Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning

2 Hovedpunkter SKAGEN Avkastning sin fondskurs falt med 0,8 prosent i november, mens referanseindeksen, som måler avkastningen på norske statsobligasjoner med en durasjon på 3 år, økte med 0,2 prosent. Så langt i år er SKAGEN Avkastning opp 2,5 prosent, mens referanseindeksen er opp 5,3 prosent. Årsaken til fallet i november er uroen rundt statsfinansene i gjeldstyngede euroland som har ført til en markant renteøkning i disse landene samt andre framvoksende økonomier. Indeksen steg i verdi som følge av rentefall på 3-årig norsk statsobligasjon (se graf på neste side) SKAGEN Avkastning har ikke levert som forventet dette året. Fondet hadde en dårlig start på året, men vi klarte å snu denne utviklingen og leverte bedre avkastning enn indeksen fra juni til og med september. November ble en dårlig måned siden flere av fondets obligasjoner ble truffet av uroen rundt de gjeldstyngede landene i Europa. Målsettingen til SKAGEN Avkastning de neste to årene er en årlig avkastning på ca 4,5 prosent. Andelseiere må ta høyde for at det er risiko forbundet med investeringer i obligasjoner og at avkastningen i perioder kan være negativ.

3 Norske renter i november Basispunkter Den norske yieldkurven 3M 6M 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y 10Y Endring (h-a) Yieldkurven Yieldkurven Kilde: Bloomberg Basispunkter Figuren viser den norske rentekurven ved utgangen av november (blå) og utgangen av oktober (rød) De grå søylene viser endringene i rentene for ulike løpetider målt i basispunkter. Den norske rentekurven er veldig flat, rundt 2 prosent fram til og med 3 år, før den stiger til rundt 3,4 prosent (10 år). Renten på 3 års sikt falt i november, mens de lengre rentene steg. Andre land som Tyskland og USA fikk også et løft i lange renter i november.

4 Kursendringer på obligasjonsporteføljen i november 2,0 Prosent 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0 Figuren viser prisendinger på de obligasjonene SKAGEN Avkastning eide per 30. november Hvis obligasjonen er kjøpt i løpet av oktober vises prisendringen fra kjøpsdato Obligasjoner som har blitt solgt i løpet av måneden har også påvirket avkastningen til fondet, men disse er ikke tatt med i figuren -14,0 Norge 2011 Norge 2021 Hellas Mexico Sør-Afrika Ungarn USA 2020

5 Porteføljeendringer i november Vi solgte halvdelen av den korte greske statsobligasjonen Vi ønsket å redusere eksponeringen mot Hellas gitt usikkerheten rundt statsfinansene i euroområdet. Vi tror fortsatt at investeringen er god, gitt den høye yielden og lave renterisikoen. Hellas har som kjent fått tilgang til lån fra de andre eurolandene til mai 2013, så vi mener at en obligasjon med forfall godt innenfor dette tidsrommet er en trygg og god investering. Vi solgte den italienske lange obligasjonen Når vi så at uroen i Irland økte, vurderte vi det som for usikkert å eie en Italiensk lang obligasjon. Vi solgte den i begynnelsen av november og unngikk dermed er det store kursfallet som kom i løpet av måneden. Vi solgte den Polske obligasjonen Når det blåser rundt eurolandene påvirker det også andre EU land med svake statsfinanser. Polen er et av disse landene. Vi valgte å selge Polen fordi vi tror rentene skal videre opp fram til eurolandene kommer med en permanent løsning som roer ned markedene. Vi kjøpte norsk og amerikansk lang statsobligasjon Vi forventer at uroen rundt statsfinansene i Europa vil trekke ned lange renter i tryggere økonomier.

6 South Africa FACT SHEET Population: 50m Area: km 2 (96 th ). GDP 2010: USD 354bn (IMF estimate) GDP per capita (PPP) 2010: USD 7101 (IMF estimate) Labor force: 18m Unemployment rate 2010: 25% (IMF estimate), Main trading partners: Germany, US, China and Japan Main exports: Gold, diamonds, platinum, other metals and minerals, machinery and equipment Main industries: South Africa is the world s largest producer of platinum, gold, chromium. In addition automobile assembly, metalworking, machinery, textiles, iron and steel, chemicals, fertilizer, food, commercial ship repair are large components of the industrial sector Central Bank: South African Reserve Bank Currency: Rand (ZAR) Rating: A+ (S&P, negative outlook) Economy is characterized by a lot of natural resources and a healthy banking sector, but its still with unemployment, regulations and a huge informal sector. Including discouraged workers unemployment is 37% of the labor force. South Africa has a big brain drain problem, with emigration to the US and the UK of the well educated 6 December 2010 South Africa s tepid growth history Since ANC came to power in 1994, growth have averaged 3.2 percent. That s low given the low GDP per capita and the large potential catch up effect. In the four years up until 2008, when the financial crisis struck, the economy grew 5% on average. In 2009 the economy shrank by 1,8%, but since then the economy has picked up again. The government expects GDP to expand by 3 percent in 2010, rising to 4,4 percent by Zuma s new growth path The government launched a new growth plan in October. The aim is to create five-million jobs and reduce unemployment from 25% to 15% over the next 10 year by unlocking employment opportunities in South Africa's private sector. Its estimated that growth on average has to be around 6 percent in order to achieve this goal. On of the key problems in South Africa is a lack of basic education, especially for the large black majority. At least six key sectors, including infrastructure development, agriculture, mining, the "green" economy, manufacturing and tourism, had been identified as having potential to unlock employment opportunities. We do not believe that the government is able to pinpoint growth opportunities, but the new emphasis on growth is encouraging. Our assessment There is a huge informal economy in South Africa, that together with poorly defined property rights and a lack of education holds the structural growth rate. This depresses domestic saving and capital inflows, necessary ingredients for sustainable higher growth rates. We do believe that South Africa will be a growth story going forward, but the economy is not going to be a tiger anytime soon. Sector Share of GDP (2009) Industry 32% Agriculture 4% Services 64%

7 Budget deficit, gross and net debt, percent of GDP Growth, inflation and budget E 2011E Real GDP -1.8% 3.0% 3.5% Inflation 7.1% 5.6% 5.8% Unemployment 24.3% 24.8% 24.4% Current account -4.0% -4.3% -5.8% E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E -8 Source: IMF, WEO October 2010 Budget deficit (rhs) Net debt (lhs) Gross debt (lhs) Source: IMF, WEO October 2010 MONETARY POLICY FRAMEWORK The South African Central Bank is an independent central bank. The Ministry of Finance introduced inflation target in February 2000 The inflation target is to keep inflation within a band of 3 to 6 percent per annum There has been talk about reducing the target, but no decision has yet been made. WHY WE HAVE INVESTED IN A LONG SOUTH-AFRICAN BOND The inflation has been falling and is now, at 3.4 percent, at the lower end of the central bank s target range of between 3 to 6 percent. The policy rate has been substantially reduced from 12 percent to 5.5 percent since the end of 2008 and there might come further reductions. The long-term rates has fallen somewhat, but the yield curve is currently very steep due to lingering high inflation expectations. The estimated 10 years risk free real rate is among the highest in our investment universe. Budget deficits has been high lately, but net public debt is estimated to level off at around 35% of GDP. We believe the long term interest rate in South-Africa will fall further going forward and lower inflation expectations and somewhat lower risk premiums.

8 Det spesielle med SKAGEN Avkastning SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond som også kan plukke det vi mener er attraktive utenlandske statsobligasjoner. Den norske delen av porteføljen, om nå utgjør 83,7 prosent av fondet, er plassert i norske statsobligasjoner, kredittsikre bankpapirer og bankinnskudd på særvilkår. Resten av porteføljen, nå 16,3 prosent av fondet, er fordelt på utenlandske statsobligasjoner som vi mener vil kunne gi god risikojustert meravkastning i forhold til kun å være investert i norske rentepapirer Alle våre plasseringer i utlandet er per dags dato valutasikret. Det betyr at endringer i kronekursen ikke påvirker utviklingen i fondskursen. Den utenlandske delen har vi per dags dato valgt å fordele på fem lands statsobligasjoner: Hellas, Mexico, Sør-Afrika, Ungarn og USA. Her mener vi det er et stort potensial for kursgevinster i tillegg til de løpende renteinntektene.

9 Porteføljens sammensetning 30. november 2010 Verdipapir Forfall Rente Valutasikringskostnad Valutasikring Valuta S&P-rating Andel av porteføljen Bankpapirer i norske kroner med flytende rente 1,6 år 3,2% ,7% Norsk stat ,1% - NOK AAA 3,1% Norsk stat ,0% - NOK AAA 3,0% Gresk stat ,8% -1,4% 100% EUR BB+ 3,9% Meksikansk stat ,1% 1,7% 100% MXN A 2,9% Sørafrikansk ,6% 4,2% 100% ZAR A+ 3,2% Ungarsk stat ,4% -1,7% 100% USD BBB- 3,1% USA stat ,8% -1,7% 100% USD AAA 3,2% Kontantbeholdning i NOK ,9% Porteføljens markedsverdi 30. november var kroner Effektiv rente (direkteavkastningen) etter valutasikringskostnader og forvaltningshonorar var 3,3 prosent. Rentedurasjonen på fondet var 1,5 år. Valutasikringskostnad er rentesats på valutakonto minus rentesats på kronekonto.

10 De 10 største investeringene i norske banker 30. november Verdipapir Rentepapir Rente Forfall Andel av porteføljen Sparebanken Vest Innskudd med flytende rente 3,0 % Ingen bindingstid 9,8 % Sparebank 1 SR-Bank Sparebank 1 Sparebanken Midt-Norge Kredittforeningen for Sparebanker Sparebanken Sogn og Fjordane Innskudd med flytende rente 2,8% 2,8% 3,5% 3,5% 3,5% 3,2% 3,5% 2,8 % 3,2 % 3,2 % Ingen bindingstid Sparebanken Sør 3,1% ,9 % 7,8% 6,9 % 6,6 % 5,2 % Sparebanken 1 Søre Sunnmøre 2,9 % 2,5 % ,2 % Skandinaviska Enskilda Banken 3,0 % 2,6 % ,2% Pareto Bank ASA 3,2% 3,3% 3,8% ,6% Helgeland Sparebank 2,9% 3,3% ,6%

11 Potensialet i porteføljen den norske delen De norske papirene i porteføljen har ved utgangen av november en rente på 3,15 prosent. Det er flytende rente på alle de norske bankpapirene, mens det er fast rente på de norske statsobligasjonene. Durasjonen på hele den norske porteføljen er 0,5, mens durasjonen på de norske bankpapirene er 0,1, dvs. at det kun ca. en måned før en endring i 3 mnd. pengemarkedsrente får fullt gjennomslag i rentene på fondets papirer. Det betyr at en tilstramming i pengepolitikken raskt slår ut i høyere rente på fondets investeringer i norske bankpapir. Kredittdurasjonen, gjennomsnittlig tid til forfall, på de norske bankpapirene er 1,6 år. Forskjellig rente- og kredittdurasjon skyldes at vi har kjøpt rentepapirer med flytende rente. Kredittdurasjonen på hele den norske porteføljen, dvs. inklusive statsobligasjoner (men utenom bankinnskudd) er 1,9 år.

12 Potensialet i porteføljen - samlet Fondets direkteavkastning den effektive renten er 3,3 prosent etter at forvaltningshonorar og valutasikringskostnader er trukket fra. Hva er potensialet utover dette? Om kursmålene på alle våre obligasjoner innfris gradvis i løpet av de kommende to årene, øker fondets avkastning med ca. 0,7 prosentpoeng per år. Om det legges til grunn en heving av pengemarkedsrentene i Norge i tråd med den siste rentebanen til Norges Bank, øker i tillegg avkastningen med ca. 0,5 prosentpoeng per år. I sum betyr dette at vi arbeider for en årlig avkastning på ca. 4,5 prosent per år de to neste årene. Husk at man kan ikke oppnå meravkastning uten å ta risiko, noe som kan slå begge veier. Risikoen på nedsiden er et uventet fall i kursen på de utenlandske obligasjonene. (Obligasjonskursene synker om markedsrentene stiger.) Andelseiere i SKAGEN Avkastning må derfor ha toleranse for at fondskursen kan svinge på kort sikt, og at avkastningen i perioder kan bli negativ.

13 Jane Tvedt ny hovedforvalter i SKAGEN Avkastning Overtok som hovedforvalter 1. desember Startet i SKAGEN 1. mars Har jobbet med Torgeir Høien med forvaltningen av SKAGEN Avkastning og SKAGEN Tellus Bred erfaring innen makroøkonomi og pengepolitikk Jobbet fire år i Statoil med konsernfinansiering, kapitalstruktur, strategi og makroøkonomi Jobbet fire år i Norges Bank, med pengepolitikk og prognoser for norsk økonomi Ett års utveksling til ECB i Frankfurt. Jobbet med pengepolitiske analyser Har også erfaring fra konsulentbransjen

14 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Avkastning på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. * Effektiv rente (direkteavkastning) er uttrykk for den løpende rente som fondet mottar på sine renteplasseringer målt i prosent av fondets verdi. Effektiv rente er fratrukket fondets forvaltningshonorar. Fondets fremtidige avkastning vil være en funksjon av den løpende rente fondet mottar, kursgevinst og -tap på fondets plasseringer i obligasjoner og rentesertifikater, samt eventuell kursgevinst og -tap på valutaeksponering knyttet på utenlandske plasseringer. På obligasjoner hvor hovedstolen justeres med konsumprisindeksen, er forventet inflasjon satt til null. Fondets fremtidige avkastning må derfor forventes å være forskjellig fra fondets effektiv rente.

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 2011

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Pr utgangen av november 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

Økonomisk Oversikt September 2009

Økonomisk Oversikt September 2009 Økonomisk Oversikt September 9 Overblikk Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Editor Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com +7 1 Redaksjonen avsluttet 7. august

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2010

Økonomisk Oversikt Januar 2010 Økonomisk Oversikt Januar 1 Innhold Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Redaktør Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com Tel +7 13 Redaksjonen avsluttet 1. Januar

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport september 2013 Hovedtrekk i september 2013 Vekstmarkedene steg 5,2 prosent i september, mens de utviklede markedene steg 3,0 prosent. Selv om vekstmarkedene gjorde det bedre

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 Hovedtrekk vekstmarkedene november 2014 Vekstmarkedene var opp 2,8 prosent i november mens de utviklede markedene steg 6 prosent. Hittil i år er vekstmarkedene

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport - mars 24 Hovedtrekk mars 24 SKAGEN Vekst* oppnådde i mars en avkastning på,4 prosent, mens fondets referanseindeks falt i verdi med,3 prosent (MSCI Nordic og MSCI ACWI ex Nordic).

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015

SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015 SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015 Hovedtrekk juni 2015 SKAGEN m2 var ned 4,5 prosent i juni, mens MSCI sin eiendomsindeks var ned 3,3 prosent. Måneden var volatil som følge av de pågående forhandlingene

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer