Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68"

Transkript

1 Side 1 av 68 Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport

2 PROGRAM Fredag 8.5. Kl Kl Kl Styremøte Ledermøte Møter i komitéer og utvalg etter behov Middag fredag 8.5. må den enkelte delegat bestille på hotellet, Thon Hotel Oslo Airport. Ingen fellesmiddag fredag. Lørdag 9.5. Kl Kl Kl Kl Kl Registrering av delegater Representantskapsmøtet 2015 starter Lunsj Representantskapsmøtet 2015 fortsetter. Middag Side 2 av 68

3 REPRESENTANTSKAPSMØTE I NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND FORRETNINGSORDEN Forslag til forretningsorden foreslås av NEKFs Forbundsstyre til Representantskapsmøtet Representantskapsmøtet velger RS-ordfører og ViseRS-ordfører året før. 2. RS-ordfører og ViseRS-ordfører leder Representantskapsmøtet. 3. Alle som ønsker ordet under møteforhandlingene viser dette med delegatnummer. 4. Alle som skal ha ordet skal bruke talerstolen. 5. Taletid begrenses i utgangspunktet ikke. RS-ordfører kan foreslå å innføre begrenset taletid underveis i møteforhandlingene. 6. Forslag til behandling skal være levert iht. Lover for Norske Elghundklubbers Forbund. 7. Forslag som ikke er levert eller fremsatt iht. pkt. 5, behandles ikke. 8. Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag og omforente forslag tillates i behandlingen av saker fremsatt på lovlig måte. Endringsforslag og omforente forslag skal leveres skriftlig til RS-ordfører. 9. Når strek settes, skal de fremsatte forslag til vedtak og talerliste refereres. 10. Replikk varles med delegatnummer og eget tegn (V-tegn). Til hvert innlegg er det anledning til replikk, hver på maksimum 1-ett-minutt. I tillegg har taleren rett til svar/replikk. Det er ikke anledning til «duplikk». 11. Alle som ber om ordet til forretningsorden, får dette straks. 12. Utsettelsesforslag tas umiddelbart opp til votering. Side 3 av 68

4 TIL REPRESENTANTENE I henhold til gjeldende lover for Norske Elghundklubbers Forbund innkalles de valgte representanter til det 38. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE I NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND, LØRDAG 9. MAI 2015 KL THON HOTEL OSLO AIRPORT, GARDERMOEN DAGSORDEN - SAKSLISTE: 1. Godkjenning av representantenes fullmakter 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4.1 Valg av protokollfører (e) 4.2 Valg av tellekorps 5. Valg av to personer til å undertegne protokollen 6. Lov- og kontrollkomiteens erklæring 7. Forbundsstyrets årsberetning for Forbundsstyrets årsregnskap og revisors beretning for Fastsetting av områdeklubbenes medlemskontingent til forbundet for Forbundsstyrets budsjett for 2015 og Innkomne saker Forbundsstyret - Endring av Championatreglene Aust-Agder Elghundklubb - Championatregler, jaktchampionat Telemark Elghundklubb - Endringer i Championatreglene Side 4 av 68

5 Vestoppland Elghundklubb - Endringer i Championatreglene Sør-Trøndelag Elghundklubb - Jaktchampionat Løshund Sør-Trøndelag Elghundklubb - Jaktchampionat Løshund gjeldende for 5-årsperiode Aust-Agder Elghundklubb - Subsidiært forslag til nye Championatkrav Forbundsstyret - Krav om Jaktchampionat før Utstillingschampionat blir løst ut Aust-Agder Elghundklubb - Unghundchampionat Forbundsstyret - Registreringsnekt for rasen Norsk Elghund Grå Hadeland Elghundklubb - Endring av NEKFs Lover, Jotunfjell Fjordane Elghundklubb - NKKs utstillingsregler 12. Valg Skien/Torvikbukt, 15. april 2015 Ivar Horrigmo RS-ordfører Arild Visdal Forbundssekretær Side 5 av 68

6 Side 6 av 68

7 Side 7 av 68

8 ÅRSMELDING 2014 RS.sak Side 8 av 68

9 NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND FORBUNDSSTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Styret Norske Elghundklubbers Forbundsstyre valgt ved RS 2014 har bestått av: Leder: Kjell Arild Haugen Aust Agder EHK Nestleder: Kjell Kruke Gudbrandsdal EHK Styremedlem: Eivind Haugseth Østerdalen EHK Styremedlem: Knut J Herland Follo og Østfold EHK Styremedlem: Knut Juvet Buskerud EHK 1. Vararep.: Jostein Dahle Nord Trøndelag EHK Medlemstall: hovedmedlem (40) pr var totalt: Medlemstall: hovedmedlem (40) pr var totalt: Økning på: 60 I perioden har det vært avholdt 8 Forbundsstyremøter. I tillegg har det blitt holdt løpende kontakt på telefon og på saker det har hastet med. Det har blitt behandlet 73 saker i løpet av året, alle styrereferater er sendt ut til områdeklubbene, samt lagt ut på Forbundets hjemmesider. Nordisk Elghundunion har avholdt et møte i Norge i perioden. NEKF var også invitert til møte med SÄK, Rättvik 7.august der temaet var avlsarbeid over de nordiske grensene, jaktprøvereglene for løshund, championatregler/eksteriør. Det er også avholdt ett møte sammen med alle komiteer og utvalg i løpet av Representanter fra NEKF har deltatt på både RS og i diverse komiteer og utvalg i NKK Viktige saker som FS har jobbet med: Samarbeidsavtale med Egmont RS 2014 gav FS klar beskjed om at Samarbeidsavtalen med Egmont skulle avsluttes. FS nedsatte raskt en komite som skulle jobbe med dette. Komiteen har brukt mye tid på å sette seg inn i saken og avholdt møter både internt og med Egmont. Status for saken er nå at Egmont har sagt opp avtalen, men samtidig saksøkt NEKF for inntil 1,5 mill. NEKF har engasjert advokat og saken vil nå gå sin gang i rettsvesenet. FS er klare på at avtalen ble inngått på svært sviktende grunnlag og under mange uheldige omstendigheter. I tillegg så er det ikke levert den varen som er beskrevet i avtalen og det økonomiske fundamentet som skulle ligge til grunn er ikke innfridd. Siden saken nå er i rettssystemet kan den ikke utredes i detalj i en årsmelding. Komiteer og utvalg I etterkant av RS 2014 ble samtlige komiteer og utvalg gjennomgått og det ble foretatt en del utskiftinger. På nyåret 2015 ble det endelig nedsatt et etterlengtet avlsutvalg for Jämthund. Det kom også inn søknad fra Laika-klubben om å bli tatt inn som egen rase-klubb under NEKF. Dette ble ikke imøtekommet, men Laika-folket er velkommen under samme vilkår som de andre rasene. Side 9 av 68

10 Komitéer og utvalg har etter Forbundsstyrets oppfatning gjort en meget god jobb i året som har gått. Forbundsstyret har satt fokus på å være representert i komiteer og utvalg, for å være den nødvendige støtten og for å kunne oppnå gjennomgående representasjon. Forbundsstyret ser det som svært viktig å bistå med tilrettelegging for å gjøre hverdagen enklere for medlemmene i komiteer og utvalg. Avlsarbeid Arbeid med målretta avlsarbeid har vært et prioritert tema det siste året. Avlsutvalgene har utarbeidet strategier og lister som i hovedtrekk baserer seg på å dokumentere de faktiske egenskapene til våre avlshunder. Det vises for øvrig til de aktuelle årsmeldingene. Vi har for øvrig 3 avlsutvalg, det er for rasene Norsk Elghund Sort, Norsk Elghund Grå og Jämthund. For de øvrige rasene er det samarbeid med Sverige. Ettersøks-regelverket Det har i 2014 vært særdeles mye arbeid og mye fokus på endringene i ettersøks-regelverket. FS har prioritert dette arbeidet og vårt Ettersøksutvalg har hatt en vanskelig jobb ettersom noen viktige avgjørelser allerede var tatt og vårt arbeid har gått på å prøve å «minimere skadene». NEKF har nå markert seg i de rette fora, og vi er også representert i viktige utvalg slik at vi er i posisjon til å styre utviklingen i den retningen vi mener er viktig Nordisk samarbeid FS har jobbet ut fra RS sine klare føringer om at det Nordiske samarbeidet skal intensiveres. Det nordiske samarbeidet i NÄU er i løpet av året formalisert slik at det er en styringsgruppe med 3 underutvalg innen jaktprøveregler, avlsarbeid og dataløsninger. Siden vi nå har felles prøveregler med ett annet land, så må eventuelle endringer i regelverket fattes ut fra forslag (på bakgrunn av innspill) fra NÄU som så behandles i de respektive land. Den første mulighet for justering av prøvereglene for løshund vil bli på RS Da vil vi forhåpentligvis også få med oss Sverige på felles regler. Innen avlsarbeid er det mye å ta tak i slik at Norden får en felles forvaltning av de samme rasene. Blant annet har arbeidet med tilnærminger av de nasjonale championatreglene blitt satt på dagsorden. Datagruppa som er nedsatt vil få i oppdrag å se på utveksling og utvikling av hundedata. Det er en klar målsetting å få på plass en felles database der en kan finne info om hunder fra alle de 3 nordiske land. Prøveregistrering / Årbok 2013 og 2014 Det ble nedsatt et datautvalg som blant annet skulle få på plass prøveregistreringsprogrammet som nå er i bruk. I tråd med RS sine føringer så ble NPP (Nordisk Prøve Program) brukt sist sesong. Programmet er meget godt tilpasset jaktprøvereglene og skogskortet og er veldig raskt å bruke. Det har tatt noe tid å få alle prøver fra programmet til NKK/DogWeb, men dette er nå på plass og nødvendige justeringer gjøres for at flyten er på plass når jaktprøven starter høsten Det vises for øvrig til årsmelding fra Datautvalget. Det var mange feil og mangler på alle jaktprøver som var registrert i Dog123 i Dessuten manglet det nødvendig info for å kunne lage en årbok. Alle prøver fra 2013 har derfor måttet registreres på nytt i NPP og disse prøvene var ikke på plass før i april FS vedtok derfor at det skulle lages en felles årbok for 2013 og Ungdomsarbeid Side 10 av 68

11 FS har ungdomsarbeid og rekruttering som en prioritert oppgave. Ungdomsutvalget har utlyst uformelle konkurranser for områdeklubbene der høyt antall unge medlemmer og gode rekrutteringstiltak skal vedsettes. Alle klubbene er også anmodet å utnevne en ungdomskontakt, og representasjon av ungdom i vår organisasjon vil komme på dagsorden snart. Bortfall av krav om Stor-Cert NKK sitt RS 2013 vedtok enstemmig at kravet om et Stor-Cert for å bli UCH skulle fjernes fra 1. januar På NKK RS 2014 høsten 2014 ble saken løftet inn med full tyngde igjen. Mange tok til ordet for å annullere vedtaket fra 2013, men etter en lengre debatt ble resultatet at de rasene som hadde tilleggskrav (for eksempel jaktprøve) kunne velge bort kravet om Stor-Cert. For at dette skulle være gjeldende fra 2015 så måtte raseklubber/forbund gjøre vedtak om dette før 1. februar Dette ville normalt være en RS-sak, men FS mente at dette burde få virkning fra 1. januar 2015, og fattet derfor vedtak om at NEKF velger bort kravet om Stor-Cert for å bli Utstillingschampion for våre raser. Det vises for øvrig til årsmeldingene fra komiteer og utvalg. Arrangementer Hedmark og Oslo-området Elghundklubber arrangerte NM Løshund på Malungen i Hedmark høsten Tittel forsvarer Tore til Arnulf Storøsæter forsvarte sin tittel og ble en suveren Norgesmester. Vi gratulerer både hund og eier. Vi takker også de 2 områdeklubbene for et meget godt arrangement. Økonomi Årsresultatet 2014 viser et overskudd på kr som Forbundsstyret har vedtatt overført til egenkapitalen. Budsjettert underskudd i 2014 var satt til kr Egenkapitalen øker fra kr ,00 pr til kr ,00 pr , tilsvarende regnskapets årsresultat. Forbundsstyret mener at egenkapitalen er tilfredsstillende, det bør for fremtiden utarbeides en langsiktig økonomiplan som sikrer forutsigbarhet og forståelse for de fremtidige utfordringer som NEKF vil møte. Egenkapitalen bør fortsatt styrkes for at organisasjonen skal kunne ha en økonomisk trygghet for fremtidige utfordringer og investeringer. Siden NEKF er saksøkt for et betydelig beløp har vi formelt ikke sett anledning til å foreta noen store investeringer utenom den daglige driften. Men våre hovedaktiviteter skal gå sin gang innenfor rammen av daglig drift. Forbundsstyret viser for øvrig til Årsregnskapet 2014 med utarbeidede noter og revisors beretning. Administrasjonen NEKFs administrasjon har i 2014 bestått av en 40 % stilling som Forbundssekretær. Hedersbevisninger Avtroppende leder Nils-Erik Haagenrud ble under Representantskapsmøtet i 2014 tildelt forbundets hederstegn i GULL. Hederstegnet utdeles for verdifull personlig innsats med dommerkonferansene og utarbeidelse av kompendium samt som både utstillings og jaktprøvedommer både for Elghundforbundet, områdeklubber, og NKK. Side 11 av 68

12 Oppfølging av RS vedtak Forbundsstyret har etter beste evne fulgt opp alle RS-vedtak og styrt etter de føringer som RS gav. Vedtak fattet både på RS-13 og RS-14 har blitt satt på dagsorden. Forbundsstyret takker organisasjonen og alle for innsatsen i året som har gått. Norske Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret Gardermoen, 15. april 2015 Kjell Arild Haugen Kjell Kruke Knut Juvet Leder Nestleder Styremedlem Knut J. Herland Styremedlem Eivind Haugseth Styremedlem Side 12 av 68

13 ÅRSMELDING AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND GRÅ Avlsutvalget vart utnevnt av Forbundsstyret (FS) i møte den Utvalget består av Jostein Dahle (leder), Marianne Holmli, Jan Lien og Ellen Merethe Krokstad. I året 2014 er det er avhold 2 møter og 1 telefonmøte, utvalget har behandlet 18 saker. Saker utvalget har prioritert er : - indeksavl - kullklassifisering - indeksering av avlshundene - sykdomsregistrering NEG samling Dombås 2014: Deler av avlsutvalget og deler av Forbundsstyret avholdt ei samling for NEG i forbindelse med utstillingene på Dombås. Temaene var indeksavl HD, eksteriør på våre hunder m.m. Indeksavl : AU NEG fremmed en sak til FS angående indeksavl på NEG, der det åpnes for avl på hunder med status C uten anmerkninger på HD(vedtatt i sak FS38/14). Kullklassifisering: Utarbeiding av kullklassifisering liste etter dokumenterte egenskaper i de forskjellige jaktprøveformer (vedtatt FS38/14). Vedlegg 1. Indeksering av avlshunder: Her har vi brukt innspill fra forskere og våre fagkomiteer på jaktprøver til valg av momenter med mest arvbarheten (vedtatt i sak FS38/14)Vedlegg 2. Registrerings tall Norsk Elghund Grå: Norsk elghund grå HD 2014: A: 140 hunder 47% B: 80 hunder 26,9% C: 59 hunder 19,8% D: 19 hunder 6,3% E. 0 hunder Side 13 av 68

14 Frie: A+B = 220 hunder 73,9% HD: C+D+(E) = 78 hunder 26,1% HD Statistikk fordelt på fødselsår: År: Antall avkom Antall røntget Antall frie Antall svak Antall middels Antall sterk Utstilling: Det er i 2014 bedømt 1763 hunder på 56 utstillinger der rasen er blitt bedømt, ca 48% med Excelent, 30 % Very Good, 19 % Good og 3 % 0 eller KIP. Vi er på topp over antall hunder fremvist på utstilling. Utfordringer: AU NEG ønsker en rasker skifte på avlshundene, der vi får et bredere bruk av avlshunder. Vi ser at mye av avlen nå blir bestemt av «titler», eier av hundene og populære avls hanner. Noe som fører til problemer i de neste generasjoner i forhold til innavl. Data på jaktprøver er pr.dato vanskelig å få ut av DogWeb, for framtiden håper vi at NPPprogrammet kan brukes til å hente ut tallene for rasene. Skal et AU presenter statistikk for rasene trenges det en database som kan levere riktige tall. AU NEG ønsker å bygge opp statistikker på tisper brukt i avl, noe som vil gi et bedre bilde på hvordan avlen har lykkes/mislykkes. Side 14 av 68

15 Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå Marianne Holmli (sign.) Jan Lien (sign.) Ellen Krokstad (sign.) Jostein Dahle Side 15 av 68

16 A-KULL: Hannen og tispen er NJCH, i samme prøveform. Hannen og tispen har minst VG( very good) på utstilling. Hannen og tispen er HD rønget og begge har resultat A,B eller C(uten anmerking). HD indeks samlet for A,B kull på minst 200%,der C hunder er brukt på minst 210%. Innavelsgraden overskrider ikke 5% (6 generasjoner). Ingen bekreftede arvelige sjukdommer. B-KULL: Hannen og tispe har minst en 1premie på jaktprøve, i samme prøveform. Hannen og tispe har minst VG (very good) på utstillning. Hannen og tispen er HD rønget og begge har resultat A,B eller C(uten anmerking). HD indeks samlet for A,B kull på minst 200%,der C hunder er brukt på minst 210%. Innavelsgraden overskrider ikke 5%(6 generasjoner). Ingen bekreftede arvelige sjukdommer. C-KULL: Hannen og tispe er NJCH, men i ulik prøveform. Hannen og tispen har minst VG( very good) på utstilling. Hannen og tispen er HD rønget og begge har resultat A,B eller C(uten anmerking). HD indeks samlet for A,B kull på minst 200%,der C hunder er brukt på minst 210%. Innavelsgraden overskrider ikke 5%(6 generasjoner). Ingen bekreftede arvelige sjukdommer. D-KULL: Hannen og tispe har minst en 1premie på jaktprøve, men i ulik prøveform. Hannen og tispe har minst VG (very good) på utstillning. Hannen og tispen er HD rønget og begge har resultat A,B eller C(uten anmerking). HD indeks samlet for A,B kull på minst 200%,der C hunder er brukt på minst 210%. Innavelsgraden overskrider ikke 5%(6 generasjoner). Ingen bekreftede arvelige sjukdommer. : KULL Hannen og/eller tispen oppfyller ikke krav til avelshunder. Hannen og/eller tispen har for mange avkom. I kombinasjonen finnes arvelige sjukdommer. Innavelsgraden overstiger 5 %(6 generasjoner). Det har ikke vært kontakt med avelsutvalg før paringen. I kombinasjonen har en av hundene fått KIP pga. gemytt Side 16 av 68

17 Indeksering/rangering av jaktprøveresultat hanner/tisper, Norsk Elghund Grå: Forbundstyret i NEKF har fattet vedtak på indeksering av jaktegenskaper for godkjente avlshanner for rasen Norsk Elghund Grå. Bandhundutvalget og Løshundutvalget har kommet med innspill på hvilke momenter som er mest arvelig i sine jaktprøveformer. Alle moment der hunden er bedømt i og gjennomsnittet for momentene, danner grunnlaget for indekseringen. Momenter: Bandhund: 2, 3, 4 Løshund: 1, 3, 5, 9 Indekseringen er kun for godkjente avlshanner i regi av AU NEG sin avlshundliste. Avlshundlisten er nå delt etter hvilken jaktprøveform hundene er merittert i. Der hundene fyller kravet for begge prøveformer, vil de stå på begge listene over avlshunder. Indeksering: Grunnlag for indeksering er fra analyser av jaktprøver i FOU prosjektet. BANDHUND Moment 2: Moment 3K: Moment 4: Totalt: 7,4 p 6,8 p 7,0 p 21,2 p som gir 100 i indeks LØSHUND Moment 1: Moment 3: Moment 5: Moment 9: Totalt: 6,6 p 7,3 p 7,8 p 8,8 p 30,5 p som gir 100 i indeks Eks: Hunden har startet på 4 løshundprøver. Moment 1: 9 p, 9 p, 9 p, 8 p snitt 8,5 Moment 3: 10 p, 9 p, 10 p, 10 p snitt 9,75 Moment 5: 9 p, 9 p, 10 p, 10 p snitt 9,5 Moment 9: 10 p, 10 p, 9 p, 9 p snitt 9,5 Totalt: 37,25 Beregning: 37,,25 x 100 : 30,5 = 122,95, som blir eks. hundens indeks Når muspeker blir satt på indekstallet for den enkelte hund, vil tallgrunnlaget for indekseringen for denne hunden komme opp som merknad. Side 17 av 68

18 ÅRSMELDING 2014 AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND SORT Avlsutvalget for Norsk Elghund sort har i 2014 bestått av: Leder: ingen Medlem: Bård Johnsen Medlem: Sverre Høyvik Medlem: Tore Storhaug Medlem: Kåre Hårstadstrand Medlem: Nils-Erik Samuelsen medlem/observatør Sverige AUNES har i 2014 fungert uten leder. I løpet av året er det avholdt ett telefonmøte. Hovedfokuset har vært avlsbredde der man ivaretar de gode egenskapene til svarthunden som jakt- og familiehund. Avl: Viktige tiltak for å ivareta avlsbredde har vært å øke antall godkjente avlshunder, ha oversikt over kombinasjoner og innavlsgrad. Man ser at antall hunder på avlshund listen øker for hvert år ved utgangen av 2014 er det 61 hunder på listen. Det ble i 2014 registrert 143 valper fordelt på 31 kull. Dette utgjorde 61 tisper og 82 hanner. Gjennomsnittlig innavlsgrad er 3,11 og gjennomsnittlig samlet HD indeks er 215,33. Kullene i 2014 har hatt gjennomsnittlig str på 4,6 valper. Det har ikke vært mulig å innhente statistikk vedrørende forskjellene på innavlsgrad ved godkjente/ikke godkjente kull da det ikke har vært ført fullstendige logger for henvendelser. Vi registrerer en voldsom etterspørsel etter NES valper. Sverige: Det ble registrert 25 hunder i Sverige i 2014, 5 norske importer, og 20 svenskfødde valper fordelt på 3 kull. Årets oppdretter NES: Helse: Norsk Elghund Sort er fortsatt en frisk rase, uten de store helsemessige utfordringene. I løpet av 2014 er det kun registrert 1 tilfelle av øyesykdom. 5 hunder er rtg for AD og alle er fri. Hva gjelder HD så viser statistikken en svak oppgang av HD i hunder er rtg i 2014, hvorav 76% er fri (A eller B), 14% C, 7% D og 3% E. Statistikk over 10 år viser 89% fri (A eller B), 14% C, 7% D og 1% E. Det har tidligere vært år som har vist en svak oppgang, som i 2010 og i Sverige: 1 hund rgt fri for HD, 5 hunder øyelyst i 2014, 3 u.a., 1 PLD, glaukom og 1 katarakt. Jakt: Det er i 2014 gått totalt 129 prøvedager. Det er en større andel tisper (52,7%) enn hanner (41%) som har gått jaktprøver til premiering. Øvrige er 0 premier. Det er gått flest 1 dags separat prøver. Sverige: Det er gått 8 bandhundprøver i 2014, 6 til 1. Premie, 1 til 2. Premie og 1 til 0. NJ(B)CH i 2014 Navn hund Eier NO35977/10 Hero Av Bjønnsteg Arne Hanssen NO36647/12 Ronja Vidar Lillevik NO422661/10 Aiko Sindre S. Kallmyr NO44691/11 Doffen Av Eikjevellen Knut Opheim SE17188/2010 Sisotindens Rolex Mattias Pihlgren SE55446/2010 Laxfjällets Nellie Susanne Hansson NVCH i 2014 Navn hund Eier NO36231/11 Vossasvarten`s Birk Tim Kjerrgård NO36233/11 Vossasvarten`s B- Anja Roald Lunde NO36736/12 Sisotindens Waika Willy Rudborg NO39828/12 Kullskogens Rt-Cassi Anders Andersen Side 18 av 68

19 Årets jakthund NES: Eksteriør: I løpet av 2014 er det bedømt 365 NES fordelt på 54 utstillinger. Eksteriøret på NES må betegnes som svært bra da 69% av hundene oppnår excellent og bedre på utstilling. NUCH i 2014 Navn hund Eier NO36231/11 Vossasvarten`s Birk Tim Kjerrgård NO36235/11 Vossasvarten`s Bocca Ole Bjørn Skogheim NO36647/12 Ronja Vidar Lillevik NO38747/11 Lasseruds Loke Camilla Hartz Repshus NO48785/10 Aika Ola L. Aune NO58431/12 Linka Av Harvehaugen Sverre Høyvik NO58674/10 Frolingens Barack Even Sinnes Årets utstillingshund NES: Årets mestvinnende NES på NKK`s utstillinger: NUCH Lasseruds Loke NO38747/11, eier Camilla Hartz Repshus. Annet: Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort vil takke alle som har deltatt på utstillinger, prøver og bidratt lokalt hos egen elghund klubb. Deres arbeid gjør at AUNES får viktig informasjon angående status for rasen, utvikling videre, samt god markedsføring for NES. AUNES ønsker tilbakemeldinger om gode resultater og aktuelle hunder for avl. AUNES vil oppfordre NES-eiere til å stille på utstillinger og jaktprøver for å dokumentere egenskapene til NES. AUNES ønsker å takke medlemmer og oppdrettere for samarbeidet i 2014 og ser frem til godt samarbeid om avlsarbeidet også i Side 19 av 68

20 ÅRSMELDING AVLSUTVALGET FOR SVENSK HVIT ELGHUND 2014 I 2013 har avlsrådet for Svensk Hvit Elghund har hatt 3 representanter inkl. leder fra Sverige, to representanter fra Finland og to fra Norge. Avlsrådets virksomhet har i likhet med tidligere år vært basert på telefonmøter, telefonsamtaler og e-post i tillegg til møte under årsmøtehelgen i Junsele i juli. Arbeidet er gjennomført iht vedtatt instruks, og samarbeidet over landegrensene har fungert meget bra. Virksomheten har i hovedsak bestått i avlsrådgivning til tispe- og hannhund-eiere som ønsker å avle på sine hunder. Det er også gitt henvisninger og råd til valpekjøpere og andre som ønsker å bli kjent med rasen. Alle forslag til paringer fra avlsrådet er basert på vedtatte retningslinjer og krav i RAS (RaseAvlsStrategien). Målsetningen og forhåpningen er at dette på sikt skal bidra til at vi får en jevnere kvalitet på hundene, først og fremst med tanke på helse og jaktegenskaper. Avlsrådet mener forutsetningene for å lykkes med dette er gode om vi kan få flere hundeeiere til å engasjere seg med HD/AD-røntgen, utstillinger og jaktprøver. Dessverre må vi konstatere at tilgjengelige hunder for avl er en brøkdel av hva det burde være pga manglende røntgen-, utstillings- og jaktprøveresultater. Vi ser også at noen få oppdrettere ikke respekterer den avlsstrategien som både svenske og norske kennelklubben har vedtatt, og herigjennom ser bort fra anbefalingene fra svenske og norske elghundklubben. Ved utgangen av 2014 fantes det 1586 registrerte hunder født etter (357 i Finland, 880 i Sverige og 349 i Norge). I løpet av 2014 ble det registrert 121 valper. Antallet kull var 21. Gjennomsnittlig kullstørrelse 5,7 valper. Den gjennomsnittlige innavlsgraden lå klart under målet angitt i RAS (2.5%). Ut fra registrerte data i DogWeb pr gikk 8 hunder tilsammen 17 bandhundprøver i Norge i av hundene oppnådde premiering (88 %). Beste bandhund ble NUCH NJ(B)CH SE23741/2011 Filippa med 78 poeng. Ingen løshundprøver kommer med i datauttrekket fra DogWeb pr Vi vet at NEKF har jobbet aktivt for å nyregistrere løshundprøvene og at mye av dette arbeidet er fullført i slutten av mars. Neste datauttrekk vil forhåpentligvis gi oversikt over gjennomførte løshundprøver. I Sverige og Finland gikk 53 hunder tilsammen 86 løshundprøver. 29 hunder oppnådde premiering (55%). En hund gikk 3 bandhundprøver i Sverige og oppnådde premiering. Når det gjelder HD-status kan vi konstatere at resultatene varierer fra år til år. Av 66 hunder som ble røntget i 2014 (Finland, Sverige og Norge) hadde 16 stk C eller D. Dette innebærer at 24% hadde HD-feil. Resultatet er dermed dårligere enn i 2013 og fortsatt langt over målsetningen. Til tross for en viss usikkerhet og uenighet om dagens HD-målinger og verdien av disse, mener avlsrådet det er viktig å øke andelen HD-røntgede hunder, spesielt med tanke på at kjent HD-status er et krav for å bruke hundene i avl. Av 40 hunder som ble AD-røntget hadde 5 anmerkning (12%). Side 20 av 68

21 Helsesituasjon for Svensk Hvit Elghund er stabil og god. Det dukker opp enkelttilfeller av ulike sjukdommer som i alle raser, men det er ingen av disse som er overrepresentert eller konstatert spesielt arvelig i rasen. Avlsrådet har fortsatt tro på en positiv framtid for Svensk Hvit Elghund. Dette forutsetter fortsatt engasjement og godt samarbeid fra/mellom organisasjoner og hundeiere. Det viktigste ansvaret for rasens utvikling ligger til syvende og sist hos oppdretterne. Gjennom å prioritere valpekjøpere som ønsker å bruke hundene aktivt til jakt, røntge hundene og stille disse på jaktprøver og utstillinger vil oppdrettere gjøre det aller viktigste arbeidet for rasens framgang Avlsrådet har i 2013 bestått av: Peter Lindberg ( sammenk. Sverige ) Ronald Nyström (Sverige) Ove Finni (Sverige, del av året) Esa Tammenoksa (Finland) Mona Austvik (Norge) Arne Olav Vårtun (Norge) Side 21 av 68

22 ÅRSMELDING LØSHUNDKOMITÉEN 2014 Løshundkomitéen i Norske Elghund Klubbers Forbund har for 2014 bestått av: Leder: Kjell Kruke tom , Ivar Horrigmo fom Bjørn Ivar Krabbesund (Aust-Agder EHK) Ivar Horrigmo (Telemark EHK) Arve Olav Sæter (Sør-Trøndelag EHK) Geir Langset (Gudbrandsdal EHK) Løshundkomiteen har gjennomført to fysiske møter, tre telefonmøter, deler av komitéen har deltatt i to arbeidsmøter i tillegg til mye kommunikasjon via e-post og telefonsamtaler. Kjell Kruke gikk ut som leder i løpet av 2014 men har vært LK sin kontaktperson mot FS. Det har også i 2014 vært en del henvendelser til LK i forbindelse med regelverket. Kommentarene/ presiseringene som LK ga ut på vegne av FS er ment som et hjelpemiddel for å styrke vår bedømming og at det blir lik bedømmelse i hele Norge. LK er av den oppfatning at gjeldende regelverk fungerer bra, men språkoppbyggingen i lovverket bør sees på og forbedres. Det er planlagt 2 samlinger på landsbasis i 2015, en i januar og en i juni. Begge disse samlingene vil bli avholdt på Gardermoen med mulighet for hver områdeklubb å stille med 2 stk representanter. Formålet er å styrke bedømmelsen og at disse representantene skal skolere sine egne dommere. Skal vi beholde felles regelverk med Finland så er det rom for små endringer. Hvordan dette skal forankres iht regelverket er noe som bør sees nøye på. Slik at alle blir inkludert og våre hensyn/ behov ivaretas på best mulig måte. Dette jobber FS med i samarbeid med Nordisk Union. Dataprogrammet for registrering av løshundprøver har heller ikke i 2014 fungert optimalt, dette beklager LK. Dette har gjort jobben for prøveledere/ sekretærer også dette året veldig arbeidskrevende. Av den grunn har det ikke vært mulig å utarbeide en fullverdig statistikk for 2014, dette vil bli gjort så fort alle data er tilgjengelige hos NKK. Dette vil bli publisert i Elghunden og på Forbundets hjemmeside. Dataregistrering er NKK sitt ansvar. For prøvesesongen 2015 må registreringsløsningen fungere. Hovedtallene for 2014 er likevel slik: Det har startet 1002 hunder på løshundprøve, herav 745 på en-dags prøver og 257 på 2-dags prøver. Av 257 hunder som har startet dag 1 så er det registrert resultater for 207 på dag 2. Sum har det vært 1209 skogdager med løshundprøver i Side 22 av 68

23 ÅRSMELDING BANDHUNDKOMITÉEN 2014 Bandhundkomiteen har i 2014 bestått av følgende medlemmer: Leder Jan Lie, Kolbjørn Thun, Per Helge Pedersen og Magnar Nordsveen. Komiteen deltok på fellesmøtet den 9/9 på Gardermoen. Viktige saker som komiteen har behandlet er: - Innspill indeksering av avlshunder. - Sendt ut bandhundreglene på høring til områdeklubbene, med svarfrist 1.mars Svart på spørsmål og andre henvendelser som gjelder bandhund. Det er gått i alt 463 bandhundprøver. ( tatt ut fra NKK liste) dagsprøver med følgende premiering pr., 74-2.pr, 51-3.pr. og 99-0 pr. Følgende raser har gått prøvene: 199 NEG, 136 NES, 10 Jämthunder, 9 Hvit elghund, 7 Karels Bjørnehund, 1 Vest-Sibirisk Laika og 1 Øst-Sibirisk Laika dagsprøver med følgende premiering pr., 5 2.pr., 1 3.pr. og 11 o pr. Følgende raser har gått prøvene: 33 NEG, 17 NES, 3 Hvit elghund, 1 Vestsibirisk Laika og 1 Østsibirisk Laika. Bandhundkomiteen ønsker å være med på å opprettholde den store aktiviteten, og det gode samarbeidet som er i bandhundmiljøet. Side 23 av 68

24 ÅRSMELDING ETTERSØKSUTVALG 2014 Utvalget har bestått av : Knut J. Herland, leder Magnar Nordsveen Knut Juvet. Ettersøksutvalget (EU) har arbeidet via utveksling av mail, tlf, - og har hatt ett fellesmøte. EU har bl. annet via artikkel i Elghunden 4/14 orientert medlemmene om sitt arbeide. Nye forskrifter vedrørende prøving og krav til ettersøkshund har vært hovedfokuset til EU i perioden. Det har i denne forbindelse blitt ett ganske så omfattende arbeide med å få belyst og dokumentert konsekvensene i saken, - ikke minst dommerkompetanse og kapasitet. NKKs høring på Fellesbestemmelsene for Blod og Fersksporprøver medførte at EU ba områdeklubbene om innspill til høringen, ett sammendrag av dette ble fremlagt for FS for godkjenning og videresendte NKK som NEKF s høringssvar. Innspillene fra områdeklubbene har dannet grunnlaget for den policy EU / NEKF har ført og fører i sakskomplekset og dannet basisen i vårt svar i forbindelse med MD s høring i des.2014 der NKK ba om innspill fra raseklubbene til å utarbeide felles høringsdokument. Dessverre ble NKK ikke hørt i Miljødirektoratets forskrift som kom i mars ved at det i tekstformuleringen heter at vitnemål for godkjent prøve utstedes av ettersøksdommer osv. Ordlyden tilsier at løs- og bandhunddommere som er autorisert for fersksporprøve ikke kan dømme ferskspordelen av ettersøksprøvene fom Knut J. Herland og Knut Juvet er oppnevnt i NKKs kompetansegruppe ettersøk, og skal fra den posisjonen forsøke å få til en for NEKF s akseptabel løsning. Side 24 av 68

25 ÅRSMELDING FOR UNGDOMSUTVALGET 2014 Ungdomsutvalget har i 2014 bestått av: Linda Marie Lien, Leif Skiaker og Kjell Arild Haugen Ungdomsutvalget holdt i 2014 kun ett offisielt møte på Dombås Det var oppstartsmøte for ungdomsutvalget etter at Linda Marie ble valgt inn. Vi har hatt kontakt pr. epost og telefon etter dette møte. Ungdomsutvalgets oppgave er først og fremt å initiere aktiviteter som områdeklubbene kan drifte selv, aktiviteter som rekrutterer ungdom skal først og fremst skje ute i områdeklubbene. Ungdomsmesterskapet for løshund er en viktig arena der ungdom fra hele landet møtes og knytter kontakter, dette arrangementet synes ungdomsutvalget er viktig at prioriteres også i fremtiden. FS har oppfordret klubbene til å påta seg Ungdomsmesterskap for bandhund også, men det har foreløpig ikke vært noen respons. Utvalget vil jobbe videre med dette. Ungdomsutvalget vedtok å gi klubbene følgende utfordringer: 1. Det settes opp en pris til den områdeklubben som har flest medlemmer under 25 år. Regnet i prosent av total medlemstall. 2. Det settes opp en pris til den klubben som setter i gang det, etter ungdomsutvalgets mening, beste rekrutteringstiltaket for ungdom. 3. Ungdomsutvalget finner passelige premier og disse deles ut i forbindelse med RS hvert år. 4. Alle klubber oppfordres til å oppnevne en kontaktperson for ungdomsarbeid. Ungdomsutvalget mener også at det er potensialet til å få hjelp av store sponsorer til vårt ungdomsarbeid. Det skal forutsettes at det ikke blir konflikter med sponsormidler/sponsorer som NEKF har/får til sitt øvrige arbeid, og derfor vil Ungdomsutvalget samarbeidet med FS om disse utfordringene. Ungdomsutvalget mener også at både områdeklubber og Forbund bør vurdere sine vedtekter/sin organisering slik at ungdommer blir sikret plass i styrende organer. Side 25 av 68

26 NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND DATAUTVALGET SIN ÅRSBERETNING FOR 2014 Datautvalget Norske Elghundklubbers datautvalg, utnevnt av styret etter RS 2014 har bestått av: Leder: Svenn Tore Feet Oslo-områdets EHK Medlem: Bjørn Ivar Krabbesund Aust-Agder EHK Medlem: Eivind Haugseth Østerdalen EHK Mandat Styrets mandat for utvalget fra FS-sak Iht. RS-vedtak skal det prioriteres å komme i mål med det finske registreringssystemet, NPP. Det må parallelt arbeides med en enkel Excel-versjon som reserveløsning. Utvalget skal finne løsninger for å sikre jaktprøveresultater fra 2013-sesongen, slik at dette blir forsvarlig innlemmet i DogWeb Arra. Det forutsettes tett dialog med IT-avdelingen, NKK og når den økonomiske delen skal utredes. Tillegg høsten 2014: Tilrettelegging av resultater fra jaktprøver for bruk i avlsarbeid Starten Det var en glede å starte på arbeidet med å få orden på data fra 2013-sesongen og finne en mellomløsning for 2014 med god kvalitet. Etter hvert som arbeidet gikk fremover kom følelsen av å rydde en branntomt lenger frem i hodet. Det var svært kort tid til å samle og få aksept fra alle berørte parter og alle var «skadeskutt» etter 2013-sesongen. Løfter om å ordne alle data med feil og mangler og forsiktige trusler om å flytte hele forbundet til Finland var blant argumentene vi måtte bruke for å nå fram hos alle parter Hovedarbeidsoppgaver til nå: Reserveløsning Vi laget først en enkel reserveløsning basert på en modifisering av det kjente Excel-arket som var i bruk fram til og med 2012-sesongen. Dette fungerte allerede i juli 2014, men uten mulighet til å fylle ut alle detaljene som vi noterer på skogskortet og som reglene påbyr oss å ta med i bedømmelsen. Løsningen fungerte og var god å ha i bakhånd, dersom bruk av NPP med overføring mellom mange datasystemer og databaser skulle svikte. NPP som prøveregistreringssystem RS-2013 var helt klare på at NPP skulle brukes som registreringssystem, for å kunne lagre alle data i en felles Nordisk database, slik forutsetningene for det Nordiske samarbeidet legger opp til. Vi tok utgangspunkt i det Finske prøveregistreringssystemet som allerede har registrert ca jaktprøver i Finland (2012, 2013 og 2014). En del tilpasninger var nødvendig for å få systemet til å håndtere våre to-dagers prøver og det gjenstår litt arbeid for å få gjennomføring av to-dagers prøvene litt enklere enn dere opplevde i vinter. Hovedutfordringene lå i utveksling av data mellom DogWeb NPP DogWeb. Vi har gjort dette nokså manuelt i vinter og Datautvalget, med god støtte av formannen, har utvalget til sammen brukt mer enn timer for å få gjennomført dette arbeidet for 2013-og sesongen i vinter. Side 26 av 68

27 Samarbeid med NKK NKK var sterkt preget av de dårlige erfaringene fra 2013-sesongen og ønsket ikke noen Nordisk løsning eller å bruke tid og penger på å tilpasse NKK-systemene til å utveksle data med andre systemer. NKK var innstilt på at vi skulle bruke reserveløsningen i Excel. Vi hadde noen tøffe runder i BIT-utvalget i NKK, og senere i styringsgruppa i NKK. Forslaget til beslutning måtte også behandles i NKK sitt hovedstyre før vi kunne sette i gang. Når beslutningsprosessen var gjennomført fikk vi til et meget godt samarbeid med NKK. De har vist oss stor tillit gjennom å la oss laste data direkte fra NPP inn i DogWeb basert på vår egen kvalitetskontroll av data. NKK har uttrykt at de er godt fornøyde med samarbeidet og at NEKF har stått for sin løfter og gjennomført alt arbeidet med registrering, korrigering og innlasting av data. Samarbeid med Origin Vi har også fått lov av NKK til å samarbeide direkte med NKKs dataleverandør Origin, for å forenkle og effektivisere arbeidet med grensesnitt og opplasting av data. Origin var også preget av 2013-sesongen, men kom raskt på banen og har vist seg som en dyktig, fleksibel og samarbeidsvillig leverandør. Det gode samarbeidet med Origin gjorde at vi også har fått til desimaler i totalpoeng, slik mange har savnet. Samarbeid med FJGK Vi har samarbeidet tett med Finska Jämt- og Gråhundklubben som leverandør av NPP, det systemet som dommere og prøveledere skal bruke for å registrere prøvedata. Dette samarbeidet har gått meget bra og finnene har funnet seg i alle våre ønsker om tilpasning til norske forhold og våre to-dagers prøver spesielt. Finnene har gjort dette på dugnad, slik de har lovet og ikke sendt oss en eneste faktura for arbeidet de har utført for oss. Dette arbeidet er også på flere hundre timer. Vi har kun betalt noe noen faktiske utgifter av symbolsk verdi. Første testdata for opplasting Vi overførte de første testdataene fra NPP til DogWeb i september, rett før jakta starter for mange av oss. Det gikk bra etter noen forsøk og vi var optimister om at det vill gå greit å få en løsning i produksjon i god tid før prøvesesongen var over. Slik gikk det ikke. Vi holdt på uke etter uke med endringer før vi fikk til en god overføring mellom de to systemene, og de som følger godt med kan se en liten mangel på to-dagers prøver, der premiegrad dag-1 mangler. Dette vil bli ordne seg fra og med 2015-sesongen To-dagersprøver To-dagers prøver og våre rutiner med at alle dommere selv skal registrere data er blant de største forskjellene mellom finske og norske jaktprøver. Dette har kostet en god del ekstraarbeid, men etter hvert fikk vi forklart i detalj hva vi ønsket. Vi tror at vi nå har en full felles forståelse med Finland om hvordan en to-dagers prøve gjennomføres og bedømmes og vi tror dette blir enkelt fra og med 2015-sesongen 2014-sesongen Alle klubbene med få unntak har vært tålmodige og ventet på en god registreringsløsning for Vi har gjort alt vi har kunnet for å drive en profesjonell brukerstøtte og hjulpet mange klubber med registrering av data. Dette arbeidet har gått meget bra, stor takk til alle velvillige ildsjeler i klubbene som har stått på med registrering. Side 27 av 68

28 2013-sesongen Data for 2013-sesongen var registrert via DOG-123 og var svært mangelfulle og inneholdt mange feil. Alle klubbene har stilt opp og registrert disse prøvene en gang til, basert på de data de hadde tilgjengelig på skogskort eller registrert. Datakvaliteten for 2013-sesongen er svært lav i forhold til 2014-sesongen og vil forbli det for all fremtid. Det betyr at den statistiske verdien vi ønsket oss fra et Nordisk samarbeid bare delvis er oppfylt for sesongen har en meget høy datakvalitet og er en meget bra start på et Nordisk samarbeid sesongen vil for all fremtid stå som et monument over et katastrofalt år for NEKF. Hvordan blir 2015 Vi har kommet godt i gang med arbeidet for hvordan løsningen DogWeb-NPP-DogWeb skal bli til og vi tror de fleste vil kjenne seg igjen. Vi har valgt å melde på hunden i DogWeb, med mulighet for å registrere utenlandske hunder, slik alle er vant til fra før. Vi beholder fleksibilitet på endring av dommer og fører, slik at dette er fleksibelt og det er mulig å bytte både dommer og fører i NPP, slik vi er vant til fra den gamle Excel-løsningen. Automatisk mottak av en påmelding fra DogWeb i NPP er testet, og data fra den gjennomførte prøven er lagt tilbake til DogWeb allerede er testet. Enkelt beskrevet kan vi si at NPP erstatter det gamle Excel-arket. Nordisk samarbeid om avl Data fra vår jaktprøver (2013 og 2014) ligger nå lagret i en parallell database med de finske prøvedataene slik det Nordiske samarbeidet forutsatte og alt ligger nå til rette for å begynne å bruke disse dataene til avl. Som en liten ekstra-leveranse, vil vi forsøke å legge inn historiske norske data (prøver fram til og med 2012) i samme database. Vi har ikke testet dette ennå, men det vil være en stor fordel om disse dataene ligger tilgjengelig i samme database for å velge ut gode avlshunder. Prøveregistrering / Årbok 2013 og 2014 Vi har laget en løsning som genererer årboka direkte fra NPP. Det betyr at dette blir enklere og billigere enn tidligere. Nye dataløsninger vil også inneholde gode spørrefunksjoner som vil være enklere i bruk enn å slå opp i årboka. Bandhundprøver Datautvalget er også i gang med å lage en løsning for å registrere data fra bandhundprøver i NPP. Dette betyr at vi på litt sikt bare vil få en løsning for å registrere prøvedata og en database med alle resultater. Til slutt Dette året har vært svært arbeidsintensivt for alle i datautvalget og medlemmer av styret i NEKF. Vi håper at vi til tross for arbeidsmengden har vi greid å svare på spørsmål og være tilgjengelige for alle som har hatt behov for litt hjelp. VI jobber for en mer automatisk og selvgående løsning fra 2015-sesongen, slik at vi får tid til å konsentrere oss om de viktige oppgavene med felles Nordisk database for avl og gjerne en ny start på samarbeidet med Sverige. Datautvalget i Norske Elghundklubbers Forbund Vormnes, Svenn Tore Feet, leder, Bjørn Ivar Krabbesund, medlem og Eivind Haugseth, medlem Side 28 av 68

29 ÅRSREGNSKAP 2014 RS.sak Side 29 av 68

30 BALANSE pr Norske Elghundklubbers Forbund Gruppe/konto Område pr Noter pr KORTSIKTIGE FORDRINGER 1500 KUNDEFORDRINGER ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGAR TILGODEHAVENDE, NKK UTBETALT FORSKUDD FORDRING SKATTEFOGDEN Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNT 1790 PÅLØPTE INTERNOVERFØRINGER FEILKONTO FOR OVERFØRTE TRANSAKSJONER - - Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNT KONTANTER BANKINNSKUDD O.L 1900 KASSE BANK, BANK, BANKINNSKUDD SKATTETREKK Sum KONTANTER BANKINNSKUDD O.L OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL 2050 EGENKAPITAL ( ) 4 ( ) Sum EGENKAPITAL ( ) ( ) LEVERANDØRGJELD 2400 KREDITORER ( ) (67 686) Sum LEVERANDØRGJELD ( ) 5 (67 686) SKATTETREKK OG ANDRE TREKK 2600 FORSKUDDSTREKK (21 877) 6 (19 299) SuM SKATTETREKK OG ANDRE TREKK (21 877) SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER 2700 UTGÅENDE MVA INNGÅENDE MVA OPPPGJØRSKONTO FOR MVA SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT (4 914) (5 688) 2771 SKYLDIG ARB.GIVERAVGIFT FERIEPENGER (1 610) (3 393) Sum OFFENTLIGE AVGIFTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2940 SKYLDIG FERIEPENGER (4 480) (32 332) 2990 ANNEN KORTSIKTIG GJELD DIR.REMITTERING INTERIMSKONTO (730) (10 755) Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD (5 210) (42 703) Side 30 av 68

31 KORTSIKTIG GJELD (51 070) SUM GJELD OG EGENKAPITAL ( ) ( ) BALANSE Gardermoen, 15. april 2015 Kjell Arild Haugen Kjell Kruke Knut Juvet Leder Nestleder Styremedlem Knut J. Herland Styremedlem Eivind Haugseth Styremedlem Side 31 av 68

32 RESULTATREGNSKAP pr Norske Elghundklubbers Forbund Budsjett Regnskap Note Regnskap pr. Gruppe/konto Område 2014 pr nr SALGSINNTEKT: 3000 SALG, AVG.PLIKTIG (95 000) ( ) 132 % 9 ( ) 3100 MEDLEMSKONTINGENT ( ) ( ) 93 % 10 ( ) 3120 ELGHUNDEN, ABONNEMENT ( ) ( ) 106 % ( ) 3125 SALG ÅRBOKA - (88 600) 0 % (97 460) 3130 SALG ANNONSER ( ) ( ) 90 % 11 ( ) 3140 SAMARBEIDSAVTALER (68 000) (57 250) 84 % 12 ( ) 3150 FORSKNINGSPROSJEKTET FoU (34 210) 0 % SALG PORTO (FRAKT) (3 500) - 0 % (4 041) 3410 TILSKUDD NORSK KENNEL KLUB ( ) (72 250) 38 % 14 ( ) 3441 ANDRE TILSKUDD (1 021) 0 % (1 600) Sum SALGSINNTEKT ( ) ( ) 99 % ( ) ANNEN DRIFTSINNTEKT 3910 DELTAGERAVGIFT - NM % - Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT % - SUM DRIFTSINNTEKTER ( ) ( ) 99 % ( ) MATERIALER, VARER, FREMMEDYTELSER 4100 TRYKKING ELGHUNDEN % TRYKKING ÅRBOKA % PRODUKSJON AV CH-SKJOLD % Sum MATERIALER, VARER, FREMMEDYTELSER % LØNNSKOSTNAD: 5000 PERSONALKOSTNADER % FERIEPENGER % " FRI TELEFON % " ARBEIDSGIVERAVGIFT % " ARB.GJ.AVG. FERIEPENGER % " MØTEGODTGJØRELSE % " Sum LØNNSKOSTNAD % ANNEN DRIFTSKOSTNAD: 6300 KONTORLEIE % LEIE POSTBOKS % REVISJONSHONORAR % ØKONOMISK OG JURIDISK BISTAND % KONTORREKVISITA % TRYKKSAKER % GRUNNTJENESTER, PUBL.PORTAL % Side 32 av 68

33 6830 DATA/EDB-KOSTNADER % NETTSIDE, KOSTNADER % MØTER % KONFERANSER % OVERNATTING, FORPLEINING NM % KURS, OPPLÆRING % DIV. KOSTNADER % TELEFON/MOBILT BREDBÅND % TELEFONMØTER % ABB. GULE SIDER % PRESENTASJONSMATERIELL - (4 875) 0 % 6940 PORTO % PORTO, ELGHUNDEN % FRAKT % FORSIKRING % BILGODTGJØRELSE OPPG.PL % REISEKOSTNADER- IKKE OPPG.PL % " REISEFORDELING, RS - 0 % TELEFONGODTGJØRELSE % KONTORGODTGJØRELSE, TREKKFRI % STAND, UTSTILLINGER % REKLAME/ANNONSER % SAMARBEIDSAVGIFT JD - 0 % 7420 GAVER/DIPLOMER/PREMIER % GAVER/DIPLOMER/PREMIER - NM % 7450 TILSKUDD NM ETC % BANK-/KORTGEBYR % TAP PÅ FORDRINGER % Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD % SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT % ( ) -52 % ANNEN RENTEINNTEKTER 8040 RENTEINNTEKTER, PURRING/INKASSO 8070 RENTEINNTEKTER (25 000) (16 578) 66 % (16 164) Sum ANNEN RENTEINNTEKTER 8079 (25 000) (16 578) 66 % (16 164) ANNEN RENTEKOSTNADER 8150 RENTEKOSTNADER % - Sum RENTEKOSTNADER % ÅRSRESULTAT ( ) -58 % (5 986) UTBYTTE 8920 FONDSAVSETNING 0 % OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL 8950 OVERFØRING ANNEN EGENKAPITAL % Sum OVERFØRINGER % RESULTAT % 0 Side 33 av 68

34 Gardermoen, 15. april 2015 Kjell Arild Haugen Kjell Kruke Knut Juvet Leder Nestleder Styremedlem Knut J. Herland Styremedlem Eivind Haugseth Styremedlem Side 34 av 68

35 Norske Elghundklubbers Forbund NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke er forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av fordringene. Side 35 av 68

36 NOTER TIL BALANSE PR Note nr. 1 Konto 1500 KUNDEFORDRINGER kr ,00 < 30 dager kr , dager kr , dager kr. 0 > 90 dager kr ,00 Utestående kundefordringer er redusert med kr ,00. Kravene pr ligger hos områdeklubber og medlemmer; bladabonnement og annonsering. Kravene som er eldre enn 30 dager er purret med utsendelse av kopi av faktura med betalingsoppfordring til kundene. Note nr. 2 Konto 1570 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER kr ,00 Dette er et beløp som henger igjen fra Nordisk Mesterskap Kr ,00 er sponsormidler som ble innbetalt til Østerdal Elghundklubb i 2012, men som skulle vært innbetalt til NEKF. Note nr. 3 Konto 1571 TILGODEHAVENDE, NKK kr ,00 Dette beløpet består av følgende: kr. kr ,00 er omsøkt kompensasjon for utdanning og oppfriskning av prøvedommere i 2014, NKK ga tilsagn på dette pr. e-post ,00 representerer differansen mellom registrerte medlemskap i NEKF og overførte/tilbakebetalt kontingent til NEKF fra NKK. Tilgodehavende er ført til inntekt på konto 3100 MEDLEMSKONTO. Note nr. 4 Konto 2050 EGENKAPITAL kr ,00 Egenkapital 2013 kr ,00 er i 2014 styrket med kr ,00 Note nr. 5 Konto 2400 KREDITORER kr ,00 < 30 dager kr ,00 Side 36 av 68

37 Regnskapsføringen i NEKF er fra og med basert på reskontroføring av leverandører. Note nr. 6 Konto 2600 FORSKUDDSTREKK kr ,00 Skyldig skattetrekk til Skatteoppkreveren i Dovre for 6. termin 2014 (november og desember), forfall Note nr. 7 Konto 2710 INNGÅENDE MVA. kr ,00 Kr ,00 er beregnet inngående merverdiavgift etter avstemming av leverandørene. Beløpet vil bli innrapportert pr. omsetningsoppgave til Skatteetaten i 2015 for tilbakebetaling. Note nr. 8 Konto 2710 OPPGJØRSKONTO FOR MVA. kr ,00 Kr ,00 er tilgodehavende merverdiavgift fra Skatteetaten iht. innleverte omsetningsoppgaver i Dette er bekreftet tilgodehavende fra Skatteetaten og vil bli utbetalt i Side 37 av 68

38 NOTER TIL RESULTATET PR Note nr. 9 Konto 3000 SALG, AVGIFTSPLIKTIG Budsjett 2014 kr ,00 Regnskap 2014 kr ,00 Differanse kr ,00 Dette er inntekt av salg av bl.a championatskjold inkl. porto. Note nr. 10 Konto 3100 MEDLEMSKONTINGENT Se Note 3 i Balanse Note nr. 11 Konto 3130 SALG ANNONSER Budsjett 2014 kr ,00 Regnskap 2014 kr ,00 Budsjett 2014 er bruttobeløp (inkl. mva) Regnskap 2014 er nettobeløp (eks. mva) Salg annonser må sees i sammenheng med produksjonskostnader av Elghunden, Konto 4100 TRYKKING ELGHUNDEN. Note nr. 12 Konto 3140 SAMARBEIDSAVTALER Budsjett 2014 kr ,00 Regnskap 2014 kr ,00 Budsjett 2014 er bruttobeløp (inkl. mva) Regnskap 2014 er nettobeløp (eks. mva) Samarbeidsavtalene gjelder: - mellom Eukanuba og NEKF - mellom Egmont Mortensen (bladet JAKT) og NEKF Note nr. 13 Konto 3150 FORSKNINGSPROSJEKTET FoU Budsjett 2014 kr. 0,00 Regnskap 2014 kr ,00 Fakturering av Geninova AS for kostnadene Norske Elghundklubbers Forbund har hatt gjennom prosjektsamarbeidet med Geninova AS i Side 38 av 68

39 Note nr. 14 Konto 3410 TILSKUDD NORSK KENNEL KLUB Budsjett 2014 kr ,00 Regnskap 2014 kr ,00 Differanse kr ,00 Differansen skyldes at det var beregnet en større økonomisk støtte til Eksteriørkonferansen fra NKK enn det som NKK bevilget. NEKF søkte om et betydelig større og forventet beløp. Note nr. 15 Konto 4100 TRYKKING ELGHUNDEN Budsjett 2014 kr ,00 Regnskap 2014 kr ,00 Budsjett 2014 er bruttobeløp Regnskap 2014 er nettobeløp Note nr. 16 Konto 4110 TRYKKING AV ÅRBOKA Trykking av Årboka 2013 ble ikke gjennomført Note nr. 17 Konto LØNNSKOSTNADER Norske Elghundklubbers Forbund har i 2014 sysselsatt 0,4 årsverk. Norske Elghundklubbers Forbund er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. LØNNSKOSTNADER Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser Sum lønnskostnad Sum lønnskostnad, budsjettert YTELSER TIL FORBUNDSSEKRETÆR OG FORBUNDSSTYRET Daglig leder/forbundssekr. Forbundsstyret Lønn/honorarer Pensjonskostnader 0 0 Andre ytelser Side 39 av 68

40 Note nr. 18 Konto 6700 REVISJONSHONORAR Budsjett 2014 kr ,00 Regnskap 2014 kr ,00 Differanse kr ,00 Differansen omfatter følgende: 2 fakturaer fra Ernst & Young AS revisjon i faktura fra Ernst & Young AS, forberedelse for revisjon i 2015 Note nr. 19 Konto 6720 ØKONOMISK OG JURIDISK BISTAND Budsjett 2014 kr ,00 Regnskap 2014 kr ,00 Større kostnader enn forventet iht. budsjett skjer på grunn av følgende fakturaer: Faktura advokatbistand kr ,00 eks. mva. Faktura advokatbistand, Egmontsaken kr ,00 eks. mva. Note nr. 20 Konto 6830 DATA/EDB-KOSTNADER Budsjett 2014 kr ,00 Regnskap 2014 kr ,00 kr ,00 Data/EDB-kostnader er budsjettert for vedlikeholdsavtalen for økonomisystemet Norske Elghundklubbers Forbund nytter og har lisens for. På grunn av utvikling og norsk versjon av NPP, utført av EK Palvelut fikk NEKF en ekstra kostnad på kr ,00 som ble bokført til konto nr DATA/EDB- KOSTNADER. Note nr. 21 Konto 6896 KURS, OPPLÆRING Kr ,00 Kurskostnader betalt til Norsk Kennel Klub for deltagelse av 5 deltagere fra Norske Elghundklubbers på Avlrådskurset. Note nr. 22 Konto 6941 PORTO, ELGHUNDEN Budsjett 2014 kr ,00 Regnskap 2014 kr ,00 kr ,00 Side 40 av 68

41 Differansen mellom Budsjett og Regnskap 2014 skyldes økning av portokostnadene i Note nr. 23 Konto 7100 Konto 7140 BILGODTGJØRELSE, OPPG. PL. REISEKOSTNADER, IKKE OPPG. PL. Disse 2 kontoene må sees i sammenheng og i tabellen nedenfor er disse kontoene slått sammen, både i budsjett og regnskap. Dette for å se de totale reisekostnadene under ett da dette fra år til år vil variere med møtesteder, kurssteder osv. og hva som således er mest hensiktsmessig å bruke som fremkomstmiddel Budsjett 2014 kr ,00 Regnskap 2014 kr ,00 Differanse kr ,00 Økte reisekostnader er også en konsekvens av høg møte- og reiseaktivitet i Note nr. 24 Konto 8950 OVERFØRING ANNEN EGENKAPITAL Årets driftsoverskudd kr ,00 overført til konto 2050 Egenkapital. Side 41 av 68

42 Side 42 av 68

43 Side 43 av 68

44 RS.sak 9.15 Norske Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2015: FASTSETTING AV OMRÅDEKLUBBENES MEDLEMSKONTINGENT TIL FORBUNDET FOR 2016 Forbundsstyret foreslår for RS 2015 at medlemskontingenten fra områdeklubbene settes til kr. 175,- i 2016, uendret fra Norske Elghundklubbers Forbund Kjell Arild Haugen Leder Arild Visdal Forbundssekretær Side 44 av 68

45 BUDSJETT Regnskap Opprinnelig Rev. budsjett Gruppe/konto Område pr budsjett SALGSINNTEKT: 3000 SALG AVGIFTSPLIKTIG ( ) (99 000) ( ) 3100 MEDLEMSKONTINGENT ( ) ( ) ( ) 3120 ELGHUNDEN, ABONNEMENT ( ) ( ) ( ) 3125 SALG ÅRBOKA (88 600) (89 000) 3130 SALG ANNONSER ( ) ( ) ( ) 3140 SAMARBEIDSAVTALER (57 250) (68 000) ( ) 3150 FORSKNINGSPROSJEKTET FoU (34 210) (50 000) 3410 TILSKUDD NORSK KENNEL KLUB (72 250) ( ) ( ) 3441 ANDRE TILSKUDD (1 021) Sum SALGSINNTEKT ( ) ( ) ( ) ANNEN DRIFTSINNTEKT 3910 DELTAGERAVGIFT - NM - Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT - SUM DRIFTSINNTEKTER ( ) ( ) ( ) MATERIALER, VARER, FREMMEDYTELSER 4100 TRYKKING ELGHUNDEN PRODUKSJON ÅRBOKA PRODUKSJON AV CH-SKJOLD Sum MATERIALER, VARER, FREMMEDYTELSER LØNNSKOSTNAD: 5000 PERSONALKOSTNADER FERIEPENGER FRI TELEFON ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.GJ.AVG. FERIEPENGER MØTEGODTGJØRELSE Sum LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD: 6300 KONTORLEIE LEIE POSTBOKS REVISJONSHONORAR ØKONOMISK/JURIDISK BISTAND Side 45 av 68

46 KONTORREKVISITA TRYKKSAKER GRUNNTJENESTER, PUBLISERINGPORTAL DATA/EDB-KOSTNADER NETTSIDE, KOSTNADER MØTER KONFERANSER OVERNATTING, FORPLEINING NM KURS, OPPLÆRING DIV. KOSTNADER TELEFON/MOBILT BREDBÅND TELEFONMØTER ABB. GULE SIDER - - PRESENTASJONSMATERIELL (4 875) PORTO PORTO, ELGHUNDEN FRAKT FORSIKRING BILGODTGJØRELSE OPPG.PL REISEKOSTNADER- IKKE OPPG.PL REISEFORDELING, RS - TELEFONGODTGJØRELSE KONTORGODTGJØRELSE, TREKKFRI STAND, UTSTILLINGER REKLAME/ANNONSER AKTIVITETSAVGIFTER, NKK SAMARBEIDSAVGIFT, JAKTHUNDDIVISJONEN GAVER/DIPLOMER/PREMIER GAVER/DIPLOMER/PREMIER - NM TILSKUDD NM ETC BANK-/KORTGEBYR TAP PÅ FORDRINGER Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) ( ) ( ) ANNEN RENTEINNTEKTER RENTEINNTEKTER, PURRING INNKASSO - - RENTEINNTEKTER (16 578) (25 000) (15 000) (15 000) Sum ANNEN RENTEINNTEKTER (16 578) (25 000) (15 000) (15 000) ANNEN RENTEKOSTNADER RENTEKOSTNADER Sum RENTEKOSTNADER ORDINÆRT RESULTAT ( ) ( ) ( ) ( ) Side 46 av 68

47 RS.sak Forbundsstyret fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2015: CHAMPIONATREGLENE, INNSTILLING FRA ARBEIDSUTVALGET / FS SIN BEHANDLING I RS.sak fra Østerdal Elghundklubb og i RS.sak fra Troms Elghundklubb ble det fattet identiske vedtak etter at klubbene hadde trukket sine saker: Vedtak: Forbundsstyret setter ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til nye championat regler som skal gjelder for løs og bandhund. Når regel er vedtatt(neste RS) så skal disse gjelde for 3 år. Klubben blir representert i gruppa. Etter ønske fra RS nedsatte FS et utvalg som skulle gjennomgå eksisterende jaktchampionkrav og komme med eventuelle forslag til endinger. Utvalget har oversendt sin innstilling og nedenforstående utredning til Forbundsstyret. Saksutredning fra arbeidsgruppa: På grunnlag av diverse RS-saker i RS 2013, som alle omhandlet championatreglene, så ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på dette og komme med et omforent forslag som igjen skulle opp på RS. Det har vært 2 møter i arbeidsgruppa, og sammensetningen i gruppa ble endret ut fra at det var nye representanter både i forbundsstyret og i områdeklubbene. Arbeidsgruppa hadde sitt siste møte 11. november 2014, og de som møtte er enig i følgende omforente forslag som skal oversendes Forbundsstyret som igjen lager sak til RS Et medlem i arbeidsgruppa, som ikke var til stede på møtet har sendt sine kommentarer/forslag som følger denne saken. Gruppa flertall er enige på følgende punkter når det gjelder Norsk Jaktchampionat: Vurderinger: 1. Det må være like championatregler for både bandhund og løshund. 2. Kravet om samlet prøve tas bort fra championatreglene, men den enkelte klubb oppfordres likevel til å arrangere samla jaktprøver. 3. Kravet om minst 2 stk. «Very Good» på utstilling for å bli jaktchampion opprettholdes som i dag. Implisitt at de må tas etter at hunden har fylt 15 mnd. Arbeidsgruppa oppfordrer Forbundsstyret til å be Sverige og Finland stramme inn på disse reglene, i alle fall for de rasene som Norge har ansvar for (NEG og NES). Side 47 av 68

48 4. Jaktchampionatet skal kunne tas i en prøvesesong for begge prøveformer. 5. Arbeidsutvalget har drøftet kravet om 2-dagers jaktprøve for å bli jaktchampion. a. Vi mener at et jaktchampionat skal henge høyt og ønsker å synliggjøre dette i kravet. b. Kravet til jaktchampionat må gjenspeile avlsmessige målsettinger. Vi kan ikke se at en 2-dagers prøve tilfører avlen noen vesentlig verdi. Vi ser også behovet for å få gode og lovende hunder raskt i avl, og et krav om 2-dagers prøve kan være begrensende her. All erfaring viser også at det er like mye stor ressursbruk (økonomisk og tidsbruk) og tilfeldigheter(flaks og uflaks) som er avgjørende for å lykkes i en 2-dagers prøve. Argumentet om at hunden må tåle 2 dager på skogen kan like godt slå begge veier. Her er det like mye kondisjon og hundeførers utholdenhet som blir satt på prøve. Og arbeidsutvalget kan altså ikke se at dette gagner avlsmessig fremgang. c. Slik arbeidsgruppa ser det, så er kravet om en 2-dagers prøve et nåløye som reduserer rekruttering både på hunde- og hundefører-siden. d. Kravet om 2-dagers prøve kan også diskvalifisere hunder som har særdeles stor jaktlyst. Dette er ofte hunder som har stor avlsmessig verdi. e. Løshund: Søk er beviselig en sterk arvbar egenskap, og en avgjørende egenskap i praktisk jakt. En verdig jaktchampion bør kunne vise at den har gode egenskaper i søk. f. Bandhund: I jaktprøvereglene for bandhund er det allerede ivaretatt en minimumspoengsum (7 poeng) i alle moment for å oppnå 1. premie på jaktprøve. g. Norge kan ikke endre jaktprøvereglene for løshund uten samtykke fra de andre nordiske land, men vi kan sette krav til vårt jaktchampionat. 6. På bakgrunn av vurderingene i punkt 5, vil arbeidsgruppa foreslå følgende krav når det gjelder jaktprøver: a. Begge jaktformer: Fire stk 4 1. premier på jaktprøver arrangert i terminfesta prøver tatt i Norge med norske/nordiske prøveregler. Det skal brukes forskjellige dommere på alle prøvene. En av prøvene skal være tatt mellom 1.august og 23.desember (30/11 før) b. Løshund: Hunden må ha oppnådd minst 5 poeng i søk i samtlige prøver som ligger til grunn for championatet. c. Bandhund: Kun en av prøvene som ligger til grunn for championatet kan være gått på snø. d. Svenske og Finske jaktchampioner må ta en 1. premie med minst 5 poeng i søk (løshund) for å oppnå tittelen NJCH 7. Nordisk tilnærming: Arbeidsgruppa vil anbefale Forbundsstyret, gjennom arbeidet i NÄU å vurdere å innføre en 2-dagers eliteprøve som grunnlag for å bli Nordisk Jaktchampion. Dette forutsetter selvsagt enighet landene mellom. Side 48 av 68

49 8. Alle endringer i denne saken innarbeides i lovverket som gjeldende championatregler Mindretall i gruppa, Stian Aune har følgende kommentarer/forslag: Punkt 1: kommenterer jeg ikke da det foreligger RS-vedtak på saken Punkt 2: I forhold til samlaprøver vil jeg ha gjeninnført samlaprøva til championat for løshund, likeledes vil medlemmer i min klubb beholde sin samlaprøve for bandhund. begrunnelse er att på en samlet prøve får vi tatt vekk en del som har med miljøfaktor å gjøre, som vil si like forhold, både når det gjelder årstid, været og føreforhold, samt att vi får trukket dommere og prøveterreng. Dommermøte etter samlaprøve er vår beste utdanningsarena med tanke på både ferske og gamle dommere. Punkt 3: Jeg syns det er unaturlig att vi skal ha strengere utstillingskrav til jaktchampionatet enn våre naboer har. Punkt 5b: Vår klubb har ett enstemmig årsmøtevedtak att vi skal beholde 2- dagersprøva. Hvor tar vi feil? Vi kan ikke se annet enn att 2-dagersprøven har gitt bedre avlsfremgang. Punkt 6a: Foreslår att en av de fire prøvene må tas på samlaprøve (1- dagers). Punkt 6b: Ei av prøvene må ha oppfylt kravet 8 i søk. dette for att 6 poeng i dagens regelverk ikke stiller store nok krav til søk. f.eks. trenger hunden ikke å ut mere enn 100m, finner så elg å får 6 i søk. (Tillegg: I tråd med Stian Aunes kommentar til punkt 6b, så har en av medlemmene i arbeidsgruppa luftet tanken om at det skal være et krav at hunden ikke kan ha uttak på første søksturen på alle 4 prøvene. Minst en prøve må ha enten ha flere søksturer, eller uttak på første søksturen etter minst 800 meter). Arbeidsgruppas innstilling 1. Kravet for jaktchampionat for løshund endres slik at kravet heretter skal være: - Fire stk 4 1. premier på jaktprøver arrangert i terminfesta prøver tatt i Norge med norske/nordiske prøveregler. Det skal brukes forskjellige dommere på alle prøvene. - Hunden må ha oppnådd minst 5 poeng i søk i samtlige prøver som ligger til grunn for championatet. - De øvrige bestemmelsene opprettholdes som nå. 2. Kravet for jaktchampionat for bandhund endres slik at kravet heretter skal være: - Fire stk 4 1. premier på jaktprøver arrangert i terminfesta prøver tatt i Norge med norske/nordiske prøveregler. Det skal brukes forskjellige dommere på alle prøvene. - Det stilles ikke lenger krav om at en 1.premie må være tatt på en samla prøve - Jaktchampionatet skal kunne tas på en prøvesesong - De øvrige bestemmelsene opprettholdes som nå. Side 49 av 68

50 Behandling i Forbundsstyret: Jaktchampionat Bandhund Flertallsforslag FS: 1. Jaktchampionatet skal kunne tas på en prøvesesong. 2. Det øvrige regelverket opprettholdes som nå. Mindretallsforslag FS: 1.Kravet om 2-dagers prøve tas bort og erstattes med krav om 4-fire endagsprøver. 2.Kravet om samlet prøve fjernes Jaktchampionat Løshund Flertallsforslag FS 1. Championatkravene opprettholdes som nå 2. Forbundsstyret får i oppgave å jobbe for et felles nordisk jaktchampionatkrav med bakgrunn i tilrådningen fra arbeidsgruppa som har vurdert championatreglene. Mindretallsforslag: 1. Kravet om 2-dagers prøve tas bort og erstattes med krav om 4-fire endagsprøver. 2. Hunden må ha oppnådd minst 5 poeng i søk på samtlige prøver som ligger til grunn for championatet. 3. Forbundsstyret får i oppgave å jobbe for et felles nordisk jaktchampionatkrav med bakgrunn i tilrådningen fra arbeidsgruppa som har vurdert championatreglene. Forbundsstyret fremmer flg. forslag til V E D T A K: Jaktchampionat Bandhund: 1. Jaktchampionatet skal kunne tas på en prøvesesong. 2. Det øvrige regelverket opprettholdes som nå. Jaktchampionat Løshund: 1. Championatkravene opprettholdes som nå 2. Forbundsstyret får i oppgave å jobbe for et felles nordisk jaktchampionatkrav med bakgrunn i tilrådningen fra arbeidsgruppa som har vurdert championatreglene. Norske Elghundklubbers Forbund Kjell Arild Haugen Leder Arild Visdal Forbundssekretær Side 50 av 68

51 RS.sak Aust-Agder Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2015: Championatregler, jaktchampionat AAEHK fremmer identisk forslag til det som FS fremmer på vegne av Championatutvalget : Forbundsstyret fremmer flg. forslag til V E D T A K: Representantskapsmøtet avviser forslaget fra Aust-Agder Elghundklubb. Det vises til RS-sak Norske Elghundklubbers Forbund Kjell Arild Haugen Arild Visdal Side 51 av 68

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Malungen Gjestegård, Stange Dato: Tid: Møtestart kl Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Malungen Gjestegård, Stange Dato: Tid: Møtestart kl Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Malungen Gjestegård, Stange Dato: 5.11.2014 Tid: Møtestart kl. 13.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell Kruke Eivind

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet.

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Lierne Gjestegård, Lierne Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 Dato: 3.9.2015 Tid: Kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00. Faste medlemmer som møtte: Marianne Holmli

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00. Faste medlemmer som møtte: Marianne Holmli Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud Kjell Kruke Vidar

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. Protokollen fra 5.7.10 Ingen kommentarer.

STYREMØTEPROTOKOLL. Protokollen fra 5.7.10 Ingen kommentarer. STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 5.9.2010 STED: Thon Hotel Oslo Airport DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Asbjørn Guttorm, Marianne Holmli, Knut Juvet, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed FS.sak

Detaljer

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs Og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Helge Jakobsen

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs Og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Helge Jakobsen Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs Og Konferansesenter Dato: 18.08.2016 Tid: Kl. 09.00 Faste medlemmer som møtte: Knut J Herland Kjell Kruke Eivind Haugseth

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 9. 10.12.2011 Tid: Møtestart kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: Tid: Møtestart kl. 10.

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: Tid: Møtestart kl. 10. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 11.6.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste mer som møtte: Kjell Arild Haugen

Detaljer

Jaktprøveregler løshund og felles Nordisk database

Jaktprøveregler løshund og felles Nordisk database Jaktprøveregler løshund og felles Nordisk database Nordisk samarbeid Arbeid i Forbundsstyret (FS) og Nordisk Elghundunion (NEU) - Det avholdes 2 møter pr år i det Nordiske samarbeidet. På møtet i januar

Detaljer

Følgende møtte: Knut J. Herland, Kjell Kruke, Jostein Dahle, Helge Jakobsen, Marius Olaussen og Cato Flatner

Følgende møtte: Knut J. Herland, Kjell Kruke, Jostein Dahle, Helge Jakobsen, Marius Olaussen og Cato Flatner Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs Og Konferansesenter Dato: 09.03.2017 Tid: Kl. 09.00 Følgende møtte: Knut J. Herland, Kjell Kruke, Jostein Dahle, Helge

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL FORFALL:

STYREMØTEPROTOKOLL FORFALL: STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 7.6.2010 STED: Telefonmøte DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Asbjørn Guttorm, Marianne Holmli, Knut Juvet, Knut Ole Røed, Arild Visdal FORFALL: FS.sak 30.10

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 9.1.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell Kruke

Detaljer

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 14.5.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 14.5.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 14.5.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.6.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.6.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.6.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund

Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret Møtested: Thon Hotell Dato: 29.04.2016 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell Kruke Eivind Haugseth Knut Juvet Knut

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Thon Hotel Oslo Airport Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Thon Hotel Oslo Airport Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Thon Hotel Oslo Airport Dato: 8.5.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell Kruke Eivind

Detaljer

Marianne Holmli, styremedlem (forhindret pga. dommergjerning på utstilling)

Marianne Holmli, styremedlem (forhindret pga. dommergjerning på utstilling) Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Rica Hotel Hamar, Olsrud Dato: 10.8.12 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud Kjell Kruke Vidar Huse

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs Og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Knut J.

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs Og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Knut J. Norske Møteinnkalling Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs Og Konferansesenter Dato: 04.11.2016 Tid: Kl. 09.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Kruke Nestleder Jostein Dahle Styremedlem

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møtested: Rica Hotel Hamar, Olrud Dato: 13.5.12 Tid: Møtestart kl. 9.00 Møteprotokoll Konstituerende møte Forbundsstyret Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagerud Kjell

Detaljer

Gardermoen januar 2012

Gardermoen januar 2012 Gardermoen januar 2012 1 Presentasjon av deltagerne Sverige Finland Norge Arne Carlsson, Conny Jakobsson, Stig Alsbäck, Hans Lantz, Joel Olenäs Kennet Sandstrøm, Christer Nyman, Jukka Immonen, Jukka Lindholm

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Thon Hotel, Oslo Airport Dato: 13.1.12 Tid: Møtestart kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke Asbjørn Guttorm

Detaljer

FS.sak 2.11 Referat-/drøftingssaker

FS.sak 2.11 Referat-/drøftingssaker STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 10. 11.3.2011 STED: Rica Hotel Hamar, Olrud DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Asbjørn Guttorm, Marianne Holmli, Knut Ole Røed, Arild Visdal FORFALL: 11.3. fra

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 30.1.2014 Tid: Møtestart kl. 15.00

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 30.1.2014 Tid: Møtestart kl. 15.00 Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 30.1.2014 Tid: Møtestart kl. 15.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Rica Hotel Hamar, Olrud Dato: 19. - 20.4.2012 Tid: Møtestart kl. 18.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke Asbjørn

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Telefonmøte Dato: 27.6.2011 Tid: Møtestart kl. 19.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke Marianne Holmli Vidar Huse

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK + Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK AU Norsk Elghund Sort Gardermoen 29.08.15 Camilla Hartz Repshus og Anita Lie + Avlskonferanse 2015 Få deltakere fra NES

Detaljer

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 6.3.2014 Tid: Møtestart kl. 15.00

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 6.3.2014 Tid: Møtestart kl. 15.00 Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 6.3.2014 Tid: Møtestart kl. 15.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud

Detaljer

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen Dato: 5.11.2015 Tid: Kl. 10.00

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen Dato: 5.11.2015 Tid: Kl. 10.00 Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen Dato: 5.11.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen

Detaljer

Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund

Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret Møtested: Scandic Hell Dato: 28.04.2017 Tid: Kl. 11.00 Faste medlemmer som møtte: Knut J Herland Kjell Kruke Marius Olaussen Jostein Dahle Helge

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 2. 3.12.2014 Tid: Møtestart kl. 18.00, 2.12.

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 2. 3.12.2014 Tid: Møtestart kl. 18.00, 2.12. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 2. 3.12.2014 Tid: Møtestart kl. 18.00, 2.12. Faste medlemmer som møtte: Kjell

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Forbundsstyret. Møtested: Telefon møte Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som deltok: Vara-medlemmer som deltok:

Forbundsstyret. Møtested: Telefon møte Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som deltok: Vara-medlemmer som deltok: Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret Møtested: Telefon møte Dato: 31.08.2017 Tid: Kl. 20.00 Faste medlemmer som deltok: Jan Helge Nordby Marius Olaussen Jostein Dahle Anders Nyhuus

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Telefonmøte Dato: 03.08.2016 Tid: Kl. 20.00 Faste medlemmer som møtte: Knut J Herland Kjell Kruke Eivind Haugseth Jostein Dahle Helge

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Telefonmøte Dato: 31.7.2011 Tid: Møtestart kl. 19.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke Marianne Holmli Vidar Huse

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

AVLSSEMINAR 2015 GARDERMOEN 23. MAI

AVLSSEMINAR 2015 GARDERMOEN 23. MAI AVLSSEMINAR 2015 GARDERMOEN 23. MAI Dagsorden Innledning ved NEKF HD og helse på våre hunder ved NKK Eksteriør og anatomi ved Campbell Arvbarhet på hund ved Geninova 11:30 Lunsj 12:30 Deling på grupper

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 8.4.2015 Tid: Kl. 9.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 8.4.2015 Tid: Kl. 9.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 8.4.2015 Tid: Kl. 9.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell Kruke

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arne Sandin og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arne Sandin og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 9. 10.3.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arne Sandin

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

ARBEIDSNOTAT Dato: 20.6.09 Emne: Møte i Arbeidsutvalget Tilstede: Ellen Krogstad, Kjell Kruke og Arild Visdal

ARBEIDSNOTAT Dato: 20.6.09 Emne: Møte i Arbeidsutvalget Tilstede: Ellen Krogstad, Kjell Kruke og Arild Visdal ARBEIDSNOTAT Dato: 20.6.09 Emne: Møte i Arbeidsutvalget Tilstede: Ellen Krogstad, Kjell Kruke og Arild Visdal Arbeidsutvalget avholdt møte i Lom, 20.6.09 og følgende saker ble drøftet og med følgende innstillinger:

Detaljer

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: Tid: Møtestart kl

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: Tid: Møtestart kl Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 7.11.2013 Tid: Møtestart kl. 13.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen Dato: 15. - 16.3.13 Tid: Møtestart kl. 18.00 (15.)

Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen Dato: 15. - 16.3.13 Tid: Møtestart kl. 18.00 (15.) Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen Dato: 15. - 16.3.13 Tid: Møtestart kl. 18.00 (15.) Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2016

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2016 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2016 Granly grendehus, Vassås 17. MARS 2016 VESTFOLD ELGHUNDKLUBB INNKALLING EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FOR 2016 Årsmøtet blir avholdt torsdag 17. mars 2016 kl 17.30 Granly grendehus,

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Telefonmøte Dato: 28.4.2012 Tid: Møtestart kl. 21.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud Marianne Holmli Vidar Huse Leder

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 07.04.2016 Tid: Kl. 13.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell Kruke Eivind Haugseth

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer