Pilar III 2014 OPPDATERT MARS 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilar III 2014 OPPDATERT MARS 2015"

Transkript

1 Pilar III 2014 OPPDATERT MARS 2015

2 Innledning Pilar Standardmetoden... 3 Basismetoden... 4 Pilar II... 4 Pilar III... 4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital Minimumskrav til ansvarlig kapital fordelt etter engasjementskategori og type risiko Pilar II Vurdering av kapitalbehovet... 8 Risikostyring i Totens Sparebank... 8 Rammeverk... 8 Rapportering... 8 Organisering av risikostyring i Totens Sparebank... 9 Risikogrupper... 9 Kreditt- og motpartsrisiko... 9 Restrisiko... 9 Konsentrasjonsrisiko Markedsrisiko Aksjerisiko Renterisiko Valutarisiko Likviditetsrisiko Operasjonell risiko Eierrisiko Kreditt og motpartsrisiko Modellbeskrivelse og anvendelse Oversikt over individuelle/gruppevise nedskrivinger Kredittspreadrisiko knyttet til obligasjoner Sikkerheter Oversikt over derivater og motpartsrisiko knyttet til disse Likviditetsrisiko Eksponering Styring og kontroll Egenkapitalposisjoner utenfor handelsporteføljen Operasjonell risiko Styring og kontroll Mulige tap... 17

3 Pilar III Totens Sparebank Innledning. Totens Sparebank innførte fra EUs nye direktiv for beregning av kapitaldekning (Basel II). Fra har banken rapportert etter de krav som stilles i Basel III/CRD IV som ble innført fra i Norge. Basel II baseres på tre pilarer som er videreført i Basel III. Pilar I, er et minimumskrav til ansvarlig kapital på minst 8 % av beregningsgrunnlaget. Pilar II, er et krav om at banken har en prosess (ICAAP) der kapitalbehovet vurderes i forhold til bankens risikoprofil, og utarbeider en strategi for å vedlikeholde kapitaldekningen innenfor de rammer som besluttes. Denne prosessen blir overvåket/evaluert av tilsynsmyndighetene. Pilar III, er et krav om at finansiell informasjon om bankens kapitaldekning og ICAAP prosess offentliggjøres. En nærmere beskrivelse av innholdet i de ulike pilarene er beskrevet i de påfølgende kapitler. Pilar 1 Totens Sparebank benytter standardmetoden for beregning av kredittrisiko og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Banken har ikke en handelsportefølje. Bankens verdipapirer er vektet etter samme metode som ved kredittrisiko. Det er derfor ikke beskrevet noe eget punkt for markedsrisiko i pilar 1. Standardmetoden I henhold til standardmetoden spesifiseres bankens eiendeler i ulike engasjementskategorier. Engasjementer innenfor de ulike kategoriene vektes i beregningsgrunnlaget med ulike satser. Satsene avhenger både av engasjementskategori, sikkerheter, type engasjement og om engasjementet er misligholdt. I tillegg inkluderes garantier gitt av banken, og ubenyttede trekkrettigheter. De ulike satser som benyttes er nærmere beskrevet i kapitaldekningsforskriften, men hovedtrekkene er som følger: Vekt i beregningsgrunnlaget Lån til staten og kontanter 0 % Obligasjoner med fortrinnsrett 10 % Boliglån innenfor 80 % 35 % Lån gitt til massemarked 1) 75 % Øvrige lån 100 % Innskudd/obligasjoner i kredittinstitusjoner 20 % og 50 % Egenkapitalinstrumenter 100 % Misligholdte engasjementer 100 % eller 150 %

4 1) Hvis banken har en stor og veldiversifisert portefølje kan deler av denne etter nærmere regler, angitt i kapitaldekningsforskriften, klassifiseres som massemarkedsengasjementer. Basismetoden Operasjonell risiko beregnes etter basismetoden med utgangspunkt i bankens gjennomsnittlige inntekter de tre siste år. Kapitalkravet knyttet til operasjonell risiko etter basismetoden utgjør 15 % av gjennomsnittlig inntekt de tre siste år. Nærmere beskrivelse av beregningsmetoden er angitt i kapitalkravsforskriften. Pilar II En viktig del av Basel II er at banken, i tillegg til å beregne minimumskravet til ansvarlig kapital etter reglene i Pilar 1, også skal gjennomføre en intern prosess (ICAAP) hvor banken vurderer det samlede behov for ansvarlig kapital sett opp mot bankens risikoprofil. Det skal utarbeides en strategi og handlingsplaner for å vedlikeholde kapitalnivået. Ansvaret for at en slik prosess gjennomføres ligger til styret, og det er styret i banken som har ansvar for å fastsette ønsket risikoprofil og derigjennom nivået på ansvarlig kapital. Gjennom denne prosessen (ICAAP) skal banken analysere de ulike typer risiko den er utsatt for og gjøre en vurdering av behovet for ansvarlig kapital som de ulike risikotyper medfører. Det skal også gjennomføres stresstester for å teste om nivået av ansvarlig kapital er dekkende gitt ulike senarioer. ICAAP prosessen i Totens Sparebank gjennomføres minst årlig, og kontrollen med at kapitaldekningen er innenfor styrets krav gjennomføres hver måned i morbanken, og kvartalsvis i konsernet. I prosessen blir det laget et dokument som viser de vurderinger og beregninger som er gjennomført. Dette dokumentet danner grunnlag for rapporteringen til tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndighetene overvåker og evaluerer bankens prosess og strategi. Pilar III I Basel II inngår et krav om offentliggjøring av finansiell informasjon. Dette dokumentet er utarbeidet for å tilfredsstille dette kravet. Det er krav om at informasjonen skal offentliggjøres på internett. Informasjonen skal vise bankens tilpasninger og oppfyllelse av kapitalkravsregelverket, herunder spesifikasjoner av risikovektet beregningsgrunnlag og ansvarlig kapital. Det skal beskrives de metoder som banken bruker og rutiner for kontroll og styring av de ulike risikoer. Prosessen for å vurdere et samlet kapitalbehov skal også beskrives. For regnskapsåret 2014 vil denne informasjonen offentliggjøres på bankens internettsider (www.totenbanken.no).

5 Konsolidering Tabellen nedenfor viser de datterselskaper som konsolideres inn i konsernet, samt deres bokførte verdi i morbanken. Verdier i 1000 kr. Datterselskaper: Forret.- Stemme-/eierandel Bokført verdi Selskapets egen- Selskapets kontor kapital resultat 2014 Vallehaven AS Lena 100,00 % 100,00 % Totens Sparebank Boligkreditt AS Lena 100,00 % 100,00 % Datterselskapene konsolideres fullt ut i både regnskapet og i kapitaldekningsoppgaven til konsernet Totens Sparebank. Vallehaven AS er ikke underlagt Basel II og rapporterer ikke enkeltvis kapitaldekning, kun som en del av konsernet Totens Sparebank. Totens Sparebank Boligkreditt AS rapporterer også kapitaldekning på selskapsnivå. I tillegg har Totens Sparebank vesentlige eierposter i Eika Gruppen AS og Eika BoligKreditt AS. Banken har også en strategisk interesse av å understøtte den virksomheten som bedrives her. Den bokførte verdien av aksjene i Eika Gruppen AS og Eika BoligKreditt AS på til sammen 230 mill. kroner overstiger 2 % av ansvarlig kapital i selskapene og deler av verdien av disse er derfor fratrukket bankens ansvarlige kapital.

6 Pilar I Beregning av Kapitaldekning Ansvarlig kapital. Tabellen viser kjernekapital og tilleggskapital per post for morbank og konsern. Beregningsgrunnlaget er beregnet etter reglene i Basel II/CRD IV. Morbank Konsern Kjernekapital Eierandelskapital Overkurs ved emisjon Opptjent egenkapital fra tidligere år Årets resultat Sum egenkapital Ikke kvalifiserende andel av årets overskudd Fradrag for immaterielle eiendeler og goodwill Fradrag for eiendeler til virkelig verdi Fond for urealiserte gevinster Fradrag fra eierskap i ikke vesentlige eierandeler i finansiell sektor Overgangsreglene for ikke vesentlige eierandeler Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Fradrag fra eierskap i ikke vesentlige eierandeler i finansiell sektor Overgangsreglene for ikke vesentlige eierandeler Sum kjernekapital Tilleggskapital Tidsbegrenset ansvarlig kapital Urealisert gevinst av aksjer for salg Fradrag fra eierskap i ikke vesentlige eierandeler i finansiell sektor Overgangsreglene for ikke vesentlige eierandeler Sum tilleggskapital Tellende ansvarlig kapital Kredittrisiko Engasjementsbeløp per sektor: Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak - - Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer CVA tillegg Operasjonell risiko Kapitalkrav totalt Beregningsgrunnlag totalt Kapitaldekning 21,24% 18,05% 19,33% 17,21% Kjernekapitaldekning 19,02% 17,81% 17,35% 16,99% Ren kjernekapitaldekning 14,92% 13,17% 13,68% 12,62% Ansvarlig lånekapital Banken emitterte et ansvarlig lån , pålydende kr ,- som har en løpetid til Banken kan benytte sin rett til å innfri lånet helt eller delvis til pari kurs pr Banken emitterte et ansvarlig lån , pålydende 130 mill. kroner som har en løpetid til Banken kan benytte sin rett til å innfri lånet helt eller delvis til pari kurs per Fondsobligasjoner Banken har en evigvarende fondsobligasjon fra pålydende kr ,-. Totens Sparebank kan benytte sin rett til å innfri lånet til pari kurs årlig fra og med Banken emitterte også en evigvarende fondsobligasjon pålydende kr ,-. Etter tilbakekjøp er netto utestående per på

7 131,35 mill. kroner. Lånet innfris i sin helhet Banken emitterte en evigvarende fondsobligasjon pålydende 160 mill. kroner. Banken kan benytte sin rett til å innfri lånet helt eller delvis til pari kurs per Minimumskrav til ansvarlig kapital fordelt etter engasjementskategori og type risiko Kredittrisiko Engasjementsbeløp per sektor: Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak - - Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer CVA tillegg Sum kredittrisiko Operasjonell risiko Kapitalkrav totalt Beregningsgrunnlag totalt Bankens samlede forvaltningskapital og utenom-balanseposter etter oppstillingsplan fordelt på engasjementskategori. Eiendeler Stater og sentralbanker Lokale og Institusjoner Foretak Massemarked regionale myndigheter Pant i eiendom Obligasjoner med fortrinnsrett Forfalte engasjementer Verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder (2.030) Individuelle nedskrivninger - (22.175) (25.101) - (11.329) (110) (58.715) - Gruppe nedskrivninger (18.880) (5.000) (5.790) (29.670) Netto utlån og fordringer på kunder (2.030) Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Aksjer tilgjengelige for salg Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Finansielle derivater Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente - inntekter Sum eiendeler Utenom balanseposter Sum

8 Pilar II Vurdering av kapitalbehovet Uansett hvor god risikostyringen er, vil det kunne oppstå uventede tap som krever at konsernet har tilstrekkelig egenkapital. Totens Sparebank har etablert prosesser for å vurdere kapitalbehovet i forhold til risikoprofil. Prosessen for å vurdere kapitalbehovet (ICAAP) skal sikre at banken har en størrelse på egenkapitalen som gir en effektiv og optimal egenkapitalbruk i forhold til virksomhetens omfang og risikoprofil. Totens Sparebanks målsetting er å ha en egenkapital som medfører at banken både oppnår en konkurransedyktig egenkapitalavkastning og samtidig oppnår konkurransedyktige vilkår i markedet. Størrelsen på egenkapitalen skal også sikre at banken kan utnytte mulige vekstmuligheter. Etter en gjennomgang av de ulike typer risiko banken er utsatt for og stresstester av disse har styret vedtatt at ansvarlig kapital for konsernet i 2015 minimum skal være 16,5 % av beregningsgrunnlaget. Styret har også vedtatt et mål for kjernekapitalen i 2015 på 13,0 % av beregningsgrunnlaget. Bankens har også vedtatt en målsetting om at den rene kjernekapitalen på sikt skal være ca. 13,0 % av beregningsgrunnlaget, og at ansvarlig kapital på sikt skal være 16,5%. Figuren viser faktisk kapitaldekning per , og bankens mål for de neste tre år. Faktisk Interne mål ,7 % Ren kjernekapitaldekning 13,0 % 13,0 % 13,0 % 17,4 % Kjernekapitaldekning 14,5 % 14,5 % 14,5 % 19,3 % Kapitaldekning 16,5 % 16,5 % 16,5 % Per hadde konsernet en kapitaldekningsgrad på 19,3 %. Det vil si at konsernet hadde en ansvarlig kapital som er 220 mill. kroner høyere enn styrets mål for 2015 og 881 mill. kroner høyere enn minimumskravet på 8 % i Pilar I. Risikostyring i Totens Sparebank Rammeverk Det overordnede ansvar for risikostyringen i Totens Sparebank påligger styret. Styret har vedtatt policyer og retningslinjer som skal sikre effektiv styring av risiko i forhold til tilgjengelig kapital, eksterne lover og forskriftskrav. Policyene og retningslinjene bidrar til at banken oppnår de målsetninger som er satt, og sikrer felles forståelse og tilnærming til risikoområder i banken. Rapportering Rapportering skal gi styret en samlet oversikt over eksponering i forhold til etablerte rammer, slik at ledelsen og styret kan påse at risikobildet er i tråd med bankens risikovilje. Risikorapporteringen skal kvantifisere og vurdere risikoområder som er relevante for banken; herunder kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, renterisiko osv. Status på de ulike risikoer skal vurderes i henhold til

9 etablerte rammer og mål. Risikokontrollfunksjonen utarbeider risikorapportering som forelegges bankens styre kvartalsvis. Organisering av risikostyring i Totens Sparebank Det operasjonelle ansvaret for risikostyring i banken er hos administrerende banksjef. Dette sikrer nødvendig forankring i bankens ledelse. For videre å sikre et godt internt kontrollmiljø, er velfungerende risikostyringsfunksjoner avgjørende. Banken har derfor valgt å legge det overordnede faglige ansvaret for risikostyringen til den enkelte fagansvarlige i bankens ledelse. Det er i tillegg opprettet en risikokontrollfunksjon som vil ha sin hovedoppgave innen virksomhet- og risikostyring. Risikokontrollfunksjonen skal kontrollere at banken etterlever vedtatte policyer, retningslinjer og rutiner for risiko. Funksjonen skal utarbeide faste risikorapporter til styret og i tillegg rapportere ved brudd på rammer og retningslinjer. Slike brudd skal rapporteres til den som har gitt retningslinjen eller rammen. Banksjef risk management er ansvarlig for risikokontrollfunksjonen. Stillingen er uavhengig av ledere med ansvar for risikotaking, og vedkommende deltar ikke i beslutninger som direkte relaterer seg til områder som overvåkes og rapporteres. Risikogrupper Konsernet eksponeres for en rekke ulike typer risiko. De viktigste er: Kreditt- og motpartsrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at bankens kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor Totens Sparebank. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, utlån, kreditter, garantier, leasing, uoppgjorte handler, uopptrekte kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter. Kredittrisiko avhenger av blant annet av fordringens størrelse, tid til forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuell verdi på sikkerheter. Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. Konsernets kreditt og motpartsrisiko utgjør en vesentlig del av bankens totale risiko og er nærmer beskrevet i et eget avsnitt. Restrisiko Risikoen for at sikkerheter det tas hensyn til ved fastsettelse av kapitalkrav for kredittrisiko, er mindre effektive enn forventet. I bankens interne vurdering av kapitalbehovet (ICAAP) er det beregnet effekter av restrisiko gitt ulike senarioer. Restrisiko er således tatt hensyn til ved fastsettelsen av konsernets minimumskrav til ansvarlig kapital.

10 Konsentrasjonsrisiko Risiko som oppstår ved høy samlet eksponering på en enkelt motpart eller utsteder av sikkerhet, tilknyttede grupper av motparter, motparter med virksomhet innen samme bransje eller geografisk område og motparter som benytter samme form for sikkerhet, handler med samme vare eller har samme type virksomhetsområde. Banken har i sin kredittstrategi et mål om at den ikke skal ha en eksponering utover 15 % av bankens utlån innenfor en bransje. Selv om banken har sitt primærområde innenfor et geografisk område anser banken at det er lite konsentrasjonsrisiko knyttet til dette, gitt områdets diversifiserte næringsstruktur. I bankens interne vurdering av kapitalbehovet (ICAAP) er det avsatt noe for konsentrasjonsrisiko. Konsentrasjonsrisiko er således vurdert og tatt hensyn til ved fastsettelsen av konsernets minimumskrav til ansvarlig kapital Konsernet har plasseringer i Eika Gruppen, Eika BoligKreditt AS (aksjer og obligasjoner), og innskudd hos DNB som overstiger 10 % av ansvarlig kapital i banken per Markedsrisiko Markedsrisiko består av aksjerisiko, renterisiko og valutarisiko. Aksjerisiko Aksjerisiko består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende. Plasseringer i aksjefond og kombinasjonsfond medregnes under aksjerisikovurderingen. Aksjer i datterselskaper og aksjer som inngår i en konsolidert eller strategisk vurdering skal ikke inkluderes. Banken har en omløpsportefølje av verdipapirer som er utsatt for markedsrisiko. Per var bokført verdi av aksjer 8,9 mill. kroner, av egenkapitalbevis 7,5 mill. kroner og av fond 13,3 mill. kroner. Samlet bokført verdi av egenkapitalinstrumenter var på 26,1 mill. kroner ved årets slutt. Styret har vedtatt en ramme for bankens plassering i egnekapitalinstrumenter på maksimalt 45 mill. kroner. I henhold til bankens finansstrategi skal det ikke investeres i derivater unntatt når dette gjøres som en sikringsforetning. Ved vurderingen av kapitalbehovet for konsernet knyttet til aksjerisiko er det tatt utgangspunkt i rammen som er vedtatt av styret. I tillegg til omløpsaksjer har banken en portefølje av aksjer som er tilgjengelige for salg. Her utgjør aksjer i Eika Gruppen AS og Eika BoligKreditt AS en betydelig del (230,0 mill. kroner) av totalt 233,0 mill. kroner. I forbindelse med den interne kapitalvurderingsprosessen er det vurdert og tatt hensyn til risiko knyttet til disse aksjene. Renterisiko Renterisiko består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i rentebærende finansielle instrumenter, herunder derivater med renteinstrumenter som underliggende. Plasseringer i obligasjonsfond og pengemarkedsfond medregnes under renterisikovurderingen. Renterisiko knyttet til rentenetto vurderes særskilt. Risiko

11 oppstår på grunn av ulik rentebinding på innlån og utlån, og/eller at det lånes inn fra andre markeder enn det lånes ut til, slik at renten på innlån endres uten at utlånsrenten kan endres like raskt. Det er bankens strategi å ha en lav renterisiko. Forretninger gjort i fast rente er derfor for alle betydelige poster byttet via renteswaper i flytende rente. Banken har allikevel noe renterisiko knyttet til tidspunkt for når den flytende renten justeres. Denne risiko er det tatt hensyn til ved vurderingen av konsernets kapitalkrav. Valutarisiko Valutarisiko består av risikoen for tap når valutakursene endres. Alle finansielle instrumenter og øvrige posisjoner med valutarisiko skal inkluderes i vurderingen. Banken har en strategi på å ikke ta risiko knyttet til valuta, og denne risikoen ansees som svært begrenset for banken. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av eiendeler. I verste fall er likviditetsrisiko risikoen for at banken ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til å møte forpliktelser ved forfall. Konsernets likviditetsrisiko omtales i et eget avsnitt. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Omfatter også juridisk risiko. Konsernets operasjonelle risiko omtales i et eget avsnitt. Eierrisiko Eierrisiko er risiko for at banken må rapportere negativt resultat fra sine datter- og tilknyttede selskaper og at banken må tilføre datter- og tilknyttede selskaper ny egenkapital. Bankens datterselskaper er av begrenset størrelse og risikoen knyttet til eierrisiko ansees å være svært begrenset. Banken har opprettet eget boligkreditt selskap og har skutt inn betydelig egenkapital i selskapet. Ut fra sikkerheten knyttet til de lån som overføres til boligkredittselskapet og den kontroll som banken har over boligkredittselskapet ansees eierrisikoen som lav. Kreditt og motpartsrisiko Kreditt og motpartsrisiko oppstår som en følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser. Dette utgjør den største risikoen for

12 banken. Banken har utarbeidet en kreditthåndbok, samt retningslinjer for risikoklassifisering, engasjementsoppfølging og rapportering, og bruker disse verktøyene for å styre den kredittrisiko som tas. Gjennom bevilgingsreglementet delegeres kredittfullmakter. De delegerte fullmaktene er relatert til enkeltengasjementets størrelse og risiko. Modellbeskrivelse og anvendelse. Utlån og garantier fordeles på risikoklasser. Risikoklassifisering er en integrert del av kredittvurderingsprosessen i banken, og for alle vesentlige engasjementer skal det i henhold til bankens rutiner foreligge en risikoklassifisering. Modellen som benyttes er en sannsynlighetsbasert (PD probability of default) risikoklassifiseringsmodell. Modellen benyttes på alle kunder der det er risiko for tap for banken. Det betyr at alle kunder med lån, kreditt eller garanti blir risikoklassifisert, i tillegg til kunder med overtrekk over kr 1.000,-. Risikoklassifiseringsmodellen er delt i to hovedmodeller en for personmarked og en for bedriftsmarked. Hovedmodellene er igjen delt i ulike undermodeller. Det gjøres også et modellmessig skille mellom eksisterende og nye kunder. Risikoklassifiseringsmodellen beregner sannsynlighet for at kunden går i mislighold i løpet av de neste 12 måneder. Tabellene nedenfor viser fordeling av konsernet sine engasjementer mot kunder fordelt på person/næringsmarked og risikoklasser. Engasjementer mot kredittinstitusjoner er ikke med i oversiktene nedenfor. I tillegg vises individuelle nedskrivinger per klasse/gruppe.

13 Fordeling på risikoklasse 2014: Engasjement fordelt på risikogrupper personmarked Sum engasjement Brutto utlån til Garantiansvar Udisponerte i Totens Individuelle Lån i Totens kunder kredittrammer Sparebank nedskrivninger Sparebank BK Sum konsern Risikogruppe basert på sannsynlighet for mislighold Totale engasjementer per Engasjement fordelt på risikogrupper bedriftsmarked Sum engasjement Brutto utlån til Garantiansvar Udisponerte i Totens Individuelle Lån i Totens kunder kredittrammer Sparebank nedskrivninger Sparebank BK Sum konsern Risikogruppe basert på sannsynlighet for mislighold Totale engasjementer per Engasjement fordelt på risikogrupper totalt Sum engasjement Brutto utlån til Garantiansvar Udisponerte i Totens Individuelle Lån i Totens kunder kredittrammer Sparebank nedskrivninger Sparebank BK Sum konsern Risikogruppe basert på sannsynlighet for mislighold Totale engasjementer per Nedenfor er vist en oversikt over misligholdte engasjementer og andre tapsutsatte engasjementer, samt de individuelle nedskrivinger som er gjort på engasjementene. Engasjementene er fordelt på bransje. Et engasjement anses som misligholdt når det ikke er betalt innen 30 dager etter forfall. Misligholdte engasjementer fordelt på kundegrupper Utlån og garantier, tap, mislighold og nedskrivinger fordelt på næring Potensielle eksponering Misligholdte Øvrige tapsutsatte Utlån Garantier ved f.eks. trekk- engasjementer engasjementer fasiliteter Personmarked Jordbruk, skogbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Omsetning og drift av fast eiendom Helse- og sosiale tjenester Faglig, vitenskapelig og tekn. tjenesteyting Finansierings og forsikringsomr Overnattings- og serveringsvirksomhet Kulturell virks. underholdning og fritidsaktivitet Øvrige Sum Totens Sparebank Personmarked boligkreditt Sum konsernet Totens Sparebank Individuelle Individuelle Nedskrivning på Tap på Tap i % nedskrivninger nedskrivninger i % grupper utlån og garantier av utlån utlån/garantier av utlån/garantier av utlån Personmarked ,15 % 0,07 % ,34 % 0,19 % Jordbruk, skogbruk ,36 % 0,50 % ,47 % 0,69 % Industri ,94 % 7,19 % ,18 % 1,53 % Bygg, anlegg ,15 % 0,17 % 650 0,15 % Varehandel ,95 % 0,91 % ,54 % 0,67 % Transport ,00 % 0,44 % ,42 % 0,44 % Omsetning og drift av fast eiendom ,26 % 3,20 % ,95 % 0,54 % Helse- og sosiale tjenester Faglig, vitenskapelig og tekn. tjenesteyting ,11 % 1,14 % ,97 % 12,99 % Finansierings og forsikringsomr. Overnattings- og serveringsvirksomhet 1 0,00 % ,67 % 1,59 % Kulturell virks. underholdning og fritidsaktivitet ,16 % 2,93 % ,17 % 18,55 % Øvrige ,82 % 0,00 % ,96 % Endring gruppenedskrivninger ,07 % -0,02 % Sum ,25 % 0,65 % ,69 % 0,43 % Personmarked boligkreditt Sum konsernet Totens Sparebank ,19% 0,54% ,52 % 0,35 %

14 I tabellen nedenfor vises aldersfordeling på misligholdte engasjementer Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket Misligholdte engasjement 1-3 mnd Misligholdte engasjement 3-6 mnd Misligholdte engasjement 6-12 mnd Misligholdte engasjement over 1 år Brutto misligholdte engasjement Tabellen nedenfor viser hva som er tapsført i 2013 og 2012, fordelt på utlån og garantier, Netto tap på utlån og garantier Utlån Garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskrivninger Konstaterte tap hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivinger Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er gjort individuelle nedskrivinger Inngang på tidligere konstaterte tap Periodens tapskostnader Tabellen nedenfor viser utviklingen på individuelle og gruppevise nedskrivinger fordelt på utlån og garantier. For en nærmere beskrivelse av de prinsipper banken bruker for å vurdere nivået på individuelle og gruppevise nedskrivinger vises til bankens årsrapport. Oversikt over individuelle/gruppevise nedskrivinger Utlån Garantier Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskrivninger Økte nedskrivninger i perioden Nye nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån er avsetning til dekning av tap som er inntruffet på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter reglene om individuelle nedskrivninger. Utlån Garantier Nedskrivning på grupper av utlån /- Periodens gruppe nedskrivning Nedskrivning på grupper av utlån Kredittspreadrisiko knyttet til obligasjoner. Konsernet har en betydelig del av sin forvaltningskapital plassert i obligasjoner (per mill. kroner). Disse obligasjonene er bokført til virkelig verdi, og et antatt kredittap på disse vil derfor avspeiles i verdisettingen. I forbindelse med bankens ICAAP prosess har banken vurdert behovet for ansvarlig kapital som kan oppstå som en følge av økende kredittspreader på obligasjonsporteføljene. Dette er tatt hensyn til ved beregningen av konsernets interne kapitalkravmål. Sikkerheter Hovedtyper av sikkerheter som benyttes er pant i fast eiendom, registrerbart løsøre, fordringer, varelager, driftstilbehør og landbruksløsøre. I hovedsak er garantistene privatpersoner eller foretak. Bankens motregningsadgang følger alminnelige regler i norske lovkrav. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den forventes å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn.

15 Oversikt over derivater og motpartsrisiko knyttet til disse. Derivater som er benytter i regnskapsmessig sikring Nominelt Markedsverdi Finansielle derivater Obligasjons- Gjeld til kreditt- Utlån til Ført over Finansielle derivater beløp uten renter Eiendeler Gjeld gjeld institusjoner kunder resultat Rentebytteavtaler Avledet derivat tilknyttet renteavtaler Totalt Bankens derivater er knyttet til sikringsforretninger. Banken har ingen omløpsportefølje. Bokføringen av derivatene følger i all hovedsak reglene for sikringsbokføring. Banken har brukt standardmetoden for CVA tillegg som er beskrevet i CRD IV for å avsette for CVA-risiko. Banken hadde per et beregningsgrunnlag for CVA risiko på 84,4 mill. kroner. Likviditetsrisiko Eksponering Konsernet Totens Sparebank har en betydelig del av sin finansiering ved innskudd fra kunder (ca 50 %) og en betydelig del fundet via verdipapirer Tilsvarende er ca 55 % av morbanken sine eiendeler finansiert via innskudd. Generelt er finansieringen mer kortsiktig enn lån gitt til kunder, slik at det finnes en risiko for at banken komme i en presset likviditetssituasjon. Likviditetsrisikoen søkes redusert ved å finansiere så mye som mulig via langsiktige verdipapirer. Uansett vil det være vanskelig å ha samme løpetid på fundingen som på utlån, som kan ha en avdragstid på 30 år. I og med at ca 50 % av fundingen i konsernet er innskudd, som i prinsippet kan tas ut i morgen, har konsernet en betydelig risiko her. Det er vanskelig å måle denne risikoen direkte, men det må antas at det vil være lettere for en bank med stor andel ansvarlig kapital å få fornyet sin finansiering dersom likviditeten blir anstrengt. Totens Sparebank har ikke opplevd det som problematisk å få hentet ny finansiering og vår vurdering er at den ansvarlige kapital i banken ansees som tilfredsstillende av lånegivere. Totens Sparebank har mulighet til å bruke Eika BoligKreditt AS, og har i tillegg opprettet et eget boligkredittselskap, Totens Sparebank Boligkreditt AS. Dette er gjort for å sikre banken tilgang til funding gjennom å kunne utstede obligasjoner med fortinnsrett (OMF). Bankens vurdering er at dette fremover vil gi både en rimeligere og en sikrere kilde til finansiering enn utstedelse av bankobligasjoner. Styring og kontroll Bankens strategi for likviditetsrisiko fastsetter rammer for kortsiktig v.s. langsiktig finansiering av illikvide eiendeler, samt krav til spredning av forfall på bankens innlån på ulike løpetider. Strategien forutsetter også at banken etablerer kontakt med flere finansinstitusjoner for å spre risiko knyttet til fundingkilder, samt setter rammer for likviditetsreserve og beredskapsfasiliteter.

16 Grafen viser forfallstruktur på bankens fundig de kommende år. Banken har som et mål at den skal ha frie likvider (definert i finansstrategien) til å dekke funding og kjente uttak som forfaller i løpet av de neste 3 måneder uten at interne likviditetsmål brytes. De likvide midlene er dels plassert i obligasjoner, dels i innskudd i kredittinstitusjoner og dels ubenyttede trekkrammer. Banken har ikke hatt utfordringer knytet til likviditeten, og å skaffe finansiering. Etablering av tilstrekkelige likviditetsreserver og beredskapsfasiliteter anses å være svært sentrale for styring av risiko. Banken ansees å ha en lav risikoprofil knyttet til likviditetsrisiko. Egenkapitalposisjoner utenfor handelsporteføljen I posten Aksjer tilgjengelige for salg (232 mill. kroner) inngår de aksjene som banken har en strategisk interesse av, og hvor banken ikke har noen umiddelbare planer om salg. Her utgjør aksjene i Eika Gruppen AS og Eika BoligKreditt AS de vesentligste postene. Aksjene er vurdert til virkelig verdi og verdiendringer føres direkte mot egenkapitalen. Spesifisert beholdningsendring verdipapirer tilgjengelig for salg: Inngående balanse Tilgang Avgang Oppskrivinger ført mot egenkapitalen Nedskrivninger ført mot resultatet -68 Utgående balanse Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser, samt juridisk risiko. Banken er eksponert for større eller mindre operasjonelle risikoer i sine prosesser. De vesentligste avdekkede risikoer er: Manglende etablering av rettsvern/panterett/eiendomsrett

17 Vanskelig å dokumentere objekt som skal tilbakeleveres/tvangsinndrives Svindel, eks kunden selger maskin og er ikke søkegod Interne misligheter IT systematiske feil Håndtering av transaksjoner/ risiko for sviktende systemer Mangelfull kontinuitets- og beredskapsløsning Manglende backup på nøkkelpersoner Feil ved vilkårsfastsettelsen Underskrifter er i strid med retningslinjene Feilhåndtering av personopplysninger Feil i rapportering som medfører feil beslutning Risiko for svindel, tyveri og falske kort Mulig erstatningsansvar knyttet til dårlig rådgiving Manglende sikringsforetninger i forbindelse med finansielle instrumenter Styring og kontroll Det foreligger policyer/strategier/rutiner for alle vesentlige prosesser i banken. Dette skal bidra til at identifiserte risikoer blir håndtert på en slik måte at gjenværende risiko blir lavest mulig. Det er etablert beredskaps- og kontinuitetsplaner som skal sikre en forsvarlig håndtering av operasjonelle aktiviteter også i en stressituasjon. Banken har etablert egen intern revisjon. Intern revisor skal blant annet gjennomgå bankens rutiner og sikre at bankens risikoprofil er i samsvar med styret sine målsetninger. Dette vil etter vår syn bidra ytterligere til å bedre bankens kontrollsystemer. Mulige tap Det er foretatt vurderinger av mulige tap som kan oppstå. Den operasjonelle risiko vurderes å være lav. Historisk sett har banken hatt svært små tap knyttet til operasjonell risiko.

Pilar III 2013 OPPDATERT MARS 2014

Pilar III 2013 OPPDATERT MARS 2014 Pilar III 2013 OPPDATERT MARS 2014 Innledning.... 3 Pilar 1... 3 Standardmetoden... 3 Basismetoden... 4 Pilar II... 4 Pilar III... 4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig

Detaljer

Oppdatert april 2012 PILAR III 2011

Oppdatert april 2012 PILAR III 2011 Oppdatert april 2012 PILAR III 2011 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Oppdatert mars 2010 PILAR III 2009

Oppdatert mars 2010 PILAR III 2009 Oppdatert mars 2010 PILAR III 2009 Innledning....3 PILAR 1... 3 Standardmetoden... 3 Basismetoden... 4 Pilar II... 4 Pilar III... 4 Konsolidering... 4 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 5 Ansvarlig

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Basel II Pilar III 2013. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2013. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2013 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Basel II Pilar III 2011. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2011. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2011 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III Arendal og Omegns Sparekasse Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2 KONSOLIDERING... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper mv...

Detaljer

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III Arendal og Omegns Sparekasse Basel II PILAR III 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2 KONSOLIDERING... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper, tilknyttede selskaper mv...

Detaljer

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III GJERSTAD SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012

PILAR III. Time Sparebank 31.12.2012 PILAR III Time Sparebank 31.12.2012 Versjon 05.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1

Detaljer

Det vises til annen litteratur for en nærmere beskrivelse av kapitaldekningsreglene.

Det vises til annen litteratur for en nærmere beskrivelse av kapitaldekningsreglene. PILAR III Pr. 31.12.2012 1. Innledning Dette dokumentet gir en beskrivelse av risiko- og kapitalstyring i Hol Sparebank. Dokumentet skal dekke kapitaldekningsreglenes krav om offentliggjøring av finansiell

Detaljer

Flekkefjord Sparebank Pilar III-dokument 31.12.2014 side 1. Risiko- og kapitalstyring (PILAR III-dokument) pr 31.12.2014

Flekkefjord Sparebank Pilar III-dokument 31.12.2014 side 1. Risiko- og kapitalstyring (PILAR III-dokument) pr 31.12.2014 Flekkefjord Sparebank Pilar III-dokument 31.12.2014 side 1 Risiko- og kapitalstyring (PILAR III-dokument) pr 31.12.2014 Flekkefjord Sparebank Pilar III-dokument 31.12.2014 side 2 INNLEDNING Dette dokumentet

Detaljer

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III

GJERSTAD SPAREBANK. Basel II PILAR III GJERSTAD SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2009 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III

Arendal og Omegns Sparekasse. Basel II PILAR III Arendal og Omegns Sparekasse Basel II PILAR III 31.12.2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...5 2.1

Detaljer

og Standardiserte skjema for offentlige opplysninger om ansvarlig kapital

og Standardiserte skjema for offentlige opplysninger om ansvarlig kapital Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) og Standardiserte skjema for offentlige opplysninger om ansvarlig kapital 2014 Innhold Informasjon i samsvar med kravene i

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

De nye reglene inneholder også ulike metoder institusjonene kan velge for å beregne kapitalkravet.

De nye reglene inneholder også ulike metoder institusjonene kan velge for å beregne kapitalkravet. PILAR III Pr. 31.12.2009 1. Innledning Dette dokumentet gir en beskrivelse av risiko- og kapitalstyring i Hol Sparebank. Dokumentet skal dekke kapitaldekningsreglenes krav om offentliggjøring av finansiell

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2014

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2014 Vegårshei Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2013. Pilar III 2013 Bamble Sparebank Side 1

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III 31.12.2013. Pilar III 2013 Bamble Sparebank Side 1 BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2013 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2010 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2010

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2010 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2010 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2010 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2010 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2010 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2012 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2012

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2012 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2012 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2012 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2012 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2012 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Drangedal og Tørdal Sparebank. Basel II - PILAR III

Drangedal og Tørdal Sparebank. Basel II - PILAR III Drangedal og Tørdal Sparebank Basel II - PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 1 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 1.1 Ansvarlig kapital...4 1.2

Detaljer

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2013

Vegårshei Sparebank. Basel II PILAR III 31.12.2013 Vegårshei Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Basel II - PILAR III

Basel II - PILAR III Drangedal og Tørdal Sparebank Basel II - PILAR III 31.12.2009 Vedtatt i styremøte 30. april 2010. Innholdsfortegnelse 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 1 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4

Detaljer