888APP. APPUED PLASMA PHYSICSASA arg. fir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "888APP. APPUED PLASMA PHYSICSASA arg. fir. 951863750"

Transkript

1 888APP 88 APPUED PLASMA PHYSICSASA arg. fir

2 888APP 88 8 APPUED PLASMA PHYSICS ASA Org. fir Styrets Arsberetning 22 Applied Plasma Physics ASA 1. Virksomheten Applied Plasma Physics ASA er et miljteknologiselskap hvis vision er a bidra til a redusere forurensede utslipp tilluft og dermed bedre nrermiljet for vue kunder. Selskapets forretningside er i levere konkurransedykrige rense1sninger basert pi anvendelse av dektroog plasmafysikk. Selskapets ambisjon er a vrere teknologisk og markedsmessig ledende innenfor de omdder hvor selskapet arbeider, og den foretrukne leverandr av define type teknologi sa vel i det norske sam i internasjonale markeder. Selskapet arbeider prima:rt med tensing av miljutslipp fi:a industri. Sekundrert vii APP tilby Dye innovative 1sninger til andre applikasjoner. Selskapet driver sin virksomhet fra sin hovedkontor i Bedriftsveien 25 i Sandnes kommune. APP bar gjennom 22 fokusert markedsarbeidet mot tensing av luktutslipp fra industtien. Med utgangspunkt i en sterk markedsposisjon i fiskef6r bransjen, er teknologien na introdusert innenfor en rekke andre omrider, herunder husdyrf6r, pet-food, nreringsmiddel industti og avfallshindtering. Totalt er det na installert over 4 rensesystem for luktfjerning fordelt pa 6 land i 2 kontinent. Selskapet starter i 21 arbeidet med i etablere sttategiske samarbeid med regionale og globale markedsaktrer. Gjennom 22 er det inngitt samarbeidsavtaler med internasjonale prosesslinjeleverandrer, regionale agenter (for Danmark, BeNeLux, Hellas, Balkan og Japan) og i tillegg en agent knyttet til tobakksindusttien. Totalt representerer dette en vesentlig styrking av vir markedseksponering. Markedet bar i 22 va:rt preget av den vanskelige globale ekonomiske sittlasjonen. Dette har fert tillave investeringer i industrien hvilket spesielt gar ut over miljeinvesteringer. For APP bar dette medfert at mange av prosjektene hvor vi har tilbudt vh teknologi er utsatt, og det registreres ogsa at relativt fa nye prosjekter initieres. Selv om det erfares at sva:rt fa kontrakter tapes til konkurrenter, resulterer den vanskelige markedssituasjonen i at ordreinngangen gjennom het har va:rt langt lavere enn forventet. En fortsatt konservatisme i forhold til ny teknologi bidrar nok ogsa til dette resultatet. Det er totalt installert 13 rensesystem i 22. Pi to av leveransene bar vi erfart tekniske problemer som primrert skyldes en annen beskaffenhet i utslippet som skat tenses en hva som var forutsatt. Dette har pafrt selskapet ekstraordinrere kostnader i 22 og det er ogsi gjort en tapsavsetning i regnskapet pi ca.5 MNOK for i bringe disse installasjoner i orden i 23. Det er i Ipet av 22 lagt Qed et betydelig arbeid i a konsolidere rue utviklingsaktiviteter og i strre grad rette fokus mot applikasjonsutvikling fremfor ten teknologiutvikling. Dette bar bi.a. medfrt at arbeidet moo a utvikle en ny og kraftigere hyspentgenerator, HPV 35-7, er utsatt inntil videre. I 22 hac utviklingsarbeidet v~rt knyttet mot flgende aktiviteter:.; utvikling ny generasjon hyspent generatorer (HPV 12-4) tit bruk i vue rensesystem. Enheten er na produksjonssatt hog underleverandr og har hyere ytelse enn forrige generasjon generatorer samtidig sam den har en lavere produksjonskostnad Den inngir na i aile systemleveranser.

3 ...APP APPLIED PLASMA PHYSICS ASA arg. fir ~ APP har gjennom lengre rid samarbeidet med Shell International om utvikling av en elektrisk ledende asfalt med sikte pa a kunne oppna en reduksjon i svevestev problemet fra biltrafikk. Gjennom vintersesongen 21/22 ble det foretatt datainnsamling pa en teststrekning i Trondheim. Resultatene Era define var skuffende, men pa grunn av sviktende datagrunnlag var det ikke mulig a trekke noen endelig konklusjon fra define malingen. Det ble derfor besluttet a viderefere malingene i vintersesongen 22/23 og i tillegg gjere ytterligere malinger i mer kontrollerte omgivelser. Resultatet fra disse testene forventes ferst a vrere klar media 23. Med stette fra EU er det igangsatt utvikling av en kommersiell prot typ pa en enhet for rensing av stevutslipp fra vedfyring i private husholdninger ("H-Han"). Prosjektet er et samarbeid mellom 6 ulike industrielle partnere og 2 forskningsinstitusjoner. Prosjektet vekker star interesse i EU og det knyttes store forvenb1inger til markedet for en slik enhet. Med stette Era EU er det ogsa igangsatt utvikling av et system for rensing av VOC utslipp (flyktige organiske forbindelser) fra sma og mellomstore bedrifter. Systemet vii vrere basen pa samme gronnteknologi sam vice Iuktfjerningssystemer og det forventes a kunne hente ut store synergieffekter mot luktfjerning fra dette prosjektet. Markedet for VOC rensing er i sterk utvikling sam felge av implementeringen av EU's VOC direktiv og det knyttes derfor store forvenb1inger til markedsutsiktene for et slikt system. 2. Drift Pt hadde selskapet tapt 35% av aksjekapitalen (hensyntatt ikke registterte kapitalendringer). Ved utgangen av februar 23 er det registtert et ytterligere tap pi 1,4 MNOK hvilket medfrer at 49,8% av egenkapitalen er tapt. Stylet og daglig leder vii iverksette tiltak for i sikre ndvendig kapital for videre drift. Pi denne bakgrunn legger stylet og daglig leder forutsetning for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggeisen av arsregnskapet. 3. Organisasjon Ved irsskiftet hadde konsemet totalt 11 hdtidsansatte og en ddtidsansatt mot 15 heltidsansatte ved inngangen av aret. Selskapet bar et godt arbeidsmilj sam sikres gjennom utsttakt medarbeidemledvirkning i viktige beslutningsprosesser og gjennom god infomlasjonsflyt. Gjennom lagandsamlinger og al1mter arbeides det kontinuerlig med de arbeidsmiljrettede problemstillinger sam oppsdr i et hektisk nyskapingsmilj sam selskapet representerer. Det er registrert et sykefravzr i selskapet pi dagsverk hvilket utgjr 2.89% av det totale antallet mulige virkedager. Det bar ikke forekommet ulykker eller skader pi eget eller andres personell i forbindelse med selskapets virksomhet. 4. Pivirkning av det ytre milj Selskapets forretningside er a utvikle teknologi og produkter sam reduserer forurensningen av det ytre milj. APP's egen virksomhet bidrar ikke ti1 forurensning av det ytre milj.

4 APPliED PLASMA PHYSICS ASA argo nr Selskapets stilling og resultatet av virksornheten APP hadde driftsinntekter pi leveranser av rensesystem og konsulent tjenester i 22 pi kr ,- mot kr ,- i 21. Dette representerer en kning pi ca. 43%. Selskapets driftsresultat i 22 viser et underskudd pi kr ,- mot et underskudd pa kr ,- i 21. Det er foretatt nedskrivninger av konsernfordringer og aksjer i datterselskap pi totalt kr ,-. Dette resulterer i at irsresultatet i 22 viser et underskudd pa kr ,- mot kr ,- i 21. Konsemunderskuddet ble i 22 pa kr ,- mot kr ,- i 21. Resultattegnskapet for 22 viger at de kostnadsreduserende tiltak sam er satt inn fir den nskede effekt pi utgiftsiden og bidrar til en resultatbedring i forhold til 21. Arsresultatet for 22 er imidlertid ikke tilfredsstillende, verken med hensyn til resultat eller omsetning. Pi ekstraordinrer generalforsamling 2. november 22 ble det besiuttet i gjennomfre en nedskrivning av aksjekapitalen i selskapet med kr ,- for bedre i reflektere egenkapitalsituasjonen. Ny palydende verdi pro aksje ble dermed satt til kr.,1. Videre ble det besiuttet 1 ti1fre selskapet ny kapital gjennom en emisjon rettet mot selskapets aksjona:rer. Den rettede emisjonen ble gjennomfrt i desember og omfattet aksjer til kurs kr.,11. Emisjonen tilfrte selskapet kr ,- i ny egenkapital (kr fratrukket emisjonskostnader). Verken kapitalnedskrivningen eller ti1frselen av ny kapital ble registtert i foretaksregisteret inned 1rssiutt. Disse fremkommer flgelig sam "ikke registtert kapitalnedsetteise" og "ikke registtert kapitalforhyelse" i balansen. Konsemet hadde pro en totalbalanse pi kr ,- hvorav egenkapital utgjr kr ,- sam tilsvarer 33,3% av konsemets balanse. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balansen for regnskapsaret 22 med tiiherende noter et riktig utttykk for selskapets og konsernets grilling og resultat av virksomheten ved utgangen av aret. Stylet foreslir at de fremlagte regnskaper fastsettes sam sdskapets og konsemets resultatregnskap og balanse. Ved utgangen av 22 hadde selskapet en disponibd likviditet pa 5 MNOK (ekskl kassakreditt). Selskapets bankforbindelse, Sandnes Sparebank, bar etter at emisjonskapitalen var innbetalt, ttukket tilbake tidligere innvilget kassakreditttamme pa 3 MNOK Dette medfrer en svekking av likviditeten. og selskapets styre og ledelse arbeider med tiltak for a bedre dette forholdet (se avsnitt 2 ovenfor). 6. Fremtidig utvikling Selskapet opplevde en positiv utvikling av markedet i frste halvar 22, men en stagnasjon i andre halvir. Selskapet forventer et fortsatt vanskelig marked i 23, men ser likevel grunn tit forsiktig optimisme med hensyn tit en positiv utvikling i ordreinngangen gjennom var styrkede markedseksponering via yare samarbeidspartnere innenfor luktsegmentet. Det arbeides med i ske strategiske allianser med aktrer inned nreringsmiddelindustrien med sikte pi i utvikle ogsi dette markedet for luktfjeming. I den senere rid bar APP erfart fomyet interesse for sine stvrenseanlegg, noe som kan resultere i Dye ordrer ogsa innenfor dette markedssegmentet. Selskapets utviklingsarbeid vii v:ere fokusert pi en stadig forbedring av systemene for lukt- og stvfjerning og i kvalifisere disse innenfor Dye markedssegmenter. For 23 bar APP som maisetning i kvalifisere lukneknologien innenfor tobakksindustrien. avfallsbindtering og kloakkrensing. Det knyttes ogsa forventninger til den pigiende utviklingen av system for VOC tensing som antas a kunne gi store positive synergier inn mot luktfjerning.

5 APPLIED PLASMA PHYSICS ASA Org. fir De pagaende utviklingsprosjekter inned miljasfalt, VOC tensing og stovrensing fra vedfyring (H-hatt) vii frst kunne kommersialiseres i 24 og forventes ikke a gi omsetningsmessig bidrag i innevzrende it. 7. Styrets forslag til delaring av tap Styret foreslir flgende disponering til dekning av tap kr ,-: Arets underskudd i APP pi kr ,- dekkes av annen egenkapital. Som det fremgir av den fremlagte balansen, bar selskapet ingen fri egenkapital Det er siledes ikke grunnlag for utbetaling av utbytte til aksjon~ene. Styret for Applied Plasma Physics ASA Sandnes 2. mars 22 Hefge Hellebust Espen Fjogstad KIfiI Molde /)l~'.--' Arne Thomas Haaland Administrerende direktr

6 lied Plasma Ph sics ASA APPASA Koosem Note / Vankjlp -!t",,-anj1t' V arekjp Endring i ukurans avsetning vareiager DriftskDtt1ltJdlr Lonn Andre driftskostnader ~ avskrivninger N edskrivning anleggsmidler / FDrtkllillg og IdJikJing Lonn Andre F & U kostnader Driftsresultat ,13 ; Finansinntekter og koltnader Finansinntekter N edskrivning konsemfordringer Nedskrivning aksier datterselskap Andre finanskostnader Resultat for skattekostnad Skattekostnad Anoverskudd Disponering Areta resultat Overf Sum dis

7 A lied Plasma Physics ASA APPASA Note Eiendeler Anleggsmidler Driftslosore, inventar, kontormaskiner.1 Sum varige driftsmidler Konsem ) Finansielle driftsmidler Investering i datterselskaper Andre fordringer 1141 SO Sum fmasieue anleggsmidler Omlopsmidler Varelager Sum varelager Kundeforrlringer Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer Konsemfordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter

8 Applied Plasma Physics AS~ Konsem APPASA Note Gjeld og egenkapital Egenkapital 1/ Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer a kr.o,63) Ikke registrert kapitalforhbyelse(nto) Ikke registrert kapitalnedsettelse Sum innskutt egenkapital Ikke registtert kapitalnedsettelse Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld 6/ vrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandrgjeld Skyldige offentlige avgifter Konsemgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum S kapital I' '- /1 Styremedlem. Martin Ove Todnem Styremedlem Kjetil Molde Styremedlem ~~~..,L~./J-Hellebust Styremedlem II Espen Fjogstad Styremedlem Styremedlem Arne Thomas Haaland Administrerendedirektr I

9 A lied Plasma Ph sics ASA Kontantstrommer fra operasjoneue aktiviteter r +f~ + /-. Resultat for skattekostnad Ordinzre avskrivninger Tap v / saig av anleggsmidler Nedskrivning aksjer datterselskaper N edskrivning konsemfordringer Endring vareiagec Endring kundefordringer Endring leveandorgjeld Endring i andre tidsavgrens'mgsposter Netto kootantsttom Kontantstrommer fra investeringsakriviteter &a opeusjooelle aktiviteter ~"'" ~ Saig av varige driftsmidler UtbetaJinger ved kjop av varige driftsmidler ~ Netto kont2ntstrom &a investeringsaktiviteter KoDtantstrommer fra Cmansieringsaktiviteter + Netto endring &a kassekreditt Netto innbetalt j forbindelse med emisjonen ;w: Netto kontantstrom &a finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekviv2lenter Beh. av kontanter og kootantekvivalenter ved periodens begynnelse Beh. av kontanter og kootantekviv2lenter ved periodens slutt Kassekreditdimit 3 3

10 Konsemet A lied Plasma Physics ASA Kontantstrommer fra operasjonelle aktiviteter Resulut for skattekostn2d Ordinm:re avskrivninger Tap v/salg av anleggsmidler N edskrivning anleggsmidler Endring vareiager Endring kundefordringer Endring leverandotgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter ~ Netto kontantstrom &a Oper2Sjonelle aktiviteter Kontantstremmer ira investeringsaktiviteter ~ = SaIg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjep av varige driftsmidler Netto kont2ntstrom m investeringsaktiviteter Kontantstrmmer fra finansieringsaktiviteter +/~ + of = Netto endring &a kassekreditt Netto innbemlt i forbindelse moo emisjonen Opptak ny gjeld Netto kootantstrom fra fin2nsieringsaktiviteter SOO Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens stutt Kassekreditdimit 3 3 (XX) (XX)

11 Applied Plasma Physics ASA Noter tif regnskapet for 22 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i sarnsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for store foretak. Salgsinntekter Inntektsfering ved salg av yarer og tjenester skjer etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg tit varekretslopet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller tit betaling inned ett if etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt tit varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett if etter transaksjonsdagen. Omlopsmidler vurderes tillaveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansefores til norninelt bewp pa etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fomuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall sam ikke forventes a vrere forbigaende. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseferes til nominelt belep pa etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppfsrt i balansen til palydende med fradrag for en delkreder-avsetning. Varebeholdninger Lager av innkjopte yarer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter gjennornsnittspris og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og yarer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det forew nedskriving for piregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseferes og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de bar antatt levetid over 3 ar og bar en kostpris sam overstiger kr 15.. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsfores lepende under driftskostnader, mens pakostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forovrlg er folgende regnskapsprinsipper anvendt: Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsfert. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter bade periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% pa grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til frernfering ved utgangen av regnskapsaret. Skatteekende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i sarnme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet pa nettogrunnlaget. Konsernregnskapet Konsernregnskapet er utarbeidet etter reglene for store foretak. Aksjer i datterselskap er eliminert etler oppkjepsmetoden. Det er eliminert for interne mellomvrerende. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsirets slutt. Anleggskontrakter Arbeid under utferelse knyttet til fastpriskontrakter moo lang tilvirkningstid vurderes etter lepende avregningsmetode. Fullforelsesgraden beregnes sam forholdet mellom palepte kostnader og estimerte totale kostnader pa prosjektet. Totalkostnaden revurderes lepende. For prosjekter sam antas a gi tap, kostnadsfores hele det beregnede tapet umiddelbart. 1

12 Applied Plasma Physics ASA Noter til regnskapet for 22 Ko ntan tstre mop p stilling Kontantstrmoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som urniddelbart og med uvesentlig kmsrisiko kan konverteres tit kjente kontantbelop og med forfallsdato kortere enn tre maneder fra anskaffelsesdato. Note 1 Egenkapital Aksje Ikke Ikke registrert Ikke registrert Annen Sum kapital registrert Kapitalkapitalnedsettelse kapitalnedsettelse egenkapital forbevelse (innskutt EK) (opptlent EK) Egenkapital Ikke reg. kapitalforhsyelse Emisjonskostnader Ikke reg. kapitalnedsettelse Arets resultat ES[enkapital ~~ Egenkapitalen hadde sett ut som folger dersom kapitalforhoyelsen og kapitalnedsettelsen hadde blitt registrert i Bronnoysund innen ; - Aksjekapital - Overkursfond - Annen Egenkapital Sum Egenkapital kr kr kr kr Note la: Konsernet Aksje Ikke Ikke registrert Ikke reglstrert Annen Sum kapital reglstrert kapital- kapital- e2enkapital Kapital- nedsettelse nedsettelse -. forb_yelse (innskutt EK) (opptjent EK) Egenkapital Ikkereg. kapitalforhoyelse Ernisjonskostnader Ikke reg. kapitalnedsettelse Arets resultat E2enkapital Egenkapitalen hadde sett ut som felger dersom kapitalforheyelsen og kapitalnedsettelsen hadde blitt registrert i Brenneysund innen ; - Aksjekapital - Overkursfond - Annen Egenkapital kr kr kr Sum Egenkapital kr

13 Applied Plasma Physics ASA Noter til regnskapet for 22 Note 2 Konsern, tilknyttet selskap m. v. Applied Plasma Physics ASA har eierandeler i folgende selskaper: Forretnings kontor APP Odour Reduction AS Sandnes APP Oil & Gas AS Sandnes APP Domestic Air Pollution Control Sandnes APP Aktiv Miljeasfalt AS Sandnes Overnevnte selskaper inngar i konsemregnskapet. EierandeJ/ stemmeandel 1% 1% 1% 1% Balansefort verdi Selskapets resultat for Selskapets egenkapital Note 3 Bundne midler I posten inngar bundne bankinnskudd med: Skattetrekksmid1er kr SrervilkArskonto kr Emisjonskonto kr Sum kr Note 4 Aksjekapital og aksjonrerinformasjon APP's storste aksjonrerer pr VENTUROS TECHNOLOGY III KS AS EINAR HARBO FERDVENTURE TODNEM INVEST AS VENTUROSAS ESPEN FJOGSTAD MIKAEL KRMER MARTIN OVE TODNEM VENTUROS HOLDING AS INTERTRADE SHIPPING AS WEST SHIPPING A.S. MARIE INVEST AS MUSTAD INDUSTRIER AS DNB MILJ1NVEST ARNE FRILAND Mindre aksjon~rer ,697 % 9,344 % 7,24 % 5,897 % 4,781 % 3,986 % 3,646 % 3,547 % 2,285 % 1,769 % 1,648 % 1,218 % 1,23 % 1,45 %,987 % 32,74 % Sum anta" aksjer , % 3

14 Applied Plasma Physics ASA Noter til regnskapet for 22 Note 4 Aksjekapital og aksjonrerinformasjon fortsettelse Aksjekapitalen i Applied Plasma Physics ASA pre bestar av folgende aksjeklasser: Antall aksjer etter kapitalnedsettelse og kapitalforhoyelse, som ikke er registrert i Bronneysund pr er stk. Palydende verdi pr aksje er kr,1. Aksjer eiet av medlenuner av styret: Martin Ove Todnem, nestfonnann Einar Harboe, styremedlem Espen Fjogstad, styremedlem Kjetil Molde, styremedlem stk stk stk. 64. stk. Aksjer eiet av medlemmer i selskapets ledelse: Arne Thomas Haaland, daglig leder 1. stk. Note 5 Varige driftsmidler SUM Data-utstyr Lab/produksjonsutstyr utstyr.1 Varebiler Inventarl Anskaffelseskost pro I : Tilgang Av~an~ Anskaffelseskost pr. 31.)2.2 - ~~ I Avskrevet ordinrert pro I A vskrevet i aret i Tilbakef. avskr. v/sal~ 7 7. i Avskrevet ordinrert Dr. 31~ (\~ 17' I I Balanseverdi Dr A.~ I ~ Prosentsatser for ordin~ avskrivinger 33% 2/ 2% 25% Selskapet har kostnadsfort fulgende leasingkontrakter: Varighet Biler 5 ar / 3 ar Kontorutstyr 4 ar Datautstyr 3 ar Stettebenstruck 3 ar Kostnadsfert Nok 31.71,-/Nok7.953,- Nok ,- Nok ,- Nok 23.28,- 4

15 Applied Plasma Physics ASA Note Sa: Konsernet Noter ill regnskapet for 22 Tekst 1~lc.~1?!-Q!.Ol.2 :-=- Til9;an~~~ 1- Avgang 22 IAnskaffelsesk~st or Datautstyr Lab.- uts Biler Maskiner/ ~ inventar Sum Avskrevet ordiruert A vskrevet --- i 1ret Tilbakefsrt avskr. ved salg Nedskrevet i aret Samlede av- og nedskrivn. = Bokfmt verdi Dr A vskrivingssatser ,33% % % % Note 6 Gjeld til kredittinstitusjoner Det er en ubenyttet kassakredittlimit pi kr Gjelden pa totalt kr i konsemet er datterselskapers gjeld ti1 SND. Note 7 Skattekostnad Arets skattekostnad bestir av: 22 Netto skattekostnad Beregning av betalbar skatt ; Mor Koosero Regnskapsmessig resultat fer skattekostnad Permanente forskjeller ,455 Nedskrevet aksjer i datterselskap Endrin midlertidi e rots 'eller Grunnla avbetalbar skatt s

16 Applied Plasma Physics ASA Noter tit regnskapet for 22 Note 7 Skattekostnad (ortsettelse AIle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomfort i beregningen av utsatt skatt. Utsatt skattefordel Endring Dri ftsmi d 1 er Varebeholdning F ordringer Gevinst- og tapskonto Sum rnidlertidige forskjeller Aksjer Underskudd til fremfering Netto grunnlag Utsatt skattefordel 28 % Utsatt skattefordel er ikke medtatt balansen. Note 7a Utsatt skattefordel for konsernet Utsatt skatt Endring Driftsmidler Varebeholdning F ordringer Gevinst- og tapskonto Netto grunnlag Utsatt skattefordel 28 %

17 Applied Plasma Physics ASA Noter tit regnskapet for 22 Posten lbnnskostnader er statt sammen av: Lenninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre l~srelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte: 12 Ytelser tilledende personer: Lenn Pensjonsutgifter Annen godtgjerelse Daglig leder , Styret Revisor Kostnadsfort revisjonshonorar for 22 utgjer kr A v disse er kr ,- kostnadsfort revisjonshonorar mens kr er evrig bistand fra revisor. Tota1t for konsernet er revisjonshonorar kostnadsfert med kr Av disse er kr ,- kostnadsfort revisjonshonorar mens kr ,- er evrig bistand fra revisor. Note 9 Yarer 22 Lager av ravarer Lager av yarer under tilvirkning La er e entilvirkede ferdi er Ukurans ~16.3 Note 1 Opsjonsprogram Applied Plasma Physics ASA bar et opsjonsprogram overfor ansatte, styret og andre berettigede. Til ansatte, daglig leder, stylet og andre berettigede er det tildelt totalt opsjoner med inn1esning til kr aksje. Herav bar: Styrefonnann bar 8. opsjoner med innlesning til kr 1 per aksje. Daglig leder bar 2. opsjoner med innlesning ti1 kr 1 per aksje. per Note 11 Kundefordringer 22 Kundefordringer til paiydende Delkrederavse1nin Sum --,,;~c~,-r!c;'?:c"c:~c' ;; ,

18 Applied Plasma Physics ASA Noter tit regnskapet for 22 Note 12 Forskning og utviklingskostnader Selskapet bar i regnskapshet drevet fulgende utviklingsprosjekter: Navnetlbeskrivelse:..; ".; III Videreutvikling av luktfjerningssystemer - Kvalifisering av teknologien pa nye typer utslipp, utvikling av mobilt testanlegg, etablering av pilot installasjon has EWOS Innovation i Dirdal. Miljeasfalt - Viderefert samarbeidsprosjekt med Shell International med sikte pa a dokurnenter effekten av ledende asfalt pa mengde svevestev i reseptorheyde. CleanAir - Igangsatt utvikling av kommersiell prototyp renseenhet for vedfyring i private husholdninger. Prosjektet er stettet av EU gjennom CRAFT initiativet. Prosjektet villepe frem til mai 24. VOClean - Igangsatt utvikling av rensesystem for Tensing av VOC utslipp (lesemidler) fra 5MB bedrifter. Prosjektet er stettet av EU gjennom CRAFT initiativet. Prosjektet villepe frem til oktober 24. Ny heyspentgenerator HPV 12-4 MKI - Utvikling av ny heyspentgenerator for lukt- og stevapplikasjoner. Enheten yter 12 kw ved 4 kv og er sertifisert for bruk i Europa og USNCanada. Enheten er satt i regulrer produksjon og inng'ar na i APP's kommersielle leveranser. Totalt er det utgiftsfert kr Forventet samlet inntjening av disse prosjektene forventes minst a motsvare samlede palepte utgifter. Note 13 Finansiell markedsrisiko / valuta Selskapet er gjennom salg til utlandet og kjep fra utlandet eksponert for valutarisiko. Ut fra en vurdering av belepets sterrelse, bar selskapet ikke ansett det fonnalstjenlig ~ inng~ valutasikringskontrakter. Kostnadsfort tap p~ valuta er i 22 kr og inntektsfort valutagevinst er kr Note 14 Langsiktige tilvirkningskontrakter Balanseforte verdier vedrorende prosjekter Inkludert i kundefordringer Opptjent ikke fakturert produksjon Tilbakeholdte betalinger i.h.t. kontrakt 22 Inkludert i kortsiktig gjeld Fakturert ikke utfort produksjon 375. Resultatposter vedrorende prosjekter Resultat pi prosjekter under utforelse Resultatforte totale inntekter Regnskapsmessig tap pr Estimert gjenstaende tap Tapsprosjekter under utforelse Gj enstaende omsetning

19 Applied Plasma Physics ASA Noter til regnskapet for 22 Note 15 Fordringer og gjeld Fordringer med CorraO senere enn ett ir 22 Andre Ian Sum Andre ford ringer i balansen bestir av folgende : Depositum husleie I Andel barneha 25 Sum andre 1a Fordring ansatt 1661 Til gode mva Forskuddsbetalte fakturaer Til 86. So Langsiktig gjeld med fonall senere enn 5 ar 22 Gjeld til kredittinstitusjoner Annen Ian ikti. eld Sum -- - Annen kortsiktig gjeld bestir av ; 22 Forskudd fra kunder 375 Skyidig feriepenger P!lepte kostnader Tapsavsetning prosjekt 49 Garantiavsetnin Sum - ~83S767 For konsernet kommer i till egg palopte rentekostnader med kr

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999.

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Årsrapport 1999 Årsrapport 1999 Sense Communications International AS Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Hva har vi oppnådd? Sense har i løpet

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer