MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP"

Transkript

1 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 09:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar H Aase Ulla Medlem V Kari Warholm Medlem H Oddvar Gjerde Medlem SP Silja Øvrelid Medlem AP Magne Gurskevik Medlem AP Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hans Petter Th. Ulstein Alf Johan Antonsen H Frå administrasjonen møtte: Navn Arne Runar Vik Anita Sundnes Odd Kåre Wiik Arild Støylen Peder Arne Almedal Kari Mette Sundgot Jan Berset Anne Kathrine Løberg Bjørg Haugland Stilling Kommunalsjef teknisk Avd.leiar bygg Avd.leiar drift og anlegg Avd.ingeniør bygg Avd.ingeniør Økonomileiar Ordførar Landbrukssjef Sekretær Permisjonar/Ugildskap Magne Gurskevik fekk permisjon kl og deltok ikkje i røystinga i sak PS 12/164. Silja Øvrelid fekk permisjon kl og deltok ikkje i røystinga i sak PS 12/164. 1

2 SAKLISTE Saksnr Tittel PS 12/144 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 12/145 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE PS 12/146 MELDINGSSAKER RS 12/21 SKADE PÅ SKOG ETTER ORKAN RS 12/22 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2013 PS 12/147 DELEGASJONSSAKER RS 12/23 DELEGERTE VEDTAK TEKNISK ETAT PS 12/148 GNR. 2, BNR. 8 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM, SØLVI FLØ HAUGE - KLAGE PÅ VEDTAK I TEKNISK UTVAL PS 12/149 GNR. 8, BNR. 17 M.FL. - NYBYGG - FORRETNING, KONTOR OG BUSTAD, VIKEFJØRA EIENDOM DA - AVKLARING FRIKJØP PARKERING PS 12/150 GNR. 11, BNR TILBYGG HYTTE, ÅSE DIMMEN GRIMSTAD OG STIG GRIMSTAD. DISPENSANSASJONAR FRÅ REGULERINGSPLAN OG PBL PS 12/151 GNR. 25, BNR. 250 OG BNR SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV P-PLASSAR I REGULERT FRIOMRÅDE, ROME AS. PS 12/152 GNR. 25, BNR TILBYGG / OMBYGGING AV EKSISTERANDE BYGG, DISPENSASJON AD GESIMSHØGD OG REGULERINGSFØREMÅL, ULSHAV AS. PS 12/153 GNR. 9, BNR OPPFØRING AV TILBYGG VED INNGANGSPARTI, KNUT INGE ERTESVÅG. PS 12/154 GNR. 7, BNR TILBYGG / OMBYGGING BUSTADHUS OG NY GARASJE, SØKNAD OM DISPENSASJONAR FOR AVSTAD TIL FRIOMRÅDE / NABOGRENSE OG TAKFORM / STORLEIK PÅ GARASJE, KARSTEN SÆVIK. PS 12/155 GNR. 74, BNR SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRÅDELING OG HYTTEBYGGING PS 12/156 GNR. 71, BNR KLAGE PÅ VEDTAK OM SJØHUS, OVE KARLSEN PS 12/157 GNR. 33, BNR. 62. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BUSTADHUS, ARNLEIF KLEVEN PS 12/158 GNR. 29, BNR TILTAK PÅ LØDE, ROLF-MAGNUS SUNDGOT PS 12/159 DETALJREGULERING FOR MYRANE - HANDSAMING ETTER OFFENTLEG ETTERSYN PS 12/160 INFOLAND - ETABLERING AV ELEKTRONISK DISTRIBUSJON AV KART - OG EIGEDOMSDATA VIA INTERNETT. PS 12/161 GEBYRSATSAR 2013 FOR SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG SEKSJONERINGSLOVA PS 12/162 GEBYR FOR VATN OG AVLØP 2013 PS 12/163 GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2013 PS 12/164 ØKONOMIPLAN Eventuelt 1. I starten av møtet orienterte ordførar Jan Berset om kryssløysing Saunesmarka, Saunes og finansiering av Sjøgata. Ordføraren delte ut 2 dokument i møtet: 2

3 Møtereferat frå Møre og Romsdal fylke dat vedk. Sjøgata i Ulsteinvik sentrum, Saunesmarka, «Remakrysset», Hasund/Dimna-krysset og Vegmerking. Brev frå Møre og Romsdal fylkeskommune dat, vedk. Anbod og finansiering av Sjøgata i Ulsteinvik. 2. Kommunalsjef teknisk Arne Runar Vik orienterte om resultatet av brukarundersøkinga for vatn og avløp. Ulsteinvik, Tor Meinseth leiar Bjørg Haugland møtesekretær Hans Petter Th. Ulstein Aase Ulla 3

4 PS 12/144 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innkalling og sakliste vart godkjent. PS 12/145 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE Protokollen frå møte den vart godkjent. PS 12/146 MELDINGSSAKER Meldingssakene vart teke til vitande. Sak RS 12/21 vert lagt inn som meldingssak på neste møte. RS 12/21 SKADE PÅ SKOG ETTER ORKAN RS 12/22 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2013 PS 12/147 DELEGASJONSSAKER Delegasjonssakene frå vart teke til vitande. RS 12/23 DELEGERTE VEDTAK TEKNISK ETAT

5 PS 12/148 GNR. 2, BNR. 8 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM, SØLVI FLØ HAUGE - KLAGE PÅ VEDTAK I TEKNISK UTVAL A. Teknisk utval imøtekjem klagar og gjev løyve til frådeling av bustadtomt med påståande hus frå gnr. 2, bnr. 8 med grenser som omsøkt. B. Delingssøknaden vert handsama vidare administrativt. Tilråding frå kommunalsjef teknisk: 1. Teknisk utval held fast på vedtak i sak PS12/86 datert fordi ein ikkje finn at klage inneheld argument som tilseier at vedtaket i sak PS12/86skal endrast. 2. Saka vert oversendt Fylkesmannen i Møre og Romsdal for vidare klagehandsaming etter forvaltningslova kap VI, jf. PBL 1-9. Framlegg frå Aase Ulla: A. Teknisk utval imøtekjem klagar og gjev løyve til frådeling av bustadtomt med påståande hus frå gnr. 2, bnr. 8 med grenser som omsøkt. B. Delingssøknaden vert handsama vidare administrativt. Røysting: 1. Framlegget frå Aase Ulla vart vedteke med 6 mot 1 røyst. 2. Tilrådinga frå kommunalsjef teknisk fekk 1 røyst og fall. PS 12/149 GNR. 8, BNR. 17 M.FL. - NYBYGG - FORRETNING, KONTOR OG BUSTAD, VIKEFJØRA EIENDOM DA - AVKLARING FRIKJØP PARKERING Tilråding frå Teknisk utval, : A. Ulstein kommunestyre viser til rammeløyve for eigedomen gnr 8 bnr 17 m.fl., brev datert og reviderte teikningar datert / , og fastset frikjøpssats for Vikefjøra Eigedom AS til ,- kr pr parkeringsplass for dei 16 plassane som må frikjøpast. B. Grunngjeving for reduksjon i frikjøpssats er: 1. At det vart gjeve eit rammeløyve på eit prosjekt på tomta i 2007 og at frikjøpssatsen då var ,- kroner. Rammeløyvet frå 2007 vart ikkje realisert av grunnar som delvis låg utanfor Vikefjøra Eigedom AS sin kontroll. 2. Justering av rammeløyve/endra prosjekt måtte avvente ny reguleringsplan for kvartalet (godkjent ) og tilpassast denne. 3. Det kom overraskande på prosjektet at kommunestyret valde å auke frikjøpssatsane til ,- pr parkeringsplass i møte Kommunestyret finn det imidlertid ikkje rett å nytte satsane frå 2007 fordi prosjektet er vesentleg omarbeidd og behovet for frikjøp av parkeringsplassar er vesentleg større enn for prosjektet som fekk rammeløyve i

6 Tilrådinga frå rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. PS 12/150 GNR. 11, BNR TILBYGG HYTTE, ÅSE DIMMEN GRIMSTAD OG STIG GRIMSTAD. DISPENSANSASJONAR FRÅ REGULERINGSPLAN OG PBL A. Med heimel i 19-2 i PBL gjev Teknisk utval følgjande dispensasjonar frå reguleringsplanen for Fjelle-Løset, planid , i samband med byggeprosjekt for Aase Dimmen Grimstad og Stig Grimstad: 1. Dispensasjon slik at plassering kan skje dels utanfor sirkel. Dispensasjonen blir gjeve fordi fleire hytter i området allereie har fått løyve til plassering utanfor sirkel. Gjeldande reguleringsplan er elles gamal og har behov for revisjon, hyttepunkta speglar ikkje utvikling og ønskjer hjå dagens hyttebyggarar. Ved den aktuelle tomta er hytta komen først og reguleringsplanen utarbeidd i ettertid. Det er ikkje vurdert mogleg påbygg til hytta ved plassering av sirkel. Hadde sirkelen blitt plassert optimalt i høve til påbygget som nå er aktuelt, ville det truleg berre vere trapperommet som fall utanfor sirkelen. 2. Dispensasjon frå formålet høgspentledning slik at ein kan plassere hyttetilbygget litt inn på dette formålet som vist på situasjonsplan datert Grunngjeving for det er at andre hytter i området har fått same dispensasjon og at Tussa ikkje har merknad til det. Det vert spesielt vist til Tussa sine uttalar om at det i praksis er lita straumføring i den 22 kv leidningen som går forbi hytta. Berre unntaksvis blir denne belasta med tanke på forsyning til Haddal og Eiksund, men elles er dette ei leidning for forsyning av Ringstaddalen og opp til Fjelle. Dispensasjon er ifølgje Tussa uproblematisk. 3. Dispensasjon frå krav om at det ikkje skal leggast inn vatn. Dette er grunngjeve med at fleire hytter i området allereie har fått løyve til å legge inn vatn. Ei løysing med inntak frå eigen brunn og avløp til tett tank ved hovedveg er ei god løysing som kommunen kan godkjenne då den ikkje vil gje miljømessige konsekvensar under føresetnad av at gråvatnet også vert ført til tanken. Kommunen vil også kunne godkjenne alternative avløpsløysingar dersom dei er i samsvar med lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg i Ulstein kommune. B. Rammeløyvet vert handsama vidare administrativt. Framlegg frå Magne Gurskevik: Som tilrådinga frå kommunalsjef teknisk med endring av punkt A 1: 1. Dispensasjon slik at plassering kan skje dels utanfor sirkel. Dispensasjonen blir gjeve fordi fleire hytter i området allereie har fått løyve til plassering utanfor sirkel. Gjeldande reguleringsplan er elles gamal og har behov for revisjon, hyttepunkta speglar ikkje utvikling og ønskjer hjå dagens hyttebyggarar. Ved den aktuelle tomta er hytta komen først og reguleringsplanen utarbeidd i ettertid. Det er ikkje vurdert mogleg påbygg til hytta ved plassering av sirkel. Hadde sirkelen blitt plassert optimalt i høve til påbygget som nå er aktuelt, ville det truleg berre vere trapperommet som fall utanfor sirkelen. Røysting: 1. Framlegget frå Magne Gurskevik vart vedteke med 6 mot 1 røyst. 2. Tilrådinga frå kommunalsjef teknisk fekk 1 røyst og fall. 6

7 PS 12/151 GNR. 25, BNR. 250 OG BNR SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV P-PLASSAR I REGULERT FRIOMRÅDE, ROME AS. A. Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) 19-2 gjev teknisk utval dispensasjon frå reguleringsføremålet friområde i reguleringsplanen for Saunesmarka, slik at det kan etablerast parkeringsplassar i friområdet mellom Storehølvegen og Sauneselva for gnr. 25, bnr. 250 og eventuelt noko areal til utbyggingsføremål for gnr. 25, bnr. 297, jf. situasjonskart datert , sist revidert (revisjon D). B. Grunngjeving for å kunne gje dispensasjon er; 1. Parkeringsarealet ligg hovudsakleg i trasé regulert til høgspentleidning. 2. Friområdet i Saunesmarka har meir ein funksjon å skape luft og avstand mellom bygningane enn å vere rekreasjonsområde, som til dømes det vil vere for friområde i eit bustadområde. Etablering av p-plass vil derfor ikkje gå vesentleg ut over intensjonen med regulert friområde her i denne samanheng. 3. Det er tidlegare gjort andre liknande inngrep i terrenget langs Sauneselva (utfylling og tilstelling, etablering av kulvert, tilkomstvegar og tekniske anlegg) i samband med utbygging av tilgrensande eigedomar. 4. Det er relativt enkelt å eventuelt fjerne p-plassen, for å reetablere grøntareal i framtida, om tilhøva skulle endre seg. 5. Tiltakshavar si verksemd på gnr. 25, bnr. 250 er nyleg vesentleg utvida og oppgradert bygningsmessig. Friområdet får ein kvalitetsheving ved at det saman med etablering av parkeringsplass vert etablert eit tilgrensande parkområde, som tiltakshavar tek på seg å koste / opparbeide og vedlikehalde. Ein får på denne måten ei sterk kvalitetsheving av heile området, jf. elles pkt. E. 6. Det er mangel på tilgrensande p-plassar / mogleg areal for parkering i området. Ein eventuell reguleringsprosess ville kunne ha resultert i same resultat for å løyse parkeringsproblema her. 7. Sauneselva skal ikkje leggjast om eller utsetjast for omfattande inngrep som følgje av tiltaket. Kommunen kan derfor ikkje sjå at tiltaket vil påverke denne delen av Sauneselva i nemnande grad, jf. LOV nr. 100 (Naturmangfoldsloven), C. Rome AS må erverve sin aktuell del av grunnen, der kommunen syt for frådeling og oppmåling av grunnen, med fastsetting av nøyaktig tomteareal, tomtegrenser og overskøyting av grunnen. Tomtegrunnen må vere overskøyta og betalt før den kan takast i bruk. D. Før overskøyting / sal av grunnen må formannskapet ha fastsett tomtepris for arealet. Administrasjonen må derfor omgåande fremje slik sak for formannskapet. E. Teknisk utval set som vilkår for dispensasjon at det innan arealet vert tatt i bruk, må inngåast avtale om opparbeiding av resterande del av friområdet etter nærare utarbeidd plan frå tiltakshavar si side, fremja for kommunen for godkjenning. F. Sjølve byggesaka kan handsamast vidare administrativt. 7

8 PS 12/152 GNR. 25, BNR TILBYGG / OMBYGGING AV EKSISTERANDE BYGG, DISPENSASJON AD GESIMSHØGD OG REGULERINGSFØREMÅL, ULSHAV AS. A. Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) 19-2 gjev teknisk utval dispensasjonar frå plan- og bygningslova (PBL) 29-4 sitt krav om maksimal gesimshøgd 8 meter og frå reguleringsplanen for Saunesmarka ad reguleringsføremålet industri, bilservice og lager, slik at det kan utførast ombygging / oppføring av tilbygg knytt til eksisterande industribygg på gnr. 25, bnr. 294, med maksimal gesimshøgd 9 meter og der delar av bygningsarealet for eigedomen skal kunne nyttast til rehabiliterings- / treningsføremål og kurs- og konferanseverksemd, jf. planteikning (teikning nr. A101), datert og snitteikning (teikning nr. A301), datert Dispensasjonen frå reguleringsplanen for Saunesmarka ad reguleringsføremålet industri, bilservice og lager, for bruken av delar av bygget, vert gjort mellombels og knytt til eksisterande verksemd (rehabiliterings- / treningsføremål og kurs- og konferanseverksemd) i bygget. Godkjenninga vert gjort med bakgrunn i at etablering av klatrevegg m.m. i bygget er knytt til den eksisterande verksemda i bygget (rehabiliterings- / treningsføremål og kursog konferanseverksemd) og ikkje til allmenta / allment treningssenter. Grunngjevinga for å kunne gje dispensasjonar er; Gesimshøgd Tiltaket er vurdert til å få eit akseptabelt arkitektonisk heilskapleg uttrykk, med grunnlag i endra behov for verksemda. Det er tidlegare godkjent bygg i området med tilsvarande og til dels høgare gesimshøgd. Berre delar av tilbygget får gesimshøgd på 9 meter. Bygget vil truleg derfor ikkje verke særleg dominerande i høve omgjevnadene og terrenget, då terrenget i bakkant er stigande opp mot fjellet. Reguleringsføremål Høve til ei utvikling av føretaket med ei avdeling for kurs- og konferanseverksemd og trening / rehabilitering (tilbakeføring til arbeidslivet), vil kunne vere både fornuftig og naudsynt i denne samanheng, både for samfunnet og sjølve verksemda. Tiltaket gjeld ikkje etablering av eit treningssenter som andre treningssenter i området, med allmenn tilgang, men eit treningssenter for rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet. Tiltaket er vurdert å ikkje ha nokon negative konsekvensar for helse, miljø og sikkerheit, men vil kunne føre til auka trafikk til og frå området, dvs. at tilhøva i vegkrysset mellom fylkesveg 61 og Saunesmarka vert ytterlegare pressa / forverra. B. Sjølve byggesøknaden kan handsamast vidare administrativt. 8

9 PS 12/153 GNR. 9, BNR OPPFØRING AV TILBYGG VED INNGANGSPARTI, KNUT INGE ERTESVÅG. Teknisk utval prinsippgodkjenner planlagt tilbygg for gnr. 9, bnr. 254, snr. 1, som vist på plan-, snitt og fasadeteikningar, sist daterte og innregistrerte hos teknisk etat. Teknisk utval meiner at det må vere eit bustadpolitisk mål at bustadmassen bør omfatte både store og små bustader, i varierte prisklasser. Utvalet vurderer likevel ikkje omsøkte tiltak til å vere av eit slikt omfang eller karakter at ein bør gå i mot omsøkte tilbygg av desse grunnar. Grunngjevinga for å kunne akseptere tiltaket er at tilbygget vil kunne gje bustaden naudsynt utvendig bodareal, jf. krav til bodareal i teknisk forskrift, og slik at uteområdet kan haldast meir ryddig. Tiltaket vil i seg sjølv ikkje føre til vesentleg «nedbygging av bustadtunet» eller føre til vesentleg reduksjon av lys og luft mellom bustadbygningane, så lenge tilbygget er lågt og i ein etasje, med delvis open fasade. Tiltaket vil heller ikkje føre til spesielt negative arkitektoniske eller estetiske konsekvensar, jf. PBL 29-1 og 29-2, og tiltaket er avklara med naboar og sameigarar, jf. innleverte nabofråsegner med samtykke til tiltaket. Sjølve byggesøknaden vert handsama vidare administrativt. PS 12/154 GNR. 7, BNR TILBYGG / OMBYGGING BUSTADHUS OG NY GARASJE, SØKNAD OM DISPENSASJONAR FOR AVSTAD TIL FRIOMRÅDE / NABOGRENSE OG TAKFORM / STORLEIK PÅ GARASJE, KARSTEN SÆVIK. A. I medhald av plan- og bygningslova 19-2 i plan- og bygningslova (PBL) gjev teknisk utval dispensasjon frå 4.3 i reguleringsføresegnene for Osneset, del 2, slik at eigedomen med gnr. 7, bnr. 373 kan få ein utnyttingsgrad på inntil 30 % BYA, som følgje av oppføring av tilbygg til bustadhus, inkludert terrassar m.m. og frittliggande garasjebygg. Utvalet har følgjande grunngjeving for at dispensasjon kan gjevast; 1. Verken friområdet eller omgjevnadene vil verte vesentleg påverka av å auke utnyttingsgraden frå 25 % BYA til 30 % BYA for denne eigedomen, slik den ligg til i høve omgjevnadene. 2. Området er relativt sentrumsnært. B. Teknisk utval prinsippgodkjenner oppføring av tilbygg til bustadhus (inkludert terrasse og jacuzzi) og frittliggande garasjebygg på gnr. 7, bnr. 373 under følgjande føresetnader; 1. Tiltaket må tilpassast ein utnyttingsgrad på maksimalt 30 % BYA. 2. Avstanden frå nabogrense (friområde mot nord) til veggliv for garasjebygg må vere minst 2,0 meter. 9

10 3. Avstanden frå nabogrense (friområde mot nord) til veggliv tilbygg bustadhus og til terrasse / jacuzzi må vere minst 2,0 meter. 4. Mønehøgd garasjebygg kan vere maksimalt 6,5 meter over planert terreng / ferdig golv på grunn ved garasjeport. C. Garasjebygget kan ha ei grunnflate på inntil 80 m 2 (BYA), men utvalet oppmodar likevel tiltakshavar om at også garasjebygget vert redusert noko, for å oppnå ein utnyttingsgrad på maksimalt 30 % BYA for eigedomen. D. Med vising til PBL 29-2, kommunal praksis og pkt , bokstav a, i føresegnene til arealdelen i kommuneplanen ad ark / brot i takflata for garasjebygg, finn ikkje teknisk utval grunnlag for å godkjenne ark på garasjebygget. Utvalet står derfor fast på prinsippet om at garasjebygg ikkje skal ha ark. Ut i frå storleiken på garasjebygget og terrenget rundt, vil tilkomsten til garasjeloft utan store problem kunne etablerast innomhus i garasjen eller frå gavlvegg, utan behov for ark. Ark på garasjar er ikkje i samsvar med tradisjonell byggeskikk og vil kunne medverke til at garasjebygget vert sjåande ut som eit mindre bustadhus. Bygg bør framstå som det dei er og ikkje kopiar av annan bygningstype. E. Sjølve byggesaka kan handsamast vidare administrativt. Det må leverast inn reviderte plan-, snitt- og fasadeteikningar og revidert situasjonsplan, jf. pkt. A D ovanfor, før handsaming av sjølve byggesaka. PS 12/155 GNR. 74, BNR SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRÅDELING OG HYTTEBYGGING Teknisk utval finn ikkje å kunne gje dispensasjon frå LNF-føremålet i kommuneplanen og frå 1-8 i plan- og bygningslova (PBL) om forbod mot frådeling og bygging i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag for deling av gnr. 74, bnr. 11, som omsøkt. Utvalet grunngjev avslaget med at frådeling og hyttebygging på eigedomen ikkje er i samsvar med gjeldande arealføremål for området i kommuneplanen. Sidan det i løpet av dei siste fem åra har vore avvist både å regulere området og å avsetje det til areal for hyttebygging i kommuneplanen sin arealdel, meiner Teknisk utval at det ikkje vil vere rett å dele eigedomen då dette vil kunne opne for oppføring av fleire hytter i området, noko både Teknisk utval og styringsgruppa i kommuneplanarbeidet (utvida formannskap) har gått imot. Nytt dokument i saka lagt fram i møtet: Skriv frå Britt-Helen og Fred Frantzen dat Røysting: 10

11 PS 12/156 GNR. 71, BNR KLAGE PÅ VEDTAK OM SJØHUS, OVE KARLSEN Teknisk utval finn ikkje at det i klagen frå Ove Karlsen på vedtak i sak 12/137, datert , er lagt fram nye og vesentlege opplysningar som ikkje var kjende då utvalet handsama søknaden om oppføring av naust. Utvalet meiner at dei innleverte teikningane syner eit naust som ikkje er i samsvar med dei vilkår og føresetnadane som låg til grunn for dispensasjonen og frådelingssaka. Teknisk utval finn såleis ikkje grunnlag for å ta klaga til følgje, som då vert å sende over til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for vidare handsaming etter reglane i forvaltningslova, jf. også 1-9 i PBL. PS 12/157 GNR. 33, BNR. 62. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BUSTADHUS, ARNLEIF KLEVEN Teknisk utval gjev i samsvar med 19-2 i plan- og bygningslova dispensasjon frå møne- og gesimshøgdene på maksimalt 8 m og 6 m, jf i reguleringsplanen for Storehaugen 4, planid , for oppføring av bustadhus som omsøkt med inntil 8,8 m mønehøgde og 6,4 m gesimshøgde målt til gjennomsnittleg opphavleg terreng. Grunngjeving for dispensasjonen er at prosjektet er relativt godt terrengtilpassa denne noko utfordrande tomta og at omsyna som ligg bak føresegnene vert ikkje vesentleg tilsidesett. Utvalet vektlegg også at fordelane ved å gje dispensasjon ser ut til å vere klart større enn eventuelle ulemper tiltaket kan medføre for naboar og omgjevnaden. Søknaden om rammeløyve kan såleis vidare handsamast administrativt. PS 12/158 GNR. 29, BNR TILTAK PÅ LØDE, ROLF-MAGNUS SUNDGOT 1. Med vising til 29-2 i plan- og bygningslova og pkt i kommuneplanen om estetikk/visuelle kvalitetar finn ikkje Teknisk utval å kunne godkjenne fasadeendringar og tilbygg på løda som vist i søknad datert Det er særskilt bruken av unødig mange vindauge i fasadane mot sør, vest og nord og den dominerande sørfasaden som utvalet meiner gjev bygningen ein visuelt nedsett kvalitet og bryt med tradisjonell byggjeskikk for bygningar med slik funksjon. Teknisk utval vektlegg også at bygningen ligg eksponert til og er såleis godt synleg frå omgjevnadane. 11

12 I medhald av 32-3 i PBL gjev difor Teknisk utval tiltakshavar Rolf-Magnus Sundgot pålegg om å rette dei ulovlege utførte tiltaka på ein av følgjande måtar: a) ved å fjerne mange av vindauga på fasaden mot sør, vest og nord. Vindauget plassert midt på sørfasaden som er noko høgre enn dei andre, må bytast ut slik dei vert like. For å dempe ned den store, nye samanhengande veggflata mot sør må også tilbygget mot aust endrast. Takflata må kortast inn til tilsvarande taklengde som tilbygget mot vest har, og bordkledning mot sør som går utover opphavleg tilbygg mot aust må fjernast. Dette skal gjerast om lag slik som synt på framlagt fotomontasje - illustrasjon, datert , utarbeidd av teknisk etat. Vidare må det leggast inn markering av enden av opphavleg bygningskropp mot vest med ståande, breie bord som markerer det tidlegare hjørnet. b) ved riving av heile eller delar av bygningen, slik søkjar sjølv har framsett ønskje om. 2. Frist for retting av forholda nemnd i pkt. 1 a) eller b) over vert sett til 1. juli Reviderte teikningar om lag i samsvar med fotomontasje illustrasjon datert må innan 1. februar 2013 innleverast til teknisk etat for oppfølging. Dersom tiltakshavar vel å rette forholda ved riving av heile eller delar av bygningen må ein søknad om rivingsløyve/tiltak vere innlevert til teknisk etat innan 1. februar Dersom fristane ikkje vert haldne vil pålegget kunne bli følgt opp med tvangsmulkt og førelegg som kan få verknad som rettskraftig dom, jf i PBL. 3. Då søkjar både skriftleg og munnleg har informert kommunen om at den delen av søknaden frå som gjeld bruksendring til kontor ikkje er det eigentlege føremålet, men at han i staden vurderer å heilt eller delvis rive løda og nytte bygget/arealet til bustadføremål, ser Teknisk utval det som mest tenleg å utsette handsaminga av dette momentet i påvente av ein nærare og spesifisert avklaring i søknads form. 4. I medhald av 32-8 i PBL og 16-1 a) pkt. 2 i Forskrift om byggesak (SAK10) gjev Teknisk utval eit overtredingsgebyr på kr ,- til tiltakshavar Rolf-Magnus Sundgot for å ha utført søknadspliktige tiltak på lødebygningen på gnr. 29, bnr. 203 utan at det låg føre søknad og naudsynt løyve til dette. Teknisk utval orienterer søkjar på nytt om at endringar i arealplanstatus for løda normalt skjer ved rullering av kommuneplanen sin arealdel eller som følgje av reguleringsplanvedtak eller ved søknad om dispensasjon. PS 12/159 DETALJREGULERING FOR MYRANE - HANDSAMING ETTER OFFENTLEG ETTERSYN Tilråding frå Teknisk utval, : Ulstein kommunestyre godkjenner i medhald av plan- og bygningslova, 12-12, framlegg til detaljregulering for Myrane, PlanID , datert , sist revidert

13 PS 12/160 INFOLAND - ETABLERING AV ELEKTRONISK DISTRIBUSJON AV KART - OG EIGEDOMSDATA VIA INTERNETT. Tilråding frå Teknisk utval, : 1. Kommunestyret godkjenner avtale med Norsk Eiendomsinformasjon AS om etablering av internettenesta INFOLAND for salg av kart- og eigedomsdata slik den går fram av vedlegg 1 - avtale om kjøp av informasjon og metadata. 2. Rådmannen får fullmakt til å: a. inngå avtale i samsvar med pkt 1. b. utarbeide og vedta produktkatalog med prisar og leveringsbetingelsar. c. inngå avtale med Norsk Eiendomsinformasjon AS om innhaldet i leveransetilbodet under pkt 2b. (jf vedlegg i avtalen under pkt 1). PS 12/161 GEBYRSATSAR 2013 FOR SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA OG SEKSJONERINGSLOVA Tilråding frå Teknisk utval, : 1. I medhald av 33-1 i Plan- og bygningslova, 32 i Matrikkellova og 7 i lov om eigarseksjonar godkjenner kommunestyret følgjande: a. Satsane i gjeldande gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova verta auka med 10 %. Grunnbeløpet vert auka frå kr til kr b. Satsane i gjeldande gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkellova vert auka med 6 %. c. Satsane for seksjoneringssaker etter Eigarseksjoneringslova vert regulert i høve til rettsgebyret for Endringane vert gjort gjeldande frå PS 12/162 GEBYR FOR VATN OG AVLØP 2013 Tilråding frå Teknisk utval, : I medhald av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974, godkjenner Ulstein kommunestyre følgjande auka investeringsrammer og gebyr for 2013: 1. Investeringsramma for vatn vert sett til 16,3 mill. kroner. Finansiert med lån. 13

14 2. Årsgebyra for vatn vert auka med 12 %. 3. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for vatn, samt målarleige vert auka med 12 % 4. Investeringsramma for avløp vert sett til 5,6 mill. kroner. Finansiert med lån. 5. Årsgebyra for avløp vert auka med 30 %. 6. Satsane for abonnement- og forbruksgebyr for avløp vert auka med 30 % 7. Tilknytingsgebyr for vatn vert auka til kr ,- kroner for vanleg bustad 8. Tilknytingsavgift for kloakk vert auka til kr ,- kroner for vanleg bustad. 9. Tilknytingsavgifta basert på BRA for vatn vert auka til kr. 35,- pr m 2 for BRA inntil 1000 m 2 og kr. 25,- for BRA over 1000 m Tilknytingsavgift basert på BRA for avløp vert auka til kr. 50 pr m 2 for BRA inntill 1000 m 2 og kr. 32 for BRA over 1000 m 2 Gebyra vert gjort gjeldande frå PS 12/163 GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2013 Tilråding frå Teknisk utval, : Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, heimla i brann- og eksplosjonsvernlova 28, vert kr 310,- pr. hus som har fyringsanlegg og for ekstra pipeløp eit tillegg på kr 100,-. Gebyret vert gjeldande frå PS 12/164 ØKONOMIPLAN Uttale frå Teknisk utval, : 1. Teknisk utval viser til at driftsbudsjettet for teknisk etat har kome ned på eit absolutt minimum. Utvalet er uroa for at lav arealplankapasitet på sikt vil hemme utviklinga i kommunen. Utvalet ber difor om at arealplanleggarstillinga vert innarbeidd i budsjettet igjen. 2. Teknisk utval ber om at investeringstiltaket om trafikktrygging vert innarbeidd då dette er viktig for mjuke trafikkantar, og vil kunne generere tilskottsmidlar Nytt dokument delt ut i møtet: Notat frå rådmannen dat, , l.nr /2012 Fellesframlegg frå Teknisk utval: 1. Teknisk utval viser til at driftsbudsjettet for teknisk etat har kome ned på eit absolutt minimum. Utvalet er uroa for at lav arealplankapasitet på sikt vil hemme utviklinga i 14

15 kommunen. Utvalet ber difor om at arealplanleggarstillinga vert innarbeidd i budsjettet igjen. 2. Teknisk utval ber om at investeringstiltaket om trafikktrygging vert innarbeidd då dette er viktig for mjuke trafikkantar, og vil kunne generere tilskottsmidlar Røysting: Fellesframlegget vart vedteke med 5 mot 0 røyster o Link vert sendt til: 1. Teknisk utval 2. Rådmannen 3. Kommunalsjef teknisk 4. Servicetorget 5. Kommunerevisjonen 6. VKUS v/jostein Støylen 7. Kontrollutvalet m/vara Ulstein kommune Politisk sekretariat, Bjørg Haugland, sekretær 15

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP Silja Øvrelid MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP Silja Øvrelid MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 09:00 11:00

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 09:00 11:00 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.09.2014 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 01.10.2019 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein Grimen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Gurskevik MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Gurskevik MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 11.40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Silja Øvrelid MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Silja Øvrelid MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 13.03.2013 Tid: 09:00 12:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Renathe Rossi-Kaldhol MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 12.11.2013 Tid: 12:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Berset

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/295-2 Løpenummer:13/3454 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 06.06.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for tekniske saker og næring. Tor Henrik Søiland Møyfrid Lode Reiestad Kari Nord-Varhaug Njål Stokka Aage Haver Paul Skretting

MØTEPROTOKOLL. Utval for tekniske saker og næring. Tor Henrik Søiland Møyfrid Lode Reiestad Kari Nord-Varhaug Njål Stokka Aage Haver Paul Skretting HÅ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval for tekniske saker og næring Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 16.10.2007 Tid: Kl. 09.00 11.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Mons Skrettingland Tor Henrik Søiland Møyfrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Warholm MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Warholm MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Gurskevik MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Gurskevik MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 09.11.2017 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Strand MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Strand MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 28.12.2017 Tid: 16:00 17:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Vår ref. 2013/1373-4. Særutskrift - Dispensasjon - 186/84 -bruksendring frå garasje til fritidsbustad - Valen - Oddvar Myklebust

Vår ref. 2013/1373-4. Særutskrift - Dispensasjon - 186/84 -bruksendring frå garasje til fritidsbustad - Valen - Oddvar Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området.

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området. ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 1 av 1 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser. 2 Arealet innanfor desse grensene er regulert til: Byggeområde: Område A til L for forretningar,

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 88/09 :: Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Bukti, bustadfelt og barnehage

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 88/09 :: Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Bukti, bustadfelt og barnehage MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG FORVALTNINGSSTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2015 Tid: 1600-1900 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.02.2008 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Gjelsten Leiar

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 202/259 Delegert sak nr: 352/2 Arkiv: 52/25 Vedtaksdato: 0..202 ENKELTVEDTAK med klagerett i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Arne Vikebakk MEDL KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Arne Vikebakk MEDL KRF ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 05.10.2017 Tid: 09:00 10:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Aasgard Leiar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 30.11.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Medlem KRF Hanne Stokke Medlem AP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Medlem KRF Hanne Stokke Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord. Rådhuset Dato: 29.04.2014 Møtet starta 11:00 Møtet slutta 13:45 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.11.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:35 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 067/2018 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 067/2018 Formannskapet PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Sveinung Toft FA - L12, FA - L21, PlanID - 126620030001, PlanID - 126620170002 17/1158 Saknr Utval Type Dato 067/2018 Formannskapet PS 29.08.2018 1. gangs framlegg

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 15.01.2014 Tid: 13:30 17:10 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Forvaltningsstyret

Saksnr Utval Møtedato Forvaltningsstyret Arkivref: 2012/927-12456/2012 Saksh.: Ove Jarle Skaar Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Forvaltningsstyret 23/92 - TILBYGG TIL BUSTADHUS FOR GARASJE/UTSTYRSBOD MED TERRASSE OG LESKUR PÅ TAKET I SJONARVEGEN

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Marianne Aadland Sandvik Gbnr-38/71, FA-L42 19/1236 Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 Klage - GBNR 38/71- Klage på avslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Åse Alnes Kvalsvik Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Åse Alnes Kvalsvik Medlem KRF Runar Stave Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Maritim og teknisk komite Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 24.03.2015 Tid: 15:00 16:30 Medlemer som møtte: Idar Tarberg Leder H Åse Alnes Kvalsvik Medlem KRF Runar Stave

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 09.02.2015 019/15 LEIKAA Kvam heradsstyre 17.02.2015 011/15 LEIKAA Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.10.2015 Tid: 1600-2100 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Grimstad jr. MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.04.2014 Tid: 15:00 17:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Berset

Detaljer