Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen."

Transkript

1 Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell S/N til dags dato, inkludert S/Ns 19027, 20824, & P/N March 17, 2010 Norwegian Operation & Safety

2

3 FORORD FORORD Denne håndboken er et svært viktig verktøy! Oppbevar den alltid sammen med maskinen. Målet med denne håndboken er å gi eiere, brukere, maskinoperatører, utleiere og leiere oversikt over forholdsregler og driftsprosedyrer som er nødvendige for sikker og korrekt bruk av maskinen, og maskinens tilsiktede formål. Grunnet kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. seg retten til å foreta endringer av spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Kontakt JLG Industries, Inc. for å få oppdatert informasjon JLG Lift a

4 FORORD SIKKERHETSSYMBOLER OG SIKKERHETSSIGNALORD Dette er sikkerhetssymbolet. Det benyttes for å advare deg om potensielle farer for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som kommer etter dette symbolet, slik at potensiell skade eller død unngås. ANGIR EN OVERHENGENDE FARESITUASJON. HVIS SITUASJONEN IKKE UNNGÅS, VIL DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD. DETTE MERKET VIL HA EN RØD BAKGRUNNSFARGE. ANGIR EN POTENSIELT FARLIG SITUASJON. HVIS SITUASJONEN IKKE UNNGÅS, KAN DET FØRE TIL MINDRE ELLER MODERAT PER- SONSKADE. DET KAN OGSÅ ADVARE MOT USIKRE ARBEIDSMETO- DER. DETTE MERKET VIL HA EN GUL BAKGRUNNSFARGE. ANGIR EN POTENSIELT FARLIG SITUASJON. HVIS SITUASJONEN IKKE UNNGÅS, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD. DETTE MERKET VIL HA EN ORANSJE BAKGRUNNSFARGE. b JLG Lift

5 FORORD DETTE PRODUKTET MÅ VÆRE I SAMSVAR MED ALLE SIKKERHETS- RELATERTE SKRIV. KONTAKT JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN LOKALE AUTORISERTE REPRESENTANTEN FOR JLG FOR Å FÅ MER INFORMASJON OM SIKKERHETSRELATERTE SKRIV SOM KAN VÆRE UTSTEDT FOR DETTE PRODUKTET. JLG INDUSTRIES, INC. SENDER SIKKERHETSRELATERTE SKRIV TIL DEN SOM ER REGISTRERT SOM EIER AV DENNE MASKINEN. KON- TAKT JLG INDUSTRIES, INC. FOR Å FORSIKRE DEG OM AT INFORMA- SJON OM DEN NÅVÆRENDE EIEREN ER OPPDATERT OG KORREKT. JLG INDUSTRIES, INC MÅ VARSLES STRAKS I TILFELLER DER PRODUK- TER FRA JLG HAR VÆRT INVOLVERT I EN ULYKKE SOM MEDFØRTE PERSONSKADE ELLER DØD, ELLER DER DET HAR OPPSTÅTT BETYDE- LIGE SKADER PÅ EIENDOM, GJENSTANDER ELLER JLG-PRODUKTET. Når det gjelder: Ulykkesrapportering Produktsikkerhetsutgivel ser Oppdateringer for nåværende eier Spørsmål om produktsikkerhet Kontakt: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc Fountainhead Plaza Hagerstown, MD eller det lokale JLG-kontoret (Se adressene på baksiden av håndbokens omslag) I USA: Grønt nummer: (877-JLG-SAFE) Utenfor USA: Telefon: E-post: Informasjon om overholdelse av standarder og forskrifter Spørsmål om spesielle bruksområder for produktet Spørsmål om produktmodifikasjoner JLG Lift c

6 FORORD REVIDERINGSLOGG Original utgave - 1. mai 2008 Revidering mars 2010 d JLG Lift

7 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE SECTION SIKKERHETSFORANSTALTNINGER 1.1 GENERELT FØR BRUK Maskinoperatørens opplæring og kunnskap Kontroll av arbeidsplassen Inspeksjon av maskinen BRUK Generelt Snuble- og fallfarer Strømfarer Tippefarer Knusnings- og kollisjonsfarer TAUING, LØFTING OG SLEPING VEDLIKEHOLD Generelt Potensielle farer ved vedlikehold Batterifarer SECTION BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 2.1 OPPLÆRING AV PERSONELL Opplæring av maskinoperatør Opplæring og veiledning Operatørens ansvar FORBEREDELSE, INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD INSPEKSJON FØR START Funksjonskontroll Begrensningsbrytere Generelt SECTION MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER 3.1 GENERELT BRUKSEGENSKAPER OG -BEGRENSNINGER Generelt Skilt Kapasitet KONTROLLER OG INDIKATORER Bakkekontrollstasjoner Motorkontroll Hovedterminalboks Bakkekontrollkonsoll PLATTFORMKONTROLLKONSOLL Beskrivelser av plattformkontroll SECTION BETJENING AV MASKIN 4.1 BESKRIVELSE Å STARTE HEVING OG SENKING System for belastningsføler (LSS) JLG Lift i

8 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE 4.4 AUTOMATISK SELVUTJEVNENDE CHASSIS KJØRING AV MASKINEN FRA PLATTFORMEN STYRING FORLENGELSE AV HYDRAULISK PLATTFORM SENKING VED NØDSTILFELLER MANUELL SENKING PARKERING OG OPPBEVARING FESTE-/LØFTEANORDNINGER Festeanordning Løfting TRANSPORT OG OPPBEVARING AV MASKINEN Prosedyre for senking av plattformrekkverket Prosedyre for heving av rekkverk SECTION NØDPROSEDYRER 5.1 GENERELT Nødstoppbryter Plattform sitter fast i høyden Rette opp en veltet maskin Inspeksjon etter hendelse NØDBRUK Operatøren er ikke i stand til å styre maskinen Episodevarsling MANUELLE NØDPROSEDYRER Manuell tilbaketrekking av plattformutvider MANUELL SENKING TAUING VED NØDSITUASJON Før tauing SECTION GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKE- HOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATØR 6.1 INNLEDNING BRUKSSPESIFIKASJONER Måldata Kapasitet Motor Vekt av komponenter Smøring VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATØR DEKK OG HJUL Dekkskade Dekkskifte Hjulskifte Hjulmontering LSS-TESTING OG -EVALUERING TILLEGGSINFORMASJON ii JLG Lift

9 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE SECTION INSPEKSJONS- OG REPARASJONSLOGG SECTION TILLEGG EC-samsvarserklæring for maskinmodellen JLG-testrapport for maskinmodellen LISTE OVER ILLUSTRASJONER 2-1. Plassering av begrensningsbrytere Diagram for Gå-rundt-inspeksjon Punkter for Gå-rundt-inspeksjon (ark 1) Punkter for Gå-rundt-inspeksjon (ark 2) Bakkekontrollstasjoner Motorkontroll Hovedterminalboks Bakkekontrollkonsoll Plattformkontrollkonsoll Merkeplassering ark 1 av Merkeplassering ark 2 av Skråning og sidehelling Løfte- og festested Rekkverkssenkeverktøy tilleggsutstyr Kjøreutkoblingsnav Spesifikasjoner for motorens driftstemperatur (Deutz) ark 1 av Spesifikasjoner for motorens driftstemperatur (Deutz) ark 2 av Diagram for vedlikehold og smøring for operatør JLG Lift iii

10 INNHOLDSFORTEGNELSE LISTE OVER TABELLER Minimum tilnærmingsavstand Inspeksjons- og vedlikeholdstabell Begrensningsbrytere for deaktivering Merkeoversikt Brukerveiledning Måldata Kapasitet Dekkspesifikasjoner Motorspesifikasjoner Spesifikasjoner for motorbatteri Komponentvekt Hydraulikkolje Smøringsspesifikasjoner Inspeksjons- og reparasjonslogg iv JLG Lift

11 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER KAPITTEL 1. SIKKERHETSFORANSTALTNINGER 1.1 GENERELT Dette kapitlet omfatter nødvendige sikkerhetsforanstaltninger for korrekt og sikker bruk og vedlikehold av maskinen. For å sikre korrekt maskinbruk må en daglig rutine etableres med utgangspunkt i denne håndbokens innhold. Ved hjelp av informasjonen i denne håndboken samt service- og vedlikeholdshåndboken må en kvalifisert person også etablere et vedlikeholdsprogram som må følges, for å sørge for at maskinen er sikker i bruk. Eieren/brukeren/maskinoperatøren/utleieren/leietageren av maskinen skal ikke ta på seg driftsansvar for maskinen før denne håndboken er lest, opplæring er gjennomført og bruk av maskinen er fullført under oppsyn av en erfaren og kvalifisert maskinoperatør. Disse kapitlene omhandler eierens, brukererens, operatørens, utleierens og leietakerens ansvar angående sikkerhet, opplæring, inspeksjon, vedlikehold, anvendelse og drift. Kontakt JLG Industries, Inc. ( JLG ) dersom det skulle oppstå spørsmål vedrørende sikkerhet, opplæring, inspeksjon, vedlikehold, anvendelse og drift. DERSOM SIKKERHETSFORANSTALTNINGENE I DENNE HÅNDBOKEN IKKE ETTERFØLGES, KAN DET RESULTERE I MASKINSKADE, SKADE PÅ EIENDOM, PERSONSKADE ELLER DØD. 1.2 FØR BRUK Maskinoperatørens opplæring og kunnskap Bruks- og sikkerhetshåndbøkene må leses i sin helhet før maskinen settes i drift. Kontakt JLG Industries, Inc. ved spørsmål eller behov for avklaring eller ytterligere informasjon angående enhver del av denne håndboken JLG Lift 1-1

12 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER En maskinoperatør må ikke ta på seg driftsansvar før han/hun har mottatt adekvat opplæring fra kompetente og autoriserte personer. Tillat kun at maskinen brukes av autorisert og kvalifisert personale som har demonstrert forståelse for sikker og korrekt drift og vedlikehold av enheten. Les, forstå og etterfølg alle FARE-, ADVARSEL- og FORSIKTIG-merknader og driftsinstruksjoner på maskinen og i denne håndboken. Forviss deg om at maskinen skal brukes på en måte som faller innenfor det tilsiktede bruksområdet som definert av JLG. Alt personell som bruker maskinen, må være kjent med nødstyring og nødbruk av maskinen, som spesifisert i denne håndboken. Les, forstå og følg alle regler pålagt av arbeidsgiver, samt lokale og statlige bestemmelser som angår bruk av maskinen. Kontroll av arbeidsplassen Brukeren må ta forholdsregler for å unngå alle farer i arbeidsområdet før maskinen settes i drift. Ikke bruk eller hev plattformen mens maskinen befinner seg på lastebiler, hengere, jernbanevogner, flytende fartøyer, plattformer eller annet utstyr, såfremt dette ikke er godkjent skriftlig av JLG. Før drift skal arbeidsområdet kontrolleres for farer i luften som f.eks. strømledninger, brokraner og andre potensielle hindringer i luften. Hold maskinen unna hull, ujevnheter, bratte fall, hindringer, rester og biter, skjulte hull og andre potensielle farer på gulvet/underlaget. Kontroller at det ikke finnes farlige områder i arbeidsområdet. Bruk ikke maskinen i farlige miljøer, med mindre slik bruk av maskinen er godkjent av JLG. Kontroller at underlaget er tilfredsstillende og tåler maksimal dekklast som angitt på dekklastbildene på chassiset like ved hvert hjul. Ikke bruk maskinen når vindstyrken overstiger 12,5 m/s (28 mph). Denne maskinen kan brukes i nominelle omgivelsestemperaturer fra -15 til 45 C (5 til 113 F). Spør JLG om optimering av drift utenfor dette temperaturområdet. 1-2 JLG Lift

13 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Inspeksjon av maskinen Bruk ikke maskinen før inspeksjoner og funksjonskontroller er utført, som spesifisert i andre kapittel av denne håndboken. Denne maskinen skal ikke brukes før det er utført service og vedlikehold i henhold til kravene spesifisert i service- og vedlikeholdshåndboken. Kontroller at alt sikkerhetsutstyr fungerer. Modifisering av disse er brudd på sikkerhetsbestemmelsene. MODIFISERING ELLER ENDRING AV EN LUFTARBEIDSPLATTFORM SKAL BARE UTFØRES ETTER AT DET ER INNHENTET SKRIFTLIG TIL- LATELSE FRA PRODUSENTEN. Bruk ikke maskiner der sikkerhetsskiltene eller -merkene mangler eller er uleselige. Kontroller om originaldeler på maskinen er modifiserte. Kontroller at eventuelle modifiseringer er godkjent av JLG. Unngå oppsamling av rester og biter på plattformgulvet. Hold gjørme, fett og andre glatte substanser unna fottøyet og plattformgulvet. 1.3 BRUK Generelt Ikke bruk maskinen til andre formål enn å posisjonere personell og verktøy, samt utstyr. Før bruk må brukeren være kjent med hver enkelt funksjons driftsevne og bruksegenskaper. Bruk aldri en maskin med feil eller maskinsvikt. Ved feil eller maskinsvikt må maskinen slås av. Ta enheten ut av drift og meld fra til rette instans. Sikkerhetsutstyr må ikke fjernes, modifiseres eller kobles ut. Slå eller tving aldri en kontrollbryter eller spak forbi nøytral posisjon i motsatt retning. Returner alltid til nøytral posisjon og stans før bryteren beveges til neste funksjon. Bruk rolig og jevnt trykk på kontrollene. Ikke la personell fikle med eller bruke maskinen fra bakken, så lenge det er personell på plattformen. Nødssituasjoner er unntatt fra denne regelen. Ikke last materiale direkte på plattformrekkverket, med mindre dette er godkjent av JLG. Når to eller flere personer befinner seg på plattformen, er operatøren ansvarlig for all maskinbruk JLG Lift 1-3

14 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Pass alltid på at elektrisk verktøy er oppbevart forsvarlig og aldri blir hengende etter ledningen fra plattformens arbeidsområde. Ikke bistå en maskin som sitter fast eller som er deaktivert ved å skyve eller dra, med mindre du drar i festeanordningene på chassiset. Saksearmen festes og maskinen slås av før denne forlates. Snuble- og fallfarer JLG Industries, Inc. anbefaler at alle som oppholder seg på plattformen er iført fullt sikringsutstyr med line forankret til et godkjent lineankringspunkt når maskinen er i bruk. Hvis du vil ha mer informasjon om fallhindringskrav på JLG-produkter, kan du kontakte JLG Industries, Inc. Kontroller at alle porter og rekkverk er lukket og festet i korrekt posisjon før maskinen brukes. Identifiser de/ det angitte lineankringspunktet/-ene på plattformen og fest linen til denne/disse. Fest bare én (1) line per lineankringspunkt. 1-4 JLG Lift

15 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER. Strømfarer Denne maskinen er ikke isolert og gir ikke beskyttelse i kontakt med eller i nærheten av elektrisk spenning. Hold begge føttene på plattformgulvet til enhver tid. Plasser aldri stiger, bokser, trinn, planker eller lignende på enheten for å øke rekkevidden for noe som helst formål. Bruk aldri saksearmen til å klatre opp til eller ned fra plattformen. Vær ekstremt forsiktig ved entring av plattformen og når denne forlates. Kontroller at saksearmen er fullstendig senket. Stå vendt mot maskinen når du entrer eller forlater plattformen. Ha alltid tre punkters kontakt med maskinen bruk to hender og en fot eller to føtter og en hånd når maskinen entres og forlates. Hold olje, gjørme og andre glatte substanser unna fottøyet og plattformgulvet JLG Lift 1-5

16 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Tabell 1-1. Minimum tilnærmingsavstand Oppretthold en sikker avstand til elektriske kabler, apparater eller strømførende (uisolerte og isolerte) deler i henhold til Minste tilnærmingsavstand (M.A.D.), beskrevet i Tabell 1-1. Beregn nok plass til maskinbevegelse og svaing i elektriske ledninger. Spenningsområde (Fase til fase) MINIMUM TILNÆRMINGSAVSTAND i meter (fot) 0 til 50 kv 3 (10) Over 50 V til 200 kv 5 (15) Over 200 kv til 350 kv 6 (20) Over 350 kv til 500 kv 8 (25) Over 500 kv til 750 kv 11 (35) Over 750 kv til 1000 kv 14 (45) MERK: Dette kravet skal gjelde med unntak i de tilfeller hvor arbeidsgiverens eller myndighetenes bestemmelser er enda strengere. Sørg for at det hele tiden er en avstand på minst 3 meter (10 ft) mellom alle deler av maskinen, personell, verktøy og utstyr, og elektriske ledninger eller apparater med spenning på opptil volt. For hver økning på opptil volt må avstanden økes med 30 cm (1 ft). Minimum tilnærmingsavstand kan reduseres hvis det er montert isolasjonssperrer for å forhindre kontakt, og sperrene er beregnet på spenningen i ledningen som skal beskyttes. Sperrene skal ikke være del av (eller festet til) maskinen. Minimum tilnærmingsavstand skal 1-6 JLG Lift

17 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER reduseres til en avstand som er innenfor de konstruerte arbeidsdimensjonene for isolasjonssperren. Avgjørelsen skal tas av en kvalifisert person i samsvar med arbeidsgiverens eller myndighetenes forordninger for arbeidsrutiner i nærheten av strømførende utstyr.. IKKE MANØVRER MASKINEN ELLER PERSONELL INNENFOR DEN FOR- BUDTE SONEN. ANTA AT ALLE ELEKTRISKE DELER OG LEDNINGER ER STRØMFØRENDE, MED MINDRE DET VITES AT DETTE IKKE ER TILFELLE. Tippefarer Kontroller at underlaget er tilfredsstillende og tåler maksimal dekklast som angitt på dekklastbildene på chassiset like ved hvert hjul. Kjør ikke maskinen på usikkert underlag. Brukeren bør være kjent med underlagsforholdene før kjøringen begynner. Ikke overstig de tillatte grensene for sidehelning og skråning under kjøring. Ikke hev plattformen eller kjør med plattformen hevet mens maskinen står på eller er i nærheten av en skrånende, ujevn eller myk overflate. Se til at maskinen står på et fast og jevnt underlag før plattformen heves eller transporteres i hevet stilling. Før kjøring på gulv, broer, lasteplan eller andre underlag må tillatt kapasitet for underlaget kontrolleres. Overstig aldri maksimal lastekapasitet som spesifisert på plattformen. Hold alle laster innenfor plattformområdet med mindre det er autorisert av JLG JLG Lift 1-7

18 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Hold chassiset på maskinen minst 0,6 meter (2 ft) unna hull, ujevnheter, bratte fall, hindringer, rester og biter, skjulte hull og andre potensielle farer på gulvnivå. Forsøk aldri å bruke maskinen som kran. Ikke fest maskinen til enhver tilstøtende konstruksjon. Koble aldri ledninger, kabler eller lignende til plattformen. Maskinen skal ikke brukes når vindhastigheten overstiger maksimal tillatt hastighet. Dekk ikke til sidene på plattformen og transporter ikke enheter med stort flateinnhold på plattformen under utendørs arbeid. Dette medfører en utvidelse av området på maskinen som utsettes for vind. Ikke øk plattformens størrelse med uautoriserte plattformutvidere eller tilbehør. Hvis saksearmen eller plattformen setter seg fast slik at ett eller flere hjul befinner seg over bakkenivå, må alt personell fjernes før maskinen forsøkes fristilt. Bruk kraner, gaffeltrucker eller annet passende utstyr til å stabilisere maskinen og fjerne personellet. Knusnings- og kollisjonsfarer Godkjent hodebeskyttelse må benyttes av operatører og bakkepersonell. Hold hender og andre kroppsdeler borte fra saksearmen under bruk. Se opp for hindringer rundt og over maskinen når den er i bevegelse. Kontroller at det er trygg klaring over, på sidene og under plattformen når den løftes eller senkes. Hold alle kroppsdeler innenfor plattformrekkverket under bruk. Bruk alltid en hjelpemann for dirigering ved kjøring i områder med begrenset sikt. 1-8 JLG Lift

19 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Hold personell som ikke er operatører, minst 1,8 meter (6 ft) unna maskinen ved all drift. Under all kjøring må operatøren begrense hastigheten etter underlaget, trafikktetthet, sikt, helning, hvor personell befinner seg og andre faktorer som kan forårsake kollisjon eller skade på personell. Vær oppmerksom på bremseavstanden som må til for å stanse i de ulike hastighetene. Ved kjøring i høy hastighet må det byttes til lav hastighet før stans. Skråninger skal bare forseres i lav hastighet. Ikke kjør i høy hastighet der det er begrenset plass eller ved rygging. Vær alltid svært forsiktig for å unngå at hindringer treffer eller forstyrrer kontrollene og personene på plattformen. Pass på at annet personell som opererer maskiner på bakkenivå eller i høyden, er klar over at luftarbeidsplattformen er tilstede. Koble fra strømmen på kraner over maskinen. Sperr av gulvområdet om nødvendig. Unngå å arbeide over hodet på bakkepersonell. Advar personellet mot å arbeide, stå eller gå under en hevet plattform. Plasser fysiske hindringer på gulvet om nødvendig. 1.4 TAUING, LØFTING OG SLEPING Tillat aldri at personell oppholder seg på plattformen ved tauing, løfting eller sleping. Denne maskinen skal ikke taues, bortsett fra i nødssituasjoner, ved maskinsvikt, svikt i strømforsyningen eller ved av-/pålessing. Se nødprosedyrene for tauing. Pass på at plattformen er fullstendig senket og tom for verktøy før tauing, løfting eller sleping. Når maskinen løftes med en gaffeltruck, skal gaflene bare plasseres på anviste områder på maskinen. Løft maskinen med en gaffeltruck som har tilstrekkelig kapasitet. Se kapittel 4 angående informasjon om løfting JLG Lift 1-9

20 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER 1.5 VEDLIKEHOLD Generelt Dette kapitlet omfatter generelle sikkerhetsforanstaltninger som må tas i betraktning under vedlikehold av maskinen. Ytterligere forholdsregler ved maskinvedlikehold finner du under de aktuelle avsnittene i denne håndboken og i service- og vedlikeholdshåndboken. Det er ekstremt viktig at vedlikeholdspersonell er oppmerksomme på disse forholdsreglene for å unngå eventuelle personskader eller skade på maskin og eiendom. Et vedlikeholdsprogram etablert av en kvalifisert person må være i kraft for å gjøre vedlikeholdet av maskinen sikkert. Potensielle farer ved vedlikehold Steng av strømmen til alle kontrollmekanismer og se til at alle driftssystemer er sikret mot utilsiktet bevegelse før justeringer eller reparasjoner utføres. Arbeid aldri under en hevet plattform før den, hvis mulig, er senket til fullstendig senket posisjon, eller støttet og hindret fra å bevege seg, med korrekte sikkerhetsstøtter, sperringer eller støttemekanismer i høyden. Fjern alltid det hydrauliske trykket fra alle hydrauliske kretser før hydrauliske komponenter løsnes eller fjernes. Koble alltid fra batteriene ved service på elektriske komponenter eller sveisearbeid på maskinen. Slå av motoren (hvis relevant) når drivstofftankene fylles opp. Kontroller at reservedeler og -komponenter er identiske eller svarer til originale deler eller komponenter. Prøv aldri å fjerne tunge deler uten å bruke en mekanisk innretning. La ikke tunge objekter ligge i en ustabil posisjon. Se til at det finnes tilstrekkelig støtte når maskinkomponenter skal løftes. Fjern alle ringer, klokker og smykker før vedlikeholdsarbeid. Gå ikke med løstsittende klær eller langt løst hår som kan sette seg fast i utstyr. Bruk bare rene, godkjente, ikke-brennbare vaskemidler. Du bør aldri endre, fjerne eller bytte ut utstyr som f. eks. motvekter, dekk, batterier, plattformer eller annet utstyr som kan redusere eller påvirke maskinens samlede vekt og stabilitet. Se service- og vedlikeholdshåndboken for vektangivelser for komponenter som er viktige for likevekten JLG Lift

21 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER MODIFISERING ELLER ENDRING AV EN LUFTARBEIDSPLATTFORM SKAL BARE UTFØRES ETTER AT DET ER INNHENTET SKRIFTLIG TIL- LATELSE FRA PRODUSENTEN. Batterifarer Koble alltid fra batteriene ved service på elektriske komponenter eller sveisearbeid på maskinen. Tillat ikke røyking, åpen ild eller gnister i nærheten av batteriet under lading eller vedlikehold. Plasser ikke verktøy eller andre metallobjekter på tvers av batteripolene. Bær alltid beskyttende utstyr på hender, øyne og ansikt ved service på batterier. Pass på at batterisyre ikke kommer i kontakt med hud eller klær. BATTERISYRE ER SVÆRT ETSENDE. UNNGÅ TIL ENHVER TID KONTAKT MED HUD ELLER KLÆR. I TILFELLE KONTAKT, SKYLL DET UTSATTE OMRÅDET STRAKS MED RENT VANN OG SØK MEDISINSK HJELP. Batterier må bare lades i godt ventilerte områder. Unngå å overfylle batterivæskenivået. Ikke fyll destillert vann på batteriene før de er ferdig ladet JLG Lift 1-11

22 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER NOTATER: 1-12 JLG Lift

23 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON KAPITTEL 2. BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 2.1 OPPLÆRING AV PERSONELL Luftplattformen benyttes til håndtering av personell, og det er derfor viktig at denne bare brukes og vedlikeholdes av personell med opplæring. Personer som er påvirket av medisiner, narkotika eller alkohol, eller som er utsatt for epilepsianfall, svimmelhet eller tap av fysisk kontroll, må ikke bruke denne maskinen. Opplæring av maskinoperatør Opplæringen av maskinoperatør må omfatte: 1. Bruken av og begrensningene til kontrollene på plattformen og på bakken, nødstyringen og sikkerhetssystemene. 2. Merking av kontrollene, bruksanvisninger og advarsler på maskinen. 3. Arbeidsgiverens regler og statlige reguleringer. 4. Bruk av godkjent fallhindringsutstyr. 5. Nok kunnskap om de mekaniske funksjonene på maskinen til å gjenkjenne maskinsvikt eller potensiell maskinsvikt. 6. Den sikreste måten å operere maskinen der det er hindringer oppe i luften, annet bevegende utstyr og forhindringer, forsenkninger, hull eller skrenter. 7. Måter å unngå farer på i forhold til ubeskyttede elektriske ledere. 8. Spesifikke jobbkrav eller bruksområder for maskinen. Opplæring og veiledning Opplæring må foregå under oppsyn av en kvalifisert person og i et åpent område, fritt for hindre, inntil personen under opplæring har tilegnet seg evnen til å kontrollere og bruke maskinen på en trygg måte. Operatørens ansvar Operatøren må informeres om at han/hun har ansvaret for, og fullmakt til, å slå av maskinen i tilfelle maskinsvikt eller andre utrygge omstendigheter i forbindelse med maskinen eller arbeidsstedet JLG Lift 2-1

24 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 2.2 FORBEREDELSE, INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD Følgende tabell dekker periodiske maskininspeksjoner og vedlikehold som JLG Industries, Inc. anbefaler. Undersøk lokale bestemmelser for ytterligere krav til luftarbeidsplattformer. Hyppigheten av inspeksjoner og vedlikehold må økes etter behov når maskinen benyttes i et barskt eller vanskelig miljø, hvis maskinen benyttes hyppigere enn før eller hvis maskinen utsettes for store belastninger. JLG INDUSTRIES, INC. ANSER EN PERSON SOM HAR GJENNOMFØRT OG BESTÅTT SIN SERVICETRENINGSSKOLEGANG FOR DEN SPESIFIKKE JLG- PRODUKTMODELLEN, SOM EN FABRIKKGODKJENT SERVICETEKNIKER. 2-2 JLG Lift

25 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON Tabell 2-1. Inspeksjons- og vedlikeholdstabell Type Frekvens Primæransvar Servicekvalifikasjon Henvisning Inspeksjon før start Inspeksjon før levering (se merknad) Hyppig inspeksjon (se merknad) Før bruk hver dag, eller hver gang det er skifte av operatør. Før levering ved salg, leasing eller utleie. I bruk i 3 måneder eller 150 timer, alt etter hva som inntreffer først, eller ikke i bruk i en periode på mer enn 3 måneder, eller kjøpt brukt. Bruker eller operatør Bruker eller operatør Bruker- og sikkerhetshåndbok Eier, forhandler eller bruker Eier, forhandler eller bruker Kvalifisert JLGmekaniker Kvalifisert JLGmekaniker Fabrikkgodkjent System for belastningsfølerverifisering Hvert halvår Eier, forhandler eller bruker servicetekniker (anbefales) Årlig maskininspeksjon (se merknad) Forebyggende vedlikehold Årlig, ikke senere enn 13 måneder etter datoen for forrige inspeksjon. Ved intervaller som spesifisert i service- og vedlikeholdshåndboken. Eier, forhandler eller bruker Eier, forhandler eller bruker Fabrikkgodkjent servicetekniker (anbefales) Kvalifisert JLGmekaniker Service- og vedlikeholdshåndbok samt egnet JLGinspeksjonsblankett Service- og vedlikeholdshåndbok samt egnet JLGinspeksjonsblankett Bruker- og sikkerhetshåndbok Service- og vedlikeholdshåndbok samt egnet JLGinspeksjonsblankett Service- og vedlikeholdshåndbok MERK: Inspeksjonsblankettene er tilgjengelige fra JLG. Bruk service- og vedlikeholdshåndboken for å utføre inspeksjoner JLG Lift 2-3

26 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 2.3 INSPEKSJON FØR START Inspeksjonen før start bør omfatte følgende punkter: 1. Renhet - Sjekk alle overflater med henblikk på lekkasjer (olje, drivstoff eller batterisyre) eller fremmedlegemer. Rapporter alle lekkasjer til riktig vedlikeholdspersonell. 2. Struktur - Kontroller maskinstrukturen og se etter bulker, skader, sprekker i sveis eller grunmetall eller andre avvik. Sprekk i grunnmetall Sprekk i sveis 3. Merker og skilt Sjekk alle med hensyn til renhet og leselighet. Pass på at ingen av merkene eller skiltene mangler. Pass på at alle merker og skilt som ikke er lesbare, rengjøres eller skiftes ut. 4. Bruker- og sikkerhetshåndbøker Pass på at en kopi av bruker- og sikkerhetshåndboken ligger innelukket i den værbestandige beholderen. 5. Gå rundt -inspeksjon - Se figur Batteri - Lades etter behov. 7. Drivstoff (maskiner drevet av forbrenningsmotor) - fyll riktig drivstoff når nødvendig. 8. Tilgang på motorolje - Kontroller at motoroljenivået når opp til merket for fullt på peilestaven, og at påfyllingslokket sitter fast. 9. Væskenivåer - Påse at motor- og hydraulikkoljenivåene kontrolleres. 10. Tilleggsutstyr/tilbehør - Se i operatør- og sikkerhetsmanualen for hvert tilbehør eller tilleggsutstyr som er installert på maskinen for spesifikke inspeksjons-, brukseller vedlikeholdsinstruksjoner. 11. Funksjonskontroll Når Gå rundt -inspeksjonen er ferdig, skal det utføres en funksjonskontroll av alle systemene i et område fritt for hindre, både i høyden og på bakken. Du finner nærmere instruksjoner om betjeningen av hver funksjon i kapittel JLG Lift

27 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON HVIS MASKINEN IKKE FUNGERER ORDENTLIG, MÅ MASKINEN SLÅS AV ØYEBLIKKELIG! RAPPORTER PROBLEMET TIL KORREKT SERVICEPERSO- NELL. IKKE BENYTT MASKINEN FØR DEN ER ERKLÆRT SIKKER I BRUK. Funksjonskontroll MERK: Utfør funksjonskontrollen på følgende måte: 1. Fra bakkekontrollpanelet, uten last på plattformen: a. Kontroller at alle kontrollbrytere og låser er på plass. b. Test alle funksjoner og kontroller alle begrensningsbrytere. (Se i Begrensningsbrytere på side 2-6) c. Kontroller at plattformen heves og senkes riktig. d. Hvis plattformutvideren er forlenget, skal du kontrollere at utvideren forkortes. Kontroller at plattformutvideren er forkortet før senking. e. Forsikre deg om at alle maskinfunksjoner er frakoplet når Nødstoppknappen er aktivert. f. Kontroller manuell senking. g. Kontroller at plattformen heves og senkes riktig. 2. Fra plattformens kontrollkonsoll: a. Pass på at kontrollkonsollen er solid festet, og på riktig sted. b. Kontroller at alle deksler som beskytter bryterene er på plass. c. Betjen alle funksjonene. d. Forsikre deg om at alle maskinfunksjoner er frakoplet når Nødstoppknappen er aktivert. e. Kontroller at alle LED-lamper i kontrollboksen virker som de skal. f. Kontroller at platformforlengeren forlenges og trekkes tilbake korrekt. g. Med plattformen i transporteringsposisjon (oppbevaringsposisjon): i. Kjør maskinen på et plant underlag og stans for å kontrollere at bremsene holder. ii. For å sikre riktig funksjon av vippesensoren, kjør maskinen på en skråning større enn det standard innstilte 3 og forsøk å løft. Plattformen skal ikke kunne løfte over 3,7 m (12.1 ft) JLG Lift 2-5

28 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON Begrensningsbrytere Sjekk at følgende begrensningsbrytere virker som de skal ved å prøve å overgå forhåndsstilte grenser. 1. Senket stilling Begrensningsbryter - føler når plattformen er fullt nedsenket (0 m). Kopler inn tilbaketrekking av jekken og kopler inn kjørefunksjonen igjen. 2. Begrensningsbryter for kjøremodus: a. Høyhastighet begrensningsbryter - høye hastigheter er mulig opp til en plattformhøyde på 3,7 m (12.1 ft). Når plattformen er hevet over denne grensen, er det bare mulig å kjøre i lav hastighet. b. Begrensningsbryter for Maksimal kjørehøyde - maksimum tillatte kjørehøyde er 26 m (85.3 ft). 3. Begrensningsbryter for Maksimal høyde - denne bryteren kutter løftefunksjonen når plattformen har nådd 26 m (85.3 ft). 4. Vippesensor - hvis maskinen overskrider en vippevinkel på 3, kan plattformen ikke heves over 3,7 m (12.1 ft), eller dersom man kjører med hevet plattform, vil kjørefunksjonen koples ut. 5. Støttefotsperre - når støttefotfunksjonen er valgt og støttefoten er i bruk, kutter disse bryterne kjørefunksjonen. Bryterne muliggjør kjøring når støtteføttene er helt tilbaketrukket. Disse bryterne føler også når alla støtteføttene er i kontakt med bakken, i forbindelse med det automatiske utjevningssystemet, og muliggjør løftefunksjonen (Se i Kapittel 4.4). Dersom bakkekontakten mangler på en eller flere støtteføtter, kobler bryterne ut løftefunksjonen. 6. Begrensningsbryter for oscillerende aksel - når plattformen er hevet ove 3,7 m (12.1 ft) og akselhellingen er >1, er kjørefunksjonen koblet ut. Når plattformen er under høyden for deaktivering blir akselens helling ignorert og det er mulig å kjøre. Tabell 2-2. Begrensningsbrytere for deaktivering Grense- og deaktiveringsbryter Grense Senket posisjon 0 m (0 ft) Deaktivering ved høy kjørehastighet * 3,7 m (12.1 ft) Maksimal kjørehøyde * 26 m (85,3 ft) Vippe * 3 Maksimumshøyde * 26 m (85,3 ft) Støttefotsperre kjøring kobles ut når støtteføttene er i bruk; hevefunksjonen er koblet inn når støtteføttene er satt; hevefunksjonen er utkoblet hvis støtteføttenes bakkekontakt mistes. 2-6 JLG Lift

29 Tabell 2-2. Begrensningsbrytere for deaktivering Oscillerende aksel >1 og 3,7 m (12.1 ft) MERK: * disse begrensningsbryterne har korresponderende LED-indikatorer på plattformens kontrollkonsoll (se i Figur 3 5., Plattformkontrollkonsoll). Se side 3-11 og 3-12 for å se hvordan LED-indikatorene virker. KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON JLG Lift 2-7

30 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 1 1. Begrensningsbryter for senket posisjon Begrensningsbryter for høy kjørehastighet 3. Begrensningsbryter for maksimal kjørehøyde 4. Bryter for maksimal høyde 5. Vippeføler 6. Støttefotsperrer (alle 4 støtteføttene) 5 7. Begrensningsbryter for oscillerende aksel (bakaksel) 6 7 Figur 2-1. Plassering av begrensningsbrytere 2-8 JLG Lift

31 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON Figur 2-2. Diagram for Gå-rundt-inspeksjon JLG Lift 2-9

32 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON Generelt Begynn Gå rundt -inspeksjonen ved punkt 1, som vist på diagrammet. Kontroller hvert punkt i henhold til forholdene som er listet opp i Gå rundt inspeksjonslisten. PASS PÅ AT MASKINEN ER SLÅTT AV UNDER GÅ-RUNDT-INSPEK- SJON, FOR Å UNNGÅ MULIGHET FOR SKADE. IKKE GLEM VISUELL INSPEKSJON AV CHASSISUNDERSIDEN. KON- TROLL AV DETTE OMRÅDET FØRER OFTE TIL AT FORHOLD SOM KUNNE FØRT TIL OMFATTENDE MASKINSKADE BLIR OPPDAGET. MERK: Pass på at det ikke finnes løse eller manglende deler for noen av punktene. Kontroller at delene er festet skikkelig og at det ikke finnes synlige skader, i tillegg til de andre kriteriene som er nevnt. 1. Styreledd se merknad. 2. Styresylinder se merknad. 3. Støttefot (foran til høyre) se merknad. 4. Hjul og dekk forsvarlig sikret, mangler ikke hjulmuttere. Se kapittel 6. Kontroller om hjulene er skadet eller har tegn til korrosjon. 5. Parallellstag og spindel (foran til høyre) se merknad. 6. Løftesylinder se merknad. 7. Kjørenav og kjøremotor, høyre bak - se merknad 8. Oscillerende aksel - se merknad 9. Støttefot (bak til høyre) se merknad. 10. Støttefot (bak til venstre) se merknad. 11. Drivstofftank se merknad. 12. Kjørenav og kjøremotor, venstre bak - se merknad 13. Motorinstallasjon - Motorolje til fulltmerket på peilepinnen, sikre oljelokket. Olje- og bensinfiltre - Ingen tegn til lekkasje. Se merknad. Lyddemper/Eksosanlegg - se merknad Luftfiltermontasje - Rent filterelement se merknad. Hydraulikkpumpe se merknad 13. Hydraulikktank anbefalt hydraulikkvæskenivå på tankens nivåindikator. Luftelokk er sikret, og fungerer. Figur 2-3. Punkter for Gå-rundt-inspeksjon (ark 1) 2-10 JLG Lift

33 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 14. Hydraulikkfilter - Ingen tegn på lekkasje se merknad. 15. Parallellstag og spindel (foran til venstre) se merknad. 16. Støttefot (foran til venstre) se merknad. 16. Saksarmer, sikkerhetsstempel og glideslitesåler (ikke vist) - Se merknad. Sikkerhetsstempel sikkert lagt opp. 17. Kontrollventil(er) (ikke vist) - Inngen ustøttede kabler eller slanger, ingen ødelagte eller brutte kabler. 18. Batterier - kontroller om det er korrosjon på polene. Se merknad. 19. Bakkekontroller merking sikker og lesbar, kontrollbrytere går tilbake til nøytral posisjon, nødstoppbryteren fungerer som den skal. 20. Plattformkontrollkonsoll (festet på plattformrekkverk) - merking sikker og lesbar, kontrollspak og brytere går tilbake til nøytral posisjon, utløserbryteren og nødstoppbryteren fungerer som den skal, drifts- og sikkerhetshåndbok i oppbevaringsboks. 21. Stige se merknad 22. Horn/bevegelsesvarsel - se merknad 23. Montering av plattform/rekkverk (ikke vist) se merknad. 24. Plattformutvidelse (ikke vist) - se merknad 25. Begrensningsbrytere (se i Figur 2-1., Plassering av begrensningsbrytere) - se merknad Figur 2-4. Punkter for Gå-rundt-inspeksjon (ark 2) JLG Lift 2-11

34 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON NOTATER: 2-12 JLG Lift

35 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER KAPITTEL 3. MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER 3.1 GENERELT PRODUSENTEN HAR IKKE DIREKTE KONTROLL OVER MASKINENS BRUKSOMRÅDE OG DRIFT. OVERHOLDELSE AV SIKKERHETSREGLER PÅ DISSE OMRÅDENE ER BRUKERENS OG DRIFTSPERSONALETS ANSVAR. Dette kapitlet inneholder nødvendig informasjon for å forstå kontrollfunksjonene. Det er viktig at brukeren leser og forstår de korrekte prosedyrene før han/hun tar maskinen i bruk. Disse prosedyrene vil bidra til optimal levetid og sikker drift. 3.2 BRUKSEGENSKAPER OG -BEGRENSNINGER Generelt Skilt Grundig kjennskap til maskinens bruksegenskaper og begrensninger er alltid det første kravet til enhver bruker, uavhengig av brukerens erfaring med lignende utstyr. Viktige punkter å huske på under bruk finnes på kontrollstasjonene på skilt merket FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG, VIK- TIG og INSTRUKSJON. Denne informasjonen er plassert på forskjellige steder i den hensikt å gjøre personell oppmerksomme på potensielle farer forbundet med maskinens bruksegenskaper og kapasitetsbegrensninger. Se forordet for definisjoner av de nevnte plakatene JLG Lift 3-1

36 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Kapasitet Heving av plattform over oppbevart posisjon, med eller uten last, avhenger av følgende kriterier: 1. Maskinen er plassert på et fast og plant bæreunderlag. 2. Lasten er innenfor produsentens kapasitetsangivelse. 3. Alle maskinens systemer fungerer som de skal. 3.3 KONTROLLER OG INDIKATORER Bakkekontrollstasjoner Motorkontrollboks 2. Hovedterminalboks 3. Bakkekontrollkonsoll Figur 3-1. Bakkekontrollstasjoner 3-2 JLG Lift

37 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Motorkontroll 1. Oppstartsassistanse denne trykknappen brukes til å assistere maskinoppstarten i kalde temperaturer. 4 Vertragshandler Air Glow 3 Temp. Oil ehbelectronics 1 2 MERK: 2. Motorstart en trykknappbryter som starter motoren når den trykkes på. 3. Timeteller en teller som brukes til å måle hvor lenge maskinen er i bruk. 4. LED for glødeplugg denne gule LED-indikatoren er avslått under normale driftsforhold. Den lyser når tenningen er på og temperaturregistrering krever forgløding. Maskinen skal ikke startes når LED for glødeplugg lyser. Så snart LED-indikatoren slukner, tillates starting av maskinen. Alt. OK Start 1. Oppstartsassistanse 3. Timeteller 2. Motorstart 4. Glødeplugg LED Figur 3-2. Motorkontroll JLG Lift 3-3

38 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Hovedterminalboks R +X -X +Y -Y LED for vipping til høyre 2. LED for vipping til venstre 3. LED for vipping forover 4. LED for vipping bakover 5. LED for deaktivering av kjøring E A Figur 3-3. Hovedterminalboks 3-4 JLG Lift

39 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER MERK: Følgende LEDer inngår i det automatiske nivåjusteringssystemet og tennes når maskinen justeres automatisk. 1. LED for vipping til høyre denne LED-indikatoren vil lyse når maskinen vipper til høyre. 2. LED for vipping til venstre denne LED-indikatoren vil lyse når maskinen vipper til venstre. 3. LED for vipping forover denne LED-indikatoren vil lyse når maskinen vippes forover. 4. LED for vipping bakover denne LED-indikatoren vil lyse når maskinen vippes bakover. 5. Ingen kjøring dette LED-lyset tennes når støtteføttene brukes og hevefunksjonen betjenes JLG Lift 3-5

40 R KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Bakkekontrollkonsoll Valgbryter for plattform/bakke (nøkkelbryter) 2. Tenning/motor-startbryter 3. Nødstoppknapp 4. Valgbryter for støttefot 5. Heve-/senkebryter for plattform 6. Bryter for forlenging/forkorting av plattformutvider 7. LED for glødeplugg 8. Batterifrakoblingsbryter E900034A 8 Figur 3 4. Bakkekontrollkonsoll 3-6 JLG Lift

41 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER KONTROLLER IKKE MASKINEN FRA BAKKEKONTROLLSTASJONEN NÅR DET OPPHOLDER SEG PERSONELL PÅ PLATTFORMEN UNN- TATT I EN NØDSITUASJON. UTFØR SÅ MANGE FORHÅNDSKONTROLLER OG INSPEKSJONER FRA BAKKEKONTROLLSTASJONEN SOM MULIG 1. Valgbryter for plattform/bakke denne nøkkelstyrte bryteren med tre posisjoner brukes til å velge mellom plattformkontroller og bakkekontroller. Når den er i midtposisjonen, deaktiveres maskinen. 2. Tenning/Motorstartbryter - vippebryter som brukes til å slå maskinen på og av. Opp posisjon starter maskinen. Senter posisjon, tenningen er på. Posisjon ned skrur motoren av. 3. Nødstoppknapp når knappen trykkes, slås maskinen umiddelbart av. Slår av alle funksjonene unntatt senking av plattformen i en nødssituasjon. 4. Støttefotbryter vippebryter som brukes til å velge om støtteføttenes automatiske nivåjusteringsfunksjon skal være aktiv eller ikke. 5. Bryter for heving/senking av plattform vippebryter som brukes til å heve og senke plattform. MERK: MERK: 6. Bryter for forlenging/forkorting av plattformutvider vippebryter som brukes til å heve og senke plattformutvider. Plattformutvideren skal trekkes tilbake før plattformen senkes. 7. LED for glødeplugg denne gule LED-indikatoren er avslått under normale driftsforhold. Den lyser når tenningen er på og temperaturregistrering krever forgløding. Maskinen skal ikke startes når LED for glødeplugg lyser. Så snart LED-indikatoren slukner, tillates starting av maskinen. 8. Batterifrakoblingsbryter kobler fra bakkekontrollpanelet fra batteriet JLG Lift 3-7

42 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER 3.4 PLATTFORMKONTROLLKONSOLL Tenning/motor-startbryter 2. Nødstoppknapp 3. Valgbryter for heving/senking/kjøring/ forlenging av plattformutvider 4. Kjørehastighetsbryter 5. Styrespak for heving/senking/kjøring/ plattformutvider/styring 6. Horn 7. LED for overlastet plattform 8. LED for kjøring aktivert 9. LED for glødeplugg aktiv eller aktivert 10. LED for heving aktivert R 11. LED for høy kjørehastighet aktivert E900030B 12. LED for vipping Figur 3 5. Plattformkontrollkonsoll 3-8 JLG Lift

43 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Beskrivelser av plattformkontroll Når valgbryteren for plattform/bakkekontroll er satt til plattform, betjenes alle bevegelser og operasjoner via plattformkontrollpanelet. Kontrollene aktiveres enten via trykknapper eller vippebrytere, som har funksjoner merket med symboler eller tekst. 1. Motorstartbryter vippebryter som brukes til å slå dieselmotoren av og på. Opp posisjon starter maskinen. Senter posisjon, tenningen er på. Posisjon ned skrur motoren av. 2. Nødstoppknapp maskinen slås umiddelbart av når det trykkes på knappen. Slår av alle funksjonene unntatt senking av plattformen i en nødssituasjon. 3. Valgbryter for heving/senking/kjøring/forlenging av plattformutvider vippebryter som velger funksjonene for forlenging, kjøring, heving og senking av plattformutvideren. Opp for forlenging av plattform, midtstilt for kjøring og ned for heving/senking. Fungerer sammen med styrespaken. 4. Kjørehastighetsbryter vippebryter som styrer høy kjørehastighet, lav kjørehastighet og posi-traction. Positraction fordeler dreiemomentet jevnt mellom alle de fire hjulene for å gi bedre trekkevne i situasjoner som krever det. 5. Styrespak for heving/senking/kjøring/plattformutvider/ styring styrespaken fungerer sammen med valgbryteren for heving/senking/kjøring/forlenging av plattform avhengig av hvilken bryter som er valgt. Knappen foran på styrespaken er aktiveringsutløseren. Denne utløseren må holdes inn for å betjene alle styrespakfunksjoner. Når kjørefunksjonen er valgt, vil bevegelse av styrespaken forover og bakover føre til kjøring av maskinen forover og bakover. Bryteren oppå styrespaken betjener styringen av maskinen når kjørefunksjonen er valgt. Når funksjonen for plattformutvider er valgt, vil bevegelse av styrespaken forover og bakover føre til forlenging og forkorting av plattformutvideren. Når funksjonen for heving/ senking er valgt, vil bevegelse av styrespaken forover og bakover heve og senke plattformen. 6. Horn hornet aktiveres når det trykkes på denne knappen. 7. LED for overbelastning av plattform denne røde blinkende LED-indikatoren tennes så snart plattformen blir overbelastet. 8. LED for kjøring innkoplet - dette grønne LED-lyset lyser ved normale kjøreforhold. LEDen slukner når plattformen er over den maksimale høyden for kjøring eller når jekkene velges og betjenes JLG Lift 3-9

44 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER 9. LED for glødeplugg aktivt eller innkoplet - dette gule LEDlyset er av ved normale driftsforhold. Det lyser når tenningen er på og temperatursensoren krever forgløding. MERK: Maskinen skal ikke startes når LED for glødeplugg lyser. Så snart LED-indikatoren slukner, tillates starting av maskinen. 10. LED for deaktivering av heving denne grønne LEDen er tent under normale kjøreforhold. Lyset slukner og heving er ikke mulig når maskinen ikke står plant og plattformen er over tillatt høyde for hurtig kjørehastighet, eller ved maksimal høyde. 11. LED for deaktivering av heving denne grønne LEDen er tent under normale kjøreforhold. Lyset slukner når plattformen er over høyde for høy kjørehastighet. 12. LED for vipping (skråning) denne røde LED-indikatoren tennes når maskinen kjøres i en skråning som er brattere enn det tillatte 3. LED-indikatoren forblir av under normale driftsforhold JLG Lift

45 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Figur 3 6. Merkeplassering ark 1 av JLG Lift 3-11

46 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Figur 3-7. Merkeplassering ark 2 av JLG Lift

47 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Tabell 3-1. Merkeoversikt Delenr B Tabell 3-1. Merkeoversikt Delenr B JLG Lift 3-13

48 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER NOTATER: 3-14 JLG Lift

49 KAPITTEL 4. BETJENING AV MASKIN KAPITTEL 4 BETJENING AV MASKIN 4.1 BESKRIVELSE Det normale stedet å betjene maskinen fra er på plattformen. Kontrollboksen kan imidlertid kobles fra plattformstedet og plugges inn (ved nødstilfeller) ved distribusjonsterminalen på innsiden av ventilrommet på maskinen. 4.2 Å STARTE MERK: Sørg for at batteri-avkoblingsbryter ikke kutter batteristrømmen. Velg driftsposisjon (plattform vs. bakke) på bakkekontroll-konsollen. Hvis LED for glødeplugg lyser må det ventes til LED slukker før maskinen kan startes. MOTOREKSPLOSJON FARE. MOTEREN ER UTSTYRT MED KALDSTART HJELPER. IKKE BRUK TILLEGGSSTOFFER. Trykk startknappen på konsollen som velges opp og hold for å starte motoren. Slipp knappen når motoren har startet. Velg støttefot aktivert eller deaktivert på bakkekontrollkonsollen. Startknappen kan også brukes til å slå av motoren når den trykkes ned. MERK: Startknappen på motorkontrollboksen kan også brukes for å starte motoren (som vist Figur 3-2.) JLG Lift 4-1

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 153-22 Tidligere til Serienummer 15676 Unntar Serienummer 12750 til 14132 3122641 September

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 320-30 Delenr. 3122740 December 14, 2006 Norwegian Operation & Safety FORORD FORORD Denne håndboken er

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Bomløftmodeller 450A serie II 450AJ serie II 510AJ ANSI 3122380 14. august måned 2006 Norwegian - Operators & Safety FORORD FORORD Denne håndboken er et svært viktig hjelpemiddel!

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomliftmodeller 600A 600AJ ANSI 3122839 1. januar 2009 Norwegian Operation and Safety ADE-identifikasjon Alle 600A og 600AJ

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Originalanvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomliftmodeller 1500SJ ANSI 3123308 10. september 2012 Norwegian - Operation & Safety FORORD FORORD

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 800S 860SJ ANSI 3122386 22. april 2010 Norwegian - Operators & Safety FORORD

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Modell(er) 15/20MVL 15/20MSP ANSI 3122696 November 24, 2010 Norwegian - Operation & Safety MERK:

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 400S 460SJ ANSI 3122524 16. april måned 2010 Norwegian - Operators & Safety

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard Kontaktalarm First Edition Second Printing Part No. 1278541GTNW Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard kontaktalarmsystem Lift Guard kontaktalarmsystem er utformet for

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Brukerhåndbok GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av de originale instruksjonene Sixth Edition First Printing Part

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Bruks- og sikkerhetshåndbok TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Bruks- og sikkerhetshåndbok TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Bruks- og sikkerhetshåndbok TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Norvegian - Operator s & Safety Manual 31210039 October 24, 2007 FORORD FORORD Denne håndboken er et svært viktig hjelpemiddel! Oppbevar den sammen

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 B D C 1 E A 3.0. utgave A C D 2 F G B E 3 4 5 6 7 10 9 8 11 2009-2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-45 25 Z-45 25J Z-51 30J IC Power. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition First Printing Part No. 114340NW

Brukerhåndbok. Z-45 25 Z-45 25J Z-51 30J IC Power. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition First Printing Part No. 114340NW Brukerhåndbok Z-45 25 Z-45 25J Z-51 30J IC Power CE med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition First Printing Part No. 114340NW Brukerhåndbok Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

BRUK & SIKKERHET. Modell 3369LE 4069LE M3369 M4069 3121823 30.mars, 2001

BRUK & SIKKERHET. Modell 3369LE 4069LE M3369 M4069 3121823 30.mars, 2001 BRUK & SIKKERHET Modell 3369LE 4069LE M3369 M4069 32823 30.mars, 200 HOVEDKONTOR JLG INDUSTRIES, INC JLG Drive McConnellsburg, PA 7233-9533 USA Telefon: (77) 485-56 Fax: (77) 485-647 FORORD FORORD Denne

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerhåndbok GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047. med vedlikeholdsinformasjon GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Eighth Edition First Printing Part No. 1261084NW Front

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av tre trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Mercury / MerCruiser SmartCraft - Plug & Play

Mercury / MerCruiser SmartCraft - Plug & Play Mercury / MerCruiser SmartCraft - Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Mercury Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer