Videokonferansesystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videokonferansesystem"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING Videokonferansesystem Les denne veiledningen innen du bruker utstyret, og oppbevar den for senere referanse. MODELL RVF (V2.2)

2 2 Sikkerhetsinformasjon 1 Sikkerhetsinformasjon 1 Sikkerhetsinformasjon FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK SJOKK MÅ IKKE ÅPNES FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK SJOKK IKKE FJERN DEKSELET (ELLER BAKSIDEN) DET FINNES INGEN DELER SOM BRUKEREN KAN BYTTE SELV SERVICE SKAL UTFØRES AV KVALIFISERT SERVICEPERSONALE. Denne blinkende pilen, i en trekant, er ment for å varsle brukeren om fare for uisolert farlig spenning inni produktet, som kan være sterk nok til å forårsake elektrisk sjokk. Utropstegnet, i en trekant, er ment for å varsle brukeren om at utstyret trenger vedlikehold (service) instruksjoner i følge skrivet som følger med systemet. Advarsel: Ikke installer dette utstyret på et trangt område så som en bokhylle eller lignende. Advarsel: Kablingsmetoder skal være i samsvar med National Electric Code, ANSI/NFPA 70. Advarsel: Dette er et Klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens som kan kreve at brukeren må ta nødvendige forholdsregler. Advarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk sjokk skal ikke dette produktet utsettes for regn eller fuktighet. Forsiktig: Denne installasjonen bør utføres av en kvalifisert serviceperson, og skal samsvare med alle lokale koder. Forsiktig: For å unngå elektrisk sjokk skal ikke kabinettet åpnes. Service skal kun utføres av kvalifisert personale. Forsiktig: Apparatet skal ikke utsettes for vann, (drypp eller sprut) og gjenstander fylt med væsker, så som vaser, skal ikke plasseres på apparatet. For å koble fra strømmen, trekk ut kabelen fra veggkontakten. Ved installering av produktet, påse at kontakten er lett tilgjengelig. FCC ADVARSEL: Dette utstyret kan generere eller bruke radiofrekvensenergi. Endringer eller modifiseringer på dette produktet kan forårskake skadelig interferens hvis ikke modifiseringene i Brukerveiledningen følges. Brukeren kan miste autorisasjonen til å bruke dette utstyret hvis en uautorisert endring eller modifisering blir gjort. LOVBUNDET INFORMASJON: FCC del 15 Dette utstyret er testet og samsvarer med grensene for Klasse A digitalt utstyr, overensstemmende til Del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse bestemmelsene er laget for å gi en fornuftig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret brukes i kommersielle hensikter. Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle radiofrekvensenergi og, hvis ikke installeres og brukes i samsvar med Brukerveiledningen, kan forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjoner. Bruk av dette utstyret i et bebodd område vil mest sannsynlig forårsake skadelig interferens, hvor tilfelle brukeren vil være ansvarlig i å korrigere interferensen på egen kostnad. Passende ledningstilslutninger skal utføres på systemet hos bortebrukeren. Forsiktig: Det er fare for at batteriet kan eksplodere hvis det erstattes feilaktig. Skal kun erstattes med samme, eller lignende type batteri som anbefales av produsenten. Avhending av brukte batterier skal gjøres i forhold til produsentens instruksjoner. Hull i metaller, hvor isolerte kabler passerer, skal ha jevne og runde flater eller skal utstyres med beskyttelse. LG Electronics erklærer herved at dette/disse produktet(ene) samsvarer med de viktige kravene og andre relevante forskrifter til Direktivet 2004/108/EC, 2006/95/EC, og 2009/125/EC. Senter for europeisk standard: Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen Nederland.

3 Sikkerhetsinformasjon Avhending av ditt gamle apparat. 1. Når denne søppelkassen med et kryss over er festet på et produkt, betyr dette at produktet er dekket av det Europeiske direktivet 2002/96/EC. 2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avhendes separat fra husholdningsavfallet. Avhending skal skje via kommunale innsamlingsstasjoner.. Riktig avhending av ditt gamle apparat vil hjelpe til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse. 4. For mer detaljert informasjon om avhending av ditt gamle apparat, kontakt kommunen der du bor, eller forretningen der du kjøpte produktet. Sikkerhetsinstruks om hvordan å fjerne batteriet eller batteripakken fra utstyret. Fjern det gamle batteriet, eller batteripakken ved å følge trinnene i omvendt rekkefølge enn for monteringen. For å forhindre forurensning av miljøet og mulig fare for menneske- og dyrehelse, skal gamle batterier eller batteripakker avhendes i egnede beholdere på innsamlingsstasjoner. Ikke avhend batterier i husholdningsavfallet ditt. Det anbefales at du bruker vanlige batterier og akkumulatorer. Batteriet skal ikke utsettes for varme så som sollys, ild eller andre varmekilder. Kaste brukte batterier/akkumulatorer 1. Hvis batteriene/akkumulatorene i produktet er merket med symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er de omfattet av direktiv 2006/66/EC. 2. Dette symbolet kan være kombinert med de kjemiske tegnene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner. 4. Riktig håndtering av brukte batterier/ akkumulatorer som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og dyrs og menneskers helse. 5. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatorer som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene. 2. Oppbevar disse instruksjonene.. Vær oppmerksom på alle advarsler. 4. Følg alle instruksjonene. 5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann. 6. Skal kun rengjøres med tørre kluter. 7. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i samsvar med produsentens instruksjoner. 8. Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder så som radiatorer, varmeovner, komfyrer eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. 9. Vær nøye med å følge sikkerhetsadvarsler ved polariserte eller jordede kontakter. En polarisert kontakt har to blader med en bredere enn den andre. En jordet kontakt har to blader og en tredje jordingsspiss. Det brede bladet eller den tredje spissen er der for din sikkerhet. Hvis medfølgende kontakt ikke passer i veggkontakten din, kontakt en elektriker for å bytte veggkontakten. 10. Unngå å gå på eller legge klem på strømkabelen, eller skjøtekontakter og vær ekstra oppmerksom hvor kabelen går ut av apparatet eller punktet hvor den er plugget i. 11. Bruk kun vedlegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten. 12. Brukes kun med stativet, festene eller bordet som er spesifisert av produsenten, eller som selges med apparatet. Når det anvendes en tralle er det viktig å være ekstra forsiktig når trallen flyttes slik at den ikke velter og skader apparatet. 1. Koble fra apparatet fra strømmen under tordenvær, eller når apparatet ikke skal anvendes på en stund. 14. Service skal kun utføres av kvalifisert personale. Service kreves når apparatet er skadet på en eller annen måte, så som at strømkabelen er skadet, det har blitt sølt væske, eller gjenstander har falt på apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som normalt eller har blitt mistet. 1 Sikkerhetsinformasjon

4 4 Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler 1 Følgende er advarsler og forsiktighetsregler for brukernes sikkerhet og for å forhindre skader. Les følgende nøye. Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL Slå av systemet innen installasjonen. Ikke plugg i flere elektriske enheter i samme veggkontakten. Dette kan forårsake overoppheting, brann eller elektrisk sjokk. Ikke sett beholdere med væsker på systemet, så som vann, kaffe eller andre drikker. Hvis det kommer væske i systemet, kan dette forårsake systemstans eller brann. Unngå at strømkabelen bøyes flere ganger, eller at det blir plassert tunge gjenstander på den. Dette kan forårsake brann. Tørk støv rundt systemet jevnlig. Bruk alltid en tørr klut ved rengjøring av systemet. Ikke bruk en våt klut eller andre organiske løsninger. Dette kan skade systemets flater og kan forårsake systemstans, eller elektrisk sjokk. Unngå å plassere systemet i nærheten av fuktighet, støv eller sot. Dette kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Når strømkabelen skal trekkes ut skal dette gjøres forsiktig. Ikke ta i kontakten med våte hender, og unngå å bruke kontakten hvis hullene i vegguttaket er for løse. Dette kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere systemet på egen hånd. Det er ekstremt farlig på grunn av den høye spenningen som føres gjennom systemet. Dette kan forårsake brann, elektrisk sjokk eller alvorlige skader. Vær oppmerksom på faresignaler så som vått gulv, en løs eller skadet strømkabel eller en ustabil flate. Hvis det oppstår problemer, kontakt forhandleren for hjelp. Dette kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Ha minst 15 cm mellom systemets bakside og veggen til kablene som er tilkoblet systemet, ellers kan disse bli bøyd, skadet eller kuttet. Dette kan forårsake brann, elektrisk sjokk eller skader. Installer systemet på et kjølig sted, beskyttet mot direkte sollys og oppretthold alltid romtemperatur. Unngå stearinlys og varmeproduserende enheter så som varmeovner. Unngå å plassere systemet på et sted hvor det ferdes mye mennesker. Dette kan forårsake brann. Installer systemet på en vannrett flate med tilstrekkelig ventilasjon. Ikke plasser systemet på en forhøyet flate. Dette kan forårsake systemstans eller alvorlig skade. Veggkontakten skal være plassert nær gulvet, og spenningsområdet må være innenfor 10 % av spenningen. Ikke bruk samme vegguttaket til hårføner, strykejern, kjøleskap eller varmeapparater. Dette kan forårsake brann, overoppheting eller elektrisk sjokk.

5 Sikkerhetsinformasjon 5 FORSIKTIG Vær oppmerksom på følgende forsiktighetsregler innen installasjonen av VCS. Unngå å plassere systemet på et sted der enheten kan komme i kontakt med fuktighet, støv eller sot. Unngå plassering i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Hold systemet borte fra elektriske gnister, eller magnetiske substanser. Unngå ekstrem varme (anbefalt brukstemperatur er mellom 0 C - 40 C). Ikke stikk elektrisk ledende materialer gjennom ventilasjonsåpningene. Hold systemet avslått innen installasjon. Påse at det er nok plass til kabeltilkoblinger. Plasser systemet på en fast flate med tilstrekkelig ventilasjon. Unngå flater som vibrerer. Å sette systemet i nærheten av elektroniske enheter så som en radio, kan forårsake systemstans. Ikke demonter systemet uten å søke hjelp fra LG Electonics. Ikke plasser tunge gjenstander på systemet. Påse at ingen substanser puttes inn i systemet. Dette kan forårsake systemstans. Installer systemet på et sted med tilstrekkelig ventilasjon. Ha minst 15 cm mellom baksiden på systemet og veggen. Ikke installer systemet på et sted med høye magnetiske bølger, eller trådløse enheter så som en radio. Ikke installer systemet på et sted med magnetiske gjenstander, elektriske frekvenser eller vibrasjoner. Ikke plasser tunge gjenstander på systemet. Dette kan forårsake systemstans. Installer systemet på en stabil og vannrett flate. Systemet vil muligens ikke fungere riktig. Installer systemet på et sted med passende fukt- og temperaturnivåer. Unngå å installere systemet på et sted med høy (over 40 C) eller lav (under 0 C) temperatur. Systemet kan skades av et sterkt slag eller vibrasjon. Unngå å kaste gjenstander i nærheten av systemet. Unngå direkte sollys eller varmekilder. Anbefalt brukstemperatur er over 0 C (2 F). Ventiler luften inni systemets driftavdeling, og steng systemets deksel godt. Bruk av systemet i et uheldig miljø kan forårsake systemstans. Det anbefales å bruke automatisk spenningsregulator for stabil strømtilførsel. Det anbefales å kveile ferittkjernen for å unngå elektromagnetiske forstyrrelser. Veggkontakten skal være plassert ved gulvet. Oppstår det en rar lyd eller lukt, trekkes straks strømkabelen ut og kontakt serviceforhandler. Dette kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. For å opprettholde systemytelsen, anbefales det at systemet kontrolleres av en serviceforhandler jevnlig. LG Electronics skal ikke holdes ansvarlig for systemstans som er forårsaket av brukermisbruk. Det er fare for eksplosjon hvis et batteri erstattes med en ukorrekt type. Avhend brukte batterier i henhold til instruksjonene. Ikke snu på systemet under bruk. 1 Sikkerhetsinformasjon

6 6 Innhold Innhold 1 Sikkerhetsinformasjon VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler 2 Forberedelse 8 Introduksjon 8 Hva er VCS-systemet? 8 Egenskaper 9 Å pakke opp 10 Oversikt kodek-enhet 11 Oversikt HD-kamera 11 Fjernkontroll 11 Å installere batteri 12 Fjernkontrollfunksjoner 1 Tilkoblinger 1 Forsiktighetsregler 1 Oversikt tilkobling 14 Tilkobling HDMI 15 Tilkobling HD-kamera 16 Tilkobling PC 17 Å koble til et nettverk 18 Å koble til hodetelefoner 18 Å koble til en mikrofon 19 Å koble til strøm 19 Kontroll av systemtilkobling 20 Innledende innstillinger 2 Oversikt hoved-skjerm. 24 Systemkonfigurasjon-meny 25 Bruker-innstillinger 25 Generelt 26 Lyd 27 Video 28 Dato og tid 29 Innstillinger administrator 29 Innstillinger samtale Nettverk-innstillinger

7 Innhold 7 7 Innstillinger system 8 Systeminformasjon. 8 Systemstatus 8 Lyd/video 9 Nettverksverktøy 9 Serverstatus 4 Bruk 40 Innen bruk av systemet 40 Å utføre en oppringning 40 Å utføre en oppringning manuelt. 41 Å utføre en oppringning fra Samtalehistorikken 41 Å utføre en oppringning fra registeret 42 Å utføre en oppringning ved bruk av hurtigoppringning 42 Å svare eller avvise et anrop 42 Håndtere en samtale 42 Å avslutte en samtale 42 Skjule eller vise brukergrensesnitt-elementer 42 Håndtere audio 4 Håndtere Video layout 4 Å dele innhold 4 Å se samtaleinformasjon 44 Ta snapshot 44 Å håndtere registeret 44 Å legge til en angivelse til katalog 45 Å redigere eller slette en angivelse fra registeret 46 Å kopiere en angivelse fra Anropslogg 46 Å kopiere en angivelse fra Bedriftkontakt 46 Å slette en angivelse fra Anropslogg 47 Å sortere og søke 47 Å utføre en oppringning når enheten er registrert i gatekeeper-serveren 47 Å utføre en oppringning når enheten er registrert i SIP-server 47 Å bruke Bortebruker-kontroll 48 Å bruke forhåndsinnstilling av bortebrukerens kamera 48 Å bruke snapshot 48 Å bruke nett-tjensten 48 Logge inn på nettjenesten 49 Oppgradering av systemets software 49 Å laste opp sertifiseringsfilen 49 Å importere og eksportere Adresseboken 5 Tillegg Feilsøking 52 Merknad Åpen kildesoftware 5 Spesifikasjoner

8 8 Forberedelse 2 Forberedelse 2 Forberedelse Introduksjon Hva er VCS-systemet? LG Videokonferansesystemet er laget for bruk til videokonferanser som gjør det mulig for mennesker på ulike steder å ha et møte, ved å se, lytte og snakke til hverandre via en skjerm. Gjennom denne enheten er det ikke bare overordnede eller ledere som kan ha møter og kommunisere med kunder, underleverandører og medarbeidere i sanntid, men avgjørelser kan bli tatt og informasjon kan utveksles virtuelt, og med en gang. Dette sparer reisetid, kostnader og energi. VCS Nettverk VCS Egenskaper Bekvemt og enkelt grafisk brukergrensesnitt H.2 / SIP-nettverk Internasjonal standard kodek HD-videokvalitet 1280 X 720 (0 fps) Redigerbare skjermlayouts Grafisk presentasjon ved bruk av Content Sharing Technology (Dele Dokument/Audio/Video) Administrator-passord og H25 kodek (Avansert krypteringsstandard) for sikkerhet One-touch oppringning ved bruk av hurtigoppringning Opprett grafisk register ved bruk av snapshots, og grupper kan spesifiseres Enkel telefonbok-søkefunksjon 720p high definition-kamera Naturlig lyd under konversasjon ved bruk av full duplex-modus Innbygget høyttaler Electret Condenser-mikrofon

9 Forberedelse 9 Å pakke opp Kontroller esken for følgende artikler. Hvis det mangler noe tilbehør, kontakt din lokale forhandler hvor du anskaffet produktet. Illustrasjonene i denne Veiledningen kan variere fra det faktiske produktet og elementer. 2 Forberedelse Kodek-enhet HD-kamera Fjernkontroll og batterier Video Conference System V5500 Quick Setup Guide DC 12 V 6 1 CAMERA CABLE 2 HDMI CABLE Optional D-sub CABLE 4 HDMI CABLE LAN CABLE Optional TV Optional 5 Optional Strømadapter HDMI-kabel Tilkoblingskabel til kamera CD-brukerveiledning MicPod (valgfri) Bæreveske

10 10 Forberedelse Oversikt kodek-enhet a b 2 Forberedelse HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER c d e f g h i j k a b c d e f g h i j k Strømindikator. Lyser når enheten er slått på. Innbygget høyttaler. HDMI-port. Kobler VCS og visningseneheten med en HDMI-kabel. Kjølevifte. Tilkoblingsport kamera: Tilkobler HD-kamera. RGB(PC) IN-port: Tilkobler PC med en D-sub kabel for presentasjon. LAN-port: Tilkobler til et nettverk via en hub med RJ-45 kobling. Strøm inn: Tilkobler til 12 V strømtilførsel ved bruk av riktige kabler. Strømknapp: Slår enheten på eller av. Du må skru på enheten ved bruk av Power-knappen etter strømkabelen er tilkoblet. Du kan bruke denne knappen for å nullstille systemet. MIC-plugg: Tilkobler en mikrofon. AUDIO-plugg: Tilkobler hodetelefoner.

11 Forberedelse 11 Oversikt HD-kamera a 2 Forberedelse b c d a b c d Intern mikrofon Fjernsensor: Pek på dette punktet med fjernkontrollen. Indikator kameraaktivering: Lyser når kameraet er tilkoblet til kodek-enheten og aktiveres riktig. CAMERA IN-port: Tilkobler kodek-enheten og HD-kameraet med medfølgende tilkoblingskabel. Fjernkontroll Denne fjernkontrollen gir trådløs kontrollering av alle funksjoner ved videokonferansesystemet, og gir deg muligheten til å navigere brukergrensesnittet, utføre og motta samtaler og kontrollere bortebrukerens kamera som er tilkoblet systemet. Å installere batteri Åpne batteridekselet, bytt batteriene (1.5 V AAA), påse at polene passer 2 og med merkene i batteriavdelingen, og sett på batteridekselet igjen. FORSIKTIG Ikke bland gamle og nye batterier ettersom dette kan skade fjernkontrollen.

12 12 Forberedelse Fjernkontrollfunksjoner Knapp 2 Beskrivelse Knapp Beskrivelse Forberedelse Ikke i bruk. Viser system- eller samtaleinformasjon. Bruk denne knappen for å zoome inn eller zoome ut av den nærmeste enden og andre enden av kameraet. Bruk denne knappen for å justere volumet på systemet under en samtale. Bruk denne knappen for å slå av mikrofonen. Ikke i bruk. Bruk denne knappen for å velge ditt eller bortebrukerens kamera. Du kan bruke funksjonene under. Ikke i bruk. Forhåndsinnstillinger Kontroller for panorere/ vippe/zoome (PTZ) Velger en videokilde Vises systemets oppsettsmeny. Bruk denne knappen for å endre skjermoppsett. Pilknapper: Navigere i menyalternativene. Bruk denne knappen for å kontrollere bortebrukers kamera. Bruk denne knappen for å returnere til forrige status. OK: Bekrefter menyvalg. Bruk denne knappen for å forhåndsinnstille bortebrukers kamera. Bruk denne knappen for å endre skjermoppsett. Bruk denne knappen når du vil ringe. Viser registermenyen. Bruk denne knappen når du vil avslutte samtalen. Funksjonsknapper. Alle knappfunksjoner endres etter status for meny og systemdrift. Se den enkelte skjerm for mer informasjon. Bruk disse knappene når du ønsker å angi tekst eller tall. Bruk disse knappene for å kontrollere LG-TV. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må VCS være koblet til en HDMI-TV via porten HDMI UT. : Slår TV på eller av. CH. +/- : Bruk denne knappen for å skifte kanal. INPUT: Velger inndatakilde. MUTE: Demper lyden. VOL +/-: Bruk denne knappen for å justere volumet på TVen. DEL.: Slett et tegn før markørens plassering. SPACE: Sett inn mellomrom ved markørens plassering. 1/a/A: Veksle mellom tall, små bokstaver og store bokstaver.

13 HDMI OUT 1 Tilkoblinger Forsiktighetsregler Innen dette systemet settes opp må du påse at monitoren, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av. Oversikt tilkobling Illustrasjonen nedenfor viser systemets tilkoblinger. For spesifikk informasjon om hver tilkobling, referer til de neste sidene. Oversikt tilkobling HDMI CABLE CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER CAMERA CABLE Optional 1 2 Optional 4 LAN CABLE D-sub CABLE

14 14 Tilkobling HDMI Overfører digital video- og audiosignaler fra systemet til din monitor med HDMI-kabelen som vist i følgende illustrasjoner. Tilkobling HDMI-kabel HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER MERK Det anbefales bruk av monitor med 1280X720-modus for best bildekvalitet. Hvis du kobler kodek-enheten til en HDMI-TV og anvender TVens høyttaler, bør avstanden mellom kameraet og TV være mer enn 1 meter. Anbefalt avstand mellom kamera og brukeren er 1 til 2 meter. Hvis du kobler kodek-enheten til DVI-porten på monitoren (TV) ved bruk av HDMI til DVI-omformer, skal du høre audio gjennom innbygget høyttaler eller hodetelefoner på grunn av at DVI ikke støtter audio-grensesnitt. Gå til Oppsett > Bruker > Lyd > Lyd ut og endre Lyd ut til "Innebygd høyttaler" eller "Hodetelefon ut". Hvis du bruker HDMI-TV eller skjerm for audio-utgivelse og ønsker høykvalitets lyd, bør du kjøre Audio ut-test for HDMI i [Systeminfo > Lyd/video]-menyen.

15 HDMI OUT RGB(PC) IN 15 Tilkobling HD-kamera Koble til HD-kameraet til kamera-pluggen på kodek-eneheten med medfølgende tilkoblingskabel som vist i følgende illustrasjoner. Tilkobling HD-kamera CAMERA LAN DC IN POWER MERK Etter tilkoblingen er fullført, juster vinkelen til kameraet. Hvis du bruker den innebygde høyttaleren på kodek-eneheten, bør avstanden mellom kameraet og kodek-enheten være mer enn 1 meter. Anbefalt avstand mellom kamera og brukeren er 1 til 2 meter.

16 16 Tilkobling PC Overfører et analogt videosignal fra din PC til kodek-enheten. Koble sammen PC og kodek-enheten med den alternative D-sub 15-pin signalkabelen som vist i følgende illustrasjoner. Du kan gi en presentasjon til bortebrukeren med denne tilkoblingen. Tilkobling PC HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER

17 17 Å koble til et nettverk Tilkoble kodek-enhetens LAN-port til korresponderende port på din ruter eller nettverk ved bruk av den alternative LAN- eller Ethernet-kabelen med RJ-45-kobling. Tilkobling nettverk HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER MERK Ved innsett eller uttak av LAN-kabelen, hold i kontaktdelen på kabelen. Ved uttak bør du holde lokket til kontaktdelen.

18 18 Å koble til hodetelefoner Koble til en hodetelefon-kabel i hodetelefon-porten på kodek-enheten som vist i følgende illustrasjoner. Tilkobling hodetelefoner HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER Å koble til en mikrofon Koble til en mikrofon i MIC-porten på kodek-enheten som vist i følgende illustrasjoner. Tilkobling mikrofon HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER MERK Anbefalt avstand mellom mikrofonen og brukeren er 1 til 2 meter.

19 19 Å koble til strøm Koble til strømkabelen som vist i følgende illustrasjoner. Tilkobling strøm HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER FORSIKTIG Du må bruke en støttet adapter. Hvis du kobler til en annen adapter som ikke er anbefalt for dette systemet, kan dette forårsake feilfunksjon, svikt eller brann. Kontroll av systemtilkobling Etter alle tilkoblingene er fullført, følg trinnene nedenfor for å kontrollere systemdriften. 1. Slå på skjermen. 2. Trykk på POWER på baksiden av kodek-enheten. Systemoppstart begynner. Når oppstarten er fullført, vil den innledende konfigurasjon-menyen vises. Hvis denne ikke vises, kontroller enhetstilkoblingene og påse at alt er koblet riktig. Nå kan du bruke systemet. Utfør neste konfigurasjon. MERK Video-ut for systemet er 720p, som standard. Hvis monitoren (TV) ikke støtter 720p, trykk den blå knappen 5 ganger. Systemet starter opp automatisk i 480p.

20 20 Innledende innstillinger Når du går inn på VCS for første gang, vil den innledende innstilling-skjermen vises. Velg et språk og tilpass de grunnleggende innstillingene. 1. Sett i 2 AAA-batterier og påse at de passer med 2 og i fjernkontrollen. 2. Slå på enheten. Systemoppstart begynner. Logoen vil vises under systemoppstart.. Når systemoppstarten er fullført vil innledende konfigurasjon-meny vises. 4. Velg språket for det neste som vises på skjermen Trykk OK eller [ ]. Språklisten vises Velg ønsket språk ved bruk av [ ] eller [ ] og trykk OK. 4-. Velg [Neste] og trykk OK for å gå til neste trinn eller trykk. 5. Velg veiviser-alternativet.

21 Velg et av alternativene nedenfor. Start veiviser: Velg det alternativet hvor du ønsker å sette konfigurasjonen med veiviseren. Hvis du velger dette alternativet, følg de neste trinnene. MERK Det anbefales at du heller bruker Startveiviser-alternativet enn manuell innstilling-alternativet. Manuell innst.: Hopp over veiviser-konfigurasjonen og vis hovedoppsett-menyen. Du kan stille inn systemkonfigurasjonen manuelt. MERK Hvis du gjør feil oppsett i manuell innstilling, kan du ikke koble opp samtaler Velg [Neste] og trykk OK for å gå til neste trinn eller trykk. 6. Velg tidssone Bruk [ ] eller [ ] for å velge tidssone og trykk OK Bruk [ ] eller [ ] for å velge landet hvor enheten finnes og trykk OK. 6-. Velg [Neste] og trykk OK for å gå til neste trinn eller trykk. 7. Velg et av nettverksinnstilling-alternativene.

22 22 DHCP: Velg dette alternativet når en DHCP-server er installert på nettverket for å tillate tildeling av IP-adresse. Med denne innstillingen vil IP-adressen tildeles automatisk Velg dette alternativet og trykk. Informasjon-vinduet for IP-adressen vises Velg [Neste] og trykk OK for å gå til neste trinn eller trykk. Static: Velg dette alternativet når du stiller inn nettverk-konfigurasjonen manuelt Velg dette alternativet og trykk Still inn alternativene nedenfor. IP-adresse: Angi enhetens statiske IP-adresse. Nettverksmaske: Angi nettverksmaskens IP-adresse. Gateway: Angi systemportens IP-adresse. DNS-server: Angi IP-adresse for å konfigurere DNS-servere. 7-. Velg [Neste] og trykk OK for å gå til neste trinn eller trykk. 8. Angi et beskrivende navn for systemet. Ved bruk av fjernkontrollen 8-1. Trykk OK for å redigere systemnavnet Angi systemnavnet ved bruk av fjernkontroll-knappene og trykk OK for å bekrefte. DEL.: Sletter foregående tegn ved pekerens plassering. SPACE: Setter inn mellomrom ved pekerens plassering. 1/a/A: Endrer angivelsestypen til tall, små bokstaver eller store bokstaver. Numbers/[. * #]: Velg tallene, små bokstaver eller store bokstaver som valgt angivelsestype. Trykk knappen gjentatte ganger for å velge tegn eller symbol etter ønske. 8-. Velg neste og trykk OK for å gå til neste trinn eller trykk. Ved bruk av virtuelt tastatur Velg virtuelt tastatur-ikonet og trykk OK. Virtuelt tastatur-menyen vises Bruk pil-knappene for å velge en bokstav og trykk OK for å bekrefte. a: Flytter pekeren til venstre. d: Flytter pekeren til høyre. Slett: Sletter foregående tegn ved pekerens plassering. Slett alt: Sletter alle angitte bokstaver, tall og symboler. Mellomrom: Setter inn mellomrom ved pekerens plassering. 1/a/A: Endre tegnene mellom tall, små bokstaver og store bokstaver. OK: Bekreft og avslutt menyen. Avbryt: Returnerer til foregående skjerm. 8-. Velg [Neste] og trykk OK for å gå til neste trinn eller trykk. 9. Veiviserens avslutningsmeny vises, trykk OK for å starte VCS. VCS hoved-skjerm vises.

23 2 MERK I tillegg, referer til instruksjonene på skjermen for hvert alternativs innstillinger. Hvis du ønsker å flytte til foregående alternativ innstillinger, velg foregående og trykk OK eller trykk. Oversikt hoved-skjerm. a b c d e f g h i j k l m n

24 24 a b c d e f Nåværende Dato og Tid. Viser nåværende dato og tid. Anropslogg: Du kan utføre en oppringning ved å velge et tall fra en liste over nylig oppringte nummer. Hurtigtast: Du kan se en liste over nylig lagrede hurtigoppringninger. Du kan ringe ved å trykke et nummer på fjernkontrollen i mer enn ett sekund og velge et nummer fra listen. Lokalt videoområde: Viser gjeldende inngangsvideo til det lokale kameraet. Katalog: Gå inn på Register-fliken for å se Mine kontakter og Samtalehistorikk. Status-ikoner Aktivert Deaktivert Beskrivelse Ikke vist Viser sikkerhetsstatus. Dette ikonet kommer opp når du ringer. Ikke vist Viser serverstatus Viser mikrofon på eller av. Viser kamera-status. Viser høyttaler-status. Viser nettverk-status. g h i j k l m n Systemnavn: Viser gjeldende systemnavn. IP-adresse: Viser enhetens gjeldende IP-adresse. Felt for tekst: Angi en IP-adresse eller slå inn tall. Oppringning-knapp: Bruk denne knappen når du ønsker å utføre en oppringning. Skjul meny: Du kan skjule elementene til brukergrensesnittet, og du kan vise elementene til brukergrensesnittet med denne tasten. Systeminfo: Du kan vise systemstatus, audio/video, nettverkets anvendelighet og serverstatus. Oppsett: Du kan gå inn på oppsett-menyen slik at du kan endre systemstatus. Oppringning: Du kan utføre en oppringning fra Felt for tekst-adressen. Systemkonfigurasjon-meny Egenskapene og alternativene til VCS-systemet konfigureres gjennom oppsett-menyen. 1. På hoved-skjermen, trykk Setup for tilgang til oppsett-menyen. Bruk nedenforstående knapper på fjernkontrollen for å navigere i meny-alternativene. Pil-knapper: Bruk disse knappene for å velge meny-alternativene eller å justere alternativenes verdier. OK: Velg alternativet eller bekrefte innstillingen. RETURN: Returner til foregående meny eller nivå. 2. Trykk Setup for å gå ut av oppsett-menyen.

25 25 Bruker-innstillinger Generelt Systemnavn: Angi et systemnavn ved bruk av opp til 127 tegn. Det angitte systemnavnet vises på hoved-skjermen. 1. Trykk OK. 2. Rediger systemnavnet ved bruk av det virtuelle tastaturet eller fjernkontrollen.. Trykk OK for å bekrefte innstillingen. Anropsmodus: Velg en samtale-modus. Lyd+video: Når du utfører en oppringning med audio og video. Bare lyd: Velg dette alternativet når du ønsker å utføre en oppringning med kun audio. Svartype: Velg svartypen for innkommende anrop. Autosvar: Systemet svarer automatisk på det innkommende anropet. Manuelt: Du må svare på innkommende anrop manuelt. Ikke forstyrr: Når systemets Ikke forstyrr-alternativ er aktivert, viser systemet hoved-skjermen. Innringerne hører et opptattsignal, og tapte anrop vises i Samtalehistorikken. Ta i betraktning ved bruk av denne egenskapen, hvis du for eksempel bruker møterommet til annet enn en videokonferanse og ikke ønsker å bli forstyrret av innkommende samtaler. Autosvar & Mute: Systemet svarer automatisk på innkommende anrop og den aktive mikrofonen dempes automatisk under en samtale. Skjermsparer: Når systemet er i pause-modus under valgt tid, vil det aktiveres og LG-logoen vil vises på monitoren. Et innkommende anrop eller å trykke på en knapp på fjernkontrollen vil anrope systemet automatisk. Språk: Velg et språk for oppsett-menyen og informasjonsvisning.

26 26 Lyd Juster innstillinger for audio-inn og utgangsenheter som er tilkoblet systemet. Mikrofon: Velg audio-inn som skal brukes for den aktive mikrofonen. Auto: Systemet velger audio-inn automatisk. Kamera: Audio-inn kan kun aktiveres med den interne mikrofonen på HD-kameraet. Ext. Mikrofon: Audio-inn kan kun aktiveres med en ekstern mikrofon-enhet. Ext. Mikrofonen Gain: Justerer volumnivået til den eksterne mikrofonen. 1. Trykk OK og juster volumnivået ved bruk av venstre eller høyre pil-knapp. 2. Trykk OK for å bekrefte. Ekkokontroll: Velg ekko-funksjonen til ON eller OFF. På: Velg når du ønsker å slå på ekko-kanselleringen. Av: Velg når du ønsker å slå av ekko-kanselleringen. Lyd ut: Velg plasseringen for audio-ut under samtaler. Auto: Systemet velger audio-ut automatisk. Hvis du velger dette alternativet, velger systemet som regel den innebygde høyttaleren på kodek-enheten. Hvis du tilkobler gjennom hodetelefon-pluggen, gis audio ut via den tilkoblede hodetelefon-enheten. Hvis du ønsker å lytte gjennom HDMI, må du sette HDMI i audio-utgangen. HDMI: Audio gis ut via den tilkoblede HDMI-enheten. Innbygget høyttaler: Audio gis ut via den innebygde høyttaleren på kodek-enheten. Hodetelefon ut: Audio gis ut via den tilkoblede hodetelefon-enheten. Ringetone: Velg volumnivået på ringetonene. Av: Ringetonens volum er av. Liten: Ringetonens volum er satt til litt. Middels: Ringetonens volum er satt til middels. Høyt: Ringetonens volum er satt til høy.

27 27 Video Skjermbildeoppløsning: Velg skjermbildeoppløsningen til tilkoblet monitor. Hvis du kan endre oppløsningen, vises bekreftelse-vinduet, og trykk så OK for å starte systemet på nytt. Du kan sette systemet til 720p eller 480p. Standard er 720p. Lysstyrke for kamera: Velg kameraets lysstyrke. Lysstyrken refererer til mottatt mengde lys gjennom kameraets linse. Du kan forbedre dimmede scener ved manuelt å justere kameraets lysstyrke. 1. Trykk Ok og juster lysstyrken ved bruk av venstre eller høyre pil-knapp. 2. Trykk OK for å bekrefte innstillingen. Kamera hvitbalanse: Velg hvitebalanseringens aktiveringsmodus. Juster hvitebalansen når videofargen vises å være ubalansert. Hvitebalansen påvirkes av typen lyskilde. Auto: Hvitebalanse-funksjonen aktiveres automatisk. Manuelt: Juster hvitebalansens nivå i Hvitebalanse-menyen. Hvit. Balanse Level: Still inn hvitebalansenivået. Dette alternativet aktiveres når du stiller inn til manuell i [Kamera hvitbalanse] innstilling-meny. 1. Trykk OK for å justere hvitebalansen ved bruk av venstre eller høyre pil-knapp. 2. Trykk OK for å bekrefte innstillingen. Kameraopptak: Velger eksponering-menyen for å motsvare lysforholdene. Auto: Systemet velger menyen for Auto-eksponering for å motsvare lysforholdene. Hvis det oppstår flimmer forsøkes en annen innstilling. Kamera WDR: WDR (Bredt dynamikkområde) egenskapen kan være veldig nyttig for å håndtere utfordrende lysforhold. Denne kan fange både den mørke og lyse delen og kombinere differansen inn i en scene for å generere et realistisk bilde som original scene. På: Velges bår du ønsker å aktivere WDR-funksjonen. Av: Ikke i bruk.

28 28 Dato og tid Time Server: Velg metode for tidsinnstilling. Auto: Still in tiden automatisk. Manuelt: Still inn tiden manuelt. NTP-servere som kan brukes er vist nedenfor. NTP-server Time.nist.gov time-a.nist.gov time-b.nist.gov ntp.nasa.gov clock.isc.org time.bora.net IP-adresse Tidsserveradresse: Angi IP-adressen eller vertsnavnet til tidsserveren. Dette alternativet aktiveres når du stiller inn til manuell i [Time Server]-menyen. Datoformat: Velg visningsformatet for dato. Sommertid: Still inn sommertidens tid. 1. Trykk OK og sommertid-menyen vises. 2. Merk av for å sette sommertid-funksjonen.. Still inn sommertidens starttid. 4. Still inn sommertidens sluttid. 5. Trykk OK for å bekrefte innstillingen. Etter innstillingen er sommertid-alternativet satt til På. Tidssone: Velg tidssonen for systemet ditt.

29 29 Innstillinger administrator Hvis du velger denne vises passord-vinduet. For å endre administrator-innstillingene må du angi passordet. Standard administrator-passord er 124. Angi passordet for å vise administratorens undermeny-alternativer. Innstillinger samtale Generelt Maksimal samtalevarighet: Angi maksimal samtaletid fra 1 minutt til minutter. Etter angitte minutter er gått, vil systemet automatisk avslutte samtalen. Maksimal båndbredde: Velg maksimal mengde nettverksbåndbredde som skal brukes for videosamtale. Utg- protokoll: Velg protokollen som skal brukes ved forsøk på utgående samtaler. Du kan velge H.2, SIP eller Auto. Hvis du velger H.2 eller SIP kan du utføre en samtalevalgt verdi. Hvis brukeren i andre enden ikke bruker den samme protokollen kan du ikke koble til. Hvis du velger Auto, kan du koble til moderat med bortebrukeren. (H.2 er forsøkt før SIP. Hvis H.2 ikke kobler opp, vil en SIPsamtale forsøkes automatisk. SIP- transportprotokoll: Velg transportprotokollen som skal benyttes under SIP-utgående samtaler. Du kan velge TCP, UDP eller Auto. Hvis du velger TCP eller UDP kan du utføre en SIP-samtale med valgt verdi. Hvis bortebrukeren ikke bruker den samme transportprotokollen kan du ikke koble til. Hvis du velger Auto, kan du koble til moderat med bortebrukeren.

30 0 H.2 Denne enheten støtter H.2-protokollen for utgående og innkommende video- og stemmesamtaler. Dette anvendes når en gatekeeperfunksjon er forsøkt. H.2-navn: Angi navnet på enheten som er brukt ved utgående samtaler med H.2, med alfabet, nummer og spesialtegn. E.164-navn: Angi navnet på enheten som er brukt ved utgående samtaler med E.164. Dette navnet er brukt når brukere registrerer i gatekeeper-serveren. Hvis enheten er registrert på en gatekeeper-server, kan bortebrukere ringe dette navnet. Sikkerhet: H bit AES-sikkerhet i H.2-samtaler. Når aktivert vil systemet automatisk kryptere samtaler til andre systemer som har AES-kryptering aktivert. Når stilt inn til AES, vil oppkoblede samtaler kun krypteres hvis systemet utenfor støtter AES-kryptering. Hvis systemet utenfor ikke støtter AES-kryptering vil ikke samtalene krypteres. Bruk gatekeeper: Sett til På når du ønsker å bruke gatekeeper-funksjonen. Denne enheten støtter H.460-protokollen for brannmur og NAT-traversale H.2-samtaler. Du må ha en H.460-server konfigurert i ditt miljø for at denne egenskapen skal fungere riktig. Hvis du setter til På er alternativene for H.460 NAT, gatekeeper-adressen og gatekeeper-porten aktivert for å sette dem. H.460 NAT: Sett til På når du bruker H.460-standarden for NAT og brannmur-traversal. Gatekeeper-adresse: Angi IP-adressen til den primære H.2-gatekeeper. Gatekeeper-port: Angi portnummeret til den primære H.2-gatekeeper. MERK Du kan kontrollere registrert status i Serverstatus-menyen i systemets informasjon-vindu.

31 1 SIP Denne delen brukes når brukere forsøker å bruke en SIP-server. SIP-navn: Angi enhetens SIP-navn når samtaler utføres med SIP. SIP-navnet kan brukes med alfanumeriske. Hvis du angir andre tegn unntatt bokstaver, tall,., - og _, kan du ikke koble opp en SIP-samtale. bruk SIP-server: Sett til På når du bruker SIP-server. Hvis du setter til På, aktiveres alternativene for brukernavn, passord, TLS, register server-adresse, server-port, proxy server-adresse og proxy server-port. Brukernavn: Angi SIP-serverens autorisasjon-brukernavn. Passord: Angi SIP-serverens autorisasjon-passord. TLS: Når brukere ringer, gir TLS sikker informasjon om enhver beskjed. Hvis du setter til På, settes alternativene til register server-port og proxy server-port til 5061 automatisk. Registerserveradresse: Angi vertsnavnet eller IP-adressen til SIP register-serveren. Registerserverport: Angi IP-portnummeret til SIP register-serveren. Proxy-serveradresse: Angi vertsnavnet eller IP-adressen til SIP proxy-serveren. Proxy-serverport: Angi IP-portnummeret til SIP proxy-serveren.

32 2 QoS Du kan spesifisere nettverks Quality of Service (QoS)-innstillingene. Dynamisk båndbredde: Justerer båndbredden automatisk for den beste tilgjengelige båndbredden. På: Dynamisk båndbredde anvendes. Av: Ikke i bruk. IP-QoS-type: Velg typen TCP/IP QoS som nettverket ditt anvender. Ingen: Ikke i bruk. DiffServ: Sett til DiffServ (Differensierte tjenester)-type av tjeneste (QoS) for audio, video og datapakker. IntServ: Sett til IntServ (integrerte tjenester)-type for tjeneste (QoS) for audio, video og datapakker for tjenesten (ToS)-preferanse. Hvis du velger dette alternativet er IntServ-alternativet aktivert for å sette det. IntServToS: Velg IP-type for tjenester. Dette hjelper en ruter å velge en ruterbane når flere baner er tilgjengelig.

33 Nettverk-innstillinger IP Du må sette IP-adressen for samtalen. Tilordning: Sett til STATIC eller DHCP for din nettverk-konfigurasjon. DHCP: Velg dette alternativet når en DHCP-server er installert på nettverket for å tillate tildeling av IP-adresse. Med denne innstillingen vil IP-adressen tildeles automatisk. Hvis du setter dette, blir alternativene for IP-adressen, nettverksmasken, systemport, hoved-dns og under-dns nedtonet. STATIC: Velg dette alternativet når du stiller inn nettverk-konfigurasjonen manuelt. IP-adresse: Angi enhetens statiske IP-adresse. Nettverksmaske: Angi nettverksmaskens IP-adresse. Gateway: Angi standard systemports IP-adresse. Hoved-DNS: Angi primær domenenavn-server som oversetter vertsnavnet til IP-adresse. Sub DNS: Angi under-dns serveradresse som backer opp hoved_dns. Brannmur Denne funksjonen blir brukt når brukere forsøker å gå forbi brannmuren NAT-konfigurasjon: Deaktiver: Ikke i bruk med denne funksjonen.

34 4 Aktiver: Velges ved bruk av statisk NAT-server for å traversere brannmuren din. Hvis du velger dette alternativet, aktiveres NAT Offentlig adresse-alternativet. NAT Offentlig adresse: Angi offentlig IP-adresse eller vertsnavnet til systemet. Fast port: Du kan fastsette TCP- og UDP-portområdet. Hvis du setter til På, aktiveres alternativene for TCP-port og UDP-port. TCP-port: Angi det laveste/høyeste tallet i det reserverte området for TCP-porten. UDP-port: Angi det laveste/høyeste tallet i det reserverte området for UDP-porten. Tjeneste Webserver: Hvis du setter til På, kan du ikke koble til denne enheten ved bruk av nettleser. Telnett: Hvis du setter til På, kan du ikke koble til denne enheten ved bruk av telnett. SSH: Hvis du setter til På, kan du ikke koble til denne enheten ved bruk av SSH. SNMP SNMP: Tillater administratorer å fjernhåndtere systemet ved bruk av SNMP. Deaktiver: Ikke i bruk med denne funksjonen. Aktiver: Velges når SNMP er tillatt tilgang til denne enheten. Hvis du velger dette alternativet, aktiveres Lås host og community-alternativene. Lås host 1 til : Spesifiserer IP-adressen til PCn du skal bruke som din nettverksstasjon og hvor SNMP-feller vil bli sendt.

35 5 Community: Spesifiserer SNMP håndteringsgruppen hvor du ønsker å aktivere dette systemet (f.eks. lgecommunity eller offentlig. LDAP LADP er muligheten til å lese registrerte adressebøker på LDAP-serveren. Hvis du kobler til en LDAP-server, kan du bekrefte i kontaktfliken i registeret. LDAP: Deaktiver: Ikke i bruk med denne funksjonen. Aktiver: Velger når LDAP-serveren tillater tilgang til denne enheten. Vertsnavn: Angi vertsnavnet eller IP-adressen til LDAP-serveren. Bruker: Angi brukernavnet til LDAP-serveren. Passord: Angi passordet til LDAP-serveren. Base: Angi basens Distinguished Name (DN) brukt for å forespørre din LDAP-server. Filter: Angi filterstrenger du anvender for å spesifisere en delmengde med dataelementer i en LDAP-datatype. IEEE802.1x Spesifiserer om 802.1X-nettverk er aktivert. Dette systemet støtter følgende autensieringsprotokoller: EAP-MD5 EAP-PEAP EAP-TTLS

36 6 IEEE802.1x: Deaktiver: Ikke i bruk med denne funksjonen. Aktiver: Velg dette alternativet til 802.1X brukerautensiering. Hvis du velger dette alternativet, aktiveres alternativene for identitet, passord og EAP-metode. Identitet: Angi identitetsnavnet som er gitt av IT-administratoren. Dette spesifiserer systemets identitet som er brukt for 802.1X autensiering. Passord: Angi passordet som er gitt av IT-administratoren. Dette spesifiserer systemets passord som er brukt for 802.1X autensiering. EAP Metode: Velg EAP-metode. MERK Når brukeren anvender EAP-MD5 Hvis du bruker EAP-MD5, trenger du ikke laste opp noen filer fra nettjenesten. Når brukeren anvender EAP-TTLS 1. Hvis du anvender EAP-TTLS, må du motta ca.pem, client.pem, client.key fra 802.1X nettverkskontrolløren. 2. Last opp ca.pem, client.pem, client. key-filer på nettjenesten til systemet ditt som vist på bildet nedenfor. Når brukeren anvender EAP-PEAP 1. Hvis du anvender EAP-PEAP, må du motta en ca.pem-fil fra 802.1X nettverkskontrolløren. 2. Last opp ca.pem-filen på nettjenesten til systemet ditt som vist på bildet nedenfor. Etter innstilling av 802.1X 1. Når du er ferdig med disse innstillingene, bekreft at du kan se din IP på hoved-skjermen. 2. Utfør en pingtest i Systeminfo > Nettverksverktøy > Kommando.. Du kan nå forsøke å kalle opp andre VCS-systemer.

37 7 Innstillinger system Administrasjon Administratorpassord: Endre passordet til administratoren hvis du ønsker dette. Passordet er versalsensitivt. Omstart av systemet: For å omstarte systemet, utfør følgende trinn. 1. Velg Omstart og trykk OK. Advarsel-vinduet vises. 2. Velg OK og trykk OK. Systemet vil omstartes. Oppsettinitialisering: Du kan initialisere konfigurasjonen til oppsett-menyen. 1. Velg Nullstill og trykk OK. Advarsel-vinduet vises. 2. Velg OK og trykk OK. Systemet vil bli initialisert og omstartes. Fabrikkinnstilling: Du kan nullstille systemet til dets originale fabrikkinnstillinger. 1. Velg Nullstill og trykk OK. Advarsel-vinduet vises. 2. Velg OK og trykk OK. Systemet vil nullstilles til fabrikkinnstillinger og. omstartes. MERK Hvis du velger [Fabrikkinnstilling] -alternativet, vil lagrede adresser i registeret slettes.

38 8 Systeminformasjon. Etter oppsett av konfigurasjon, kan du se systemets status. Trykk (INFO) for å vise informasjon-vinduet. Systemstatus Du kan se informasjon over gjeldende systemstatus og konfigurasjon. Lyd/video Du kan kontrollere Lyd/video-status. Hvordan teste Audio ut 1. Velg Test Audio ut-alternativet ved bruk av pil-knappen. 2. Trykk OK og velg audio ut-alternativet blant HDMI, innbygget høyttaler eller hodetelefon-alternativene.. Trykk OK og velg [Start]. 4. Trykk OK igjen for å teste audio ut. Du vil høre tre pipelyder, avslutt så testen. Hvis du ikke kan høre pipene, kontroller volumnivået eller tilkoblingen.

39 9 MERK Hvis du bruker HDMI-TV eller skjerm for audio-utgivelse og ønsker høykvalitets lyd, bør du kjøre Audio ut-test for HDMI i [Systeminfo > Lyd/ video]-menyen Nettverksverktøy Du kan feilsøke problemer ved nettverkstilkoblingen med systemet ditt ved bruk av ping og sporerute-systemer i Nettets anvendelighet. 1. Velg IP-adresse-feltet. 2. Trykk OK for å angi en verdi. Hvis nødvendig, bruk 1/a/A for å endre metoden for tekstangivelse for tekstfeltene eller velg tastatur-ikonet for å vise det virtuelle tastaturet. Etter en verdi er angitt, skjul tastaturet (hvis dette ble brukt for å angi verdien) og trykk OK for å avslutte.. Velg alternativet for kommando-menyen. Ping: kommando-testenes responshet mellom to enheter. Traceroute: Sporerute-kommandoen tester responshet og sporer banen til en pakke fra en enhet til en annen. 4. Trykk Start og trykk OK for å teste. Serverstatus Du kan se serverstatusen.

40 40 Bruk 4 Bruk Innen bruk av systemet 4 Bruk Innen du bruker LG VCS-enheten, påse at alle tilkoblingene er riktige og bekreft at riktig strømforsyning blir brukt. Kontroller at tilkoblingene til LG VCS-enheten ikke er skadet eller i klem. Kontroller at LG VCS-enheten er tilkoblet nettverket og at den mottar strøm. Innen bruk av VCS, påse at nettverk-innstillingene er riktige. Innen en samtale utføres, kontroller videobildet fra det tilkoblede kameraet til systemet. Hvis bildet flimrer, fargene virker ubalanserte eller bildet virker for mørkt, må du muligens justere rommets belysning eller kameraets lysstyrke og hvitebalanse og kontrollere kameraets eksponering-meny. Å utføre en oppringning Du kan utføre oppringning fra systemet ditt til et annet VCS-system. Start en oppringning på følgende måter: Å utføre en oppringning manuelt. Du kan utføre en oppringning ved å angi IP-adressen manuelt. 1. Velg angivelsesfeltet og trykk OK. 2. Angi en IP-adresse eller slå inn tall. Bruk for å endre metoden for angivelse av tekst for tekst input felt.. Etter verdien er angitt, trykk OK. er valgt automatisk. 4. Trykk OK en gang til for å utføre oppringningen. Dialogboksen for samtalestatus vises. Dialogboksen for Samtalestatus viser nummeret eller IP-adressen som du forsøker å ringe opp og samtalens status.

41 Bruk 41 MERK Hvis du avbryter oppringningen, trykk OK under oppringningen. Hvis systemet ikke svarer på oppringningen innenfor ca. 120 sekunder, vil systemet ditt frakobles automatisk. Kontroller systemets IP-adresse innen du utfører en oppringning. Hvis du ikke har satt IP-adressen riktig eller satt feil IP-adresse, kan du ikke utføre en oppringning. Å utføre en oppringning fra Samtalehistorikken Samtalehistorikkens liste lagrer opp til 10 nylig slåtte telefonnummer. Den gamleste angivelsen på listen fjernes automatisk når systemet mottar en samtale, eller utfører en oppringning etter maksimalt antall angivelser er nådd. Siste oppringning vises alltid først på listen. 1. Fra Hoved-skjermen, trykk på øverste pil-knapp. Samtalehistorikk-fliken vises. 4 Bruk 2. Bruk venstre [ ] eller [ ] knapp for å velge en inngang.. Trykk OK for å utføre oppringningen. Dialogboksen for samtalestatus vises. MERK For å avbryte oppringningen, trykk OK under oppringningen. Å utføre en oppringning fra registeret Registeret lagrer en liste med navn og nummer. For å utføre en oppringning fra registeret følges disse trinnene: 1. Fra hoved-skjermen, trykk DIRECTORY på fjernkontrollen eller velg [Katalog] på hoved-skjermen og trykk OK for å komme inn i registeret. 2. Bruk pil-knappene for å velge angivelsen du ønsker å ringe opp.. Trykk OK for å utføre oppringningen. Dialogboksen for samtalestatus vises. MERK Referer til Register-innstillinger for mer informasjon.

42 42 Bruk Å utføre en oppringning ved bruk av hurtigoppringning Hvis du setter et hurtigoppringningsnummer, kan du enkelt og raskt utføre en oppringning. Trykk og hold den registrerte nummer-knappen en stund til dialogboksen for samtalestatus vises. Å svare eller avvise et anrop 4 Bruk Du kan konfigurere systemet ditt til å automatisk svare på innkommende samtaler ved å stille inn preferansene i [Bruker > Generelt > Svartype]- menyen som følger: Autosvar: Hvis du velger dette alternativet, vil systemet svare automatisk på første innkommende anrop. Manuelt: Hvis du velger dette alternativet, må du svare manuelt på innkommende anrop. Hvis systemet ditt er konfigurert for å svare manuelt på innkommende anrop, velg en av følgende alternativer når et innkommende anrop kommer: Velg [Svar] og trykk OK for å akseptere anropet. Velg [Avvis] og trykk OK for å avvise anropet. Ikke forstyrr: Hvis du velger dette alternativet, kan du blokkere alle innkommende anrop fra det andre systemet. Ikke forstyrr -beskjeden vises på midten på hoved-skjermen. Tapte anrop vises i Samtalehistorikk-listen. Ta i betraktning ved bruk av denne egenskapen, hvis du for eksempel bruker møterommet til annet enn en videokonferanse og ikke ønsker å bli forstyrret av innkommende samtaler. Autosvar & Mute: Hvis du velger dette, vil systemet svarer automatisk på innkommende anrop og den aktive mikrofonen dempes automatisk under en samtale. MERK Hvis du ringer til et annet system når Ikke forstyrr -funksjonen er aktivert, vil advarsel-vinduet vises og oppringningen avbrytes automatisk. Håndtere en samtale Under en samtale kan du se informasjon om statusen til samtalen og identiteten til den tilkoblede oppringeren. Å avslutte en samtale Du kan avslutte et anrop ved bruk av fjernkontrollen. Trykk når du ønsker å avslutte et anrop. Skjule eller vise brukergrensesnitt-elementer For å skjule eller vise brukergrensesnitt elementer til enhver tid under et anrop, trykk. Håndtere audio Du kan justere volumet på audio og dempe den aktive mikrofonen. Å justere volumet For å justere volumet under en samtale, bruk [VOL +/ -] på fjernkontrollen. Hvis volumet er satt til "0, er audio output dempet helt og dempet ikon kommer til syne på hoved skjermen. MERK Hvis kameraet er plassert for nærme TVn, kan ekkoytelsen være dårlig. Hvis du bruker den innebygde høyttaleren og kameraet er for nærme kodek-boksen, kan ekkoytelsen være dårlig.

43 Bruk 4 Å dempe den aktive mikrofonen Trykk på fjernkontrollen. Når den aktive mikrofonen er dempet under et anrop, endres mikrofon symbolet til dempet mikrofon ikon. Håndtere Video layout Under en samtale vil video fra den tilkoblede oppringeren vises på monitoren. Du kan endre skjermens layout for din video og bortebrukerens video. Å forstå skjerm-layouts Vanligvis vil skjerm-layout vises som følgende typer: Bortebruker-deltakende eller en presentasjon vises i venstre vindu. Ditt sted (den nærmere enden) kommer til syne på det høyre displayet. Å endre skjerm-layout 1. Under en samtale, trykk LAYOUT-knappen for å vise vinduet for layout-valg. 4 Bruk 2. Velger skjerm-layout ved bruk av venstre [ ] eller høyre [ ].. Trykk OK for å bekrefte. Å dele innhold Under en samtale kan du dele digitalt innhold. 1. Koble PC til systemet med D-sub kabel (se side 16) Kjør video-ut riktig på din PC (f.eks. Fn (Funksjon) +F7 eller dobbel monitor innstilling.. Trykk PRESENTATION. Videokilden endres beskjeden vil vises på skjermen. PC-skjermen vises i video-vinduet ditt Hvis du trykker PRESENTATION igjen,returnerer den til kamera-skjermen. MERK Denne enheten støtter oppløsningene 640x480, 800x600, 1024x768 og 1280x768 for PC-utgangsoppløsninger. Å se samtaleinformasjon Du kan se samtaleinformasjonen. 1. Under en samtale, trykk (INFO). Gjeldende samtaleinformasjon-vindu vises på skjermen. Anropsprotokoll: Viser samtaleprotokoll. Oppløsning: Viser oppløsningen, i piksler, til videobildet som blir overført eller mottatt. Video-bildefrekvens: Viser video-bildefrekvensen i frekvenser per sekund. Video-/lyd-kodek: Viser Video/Audio-kodek som anvendes for å komprimere og dekomprimere video/audio. Videopakketap/Lydpakketap: Viser antallet datapakker som sviktet i å nå deres destinasjon. Pakketap kan forårsakes av flere faktorer, inkludert signaldegradasjon over nettverksmediumet, overmettede nettverkslinker, skadede pakker avvist underveis, feil ved nettverkssoftwaren, farlige systemdrivere, nettverksapplikasjoner eller normale rutingrutiner. Video-/lyd-flimring: Viser variasjonen, i millisekunder, i tiden mellom pakkene ankommer, forårsaket av nettverksoverbelastning, timingdrift eller ruteendringer. Video-/lyd-båndbredde: Viser mengden video/audio-data som overføres i kilobits. Kumulativ: Viser oppdatert antall pakker som er tapt under samtalen. Prosent: Viser pakketap som prosentdel av totalt sendte pakker.

44 44 Bruk 2. Trykk RETURN for å avslutte. MERK Samtaleinformasjon oppdateres automatisk hvert 5. sekund. Ta snapshot Under en samtale kan du få et snapshot av aktuelt videobilde. Det vil vises i Anropslogg-listen. Trykk for å ta et snapshot. Å håndtere registeret 4 Hvis du har tilgang til det lokale registeret, kan du legge til, fjerne eller redigere angivelser. Bruk Å legge til en angivelse til katalog Du kan opprette opp til 1000 angivelser i registeret. For å legge til en angivelse i registeret, følg disse trinnene: 1. Fra hoved-skjermen: Trykk DIRECTORY på fjernkontrollen eller velg [Katalog]-knappen på hoved-skjermen og trykk OK for å gå inn i registeret. 2. Velg Mine kontakter-fliken ved bruk av pil-knappene.. Bruk pil knappene for å velge [Legg til Katalog] og trykk OK eller trykk. Vinduet for Add to Directory vises.

45 Bruk Bruk pil-knappene for å velge Navnefeltet. Trykk OK for å angi en verdi. Hvis nødvendig, bruk 1/a/A for å endre metoden for tekstangivelse for tekstfelter eller velg tastatur-ikonet for å vise det virtuelle tastaturet. Etter en verdi er angitt, skjul tastaturet (hvis du brukte dette for å angi verdien) og trykk OK for å avslutte. 5. Bruk pil-knappene for å velge Adressefeltet. Trykk OK for å angi en verdi. Hvis nødvendig, bruk 1/a/A for å endre metoden for tekstangivelse for tekstfelter eller velg tastatur-ikonet for å vise det virtuelle tastaturet. Etter en verdi er angitt, skjul tastaturet (hvis du brukte dette for å angi verdien) og trykk OK for å avslutte. 6. Bruk pil-knappene for å velge Gruppe-element og trykk OK. Velg en gruppe og trykk OK. 4 Bruk MERK Hvis du lager en ny gruppe, utfør følgende trinn Velg [+Nye] og trykk OK. Det nye gruppe-vinduet vises Angi det nye gruppenavnet og trykk OK. Velg OK i vinduet og trykk OK for å bekrefte. 7. Du kan bekrefte lagret angivelse i Hurtigoppringning. Hvis du ønsker å fjerne et lagret Hurtigoppringning-nummer kan du velge Rediger til register Fra hoved-skjermen, trykk DIRECTORY på fjernkontrollen eller velg [Katalog] på hoved-skjermen og trykk OK for å komme inn i registeret Velg Min kontakt-fliken ved bruk av pil-knappene. 7-. Bruk pil knappene for å flytte en modifiserende liste og trykk Bruk pil-knappene for å velge Hurtigoppringning-elementet og trykk OK. Velg et nummer som skal slettes på listen og trykk OK Du vil se et popup-vindu for å velge et samtaletype-element og trykk OK. 8. Bruk pil-knappene for å velge et samtaletype-element og trykk OK. Velg en samtaletype og trykk OK. 9. Når du har fullført innstillingene, velg OK og trykk OK på fjernkontrollen. Å redigere eller slette en angivelse fra registeret 1. Fra hoved-skjermen, trykk DIRECTORY på fjernkontrollen eller velg [Katalog] på hoved-skjermen og trykk OK for å komme inn i registeret. 2. Velg Min kontakt-fliken ved bruk av pil-knappene.. Velg inngangen du ønsker å redigere og trykk. Vinduet for Rediger katalog vises. Hvis du ønsker å slette inngangen, velg inngang og trykk eller [DEL.]. Slett kontakt-vinduet vises, velg OK og trykk Ok på fjernkontrollen.

46 46 Bruk 4. Å modifisere verdier i Rediger katalog-dialogen. 4 Bruk Å kopiere en angivelse fra Anropslogg Du kan kopiere en angivelse fra Samtalehistorikk-listen til Mine kontakter-listen. 1. Fra hoved-skjermen, trykk DIRECTORY på fjernkontrollen eller velg [Katalog] på hoved-skjermen og trykk OK eller trykk på opp-pilen for å komme inn i registeret. 2. Velg Anropslogg-fliken.. Velg den angivelsen du ønsker å kopiere til Min kontakt-fliken. 4. Trykk. Legg til register-vinduet vises. 5. Velg OK i Legg til katalog-vinduet. Hvis du ønsker å redigere elementet, endre verdien innen du lagrer det. 6. Trykk OK på fjernkontrollen. Å kopiere en angivelse fra Bedriftkontakt Når LDAP er aktivert, vil Bedriftkontakt vises i registeret. 1. Gå inn i bedrift kontakt kategori og velg en inngang og trykk. 2. Kopier til Min kontakt-vinduet vises. Velg OK.. Trykk OK på fjernkontrollen. Å slette en angivelse fra Anropslogg 1. Gå inn i Anropslogg. 2. Velg inngangen du ønsker å slette og trykk eller [DEL.].. Slett History-vinduet vises. 4. Velg OK eller trykk OK på fjernkontrollen.

47 Bruk 47 Å sortere og søke Grunnleggende sorteres registere i følgende rekkefølge: spesielle tegn, nummer og tegn. Alle: Alle angivelser vises. Alfabet: Hvis første bokstaven i et navn i angivelsene er inkludert i valgt alfabet-knapp, vises angivelsene. Gruppe: Hvis angivelsene er inkludert i valgt gruppe-knapp, vises angivelsene. Søk: Hvis bokstaven eller spesielle tegn i navnet er inkludert i de skrevne tegnene i søkefeltet, vises angivelsene. Å utføre en oppringning når enheten er registrert i gatekeeper-serveren Du kan utføre en oppringning ved å angi det registrerte navnet som skal ringes opp i gatekeeper-serveren. 1. Du må bekrefte det registrerte navnet i gatekeeper-serveren. 2. Velg angivelsesfeltet og trykk OK.. Angi et navn du ønsker å ringe opp. Bruk 1/a/A for å endre metoden for tekstangivelse. 4. Etter verdien er angitt, trykk OK. er valgt automatisk. 5. Trykk OK en gang til for å utføre oppringningen. Dialogboksen for samtalestatus vises. 4 MERK Bruk Hvis du ønsker å avbryte oppringningen, trykk OK når du slår nummeret. Hvis du ikke svarer på anropet i løpet av 2 minutter, vil systemet frakoble anropet automatisk. Å utføre en oppringning når enheten er registrert i SIP-server 1. Du må bekrefte det registrerte navnet du ønsker å ringe opp i SIP-serveren. 2. Velg angivelsesfeltet og trykk OK.. Angi et registrert navn du ønsker å ringe opp. Bruk 1/a/A for å endre metoden for tekstangivelse. 4. Etter verdien er angitt, trykk OK. er valgt automatisk. 5. Trykk OK en gang til for å utføre oppringningen. Dialogboksen for samtalestatus vises. MERK Hvis du ønsker å avbryte oppringningen, trykk OK når du slår nummeret. Hvis du ikke svarer på anropet i løpet av 2 minutter, vil systemet frakoble anropet automatisk. Å bruke Bortebruker-kontroll Hvis bortebrukerens kamera har PTZ-funksjonen, kan du kontrollere dette kamera under samtalen. 1. Å koble til bortebrukerens sted. 2. Trykk FAR på fjernkontrollen.. Du kan kontrollere bortebrukerens kamera ved å trykke CAM ZOOM +, CAM ZOOM og pil-knappene.

48 48 Bruk Å bruke forhåndsinnstilling av bortebrukerens kamera Hvis bortebrukerens kamera har PTZ-funksjonen, eller en annen videokilde, kan du bruke forhåndsinnstilling-funksjonen. 1. Å koble til bortebrukerens sted. 2. Trykk PRESET på fjernkontrollen.. Trykk på fjernkontrollen og velg en videokilde. 4. Flytt pekeren til tallet du ønsker å lagre. 5. Trykk på fjernkontrollen. 6. Kontroller bortebrukerens kamera til den plasseringen du ønsker. 7. Trykk. Nå kan du lagre plasseringen ved det tallet. 8. Du kan kontrollere bortebrukerens kamera til den lagrede plasseringen ved å velge det lagrede tallet. 4 Å bruke snapshot Du kan lagre en angivelse i registeret med bortebrukerens brukerskjermbilde. 1. Å koble til bortebrukerens sted. 2. Trykk på fjernkontrollen. Øyeblikksbilde av langt side er lagret vises i Samtalehistorikken. Bruk MERK Du kan bekrefte denne snapshot-informasjonen i Samtalehistorikken. Du kan lagre en angivelse med denne snapshot-informasjonen i Mine kontakter-listen. Å bruke nett-tjensten Du kan utføre den samme konfigurasjonen fra nettverksgrensesnittet som er tilgjengelig fra enheten. Nettverksgrensesnittet inneholder ytterligere egenskaper som ikke kan konfigureres på enheten. Du kan også oppdatere systemet, laste opp sertifisering, importere eller eksportere adressebøker i nett-tjenesten. Logge inn på nettjenesten 1. Start nettleseren. Anbefalt nettleser er Internet Explorer med Windows. 2. I Adresseboksen, angi og IP-adressen til VCS. Du kan bruke vertsnavnet som du angav i DDNS oppsett-menyen til VCS.. Trykk ENTER på tastaturet. Innloggingssiden for LG VCS vises. 4. Velg ID og oppgi passord. Passordet er administratorpassordet.

49 Bruk 49 Oppgradering av systemets software 1. Følg trinnene 1-4 som er beskrevet i "Logge inn på nettjenesten. 2. Velg [Oppsett]-fliken og gå inn i Administrator oppsett-menyen.. Velg [Administrasjon]-alternativet. 4. Klikk [Oppgrader] i [System Update]-alternativet. 5. Klikk [Browse]. 6. Finn og åpne fastvarefilen. 7. Klikk [OK]. Etter at oppgraderingen er fullført, vil systemet starte på nytt. Å laste opp sertifiseringsfilen 1. Følg trinnene 1 til 2 som er beskrevet i Oppgradering av systemets software. 2. Klikk [Last opp] i [Last opp Certificate File]-alternativet.. Klikk [Browse]. 4. Finn og åpne sertifiseringsfilen. 5. Klikk [OK]. Å importere og eksportere Adresseboken 4 Bruk Å eksportere Adresseboken 1. Følg trinnene 1-4 som er beskrevet i "Logge inn på nettjenesten. 2. Velg [Katalog]-fliken. Klikk på [Eksporter fil]-menyen. Eksport-vinduet vises. 4. Klikk [Lagre]. 5. Velg mappen og modifiser eksportfil-navnet. 6. Klikk [Lagre]. Å importere Adresseboken 1. Følg trinnene 1-4 som er beskrevet i "Logge inn på nettjenesten. 2. Velg [Katalog]-fliken. Klikk på [Importer fil]-menyen. Import CSV fil-vinduet vises. 4. Finn og åpne adressebok-filen og klikk så [OK]. Den importerte adressen vil legges til, og du kan se den tillagte adressen på listen.

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2112-(I), UD.6L0201B1254A01EU

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2112-(I), UD.6L0201B1254A01EU Kamera Dome-nettverkskamera Hurtigveiledning norsk Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD22-(I), UD.6L020B254A0EU Gjeldende regelverk EU-samsvarserklæ ring Dome-nettverkskamera Hurtigveiledning Dette

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Kamera. Bullet-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.

Kamera. Bullet-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD. Kamera Bullet-nettverkskamera Hurtigveiledning norsk Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Gjeldende regelverk EU-samsvarserklæ ring Bullet-nettverkskamera Hurtigveiledning

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning Kamera Dome-nettverkskamera Hurtigveiledning Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD412F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD412FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD424F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD42FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B118A01EU

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Kamera. Bullet-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk

Kamera. Bullet-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk Kamera Bullet-nettverkskamera Hurtigveiledning norsk Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4232FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B1307A01EU

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk Kamera Dome-nettverkskamera Hurtigveiledning norsk Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Kamera. Bullet-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.

Kamera. Bullet-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD. Kamera Bullet-nettverkskamera Hurtigveiledning norsk Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Gjeldende regelverk EU-samsvarserklæ ring Bullet-nettverkskamera

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst (unntatt Ahus og OUS)... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting kommuner...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Komme igang-veiledning

Komme igang-veiledning Komme igang-veiledning for V500-systemet Juli 2005-utgave 3725-22082-003/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Varemerkeinformasjon Polycom og designen av Polycom-logoen er registrerte varemerker

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer bilde av produktet her Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Versjon 3.0 Utgitt i februar 2009 3725-30855-104 Versjon 3.0 Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-logoutformingen, ReadiManager SE200

Detaljer

Kamera. Box-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk

Kamera. Box-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk Kamera Box-nettverkskamera Hurtigveiledning norsk Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4026FWD-(A)(P)(W),

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer