Fylkesmannen i Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Oppland"

Transkript

1 Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten: Marion Stende Sammendrag Denne rapporten beskriver det avviket som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder: Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst, sin bistandsplikt etter 2-3 annet ledd, som er plikten til å tilby et egnet tiltak til barnet, herunder ansvar for å formidle institusjonsplass og fosterhjem. Tilsynet omfattet også Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst, sin veiledningsplikt i forbindelse med plassering av barn utenfor hjemmet. Under tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik: Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst, har ikke forsvarlig styring av bistanden som gis til barneverntjenestene i Oppland. Dato: 4. september 2014 Jens Christian Bechensten revisjonsleder Inger Berg revisor Kari Elise Krohn revisor

2 Innhold Sammendrag Innledning Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Gjennomføring Hva tilsynet omfattet Funn Vurdering av virksomhetens styringssystem Regelverk Dokumentunderlag Deltakere ved tilsynet... 7

3 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon med Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst (heretter Bufetat), i perioden Siden tilsynet omhandlet tjenester og tiltak i Oppland, ble tilsynet rettet mot Fagteam Gjøvik og fosterhjemtjenesten, som holder til på Lillehammer. Revisjonen er gjennomført etter en risikovurdering på bakgrunn av informasjon fra kommuner i Oppland, og en tilsynssak hvor Fylkesmannen konkluderte med at Bufetat ikke overholdt bistandsplikten. Under forberedelsene til tilsynsbesøket hadde Fylkesmannen møte med 2 kommuner i Oppland. I henhold til lov om barneverntjenester 2-3b fjerde ledd plikter Fylkesmannen å føre tilsyn med lovligheten av statlige tjenester og tiltak etter denne loven. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler det avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Bufetat har ansvar for å bistå kommunene ved plassering av barn utenfor hjemmet. Bufetat er organisert med fagteam, Fagteam Gjøvik, og en fosterhjemtjeneste. Fagteamleder rapporterer til avdelingsdirektør som videre rapporterer til regiondirektør. Avdelingsdirektør og regiondirektør har sine kontorer i Oslo. 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble utsendt Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Åpningsmøte ble avholdt Intervjuer 10 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

4 Sluttmøte ble avholdt Hva tilsynet omfattet Temaet for tilsynet var om Bufetat gjennom systematisk styring ivaretar sine oppgaver i Oppland i medhold av barnevernloven. I den forbindelse ble følgende forhold undersøkt: Om Bufetat etter anmodning fra kommunene bistår barneverntjenestene med plassering av barn utenfor hjemmet. Om Bufetat sikrer tilstrekkelig rekruttering og formidling av fosterhjem. Om Bufetat gir fosterhjemmene nødvendig opplæring og generell veiledning. Fylkesmannen har ved tilsynet lagt til grunn anerkjent fagkunnskap om barns behov, hva som er å anse som skadelige forhold for barns helse og utvikling, og hva som trengs av basiskunnskap for å ivareta oppgavene som fosterhjem. I den forbindelse har Fylkesmannen sett hen til faglige krav som Bufetat selv legger til grunn for sin virksomhet, jf. disponeringsbrev til Bufetat 2014 og tildelingsbrev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Bufdir. Fylkesmannen har derfor lagt til grunn at ingen barn skal vente mer enn 6 uker hjemme etter at det er fattet vedtak om plassering i fosterhjem, og at ingen barn skal ha opphold i beredskapshjem i mer enn 3 måneder. Fylkesmannen vurderer at dette er en forsvarlig praksis, og at avvik fra denne praksis fører til uforsvarlige tjenester. Ved bistand til å plassere barn utenfor hjemmet, har Fylkesmannen undersøkt tiden Bufetat bruker på å tilby plasseringssted. Det er sett på tiden fra vedtak om plassering utenfor hjemmet blir fattet i kommunen eller Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, til tilbud om plass i fosterhjem eller institusjon blir gitt. Det er også sett på oppholdstiden i beredskapshjem for barn og unge som skal videre til fosterhjem eller institusjon. Videre er det sett på avstanden fra beredskapshjem og institusjon for akuttopphold, til hjemmet barna bodde i og avstanden til barnehage/skole barna som tilhører. Videre har Fylkesmannen sett på rekrutteringen av fosterhjem, og om det er forsvarlige tilbud av beredskapshjem og akuttplasser i institusjoner. I den forbindelse om tilbudene er tilpasset barns behov, herunder om det tas forsvarlig hensyn til alder, kulturelle forhold, etnisitet, kjønn og valgmuligheter. Ved undersøkelse av om fosterhjem gis nødvendig opplæring og generell veiledning, er det sett på om Bufetat tilbyr PRIDE-kurs og gruppeveiledning i rimelig nærhet, eventuelt hvordan det sikres at fosterhjem får nødvendig opplæring og veiledning dersom de nevnte tilbudene ikke er tilgjengelige. Da tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon, har Fylkesmannen særlig sett på hvordan Bufetats ledelse styrer slik at de undersøkte oppgavene blir ivaretatt og tiltakene fungerer som forutsatt.

5 5. Funn Avvik: Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst, har ikke forsvarlig styring av bistanden som gis til barneverntjenestene i Oppland. Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr annet og tredje ledd, barnevernloven 1-4, og FN s barnekonvensjon artikkel 3, forvaltningsloven 11d annet ledd og ulovfestet forvaltningsrett. Avviket bygger på følgende: Om lag 50 barn venter på tildeling av fosterhjem i Oppland, med varierende ventetid. 7 barn har vært i beredskapshjem i påvente av varig fosterhjemsplassering i mer enn 3 måneder. 3 barn har ventet fra 9 måneder til over 1 år, og venter fortsatt. Opplysningene er gitt av Bufetat under tilsynsbesøket i form av klientlister for barn som har ventet lenge på plassering. Det er rekruttert for få fosterhjem i forhold til behovet, og for få fosterhjem til barn med særskilte omsorgsbehov. Dette gjelder særlig barn med spesielle helsebehov, flerkulturell bakgrunn og søskenplasseringer. Mangel på fosterhjem er rapportert til ansvarlig overordnet ledelse, uten at det er iverksatt tilstrekkelige tiltak for å øke fosterhjemsrekrutteringen. Bufetat tilbyr kommunene ett fosterhjem om gangen, og arbeider ikke parallelt med alternative fosterhjem. En kommune har fått tilbud om ett fosterhjem, og har i følge møtereferat fra etter møte med kommunen, fått opplyst av Bufetat at de ikke kan tilby andre fosterhjem. Det foreligger ikke dokumentasjon på at Bufetat utøver et selvstendig faglig skjønn ved valg av institusjonsplass eller fosterhjem i de 14 gjennomgåtte journalene. Det er ikke dokumentert i gjennomgåtte journaler at Bufetat har vurdert om det er faglig forsvarlig å tilby akuttplass i beredskapshjem, der det er lang avstand mellom plasseringskommune og beredskapshjemmet. o Barn er plassert i beredskapshjem med lang avstand fra plasseringskommunen, men det er ikke dokumentert at Bufetat har vurdert at dette er til barnets beste. Videreføring av barnehage- eller skoletilbud, og daglig kontakt med familie/venner, er ikke mulig uten store belastninger. Journalgjennomgangen viser at det er stor variasjon i hvilke opplysninger som nedtegnes, og i flere journaler mangler sentrale opplysninger om barnet når plasseringssted skal vurderes. Det skrives ikke journalnotater med faglig begrunnelse, som dokumentasjon på hvorfor aktuelt fosterhjem eller institusjon ble vurdert som egnet for barnet i alle saker. Det er ikke et fungerende avviksrapporteringssystem i Bufetat. Ansatte er ikke kjent med hva et avvik er, og hvordan et avvik skal meldes. o Enkelte avvik blir meldt muntlig til nærmeste leder. Det er ikke gjennomført en systematisk gjennomgang av tjenesten for å avdekke områder der det er fare for svikt eller manglende oppfyllelse av lovkrav.

6 Det ble i 2012 foretatt en brukerundersøkelse blant kommunale barnevernledere. Tilbakemeldingene tyder på svikt i tjenestene. Resultatene er kjent av ledelsen, men det er ennå ikke iverksatt konkrete kvalitetsforbedrende tiltak av betydning. I kopi av brukerundersøkelsen som ble oversendt Fylkesmannen har Bufetat selv satt inn følgende kommentar. «Bufetat i fagteamområdet skårer 0 på denne påstanden. Dette er spesielt og bør undersøkes nærmere.» Kommentar: Hvert enkelt kulepunkt er ikke et avvik fra bestemmelser i lov eller forskrift, men utgjør samlet sett brudd på lovgivningen. Kulepunktene gjengir de observasjoner og funn som ble gjort under tilsynsbesøket. 6. Vurdering av virksomhetens styringssystem Etter lov om barneverntjenester 2-3 annet ledd skal Bufetat føre internkontroll for å sikre at virksomheter og tjenester er i samsvar med krav fastsatt i eller i overensstemmelse med lov og forskrift. Bufetat skal ved tilsyn kunne redegjøre for hvordan plikten er ivaretatt. Internkontrollplikten medfører et selvstendig ansvar for å sikre at virksomheten drives i samsvar med loven. Det er derfor Bufetat selv som har ansvaret for å ha kontrollordninger som kan avdekke forhold som ikke er i samsvar med regelverket og videre følge opp med nødvendige endringer. Internkontroll er et hjelpemiddel for systematisk styring, det vil si et verktøy ledelsen kan benytte seg av i sitt arbeid. Internkontrollen skal beskrive noen grunnleggende elementer som må være til stede i alle virksomheter. Hvor omfattende tiltakene skal være må ledelsen vurdere i forhold til størrelsen på virksomheten og hvor kompleks den er. Formålet med en systematisk analyse av risiko for svikt er å skaffe oversikt over områder hvor det er nødvendig med tiltak for å redusere faren for svikt. Bufetat skal bistå kommunene i Oppland med plassering av barn utenfor hjemmet. Det er Bufetat som skal påse at tjenester de gir er faglig forsvarlige. Bufetat har ikke iverksatt nødvendige tiltak for å avdekke, rette opp eller forebygge overtredelser av lovgivningen for de reviderte områdene. Virksomheten har ikke et tilfredsstillende avviksmeldesystem og at det gjennomføres systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser. Siden det ikke skrives avviksmeldinger, kan internkontrollen ikke fange opp områder hvor svikt skjer eller kan skje. Det er ikke iverksatt tilstrekkelige forbedringstiltak for å rette opp og forebygge svikt i tjenesten. Dermed er risikoen høy for at barn ikke får rett hjelp til rett tid. Flere barn har blitt værende lenge i hjem de vet de skal videre fra, andre er blitt plassert langt fra sitt nærmiljø som de fortsatt skulle vært knyttet til. Dermed risikerer barn som har hatt en vanskelig oppvekst og er i en sårbar situasjon, å få nye opplevelser som kan skade deres utvikling.

7 7. Regelverk Lov om barneverntjenester (1992) FN s barnekonvensjon Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (1967) 8. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Bufetat instruks Disponeringsbrev 2014 Møtereferat BUF-dir Informasjonsbrev Nytt fra Bufetat, datert Oversikt over ansatte i fagteam Gjøvik og i fosterhjemtjenesten Organisasjonskart Bufetat Avvikshåndtering av inngående post Retningslinjer for melding og behandling av skader og avvik Notat fra regionledelsen datert om styring av enheter i region øst 2014 Rutinehåndbok for Fagteam Gjøvik Skjema for henvisning til det statlige barnevernet Kommuneundersøkelsen 2012 Hendelsesskjema ved akuttsaker Retningslinjer form fagteamenes arbeid i Bufetat Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: Referater fra avdelingsmøter og ledermøter 14 journaler Oppdaterte lister over plasseringer i institusjon og fosterhjem 2014 Lister over barn som venter på plassering Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: Varsel om tilsyn datert Etterspurt dokumentasjon fra Bufetat Diverse e-poster vedrørende praktisk gjennomføring av tilsynsbesøket 9. Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Lene Nylænde Fosterhjemkonsulent X X X Anne Mette Fadum Fagteamrådgiver X X X Marion Stende Fagteamleder X X X Kari Askvig Fagteamrådgiver X X X

8 Inger Orderløkken Fosterhjemskonsulent X X X Hildegun Thorsen Fagteamrådgiver X X X Solveig Morten Buraas Avdelingsleder fosterhjem X X X Brit Njøs Fosterhjemkonsulent X X X Trond Stenhaug Regiondirektør X X X Rasmus Ree Avdelingsdirektør X X X Fra tilsynsmyndighetene deltok: Inger Berg, revisor Kari Elise Krohn, revisor Jens Christian Bechensten, revisjonsleder

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Grete Mork Virksomhetens adresse: Vekanvegen 2B, 3840 Seljord Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 06.03.13 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Rapport fra tilsyn med Kristiansand legevakt Virksomhetens adresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand S Tidsrom for tilsynet: 17.12.2014 29.05.2015 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling Internserien 4/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer