Smittevernplan for Tvedestrand kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smittevernplan for Tvedestrand kommune"

Transkript

1 Tvedestrand kommune Kommunelegen Fylkesmannen i Aust-Agder Serviceboks Arendal Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2008/57 3- G16 Trygve Aanjesen, Revidert smittevernplan mai 2008 Smittevernplan for Tvedestrand kommune Revidert mai 2008 Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Postboks Tvedestrand Telefaks Org.nr E-post:

2 Side 2 av 2 Tvedestrand kommune SMITTEVERNPLAN Del 1 - Innledning Ansvarlig for revisjon: Trygve Aanjesen Dato Skrevet av T.A Vedtatt: Revideres årlig Smittevernplanen er kommunens plan for arbeid med smittevern. Planen beskriver kommunens organisering av ansvar og fordeling av arbeidsoppgaver, og forholdet til annet planverk. Etter smittevernlovens 7-2 plikter kommunelegen å utarbeide forslag til slik plan. Revisjon av planen: Planen revideres årlig, smittevernansvarlig kommunelege fremmer forslag til revidert plan hvert år. Se for øvrig HMS-håndbok. Ressurs- og innkallingslister revideres fortløpende av den leder som er tillagt ansvar for den aktuelle liste, jf. plan for helsemessig og sosial beredskap. Kvittering for mottatt og lest revidert plan: Revidert smittevernplan sendes ut årlig. Det er et krav at hver enhetsleder gir skriftlig kvittering til kommunelegen for at: - planen er mottatt - nødvendige tilpasninger/oppdateringer er utført i enhetens egne innkallingslister, planer og prosedyrer Fordeling av planen: Smittevernplanen er primært et elektronisk dokument som du finner på kommunens hjemmesider. Datert papirutskrift vil også bli fordelt til:

3 Side 3 av 3 Ordfører Ledende helsesøster Tilsynslegen sykehjem Kommunens fastleger Enhetsledere psykisk helse, renhold og kjøkken Fylkesmannen Rådmann Enhetsledere hjemmebaserte tjenester, Dypvåg, Holt, Sentrum 1 og 2 Enhetsledere sykehjem, avd. 1, 2 og 3 Tvedestrand kommune SMITTEVERNPLAN Del 2 - Varsling Ansvarlig for revisjon: Trygve Aanjesen Dato Skrevet av T.A Vedtatt: Revideres årlig VARSLINGSPLAN FOR SMITTE I TVEDESTRAND KOMMUNE SMITTESITUASJON OPPDAGES - av allmennlege, legevakt, sykehus, sykehjem, mattilsyn, laboratorier, annen offentlig myndighet Meldeplikt for helsepersonell som oppdager allmennfarlig smittsom sykdom SMITTEN MELDES til smittevernansvarlig kommunelege, som vurderer risikosituasjonen og starter loggføring UFARLIG/MODERAT FARE: Situasjonen håndteres av kommunelegen, som iverksetter nødvendige tiltak. Andre instanser ansvarliggjøres og trekkes inn etter behov KRITISK/STOR FARE: Kommunelegen informerer umiddelbart rådmann for innkalling av kommunens kriseledelse. Fylkeslege, FHI, lokalsykehus informeres snarest

4 Side 4 av 4 KRISEN HÅNDTERES: Rådmannen har ansvar for kriseledelse, kommunelegen for smittevernarbeidet. Kommunelegen har ansvar for det faglige innhold i informasjonen som skal gis Kommunelegen benytter utvidet fullmakt for hastevedtak når det er påkrevet. SMITTEVERNARBEIDET: Kartlegging av situasjon og utbredelse, Iverksette tiltak for behandling av smittede, oppsporing av smittekilder, Iverksetting av vaksine og andre forebyggende tiltak og avgrensning av smittespredning Informasjon til allmennheten, media og til samarbeidsparter Hendelsen og innsatsen evalueres snarest VARSLINGSPLAN: Smittevernansvarlig kommunelege varsles av den som oppdager sannsynlige allmennfarlig smitte. Kommunelegen vurderer risikosituasjonen og iverksetter relevant respons og intern varsling av: - rådmann og kommunens kriseledelse - relevante ledere i helse- og sosialtjenesten - fastlegene i kommunen Om situasjonen tilsier det iverksetter kommunelege også ekstern varsling: - lokalt helseforetak ved smittevernansvarlig lege - fylkeslegen evt fylkesmannens beredskapsavdeling - nasjonalt folkehelseinstitutt divisjon for smittevern/smitteverntelefonen - mattilsynet Kommunelegen vil ha mange oppgaver i en smittevernkrise, og vil kunne delegere oppgaven med å gjennomføre varsling til stedfortredende smittevernlege eller ledende helsesøster.

5 Side 5 av 5 Tvedestrand kommune SMITTEVERNPLAN Del 3 Administrativ ansvarsfordeling Ansvarlig for revisjon: Trygve Aanjesen Dato Skrevet av: T.A Vedtatt: Revideres årlig Tvedestrand kommune organisasjonskart Ansvar og prinsipper for beredskapsarbeidet: 1. Ansvarsprinsippet, som betyr at den myndighet som har det daglige ansvaret, har ansvaret også i en krise. 2. Likhetsprinsippet, som betyr at organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen. 3. Nærhetsprinsippet, som betyr at en krise skal håndteres på et lavest mulig nivå. Alle som har et definert lederansvar i Tvedestrand kommune, har ansvaret for sin avdelings arbeid i en beredskapssituasjon og i beredskapsplanarbeidet. Enhetsledere for sykehjem har ansvar for at smittevernarbeidet ivaretas, og at bestemmelsene i infeksjonskontrollprogrammet følges opp.. Kommunelegen har etter smittevernloven 7.2 ansvar for å utarbeide forslag til smittevernplan, organisere og lede arbeidet med smittevern. Kommunelegen har i hht smittevernlovens kapittel 4 utvidete fullmakter i en smittevernsituasjon der hastetiltak er påkrevet for å hindre smittespredning. Helse og sosialberedskapsloven 4.1 pålegger personell møteplikt i en beredskapssituasjon og arbeidsmiljølovens 53 gir leder anledning til å beordre ansatte i en beredskapssituasjon. Sosialog helsedirektoratet har i hht smittevernlovens 7-10 fullmakt til å pålegge kommunen å gjennomføre nærmere bestemte tiltak. Statens helsetilsyn fører tilsyn med kommunens arbeid med beredskap på området smittevern i hht 7-10a. Informasjonsansvar: Dersom kommunens sentrale informasjonsplan ikke iverksettes tilligger informasjonsansvaret Kommunelegen

6 Økonomisk ansvar: 1. En beredskapsinnsats kan utløse ressursbehov langt ut over ordinært driftsnivå. 2. Økonomisk ansvar påhviler den som har det daglige ansvar for avdelingen/enheten 3. Rådmannen kan gi utvidete fullmakter for nødvendig beredskapsarbeid Smittevernplanen skal vedtas av kommunestyret, som har det øverste ansvar for at kommunen kan utføre nødvendig beredskapsarbeid 4. Smittevernplanen skal vedtas av kommunestyret, som har det øverste ansvar for at kommunen kan utføre nødvendig beredskapsarbeid. Side 6 av 6

7 Side 7 av 7 Tvedestrand kommune SMITTEVERNPLAN Del 4 Forhold til øvrig planverk Dato Skrevet av: T.A Vedtatt: Ansvarlig for revisjon: T.A Revideres årlig FORHOLD TIL ØVRIG PLANVERK: NASJONALE BEREDSKAPSPLANER BEREDSKAPSPLANER RHF Plan for pandemiske influensa Smittevernplan RHF BEREDSKAPSPLANER FYLKESMANNEN BEREDSKAPSPLANER LOKALT HF Smittevernplan Lokalt HF Beredskapsplaner: Politi, sivilforsvar osv. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PLAN FORKRISELEDELSE I TVEDESTRAND KOMMUNE Tiltakskort: *Massemottak/forpleiing *Smittevern *Evakuering Plan for informasjon og publikumstjeneste Tiltakskort: Smittevern Beredskapsplaner brann Tiltakskort Plan for helsemessig og sosial beredskap Beredskapsplan VAR Planer: *mottak *personellmangel Smittevernplan Tiltakskort Tiltakskort Plan for vannforsyning Tiltakskort Plan pandemisk influensa

8 Side 8 av 8 Tvedestrand kommune SMITTEVERNPLAN Del 5 Organisering av smittearbeid i beredskapssituasjonen Dato Skrevet av: T.A Vedtatt: Ansvarlig for revisjon: Trygve Aanjesen Revideres årlig 1. Ansvarsprinsippet betyr at den myndighet som har det daglige ansvaret, har ansvaret også i en krise. 2. Likhetsprinsippet betyr at organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen. 3. Nærhetsprinsippet betyr at en krise skal håndteres på et lavest mulig nivå. 4. Føre-var-prinsippet - Det er bedre å sikre situasjonen mer enn nødvendig i starten enn å ikke sikre godt nok 1. Smittevernansvarlig kommunelege eller dennes stedfortreder har ansvar for å vurdere risiko i smittesituasjonen og bedømme relevant respons. 2. Ved begrenset behov for innsats varsles rådmann som evt iverksetter plan for helsemessig og sosial beredskap. 3. Ved kritisk situasjon varsles umiddelbart rådmannen eller rådmannens stedfortreder som vurderer iverksetting av kommunens plan for kriseledelse. Kommunelegen tiltrer kriseledelsen i smittevernsituasjoner. 4. Kriseledelsen vurderer behovet for å iverksette informasjonsplan. Kommunelegen har det faglig ansvar for innholdet av den medisinske informasjon som gis ut. 5. Etter kommunelegens råd iverksettes eventuelt tiltak for å forebygge smittespredning i henhold til smittevernlovens kapittel Kommunelegen skal samrå seg med Nasjonalt folkehelseinstitutt og helsetilsynet i fylket ved alvorlige eller potensielt alvorlige smittesituasjoner, og iverksetter tiltak i forhold til de råd som blir gitt. Ved næringsmiddel-/drikkevannsbåren smitte kontaktes også mattilsynet. 7. Krisestaben vurderer behovet for, og iverksetter om nødvendig, ekstraordinære tiltak i henhold til tiltakskort i smittevernplanens del 7. Huskeliste for smittevernansvarlig kommunelege: 1. skaffe oversikt/få nødvendig informasjon; hvem, hva, hvor, hvor mange 2. vurdere fakta 3. føre logg (over alt som gjøres, tall/fakta sett av egen person til loggføring) 4. iverksette strakstiltak forebygge videre spredning 5. ved kritisk situasjon varsle rådmann/stedfortreder 6. innhente ytterligere info kontakte sentral fagmyndighet 7. kontakte lokalt helseforetak ved smittevernansvarlig lege tlf om hensiktsmessig kontaktes fylkeslegen tlf , faks , e-post: 9. etablere tilfredsstillende organisasjon for å håndtere situasjonen og ha løpende oversikt 10. vurdere informasjonstiltak internt og eksternt 11. håndteringen følger oppsettet i aktuelt tiltakskort

9 Side 9 av 9 Tvedestrand kommune SMITTEVERNPLAN Del 6 Den enkeltes ansvar Ansvarlig for revisjon: Trygve Aanjesen Dato Skrevet av: T.A Vedtatt: Revideres årlig DEN ENKELTES ANSVAR: I en beredskapssituasjon arbeider kommunen etter en kommandostruktur. Beskjeder fra sjefen eller kommunelegen er å betrakte som en ordre, å ikke etterkomme beskjeden å betrakte som en ordrenekt og grov tjenesteforsømmelse. Smittevernansvarlig kommunelege og stedfortreder: Kommunelegens ansvar fremgår av smittevernlovens 7-2: Fremme forslag om plan for smittevern Organisere og lede smittevernarbeidet Ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen Utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer, Gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer Utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført Departementet kan i forskrift bestemme at kommunelegen også skal ha andre oppgaver I kommunens smittevernplan er kommunelegen også tillagt ansvar for å revidere smittevernplanen årlig. Stedfortredende smittevernlege har smittevernlegens ansvar når denne ikke er til stede, og vil ellers delta i smittevernarbeidet i forhold til instruks fra kommunelege. Fastlegenes ansvar fremgår hovedsakelig av smittevernlovens 3 og av helsepersonelloven Fastlegeavtalen regulerer legens forpliktelser i forhold til kommunen, og bør inneholde bestemmelse om å arbeide under kommunelegens instruks i en beredskapssituasjon, jf lov om helsemessig og sosial beredskap. Tilsynslege i kommunens helseinstitusjoner har medisinsk faglig ansvar for institusjonens virksomhet, heri ansvar for beredskapsarbeid og for institusjonens infeksjonskontrollprogram i samarbeid med smittevernkontakt i institusjonen og hygienesykepleier fra lokalt helseforetak i henhold til inngått avtale om bistand. Helsesøstertjenesten styres av ledende helsesøster i en beredskapssituasjon og forholder seg til de instrukser som blir gitt av kommunelegen. Tjenesten kan gis oppgaver innen vaksinasjon, behandling av smittede, kartlegging av utbrudd og bistand/rådgivning av øvrig helsepersonell. Ledende helsesøster har ansvar for drift av vaksinasjonskontoret og beredskapsforberedende tiltak. Ledere i pleie- og omsorgstjenesten har ansvar for operativ drift av egen virksomhet, beredskapsforberedende tiltak i egen virksomhet, og tilpasning av driften etter de instrukser som blir gitt av kommunelege eller rådmann/krisestab i en beredskapssituasjon. Disse ledere har ansvar for å utarbeide, og lage rutiner for kontinuerlig vedlikehold, av innkallingslister over ansatt personell. Øvrig helsepersonells ansvar følger primært av helsepersonelloven kap. 2 og 7, i tillegg til at arbeidsgiver har beordringsrett i en krisesituasjon i henhold til helse- og sosialberedskapsloven kap. 4 og

10 Side 10 av 10 instruksjonsmyndighet etter arbeidsmiljøloven 53 som gir generelt unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i en beredskapssituasjon. Helsepersonell må påregne å beordres til ekstra arbeidsinnsats i en beredskapssituasjon. Øvrige kommunale tjenester får oppgaver i den utstrekning kommunens kriseledelse pålegger dem dette. Sentrale instanser med ansvar for smittevernarbeidet: Nasjonalt folkehelseinstitutt skal i hht smittevernlovens 7-9 gi bistand, råd, veiledning og informasjon om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak. Sosial- og helsedirektoratet kan, når det er påkrevet, i henhold til smittevernlovens 7-10 bestemme at kommuner og helsepersonell skal rette seg etter konkrete faglige retningslinjer. Fylkeslegen bidrar til samordning av innsatsen mellom kommune og helseforetak, og gir om nødvendig pålegg om retting i henhold til smittevernlovens 7-10a Fylkesmannen har et koordinerende ansvar for samfunnsberedskap i fylket, både i fred og krig, og skal føre tilsyn med og gi råd og veilede i aktuelle beredskapsspørsmål. Regionalt og lokalt helseforetak utarbeider beredskapsplaner for, og medvirker i, smittevernarbeidet i henhold til smittevernlovens 7-3 og til spesialisthelsetjenesteloven. Lokalt helseforetak oppnevner sykehuslege som kan gjøre vedtak etter 4-2 og 5-8 sammen med kommunelegen. Hygienesykepleier fra lokalt HF bistår i henhold til inngått avtale med smittevernarbeid i kommunens helseinstitusjoner, inkludert å bidra med å oppdatere og vedlikeholde institusjonens infeksjonskontrollprogram. Mattilsynet

11 Side 11 av 11 Tvedestrand kommune Dokument 8 av 11 SMITTEVERNPLAN Del 7 Tiltakskort for aktuelle hendelser Ansvarlig for revisjon:trygve Aanjesen Dato Skrevet av: T.A Vedtatt: Revideres årlig Tiltakskort Tiltakskort beskriver så enkelt som mulig innsats ved ulike situasjoner og ansvar for planlegging og gjennomføring av disse. Tiltakskortene er så langt mulig felles, og likt bygd opp, i alle kommunens beredskapsplaner. Tiltak og rådgivning ved definerte sykdommer, se Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten, 3. utgave Vedlegg nr 1 Emne Tiltakskort for evakuering Skrevet dato Revideres dato Ansvarlig Rådmannen 2 Tiltakskort for innkvartering Febr 06 Rådmannen 3 Tiltakskort for innkalling av helsepersonell Febr 06 Rådmannen 4 Tiltakskort for massevaksinasjon Febr 06 Kommunelegen 5 Tiltakskort for kriseteam Febr 06 Kommunelegen 6 Tiltakskort ved massedød Febr 06 Kommunelegen 7 Tiltakskort for luftbåren smitte Febr 06 Kommunelegen 8 Tiltakskort for vannbåren smitte Febr 06 Kommunelegen 9 Tiltakskort for dråpe-/kontaktsmitte Kommunelegen 10 Tiltakskort for gjennomføring av isolering i Febr 06 Tilsynslegen sykehjem (veileder) 11 Tiltakskort for pandemisk influensa Kommunelegen (nasjonal beredskapsplan for pandemisk Mars 04 influensa) 12 Rapporteringsskjema MSIS Kommunelegen 13 Skjema: Varsel utbrudd av smittsom sykdom Kommunelegen 14 Logg for beredskapsarbeid Kommunelegen

12 Side 12 av 12 Tvedestrand kommune Dokument 9 av 11 SMITTEVERNPLAN Del 8 Varslingslister Ansvarlig for revisjon: Trygve Aanjesen Dato Skrevet av: T.A Vedtatt: Revideres årlig VARSLINGSLISTER: Smittevernansvarlig kommunelege eller stedfortreder varsles umiddelbart ved mistanke om allmennfarlig smittsom sykdom. Leger har plikt til å melde slik sykdom, sykepleiere og jordmødre plikt til å varsle i hht smittevernlovens 2-3. Smittevernansvarlig kommunelege varsler relevante instanser, eller gir klar delegasjon til andre om å utføre varslingen på kommunelegens vegne. Varsling skjer på eget skjema egnet for faksing. Mottaker sender kvittering på at varsel er mottatt LISTEANSVAR: Kommunelegen har ansvar for å vedlikeholde disse listene. Listene ligger på kommunens intranett, og distribueres i papirutgave til: Ordfører Leder livsløpskomite Rådmann Leder legevakt Kommunens fastleger Enhetsleder omsorg og rehabilitering Oversykepleier sykehjem NAV leder Brannsjefen i Arendal Beredskapsrådgiver Plan- og bygningssjef Ledende helsesøster Enhetsledere hjemmebaserte tjenester, Dypvåg, Holt, Sentrum 1 og 2 Enhetsledere sykehjem, avd. 1, 2 og 3 Tilsynslegen sykehjem Fylkesmannen Lokalt helseforetak ved smittevernansvarlig lege SKREDINNKALLING/BEHOV FOR EKSTRA HELSEPERSONELL: Alle ledere med personalansvar i helse og sosialsektoren i Tvedestrand har, i hht plan for helsemessig og sosial beredskap, ansvar for å opprette og vedlikeholde lister over et tilstrekkelig antall ansatte som kan innkalles etter skredinnkalling ved behov for ekstra personell i en beredskapssituasjon. Avdelingen må ha rutiner som sikrer at disse listene er oppdatert til enhver

13 Side 13 av 13 tid. Lederne har ansvar for at listene er oppdatert, og kvitterer at så er tilfelle ved årlig rullering av smittevernplanen og plan for helsemessig og sosial beredskap. Tvedestrand kommune Dokument 10 av 11 SMITTEVERNPLAN Del 9 Ressurslister Ansvarlig for revisjon: Trygve Aanjesen Dato Skrevet av: T.A Vedtatt: Revideres årlig OVERSIKT OVER RESSURSER Tilgjengelige ressurser i egen kommune: - Personell; varslingslister utarbeides i hver enhet jf plan for helsemessig og sosial beredskap. - Varelager; se plan for kriseledelse og plan for helsemessig og sosial beredskap. - Pleieutstyr - Personlig smitteutstyr - Medikamenter - Vaksiner - Ansvar for vedlikehold og oppgradering av varelagrene tilligger enhetslederne - Innkvarteringssteder, se kap. 4 - Plan for helsemessig og sosial beredskap - Mannskaps og materiellressurser for innkvartering og evakuering, jf plan for kriseledelse og plan for helsemessig og sosial beredskap i Tvedestrand kommune

14 Side 14 av 14 Tvedestrand kommune Dokument 11 av 11 SMITTEVERNPLAN Del 10 Vedlegg Ansvarlig for revisjon: Trygve Aanjesen Dato Skrevet av: T.A Vedtatt: Revideres årlig TILTAKSKORT 1: EVAKUERING OG MOTTAK Se plan for kriseledelse og plan for helsemessig og sosial beredskap TILTAKSKORT 2: INNKVARTERING Se plan for kriseledelse og plan for helsemessig og sosial beredskap TILTAKSKORT 3: INNKALLING AV HELSEPERSONELL Se vedlegg til plan for helsemessig og sosial beredskap TILTAKSKORT 4: MASSEVAKSINASJON Beskrivelse av uønsket hendelse: Ved spesielle smittsomme epidemier kan det bli aktuelt å iverksette massevaksinasjon av befolkningen. Dette vil evt. foregå etter råd fra og i nært samarbeid med sentrale og lokale helsemyndigheter (Folkehelsa, lokal infeksjonsavdeling SSHF Arendal/Kristiansand). En vil i slike tilfeller ha rimelig tid til å planlegge dette lokalt da det vil ta noe tid å skaffe tilveie den aktuelle vaksine. Konsekvenser av uønsket hendelse: Alvorlig syke og døde, en del samfunnsfunksjoner reduseres, økt behandlingsbehov, redusert behandlingskapasitet. Hvilke forberedelser har rådmannsteam gjort: Plan for helsemessig og sosial beredskap og smittevernplan Tiltak sentral og lokal kriseledelse: Opplysning om aktuell massevaksinasjon vil bli gitt i aktuelle medier: - Lokalradio - Lokal TV - Lokale aviser (Tvedestrandsposten og Agderposten) - Kommunens hjemmeside/intern kommunal e-post:

15 Side 15 av 15 Aktuelle personellresurser til å gjennomføre massevaksinasjon er: - Helsesøstrer/helsestasjon - Hjemmesykepleien - Personell ved sykehjemmet - Fastleger med hjelpepersonell Kommunelegen vil organisere fordeling av arbeidet, og ansvaret for gjennomføring vil bli lagt til helsepersonell i kommunen som til daglig har ansvar for dette. Kommunelegen vil samle inn/føre oversikt over den gjennomførte vaksinasjon og evt. iverksette nødvendige tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen i form av spesielle innkallinger. Nøkkelpersoner: Sentral og lokal kriseledelse Vikarierende smittevernlege Personell i hht varslingsliste TILTAKSKORT 5: KRISETEAM Se plan for helsemessig og sosial beredskap TILTAKSKORT 6: MASSEDØD Beskrivelse av uønsket hendelse: Massedød kan oppstå ved epidemier eller større ulykker. Konsekvenser av uønsket hendelse: Alvorlig syke og døde, en del samfunnsfunksjoner reduseres, økt behandlingsbehov, redusert behandlingskapasitet. Hvilke forberedelser har rådmannsteam gjort: Det er utarbeidet plan for kriseledelse, plan for helsemessig og sosial beredskap og smittevernplan. Tiltak sentral og lokal kriseledelse: En influensapandemi eller annen pandemi av særlig farlig smittsom sykdom kan tenkes å forårsake massedød selv i en landlig kommune som Tvedestrand. Grove beregninger på en befolkningstørrelse som i Tvedestrand gir 1-2 døde pr. dag ved en influensapandemi. Dette vil komme etter at det i noe tid har vært betydelig større problemer i mer sentrale strøk og en vil ha god tid til å planlegge håndtering av dette. Håndtering av 1-2 døde pr. dag utover vanlig dødelighet skulle ikke kreve spesielt kompliserte tiltak bortsett fra noe mer intensivt arbeid fra begravelsesbyråer, prester og gravere som normalt håndterer disse sakene. Avlastning av kjølerom på sykehjemmet vil kunne være påkrevet til en viss grad, og en må ta i bruk andre rom på Strannasenteret til oppbevaring av lik i påvente av videre håndtering.

16 Side 16 av 16 Ved større ulykker som trafikkulykker ved E-18, skipsulykker ved kysten, flyulykker og brann/eksplosjon i bedrifter, sykehjem, skoler vil annen beredskap som brannvesen, politi, AMK, redningssentral, lokalsykehus og ambulansetjeneste være sterkt involvert. I første omgang for å sortere levende som skal ha helsetjeneste fra døde. En må improvisere oppsamlingsplass for døde i forhold til hvor i kommunen dette skjer. Nærmeste skole/forsamlingshus/industrilager vil være tenkelige steder for midlertidig oppbevaring, og identifisering av døde. Nøkkelpersoner: Sentral og lokal kriseledelse Personell i hht varslingsliste TILTAKSKORT 7: LUFTBÅREN SMITTE Beskrivelse av uønsket hendelse: - Forkjølelse - Influensa epidemi - Legionella epidemi Konsekvenser av uønsket hendelse: Alvorlig syke og døde, en del samfunnsfunksjoner reduseres, økt behandlingsbehov, redusert behandlingskapasitet. Hvilke forberedelser har rådmannsteam gjort: Utarbeidet egen smittevernplan. Vaksine/vaksinasjon av risikogrupper. Tiltak sentral og lokal kriseledelse: Ved luftbåren smitte blir det viktig å bryte smitteveier evt. isolere smittekilde. Dette er vanskelig ved influensa og forkjølelse og gjøres normal ikke. Ved legionella epidemi blir det viktig å identifisere smittekilde som etter dagens kunnskap oftest er: - Ventilasjonsanlegg - Kjøletårn - Luftskrubber Når smitte fra slike kilder er identifisert bringes disse under kontroll, stanses og adekvate vedlikeholdsrutiner iverksettes. En kjenner ikke til aktuelle kjøletårn eller luftskrubbere pr. dd. i Tvedestrand For influensa er vaksinasjon adekvat tiltak. Ytterligere vaksinasjonsstrategi, jf strategi 1-5 i nasjonal plan for influensa pandemi, mobilisere praktiserende leger med hjelpepersonell, helsesøstrer, øvrig pleie og omsorgspersonell i kommunen jf varslingsliste. Registrere epidemiens omfang ved kommunelegens kontor. Iverksette tiltak for å hindre spredning (redusere reiser, holde syke hjemme, redusere møtevirksomhet, stenge skoler/barnehager). Behandle med antivirale medikamenter.

17 Side 17 av 17 Nøkkelpersoner: Sentral og lokal kriseledelse Vikarierende smittevernlege Personell i hht varslingsliste TILTAKSKORT 8: VANNBÅREN SMITTE Beskrivelse av uønsket hendelse: Vannbåren smitte kan tenkes ved: - Sammenbrudd i desinfeksjonskjeden ved vannverket. - Ved lokal forurensning på nettet, utette rør. - Forurensning av høydebasseng. Konsekvenser av uønsket hendelse: Alvorlig syke og døde, en del samfunnsfunksjoner reduseres, økt behandlingsbehov, redusert behandlingskapasitet. Hvilke forberedelser har rådmannsteam gjort: Tiltak sentral og lokal kriseledelse: Diagnostikk / epidemiologi Nært samarbeid med Mattilsynet/Folkehelsa for prøvetaking og diagn. av agens. Videre nær kontakt med den lokale helsetjeneste som fastleger, hjemmesykepleie og sykehjem for identifisering av smittede. Tiltak: - Evt. isolering av smittede - Kokepåbud av drikkevann. Dette gis ved informasjon i alle tilgjengelige medier (radio, tv, aviser). - Lokalisering av smittepunkt/agens ved utvidet prøvetaking - Utbedring av skade/defekt desinfeksjonsanlegg. - Avlysing av kokepåbud når vannprøver ok. Nøkkelpersoner: Sentral og lokal kriseledelse Vikarierende smittevernlege Personell i hht varslingsliste TILTAKSKORT 9: DRÅPE-/KONTAKTSMITTE Under arbeid

18 Side 18 av 18 TILTAKSKORT 10: GJENNOMFØRING AV ISOLERING SYKEHJEM Se omsorg- og rehabiliteirngsenhets kvalitetssystem A VIRK og TILTAKSKORT 11: INFLUENSA PANDEMI Beskrivelse av uønsket hendelse: Influensa pandemi. Konsekvenser av uønsket hendelse: Alvorlig syke og døde, en del samfunnsfunksjoner reduseres, økt behandlingsbehov, redusert behandlingskapasitet. Hvilke forberedelser har omsorg og rehabiliteirngsavdelingen gjort: Utarbeidet egen smittevernplan. Vaksine/vaksinasjon av risikogrupper. Tiltak sentral og lokal kriseledelse: Ytterligere vaksinasjonsstrategi, jf strategi 1-5 i nasjonal plan for influensa pandemi, mobilisere praktiserende leger med hjelpepersonell, helsesøstrer, øvrig pleie og omsorgspersonell i kommunen jf varslingsliste. Registrere epidemiens omfang ved kommunelegens kontor. Iverksette tiltak for å hindre spredning (redusere reiser, holde syke hjemme, redusere møtevirksomhet, stenge skoler/barnehager). Behandle med antivirale medikamenter. Nøkkelpersoner: Sentral og lokal kriseledelse Vikarierende smittevernlege Personell i hht varslingsliste TILTAKSKORT 12: TILTAKSKORT 13: TILTAKSKORT 14: RAPPORTERINGSSKJEMA MSIS VARSEL UTBRUDD AV SMITTSOM SYKDOM LOGG FOR BEREDSKAPSARBEID VEDLEGG 1: VARSLINGSLISTER Intern varsling:

19 Side 19 av 19 Funksjon Navn Adresse Tlf privat, arbeid, mobil Furøysund Kommunelege Trygve Aanjesen Stedfortreder smittevernlege 4900 Tvedestrand Bodil Aasvang Olsen Songebakken Arendal Østerå Ordfører Jan Dukene 4900 Tvedestrand Bronsbubakken 5 Rådmann Jarle Bjørn Hanken 4900 Tvedestrand Enhetsleder omsorg Østerkleiv 29 og rehabilitering Torill Skår 4900 Tvedestrand Oversykepleier Hantho omsorg og rehab. Berit Nilsen 4900 Tvedestrand Enhetsleder / Klåholmen Ledende helsesøster Grete Øyen V. Sandøya 4915 V. Sandøya Tilsynslege Per O. Voje Johansen Måneveien Tvedestrand Beredskapsrådgiver Asbjørn Aanonsen Østerå Enhetsleder teknisk drift Per C. Andersen 4900 Tvedestrand internt internt NAV leder Sifrid Baasland e-post Kommunens fastleger Navn Telefon arbeid mobil privat Helsehuset Elisabeth Wærdahl Christel Nanz Trygve Aanjesen Tvedestrand Legesenter Per O.Walle Per O.Voje Johansen Bodil Aasvang Olsen

20 Side 20 av 20 Ekstern varsling: Instans Navn Telefon arbeid mobil Privat og faks Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen AMK-sentral Nabokommuner Risør Gjerstad Vegårshei Arendal Hygienesykepleier Sørlandet sykehus Arendal Mattilsyn Tuberkulosekoordinator Lokalsykehus ved smittevernansvarlig lege i HF Lokalsykehus ved relevant avdelingsoverlege HF Sør, Arendal og Kristiansand / Beredskapsansvarlig Folkehelseinstituttet Divisjon for smittevern Døgnvakt Med hilsen Trygve Aanjesen Kommunelege

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Utarbeidet av smitteverngruppen i Arendal kommune Revidert av kommuneoverlegen 30. august 2011 Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Innhold Mål... 2 Hovedmål... 2 Delmål... 2 Lover og forskrifter...

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Mal for kommunal smittevernplan

Mal for kommunal smittevernplan Mal for kommunal smittevernplan Forankring og gyldighet av planen Hensikt med planen, formelt grunnlag Kommunens oppgaver (plikter og ansvar) i smittevernet Andre formelle rammer rundt smittevernet Sammenheng

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Pandemi 2013-16. 13. august 2013

Pandemi 2013-16. 13. august 2013 Pandemi 2013-16 13. august 2013 Pandemi 2013-17 1. Rullering... 2 2. Bakgrunn for planen og lovverket... 2 3. Epidemiologi... 2 4. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 5. Informasjon og kommunikasjonstiltak...

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - INTERIMVERSJON NASJONAL BEREDSKAPSPLAN MOT EBOLA INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR HELSE,

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten. Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten. Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner 5.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Pandemier- den mest sannsynlige helsetrussel vi står overfor Pandemier er definert som epidemier

Detaljer

Pandemiplanen revisjon 2006

Pandemiplanen revisjon 2006 Pandemiplanen revisjon 2006 Bjørn-Inge Larsen, direktør 16. februar 2006 Fugleinfluensa en felles utfordring Pandemiplanen - revisjon 2006 2 Tre typer influensa Sesonginfluensa den vanlige influensaen

Detaljer

Pandemi 2009. 9. juni 2009

Pandemi 2009. 9. juni 2009 Pandemi 2009 9. juni 2009 BAKGRUNN FOR PLANEN OG LOVVERK. Det er et krav fra helsemyndighetene at det foreligger en kommunal pandemiplan. Lokal pandemiplan knyttes til Smittevernlov, lov om helsemessig

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017 Pandemi 2017 Rådmannens innstilling 15. august 2017 1. Bakgrunn for planen og lovverk... 2 2. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 3. Informasjon og kommunikasjonstiltak... 3 4. Mobilisering

Detaljer

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Innhold KOMMUNALT PLANVERK KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Bjørn Størsrud Kommuneoverlege Forberedt på det uventede Kommunens ansvar ved kriser Plan for helsemessig og sosial beredskap

Detaljer

Gjennomgang øvelsen 3.9.13

Gjennomgang øvelsen 3.9.13 Gjennomgang øvelsen 3.9.13 Beredskapstest i elektronisk kommunikasjon i linjen Helsedirektorat FM kommune fastlege Hjemmel/lovgrunnlag Kort om øvelsens forløp Resultat (ikke alltid fordel å være stor)

Detaljer

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud Akutte hendelser innen smittevernet Systemer for å: Oppdage, varsle og oppklare Georg Kapperud Hva er en akutt hendelse? Sykdomsutbrudd eller et enkelttilfeller av alvorlig, smittsom sykdom Utbrudd Flere

Detaljer

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Pandemier- den mest sannsynlige helsetrussel vi står overfor Pandemier er definert som epidemier

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 18:00 Komite Helse og Omsorg Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 1. Innledning Influensapandemier forekommer med noen tiårs mellomrom. Dette er epidemier som forårsakes av et influensa A-virus med

Detaljer

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Svelvik 2016 1 2 Innhold Definisjoner... 2 1. Målsetting - kontinuitetsplanlegging... 2 Lovkrav og regelverk... 3 2. Identifisering av kritiske funksjoner og brukere... 3 3.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Vedtatt i kommunestyret 17.10.2017 Revidert 2017 Sist oppdatert 29.09.2017 0 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Fordeling og internkontroll... 2 1.2 Generelt... 3 1.3

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune ? SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune Tilsynsgruppe: rådgiver Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad rådgiver Lisbeth

Detaljer

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg.

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg. Tekniske bedrifters Landforening Ventilasjons- og rørentreprenørenes landsforening Kulde- og varmepumpeentreprenørnes landsforening Kjemikalieleverandørenes forening Næringslivets hovedorganisasjon Handels-

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 2-3, 3-1, 3-2,

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Tiltaksplan for masse i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Denne planen skal revideres umiddelbart dersom det kommer en endring i beredskapssituasjonen som tilsier at revisjon bør skje. Planen skal

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Utarbeidet av smitteverngruppen i Arendal kommune Godkjent av kommuneoverlegen/smittevernlegen 13. desember 2007 Mål Kap 1.1 Hovedmål Målet med dette infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Oversikt Hva er et utbrudd Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Utbruddsetterforskning:

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen 17.09.2010 Per Espen Akselsen Senter for smittevern Haukeland universitetssykehus per.akselsen@helse-bergen.no Hva hadde vi? Nasjonal beredskapsplan

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Kommunal samfunnsmedisin

Kommunal samfunnsmedisin Kommunal samfunnsmedisin Administrasjon/ledelse Administrasjon av allmennlegetjenesten Turnuskandidater i kommunehelsetjenesten Kvalitetssikring Forvaltning Informasjonshåndtering saksbehandling SMIL -

Detaljer

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Pandemiberedskap Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smittevernkonferanse, Buskerud 2015 Innhold Tidligere pandemier Potensielle

Detaljer

HELSEMESSIG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN

HELSEMESSIG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Vedtaks-/endringsprotokoll:... 3 Innledning... 4 1. Mål og prinsipper for beredskapsarbeidet... 4 2. Lover, forskrifter og

Detaljer

Noen helseberedskapstemaer

Noen helseberedskapstemaer Noen helseberedskapstemaer Møte i Fagforum beredskap 11.01.15 SVEIN RØNSEN ass. fylkeslege Temaer Beredskap mot Ebola Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet Forslag om ny forskrift

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 HORTEN KOMMUNE Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 Generell beredskapsplan for Horten kommune angir hovedprinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Videre gis det

Detaljer

Varsling om matbårne utbrudd, Internett database

Varsling om matbårne utbrudd, Internett database Varsling om matbårne utbrudd, Internett database Hanne Eriksen, seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) MSIS og tuberkuloseregister forskriften Kapittel 3. Varsling om smittsomme sykdommer 3-1.

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Plan for helsemessig- og sosialberedskap Kun til internt bruk Rådmannens framlegg

Plan for helsemessig- og sosialberedskap Kun til internt bruk Rådmannens framlegg Plan for helsemessig- og sosialberedskap Kun til internt bruk Rådmannens framlegg INNHALD: 1 Administrativ del... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Lovgrunnlag... 3 1.3 Fordeling av planen... 4 1.4 Internkontroll...

Detaljer

Dokument 1 av 13. Del 4: Administrativ ansvarsfordeling og kommunens organisasjon

Dokument 1 av 13. Del 4: Administrativ ansvarsfordeling og kommunens organisasjon Del 1 - Innhold Mandal kommune Dokument 1 av 13 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP Dato Revidert av: Stein Grytten 12.05.09 Vedtatt: Ansvarlig for revisjon: Kommuneoverlegen Revideres innen: 31/12-2010

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier

Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier DET KONGELIGE SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENT Forskrift Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier * Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbcidstakerc innen

Detaljer

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal,

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap

Høringsnotat. Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap 1 1 Innledning I dette

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE Side 1 av 14 Filnavn: Kommunens Pandemiplan Initialer Dato Skrevet av BIG 18.06.2016 Kontrollert av Godkjent av Revideres eller reutstedes innen Rev.... 2011 Hole kommune,

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

1-1 Formål Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helsetjenesten.

1-1 Formål Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helsetjenesten. Forskrift om smittevern i helsetjenesten Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 4-7 og 7-11, lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12 Dato Saksbehandler 21.10.12 Martin F. Olsen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Beredskap og beredskapsarbeid i Vestre Viken HF Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Detaljer

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes om sykehusinfeksjoner og lovverk Konferanse helsebygg og smittevern 4. juni 2008 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet Med lov skal landet

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets distriktskontor og kommunen på det medisinskfaglige området

Retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets distriktskontor og kommunen på det medisinskfaglige området Retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets distriktskontor og kommunen på det medisinskfaglige området Retningslinjene tar utgangspunkt i ansvarsfordelingen som følger av smittevernloven med forskrifter,

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDUKSJON AV RISIKO OG SÅRBARHET HELSE- OG SOSIALTJENESTENE. 4-ÅRSPLAN 2007-2010

HANDLINGSPLAN FOR REDUKSJON AV RISIKO OG SÅRBARHET HELSE- OG SOSIALTJENESTENE. 4-ÅRSPLAN 2007-2010 1 HANDLINGSPLAN FOR REDUKSJON AV RISIKO OG SÅRBARHET I HELSE- OG SOSIALTJENESTENE. 4-ÅRSPLAN 2007-2010 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for planen. 2. Redegjørelse for gjennomførte ROS-analyser. 3. Redegjørelse

Detaljer

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA. Evenes og Tjeldsund kommuner

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA. Evenes og Tjeldsund kommuner PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Evenes og Tjeldsund kommuner INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...Feil! Bokmerke er ikke definert. BAKGRUNN...Feil! Bokmerke er ikke definert. Noen scenarier og tall...feil! Bokmerke

Detaljer

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Beredskap Kommunal beredskap ved pandemi Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Case Fra pandemien høsten 2009 Du er kommunelege i liten kommune (6000) Første del-leveranse med vaksine (500

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp ROS analyser Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp 1 Safetec - an ABS Group Company Safetec har siden 1984 levert rådgivningstjenester innen sikkerhet, beredskap, pålitelighet og regularitet.

Detaljer

Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak

Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak 1 Folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet@fhi.no kjersti.margrethe.rydland@fhi.no Kristiansand og Lørenskog, 13.11.2015 Deres saksnummer 14/906 Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017)

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017) Direktoratet for e-helse Deres referanse: Vår referanse: 17/10672/ Brevdato: 12.05.2017 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS 1153-3:2017) Innledning

Detaljer