888APP. APPUED PLASMA PHYSICSASA arg. fir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "888APP. APPUED PLASMA PHYSICSASA arg. fir. 951863750"

Transkript

1 888APP 88 APPUED PLASMA PHYSICSASA arg. fir

2 888APP 88 8 APPUED PLASMA PHYSICS ASA Org. fir Styrets Arsberetning 22 Applied Plasma Physics ASA 1. Virksomheten Applied Plasma Physics ASA er et miljteknologiselskap hvis vision er a bidra til a redusere forurensede utslipp tilluft og dermed bedre nrermiljet for vue kunder. Selskapets forretningside er i levere konkurransedykrige rense1sninger basert pi anvendelse av dektroog plasmafysikk. Selskapets ambisjon er a vrere teknologisk og markedsmessig ledende innenfor de omdder hvor selskapet arbeider, og den foretrukne leverandr av define type teknologi sa vel i det norske sam i internasjonale markeder. Selskapet arbeider prima:rt med tensing av miljutslipp fi:a industri. Sekundrert vii APP tilby Dye innovative 1sninger til andre applikasjoner. Selskapet driver sin virksomhet fra sin hovedkontor i Bedriftsveien 25 i Sandnes kommune. APP bar gjennom 22 fokusert markedsarbeidet mot tensing av luktutslipp fra industtien. Med utgangspunkt i en sterk markedsposisjon i fiskef6r bransjen, er teknologien na introdusert innenfor en rekke andre omrider, herunder husdyrf6r, pet-food, nreringsmiddel industti og avfallshindtering. Totalt er det na installert over 4 rensesystem for luktfjerning fordelt pa 6 land i 2 kontinent. Selskapet starter i 21 arbeidet med i etablere sttategiske samarbeid med regionale og globale markedsaktrer. Gjennom 22 er det inngitt samarbeidsavtaler med internasjonale prosesslinjeleverandrer, regionale agenter (for Danmark, BeNeLux, Hellas, Balkan og Japan) og i tillegg en agent knyttet til tobakksindusttien. Totalt representerer dette en vesentlig styrking av vir markedseksponering. Markedet bar i 22 va:rt preget av den vanskelige globale ekonomiske sittlasjonen. Dette har fert tillave investeringer i industrien hvilket spesielt gar ut over miljeinvesteringer. For APP bar dette medfert at mange av prosjektene hvor vi har tilbudt vh teknologi er utsatt, og det registreres ogsa at relativt fa nye prosjekter initieres. Selv om det erfares at sva:rt fa kontrakter tapes til konkurrenter, resulterer den vanskelige markedssituasjonen i at ordreinngangen gjennom het har va:rt langt lavere enn forventet. En fortsatt konservatisme i forhold til ny teknologi bidrar nok ogsa til dette resultatet. Det er totalt installert 13 rensesystem i 22. Pi to av leveransene bar vi erfart tekniske problemer som primrert skyldes en annen beskaffenhet i utslippet som skat tenses en hva som var forutsatt. Dette har pafrt selskapet ekstraordinrere kostnader i 22 og det er ogsi gjort en tapsavsetning i regnskapet pi ca.5 MNOK for i bringe disse installasjoner i orden i 23. Det er i Ipet av 22 lagt Qed et betydelig arbeid i a konsolidere rue utviklingsaktiviteter og i strre grad rette fokus mot applikasjonsutvikling fremfor ten teknologiutvikling. Dette bar bi.a. medfrt at arbeidet moo a utvikle en ny og kraftigere hyspentgenerator, HPV 35-7, er utsatt inntil videre. I 22 hac utviklingsarbeidet v~rt knyttet mot flgende aktiviteter:.; utvikling ny generasjon hyspent generatorer (HPV 12-4) tit bruk i vue rensesystem. Enheten er na produksjonssatt hog underleverandr og har hyere ytelse enn forrige generasjon generatorer samtidig sam den har en lavere produksjonskostnad Den inngir na i aile systemleveranser.

3 ...APP APPLIED PLASMA PHYSICS ASA arg. fir ~ APP har gjennom lengre rid samarbeidet med Shell International om utvikling av en elektrisk ledende asfalt med sikte pa a kunne oppna en reduksjon i svevestev problemet fra biltrafikk. Gjennom vintersesongen 21/22 ble det foretatt datainnsamling pa en teststrekning i Trondheim. Resultatene Era define var skuffende, men pa grunn av sviktende datagrunnlag var det ikke mulig a trekke noen endelig konklusjon fra define malingen. Det ble derfor besluttet a viderefere malingene i vintersesongen 22/23 og i tillegg gjere ytterligere malinger i mer kontrollerte omgivelser. Resultatet fra disse testene forventes ferst a vrere klar media 23. Med stette fra EU er det igangsatt utvikling av en kommersiell prot typ pa en enhet for rensing av stevutslipp fra vedfyring i private husholdninger ("H-Han"). Prosjektet er et samarbeid mellom 6 ulike industrielle partnere og 2 forskningsinstitusjoner. Prosjektet vekker star interesse i EU og det knyttes store forvenb1inger til markedet for en slik enhet. Med stette Era EU er det ogsa igangsatt utvikling av et system for rensing av VOC utslipp (flyktige organiske forbindelser) fra sma og mellomstore bedrifter. Systemet vii vrere basen pa samme gronnteknologi sam vice Iuktfjerningssystemer og det forventes a kunne hente ut store synergieffekter mot luktfjerning fra dette prosjektet. Markedet for VOC rensing er i sterk utvikling sam felge av implementeringen av EU's VOC direktiv og det knyttes derfor store forvenb1inger til markedsutsiktene for et slikt system. 2. Drift Pt hadde selskapet tapt 35% av aksjekapitalen (hensyntatt ikke registterte kapitalendringer). Ved utgangen av februar 23 er det registtert et ytterligere tap pi 1,4 MNOK hvilket medfrer at 49,8% av egenkapitalen er tapt. Stylet og daglig leder vii iverksette tiltak for i sikre ndvendig kapital for videre drift. Pi denne bakgrunn legger stylet og daglig leder forutsetning for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggeisen av arsregnskapet. 3. Organisasjon Ved irsskiftet hadde konsemet totalt 11 hdtidsansatte og en ddtidsansatt mot 15 heltidsansatte ved inngangen av aret. Selskapet bar et godt arbeidsmilj sam sikres gjennom utsttakt medarbeidemledvirkning i viktige beslutningsprosesser og gjennom god infomlasjonsflyt. Gjennom lagandsamlinger og al1mter arbeides det kontinuerlig med de arbeidsmiljrettede problemstillinger sam oppsdr i et hektisk nyskapingsmilj sam selskapet representerer. Det er registrert et sykefravzr i selskapet pi dagsverk hvilket utgjr 2.89% av det totale antallet mulige virkedager. Det bar ikke forekommet ulykker eller skader pi eget eller andres personell i forbindelse med selskapets virksomhet. 4. Pivirkning av det ytre milj Selskapets forretningside er a utvikle teknologi og produkter sam reduserer forurensningen av det ytre milj. APP's egen virksomhet bidrar ikke ti1 forurensning av det ytre milj.

4 APPliED PLASMA PHYSICS ASA argo nr Selskapets stilling og resultatet av virksornheten APP hadde driftsinntekter pi leveranser av rensesystem og konsulent tjenester i 22 pi kr ,- mot kr ,- i 21. Dette representerer en kning pi ca. 43%. Selskapets driftsresultat i 22 viser et underskudd pi kr ,- mot et underskudd pa kr ,- i 21. Det er foretatt nedskrivninger av konsernfordringer og aksjer i datterselskap pi totalt kr ,-. Dette resulterer i at irsresultatet i 22 viser et underskudd pa kr ,- mot kr ,- i 21. Konsemunderskuddet ble i 22 pa kr ,- mot kr ,- i 21. Resultattegnskapet for 22 viger at de kostnadsreduserende tiltak sam er satt inn fir den nskede effekt pi utgiftsiden og bidrar til en resultatbedring i forhold til 21. Arsresultatet for 22 er imidlertid ikke tilfredsstillende, verken med hensyn til resultat eller omsetning. Pi ekstraordinrer generalforsamling 2. november 22 ble det besiuttet i gjennomfre en nedskrivning av aksjekapitalen i selskapet med kr ,- for bedre i reflektere egenkapitalsituasjonen. Ny palydende verdi pro aksje ble dermed satt til kr.,1. Videre ble det besiuttet 1 ti1fre selskapet ny kapital gjennom en emisjon rettet mot selskapets aksjona:rer. Den rettede emisjonen ble gjennomfrt i desember og omfattet aksjer til kurs kr.,11. Emisjonen tilfrte selskapet kr ,- i ny egenkapital (kr fratrukket emisjonskostnader). Verken kapitalnedskrivningen eller ti1frselen av ny kapital ble registtert i foretaksregisteret inned 1rssiutt. Disse fremkommer flgelig sam "ikke registtert kapitalnedsetteise" og "ikke registtert kapitalforhyelse" i balansen. Konsemet hadde pro en totalbalanse pi kr ,- hvorav egenkapital utgjr kr ,- sam tilsvarer 33,3% av konsemets balanse. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balansen for regnskapsaret 22 med tiiherende noter et riktig utttykk for selskapets og konsernets grilling og resultat av virksomheten ved utgangen av aret. Stylet foreslir at de fremlagte regnskaper fastsettes sam sdskapets og konsemets resultatregnskap og balanse. Ved utgangen av 22 hadde selskapet en disponibd likviditet pa 5 MNOK (ekskl kassakreditt). Selskapets bankforbindelse, Sandnes Sparebank, bar etter at emisjonskapitalen var innbetalt, ttukket tilbake tidligere innvilget kassakreditttamme pa 3 MNOK Dette medfrer en svekking av likviditeten. og selskapets styre og ledelse arbeider med tiltak for a bedre dette forholdet (se avsnitt 2 ovenfor). 6. Fremtidig utvikling Selskapet opplevde en positiv utvikling av markedet i frste halvar 22, men en stagnasjon i andre halvir. Selskapet forventer et fortsatt vanskelig marked i 23, men ser likevel grunn tit forsiktig optimisme med hensyn tit en positiv utvikling i ordreinngangen gjennom var styrkede markedseksponering via yare samarbeidspartnere innenfor luktsegmentet. Det arbeides med i ske strategiske allianser med aktrer inned nreringsmiddelindustrien med sikte pi i utvikle ogsi dette markedet for luktfjeming. I den senere rid bar APP erfart fomyet interesse for sine stvrenseanlegg, noe som kan resultere i Dye ordrer ogsa innenfor dette markedssegmentet. Selskapets utviklingsarbeid vii v:ere fokusert pi en stadig forbedring av systemene for lukt- og stvfjerning og i kvalifisere disse innenfor Dye markedssegmenter. For 23 bar APP som maisetning i kvalifisere lukneknologien innenfor tobakksindustrien. avfallsbindtering og kloakkrensing. Det knyttes ogsa forventninger til den pigiende utviklingen av system for VOC tensing som antas a kunne gi store positive synergier inn mot luktfjerning.

5 APPLIED PLASMA PHYSICS ASA Org. fir De pagaende utviklingsprosjekter inned miljasfalt, VOC tensing og stovrensing fra vedfyring (H-hatt) vii frst kunne kommersialiseres i 24 og forventes ikke a gi omsetningsmessig bidrag i innevzrende it. 7. Styrets forslag til delaring av tap Styret foreslir flgende disponering til dekning av tap kr ,-: Arets underskudd i APP pi kr ,- dekkes av annen egenkapital. Som det fremgir av den fremlagte balansen, bar selskapet ingen fri egenkapital Det er siledes ikke grunnlag for utbetaling av utbytte til aksjon~ene. Styret for Applied Plasma Physics ASA Sandnes 2. mars 22 Hefge Hellebust Espen Fjogstad KIfiI Molde /)l~'.--' Arne Thomas Haaland Administrerende direktr

6 lied Plasma Ph sics ASA APPASA Koosem Note / Vankjlp -!t",,-anj1t' V arekjp Endring i ukurans avsetning vareiager DriftskDtt1ltJdlr Lonn Andre driftskostnader ~ avskrivninger N edskrivning anleggsmidler / FDrtkllillg og IdJikJing Lonn Andre F & U kostnader Driftsresultat ,13 ; Finansinntekter og koltnader Finansinntekter N edskrivning konsemfordringer Nedskrivning aksier datterselskap Andre finanskostnader Resultat for skattekostnad Skattekostnad Anoverskudd Disponering Areta resultat Overf Sum dis

7 A lied Plasma Physics ASA APPASA Note Eiendeler Anleggsmidler Driftslosore, inventar, kontormaskiner.1 Sum varige driftsmidler Konsem ) Finansielle driftsmidler Investering i datterselskaper Andre fordringer 1141 SO Sum fmasieue anleggsmidler Omlopsmidler Varelager Sum varelager Kundeforrlringer Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer Konsemfordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter

8 Applied Plasma Physics AS~ Konsem APPASA Note Gjeld og egenkapital Egenkapital 1/ Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer a kr.o,63) Ikke registrert kapitalforhbyelse(nto) Ikke registrert kapitalnedsettelse Sum innskutt egenkapital Ikke registtert kapitalnedsettelse Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld 6/ vrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandrgjeld Skyldige offentlige avgifter Konsemgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum S kapital I' '- /1 Styremedlem. Martin Ove Todnem Styremedlem Kjetil Molde Styremedlem ~~~..,L~./J-Hellebust Styremedlem II Espen Fjogstad Styremedlem Styremedlem Arne Thomas Haaland Administrerendedirektr I

9 A lied Plasma Ph sics ASA Kontantstrommer fra operasjoneue aktiviteter r +f~ + /-. Resultat for skattekostnad Ordinzre avskrivninger Tap v / saig av anleggsmidler Nedskrivning aksjer datterselskaper N edskrivning konsemfordringer Endring vareiagec Endring kundefordringer Endring leveandorgjeld Endring i andre tidsavgrens'mgsposter Netto kootantsttom Kontantstrommer fra investeringsakriviteter &a opeusjooelle aktiviteter ~"'" ~ Saig av varige driftsmidler UtbetaJinger ved kjop av varige driftsmidler ~ Netto kont2ntstrom &a investeringsaktiviteter KoDtantstrommer fra Cmansieringsaktiviteter + Netto endring &a kassekreditt Netto innbetalt j forbindelse med emisjonen ;w: Netto kontantstrom &a finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekviv2lenter Beh. av kontanter og kootantekvivalenter ved periodens begynnelse Beh. av kontanter og kootantekviv2lenter ved periodens slutt Kassekreditdimit 3 3

10 Konsemet A lied Plasma Physics ASA Kontantstrommer fra operasjonelle aktiviteter Resulut for skattekostn2d Ordinm:re avskrivninger Tap v/salg av anleggsmidler N edskrivning anleggsmidler Endring vareiager Endring kundefordringer Endring leverandotgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter ~ Netto kontantstrom &a Oper2Sjonelle aktiviteter Kontantstremmer ira investeringsaktiviteter ~ = SaIg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjep av varige driftsmidler Netto kont2ntstrom m investeringsaktiviteter Kontantstrmmer fra finansieringsaktiviteter +/~ + of = Netto endring &a kassekreditt Netto innbemlt i forbindelse moo emisjonen Opptak ny gjeld Netto kootantstrom fra fin2nsieringsaktiviteter SOO Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens stutt Kassekreditdimit 3 3 (XX) (XX)

11 Applied Plasma Physics ASA Noter tif regnskapet for 22 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i sarnsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for store foretak. Salgsinntekter Inntektsfering ved salg av yarer og tjenester skjer etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg tit varekretslopet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller tit betaling inned ett if etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt tit varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett if etter transaksjonsdagen. Omlopsmidler vurderes tillaveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansefores til norninelt bewp pa etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fomuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall sam ikke forventes a vrere forbigaende. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseferes til nominelt belep pa etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppfsrt i balansen til palydende med fradrag for en delkreder-avsetning. Varebeholdninger Lager av innkjopte yarer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter gjennornsnittspris og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og yarer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det forew nedskriving for piregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseferes og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de bar antatt levetid over 3 ar og bar en kostpris sam overstiger kr 15.. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsfores lepende under driftskostnader, mens pakostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forovrlg er folgende regnskapsprinsipper anvendt: Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsfert. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter bade periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% pa grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til frernfering ved utgangen av regnskapsaret. Skatteekende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i sarnme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet pa nettogrunnlaget. Konsernregnskapet Konsernregnskapet er utarbeidet etter reglene for store foretak. Aksjer i datterselskap er eliminert etler oppkjepsmetoden. Det er eliminert for interne mellomvrerende. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsirets slutt. Anleggskontrakter Arbeid under utferelse knyttet til fastpriskontrakter moo lang tilvirkningstid vurderes etter lepende avregningsmetode. Fullforelsesgraden beregnes sam forholdet mellom palepte kostnader og estimerte totale kostnader pa prosjektet. Totalkostnaden revurderes lepende. For prosjekter sam antas a gi tap, kostnadsfores hele det beregnede tapet umiddelbart. 1

12 Applied Plasma Physics ASA Noter til regnskapet for 22 Ko ntan tstre mop p stilling Kontantstrmoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som urniddelbart og med uvesentlig kmsrisiko kan konverteres tit kjente kontantbelop og med forfallsdato kortere enn tre maneder fra anskaffelsesdato. Note 1 Egenkapital Aksje Ikke Ikke registrert Ikke registrert Annen Sum kapital registrert Kapitalkapitalnedsettelse kapitalnedsettelse egenkapital forbevelse (innskutt EK) (opptlent EK) Egenkapital Ikke reg. kapitalforhsyelse Emisjonskostnader Ikke reg. kapitalnedsettelse Arets resultat ES[enkapital ~~ Egenkapitalen hadde sett ut som folger dersom kapitalforhoyelsen og kapitalnedsettelsen hadde blitt registrert i Bronnoysund innen ; - Aksjekapital - Overkursfond - Annen Egenkapital Sum Egenkapital kr kr kr kr Note la: Konsernet Aksje Ikke Ikke registrert Ikke reglstrert Annen Sum kapital reglstrert kapital- kapital- e2enkapital Kapital- nedsettelse nedsettelse -. forb_yelse (innskutt EK) (opptjent EK) Egenkapital Ikkereg. kapitalforhoyelse Ernisjonskostnader Ikke reg. kapitalnedsettelse Arets resultat E2enkapital Egenkapitalen hadde sett ut som felger dersom kapitalforheyelsen og kapitalnedsettelsen hadde blitt registrert i Brenneysund innen ; - Aksjekapital - Overkursfond - Annen Egenkapital kr kr kr Sum Egenkapital kr

13 Applied Plasma Physics ASA Noter til regnskapet for 22 Note 2 Konsern, tilknyttet selskap m. v. Applied Plasma Physics ASA har eierandeler i folgende selskaper: Forretnings kontor APP Odour Reduction AS Sandnes APP Oil & Gas AS Sandnes APP Domestic Air Pollution Control Sandnes APP Aktiv Miljeasfalt AS Sandnes Overnevnte selskaper inngar i konsemregnskapet. EierandeJ/ stemmeandel 1% 1% 1% 1% Balansefort verdi Selskapets resultat for Selskapets egenkapital Note 3 Bundne midler I posten inngar bundne bankinnskudd med: Skattetrekksmid1er kr SrervilkArskonto kr Emisjonskonto kr Sum kr Note 4 Aksjekapital og aksjonrerinformasjon APP's storste aksjonrerer pr VENTUROS TECHNOLOGY III KS AS EINAR HARBO FERDVENTURE TODNEM INVEST AS VENTUROSAS ESPEN FJOGSTAD MIKAEL KRMER MARTIN OVE TODNEM VENTUROS HOLDING AS INTERTRADE SHIPPING AS WEST SHIPPING A.S. MARIE INVEST AS MUSTAD INDUSTRIER AS DNB MILJ1NVEST ARNE FRILAND Mindre aksjon~rer ,697 % 9,344 % 7,24 % 5,897 % 4,781 % 3,986 % 3,646 % 3,547 % 2,285 % 1,769 % 1,648 % 1,218 % 1,23 % 1,45 %,987 % 32,74 % Sum anta" aksjer , % 3

14 Applied Plasma Physics ASA Noter til regnskapet for 22 Note 4 Aksjekapital og aksjonrerinformasjon fortsettelse Aksjekapitalen i Applied Plasma Physics ASA pre bestar av folgende aksjeklasser: Antall aksjer etter kapitalnedsettelse og kapitalforhoyelse, som ikke er registrert i Bronneysund pr er stk. Palydende verdi pr aksje er kr,1. Aksjer eiet av medlenuner av styret: Martin Ove Todnem, nestfonnann Einar Harboe, styremedlem Espen Fjogstad, styremedlem Kjetil Molde, styremedlem stk stk stk. 64. stk. Aksjer eiet av medlemmer i selskapets ledelse: Arne Thomas Haaland, daglig leder 1. stk. Note 5 Varige driftsmidler SUM Data-utstyr Lab/produksjonsutstyr utstyr.1 Varebiler Inventarl Anskaffelseskost pro I : Tilgang Av~an~ Anskaffelseskost pr. 31.)2.2 - ~~ I Avskrevet ordinrert pro I A vskrevet i aret i Tilbakef. avskr. v/sal~ 7 7. i Avskrevet ordinrert Dr. 31~ (\~ 17' I I Balanseverdi Dr A.~ I ~ Prosentsatser for ordin~ avskrivinger 33% 2/ 2% 25% Selskapet har kostnadsfort fulgende leasingkontrakter: Varighet Biler 5 ar / 3 ar Kontorutstyr 4 ar Datautstyr 3 ar Stettebenstruck 3 ar Kostnadsfert Nok 31.71,-/Nok7.953,- Nok ,- Nok ,- Nok 23.28,- 4

15 Applied Plasma Physics ASA Note Sa: Konsernet Noter ill regnskapet for 22 Tekst 1~lc.~1?!-Q!.Ol.2 :-=- Til9;an~~~ 1- Avgang 22 IAnskaffelsesk~st or Datautstyr Lab.- uts Biler Maskiner/ ~ inventar Sum Avskrevet ordiruert A vskrevet --- i 1ret Tilbakefsrt avskr. ved salg Nedskrevet i aret Samlede av- og nedskrivn. = Bokfmt verdi Dr A vskrivingssatser ,33% % % % Note 6 Gjeld til kredittinstitusjoner Det er en ubenyttet kassakredittlimit pi kr Gjelden pa totalt kr i konsemet er datterselskapers gjeld ti1 SND. Note 7 Skattekostnad Arets skattekostnad bestir av: 22 Netto skattekostnad Beregning av betalbar skatt ; Mor Koosero Regnskapsmessig resultat fer skattekostnad Permanente forskjeller ,455 Nedskrevet aksjer i datterselskap Endrin midlertidi e rots 'eller Grunnla avbetalbar skatt s

16 Applied Plasma Physics ASA Noter tit regnskapet for 22 Note 7 Skattekostnad (ortsettelse AIle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomfort i beregningen av utsatt skatt. Utsatt skattefordel Endring Dri ftsmi d 1 er Varebeholdning F ordringer Gevinst- og tapskonto Sum rnidlertidige forskjeller Aksjer Underskudd til fremfering Netto grunnlag Utsatt skattefordel 28 % Utsatt skattefordel er ikke medtatt balansen. Note 7a Utsatt skattefordel for konsernet Utsatt skatt Endring Driftsmidler Varebeholdning F ordringer Gevinst- og tapskonto Netto grunnlag Utsatt skattefordel 28 %

17 Applied Plasma Physics ASA Noter tit regnskapet for 22 Posten lbnnskostnader er statt sammen av: Lenninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre l~srelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte: 12 Ytelser tilledende personer: Lenn Pensjonsutgifter Annen godtgjerelse Daglig leder , Styret Revisor Kostnadsfort revisjonshonorar for 22 utgjer kr A v disse er kr ,- kostnadsfort revisjonshonorar mens kr er evrig bistand fra revisor. Tota1t for konsernet er revisjonshonorar kostnadsfert med kr Av disse er kr ,- kostnadsfort revisjonshonorar mens kr ,- er evrig bistand fra revisor. Note 9 Yarer 22 Lager av ravarer Lager av yarer under tilvirkning La er e entilvirkede ferdi er Ukurans ~16.3 Note 1 Opsjonsprogram Applied Plasma Physics ASA bar et opsjonsprogram overfor ansatte, styret og andre berettigede. Til ansatte, daglig leder, stylet og andre berettigede er det tildelt totalt opsjoner med inn1esning til kr aksje. Herav bar: Styrefonnann bar 8. opsjoner med innlesning til kr 1 per aksje. Daglig leder bar 2. opsjoner med innlesning ti1 kr 1 per aksje. per Note 11 Kundefordringer 22 Kundefordringer til paiydende Delkrederavse1nin Sum --,,;~c~,-r!c;'?:c"c:~c' ;; ,

18 Applied Plasma Physics ASA Noter tit regnskapet for 22 Note 12 Forskning og utviklingskostnader Selskapet bar i regnskapshet drevet fulgende utviklingsprosjekter: Navnetlbeskrivelse:..; ".; III Videreutvikling av luktfjerningssystemer - Kvalifisering av teknologien pa nye typer utslipp, utvikling av mobilt testanlegg, etablering av pilot installasjon has EWOS Innovation i Dirdal. Miljeasfalt - Viderefert samarbeidsprosjekt med Shell International med sikte pa a dokurnenter effekten av ledende asfalt pa mengde svevestev i reseptorheyde. CleanAir - Igangsatt utvikling av kommersiell prototyp renseenhet for vedfyring i private husholdninger. Prosjektet er stettet av EU gjennom CRAFT initiativet. Prosjektet villepe frem til mai 24. VOClean - Igangsatt utvikling av rensesystem for Tensing av VOC utslipp (lesemidler) fra 5MB bedrifter. Prosjektet er stettet av EU gjennom CRAFT initiativet. Prosjektet villepe frem til oktober 24. Ny heyspentgenerator HPV 12-4 MKI - Utvikling av ny heyspentgenerator for lukt- og stevapplikasjoner. Enheten yter 12 kw ved 4 kv og er sertifisert for bruk i Europa og USNCanada. Enheten er satt i regulrer produksjon og inng'ar na i APP's kommersielle leveranser. Totalt er det utgiftsfert kr Forventet samlet inntjening av disse prosjektene forventes minst a motsvare samlede palepte utgifter. Note 13 Finansiell markedsrisiko / valuta Selskapet er gjennom salg til utlandet og kjep fra utlandet eksponert for valutarisiko. Ut fra en vurdering av belepets sterrelse, bar selskapet ikke ansett det fonnalstjenlig ~ inng~ valutasikringskontrakter. Kostnadsfort tap p~ valuta er i 22 kr og inntektsfort valutagevinst er kr Note 14 Langsiktige tilvirkningskontrakter Balanseforte verdier vedrorende prosjekter Inkludert i kundefordringer Opptjent ikke fakturert produksjon Tilbakeholdte betalinger i.h.t. kontrakt 22 Inkludert i kortsiktig gjeld Fakturert ikke utfort produksjon 375. Resultatposter vedrorende prosjekter Resultat pi prosjekter under utforelse Resultatforte totale inntekter Regnskapsmessig tap pr Estimert gjenstaende tap Tapsprosjekter under utforelse Gj enstaende omsetning

19 Applied Plasma Physics ASA Noter til regnskapet for 22 Note 15 Fordringer og gjeld Fordringer med CorraO senere enn ett ir 22 Andre Ian Sum Andre ford ringer i balansen bestir av folgende : Depositum husleie I Andel barneha 25 Sum andre 1a Fordring ansatt 1661 Til gode mva Forskuddsbetalte fakturaer Til 86. So Langsiktig gjeld med fonall senere enn 5 ar 22 Gjeld til kredittinstitusjoner Annen Ian ikti. eld Sum -- - Annen kortsiktig gjeld bestir av ; 22 Forskudd fra kunder 375 Skyidig feriepenger P!lepte kostnader Tapsavsetning prosjekt 49 Garantiavsetnin Sum - ~83S767 For konsernet kommer i till egg palopte rentekostnader med kr

20 Applied Plasma Physics ASA Noter til regnskapet for 22 Note 16 Annen driftskostnad Reisekostnader Leie lokaler Fremmede tjenester Andre driftskostnader Note 16a konsernet Reisekostnader Leie lokaler Fremrnede tjenester Andre driftskostnader Sum Geografisk fordeling Norge Danmark Tyskland USA Andre land 22 Nok Nok Nok Nok Nok Nok Nok Nok Nok Nok

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 215 ÅRSOPPGJØRET 215 STYRETS ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMSOPPSTILLING NOTER REVISORS BERETNING 1 INNHOLD 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 6 BALANSE 8 KONTANTSTRØMSOPPSTILLING

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer