Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS"

Transkript

1 Årsberetning Inneholder i tillegg: Årsberetning for Holding AS og Årsberetning for ADDISCO AS

2 Forbundsleder i samtale med tidligere LO-leder Yngve Hågensen Innhold: s årsberetning Styrets beretning s Resultatregnskap s 6 3 Balanse s 7 Kontantstrømoppstilling s 8 Noter s 9 Revisjonsberetning s Administrasjonen s 17 Forbundsstyret s 17 Landsrådet s Holding as årsberetning Styrets beretning s Resultatregnskap s Balanse s 21 Noter s 22 Addisco as årsberetning Styrets beretning s Resultatregnskap s Balanse s 25 Noter s 26 F LTs Å r sbe r etning Styrets beretning Virksomhetens art er et fagforbund som har til hovedformål å ivareta interessene til ledere, ingeniører, teknikere og andre tekniske funksjonærer som er medlemmer av forbundet. Medlemmene er i hovedsak sysselsatt i privat industri og service, samt i Statens vegvesen. De viktigste oppgavene består i å etablere og håndheve overenskomster for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Finansiell risiko og fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forutsetningen bygger på prognoser for år Forbundets midler er plassert i bank, aksje- og obligasjonsfond til en akseptabel risiko og i henhold til forbundets vedtatte investeringsstrategi. Forbundet har en nettoøkning i yrkesaktive medlemmer 3 % i. Forbundets totale medlemstall pr er medlemmer fordelt på 79 avdelinger over hele landet, herav er det 30 avdelinger som ikke har sendt inn årsberetning, regnskap eller melding om valg i tråd med normalvedtekter for avdelinger. Det forventes medlemsøkning også i Forbundet er medlem i Landsorganisasjonen i Norge, og har kontorer i Hammersborgsgate 9 i Oslo. Forbundets arbeid med etter- og videreutdanning gir forbundets medlemmer unike muligheter til kompetanseheving og derigjennom trygghet for egen sysselsetting. Forbundets avtale med Addisco om å administrere forbundets støtteordning har fungert meget tilfredsstillende. Avtalen har vært og vil fortsatt være et vesentlig bidrag til en jevn og betydelig aktivitet i Addisco AS og en positiv profilering av. Gjennom Addisco har forbundet styrket sitt tilbud om etter- og videreutdanningsprogrammer til sine medlemmer, og arbeidstakere og organisasjoner som ikke er medlemmer i forbundet. I løpet av har forbundets administrasjon tatt i bruk nytt medlems- og saks-/arkivsystem, samt skiftet ut fasttelefon til mobilt bedriftsnett. De nye systemene har gitt forbundets administrasjon og avdelinger bedre oversikt over saker, medlemmer og tilgjengelighet, og er et ledd i å effektivisere forbundets administrasjon. I forbindelse med nytt medlemssystem, samt innføring av elektronisk uravstemning har administrasjonen også arbeidet med å samle inn kontaktinformasjon fra medlemmene i samarbeid med LO Media. Videreutvikling av nye systemer og rutiner forventes å fortsette i Tariffoppgjøret ble gjennomført forbundsvist. s forhandlinger på overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom og NHO endte med brudd, og partene måtte møte hos riksmekleren der vi ble enig om en meklingsløsning. Forhandlingene i staten førte til 9 dagers streik, der enkelte av forbundets medlemmer i Statens Vegvesen var omfattet. Denne konflikten påførte forbundet en kostnad på kr Det har også i vært registrert høy aktivitet knyttet til konferanser, medlems- og tillitsvalgtskolering og rekruttering. Blant annet har forbundet gjennomført konferanse for Vekst- og Attføringsbransjen, Tariffkonferanse, samt konferanse om Den norske modellen i samarbeid med Lederne. Forbundets utdanningspris til minne om Magnus Midtbø ble for andre gang utdelt i. Prisen som er på kr ble denne gangen delt ut til 3 verdige vinnere. Medlemsbladet Ledelse og Teknikk kom ut med 8 nummer i. Bladet hadde 36 sider med et opplag på

3 4 F LTs Å r sbe r etning F LTs Å r sbe r etning Forbundsstyret Velkommen til konferanse om fremtidens Norge arrangerte i samarbeid med Lederne og Sunne Organisasjoner AS, konferansen Den Norske Modellen i fare? Et samarbeid mellom () og Lederne Auditoriet i Oslo Kongressenter onsdag 13. juni, kl 8.30 å la seg velge til verv på alle nivå i forbundet. Forbundsstyret har bestått av 10 menn og 5 kvinner, herav er 2 vararepresentanter kvinner. Innleder og ordstyrer Rolf Utgård Styreleder Norsk Arbeidslivsforum Konferanse om trepartssamarbeidet i Norge Trenger Den Norske Modellen en fornyelse? Hva bør skiftes ut, videreutvikles og styrkes? Oslo Kongressenter Konferansen vil sette kritisk søkelys på Den Norske Modellen og på noen av dagens amerikanskinspirerte ledelsestirsdag 6. mars, kl 9.30 og styringsverktøy som New Public Management, Performance Management, såkalt hard HR og Lean. Disse har fokus på individuelle Konferanse om prestasjonsmål og forsøker å unngå den norske samarbeidstradisjonen. trepartssamarbeidet i Norge Det er uenighet mellom fagbevegelsen og arbeidsgiverne i disse spørsmålene, og innleggene vil reflektere dette. Landsrådet, som er forbundsstyrets rådgivende organ, har i perioden bestått av 19 representanter, herav 3 kvinner. Andel kvinner blant yrkesaktive medlemmene er ca 21 %. Forbundets administrasjon har i perioden bestått av 15 kvinner og 18 menn. Noen mener at Den Norske Modellen med flate strukturer, initiativ nedenfra, tidlig og uformell kontakt mellom partene, har styrket norsk næringsliv, men at dette nå trues. Andre mener dette har gitt fagbevegelsen for mye makt, sinker prosesser og skaper problemer for bedriftene?. Miljørapportering Kunnskapssenteret for fagbevegelsen DeFacto har gjort en undersøkelse der ansatte rapporterer om mindre kontakt med ledelsen. Er dette en trussel og et problem? Innledere og debattdeltakere: Dag Terje Andersen Stortingspresident Stein Stugu DeFacto Hans Fjære Øvrum Tillitsvalgt i Statoil Lars Christian Nilsen Tillitsvalgt i FMC Torbjørn Røe Isaksen Stortingsrepresentant Even Bolstad HR Norge Magne Lerø Ukeavisen Ledelse Hanne Finnestrand SINTEF Per Morten Hoff IKT Norge Svein Oppegaard Direktør i NHO Roar Flåthen Leder i LO Jonny Simmenes Forbundsleder i Jan Olav Brekke Forbundsleder i Lederne Konferanseavgift: Medlemmer i Lederne og kr. 800,Ikke medlemmer kr. 1800,Flere deltakere fra samme virksomhet kr. 1200,Påmelding innen 29. mai på eller Trykk her for mer informasjon og påmelding Det tas forbehold om endringer i programmet Arbeidsmiljø og personale I hadde forbundets administrasjon 33 ansatte inklusive 3 tillitsvalgte. På grunn av overgang når ansatte har begynt og sluttet samt hatt permisjon har det gjennomsnittlig vært 33 årsverk i. Sykefraværet i forbundet utgjorde 5,87 % av total arbeidstid (491 dagsverk). Langtidsfraværet 2,32 % og korttidsfraværet 1,48 %. Fravær av 4 dager til 16 dagers varighet utgjorde 2,07 %. har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv med trygdeetaten og er godkjent som en IA-virksomhet. Bedriftshelsetjenesten ble i utført av A-Med Bedriftshelsetjeneste. Samarbeidet med de ansatte, de tillitsvalgte og deres organisasjon har vært konstruktivt og bidratt sterkt til forbundets drift gjennom året. Arbeidsmiljøet i administrasjonen betraktes som godt. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker med personskade i løpet av året. Kontorlokalene i 6. og 7. etg i Hammersborgsgt 9 er lyse og romslige. Lokalene leies av Sparebank 1 Eiendom. Forbundets aksjeselskap Holding har ikke ansatte. Likestilling Forbundet arbeider for likestilling og for å øke kvinners deltakelse i forbundet. Forbundets støtteordning for etter- og videreutdanning bidrar til å bedre kvinners mulighet til utdanning og likestilling i arbeidslivet. Kvinner oppfordres til skolering og motiveres til Verken Forbund eller datterselskaper er regulert av konsesjoner eller pålegg. Virksomhetene er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Det foretas kildesortering av kontoravfall. Forbundets virksomhet drives i kontorer av vanlig standard. Ulf Madsen Arnstein Aasestrand Forbundsleder 1. nestleder 2. nestleder Fremtidig utvikling er en nonprofit-organisasjon hvor organisasjonens ressurser brukes til å fremme medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter. Den fremtidige utvikling innenfor det arbeidsmarked der forbundet organiserer sine medlemmer synes god. Merethe Jonas Tormod Pettersen Anita Pettersen Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Driftsresultat for konsernet i var kr og for forbundet kr Forbundets aksjefond er bokført til gjeldende kurs pr , som medfører en regnskapsmessig reversering av tidligere nedskrivning av aksjefond på kr Årsresultat for konsernet i var kr mot kr i Årsresultat for forbundet i var kr mot negativt kr i Addisco sitt årsresultat var kr og Holding sitt årsresultat var kr 0. Kontantstrømoppstilling viser netto endring av likvider på kr for konsernet. Ranveig Johansen Torill Munkvold Aune Lars Fuglesang Forbundets finansielle stilling pr er god. Oslo, 23. april 2013 Årsresultat og disponeringen Styret foreslår at forbundets overkudd kr overføres til forbundskassen. Trond Rødsjø Stein Arne Lunderbye Ansattes representant 5

4 6 F LTs Årsberetning F LTs Årsberetning 7 Resultatregnskap 31. desember Forbundet 2011 DRIFTSINNTEKTER Note Kontingent inntekter Andre inntekter TOTALE INNTEKTER KOSTNADER Varekostnader Kontingenter Forsikringer Streik/perm.bidrag Lønns- og personalkostnader 5 og Avskrivninger Andre driftskostander TOTALE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Finansinntekter rente- og finanskostnader Nedskriving av aksjer reversering av tidligere nedskriving av aksjer SUM FINANSPOSTER Balanse 31. desember Forbundet 2011 EIENDELER Note 2011 Anleggmidler IMMATERIELLE EIENDELER - - Utsatt skattefordel Sum immatterielle eiendeler Varige driftsmidler Leiligheter Inventar/EDB Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Aksjer i datterselskap Fordringer ansatte (lån) Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Opptjent ikke innbetalt kontingent Kundefordringer Andre fordringer Fors. bet. kostn/påløpte inntekter Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Sum eiendeler EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Sum annen egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger Sum avsetning for forpliktelser Forbundsleder Ulf Madsen 1. nestleder Arnstein Aasestrand 2. nestleder Torill Munkvold Aune Anita Pettersen Trond Rødsjø Merete Øiestad Jonas Annen kortsiktig gjeld Leverandører Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Tormod Pettersen Ranveig Johansen Lars Fuglesang Stein Arne Lunderbye Ansattes representant Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

5 8 F LTs Årsberetning F LTs Årsberetning 9 Kontantstrømoppstilling 31. desember Forbundet 2011 Likvider tilført / brukt på virksomheten: Årsresultat Gevinst finansielle anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskriving av aksjer reversering av tidl. nedskriving av aksjer Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Kjøp av finansielle anleggsmidler Salg/utbytte av finansielle anleggsmidler Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: - - Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Alle får enkeltrom! SUPERKURSHELG dekker reise, kost og losji på Sørmarka kurs- og konferansesenter fra januar. Alt du trenger å gjøre er å melde deg på! Verdensmester i hukommelse Oddbjørn By kommer og lærer deg hvordan du kan forbedre studieteknikker og generelt trene opp hukommelsen din I tillegg får du muligheten til å møte potensielle kolleger og sjefer fra hele Norge. På kveldene blir det sosiale arrangementer og festmiddag. Se resten av programmet på: HR-manager i Rolls Royce, Øyvind Halkjelsvik forteller deg hva som skal til for at han ansetter akkurat deg i en stilling AUF-leder Eskil Pedersen holder innledning om hvordan AUF og Arbeiderpartiet forholder seg til LO gjennom det faglig/politiske samarbeidet s Superhelgkurs i januar samlet godt med deltakere på Sørmarka konferansesenter utenfor Oslo Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter, det 100 % eide Holding AS, og Addisco AS som eies 100 % av Holding. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværender mellom selskapene er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som forbundet. Fond for etter- og videreutdanning er et tariffavtalt fond som eies av medlemmene tilsluttet forbundet. har i henhold til bestemmelsene i tariffavtale med NHO forvaltningsansvaret for fondets midler. Fondet er imidlertid ikke ansett som en del av sin virksomhet, og er ikke tatt inn i regnskapet. Datterselskap Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i forbundet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifall inntrer og dette ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter regnskapsposter som forfaller til betaling innen ett år, etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kontingentinntekter Kontingentinntektene er basert på overføring av utfakturert kontingent fra medlemssystemene Mysoft og Winorg til regnskapssystemet Visma Global. Dette innebærer at opptjent kontingent i regnskapsåret er inntektsført i sin helhet. Det gjøres avsetning for usikre innbetalinger. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Tilskudd Tilskudd nettoføres i regnskapet mot respektive kostnader. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over tre år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomiske levetid. Andre aksjer og andeler Andre aksjer og andeler i selskaper som ikke har betydelig innflytelse i, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom det foreligger verdifall og verdifallet ikke er forbigående. Nedskrivingen reverseres dersom verdien igjen øker, og verdiøkningen ikke er forbigående. Gjeld Gjeld er oppført i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Pantelån bokføres til pålydende. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Landsmøtekostnader Forbundet fører alle møtekostnader på møtetidspunktet, herunder også kostnader til landsmøte som holdes hvert 4. år. Forbundet endret i 2006 prinsipp for føring av landsmøtekostnader. Estimerte kostnader ble tidligere periodisert over hele landsmøteperioden. Skatt Utsatt skatt beregnes på forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og avsettes med nominell verdi i regnskapet. Utsattskattefordel balanseføres bare i den utstrekning fremtidig bruk kan nyttiggjøres. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp.

6 10 F LTs Årsberetning F LTs Årsberetning 11 Note 2 - Konsernforhold Note 5 - Pensjonskostnader og forpliktelser Det har ikke vært virksomhet i Holding AS, mens datterselskapet Addisco har hatt god aktivitet. Holding Addisco Stemmeandel 100% Holding 100% Eierandel 100% Holding 100% Forretningskontor Oslo Oslo Oslo Årsresultat Egenkapital Note 3 - Andre inntekter Andre inntekter består av følgende poster: 2011 Husleieinntekter Andre inntekter Sum andre inntekter Konsern Andre inntekter består av følgende poster: 2011 Salgsinntekter Andre inntekter Sum andre inntekter Note 4 - Kontingentkostnader 2011 Sikret Usikret Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidlene Resultatføring av estimatavvik Avkortning og oppgjør Administrasjonskostnader Sum pensjonskostnad Forpliktelser > midler Forpliktelser > midler Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke resultatførte estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse Avsetning for premieforpliktelse gammel AFP Samlet balanseført pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,80 % 3,90 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,50 % Forventet pensjonsregulering 3,25 % 3,25 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 4,00 % AFP-uttak 60,00 % 60,00 % Nedenfor vises en oppstilling av hovedpostene: 2011 Kontingent LO Kontingent andre norske organisasjoner Kontingent internasjonale organisasjoner Sum kontingenter Avesta Nomat ble ansatt i arbeidslivsavdelingen juni. Hun er utdannet jurist og har tidligere blant annet jobbet som advokatfullmektig. Marius Træland ble ansatt i arbeidslivsavdelingen januar. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen hvor han spesialiserte seg i arbeidsrett Mathias Ytterdahl ble ansatt i Kommunikasjons- og utredningsavdelingen i mai. Han har studert medievitenskap og historie, og jobbet innen forskning og utdanning.. Vi er et forbund med nærhet til våre medlemmer. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsleder og teamledere er typiske medlemmer av. Vi har fagbevegelsens beste etter og videreutdanningstilbud. Gjennom vårt utdanningsselskap ADDISCO kan du få både MBA, og utdanning på universitetsnivå helt gratis. Vi gir også utdanningsstipender på inntil kr , pr år til heltidsstuderende. Vi vet at når flere står sammen, så oppnår vi resulteter for den enkelte. Derfor sier vi: sammen er jeg sterkere! Ring eller send en e-post så sender vi deg mer informasjon. Tlf.: eller Gå også inn på Ofte hører vi argumenter mot fagorganisering som oftest bunner i historie løshet og dårlige kunnskaper. Mytene er mange. Her er noen: Fagorganiserte bare streiker! Feil. Streik i Norge er relativt sjeldent, og når det først skjer er streikeretten strengt regulert i lovs form. Vi hører ofte at arbeidsgivere klager over høye lønnsutgifter for så å ta ut store aksjeutbytter. Alle som er med å skape verdier skal ha sin rett ferdige del. Fagorganisering er gammeldags og har utspilt sin rolle fordi målene er nådd! Vi ser stadig at opparbeidede goder og rettigheter blir truet og at det er nødvendig å egne om disse. Vår motpart i arbeidslivet NHO har ingen planer om å legge ned. Tenk deg et arbeidsliv uten fagorganisering hvor hver og en må opp til ledelsen og alene forhandle om lønn og rettigheter! Det ville blitt rått parti! Fagorganiserte er imot modernisering og fornying! Neida! Vi vet selvfølgelig at dette er til gode både for bedriften, samfunnet og oss selv. Men vi setter det menneskelige i høysetet, og vi ønsker informasjon og deltakelse i prossesene som angår oss. Fagbevegelsen er bedriftenes skrekk! De fleste bedriftsledere er fornøyd med å ha oss som forhandlingspartner. Da har de én part å forholde seg til. Alternativet ville blitt mange parter med forskjellige agendaer. Noe som ville blitt nokså og lite effektivt. Arbeidsgiverne er godt organisert i f.eks. NHO. Skulle ikke da arbeidstakersiden gjøre likedan? Arbeidstakere som kanskje har satset mye på bosted og utdannelse i nærheten av bedriften og som stoler på bedriften som grunnlag for sin eksistens, har krav på ikke å bli skaltet og valtet med. Arbeidsreglement 1 Gudsfrykt, Renlighet og Paalidelighet er nødvendig i Arbejdet. 2 Arbejdstiden er nu reduceret fra kl.0600 til kl med Untagelse af Søndage, hvor det forudsættes at man beskjæftiger sig med gudsfryktige Sysler. 3 Naar det er nødvendigt, kræves det at Personalet arbejder utover Arbejdstiden. 4 Alle yngre Ansatte og Lærlinge maa møte 10 min. før Morgenbønnen og maa være til Disposition ogsaa efter Arbejdetid. 5 Ansatte bør ikke anvende Beklædning i lyse Farger. Støvler og Frakker er ikke længer nødvendig i arbejdet, fordi en Ovn nu er installeret. Hver Ansat maa i Vinter maanederne medbringe 4 Pund Kul hver Dag. 6 Det er forbudt at snakke Arbejdstiden. Der gjøres opmerksom paa at en Ansats Ærbarhed, og Ansvarsfølelse vil blive draget i Tvil dersom han ryger Cigarer, drikker Alkohol eller deltager i politiske Møder. 7 De ansatte maa holde sig frisk. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sygdom. Det anbefales at hver Ansat foretager Opsparing for at sikre sig mot Sykdomsfravær og for at forebygge Alderdommen, saaledes at de ikke bliver en Byrde for Samfundet. 8 Det understrekes at Arbejdsreglementet betyder en vesentlig Forbedring af de Ansattes Arbejdsforhold. Det forventes derfor af de Ansatte en tilsvarende Forbedring i utført Arbejdsmengde. Slik var arbeidslivet for mange år siden. Verden har heldigvis gått fremover, mye takket være fagbevegelsen for ingen arbeidsgivere har kommet løpende med forbedringene. Den minste brosjyren har laget er den mest populære og ble revidert trykt opp for tredje gang. Det er ikke alt vi bør ta for gitt feb11 Uten oss hadde du kanskje hatt 50 timers arbeidsuke og én uke ferie og stakkars deg hvis du skulle bli syk! Det er ikke alt vi bør ta for gitt Trekkspillbrosjyre 2-3-feb11.indd Arbeidslivets utvikling etter Hovedavtalen i 1935 Lov om alderstrygd verdenskrig *Avtalefestet pensjon 5 uker ferie med lønn for organiserte Lov om arbeidsledighetstrygd Hovedavtalen Tor Berglie Grafisk Design 3 uker ferie med lønn Lærlingeloven Gjelder kun for organiserte med tariffavtale 42,5 timers uke Rett til representasjon styrer og bedriftsforsamlinger Dagpenger under sykdom Folketrygden 4 uker ferie med lønn Fra 48 til 45 timers uke Pensjonsalder ved 67 år Arbeidsmiljøloven 40 timers uke s Etter- og videreutdanning (EVU) 37,5 timers uke for alle organiserte Avtalefestet likestilling Ordning med økonomisk sluttvederlag Bet.velferdsordninger Full lønn under sykdom (16 dager) AFP* 65 år Avtale om opplysnings- og utviklingsfond Ekstra ferieuke til alle over 60 år Full lønn under sykdom (90 dager) Uten fagbevegelsens påvirkning hadde ikke mye kommet av seg selv. AFP* 63 år AFP* 62 år Avtale om inkluderende arbeidsliv AFP er sikret alle Tjenestepensjon for alle 2008 og hver gang vi tok et steg videre sa noen at dette ikke ville gå. Slik har det aldri blitt.

7 12 F LTs Årsberetning F LTs Årsberetning 13 Note 6 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse m.v. Lønnskostnader består av følgende hovedposter: 2011 Lønninger, feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk 33,0 29,0 Godtgjørelse leder/styret i, og herunder konsernet Lønn/honorar leder Pensjonsytelser leder Andre ytelser leder Møtegodtgjørelse styret Det foreligger ikke særskilt sluttvederlagsordning for forbundsleder, men det foreligger særskilt avtale om pensjonsalder ved 60 år. Lån til ansatte 2011 Billån 3% rente, nedbetalingstid 5 år Personallån - rentefritt (3/5G), nedbetalingstid 1 år Lån til ansatte er bokført med Lønnskostnader består av følgende hovedposter: 2011 Lønninger, feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk 35,0 30,5 Lån til ansatte 2011 Billån 3% rente og 3% rentefordel, nedbetalingstid 5 år Personallån - rentefritt (3/5G), nedbetalingstid 1 år Lån til ansatte er bokført med Revisjon: Revisjonshonorar for (Ernst & Young) er kostnandsført med kr ,- Revisjonshonorar for Holding (Inter Revisjon) utgjør kr ,- Kostnadsført revisjonshonorar for Addisco (Inter Revisjon) er kr ,-. Alle tall er eksl. mva. Note 7 - Avskrivninger varige driftsmidler og konsern Edb utstyr Edb Inventar Påkostning Totalt programvare lokaler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Akkumulert anskaffelseskost Akkumulert avskrivining Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid 3 år 3 år 5 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Leiligheter er bokført til kostpris: Leilighet Smalgangen 19 (kjøpt i 1999) Leilighet Smalgangen 20 (kjøpt i 1999) Leilighet i Ullevålsveien 7 (kjøpt i 2000) Totalt bokført verdi Note 8 Andre driftskostnader - poster som er sammensatt Andre driftskosnader omfatter øvrig drift og aktivitet i forbundet. Nedenfor er de vesentligste postene spesifisert Kostnader lokaler Leie og serviceavtaler Honorar revisjon og juridisk bistand Vikartjenester Ekstern bistand Kontorrekvisita, aviser etc Telefon, porto Fagbladet Reise, opphold, diett Refusjon opplysning og utvikling Tilskudd til avdelinger og pensjonister Reklamemateriell Diverse bevilgninger Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Kostnader lokaler Leie og serviceavtaler Honorar revisjon og juridisk bistand Vikartjenester Ekstern bistand Kontorrekvisita, aviser etc Telefon, porto Fagbladet Reise, opphold, diett Refusjon opplysning og utvikling Tilskudd til avdelinger og pensjonister Reklamemateriell Diverse bevilgninger Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Tor Berglie Gå inn på flt.no hvor du får mer informasjon og kan melde deg inn P.b Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Hammersborggata 9. 6 et Oslo Tlf Faks E-post er indirekte via LO med på å sponse et palistinsk lag. Jentene tapte nok mye, men moro var det. Tor Berglie Gå inn på flt.no hvor du får mer informasjon og kan melde deg inn. mer enn et fagforbund P.b Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Hammersborggata 9. 6 et Oslo Tlf Faks E-post Tor Berglie mer enn et fagforbund Forbundet for deg som er ansatt i en Vekst- og attføringsbedrift Gå inn på flt.no hvor du får mer informasjon og kan melde deg inn. P.b Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Hammersborggata 9. 6 et Oslo Tlf Faks E-post er et fagforbund som organiserer ingeniører, tekniske funksjonærer og ulike ledere på tvers av alle bransjer og yrkesgrupper i privat sektor. Vi er tilsluttet LO og har rundt medlemmer. Etter over 60 år i drift er vi en organisasjon med bred erfaring og kompetanse, noe som sikrer at du som medlem får et best mulig produkt. produserte tre brosjyrer spesiellt beregnet for å bruke på stand. er et fagforbund som blant annet organiserer alle ansatte/ funksjonærer i Vekst- og attføringsbedrifter som ikke er på arbeidsmarkedstiltak. Vi er tilsluttet LO og har rundt medlemmer. Etter over 60 år i drift er vi en organisasjon med bred erfaring og kompetanse, noe som sikrer at du som medlem får et best mulig produkt. mer enn et fagforbund Forbundet for deg som er leder eller funksjonær i hotell- og restaurantnæringen er et fagforbund annet organiserer kjø hovmestere, husøkon andre arbeidsledere in og restaurantbransjen. Vi er tilsluttet LO og ha medlemmer. Ett 60 år i drift er vi en orga med bred erfaring og ko tanse, noe som sikrer at d som medlem får et best m produkt.

8 14 F LTs Årsberetning F LTs Årsberetning 15 Note 9 - Aksjer, andeler, obligasjons- og aksjefond Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Markedsverdi Ureal. Gevinst/tap ODIN Norge II, andeler ODIN Sverige II, andeler ODIN Europa II, andeler ODIN Norden II, andeler ODIN obligasjonsfond, andeler Sum aksje- og obligasjonsfond Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Ureal. Gevinst/tap Sparebank1 Gruppen, 1362 andeler Bank 1 Oslo, andeler Amedia, andeler Holding AS, Datterselskap 100% Sum aksjer Ansvarlig lånekapital Sparebank1 Oslo Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum aksjer og andeler Totale aksjer, andeler, obligasjons- og aksjefond Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Markedsverdi Ureal. Gevinst/tap ODIN Norge II, andeler ODIN Sverige II, andeler ODIN Europa II, andeler ODIN Norden II, andeler ODIN obligasjonsfond, andeler Sum aksje- og obligasjonsfond Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Ureal. Gevinst/tap Sparebank1 Gruppen, 1185 andeler Bank 1 Oslo, andeler Amedia, andeler Sum aksjer Ansvarlig lånekapital Sparebank1 Oslo Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum aksjer og andeler Note 12 - Skatter Forbundet har begrenset skattepliktig virksomhet knyttet til utleie av fast eiendom. For er det for den skattepliktige virksomheten beregnet et skattemessig fremførbart underskudd på kr ,-. Skattefordelen er ikke balanseført på grunn av usikkerhet knyttet til fremtidig anvendelse. Skattemessig resultat Betalbar skatt 28% herav Midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt: 2011 Endring Midlertidige forskjeller knyttet til: Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel herav Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Note 13 - Egenkapital Forbunds kassen s FOU fond Kamp fondet Solidaritets fondet s utdannings pris Sum Egenkapital pr Utdeling Årets resultat Egenkapital pr til minne om Magnus Midtbø Prisen skal honorere gode studentoppgaver: prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen ledelse, teknikk/teknologi og økonomi/administrasjon, samt oppgaver som etter priskomiteens vurdering faller inn under forbundets organisasjonsområde. Videre kan prisen deles ut til personer, institusjoner, selskap, bedrifter og utdanningsinstitusjoner som bidrar til fremragende arbeid med tilrettelegging og/eller gjennomføring av kompetanseutvikling og livslang læring Prisen er kr og deles ut årlig. Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne de/ den som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning eller som bidrar til livslang læring. Det gjelder både førstegangs- og etter- og videreutdanning. Retningslinjer fås ved henvendelse til. Frist for innsending er 20. januar. Oppgaver sendes elektronisk til: eller pr post til:, Pb 8906 Youngstorget, 0028 Oslo (www.flt.no) er et fagforbund for bl.a. ledere, ingeniører og teknikere. Forbundet har ca medlemmer. Annen egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr s Utdanningspris ble delt mellom Monica Briseid, Eksperter i Team, v/ntnu og til Lisbeth Holm og Berith Fjellberg. Totale aksjer, andeler, obligasjons- og aksjefond Note 10 - Kasse, bank Totale beholdninger i kasse og bank utgjør pr kr ,-, hvorav kr ,- er bundet i skattetrekksmidler. Totale beholdninger i kasse og bank utgjør pr kr ,-, hvorav kr ,- er bundet i skattetrekksmidler. Note 11 - Skyldige offentlige avgifter Skyldige offentlige avgifter pr består av skyldig skattetrekk kr ,-, skyldig arbeidsgiveravgift kr ,- og påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger kr ,-. Skyldige offentlige avgifter pr består av skyldig skattetrekk kr ,-, skyldig arbeidsgiveravgift kr ,-, påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger kr ,-, og betalbar skatt kr ,-. Eikanger Bjørsvik deltok på europamesterskaet i Rotterdam og tok fjerde plass. Dirigent var australieren David King

9 16 F LTs Å r sbe r etning F LTs Å r sbe r etning Administrasjonen Forbundsstyret Politisk valgt ledelse Forbundsleder 1. nestleder 2. nestleder Forbundsleder 1. nestleder 2. nestleder Ulf Madsen Arnstein Aasestrand Nina K. Henriksen Vegard Hansen Frode Janborg Mathias Ytterdahl Kjetil Holm Klavenes Tormund Skinnarmo Arbeidslivsavdelingen Avdelingsleder Rådgiver/jurist Rådgiver Rådgiver/jurist Rådgiver Ulf Madsen Arnstein Aasestrand mer Torill Munkvold Aune Lars Fuglesang Ranveig Johansen Anita Pettersen Tormod Pettersen Trond Rødsjø Bjørn Sommerud Kommunikasjon- og utredningsavdelingen Komunikasjon- og utredningsleder Utreder/IT-ansvarlig Utreder Informasjonsmedarbeider Informasjonsmedarbeider Informasjonsmedarbeider Ståle Johannesen Marius Træland Astrid Sørvåg Avesta Nomat Irene Frenger Ansattes representant Stein Arne Lunderbye Vararemedlemmer Merete Øiestad Jonas Lars Christian Nilsen Ole Martin Restad Bjørn Nedreaas Forbundsstyret har i avholdt 11 møter og behandlet 106 saker. Økonomi Forbundstyret 2013: Bakerst fra venstre: Lars Fuglesang, Anita Pettersen, Lars Christian Nilsen, Torill Munkvoll Aune, Bjørn Nedreås, Stein Arne Lunderbye, Merethe Øiestad Jonas, Trond Rødsjø og Bjørn Sommerud. Sittende foran: Ulf Madsen, og Arnstein Aasestrand. Avdelingsleder Rebecca Heggbrenna Florholmen Regnskapsmedarbeider Pham Dung Ngoc Regnskapsmedarbeider Else M. Johansen Regnskapsmedarbeider Irina Svendsen Regnskapsmedarbeider Tasneem Khilji Regnskapsmedarbeider John Eivind Høvik Organisasjon og næringspolitikk Saksbehandler Saksbehandler Avdelingssekretær Elisabeth M. Mogård Stein Arne Lunderbye Anita Hagen Carlstad Administrasjon og personal Forbundsleder Arnstein Aasestrand 1. nestleder 2. nestleder Anita Pettersen Trond Rødsjø Merete Øiestad Jonas Stab Redaktør av fagbladet Rådgiver/saksbehandler trygghet Stort sett så går livet bra. Uhell og ulykker skjer de andre. Ikke sant? Eller er det greit å være på den sikre siden? Et studentmedlemsskap i gir deg bedre og billigere forsikring ved siden av de medlemsfordeler og goder som vi ellers tilbyr. Tone Prestegaard Eriksen Silje Tenfjord Reitehaug (i permisjon til juli ) Camilla Glestad Anne Hallingstad Ole Løversbakke Tone Bjørk Hindel Bendu Istvan vet at han vil trenge etterutdanning og satser på en organisasjon som er best på det. Ida er politisk aktiv og tror på solidaritet og et organisert arbeidsliv. Anders fikk igjen sykkelen sin etter tyveri fra sykkelstativet på høyskolen. Bettina fikk tømt hele ryggsekken sin på tur i Hellas. Det ordnet seg. sammen er JEG sterkere Torill Munkvold Aune Ulf Madsen Kåre Wickholm Vi snakker om din sammen er JEG sterkere Administrasjons og personalleder Medlems- og internservice Avdelingsleder Saksbehandler Saksbehandler Arkiv Ekspedisjon Resepsjon Renhold Det er mange grunner til å være med i, så gå inn på flt.no og sjekk ut hvorfor du også bør bli medlem hos oss. er den fagforbund innen LO som organiserer sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer. Astor Larsen Ottar Kaldhol sammen er JEG sterkere P.b Youngstorget 0028 OSLO Tlf Faks E-post Tormod Pettersen Ranveig Johansen Lars Fuglesang Stein Arne Lunderbye Ansattes representant sponser studiekatalogen til Teknisk Fagskole i Trondheim 17

10 18 F LTs Årsberetning F LT HOLDING Årsberetning 19 Landsrådet Landsrådet består av 18 representanter valgt blant regionens avdelingsledere, i tillegg til forbundsstyrets 11 faste medlemmer. Utover dette har Statens Vegvesen 1 representant til landsrådet. Landsrådet velges for 4 år. Landsrådet er forbundsstyrets rådgivende organ og kommer sammen så ofte forbundsstyret finner det nødvendig, dog minst en gang pr. år.. Landsrådet har følgende medlemmer (i tillegg til forbundsstyret): Holding AS Årsberetning Virksomhetens art og hvor den drives Holding AS er en handelsbedrift som ligger i Oslo. Selskapet har ingen filialer eller avdelinger. Virksomhetsområdet til Holding AS er å tilby utdanning tilpasset den enkelte arbeidstakers og arbeidsgivers behov. Holding AS skal tilby utdanning som er tilrettelagt på en pedagogisk fullt ut tilfredsstillende og forsvarlig måte, herunder eie aksjer i andre selskaper med samme formål. Selskapet er lokalisert i Oslo. Troms og Finnmark Jonny Andersen, avd. 95 Sør Varanger Ronald Walsøe, avd. 59 Harstad Terje Kjeldsen, avd. 58 Tromsø Nordland Leif Heggli, avd. 12 Mo i Rana Magne Bergli, avd. 34 Glomfjord Vibeke Vollan, avd. 122 Salten Lars O.Gerhardsen, avd. 53 Kjøpsvik Trøndelag Robert Skarpnes, avd. 136 Frøya Torfinn Krogstad, avd. 121 Meråker Perny Emdal, avd. 17 Trondheim Kjetil Bakkan, avd. 108 Levanger Harry Alstad, avd. 112 Steinkjer Bjørn Horsberg, avd. 116 Kyrksæterøra Nord-Vestlandet Edit S. Bjerkan, avd. 40 Kristiansund Stig Breidvik, avd. 119 Leirvik Jan-Ove Hurlen, avd. 109 Haram Einar Rysjedal, avd. 45 Årdal Britt Hilde Røyseth Aasen, avd. 101 Vestre Sunnmøre Kjetil Lyshagen Ekroll, avd. 101 Vestre Sunnmøre Sør-Vestlandet Helge Stølen Reiestad, avd. 93 Sandnes og Jæren Edgar Damås, avd. 107 Stord Rune Jakobsen, avd. 22 i Rogaland Wenche Livden, avd. 14 Bergen Magne Spissøy, avd. 107 Stord Agder Harald Flatnes, avd. 37 Kristiansand og Omegn Ingrid Svinstad, avd. 103 Lyngdal og Farsund Per Arne Monsen, avd. 9 Agder Øyvind Knudsen, avd. 89 Mandal Inger Marie Eilertsen, avd. 150 Lindesnes Bjørnar Abusland, avd. 37 Kristiansand og Omegn Vestviken Tom Werner Finnerud, avd. 10 Ringerike Knut Emil Olsen, avd. 43 Sandefjord Vidar Viskjer, avd. 19 Herøya Hallvard Kaste, avd. 39 Notodden Tom Paulsberg, avd. 5 Drammen Ole Johnny Bringaker, avd. 18 Tønsberg Østviken Aud Marit Sollid, avd. 4 Oslo og Akershus Magnus Gulbrandsen, avd. 21 Fredrikstad Øivind Kongsvold, avd. 6 Kjeller Håkon Gundrosen, avd. 46 Askim Knut Bangor, avd. 63 Moss Viktor Nagy, avd. 102 Oslo Lufthavn Gardermoen Innlandet Terje Sagstad, avd. 28 Raufoss Bjørn Jakobsen, avd. 15 Innlandet Geir Aspheim, avd. 28 Raufoss Arild Byre, avd. 32 Lillehammer Statens vegvesen Odd Arild Arntzen, avd. 72 Region Sør Stilling og resultat Selskapet har en egenkapitalandel på 99%, og styret er fornøyd med stilling og resultat. Fortsatt drift Styret er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø/likestilling Selskapet har ingen ansatte. Styret har således ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling. Ytre miljø Selskapets virksomhet er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Styreleder Oslo, den 22. mai 2013 Ulf Madsen

11 20 F LT HOLDING Årsberetning F LT HOLDING Årsberetning 21 Resultatregnskap 31. desember Balanse 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Resultat av finansposter Årsresultat 0 0 Avsatt annen egenkapital 0 0 Sum overføringer 0 0 Eiendeler Note 2011 Anleggsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret i Holding AS Styrets leder Ulf Madsen

12 Magnus Midtbø ( ) var forbundsleder i og grunnlegger av Addisco. Hans innsats, interesse og lidenskap for musikk og spesielt korpsmusikk, gjør at Addisco vil 22 F LT HOLDING Årsberetning ADDISCO AS Årsberetning 23 Noter Addisco as. Årsberetning Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp og utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler som ikke er bestemt til varig bruk er klassifisert som omløpsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. For øvrig vises det til spesifiserte noteopplysninger nedenfor. Note 2 - Aksjer Selskapet eier 100% i datterselskapet Addisco as. Samlet kostpris på aksjene er kr Aksjene ble i 2001 nedskrevet til kr Datterselskap Selskapets Bokført Egenkap. Årets Eieraksjekap. verdi i selskapet resultat andel Addisco as ,0% Virksomhetens art og hvor den drives Addisco AS er en handelsbedrift som ligger i Oslo. Selskapet har ingen filialer eller avdelinger. Virksomhetsområdet til Addisco AS er å tilby utdanning over Internett tilpasset den enkelte arbeidstakers og arbeidsgivers behov. Addisco AS tilbyr utdanning som er tilrettelagt på en pedagogisk fullt ut tilfredsstillende og forsvarlig måte. Stilling og resultat Selskapet har hatt en stabil omsetning. Resultatgraden er på 7,3%. Selskapet har en egenkapital på 85,9%, og styret er fornøyd med både stilling og resultat. Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av regnskapet. for tildeles Lilleaker Skoles Musikkorps Prisen er på kr ,- Oslo 17. mars Nina Henriksen Daglig leder i Addisco Utdanningsselskapet Vi hjelper deg videre Per Hegli i Addisco ovverakte Magnus Midtbøs Korpspris til Jan Olav Hansen som representerte Lysaker Skoles Musikkorps. Note 3 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er kr (525 aksjer á kr 1 900). Selskapets stemmerettsregler følger de alminnelige bestemmelser i aksjeloven. Selskapet er 100% eid av () med forretningskontor i Oslo. Selskapet inngår i sitt konsernregnskap som kan fås ved henvendelse til. Note 4 - Antall ansatte, ytelser til ledende pesoner m.v. Selskapet har ingen ansatte pr Det er i ikke utbetalt godtgjørelser til styret. Revisor: Honorar vedr revisjon er kostnadsført med kr eks mva. Honorar for andre tjenester er kostnadsført med kr eks mva. Arbeidsmiljø Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært sykefravær eller forekommet arbeidsuhell eller ulykker med personskade i. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Bedriftshelsetjenesten utføres av A-Med. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Gro Torgersen ble ansatt som sekretær. Fremtidig utvikling Utsiktene for en positiv utvikling for Addisco anses som gode. Behovet for fleksible utdanningstilbud tilpasset arbeidslivets behov er fortsatt økende. Note 5 - Skatter Selskapets regnskapsmessige/skattemessige underskudd er utlignet av konsernbidrag fra datterselskap. Selskapet har ingen midlertidige forskjeller. Likestilling Bedriften har 3 ansatte, 1 mann og 2 kvinner. Styret består av 1 mann. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. hedre hans minne med denne prisen. Oslo, 9. april 2013 Styreleder Nina Kristin Henriksen Daglig leder

13 24 ADDISCO AS Årsberetning ADDISCO AS Årsberetning 25 Resultatregnskap 31. desember Balanse 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (årsunderskudd) Overføringer Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Eiendeler Note 2011 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital 420 á Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Veien videre? Addisco hjelper deg på riktig kurs Styrk din kompetanse innen ledelse, psykologi, økonomi, kvalitetsstyring, LEAN, prosjektledelse og HMS Du som er medlem av og har tariffavtale får kursene gratis. s støtteordning for etter- og videreutdanning betaler studieavgift, pensum, eksamen, samt reise og opphold i forbindelse med samlinger. I samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen tilbyr vi deltidsstudier på internett, kombinert med helgesamlinger. Denne fleksible formen gjør det mulig å kombinere studier med jobb og familieliv. Hvert kurs gir 15 studiepoeng og varer ett semester. Vi starter med en samling i slutten av januar Meld deg på! Det er begrenset antall plasser. Påmelding og informasjon om studier og finansiering på eller kontakt Per Hegli på: tlf ta et skritt videre... Gå for en «A» som i Addisco-kurs! Åpent for alle, men GRATIS for -medlemmer med godkjent tariffavtale ta et skritt videre... Søknadsfrist er 15. desember Syv universitetskurs for deg som vil videre: Kurs 1 Teknologiledelse Kurs 2 Personalledelse- og arbeids- og organisasjonspsykologi Kurs 3 Diploma in Project Management Kurs 4 Total kvalitetsledelse Kurs 5 HMS-ledelse og endring Kurs 6 LEAN-ledelse Kurs 7 Bedriftsøkonomisk analyse Nytt kull våren startet på Teknologiledelse. Fra samlingen på Høgskolen i Bergen ser vi fra venstre: Cecilie Mydland, Kenneth Skiaker Alund, Tina Cecilie Hauger, Arnt Halvard Storland, Monica Parr og Terje Handeland. Skult utenfor bilde: Helge Torvik. Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret i Addisco AS Styrets leder Nina Kristin Henriksen Daglig leder

14 26 ADDISCO AS Årsberetning Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp og utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler som ikke er bestemt til varig bruk er klassifisert som omløpsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. For øvrig vises det til spesifiserte noteopplysninger nedenfor. Note 2 - Fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for delkrederavsetning kr Note 3 - Bankinnskudd Herav bundet innskudd til dekning av skattetrekk, kr Note 4 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er kr (420 aksjer á kr 1 800). Selskapets stemmerettsregler følger de alminnelige bestemmelser i aksjeloven. Selskapet er 100% eid av Holding AS. Selskapet inngår i konsernregnskapet til () med forretningskontor i Oslo. Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til. Note 5 - Ansatte - obligatorisk tjenestepensjon - honorarer m.v. Lønnskostnader 2011 Lønninger/styrehonorar Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 2,0 2,0 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Det er utbetalt samlet styrehonorar med kr ,- i Det er utgiftsført kr ,- inkl. MVA i revisjonshonorar i Midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt: Midlertidige forskjeller knyttet til: 2011 Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel herav Note 7 - Nærstående parter Addisco as er 100% eid av Holding as som igjen er 100% eid av Forbundet for Ledelse og Teknikk (). Addisco as forvalter Støtteordningen for etter- og videreutdanning som er etablert hos. Det betyr at en stor del av Addiscos inntekter kommer fra denne støtte ordningen. Forholdet mellom Addisco AS og er regulert i avtale av 1. januar Avtalen sier at Støtteordningen skal betale et forretningsmessig honorar for medlemmenes bruk av ordningen, for utvikling av nye studietilbud og for administrasjon av støtteordningen. Godtgjørelsen for administrasjon skal være basert på faktiske kostnader administrasjonen medfører med et tillegg på 5 %. Addisco leier kontorplass i sine lokaler. Kostnadsført leie i utgjør kr Styrets leder er forbundsleder i. Note 6 - Skatter Årsresultat Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Ytet konsernbidrag Skattemessig resultat Betalbar skatt 28% herav

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning 2011. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2011 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2011 for ADDISCO AS

Årsberetning 2011. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2011 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2011 for ADDISCO AS Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2011 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2011 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2011 for ADDISCO AS F LT Årsberetning 2011 3 Styrets

Detaljer

Årsberetning. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning. Forbundet for Ledelse og Teknikk F LT Årsberetning 2010 1 Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2010 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2010 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2010 for ADDISCO AS 2010

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2008. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning 2008. Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2008 2009 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2009 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2009 for ADDISCO AS F LT ÅRSBERETNING 2009

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer