Veiledning - bygge med Massivtreelementer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning - bygge med Massivtreelementer"

Transkript

1 Veiledning - bygge med Massivtreelementer Veiledningen beskriver sentrale punkter i forbindelse med prosjektering og bygging med massivtreelementer. Veiledningen er inndelt i hovedoverskriftene: Arkitekt Byggherre Entreprenør Rådgivende ingeniør Produsent Veiledningen kan anvendes som en huskeliste eller en enkel sjekkliste for alle aktører i byggeprosessen og benyttes som et aktivt verktøy under prosjektering og bygging. Det er også angitt henvisninger for mer utfyllende informasjon, blant annet til Håndbok nr. 1 bygge med Massivtreelementer som kan bestilles hos Treteknisk. Internett Veiledningen er tilgjengelig på internett Her finner man samme inndeling og stikkord som i papirutgaven av veilederen, og i tillegg mer utfyllende informasjon som bilder, detaljtegninger og forklarende tekster. Generelle gode råd Ettersom bygging med massivtreelementer i stor grad er basert på prefabrikasjon må det før elementproduksjon avsettes mer tid til prosjektering og detaljprosjektering. En forhåndskonferanse med arkitekt, byggherre, rådgivende ingeniør, entreprenør og produsent tilstede, gir ofte en god start på prosjektet. Bruk standardelementer/løsninger så langt det er mulig. Vurder tiltak vedrørende fuktsikker byggeprosess tidlig i prosjektet. Oppsøk referanseprosjekter for beskrivelse av overflatekvalitet, løsninger og detaljer.

2 Arkitekt Arkitekt og byggherre bør tidlig i prosjekteringen ta stilling til: Hvor kan massivtreelementene benyttes? Hvilke elementtyper kan benyttes? Hvilke sider av elementene skal være synlige? Overflatebehandling av elementene Byggets forskriftskrav i forhold til lyd/brann/energi Valg av hovedbæresystem Fremføring av tekniske installasjoner Lage elementplaner gjerne i samarbeid med produsent Tegninger Kvalitetssikring av tegninger fra arkitekt til produsent Produksjonstegninger for elementer Elementplaner Føringsveier for tekniske installasjoner Arbeidstegninger og detaljtegninger Hvem gjør hva i prosjekteringsfasen? Statiske beregninger for hele bygget Statiske beregninger for hvert enkelt element Lydteknisk prosjektering Brannteknisk prosjektering Energiprosjektering (vurdering) Ventilasjon VVS Elektro Vurdering av bygningsfysiske forhold Fuktsikring av byggeprosessen Beskrivelse/kravspesifikasjon for elementer/bygningsdeler Bruksområde Elementtype Forbindelsesmiddel Dimensjon (L x B x H) Mengde oppgis gjerne i m 2 Trefuktighet U-verdi Toleranseklasse element Overflatekvalitet Lydklasse Brannklasse Elementskjøter Tiltak vedrørende fuktsikker byggeprosess Sammenføyninger av elementer Dekke Innervegg Yttervegg Tak Tetting av elementskjøter (lufttetting) (gjelder spesielt for vegg og tak) Optimalisering av massivtrebruk Bruk av massivtreelementer i kombinasjon med bjelker påmontert på oversiden eller undersiden, kan gi reduserte dekketykkelser, og økte spennlengder (tak og dekker). Reduksjon av spennlengder ved bruk av innervegger som sekundærbæring gir potensielt reduserte dekketykkelser. Det kan være relevant å vurdere hva man får ut av massivtre i hver enkelt bygningsdel både i teknisk og arkitektonisk forstand. Med relativt grove minimumsdimensjoner er det lett å overkonstruere f.eks. ikke-bærende innervegger. 2 Norsk Treteknisk Institutt

3 Byggherre Bruksområder Elementene kan anvendes som gulv, vegger og tak, balkonger og svalganger. Gjerne med synlige overflater. Forenkling Massivtre kan i ett og samme produkt erstatte flere sjikt og funksjoner i f.eks en tradisjonell yttervegg. Eksempelvis synlig innvendig overflate, brannmotstand, deler av isolasjonen, vindtetting, bæring, evt. klimaskjerm. I visse tilfeller kan man f.eks erstatte vindusrammer ved å montere glass rett i massivtreelementet. Bruk av massivtre gir potensielt besparelser: - Byggetid og byggekostnader - Færre operasjoner og færre komponenter - Rent og tørt bygg Presisjon Massivtreelementer produseres med svært høy presisjon. Dette muliggjør bruk av både konstruktive og ikke-konstruktive elementer som ferdige overflater og med sammenføyninger uten bruk av listverk og foringer. Inneklima Massivtre har potensiale til å oppta og avgi fuktighet i luften. Det gir et behagelig inneklima. Massivtre kan magasinere varme. Massivtre kan inngå i diffusjonsåpne konstruksjoner. Dette forutsetter overflatebehandling som ivaretar disse egenskapene. Miljø Tre er et fornybart byggemateriale med gode miljøegenskaper. En stor del av energien til trelastproduksjon er fornybar energi, dvs. bioenergi og det gir et lavt forbruk av fossil energi i produksjonen. Trematerialer har lang levetid og bidrar til å motvirke drivhuseffekten gjennom karbonlagring og substitusjon av materialer med høyt CO 2 -utslipp. Trematerialer bidrar også til godt inneklima. På bakgrunn av undersøkelser som er gjort ved Universitetet for miljø og biovitenskap er det grunnlag for å konkludere at 1 m 3 tre som brukes i stedet for alternative byggematerialer (substitusjon) i gjennomsnitt reduserer CO 2 -utslippene med 0,6-1,0 tonn. I tillegg kommer karbonlagring hvor det i en enebolig som normalt inneholder mellom 12 og 20 m 3 tre, blir det bundet mellom 10 og 15 tonn CO 2 i husets levetid. En enebolig i massivtre vil binde ca. 4 ganger så mye. Overflater Overflatekvaliteten vil variere og avhenger av elementtype og produksjonsteknikk. Man bør sammen med arkitekt og produsent lage en beskrivelse av ønsket overflatekvalitet. Viktig stikkord er kvistbilde og tørkesprekker. Befaring av referanseprosjekter er et godt råd. Vedlikehold Massivtreelementene har ingen spesielle krav til vedlikehold. Ved overflatebehandling skal diffusjonsåpne produkter benyttes. Rasjonalitet Få og store elementer gir redusert monteringstid og kostnadseffektivitet. Eksempelvis kan etasjehøye dører og vinduer være gunstig ettersom man unngår egne brystningselementer. Sammensatte elementer (ferdig isolerte/tekkede elementer etc) gir redusert monteringstid. Prosjektering Mer prosjektering i tidlig fase. Ettersom massivtrebygg er basert på stor grad av prefabrikasjon bør prosjekteringsnivået før elementproduksjon tilpasses dette. Potensielt kan man oppnå at føringsveier, tekniske installasjoner og sammenføyningsdetaljer utføres som del av elementene. Det kan i visse tilfeller være gunstig at arkitekten utarbeider elementtegninger for å oppnå økt kontroll med det ferdige resultatet. Grensesnittet arkitekt/massivtreprodusent bør avklares i hvert enkelt tilfelle og reflekteres i de ulike parters prosjekteringshonorar. Norsk Treteknisk Institutt 3

4 Entreprenør Adkomstmuligheter Forsikre seg om adkomstmuligheter for mobilkran og lastebil med tilhenger (semi- og megatrailer) Planlegge plass for mobilkran og lastebil til montasjen Sikre elementene mot fukt, smuss og sollys Fra fabrikk til byggeplass (transportørens ansvar) Ved ankomst til byggeplass (entreprenørens ansvar) Under montering (entreprenørens ansvar) Mellomlagring på byggeplass Bør i utgangspunktet unngås, hvis nødvendig sørg for følgende: - Det er entreprenørens ansvar å sørge for tildekking av elementene ved lagring på byggeplass. Se anbefalinger fra leverandørene. - Sørg for en egnet plass for mellomlagring, eksempelvis for å unngå støtskader. Denne plassen kan også være nyttig i tilfelle feil i montasjerekkefølgen. Montasjerekkefølge av elementene Montasjerekkefølgen av elementene bestemmes ofte av entreprenøren Merking av elementer i henhold til en elementplan utføres av leverandøren Nødvendig heiseutstyr Mobilkran Kran på lastebil Byggeplasskran Heise og monteringsverktøy/anordninger Vegg Dekke Tak Midlertidig understøttelser/ avstivning i byggeperioden Vegger Dekke Tak Ferdige overflater Massivtreelementer leveres ofte med ferdig overflate. Når en vegg er montert, er veggflaten ferdig behandlet og skal bevares slik den er. Bygging med massivtreelementer betyr i mange tilfeller å jobbe med et ferdig produkt, eksempelvis på lik linje med parkett. For å besørge denne informasjonen og forståelsen til alle håndverkerne på byggeplassen anbefales: Lag en kortfattet informasjon om hvordan synlige elementoverflater er merket og hvordan man forholder seg til dette. Som et ledd i kvalitetssikringen kan det arrangeres internkurs for alle håndverkerne om hvordan synlige elementer er merket og hvordan man forholder seg til dette, i forhold til øvrige byggearbeider. Midlertidig fuktsikring av bygget Ved tildekking av presenninger Ved bruk av telt/weather protection systems Festemidler Beskrivelse, spesifikasjon av bolter, skruer, spiker eventuelt andre type festemidler for innfesting og forankring av elementene. 4 Norsk Treteknisk Institutt

5 Rådgivende ingeniører Lyd Teknisk forskrift til plan og bygningsloven angir krav som tar sikte på å beskytte brukerne av en bygning og/eller brukerområdet mot vesentlig støy og vibrasjonsplager. Det er ulike krav til ulike bygninger. For forskriftskrav se og NS 8175 Lydforhold i bygninger, lydklasser for ulike bygningstyper. Ved anvendelse av massivtreelementer i f.eks. etasjeskille tilstrebes det normalt at en av sidene er eksponert. Lydkravene kan imøtekommes ved en overgulvkonstruksjon eller nedforet himling. Brann Teknisk forskrift til plan og bygningsloven 1997 har funksjonskrav mht. sikkerhet ved brann ( 7-2). Med et funksjonsbasert regelverk står man fritt med hensyn til valg av materialer og utførelse, så lenge forskriftens funksjonskrav oppfylles. For funksjonskrav se Massivtreelementer vil beholde sin bæreevne i lang tid ved brannpåvirkning og kan tilfredstille brannkrav REI 90. Dette fordi innbrenningshastigheten er relativt lav, 0,7-0,8 mm/min. Bak forkullingslaget vil trevirket ha tilnærmet uendrede fasthets- og stivhetsegenskaper og dermed opprettholde bæring og stabilitet i konstruksjonen. Eksempler på konstruksjonsløsninger, se: Håndbok nr. 1 - bygge med Massivtreelementer Sammenføyning/detaljer Detaljer for festemidler og innfestning av gulv, vegger og tak, se (massivtre). Vær oppmerksom på tiltak mot flanketransmisjon. Etasjeskille - vegg Etasjeskille - søyle Etasjeskille - bjelke Eksempler på konstruksjonsløsninger se: Håndbok nr.1 - bygge med Massivtreelementer Energi Bygninger oppført med massivtreelementer vil, alt etter formålet, ha behov for tilleggsisolasjon. Det er mulig å oppfylle kravene til U-verdi med tilstrekkelig tykke elementer. Det normale er å dimensjonere elementene ut fra statiske krav og eventuelt brannkrav, og supplere med isolasjon for varmekomfort. Nødvendig isolasjonstykkelse avhenger av massivtreelementenes tykkelse, valg av utvendig vindtetting og klimaskjerm, samt isolasjonsmateriale og hvilken U-verdi som skal oppnås. Eksempel på veggkonstruksjoner og deres U-verdi se og leverandørenes hjemmesider. Norsk Treteknisk Institutt 5

6 Holz100 Norge AS Produksjonssted Braskereidfoss, 1 mil syd for Elverum Hjemmeside: Produksjonsmetode Bord eller planker sammenføyd med tredybler. Tredyblene er av bøk og har lavere trefuktighet enn trevirke omkring. Tredyblene besørger samvirke mellom plankene i elementet. Produserer hvert enkelt element for seg, ingen standard størrelse på elementene. Beskrivelse av produktegenskaper Elementene består av flere krysslagte sjikt med varierende tykkelse og oppbygging er avhengig av bruksområde. Bærende veggelementer produseres alltid med et kjernelag i midten. Elementene produseres med gran som standard tresort. Elementene produseres vanligvis med % trefuktighet. Trefuktigheten til elementene bør tilpasses bruksområdet. Det vil si at dersom elementet skal anvendes innendørs med synlig overflate, bør elementets ytterste sjikt ha lavere trefuktighet enn hva som normalt produseres. Dette for å begrense tørkesprekkene mellom plankene i elementet. Tørkesprekkene har ingen betydning for elementets statiske egenskaper. Det er kun det visuelle inntrykket av elementets overflate. Vanlig spennvidde for etasjeskillere er opp til 5 meter. Elementenes overflate leveres høvlet og pusset på en eller begge sider. Etter ønske kan overflaten brukes som synlig overflate. Elementenes sidekanter (langsider) er utført med not og fjær forbindelse. Sammen med en tettepakning sikrer dette en tett skjøt samtidig som skjøten kan overføre krefter. Elementene bearbeides i en helautomatisk CNC-styrt bearbeidingsmaskin. Toleransene ved bearbeidingen er i henhold til standard toleranser for bearbeiding av prefabrikkerte elementer. Vekt ca. 500 kg/m³ Elementene kan overflatebehandles med beis, olje, lakk etc etter ønske. Dette gjøres vanligvis ikke på fabrikk. Toleranser bredde, lengde og tykkelse: ± 2 mm Lydtekniske egenskaper, som for eksempel luftlydisolasjon er avhengig av oppbygging, tykkelser, etc. Ta kontakt for anbefalte løsninger. Brannmotstanden oppfyller REI 60 og REI 90, avhengig av tykkelse. Ved beregning av brannmotstand i henhold til NS brukes nominell forkullingshastighet βn = 0,70 mm/min. Elementenes U-verdi er avhengig av tykkelsen og i tillegg isolasjonen. Ta kontakt for anbefalte løsninger. Levering/behandling Elementene leveres i lukket transport slik at de er beskyttet mot regn, smuss og sollys under transporten. Dersom elementene skal mellomlagres på byggeplass må dette skje tørt og luftig under egen presenning (telt). Elementene legges på strø (legges rett over hverandre) og må ikke lagres i direkte bakkekontakt. For å unngå fargeforskjeller må elementene ikke utsettes for utilsiktet solpåvirkning. Under montasje må det utøves aktsomhet slik at skader og tilsmussing unngås. Hva kan leveres Yttervegger Innervegger Gulv Takelementer 6 Norsk Treteknisk Institutt

7 Moelven MassivTre AS Produksjonssted Krøderen, 2 mil vest for Hønefoss Hjemmeside: Produksjonsmetode Bord, planker sammenføyd til elementer med lim (i dagligtale omtalt som krysslimte elementer). Beskrivelse av produktegenskaper Elementene består av flere sjikt. Tykkelsen på hvert sjikt varierer og er avhengig av total elementtykkelse. Elementene leveres i standard utførelse med gran, furu eller trykkimpregnert furu som trevirke. I spesielle tilfeller kan elementene produseres med yttersjikt av annet trevirke. Elementene består av fingerskjøtte lameller limt sammen med melamin-lim i en høyfrekvenspresse. Elementene produseres vanligvis med % trefuktighet. Trefuktigheten til elementene bør tilpasses bruksområdet. Det vil si at dersom elementet skal anvendes innendørs med synlige overflater, bør elementets ytterste sjikt ha lavere trefuktighet enn hva som normalt produseres. Dette for å begrense størrelsen på tørkesprekker mellom plankene i elementet. Tørkesprekkene har ingen betydning for elementets statiske egenskaper. Det er kun det visuelle inntrykket av elementets overflate. Elementene leveres med plastemballasje. Elementenes overflate kan leveres i synlig, høvlet kvalitet på en eller begge sider. Som følge av den varierende fuktighet som elementene utsettes for i byggets levetid, kan sprekker mellom plankene (tørkesprekker) forekomme selv om plankene i yttersjiktet er spesialsortert. Spesielt gjelder dette elementer som benyttes utendørs. Elementene leveres med maksimal bredde 1,2 m, maks. lengde 14 m, tykkelse mm. Elementenes sidekanter (langsider) utføres med utfresing for skjult not/fjær eller overliggende skjøtebord. Elementene bearbeides i en helautomatisk CNCstyrt bearbeidingsmaskin. Toleransene ved bearbeidingen er i henhold til standard toleranser for bearbeiding av prefabrikkerte elementer. Vekt ca. 500 kg/m³ Kantliming av lameller i yttersjikt er standard utførelse. I spesielle tilfeller eller etter ønske fra bestiller, kan imidlertid kantliming av lameller i yttersjiktet sløyfes. Elementene kan overflatebehandles med beis, olje, lakk etc. etter ønske. Dette gjøres vanligvis ikke på fabrikk. For toleranser bredde, lengde og tykkelse, materialfastheter, varmeledningsevne, lydog branntekniske egenskaper, se NBI-Teknisk Godkjenning nr Den er tilgjengelig på hjemmesiden. Levering/behandling Elementene leveres innpakket i plast for å unngå fukt og nedsmussing under transport. Dersom elementene skal mellomlagres på byggeplass må dette skje tørt og luftig under egen presenning. Elementene legges på strø (legges rett over hverandre) og må ikke lagres i direkte bakkekontakt. Elementene bør ikke utsettes for fuktighet før overflatebehandling er utført. Trykkimpregnerte elementer er tørket til ca. 14 % og bør overflatebehandles umiddelbart etter montasje iht. FDVdokumentasjon. For å unngå fargeforskjeller må elementene ikke utsettes for utilsiktet solpåvirkning. Elementer som ankommer byggeplassen må lagres på stabilt underlag og snarest mulig tildekkes med presenning for å beskyttes mot nedbør. Ved montasje må det utøves stor aktsomhet slik at skader og tilsmussing unngås. Hva kan leveres Elementer til gulv, vegger og tak Ribbedekker Kassettelementer Ferdig isolerte vegg og takelementer Balkonger Norsk Treteknisk Institutt 7

8 Norsk Massivtre AS Produksjonssted Begna industriområde, 30 km sør for Bagn i Sør-Aurdal kommune. Hjemmeside: Hva kan leveres Elementer til gulv, vegger og tak Balkonger Produksjonsmetode Bord, planker sammenføyd med skruer. Produserer hvert enkelt element for seg, ingen standard størrelse på elementene. Beskrivelse av produktegenskaper Veggelementene er sammensatt av planker med bredde 120 mm. Disse er lagt i forband og skrudd fra en side. Den andre siden blir fri for synlige bindemidler. Dermed får elementet not og fjær som forenkler monteringen. Elementbredde 360, 480 og 600 mm. I synlig overflate kan ulike tresalg benyttes. Elementer til etasjeskille er sammensatt av kantstilte planker med 2 bredde. De er skrudd horisontalt sammen slik at sidene blir fri for synlige bindemidler. Elementbredde 400 mm. Elementene kan også benyttes til balkong og selvbærende tak når takvinkelen er over 30. Elementene settes videre sammen i monteringshallen til større elementer og bearbeides iht. produksjonstegningene. Trefuktigheten er vanligvis %. Levering/behandling Elementene leveres innpakket i plast for å unngå smuss, fukt og sollys under transport og lagring. Lagring bør skje tørt og luftig under presenning. Litteratur Håndbok nr.1 - bygge med Massivtreelementer, Treteknisk, 2006 Fleretasjes trehus. Håndbok 51. SINTEF Byggforsk, Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. NS Prosjektering av trekonstruksjoner. Beregnings- og konstruksjonsregler. Del 2: Brannteknisk dimensjonering. NS 8175 Lydforhold i bygninger. Lydklassifisering av ulike bygningstyper Massivtre egenskaper og anvendelse Arbeidet med denne veiledningen har vært en del av prosjektet Massivtre egenskaper og anvendelse. Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd sammen med Skogtiltaksfondet, Moelven Massivtre AS, Holz100 Norge AS, Dynea ASA, Moelven Limtre AS, Heimdal gruppen og Norsk Treteknisk Institutt. Prosjektet har vært et viktig ledd i arbeidet med å øke kunnskap om massivtreelementers egenskaper og deres anvendelse for å få aksept for denne byggemetoden i større fleretasjes bygninger. Andre publikasjoner fra prosjektet: Rapport 76. Klimatesting av massivtreelementer, Harper, Sandland, 2009, Treteknisk Rapport. Samvirkekonstruksjoner med massivtre, Glasø, Treteknisk Prosjektrapport 24. Vibrasjonsegenskaper til dekker av massivtre, Homb, 2008, SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 30. Tak basert på massivtreelementer, Time, Geving, Friquin, Grynning, Noreng, Sandland, 2008, SINTEF Byggforsk NS 3031 Varmeisolering. Beregning av bygningers energi- og effektbehov til oppvarming og ventilasjon. 4. utgave 1987 NS-EN ISO 6946 Bygningskomponenter og -elementer. Varmemotstand og varmegjennomgangskoeffisient. Beregningsmetode. 1. utgave Fokus på tre nr. 20 Massivtre. 2008, Treteknisk Rapport 119, Værbeskyttet bygging med Weather Protection Systems (WPS). Knut Noreng, Byggforsk Forfatter Finansiering Foto Jarle Aarstad - Treteknisk, Holz100 Norge AS, Moelven MassivTre AS og Norsk Massivtre AS Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Treteknisk Moelven MassivTre AS, Holz100 Norge AS, Treteknisk og Norsk Massivtre AS Forskningsveien 3 B, Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo Telefon Telefaks Opplag 4000/11/09 Du kan bestille samleperm av Håndbok nr. 1 - bygge med Massivtreelementer (6 hefter) fra Norsk Treteknisk Institutt for kr 1500,-

FOKUS på tre. Massivtre

FOKUS på tre. Massivtre Nr. 20 FOKUS på tre Massivtre Egenskaper Byggemetoder Bruksområder Prosjektering Teknologi Massivtre nye muligheter for tre. Vår tids behov for nye rasjonelle og miljøeffektive konstruksjonsløsninger har

Detaljer

Bruk av tre i store bygg og konstruksjoner

Bruk av tre i store bygg og konstruksjoner Bruk av tre i store bygg og konstruksjoner Hvorfor? Hvordan? 2. feb. 2012 Jarle Aarstad Treteknisk Håkons Hall (3-ledds bue) Forskriftskrav TEK 10 Forskriften er funksjonsbasert! Hva betyr så

Detaljer

Urbane trebygg Systemer og løsninger Jarle Aarstad, Treteknisk

Urbane trebygg Systemer og løsninger Jarle Aarstad, Treteknisk Urbane trebygg Systemer og løsninger Jarle Aarstad, Treteknisk 7. sept Bergen treseminar 115 deltagere, arrangør: Fylkesmannen 25. sept Kr.Sand Trebinnalen 110 deltagere Agder wood, tredriver sørlandet

Detaljer

Bruk av massivtre i Norge

Bruk av massivtre i Norge Bruk av massivtre i Norge 20. november 2008 Jarle Aarstad Treteknisk Norsk Treteknisk Institutt Bransjeinstitutt for norsk treindustri Frittstående forskningsforening eid av industrien Etablert 1949 Årlig

Detaljer

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Innledning SBE ble på senvinteren 2009 prekvalifisert sammen med tre andre til å være med i dialogfasen som skulle ende ut i

Detaljer

Trepoteten. Bergen 16. 06. 09. Jarle Aarstad Treteknisk

Trepoteten. Bergen 16. 06. 09. Jarle Aarstad Treteknisk Trepoteten Bergen 16. 06. 09 Jarle Aarstad Treteknisk Norsk Treteknisk Institutt Bransjeinstitutt for norsk treindustri Frittstående forskningsforening eid av industrien Etablert 1949 Årlig omsetning ca.

Detaljer

Økonomisk og miljøvennlig

Økonomisk og miljøvennlig din leverandør av hulldekker vi reduserer byggetiden Økonomisk og miljøvennlig Økonomisk og miljøvennlig Stor spennvidde variert bruksområde Hulldekkets maksimale spennvidde er ca. 17 meter og anvendes

Detaljer

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

Energieffektive løsninger Veggoppbygging

Energieffektive løsninger Veggoppbygging Energieffektive løsninger Veggoppbygging Sigurd Eide Norsk Treteknisk Institutt, www.treteknisk.no Hvem er Sigurd Eide: Ansatt på Treteknisk Institutt, avdeling Bygg-og Marked Arbeidsområder: Trekonstruksjoner,

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

FOKUS på tre. Fleretasjes trehus

FOKUS på tre. Fleretasjes trehus Nr. 32 FOKUS på tre Fleretasjes trehus Konkurransedyktig Nye forskrifter gir nye muligheter Enkel fundamentering Kort byggetid Trehus i by og tettsted Bakgrunn Tre som byggemateriale har sterke tradisjoner

Detaljer

TREET VERDENS HØYESTETREHUS. MOELVEN LIMTRE AS Harald Liven Prosjektutvikler - Konstruksjon

TREET VERDENS HØYESTETREHUS. MOELVEN LIMTRE AS Harald Liven Prosjektutvikler - Konstruksjon TREET VERDENS HØYESTETREHUS MOELVEN LIMTRE AS Harald Liven Prosjektutvikler - Konstruksjon LIMTREBOKA NORSK UTGAVE VISJONEN VISJONEN BLE TIL VIRKELIGTE BYGGEPLASS DAMSGÅRDSVEIEN 99 BYGGEPLASS PUDDEFJORDSBRUEN

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak 9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

Vakkert utenpå smart inni

Vakkert utenpå smart inni Vakkert utenpå smart inni ISOLAFT BYGGESYSTEM Helt fra ideen om en komplett løsning for isolert laft oppsto, har målet vært å forene det vakre uttrykket i et tradisjonelt laftet bygg, med moderne krav

Detaljer

DIMENSJONERING AV FLERETASJES TREHUS. Sigurd Eide, Splitkon AS

DIMENSJONERING AV FLERETASJES TREHUS. Sigurd Eide, Splitkon AS DIMENSJONERING AV FLERETASJES TREHUS Sigurd Eide, Splitkon AS SPLITKON AS Limtre og massivtre 15 ansatte Ligger i Modum 90 km fra Oslo Omsetning ca 50 Mill. Prosjekter: -Prosjektering Dimensjonering, Tegning

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

GULV NORSK LAUVTREKVALITET

GULV NORSK LAUVTREKVALITET GULV NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetsgulvet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet garanterer

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning

Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning Side 1 av 6 Utstedt: 04.11.1999 Revidert: 04.04.2016 Prosjektleder: Marius Kvalvik Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning Radonmembraner 1. Generell orientering om SINTEF Teknisk Godkjenning Generell

Detaljer

Slissegulv - reduserer trinnlyden

Slissegulv - reduserer trinnlyden Slissegulv - reduserer trinnlyden Kr til lydisolering mellom boenheter: lydkr I byggeforskriftene er kret til trinnlyd mellom boenheter: L n,w 53dB Kr til lydisolering Luftlyd Trinnlyd mellom boenheter.

Detaljer

Nye Energikrav i bygg, hvilke muligheter kan det gi treindustrien

Nye Energikrav i bygg, hvilke muligheter kan det gi treindustrien Nye Energikrav i bygg, hvilke muligheter kan det gi treindustrien Sigurd Eide Norsk Treteknisk Institutt, www.treteknisk.no Hvem er Sigurd: Sivilingeniør UMB 1997 Erfaring som: -Byggteknisk konsulent -Prosjektleder

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Bygg med imtre Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Desember 2014 Ferdig kappet og tilpasset, klart til montering Hvorfor velge S-bjelken? Flere dimensjoner/lengder på lager fastlengder i 5, 6 og 15

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

NS 3420 del Q Tømrerarbeider

NS 3420 del Q Tømrerarbeider Lysaker 2016-05-26 NS 3420 del Q Tømrerarbeider HVA ER NYTT? OG BAKOM SYNGER SKOGENE Fra skog til videreforedling = lavt energibruk = miljøgevinst 200 millioner m3 årlig tilvekst på skogen i Europa. Store

Detaljer

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm.

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm. B60 Bærende og skillende sperretak 9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Bjelkelag Trebjelker, styrkesortert 36x198 mm Undertak Papp, kartong, trefiber

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Lydisolering * luft- og trinnlydisolering Vibrasjoner * Akseptable rystelser i forhold til spennvidder 1 Lydisolering Krav og anbefalinger Typer konstruksjoner

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Spikerplateforbindelser med brannmotstand

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Spikerplateforbindelser med brannmotstand SINTEF Certification Nr. 20079 Utstedt: 17.10.2011 Revidert: Gyldig til: 17.10.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Spikerplateforbindelser med brannmotstand tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 103 I tabell A 2.1 er vist en oversikt over betongelementer til tak og dekker. I tillegg finnes på markedet betongelementer med lett tilslag som har modulbredde 0 mm og

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering SBC NO 068 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utg. juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering NS-EN

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

3.11 Fuging og overflatebehandling

3.11 Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Innhold.1 Akustisk tetting og fuging Lyd- og tetningsfuger...379 4 mm Polyetenduk...379 Akustisk fugemasse...379 Fugestørrelse og plassering...380

Detaljer

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret Dimensjonering av fleretasjes trehus Harald Landrø, Tresenteret Mange takk til Sigurd Eide, Treteknisk Rune Abrahamsen, Sweco Kristine Nore, Moelven Massivtre For bruk av bilder og tekst som underlag til

Detaljer

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 25 E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 3.1 BEREGNINGSMETODE Som det fremgår av kap. 1.2 inngår U-verdiberegninger i dokumentasjonen av en bygnings energibruk uansett hvilken dokumentasjonsmetode som

Detaljer

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler April 2010 1. Formål Dette notatet gir en kort orientering om hvordan man søker om Teknisk Godkjenning

Detaljer

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling Bjørn Nordermoen Hva er massivtre? Krysslagte bord, satt sammen til en plate Som kryssfinèr-plate, alt i mm er i cm Bygger et bygg som et pepperkakehus Det er et produkt som påvirker byggemetoden i stor

Detaljer

Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp. Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad

Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp. Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad 1 Polymerhus - hvordan er det mulig å bygge boliger med Polymerisolasjon 2 Vi støtter

Detaljer

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015 Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic buildingsmart konferanse 2015 1 BOB - Byggherre / utbygger Artec - Arkitekt Sweco - Teknisk rådgivning PGL, RIB, RIBR, RIE, RIV, RIG, RIAKU Moelven Limtre

Detaljer

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS Kunnskapssystemer BKS Byggforsk God Prosjekteringsledelse Onsdag 10.04.2013 Elisabeth Bjaanes Merethe Solvang 1 Byggforsk Konsernområde i SINTEF 250 personer Oslo/Trondheim Fem avdelinger SINTEF Certification

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Fuktsikkerhet i moderne fasadeelementer. Erfaringer fra en entreprenør Tom Farstad - AF Gruppen

Fuktsikkerhet i moderne fasadeelementer. Erfaringer fra en entreprenør Tom Farstad - AF Gruppen Fuktsikkerhet i moderne fasadeelementer Erfaringer fra en entreprenør Tom Farstad - AF Gruppen Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2011 på

Detaljer

Forfatter Per Arne Hansen

Forfatter Per Arne Hansen - Fortrolig Vurderingsrapport Iso3-stender i vegger med brannmotstand Brannteknisk vurdering. Forfatter Per Arne Hansen SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-27 Underlagsmateriale \1\ Prøvingsrapport

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at RMB 400 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2397 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Utdrag av tabeller for smalt limtre

Utdrag av tabeller for smalt limtre tdrag av tabeller for smalt limtre Desember 2014 Vi er medlemmene i Norske imtreprodusenters Forening: Telefon: 38 28 83 40 E-post: firmapost@sorlaminering.no Moelven imtre AS Telefon: 06 123 www.moelven.no

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Hvordan øke treandelen i urbant byggeri? 11.12.2012 TTFs julemøte - Exporama

Hvordan øke treandelen i urbant byggeri? 11.12.2012 TTFs julemøte - Exporama Hvordan øke treandelen i urbant byggeri? Leder Klikk for innovasjon for å redigere og teknikk, undertittelstil Helge Hollerud, i malen Moelven Wood AS 11.12.2012 TTFs julemøte - Exporama Urbant byggeri

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2396 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Innhold Innervegger.1 Gyproc XR...103 152.6 Gyproc GS...153 166.15 Gyproc DUROnomic...167 178.51 Gyproc GT...179 224 3.2 Spesialvegger 3.2.1 Våtromsvegger...227 233 3.2.6

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning

HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning HUNTON I-BJELKEN monteringsanvisning Montering, lagring og sikkerhet Plasten rundt pakkene kan bli glatt når det er vått og isete ute. Det er ikke tillatt å gå på bjelker som ikke er blitt festet. Det

Detaljer

Tre og energieffektive konstruksjoner

Tre og energieffektive konstruksjoner Tre og energieffektive konstruksjoner Sigurd Eide, Norsk Treteknisk Institutt Krav Energikrav er gitt i PBL med forskrift: TEK 10 U-Verdi krav NS 3700 Passivhusstandard 2010 Frivillig Tilpasset norske

Detaljer

Oslos 1. passivhus. M A S S I V PASSIV- k o n s e p t. Huset er prosjektert og bygget i hht. den nye norske standarden

Oslos 1. passivhus. M A S S I V PASSIV- k o n s e p t. Huset er prosjektert og bygget i hht. den nye norske standarden Fusjon av Medplan og BGO arkitekter as 2010 M Oslos 1. passivhus Mål: Utvikle et helhetlig energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre M A S S I V PASSIV- k o n s e p t Huset er prosjektert

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker.

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. Side: 1 av 6 GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. BRUKSOMRÅDE Lukkemekanisme for vegg- og takboks av plast

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2512 Utstedt: 11.09.2007 Revidert: Gyldig til: 11.09.2012 Side: 1 av 5 Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc BSF og BCC bjelkeforbindelser

Detaljer

Vibrasjonsegenskaper til dekker av massivtre

Vibrasjonsegenskaper til dekker av massivtre SINTEF Byggforsk ANDERS HOMB Vibrasjonsegenskaper til dekker av massivtre Prosjektrapport 24 2008 SINTEF Byggforsk Anders Homb Vibrasjonsegenskaper til dekker av massivtre Prosjektrapport 24 2008 Prosjektrapport

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RadonStop 400

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RadonStop 400 SINTEF Certification Nr. 2387 Utstedt: 17.02.2005 Revidert: 21.01.2011 Gyldig til: 01.07.2011 Side: 1 av 5 1. Innehaver av godkjenningen Isola as Fabrikk Platon 3678 Notodden Tlf.: 35 57 57 00 Fax.: 35

Detaljer

Nye forskrifter, strengere krav?

Nye forskrifter, strengere krav? Grønt eller rødt lys for grønne bygg? Nye forskrifter, strengere krav? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, Brannvernkonferansen, Gardermoen Funksjonsbaserte regler > Muliggjør innovativ utforming av byggverk

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Nærmere om materialer og konstruksjoner

Nærmere om materialer og konstruksjoner Nærmere om materialer og konstruksjoner Byggeforskriften krever at bygningsmaterialer og bygningsdeler tilfredsstiller bestemte klasser. Hvilke klasser som finnes fremgår ovenfor i kapittel 30:22. Hvor

Detaljer

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gipsvegger med høy innfestningsstyrke Takket være en ny patentert teknologi, har vi utviklet Gyproc Habito gipsplater med revolusjonerende

Detaljer

PRODUKTDATABLAD Oktober 2012

PRODUKTDATABLAD Oktober 2012 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE Beskrivelse Ubehandlet furpanel. Benyttet råstoff er Møbelkvalitet - dvs. furu av beste kvalitet. Gjeldende standard ved sortering er "Bjertnæs Interiørkvalitet" - en

Detaljer

Nr. 1726. Mestervindu Fastkarm

Nr. 1726. Mestervindu Fastkarm Nr. 1726 bekrefter at Mestervindu Fastkarm er brannteknisk klassifisert med brannmotstand EI 30 i samsvar med kravene i NS-EN 13501-2:2007+A1:2009 og B30 i samsvar med kravene i NS 3919. Se forutsetninger

Detaljer

Tre i fasader. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14. Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport

Tre i fasader. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14. Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Tre i fasader Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14 Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Vi har lange tradisjoner med bruk av tre i fasader 1 3 Nye byggeregler har

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as. Bjørn Lier, Trebruk as

Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as. Bjørn Lier, Trebruk as Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as Bjørn Lier, Trebruk as Trebruk as Øke bruken av tre i Østfold, Oslo og Akershus Tredriver for Innovasjon Norge itre as Utvikle og forvalte byggekonsepter i tre. Hvordan

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

3.6 U-VERDI FOR YTTERVEGGER (SANDWICHELEMENTER)

3.6 U-VERDI FOR YTTERVEGGER (SANDWICHELEMENTER) 34 Korreksjoner (jf. kap 3.1.3): isolasjonen lagt i minst to lag med forskjøvne skjøter => ingen korreksjon ( U g = 0) rettvendt tak => ingen korreksjon ( U r = 0) 4 stk. festemidler (5 mm skruer av rustfritt

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

RANHEIMSVEIEN 149 ENERGIKONSEPT 07.12.2010 RANHEIMSVEIEN 149 - PASSIVHUSKONSEPT

RANHEIMSVEIEN 149 ENERGIKONSEPT 07.12.2010 RANHEIMSVEIEN 149 - PASSIVHUSKONSEPT RANHEIMSVEIEN 149 ENERGIKONSEPT .. Og først litt om meg selv Ferry Smits, M.Sc. Rådgivende Ingeniør Bygningsfysikk Motto: Dårlig prosjekterte løsninger blir ikke bygd bedre på byggeplassen! 2 KRAV TIL

Detaljer

Trekonstruksjonsdagen 2015

Trekonstruksjonsdagen 2015 Trekonstruksjonsdagen 2015 Trekonstruksjonsdagen gikk av stabelen for første gang torsdag 11.juni i Ingeniørenes hus i Oslo. Tema for årets konferansen var høyhus i tre. Arrangementet samlet om lag 55

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Monteringsveiledning for JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG www.jatak.no Rett takstol skal på rett plass, snudd rett vei! Takstolene skal forankres

Detaljer

Bærende brannteknisk klassifisert etasjeskiller sammensatt på byggeplass

Bærende brannteknisk klassifisert etasjeskiller sammensatt på byggeplass Vår dato Vår referanse 2006-06-22 801.69/1N-Glava,etasjesk. Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 1108 med utstedelsesdato 2006-06-22 for -merking av brannteknisk klassifisert etasjeskiller/tak sammensatt

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer