Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF"

Transkript

1 Valgprogram for

2 Fylkestingsprogram for KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten er lagt på det som inngår i fylkeskommunens ansvarsområde, men også andre viktige samfunnsområder er tatt med. Siden 2007 har KrF i Nord Trøndelag vært en del av det parlamentariske grunnlaget for fylkesrådet. KrF ønsker at den parlamentariske styringsmodellen videreføres. Kommuner og fylkeskommuner opplever at det innen flere områder er en dreining mot mer sentralstyring og byråkratisering. KrF er kritisk til denne utviklingen og ønsker et politisk system der avgjørelser skal fattes av demokratiske organer så nær de det gjelder som mulig. Vi vil derfor være en aktiv pådriver for mer reell makt til lokalt og regionalt folkevalgt nivå. Dette vil både vitalisere og ansvarliggjøre kommunestyrer og fylkesting. En konsekvens av dette er behovet for tilstrekkelig robuste kommuner. I denne sammenhengen vil en styrking av det regionale folkevalgte nivået med større regioner også være nødvendig. På statlig nivå foregår i dag egne regioninndelinger innen en rekke områder. Det må være et mål at også de statlige tjenestene som skal regionaliseres får en sammenfallende regioninndeling. Flere av disse bør for øvrig overføres fra staten til det folkevalgte regionale nivået. Fylkeskommunen står som eier eller medeier i flere bedrifter i fylket. Når fylkeskommunen har gått inn på eiersiden i selskaper og bedrifter, har motivasjonen vært at det er av samfunnsmessig betydning med offentlig eierskap. For KrF er det spesielt viktig å videreføre offentlig eierskap til naturressursene. KrF ønsker at fylkeskommunen skal utøve et aktivt eierskap i alle bedrifter vi er medeiere i. Side 2

3 Oppvekst Barn og unge har hovedfokus i KrF sin politikk. En god oppvekst varer hele livet og er viktig for en best mulig samfunnsutvikling. KrF vil legge til rette for trygge og gode forhold for barn og ungdom i familieliv, barnehage, skole, helsevesen, kulturtilbud og fritidsaktiviteter. For KrF er det viktig at unge blir sett og hørt, samt at de får oppfølging ut i fra sine behov og mulighet til å utfolde seg. KrF vil ha et bredt tilbud i en skole som ivaretar de behovene samfunnet har for kunnskap og arbeidskraft og som bidrar til at alle ungdommer har mulighet for å fullføre utdanningsløpet. I en tid som preges av større mangfold, høy teknologisk utvikling og internasjonalisering er det viktig at barn og ungdom tilegner seg ferdigheter, kunnskap, forståelse, dannelse og verdier som samfunnet er bygget på. Skolen skal være forankret i den kristne kulturarven og være preget av kvalitet og åpenhet. Den skal hjelpe barna til mestring, utfoldelse og sosial utvikling, samt bygge på elevmedvirkning, samarbeid og tilpasset opplæring. et uavhengig mobbeombud i fylket undervisningopplegg rundt livsmestring med fokus på psykisk helse, mobbing, privatøkonomi, verdivalg, samfunnsdeltakelse, rus, seksualitet og grenser styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, og å videreføre og utvikle ordningen med BUP-kontor på de videregående skolene en skolehelsetjeneste med økt kapasitet og tilgjengelighet mindre frafall i videregående skole, bl.a. ved tettere oppfølging av den enkelte elev flere relevante lærlingeplasser og gode lærekandidatordninger at næringslivet, inkludert attføringsbedrifter, trekkes inn i oppfølgingstjenesten med sikte på at flere kan fullføre utdanningsløpet å opprettholde dagens desentraliserte skolestruktur med tilrettelagt skoleskyss at Oppvekstkommisjonens arbeid videreføres i samarbeid med kommunene en styrket satsing på entreprenørskap i skolen slik at flere motiveres til å starte egen bedrift å støtte opp om elevrådsarbeid, skolelag og kampanjer drevet av og/eller for ungdom håndheving av tobakksforbud ved skolene en styrket og mer synlig rådgivningstjeneste en organisering av skolen som gir lærere tid til hovedoppgavene undervisning, for- og etterarbeid fortsatt satsning på «MOT» eller andre holdningsstrategier Side 3

4 at offentlig godkjente privatskoler bygd på livssyn eller alternativ pedagogikk skal være et reelt alternativ til den offentlige skolen en tryggere barnevernstjeneste med tilstrekkelig oppfølging Folkehelse og universell utforming Folkehelsearbeid handler om forebyggende arbeid som skal øke livskvalitet og livslengde. Sentralt i dette arbeidet er fysisk aktivitet, men også andre områder av livet som hver og en skal mestre. KrF ønsker å tilby bedre opplæring til ungdom før de tar steget ut i voksenlivet. Dette ønsker vi å ta inn som et opplegg i den videregående skolen, der ungdommen får informasjon og opplæring innen områder som psykisk helse, ernæring, økonomi, familie og relasjoner. Livsstilssykdommer er fortsatt en utfordring i folkehelsearbeidet og skyldes i hovedsak uhensiktsmessig kost og bevegelse. Vi trenger derfor også tiltak som fremmer sunt kosthold og bevegelse i det brede lag av folket. Universell utforming handler om å tilrettelegge både omgivelser og informasjon på en slik måte at alle kan delta uavhengig av de begrensninger som måtte følge av eventuelle funksjonshemminger. Dette er nødvendig for noen, men nyttig for alle. tiltak i forhold til mat og helse for alle aldersgrupper en videreføring av ordningen med folkehelsekoordinatorer i kommunene tilrettelegging av flere lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet for alle aldergrupper videre satsning på HUNT forskningssenter, videreføring av arbeidet med å utnytte dataene fra HUNT-undersøkelsen i folkehelsearbeidet og planlegging av HUNT 4 å få livsmestring inn som opplegg i den videregående skolen sunnhetsprising av matvarer og nytelsesmidler intensivere kampen mot mobbing med særlig fokus på sosiale og digitale medier Helsetjenester Tilgjengelig helsepersonell og behandlingstilbud innen rimelig nærhet er svært viktig i Nord-Trøndelag hvor vi har spredt bosetning. Dette gjelder både i forhold til akutt hjelp og ved mer varige hjelpebehov. KrF vil prioritere et godt tilbud innen primærhelsetjenestene ute i distriktene. Side 4

5 I ulike livssituasjoner vil det være behov for hjelp. Når den enkelte av oss ikke lenger makter de oppgavene som kreves, skal samfunnet og fellesskapet være til støtte. KrF mener også at det må tilrettelegges slik at de nærmeste kan gi hjelp og omsorg der dette er naturlig og mulig. å sikre rekruttering av tannleger og tannpleiere til en tilfredsstillende dekning av tannhelsetilbudet i fylket at begge sykehusene i fylket skal opprettholdes med blant annet fødeavdelinger og akuttberedskap at begge sykehusene må opprettholde attraktive fagmiljø at videre drift av DPS-tjenestene sikres opprettelse av lavterskeltilbud for barn og familier gjennom etablering av for eksempel familiens hus økt innsats på forebygging og styrkende tiltak gjennom helsesøstertjenesten, barnevern og familieveiledning å sikre og videreutvikle Familieambulatoriet i Helse Nord-Trøndelag økt rekruttering til helsefagene både i videregående skole og på høgskolenivå forutsigbare rammevilkår for private og ideelle institusjoner, både som del av og som supplement til det offentlige helsevesenet videreutvikle dagsentrer og Inn på tunet-gårder for hjemmeboende eldre. gode ordninger for omsorgslønn og familierelatert omsorg Ruspolitikk En offensiv ruspolitikk handler om aktivt forebyggende arbeid. KrF vil arbeide for alkoholfrie soner. Områder med aktivitet for barn og unge, arbeidslivet, idrettsarrangementer og trafikken er eksempler på soner som må være alkoholfrie. KrFs ruspolitikk bygger på solidaritet med dem som sliter, omsorg for dem som har problemer og forebygging av skader. Mange barn vokser opp i familier med rusproblemer. Disse barna og familiene må få spesiell hjelp. Som samfunn har vi et ansvar for å redusere skadevirkningene av rusmidler og gi rusavhengige hjelp til å bli rusfrie og begynne et nytt liv. økt støtte til rusfrie arrangementer og festivaler en restriktiv holdning til servering av alkohol i fylkeskommunal regi rusforebyggende arbeid i skolen, idrett og kultur støtte til frivillige lag og organisasjoner som driver opplysnings- og holdningsskapende rusarbeid Side 5

6 flere behandlingsplasser innen rusomsorgen sterkere satsing på lokalt ettervern at ideelle institusjoner for rusomsorg likestilles med offentlige og gis reell mulighet for tildeling av anbud at alle rusavhengige får innfridd retten til behandling innen 30 dager å tilrettelegge for behandlingstilbud for hele familier med rusproblemer at rusmisbrukere skal møtes med verdighet gjennom lavterskel helsetilbud, tilbud om bolig og arbeidstrening at Nord-Trøndelag viderefører rullerende ruspolitisk handlingsplan Klima, energi og miljø Menneskelig aktivitet påvirker klima og miljø. KrF vektlegger prinsippet om forvalteransvar og vil jobbe for bærekraftig utvikling på alle områder. Tiltak for bedre klima og miljø kan kombineres med verdiskaping og energiproduksjon. KrF vil så langt som mulig beskytte naturen langs kysten, fjellet og innlandet mot oljekatastrofer, tap av biologisk mangfold, forurensning og andre store inngrep. KrF ønsker en sikker energiforsyning som er basert på mest mulig fornybar energi. Bedre utnyttelse av energi innen næringsdrift, transport og annet forbruk er et viktig steg i «det grønne skiftet». KrF er for utbygging av vindmøller både til lands og til havs, men vil vurdere kritisk hvilke områder det kan bygges vindmøller i. Skogen representerer en stor verdi innen næringsvirksomhet og som klima- og energistabilisator, og utnyttelse av skogens vekstpotensiale gjennom et aktivt skogbruk sikrer god CO 2 -binding. Nord-Trøndelag er et landbruksfylke. De miljømessige konsekvensene av landbruk har hatt fokus over lang tid. De klimamessige utfordringene er av nyere dato. Her trengs både mer forskning og konkrete tiltak. Oppdrettsnæringen er en av Nord-Trøndelags viktigste næringer. Bærekraftig utvikling er avgjørende både for næringen selv og for villaksbestanden i våre elver. Derfor trengs det mer forskning og aktive tiltak innen området. Oppdrettsnæringen selv må med sin gode inntjening bidra i større grad. Det nasjonale kunnskapssenteret for Laks og vannmiljø (KVL) er en viktig medspiller. klima- og energirelatert FOU-virksomhet i regionen tilknyttet NTNU og HiNT tilstrekkelig energiforsyning til regionen og økt produksjon og bruk av fornybar energi fra vann, vind og biologisk materiale at nye bygg skal bygges energieffektive ut ifra et langsiktig perspektiv enøktiltak i offentlig sektor som sikrer at energiforbruket blir lavest mulig og at tilgjengelig energi utnyttes maksimalt Side 6

7 å stimulere til enøk i privat sektor, både gjennom regelverk og offentlige støtteordninger enklere behandlingsprosedyre for etablering av småkraftverk klimavennlige kommunikasjonsløsninger både på veg, til vanns og i luften mindre matsvinn i offentlig sektor, samt å stimulere til dette også i privat sektor og blant forbrukere. der det ligger til rette for økt bruk av landstrøm i havbruksnæringen bør denne muligheten utnyttes bedre utnyttelse av skogens potensiale for CO 2 -binding gjennom aktivt skogbruk og etablering av egne klimaskoger Regional utvikling og næringsliv Regional utvikling er en av fylkeskommunens viktigste oppgaver. Fordelingen av de midlene som stilles til disposisjon for regional utvikling fordeles etter de retningslinjer som vedtas av fylkestinget, og som er utarbeidet gjennom RUP-partnerskapet hvor en rekke organisasjoner innen offentlig sektor og organisasjonene i arbeidslivet deltar. Dette partnerskapet sikrer en bred innflytelse på hvordan midlene skal fordeles. For KrF er det viktig at disse midlene brukes på en måte som både fremmer et variert næringsliv og bolyst i alle deler av fylket. Dette er en omfattende oppgave som går langt ut over det å bidra med penger til gode prosjekter. Prosjekter er viktig, men det er enda viktigere å skape optimisme og tro på egne muligheter. Det gjelder å utnytte de ressursene som er tilgjengelig i fylket på en best mulig måte. Dette gjelder selve naturgrunnlaget og også vårt etablerte næringsliv med all sin kompetanse og realkapital. Den aller viktigste ressursen er likevel de menneskelige ressursene. Solide nærmiljø med gode skoler, godt oppvekstmiljø og stor grad av bolyst er derfor de viktigste faktorene også for et godt næringsliv. å øke den nasjonale distriktsvirkemiddelbruken videreføring av de regionale næringsfondene videreføre RUP-partnerskapet som er etablert i fylket en stabil og sikker energiforsyning i hele regionen en videreutvikling av de industrimiljøene vi har i fylket Fiskeri og havbruk Fiskeri- og havbruksnæringen skaper store verdier, og forventes å bli vår viktigste eksportnæring når olje og petroleumsvirksomheten avtar. Et langsiktig og bærekraftig forvaltningsprinsipp må derfor legges til grunn for Side 7

8 forvaltningen av våre marine ressurser. Utnyttelsen av marine ressurser gir i dag grunnlag for bosetting og næringsvirksomhet langs hele kysten. Dette gjelder ikke minst for kystlinjen i Nord Trøndelag. Oppdrettsnæringa står i dag overfor betydelige utfordringer. Dette gjelder både i forhold til lakselus, sykdom, smitte og rømming. Skal vi oppnå målet om en bærekraftig utvikling av næringa må det drives en målrettet forskning for å løse både de teknologiske og biologiske konsekvensene av dette. Tilsvarende må også fiskerienes fangster tilpasses det de ulike bestandenes størrelse. Det er avgjørende at næringa sikres tilstrekkelig rekruttering og god tilgang til ny kompetanse. I denne sammenhengen er det viktig at Val Videregående skole gis muligheter til å kunne utdanne tilstrekkelig antall fagarbeidere og Ytre Namdal videregående skole og den maritime fagskolen på Rørvik gis gode rammevilkår. I forbindelse med arealplaner både for sjø- og landarealer må fiskeri og havbruksnæringen sikres tilstrekkelig og gode lokaliteter. Dette er også en næring som krever en tilrettelagt infrastruktur, der både veg og sjøtransport legges til rette for å gjøre ulempene med vanskelig og kostbar tilgang til de store markedene så små som mulige. Bestander av villaks representerer betydelige verdier som næringsgrunnlag for rettighetshaverne og som grunnlag for turisme i en rekke lokalsamfunn. Villaksen er også en viktig kilde til rekreasjon og naturopplevelser. For oppdrettsnæringen utgjør livskraftige bestander av villaks både grunnlaget for dagens næring og en viktig genetisk ressurs for fremtidig utvikling at vi i Nord-Trøndelag skal opprettholde eller øke det kvotebaserte fisket at vi i fylket får vår rettmessige andel av rekrutteringskvotene jobbe for å få etablert blågrønt FoU-selskap i tett samarbeid med verdensledende kunnskapsmiljøer i Trøndelag, Norge og internasjonalt marint FoU-senter med fokus på nye arter videreutvikle og styrke utdanningstilbudene ved Val videregående skole, Ytre Namdal videregående skole og Ytre Namdal fagskole øke forskningsinnsatsen innen området at fiskeri skal ha prioritet i spørsmål som omhandler avveininger mellom oljeutvinning/seismisk skyting og fiskeri bevare norsk eierskap i fiskeri og havbruk og legge vekt på lokale arbeidsplasser når kvoter skal fordeles at oppdrettsnæringen skal betale arealavgift til kommunene at kampen mot fôrtap, lakselus og rømming intensiveres ha leveringsplikt for å fremme lokal videreforedling og motvirke fusk og fangstdumping innføre ordninger for levering av restfangst sikre kystfiskeflåten forsvarlige driftsvilkår Side 8

9 at Redningsselskapet skal være en sentral aktør i beredskapen langs kysten Landbruk Landbruksnæringen, som omfatter jord- og skogbruk, er fylkets viktigste næring. For KrF er det viktig å opprettholde levende bygder med økt matproduksjon, aktivt skogbruk, god kulturlandskapspleie og lokal foredling av råvarer. Skal dette oppnås er det viktig at de som forvalter og driver eiendommene også er de som eier dem. Dette er noe av intensjonen i dagens konsesjonslov. KrF ønsker at prinsippene i dagens konsesjonslov videreføres. Jordbruk handler først og fremst om sikker matproduksjon. I Norge importerer vi mer enn halvparten av den maten vi spiser. I tillegg importerer vi en stor andel av innsatsfaktorene i matproduksjonen. Matproduksjonen må derfor økes, også sett i forhold til beredskapsevnen. De klimamessige utfordringene knyttet til landbruket krever samtidig økt fokus med behov for mer kunnskap og forskning. Matjorda representerer en av landets aller viktigste ressurser og må ivaretas på en langt bedre måte enn i dag. Dette gjelder både i forhold til reduksjon i nedbyggingen av matjord og i forhold til god jordkultur. Skogbruket representerer en stor eksportnæring i fylket og har i tillegg store uutnyttede ressurser. Vi må øke avvirkningen av hogstmoden skog og samtidig øke fornyelsen av produktiv skog. Det er blant annet et betydelig behov for tilrettelegging for drift i vanskelig terreng. Til tross for liten avvirkning er vi kommet på etterskudd når det gjelder generell skogkultur og fornyelsen av hogstfelt. Skogplantingen må derfor intensiveres. Inngrepsfrie soner (INON) er et begrep som er tatt i bruk som kartleggingsverktøy. Det må derfor ikke tillegges betydning som hindrer skogsdrift. All skogsdrift forutsettes gjennomført i henhold til gjeldende levende skog standard. Skognæringen i alle kystfylkene fra Rogaland til Finnmark har mange av de samme utfordringene. Dette går fram av fellesmeldingen om Kystskogbruket som er lagt fram. KrF vil legge de føringene som er framkommet i meldingen til grunn for sin skogbrukspolitikk. Et viktig område er skogens evne til å binde CO2. Etablering av rene klimaskoger er derfor et aktuelt tiltak også i Nord-Trøndelag. Skogen ivaretar viktige deler av vårt biologiske mangfold. Dette er grunnen til at over 5 % av skogsarealet i Nord-Trøndelag er fredet, noe som er litt over det nasjonale målet. Videre vern må foregå som frivillig skogvern. Økte krav til effektivitet, ny teknologi og klimautfordringer stiller landbruket i en særstilling. Her er et stort behov for ny forskning og økt kompetanse. Tilbudene innen grønn sektor på HINT er av stor betydning for næringa og Side 9

10 må videreføres. å ivareta gode økonomiske rammevilkårene for hele landbruket og spesielt for melkeproduksjon og beitebruk at tollvernet for norskprodusert mat opprettholdes at Nord-Trøndelag oppfyller sitt mål om 1,5 % årlig vekst. Denne veksten må komme både i husdyrproduksjon og planteproduksjon en landbrukspolitikk som stimulerer til lokal grovfôr-produksjon og beitebruk gunstige avskrivingsregler å sikre nødvendige investeringsordninger til landbruket en restriktiv jordvernpolitikk med sterke begrensninger og føringer for omdisponering av dyrka mark økonomiske ordninger for samdrifter som kompenserer for noe av bortfallet av medlemmenes individuelle tilskudd gode etablerings- og driftsordninger for småskala- og nisjeproduksjon innen landbruket ordninger som stimulerer til opprettholdelse av kulturlandskapet økt støtte til bruk av fornybar energi i landbruket at landbruket i Namdalen beholder vilkår som i Nord-Norge at det etableres bedre ordninger for skogsdrift i vanskelig terreng å stimulere til økt skogplanting at det bygges flere skogsbilveger en restriktiv holdning til ytterligere fredning av skogsarealer styrke utdanningstilbudet innen driftsteknikk i skogbruket sikre en høy mattrygghet gjennom god dyrevelferd, godt smittevern, lite sykdom, lavt medisinforbruk Rovdyr Vårt biologiske mangfold er truet på mange områder. Dette må tas på alvor. Debatten omkring de store rovdyrene viser at dette også er et spørsmål om å gi og ta av vårt biologiske mangfold. De store rovdyrene som har fotfeste i Norge og Sverige har fått en forkjørsrett som truer andre deler av dette mangfoldet. I tillegg bidrar dagens rovdyrbestand til å svekke livsgrunnlaget for mange distrikter i den grad at selve bosettingen er truet. Dette er en utvikling som ikke kan få fortsette. Rovviltforvaltningen innen Skandinavia må ses under ett. Våre områder med egne bestandsmål for store rovdyr ligger alle i randsonen av større områder på svensk side. Brunbjørn som art er ikke truet selv om vi hadde fjernet målsetting om ynglende binner på norsk side. en reduksjon av dagens bestandsmål for bjørn i vår region enklere regler- og adgang til felling av gaupe og jerv utenfor Side 10

11 bestandsområdene uttak av jerv og gaupe slik at bestanden ikke overstiger bestandsmålet mer forskning innen området fortsatt satsning på «Leve med rovdyr» at det utarbeides bestandsmål for ørn Viltforvaltning Det må sørges for en sunn utvikling i alle viltbestander og legges til rette for jakt og friluftsliv. Dette er et politikkområde fylkeskommunen bør få et totalansvar for. Dagens ansvarsfordeling mellom fylkeskommunen og fylkesmannen er uoversiktlig. en gjennomgang og opprydding i ansvarsfordelingen mellom stat og fylke i dagens regelverk nødvendige tiltak for å redusere vilt-påkjørsler lokal forvaltning av viltbestandene tilrettelegging for kommersiell utnyttelse av våre viltressurser og samtidig sikre allmennhetens tilgang til jakt og friluftsliv Sørsamisk kultur Nord-Trøndelag utgjør et betydelig område innen den sørsamiske kulturen. Fylket vårt har derfor et spesielt ansvar for sørsamisk kultur og sørsamisk næringsutøvelse. Både kultur og næringsliv er uløselig knyttet til reindriftsnæringen. opprettholdelse av sørsamisk språk, kultur og næringsliv. Her spiller det sørsamiske kultursenteret Saemien Sijte en viktig rolle at planene for nye Saemien Sijte realiseres raskt bedre økonomiske rammevilkår for Saemien Sijte en bestandsregulering av rovdyr som muliggjør en bærekraftig reindriftsnæring i regionen at reindriftsnæringen selv kan gis ansvar for å regulere bestanden av gaupe og jerv innenfor vedtatte bestandsmål at ordningen med spesielle næringsutviklingsmidler til sørsamisk virksomhet må videreføres Side 11

12 Kunst, kultur og frivillighet Kunst og kultur har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. KrF vil fremme et kulturliv som skaper identitet og som gir oss trygghet i forhold til egne verdier, samtidig som den også åpner opp for nye impulser utenfra. Offentlig kulturarbeid skal støtte opp under idealismen og frivilligheten som finnes i fylket. Også minoritetsgrupper må sikres vekst og utviklingsmuligheter. å styrke det frivillige kulturarbeidet som foregår i fylket, både innen kunst, kultur, idrett og menighetsrelatert kulturarbeid videre satsing på museene og kulturinstitusjonene i Nord-Trøndelag videreføring av Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd og den årlige ungdomskonferansen gi økonomisk støtte til rusfrie tiltak og holdningsskapende arbeid mot rus videreføre satsingen på Olavs-arven og dens spesielle plass i Nord- Trøndelag videreutvikle pilegrimsledene i fylket i samarbeid med det nasjonale pilegrimssenteret i Trondheim stimulere til samarbeid mellom kultur, næringsliv og reiseliv videreutvikle ungdommens kulturmønstring og gi barn og unge muligheter for medvirkning i flere sammenhenger økt fokus på betydningen av religions- og livssynsdimensjonen i samfunnsutviklingen. Dette også med hensyn til våre nye landsmenn videreutvikle ungdommens kulturmønstring og gi barn og unge muligheter for medvirkning i flere sammenhenger Inkludering Vi lever i en verden der stadig flere mennesker flytter på seg på tvers av landegrenser. Mange nordmenn forlater Norge for å bo i andre land, og enda flere ønsker å komme fra andre land til Norge for å bo her. KrF mener det er en grunnleggende verdi at folk skal kunne bevege på seg så fritt som mulig. Likevel er det nødvendig å regulere innvandringen for å ivareta behovet for en god integrering av de som kommer. Mangfoldet innvandrere bringer med seg er en berikelse for Norge. KrF mener et overordnet mål for integreringspolitikken må være at innvandrere som kommer til Norge for å bli her, opplever seg respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i Norge har. Det etablerte innvandrerrådet i Nord-Trøndelag vil være et godt redskap i denne sammenhengen. Det er ønskelig at tilsvarende råd også opprettes i kommunene. KrF verdsetter også frivillige organisasjoners arbeid i forhold til integrering. Side 12

13 at Nord-Trøndelag skal framstå som et inkluderende fylke videreføre innvandrerrådet i Nord-Trøndelag støtte kulturtilbud og andre frivillige møteplasser som legger til rette for at folk med ulike kulturer og religioner møtes og blir kjent støtte integreringstiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner en lærekandidatordning for innvandrerkvinner mellom 30 og 45 år Kommunikasjon Nord-Trøndelag er et spredtbebodd fylke og har dermed store kommunikasjonsutfordringer. Vegstandarden er viktig både for persontransport og varetransport, og er også viktig av beredskapshensyn. Trønderbanen representerer et viktig bidrag i kollektivtrafikken. I andre deler av fylket er det helt avgjørende med gode fergeforbindelser og hurtigbåtsamband. Dette må legges til rette slik at de som bor på øyer, eller er avhengige av fjordkryssinger, får et tilbud som er så nært en fastlandsforbindelse som mulig. Alle deler av fylket må sikres kollektive transportløsninger, evt gjennom en bestillingstransport-ordning. Kommunikasjon handler i dag også om tilgang til mobilnett og til Internett. Fylkeskommunen må fortsatt bidra aktivt til videre bredbåndsutbygging i fylket. en videreføring av opptrappingsplanen for full asfaltering av fylkeskommunens vegnett og at allerede opprustede strekninger asfalteres først et sterkt fokus på trafikksikkerhet ved alle vegutbygginger og nyanlegg, gjennom rassikring, midtdelere, nullvisjonsstrekninger og større satsning på ulykkesbelastede strekninger at alkolås må inngå som en av forutsetningene ved anbudsutlysning for kollektivtransport at Trønderbanen videreutvikles ut fra visjonen «Trondheim-Steinkjer på 1 time» miljøvennlig transport og bygging av trygge skoleveier, gang- og sykkelstier at øysamfunnene må ha kommunikasjonsløsninger som gjør det mulig å delta i arbeids- og samfunnsliv at hurtigbåtsambandet Trondheim-Vanvikan styrkes ved neste anbudsrunde utbedring av flaskehalser på E6 og fylkesveier og avvikling av vedlikeholdsetterslep opprettholde gode flyrutetilbud på det regionale kortbanenettet at Hurtigruta med stoppested Rørvik må opprettholdes som kommunikasjonsmiddel og turistattraksjon Side 13

14 prioritering av «lakseveien» (Grong-Høylandet-Nærøy-Vikna) prioritere utbygging av bredbåndsløsninger, som for eksempel bygdefiber Arealdisponering Arealdisponering må sees i sammenheng med næringsvirksomhet, byplanlegging og distriktspolitikk, samt klima og miljø. Både i urbane og rurale strøk er det viktig å forvalte arealet rett gjennom langsiktig planlegging. KrF vil tilrettelegge for bosetting og verdiskaping i byområder og i distriktene, samtidig som naturen og kulturlandskapet bevares for framtidige generasjoner. Jordvern står sentralt i arealforvaltningen. ønsker at det etableres en ordning som begrenser omdisponeringen av dyrka jord. Et offentlig jordfond kan være en slik ordning. Dette gjennomføres ved at omsetting av dyrka jord pålegges en avgift som går inn i fondet. Ordningen skal ha to formål. 1) Prisen på dyrka jord skal gjøre den mindre aktuell til utbyggingsformål. 2) Fondet anvendes etter søknad til bedring av jordkulturen på eksisterende areal, samt til nydyrking av aktuelle erstatningsarealer for det som bygges ned. Enkelte områder har kvaliteter som gjør at de bør vernes. Vern som er til økonomisk ugunst for den som eier området bør erstattes fullt ut. I denne sammenhengen er frivillig vern en god ordning. kommunale jordfond utredning og realisering av aktuelle vekstområder for bosetting, samferdsel og industri som beslaglegger minst mulig dyrka jord fortsatt mulighet for differensiert håndhevelsen av 100-metersgrensen å stimulere kommunene til tettere samarbeid i arealdisponeringssaker at offentlige og private byggeprosjekt knyttes opp mot langsiktig byplanlegging stimuleringsordning for valg av uproduktiv grunn ved oppføring av driftsbygninger Samfunnssikkerhet og beredskap Økt satsing på samfunnssikkerhet og beredskap er nødvendig. Klimautfordringene alene stiller oss overfor mange nye utfordringer. Samfunnssikkerhet må vektlegges i all samfunnsplanlegging. Senere års krisesituasjoner både nasjonalt og lokalt gjør dette tydelig. Side 14

15 Ansvars-, likhets- og nærhetsprinsippet er retningsgivende for arbeidet med beredskap og krisehåndtering. Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. De som har ansvar i en normal situasjon, har også ansvaret ved ekstraordinære hendelser. Organiseringen som etableres for å håndtere krisesituasjoner må være mest mulig lik den man har til daglig. En best mulig håndtering av krisesituasjoner forutsetter en tilstrekkelig grunnbemanning blant de som har ansvar for å håndtere slike situasjoner. Dette må vektlegges også i det pågående politireformarbeidet Samarbeid også sivilt-militært - er et viktig stikkord i alt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Arbeidet med bedre koordinering av blålyssektorene må fortsette. Dette gjelder også samhandling over grensen mot Sverige og mellom sjø og land. Det nye nødnettet forutsettes å bedre samhandlingen vesentlig. Kommunenes beredskap vil i de aller fleste tilfeller representere førstelinjetjenesten i krisesituasjoner og vil slik også være et fundamentet i den nasjonale beredskapen. Dette gjelder både forebygging og krisehåndtering. Samtidig må fylkesmannens beredskapsansvar synliggjøres bedre. at gode og kontinuerlige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) legges til grunn for generell samfunnsplanlegging, beredskapsplanlegging og forebyggende tiltak. Dette må være planer som er korte, konkrete og gjennomførbare. videreutvikle samarbeid og samvirke for å sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå felles utdanning og oppdatering i forhold til aktuelle trusler, samt kurs og regelmessige øvelser sikre at politiet kan få rask og effektiv bistand fra Forsvaret ved behov i krisesituasjoner at det fortsatt legges til rette for deltakelse fra sivile aktører under relevante øvelser i Forsvaret opprettholde lokal og nasjonal matvareproduksjon og lager av nødvendige basisprodukter ut fra et sikkerhetsperspektiv videreutvikle en god samordning av tilsyn for sikkerhet i luftfart, skipsfart og transport på land styrke sikkerheten og beredskap innenfor petroleumsvirksomheten bygge ut oljevernberedskapen langs hele kysten styrke kystberedskapen gi frivillige aktører som Redningsselskapet, og Norsk luftambulanse gode rammevilkår Side 15

16 NORD-TRØNDELAG KRF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for Nord-Trøndelag KrF 2015-2019 Nord-Trøndelag KrF fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og Nord-Trøndelag KrF vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Hvordan skape meir folkehelse?

Hvordan skape meir folkehelse? Hvordan skape meir folkehelse? Arbeidsverkstad for Regional delplan for folkehelse Molde 11. april 2013 Quality Hotel Alexandra Innhold Fylkesmannens rolle Folkehelse! Barn og unge satsing 2013-2016 Skole,

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Nasjonale og regionale mål og føringar til planlegging i sjøen

Nasjonale og regionale mål og føringar til planlegging i sjøen Nasjonale og regionale mål og føringar til planlegging i sjøen Disposisjon 1. Nasjonal mål og føringar - politikk 2. Regionale mål og føringar - politikk 3. Plansystemet 4. Regionalplan for sjøareal Den

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging

Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Regional planstrategi-samling, Trondheim 16. desember 2011 2 Vi er ikke de første som gjør dette. Danmark:

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling Næringssamling, Ørland 17.03.2010 Kari Mette Elden Fylkesmannens oppdrag Opprettholde et levende og mangfoldig

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Vi presenterer en plattform som er forholdsvis kort og kompakt, men der klima- og miljøperspektivet har et tydelig avtrykk.

Vi presenterer en plattform som er forholdsvis kort og kompakt, men der klima- og miljøperspektivet har et tydelig avtrykk. Fylkesrådet har ansvaret for å lede det politiske og administrative arbeidet i Nord-Trøndelag fylkeskommune på vegne av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Det betyr all virksomhet, enten den er administrativ

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Kystskogbruket - Store muligheter De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 45 % av Norges produktive skogareal - hvorav 42 % hogstmoden skog balansekvantum

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Styringsgruppa har med dette gleden av å legge fram melding om kystskogbruket 2015 Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Planprogram Fastatt i Fellesnemnda 15.12. 2016, sak 24/16 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet... 2 Bakgrunn... 2 Formål med planarbeidet... 2

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer