Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA."

Transkript

1 SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad. Dagsorden i henhold til vedtektene: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av moteleder, referent og 2 medlemmer til a underskrive protokollen. 3. Styrets arsberetning. 4. Regnskap. 5. Fastsettelse av arlig avgift til felleskosmader. 6. Fastsettelse av arbeidsplan for kommende ar. 7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor. 8. Budsjett Valg av styremedlemmer. 10. Valg av revisor. 11. Valg av valgkomite. 12. Andre innkomne saker. (se forslag og informasjon fra styret) Etter at det formelle arsmerte er avholdt, vil det bli avholdt et mformasjonsm0te. Styrets arsberetning, regnskap og revisjonsberetning for 2014, valgkomiteens innstilling og forslag fra styret er lagt ut pa Detaljer i regnskapet vil bli gjennomgatt pa arsm0tet Fredrikstad Styret.

2 SUVA Arsberetning for 2014 for Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA 1. Styret Styret bar i 2014 bestatt av folgende: Styrets leder: Styrets nestleder. Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Per Halvorsen Runar Nilsen Olav Trevor S0rensen Per Hansen Rune Robertsen Det bar i 10pet av aret vaert avholdt 3 styremcrter. 2. Andeler Det er pr tegnet 263 andeler i SKVA SA. 3. Virksomhet Virksomheten bar i 2014 vaert konsentrert om pumpestasjon 1 og 2. Prosjektforum We engasjert for a sta for en reklamasjonsvurdering, samt vaere byggeleder, slik at pumpestasjonene ble reinstallert etter de riktige spesifikasjoner. Prosjektforum bar fremlagt en rapport som tilsier at vi bar gatt videre med reklamasjonssaken. Vi bar engasjert Advokat Helge Skaaraas for videre behandling. Vi bar i 2014 overvaket driften av anlegget spesielt i vintersesongen. Vi bar fulgt med pa malerne og justert termostatene manuelt. Dette bar medf0rt reduserte stemkostnader. Sulzer sa opp driftsavtalen i november Vi gikk derfor i forhandlinger med Agro & milj0 som fremtidig driftsansvarlig for anlegget. I samarbeid med Agro & Milj0, Safetel og Elektrosmia bar vi ogsa sett pa 10sninger for fjernbetjening og overvakning av anlegget, styring av tinefunksjoner, driftsrutiner og utstyr som kan redusere str0mkostnadene av anlegget. Vi bar hatt problemer med propper i ledningsnettet innerst i Femdalsund, men det ser ut som vi bar 10st det n. I tillegg bar vi foretatt egne befaringer og behandlet henvendelser fra medlemmer. Medlemmene er holdt orientert om status gjennom informasjonsskriv og telefonkontakter. Det er i 2014 registrert 280 timer mot 328 tinier i 2013 pa oppf01ging og administrasjon av laget.

3 4. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 5. Regnskap Pr bar laget sum eiendeler pa kr Herav utgj0r kundefordringer kr og bankinnskudd kr Pengene er plassert pa h0yrentekonto. 6. Arbeidsmilje og likestilling Virksomheten bar ingen ansatte. Styret bestar av fem menn og ingen kvinner. 7. Ytre miljo Virksomhetens bransje medforer verken forurensning eller utslipp som kan vaere til skade for det ytre milj0. Fredrikstad 01. juni 2014 Styret Per Halvorsen Styrets leder Runar Nilsen Styrets nestleder Per Hansen Styremedlem Rune Robertsen Styremedlem

4 Resultatregnskap for 2014 Sondre Krakeroy Vann- og Avlepslag SA Note Salgsinntekter Investeringsbidrag nye andelseiere Sum driftsinntekter Drifts- og anleggskostnader L0nnskostnad Annen driftskostnad 2 3 ( ) (15400) ( ) (176289) (10000) ( ) Sum driftskostnader ( ) (644496) DriftsresuKat (213208) ( ) Renteinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader (2) (1 315) Sum finanskostnader (2) (1 315) Netto finans Ordinaert resultat for skattekostnad (169446) (43 687) Skattekostnad pa ordinaert resultat Ordinaert resultat (6 395) ( ) (10032) (53 719) Arsresultat ( ) (S3 719) Overf0ringer Annen egenkapital (175841) (53719) Sum (175841) (53 719)

5 Balanse pr. 31. desember 2014 Sondre Krakeray Vann- og Avlopslag SA Note EIENDELER Omlepsmidler Ford ringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum bankinnskudd Sum omlopsmidler Sum eiendeler

6 Balanse pr. 31. desember 2014 Sondre Krakeray Vann- og Avlopslag SA Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapttal Andelskapital (260 andeler a kr 1 011,54) Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandorgjeld Betalbar skatt Skyldige offenttige avgifter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Fredrikstad, S0ndre Krakerey Vann- og Avl0pslag Per Halvorsen Styrets leder/daglig led Olav TreVor S0rensen Styremedlem Per Hansen Styremedlem 6X Runar Nilsen Styremedlem Rune Robertsen Styremedlem

7 S0ndre Krakeray Vann- og Avtepslag BA Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak. a) Driftsinntekter Investeringsbidrag inntektsferes og periodiseres i takt med anleggskostnadene. b) Omlepsmidler/Kortsiktiq gjeld Omtepsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett ar etter balansedagen, samt poster som knytter seg til yarekrets!0pet. Oml0psmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c) Fordringer Kundefordnnger og andre fordringer oppf0res til palydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Note 2 Lennskostnader L0nnskostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift 0 0 Andre tennsrelaterte ytelser 0 p_ Sum Selskapet har ingen ansatte. Note 3 Ytelser/godtgjerelser til styret og revisor Ytelser til ledende personer Styret Styrehonorar Administrasjonshonorar Regnskapshonorar Sum Godtgj0relse til revisor Det er i 2014 kostnadsf0rt kr i ordinaart revisjonshonorar og kr i annen bistand. Note 4 Skatt Fonmuesskatt For lite avsatt skatt foregaende ar Sum Note 5 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler Note 6 Antall andeler m.v Selskapskapital Antall Palydende Balansefort Andeler Alle andelene gir samme rettigheter i selskapet. Samtlige styremedlemmer eier en andel hver.

8 Til generalforsamlingen i S0ndre Kraker0y Vann- og Avi0pslag SA REVISORS BERETNING Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet for S0ndre Kraker0y Vann- og Avl0pslag SA, som bestar av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap som viser et underskudd pa kr for regnskapsaret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Ledelsens ansvarfor drsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som ledelsen finner n0dvendig for a muliggj0re utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter ellerfei!. Revisors oppgaver og plikter Var oppgave er & gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pa bakgrunn av var revisjon. Vi har gjennomf0rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av International Auditing and Assurance Standards Board. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomf0rer revisjonen for a oppna betryggende sikkerhet for at 3rsregnskapet ikke inneholder vesentlig feiiinformasjon. En revisjon innebaerer utf0relse av handlingerfor 3 innhente revisjonsbevis for be!0pene og opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skj0nn, herunder vurderingen av risikoene for at arsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et Srsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formilet er a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter ogs5 en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsregnskapet. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vav konklusjon. Konklusjon Etter v r mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til S0ndre Kraker0y Vann- og Avl0pslag SA per 31. desember 2014 og av resultaterfor regnskapssret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisions- og konsulentsebfcaper

9 Uttalelse om 0vrige forhold Konklusjon om arsberetningen Basert pa" var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, menervi at oppiysningene i arsberetningen om arsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med arsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registering og dokumentasjon Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet n0dvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historiskfinansiell informasjon», menervi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a s0rge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokf0ringsskikk i Norge. Sarpsborg, 1. juni2015 RevisorGruppen 0stfold DA Ċnsten Statsautorisert revisor Medlem av UHY Inlernalional, en sammenslulning av uavhengige revisions- og konsjtentselskaper "

10 Forslag og informasjon fra Sty ret Til punkt 5 pa dagsorden (Fastsettelse av arlig avgift til felleskostnader) Forslag: Kr ,-. inkludert M.V.A. (Uendret) Til punkt 6 pa dagsorden (Fastsettelse av arbeidsplan for 2016) Drifte anlegget. Oppf01gning av varmekabelstyringen pa hovedledningene. Til punkt 7 pa dagsorden (Fastsettelse av honorar til styret og revisor) Honorar til styret: Det foreslas at satsene opprettholdes uendret, dvs.: o Arbeidene styremedlemmer kr. 450,- pr. time o Styrem0ter kr ,- pr. m0te Honorar til revisor: o Revisors honorar/bistand til arsregnskap kr ,- Til punkt 12 pa dagsorden Det er innhentet tilbud fra 3 regnskapsfirmaer. Ut ifra prisene pa de innkomne tilbudene er styrets beslutning at vi fortsatt benytter kasserer som regnskapsf0rer. I vurderingen ligger at deler av sekretariat funksjonen fletter seg inn mot regnskapsf0rselen. Styret ber om at arsmerte fritar styremedlemmene for personlig 0konomisk ansvar. Ansvarsfriheten omfatter ikke 0konomisk tap som skyldes grov uaktsomhet eller forsettlige skadegj0rende handlinger fra styremedlemmene Styret

11 BUDSJETT FOR Innbetalinger fra andelshavere kr x Driftsavtale 4014 Tilleggsfakturering til driftsavtalen 5330 Styrehonorar 6120 Diverse kostnader 6121 Administasjonskostnader 6130Lokalerleie 6340 Str0m 6700 Regnskapshonorar 6701 Revisjonshonnorar/bistand ved arsoppgj0ret 6800 Kontorrekvisita 6900 Telefon 6940 Porto 7040 Forsikringer 7100 Bilgodtgj0relse 7600 Lisenesavgifter og royalties 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsm0ter 7770 Bank og kortgebyrer Sum Driftskostnader Alle be!0p er eksklusiv M.V.A Vi ma paregne investeringskostnader vedr0rende automatisk styring av varmekablene. Disse vil ligge i st0relsesorden fra kr ,- til kr ,- disse er ikke tatt med i driftsbudsjettet Styret

12 Valgkomiteens iimstilling til punkt 9,10 og 11 pa dagsorden. De f01gende er valgt frem til arsm0te 2016 og er ikke pa valg: Styrets leder Per Halvorsen Styremedlem (kasserer) Olav Trevor S0rensen Valg av styremedlemmer fra arsm0te 2015 til arsm0tet 2017: Styremedlem Per Hansen 2 ar Styremedlem (nestleder) Runar Nilsen 2 ar Styremedlem HenningOlset 2ar F01gende Varamedlem er valgt frem til arsm0te 2016 og er ikke pa valg: Varamedlem til styret Jeanette Raad Valg av revisor fra arsm0te 2015 til arsm0te 2016: Revisor Revisorgruppen 0stfold DA 1 ar Valg av valgkomite: Medlem Tore Hagen er ikke pa valg. Er valgt frem til arsm0tet Medlem Per Kristian Fodstad fraarsm0te2015 til arsm0te Valgkomiteen Per Kristian Fodstad Sign Tore Hagen Sign

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

ELEKTROFORENINGEN. 11r--nr AR$BERETNING 2O{3

ELEKTROFORENINGEN. 11r--nr AR$BERETNING 2O{3 ELEKTROFORENINGEN 11r--nr AR$BERETNING 2O{3 Arsberetning 2013 - Arsrapport 2013 Regnskap 2013 - Budsjett 2014 - Arbeidsprogram 2014 Serviceavglft2015 - Valg 2014 RENAS Arsberetning og regnskap 2013 IttttHoLD

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer