Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen."

Transkript

1 Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell S/N til dags dato, inkludert S/Ns 19027, 20824, & P/N March 17, 2010 Norwegian Operation & Safety

2

3 FORORD FORORD Denne håndboken er et svært viktig verktøy! Oppbevar den alltid sammen med maskinen. Målet med denne håndboken er å gi eiere, brukere, maskinoperatører, utleiere og leiere oversikt over forholdsregler og driftsprosedyrer som er nødvendige for sikker og korrekt bruk av maskinen, og maskinens tilsiktede formål. Grunnet kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. seg retten til å foreta endringer av spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Kontakt JLG Industries, Inc. for å få oppdatert informasjon JLG Lift a

4 FORORD SIKKERHETSSYMBOLER OG SIKKERHETSSIGNALORD Dette er sikkerhetssymbolet. Det benyttes for å advare deg om potensielle farer for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som kommer etter dette symbolet, slik at potensiell skade eller død unngås. ANGIR EN OVERHENGENDE FARESITUASJON. HVIS SITUASJONEN IKKE UNNGÅS, VIL DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD. DETTE MERKET VIL HA EN RØD BAKGRUNNSFARGE. ANGIR EN POTENSIELT FARLIG SITUASJON. HVIS SITUASJONEN IKKE UNNGÅS, KAN DET FØRE TIL MINDRE ELLER MODERAT PER- SONSKADE. DET KAN OGSÅ ADVARE MOT USIKRE ARBEIDSMETO- DER. DETTE MERKET VIL HA EN GUL BAKGRUNNSFARGE. ANGIR EN POTENSIELT FARLIG SITUASJON. HVIS SITUASJONEN IKKE UNNGÅS, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØD. DETTE MERKET VIL HA EN ORANSJE BAKGRUNNSFARGE. b JLG Lift

5 FORORD DETTE PRODUKTET MÅ VÆRE I SAMSVAR MED ALLE SIKKERHETS- RELATERTE SKRIV. KONTAKT JLG INDUSTRIES, INC. ELLER DEN LOKALE AUTORISERTE REPRESENTANTEN FOR JLG FOR Å FÅ MER INFORMASJON OM SIKKERHETSRELATERTE SKRIV SOM KAN VÆRE UTSTEDT FOR DETTE PRODUKTET. JLG INDUSTRIES, INC. SENDER SIKKERHETSRELATERTE SKRIV TIL DEN SOM ER REGISTRERT SOM EIER AV DENNE MASKINEN. KON- TAKT JLG INDUSTRIES, INC. FOR Å FORSIKRE DEG OM AT INFORMA- SJON OM DEN NÅVÆRENDE EIEREN ER OPPDATERT OG KORREKT. JLG INDUSTRIES, INC MÅ VARSLES STRAKS I TILFELLER DER PRODUK- TER FRA JLG HAR VÆRT INVOLVERT I EN ULYKKE SOM MEDFØRTE PERSONSKADE ELLER DØD, ELLER DER DET HAR OPPSTÅTT BETYDE- LIGE SKADER PÅ EIENDOM, GJENSTANDER ELLER JLG-PRODUKTET. Når det gjelder: Ulykkesrapportering Produktsikkerhetsutgivel ser Oppdateringer for nåværende eier Spørsmål om produktsikkerhet Kontakt: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc Fountainhead Plaza Hagerstown, MD eller det lokale JLG-kontoret (Se adressene på baksiden av håndbokens omslag) I USA: Grønt nummer: (877-JLG-SAFE) Utenfor USA: Telefon: E-post: Informasjon om overholdelse av standarder og forskrifter Spørsmål om spesielle bruksområder for produktet Spørsmål om produktmodifikasjoner JLG Lift c

6 FORORD REVIDERINGSLOGG Original utgave - 1. mai 2008 Revidering mars 2010 d JLG Lift

7 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE SECTION SIKKERHETSFORANSTALTNINGER 1.1 GENERELT FØR BRUK Maskinoperatørens opplæring og kunnskap Kontroll av arbeidsplassen Inspeksjon av maskinen BRUK Generelt Snuble- og fallfarer Strømfarer Tippefarer Knusnings- og kollisjonsfarer TAUING, LØFTING OG SLEPING VEDLIKEHOLD Generelt Potensielle farer ved vedlikehold Batterifarer SECTION BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 2.1 OPPLÆRING AV PERSONELL Opplæring av maskinoperatør Opplæring og veiledning Operatørens ansvar FORBEREDELSE, INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD INSPEKSJON FØR START Funksjonskontroll Begrensningsbrytere Generelt SECTION MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER 3.1 GENERELT BRUKSEGENSKAPER OG -BEGRENSNINGER Generelt Skilt Kapasitet KONTROLLER OG INDIKATORER Bakkekontrollstasjoner Motorkontroll Hovedterminalboks Bakkekontrollkonsoll PLATTFORMKONTROLLKONSOLL Beskrivelser av plattformkontroll SECTION BETJENING AV MASKIN 4.1 BESKRIVELSE Å STARTE HEVING OG SENKING System for belastningsføler (LSS) JLG Lift i

8 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE 4.4 AUTOMATISK SELVUTJEVNENDE CHASSIS KJØRING AV MASKINEN FRA PLATTFORMEN STYRING FORLENGELSE AV HYDRAULISK PLATTFORM SENKING VED NØDSTILFELLER MANUELL SENKING PARKERING OG OPPBEVARING FESTE-/LØFTEANORDNINGER Festeanordning Løfting TRANSPORT OG OPPBEVARING AV MASKINEN Prosedyre for senking av plattformrekkverket Prosedyre for heving av rekkverk SECTION NØDPROSEDYRER 5.1 GENERELT Nødstoppbryter Plattform sitter fast i høyden Rette opp en veltet maskin Inspeksjon etter hendelse NØDBRUK Operatøren er ikke i stand til å styre maskinen Episodevarsling MANUELLE NØDPROSEDYRER Manuell tilbaketrekking av plattformutvider MANUELL SENKING TAUING VED NØDSITUASJON Før tauing SECTION GENERELLE SPESIFIKASJONER OG VEDLIKE- HOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATØR 6.1 INNLEDNING BRUKSSPESIFIKASJONER Måldata Kapasitet Motor Vekt av komponenter Smøring VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR OPERATØR DEKK OG HJUL Dekkskade Dekkskifte Hjulskifte Hjulmontering LSS-TESTING OG -EVALUERING TILLEGGSINFORMASJON ii JLG Lift

9 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE KAPITTEL AVSNITT, EMNE SIDE SECTION INSPEKSJONS- OG REPARASJONSLOGG SECTION TILLEGG EC-samsvarserklæring for maskinmodellen JLG-testrapport for maskinmodellen LISTE OVER ILLUSTRASJONER 2-1. Plassering av begrensningsbrytere Diagram for Gå-rundt-inspeksjon Punkter for Gå-rundt-inspeksjon (ark 1) Punkter for Gå-rundt-inspeksjon (ark 2) Bakkekontrollstasjoner Motorkontroll Hovedterminalboks Bakkekontrollkonsoll Plattformkontrollkonsoll Merkeplassering ark 1 av Merkeplassering ark 2 av Skråning og sidehelling Løfte- og festested Rekkverkssenkeverktøy tilleggsutstyr Kjøreutkoblingsnav Spesifikasjoner for motorens driftstemperatur (Deutz) ark 1 av Spesifikasjoner for motorens driftstemperatur (Deutz) ark 2 av Diagram for vedlikehold og smøring for operatør JLG Lift iii

10 INNHOLDSFORTEGNELSE LISTE OVER TABELLER Minimum tilnærmingsavstand Inspeksjons- og vedlikeholdstabell Begrensningsbrytere for deaktivering Merkeoversikt Brukerveiledning Måldata Kapasitet Dekkspesifikasjoner Motorspesifikasjoner Spesifikasjoner for motorbatteri Komponentvekt Hydraulikkolje Smøringsspesifikasjoner Inspeksjons- og reparasjonslogg iv JLG Lift

11 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER KAPITTEL 1. SIKKERHETSFORANSTALTNINGER 1.1 GENERELT Dette kapitlet omfatter nødvendige sikkerhetsforanstaltninger for korrekt og sikker bruk og vedlikehold av maskinen. For å sikre korrekt maskinbruk må en daglig rutine etableres med utgangspunkt i denne håndbokens innhold. Ved hjelp av informasjonen i denne håndboken samt service- og vedlikeholdshåndboken må en kvalifisert person også etablere et vedlikeholdsprogram som må følges, for å sørge for at maskinen er sikker i bruk. Eieren/brukeren/maskinoperatøren/utleieren/leietageren av maskinen skal ikke ta på seg driftsansvar for maskinen før denne håndboken er lest, opplæring er gjennomført og bruk av maskinen er fullført under oppsyn av en erfaren og kvalifisert maskinoperatør. Disse kapitlene omhandler eierens, brukererens, operatørens, utleierens og leietakerens ansvar angående sikkerhet, opplæring, inspeksjon, vedlikehold, anvendelse og drift. Kontakt JLG Industries, Inc. ( JLG ) dersom det skulle oppstå spørsmål vedrørende sikkerhet, opplæring, inspeksjon, vedlikehold, anvendelse og drift. DERSOM SIKKERHETSFORANSTALTNINGENE I DENNE HÅNDBOKEN IKKE ETTERFØLGES, KAN DET RESULTERE I MASKINSKADE, SKADE PÅ EIENDOM, PERSONSKADE ELLER DØD. 1.2 FØR BRUK Maskinoperatørens opplæring og kunnskap Bruks- og sikkerhetshåndbøkene må leses i sin helhet før maskinen settes i drift. Kontakt JLG Industries, Inc. ved spørsmål eller behov for avklaring eller ytterligere informasjon angående enhver del av denne håndboken JLG Lift 1-1

12 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER En maskinoperatør må ikke ta på seg driftsansvar før han/hun har mottatt adekvat opplæring fra kompetente og autoriserte personer. Tillat kun at maskinen brukes av autorisert og kvalifisert personale som har demonstrert forståelse for sikker og korrekt drift og vedlikehold av enheten. Les, forstå og etterfølg alle FARE-, ADVARSEL- og FORSIKTIG-merknader og driftsinstruksjoner på maskinen og i denne håndboken. Forviss deg om at maskinen skal brukes på en måte som faller innenfor det tilsiktede bruksområdet som definert av JLG. Alt personell som bruker maskinen, må være kjent med nødstyring og nødbruk av maskinen, som spesifisert i denne håndboken. Les, forstå og følg alle regler pålagt av arbeidsgiver, samt lokale og statlige bestemmelser som angår bruk av maskinen. Kontroll av arbeidsplassen Brukeren må ta forholdsregler for å unngå alle farer i arbeidsområdet før maskinen settes i drift. Ikke bruk eller hev plattformen mens maskinen befinner seg på lastebiler, hengere, jernbanevogner, flytende fartøyer, plattformer eller annet utstyr, såfremt dette ikke er godkjent skriftlig av JLG. Før drift skal arbeidsområdet kontrolleres for farer i luften som f.eks. strømledninger, brokraner og andre potensielle hindringer i luften. Hold maskinen unna hull, ujevnheter, bratte fall, hindringer, rester og biter, skjulte hull og andre potensielle farer på gulvet/underlaget. Kontroller at det ikke finnes farlige områder i arbeidsområdet. Bruk ikke maskinen i farlige miljøer, med mindre slik bruk av maskinen er godkjent av JLG. Kontroller at underlaget er tilfredsstillende og tåler maksimal dekklast som angitt på dekklastbildene på chassiset like ved hvert hjul. Ikke bruk maskinen når vindstyrken overstiger 12,5 m/s (28 mph). Denne maskinen kan brukes i nominelle omgivelsestemperaturer fra -15 til 45 C (5 til 113 F). Spør JLG om optimering av drift utenfor dette temperaturområdet. 1-2 JLG Lift

13 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Inspeksjon av maskinen Bruk ikke maskinen før inspeksjoner og funksjonskontroller er utført, som spesifisert i andre kapittel av denne håndboken. Denne maskinen skal ikke brukes før det er utført service og vedlikehold i henhold til kravene spesifisert i service- og vedlikeholdshåndboken. Kontroller at alt sikkerhetsutstyr fungerer. Modifisering av disse er brudd på sikkerhetsbestemmelsene. MODIFISERING ELLER ENDRING AV EN LUFTARBEIDSPLATTFORM SKAL BARE UTFØRES ETTER AT DET ER INNHENTET SKRIFTLIG TIL- LATELSE FRA PRODUSENTEN. Bruk ikke maskiner der sikkerhetsskiltene eller -merkene mangler eller er uleselige. Kontroller om originaldeler på maskinen er modifiserte. Kontroller at eventuelle modifiseringer er godkjent av JLG. Unngå oppsamling av rester og biter på plattformgulvet. Hold gjørme, fett og andre glatte substanser unna fottøyet og plattformgulvet. 1.3 BRUK Generelt Ikke bruk maskinen til andre formål enn å posisjonere personell og verktøy, samt utstyr. Før bruk må brukeren være kjent med hver enkelt funksjons driftsevne og bruksegenskaper. Bruk aldri en maskin med feil eller maskinsvikt. Ved feil eller maskinsvikt må maskinen slås av. Ta enheten ut av drift og meld fra til rette instans. Sikkerhetsutstyr må ikke fjernes, modifiseres eller kobles ut. Slå eller tving aldri en kontrollbryter eller spak forbi nøytral posisjon i motsatt retning. Returner alltid til nøytral posisjon og stans før bryteren beveges til neste funksjon. Bruk rolig og jevnt trykk på kontrollene. Ikke la personell fikle med eller bruke maskinen fra bakken, så lenge det er personell på plattformen. Nødssituasjoner er unntatt fra denne regelen. Ikke last materiale direkte på plattformrekkverket, med mindre dette er godkjent av JLG. Når to eller flere personer befinner seg på plattformen, er operatøren ansvarlig for all maskinbruk JLG Lift 1-3

14 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Pass alltid på at elektrisk verktøy er oppbevart forsvarlig og aldri blir hengende etter ledningen fra plattformens arbeidsområde. Ikke bistå en maskin som sitter fast eller som er deaktivert ved å skyve eller dra, med mindre du drar i festeanordningene på chassiset. Saksearmen festes og maskinen slås av før denne forlates. Snuble- og fallfarer JLG Industries, Inc. anbefaler at alle som oppholder seg på plattformen er iført fullt sikringsutstyr med line forankret til et godkjent lineankringspunkt når maskinen er i bruk. Hvis du vil ha mer informasjon om fallhindringskrav på JLG-produkter, kan du kontakte JLG Industries, Inc. Kontroller at alle porter og rekkverk er lukket og festet i korrekt posisjon før maskinen brukes. Identifiser de/ det angitte lineankringspunktet/-ene på plattformen og fest linen til denne/disse. Fest bare én (1) line per lineankringspunkt. 1-4 JLG Lift

15 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER. Strømfarer Denne maskinen er ikke isolert og gir ikke beskyttelse i kontakt med eller i nærheten av elektrisk spenning. Hold begge føttene på plattformgulvet til enhver tid. Plasser aldri stiger, bokser, trinn, planker eller lignende på enheten for å øke rekkevidden for noe som helst formål. Bruk aldri saksearmen til å klatre opp til eller ned fra plattformen. Vær ekstremt forsiktig ved entring av plattformen og når denne forlates. Kontroller at saksearmen er fullstendig senket. Stå vendt mot maskinen når du entrer eller forlater plattformen. Ha alltid tre punkters kontakt med maskinen bruk to hender og en fot eller to føtter og en hånd når maskinen entres og forlates. Hold olje, gjørme og andre glatte substanser unna fottøyet og plattformgulvet JLG Lift 1-5

16 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Tabell 1-1. Minimum tilnærmingsavstand Oppretthold en sikker avstand til elektriske kabler, apparater eller strømførende (uisolerte og isolerte) deler i henhold til Minste tilnærmingsavstand (M.A.D.), beskrevet i Tabell 1-1. Beregn nok plass til maskinbevegelse og svaing i elektriske ledninger. Spenningsområde (Fase til fase) MINIMUM TILNÆRMINGSAVSTAND i meter (fot) 0 til 50 kv 3 (10) Over 50 V til 200 kv 5 (15) Over 200 kv til 350 kv 6 (20) Over 350 kv til 500 kv 8 (25) Over 500 kv til 750 kv 11 (35) Over 750 kv til 1000 kv 14 (45) MERK: Dette kravet skal gjelde med unntak i de tilfeller hvor arbeidsgiverens eller myndighetenes bestemmelser er enda strengere. Sørg for at det hele tiden er en avstand på minst 3 meter (10 ft) mellom alle deler av maskinen, personell, verktøy og utstyr, og elektriske ledninger eller apparater med spenning på opptil volt. For hver økning på opptil volt må avstanden økes med 30 cm (1 ft). Minimum tilnærmingsavstand kan reduseres hvis det er montert isolasjonssperrer for å forhindre kontakt, og sperrene er beregnet på spenningen i ledningen som skal beskyttes. Sperrene skal ikke være del av (eller festet til) maskinen. Minimum tilnærmingsavstand skal 1-6 JLG Lift

17 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER reduseres til en avstand som er innenfor de konstruerte arbeidsdimensjonene for isolasjonssperren. Avgjørelsen skal tas av en kvalifisert person i samsvar med arbeidsgiverens eller myndighetenes forordninger for arbeidsrutiner i nærheten av strømførende utstyr.. IKKE MANØVRER MASKINEN ELLER PERSONELL INNENFOR DEN FOR- BUDTE SONEN. ANTA AT ALLE ELEKTRISKE DELER OG LEDNINGER ER STRØMFØRENDE, MED MINDRE DET VITES AT DETTE IKKE ER TILFELLE. Tippefarer Kontroller at underlaget er tilfredsstillende og tåler maksimal dekklast som angitt på dekklastbildene på chassiset like ved hvert hjul. Kjør ikke maskinen på usikkert underlag. Brukeren bør være kjent med underlagsforholdene før kjøringen begynner. Ikke overstig de tillatte grensene for sidehelning og skråning under kjøring. Ikke hev plattformen eller kjør med plattformen hevet mens maskinen står på eller er i nærheten av en skrånende, ujevn eller myk overflate. Se til at maskinen står på et fast og jevnt underlag før plattformen heves eller transporteres i hevet stilling. Før kjøring på gulv, broer, lasteplan eller andre underlag må tillatt kapasitet for underlaget kontrolleres. Overstig aldri maksimal lastekapasitet som spesifisert på plattformen. Hold alle laster innenfor plattformområdet med mindre det er autorisert av JLG JLG Lift 1-7

18 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Hold chassiset på maskinen minst 0,6 meter (2 ft) unna hull, ujevnheter, bratte fall, hindringer, rester og biter, skjulte hull og andre potensielle farer på gulvnivå. Forsøk aldri å bruke maskinen som kran. Ikke fest maskinen til enhver tilstøtende konstruksjon. Koble aldri ledninger, kabler eller lignende til plattformen. Maskinen skal ikke brukes når vindhastigheten overstiger maksimal tillatt hastighet. Dekk ikke til sidene på plattformen og transporter ikke enheter med stort flateinnhold på plattformen under utendørs arbeid. Dette medfører en utvidelse av området på maskinen som utsettes for vind. Ikke øk plattformens størrelse med uautoriserte plattformutvidere eller tilbehør. Hvis saksearmen eller plattformen setter seg fast slik at ett eller flere hjul befinner seg over bakkenivå, må alt personell fjernes før maskinen forsøkes fristilt. Bruk kraner, gaffeltrucker eller annet passende utstyr til å stabilisere maskinen og fjerne personellet. Knusnings- og kollisjonsfarer Godkjent hodebeskyttelse må benyttes av operatører og bakkepersonell. Hold hender og andre kroppsdeler borte fra saksearmen under bruk. Se opp for hindringer rundt og over maskinen når den er i bevegelse. Kontroller at det er trygg klaring over, på sidene og under plattformen når den løftes eller senkes. Hold alle kroppsdeler innenfor plattformrekkverket under bruk. Bruk alltid en hjelpemann for dirigering ved kjøring i områder med begrenset sikt. 1-8 JLG Lift

19 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Hold personell som ikke er operatører, minst 1,8 meter (6 ft) unna maskinen ved all drift. Under all kjøring må operatøren begrense hastigheten etter underlaget, trafikktetthet, sikt, helning, hvor personell befinner seg og andre faktorer som kan forårsake kollisjon eller skade på personell. Vær oppmerksom på bremseavstanden som må til for å stanse i de ulike hastighetene. Ved kjøring i høy hastighet må det byttes til lav hastighet før stans. Skråninger skal bare forseres i lav hastighet. Ikke kjør i høy hastighet der det er begrenset plass eller ved rygging. Vær alltid svært forsiktig for å unngå at hindringer treffer eller forstyrrer kontrollene og personene på plattformen. Pass på at annet personell som opererer maskiner på bakkenivå eller i høyden, er klar over at luftarbeidsplattformen er tilstede. Koble fra strømmen på kraner over maskinen. Sperr av gulvområdet om nødvendig. Unngå å arbeide over hodet på bakkepersonell. Advar personellet mot å arbeide, stå eller gå under en hevet plattform. Plasser fysiske hindringer på gulvet om nødvendig. 1.4 TAUING, LØFTING OG SLEPING Tillat aldri at personell oppholder seg på plattformen ved tauing, løfting eller sleping. Denne maskinen skal ikke taues, bortsett fra i nødssituasjoner, ved maskinsvikt, svikt i strømforsyningen eller ved av-/pålessing. Se nødprosedyrene for tauing. Pass på at plattformen er fullstendig senket og tom for verktøy før tauing, løfting eller sleping. Når maskinen løftes med en gaffeltruck, skal gaflene bare plasseres på anviste områder på maskinen. Løft maskinen med en gaffeltruck som har tilstrekkelig kapasitet. Se kapittel 4 angående informasjon om løfting JLG Lift 1-9

20 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER 1.5 VEDLIKEHOLD Generelt Dette kapitlet omfatter generelle sikkerhetsforanstaltninger som må tas i betraktning under vedlikehold av maskinen. Ytterligere forholdsregler ved maskinvedlikehold finner du under de aktuelle avsnittene i denne håndboken og i service- og vedlikeholdshåndboken. Det er ekstremt viktig at vedlikeholdspersonell er oppmerksomme på disse forholdsreglene for å unngå eventuelle personskader eller skade på maskin og eiendom. Et vedlikeholdsprogram etablert av en kvalifisert person må være i kraft for å gjøre vedlikeholdet av maskinen sikkert. Potensielle farer ved vedlikehold Steng av strømmen til alle kontrollmekanismer og se til at alle driftssystemer er sikret mot utilsiktet bevegelse før justeringer eller reparasjoner utføres. Arbeid aldri under en hevet plattform før den, hvis mulig, er senket til fullstendig senket posisjon, eller støttet og hindret fra å bevege seg, med korrekte sikkerhetsstøtter, sperringer eller støttemekanismer i høyden. Fjern alltid det hydrauliske trykket fra alle hydrauliske kretser før hydrauliske komponenter løsnes eller fjernes. Koble alltid fra batteriene ved service på elektriske komponenter eller sveisearbeid på maskinen. Slå av motoren (hvis relevant) når drivstofftankene fylles opp. Kontroller at reservedeler og -komponenter er identiske eller svarer til originale deler eller komponenter. Prøv aldri å fjerne tunge deler uten å bruke en mekanisk innretning. La ikke tunge objekter ligge i en ustabil posisjon. Se til at det finnes tilstrekkelig støtte når maskinkomponenter skal løftes. Fjern alle ringer, klokker og smykker før vedlikeholdsarbeid. Gå ikke med løstsittende klær eller langt løst hår som kan sette seg fast i utstyr. Bruk bare rene, godkjente, ikke-brennbare vaskemidler. Du bør aldri endre, fjerne eller bytte ut utstyr som f. eks. motvekter, dekk, batterier, plattformer eller annet utstyr som kan redusere eller påvirke maskinens samlede vekt og stabilitet. Se service- og vedlikeholdshåndboken for vektangivelser for komponenter som er viktige for likevekten JLG Lift

21 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER MODIFISERING ELLER ENDRING AV EN LUFTARBEIDSPLATTFORM SKAL BARE UTFØRES ETTER AT DET ER INNHENTET SKRIFTLIG TIL- LATELSE FRA PRODUSENTEN. Batterifarer Koble alltid fra batteriene ved service på elektriske komponenter eller sveisearbeid på maskinen. Tillat ikke røyking, åpen ild eller gnister i nærheten av batteriet under lading eller vedlikehold. Plasser ikke verktøy eller andre metallobjekter på tvers av batteripolene. Bær alltid beskyttende utstyr på hender, øyne og ansikt ved service på batterier. Pass på at batterisyre ikke kommer i kontakt med hud eller klær. BATTERISYRE ER SVÆRT ETSENDE. UNNGÅ TIL ENHVER TID KONTAKT MED HUD ELLER KLÆR. I TILFELLE KONTAKT, SKYLL DET UTSATTE OMRÅDET STRAKS MED RENT VANN OG SØK MEDISINSK HJELP. Batterier må bare lades i godt ventilerte områder. Unngå å overfylle batterivæskenivået. Ikke fyll destillert vann på batteriene før de er ferdig ladet JLG Lift 1-11

22 KAPITTEL 1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER NOTATER: 1-12 JLG Lift

23 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON KAPITTEL 2. BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 2.1 OPPLÆRING AV PERSONELL Luftplattformen benyttes til håndtering av personell, og det er derfor viktig at denne bare brukes og vedlikeholdes av personell med opplæring. Personer som er påvirket av medisiner, narkotika eller alkohol, eller som er utsatt for epilepsianfall, svimmelhet eller tap av fysisk kontroll, må ikke bruke denne maskinen. Opplæring av maskinoperatør Opplæringen av maskinoperatør må omfatte: 1. Bruken av og begrensningene til kontrollene på plattformen og på bakken, nødstyringen og sikkerhetssystemene. 2. Merking av kontrollene, bruksanvisninger og advarsler på maskinen. 3. Arbeidsgiverens regler og statlige reguleringer. 4. Bruk av godkjent fallhindringsutstyr. 5. Nok kunnskap om de mekaniske funksjonene på maskinen til å gjenkjenne maskinsvikt eller potensiell maskinsvikt. 6. Den sikreste måten å operere maskinen der det er hindringer oppe i luften, annet bevegende utstyr og forhindringer, forsenkninger, hull eller skrenter. 7. Måter å unngå farer på i forhold til ubeskyttede elektriske ledere. 8. Spesifikke jobbkrav eller bruksområder for maskinen. Opplæring og veiledning Opplæring må foregå under oppsyn av en kvalifisert person og i et åpent område, fritt for hindre, inntil personen under opplæring har tilegnet seg evnen til å kontrollere og bruke maskinen på en trygg måte. Operatørens ansvar Operatøren må informeres om at han/hun har ansvaret for, og fullmakt til, å slå av maskinen i tilfelle maskinsvikt eller andre utrygge omstendigheter i forbindelse med maskinen eller arbeidsstedet JLG Lift 2-1

24 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 2.2 FORBEREDELSE, INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD Følgende tabell dekker periodiske maskininspeksjoner og vedlikehold som JLG Industries, Inc. anbefaler. Undersøk lokale bestemmelser for ytterligere krav til luftarbeidsplattformer. Hyppigheten av inspeksjoner og vedlikehold må økes etter behov når maskinen benyttes i et barskt eller vanskelig miljø, hvis maskinen benyttes hyppigere enn før eller hvis maskinen utsettes for store belastninger. JLG INDUSTRIES, INC. ANSER EN PERSON SOM HAR GJENNOMFØRT OG BESTÅTT SIN SERVICETRENINGSSKOLEGANG FOR DEN SPESIFIKKE JLG- PRODUKTMODELLEN, SOM EN FABRIKKGODKJENT SERVICETEKNIKER. 2-2 JLG Lift

25 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON Tabell 2-1. Inspeksjons- og vedlikeholdstabell Type Frekvens Primæransvar Servicekvalifikasjon Henvisning Inspeksjon før start Inspeksjon før levering (se merknad) Hyppig inspeksjon (se merknad) Før bruk hver dag, eller hver gang det er skifte av operatør. Før levering ved salg, leasing eller utleie. I bruk i 3 måneder eller 150 timer, alt etter hva som inntreffer først, eller ikke i bruk i en periode på mer enn 3 måneder, eller kjøpt brukt. Bruker eller operatør Bruker eller operatør Bruker- og sikkerhetshåndbok Eier, forhandler eller bruker Eier, forhandler eller bruker Kvalifisert JLGmekaniker Kvalifisert JLGmekaniker Fabrikkgodkjent System for belastningsfølerverifisering Hvert halvår Eier, forhandler eller bruker servicetekniker (anbefales) Årlig maskininspeksjon (se merknad) Forebyggende vedlikehold Årlig, ikke senere enn 13 måneder etter datoen for forrige inspeksjon. Ved intervaller som spesifisert i service- og vedlikeholdshåndboken. Eier, forhandler eller bruker Eier, forhandler eller bruker Fabrikkgodkjent servicetekniker (anbefales) Kvalifisert JLGmekaniker Service- og vedlikeholdshåndbok samt egnet JLGinspeksjonsblankett Service- og vedlikeholdshåndbok samt egnet JLGinspeksjonsblankett Bruker- og sikkerhetshåndbok Service- og vedlikeholdshåndbok samt egnet JLGinspeksjonsblankett Service- og vedlikeholdshåndbok MERK: Inspeksjonsblankettene er tilgjengelige fra JLG. Bruk service- og vedlikeholdshåndboken for å utføre inspeksjoner JLG Lift 2-3

26 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 2.3 INSPEKSJON FØR START Inspeksjonen før start bør omfatte følgende punkter: 1. Renhet - Sjekk alle overflater med henblikk på lekkasjer (olje, drivstoff eller batterisyre) eller fremmedlegemer. Rapporter alle lekkasjer til riktig vedlikeholdspersonell. 2. Struktur - Kontroller maskinstrukturen og se etter bulker, skader, sprekker i sveis eller grunmetall eller andre avvik. Sprekk i grunnmetall Sprekk i sveis 3. Merker og skilt Sjekk alle med hensyn til renhet og leselighet. Pass på at ingen av merkene eller skiltene mangler. Pass på at alle merker og skilt som ikke er lesbare, rengjøres eller skiftes ut. 4. Bruker- og sikkerhetshåndbøker Pass på at en kopi av bruker- og sikkerhetshåndboken ligger innelukket i den værbestandige beholderen. 5. Gå rundt -inspeksjon - Se figur Batteri - Lades etter behov. 7. Drivstoff (maskiner drevet av forbrenningsmotor) - fyll riktig drivstoff når nødvendig. 8. Tilgang på motorolje - Kontroller at motoroljenivået når opp til merket for fullt på peilestaven, og at påfyllingslokket sitter fast. 9. Væskenivåer - Påse at motor- og hydraulikkoljenivåene kontrolleres. 10. Tilleggsutstyr/tilbehør - Se i operatør- og sikkerhetsmanualen for hvert tilbehør eller tilleggsutstyr som er installert på maskinen for spesifikke inspeksjons-, brukseller vedlikeholdsinstruksjoner. 11. Funksjonskontroll Når Gå rundt -inspeksjonen er ferdig, skal det utføres en funksjonskontroll av alle systemene i et område fritt for hindre, både i høyden og på bakken. Du finner nærmere instruksjoner om betjeningen av hver funksjon i kapittel JLG Lift

27 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON HVIS MASKINEN IKKE FUNGERER ORDENTLIG, MÅ MASKINEN SLÅS AV ØYEBLIKKELIG! RAPPORTER PROBLEMET TIL KORREKT SERVICEPERSO- NELL. IKKE BENYTT MASKINEN FØR DEN ER ERKLÆRT SIKKER I BRUK. Funksjonskontroll MERK: Utfør funksjonskontrollen på følgende måte: 1. Fra bakkekontrollpanelet, uten last på plattformen: a. Kontroller at alle kontrollbrytere og låser er på plass. b. Test alle funksjoner og kontroller alle begrensningsbrytere. (Se i Begrensningsbrytere på side 2-6) c. Kontroller at plattformen heves og senkes riktig. d. Hvis plattformutvideren er forlenget, skal du kontrollere at utvideren forkortes. Kontroller at plattformutvideren er forkortet før senking. e. Forsikre deg om at alle maskinfunksjoner er frakoplet når Nødstoppknappen er aktivert. f. Kontroller manuell senking. g. Kontroller at plattformen heves og senkes riktig. 2. Fra plattformens kontrollkonsoll: a. Pass på at kontrollkonsollen er solid festet, og på riktig sted. b. Kontroller at alle deksler som beskytter bryterene er på plass. c. Betjen alle funksjonene. d. Forsikre deg om at alle maskinfunksjoner er frakoplet når Nødstoppknappen er aktivert. e. Kontroller at alle LED-lamper i kontrollboksen virker som de skal. f. Kontroller at platformforlengeren forlenges og trekkes tilbake korrekt. g. Med plattformen i transporteringsposisjon (oppbevaringsposisjon): i. Kjør maskinen på et plant underlag og stans for å kontrollere at bremsene holder. ii. For å sikre riktig funksjon av vippesensoren, kjør maskinen på en skråning større enn det standard innstilte 3 og forsøk å løft. Plattformen skal ikke kunne løfte over 3,7 m (12.1 ft) JLG Lift 2-5

28 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON Begrensningsbrytere Sjekk at følgende begrensningsbrytere virker som de skal ved å prøve å overgå forhåndsstilte grenser. 1. Senket stilling Begrensningsbryter - føler når plattformen er fullt nedsenket (0 m). Kopler inn tilbaketrekking av jekken og kopler inn kjørefunksjonen igjen. 2. Begrensningsbryter for kjøremodus: a. Høyhastighet begrensningsbryter - høye hastigheter er mulig opp til en plattformhøyde på 3,7 m (12.1 ft). Når plattformen er hevet over denne grensen, er det bare mulig å kjøre i lav hastighet. b. Begrensningsbryter for Maksimal kjørehøyde - maksimum tillatte kjørehøyde er 26 m (85.3 ft). 3. Begrensningsbryter for Maksimal høyde - denne bryteren kutter løftefunksjonen når plattformen har nådd 26 m (85.3 ft). 4. Vippesensor - hvis maskinen overskrider en vippevinkel på 3, kan plattformen ikke heves over 3,7 m (12.1 ft), eller dersom man kjører med hevet plattform, vil kjørefunksjonen koples ut. 5. Støttefotsperre - når støttefotfunksjonen er valgt og støttefoten er i bruk, kutter disse bryterne kjørefunksjonen. Bryterne muliggjør kjøring når støtteføttene er helt tilbaketrukket. Disse bryterne føler også når alla støtteføttene er i kontakt med bakken, i forbindelse med det automatiske utjevningssystemet, og muliggjør løftefunksjonen (Se i Kapittel 4.4). Dersom bakkekontakten mangler på en eller flere støtteføtter, kobler bryterne ut løftefunksjonen. 6. Begrensningsbryter for oscillerende aksel - når plattformen er hevet ove 3,7 m (12.1 ft) og akselhellingen er >1, er kjørefunksjonen koblet ut. Når plattformen er under høyden for deaktivering blir akselens helling ignorert og det er mulig å kjøre. Tabell 2-2. Begrensningsbrytere for deaktivering Grense- og deaktiveringsbryter Grense Senket posisjon 0 m (0 ft) Deaktivering ved høy kjørehastighet * 3,7 m (12.1 ft) Maksimal kjørehøyde * 26 m (85,3 ft) Vippe * 3 Maksimumshøyde * 26 m (85,3 ft) Støttefotsperre kjøring kobles ut når støtteføttene er i bruk; hevefunksjonen er koblet inn når støtteføttene er satt; hevefunksjonen er utkoblet hvis støtteføttenes bakkekontakt mistes. 2-6 JLG Lift

29 Tabell 2-2. Begrensningsbrytere for deaktivering Oscillerende aksel >1 og 3,7 m (12.1 ft) MERK: * disse begrensningsbryterne har korresponderende LED-indikatorer på plattformens kontrollkonsoll (se i Figur 3 5., Plattformkontrollkonsoll). Se side 3-11 og 3-12 for å se hvordan LED-indikatorene virker. KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON JLG Lift 2-7

30 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 1 1. Begrensningsbryter for senket posisjon Begrensningsbryter for høy kjørehastighet 3. Begrensningsbryter for maksimal kjørehøyde 4. Bryter for maksimal høyde 5. Vippeføler 6. Støttefotsperrer (alle 4 støtteføttene) 5 7. Begrensningsbryter for oscillerende aksel (bakaksel) 6 7 Figur 2-1. Plassering av begrensningsbrytere 2-8 JLG Lift

31 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON Figur 2-2. Diagram for Gå-rundt-inspeksjon JLG Lift 2-9

32 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON Generelt Begynn Gå rundt -inspeksjonen ved punkt 1, som vist på diagrammet. Kontroller hvert punkt i henhold til forholdene som er listet opp i Gå rundt inspeksjonslisten. PASS PÅ AT MASKINEN ER SLÅTT AV UNDER GÅ-RUNDT-INSPEK- SJON, FOR Å UNNGÅ MULIGHET FOR SKADE. IKKE GLEM VISUELL INSPEKSJON AV CHASSISUNDERSIDEN. KON- TROLL AV DETTE OMRÅDET FØRER OFTE TIL AT FORHOLD SOM KUNNE FØRT TIL OMFATTENDE MASKINSKADE BLIR OPPDAGET. MERK: Pass på at det ikke finnes løse eller manglende deler for noen av punktene. Kontroller at delene er festet skikkelig og at det ikke finnes synlige skader, i tillegg til de andre kriteriene som er nevnt. 1. Styreledd se merknad. 2. Styresylinder se merknad. 3. Støttefot (foran til høyre) se merknad. 4. Hjul og dekk forsvarlig sikret, mangler ikke hjulmuttere. Se kapittel 6. Kontroller om hjulene er skadet eller har tegn til korrosjon. 5. Parallellstag og spindel (foran til høyre) se merknad. 6. Løftesylinder se merknad. 7. Kjørenav og kjøremotor, høyre bak - se merknad 8. Oscillerende aksel - se merknad 9. Støttefot (bak til høyre) se merknad. 10. Støttefot (bak til venstre) se merknad. 11. Drivstofftank se merknad. 12. Kjørenav og kjøremotor, venstre bak - se merknad 13. Motorinstallasjon - Motorolje til fulltmerket på peilepinnen, sikre oljelokket. Olje- og bensinfiltre - Ingen tegn til lekkasje. Se merknad. Lyddemper/Eksosanlegg - se merknad Luftfiltermontasje - Rent filterelement se merknad. Hydraulikkpumpe se merknad 13. Hydraulikktank anbefalt hydraulikkvæskenivå på tankens nivåindikator. Luftelokk er sikret, og fungerer. Figur 2-3. Punkter for Gå-rundt-inspeksjon (ark 1) 2-10 JLG Lift

33 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON 14. Hydraulikkfilter - Ingen tegn på lekkasje se merknad. 15. Parallellstag og spindel (foran til venstre) se merknad. 16. Støttefot (foran til venstre) se merknad. 16. Saksarmer, sikkerhetsstempel og glideslitesåler (ikke vist) - Se merknad. Sikkerhetsstempel sikkert lagt opp. 17. Kontrollventil(er) (ikke vist) - Inngen ustøttede kabler eller slanger, ingen ødelagte eller brutte kabler. 18. Batterier - kontroller om det er korrosjon på polene. Se merknad. 19. Bakkekontroller merking sikker og lesbar, kontrollbrytere går tilbake til nøytral posisjon, nødstoppbryteren fungerer som den skal. 20. Plattformkontrollkonsoll (festet på plattformrekkverk) - merking sikker og lesbar, kontrollspak og brytere går tilbake til nøytral posisjon, utløserbryteren og nødstoppbryteren fungerer som den skal, drifts- og sikkerhetshåndbok i oppbevaringsboks. 21. Stige se merknad 22. Horn/bevegelsesvarsel - se merknad 23. Montering av plattform/rekkverk (ikke vist) se merknad. 24. Plattformutvidelse (ikke vist) - se merknad 25. Begrensningsbrytere (se i Figur 2-1., Plassering av begrensningsbrytere) - se merknad Figur 2-4. Punkter for Gå-rundt-inspeksjon (ark 2) JLG Lift 2-11

34 KAPITTEL 2 BRUKERANSVAR, MASKINFORBEREDELSER OG INSPEKSJON NOTATER: 2-12 JLG Lift

35 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER KAPITTEL 3. MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER 3.1 GENERELT PRODUSENTEN HAR IKKE DIREKTE KONTROLL OVER MASKINENS BRUKSOMRÅDE OG DRIFT. OVERHOLDELSE AV SIKKERHETSREGLER PÅ DISSE OMRÅDENE ER BRUKERENS OG DRIFTSPERSONALETS ANSVAR. Dette kapitlet inneholder nødvendig informasjon for å forstå kontrollfunksjonene. Det er viktig at brukeren leser og forstår de korrekte prosedyrene før han/hun tar maskinen i bruk. Disse prosedyrene vil bidra til optimal levetid og sikker drift. 3.2 BRUKSEGENSKAPER OG -BEGRENSNINGER Generelt Skilt Grundig kjennskap til maskinens bruksegenskaper og begrensninger er alltid det første kravet til enhver bruker, uavhengig av brukerens erfaring med lignende utstyr. Viktige punkter å huske på under bruk finnes på kontrollstasjonene på skilt merket FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG, VIK- TIG og INSTRUKSJON. Denne informasjonen er plassert på forskjellige steder i den hensikt å gjøre personell oppmerksomme på potensielle farer forbundet med maskinens bruksegenskaper og kapasitetsbegrensninger. Se forordet for definisjoner av de nevnte plakatene JLG Lift 3-1

36 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Kapasitet Heving av plattform over oppbevart posisjon, med eller uten last, avhenger av følgende kriterier: 1. Maskinen er plassert på et fast og plant bæreunderlag. 2. Lasten er innenfor produsentens kapasitetsangivelse. 3. Alle maskinens systemer fungerer som de skal. 3.3 KONTROLLER OG INDIKATORER Bakkekontrollstasjoner Motorkontrollboks 2. Hovedterminalboks 3. Bakkekontrollkonsoll Figur 3-1. Bakkekontrollstasjoner 3-2 JLG Lift

37 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Motorkontroll 1. Oppstartsassistanse denne trykknappen brukes til å assistere maskinoppstarten i kalde temperaturer. 4 Vertragshandler Air Glow 3 Temp. Oil ehbelectronics 1 2 MERK: 2. Motorstart en trykknappbryter som starter motoren når den trykkes på. 3. Timeteller en teller som brukes til å måle hvor lenge maskinen er i bruk. 4. LED for glødeplugg denne gule LED-indikatoren er avslått under normale driftsforhold. Den lyser når tenningen er på og temperaturregistrering krever forgløding. Maskinen skal ikke startes når LED for glødeplugg lyser. Så snart LED-indikatoren slukner, tillates starting av maskinen. Alt. OK Start 1. Oppstartsassistanse 3. Timeteller 2. Motorstart 4. Glødeplugg LED Figur 3-2. Motorkontroll JLG Lift 3-3

38 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Hovedterminalboks R +X -X +Y -Y LED for vipping til høyre 2. LED for vipping til venstre 3. LED for vipping forover 4. LED for vipping bakover 5. LED for deaktivering av kjøring E A Figur 3-3. Hovedterminalboks 3-4 JLG Lift

39 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER MERK: Følgende LEDer inngår i det automatiske nivåjusteringssystemet og tennes når maskinen justeres automatisk. 1. LED for vipping til høyre denne LED-indikatoren vil lyse når maskinen vipper til høyre. 2. LED for vipping til venstre denne LED-indikatoren vil lyse når maskinen vipper til venstre. 3. LED for vipping forover denne LED-indikatoren vil lyse når maskinen vippes forover. 4. LED for vipping bakover denne LED-indikatoren vil lyse når maskinen vippes bakover. 5. Ingen kjøring dette LED-lyset tennes når støtteføttene brukes og hevefunksjonen betjenes JLG Lift 3-5

40 R KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Bakkekontrollkonsoll Valgbryter for plattform/bakke (nøkkelbryter) 2. Tenning/motor-startbryter 3. Nødstoppknapp 4. Valgbryter for støttefot 5. Heve-/senkebryter for plattform 6. Bryter for forlenging/forkorting av plattformutvider 7. LED for glødeplugg 8. Batterifrakoblingsbryter E900034A 8 Figur 3 4. Bakkekontrollkonsoll 3-6 JLG Lift

41 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER KONTROLLER IKKE MASKINEN FRA BAKKEKONTROLLSTASJONEN NÅR DET OPPHOLDER SEG PERSONELL PÅ PLATTFORMEN UNN- TATT I EN NØDSITUASJON. UTFØR SÅ MANGE FORHÅNDSKONTROLLER OG INSPEKSJONER FRA BAKKEKONTROLLSTASJONEN SOM MULIG 1. Valgbryter for plattform/bakke denne nøkkelstyrte bryteren med tre posisjoner brukes til å velge mellom plattformkontroller og bakkekontroller. Når den er i midtposisjonen, deaktiveres maskinen. 2. Tenning/Motorstartbryter - vippebryter som brukes til å slå maskinen på og av. Opp posisjon starter maskinen. Senter posisjon, tenningen er på. Posisjon ned skrur motoren av. 3. Nødstoppknapp når knappen trykkes, slås maskinen umiddelbart av. Slår av alle funksjonene unntatt senking av plattformen i en nødssituasjon. 4. Støttefotbryter vippebryter som brukes til å velge om støtteføttenes automatiske nivåjusteringsfunksjon skal være aktiv eller ikke. 5. Bryter for heving/senking av plattform vippebryter som brukes til å heve og senke plattform. MERK: MERK: 6. Bryter for forlenging/forkorting av plattformutvider vippebryter som brukes til å heve og senke plattformutvider. Plattformutvideren skal trekkes tilbake før plattformen senkes. 7. LED for glødeplugg denne gule LED-indikatoren er avslått under normale driftsforhold. Den lyser når tenningen er på og temperaturregistrering krever forgløding. Maskinen skal ikke startes når LED for glødeplugg lyser. Så snart LED-indikatoren slukner, tillates starting av maskinen. 8. Batterifrakoblingsbryter kobler fra bakkekontrollpanelet fra batteriet JLG Lift 3-7

42 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER 3.4 PLATTFORMKONTROLLKONSOLL Tenning/motor-startbryter 2. Nødstoppknapp 3. Valgbryter for heving/senking/kjøring/ forlenging av plattformutvider 4. Kjørehastighetsbryter 5. Styrespak for heving/senking/kjøring/ plattformutvider/styring 6. Horn 7. LED for overlastet plattform 8. LED for kjøring aktivert 9. LED for glødeplugg aktiv eller aktivert 10. LED for heving aktivert R 11. LED for høy kjørehastighet aktivert E900030B 12. LED for vipping Figur 3 5. Plattformkontrollkonsoll 3-8 JLG Lift

43 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Beskrivelser av plattformkontroll Når valgbryteren for plattform/bakkekontroll er satt til plattform, betjenes alle bevegelser og operasjoner via plattformkontrollpanelet. Kontrollene aktiveres enten via trykknapper eller vippebrytere, som har funksjoner merket med symboler eller tekst. 1. Motorstartbryter vippebryter som brukes til å slå dieselmotoren av og på. Opp posisjon starter maskinen. Senter posisjon, tenningen er på. Posisjon ned skrur motoren av. 2. Nødstoppknapp maskinen slås umiddelbart av når det trykkes på knappen. Slår av alle funksjonene unntatt senking av plattformen i en nødssituasjon. 3. Valgbryter for heving/senking/kjøring/forlenging av plattformutvider vippebryter som velger funksjonene for forlenging, kjøring, heving og senking av plattformutvideren. Opp for forlenging av plattform, midtstilt for kjøring og ned for heving/senking. Fungerer sammen med styrespaken. 4. Kjørehastighetsbryter vippebryter som styrer høy kjørehastighet, lav kjørehastighet og posi-traction. Positraction fordeler dreiemomentet jevnt mellom alle de fire hjulene for å gi bedre trekkevne i situasjoner som krever det. 5. Styrespak for heving/senking/kjøring/plattformutvider/ styring styrespaken fungerer sammen med valgbryteren for heving/senking/kjøring/forlenging av plattform avhengig av hvilken bryter som er valgt. Knappen foran på styrespaken er aktiveringsutløseren. Denne utløseren må holdes inn for å betjene alle styrespakfunksjoner. Når kjørefunksjonen er valgt, vil bevegelse av styrespaken forover og bakover føre til kjøring av maskinen forover og bakover. Bryteren oppå styrespaken betjener styringen av maskinen når kjørefunksjonen er valgt. Når funksjonen for plattformutvider er valgt, vil bevegelse av styrespaken forover og bakover føre til forlenging og forkorting av plattformutvideren. Når funksjonen for heving/ senking er valgt, vil bevegelse av styrespaken forover og bakover heve og senke plattformen. 6. Horn hornet aktiveres når det trykkes på denne knappen. 7. LED for overbelastning av plattform denne røde blinkende LED-indikatoren tennes så snart plattformen blir overbelastet. 8. LED for kjøring innkoplet - dette grønne LED-lyset lyser ved normale kjøreforhold. LEDen slukner når plattformen er over den maksimale høyden for kjøring eller når jekkene velges og betjenes JLG Lift 3-9

44 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER 9. LED for glødeplugg aktivt eller innkoplet - dette gule LEDlyset er av ved normale driftsforhold. Det lyser når tenningen er på og temperatursensoren krever forgløding. MERK: Maskinen skal ikke startes når LED for glødeplugg lyser. Så snart LED-indikatoren slukner, tillates starting av maskinen. 10. LED for deaktivering av heving denne grønne LEDen er tent under normale kjøreforhold. Lyset slukner og heving er ikke mulig når maskinen ikke står plant og plattformen er over tillatt høyde for hurtig kjørehastighet, eller ved maksimal høyde. 11. LED for deaktivering av heving denne grønne LEDen er tent under normale kjøreforhold. Lyset slukner når plattformen er over høyde for høy kjørehastighet. 12. LED for vipping (skråning) denne røde LED-indikatoren tennes når maskinen kjøres i en skråning som er brattere enn det tillatte 3. LED-indikatoren forblir av under normale driftsforhold JLG Lift

45 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Figur 3 6. Merkeplassering ark 1 av JLG Lift 3-11

46 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Figur 3-7. Merkeplassering ark 2 av JLG Lift

47 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER Tabell 3-1. Merkeoversikt Delenr B Tabell 3-1. Merkeoversikt Delenr B JLG Lift 3-13

48 KAPITTEL 3 MASKINKONTROLLER OG -INDIKATORER NOTATER: 3-14 JLG Lift

49 KAPITTEL 4. BETJENING AV MASKIN KAPITTEL 4 BETJENING AV MASKIN 4.1 BESKRIVELSE Det normale stedet å betjene maskinen fra er på plattformen. Kontrollboksen kan imidlertid kobles fra plattformstedet og plugges inn (ved nødstilfeller) ved distribusjonsterminalen på innsiden av ventilrommet på maskinen. 4.2 Å STARTE MERK: Sørg for at batteri-avkoblingsbryter ikke kutter batteristrømmen. Velg driftsposisjon (plattform vs. bakke) på bakkekontroll-konsollen. Hvis LED for glødeplugg lyser må det ventes til LED slukker før maskinen kan startes. MOTOREKSPLOSJON FARE. MOTEREN ER UTSTYRT MED KALDSTART HJELPER. IKKE BRUK TILLEGGSSTOFFER. Trykk startknappen på konsollen som velges opp og hold for å starte motoren. Slipp knappen når motoren har startet. Velg støttefot aktivert eller deaktivert på bakkekontrollkonsollen. Startknappen kan også brukes til å slå av motoren når den trykkes ned. MERK: Startknappen på motorkontrollboksen kan også brukes for å starte motoren (som vist Figur 3-2.) JLG Lift 4-1

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 320-30 Delenr. 3122740 December 14, 2006 Norwegian Operation & Safety FORORD FORORD Denne håndboken er

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Originalanvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomliftmodeller 1500SJ ANSI 3123308 10. september 2012 Norwegian - Operation & Safety FORORD FORORD

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 800S 860SJ ANSI 3122386 22. april 2010 Norwegian - Operators & Safety FORORD

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 400S 460SJ ANSI 3122524 16. april måned 2010 Norwegian - Operators & Safety

Detaljer

Bruks- og sikkerhetshåndbok TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Bruks- og sikkerhetshåndbok TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Bruks- og sikkerhetshåndbok TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Norvegian - Operator s & Safety Manual 31210039 October 24, 2007 FORORD FORORD Denne håndboken er et svært viktig hjelpemiddel! Oppbevar den sammen

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Plattformer for 3513PS, 4013PS, 4014PS, 4017PS Revised October 8, 2013 Norwegian - Operation &

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Second Printing Part No. 97779NW CE Models Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

Brukerhåndbok Spesifikasjoner for CE/Australia

Brukerhåndbok Spesifikasjoner for CE/Australia Brukerhåndbok Spesifikasjoner for CE/Australia 3084RT Speed Level Serial Number 11800001 - up 91942 August 2009 Innledning... 1 Sikkerhet... 2 Sikkerhetssymboler...3 Fallsikring...3 Fare for elektrisk

Detaljer

Brukerhåndbok Z-135/70. Med vedlikeholdsinformasjon. Second Edition Fourth Printing Part No. 114475NW. Serienummerområde.

Brukerhåndbok Z-135/70. Med vedlikeholdsinformasjon. Second Edition Fourth Printing Part No. 114475NW. Serienummerområde. Brukerhåndbok Serienummerområde Z-135/70 fra 779 til 2000 CE Med vedlikeholdsinformasjon Second Edition Fourth Printing Part No. 114475NW Brukerhåndbok Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

MASTLIFTER, DOBBELT MAST. Oversettelse av orginal MED VEDLIKEHOLDSINFORMASJON. For GTWY6-2000/ GTWY8-2000/GTWY10-2000/ GTWY12-2000/GTWY14-2000

MASTLIFTER, DOBBELT MAST. Oversettelse av orginal MED VEDLIKEHOLDSINFORMASJON. For GTWY6-2000/ GTWY8-2000/GTWY10-2000/ GTWY12-2000/GTWY14-2000 Oversettelse av orginal MED VEDLIKEHOLDSINFORMASJON MASTLIFTER, DOBBELT MAST For GTWY6-2000/ GTWY8-2000/GTWY10-2000/ GTWY12-2000/GTWY14-2000 Oversettelse av orginal Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Modeller 3706PS, 3707PS, 4014PS og 4017PS 3706PS, 3707PS og 4014PS S/N 1160006593 og senere 4017PS

Detaljer

Brukerhåndbok. GTH-4016 R Trinn 3A Trinn 3B. GTH-4018 R Trinn 3A Trinn 3B. GTH-5021 R Trinn 3A Trinn 3B. Serienummerområde GTH4016R15M-101

Brukerhåndbok. GTH-4016 R Trinn 3A Trinn 3B. GTH-4018 R Trinn 3A Trinn 3B. GTH-5021 R Trinn 3A Trinn 3B. Serienummerområde GTH4016R15M-101 Brukerhåndbok Serienummerområde GTH- R Trinn A Trinn B GTH- R Trinn A Trinn B GTH- R Trinn A Trinn B Fra serienr.: Fra serienr.: Fra serienr.: GTHRM- GTHRM- GTHRB- Oversettelse av originale instruksjoner

Detaljer

. 150T. Bruks- og Sikkerhetsinstruksjoner MODELL 150T tilhengerlift. Importør: info@niftylift.com. Gantic As Pb. 98 5346 Ågotnes

. 150T. Bruks- og Sikkerhetsinstruksjoner MODELL 150T tilhengerlift. Importør: info@niftylift.com. Gantic As Pb. 98 5346 Ågotnes info@niftylift.com. 150T Bruks- og Sikkerhetsinstruksjoner MODELL 150T tilhengerlift Importør: Gantic As Pb. 98 5346 Ågotnes Besøk / leveringsadresse: Ågotnes Næringspark 5363 Ågotnes Tlf: 55 31 55 31

Detaljer

Tredje opplag - Andre trykking. Brukermanual. med vedlikeholdsinformasjon. Genie S-60 & Genie S-65 Artikkelnummer 82407N

Tredje opplag - Andre trykking. Brukermanual. med vedlikeholdsinformasjon. Genie S-60 & Genie S-65 Artikkelnummer 82407N Tredje opplag - Andre trykking med vedlikeholdsinformasjon Genie S-60 & Genie S-65 Artikkelnummer 8407N Tredje opplag - Andre trykking Artikkelnummer 8407N Genie S-60 & Genie S-65 Tredje opplag - Andre

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B

BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B 2 Norsk... 4 Dansk... 52 3 Norsk 2009 Handicare Ettertrykk forbudt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form,

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Betjenings- og vedlikeholdshåndbok

Betjenings- og vedlikeholdshåndbok 31200358 Januar 2, 2007 Norway s- og vedlikeholdshåndbok Telehandler T H2 20 B og TH330B S/N TBF00100 & etter S/N TBG00100 & etter Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Viktig sikkerhetsinformasjon

Detaljer

BRUGSANVISNING TROPHY 20 9006144B

BRUGSANVISNING TROPHY 20 9006144B BRUGSANVISNING TROPHY 20 9006144B Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm eller

Detaljer

Brukerhåndbok. Valse RD 16. 0178395no 005 0610

Brukerhåndbok. Valse RD 16. 0178395no 005 0610 Brukerhåndbok Valse RD 16 0178395no 005 0610 Opphavsrettig heter Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter, er forbeholdt. Dette dokumentet

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

Brukermanual Leon NHD. Brukermanual Leon

Brukermanual Leon NHD. Brukermanual Leon 3 Brukermanual Leon Brukermanual Leon 26.02.2015 Brukermanual Leon Gratulerer med din nye rullestlol levert av Nordisk Helse Design as. Vi takker for at du har valgt en rullestol fra vårt sortiment, og

Detaljer