Uke Influensasesongen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uke 11 2014-15. Influensasesongen 2014 2015"

Transkript

1 Influensasesongen Influensaoverva king Uke Klinisk overvåking: Telefon: E-post: Virologisk overvåking: Mediehenvendelser: Telefon: Overvåkingen fra uke 11 viser at forekomsten av influensalignende sykdom fortsatte å falle etter en topp i uke 8. Antall viruspåvisninger er på likt nivå som foregående uke. Det har vært en merkbar nedgang i både antall influensa A- og B-virusfunn siden toppen i uke 7-9. Positivprosenten lå på sitt høyeste i uke 8 med 39,5 % og i forrige uke var den falt til 29,9 %, med 664 influensavirus A og 501 influensavirus B påvist. Antall sykehusinnleggelser fortsetter også å synke. Vi antar at influensaaktiviteten vil fortsette å avta i ukene som kommer, men det vil fremdeles være mye influensa. Klinisk overvåking I uke 11/2015 fikk 1,7 % av dem som gikk til legen diagnosen influensalignende sykdom (ILS) (figur 1 og tabell 1). Aktiviteten er høyest i Oslo og Hordaland. Det er ikke meldt om influensa-utbrudd i helseinstitusjoner siste uken. Folkehelseinstituttets ukentlige influensarapport samler data fra klinisk overvåking og virusovervåking i Norge, samt fra internasjonal influensaovervåking. Rapporten produseres på onsdager og dekker perioden til og med torsdag uken før. Overvåking av influensalignende sykdom Sykdomspulsen registrerer data om influensadiagnoser fra alle landets fastleger, og presenterer influensaaktivitet per fylke. Kart over landets fylker kan sees her: Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. Overvåkingen av influensalignende sykdom løper fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. Tallene fra Sykdomspulsen er forskjellige fra tidligere års overvåkingsdata og må derfor ikke uten videre sammenliknes med tallene fra tidligere overvåkingssystem (vakttårnsystemet). Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon og som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport. Uke

2 Virologisk overvåking Forekomsten av influensavirusinfeksjoner går ned, men antall virusfunn og undersøkte personer er fremdeles på et høyt nivå. Hittil er det for siste uke innrapportert 3901 analyserte prøver, hvorav 664 prøver var positive for influensavirus A og 501 for influensavirus B. Antall influensa A og B positive prøver er avtagende men ligger nå på samme nivå som foregående uke. Virus blir subtypet og linjebestemt så snart influensasenteret på FHI mottar dem. Det er siden uke 40 påvist 8197 influensavirus A og 4507 influensavirus B. Totalt er 992 influensa A prøver subtypet til å være A(H3) og 392 A(H1). Alle 529 influensavirus B som er videre karakterisert, er vist å tilhøre genotype Yamagata og ingen genotype Victoria. På landsbasis utgjør influensa B siste uke 43 % av de influensapositive prøvene. Positivprosenten var på 29,9 %. Virologisk overvåking Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot virus (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte fyrtårnleger ) inn prøver fra pasienter med influensalignende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2014. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten. Andelen med påvist influensavirus i fyrtårnprøver er høy, rundt 60 % eller høyere de siste fire ukene, men den siste uken har det vært betydelig færre fyrtårnprøver. Siden sesongstart i uke 40 er 220 fyrtårnprøver (sentinelprøver) undersøkt for influensa. Totalt 73 prøver har vært positive for influensa A og 37 for influensa B så langt. Sekstifem av de influensa A-positive er subtypet til A(H3) og kun syv til A(H1). Trettiseks er influensa B(Yamagata). Seks fyrtårnprøver er fra den foregående uken, hvor to var H3N2 positive og en influensa A ikke typet ennå. Uke

3 Blant A(H3N2)-virus som er karakterisert ved sekvensanalyse av HAgenet, tilhører litt mer enn halvparten en gruppe som antigent ligner vinterens vaksinevirus samt de H3N2-virus som sirkulerte forrige vinter. Noe under halvparten tilhører en ny gruppe, en variant som ikke sirkulerte her forrige vinter og som skiller seg noe antigent fra vaksineviruset. Denne gruppen virus har bedre antigen overensstemmelse med det H3N2-viruset som i september ble anbefalt for vaksinen for den sørlige og nordlige halvkule neste år (2015) og som nå i februar ble anbefalt også for vår vaksine neste vinter. Influensavaksine Årets influensavaksine er sendt ut til landets kommuner og vaksinering av risikogrupper er gjennomført i mange kommuner. Vaksinering kan fortsatt gjøres hos fastlege eller helsestasjon. Det tar ca. 2 uker fra vaksinen settes til den gir beskyttelse. Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal vaksineres (se høyremarg). Den virologiske overvåkingen (se over) viser at ca. halvparten av influensa A(H3N2)-virusene som er påvist i Norge har endret seg noe sammenliknet med vaksineviruset. Dette kan medføre redusert beskyttelse mot akkurat denne virusvarianten. To ganger i året gjør WHO opp status og gir en anbefaling om hvilke virusstammer som bør være med i influensavaksinen for neste sesong. Dette skjer på grunnlag av den samlede informasjonen om sirkulerende influensavirus verden over, og innsatsen på alle nivåer i vår nasjonale influensaovervåking er slik med og bidrar til at influensavaksinen holdes best mulig oppdatert. I slutten av februar kom WHO med sin anbefaling for influensavaksinen som skal gis før 2015/2016-sesongen på den nordlige halvkule. Anbefalingen er den samme som i september ble gitt for den sørlige halvkules 2015-sesong: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-lignende virus; A/Switzerland/ /2013 (H3N2)-lignende virus; B/Phuket/3073/2013-lignende virus (Yamagata-linje). Overvåking av resistens mot antivirale legemidler Influensasenteret ved Folkehelseinstituttet overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu ). Prøver blir undersøkt for deres sensitivitet overfor neuraminidasehemmere som oseltamivir og zanamivir, og undersøkt genetisk både med pyrosekvensering og konvensjonell sekvensering. Det er ikke funnet virus som er resistente overfor neuraminidasehemmere i Norge siden introduksjonen av pandemiviruset i Derimot er alle sirkulerende virus resistente overfor adamantaner, Årets vaksine mot sesonginfluensa For sesongen inneholder influensavaksinen 3 virusvarianter: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09- lignende virus A/Victoria/361/2011 (H3N2)- lignende virus B/Massachusetts/2/2012-lignende virus Følgende risikogrupper for alvorlig komplikasjoner og død anbefales å ta vaksine mot sesonginfluensa: Alle fra og med fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2 kronisk lungesykdom (inkludert astma) kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon kronisk leversvikt kronisk nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet nedsatt infeksjonsresistens svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40) andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege Uke

4 disse er derfor heller ikke brukt i behandling i Norge og de fleste andre land. Ellers i Europa ligger antiviral resistens overfor både oseltamivir og zanamivir på mellom 1,6-2,5 %. Tall fra resistensovervåkningen i Norge fins i tabell 3. Overvåking av alvorlig influensasykdom I uke 11 fortsatte nedgangen i antall sykehusinnlagte med influensa (Figur 3). Rapporter ble mottatt fra alle de mikrobiologiske sykehuslaboratoriene* som deltar i overvåkingen. Prøvene fra disse laboratoriene utgjør 41 % av alle prøver testet for influensa i Norge den siste uken. Av totalt1589 prøver som ble testet i perioden var 781 fra pasienter innlagt i sykehus. Influensavirus ble påvist hos 159 sykehusinnlagte pasienter (Figur 3). I tillegg ble det påvist influensa hos 270 pasienter (ikke innlagt); totalt 429 positive prøver. Blant de 159 innlagte pasientene fikk 98 påvist influensa A-virus, mens 61 fikk påvist influensa B-virus. Siden overvåkingens start i uke 40 er det til sammen påvist influensavirus hos 2093 sykehusinnlagte pasienter. Overvåking av alvorlig influensa Under influensasesongen 2014/2015 blir et laboratoriebasert overvåkingssystem for alvorlig influensa i spesialisthelsetjenesten testet ut. Enkelte mikrobiologiske sykehuslaboratorier, som allerede deltar i den virologiske overvåkingen, rapporterer denne sesongen i tillegg influensapositive prøver fra innlagte pasienter. Syv mikrobiologiske sykehuslaboratorier* deltar i uttestingen av overvåkingssystemet for influensa i spesialisthelsetjenesten. Disse syv laboratoriene betjener et opptaksområde på ca. 2, 7 millioner innbyggere. *St. Olavs hospital, Sentralsykehuset i Førde, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Oslo universitetssykehus Ullevål og Sykehuset Innlandet Lillehammer. Figur 3. Tilfeller med laboratoriepåvist influensa innlagt i sykehus, aldersfordelt. Tallene er basert på rapporter om virusfunn siden uke 40/2014 fra 7 mikrobiologiske sykehuslaboratorier. Andel innlagte blant alle influensapositive er vist på sekundæraksen. Uke

5 Internasjonal influensaaktivitet Årets influensasesong pågår fortsatt på den nordlige halvkule, til tross for fallende aktivitet i de aller fleste regioner. I Europa er antall tilfeller nå synkende etter toppunktet rundt uke 7-8. Kun ett land rapporterte om fortsatt økende forekomst. Influensa A(H3N2) dominerer fremdeles i Europa, til tross for generelt stigende forekomst av influensa B-virus. Det svenske overvåkningssystemet viser at antallet influensasyke fortsetter å synke, og også antallet tilfeller av influensa B har flatet ut. I Danmark har antallet påviste influensatilfeller nå stagnert, og befinner seg fortsatt på et lavt nivå. Det europeiske overvåkingssystemet for dødelighet, EuroMOMO, har siden årsskiftet rapportert om økt overdødelighet i gruppen over 65 år. Denne tendensen er tydeligere enn i de fire foregående sesonger, og økt influensaaktivitet kan være en viktig faktor. Uke 10 viste en markert nedgang i antallet intensivinnleggelser som følge av influensa for hele Europa. Kun 88 tilfeller ble rapportert, mot 157 foregående uke. Som tidligere skyldtes majoriteten av intensivtilfellene (80 %) influensa A, hvorav 69 % var influensa A(H3N2) og de resterende 31 % A(H1N1)pdm09. Lenker Folkehelseinstituttets influensasider: Flu News Europe (felles ukerapport for ECDC og WHO) WHOs influensasider European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): easonal_influenza/pages/index.aspx Europeisk dødelighetsovervåking EuroMOMO: I Nord-Amerika har det de siste ukene vært rapportert avtakende influensaaktivitet både i Canada og USA. USA har i år hatt en relativt lang influensasesong, som fortsatt vedvarer. Av influensa A tilfellene skyldes 99 % influensa A(H3N2), mens influensa A(H1N1)pdm09 sjeldent ses. En økende andel av typede virus er influensa B, som nå utgjør 52 % av positive prøver. I Mellom-Amerika og Sør-Amerika er det i hovedsak lav influensaaktivitet. Mens det i de øvrige deler av Nord-Afrika ses avtakende influensaaktivitet, har de siste ukene vært meldt om økende antall tilfeller av influensa A(H5N1) i Egypt. Siden slutten av januar har WHO fått rapport om 66 slike tilfeller hos mennesker, hvorav 65 fra Egypt. Smitten skjer i hovedsak fra fugl til menneske, og det er ikke rapportert om vedvarende smitte mellom mennesker. Risikoen for at denne smitten skal spres til Europa anses som lav. Foreløpig er det ingen ting som tyder på at viruset har undergått vesentlige genetiske endringer fra tidligere. Også andre subtyper av influensa A(H5) har blitt observert hos fugl i Europa, Nord-Amerika og Asia denne sesongen, men kun et fåtall smitte til mennesker er rapportert utenfor Egypt, og da kun i Kina. Utbruddet av influensa A(H1N1)pdm09 som er beskrevet fra India i Uke

6 tidligere rapporter fortsatte med økende intensitet i uke 9. I østlige deler av Asia ses hovedsakelig fallende aktivitet, og her er influensa B nå den dominerende type. I Kina har det siden slutten av januar blitt rapportert 59 tilfeller av smitte med influensa A(H7N9) hos mennesker, hvorav 17 tilfeller hadde dødelig utgang. Majoriteten av de syke hadde vært eksponert for fjørfe, og viruset ser ikke ut til å smitte i særlig grad mellom mennesker. I tempererte land på den sørlige halvkule er det lav influensaaktivitet. Tall fra Sykdomspulsen for influensaovervåking Tabell 1. Andel (%) legekontakter for influensalignende sykdom av alle legekontakter (fastleger og legevakter) per landsdelsregion og Norge totalt. Ukenummer Øst Sør Vest Midt Nord Totalt 40 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 41 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 42 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 43 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 44 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 45 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 46 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 47 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 48 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 49 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 50 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 51 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 52 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 0,7 1 1,2 1,0 1,1 0,9 1,5 1,1 2 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 3 1,0 0,9 1,0 0,8 1,1 1,0 4 1,3 1,0 1,2 0,9 1,0 1,1 5 1,7 1,3 1,7 1,4 1,2 1,5 6 2,2 1,8 2,0 1,7 1,5 1,9 7 2,8 2,5 2,8 1,9 2,0 2,5 8 3,3 3,1 3,1 2,3 2,2 3,0 9 2,9 2,9 2,8 2,1 2,4 2,7 10 2,4 2,3 2,6 1,9 1,8 2,3 11 1,8 1,5 2,0 1,6 1,6 1,7 Region Øst: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Region Sør: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Region Vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Region Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Region Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Uke

7 Tall fra den virologiske influensaovervåkingen Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert WHO Nasjonalt influensasenter på Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Viruspåvisninger/Virus detections Serologi / Serology UKE/ week Prøver/ Specimens A(utypet) not subtyped A(H1) pdm09 A(H3) B % positive Prøver/ Specimens A B % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Total Type Type A: 8197 B: 4507 Tabell 3. Resultater fra testing av resistens mot antivirale midler, influensasesongen pr. 18/ Oseltamivir (Tamiflu ) Zanamivir (Relenza ) Adamantaner (Amantadin, Rimantadin) Antall Antall Antall Antall testet Oseltamivir- Antall testet Zanamivir- Antall testet Adamantanvirus resistente virus resistente virus resistente virus H / (0 %) 44 0 / (0 %) / (100 %) B 14 0 / (0 %) 14 0 / (0 %) H1pdm / (0 %) 10 0 / (0 %) 0 Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse. Uke

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2014. Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være?

SERAF RAPPORT 1/2014. Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være? SERAF RAPPORT 1/2014 Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Kartlegging av eksisterende samarbeid, mulige hindringer og suksessfaktorer Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige?

Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige? Av Knut Liestøl (Universitetet i Oslo), Steinar Tretli (Kreftregisteret), Aage Tverdal (Folkehelseinstituttet) og Jan Mæhlen (Ullevål universitetssykehus) Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige?

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer