Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning

2 Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent i april, mens referanseindeksen, som måler avkastningen på norske statsobligasjoner med en durasjon på 3 år, steg 0,6 prosent. Så langt i år er SKAGEN Avkastning opp 1 prosent, mens referanseindeksen er opp 2,6 prosent. Vi er ikke fornøyde med avkastningen så langt i år. Økt uro omkring statsfinansene presset ned kursen på de utenlandske obligasjonene ved inngangen til året. Vi har gjort store endringer i porteføljen i april for å øke avkastningsmulighetene framover. Målsettingen til SKAGEN Avkastning de neste to årene er en årlig avkastning på ca 4,9 prosent. Andelseiere må ta høyde for at det er risiko forbundet med investeringer i obligasjoner og at avkastning en i perioder kan være negativ.

3 Porteføljeendringer i april Vi har gjort flere omrokkeringer og økt utenlandsandelen av fondet i april. Utenlandsandelen er nå 18,9% Vi har valgt å fortsatt sikre valutasikre investeringene 100% Vi har kjøpt Australsk statsobligasjon Mer av den newzealandske statsobligasjonen vi kjøpte i mars Litauisk statsobligasjon denominert i euro Sørafrikansk statsobligasjon denominert i USD Peruansk statsobligasjon denominert i euro Vi har solgt ut Sørafrikansk statsobligasjon i lokal valuta (ZAR) Ungarsk statsobligasjon

4 Vi satser på land som har orden i finansene Vi har kjøpt i land med høye lange realrenter og solide statsfinanser. Vi forventer at uroen rundt statsfinansene i euroområdet vil gjøre land med solide statsfinanser og solid realøkonomi mer attraktive for investorer. Større etterspørsel etter statsobligasjoner i disse landene vil presse renten ned og kursen på obligasjonen opp, noe som betyr gevinst for SKAGEN Avkastning. Flere av kjøpene i april er lokale statsobligasjoner denominert enten i euro og dollar. I de relevante landene er både de korte og de lange rentene i lokal valuta høye. Ved å kjøpe obligasjoner denominert i enten euro og dollar betaler vi mye lavere euro og dollarrente for å valutasikre investeringene, mens vi fortsatt mottar en forholdsvis høy rente på obligasjonen. Siden den korte renten i Norge er høyere en både renten på dollar og euro vil vi faktisk få en positiv renteinntekt på valutasikringen.

5 Oseania: Solide statsfinanser og sterk realøkonomi Vi har valgt å øke våre investeringer i Oseania ved å kjøpe en australsk lang obligasjon og øke investeringen i New Zealand. Vi syne at Oseania er et interessant område hvor landene har både solid realøkonomi og solide statsfinanser. Australia også har forholdsvis høy rente på sine lange obligasjoner. Den effektive renten på obligasjonen vi har kjøpt er 5,7 prosent. Australia har et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Vi synes derfor at den underliggende risikofrie realrente, som vi anslår til ca. 2,8 prosent på 10-års statsobligasjoner, er for høy. Så her bør det være rom for et rentefall, dvs. en økning i obligasjonskursen. Australia BNP-vekst 1,3 3,0 3,5 Inflasjon 1,8 2,4 2,4 Nettogjeld som prosent av BNP -5,7-1,3-1,8 New Zealand BNP-vekst -1,6 2,9 3,2 Inflasjon 2,1 2,1 2,6 Nettogjeld som prosent av BNP -14,7-10,9-6,4 Kilde: IMF og OECD

6 Hva og hvorfor vi solgte Vi solgte vår sørafrikanske obligasjon, denominert i lokal valuta, og byttet den ut med en sørafrikanske statsobligasjon denominert i amerikanske dollar. Hovedhensikten var å få ned valutasikringskostnaden. Vi solgte oss ut av Ungarn, som har vært en veldig god investering det siste året. Vi mener nå at det meste av oppsiden er tatt ut. De lange rentene har falt betydelig, og i tråd med våre forventninger. Rentene er fremdeles relativt høye, men statsfinansene i Ungarn er svake og det er fare for en krise i eurosonen kan smitte over på noen av de østeuropeiske landene.

7 Den norske delen av porteføljen etterpåklokskapen Siden før årsskiftet har vi valgt å ha kort durasjon på de norske papirene i SKAGEN Avkastning, slik at renteøkninger ville raskt få effekt i fondet. Renteøkningen har blitt mindre enn det vi forventet, noe som betyr at rentene i fondet har steget mindre enn vi forventet. Vi hadde forventet at solid utvikling i norsk økonomi og at en økning i styringsrenten ville gi en økning i de lange rentene. I motsetning til vår forventning har de lange rentene falt betydelig siden årsskiftet, blant annet som følge av uroen rundt statsfinanser i Europa. Dette har gitt en kursgevinst på disse papirene. Norske lange renter og styringsrenten, april 2009 april 2010

8 Det spesielle med SKAGEN Avkastning SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond som også kan plukke det vi mener er attraktive utenlandske statsobligasjoner. Hele den norske delen av porteføljen 81,1 prosent - er plassert i kredittsikre bankpapirer og bankinnskudd på særvilkår. Resten er fordelt på noen utvalgte utenlandske statsobligasjoner som vi mener vil kunne gi god risikojustert meravkastning i forhold til kun å være investert i norske rentepapirer Alle våre plasseringer i utlandet er per dags dato valutasikret. Det betyr at endringer i kronekursen ikke påvirker utviklingen i fondskursen. Den utenlandske delen har vi per dags dato valgt å fordele på seks lands statsobligasjoner: Australia, Litauen, Mexico, New Zealand, Peru og Sør-Afrika. Her mener vi det er et stort potensial for kursgevinster i tillegg til de løpende renteinntektene.

9 Porteføljens sammensetning 30. april 2010 Bankpapirer i norske kroner med flytende rente Valuta Verdipapir Forfall Rente Valutasikringskostnad Valutasikring S&Prating Andel av portefølj en 1,1 år 2,7% ,4 % Australsk stat ,8 % 2,6% 100 % AUD AAA 4,75 % Litauisk stat % -1,4% 100 % EUR BBB 1,85 % Newzealandsk stat ,0% 1,0% 100 % NZD AAA 4,75 % Peruansk stat % -1,4% 100 % EUR BBB+ 2,9 % Meksikansk stat ,3 % 1,0% 100 % MXN A 2,8 % Sørafrikansk stat ,5 % -1,5% 100 % USD A+ 1,8 % Kontantbeholdning i NOK ,8 % Porteføljens markedsverdi 30. april var kroner Effektiv rente (direkteavkastningen) etter valutasikringskostnader og forvaltningshonorar var 2,8 prosent. Rentedurasjonen på fondet var 1,4 år. Valutasikringskostnad er rentesats på valutakonto minus rentesats på kronekonto.

10 De 10 største norske investeringene 30. april 2010 Verdipapir Rentepapir Rente Forfall Andel av porteføljen Sparebanken Vest Innskudd med flytende rente 2,8 % Ingen bindingstid 8,4 % Sparebank 1 Sparebanken Midt-Norge Kredittforeningen for Sparebanker Sparebanken 1 Buskerud-Vestfold Sparebanken Sogn og Fjordane Sparebanken Pluss Sparebanken Volda Ørsta Skandinaviska Enskilda Banken 3,1 % 3,2 % 2,3 % 2,4 % 2,9 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 2,4 % 2,4 % 3,0 % 2,7 % 2,4 % 3,0 % 2,6 % ,3 % 6,1 % 6,0 % 5,4 % 4,6 % 4,3 % 4,3 % DNB Nor ASA 2,4 % ,0 % Sparebank 1 SR-Bank Innskudd med flyende rente 2,6 % 2,9 % Ingen bindingstid ,5 %

11 Potensialet i porteføljen De norske papirene i porteføljen har ved utgangen av april en rente på 2,7 prosent. Det er flytende rente på alle de norske papirene. Durasjonen er kun 0,1, dvs. at det kun ca. en måned før en endring i 3 mnd. pengemarkedsrente får fullt gjennomslag i rentene på fondets papirer. Det betyr at en tilstramming i pengepolitikken raskt slår ut i høyere rente på fondets investeringer i norske bankpapir. Kredittdurasjonen, gjennomsnittlig tid til forfall, på de norske papirene er 1,4 år. Forskjell i rente og kredittdurasjon skyldes at vi har kjøpt rentepapirer med flytende rente.

12 Potensialet i porteføljen Fondets direkteavkastning den effektive renten er 2,8 prosent etter at forvaltningshonorar og valutasikringskostnader er trukket fra. Hva er potensialet utover dette? Om kursmålene på alle våre obligasjoner innfris gradvis i løpet av de kommende 2 årene, øker fondets avkastning med ca. 1,3 prosentpoeng per år. Om det legges til grunn en heving av pengemarkedsrentene i Norge i tråd med den siste rentebanen til Norges Bank, øker i tillegg avkastningen med ca. 0,8 prosentpoeng per år. I sum betyr dette at vi arbeider for en årlig avkastning på ca. 4,9 prosent per år de to neste årene. Men husk at man kan ikke oppnå meravkastning uten å ta risiko, noe som kan slå begge veier. Risikoen på nedsiden er et uventet fall i kursen på de utenlandske obligasjonene. (Obligasjonskursene synker om markedsrentene stiger.) Andelseiere i SKAGEN Avkastning må derfor ha toleranse for at fondskursen kan svinge på kort sikt, og at avkastningen i perioder kan bli negativ.

13 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Avkastning på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. * Effektiv rente (direkteavkastning) er uttrykk for den løpende rente som fondet mottar på sine renteplasseringer målt i prosent av fondets verdi. Effektiv rente er fratrukket fondets forvaltningshonorar. Fondets fremtidige avkastning vil være en funksjon av den løpende rente fondet mottar, kursgevinst og -tap på fondets plasseringer i obligasjoner og rentesertifikater, samt eventuell kursgevinst og -tap på valutaeksponering knyttet på utenlandske plasseringer. På obligasjoner hvor hovedstolen justeres med konsumprisindeksen, er forventet inflasjon satt til null. Fondets fremtidige avkastning må derfor forventes å være forskjellig fra fondets effektiv rente.

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastning sin fondskurs falt med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Pr utgangen av november 2011

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Mars 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på minus 5,7 prosent i mars. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer