Fylkesmannen i Vest-Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Vest-Agder"

Transkript

1 Fylkesmannen i Vest-Agder Rapport fra tilsyn med Kristiansand legevakt Virksomhetens adresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand S Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten: Sigurd Paulsen og Liv Solveig Torsøe Sammendrag Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynets vurderingstema var om Kristiansand kommune sikrer at de som bor eller oppholder seg i kommunen, og innbyggere fra kommuner som Legevakten har avtale med, får forsvarlige legevakttjenester. Tilsynet hadde særlig fokus på disse områdene: - Kompetanse og ressurser - Kommunikasjon og samhandling - Tilgjengelighet, responstider og prioritering - Journalføring og dokumentasjon - Taushetsplikt - Avvikssystem og internkontroll Under tilsynet ble det gjort observasjoner som ga grunnlag for å gi to avvik: Avvik 1 Kristiansand kommune sikrer ikke at pasienter som har krav på legevakttjenester fra Kristiansand legevakt får forsvarlig helsehjelp Avvik 2 Kristiansand legevakt har ikke lagt til rette for å hindre at uvedkommende får tilgang til pasientopplysninger Dato: Kristin Hagen Aarsland revisjonsleder Aud Garmann Askevold revisor 1

2 Innhold Sammendrag Innledning Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Gjennomføring Hva tilsynet omfattet Funn Vurdering av virksomhetens styringssystem Regelverk Dokumentunderlag Deltakere ved tilsynet

3 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kristiansand kommune i perioden Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen i Vest-Agders planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 2. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Kristiansand legevakt er lokalisert i tilslutning til Sørlandet sykehus HF Kristiansand. Lokalene har ikke vært særlig utvidet eller nevneverdig oppgradert siden legevakten ble flyttet fra Kvadraturen (sentrum) i Pasienthenvendelsene og antall behandlede pasienter har under denne perioden økt betydelig. Nedslagsfeltet er på godt over innbyggere. Legevakten har samarbeid med 10 kommuner, slik at den ivaretar legevakttjenester på kveld og natt også for disse. Pasientbehandlingsrommene er to legekontorer, en skadestue og et rom som brukes både til utagerende pasienter og til kortvarig observasjon av pasienter som trenger en seng. Alle rom er nedslitte. Ekspedisjonen med mottak av pasienter er ikke fysisk adskilt fra venterommet. Det er ikke egen ambulanseinngang i bygget. Legevakten har ikke egen legevaktbil. Det er godkjente planer for ombygging av eksisterende lokaler. Ombyggingen er planlagt å starte innen sommeren Legevakten er døgnbemannet med leger og sykepleiere. Sykepleierne har sitt ansettelsesforhold ved legevakten. De utgjør cirka 21 årsverk fordelt på 48 personer. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 40 %. Sykepleiebemanningen ble høsten 2014 økt med 4,73 årsverk. Sykepleieoppgavene er fordelt på tre funksjoner: 1. Telefonsykepleier som mottar innkomne telefonhenvendelser i legevaktsentralen og foretar første triagering (A-sykepleier). 2. Ekspedisjonssykepleier som foretar triagering ved pasientoppmøte. 3. Laboratoriesykepleier som tar det øvrige sykepleierarbeidet. 3

4 Triage er et klinisk risikostyrings- og prioriteringssystem som brukes innen akuttmedisin for å styre pasientflyt når behovene og etterspørselen overstiger kapasiteten. Triageringen ved Kristiansand legevakt gjøres etter medisinsk indeks (MI) og går ut på å sortere pasientene i tre ventegrader - akutt, haste og vanlig. Akuttpasienter skal håndteres med det samme og ledes til akuttrommet ved ankomst. Hastepasienter skal vurderes av lege innen 90 minutter. De øvrige pasientene må vente, og tas hånd om når lege har kapasitet. Hver enkelt av legene har inngått arbeidsavtale med Legevakten. Legene tildeles en vaktturnus. I 2014 var det skrevet 121 arbeidskontrakter, 31 var med turnusleger. Fastlegene har både rett og plikt til å delta i legevaktsarbeid, men har mulighet for å bytte bort vaktene. Andelen fastleger som deltar i legevaktsarbeid var 87 % i % av det totale antall vakter ble tatt av fastleger. De øvrige ble tatt av godkjente vikarleger. Det er fire typer vaktkategorier for legene; A (A1 og A2), B, C (C1 og C2) og D. A og B er tilstedevakt (A på dag/kveld og B på natt), mens C er såkalt beredskapsvakt som foretar eventuelle utrykninger. D er betegnelsen på vakten mellom kl. 8 og 16. Det er overlapping mellom vaktkategoriene på kveld. Alle legene deltar i alle vaktkategorier etter rullering i turnus. Utenom dag, er det minimum to leger i vakt samtidig. I følge retningslinjene skal dette ikke være to turnusleger, det vil si at det ikke skal være bare turnuslege på jobb uten at det samtidig er annen lege til stede. For øvrig er det ingen regler for kompetansesammensetning. Kommunens øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD-senger) ble opprettet høsten 2014,og er lagt til Valhalla helsesenter, cirka 10 min kjøreavstand fra legevakten. Ledelsen ved legevakten er organisert i linje hvor helse- og sosialdirektøren er øverste helseleder. I 2013 ble helse- og omsorgsektoren omorganisert. De tidligere 34 enhetene som sektoren tidligere var inndelt i, ble fordelt i seks virksomheter med hver sin virksomhetsleder. Legevakten ligger i dag under virksomheten «Behandling og rehabilitering». Mellom virksomhetsleder og avdelingsleder på legevakten er det en tjenesteleder (tjenesteleder for lokalmedisinske tjenester). Avdelingsleder har ansvaret både for legevakten og for fengselsvesenet, prosentvis er fordelingen anslått til å være 70/30. Avdelingsleder rapporterer til tjenesteleder. En legevaktoverlege er tilknyttet avdelingen som medisinskfaglig rådgiver. Stillingsprosenten for legevaktoverlegen økte høsten 2014 fra 30 % til 50 %. I løpet av de siste par år er det tilsatt nye ledere i samtlige ledd. 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble utsendt Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Åpningsmøte ble avholdt Intervjuer 14 personer ble intervjuet. 4

5 Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Det ble gjennomført befaring ved Kristiansand legevakts lokaler. Sluttmøte ble avholdt Hva tilsynet omfattet Tilsynets vurderingstema var om Kristiansand kommune sikrer at de som bor eller oppholder seg i kommunen, og innbyggere fra kommuner som Legevakten har avtale med, får forsvarlige legevakttjenester ved Kristiansand legevakt. De nærmere områdene vi har sett på er: - Kompetanse og ressurser - Kommunikasjon og samhandling - Tilgjengelighet, responstider og prioritering - Journalføring og dokumentasjon - Taushetsplikt - Avvikssystem og internkontroll Etter lov om helse- og omsorgstjenesten i kommunen 3-1, jf. 3-2 og forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 12, har kommunen ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningen hjelp gjennom hele døgnet, herunder å diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander og henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov. I akuttmedisinforskriften 11 defineres legevakt som «en virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig.» Forsvarlighetskravet følger av helse- og omsorgstjenesteloven 4-1: Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenesten blir i stand til å overholde sine plikter d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene Tilrettelegging for forsvarlige tjenester skal skje ved systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid, jf. helsetilsynsloven 3 og forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Den , to dager etter sluttmøtet, ble det fastsatt en ny forskrift om akuttmedisinske tjenester. Forskriften vil tre i kraft (med unntak av en bestemmelse om nasjonalt legevaktnummer hvor ikrafttredelse er fastsatt til ). Denne systemrevisjonen forholder seg til dagens forskrift. Vi vil likevel vise til at kravene til kommunal legevakt er skjerpet med den nye forskriften. Leger som har vakt alene må enten være spesialist i allmennmedisin eller være godkjent allmennlege med 3 års veiledet tjeneste. 5

6 I tillegg må legen ha gjennomført 40 legevakter, eller ha arbeidet ett år som allmennlege i kommunen. Hvis en lege på vakt ikke oppfyller disse kravene, må legevakten ha en bakvakt som oppfyller kravene. Bakvakten må kunne rykke ut når det er nødvendig. Det vil være en overgangsordning på tre år for å oppfylle disse kravene. Den nye forskriften stiller også krav til at leger i kommunal legevakt må gjennomgå kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering. Her vil det være en overgangsordning på fem år. Forskriftsendringene stiller videre krav til svartid for henvendelser til legevaktsentralene. 80 prosent av henvendelser skal besvares innen to minutter. Under tilsynet har vi sett på organiseringen av legevakten, kompetanse og ressurser blant personalet, herunder opplæring av nyansatte og andre. Vi har videre sett på kommunikasjonen og samhandlingen mellom personalet. Vi har undersøkt hvordan virksomheten sikrer god dokumentasjon og ivaretagelse av diskresjon og taushetsplikt. Ledelsens styring og tilrettelegging for god praksis, samt avvikshåndtering og internkontroll, var en sentral del av tilsynet. 5. Funn Avvik 1 Kristiansand kommune sikrer ikke at pasienter som har krav på legevakttjenester fra Kristiansand legevakt får forsvarlig helsehjelp Avvik fra følgende myndighetskrav: Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1, jf. 3-2, første ledd nr. 3 a og b) og 4-1 og 4-2, jf. helsepersonelloven 16, helsetilsynsloven 3 og internkontrollforskriften 4. Avviket bygger på følgende: 1. Det er mange ansatte i små stillingsprosenter blant sykepleierne. Dette er krevende med hensyn til kontinuitet og tilstrekkelig praksis for å opprettholde kompetanse. 2. Av intervju fremkom at det oppleves at det er utilstrekkelig tilbud om faglig kompetanseøkning ved kurs og videreutdanning for sykepleierne. 3. Fastlegene i kommunen og samarbeidskommunene blir satt opp i en turnus, og har selv ansvar for å bytte vakter. Når slikt bytte skjer er det ingen sikker kontroll for å hindre at det f. eks ikke blir bare turnusleger på vakt. Legene skal bekrefte vakt innen kl. 13. Det foreligger flere avviksmeldinger på at leger ikke har meldt seg eller ikke kommer på vakt leger hadde vakter i Det fremkom av intervju at det var utfordringer at et så stort antall leger jobber på legevakten. Det var særlig vanskelig når det var leger med liten erfaring og rutine på pressede vakter (natt og helg). Dette medvirket også til lang ventetid og opphoping av pasienter. 5. Det er lite opplæring av nye leger. Det fremkom av intervju at opplæringen oppleves utilstrekkelig og lite hensiktsmessig. 6. Det er ikke etablert et system som sikrer at alle leger som deltar i legevaktarbeidet innehar nødvendige ferdigheter i akuttmedisinske prosedyrer 7. Turnuslege kan risikere å få en C-vakt (beredskapsvakt med utrykning/hjemmebesøk) som første vakt. 6

7 8. Systemhåndbok med prosedyrer er tilgjengelig på alle datamaskiner. Dette var ikke kjent blant alle legene. 9. Gjennomsnittlig ventetid på telefon til legevakten var ca. 2-2,5 minutter, men noen innringere må vente opptil 40 minutter. Det foreligger mange avviksmeldinger på at telefonen i lange perioder har vært ubetjent på grunn av travelhet/samtidighetskonflikter. 10. Mange hastepasienter må vente lenger enn prioriteringsnormen i Medisinsk Indeks. Sykepleierne begynte i 2014 å melde avvik når ventetiden for hastepasientene var mer enn 90 minutter. Det var 59 slike meldinger i 2014 (de fleste gjaldt flere pasienter), men det fremkom at denne formen for registrering ikke var dekkende, da avviksmelding ikke alltid ble utfylt på grunn av tidspress. Det er ikke andre måter å måle ventetid på legeundersøkelse. 11. Det kommer frem at det er mange telefoner og direkte henvendelser til legevakten som fører til køer og opphoping på venterommet. Når venterommet er fullt, er det vanskelig å ha en forsvarlig observasjon av pasienter (spesielt hastepasienter) som venter. 12. Av intervju og av avviksmeldinger fremkom det at lokalene er svært trange vanskelige å jobbe i. 13. Det fremkom av intervju at det er for mange unødvendige pasienthenvendelser, og at det ikke gjøres nok for å styre dette. 14. Det skrives i liten grad meldinger om faglige feil som man gjør selv. Det fremstår som om det ikke er kultur og trygghet for dette. 15. Daglig leder rapporterer månedlig til tjenesteleder for lokalmedisinske tjenester. Rapporten omfatter også kvalitetsavvik. Det fremkom at rapporteringen ikke ble fulgt opp, og det kom ikke tilbakemelding til legevakten på denne. Det var også uklart hvordan innholdet i rapporteringen ble videreformidlet til kommunens ledelse. Kommentarer: Kompetanse og ressurser Personalet ved legevakten består av daglig leder i 70 % stilling, legevaktoverlege i 50 % stilling, fagutviklingssykepleier i 20 % stilling, 48 sykepleiere og 120 leger i vaktordning. Vaktordningen for leger dekkes av fastlegene i Kristiansand og kommunene som legevakten har samarbeidsavtale med. Fastlegene er forpliktet til å ta vakter i legevakt gjennom fastlegeavtalen. I tillegg er det også en pool av vikarleger (der i blant noen sykehusleger) som tar vakter. I 2014 hadde 121 leger vakter ved legevakten. Sykepleiere Kompetansen blant sykepleiere på legevakten anses god. Det er mange som har arbeidet lenge. Sykepleiere i turnus på legevakten hadde i 2014 i gjennomsnitt en stillingsstørrelse på 47 %. Mange tar imidlertid ekstravakter som fører til at de reelt jobber mer. Det er opplyst at når en legger til grunn overtid og ekstravakter utgjør dette 7 årsverk. De siste årene har det vært en del gjennomtrekk. Nye sykepleiere slutter etter få måneder, noe man mener har sammenheng med at det bare tilbys små stillingsprosenter. Det går derfor mye tid og ressurser til opplæring av nyansatte. Mange ansatte i små stillingsprosenter oppleves utfordrende med tanke på kontinuitet og tilstrekkelig praksis for å opprettholde kompetansen. Det er en opplæringsplan for nyansatte sykepleiere. Den interne opplæringen har vært ustrukturert, men det oppleves en bedring nå. Det er sjekkliste som skal sikre at denne 7

8 gjennomføres. Det har nylig vært arrangert en fagdag for sykepleierne. To sykepleiere har fått spesialopplæring og holder kurs for de andre i HLR (Hjerte-lunge-redning) m.v. Flere sykepleiere ønsker å øke fagkompetansen sin, men det gis lite tilbud om kurs og videreutdanning for sykepleierne. Legene Fastlegene i kommunen og samarbeidskommunene blir satt opp i en turnus og har selv ansvar for å bytte vakter. Når slikt bytte skjer er det ingen kontroll for å sikre at det f. eks ikke blir bare turnusleger på vakt. Dette har hendt, selv om det ikke skjer ofte. Legene skal bekrefte vakt innen kl. 13. Det foreligger flere avviksmeldinger på at leger ikke har meldt seg eller ikke kommer på vakt. I kontrakten som inngås med legevakten forpliktes legene til å ha tilstrekkelige kunnskaper om legevaktens journalsystemer, utstyr, samarbeidsrutiner osv, og til å holde seg oppdatert i akuttmedisinsk behandling og bruk av legevaktens akuttmedisinske utstyr. Det er ikke fast opplæring i HLR på Legevakten for legene. De forplikter seg til deltagelse i akuttmedisinsk kurs/trening annen hvert år, men det er ikke rutiner for å sjekke at dette gjennomføres. Det er heller ikke etablert et system som sikrer at alle leger som deltar i legevaktarbeidet innehar nødvendige ferdigheter i akuttmedisinske prosedyrer. Det fremkom at legene vurderes som selvstendig næringsdrivende når de har vakter, og at de i liten grad står under styring fra ledelsen ved legevakten. Det finnes en internkontrollrutine om inntak av ny lege på legevakten. I følge denne skal nye leger (som ikke er fastleger) godkjennes av legevaktloverlegen. Det var på tilsynstidspunktet ikke nasjonale krav til legevaktleger (se kapittel 4 om ny forskrift om akuttmedisin). Det fremkom under tilsynet at man ikke lenger tar inn nye leger uten allmennspesialitet. Det er i etterkant av tilsynet også opplyst at det er igangsatt et arbeid for å gjennomgå administrative og faglige forhold knyttet til legene, herunder hvordan opplæring skal skje, og at dette vi skje i lys av de nye kompetansekravene i akuttmedisinforskriften. Det kom for øvrig frem at det var utfordringer med at så stort antall leger hadde vakter, og vanskelig når det kom leger med liten erfaring og rutine på pressede vakter (natt og helg). Dette medvirket til køer. Det er et fire-timers teoretisk innføringskurs for turnuslegene som skal begynne i legevakt. Dette opplevdes utilstrekkelig. Det er ikke en ordning med at turnusleger går ved siden av en erfaren lege. Det er ikke fadderordning. Turnuslege kunne også risikere å få en C-vakt (beredskapsvakt med utrykning/hjemmebesøk) som sin første vakt. Det fremkom at turnusleger kunne føle dette veldig krevende og utrygt. Flere mente at den største risikoen ved legevakten er knyttet til hvilken kompetanse legen som behandler har. Det er ikke et eget forum for legevaktlegene, men relevante tema tas opp i allmennlegeutvalget i Kristiansand (ALU). Systemhåndboken er tilgjengelig på alle datamaskiner, i tillegg til papirutskrift i noen permer. Det sendes ut månedlige nyhetsbrev. Ved viktige endringer sender legevaktoverlege og daglig leder informasjon til de ansattes private e-post. Det er satt i gang et arbeid for å se på opplæringen i lys av nye kompetansekrav i akuttmedisinforskriften. 8

9 Tilgjengelighet, responstider, prioritering Gjennomsnittlig ventetid på telefon til legevakten var ca minutter, men noen innringere må vente opptil 40 minutter. Det foreligger mange avviksmeldinger på at telefonen ikke har vært betjent på grunn av mye å gjøre. Fra januar 2015 ble antall sykepleierårsverk økt med 4,73 nye årsverk, noe som utgjør en ekstra sykepleier per skift. Det rapporteres om en lettere arbeidsdag, og færre samtidighetskonflikter, men man har foreløpig ikke kunne registrere endringer i responstider på telefonen. Pasientene blir triagert som akutt, vanlig og haster. Gruppen akutt utgjør 2.3 %. Gruppen vanlig er størst med 76.6 %. Det fremgår av timeboka hvilken hovedtriagering som er gjort. Det fremkom under tilsynet at det ikke var konsekvent bruk av triage. Legevakten har en stor utfordring med at hastepasienter må vente lenge. Sykepleierne begynte i 2014 å melde avvik når ventetiden for hastepasientene var mer enn 90 minutter. Det var 59 slike meldinger i 2014 (de fleste gjaldt flere pasienter), men det fremkom at denne formen for registering ikke var dekkende, da avviksmelding ikke alltid ble utfylt. Det er senere opplyst at det finnes en måte å loggføre ventetid ved hjelp av kølappregistrering, og at legevakten vil vurdere å ta dette i bruk. Det er en stor utfordring at mange pasienter bruker legevakt som erstatning for fastlege. Dette fører til unødvendige telefoner og køer på legevakten. Hvis venterommet er fullt, kan det være vanskelig å ha oppsyn med pasientene i ventetiden, f. eks å følge med på om hastepasienter blir dårligere. Det jobbes med løsninger med bruk av dørklokke, og Kommunen har gått ut i media med forventning om at publikum bør ringe på telefon før de kommer til Legevakten. Det oppleves også i en del situasjoner unødvendig at ambulansetjenesten kommer innom legevakt med pasienter som opplagt trenger behandling på sykehuset, f. eks klare bruddskader som uansett trenger behandling på sykehuset. Det samme gjelder for pasienter som kommer grunnet intoksikasjon. En ordning med at lege som har B-vakt kan sove på vakt, kan føre til forsinkelser. Selv om det er kommunisert at legen skal vekkes, kan terskelen for dette oppleves høyere enn ved våken vakt. Det fremgår av en avviksmelding at det har vært en sak hvor dette kan ha fått følge for pasient. Kommunikasjon og samhandling Det fremkom ikke store utfordringer i kommunikasjon og samhandling mellom personellet på Legevakten. Det fremkom at det hendte at leger overstyrte sykepleiernes prioritering og selv hentet pasienter fra venterommet. En annen utfordring som ble nevnt var at legene ikke meldte seg før oppsatte vakter. Flere etterlyste imidlertid flere felles møtepunkter mellom leger og sykepleiere. Dokumentasjon Legevakten bruker dokumentasjonssystemet WinMed. Fra mars ble WinMed 2, erstattet med WinMed 3. Det er ikke utpekt en journalansvarlig person ved legevakten. Det fremgikk at det ikke var definert en journalansvarlig fordi man vurderte det slik at legevakten ikke var en 9

10 «helseinstitusjon», som er pliktsubjektet i helsepersonelloven 39. Krav om innsyn, retting og sletting ivaretas av daglig leder. Det er ikke særlig opplæring eller prosedyrer for journalføring og dokumentasjon, og det har ikke vært fokus på dette. Systemhåndboken inneholder en prosedyre om utlevering av journalopplysninger. Det gjøres ikke audit eller stikkprøver på journalføring. De ansatte virket i midlertid trygge på sitt ansvar for dokumentasjon, og det fremkom ikke av intervju at det hadde oppstått særlige problemstillinger i tilknytning til dette. Helsepersonelloven 39 annet ledd, jf. forskrift om pasientjournal 6 pålegger helseinstitusjoner å utpeke en overordnet ansvarlig for den enkelte pasients journal. Helseinstitusjon defineres i helsepersonelloven 3 fjerde ledd som institusjon som hører inn under spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. I følge forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon er helseinstitusjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter helsepersonelloven 3, institusjon etter 1 bokstavene d og e i forskriften. Dette er sykehjem og døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Slik tilsynsteamet ser det, er en legevakt som virksomhet i kjerneområdet i forholdet til formålet med plikten til journalansvarlig person. Fra merknadene til pasientjournalforskriften 6 siteres: «Den journalansvarlige vil ha ansvaret for at journal opprettes og for at den føres og behandles i samsvar med lov- og forskriftsbestemte krav. Den journalansvarlige er tillagt ansvaret for å ta stilling til «hvilke opplysninger som skal stå i journalen». Journalansvaret vil blant annet innebære et koordineringsansvar. Når flere personer skal gjøre nedtegnelser i samme journal, kan det være behov for strukturering og samordning av journalopplysningene. Ansvaret for å strukturere journalen innebærer at journalen må ordnes slik at den fungerer som et arbeidsverktøy i samsvar med intensjonene og som dokumentasjon for at det enkelte helsepersonell har handlet i samsvar med forsvarlighetskravet og andre pliktbestemmelser. Nødvendige journalopplysninger må gjøres lett tilgjengelige for dem som skal anvende opplysningene som grunnlag for beslutninger om undersøkelser, diagnose, behandling og annen oppfølgning av pasienten.» Vi finner at rettstilstanden per i dag er uklar med hensyn til om det påhviler legevakten en plikt til å utpeke en journalansvarlig, men viser til at lignende krav til ansvar for struktur og kontroll med dokumentasjon også følger av pasientjournalloven 19, 22 og 23 og den generelle internkontrollplikten. Det vises også til journalforskriften 4 der det står at pasientjournalsystemet må organiseres slik at det er mulig å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av lov. Journalgjennomgangen: Under tilsynet gjennomgikk vi totalt 65 journaler etter følgende kriterier: 1. Pasienter på en tilfeldig utvalgt dag. 2. Pasienter som har blir henvist videre 3. Pasienter som har blitt henvist til røntgen 4. Pasienter som har fått tilsyn (hjemmebesøk) Vårt fokus var vurdering av: Kvaliteten i journalføringen Samhandlingen med spesialisthelsetjenesten/øvrige instanser Responstid/ventetid 10

11 Pasientjournaler i gruppe 1 Vi gjennomgikk 19 journaler. Vårt inntrykk er at journalkvaliteten er god. Det gjelder både det som sykepleierne skriver og det som legene skriver i journalen. Av de gjennomgåtte journalene, vedrørte fem journaler samhandling med andre instanser. I et tilfelle fremgikk det at det ikke var god nok samhandling med en kommune. (En pasient fra sykehjem kom på Legevakten og ble videresendt SSK. Sykehjemmet ringte Legevakten dagen etter for å spore opp pasienten). Ut fra journalene er det ikke mulig å tidfeste hvor lang tid det går fra pasienten ringer/kommer til legevakta og til legen vurderer pasienten. Sykepleierne skriver klokkeslett, men det gjør ikke legene. (Tidspunkt for legekonsultasjon kan muligens spores opp med å se på legens regningskort til HELFO.) Pasientjournaler i gruppe 2 Vi gjennomgikk 17 journaler. Kvaliteten på journalføringen var god. Ved videresending til SSK får Legevakten epikrise fra sykehuset i ettertid i de fleste tilfellene, men dette er ikke gjennomført fra alle avdelingene. Den enkelte legevaktlege må da etterspørre dette. Pasientjournaler i gruppe 3 Vi gjennomgikk 10 journaler. Kvaliteten på journalføringen var god. Også her var det manglende tilbakemeldinger fra SSK. (se ovenfor). Av de kontrollerte henvisningene, viser epikrisene som kom i retur fra SSK at det ikke forelå brudd/feilstilling i noen av de henviste tilfellene. En pasient ble behandlet ved SSK etter røntgen av skulder etter fall. En annen ble innlagt pga. lungefortetning etter fall. Mange av pasientene som henvises videre til røntgen kommer med ambulanse, og er innom Legevakten og får henvisning til røntgen på SSK. Vi så også eksempler på at pasienter bruker Legevakten i stedet for fastlege. Pasientjournaler i gruppe 4 19 journaler ble gjennomgått. Kvaliteten på journalføringen var god. Av de gjennomgåtte journalene gjaldt seks hjemmebesøk for syning ved dødsfall, fem var hjemmebesøk til pasienten i terminalfase og to hjemmebesøk gjaldt psykiatri. I et tilfelle forelå ikke journalnotatet etter syning. Avviksmeldinger Avviksmeldinger ble tatt i bruk først i Avvikssystemet er papirbasert. I 2014 ble det meldt 433 avvik på et bredt utvalg av tema. Tilsynsteamet har gjennomgått og gruppert disse slik: Leger ikke meldt seg, konsekvens av for mye å gjøre, overskridelse av hastegrad, legemiddelfeil, smittefare, samarbeid med eksterne, svikt på utstyr, mangler ved lokaler, trusler/vold og brudd på rutiner. Den største gruppen (98) er meldinger som viser konsekvenser av for mye å gjøre, f. eks mangelfullt tilsyn av pasienter, ikke egnet rom for undersøkelse, ikke tilsyn, ikke pauser for de ansatte og ubetjent telefon. I tillegg kommer 59 meldinger som gjelder overskridelse av hastegrad. Sykepleierne opplevde at leder var tydelig på at det skulle meldes avvik. Legene bruker avvikssystemet lite. 11

12 Vi ser at det i liten grad skrives meldinger om faglige feil som man gjør selv, eventuelt som en medarbeider har gjort. Det fremstår ikke som om det er trygghet på dette. Daglig leder rapporterer månedlig til tjenesteleder lokalmedisinske tjenester. Rapporten omfatter også kvalitetsavvik. Det fremkom at denne rapporteringen ikke ble bearbeidet og fulgt opp. Det kom heller ikke tilbakemelding til daglig leder på denne. Det fremsto også uklart hvordan dette ble formidlet videre i linjen til kommunene ledelse. Fylkesmannen har senere fått informasjon om at månedlig rapportering til tjenesteleder følges opp ved at tjenesteleder utarbeider rapport til sektorens ledelse gjennom en egen portal for balansert målstyring. Tjenesteleder lager også en egen månedsrapport til sin virksomhetsleder. Avvik 2 Kristiansand legevakt har ikke lagt til rette for å hindre at uvedkommende får tilgang til pasientopplysninger Avvik fra følgende myndighetskrav: Helsepersonelloven 16, jf. 21 og 21 a, helseregisterloven 21 og internkontrollforskriften 4. Avviket bygger på følgende: Skranken hvor pasientene henvender seg er ikke tilstrekkelig skjermet fra venterom, slik at det er mulig for andre å høre samtalene. I korridoren der ambulansene kommer inn med pasienter på båre, er det vanskelig å unngå at pasientinformasjon kan høres av uvedkommende. Journalsystemet gjør det ikke mulig å registrere hvem som åpner journalene. Det er uvisst når en leselogg vil kunne komme på plass. Kommentarer: De bygningsmessige forholdene er den største utfordringen for taushetsplikten. Plasseringen av skranken i forhold til venteområdet, gjør at andre kan høre samtalene pasienten eller pårørende har med sykepleierne i skranken. Ambulansene kommer inn i en egen dør til en separat korridor. I denne korridoren kan flere pasienter ligge på båre samtidig. Dermed er det vanskelig å unngå at pasientinformasjon kan høres av uvedkommende. Det er videre vanskelig å skjerme pasienter som ledsages av politi, fra andre pasienter, og det forekommer situasjoner hvor barn kan bli vitne til uønskede situasjoner. Det er også liten mulighet til å gi tilstrekkelig diskresjon til pasienter som trenger gynekologisk undersøkelse. På grunn av få behandlingsrom, må gynekologiske undersøkelser utføres bak skjermbrett, samtidig som det kommer helsepersonell inn i rommet. I ombyggingsplanene er det tilrettelagt for et rom med egen inngang hvor personer med rus og utagering kan vente på behandling. Resepsjonsområdet vil bygges om slik at samtaler kan skje med lydisolering. Journalsystemet (WinMed 2) gjør det ikke mulig å registrere hvem som åpner og leser journalene. Det fremgikk at det er uvisst når en leselogg vil kunne komme på plass. Det vises til helseregisterloven 21 om sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, hvor det stilles krav om at den databehandlingsansvarlige og databehandler skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av helseopplysninger. Dette gjelder blant annet å sørge for tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll. 12

13 6. Vurdering av virksomhetens styringssystem Kommunens kvalitetssystem på Helse- og sosialområdet er utarbeidet i Det generelle nivået (1) er sist revidert i perioden Kvalitetssystemet nivå 3, inneholder internkontrollbeskrivelser (systemhåndbok) for legevakten. Disse er revidert de siste årene og består blant annet av funksjonsbeskrivelser for noen av oppgavene, f. eks A-sykepleier og de ulike vaktene for leger, medisinske prosedyrer og rutiner for de ulike situasjoner som kan inntreffe ved legevakt. Systemhåndboken synes å være dekkende og relevant, men det fremkom i intervju at det var tilfeldig om denne ble brukt og at det var usikkerhet om hvor denne var tilgjengelig. Legene synes i liten grad å bruke denne, selv om den finnes tilgjengelig via alle datamaskiner. Det finnes ikke stillingsbeskrivelser for daglig leder, legevaktoverlege og fagutviklingssykepleier. Det gjennomføres ikke medarbeidersamtaler. Daglig leders myndighet og lederansvar i forhold til legevaktoverlegen og legevaktlegene, synes ikke helt avklart. (Legevaktlegene mener de organisatorisk er underlagt daglig leder, men faglig underlagt kommuneoverlegen.) Daglig leder har stor arbeidsmengde, som gjør at det blir vanskelig å ivareta personalet. Det fremkommer i intervjuene at lokalene er svært vanskelig å jobbe i. Mange opplever en rotete og utydelig organisering, at det er for mange unødvendige henvendelser, og at det ikke gjøres nok for å styre dette. Siste brukerundersøkelse er fra Det var gjennomført en beredskapsøvelse våren Dette var en telefonøvelse i forhold til legevaktens ansvar for kontaktpunkt ved katastrofer og kriser. De siste årene er det ikke utarbeidet årsrapport for legevakten. Det gjør at det er vanskelig for offentligheten å få innsikt i legevaktens drift. Det er gjort en ROS-analyse i desember Denne rettet seg mye mot arbeidsmiljø og utfordringer for ansatte, men dekket også områder som responstid og taushetsplikt. Månedsrapporter måler telefontrafikk og ventetider. Det er samarbeidsavtaler med de ti kommunene som legevakten har ansvar for legevaktfunksjon for. Det er også samarbeidsavtaler med sentrale aktører i spesialisthelsetjenester, f. eks psykisk helsevern og røntgenavdelingen, deler av døgnet. Legevakten har følgende samarbeidsmøter med Sørlandet sykehus: Fagutvalg akuttmedisinsk kjede, knyttet til samhandlingsreformen (delavtale 11) Utvalget har møter 1-2 ganger per år. Det fremkom at det var lenge siden utvalget møttes. Samarbeidsmøte med akuttambulant team cirka to ganger per år. Samarbeidsmøte med akuttmottaket og prehospitale tjenester, minst to ganger per år. Samarbeidsmøter med radiologisk avdeling, portørtjenesten, barneposten og andre avdelinger gjennomføres etter behov. 13

14 7. Regelverk Lov nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Lov nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Lov nr. 64 om helsepersonell m.v. Lov nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter Lov nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp Lov nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Forskrift nr om pasientjournal Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 8. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Uttalelse med informasjon om planer for pågående prosesser for endringer Organisasjonskart for Kristiansand legevakt Oversikt og stillingsbrøker over ansatte Legevaktliste med spesialitet Oversikt over vikarbruk for leger og sykepleiere (vaktendringer leger og vikarbruk sykepleiere) Dokument om arbeidsoppgaver (logg) for sykepleiere Protokoll mellom Kristiansand kommune og Den norske legeforening: «Utvidelse av vakt på legevakten i Kristiansand.» Legevaktkontrakt for leger Vaktfordeling leger Vaktplan for 2014 Opplæringsplan for legevakt Rutine: Oppgaver og ansvar ved mottak av nye turnusleger Brukerundersøkelse 2004 Utredning av Arendal interkommunale legevakt Sluttrapport med vedlegg Øvingsrapport 2014 (Øvelse ved legevakten) Årsrapport 2014 for Overgrepsmottaket ved Kristiansand legevakt Årsrapport for Kristiansand kommune 2013 Oversikt over prosedyrer og retningslinjer Nødnett Prosedyrer samlet pr Tjenestebeskrivelse Kristiansand legevakt Kvalitetshåndbok for Kristiansand kommune nivå 1 og 2 Prosedyrer for innkalling av SO-team Rutine for håndtering av SO-saker Vurdering av hastegrad ved seksuelle overgrep Samarbeidsavtaler med Audnedal, Birkenes, Bygland, Evje og Hornes, Hægebostad, Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla og Åseral kommuner (Justert forslag til ny legevaktavtale, oktober 2010) Smittevernrutiner 14

15 Systemhåndbok for Kristiansand legevakt Arbeidsavtale med PC-reglement LV-rutine tilgangskontroll journalrutiner (utkast) ROS analyse - legevakt desember 2013 Statistikk på pasientvolum 2014, og diagnosegrupper. Ventetidsregistreringer 2013 og 2014 Oversikt over avviksmeldinger Informasjon om samarbeidsmøter med Sørlandet sykehus HF Signert delavtale 11 mellom SSHF og Kristiansand kommune akuttmedisinsk kjede og omforent beredskap Avviksmeldinger fra 2013 og 2014 Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: Vi så totalt gjennom 65 journaler. På forhånd hadde vi bedt om lister på pasienter på følgende områder: Pasienter på en tilfeldig utvalgt dag. Pasienter som har blir henvist videre til sykehuset Pasienter som har blitt henvist til røntgen Pasienter som har fått tilsyn (hjemmebesøk) Dokument som ble oversendt etter tilsynsdagene: Eksempel på en individuell fastlegeavtale med Kristiansand kommune Virksomhetsrapport 2012, Samfunnsmedisinsk enhet, Kristiansand kommune Månedsrapporter fra Legevakten til enhetsleder lokalmedisinske tjenester fra januar 2014 d.d. Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: Brev av til Kristiansand kommune med varsel om tilsyn Brev av fra Kristiansand kommune med informasjon og oversendelse av dokumentasjon Brev av til Kristiansand kommune med oversendelse av program for tilsynet Diverse e-poster med vedlegg Brev av til Kristiansand kommune med oversendelse av foreløpig tilsynsrapport 15

16 9. Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Wenche P Dehli Helse- og sosialdirektør X X X Rolf Jarnes Avdelingsleder X X X Robert Anders Burman Legevaktoverlege X X Cecilie B Sannes Sykepleier X X X Servet Øner Legevaktlege X Georg Rigadis Legevaktlege X X Kirsten Sola Legevaktlege X Aase Helene Ødegaard Spesialsykepleier X X Monica Lavik Sykepleier X Tove Haaland Sykepleier X X Kristin Tangstad Granheim Legevaktlege Wenche Stallemo Syrtveit Sykepleier X X X Tone Langeland Spesialsykepleier X X X Linda Stray Hoel Legevaktlege X X Liv Solveig Torsøe Tjenesteleder X Lisbeth Bergstøl Virksomhetsleder X X Jan Helge Lislevand Kvalitetsrådgiver X Grete Høines Sykepleier X Anne Mette Smith Sykepleier X Gro E. Møretrø Sykepleier X Hege Vonen Sykepleier X Åse Birkrem Hovedtillitsvalgt i Delta X Mona Berghlin Sykepleier X Christoffer Hæstad Lege X Ragne Quinteros Norsk sykepleierforbund X Vibeke Prytz-Jensen Hovedtillitsvalgt, Norsk sykepleierforbund Fra tilsynsmyndighetene deltok: Ass. avdelingsdirektør Kristin Hagen Aarsland, revisjonsleder (jurist) Ass. fylkeslege Aud Garmann Askevold, revisor (lege) Seniorrådgiver Gry Nina Ilje Tveit, revisor (sykepleier) Seniorrådgiver Elin Kristensen, revisor (jurist) X X 16

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter ved Nesoddtunet bo- og servicesenter Virksomhetens adresse: Håkonkastet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene fra medisinsk avdeling SIHF-Divisjon Gjøvik Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Lørenskog kommune, Bårliskogen syd Virksomhetens adresse: Pb 304,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Kirsti Grødum Virksomhetens adresse: Kirkebakken. 13, 3921 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 31.01.13

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Fet kommune. Virksomhetens adresse: Postboks 100, 1901 Fetsund Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 09.11.12 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Avdeling for patologi, ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus Virksomhetens adresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger Tidsrom for tilsynet: 16.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Virksomhetens adresse: Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.08.2013 7.01.2014

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune Virksomhetens adresse: Emily Kirkerudsvei 16 1430 Ås Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Rælingen kommune ved Tjenestekontoret for helse og Virksomhetens adresse: Øvre Rælingsveg 176, 2025 Fjerdingby Tidsrom for tilsynet: 4. juli

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Sørum kommune, Omsorg og velferd, Tildelingsenheten Virksomhetens adresse: Rådhuset, 1920 Sørumsand Tidsrom for tilsynet: 4. juli 2014 9. april

Detaljer

Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten. ved. Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen

Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten. ved. Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten ved Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen Virksomhetens adresse: 7300 Orkanger Tidsrom for tilsynet: 14.04.2014-15.04.2015 Kontaktperson

Detaljer

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 HELSETILSY11ET i it I ROGALAND Frelsesarmeens behandlingssenter Auglendsdalen 64 4017 Stavanger DERES REF: VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 Oversendelse av rapport etter tilsyn med bruk av kontrolltiltak

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Saksbehandler, innvalgstelefon Anne Grete Robøle, 55572231 Vår dato 07.09.2012 Deres dato Vår referanse 2012/9395 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Adresse til

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Asker kommune Virksomhetens adresse: Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 21.03.12 19.09.12.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Stavanger kommune Oppfølging av pasienter med behov for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Virksomhetens adresse: Stavanger kommune, Pb 8001, 4068 Stavanger

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Bydel Frogners arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Virksomhetens adresse: Sommerogata 1, Oslo Tidsrom for tilsynet: 27.11.2013 26.5.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Foreløpig rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Mandal kommune, Barnevern Sør Virksomhetens adresse: Postboks 905, 4509 Mandal Tidsrom

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Virksomhetens adresse: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-22.10.2013 Kontaktperson i virksomheten: folkehelsekoordinator

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Grete Mork Virksomhetens adresse: Vekanvegen 2B, 3840 Seljord Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 06.03.13 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern Sammendrag

Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern Sammendrag Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2013/208 Dykkar referanse Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern 2013 Adressen til virksomheten: Nygårdgaten

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte februar 2016 tilsyn med barnevernstjenesten i Arna.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte februar 2016 tilsyn med barnevernstjenesten i Arna. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/16106 621 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna barnevernstjeneste Adressen til virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med kommunens ivaretakelse av rettsikkerhet ved tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem ved Østre Toten kommune Virksomhetens adresse: Postboks 24, 2851 Lena

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 25.03.2014 04.09.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Fylkesmannen i Østfold Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Virksomhetens adresse: Postboks 1405 1602 Fredrikstad Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med radiologiske tjenester. ved

Rapport fra tilsyn med radiologiske tjenester. ved I Fylkesmannen i Nord -Trøndelag Rapport fra tilsyn med radiologiske tjenester ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger Virksomhetens adresse : 7600 Levanger Tidsrom for tilsynet: 06.03.2012-05.11.2012

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud til eldre i sykehjem. Strand kommune Jonsokberget bo- og aktivitetssenter

Rapport fra landsomfattende tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud til eldre i sykehjem. Strand kommune Jonsokberget bo- og aktivitetssenter Rapport fra landsomfattende tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud til eldre i sykehjem Strand kommune Jonsokberget bo- og aktivitetssenter Virksomhetens adresse: Jonsokberget Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Oslo kommune, bydel Grorud Virksomhetens adresse: Ammerudveien

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Fylkesmannen i Aust-Agder Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Gjerstad kommune Virksomhetens adresse: 4780 Gjerstad Tidsrom for tilsynet: 17.07.2014 23.12.2014 Kontaktperson i virksomheten: Elfi

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Fylkesmannen i. Rapport fra tilsyn med Stavanger kommune -

Fylkesmannen i. Rapport fra tilsyn med Stavanger kommune - Fylkesmannen i Rapport fra tilsyn med Stavanger kommune - samhandling om utskriving av pasienter fra Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS) Virksomhetens adresse: Stavanger kommune, Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0-6 år i Dovre kommune Virksomhetens adresse: 2662 Dovre Tidsrom for tilsynet: 12.02.2013 02.07.2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Kommunale helse og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming ved. Stjørdal kommune

Rapport fra tilsyn med Kommunale helse og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming ved. Stjørdal kommune Rapport fra tilsyn med Kommunale helse og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming ved Stjørdal kommune Virksomhetens adresse: Helse og omsorgstjenesten, Postboks 133, 7501 Stjørdal

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Gran kommune Virksomhetens adresse: Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Tidsrom

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2014/10344 721.0 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Nav Laksevåg sosialtjeneste Adressen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Dokumentasjon og litt til. Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering

Dokumentasjon og litt til. Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering Dokumentasjon og litt til Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering Snakke om: Hvorfor dokumentere? Lovverk Hva er pasientjournalen Innhold i pasientjournalen Innsyn, sletting,

Detaljer

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 status så langt Per Engstrand, fagdirektør RSU Setesdal, 26. mai/ OSS, 27. mai 2015 Bakgrunn Helseforetaket

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering og kommunens tiltak for å forebygge og behandle feilernæring

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01089 Dato for kontroll: 08.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Byhagen legesenter Sted: Alta Utarbeidet av: Camilla G. Nervik Grete Alhaug Marius Engh

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01088 Dato for kontroll: 07.11.2013 Rapportdato: 26.03.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Alta sykestue Sted: Alta helsesenter Utarbeidet av: Camilla Nervik Grete Alhaug Marius

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

Deres referanse Dato Var referanse 2015/ JCB Saksbehandler Jens Christian Bechensten, tlf

Deres referanse Dato Var referanse 2015/ JCB Saksbehandler Jens Christian Bechensten, tlf x Fylkesmannen i Oppland U 7 DES. 2015 Sy'ker::_s_efIm1'u:,etHF (5,./4:332:52. Sykehuset innlandet HF v/ administrerende direktør y H i Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL I ii /l DES N15 N ' i tteesê Deres referanse

Detaljer

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland

Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. ved Sykehuset Østfold

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. ved Sykehuset Østfold Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen ved Sykehuset Østfold Virksomhetens adresse: 1603 Fredrikstad Tidsrom for tilsynet: 02.03.2015 21.07.2015

Detaljer

Dokumentasjon og innsyn

Dokumentasjon og innsyn 1 Dokumentasjon og innsyn Plikten til å føre pasientjournal Plikten følger av helsepersonelloven 39 Gjelder for alle som yter helsehjelp - også de som ikke er autorisert når de yter helsehjelp Unntak:

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder

Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder 1 Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder Rapport fra tilsyn med vurderinger av henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling for rusproblemer (TSB) ved Sørlandet Sykehus HF v/avdeling for rus-

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen ved Bodø kommune Virksomhetens adresse: Kongens gate 23, 8006 Bodø Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen ved Nordlandssykehuset HF, Bodø Virksomhetens adresse: 8092 Bodø Tidsrom

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem ved Solvang sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Regnbueveien

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Lebesby kommune Virksomhetens adresse: Johan Salmilas veg 22-24, 9790 Kjøllefjord Tidsrom for tilsynet: 28.02.2014

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK

HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK Rådmannen i Tana kommune R-å-Å IMÅL,"-n 9845 Tana DERES REF/YOUR REF: VAR REF./ OUR REF: 2010/375 733.0 DATO / DATE: 16.09.2010 Saksbehandler/direkte telefon: Målfrid Ovanger

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune Fjellg 2 2226 KONGSVINGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato ARI/14/4710/K2- G90, K3-&40/ 13/01091-8/MEP 26. mars 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved bydel Nordre Aker Virksomhetens adresse: Gullhaugveien 7,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. ved Fredrikstad kommune

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. ved Fredrikstad kommune Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen ved Fredrikstad kommune Virksomhetens adresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer