Leder. «Ytringsfrihet kan ikke sikres én gang for alle, dens eksistens og verdi må hele tiden vurderes og tilkjempes.» mandag klokken 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. «Ytringsfrihet kan ikke sikres én gang for alle, dens eksistens og verdi må hele tiden vurderes og tilkjempes.» mandag klokken 18:00"

Transkript

1 4. 8. mars 2013

2 Menneskerettighetsuka Leder Agnes Harriet Lindberg, leder for Menneskerettighetsuka 2013 Hvis alt er lov, hvorfor snakker vi fortsatt om ytringsfrihet? I Norge er det få begrensninger på ytrings friheten vi kan for det meste både tenke og uttrykke det vi vil. Mange andre steder i verden er situasjonen en annen og sensur preger både mediebildet og dagliglivet. I 2012 ble det forbudt å skrive om homofili i Russland, og 88 journalister ble drept på verdensbasis. Flere forfattere forfølges og bare noen få får tilbud om trygge havner i land som Norge. Selv om Norge er skånet fra slike episoder er ytringsfrihet en menneskerettighet som stadig kommer i konflikt med andre interesser. Ytringsfrihet kan ikke sikres én gang for alle, dens eksistens og verdi må hele tiden vurderes og tilkjempes. Hvor går grensen mellom retten til privat liv og retten til å ytre seg, og kan vi tåle alle ytringer uansett hvor ekstreme de enn er? I Tyskland er fornektelse av Holocaust straffbart. I USA er flaggbrenning en lovlig handling. Menneskerettighetsuka 2013, og dette magasinet, ønsker å ta for seg problemstillinger knyttet til ytringsfrihet. Vi vil ta for oss den klassiske ytringsfrihet staters negative forpliktelse til å avstå fra sensur. Og vi vil sette søkelys på ytringsfriheten som et middel for «Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse», jfr. Grunnlovens 100. Dette viser ytringsfrihet som en positiv forpliktelse til å tilrettelegge for et mangfold av stemmer. Mange av årets arrangementer ønsker nettopp å sette fokus på stemmer i samfunnet som ikke så lett blir hørt. «Ytringsfrihet kan ikke sikres én gang for alle, dens eksistens og verdi må hele tiden vurderes og tilkjempes.» En viktig måte å ytre seg på er gjennom stemmeretten. I år er det 100 år siden norske kvinner fikk denne retten. Menneskerettighetsuka ønsker å se på stemmeretten i dag og de debattene som knytter seg til denne - er vi klare for å senke stemmealderen til 16 år? Er elektroniske valg en trussel mot prinsippet om hemmelig valg? Og vi vil også bringe frem de kvinnene i verden som fortsatt ikke har en stemme som blir hørt. I årets uke ønsker vi å leke oss med ordet stemme og noen av de temaene og problemstillingene som følger dette: ytringsfrihet, marginaliserte stemmer og stemmerett. Vi vil se på forhold i Norge som vi mener det er viktige å debattere og vi vil løfte blikket til andre deler av verden. Og vi ønsker å være en arena for ytringer. Min oppfordring er derfor å slå opp programmet i midten av dette magasinet riv det ut, del det med venner og delta. Velkommen! Åpning av menneskerettighetsuka 2013 mandag klokken 18:00 2

3 4. 8. mars 2013 innhold Jus vs. moral En gretten, gammel stemme Simple Living Pressefrihet i Iran Kvinners deltagelse Prinsessemakt i Saudi-Arabia Kor e alle heltar hen? Ytringsaktører Hvem hører asylsøkerne? Ekstreme ytringer Fribyforfattere Kwiz Bang! De stemmeløse Program E-valg Takk til 3

4 sensur Menneskerettighetsuka Skadede følelser i norsk rett Ytringsfrihetens grense bør ikke måles etter hvor moralsk forkastelig den er, men etter dens formål. Anette Hind, redaksjonen I 1959 vurderte byretten hvorvidt Henry Millers erotiske bok «Sexus» oppfylte vilkårene for utuktighet etter den nå opphevede straffelovens 211. Dette fant de å kunne bekrefte. Byretten underbygde sin bedømmelse med sakkyndiges vurdering av hvorvidt boken ville krenke sedelighetsfølelsen til samfunnets medlemmer. De sakkyndige, deriblant professor i psykiatri Gabriel Langfeldt, hadde «selv blitt ubehagelig berørt, eller sjokkert etisk og estetisk», og videre gått ut fra som en kjensgjerning at de fleste mennesker vil bli sjokkert. Langfeldt uttalte videre at «Millers skildringer av hva som ligger på grensen av normalt seksualliv hos mennesker, er så detaljert og utbrodert med så mange vulgære og uappetittelige uttrykk at det er vanskelig å forstå at et normalt menneske har kunnet bekvemme seg til å få det trykt, det er verre enn hva visse sinnssyke kan prestere i dårlige faser.» Videre foretok professor Langfelt en vurdering av hvem boken eventuelt kunne tenkes å skade, og kom til at «særlig (for) unge piker i modningsalderen (som) lett vil få sjokkvirkninger ved de groteske og uestetiske skildringer. Det kan skape angst for det seksuelle samliv, og lesingen kan derfor komme til å få varige skadevirkninger for dem, når de som modne kvinner kommer inn i erotiske forhold.» Krenkede følelser Vi ser her byretten definere grensene for ytringsfriheten: den trekkes der hvor ytringen har en evne til å skade andre. Problemet med vurderingen er (og som Høyesterett også tok med i betraktningen), at de trekker skadebegrepet for vidt. De lar begrepet også omfatte krenkede følelser. Dersom følelser utgjør standarden for hva som gir rett til å begrense ytringsfriheten, fins det ingen grenser for hva som bør forbys. Da kan i prinsippet alt som kan bidra til sårhet, sinne, og krenkethet innebære en rett for ofrene til å få ytringen sensurert; alt fra trykking av karikaturer av kjente religiøse ledere, til rike finansfruefiolinister som maner landets småbarnsmødre til å dra i treningsstudio. Karikatur og trening I begge de nevnte tilfellene førte ytringene til et voldsomt raseri hos målgruppen. Den ene ønsket at norske myndigheter skulle ta avstand fra karikaturene og beklage. Mens den andre mente at først når Marthe Krogh prøvde å leve et liv med full jobb, mann og tre barn, og hund og katt, men uten au pair og vaskehjelp, ja, først da hadde hun rett til å ytre seg om hvorvidt norske kvinner burde trene mer. Felles for sakene er at de begge hovedsakelig var et resultat av oppvigleri; henholdsvis av religiøse ledere som kunne profitere på det politisk, og VG som kunne profitere på det økonomisk. Og felles for begge sakene er at ingen av følelsene som sakene skapte fortjener rettslig beskyttelse. Straffeskjerpelse Imidlertid var det nettopp det regjeringen følte i førstnevnte sak, da de i 2008 la fram et forslag til ny straffelov. I kjøl- 4

5 4. 8. mars 2013 sensur «Når formålet med en ytring er å oppmuntre til eller resultere i vold, bør den rammes av lovverket.» Ping-Pong-Pornograf: Henry Millers (til venstre) bok Sexus ble beskyldt for å kunne forårsake varige skader på sinnene til unge piker i modningsalderen. vannet av Muhammed-karikaturstriden ønsket regjeringen å utvide straffebestemmelsen om hatefulle ytringer slik at det skulle omfatte kvalifiserte angrep på religion eller livssyn. Knut Storberget begrunnet dette med at «et straffansvar som verner ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser kan avverge alvorlige konflikter i samfunnet». Forslaget ble etter massiv kritikk hurtig trukket tilbake. Moral og jus Det må skilles mellom moral og jus. Det må skilles mellom ytringer som er avskyelige eller sårende, og de ytringer som innebærer en trussel om noe kriminelt. Vurderingen av hvorvidt en begrensning i ytringsfriheten er legitim, skal ikke måles etter graden av den krenkedes subjektive følelse. Hva mennesker lar seg krenke av følelsesmessig endrer seg over tid; det endres fra tidsepoke til tidsepoke, og det endrer seg for det enkelte individ gjennom ulike livsfaser. Sexus hadde aldri blitt tatt til retten i dag, og heller ikke de likeså pinlige dommene mot Agnar Mykle og Jens Bjørneboe. Flyktige følelser kan ikke utgjøre en rettslig standard. Grensen for ytringsfriheten bør ikke måles etter hvor moralsk forkastelig ytringen er i seg selv men etter ytringens formål. Når formålet med ytringen er å oppmuntre til eller resultere i vold, bør den rammes av lovverket. Det er her man tar steget over fra ytringer som kan krenke følelser, til ytringer som kan være et angrep på en grunnleggende menneskerettighet. Lydinstallasjon: Forbudte bøker hele uka på Domus Nova 5

6 kvinner i demokratiet Menneskerettighetsuka På vei mot synlighet Uten kvinners deltagelse vil reelle demokratier ikke være mulig. Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, Forum for Kvinner og Utvikling Likestilling og kvinners rettigheter er ikke kun menneskerettigheter, men også essensielle faktorer for å oppnå en inkluderende, rettferdig og bærekraftig utvikling. Kvinners politiske deltagelse er svært viktig i forbindelse med disse målene, og politiske partier er viktige institusjoner for å skolere og for å skape en inkluderende deltagelse. Globalt utgjør kvinner 40 prosent av arbeidsstyrken, og mer enn halvparten av verdens universitetsstudenter. Det at kvinner deltar i ulike politiske sammenhenger og prosesser er viktig for å sørge for at bredden av velgere og representanter stemmer. Det er også viktig for å skape reelle demokratier der mangfoldet har mulighet til ytring og påvirkning. Langt igjen Når vi i Norge i 2013 skal feire at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett, har vi også et ansvar for å synliggjøre at det internasjonalt er langt igjen før vi oppnår likestilling, og kvinners mulighet til å delta i politiske prosesser. På verdensbasis har 139 land grunnlover som lovfester kjønnslikestilling. Samtidig er snittet på kvinnelige representanter i parlamentene kun 20 prosent. Det betyr at bare hvert femte parlamentsmedlem er kvinne, mens vi utgjør 50 prosent av verdens befolkning. I politiske partier utgjør kvinner på verdensbasis mellom 40 og 50 prosent av medlemmene, men de har kun 10 prosent av lederposisjonene. I forbindelse med den arabiske vår var mange kvinner og jenter aktivt med, og sto på barrikadene sammen med menn. De var også opptatt av å få til endring, og å få større mulighet til deltagelse. I Tunisia, Egypt, Yemen og Libya kjemper kvinner nå mot dyptgående kulturelle normer og tradisjoner. I tillegg kjemper de mot islamske partier som har kommet til makten ved nye valg, og som nå ønsker å stramme inn lovgivningen overfor kvinner. I Egypt hadde man under Mubarak en viss kvinnekvotering i parlamentet. Mye kan sies om den og de kvinnene som ble valgt, men det fantes ihvertfall en kvotering. Da Mubarak mistet makten, og valglovgivningen skulle skrives om, forsvant kvoteringen ut i samme slengen fordi det var noe Mubarak hadde innført. Det ga kvinner svakere mulighet til å bli valgt til parlamentet enn tidligere. Tvinges til taushet Når det nå igjen er uroligheter i Egypt, og misnøyen med Det muslimske brorskap blir tydelig, skjer demonstrasjonene i mye større grad uten kvinner til stede. Kvinnene er fremdeles 6

7 4. 8. mars 2013 kvinner i demokratiet Illustrasjon: Anne Vollaug en tydelig del av det sivile samfunnet og stemmene som ønsker demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet, men på grunn av økt seksuell vold mot kvinner som har deltatt i demonstrasjonene er nå mange kvinner engstelige for å delta. I Saudi-Arabia har kvinner nå begynt å gå i dybden på Koranen og andre islamske skrifter for å lete etter en rettferdiggjøring av større likestilling. De ønsker å bruke Sharia for å bekjempe undertrykkelse gjennom Sharia. De mener undertrykkelse skyldes feiltolkninger av islam. Saudi-Arabia er et av en håndfull land i verden hvor kvinner fremdeles ikke har stemmerett. I september 2012 kunngjorde kong Abdullah at kvinner skulle få mulighet til å stemme ved 7

8 kvinner i demokratiet Menneskerettighetsuka «Ved å løfte kvinner ut av fattigdom får de en større reell mulighet til å delta politisk, fordi hverdagen ikke kun dreier seg om å skaffe mat til familien.» lokale valg i Dette skjer samtidig som landets kvinner ikke har selvstendig status, men må ha tillatelse fra mannlig slektning (far, bror, ektefelle) for å reise, studere og jobbe. I Brunei har kvinner heller ikke stemmerett. Kvotering virker I en rekke afrikanske land har kvotering vist seg å virke. Dette har økt kvinnelig representasjon i nasjonalforsamlingene fra 14 prosent i 1992 til 30, 40 og i enkelte land til over 50 prosent. På verdensbasis bruker rundt 95 land kvotering. Vi får på den måten flere tydelige kvinnestemmer, og forhåpentligvis budsjettprosesser, som speiler behov som kvinner ser klarere enn menn. Kvinner må samtidig si tydelig ifra at de ønsker poster og posisjoner som ikke kun forholder seg til «myke verdier» som likestilling, sosial og helse, men også posisjoner som i stor grad har mannlige ministere, slik som utenriks, finans, transport og næring. Samtidig er situasjonen globalt slik at mens 700 millioner mennesker har blitt løftet ut av fattigdom de siste 15 årene, er 70 prosent av verdens aller fattigste (de som lever på mindre enn en dollar om dagen) kvinner. Kvinner eier kun én prosent av eiendommer globalt. En ny undersøkelse fra Verdensbanken fra 2011 viser at hvis land benytter seg av den arbeidskraft de har i den kvinnelige halvdelen av befolkningen, så vil brutto nasjonalprodukt kunne styrkes med opp mot 25 prosent. Det å inkludere og involvere kvinner er smart økonomisk tankegang. Ved å bidra mer strukturert til også å løfte kvinner ut av fattigdom får de en større reell mulighet til å delta politisk, fordi hverdagen ikke kun dreier seg om å skaffe mat til familien. Kvinner skaper tryggere byer Når kvinner er politisk aktive, og får mulighet til påvirkning, endres prioriteringene på kommunale og nasjonale budsjett. Eksempelvis vil det være viktig med infrastruktur, som bygging av veier, som gir kvinner trygg ferdsel til markeder for å selge varer, og til vannkilder for å hente vann. Andre prioriteringer vil være satsning på skole og helse, samt kvinners tilgang til bedre mødrehelse. I regi av UN Women har 8 store byer rundt om i verden blitt del av et program som har fått navnet «Safer Cities». Dette innebærer at myndighetene jobber planmessig med å se på alt fra offentlig kommunikasjon til gatebelysning, for å minske kvinners risiko for å bli offer for seksuell og annen form for vold. Behovet for i større grad å gjøre krav på posisjoner som ofte gis til mannlige ministre viste seg senest på møtet til det Internasjonale Pengefondets (IMF) møte i Tokyo i oktober Bilder derfra viser at de som setter rammer for økonomi og global økonomisk krise, altså økonomisk viktige aspekter som inkluderer kvinner, i overveldende grad er menn. Debatt: Kvinner, kvoter og konvensjon mandag klokken 13:00 8

9 4. 8. mars 2013 kvinner i demokratiet annonse Advokatfirmaet Hjort tildeler / Stipend og skriveplass Høsten 2013 tilbyr Hjort skriveplass og stipend til jusstudenter som skal skrive masteroppgave / Hjort tildeler stipend og skriveplass basert på faglig dyktighet, personlige egenskaper og tema for masteroppgaven / Søknadsfrist for skriveplass / 1. april Advokatfirmaet Hjort er anerkjent som et ledende prosedyrefirma. Firmaet bistår forretningsklienter, samt offentlige og private klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag i saker innenfor en rekke rettsområder. hjort.no 9

10 asylsøkere Menneskerettighetsuka Demokratiets blinde flekk Når vi i år feirer hundreårsjubileet for allmenn stemmerett i Norge, er det viktig å huske de som befinner seg på demokratiets stadig kaldere utside. Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig, Antirasistisk Senter og forfatter av «Svartebok over norsk asylpolitikk» Også etter at norske kvinner ble inkludert i stemmeretten i 1913, har det til enhver tid befunnet seg en rekke mennesker på norsk jord som har vært ekskludert fra det norske demokratiet. Paradoksalt nok er det ofte snakk om personer som i større grad enn de fleste av oss er avhengige av det norske demokratiets beslutninger, i verste fall for sitt liv og helbred. Norske myndigheter har eksempelvis sjelden så livsavgjørende makt over nordmenn som de hadde da de avviste jødiske flyktninger fra Tyskland på 1930-tallet. Per i dag er det ikke minst asylsøkere, papirløse og tilreisende romfolk som befinner seg på demokratiets utside, samtidig som de og spesielt asylsøkerne er helt avhengige av empati og solidaritet i det som for dem er de andres demokrati. Demokratisk underskudd Kanskje er det naturlig (vel å merke ikke naturgitt) at utenlandske borgere uten oppholdstillatelse ikke har stemmerett i en nasjonalstat. At dette er normen, endrer ikke på at det innebærer et alvorlig demokratisk underskudd som stiller det norske demokratiet overfor en utfordring som det per i dag ikke synes videre interessert i. Spørsmål om hvordan demokratiet kan inkludere de som ikke er inkludert gjennom stemmerett, og hvordan vi kan sikre oss at også deres perspektiver blir lyttet til, står simpelthen ikke på noen vesentlig agenda. Året hvor vi feirer demokratiet vårt, er ikke et år for visjoner, men for å feire den visjonen nordmenn hadde for hundre år siden. Den primære kilden asylsøkere, papir løse og rom har til å oppnå noen form for innflytelse over de politiske beslutningsprosessene som ofte avgjør deres fremtid, er gjennom media og det uforutsigbare håpet om at de ved å fortelle sin historie kan vinne gehør. Det er derfor ikke til å undres over at regjeringens hardkjør i asylpolitikken har fått følge av et taktisk forsøk på å «rettlede» media til å begrense dekningen av politikkens konsekvenser. Høsten 2012 arrangerte Justisdepartementet et seminar rettet mot journalister hvor det ble satt et kritisk fokus på medias dekning av asylfeltet, ledet an av statssekretær Pål Lønseths påstand om at media har for sterkt fokus på enkeltskjebner, som om journalistikk er mulig uten enkelthistoriene på noe samfunnsfelt. Kanskje er det påfallende at det er nettopp i asylpolitikken vi får denne debatten. Ingen politiker ville ha tort å påstå at media fokuserer for mye på passasjerer som feilbehandles eller eldre som plasseres på korridoren. Nettopp asylsøkeres utenforskap gjør at en politiker trygt kan argumentere for at de bør skyves enda litt mer ut av samfunnets fokus, uten noen risiko for at et slikt syn vil straffe seg politisk. I stedet Illustrasjon: Anne Vollaug 10

11 4. 8. mars 2013 asylsøkere «Asylsøkeres utenforskap gjør at en politiker trygt kan argumentere for at de bør skyves enda litt mer ut av samfunnets fokus.» Illustrasjon: Anne Vollaug for å bidra til refleksjon omkring et demokratisk problem i dette jubileumsåret, har regjeringen lagt til sin dont for å forverre problemet. «Grunnløse» asylsøkere At en del politikere er så godt komfortable med asylsøkeres utenforskap, reflekteres både i den bredere politikken de fører og i retorikken de bruker for å forsvare den. Også språklig skal asylsøkerne ekskluderes, skyfles inn i den upersonlige, grå bakgrunnen. Partier som Ap og Høyre har utviklet en retorikk som nettopp er preget av en formalistisk distanse. Forsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning har påpekt betydningen av underliggende mekaniske metaforer i håndteringen av asylpolitikken. Brekke foreslår begrepet «human engineering». På det retoriske nivået handler det ikke minst om å tegne et negativt bilde av asylsøkerne som kommer hit (eksempelvis gjennom en svært opphausset framstilling av «IDløshet»), et bilde som verken stemmer overens med det folk har flyktet fra eller med FNs perspektiver på de samme menneskene. Du vil ofte høre regjeringen snakke om «id-løse», «grunnløse» og «returnektere», langt mer sjelden om «krigsflyktninger» eller «torturofre». Det er ikke tilfeldig. Det finnes ingen åpenbare løsninger for å inkludere asylsøkere og papirløse i demokratiet på en reell måte. Selv hvis de hypotetisk skulle hatt stemmerett, ville de ha utgjort en så liten minoritetsgruppe at de uansett ville ha vært helt avhengige av majoriteten for utviklingen av politikken som avgjør deres liv. En vesentlig del av 11

12 asylsøkere Menneskerettighetsuka «Ethvert demokrati har sine svakheter. Farlig blir det når de som sitter med makten dyrker disse svakhetene av ren og skjær bekvemmelighet.» En stemme for de stemmeløse en ansvarlig og reflektert holdning til politikkutvikling på dette feltet, ville derfor være en annen styringskultur, hvor de ansvarlige politikerne heller enn å dyrke en instrumentell avstand, aktivt forsøker å redusere denne ved å innhente asylsøkernes perspektiv. Selv dette fremstår langt på vei som en utopi. Det sivile samfunnet har derfor en avgjørende rolle å spille for å utvide det norske demokratiet til i alle fall i noen grad å inkludere asylsøkere. For egen del har Antirasistisk Senter bevisst et tett samarbeid med flere asylsøkermiljøer nettopp for å bidra til å få frem asylsøkeres stemmer. Vi har de siste årene spesielt hatt et nært samarbeid med palestinske, etiopiske og iranske grupper (ikke minst Palestiner leiren, de ca. 25 palestinske asylsøkerne som bodde på gata i halv annet år i et forsøk på å bli hørt). Samarbeidet har handlet om alt fra å bistå asylsøkere med å skrive avisinnlegg, til å organisere arrangement med asylsøkere i sentrum. Det siste arrangementet av denne typen var på Litteraturhuset i Oslo i januar 2013, hvor publikum fikk høre bruddstykker fra 16 asylsøkeres historier som del av kampanjen «Kom nærmere» det motsatte av regjeringens budskap. Ethvert demokrati har sine svakheter. Farlig blir det når de som sitter med makten dyrker disse svakhetene av ren og skjær bekvemmelighet. Mange taler på vegne av asylsøkerne, men selv har de få muligheter til å komme til orde. Amin Senatorzade, student. Kom til Norge som asylsøker i 2003, har nå opphold. Det å ha ytringsfrihet og å ha en stemme er veldig viktig for alle individer og grupper i et samfunn. Innbyggernes ytringsfrihet og mulighet for å bli hørt er viktige borgerrettigheter i en demokratisk stat. Men når det gjelder asylsøkere regnes de ikke som borgere i det landet de oppholder seg og deres stemmer høres sjelden - ytringsfriheten deres er begrenset. Det er mange ulike faktorer som fører til at asylsøkeres stemmer sjelden blir hørt. For det første er språk en utfordring for de fleste asylsøkere, og tilbudet om norskopplæring er begrenset. Derfor er det vanskelig for dem å kommunisere og komme i kontakt med befolkningen og ulike medier for å ytre seg. Ofte er de eneste asylsøkerne kommer i kontakt med ansatte i UDI og på mottaket. For det andre har mange asylsøkere flyktet fra land med autoritære regimer hvor de er blitt undertrykket, torturert og diskriminert av myndighetene, og hvor det ikke har vært ytringsfrihet. Derfor er de ofte redde og ikke vant til å uttale seg om situasjonen sin og de problemene de måtte ha. For det tredje føler mange asylsøkere seg undertrykket under hele asylprosessen. Under asylintervjuene får de mange mistenksomme spørsmål som 12

13 4. 8. mars 2013 asylsøkere «Asylsøkere føler seg ofte maktesløse, og de mister troen på at noen i samfunnet vil høre på dem.» gjør at de føler at UDI-personalet ikke tror på det de sier. Asylsøkere føler seg ofte maktesløse, og de mister troen på at noen i samfunnet vil høre på dem. På asylsøkernes vegne For mange asylsøkere er deres eneste håp advokaten. De tror at advokaten kan hjelpe dem, og at deres stemme kan høres via ham eller henne. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle. Det finnes flere eksempler på at asylsøkere har fått avslag fra UDI eller UNE med en frist for å klage på nytt, men så informere ikke advokaten dem før fristen har gått ut. Det er også tilfeller hvor advokaten har lovet klienten å klage på nytt, men så blir ikke dette gjort før asylsøkeren er arrestert av politiet og sendt til Trandum asylfengsel for å tvangsreturneres. Det er alltid andre som snakker om asylsøkere, og som bestemmer for dem; som UDI, UNE og politikere. Et eksempel på dette er når det inngås avtaler mellom stater om asylsøkere; det er ingen som kommer og spør asylsøkerne om de er enige i avtalene. Politiske handlinger som er avgjørende for asylsøkeres liv og fremtid foregår mellom stater. Et eksempel er returavtalen mellom norske myndigheter og etiopiske eller afghanske myndigheter. Til tross for at asylsøkere har flyktet fra disse landene, høres ikke deres stemmer når man utarbeider slike avtaler. «Flom av kriminelle» I stedet for asylsøkernes stemmer hører vi til stadighet politikernes meninger om asylsøkere i mediene. For eksempel har Siv Jensen sagt at «Det vi ser i Oslo er en flom av kriminelle asylsøkere som selger dop og voldtar jenter uten grunn». Uttalelser som dette er med på å skape en oppfatning av asylsøkere som voldelige mennesker som har kommet til Norge kun for å begå kriminalitet. Om asylsøkerne hadde fått uttale seg ville de sagt at de er den meste sårbare gruppen i samfunnet og at de søker beskyttelse. De har flyktet fra krig, vold, kriminalitet og andre forbrytelser. Asylsøkere blir diskriminert, men de har liten mulighet til å si ifra om dette. Det arbeidet ulike organisasjoner og enkeltmennesker gjør for asylsøkeres rettigheter og for å fremme deres stemmer er så viktig for at de skal bli hørt! Når det gjelder UDI og UNE ville det hjulpet mye om de fokuserte på punkter som er troverdige i sakene, og som gir grunnlag for beskyttelse, istedenfor å lete etter svakheter som gjør at sakene blir mindre troverdig. Dette vil gjøre at asylsøkerne føler seg tryggere, ikke så maktesløse og at de åpner seg mer. Bedre integrering nødvendig Jeg tror også asylprosessen kan bli mer inkluderende og integrerende dersom asylsøkere får tilbud om norskopplæring, voksenopplæring og arbeidstillatelse. På den måten kan de delta i samfunnet istedenfor å være isolert på asylmottak slik de er i dag. Språk og arbeid er nøkkelen til integrering og språk er avgjørende for at asylsøkere skal kunne ha en stemme, slik at de selv kan uttale seg om sin situasjon. 13

14 eldre Menneskerettighetsuka En eldre stemme visjon og verktøy Ingeborg Moræus Hanssen, tidligere kinosjef i Oslo og forfatter av boka «Gretten, gammel kjerring» I 25 yrkesaktive år hadde jeg en stemme, en mikrofon, et ansikt og en posisjon i kraft av å være kinodamen i Oslo. Som filmsjef og så kinodirektør var det en viktig del av jobben å fronte byen, publikum og media som ansvarlig for repertoar og filmprofil på alle byens kinoer. Det var viktig for meg i denne posisjonen å ikke mene noe om alt og det meste. Slitasje-faktoren kunne gå på bekostning av mitt mandat til å fronte den kulturprofilen jeg var satt til å forsvare og administrere. Jeg ønsket å bli lyttet til som kinodame, ikke som meningsdame. Som avgått og yrkesaktiv satt på siden i en alder av 67 år, ble det plutselig klart for meg at jeg måtte skaffe meg en fri og selvstendig «talerstol». Og en sak eller et engasjement som hadde samfunnsmessig interesse. Jeg hadde jo et navn, viste det seg. Noe som forlagssjef Arve Juritzen innså og ga meg lyst og anledning til å skrive bok om. Jeg ble GRETTEN, GAMMEL KJERRING og dermed fikk jeg «en mikrofon», en plattform hvor jeg kunne mene og sloss i offentligheten for Den Tredje Alder og menneskers respekt og plass i fellesrommet i en alder mellom 60 og 90 år. Hvis man skal markere seg, ytre seg og sin sak i et dundrende mediakjør med kanaler og informasjon, med debatt og meningsmangfold og påvirkninger, stress og press døgnet rundt, globalt og lokalt, så må man ha en VI- SJON og et VERKTØY. Min VISJON er samfunnspolitisk. Et sivilisert samfunn må ha likestilling mellom kjønn, rase, religion og ALDER. Det er bare når alle fellesrom i politikk, organisasjons- og næringsliv har like mange eldre som yngre rundt bordet, at vi har et kultivert, sivilisert og humant fellesskap. De unges kraft, mot og energi må møtes med de eldres argumentasjon fra erfaring, refleksjon og historisk, etisk perspektiv. Det er da avgjørelsene blir kloke. Det er et farlig og hardt samfunn hvor alle som bestemmer er 40 år. Men for at de unge skal lytte og være interessert i de godt voksne, må de eldre selv være adekvate, oppdaterte, sultne på og opptatt av dagens virkelighet og realiteter. Mitt VERKTØY er sosiale media, In- 14

15 4. 8. mars 2013 eldre «Jeg ble GRETTEN GAMMEL KJERRING og dermed fikk jeg en mikrofon» ternett. Vel er man hjelpeløs på alt og det meste hvis man ikke behersker den digitale verden. For å handle, reise, stemme, være på NAV osv. forventes i dag fra både bank og børs og alle vesener at man kan bruke Internett. Men like viktig er at kunnskap og dialog, debatt og påvirkning mellom generasjoner i dag foregår på sosiale media. På samme måte som boktrykkerkunsten, som telefon, som radio og TV er nå de sosiale media. Å bevare en stemme, er å bli hørt på nettet. Illustrasjon: Anne Vollaug 15

16 arabiske kvinner Menneskerettighetsuka Saudi-prinsessenes tilslørte makt I et av verdens mest kvinnefiendtlige land har en gruppe svært privilegerte kvinner mulighet til å utgjøre en forskjell for felleskapet. Hvis de er listige. Annette Greve og Siri Vikøren, basert på doktoravhandlingen «Prinsessemakt i Saudi- Arabia» av Stig Stenslie «Ingen fitna er mer ødeleggende for menn, enn kvinnene», skal profeten Muhammed ha sagt. Ideen om fitna, eller femme fatale, står sterkt i arabisk litteratur og tradisjon. Den farlige, men å, så vakre kvinneskikkelsen, forklarer hvorfor det arabiske ordet fitna også kan oversettes til «kaos». Det sier mye om saudienes tanker om kvinner, og hva som kan skje om de skulle få tildelt makt. Saudi-Arabia ble nylig rangert til verdens femte verste land å bo i for kvinner, tross landets enorme oljerikdom. Rangeringen baserer seg på kvinners økonomiske muligheter, kvinners helse og overlevelse, hvor mange kvinner som tar utdanning og hvor mange kvinner som deltar i offentlig politikk. Men kan overhode noen av de rundt 13 millioner saudiske kvinnene skryte på seg reell politisk innflytelse i dette landet med 100 prosent sunni-muslimsk styre? Priviligerte prinsesser Det er mye kvinner i Saudi-Arabia ikke får lov til. Å kjøre bil er en av dem. Å starte eller å drive forretning er en annen. Å forlate landet er forbudt uten en mannlig verge, brytes dette er sanksjonen offentlig henrettelse. Men dette gjelder bare såfremt du ikke er prinsesse. Prinsessene i Saud-familien vår tids mektigste familiedynasti er nemlig i en særklasse blant kvinnene i Saudi-Arabia. Med sine 4500 medlemmer er det kongefamilien, med kong Abdullah på topp, som styrer landet. Klanen fyller alle maktposisjoner i Saudi-Arabia. Selv om prinsessene ikke kan inneha noen offisiell makt, har rollen som kone eller datter til en mektig prins vist seg å være gull verdt. Kongefamiliens sterke kvinneskikkelser har opp gjennom tiden blitt pionerer innenfor sitt felt - å utøve sterk politisk innflytelse på sine mannlige slektninger. Prinsesse Lolwah skapte oppstandelse da hun i 2007 dro til Sveits under World Economic Forum, og kunngjorde at hvis hun fikk endre én ting med landet sitt, ville det være å la kvinner få kjøre bil. Kong Abdullahs favorittdatter, Adila, jobber aktivt for å fremme kvinners helse og rettsikkerhet, utdanning og muligheter på jobbmarkedet. Det er grunn til å tro at hun har stor påvirkningskraft på sin far og sin ektemann, utdanningsministeren. Men med 45 % arbeidsledighet for kvinner, der et voksende antall også er universitetsutdannet, er det en lang vei igjen å gå. Prinsesseråd I tillegg til å påvirke gjennom sine mannlige slektninger, har prinsessene også sine egne og sofistikerte måter å organisere seg på. Et prinsesseråd på 30 mektige prinsesser møtes annenhver uke for å diskutere samfunnsspørsmål. Kjønnsrollene tilsier at de skal holde seg til den private sfæren, så offisielt eksisterer ingenting. Rådet drøfter og problematiserer statlige spørsmål og legger frem løsningsfor- 16

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

AntirasisteN. 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! Statistikk mot fordommer. FN krever forbud. Amandaprisvinner fra Kurdistan til Norge

AntirasisteN. 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! Statistikk mot fordommer. FN krever forbud. Amandaprisvinner fra Kurdistan til Norge AntirasisteN Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd B-blad SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 5 2005 20 år mot rasisme, mot nazisme, for likeverd! SOS Rasisme i Norge

Detaljer

AntirasisteN. B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag

AntirasisteN. B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag AntirasisteN B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd hold deg oppdatert om rasisme: www.sos-rasisme.no

Detaljer

Women s Democratic Participation following the Arab Spring

Women s Democratic Participation following the Arab Spring NUMMER 1 JUNI 2012 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING GRUNNLAGT 1947 WWW.NKJF.NO Women s Democratic Participation following the Arab Spring Impulser fra en global arena JUSTINE Redaksjon Marte Johansen

Detaljer

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006 B-PostAbonnement SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd «Det er bedre å dø i Norge enn i Afghanistan» Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme?

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

YTRINGSFRIHET. 10 essays. Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.)

YTRINGSFRIHET. 10 essays. Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.) YTRINGSFRIHET 10 essays Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.) 2012 Civita AS Printed in Norway ISBN 82-92581-44-8 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158 Oslo Omslag: Veronica Sande Sats: Veronica Sande Produksjon/trykk:

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

80 år! PÅ BØLGELENGDE. Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5. Skammerens datter s. 12-13. Gjestespalten

80 år! PÅ BØLGELENGDE. Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5. Skammerens datter s. 12-13. Gjestespalten PÅ BØLGELENGDE Nr. 2-2015 75. årgang Skammerens datter s. 12-13 Gjestespalten s. 15 80 år! s. 8-9 Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5 «Familie & Medier skal legge til rette for at mennesker

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

AntirasisteN. Nazister tapte i retten. Festivalsommer! SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2008. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme?

AntirasisteN. Nazister tapte i retten. Festivalsommer! SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2008. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2008 B-PostAbonnement Retur: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd Nabofest etter skyteepisoden Politiet mener rasisme er motivet for en skyteepisode mot Hvalstad

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

AntirasisteN. Kvinner på flukt

AntirasisteN. Kvinner på flukt AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 4 2007 B-PostAbonnement Retur: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd Ny artikkelserie: Kvinner på flukt AntirasisteNs artikkelserie om kjønnsbasert forfølgelse Den

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL I SOTSJI. MYANMAR Fra generaler til glamour. SUDAN Den usynlige krigen

RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL I SOTSJI. MYANMAR Fra generaler til glamour. SUDAN Den usynlige krigen ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 04/2013 KR. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 04 MYANMAR Fra generaler til glamour SUDAN Den usynlige krigen RUSSISK HOMOFOBI TRUER DEMOKRATI, MENNESKERETTIGHETER OG OL

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

DEN TIDLØSE TALEN. NettNå 02 / 2011

DEN TIDLØSE TALEN. NettNå 02 / 2011 NettNå ET NETTVERKS- MAGASIN FRA NORDNORSK LEDERUTVIKLING 02 / 2011 DEN TIDLØSE TALEN Sommeren 2011 ga oss folketalen tilbake som medium og verktøy for ledelse. Da vi som nasjon ble rammet av en brutal

Detaljer

Innhold. 48 Buy, buy love. rettsstatus, og fratatt retten til selvbestemmelse. I åpningen av den nordisk prostitusjonsnettverkskonferansen

Innhold. 48 Buy, buy love. rettsstatus, og fratatt retten til selvbestemmelse. I åpningen av den nordisk prostitusjonsnettverkskonferansen Vold Juni 2012 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig utgiver: Prostituertes

Detaljer

OM i OSLO. lreisende. Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV. Omtale av rom i norsk presse ORGANISERTE MILJØER? En rapport om romfolkets hverdag

OM i OSLO. lreisende. Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV. Omtale av rom i norsk presse ORGANISERTE MILJØER? En rapport om romfolkets hverdag 9 lreisende OM i OSLO ORGANISERTE MILJØER? 16 Hvile, bolig og sanitære forhold RAPPORT AV q CHRISTIANNA K. DENNE ANSVALIGE REDAKTØRER: q KARI HELENE PARTAPUOLI q RUNE BERGLUND STEEN 27 Omtale av rom i

Detaljer

HVORDAN BEKJEMPE RASISME I DET OFFENTLIGE ROM?

HVORDAN BEKJEMPE RASISME I DET OFFENTLIGE ROM? HVORDAN BEKJEMPE RASISME I DET OFFENTLIGE ROM? En håndbok til informasjon og inspirasjon for vaktbikkjer, i kampen for en offentlig debatt uten fordommer og rasisme INNHOLD Et flerkulturelt Norge s. 3

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Prosjektleder: Arbeidsgruppen En stor takk til alle dere RFSL Ungdom BUFDIR Norsk Folkehjelp LLH, ved Lene Løvdal LLH Oslo og Akershus samfunnet

Prosjektleder: Arbeidsgruppen En stor takk til alle dere RFSL Ungdom BUFDIR Norsk Folkehjelp LLH, ved Lene Løvdal LLH Oslo og Akershus samfunnet RESTART Prosjektleder: Espen Aleksander Evjenth Arbeidsgruppen som har laget dette metodematerialet har bestått av: Elisabeth Wilmar Andrés Lekanger Anette Sand-Eriksen Sindre Andreas Nilsen Åshild Marie

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

SAMSAYA. musikk er empowerment. ,!7HA8A5-dfhabc!:k;L

SAMSAYA. musikk er empowerment. ,!7HA8A5-dfhabc!:k;L 1 05 MINORITETS- KVINNER FORUM FOR MINORITETS- SAMSAYA musikk er empowerment Utlendingsloven og statsborgerskap Kjenn dine rettigheter: Voldsoffererstatning Pensjonsreform og pensjonssparing gunstig for

Detaljer

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 1 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Abid Q. Raja Advokaten med politikerambisjoner De arbeider med eple og appelsinjuss Juristene sender sensitiv

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer