Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing"

Transkript

1 Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks LEKSVIK Organisasjonsnr

2 Leksvik Bygdeallmen n ing Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lsnnskostnad Avskrivning pa varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT 2 J s FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINART RES. FOR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad pa ordinart resultat ORDINERT RESULTAT ARSRESULTAT {5 85 OVERF. OG DISPONERINGER Overforinger an nen egenkapital SUM OVERF. OG DISPONERINGER Arsregnskap for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr

3 Leksvik Bygdeallmen ning Bafanse pr EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLOPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige ford ringer Sum fordringer Investeringer Aksjer og andeler i konsernselskap Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLOPSMIDLER SUM EIENDELER '-' *-" oo8 416 Arsregnskap for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr

4 Leksvik Bygdeallmen ning Balanse pr EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptient egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTI GJELD Leverandorgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTI GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Leksvik,,//tL zot+ /'t {4r{*"G</* Anders Grande Styreleder &g,c*,-4 Ol" Brf"rg -J Nestleder q Styremedlem Nils 6. Tsmmerdal Styremedlem Alm. bestyrer Arsregnskap for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr

5 Leksvik Bygdeallmen n ing Noter 213 Regnskapsprinsipper: Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak. Folgende regnskapsprinsipper er anvendt Inntektsforing Inntektsfsring ved salg av varer skjer pa leveringstidspunktet. Tjenester inntektsfores i takt med utforelsen. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet. Omlopsmidler og kortsiktig gjeld Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett Ar etter siste dag i regnskapsaret, samt poster som knytter seg til varekretslapet. Omlopsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og l4ngsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemtil varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdertil anskaffelseskost. Varige driftsmidler fores opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede okonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives tilvirkelig verdived verdifallsom forventes ikke 6 vere av forbigaende art. Nedskrivinger blir reversert nar grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes 6 vere til stede. Fordringer Kundefordringer fores opp i balansen til palydendetter fradrag for avsetning til p6regnelig tap. Avsetning til paregnelig tap gjores pa grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjores det for ovrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for A dekke antatt tap. Andre fordringer er ogsa gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Leksvik Bygdeallmenning har fritak for fomuesskatt og inntektsskatt pa vegfondmidler. Noter for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr

6 Leksvik Bygdeallmenn ing Noter 213 Note 1 - Eierforhold Leksvik Bygdeallmenning hadde pr bruksberettigede. Note 2 - Lannskostnad Lonn/styrehonorar Arbeidsgiveravgift Andre lonnsrelaterte ytelser Totalt Gjennomsnittlig antall 6rsverk er i213,2. lir Det er ikke utbetalt lonn til daglig leder. Styrehonorar er utbetalt med kr 195,- Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse/lan til daglig leder, styrets leder eller andre narstaende. lfjor Revisor: Kostnadsfsrt honorar for 213utgjor kr 42.OOO,-.Av dette belopet har regnskapsfsrer dekt kr 5,- i merkostnad for Arsoppgjoret2Ol2. Note 3 - Avskrivning pi varige driftsmidler Avskrivningstabli for varige driftsmidler Eiendom Maskiner og anlegg Sum Anskaffelseskost pr. 1/1 + Tilgang - Avgang Anskaffelseskost pr. 31 / Akk. av/nedskr. pr Ordinere avskrivninger + Avskr. pa oppskrivning Noter for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr

7 Leksvik Bygdeallmenning Noter Tilbakefsrt avskrivning + Ekstraord nedskrivninger U n n U Akk. avlnedskr. pr. 31 I Balansefsrt verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 4 - Skattekostnad pi ordinert resultat Leksvik Bygdeallmenning betaler folgende skatter: * 28 o/o Skatt av renteinntekter * 28 o/o skatt av overskudd pa Kvitsteinlia, fem Ars gjennomsnittslikning. *,3 oa formuesskatt der vegforn og erstaningsfond ikke skattepliktig formue Arets skattekostnad bestar av: Beregnet formuesskatt Beregnet skatt av renteinntekter og resultat Kvitsteinlia Avsatt for mye /lite tidligere Ar Netto skattekostnad Note 5 - Egenkapital Friegenkapital Skogkulturfond Erstatninggsfond Veqfond Arets resultat Sum bunden egenkapital Sum eqenkapital Noter for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr

8 l I : t Leksvik Bygdeallmenn ing Noter 213 Note 6 - Aksjer og andeler i fond Leksvik Bygdeallmenning har folgende beholdning av aksjer og andeler i aksjefond pr Antall Kostpris Bokfort verdi Markedsverdi Norske Skog ASA A-aksjer Odin-fondene Allskoq BA , , , 5854, , , ,44 Noter for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl. 1100. M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

LØSNING TIL EKSAMEN I

LØSNING TIL EKSAMEN I Løsning til eksamen i Årsregnskap/ God regnskapsskikk desember 2014 LØSNING TIL EKSAMEN I ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK I henhold til rammeplan for treårig revisomtdanning av 01.12.2005. 3. desember

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 12 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 12 Varebeholdninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Overordnede retningslinjer for

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

ELEKTROFORENINGEN. 11r--nr AR$BERETNING 2O{3

ELEKTROFORENINGEN. 11r--nr AR$BERETNING 2O{3 ELEKTROFORENINGEN 11r--nr AR$BERETNING 2O{3 Arsberetning 2013 - Arsrapport 2013 Regnskap 2013 - Budsjett 2014 - Arbeidsprogram 2014 Serviceavglft2015 - Valg 2014 RENAS Arsberetning og regnskap 2013 IttttHoLD

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer