reservert hyttene, er ikke med. Antall sperrede døgn var slik: Nordkvaløyhytta (14), Jøvikstua (41), Malangshytta (8), Elvestua (4) og Molnes (2). Her er høstjaktas to første uker inkludert for de to førstnevnte. Sperring av Malangshytta, Elvestua og Molnes gjelder tilsyn. I tallet for Jøvikstua inngår døgn reservert i forbindelse med rypetelling (2), tilsyn (5), fiskeleir (3), to jakthelger for ungdom (4), jakthelg for kvinner (4) og sperring pga defekt vedovn i stua (17). Nordkvaløy-hytta var booket for flere uker i oktober av et ikke-medlem som hadde planlagt å jakte. Dette ble ikke tillatt. Innbetalt leie ble ikke refundert. Disse døgnene er ikke med i tabellen. Det samme gjelder 7 døgn på Jøvikstua og 8 døgn på Malangshytta kansellert av en tysk leietaker. Døgnene ble åpnet for leie til andre, uten at noen benyttet seg av det. Dersom vi tar med de bruksdøgn som skjuler seg i kulepunktene over, viser alle hytter en økning i utleie. Det er gledelig. Malangshytta og Straumshytta er helt klart vinnerne. Men økt bruk betyr mer slitasje, større forbruk av ved og gass, økt ansvar for å ha hyttene på stell, godt vedlikehold, rask oppfølging av varslede mangler osv. Alle tilsyn må ta tak i dette på sin hytte, slik at vi leier ut et produkt som vi kan stå inne for. Det er klart et behov for å få dedikerte personer inn i tilsynet på noen hytter. Er noen gått lei, eller mener at de har tatt sin tørn, må de avlastes av nye krefter. Det er behov for en tilsynsperson nr. 2 på Malangshytta. Flere tilsyn signaliserer i sin rapporter og budsjett behov for investeringer. Ordningen med refusjon av for mye betalt døgnleie til medlemmer ble overflødiggjort etter at prisene på inatur ble differensiert. Noen få har likevel klart å betale for mye i leie og har fått dette refundert. Stadig flere ikke-medlemmer leier våre hytter. En oppjustering av prisen har ikke resultert i en nedgang i leiedøgn tvert imot. Utleieprisene er fortsatt blant de laveste i fylket. Stadig flere synes å ha fått øye på de hytteperler vi besitter. Flere av leietakerne er bosatt utenfor Troms og i utlandet. Inntektsoversikten (brutto) og beleggsprosent for den enkelte hytte i forhold til tilgjengelige døgn er presentert i nedenfor stående tabell. 19

20 Hytte Utleiedøgn 2014 Brutto omsetning 2014 Beleggs- % Jøvikstua ,2 Malangshytta ,7 Elvestua ,8 Molnes ,7 Straumshytta ,7 Jegerstø ,6 Nordkvaløyhytta ,6 Sum ¹ 19,5 1) I tillegg kommer leie for avbestilte døgn totalt kr brutto. Dette gjelder 16 døgn på Nordkvaløyhytta, 8 døgn på Malangshytta og 7 døgn på Jøvikstua. I følge oppgave fra inatur er nettoomsetning kr ,25. Resultatet er godt over budsjetterte kr i netto. Beleggsprosenten er også gledelig høy for alle hytter unntatt Nordkvaløyhytta og spesielt Jegerstø. At fem av hyttene er utleid oftere enn hvert femte døgn er svært bra tatt i betraktning at mye av bruken skjer i helgene. Det gode resultatet kan kanskje tilskrives at vi nå ser effekten av å leie ut våre hytter gjennom en stor aktør som inatur. Elvestua Tilsyn: Bård Worum, Andre Lind og Trond Ivarjord. Tilsynet på Elvestua har i år gjort to besøk (mai og august). Det er supplert med 50 sekker ved i oktober og to flasker propan i juli. Det er ikke utført noe vedlikehold eller utbedringer annet enn skifte av batteri i røykvarslerne i mai. Hytta er godt besøkt, og det er en utfordring å ha kontroll over vedforbruket. Det er nok et betydelig innslag av bålbrenning på yttersida hytta selv om det er poengtert flere steder at dette ikke må forekomme. Det er ikke noen prekære behov for utbedring. Årene til båten er derimot klare for utskifting. Røykvarslerne bør seriekobles og generell kontroll av ildstedet bør utføres av lokalt branntilsyn. Nøkkel til hytta er lagt inn på Shell i Øverbygd etter ønske fra leietakere bosatt på innlandet. Naustet oppe ved Fjellfroskvatnet er virkelig forfallent og tåler vel kanskje en vinter til? Det bør suppleres med nyere møbler. Vinduer må tettes. En låsbar verktøykasse med nødvendig verktøy må anskaffes. En utbedring av utedassen trengs. Sjakt for avfall og kompostering må ordnes. Tynning av lauvskog rundt hytta må tas opp med Statskog. Jøvikstua Tilsyn: Øystein Pettersen, Ingrid Frenning, Edmond Hansen og Øystein Overrein. Tilsynet hadde en rekke besøk (ca. 10) på Jøvikstua i løpet av I tillegg til det løpende tilsynet har følgende hovedoppgaver blitt løst ved to dugnader: 20

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger-

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 1 REFERAT fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 15 medlemmer var tilstede. Agenda: 1. Konstituering 2. Årsberetning 2014 3. Regnskap 2014 Kaffe med noe attåt 4. Kontingent og avgifter for

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99. VEDTEKTER FOR Vang Jakt og Fiskeforening Stiftet 1922 Vedtatt ved årsmøte

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte 01.03.17 kl. 1900 Frivillighetssentralen ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før møtet.

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 V E D T E K T E R for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 Foreningens navn: MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. 1 FORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling SØNDRE HURUM JEGER OG FISKERFORENING Fuglemyr Skytebaneanlegg, onsdag 14. mai 2014 kl 19:00 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF Stiftet 2. juli, 1946 Tilsluttet NJFF Vedtekter SJFF Innhold 1 FORENINGENS NAVN... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 4 KONTINGENT... 4 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER... 4 6 ÅRSMØTE... 4 7 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG VEDTEKTER Til behandling i årsmøtet 12.02.2015 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2002 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2006 Ajour med tillegg og endringer pr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker:

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker: Innkalling til årsmøte 2015. Torsdag den 10. mars 2016, kl 1900. Haga samfunnshus. Saker: 1 Velkommen m/godkjenning av innkalling 2 Valg av ordstyrer og referent 3 Beretning 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING 1. FORENINGEN ER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. 2. FORMÅL. Foreningens formål er: Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt-

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer