Generalforsamling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling 24.04.2002"

Transkript

1 årsrapport 2001

2 Innhold Finansielle hovedtall Høydepunkter 2 Dette er Leif Höegh & Co 4 Styrets årsberetning 6 Konsernregnskap 10 Resultatregnskap 10 Balanse 1 1 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Regnskap Leif Höegh & Co ASA 31 Resultatregnskap 31 Balanse 32 Kontantstrømoppstilling 33 Noter 34 Revisors beretning 3 9 Aksjonærforhold og analytisk informasjon 40 Administrerende direktørs rapport 44 Jubileum 75 år 46 HUAL 48 Kontraktshipping 54 LNG 56 Tørrbulk 58 Höegh Lines 60 Kjøleskip 64 Höegh Fleet Services 66 Organisasjonen 68 Flåten 69 Ord og uttrykk 70 Generalforsamling Finansiell kalender: 1. kvartalsrapport kvartalsrapport kvartalsrapport Foreløpig resultat

3 Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger pr. segment Investeringer pr. segment, bokført verdi Hual 66% Kontraktshipping 15% Höegh Lines 10% Kjøleskip 9% Hual 64% Kontraktshipping 13% Höegh Lines 9% Kjøleskip 14% Finansielle hovedtall Beløp i Resultatregnskap Fraktinntekter, netto USD mill Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger USD mill Driftsresultat USD mill Årsresultat USD mill (38) Balanse Skip og andre eiendeler USD mill Omløpsmidler USD mill Sum eiendeler USD mill Bokført egenkapital inkludert minoritetsinteresser USD mill Langsiktig gjeld USD mill Kortsiktig gjeld USD mill Total gjeld og egenkapital USD mill Egenkapitalandel % Nøkkeltall pr aksje EBITDA 1) USD 5,16 3,64 2,14 3,77 3,43 Fortjeneste USD 2,62 0,60 (1,25) 1,69 2,19 Kontantstrøm USD 4,71 3,03 1,66 2,95 2,55 Kurs/fortjeneste-forhold 3,35 13,90-6,9 9,3 Kurs/kontantstrøm-forhold 1,86 2,80 7,0 4,0 8,0 Utbytte NOK 2, ,00 4,00 Utbytte-forhold % 8, ,6 35,8 Børskurs pr. 31. desember NOK 79,00 74,00 95,00 89,00 150,00 Bokført egenkapital USD 15,80 12,80 12,50 14,70 13,40 1) Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger.

4

5 høydepunkter høydepunkter 2

6 LHC kjøper Ugland International Holdings 50% eierandel i HUAL. Tre store, fleksible bilskip leveres. LNG-skipet Höegh Galleon ombygges for 17 års T/C til Enron. Salg av to eldre linjeskip. LHC overtar Safmarines 50% eierandel i Unicool Ltd. Salg av tre kjøleskip. USD 51 millioner tilføres i ny egenkapital. Salg av Teekay aksjer for USD 60 millioner. Tilbakekjøp av 10% av egne aksjer for USD 27 millioner. LHC selger sin 33,6% eierandel i Bona Shipholding Ltd til Teekay Shipping Corporation (TK) mot oppgjør i TK-aksjer. Bilskipet Hual Transporter leveres og to mindre bilskip, som inngår i Euro Marine Carrier (EMC), kjøpes. LHC kjøper seg opp til 100% i Unicool. LNG-skipet Norman Lady blir oppgradert og satt inn på 20 års kontrakt med Enagas. HFS starter egen virksomhet for rekruttering og opplæring av seilende personell på Filippinene. LHC selger linjevirksomheten mellom US Gulf/USAs østkyst og Sørøst-Asia, inklusive fire linjeskip, til Egon Oldendorff ohg. LHC leier skipene tilbake på et to-års certeparti med utløp våren Programmet for å fornye og øke kapasiteten innen HUAL videreføres. Hual Trader leveres som det første av i alt seks nye bilskip. Joint Vessels Ltd, et selskap eiet av LHC og Ugland International Holdings, kjøper to bilskip med samme kapasitet som nybyggene. Mystic Lady, et søsterskip til et av selskapets LNG-skip kjøpes Ytterligere satsing på HUAL Salg av Cool Carriers AB Höegh Galleon går inn på langsiktig kontrakt LNG-skip kontraheres Linjevirksomheten avvikles Salg av resterende aksjer i Tekay for USD 60 millioner Tilbakekjøp av 9% av egne aksjer for USD 28 millioner Bilskipet Carib Star solgt til skrap i januar. Kjøleskipet Spring Bride solgt i februar. Kjøp av egne aksjer for USD 3 millioner. 3

7 dette er Leif Höegh & Co Leif Höegh & Co. (LHC) er et internasjonalt shippingselskap som tilbyr konkurransedyktige transport- og logistikkløsninger til kunder over hele verden innen utvalgte industrielle shippingsegmenter. HUAL Kontraktshipping LNG/Tørrbulk USD millioner Fraktinntekter, netto Driftsresultat

8 Selskapet ble etablert i 1927 av Leif Høegh og bygger på en lang tradisjon innen shipping. Høegh-familien eier eller kontrollerer 59,6% av aksjene i selskapet. Dette sikrer en stabil eierstruktur og et langsiktig perspektiv på selskapets strategi og drift. LHCs hovedstrategi er å være en betydelig aktør innen det industrielle Ro/Rosegmentet, kombinert med en portefølje av skip på langsiktige kontrakter som gir stabil inntekt og kontantstrøm. Målet er å øke avkastningen på investert kapital over tid gjennom mindre diversifisering og større fokus på lønnsomme segmenter. Samtidig skal LHC ha en finansiell handlekraft som gjør det mulig å videreutvikle eksisterende virksomheter og posisjonere seg i nye segmenter der dette er hensiktsmessig. LHC er etablert i følgende virksomheter: HUAL Transport av biler og høyt/tungt rullende materiell. HUAL opererer p.t. en flåte på 40 skip innen deep-sea segmentet og 4 skip innen short-sea segmentet. Selskapet er en av verdens største operatører i dette markedet. Kontraktshipping Omfatter LNG-skip og tørrbulk-skip. Fire LNG-skip, hvorav tre er helt eller delvis eiet, transporterer flytende naturgass på langsiktige kontrakter. LHC er en av et begrenset antall etablerte aktører i dette markedet. To tørrbulk-skip opererer også under lange kontrakter. Kjøleskip LHC eier helt eller delvis 14 kjøleskip. Disse opereres kommersielt gjennom Lauritzen Cool AB, som er verdens største operatør av denne type tonnasje. Höegh Lines Etter at den tradisjonelle linjefarten ble avsluttet i mars 2001 fokuserer Höegh Lines nå sin virksomhet rundt open hatch skipene med spesialisering innen trelast og treforedlingsprodukter. Hoëgh Lines opererer 10 skip, og er verdens femte største operatør innen dette markedet med langsiktige og sterke relasjoner til gode kunder. Höegh Fleet Services Höegh Fleet Services (HFS) er et eget selskap som har ansvar for flåtens tekniske drift, bemanning, sikkerhet og kvalitet, i tillegg til innkjøp, forsikring og nybygg. Gjennom HFS har LHC en sterk teknisk organisasjon, som bidrar til konsernets posisjoner i alle markeder. Höegh Lines Kjøleskip (5) (9) (8) 17 5

9 styrets årsberetning styrets årsberetning sterkere fokus gir bedre resultater 6 Leif Höegh & Co (LHC) er et verdensomspennende rederi med hovedkontor i Oslo. LHC kan se tilbake på et år med økt aktivitet innen kjerneområdene Ro/Ro og transport av flytende gass (LNG). Overtagelsen av hele HUAL i 2000 med påfølgende integrasjon av virksomheten i LHC har allerede gitt gode resultater. To store kontrakter er inngått for LNG-skip. Forøvrig bidro alle virksomhetsområdene til at 2001 ble et resultatmessig rekordår for LHC Konsernet.

10 styrets årsberetning Resultater i år 2001 LHC oppnådde en betydelig resultatforbedring i Driftsresultatet før salgsgevinster og avskrivninger økte med 32% til USD 164 millioner. Driftsresultatet ble forbedret med 84% til USD 102 millioner, mens ordinært resultat før skatt økte til USD 99 millioner fra USD 23 millioner i Resultat pr. aksje ble USD 2,62, og kontantstrøm pr. aksje ble USD 4,71. Bedringen kommer som et resultat av strategiske valg gjennom flere år og gode kommersielle operasjoner, særlig innen Ro/Ro-segmentet, men også kontraktshipping, Höegh Lines og kjøleskipene bidro positivt. Avkastningen på totalkapital etter skatt var 9,7% mot 6,3% i Styret er godt fornøyd med resultatet og utviklingen som har funnet sted i LHC i Finansiell stilling Oppkjøpet av HUAL i 2000, som ble finansiert delvis gjennom gjeld og delvis gjennom en emisjon, var et stort løft for selskapet. Den positive utviklingen for LHC i 2001 har imidlertid gjort at selskapet styrket egenkapitalen betydelig. Ved utgangen av 2001 hadde LHC en egenkapitalandel på 36%, som er like under det langsiktige målet på minimum 40%. LHC har i løpet av 2001 økt sin fokus på kjerneområdene og derfor solgt sine gjenværende aksjer i Teekay Shipping Corp., med en gevinst på USD 36 millioner, samt aksjene i Gorthon Lines AB med en gevinst på USD 4 millioner. I tillegg ble linjevirksomheten til Höegh Lines overlevert kjøper i løpet av året, samt at Cool Carriers AB ble avhendet. LHC har benyttet den positive utviklingen til å nedbetale gjeld med USD 137 millioner, hvorav USD 50 millioner var ekstraordinært. Finansielle eiendeler (bankinnskudd og omsettelige verdipapirer) beløp seg ved utgangen av 2001 til USD 178 millioner, som var uendret fra året før. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. HUAL HUAL oppnådde i 2001 et driftsresultat på USD 61 millioner. Resultatet utgjør rundt 62% av LHCs samlede driftsresultat. HUAL har i 2001 gjennomført betydelige organisasjonsmessige forandringer. Kostnadsbesparende tiltak, samt fokus på logistikk og fleksibilitet, har bidratt til det bedrede resultatet. I et marked som utviklet seg tilnærmet flatt har HUAL styrket sin posisjon i Fjerne Østen gjennom oppkjøpet av Kiwi Car Carriers virksomhet i New Zealand og samarbeidet med Kinas ledende rederi China Ocean Shipping (Group) Company (Cosco). Gjennom HUALs franske datterselskap Cetam er aktiviteten økt i shortsea segmentet i Europa. Disse tiltak bidrar til større fleksibilitet både i deepsea og short-sea markedene i en periode hvor det er knyttet usikkerhet til markedsutviklingen. Styret er fornøyd med fremgangen i HUAL i Kontraktshipping Kontraktshipping omfatter skip på lange kontrakter som gir stabile inntekter. Det er en målsetning at denne virksomheten skal utgjøre 20 30% av LHCs driftsresultat. LNG LNG er det viktigste satsningsområdet for LHC innen kontraktshipping. Selskapet har vært engasjert i LNG-transport i 30 år og opererer i dag fire skip, hvorav ett er heleiet og to er 50% eiet. Selskapet kjøpte et 1974-bygget skip for tilnærmet skrapverdi i Skipet gikk i mars inn på et 17 års certeparti til Enron LNG Shipping til en rate som gir god avkastning på investert kapital. Enron har nå søkt beskyttelse under amerikansk konkurslovgivning, noe som har skapt usikkerhet med hensyn til selskapets evne til å oppfylle sine forpliktelser under certepartiet. Styret er imidlertid av den oppfatning at skipet vil være attraktivt for andre aktører med behov for LNGtransport, dersom certepartiet skulle bli brutt. I desember kontraherte LHC, sammen med Mitsui O.S.K. Lines, på visse vilkår, et LNG skip basert på en 20 års kontrakt til Statoil, som operatør på vegne av rettighetshavere på Snøhvit-feltet. Statoil vil også delta i fellesselskapet. Tørrbulk Selskapets engasjement i bulk-segmentet består i første rekke av to eide Capesize skip på langsiktige kontrakter. I tillegg har selskapet vært eksponert mot spotmarkedet gjennom et innbefraktet skip. Bulkmarkedet har vært svakt gjennom året på grunn av at mange nye skip ble levert samtidig som man fikk liten vekst i verdensøkonomien. I 2001 bidro kontraktshipping med et driftsresultat på USD 17 millioner, det samme som året før. Styret er tilfreds med resultatet. Øvrige segmenter Kjøleskip Den kommersielle driftsenheten Cool Carriers AB ble i januar 2001 solgt til J. Lauritzen A/S. LHC beholdt imidlertid eksponeringen mot kjølemarkedet gjennom eierskap i til sammen 15 skip som deltok i Lauritzen-Cool poolen. Kjøleskipsegmentet fikk et driftsresultat på USD 21 millioner i 2001 (inklusive USD 15 millioner i salgsgevinster), mot USD 4 millioner i Segmentet synes å være i en positiv utvikling med stigende skipsverdier. Höegh Lines LHCs tradisjonelle engasjement i linjefart ble avsluttet 5. mars 2001 i henhold til avtale som ble inngått allerede i Den resterende virksomheten omfattet 11 open hatch skip, og Höegh Lines fikk et driftsresultat på USD 14 millioner i 2001, mot USD 2 millioner i foregående år. Avkastningen på anvendt kapital er akseptabel. Höegh Fleet Services Også for Höegh Fleet Services (HFS) har 2001 vært et godt år. Selskapet, som har ansvar for 39 skip, kan se tilbake på et år uten større uhell. Dette er meget gledelig og er et signal om at den langsiktige satsingen på opplæring og kunnskap gir resultater. Også for de neste årene vil dette være fokus for selskapet. 7

11 styrets årsberetning Westye Høegh Leif O. Høegh I 2001 ble HFS som det første ikkekinesiske selskapet tildelt lisens til å drive et bemanningskontor i Kina. Fra 2002 vil tre av våre bilskip ha kinesisk mannskap. Vi ser det som interessant å rekruttere i Kina, og satser på å utvikle dette markedet parallelt med satsingen på Filippinene i årene som kommer. Bemanningskontoret i Manilla har vært en suksess og det legges stor vekt på opplæring som utvikler lokale krefter. Dette er ikke minst viktig i lys av en økende mangel på kvalifiserte sjøfolk. HFS har også identifisert et betydelig effektiviseringspotensiale relatert til driften av skipene. Dette effektiviseringsprogrammet skal iverksettes i 2002, noe som forventes å gi positive resultateffekter allerede det første året. Rammebetingelser Shipping er en internasjonal næring preget av meget stor konkurranse på tvers av landegrensene. Norske rederier har bidradd sterkt til at skipsfarten og tilstøtende næringer fortsatt står sterkt i landet og spiller en sentral rolle både direkte økonomisk og gjennom direkte og indirekte sysselsetting. Skal vi klare å beholde og videreutvikle denne posisjonen er det avgjørende at rammebetingelsene ikke er dårligere i Norge enn i utlandet. Slik er det ikke i dag. LHC vil for året 2001 betale betydelig skatt. Dessuten beløper tonnasjeavgiften seg til USD 2,1 millioner. Avgiften er firedoblet i senere år og er betydelig høyere enn i 8 andre europeiske land. Den bør reduseres og dessuten omdefineres fra driftskostnader til skattekostnad. LHC arbeider gjennom Norges Rederiforbund for å bedre dagens ordning slik at den blir tilsvarende ordningen i andre toneangivende europeiske skipsfartsnasjoner. Aksjonærforhold Selskapets aksjer var i 2001 priset betydelig under underliggende bokførte verdier, og dessuten lavt i forhold til inntjening og kontantstrøm. Styret besluttet derfor å benytte fullmakten gitt av generalforsamlingen i 2000 til tilbakekjøp av aksjer. Aksjene, som ble kjøpt i slutten av 2000/begynnelsen av 2001, ble besluttet slettet på generalforsamlingen i Samtidig fikk styret en ny fullmakt til å kjøpe ytterligere 10%, hvorav 9% var benyttet ved årsskiftet. Ytterligere 1% er kjøpt i Disse aksjene vil bli foreslått slettet på kommende generalforsamling, kombinert med ny fullmakt. Selskapet har kjøpt tilbake egne aksjer for totalt USD 58 millioner i løpet av de siste 15 måneder. Dette har vært en god investering sammenlignet med andre investeringsalternativer. Tilbakekjøpene har økt verdiene bak hver gjenværende aksje og har derfor vært attraktive for selskapets aksjonærer. Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at det for 2001 betales et utbytte på NOK 2,00 pr. aksje. Størrelsen på utbyttet må sees på bakgrunn av de betydelige tilbakekjøp av egne aksjer som er gjennomført i løpet av de siste 15 månedene. Mannskap og personell LHC hadde ved utløpet av 2001 totalt ansatte, mot ved starten av året er ansatt på skipene, mens de resterende 363 er ansatt i den landbaserte virksomheten. Mannskapene er kompetente og godt utdannet, rekruttert fra flere av selskapets egne rekrutteringskontorer, og opplært av selskapet. Et fornyet opsjonsprogram ble implementert for 19 av selskapets ledende ansatte. Styret ønsker å takke selskapets ledelse og samtlige ansatte for meget god innsats også i Miljøtiltak LHC har gjennom HFS satset sterkt på tiltak for å redusere skadelige virkninger på miljøet som følge av rederiets virksomhet. LHC introduserer i år et miljøregnskap med måleparametre som selskapet vil følge i årene som kommer. I juli ble HFS på eget initiativ sertifisert i henhold til ISO av Det Norske Veritas. Dette er en frivillig internasjonal standard for miljøstyringssystemer, der man forplikter seg til definerte forbedringer. Mot slutten av året ble LHC som første rederi i verden medlem i World Business Council for Sustainable Development. Dette bekrefter selskapets vilje til kontinuerlig å arbeide med å forbedre de miljømessige aspektene ved sin virksomhet. En egen miljørapport for LHC er vedlagt årsberetningen.

12 styrets årsberetning Karl Otto Gilje Truls Bergersen Truls Holthe Jörgen Ekberg Gunnar Reitan Selskapets sykefravær har vært 1,58% i 2001, mot 1,66% året før, noe som er lavt i bransjesammenheng. Styret understreker likevel at arbeidet med å forbedre denne statistikken vil pågå kontinuerlig. Arbeidsmiljøet ansees som tilfredstillende. Leif Höegh & Co ASA Årsresultat for Leif Höegh & Co ASA ble NOK 379 millioner. Morselskapets overskudd er foreslått disponert som følger: Utbytte NOK 65 millioner Annen egenkapital NOK 314 millioner Totalt disponert NOK 379 millioner Selskapets frie egenkapital var ved årsskiftet NOK millioner. Utsiktene fremover Lav global økonomisk vekst i 2001 ventes å fortsette inn i 2002, med visse forventninger om bedring fra og med 2. halvår. HUAL viste i 2001 evne til å tilpasse seg endrede markedsforhold med godt resultat og vil, kombinert med den økede satsingen i 2001 og fortsatt fokus på kostnadseffektivitet, forventes å produsere et driftsresultat på linje med fjoråret. Innen LNG er det usikkerhet knyttet til kontrakten med Enron, men det er godt håp om fortsatt eller alternativ beskjeftigelse til tilsvarende betingelser. For kontraktshipping totalt sett ventes ikke resultatmessige variasjoner av betydning for Uforandret eller litt bedre resultat for kjøleskip kombinert med uforandret eller litt lavere resultat for Höegh Lines, tilsier et driftsresultat for hele virksomheten i samme størrelsesorden som for Årsresultatet for 2002 ventes derimot å bli lavere enn resultatet for 2001, som omfattet salgsgevinster for Cool Carriers og aksjer i Teekay og Gorthon Lines. Styret i LEIF HÖEGH & CO Oslo, 6. mars 2002 Westye Høegh Styreformann Leif O. Høegh Viseformann Truls Bergersen Jörgen Ekberg Karl Otto Gilje Truls Holthe Gunnar Reitan Thor Jørgen Guttormsen Administrerende direktør 9

13 konsernet resultatregnskap (USD 1 000) Note Fraktinntekter Reiseavhengige kostnader ( ) ( ) ( ) Fraktinntekter på T/C basis Leie innbefraktede skip ( ) ( ) ( ) Personellkostnader sjø (39 673) (37 522) (27 571) Andre driftskostnader 4 (69 837) (64 056) (53 590) Generelle administrasjonskostnader 5 (8 341) (8 621) (10 645) Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger Gevinst/(tap) ved salg av anleggsmidler (3 562) Ordinære avskrivninger 12 (74 340) (64 525) (37 726) Nedskrivning anleggsmidler 12 (2 363) (4 380) 0 Driftsresultat Resultat tilknyttede selskaper (15 520) Gevinst/(tap) ved avhendelse av tilknyttede selskaper (50 679) Renteinntekter Rentekostnader (51 430) (59 312) (29 152) Andre finansposter Resultat før skattekostnad (40 619) Skattekostnad 7 (15 594) (3 499) Årsresultat (37 714) Herav minoritetsandel 0 (909) (124) Resultat pr aksje/utvannet resultat pr aksje 18 2,62 0,60 (1,25) 10

14 balanse konsernet (USD 1 000) Note EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Totale immaterielle eiendeler Skip Nybygninger Andre varige driftsmidler Totale varige driftsmidler Investering i aksjer Langsiktige fordringer Totale finansielle anleggsmidler Totale anleggsmidler Bunkers og andre beholdninger Fordringer Omsettelige verdipapirer Bankinnskudd Totale omløpsmidler Totale eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Egne aksjer (840) (985) 0 Overkursfond Total innskutt egenkapital Annen egenkapital Total opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Total egenkapital Pensjonsforpliktelser Totale avsetninger for forpliktelser Pantegjeld/leaseforpliktelser Annen langsiktig gjeld Total langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Total kortsiktig gjeld Total egenkapital og gjeld Garantier og langsiktige certeparti-forpliktelser 17 Pantstillelser 14 Styret i Leif Höegh & Co Oslo, 6. mars 2002 Westye Høegh Styreformann Leif O. Høegh Viseformann Truls Bergersen Jörgen Ekberg Karl Otto Gilje Truls Holthe Gunnar Reitan Thor Jørgen Guttormsen Administrerende direktør 11

15 konsernet kontantstrømoppstilling (USD 1 000) KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skatt (40 619) Periodens betalte skatt (6 024) (4 802) (4 105) Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler (15 176) (908) Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Resultat tilknyttede selskaper (4 573) Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld (7 775) (23 758) Endring i andre tidsavgrensningsposter (4 610) (4 853) Inn/(ut)betalinger ved kjøp og salg av verdipapirer (9 159) (14 442) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler (8 250) ( ) ( ) Betalt på nybygningskontrakter 0 0 (10 524) Salg av aksjer og andeler i andre foretak Kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 (96 910) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Opptak av langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) ( ) (45 100) Inn-/(ut)betalinger langsiktige fordringer (4 705) Emisjon Salg/(kjøp) av egne aksjer (28 002) (27 154) 0 Utbetaling av utbytte 0 0 (15 789) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (9 702) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr

16 noter konsernet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapene er utarbeidet i henhold til regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. De viktigste regnskapsprinsippene som konsernet følger er beskrevet nedenfor: A) Konsolideringsprinsipper Konsernselskaper LHC Konsernet inkluderer morselskapet LHC og selskaper hvor LHC direkte eller indirekte har flertall av den stemmeberettigede kapital (se dog C). Som spesifisert i Note 11 har LHC også enkelte datterselskaper som ikke er konsolidert. Disse selskapene er agentkontorer og/eller mindre selskaper med svært begrenset aktivitet og er ubetydelige for konsernets regnskaper. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper. Selskaper som inngår i konsernregnskapet fører sine regnskaper både i USD og lokal valuta. I konsernregnskapet er de regnskapsførte tall i USD benyttet da den alt vesentligste del av transaksjonene er i USD. Alle transaksjoner i annen valuta enn USD regnskapsføres til vekslingskurs på transaksjonstidspunktet. Eliminering av interne balanser, transaksjoner, resultater og aksjer I konsernregnskapet er alle interne balanser, transaksjoner og resultater oppstått mellom konsernselskaper eliminert. Aksjer i datterselskaper er eliminert ved kjøpsverdimetoden ved at vederlag på overtagelses- eller etableringstidspunktet utover balanseført egenkapital blir fordelt på de aktuelle eiendeler og avskrevet ordinært over antatt økonomisk levetid i konsernregnskapet. Mindreverdier er behandlet tilsvarende, og resultatføres som reduksjon av ordinære avskrivninger. Ikke identifiserbar merverdi klassifiseres som goodwill og avskrives lineært over 10 år eller økonomisk levetid. Ved trinnvise oppkjøp legges verdien av identifiserte eiendeler og gjeld på konserndannelsestidspunktet til grunn. Endringer i merverdier/mindreverdier i identifiserte eiendeler og gjeld mellom tidligere kjøp og verdiene på konserndannelsestidspunktet, føres direkte mot konsernets egenkapital. B) Segmenteringsrapportering Inndelingen i segmenter er basert på konsernets interne styring og rapportering i tillegg til vurdering av risiko- og avkastningsprofil. Transaksjoner mellom konsernets segmenter skjer til markedspris og elimineres i konsernregnskapet. C) Deltagelse i andre selskaper Selskapets deltagelse i felleskontrollerte virksomheter er inkludert i henhold til bruttometoden i regnskapet. Bruttometoden innebærer at inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld er inkludert i regnskapet med LHC's eierandel. Flere skip eiet av LHC konsernet kan operere under forskjellige pool-avtaler. Deltagere er de selskapene som deltar med skip og inkluderer, i tillegg til LHC og datterselskaper, utenforstående partnere. Poolene behandles regnskapsmessig som felleskontrollerte virksomheter. Inntekter, eiendeler og gjeld er inkludert i konsernets regnskaper i henhold til konsernselskapenes deltagelse. Selskaper, hvor LHC eier eller kontrollerer mellom 20% og 50%, og hvor selskapet ikke er felleskontrollert, er inkludert i regnskapet i henhold til egenkapitalmetoden dersom investeringene er av langsiktig karakter og LHC har betydelig innflytelse. Andre langsiktige aksjeplasseringer og kommandittandeler er inkludert til anskaffelseskost, med nedskrivning til virkelig verdi hvis verdifallet skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående. Nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I morselskapets regnskap er investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter vurdert tilsvarende. D) Avskrivbare eiendeler Avskrivbare eiendeler er inkludert i balansen til kostpris fratrukket ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Den lineære metode for ordinære avskrivninger er benyttet for skip basert på 25 års økonomisk levetid fra skipet var nytt. Bulkskipene avskrives over 20 år og gass-skipene avskrives over 30 år. Oppgradering av gass-skip i forbindelse med inngåelse av langsiktige certepartier avskrives over certepartiperioden dersom denne går ut over den normale levetiden på 30 år. Det er tatt hensyn til skrapverdien ved slutten av avskrivningsperioden. 13

17 noter konsernet Avskrivninger på kontorinventar er belastet driftsresultatet som administrasjonskostnader. Det foretas nedskrivning av skip til markedsverdi (neddiskonterte kontantstrømmer/megleranslag) dersom skipets forventede udiskonterte fremtidige kontantstrømmer er lavere enn regnskapsført verdi. Nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. E) Nybygningskontrakter Innbetalte beløp på nybygningskontrakter er bokført inklusive renter. F) Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er regnskapsført til årsavslutningskurser. Valutagevinst eller -tap er inkludert under finansielle poster i resultatregnskapet. Terminkontrakter som ikke er sikringskontrakter, er vurdert samlet til markedskurs. Gevinst/tap på terminkontrakter inngått for å konvertere valutaeksponeringen i likvide midler fra NOK til USD er inntekts-/kostnadsført. Årsavslutningskurs som er benyttet er: NOK/USD 9,01. G) Kostnader relatert til nye lån Vesentlige kostnader relatert til nye lån balanseføres og kostnadsføres over lånets løpetid. Ved refinansiering kostnadsføres resterende balanseførte beløp. H) Leasing Rettigheter og forpliktelser for skip innleid gjennom finansielle leasingavtaler er balanseført og klassifisert som skip og langsiktig gjeld. Renteelementet i leasebetalingen er inkludert i rentekostnader, og kapitalelementet i leasebetalingen er behandlet som avdrag på gjeld. Leaseforpliktelsen er den gjenstående del av hovedstolen. Rettigheter for skip utleid gjennom finansielle leasingavtaler er balanseført og klassifisert som langsiktig fordring. Renteelementet i leasebetalingen er inkludert i renteinntekter, og kapitalelementet i leasebetalingen er behandlet som avdrag på fordringen. I) Finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi, mens andre markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Finansielle omløpsmidler i form av aksjer og obligasjoner som ikke inngår i en handelsportefølje forvaltes som to separate porteføljer og verdsettes på porteføljebasis. Opsjonspremie er nettet mot aksjer. Urealiserte tap på finansielle instrumenter som ikke rentesikrer lån resultatføres. J) Inntektsføringsprinsipp Inntekter og kostnader relatert til skipenes overgangsreiser periodiseres ut fra det antall dager reisen varer før og etter årsskiftet. K) T/C-kontrakter og fraktkontrakter Langsiktige T/C-kontrakter og andre fraktkontrakter blir verdimessig vurdert ved årsskiftet og eventuelle beregnede tap blir avsatt. Vurderingene foretas på porteføljebasis for kontrakter som vedrører en sammensatt operasjon. L) Periodisk vedlikehold I forbindelse med dokking av skip vil de påkostninger og utbedringer som pålegges av klassen aktiveres og avskrives over tiden frem til neste klasse/dokking (normalt 60 måneder). Det samme gjelder kostnadene ved klassesertifisering. Ved kjøp av brukte skip og ved levering av nybygg vil en del av kostprisen bli fratrukket og regnskapsført som klassekostnad. Ved salg av skip vil kostnadsføring av balanseførte kostnader klassifiseres som en del av gevinst/tap. Annet vedlikehold belastes driften løpende. M) Bunkers og andre beholdninger Beholdninger er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. 14

18 noter konsernet N) Ekstraordinære poster Etter de kriterier som selskapet legger til grunn for å klassifisere inntekter og kostnader under denne kategori må postene være både uvanlige, uregelmessige og av betydelig størrelse for å kunne klassifiseres som ekstraordinære. Effekten av endringer i regnskapsprinsipper og korrigeringer av vesentlige feil foretas mot egenkapitalen. O) Pensjon og pensjonforpliktelser Pensjoner og pensjonsforpliktelser er inkludert i resultatregnskapet og balanseført i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard. Netto pensjoner for året omfatter periodens pensjonsopptjening beregnet inklusive fremtidig lønnsvekst og tillagt estimert rente på forpliktelsen, fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene og eventuelle virkninger av endringer i planer og estimater. P) Skatt Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. For den del av virksomheten som faller utenfor rederibeskatningen er utsatt skatt/skattefordel beregnet med 28% av de midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel som er sannsynliggjort gjennom fremtidig inntjening balanseføres som immateriell eiendel. Nåverdien av utsatt skatt knyttet til de midlertidige forskjellene i selskapene som er underlagt rederibeskatning, er vurdert som uvesentlig da selskapet ikke forventer at den skattepliktige inntekt disse midlertidige forskjellene representerer vil materialisere seg i overskuelig fremtid. Vurderingen er basert på selskapets utbyttepolitikk, likviditetsreservene, skipenes markedsverdier og den frie beskattede egenkapital i de deler av konsernet som ligger utenfor det nye skattesystemet, samt selskapets intensjon om å opprettholde sine rederiaktiviteter. Q) Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. I kontanter og kontantekvivalenter inngår ikke aksjer og finansielle instrumenter med forfall mer enn tre måneder fra anskaffelse. R) Betingede forpliktelser og eiendeler Det foretas avsetninger for betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare. Betinget gevinst inntektsføres ikke. S) Estimater Regnskapene er basert på tilgjengelig informasjon på tidspunkt for regnskapsavleggelse. Effekten av endringer i estimater regnskapsføres i resultatregnskapet i samme periode som estimatene endres. T) Klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år fra anskaffelsestidspunktet/opptakstidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig pantegjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. U) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. V) Resultat pr aksje Resultat pr aksje er beregnet ved å dividere konsernresultatet på et tidsveiet gjennomsnitt av antall utestående aksjer i rapporteringsperioden. Egne aksjer er hensyntatt i beregningen. Aksjer som er kjøpt tilbake i rapporteringsperioden, er veiet i henhold til den del av rapporteringsperioden de har vært utestående. Dersom aksjeopsjoner er "in the money" hensyntas disse i beregningen av utvannet resultat pr aksje. 15

19 noter konsernet NOTE 2 EGENKAPITAL Aksje- Egne Overkurs- Annen Minoritets- (USD 1 000) kapital aksjer fond egenkapital interesser Totalt Egenkapital (985) Amortisering av egne aksjer (1 041) Årsresultat Utbytte (7 240) (7 240) Kjøp av egne aksjer (896) (27 106) (28 002) Egenkapital (840) I henhold til vedtaket på generalforsamlingen i april 2001 ble beholdningen av egne aksjer (10%) besluttet amortisert. Styret i Leif Höegh & Co fikk samtidig fullmakt til å kjøpe ytterligere inntil 10% av egne aksjer. Pr har LHC kjøpt (9%) egne aksjer. I januar og februar 2002 er det kjøpt ytterligere aksjer. Kjøpet av egne aksjer ble vurdert som attraktivt i forhold til de underliggende verdier i selskapet. Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Sum Aksjer NOK NOTE 3 VESENTLIGE ENKELTTRANSAKSJONER I 2001 OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Vesentlige enkelttransaksjoner i år 2001: Salg av Cool Carriers AB til J. Lauritzen A/S for USD 36 millioner som gir en salgsgevinst på USD 13 millioner etter korreksjon for utsatt skattefordel på USD 8 millioner. Salg av aksjene i Gorthon Lines AB for USD 14 millioner. Salg av gjenværende aksjer i Teekay Shipping Ltd for totalt USD 60 millioner (gevinst USD 36 millioner). Sammen med Mitsui O.S.K. Lines Ltd. inngikk LHC en 20-års kontrakt med Statoil om frakt av LNG fra Snøhvit-feltet. I denne forbindelse er det inngått en avtale om bygging av et LNG-skip på m 3. Hendelser etter balansedagen: Avhendelse av to skip, Carib Star og Spring Bride. 16

20 noter konsernet NOTE 4 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (USD 1 000) Tjenester Dokkingskostnader Reservedeler/forbruksartikler Havari Forsikringer Administrasjonsutgifter drift/annet Tonnasjeavgift Diverse driftskostnader Sum NOTE 5 LØNNSKOSTNADER, PENSJONER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. Lønnskostnader (USD 1 000) Lønninger administrasjon Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum LHC Konsernets administrasjonskostnader som relaterer seg til operasjon og drift av skip er inkludert i henholdsvis Reiseavhengige kostnader og "Andre driftskostnader". Posten Generelle administrasjonskostnader består derfor av kostnader relatert til konsernets toppledelse og stab i tillegg til finans og økonomi. Gjennomsnittlig antall kontoransatte for konsernet i løpet av regnskapsåret har vært 363 (423 i 2000 og 426 i 1999). Antall sjømenn har vært (1 708 i 2000 og i 1999). Samlet lån til ansatte i år 2001 utgjorde USD (USD i 2000 og USD i 1999). 17

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s.

Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s. ÅRSRAPPORT 2002 Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s. 27 Årsberetning 2002 Det globale markedet for telekomutstyr

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Leif Höegh & Co. ASA

Leif Höegh & Co. ASA Prospekt Leif Höegh & Co. ASA Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av 6.250.000 aksjer til Tegningskurs NOK 72,- pr. aksje, hver pålydende NOK 2,- med fortrinnsrett for Selskapets aksjonærer

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer