Uke Influensasesongen Klinisk overvåking. Overvåking av influensalignende sykdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uke 7 2014-15. Influensasesongen 2014 2015. Klinisk overvåking. Overvåking av influensalignende sykdom"

Transkript

1 Influensasesongen Influensaoverva king Uke Klinisk overvåking: Telefon: E-post: Virologisk overvåking: Mediehenvendelser: Telefon: Overvåkingen fra uke 7 viser at forekomsten av både influensalignende sykdom og viruspåvisninger fortsatte å øke. Positivprosenten økte fra 33 % i uke 6 til 38 % i uke 7. Antall sykehusinnleggelser fortsatte å stige. Det ble påvist 1262 influensavirus A og 589 influensavirus B siste uke. Klinisk overvåking I uke 7/2015 fikk 2,6 % av dem som gikk til legen diagnosen influensalignende sykdom (ILS) (figur 1 og tabell 1). Dette er en økning fra uke 6. Det er meldt om ett influensautbrudd i helseinstitusjoner siste uken. Folkehelseinstituttets ukentlige influensarapport samler data fra klinisk overvåking og virusovervåking i Norge, samt fra internasjonal influensaovervåking. Rapporten produseres på onsdager og dekker perioden til og med torsdag uken før. Overvåking av influensalignende sykdom Sykdomspulsen registrerer data om influensadiagnoser fra alle landets fastleger, og presenterer influensaaktivitet per fylke. Kart over landets fylker kan sees her: Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. Overvåkingen av influensalignende sykdom løper fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren. Tallene fra Sykdomspulsen er forskjellige fra tidligere års overvåkingsdata og må derfor ikke uten videre sammenliknes med tallene fra tidligere overvåkingssystem (vakttårnsystemet). Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon og som fikk diagnosen influensa. Tallene for siste uke kan bli justert noe opp eller ned i neste rapport. Uke

2 Virologisk overvåking Forekomsten av influensavirusinfeksjoner forsetter å øke og antall undersøkte personer er også økende. Både antall og andel med positiv influensatest er nå høy. Hittil er det for siste uke innrapportert 4922 analyserte prøver, hvorav 1262 prøver var positiv for influensavirus A og 589 for influensavirus B. Virus blir subtypet og linjebestemt så snart influensasenteret på FHI mottar dem. Det er siden uke 40 påvist 4574 influensavirus A og 2121 influensavirus B. Totalt er 672 influensa A prøver subtypet til å være A(H3) og 180 A(H1). Alle 348 influensavirus B som er videre karakterisert, er vist å tilhøre genotype Yamagata og ingen genotype Victoria. Positivprosenten var på 38%. Det er regionale forskjeller og det ser ut til at influensa A(H3N2) fremdeles dominerer i sør og influensa B i nord. På landsbasis utgjør influensa A ca. 70% av alle påvisninger og influensa B ca. 30%. Virologisk overvåking Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot virus (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte fyrtårnleger ) inn prøver fra pasienter med influensalignende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2014. Data for siste uke er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten. Andelen med påvist influensavirus i fyrtårnprøver er høy, rundt 60% eller høyere de siste fire ukene. Siden sesongstart i uke 40 er 175 fyrtårnprøver (sentinelprøver) undersøkt for influensa. Totalt 53 prøver har vært positive for influensa A og 28 for influensa B så langt. Femti av de influensa A-positive er subtypet til A(H3) og kun tre til A(H1). Én H1 og 13 H3 er fra den siste uken. Tjuesju er influensa B(Yamagata), fem fra den siste uken. Blant A(H3N2)-virus som er karakterisert ved sekvensanalyse av HA- Uke

3 genet, tilhører litt mer enn halvparten en gruppe som antigent ligner vinterens vaksinevirus samt de H3N2-virus som sirkulerte forrige vinter. Noe under halvparten tilhører en ny gruppe, en variant som ikke sirkulerte her forrige vinter og som skiller seg noe antigent fra vaksineviruset. Denne gruppen virus har bedre antigen overensstemmelse med det H3N2-viruset som i september ble anbefalt for vaksinen for den sørlige halvkule neste år (2015). Hvilke konsekvenser dette eventuelt får for vaksineeffektiviteten mot denne virusvarianten gjenstår å se. Se egen nettsak på om dette. Årets vaksine mot sesonginfluensa For sesongen inneholder influensavaksinen 3 virusvarianter: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09- lignende virus A/Victoria/361/2011 (H3N2)- lignende virus B/Massachusetts/2/2012-lignende virus Influensavaksine Årets influensavaksine er sendt ut til landets kommuner og vaksinering av risikogrupper er gjennomført i mange kommuner. Hvis man tilhører risikogruppene er det ikke for sent å ta vaksinen nå. Det tar ca. 2 uker fra vaksinen settes til den gir beskyttelse. Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal vaksineres (se høyremarg). Den virologiske overvåkingen (se over) viser at ca. halvparten av influensa A(H3N2)-virusene som er påvist i Norge har endret seg noe sammenliknet med vaksineviruset. Dette kan medføre redusert beskyttelse mot akkurat denne virusvarianten. Overvåking av resistens mot antivirale legemidler Influensasenteret ved Folkehelseinstituttet overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu ). Prøver blir undersøkt for deres sensitivitet overfor neuraminidasehemmere som oseltamivir og zanamivir, og undersøkt genetisk både med pyrosekvensering og konvensjonell sekvensering. Det er ikke funnet virus som er resistente overfor neuraminidasehemmere i Norge siden introduksjonen av pandemiviruset i Derimot er alle sirkulerende virus resistente overfor adamantaner, disse er derfor heller ikke brukt i behandling i Norge og de fleste andre land. Ellers i Europa ligger antiviral resistens overfor både oseltamivir og zanamivir på mellom 1,6-2,5 %. Tall fra resistensovervåkningen i Norge fins i tabell 3. Overvåking av alvorlig influensasykdom Antall sykehusinnlagte med influensa fortsatte å stige i uke 7 (Figur 3). Rapporter ble mottatt fra alle de mikrobiologiske sykehuslaboratoriene* som deltar i overvåkingen. Prøvene fra disse laboratoriene utgjør 44 % av alle prøver testet for influensa i Norge den siste uken. Av totalt 2176 prøver som ble testet i perioden var 1012 fra pasienter innlagt i sykehus. Influensavirus ble påvist hos 306 sykehusinnlagte pasienter (Figur 3). I tillegg ble det påvist influensa hos 466 pasienter (ikke innlagt); totalt 772 positive prøver. Blant de 306 Følgende risikogrupper for alvorlig komplikasjoner og død anbefales å ta vaksine mot sesonginfluensa: Alle fra og med fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2 kronisk lungesykdom (inkludert astma) kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon kronisk leversvikt kronisk nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet nedsatt infeksjonsresistens svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40) andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege Overvåking av alvorlig influensa Under influensasesongen 2014/2015 blir et laboratoriebasert overvåkingssystem for alvorlig influensa i spesialisthelsetjenesten testet ut. Enkelte mikrobiologiske sykehuslaboratorier, som allerede deltar i den virologiske overvåkingen, rapporterer denne sesongen i tillegg influensapositive prøver fra innlagte pasienter. Uke

4 innlagte pasientene fikk 223 påvist influensa A-virus, mens 83 fikk påvist influensa B-virus. Flertallet av de innlagte pasientene var 60 år eller eldre. Siden overvåkingens start i uke 40 er det til sammen påvist influensavirus hos 1125 sykehusinnlagte pasienter. Syv mikrobiologiske sykehuslaboratorier* deltar i uttestingen av overvåkingssystemet for influensa i spesialisthelsetjenesten. Disse syv laboratoriene betjener et opptaksområde på ca. 2, 7 millioner innbyggere. *St. Olavs hospital, Sentralsykehuset i Førde, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Oslo universitetssykehus Ullevål og Sykehuset Innlandet Lillehammer. Lenker Folkehelseinstituttets influensasider: Figur 3. Tilfeller med laboratoriepåvist influensa innlagt i sykehus, aldersfordelt. Tallene er basert på rapporter om virusfunn siden uke 40/2014 fra 7 mikrobiologiske sykehuslaboratorier. Andel innlagte blant alle influensapositive er vist på sekundæraksen. Internasjonal influensaaktivitet På den nordlige halvkule er det pågående influensautbrudd, og influensa A(H3N2) dominerer fortsatt i Europa. Flertallet av landene i Europa rapporterte om økende aktivitet i uke 6, men flere land i øst- og Sentral-Europa har fremdeles lav aktivitet. Syv land rapporterte om høy aktivitet. I Danmark rapporteres det fortsatt om lav men noe økende influensaaktivitet. Antall innleggelser på intensivavdelinger er lavt. I Sverige pågår influensautbruddet for fullt. Det europeiske overvåkingssystemet for dødelighet, EuroMOMO, har siden årsskifte rapportert om økt overdødelighet i gruppen over 65 år i ni europeiske land. Årsaken til dette er ukjent, men kan f.eks. skyldes influensa eller økning i forekomsten av andre luftveisinfeksjoner eller kulde. Flu News Europe (felles ukerapport for ECDC og WHO) WHOs influensasider European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): easonal_influenza/pages/index.aspx Europeisk dødelighetsovervåking EuroMOMO: I uke 5 ble det meldt om 68 intensivinnleggelser grunnet influensa (35 fra Storbritannia, 28 fra Spania, 2 fra Romania, 1 fra Sverige, 1 fra Irland og 1 fra Finland), noe som er en nedgang fra foregående ukes 130 Uke

5 intensivinnleggelser. De fleste (88 %) av disse hadde influensa A, hvorav 87% var influensa A(H3N2) og resten influensa A(H1N1)pdm09. I Nord-Amerika pågår årets influensautbrudd for fullt men både i USA og Canada er toppen nådd og aktiviteten på vei ned. A(H3N2) dominerer både i USA og Canada. USA rapporterer at sesongen har medført mange innleggelser og økning i dødsfall relatert til influensa og/eller lungebetennelse. I Mellom-Amerika og Sør-Amerika er det stort sett lav influensaaktivitet. I Nord- og Vest-Afrika ser det ut til at influensa B-utbruddet har nådd toppen og er på retur, men Algerie og Iran har økende antall påvisninger av influensa A(H1N1). WHO rapporterer om høy men dalende aktivitet i nordlige deler av Kina. I Japan og Sør-Korea øker aktiviteten fortsatt. Influensa A(H3N2) dominerer i regionen. I de tropiske områdene i Kina øker aktiviteten. I tempererte land på den sørlige halvkule er det lav influensaaktivitet. Tabeller, se neste side Uke

6 Tall fra Sykdomspulsen for influensaovervåking Tabell 1. Andel (%) legekontakter for influensalignende sykdom av alle legekontakter (fastleger og legevakter) per landsdelsregion og Norge totalt. Ukenummer Øst Sør Vest Midt Nord Totalt 40 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 41 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 42 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 43 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 44 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 45 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 46 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 47 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 48 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 49 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 50 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 51 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 52 0,6 0,6 0,7 0,6 1,0 0,7 1 1,2 1,0 1,2 0,9 1,5 1,1 2 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 3 1,0 0,9 1,0 0,8 1,1 1,0 4 1,3 1,1 1,2 0,9 1,0 1,1 5 1,7 1,3 1,7 1,4 1,3 1,5 6 2,2 1,9 2,1 1,8 1,4 2,0 7 2,7 2,7 3,0 2,0 2,2 2,6 Region Øst: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Region Sør: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Region Vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Region Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Region Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Uke

7 Tall fra den virologiske influensaovervåkingen Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert WHO Nasjonalt influensasenter på Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Viruspåvisninger/Virus detections A(utypet) not subtyped Serologi / Serology Prøver/ Specimen s A B UKE/ week Prøver/ Specimens A(H1) pdm09 A(H3) B % positive % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Total Type Type A: 4574 B: 2121 Tabell 3. Resultater fra testing av resistens mot antivirale midler, influensasesongen pr. 18/ Oseltamivir (Tamiflu ) Zanamivir (Relenza ) Adamantaner (Amantadin, Rimantadin) Antall Antall Antall Antall testet Oseltamivir- Antall testet Zanamivir- Antall testet Adamantanvirus resistente virus resistente virus resistente virus H / (0 %) 44 0 / (0 %) / (100 %) B 14 0 / (0 %) 14 0 / (0 %) H1pdm / (0 %) 10 0 / (0 %) 0 Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse. Uke

Uke 46 2015-16. Influensasesongen 2015 2016. Klinisk overvåking

Uke 46 2015-16. Influensasesongen 2015 2016. Klinisk overvåking Influensasesongen 2015 2016 Influensaoverva king Uke 46 2015-16 Klinisk overvåking: Telefon: 21 07 66 43 E-post: msis@fhi.no Virologisk overvåking: NIC-Norway@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83

Detaljer

Influensaliknende sykdom/influenza-like illness 2004-05 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13. Uke/Week

Influensaliknende sykdom/influenza-like illness 2004-05 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13. Uke/Week 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 % pasienter med ILS % of patients with ILI Influensaovervåking 2012-13, uke 8 Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke

Detaljer

Uke 50 2015-16. Influensasesongen 2015 2016. Klinisk overvåking. Overvåking av influensalignende sykdom

Uke 50 2015-16. Influensasesongen 2015 2016. Klinisk overvåking. Overvåking av influensalignende sykdom Influensasesongen 2015 2016 Influensaoverva king Uke 50 2015-16 Klinisk overvåking: Telefon: 21 07 66 43 E-post: msis@fhi.no Virologisk overvåking: NIC-Norway@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83

Detaljer

Uke 11 2014-15. Influensasesongen 2014 2015

Uke 11 2014-15. Influensasesongen 2014 2015 Influensasesongen 2014 2015 Influensaoverva king Uke 11 2014-15 Klinisk overvåking: Telefon: 21 07 66 43 E-post: msis@fhi.no Virologisk overvåking: NIC-Norway@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Lav aktivitet, men økende andel influensa B. Om rapporten

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Lav aktivitet, men økende andel influensa B. Om rapporten Influensasesongen 2016 2017 Influensaoverva king Klinisk og virologisk overvåking: E-post: influensa@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83 00 Lav aktivitet, men økende andel influensa B Overvåkingen

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet, men økt andel influensa B- positive.

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet, men økt andel influensa B- positive. Influensasesongen 2016 2017 Influensaoverva king Klinisk og virologisk overvåking: E-post: influensa@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83 00 Svært lav influensaaktivitet, men økt andel influensa

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet, nedgang i influensa B-tilfeller.

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet, nedgang i influensa B-tilfeller. Influensasesongen 2016 2017 Influensaoverva king Klinisk og virologisk overvåking: E-post: influensa@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83 00 Svært lav influensaaktivitet, nedgang i influensa B-tilfeller

Detaljer

Influensaovervåking , uke 6

Influensaovervåking , uke 6 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 % pasienter med ILS % of patients with ILI Influensaovervåking 2012-13, uke 6 Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Lav aktivitet, men influensa B har overtatt for influensa A.

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Lav aktivitet, men influensa B har overtatt for influensa A. Influensasesongen 2016 2017 Influensaoverva king Klinisk og virologisk overvåking: E-post: influensa@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83 00 Lav aktivitet, men influensa B har overtatt for influensa

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet i hele landet. Om rapporten

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet i hele landet. Om rapporten Influensasesongen 2016 2017 Influensaoverva king Klinisk og virologisk overvåking: E-post: influensa@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83 00 Svært lav influensaaktivitet i hele landet Overvåkingen

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet i hele landet. Om rapporten

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet i hele landet. Om rapporten Influensasesongen 2016 2017 Influensaoverva king Klinisk og virologisk overvåking: E-post: influensa@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83 00 Svært lav influensaaktivitet i hele landet Overvåkingen

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet på landsbasis. Om rapporten

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet på landsbasis. Om rapporten Influensasesongen 2016 2017 Influensaoverva king Klinisk og virologisk overvåking: E-post: influensa@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83 00 Svært lav influensaaktivitet på landsbasis Overvåkingen

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Lav aktivitet, men influensa B har overtatt for influensa A.

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Lav aktivitet, men influensa B har overtatt for influensa A. Influensasesongen 2016 2017 Influensaoverva king Klinisk og virologisk overvåking: E-post: influensa@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83 00 Lav aktivitet, men influensa B har overtatt for influensa

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet, nedgang i influensa B-tilfeller.

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet, nedgang i influensa B-tilfeller. Influensasesongen 2016 2017 Influensaoverva king Klinisk og virologisk overvåking: E-post: influensa@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83 00 Svært lav influensaaktivitet, nedgang i influensa B-tilfeller

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Influensasesongen 2015 2016 Influensaoverva king Uke 20 2015-16 Klinisk overvåking: Telefon: 21 07 66 43 E-post: msis@fhi.no Virologisk overvåking: NIC-Norway@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet i hele landet. Om rapporten

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Svært lav influensaaktivitet i hele landet. Om rapporten Influensasesongen 2016 2017 Influensaoverva king Klinisk og virologisk overvåking: E-post: influensa@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83 00 Svært lav influensaaktivitet i hele landet Overvåkingen

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Influensasesongen 2017 2018 Influensaoverva king Fortsatt middels og økende influensaforekomst Overvåkingen fra uke 6 viser at forekomsten av influensalignende sykdom i landet er på middels nivå og økende.

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Influensasesongen 2017 2018 Influensaoverva king Mye influensa i omløp, middels kraftig intensitet Overvåkingen fra uke 1 viser at forekomsten av influensalignende sykdom i landet er økende og på middels

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Influensasesongen 2017 2018 Influensaoverva king Fortsatt middels influensaforekomst Overvåkingen fra uke 3 viser at forekomsten av influensalignende sykdom i landet fortsatt er på middels nivå og noe

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Influensasesongen 2017 2018 Influensaoverva king Influensatoppen kan være nådd Overvåkingen fra uke 2 viser at forekomsten av influensalignende sykdom i landet er på middels nivå. Vinterens influensautbrudd

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Influensasesongen 2017 2018 Influensaoverva king Influensaforekomsten grenser mot høyt nivå Overvåkingen fra uke 7 viser at forekomsten av influensalignende sykdom i landet fortsatt er på middels nivå

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Influensasesongen 2017 2018 Influensaoverva king Fortsatt middels og økende influensaforekomst Overvåkingen fra uke 4 viser at forekomsten av influensalignende sykdom i landet fortsatt er på middels nivå

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Influensasesongen 2017 2018 Influensaoverva king Mye influensa i omløp Overvåkingen fra uke 52 viser at forekomsten av influensalignende sykdom i landet har gått fra lav til middels, noe som betyr at vinterens

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Influensasesongen 2017 2018 Influensaoverva king Fortsatt middels og økende influensaforekomst Overvåkingen fra uke 5 viser at forekomsten av influensalignende sykdom i landet er på middels nivå og økende.

Detaljer

Influensasesongen nærmer seg slutten

Influensasesongen nærmer seg slutten Influensasesongen 2018-2019 UKERAPPORT INFLUENSA Influensasesongen nærmer seg slutten Sesongens influensautbrudd nådde toppen i uke 7. I uke 13 sank nivået av influensalignende sykdom fra lavt til svært

Detaljer

Lav, men økende, forekomst av influensa

Lav, men økende, forekomst av influensa Influensasesongen 2018-2019 UKERAPPORT INFLUENSA Lav, men økende, forekomst av influensa Overvåkingen fra uke 50 viser at forekomsten av influensalignende sykdom fremdeles er svært lav. Influensavirus

Detaljer

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen

Influensaoverva king. Uke Influensasesongen Influensasesongen 2017 2018 Influensaoverva king Er influensatoppen nådd? Overvåkingen fra uke 8 viser at forekomsten av influensalignende sykdom i landet var lavere enn uken før, men fortsatt på middels

Detaljer

Overvåking av influensa i sykehus

Overvåking av influensa i sykehus Influensasesongen 2015/16 Overvåking av influensa i sykehus Område Smittevern, miljø og helse Avdeling for influensa Sammendrag 2 067 pasienter ble innlagt i sykehus med influensa i influensasesongen 2015/16

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Lite influensa. Overvåking av influensalignende sykdom. Influensasesongen UKERAPPORT INFLUENSA. Uke

Lite influensa. Overvåking av influensalignende sykdom. Influensasesongen UKERAPPORT INFLUENSA. Uke Influensasesongen 2018-2019 UKERAPPORT INFLUENSA Lite influensa Sesongens influensautbrudd nådde toppen i uke 7. I uke 13 sank nivået av influensalignende sykdom fra lavt til svært lavt. Sesongens influensautbrudd

Detaljer

Influensa-aktiviteten avtar

Influensa-aktiviteten avtar Influensasesongen 2018-2019 UKERAPPORT INFLUENSA Influensa-aktiviteten avtar Sesongens influensautbrudd nådde toppen i uke 7. Siden da har forekomsten av influensa sunket, og i uke 13 var nivået influensalignende

Detaljer

Sesongens influensautbrudd er over

Sesongens influensautbrudd er over Influensasesongen 2018-2019 UKERAPPORT INFLUENSA Sesongens influensautbrudd er over Sesongens influensautbrudd nådde toppen i uke 7. I uke 13 sank nivået av influensalignende sykdom fra lavt til svært

Detaljer

Synkende forekomst av influensa

Synkende forekomst av influensa Influensasesongen 2018-2019 UKERAPPORT INFLUENSA Synkende forekomst av influensa Andelen influensalignende sykdom i Norge nådde toppen i uke 7. Siden da har intensiteten sunket, og ligger nå på lavt nivå.

Detaljer

Synkende forekomst av influensa

Synkende forekomst av influensa Influensasesongen 2018-2019 UKERAPPORT INFLUENSA Synkende forekomst av influensa Andelen influensalignende sykdom og laboratoriepåvist influensa i Norge nådde toppen i uke 7. Siden da har intensiteten

Detaljer

Influensatoppen er nådd

Influensatoppen er nådd Influensasesongen 2018-2019 UKERAPPORT INFLUENSA Influensatoppen er nådd Andelen influensalignende sykdom i Norge ser ut til å ha nådd toppen i uke 7. Intensiteten returnerte i uke 9 til lavt nivå på landsbasis.

Detaljer

Er influensatoppen nådd?

Er influensatoppen nådd? Influensasesongen 2018-2019 UKERAPPORT INFLUENSA Er influensatoppen nådd? Nivået av influensalignende sykdom i Norge økte ikke ytterligere i uke 8, og holder seg på middels nivå. Både antall og andel influensapositive

Detaljer

Lav forekomst av influensa

Lav forekomst av influensa Influensasesongen 2018-2019 UKERAPPORT INFLUENSA Lav forekomst av influensa Andelen influensalignende sykdom og laboratoriepåvist influensa i Norge nådde toppen i uke 7. Siden da har forekomsten av influensa

Detaljer

Velkommen til pressefrokost om influensa. Folkehelseinstituttet 2018

Velkommen til pressefrokost om influensa. Folkehelseinstituttet 2018 Velkommen til pressefrokost om influensa Folkehelseinstituttet 2018 Influensa Influensa A Influensa B er mer enn ett virus A/H3N2 A/H1N1 B/ Yamagata B/ Victoria Flere influensavirus kan sirkulere samtidig

Detaljer

Kan data fra NIR brukes til overvåking av intensivbehandlede influensapasienter?

Kan data fra NIR brukes til overvåking av intensivbehandlede influensapasienter? Kan data fra NIR brukes til overvåking av intensivbehandlede influensapasienter? Ragnhild Tønnessen Seniorrådgiver, Avdeling for influensa, FHI Reidar Kvåle Daglig leder, NIR Årskonferansen NIR, Gardermoen

Detaljer

Influensa: Overvåking, rådgivning, beredskap og behandling. Siri Helene Hauge Avdelingsdirektør Avdeling for influensa Smitteverndagene, 22.

Influensa: Overvåking, rådgivning, beredskap og behandling. Siri Helene Hauge Avdelingsdirektør Avdeling for influensa Smitteverndagene, 22. Influensa: Overvåking, rådgivning, beredskap og behandling Siri Helene Hauge Avdelingsdirektør Avdeling for influensa Smitteverndagene, 22.mai 2017 Innhold Nøkkeltall årets sesong Sykdomsutbredelse og

Detaljer

Influensavaksinasjonsprogrammet Vaksinasjonsdekning, utfordringer og muligheter

Influensavaksinasjonsprogrammet Vaksinasjonsdekning, utfordringer og muligheter Influensavaksinasjonsprogrammet Vaksinasjonsdekning, utfordringer og muligheter Dagens Medisin Arena, 15. november 2018 Siri Helene Hauge, Influensaavdelingen, Folkehelseinstituttet Interessekonflikter:

Detaljer

Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009

Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009 Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009 Rapport Tid Tirsdag 28.04.2009 kl. 17.30 Innhold Råd om bruk av antivirale legemidler Sendt til Helsedirektoratet (beredskap@helsedirektoratet.no)

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Influensavaksine i kommunehelsetjenesten

Influensavaksine i kommunehelsetjenesten Influensavaksine i kommunehelsetjenesten - hvorfor? Horst Bentele i samarbeid med Avdeling for influensa 2018 Influensasykdom Symptomer Akutt luftveisinfeksjon blir gjerne brått syk Vanlig med hoste, feber,

Detaljer

Rapport om scenarier for influensautbrudd vinteren

Rapport om scenarier for influensautbrudd vinteren Rapport om scenarier for influensautbrudd vinteren 2016-17 Dato Fredag 23. desember 2016 Om rapporten Denne rapporten gir Folkehelseinstituttets vurdering av situasjonen tidlig i influensasesongen og aktuelle

Detaljer

Statusrapport om ny influensa A(H1N1), 7. januar 2010

Statusrapport om ny influensa A(H1N1), 7. januar 2010 Statusrapport om ny influensa A(H1N1), 7. januar 2010 Rapport Tid Torsdag 7.1.2010 kl. 10.00 Innhold 51. statusrapport som oppdaterer tidligere rapporter. Forrige rapport var 17.12.2009. Sendt til Helsedirektoratet

Detaljer

Utbrudd av influensa på sykehjem. Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Utbrudd av influensa på sykehjem. Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstitutt Utbrudd av influensa på sykehjem Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstitutt Disposisjon Sesonginfluensa epidemiologi Utbrudd i sykehjem Varsling av utbrudd på sykehjem Anbefalinger Sesonginfluensa

Detaljer

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavirus Ingen ny sykdom Hippokrates beskrev influensaliknende sykdom 412 BC 18 verdensomfattende

Detaljer

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 25. juni 2009

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 25. juni 2009 Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 25. juni 2009 Rapport Tid Torsdag 25.6.2009 kl. 07.00 Innhold Tjueåttende statusrapport som oppdaterer tidligere rapporter. Forrige rapport var 18.6.2009. Sendt til

Detaljer

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Svineinfluensa Status for pandemien Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Hva jeg skal snakke om Beredskap før utbruddet Hva skjedde Epidemiologi,

Detaljer

Influensavaksinering av helsepersonell

Influensavaksinering av helsepersonell Influensavaksinering av helsepersonell Smitteverndagen 19. oktober 2016 Per Espen Akselsen Seksjon for Pasientsikkerhet / Regionalt smittevernsenter for Helse vest FoU-avd, Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1)

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Kommunen har pr 15.11.09 bare fått tildelt 1000 vaksinedoser. Her følger en

Detaljer

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Smitteverndagene 2015 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Tidligere anbefaling Mangeårig anbefaling

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge

Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Anbefaling om valg av type influensavaksine til barn i risikogrupper i Norge Vaksinedagene 2014 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Tidligere anbefaling Mangeårig anbefaling

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

Pandemiinformasjon Influensa A(H1N1) 7. desember 2009 (basert på tall fra uke 48) Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Pandemiinformasjon Influensa A(H1N1) 7. desember 2009 (basert på tall fra uke 48) Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet Pandemiinformasjon Influensa A(H1N1) 7. desember 2009 (basert på tall fra uke 48) Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 1 Situasjonen i Norge - Forekomsten av influensalignende sykdom som blir

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 18. juni 2009

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 18. juni 2009 Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 18. juni 2009 Rapport Tid Torsdag 18.6.2009 kl. 06.00 Innhold Tjuesjuende statusrapport som oppdaterer tidligere rapporter. Forrige rapport var 11.6.2009. Sendt til

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Gravide og influensavaksinasjon

Gravide og influensavaksinasjon Gravide og influensavaksinasjon Vaksinedagene 2014 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Divisjon smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 2014 Innhold Spørsmål til salen Folkehelseinstituttets anbefaling

Detaljer

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine i vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009

Detaljer

Hvorfor vaksinasjon mot sesonginfluensa. Helsepersonell bør kjenne til hvorfor influensavaksinasjon anbefales.

Hvorfor vaksinasjon mot sesonginfluensa. Helsepersonell bør kjenne til hvorfor influensavaksinasjon anbefales. Hvorfor vaksinasjon mot sesonginfluensa Helsepersonell bør kjenne til hvorfor influensavaksinasjon anbefales. I vinterhalvåret sirkulerer influensavirus i befolkningen. Det samme gjør også myter og misforståelser

Detaljer

Influensa. Olav Hungnes, Avd. for influensa, FHI Fagdag Smittevern og hygiene, Hedmark og Oppland 13. september 2018

Influensa. Olav Hungnes, Avd. for influensa, FHI Fagdag Smittevern og hygiene, Hedmark og Oppland 13. september 2018 Influensa Olav Hungnes, Avd. for influensa, FHI Fagdag Smittevern og hygiene, Hedmark og Oppland 13. september 2018 Omriss 100 år siden Spanskesyken Influensasesongen som var og oppløpet mot neste sesong

Detaljer

Helse Nord RHF. Postboks 1445 8038 BODØ. Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali

Helse Nord RHF. Postboks 1445 8038 BODØ. Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali v4-29.07.2015 Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 16/3592-1 Saksbehandler: Svein Høegh Henrichsen Dato: 05.02.2016 Informasjon om zikavirusinfeksjoner og fare for mikrokefali Følgende

Detaljer

RAPPORT ÅRSRAPPORT. Influensasesongen i Norge

RAPPORT ÅRSRAPPORT. Influensasesongen i Norge RAPPORT 2018 ÅRSRAPPORT Influensasesongen i Norge 2017 18 Influensasesongen i Norge 2017-18 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet Område for smittevern, miljø og helse Avdeling for influensa Juli 2018 Tittel:

Detaljer

årsrapport Influensasesongen i Norge

årsrapport Influensasesongen i Norge 2017 årsrapport Influensasesongen i Norge 2016-17 Influensasesongen i Norge 2016-17 Avdeling for influensa Utgitt av Folkehelseinstituttet Område for smittevern, miljø og helse Avdeling for influensa

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Influensasituasjonen høsten Høstkonferansen i medisinsk mikrobiologi, Molde oktober 2016 Olav Hungnes, Avdeling for influensa, FHI

Influensasituasjonen høsten Høstkonferansen i medisinsk mikrobiologi, Molde oktober 2016 Olav Hungnes, Avdeling for influensa, FHI Influensasituasjonen høsten 2016 Høstkonferansen i medisinsk mikrobiologi, Molde 25-26. oktober 2016 Olav Hungnes, Avdeling for influensa, FHI Omriss Influensa hva og hvordan et folkehelseproblem Influensa

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Influensavaksinasjon. En gjennomgang av effekt og bivirkninger av influensavaksine. Birgitte Klüwer Avdeling for influensa

Influensavaksinasjon. En gjennomgang av effekt og bivirkninger av influensavaksine. Birgitte Klüwer Avdeling for influensa Influensavaksinasjon En gjennomgang av effekt og bivirkninger av influensavaksine Birgitte Klüwer Avdeling for influensa Emner Influensavaksinasjonsprogrammet Effekt av influensavaksinen Bivirkninger Influensavaksinasjon

Detaljer

Influensavaksine til helsepersonell i sykehjem

Influensavaksine til helsepersonell i sykehjem Influensavaksine til helsepersonell i sykehjem - hvorfor? Birgitte Klüwer Avdeling for influensa 2018 Influensasykdom Symptomer Akutt luftveisinfeksjon blir gjerne brått syk Vanlig med hoste, feber, muskelverk,

Detaljer

Virker egentlig influensavaksinen?

Virker egentlig influensavaksinen? Virker egentlig influensavaksinen? En gjennomgang av effekt og sikkerhet sesonginfluensavaksine Birgitte Klüwer Avdeling for influensa 2017 Influensavaksinasjonsprogrammet Hjemlet i Smittevernloven, Forskrift

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Influensa- og pneumokokkvaksinering «What s in it for me?»

Influensa- og pneumokokkvaksinering «What s in it for me?» Influensa- og pneumokokkvaksinering «What s in it for me?» Øystein Riise Fung. smittevernoverlege Oslo kommune, Helseetaten oystein.riise@hel.oslo.kommune.no Smitteverndagen 2018 Diakonhjemmet Influensa-

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Statusrapport om influensa A(H1N1) 6. mai 2009

Statusrapport om influensa A(H1N1) 6. mai 2009 Statusrapport om influensa A(H1N1) 6. mai 2009 Rapport Tid Onsdag 6.5.2009 kl. 07.00 Ellevte statusrapport som oppdaterer tidligere rapporter. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 27. august 2009

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 27. august 2009 Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 27. august 2009 Rapport Tid Torsdag 27.8.2009 kl. 11.00 Innhold Trettifjerde statusrapport som oppdaterer tidligere rapporter. Forrige rapport var 20.8.2009. Sendt

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 7. mai 2009

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 7. mai 2009 Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 7. mai 2009 Rapport Tid Torsdag 7.5.2009 kl. 07.00 Tolvte statusrapport som oppdaterer tidligere rapporter. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 20. juli 2009

Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 20. juli 2009 Statusrapport om ny influensa A(H1N1) 20. juli 2009 Rapport Tid Mandag 20.7.2009 kl. 21.00 Innhold Tjueniende statusrapport, versjon b, som oppdaterer tidligere rapporter. Forrige rapport var 25.6.2009.

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Kine Willbergh og Hilde Bakke Avdeling for vaksine Vaksinedagene 7.-8. september 2006 1 Disposisjon Influensavaksiner, ulike typer» Levende, svekket vaksine

Detaljer

Vinterens virusvarianter Hva visste vi? Hva vet vi? Regionmøte HSØ 5.mars 2018 Avdeling for smittevern, OUS Per Bjark

Vinterens virusvarianter Hva visste vi? Hva vet vi? Regionmøte HSØ 5.mars 2018 Avdeling for smittevern, OUS Per Bjark Vinterens virusvarianter Hva visste vi? Hva vet vi? Regionmøte HSØ 5.mars 2018 Avdeling for smittevern, OUS Per Bjark Hvilke luftveisvirus følger vi med på? Influensa A Influensa B Parainfluensavirus Respiratorisk

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Rapport nummer 2 om vaksinasjonsrekkefølge, versjon

Rapport nummer 2 om vaksinasjonsrekkefølge, versjon Rapport nummer 2 om vaksinasjonsrekkefølge, versjon 2 23.10.2009 Tid Fredag 23. oktober 2009 kl. 15.00 Innhold Råd om vaksinasjon av befolkningen etter at prioriterte grupper har fått vaksine mot ny influensa

Detaljer

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Sesongvaksinen Ny sammensetning hvert år Trivalent vaksine som inneholder tre inaktiverte

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalensundersøkelsene skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken

Detaljer

Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa

Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer