Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS"

Transkript

1 Årsberetning Inneholder i tillegg: Årsberetning for Holding AS og Årsberetning for ADDISCO AS

2 Forbundsleder i samtale med tidligere LO-leder Yngve Hågensen Innhold: s årsberetning Styrets beretning s Resultatregnskap s 6 3 Balanse s 7 Kontantstrømoppstilling s 8 Noter s 9 Revisjonsberetning s Administrasjonen s 17 Forbundsstyret s 17 Landsrådet s Holding as årsberetning Styrets beretning s Resultatregnskap s Balanse s 21 Noter s 22 Addisco as årsberetning Styrets beretning s Resultatregnskap s Balanse s 25 Noter s 26 F LTs Å r sbe r etning Styrets beretning Virksomhetens art er et fagforbund som har til hovedformål å ivareta interessene til ledere, ingeniører, teknikere og andre tekniske funksjonærer som er medlemmer av forbundet. Medlemmene er i hovedsak sysselsatt i privat industri og service, samt i Statens vegvesen. De viktigste oppgavene består i å etablere og håndheve overenskomster for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Finansiell risiko og fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forutsetningen bygger på prognoser for år Forbundets midler er plassert i bank, aksje- og obligasjonsfond til en akseptabel risiko og i henhold til forbundets vedtatte investeringsstrategi. Forbundet har en nettoøkning i yrkesaktive medlemmer 3 % i. Forbundets totale medlemstall pr er medlemmer fordelt på 79 avdelinger over hele landet, herav er det 30 avdelinger som ikke har sendt inn årsberetning, regnskap eller melding om valg i tråd med normalvedtekter for avdelinger. Det forventes medlemsøkning også i Forbundet er medlem i Landsorganisasjonen i Norge, og har kontorer i Hammersborgsgate 9 i Oslo. Forbundets arbeid med etter- og videreutdanning gir forbundets medlemmer unike muligheter til kompetanseheving og derigjennom trygghet for egen sysselsetting. Forbundets avtale med Addisco om å administrere forbundets støtteordning har fungert meget tilfredsstillende. Avtalen har vært og vil fortsatt være et vesentlig bidrag til en jevn og betydelig aktivitet i Addisco AS og en positiv profilering av. Gjennom Addisco har forbundet styrket sitt tilbud om etter- og videreutdanningsprogrammer til sine medlemmer, og arbeidstakere og organisasjoner som ikke er medlemmer i forbundet. I løpet av har forbundets administrasjon tatt i bruk nytt medlems- og saks-/arkivsystem, samt skiftet ut fasttelefon til mobilt bedriftsnett. De nye systemene har gitt forbundets administrasjon og avdelinger bedre oversikt over saker, medlemmer og tilgjengelighet, og er et ledd i å effektivisere forbundets administrasjon. I forbindelse med nytt medlemssystem, samt innføring av elektronisk uravstemning har administrasjonen også arbeidet med å samle inn kontaktinformasjon fra medlemmene i samarbeid med LO Media. Videreutvikling av nye systemer og rutiner forventes å fortsette i Tariffoppgjøret ble gjennomført forbundsvist. s forhandlinger på overenskomst for Tekniske Funksjonærer mellom og NHO endte med brudd, og partene måtte møte hos riksmekleren der vi ble enig om en meklingsløsning. Forhandlingene i staten førte til 9 dagers streik, der enkelte av forbundets medlemmer i Statens Vegvesen var omfattet. Denne konflikten påførte forbundet en kostnad på kr Det har også i vært registrert høy aktivitet knyttet til konferanser, medlems- og tillitsvalgtskolering og rekruttering. Blant annet har forbundet gjennomført konferanse for Vekst- og Attføringsbransjen, Tariffkonferanse, samt konferanse om Den norske modellen i samarbeid med Lederne. Forbundets utdanningspris til minne om Magnus Midtbø ble for andre gang utdelt i. Prisen som er på kr ble denne gangen delt ut til 3 verdige vinnere. Medlemsbladet Ledelse og Teknikk kom ut med 8 nummer i. Bladet hadde 36 sider med et opplag på

3 4 F LTs Å r sbe r etning F LTs Å r sbe r etning Forbundsstyret Velkommen til konferanse om fremtidens Norge arrangerte i samarbeid med Lederne og Sunne Organisasjoner AS, konferansen Den Norske Modellen i fare? Et samarbeid mellom () og Lederne Auditoriet i Oslo Kongressenter onsdag 13. juni, kl 8.30 å la seg velge til verv på alle nivå i forbundet. Forbundsstyret har bestått av 10 menn og 5 kvinner, herav er 2 vararepresentanter kvinner. Innleder og ordstyrer Rolf Utgård Styreleder Norsk Arbeidslivsforum Konferanse om trepartssamarbeidet i Norge Trenger Den Norske Modellen en fornyelse? Hva bør skiftes ut, videreutvikles og styrkes? Oslo Kongressenter Konferansen vil sette kritisk søkelys på Den Norske Modellen og på noen av dagens amerikanskinspirerte ledelsestirsdag 6. mars, kl 9.30 og styringsverktøy som New Public Management, Performance Management, såkalt hard HR og Lean. Disse har fokus på individuelle Konferanse om prestasjonsmål og forsøker å unngå den norske samarbeidstradisjonen. trepartssamarbeidet i Norge Det er uenighet mellom fagbevegelsen og arbeidsgiverne i disse spørsmålene, og innleggene vil reflektere dette. Landsrådet, som er forbundsstyrets rådgivende organ, har i perioden bestått av 19 representanter, herav 3 kvinner. Andel kvinner blant yrkesaktive medlemmene er ca 21 %. Forbundets administrasjon har i perioden bestått av 15 kvinner og 18 menn. Noen mener at Den Norske Modellen med flate strukturer, initiativ nedenfra, tidlig og uformell kontakt mellom partene, har styrket norsk næringsliv, men at dette nå trues. Andre mener dette har gitt fagbevegelsen for mye makt, sinker prosesser og skaper problemer for bedriftene?. Miljørapportering Kunnskapssenteret for fagbevegelsen DeFacto har gjort en undersøkelse der ansatte rapporterer om mindre kontakt med ledelsen. Er dette en trussel og et problem? Innledere og debattdeltakere: Dag Terje Andersen Stortingspresident Stein Stugu DeFacto Hans Fjære Øvrum Tillitsvalgt i Statoil Lars Christian Nilsen Tillitsvalgt i FMC Torbjørn Røe Isaksen Stortingsrepresentant Even Bolstad HR Norge Magne Lerø Ukeavisen Ledelse Hanne Finnestrand SINTEF Per Morten Hoff IKT Norge Svein Oppegaard Direktør i NHO Roar Flåthen Leder i LO Jonny Simmenes Forbundsleder i Jan Olav Brekke Forbundsleder i Lederne Konferanseavgift: Medlemmer i Lederne og kr. 800,Ikke medlemmer kr. 1800,Flere deltakere fra samme virksomhet kr. 1200,Påmelding innen 29. mai på eller Trykk her for mer informasjon og påmelding Det tas forbehold om endringer i programmet Arbeidsmiljø og personale I hadde forbundets administrasjon 33 ansatte inklusive 3 tillitsvalgte. På grunn av overgang når ansatte har begynt og sluttet samt hatt permisjon har det gjennomsnittlig vært 33 årsverk i. Sykefraværet i forbundet utgjorde 5,87 % av total arbeidstid (491 dagsverk). Langtidsfraværet 2,32 % og korttidsfraværet 1,48 %. Fravær av 4 dager til 16 dagers varighet utgjorde 2,07 %. har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv med trygdeetaten og er godkjent som en IA-virksomhet. Bedriftshelsetjenesten ble i utført av A-Med Bedriftshelsetjeneste. Samarbeidet med de ansatte, de tillitsvalgte og deres organisasjon har vært konstruktivt og bidratt sterkt til forbundets drift gjennom året. Arbeidsmiljøet i administrasjonen betraktes som godt. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker med personskade i løpet av året. Kontorlokalene i 6. og 7. etg i Hammersborgsgt 9 er lyse og romslige. Lokalene leies av Sparebank 1 Eiendom. Forbundets aksjeselskap Holding har ikke ansatte. Likestilling Forbundet arbeider for likestilling og for å øke kvinners deltakelse i forbundet. Forbundets støtteordning for etter- og videreutdanning bidrar til å bedre kvinners mulighet til utdanning og likestilling i arbeidslivet. Kvinner oppfordres til skolering og motiveres til Verken Forbund eller datterselskaper er regulert av konsesjoner eller pålegg. Virksomhetene er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Det foretas kildesortering av kontoravfall. Forbundets virksomhet drives i kontorer av vanlig standard. Ulf Madsen Arnstein Aasestrand Forbundsleder 1. nestleder 2. nestleder Fremtidig utvikling er en nonprofit-organisasjon hvor organisasjonens ressurser brukes til å fremme medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter. Den fremtidige utvikling innenfor det arbeidsmarked der forbundet organiserer sine medlemmer synes god. Merethe Jonas Tormod Pettersen Anita Pettersen Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Driftsresultat for konsernet i var kr og for forbundet kr Forbundets aksjefond er bokført til gjeldende kurs pr , som medfører en regnskapsmessig reversering av tidligere nedskrivning av aksjefond på kr Årsresultat for konsernet i var kr mot kr i Årsresultat for forbundet i var kr mot negativt kr i Addisco sitt årsresultat var kr og Holding sitt årsresultat var kr 0. Kontantstrømoppstilling viser netto endring av likvider på kr for konsernet. Ranveig Johansen Torill Munkvold Aune Lars Fuglesang Forbundets finansielle stilling pr er god. Oslo, 23. april 2013 Årsresultat og disponeringen Styret foreslår at forbundets overkudd kr overføres til forbundskassen. Trond Rødsjø Stein Arne Lunderbye Ansattes representant 5

4 6 F LTs Årsberetning F LTs Årsberetning 7 Resultatregnskap 31. desember Forbundet 2011 DRIFTSINNTEKTER Note Kontingent inntekter Andre inntekter TOTALE INNTEKTER KOSTNADER Varekostnader Kontingenter Forsikringer Streik/perm.bidrag Lønns- og personalkostnader 5 og Avskrivninger Andre driftskostander TOTALE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Finansinntekter rente- og finanskostnader Nedskriving av aksjer reversering av tidligere nedskriving av aksjer SUM FINANSPOSTER Balanse 31. desember Forbundet 2011 EIENDELER Note 2011 Anleggmidler IMMATERIELLE EIENDELER - - Utsatt skattefordel Sum immatterielle eiendeler Varige driftsmidler Leiligheter Inventar/EDB Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Aksjer i datterselskap Fordringer ansatte (lån) Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Opptjent ikke innbetalt kontingent Kundefordringer Andre fordringer Fors. bet. kostn/påløpte inntekter Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Sum eiendeler EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Sum annen egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger Sum avsetning for forpliktelser Forbundsleder Ulf Madsen 1. nestleder Arnstein Aasestrand 2. nestleder Torill Munkvold Aune Anita Pettersen Trond Rødsjø Merete Øiestad Jonas Annen kortsiktig gjeld Leverandører Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Tormod Pettersen Ranveig Johansen Lars Fuglesang Stein Arne Lunderbye Ansattes representant Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

5 8 F LTs Årsberetning F LTs Årsberetning 9 Kontantstrømoppstilling 31. desember Forbundet 2011 Likvider tilført / brukt på virksomheten: Årsresultat Gevinst finansielle anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskriving av aksjer reversering av tidl. nedskriving av aksjer Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Kjøp av finansielle anleggsmidler Salg/utbytte av finansielle anleggsmidler Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: - - Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Alle får enkeltrom! SUPERKURSHELG dekker reise, kost og losji på Sørmarka kurs- og konferansesenter fra januar. Alt du trenger å gjøre er å melde deg på! Verdensmester i hukommelse Oddbjørn By kommer og lærer deg hvordan du kan forbedre studieteknikker og generelt trene opp hukommelsen din I tillegg får du muligheten til å møte potensielle kolleger og sjefer fra hele Norge. På kveldene blir det sosiale arrangementer og festmiddag. Se resten av programmet på: HR-manager i Rolls Royce, Øyvind Halkjelsvik forteller deg hva som skal til for at han ansetter akkurat deg i en stilling AUF-leder Eskil Pedersen holder innledning om hvordan AUF og Arbeiderpartiet forholder seg til LO gjennom det faglig/politiske samarbeidet s Superhelgkurs i januar samlet godt med deltakere på Sørmarka konferansesenter utenfor Oslo Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter, det 100 % eide Holding AS, og Addisco AS som eies 100 % av Holding. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværender mellom selskapene er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som forbundet. Fond for etter- og videreutdanning er et tariffavtalt fond som eies av medlemmene tilsluttet forbundet. har i henhold til bestemmelsene i tariffavtale med NHO forvaltningsansvaret for fondets midler. Fondet er imidlertid ikke ansett som en del av sin virksomhet, og er ikke tatt inn i regnskapet. Datterselskap Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i forbundet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifall inntrer og dette ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter regnskapsposter som forfaller til betaling innen ett år, etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kontingentinntekter Kontingentinntektene er basert på overføring av utfakturert kontingent fra medlemssystemene Mysoft og Winorg til regnskapssystemet Visma Global. Dette innebærer at opptjent kontingent i regnskapsåret er inntektsført i sin helhet. Det gjøres avsetning for usikre innbetalinger. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Tilskudd Tilskudd nettoføres i regnskapet mot respektive kostnader. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over tre år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomiske levetid. Andre aksjer og andeler Andre aksjer og andeler i selskaper som ikke har betydelig innflytelse i, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom det foreligger verdifall og verdifallet ikke er forbigående. Nedskrivingen reverseres dersom verdien igjen øker, og verdiøkningen ikke er forbigående. Gjeld Gjeld er oppført i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Pantelån bokføres til pålydende. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Landsmøtekostnader Forbundet fører alle møtekostnader på møtetidspunktet, herunder også kostnader til landsmøte som holdes hvert 4. år. Forbundet endret i 2006 prinsipp for føring av landsmøtekostnader. Estimerte kostnader ble tidligere periodisert over hele landsmøteperioden. Skatt Utsatt skatt beregnes på forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og avsettes med nominell verdi i regnskapet. Utsattskattefordel balanseføres bare i den utstrekning fremtidig bruk kan nyttiggjøres. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp.

6 10 F LTs Årsberetning F LTs Årsberetning 11 Note 2 - Konsernforhold Note 5 - Pensjonskostnader og forpliktelser Det har ikke vært virksomhet i Holding AS, mens datterselskapet Addisco har hatt god aktivitet. Holding Addisco Stemmeandel 100% Holding 100% Eierandel 100% Holding 100% Forretningskontor Oslo Oslo Oslo Årsresultat Egenkapital Note 3 - Andre inntekter Andre inntekter består av følgende poster: 2011 Husleieinntekter Andre inntekter Sum andre inntekter Konsern Andre inntekter består av følgende poster: 2011 Salgsinntekter Andre inntekter Sum andre inntekter Note 4 - Kontingentkostnader 2011 Sikret Usikret Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidlene Resultatføring av estimatavvik Avkortning og oppgjør Administrasjonskostnader Sum pensjonskostnad Forpliktelser > midler Forpliktelser > midler Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke resultatførte estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse Avsetning for premieforpliktelse gammel AFP Samlet balanseført pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,80 % 3,90 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,50 % Forventet pensjonsregulering 3,25 % 3,25 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 4,00 % AFP-uttak 60,00 % 60,00 % Nedenfor vises en oppstilling av hovedpostene: 2011 Kontingent LO Kontingent andre norske organisasjoner Kontingent internasjonale organisasjoner Sum kontingenter Avesta Nomat ble ansatt i arbeidslivsavdelingen juni. Hun er utdannet jurist og har tidligere blant annet jobbet som advokatfullmektig. Marius Træland ble ansatt i arbeidslivsavdelingen januar. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen hvor han spesialiserte seg i arbeidsrett Mathias Ytterdahl ble ansatt i Kommunikasjons- og utredningsavdelingen i mai. Han har studert medievitenskap og historie, og jobbet innen forskning og utdanning.. Vi er et forbund med nærhet til våre medlemmer. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsleder og teamledere er typiske medlemmer av. Vi har fagbevegelsens beste etter og videreutdanningstilbud. Gjennom vårt utdanningsselskap ADDISCO kan du få både MBA, og utdanning på universitetsnivå helt gratis. Vi gir også utdanningsstipender på inntil kr , pr år til heltidsstuderende. Vi vet at når flere står sammen, så oppnår vi resulteter for den enkelte. Derfor sier vi: sammen er jeg sterkere! Ring eller send en e-post så sender vi deg mer informasjon. Tlf.: eller Gå også inn på Ofte hører vi argumenter mot fagorganisering som oftest bunner i historie løshet og dårlige kunnskaper. Mytene er mange. Her er noen: Fagorganiserte bare streiker! Feil. Streik i Norge er relativt sjeldent, og når det først skjer er streikeretten strengt regulert i lovs form. Vi hører ofte at arbeidsgivere klager over høye lønnsutgifter for så å ta ut store aksjeutbytter. Alle som er med å skape verdier skal ha sin rett ferdige del. Fagorganisering er gammeldags og har utspilt sin rolle fordi målene er nådd! Vi ser stadig at opparbeidede goder og rettigheter blir truet og at det er nødvendig å egne om disse. Vår motpart i arbeidslivet NHO har ingen planer om å legge ned. Tenk deg et arbeidsliv uten fagorganisering hvor hver og en må opp til ledelsen og alene forhandle om lønn og rettigheter! Det ville blitt rått parti! Fagorganiserte er imot modernisering og fornying! Neida! Vi vet selvfølgelig at dette er til gode både for bedriften, samfunnet og oss selv. Men vi setter det menneskelige i høysetet, og vi ønsker informasjon og deltakelse i prossesene som angår oss. Fagbevegelsen er bedriftenes skrekk! De fleste bedriftsledere er fornøyd med å ha oss som forhandlingspartner. Da har de én part å forholde seg til. Alternativet ville blitt mange parter med forskjellige agendaer. Noe som ville blitt nokså og lite effektivt. Arbeidsgiverne er godt organisert i f.eks. NHO. Skulle ikke da arbeidstakersiden gjøre likedan? Arbeidstakere som kanskje har satset mye på bosted og utdannelse i nærheten av bedriften og som stoler på bedriften som grunnlag for sin eksistens, har krav på ikke å bli skaltet og valtet med. Arbeidsreglement 1 Gudsfrykt, Renlighet og Paalidelighet er nødvendig i Arbejdet. 2 Arbejdstiden er nu reduceret fra kl.0600 til kl med Untagelse af Søndage, hvor det forudsættes at man beskjæftiger sig med gudsfryktige Sysler. 3 Naar det er nødvendigt, kræves det at Personalet arbejder utover Arbejdstiden. 4 Alle yngre Ansatte og Lærlinge maa møte 10 min. før Morgenbønnen og maa være til Disposition ogsaa efter Arbejdetid. 5 Ansatte bør ikke anvende Beklædning i lyse Farger. Støvler og Frakker er ikke længer nødvendig i arbejdet, fordi en Ovn nu er installeret. Hver Ansat maa i Vinter maanederne medbringe 4 Pund Kul hver Dag. 6 Det er forbudt at snakke Arbejdstiden. Der gjøres opmerksom paa at en Ansats Ærbarhed, og Ansvarsfølelse vil blive draget i Tvil dersom han ryger Cigarer, drikker Alkohol eller deltager i politiske Møder. 7 De ansatte maa holde sig frisk. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sygdom. Det anbefales at hver Ansat foretager Opsparing for at sikre sig mot Sykdomsfravær og for at forebygge Alderdommen, saaledes at de ikke bliver en Byrde for Samfundet. 8 Det understrekes at Arbejdsreglementet betyder en vesentlig Forbedring af de Ansattes Arbejdsforhold. Det forventes derfor af de Ansatte en tilsvarende Forbedring i utført Arbejdsmengde. Slik var arbeidslivet for mange år siden. Verden har heldigvis gått fremover, mye takket være fagbevegelsen for ingen arbeidsgivere har kommet løpende med forbedringene. Den minste brosjyren har laget er den mest populære og ble revidert trykt opp for tredje gang. Det er ikke alt vi bør ta for gitt feb11 Uten oss hadde du kanskje hatt 50 timers arbeidsuke og én uke ferie og stakkars deg hvis du skulle bli syk! Det er ikke alt vi bør ta for gitt Trekkspillbrosjyre 2-3-feb11.indd Arbeidslivets utvikling etter Hovedavtalen i 1935 Lov om alderstrygd verdenskrig *Avtalefestet pensjon 5 uker ferie med lønn for organiserte Lov om arbeidsledighetstrygd Hovedavtalen Tor Berglie Grafisk Design 3 uker ferie med lønn Lærlingeloven Gjelder kun for organiserte med tariffavtale 42,5 timers uke Rett til representasjon styrer og bedriftsforsamlinger Dagpenger under sykdom Folketrygden 4 uker ferie med lønn Fra 48 til 45 timers uke Pensjonsalder ved 67 år Arbeidsmiljøloven 40 timers uke s Etter- og videreutdanning (EVU) 37,5 timers uke for alle organiserte Avtalefestet likestilling Ordning med økonomisk sluttvederlag Bet.velferdsordninger Full lønn under sykdom (16 dager) AFP* 65 år Avtale om opplysnings- og utviklingsfond Ekstra ferieuke til alle over 60 år Full lønn under sykdom (90 dager) Uten fagbevegelsens påvirkning hadde ikke mye kommet av seg selv. AFP* 63 år AFP* 62 år Avtale om inkluderende arbeidsliv AFP er sikret alle Tjenestepensjon for alle 2008 og hver gang vi tok et steg videre sa noen at dette ikke ville gå. Slik har det aldri blitt.

7 12 F LTs Årsberetning F LTs Årsberetning 13 Note 6 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse m.v. Lønnskostnader består av følgende hovedposter: 2011 Lønninger, feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk 33,0 29,0 Godtgjørelse leder/styret i, og herunder konsernet Lønn/honorar leder Pensjonsytelser leder Andre ytelser leder Møtegodtgjørelse styret Det foreligger ikke særskilt sluttvederlagsordning for forbundsleder, men det foreligger særskilt avtale om pensjonsalder ved 60 år. Lån til ansatte 2011 Billån 3% rente, nedbetalingstid 5 år Personallån - rentefritt (3/5G), nedbetalingstid 1 år Lån til ansatte er bokført med Lønnskostnader består av følgende hovedposter: 2011 Lønninger, feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk 35,0 30,5 Lån til ansatte 2011 Billån 3% rente og 3% rentefordel, nedbetalingstid 5 år Personallån - rentefritt (3/5G), nedbetalingstid 1 år Lån til ansatte er bokført med Revisjon: Revisjonshonorar for (Ernst & Young) er kostnandsført med kr ,- Revisjonshonorar for Holding (Inter Revisjon) utgjør kr ,- Kostnadsført revisjonshonorar for Addisco (Inter Revisjon) er kr ,-. Alle tall er eksl. mva. Note 7 - Avskrivninger varige driftsmidler og konsern Edb utstyr Edb Inventar Påkostning Totalt programvare lokaler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Akkumulert anskaffelseskost Akkumulert avskrivining Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid 3 år 3 år 5 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Leiligheter er bokført til kostpris: Leilighet Smalgangen 19 (kjøpt i 1999) Leilighet Smalgangen 20 (kjøpt i 1999) Leilighet i Ullevålsveien 7 (kjøpt i 2000) Totalt bokført verdi Note 8 Andre driftskostnader - poster som er sammensatt Andre driftskosnader omfatter øvrig drift og aktivitet i forbundet. Nedenfor er de vesentligste postene spesifisert Kostnader lokaler Leie og serviceavtaler Honorar revisjon og juridisk bistand Vikartjenester Ekstern bistand Kontorrekvisita, aviser etc Telefon, porto Fagbladet Reise, opphold, diett Refusjon opplysning og utvikling Tilskudd til avdelinger og pensjonister Reklamemateriell Diverse bevilgninger Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Kostnader lokaler Leie og serviceavtaler Honorar revisjon og juridisk bistand Vikartjenester Ekstern bistand Kontorrekvisita, aviser etc Telefon, porto Fagbladet Reise, opphold, diett Refusjon opplysning og utvikling Tilskudd til avdelinger og pensjonister Reklamemateriell Diverse bevilgninger Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Tor Berglie Gå inn på flt.no hvor du får mer informasjon og kan melde deg inn P.b Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Hammersborggata 9. 6 et Oslo Tlf Faks E-post er indirekte via LO med på å sponse et palistinsk lag. Jentene tapte nok mye, men moro var det. Tor Berglie Gå inn på flt.no hvor du får mer informasjon og kan melde deg inn. mer enn et fagforbund P.b Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Hammersborggata 9. 6 et Oslo Tlf Faks E-post Tor Berglie mer enn et fagforbund Forbundet for deg som er ansatt i en Vekst- og attføringsbedrift Gå inn på flt.no hvor du får mer informasjon og kan melde deg inn. P.b Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Hammersborggata 9. 6 et Oslo Tlf Faks E-post er et fagforbund som organiserer ingeniører, tekniske funksjonærer og ulike ledere på tvers av alle bransjer og yrkesgrupper i privat sektor. Vi er tilsluttet LO og har rundt medlemmer. Etter over 60 år i drift er vi en organisasjon med bred erfaring og kompetanse, noe som sikrer at du som medlem får et best mulig produkt. produserte tre brosjyrer spesiellt beregnet for å bruke på stand. er et fagforbund som blant annet organiserer alle ansatte/ funksjonærer i Vekst- og attføringsbedrifter som ikke er på arbeidsmarkedstiltak. Vi er tilsluttet LO og har rundt medlemmer. Etter over 60 år i drift er vi en organisasjon med bred erfaring og kompetanse, noe som sikrer at du som medlem får et best mulig produkt. mer enn et fagforbund Forbundet for deg som er leder eller funksjonær i hotell- og restaurantnæringen er et fagforbund annet organiserer kjø hovmestere, husøkon andre arbeidsledere in og restaurantbransjen. Vi er tilsluttet LO og ha medlemmer. Ett 60 år i drift er vi en orga med bred erfaring og ko tanse, noe som sikrer at d som medlem får et best m produkt.

8 14 F LTs Årsberetning F LTs Årsberetning 15 Note 9 - Aksjer, andeler, obligasjons- og aksjefond Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Markedsverdi Ureal. Gevinst/tap ODIN Norge II, andeler ODIN Sverige II, andeler ODIN Europa II, andeler ODIN Norden II, andeler ODIN obligasjonsfond, andeler Sum aksje- og obligasjonsfond Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Ureal. Gevinst/tap Sparebank1 Gruppen, 1362 andeler Bank 1 Oslo, andeler Amedia, andeler Holding AS, Datterselskap 100% Sum aksjer Ansvarlig lånekapital Sparebank1 Oslo Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum aksjer og andeler Totale aksjer, andeler, obligasjons- og aksjefond Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Markedsverdi Ureal. Gevinst/tap ODIN Norge II, andeler ODIN Sverige II, andeler ODIN Europa II, andeler ODIN Norden II, andeler ODIN obligasjonsfond, andeler Sum aksje- og obligasjonsfond Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Ureal. Gevinst/tap Sparebank1 Gruppen, 1185 andeler Bank 1 Oslo, andeler Amedia, andeler Sum aksjer Ansvarlig lånekapital Sparebank1 Oslo Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum aksjer og andeler Note 12 - Skatter Forbundet har begrenset skattepliktig virksomhet knyttet til utleie av fast eiendom. For er det for den skattepliktige virksomheten beregnet et skattemessig fremførbart underskudd på kr ,-. Skattefordelen er ikke balanseført på grunn av usikkerhet knyttet til fremtidig anvendelse. Skattemessig resultat Betalbar skatt 28% herav Midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt: 2011 Endring Midlertidige forskjeller knyttet til: Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel herav Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Note 13 - Egenkapital Forbunds kassen s FOU fond Kamp fondet Solidaritets fondet s utdannings pris Sum Egenkapital pr Utdeling Årets resultat Egenkapital pr til minne om Magnus Midtbø Prisen skal honorere gode studentoppgaver: prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen ledelse, teknikk/teknologi og økonomi/administrasjon, samt oppgaver som etter priskomiteens vurdering faller inn under forbundets organisasjonsområde. Videre kan prisen deles ut til personer, institusjoner, selskap, bedrifter og utdanningsinstitusjoner som bidrar til fremragende arbeid med tilrettelegging og/eller gjennomføring av kompetanseutvikling og livslang læring Prisen er kr og deles ut årlig. Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne de/ den som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning eller som bidrar til livslang læring. Det gjelder både førstegangs- og etter- og videreutdanning. Retningslinjer fås ved henvendelse til. Frist for innsending er 20. januar. Oppgaver sendes elektronisk til: eller pr post til:, Pb 8906 Youngstorget, 0028 Oslo (www.flt.no) er et fagforbund for bl.a. ledere, ingeniører og teknikere. Forbundet har ca medlemmer. Annen egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr s Utdanningspris ble delt mellom Monica Briseid, Eksperter i Team, v/ntnu og til Lisbeth Holm og Berith Fjellberg. Totale aksjer, andeler, obligasjons- og aksjefond Note 10 - Kasse, bank Totale beholdninger i kasse og bank utgjør pr kr ,-, hvorav kr ,- er bundet i skattetrekksmidler. Totale beholdninger i kasse og bank utgjør pr kr ,-, hvorav kr ,- er bundet i skattetrekksmidler. Note 11 - Skyldige offentlige avgifter Skyldige offentlige avgifter pr består av skyldig skattetrekk kr ,-, skyldig arbeidsgiveravgift kr ,- og påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger kr ,-. Skyldige offentlige avgifter pr består av skyldig skattetrekk kr ,-, skyldig arbeidsgiveravgift kr ,-, påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger kr ,-, og betalbar skatt kr ,-. Eikanger Bjørsvik deltok på europamesterskaet i Rotterdam og tok fjerde plass. Dirigent var australieren David King

9 16 F LTs Å r sbe r etning F LTs Å r sbe r etning Administrasjonen Forbundsstyret Politisk valgt ledelse Forbundsleder 1. nestleder 2. nestleder Forbundsleder 1. nestleder 2. nestleder Ulf Madsen Arnstein Aasestrand Nina K. Henriksen Vegard Hansen Frode Janborg Mathias Ytterdahl Kjetil Holm Klavenes Tormund Skinnarmo Arbeidslivsavdelingen Avdelingsleder Rådgiver/jurist Rådgiver Rådgiver/jurist Rådgiver Ulf Madsen Arnstein Aasestrand mer Torill Munkvold Aune Lars Fuglesang Ranveig Johansen Anita Pettersen Tormod Pettersen Trond Rødsjø Bjørn Sommerud Kommunikasjon- og utredningsavdelingen Komunikasjon- og utredningsleder Utreder/IT-ansvarlig Utreder Informasjonsmedarbeider Informasjonsmedarbeider Informasjonsmedarbeider Ståle Johannesen Marius Træland Astrid Sørvåg Avesta Nomat Irene Frenger Ansattes representant Stein Arne Lunderbye Vararemedlemmer Merete Øiestad Jonas Lars Christian Nilsen Ole Martin Restad Bjørn Nedreaas Forbundsstyret har i avholdt 11 møter og behandlet 106 saker. Økonomi Forbundstyret 2013: Bakerst fra venstre: Lars Fuglesang, Anita Pettersen, Lars Christian Nilsen, Torill Munkvoll Aune, Bjørn Nedreås, Stein Arne Lunderbye, Merethe Øiestad Jonas, Trond Rødsjø og Bjørn Sommerud. Sittende foran: Ulf Madsen, og Arnstein Aasestrand. Avdelingsleder Rebecca Heggbrenna Florholmen Regnskapsmedarbeider Pham Dung Ngoc Regnskapsmedarbeider Else M. Johansen Regnskapsmedarbeider Irina Svendsen Regnskapsmedarbeider Tasneem Khilji Regnskapsmedarbeider John Eivind Høvik Organisasjon og næringspolitikk Saksbehandler Saksbehandler Avdelingssekretær Elisabeth M. Mogård Stein Arne Lunderbye Anita Hagen Carlstad Administrasjon og personal Forbundsleder Arnstein Aasestrand 1. nestleder 2. nestleder Anita Pettersen Trond Rødsjø Merete Øiestad Jonas Stab Redaktør av fagbladet Rådgiver/saksbehandler trygghet Stort sett så går livet bra. Uhell og ulykker skjer de andre. Ikke sant? Eller er det greit å være på den sikre siden? Et studentmedlemsskap i gir deg bedre og billigere forsikring ved siden av de medlemsfordeler og goder som vi ellers tilbyr. Tone Prestegaard Eriksen Silje Tenfjord Reitehaug (i permisjon til juli ) Camilla Glestad Anne Hallingstad Ole Løversbakke Tone Bjørk Hindel Bendu Istvan vet at han vil trenge etterutdanning og satser på en organisasjon som er best på det. Ida er politisk aktiv og tror på solidaritet og et organisert arbeidsliv. Anders fikk igjen sykkelen sin etter tyveri fra sykkelstativet på høyskolen. Bettina fikk tømt hele ryggsekken sin på tur i Hellas. Det ordnet seg. sammen er JEG sterkere Torill Munkvold Aune Ulf Madsen Kåre Wickholm Vi snakker om din sammen er JEG sterkere Administrasjons og personalleder Medlems- og internservice Avdelingsleder Saksbehandler Saksbehandler Arkiv Ekspedisjon Resepsjon Renhold Det er mange grunner til å være med i, så gå inn på flt.no og sjekk ut hvorfor du også bør bli medlem hos oss. er den fagforbund innen LO som organiserer sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer. Astor Larsen Ottar Kaldhol sammen er JEG sterkere P.b Youngstorget 0028 OSLO Tlf Faks E-post Tormod Pettersen Ranveig Johansen Lars Fuglesang Stein Arne Lunderbye Ansattes representant sponser studiekatalogen til Teknisk Fagskole i Trondheim 17

10 18 F LTs Årsberetning F LT HOLDING Årsberetning 19 Landsrådet Landsrådet består av 18 representanter valgt blant regionens avdelingsledere, i tillegg til forbundsstyrets 11 faste medlemmer. Utover dette har Statens Vegvesen 1 representant til landsrådet. Landsrådet velges for 4 år. Landsrådet er forbundsstyrets rådgivende organ og kommer sammen så ofte forbundsstyret finner det nødvendig, dog minst en gang pr. år.. Landsrådet har følgende medlemmer (i tillegg til forbundsstyret): Holding AS Årsberetning Virksomhetens art og hvor den drives Holding AS er en handelsbedrift som ligger i Oslo. Selskapet har ingen filialer eller avdelinger. Virksomhetsområdet til Holding AS er å tilby utdanning tilpasset den enkelte arbeidstakers og arbeidsgivers behov. Holding AS skal tilby utdanning som er tilrettelagt på en pedagogisk fullt ut tilfredsstillende og forsvarlig måte, herunder eie aksjer i andre selskaper med samme formål. Selskapet er lokalisert i Oslo. Troms og Finnmark Jonny Andersen, avd. 95 Sør Varanger Ronald Walsøe, avd. 59 Harstad Terje Kjeldsen, avd. 58 Tromsø Nordland Leif Heggli, avd. 12 Mo i Rana Magne Bergli, avd. 34 Glomfjord Vibeke Vollan, avd. 122 Salten Lars O.Gerhardsen, avd. 53 Kjøpsvik Trøndelag Robert Skarpnes, avd. 136 Frøya Torfinn Krogstad, avd. 121 Meråker Perny Emdal, avd. 17 Trondheim Kjetil Bakkan, avd. 108 Levanger Harry Alstad, avd. 112 Steinkjer Bjørn Horsberg, avd. 116 Kyrksæterøra Nord-Vestlandet Edit S. Bjerkan, avd. 40 Kristiansund Stig Breidvik, avd. 119 Leirvik Jan-Ove Hurlen, avd. 109 Haram Einar Rysjedal, avd. 45 Årdal Britt Hilde Røyseth Aasen, avd. 101 Vestre Sunnmøre Kjetil Lyshagen Ekroll, avd. 101 Vestre Sunnmøre Sør-Vestlandet Helge Stølen Reiestad, avd. 93 Sandnes og Jæren Edgar Damås, avd. 107 Stord Rune Jakobsen, avd. 22 i Rogaland Wenche Livden, avd. 14 Bergen Magne Spissøy, avd. 107 Stord Agder Harald Flatnes, avd. 37 Kristiansand og Omegn Ingrid Svinstad, avd. 103 Lyngdal og Farsund Per Arne Monsen, avd. 9 Agder Øyvind Knudsen, avd. 89 Mandal Inger Marie Eilertsen, avd. 150 Lindesnes Bjørnar Abusland, avd. 37 Kristiansand og Omegn Vestviken Tom Werner Finnerud, avd. 10 Ringerike Knut Emil Olsen, avd. 43 Sandefjord Vidar Viskjer, avd. 19 Herøya Hallvard Kaste, avd. 39 Notodden Tom Paulsberg, avd. 5 Drammen Ole Johnny Bringaker, avd. 18 Tønsberg Østviken Aud Marit Sollid, avd. 4 Oslo og Akershus Magnus Gulbrandsen, avd. 21 Fredrikstad Øivind Kongsvold, avd. 6 Kjeller Håkon Gundrosen, avd. 46 Askim Knut Bangor, avd. 63 Moss Viktor Nagy, avd. 102 Oslo Lufthavn Gardermoen Innlandet Terje Sagstad, avd. 28 Raufoss Bjørn Jakobsen, avd. 15 Innlandet Geir Aspheim, avd. 28 Raufoss Arild Byre, avd. 32 Lillehammer Statens vegvesen Odd Arild Arntzen, avd. 72 Region Sør Stilling og resultat Selskapet har en egenkapitalandel på 99%, og styret er fornøyd med stilling og resultat. Fortsatt drift Styret er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø/likestilling Selskapet har ingen ansatte. Styret har således ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling. Ytre miljø Selskapets virksomhet er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Styreleder Oslo, den 22. mai 2013 Ulf Madsen

11 20 F LT HOLDING Årsberetning F LT HOLDING Årsberetning 21 Resultatregnskap 31. desember Balanse 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Resultat av finansposter Årsresultat 0 0 Avsatt annen egenkapital 0 0 Sum overføringer 0 0 Eiendeler Note 2011 Anleggsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret i Holding AS Styrets leder Ulf Madsen

12 Magnus Midtbø ( ) var forbundsleder i og grunnlegger av Addisco. Hans innsats, interesse og lidenskap for musikk og spesielt korpsmusikk, gjør at Addisco vil 22 F LT HOLDING Årsberetning ADDISCO AS Årsberetning 23 Noter Addisco as. Årsberetning Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp og utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler som ikke er bestemt til varig bruk er klassifisert som omløpsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. For øvrig vises det til spesifiserte noteopplysninger nedenfor. Note 2 - Aksjer Selskapet eier 100% i datterselskapet Addisco as. Samlet kostpris på aksjene er kr Aksjene ble i 2001 nedskrevet til kr Datterselskap Selskapets Bokført Egenkap. Årets Eieraksjekap. verdi i selskapet resultat andel Addisco as ,0% Virksomhetens art og hvor den drives Addisco AS er en handelsbedrift som ligger i Oslo. Selskapet har ingen filialer eller avdelinger. Virksomhetsområdet til Addisco AS er å tilby utdanning over Internett tilpasset den enkelte arbeidstakers og arbeidsgivers behov. Addisco AS tilbyr utdanning som er tilrettelagt på en pedagogisk fullt ut tilfredsstillende og forsvarlig måte. Stilling og resultat Selskapet har hatt en stabil omsetning. Resultatgraden er på 7,3%. Selskapet har en egenkapital på 85,9%, og styret er fornøyd med både stilling og resultat. Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av regnskapet. for tildeles Lilleaker Skoles Musikkorps Prisen er på kr ,- Oslo 17. mars Nina Henriksen Daglig leder i Addisco Utdanningsselskapet Vi hjelper deg videre Per Hegli i Addisco ovverakte Magnus Midtbøs Korpspris til Jan Olav Hansen som representerte Lysaker Skoles Musikkorps. Note 3 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er kr (525 aksjer á kr 1 900). Selskapets stemmerettsregler følger de alminnelige bestemmelser i aksjeloven. Selskapet er 100% eid av () med forretningskontor i Oslo. Selskapet inngår i sitt konsernregnskap som kan fås ved henvendelse til. Note 4 - Antall ansatte, ytelser til ledende pesoner m.v. Selskapet har ingen ansatte pr Det er i ikke utbetalt godtgjørelser til styret. Revisor: Honorar vedr revisjon er kostnadsført med kr eks mva. Honorar for andre tjenester er kostnadsført med kr eks mva. Arbeidsmiljø Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært sykefravær eller forekommet arbeidsuhell eller ulykker med personskade i. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Bedriftshelsetjenesten utføres av A-Med. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Gro Torgersen ble ansatt som sekretær. Fremtidig utvikling Utsiktene for en positiv utvikling for Addisco anses som gode. Behovet for fleksible utdanningstilbud tilpasset arbeidslivets behov er fortsatt økende. Note 5 - Skatter Selskapets regnskapsmessige/skattemessige underskudd er utlignet av konsernbidrag fra datterselskap. Selskapet har ingen midlertidige forskjeller. Likestilling Bedriften har 3 ansatte, 1 mann og 2 kvinner. Styret består av 1 mann. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. hedre hans minne med denne prisen. Oslo, 9. april 2013 Styreleder Nina Kristin Henriksen Daglig leder

13 24 ADDISCO AS Årsberetning ADDISCO AS Årsberetning 25 Resultatregnskap 31. desember Balanse 31. desember Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (årsunderskudd) Overføringer Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Eiendeler Note 2011 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital 420 á Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Veien videre? Addisco hjelper deg på riktig kurs Styrk din kompetanse innen ledelse, psykologi, økonomi, kvalitetsstyring, LEAN, prosjektledelse og HMS Du som er medlem av og har tariffavtale får kursene gratis. s støtteordning for etter- og videreutdanning betaler studieavgift, pensum, eksamen, samt reise og opphold i forbindelse med samlinger. I samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen tilbyr vi deltidsstudier på internett, kombinert med helgesamlinger. Denne fleksible formen gjør det mulig å kombinere studier med jobb og familieliv. Hvert kurs gir 15 studiepoeng og varer ett semester. Vi starter med en samling i slutten av januar Meld deg på! Det er begrenset antall plasser. Påmelding og informasjon om studier og finansiering på eller kontakt Per Hegli på: tlf ta et skritt videre... Gå for en «A» som i Addisco-kurs! Åpent for alle, men GRATIS for -medlemmer med godkjent tariffavtale ta et skritt videre... Søknadsfrist er 15. desember Syv universitetskurs for deg som vil videre: Kurs 1 Teknologiledelse Kurs 2 Personalledelse- og arbeids- og organisasjonspsykologi Kurs 3 Diploma in Project Management Kurs 4 Total kvalitetsledelse Kurs 5 HMS-ledelse og endring Kurs 6 LEAN-ledelse Kurs 7 Bedriftsøkonomisk analyse Nytt kull våren startet på Teknologiledelse. Fra samlingen på Høgskolen i Bergen ser vi fra venstre: Cecilie Mydland, Kenneth Skiaker Alund, Tina Cecilie Hauger, Arnt Halvard Storland, Monica Parr og Terje Handeland. Skult utenfor bilde: Helge Torvik. Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Styret i Addisco AS Styrets leder Nina Kristin Henriksen Daglig leder

14 26 ADDISCO AS Årsberetning Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp og utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler som ikke er bestemt til varig bruk er klassifisert som omløpsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. For øvrig vises det til spesifiserte noteopplysninger nedenfor. Note 2 - Fordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for delkrederavsetning kr Note 3 - Bankinnskudd Herav bundet innskudd til dekning av skattetrekk, kr Note 4 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital er kr (420 aksjer á kr 1 800). Selskapets stemmerettsregler følger de alminnelige bestemmelser i aksjeloven. Selskapet er 100% eid av Holding AS. Selskapet inngår i konsernregnskapet til () med forretningskontor i Oslo. Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til. Note 5 - Ansatte - obligatorisk tjenestepensjon - honorarer m.v. Lønnskostnader 2011 Lønninger/styrehonorar Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 2,0 2,0 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Det er utbetalt samlet styrehonorar med kr ,- i Det er utgiftsført kr ,- inkl. MVA i revisjonshonorar i Midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt: Midlertidige forskjeller knyttet til: 2011 Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel herav Note 7 - Nærstående parter Addisco as er 100% eid av Holding as som igjen er 100% eid av Forbundet for Ledelse og Teknikk (). Addisco as forvalter Støtteordningen for etter- og videreutdanning som er etablert hos. Det betyr at en stor del av Addiscos inntekter kommer fra denne støtte ordningen. Forholdet mellom Addisco AS og er regulert i avtale av 1. januar Avtalen sier at Støtteordningen skal betale et forretningsmessig honorar for medlemmenes bruk av ordningen, for utvikling av nye studietilbud og for administrasjon av støtteordningen. Godtgjørelsen for administrasjon skal være basert på faktiske kostnader administrasjonen medfører med et tillegg på 5 %. Addisco leier kontorplass i sine lokaler. Kostnadsført leie i utgjør kr Styrets leder er forbundsleder i. Note 6 - Skatter Årsresultat Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Ytet konsernbidrag Skattemessig resultat Betalbar skatt 28% herav

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. LANDSORGANISASJONEN I NORGE ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon med 24 fagforbund som medlemmer. Det siste året er to nye forbund

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I.

LEDERGRUPPEN. Adm. direktør Kjell Frøyslid. Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson. Viseadm. direktør Arild Dragset. Stabsdirektør Bjarne I. ÅRSBERETNING 2003 LEDERGRUPPEN Adm.direktør Railcombi AB Thore Johansson Adm. direktør Kjell Frøyslid 2003 I KORTHET Omsetningen for CargoNet-konsernet var i 2003 MNOK 1.336 (1.342). Resultat etter skatt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 Nøkkeltall 2013 2012 2011 2010 Salg i 1 000 liter Svakvin 66 432 65 690 64 272 63 422 Sterkvin 636 670 708 781 Brennevin 11 486 11 851 12 097 12 617 Øvrige produkt 2 078

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer