TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING"

Transkript

1 TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSMELDING 2014 Årsmelding Regnskap Arbeidsprogram - Forslag til budsjett Rypejakt ovenfor Nordkvaløy-hytta. Foto: Ø. Overrein 1

2 6 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. mars. Årsmøtet innkalles med annonse i Bladet Tromsø og i Nordlys. I tillegg skal årsmøteinnkallingen legges ut på foreningens hjemmeside Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 1. februar. Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker hvor vedtektene beskriver noe annet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. På årsmøtet skal følgende saker behandles: 1. Konstituering av møtet. a. Godkjenning av innkallingen b. Godkjenning av dagsorden c. Godkjenning av forretningsorden d. Valg av ordstyrer e. Valg av sekretær f. Valg av tellekorps g. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 2. Årsmelding for siste kalenderår. 3. Regnskap for siste kalenderår. 4. Revisors beretning fremlegges. 5. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak. 6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden. 7. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett. 8. Fastsettelse av medlemskontingenten for neste kalenderår. 9. Valg av styre i henhold til 8, (leder, nestleder, kasserer, sekretær). 10. Valg av styre til utvalg i henhold til Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 12. Valg av 2 revisorer. 13. Utnevning av æresmedlemmer. 14. Forslag til vedtektsendringer. Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent innen 1. februar. 2

3 Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet ansees forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning. Ingen tilstedeværende har mer enn en stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap. Inntil to representanter fra NJFF's sentralledd og eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet. Valg skjer for 2 år av gangen ut fra ønske om kontinuitet i styret. Det betyr at halve styret er på valg. 3

4 ÅRSMELDING TROMSØ JEGER- OG FISKERFORENING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Per-Ivar Gamst Øystein Overrein Ingrid Frenning Stein Ivar Antonsen Svein Anton Andresen Wiggo Gamst Kjell Arne Henriksen Rifleutvalg: Benn Molund Småviltutvalg: Tord Damsgård Leirdueutvalg: Kurt A Kaspersen Jegerprøveutvalg: Jens Aksel Kjær Kvinneutvalg: Julie Andressen Fiskeutvalg: Nina Rekkedal Ungdomsutvalget: Anders Einung Hansen Hytteutvalg: Øystein Overrein Referansegruppe skytebane: Wiggo Gamst, Ivar Edvin Olsen og Per-Ivar Gamst STYREMØTER Det har vært avholdt 8 styremøter siden forrige årsmøte. 2 av styremøtene har vært fellesmøte med utvalgslederene TILLITSVALGTE I NJFF TROMS, FYLKESINSTRUKTØRER OG ANDRE TILLITSVERV Tromsø Jeger og Fiskerforeninger er representert med følgende personer i tillitsverv utenfor lokal foreningen. Nestleder Troms JFF: Leder Småviltutvalget NJFF Troms: Medlem ungdomsutvalget NJFF Troms: Styremedlem og leder Kvinneutvalg NJFF Troms: Medlem i kvinneutvalget NJFF Troms: Fylkesinstruktør jegerprøven: Fylkesinstruktør rifle: Fylkesinstruktør småvilttaksering: Ivar Edvin Olsen Øystein Overrein Håkon Toft. Brith Nilsen May-Torill Rotvik Øystein Overrein Gunnar Noer Edgar Henriksen 4

5 Fylkesinstruktør Aversjon: Regionutvalg Statskog Troms Edgar Henriksen Wiggo Gamst ØKONOMI I 2014 hadde foreningen inntekter på kr ,- og kostnader kr ,- hvilket ga et overskudd på kr ,- MEDLEMSMASSEN Det er 978 medlemmer som har betalt kontingent for Medlemsoversikt År År År År År År År År (de som har betalt) Hovedmedlem med tidsskrift Barne/ungdomsmedl. med tidsskrift. Barne/ungdomsmedl uten tidsskrift Pensjonist/uføremedl. med tidsskrift Familiemedlem uten tidsskrift Sidemedlem uten tidsskrift Æresmedlem Direktemedlem Totalt Kvinner og 834 menn har betalt kontingent for medlemmer. 978 Betalende medlemmer pr

6 ANNET I året som er gått har det vært brukt mye tid og ressurser på skytebanesaken. Som leder ønsker jeg spesielt å takke de som har stått på og brukt mye energi og krefter for å løse denne saken, slik at våre medlemmer skulle ha et tilbud. Politikerne i Tromsø kommune bestemte i august at ny skytebanelokalisering skal være Kjoselvdalen. Vi er på langt nær kommet i mål, og har mye arbeid foran oss før vi eventuelt kan begynne å bruke den planlagte skytebanen. Men nå er det foreslått ny lokalisering, og jeg håper dette kan realiseres slik at vi som jegere og skyttere kan få en permanent skytebane for å utøve våre aktiviteter. Foreningen var i januar representert ved Bård Worum og Per-Ivar Gamst på NJFF seminar for store foreninger. Arrangementet gikk over to dager og ble avviklet på opplæringssentret på Flå. Styre ønsker også å takker for innsatsen til alle tillitsvalgte, utvalgsmedlemmer, dugnadsgjenger og andre som har stått på for foreningen. Per-Ivar Gamst Leder 6

7 UNGDOMSUTVALGET OG FISKEUTVALGET Ungdomsutvalget: Leder: Anders Einung Hansen Fiskeutvalget: Leder: Nina Rekkedal Utvalgsmedlemmer: André Skrivervik, Mathias Sandvik Berg, Simen Solli Lind, Jo Aarseth. Ungdoms- og fiskeutvalgene har i året som har gått gjennomført en rekke aktiviteter i forbindelse med Sportsfiskets år. Vi har satset på først og fremst å vedlikeholde de aktivitetene som har medført interesse og engasjement tidligere år selv om noen dessverre uteble i år da det er en utfordring å få nok folk til å stille på en del av tiltakene. Aktiviteter i året Utvalget har hatt to møter i løpet av året. Ved annonser og aktiv bruk av sosiale medier, spesielt egen facebookgruppe og TJFF s nettportal har vi informert om aktiviteter. Aktivitetene til Ungdomsutvalget har blitt utført sammen med Fiskeutvalget. Denne rapporten oppsummerer alle aktivitetene utvalgene har gjennomført i perioden. Vi har fått en god del tilskudd til arrangementer i 2014 både fra her NJFF sentral og NJFF Troms. Totalt med kr ,- Arbeidet i 2014 hadde en offensiv aktivitetsplan med mange planlagte aktiviteter. Aktivitetsnivået ble noe lavere i forhold til den planlagte satsningen men vi er likevel fornøyd med det vi har fått til. Dette skyldes først og fremst at det organisatorisk fortsatt er en utfordring å få folk til å stille som arrangører på tiltakene. Oppmøte og interesse for arrangementene har variert noe. Det er mange tilbud om fritidsaktiviteter og vi ser at en må være på hugget for å skape blest og interesse. Arrangementer Vinterjakthelg februar 2014 ble det gjennomført vinterjaktkurs for ungdom. Et populært tiltak som vi gjentar i Tilsynsjegere og 5 ungdommer deltok på dette arrangementet. 7

8 Friluftsliv for alle Vi har sammen med andre organisasjoner deltatt i satsningen fra Ishavskysten Friluftsråd «Friluftsliv for alle». Vi har arrangert to aktivitetskvelder på Rundvannet (4. og 25. juni). Der har vi hatt utfisking av ørekyte som aktivitet samt tilbud om kanopadling. Det har blitt servert mat til de deltakende. Et lavterskelarrangement med stor oppslutning som vi vil delta i også i Mange deltakere på disse arrangementene. Fiskesommer Lørdag 7. juni ble Fiskesommer arrangert i Tromsø. Vi hadde stand på Strandtorget utenfor Nerstranda. Stangsett ble delt ut til nye medlemmer i Fiskeklubben. Fiske fra kaikanten under instruksjon fra erfarne instruktører. Stand med verving, informasjon og premiering. En del barn benyttet sjansen til å prøve å fiske fra kaiene men oppslutningen var betydelig lavere enn tidligere år. Fluekastekurs Det ble i forbindelse med sportsfiskeåret arrangert flere tiltak. Et av dem var et fluekastekurs som vi arrangerte på Rundvannet med kyndig instruksjon. Et nyttig tiltak som vi fikk gode tilbakemeldinger på. Vil søkes å arrangeres igjen. 5-Vann I 2014 ble 5-Vann revitalisert etter å ha ligget nede noen år. Deltakelsen var litt lavere enn forventet noen som mest skyldes at vi kom sent i gang med både planlegging og gjennomføring. I tillegg bør nok tilbudet annonseres og promoteres mer. Det er kanskje vanskelig å komme frem i vrimmelen av liknende tilbud. Dette ble til stor del gjennomført av Andre Skrivervik i Fiskeutvalget og vi håper at han har interesse av å gjennomføre dette i år igjen. Fiskevandring i Indre Troms Det ble arrangert en fiskevandring for ungdom i indre Troms i juli som et forsøk. De tre deltakerne gikk mye og fisket mye, men fangsten var ifølge rapportene ikke så stor. Fiskeleir for ungdom Et annet tiltak som ble revitalisert var fiskeleiren for ungdom. Arrangert på Jøvikstua fra august. Det ble en flott leir med god stemning og fangst både i vann og på hav. Kultivering av Rundvannet/utfisking av ørekyte Rundvannet er preget av stor bestand av ørekyte. Vannet ligger lett tilgjengelig for mange mennesker på Tromsøya og er mye brukt som fritids og rekreasjonsmål i tillegg til bruk av skolene i området. Sammen med kommunen og andre lag og foreninger arbeider vi med å rehabilitere og forbedre området. Det er planer om å etablere en ny castingbrygge der i Vi har forsøkt å fiske ut ørekyte med ruser i vannet i Både på Friluftsliv for alle arrangementene men også ellers. Noen av våre juniormedlemmer har tatt med ruser på skolen og demonstrert hvordan man gjør det og forklart rundt dette. Flott tiltak. Vi håper å kunne fortsette dette arbeidet og kanskje få reetablert en ørretstamme i vannet etter hvert. 8

9 Kom deg ut dagen/friluftslivets dag Den 7. september hadde vi en stand ved Rundvannet sammen med andre foreninger Arrangementet var i samarbeid med FNF-Troms, Troms Turlag, 4H Troms og Ishavskysten Friluftsråd. Mange barn var innom og prøvde seg på meitefiske etter ørekyte og stingsild. Vi trakk også ruser som var satt ut kvelden før. Det var besøk fra både statsminister og andre ministere og politikere på morgenen i forbindelse med tilskudd til Tromsømarkaprosjektet. Jaktleir Høst Leiren ble arrangert september 2014 på Jøvikstua. En flott leir og ungdommene fikk felt ryper. Det ble jaktet både med og uten hund. 2 Tilsynsjegere og 3 ungdommer deltok på dette arrangementet. Vinterjakthelg mars 2015 er det planlagt jakthelg med vinterjakt. Ikke gjennomført i skrivende stund. Eiendeler Ett lagstelt, 1 Ally kano, 6 fluestenger, 10 slukstenger, ca.50 haspelsett, 8 pilkestikker, en isbor, en vannkikkert, en fiskehåv, diverse fluebindeutstyr og sjøfiskeutstyr. En 5 hk påhengsmotor med bensinkanner. Forslag til budsjett for 2015 Inntekter 5.Vann Deltakeravgifter kr Tilskudd NJFF sentralt kr Tilskudd NJFF Troms kr ,00 Sum inntekter kr ,00 Utgifter Isfiskedag 5 000,00 Skytesimulatorkvelder 1 000,00 Haglekurs 1 000,00 Fluebindekurs kr 5 000,00 Fluekastekurs 1 000,00 Friluftsliv for alle 1 000,00 TJFFs 5-Vann kr 8 000,00 Fiskesommer kr 4 000,00 Fiskeleir Jøvika kr 8 000,00 Kultivering Rundvannet 5 000,00 Jaktleir kr ,00 Uforutsette kr 5 000,00 Honorar Sum kostnader kr ,00 Tromsø 31. januar 2015 Anders Einung Hansen 9

10 Leder Ungdomsutvalget AKTIVITETSPLAN 2015 Aktivitet Tidspunkt Fluebindekvelder/Temakvelder Vinter Skytesimulatorkvelder Vinter Isfiskedag Mars Jakthelg Jøvikstua Mars Isfiskehelg April Fluekastekurs Juni Haglekurs/skytekurs Mai/Juni Fiskesommer og Friluftsliv for alle Juni 5 Vann Sommer Skytekurs ungdom Sommer Fiskevandring Sommer Fiskeleir Jøvikstua August Jaktleir Dividalen/Jøvikstua September Temakvelder Høst Skytesimulatorkvelder Høst ÅRSMELDING FOR JEGERPRØVEUTVALGET 2014 Utvalget har bestått av Jens A. Kjær (leder), Bård Worum, Benn Molund, Oddvar Hagen og Øystein Overrein. Kursvirksomhet i 2014 Det er avholdt tre kurs våren 2014 med felles avslutning i juni. To av vårens kurs ble avholdt på Klubbhuset i Petersborggate og et på Framsenteret. Utesamlingene har blitt holdt i Tromsdalen og Kjoselvdalen. For å kunne gjennomføre skytingene henholdsvis med hagle og rifle har vi fått hjelp av klubbens skyteinstruktører. Budsjett 2015 Inntekter Kursavgift Studieforbundet Sum inntekter

11 Budsjett Skyting elever Leie skytebane Lønn hovedinstruktører Lønn hagle og rifleinstruktører Reisekostnader Honorar Annonsering Diverse utgifter Sum kostnader Resultat Noter: Kursavgiften forutsetter 100 deltagere hvorav 50 % er forutsatt medlemmer med moderasjon i avgift. Det vil bli avholdt tre kurs à totalt 100 timer som vil generere en støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø på kr ,- Posten skyting elever omfatter alle kostnader til ammunisjon. Leie av skytebane i Kjoselvdalen koster nkr ,- per gang. Instruktører og evt. hjelpeinstruktører, på skytebanen, avlønnes etter en timesats på nkr. 200,-. På vegne av jegerprøveutvalget. Jens Aksel Kjær, leder LEIRDUEUTVALGET 2014 Leder Nestleder Medlem Medlem Kurt Arild Kaspersen. Iver Martens Freddy Lillevik Øystein Pedersen Innledning Leirdueutvalget er nå oppe i ca femti medlemmer, vi drifter leirduebanen på frivillig/dugnadsbasert innsats. Det primære er organisering av treningskvelder for jegere men også noe opplæring og kurs. Ett antall medlemmer trener og skyter i tillegg konkurranser. Aktiviteter Tradisjonen tro åpnet vi banen i slutten av mai. Meningen var å bruke de to siste ukene til klargjøring og dugnad slik at vi kunne ta imot jegere, jegerprøvekandidater og skyttere i begynnelsen av juni. 11

12 Det ble fort klart at denne sesongen ikke ville forløpe som planlagt. Allerede første uken vi hadde skyting møtte det opp personer som har andre interesser og ulikt syn på hva Tromsdalen kan brukes til. Vi ble anmeldt av Tromsø kommune, etter massivt press, fordi de mente det var fare for liv og helse forbundet med skytingen. Dette gikk helt til Tingretten i Tromsø hvor kommunen tapte og ble idømt våre saksomkostninger. Politiet hadde, helt rutinemessig, inspeksjon av baneanlegget i juni. De ble påpekt noen enkle saker som vi utbedret i løpet av to-tre dager. Samtidig påla politiet oss å stenge veien på nordøstsiden av Tromsdalen med bom ytterst/innerst i dalen. Dette medførte en uttalelse ifra Politiadvokaten i Tromsø som ble tolket dithen at så lenge skytingen pågikk måtte vi stenge veien og det hadde vi samtidig ikke lov til. I et brev til politiet hevdet representanter ifra turmiljøet at vi brøt friluftsloven ved at vi stengte veien, de hevdet at sikkerhetssonene våre lå i utmark og bommene hindret fri ferdsel. Vi påklaget dette til Statsadvokaten hvorpå saken ble sendt videre til Miljødirektoratet. Saken tok tid og i mellomtiden var banen åpen for skyting men med mange konfrontasjoner. Da svaret kom fikk vi igjen fullt medhold. Uroen har vært belastende for leirdueutvalget. Takk til alle som har bidratt til at vi tross alt har fått hjulene til å gå rundt. Vi hadde planlagt kurs for juniorer, damer og nybegynnere. Beklageligvis er ingen av delene blitt noe av. Det eneste, dog viktigste; drøyt hundre jegerprøvekandidater fikk skutt sine obligatoriske skudd. Den reduserte aktiviteten førte til en nedgang i skutte duer ifra litt over i 2013 til i Simulator Innkjøp av simulator har gitt en økning i aktiviteten blant jegere og skyttere i TJFF. Dette var også intensjonen. Vi har gjennom våren og frem til skytebanen åpnet hatt skyting hver mandag ifra nyttår. Aktiviteter 2015 Pr januar 2015 og utover våren vil det foregå møtevirksomhet mellom skytterne og kommunen. Det er nedsatt et utvalg som representerer TJFF i dette arbeidet. Intensjonen er å få flyttet skytevirksomheten ut av Tromsdalen til annen lokalitet. Det utredes et alternativ i Kjoselvdalen ved Tønsvika. Videre arbeides det med en intensjonsavtale for bruken av Tromsdalen frem til ny lokalitet er på plass. Det er viktig for oss å ha en ny bane klar før vi aksepterer flytting av eksisterende anlegg. Utfallet av denne møtevirksomheten og fremgangen i saken er avhengig av kommunestyret sine godkjenninger. 12

13 På bakgrunn av dette legger vi all kursing og konkurranser på is foreløpig. Det er trasig å ha mange kursdeltagere som planlegger sin fritid etter avsatte dager på kalenderen for så å måtte avlyse. Skulle dette imidlertid ordne seg så tar vi dette adhoc. Anlegget tenger sårt et malingsstrøk og noe enkelt vedlikehold. Planlagt i juni. På budsjettet 2014 ble det avsatt midler til et betalingssystem, dette overfører vi til Vi monterer det foreløpig bare på skeet banen. Budsjett 2015 Inntekter Inntekter leirduebanen ,- Salg betalingskort 5.000,- Salg leirdueskudd ,- Inntekter bedriftsskyting 6.000,- Andre inntekter 6.000,- Sum inntekter ,- Kostnader Kjøp av leirduer ,- Kjøp av ammunisjon ,- Leie av container 8.200,- Strøm 3.100,- Deltagelse FM,NNM,NM 5.000,- Vedlikehold ,- Samling/godtgjørelse instruktører ,- Kjøp av utstyr/diverse utgifter ,- Forsikring baneanlegg ,- Leie av betalings/kortautomat 3.500,- Kjøp av betalingssystem ,- Honorar 4.000,- Sum kostnader ,- Januar 2015 Kurt A Kaspersen RIFLEUTVALGET Rifleutvalget gjennomførte våren 2014 instruktørkurs for rifle og fikk fire nye instruktører. To instruktører fornyet sin instruktørautorisasjon for fem nye år. Rifleutvalget gjennomførte i år også samarbeid med jegergruppa i Tromsø skytterlag oppskyting til storviltprøven og trening på riflebanen. TJF var ansvarlig for onsdagstreningene i juni, juli, august og september. 13

14 Onsdag 2. juli gjennomførte utvalget Bjørnpasset skyting med grilling for instruktørene. Oppmøtet for Bjørnpass skytingen var stor og planlegges gjennomført i 2015 også. Det var satt opp en dag for skyting av NJFF - rovviltpass, men ble ikke gjennomført pga lav respons. Tre medlemmer av utvalget hadde møte angående oppstart av lade kvelder. Med et budsjett på har utvalget gått til innkjøp av to turretspresser i tillegg til den ladepressen utvalget har. Annet utstyr kjøpes inn i løpet av Planlagt aktivitet 2015: Ladekvelder av egen treningsamo. Simulatorkvelder for rifle. Skyting av bjørnpasset - samarbeid med Tromsø Skytterlag 5. sept 2015 Oppskyting og treningskvelder i sammarbeid med Tromsø skytterlag Instruktørutdanning - En person så langt, Linn H. P (nestleder) Simulatorskyting/Ladekveld kick off - pizza. Budsjett pizza/brus/(øl) Instruktørskyting - sosialt samvær Jaktfelt - samarbeid med Tromsø Skytterlag 17. juni 2015 Videre er det mer løslig planlagt: Rovviltpasset - en egen dag for skyting av dette Riflekurs for jegere juni Teori fredag - praktisk skyting lørdag. Planlagt i etterkant av jegerprøvekursene for at disse kan få mer veiledet trening. Ladekurs for jegere/skyttere. Helgekurs med testskyting søndag. Jaktskytterskole for ungdom - Ungdomsutvalget i TJF søker ekstern finansiering via NJFF sentralt Disse fire punktene vil utvalget kommet tilbake til i løpet av

15 Budsjett 2015: Inntekt: Ladekurs 10 timer 1500/ x 9 stk Rifleskytekurs for jegere 8 timer 1000/800 x 12 stk Refusjon tapt inntekt riflebane Amosalg Totalt ,- Utgifter: Bevertning to sosiale arrangement i Rifleinstruktørkurs Linn P. Haugset Supplering skivemateriell mm Ladeutstyr/verktøy div Kuler/krutt/hylser - ladekurs Leie skytebane en dag ladekurs Leie skytebane en dag riflekurs Leie av skytebane instruktørskyting Annonser Honorar Totalt ÅRSRAPPORT SMÅVILTUTVALGET Småviltutvalget har bestått av: Tord Damsgård (leder), Eivind Flittie Kleiven og Jon Eivind Antonsen. Utvalget har ikke hatt noen møter i Kun leder har vært aktiv. Utvalgets arbeidsoppgaver har i stor grad måtte ivaretas av foreningens styre og enkelte styremedlemmer med rett kompetanse. Det ble arrangert et kurs i jakt på grågås august med 5 deltakere og 3 instruktører. Teoridel i byen og 1,5 dags praktisk jakt på Musvær. Svært vellykket kurs. 5 gjess ble skutt. Kurset var organisert og ledet av Øystein Overrein som også var instruktør sammen med Oddvar Hagen og Jo Jorem Aarseth. Småviltutvalget var involvert i et kurs om lokkejakt på rødrev oktober. Kurset som hadde fire deltakere, ble arrangert av Tura AS og prosjektet Revejakta i Troms. TJFF var medarrangør på et åpent møte 27. november her i Tromsø om rypeforvaltning på statsgrunn. Statskog stilte med tre innledere. Ca. 45 personer var fremmøtt og det ble faglig gode diskusjoner. Hovedarrangør var Småviltutvalget i fylkeslaget og Statskog. 15

16 På oppdrag fra TJFF gjennomførte medlemmer i Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb rypetellinger på Nord-Kvaløya (Lillevika) og i Jøvika. Det er bare mottatt skriftlig rapport fra Nord-Kvaløya. Resultatet fra Jøvika er bare muntlig overbragt. (Skriftlig rapport må være et krav for senere år.) Det ble rapportert om bra med ryper og en oppgang i forhold til Trekning av jaktkort for de to første ukene på foreningens terreng Nord-Kvaløya, Jøvika og Molnes ble foretatt av TJFFs styre med basis i søknader innkommet innen fristen 1. august. Det var flest søkere på Jøvika. Styret fastsatte også dagskvote og jakttid. Dagskvoten ble satt til 5 liryper og 1 fjellrype pr. jeger på alle terreng. Jaktslutt ble fastsatt til Salget av jaktkort fordeler seg slik: Nord-Kvaløya 11 jaktdøgn Jøvika 36 jaktdøgn (pluss 16 jaktdøgn uten kort på jakthelger for ungdom) Molnes 27 jaktdøgn Salget av jaktkort utgjør kr Fangstrapporteringen er så mangelfull at det gir ikke mening å presentere noen fangstatistikk pdd. Her må de som løser kort skjerpe seg. Kunnskap om hva som faktisk tas ut av ryper er viktig å ha dersom tellingene skal ha noen verdi og dagskvoter evalueres i ettertid. Planer for 2015; Småviltutvalget må komme i gang med sine oppgaver på en bedre måte i De viktigste oppgaver vil være opptrykk av nye jaktkort, annonsering av jaktkortsøknader, organisering av rypetellinger og trekning av jaktkort, vurdering av dagskvoter og jakttidsregulering, utarbeidelse av statistikk over salg av jaktkort og fangst fordelt på terreng. Det er et ønske om å gjenta suksessen med et gåsejaktkurs. Interessen for revejakt må holdes oppe. Budsjett: Inntekter Jaktkort kr 5000 Kursinntekt kr 3500 Studiestøtte kr 1500 Sum kr Kostnader Rypetaksering kr 2000 Kurs kr 1000 Annonse kr 3000 Honorar leder kr 4000 Sum kr Tromsø ØO 16

17 HYTTEUTVALGET ÅRSRAPPORT 2014 Hytteutvalget har i 2014 bestått av Øystein Overrein (leder), Edmond Hansen og Heidi Marie Nilsen (til ). Det er avholdt tre møter i utvalget. Den 11. mars 2014 hadde vi også et møte med alle tilsyn. Hytteutvalget har tatt tak i flere av de utfordringene vi har. Følgende kan nevnes: Branntilsyn. I mai ble det laget et branntilsynsskjema. Dette ble sendt ut til tilsynsansvarlige for våre seks hytter primo juni. De ble bedt om å sjekke egen hytte og melde tilbake til utvalget innen 1. juli Utfylte skjema er mottatt fra samtlige hytter unntatt Molnes og Elvestua. Prioriterte oppgaver for tilsynet i TJFF. En slik oversikt ble drøftet på møtet med tilsynet i mars og en «instruks» ble laget primo juni og sendt ut. Vi har inntrykk av at denne følges. I Natur. Et forslag om å øke utleieprisene for ikke-medlemmer og beholde en prisdifferensiering ble forelagt styret i TJFF i februar. Styret vedtok å øke utleieprisen til kr 400 for ikke-medlemmer og beholde den uendret på kr 200 for medlemmer. For Jøvikstua er prisen for ikke-medlemmer kr 500. De nye prisene ble lagt inn på inatur Medlemmer må oppgi medlemsnummer ved booking. De stikkprøver som er gjort har ikke avdekt at noen prøver å jukse seg til rimeligere leie ved å utgi seg for å være medlemmer. Systemnøkler og - lås. Alle hytter og Jegerstø har nå systemlås og samme nøkkel. Gamle nøkler er fjernet hos Vaaben-Andresen. Nøkler som var «ute på bygda» er hanket inn. Hyttegass. Sist i april fikk vi en gunstig gassavtale med LPG Tromsø. Tilsynet synes å ha satt seg og det gjøres en stor innsats der ute. Arbeidsbelastningen er selvsagt ulikt fordelt. Utfordringene er størst der det er høye besøkstall og hvor etterslepet på vedlikehold er størst. Det er klart et behov for å legge innsats i hytter som Jøvikstua, Molnes og Elvestua. Dugnadsånden må vekkes til live. Flere medlemmer må motiveres til å hjelpe tilsynet med opprusting. Aktivitet, vedlikehold og budsjett er beskrevet under de enkelte hyttene. 17

18 Utleie Utleie for de fire siste årene fremgår av denne tabellen Hytte Utleiedøgn 2011 Utleiedøgn 2012 Utleiedøgn 2013 Utleiedøgn 2014 Jøvikstua Malangshytta Elvestua Molnes Straumshytta Jegerstø (naust m båt) Nordkvaløyhytta Sum alle hytter

19 Tilleggskommentarer til statistikken: Jøvikstua og Nordkvaløyhytta ble sperret for utleie og reservert for jegere i perioden Jøvikstua ble utleid 11 døgn i denne perioden. Nordkvaløya-hytta ble ikke brukt i tidligjakta. De døgnene som tilsynet har reservert hyttene, er ikke med. Antall sperrede døgn var slik: Nordkvaløyhytta (14), Jøvikstua (41), Malangshytta (8), Elvestua (4) og Molnes (2). Her er høstjaktas to første uker inkludert for de to førstnevnte. Sperring av Malangshytta, Elvestua og Molnes gjelder tilsyn. I tallet for Jøvikstua inngår døgn reservert i forbindelse med rypetelling (2), tilsyn (5), fiskeleir (3), to jakthelger for ungdom (4), jakthelg for kvinner (4) og sperring pga defekt vedovn i stua (17). Nordkvaløy-hytta var booket for flere uker i oktober av et ikke-medlem som hadde planlagt å jakte. Dette ble ikke tillatt. Innbetalt leie ble ikke refundert. Disse døgnene er ikke med i tabellen. Det samme gjelder 7 døgn på Jøvikstua og 8 døgn på Malangshytta kansellert av en tysk leietaker. Døgnene ble åpnet for leie til andre, uten at noen benyttet seg av det. Dersom vi tar med de bruksdøgn som skjuler seg i kulepunktene over, viser alle hytter en økning i utleie. Det er gledelig. Malangshytta og Straumshytta er helt klart vinnerne. Men økt bruk betyr mer slitasje, større forbruk av ved og gass, økt ansvar for å ha hyttene på stell, godt vedlikehold, rask oppfølging av varslede mangler osv. Alle tilsyn må ta tak i dette på sin hytte, slik at vi leier ut et produkt som vi kan stå inne for. Det er klart et behov for å få dedikerte personer inn i tilsynet på noen hytter. Er noen gått lei, eller mener at de har tatt sin tørn, må de avlastes av nye krefter. Det er behov for en tilsynsperson nr. 2 på Malangshytta. Flere tilsyn signaliserer i sin rapporter og budsjett behov for investeringer. Ordningen med refusjon av for mye betalt døgnleie til medlemmer ble overflødiggjort etter at prisene på inatur ble differensiert. Noen få har likevel klart å betale for mye i leie og har fått dette refundert. Stadig flere ikke-medlemmer leier våre hytter. En oppjustering av prisen har ikke resultert i en nedgang i leiedøgn tvert imot. Utleieprisene er fortsatt blant de laveste i fylket. Stadig flere synes å ha fått øye på de hytteperler vi besitter. Flere av leietakerne er bosatt utenfor Troms og i utlandet. Inntektsoversikten (brutto) og beleggsprosent for den enkelte hytte i forhold til tilgjengelige døgn er presentert i nedenfor stående tabell. 19

20 Hytte Utleiedøgn 2014 Brutto omsetning 2014 Beleggs- % Jøvikstua ,2 Malangshytta ,7 Elvestua ,8 Molnes ,7 Straumshytta ,7 Jegerstø ,6 Nordkvaløyhytta ,6 Sum ¹ 19,5 1) I tillegg kommer leie for avbestilte døgn totalt kr brutto. Dette gjelder 16 døgn på Nordkvaløyhytta, 8 døgn på Malangshytta og 7 døgn på Jøvikstua. I følge oppgave fra inatur er nettoomsetning kr ,25. Resultatet er godt over budsjetterte kr i netto. Beleggsprosenten er også gledelig høy for alle hytter unntatt Nordkvaløyhytta og spesielt Jegerstø. At fem av hyttene er utleid oftere enn hvert femte døgn er svært bra tatt i betraktning at mye av bruken skjer i helgene. Det gode resultatet kan kanskje tilskrives at vi nå ser effekten av å leie ut våre hytter gjennom en stor aktør som inatur. Elvestua Tilsyn: Bård Worum, Andre Lind og Trond Ivarjord. Tilsynet på Elvestua har i år gjort to besøk (mai og august). Det er supplert med 50 sekker ved i oktober og to flasker propan i juli. Det er ikke utført noe vedlikehold eller utbedringer annet enn skifte av batteri i røykvarslerne i mai. Hytta er godt besøkt, og det er en utfordring å ha kontroll over vedforbruket. Det er nok et betydelig innslag av bålbrenning på yttersida hytta selv om det er poengtert flere steder at dette ikke må forekomme. Det er ikke noen prekære behov for utbedring. Årene til båten er derimot klare for utskifting. Røykvarslerne bør seriekobles og generell kontroll av ildstedet bør utføres av lokalt branntilsyn. Nøkkel til hytta er lagt inn på Shell i Øverbygd etter ønske fra leietakere bosatt på innlandet. Naustet oppe ved Fjellfroskvatnet er virkelig forfallent og tåler vel kanskje en vinter til? Det bør suppleres med nyere møbler. Vinduer må tettes. En låsbar verktøykasse med nødvendig verktøy må anskaffes. En utbedring av utedassen trengs. Sjakt for avfall og kompostering må ordnes. Tynning av lauvskog rundt hytta må tas opp med Statskog. Jøvikstua Tilsyn: Øystein Pettersen, Ingrid Frenning, Edmond Hansen og Øystein Overrein. Tilsynet hadde en rekke besøk (ca. 10) på Jøvikstua i løpet av I tillegg til det løpende tilsynet har følgende hovedoppgaver blitt løst ved to dugnader: 20

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana 14 15 mars 2015. 0 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana 14-15 mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer